Page 1

СЕРЕДА

12 жовтня

2005 р. N282 (9691)

Виходить

з

17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціІ

+

+

У МІСЬКІЙ РАДІ

ХРОНІКА ПОДІЙ ЖОВТНЯ було поведена першу зустріч учасників проекту «Стратегічне планування місце­ вого економічного розвитку»,

5

що

здійснюється

агентством

США з міжнародного розвитку «Економічний розвиток україн­ ських міст». Мета проекту підтримати як загальнонаціо­ нальні, так і місцеві ініціативи щодо залучення прямих інозем­ них інвестицій, закласти підва­ лини довгострокового економіч­ ного зростання· в українських

17

У зверненнях порушено тань:

житлові,

комунальні,

рення

пи­ зе­

мельні, архітектури, забудови та транспорту. З цього приводу бу­ ло дано роз'яснення, а де пот­ рібно доручення керівникам відповідних відділів та служб. Також було проведено черго­ ву оперативну нараду міського голови з керівниками відділів, управлінь та служб міста. На ній заслухано звіт про виконання

економіки, збільшення надход­ жень до місцевих бюджетів, створення нових робочих місць та підвищення рівня життя гро­ мадян.

У

роботі

засідання

взяли

участь секретар міської ради Любов Горбатюк, керівники ~роекту в Україні Нортон Бер­ ман,

представники

малого

та

середнього бізнесу міста, бан­ ків, закладів освіти та підпри­ ємств міста. Того ж дня міський голова В. О. Антоненко провів прий­ мання жителів нашого міста. До нього звернулося 19 громадян.

5 ЖОВТНЯ відбулась зустріч народного депутата Володими­ ра Стретовича з представника­

подарунками.

Того ж дня у малій залі місь­ квиконкому було відзначено День призовника. З майбутніми воїнами зустрілися міський го­ лова Віктор Антоненко, заступ­

учасникам

створенні

КП

наради

«Служба

продемонс­

замовника•

щодо продовження роботи з модернізанії ліфтів. Також обговорено питання: про роботу міської робочої гру­ пи обліку виборців по складан­ ню загального списку виборців; про виконання рішення виконав­ чого комітету «Про заходи щодо забезпечення виконання бюд­ жету міста Бровари на 2005 рік». За результатами обгово-

З 6. 1О по 10.1 О 2005 року у Бровар­ ській районній раді відбулися засідання її постійних комісій. На них були розглянуті нагальні проблеми Броварського району, питання, які потребують якнайшвидшого вирішення. Під час спільного засідання постійних комісій з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів районної ради і взаємодії з селищними і сільськими радами та з питань законнос­ ті і правопорядку заслухано звіти голів відповідних постійних комісій О. О. Осна­ ча і Г. Д. Миронця та звіт начальника Бро­ варського районного відділу ГУ МВС Ук­ раїни в Київській області Македона М.І. про стан боротьби зі злочинністю і стан громадсько·!: безпеки та охорони громад­ ського порядку на території району. На спільному засіданні комісій з питань освіти, культури, молоді і спорту та з пи­ тань охорони здоров'я, сім"ї, материнства і дитинства та соціального захисту насе­ лення начальником відділу освіти райдер­ жадміністрації М. М. Скиртою було зроб­ лено доповідь «Про готовність закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий пері­ од 2005-2006 років». Члени комісії схва­ лили підняте ним питання щодо надання згоди на створення районного медіа-цен­ тру при відділі освіти райдержадміністра­ ції та Програму розвитку сімейної меди­ цини, про яку розповів присутнім Г. І. Павлін - голова комісії з питань охорони

ми заходами.

ворення дано доручення дирек­

місцевої

у

окремих

ві,ІJДілів та служб міста. Учасни­ ків наради ознайомлено з хро­ нологією подій та заплановани­

тору

щодо

ПОСТІЙНі КОМІСІЇ ПРАЦІОІОІЬ У ВЗАЄМОДІЇ

протокольних

тровано нову автомобільну тех­ ніку, ремонтне обладнання, зна­ ряддя праці та спецодяг працівників, котрі обслуговують і ремонтують ліфти. Після обго­

протокольного доручення

поліпшення ситуації з ліфтовим

господарством міста. Зокрема,

влади

ряд

керівникам

ми міських та районних осеред­ ків політичних партій. У роботі взяли участь 36 чоловік. Обго­ ворено питання політичної ситу­ ації в Україні та місце ХДПУ у ви­ борчому процесі. Володимир Стретович дав відповіді на чис­ ленні запитання. 7 ЖОВТНЯ міський голова Віктор Антоненко та секретар міської ради Любов Горбатюк привітали юристів установ міста із професійним святом. Кращих представників відзначено По­ чесними грамотами та цінними

містах через допомогу органам сприятливих умов для розвитку

дано

доручень

У РАЙОННІЙ РАДІ

ник міського голови Людмила Шестопал та військовий комісар Віталій Лутак, котрі побажали призовникам успіхів у військовій службі та всіляких гараздів і вручили присутнім призовникам пам'ятні подарунки.

здоров'я, сім"ї,

Звіт про виконання бюджету за 9 міся­ ців 2005 року та внесення змін до рішен· ня 17 сесіі районної ради lV скликання від 28 грудня 2004 року N2 183 «Про район­ ний бюджет Броварського району на 2005 рік•• розглянуто на спільному засі­ данні постійних комісій з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та куr.ь· турного розвитку та з питань інвестицій· ної діяльності, реформування економіі<и, підтримки підприємництва, середнього та

малого бізнесу. У ході роботи спільного засідання комі· сій з питань агропромислового комnлек· су, земельних відносин, соціального роз·

витку села та екології і з питань комунальної власності депутати заслуха­ ли та рекомендували до розгляду на сесії районної ради питання «Про розробку схеми планування територїі району" та «Про затвердження цільовоі район;;ої програми використання і охорони надр в районі на період до 2005 року», допопі· дачами яких були відповідно О І. Дар­ мограй і М. В. Шибіко заступники голови райдержадміністрацїі. Також до уваги членів комісіі начальником район­ ного відділу земельних ресурсів М. В. Колодієм було представлеАо ряд земельних питань.

о ІЗ книrо10 Людмила Андрі­ РУСАКОВ-

ласи для навчальних закладів усі.: ступенів,

у

широкому

мічного інституту. Їй

давцям. А чн розширилися ва­

спроектований і обладна­ ний за нормами того часу: великі підсобки, просторі складські приміщення. Нині ж ми торгуємо практично ссз ко-

ші

партнерські

контакти

на

традиційних

конференціях,

-Людмила Андріївно, вн ма­ єте чимало подяк і нагород, як от недавня Почесна грамота від міської

виконавчої

влади

ри торгівлі» (з нагоди Дня пра­

вндавцямн? - Так, ми тепер працюємо без

цівників торгівлі та 25-річчя пе­

економія відчутна. До того ж за­

ребування на чолі колективу). А поруч - подяка від благодійної

мовлення сснапряму» дають ряд пе­

фірми "Перемога» "за надання

посередництва

ссУкркниги»,

тож

реваг: забираємо їх у зазначений

благодійної допомоги і розумін­

термін

ня проблем дітей вулиці» •••

лес», за літературу вимагають

ги», що на бульв. Незалеж-

передплату, а це не просто. Аби вижити за складних економічних умов, вирішили зробити реконс­

про що домовляємося заздалегідь.

мо спланувати кожний рейс авто­

них програм у нашому місті,

ники і посібники викладачі реко­ мендували їм придбати уже після

трукцію і вивільнені площі здали в

транспорту.

сформували

проведення

продажу одягу, взуття, подарунків, квітів, товарів для рибалок тощо.

вн співпрацюєте? - Це, насамперед,

Проте основну увагу приділяємо забезпеченню броварчан новіт­

столичні видавці з основних про­

ньою літературою - від книжок для найменшеньких читачів до видань

за»,

на будь-який смак. Тут же можна придбати канцтовари, шкільне при­

КОМ», «Право», а також їх колеги з

традиційного

«шкіль­

ного базару». А взагалі найбільш напруженими

для

працівників

є,

зрозуміло, початок навчального року та його закінчення, коли ви­

пускники й абітурієнти шукають потрібну літературу, аби успішно скласти іспити. Уже виповнилося

25

років, як ко­

лектив магазину очолила директор

+

оренду. Тепер у нас є

відділи з

і

в

обумовленій

-

А з якими видавництвамн

«Картографія»,

літературу,

-

ЗЕІІЕНІІІУКИ

сміпєзвалища, очистку території, а й від­

рогатої худоби Княжицькою сільською ра­

новлено пасовище.

дою було створене стихійне сміпєзвалище загальною площею 5 га. І це на відстані 150 метрів від села! Сюди безконтрольно звози­ лося сміття з Києва, Борисполя та села. Постійне спалювання його спричиняло забруднення повітря. Наші діти, онуки не могли знаходитися на подвір"ї. Худобу випа­ сати було ніде. Ми жили ніби в таборі «Ос­ венцім• в період окупації. Неодноразові звернення до сільського го­ лови Ольги Іванівни Касян, колишньої адмі­ ністраціі району, екологічної служби не да­ вало результатів.

Нашу бОлючу проблему розв'язав новий Федорович Діденко.

Ним було організовано не лише закрипя

Околиця Княжич знову набула живопис­ ного вигляду. А жителі села, і зокрема вули­ ці М. Лагунової, можуть дихати чистим по­

вітрям, гратися на вулиці, випасати худобу. Ми сердечно вдячні голові РДД М. Ф. Ді­ денку за щиру турботу про людей. Ми віри­ мо у нову владу, яка знаходить час і можли­ вість дослухатися до наших бід, наводить у селі

поярдок,

не

дає

«розбазарювати•

землю.

М. ГОЛОТА, Г. ГОЛОТА, Л. ЦИМБАЛ, О. ВАВРИК, М. БОРИСЕНКО,

Г.ЗАГЛИНСЬКА, К. ПАНЧЕНКО, В. ВАВРИК, А. БОРИСЕНКО та інші.

тож

зокрема

з

територіального

обслуговування

цен­

самотніх

годійні заходи. І, повірте, раді до­

«Юрін­

Вивчаючи попит, замовляємо ме­

бібліотечки,

вості виділяємо подарунки на бла­ помогти кожному покупцеві нашого

магазину придбати потрібну йому

Харкова, Львова, Тернополя тощо.

Протягом останніх чотирьох років у Кня­ жичах на території літнього табору великої

Микола

«Либідь»,

намагає·

розвиткові соціаль­

престарілих броварчан, по можли­

«Академія»,

тодичну

рахунок колишніх

ІАМІСТЬ СМІnОВАJІИЩА

РДД

пенсіонерів тру

фільних галузей: ссОсвіта», ссr'ене­ «Нацпідручник»,

Дійсно, ми завжди

ДЛЯ дітей З притулку «ЛЮбИСПЖ»,

вітчизняні,

фічні

За

-

мось сприяти

Враховуючи ціни на пальне, може­

НАМ ПИШУТЬ

голова

кількості,

ладдя, листівки, календарі, геогра­ карти.

ttЗa

значний вклад у розвиток сфе­

з

зований магазин ТОВ «Кни­

ності, як магнітом, притягує школярів та студентів: деякі підруч­

за­

гальноміських заходах.

торговельних

На той час мага­

ки, він розташувався у новому будинку, був

Є

Збільшення

зину було лише три ро­

-

ДИНИЙ у місті спеціалі­

-

зокрема,

учительських

зики, тасьма та ін.

площ створнло додаткові зруч­ ності як покупцям, так і про­

слово.

'-іи­

новинок пропонуємо під час виїз ..ю' торгівлі,

асортименті

нитки та схеми для вишивок, r'уд­ торговельно-еконо­

державних установ.

мало фахової літератури та цікавих

підсобак ми організували додатко­ вий відділ «Усе для рукоділля», де завжди

материнства і дитинства

та соціального захисту населення, зас­ тупник головного лікаря Броварської ЦРЛ.

книгу чи супутні 10вари.

підручники,

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

:~ТР_._·иn.!fІAUМ_ . •~~D-p'D~~~~_-_:_H~!IJKJ1111~-· . . ·_ HQ·• •.-

А

li

u·рІК

~~~,'~а·

;"'\:· , ,..8:. півроІ(у:...::.. , tia:. _квар'І'аn.--:'

;~:.~ н,а ' f'

~·:}{?]1} ,·...:;:J,·

.:.·и~

7 rрн. 20 коп•; ~ rрн.

60 коп.:

'

'(. ·;:;'1'. ,.Рн. 20 коn.

_ ..

;ц.•,.1·~. rрн. ЗО коп.;

и~~-f!~-т_4.:'Ри• в~. коп.

;~":ДеІайІіDИ8ІІИІ

· ·_-_,;u_1Іиmваа4 t.';;л:·\:~і~:~:::.: ~ -

:(для відом~~~~!!">.

·


J2.JO +·

3. ПРОФЕСІЙНИМ СВІІТОМ!

НА ВАРТІ ЕПІДЕМІІІНОrО IJІArOПOJIYIIIIg І

Другий рік поспіль у першу неділю жовтня державна сані­

. . тарно-епідеміологічна

служба

України відзначає своє профе­

І сій не свято. Залишаючись передовою ланкою профілактики інфекційних захворю­ вань. за 80 рокіЕ! свого існування санепідслужба внесла величезний вклад у збереження здоров'я і жит· тя багатьох поколінь населення Ук· раїни . Початок діяльності санепідслужби району прийшовся на складну сані­ тарно-епідеміологічну ситуацію ЗО-х років . На територіі області лютували черевний, висипний, поворотний тифи , холера, туберкульоз, дизен­ терія, поліомієліт, малярія . Сотні людей щорічно вмирали від тифу, десятки від дифтерії, сказу і правця. Багато дітей після поліомієліту на все життя залишались інвалідами. Зусиллями санітарної служби зав­ дяки проведеним протиепідемічним заходам: дезинфекціі, боротьбі із завошивленістю населення, дезін­ фекційним заходам в осередках че­

ревного, висипного тифів, дизенте­ ріі, підвищенню санітарної культури населення вже в 19З5 році були лік­ відовані вогнища епідеміі. Перед війною практично в 10-15 разів знизилась захворюваність на черев­ ний, висипний тифи, малярію, диф­ терію, 9карлатину, кір, кашлюк, кишкові Інфекціі. У повоєнні роки перед службою постають нові проблеми. З широкою хімізацією сільського господарства, будівництвом потужних промисло­ вих підприємств, сільськогосподар­ ських комплексів виникли проблеми забруднення води, харчових продук-

тів отрутохімікатами, забруднення атмосферного повітря, річок шкідли· вими викидами. В цей період було створено санітарно-гігієнічну лабо­ раторію, яка і сьогодні залишається однією з найкомпетентніших в об­ ласті. Бактеріологічною і санітарно­ гігієнічною лабораторіями здійсню­ ється моніторинг за об'єктами довкілля, харчовими продуктами, умовами праці, навчання, мікроклі­ матом у лікувально-профілактичних закладах, станом питної води. З перших днів Чорнобильської ка­ тастрофи фахівці санепідстанціі ак­ тивно включились в ліквідаційні за­ ходи . Цілодобово контролювали рівень радіаційної забрудненості те­ риторіі міста і району, забрудненість молока, деснянської води . Вже на третій день після аваріі в Чорнобиль виїхали для проведення дозиметріі ЗО-кілометрової зони лікарі П . О . Власюк, Ю . М . Огій разом з водієм УАЗу М. В. Волохою . А з чет­ вертого дня в селі Мартиновичі було розгорнуто дезінфекційно-душову установку для миття і дезактиваціі людей, котрі виїздили із зони . Вах­ товим методом за 2 роки в Чорно­ бильській зоні працювало більше ЗО фахівців СЕС. Санепідслужба району і сьогодні щодня працює в екстремальній си­ туаціі, і від професіоналізму і небай­ дужості їі фахівців залежить, без пе­ ребільшень, благополуччя міста і району. При здійсненні державного санітарного нагляду в цьому році виявлено більше 400 фактів пору­ шення санітарного законодавства. За порушення Закону •Про забезпе­ чення санітарного та епідемічного благополуччя» притягнуто до адмі­ ністративної відповідальності 5З5

посадових осіб. Постановою голов­ ного державного санітарного лікаря

району призупинялась робота усунення виявлених порушень

склалась

щодо

захворювань

програм, метою яких є зниження са­

ме цих захворювань. їх виконання щорічно аналізується на засіданнях

комісііз техногенно-екологічної без­ пеки та надзвичайних ситуацій. Фа­

хівці СЕС проводять заходи спільно з фахівцями ветеринарної медици­ ни, службами райдержадміністраціі, міськвиконкому. Разом з тим багато залежить від самих жителів. Скажі­ мо, було б значно менше запущених випадків туберкульозу легень, якби кожен з нас раз на рік проходив флюорографічне обстеження. Турбує лікарів-гігієністів стан здо­ ров'я дітей. Як свідчать результати

навантаження, сумісність матеріалів, врахувати теплове розширення тощо. Світлотех­ нік розраховує •начинку» світ­ лових вивісок, підсвічення фасаду, співвідношення яск­ равості освічення різних ко­ льорів плівок . Серйозний

AHAJIIJ ВПІІИВУ PErYIIITOPHOrO АКТА Мета регvлюванни;

впорядкування здійснення торговельної діяльності та роздрібної торгівлі алко­ гольними

нього залежить не тільки міц­

фірма

•Віш­

досить молоде для та­

ко'І сфери бізнесу підприємс­

тво. Їй лише один рік, та за цей короткий

термін

вона досить

успішно зарекомендувала се­ бе на рекламному просторі. Продукцію, яку виготовляють працівники «Віштоку», світ­ лові вивіски, «маркізи" , козир­

конструкцію . ми

Своїм

пропонуємо

спектр послуг

клієнтам широкий

-

від офісних

табличок, виносних щитів , ін­ формаційних стендів , козирків до виставкавого обладнання . Наше підприємство устаткова­ не якісним обладнанням, у своїй роботі ми використовує­

ність вивіски, а й безпека пі­ шоходів . До речі , уся наша продукція має своє гарантійне обслуговування (якщо лише •поломка» не відбулася з вини замовника). Найкраща реклама - це на­

ші ж роботи . Їх у творчому за­

ліку багато. Я назву лише де­

кілька, з останніх об'єктів. Це, наприклад, зовнішнє офор­

ки , об'ємні літери, стелли на­

мо матеріали передових євро­ пейських виробників, залучає­

млення еліт-салону •Нікко», фасадні вивіски для взуттєво­

дають

вигляду

мо до співпраці людей високої

різним об'єктам - магазинам, торговельним будинкам, при­

кваліфікаціі. Наші спеціалісти володіють усіма відомими в Україні технологіями виготов­ лення зовнішньої реклами . Комплекс всіх вищевказаних

го підnриємства •Caman», для торговельного будинку •Ста­

естетичного

ватним клінікам, молодіжним клубам, ресторанам, кафе то­ що ,

якІ,

погодьтеся,

надають

нашому місту європейського вигляду. Заступник директора підприємства Сергій Юрійович Карапуз сьогодні більш де­

даних

дає

змогу

виготовляти

якісну продукцію. Працюючи із замовниками, ми завжди про­

підходом до проектування, ви­

понуємо повний цикл виготов­ лення зовнішньої реклами. Ад· же виготовлення вивіски , особливо світлової, - досить складний трудомісткий про­ цес. А вдала рекламна про­ дукція - результат роботи ба­ гатьох спеціалістів. Адже спочатку дизайнер розробляє зовнішній вигляд майбутньої вивіски . Особлива увага при­ діляється кольоровому вирі­

користанням новітніх техноло­

шенню та формі

тально розповість про роботу

ra

результативність своєї орга­

нізаціі.

-

Так, прогулюючись вули­

цями нашого міста, не можна

не відмітити, як докорінно змі­ нився зовнішній вигляд раніше зовсім непривабливих буді­ вель. Новобудови ж справля­ ють гарне враження сучасним

пй . Час не стоїть на місці, мі­ няючи світогляд людей та й підходи до вирішення нагаль­ них проблем. Зараз кожний розуміє, що надійніше скорис­

винна

до

-

гармонійно

фасаду

вона по­ виглядати

будинку,

сусідніх

споруд, до загального вигляду

вулиці в цілому. До того ж рек­ лама повинна легко читатися,

татися послугами кваліфікова­

не повинна дисонувати з нав­

ного фахівця, аніж самотужки

колишнім середовищем; дуже важливо, як вона буде вигля­ дати вночі . Інженер-конструк-

виготовляти.

здавалося б,

на

перший погляд, досить просту

рий центр» та ресторану •Сан Марко» . Досить успішно ми працюємо на столичному рин­ ку

рекламних

послуг,

маємо

роботи в центральній частині міста. Так, ми співпрацювали з НПО •Поверхність», з ресто­ раном •Порт Ройал», виготов­ ляли фасадні виві.ски для са­ лону італійських меблів •UKR IТALL-GRUPPO», більярдного клубу •Консул», магазину •Шуз-ленд», що в Мандарин­ Плазі тощо . У вигляді вистав­ кових композицій ми викону­ вали

замовлення

для

представників відомого брен­ ду •КARCHER» під час цього­ річної виставки «SIA-2005». Щодо географіі, то наші до­ робки є в містах Глухів, Ніжин , Ялта, Хмельницький та інших . Двері підприємства завжди відкриті для всіх, хто потребує

якісного, грамотного рекламу­ вання . Наш тел . /факс:

5·32-69. Лариса ШАПКА.

напоями,

тютюновими

виро­

бами в місті . Механjзм регvлювання;

ництво артезіанських свердловин бюветного водопостачання. Днями в місті введено в дію вже третій бювет з сеноманського воданоеного гори­

зонту з найкращою за своїми харак­ теристиками питною водою. Прог­ рама, що була прийнята депутатами

міської ради, передбачає будівниц­ тво ще кількох бюветів у місті, зок­ рема в районі розвилки і по вулиці Грушевського. За показниками епідемічного бла­ гополуччя багаторічна праця всього колективу і кожного праців­ ника зокрема . Серед них багато професіоналів, 20 лікарів і 19 поміч­ ників лікаря, лаборантів мають вищу кваліфікаційну категорію . У колекти­ ві працює 2 заслужених лікарі Украї­ ни. Сьогодні словами вдячності за багаторічну сумлінну працю хочу згадати ветеранів Н . М. Соловей, Л. Б . Сердечну, О. Г. Строй, Г . П. Сокур, П . О . Власюка, О. М. Литвиненка, Е. І. Касперович, В . І . Галай, Г. Г. Кот, С . д. Цикал, З . О . Єфіменко, Л. Г. Власюк та ін­ ших. Майбутнє служби за здіб­ ною, таленовитою молоддю. Голов­ не наше надбання самовіддані лікарі та їх помічники, лаборанти, дезінфектори, молодші медсестри. Тож напередодні професійного свята хочу поздоровити всіх праців­ ників санепідслужби, подякувати за сумлінну роботу, побажати здоров'я, сімейного благополуччя, подальших успіхів у забезпеченні санітарно-епі­ демічного благополуччя міста і ра­ йону. Віталій ПРОКОПЕНКО, головний лікар Броварської СЕС, Заслужений лікар України.

ми напоями, тютюновими виробами для суб'єктів підприємницької діяльності Очjкуванj результати; відповідність здійснення суб'єктами під­ приємницької діяльності в місті роздріб­ ної торгівлі, включаючи торгівлю алко­ гольними

напоями,

тютюновими

виробами, нормативно-правовим ак­ там, діючим в сфері торгівлі та громад­ ського харчування на території України.

встановлення порядку отримання погод­ жень на здійснення торговельної діяль­

ник, адже він на практиці вті­ лює в метал та пластик всі ди­

зайнерські розробки. На цій ділянці працюють найбільш кваліфіковані майстри. Трап­ ляються випадки, коли від од­ нієї неправильної маніпуляціі може піти нанівець вся попе­ редня робота. Ну і, звичайно, грамотне монтажування . Від

разово піднімала питання про будів­

У ВИКОНКОМІ ІіРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

об'єм роботи виконує макет­

-

на ту­

беркульоз, вірусні гепатити, СНІД , кишкові інфекції, хвороби, спільні для людей і тварин. З цього приводу у місті та районі затверджено низку

тор повинен розрахувати міц­ ність каркасу, силові та вітрові

РЕКЛАМНА

50

об'єктів нагляду. В останні роки у місті і районі не зареєстровано спалахів кишкових інфекційних захворювань і отруєнь, пов'язаних з водним та харчовим фактором передач! інфекції. Показ­ ники захворюваності більшості ін­ фекцій значно нижчі від середніх по області . В останні роки досягнуто 98% охоплення населення щеплен­ нями згідно з Календарем щеплень. Практично зведено до поодиноких випадків захворюваність на кір, каш­ люк, епідпаротит. Не реєструється дифтерія. Які проблеми хвилюють санепід­ службу району? Сьогодні в Україні існує доволі складна ситуація щодо поширення інфекційних захворю­ вань . Особливо напруженою вона

+

ток"

до

поглиблених медичних оглядів, майже 15 відсотків учнів сільських шкіл мають хронічні захворювання і потребують оздоровлення в спеціа- · лізеваних стаціонарах. По місту цей показник вдвічі гірший . Це наслідки впливу багатьох чинників, включаю­ чи екологію, харчування, умови у шкільних приміщеннях, відсутність регулярних занять спортом і т.д. Приємно відзначити, що в ЦЬО!\>1У році як районні, так і міські служби знайшли можливість влітку оздоро­ вити дітей більше, ніж торік. На­ приклад, у районі за рахунок спон­ сорських коштів відпочило більше 4,5 тис. дітей . Перед початком оз­ доровчого сезону лікарями нашої служби були проведені заняття з персоналом оздоровчих закладів, що функціонували в районі, переві­ рено готовність матеріальної бази, систем водопостачання, каналізу­ вання, забезпеченості харчоблоків технологічним та холодильним об­ ладнанням, інвентарем, миючими та дезинфікуючими засобами. В хо­ ді оздоровлення постійно контро­ лювалась якість питної води, кало­ рійність страв, дотриманtІЯ режиму. на харчоблоках дитячих оздоровчих закладів. На жаль, залишається невиріше­ ною проблема забезпеченості доб­ роякісною питною водою жителів сільської місцевості. Більшість на­ селення району і значна частина мешканців міста вживає воду з кри­ ниць, яка досить часто не відповідає гігієнічним вимогам щодо забрудне­ ності залізом. У багатьох селах во­ догони живляться з неглибоких (до 40 метрів) артсвердловин, що також непридатні до пиття з тих же при­ чин. В зв'язку з цим служба неодно-

Н. І. САЧЕНКО, заступник начальника уnравління економіки.

ності та роздрібної торгівлі алкогольни-

про надання л

роздрібної торгівлі 1. Загальні положення: 1. 1. Положення про надання

погодження на здійснення торговельної діяльності, роз­ дрібної торгівлі алкогольними напоями, тю­ тюновими виробами на території міста Бровари (далі Положення), розроблено від­ повідно до вимог Закону України •Про міс­ цеве самоврядування в Україні», Закону Ук­ раїни •Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, ко­ ньячного і плодового, алкогольних напоїв та

тютюнових виробів», постанови Кабінету Міністрів України •Про затвердження Пра­ вил роздрібної торгівлі алкогольними напо­ ями • від ЗО липня 1996 р. N 854, постано­ ви Кабінету Міністрів України •Про Порядок зайняття торговельною діяльністю і прави­ ла торговельного обслуговування населен­ НЯ», наказу Міністерства економіки та з пи­

тань європейської інтеграції України •Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами» від 24 липня 2002 року N2 218 та інших нормативно-правових актів, що діють в сфері торгівлі і громад­

ського харчування і є обов'язковими для виконання суб'єктами підприємницької ді· яльності незалежно від їхньої відомчої під­ порядкованості та форм власності. 2. Порядок отримання погодження на здійснення торговельної діяльності та роз­ дрібної торгівлі алкогольними напоями, тю­ тюновими виробами 2.1. Погодження здійснення торговельної

діяльності та роздрібної торгівлі алкоголь­ ними напоями, тютюновими виробами на­ дається суб'єктам підприємницької діяль­ ності, які здійснюють роздрібну торгівлю на територіі міста (далі Погодження), у формі листа.

2.2. Для отримання Погодження необхід­ но подати такі документи: заяву на ім'я міського голови (згідно додатків 1,2); - копію свідоцтва про державну реєс­

-

трацію суб'єкта підприємницької діяльності; - копію довідки про включення до єди­ ного Державного реєстру підприємств та організацій України;

копії документа , що засвідчує право власності або право користування земель­ ною ділянкою (державний акт на право власності на землю, державний акт на пра­ во користування земельною ділянкою, до­ говір оренди земельної ділянки); - копіі документів, що засвідчують право власності на приміщення, право користу­ вання приміщенням (свідоцтво про влас­ ність, договір купівлі-продажу, акт введення об'єкта в експлуатацію, договір оренди, дозвіл на розміщення малої архітектурної форми), з підтвердженням розміру торго­

вельної площі у випадку здійснення роз­ дрібної торгівлі алкогольними напоями; - копія довідки про взяття на облік плат­ ника податку (форма N2 4-ОПП); - копія реєстраційного посвідчення на електронний контрольно-касовий апарат (подають суб'єкти підприємницької діяль­ ності, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виро­

бами); - санітарно-гігієнічний висновок голов­ ного державного санітарного лікаря Бро­ варської районної санітарно-епідемічної станціі. 2.3. Заява розглядається на засіданні ко­ місіі з питань здійснення підприємницької діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування (далі-Комісія). Рішення Комісіі, оформлене протокольно, є підставою для оформлення погодження або надання від· мови.

2.4.

Погодження видається уповноваже­

ним органом згідно з рішенням Комісіі без­ коштовно.

2.5. Погодження на здійснення роздріб­ ної торгівлі алкогольними напоями, тютю­ новими виробами є підставою для отри­ мання відповідної ліцензіі. З. Термін діі Погодження З. 1. Лист-погодження дійсний протягом року, але не більше терміну діі чинності до­ кументів, на nідставі яких він видавався .


N!!B2 (9691) +

12.10

РЕЦЕНЗІЇ

ІіА nе11ерноі міфо11оrіі АО реа11ьноrо жиn•! Минуло півроку з часу виходу у світ

-

«ІУТ nІОДІМ ВИFОІОІОІЬ ОЧІ» Броварська

ну

«Незглибима

лікарн я .

туля·

торіі, засадженій різноманітними декора­ тивними

деревами,

яких

уже

помітно

антолог11 ((Незглибима ~~криниця», що побачила світ до 50-річчя Броварського літературно-мистецького об'єднання. Ці дві подіі (ювілей і вихід книги) і досі

11Криниця))

торкнулася осінь своїми багряно-золотими

від автора. 16.09.2005 р. Микола Хо­ лодний, м. Остер)).

фарбами. Окремо розбито яблуневий сад .

мають широкий резонанс не тільки на

людина

Цілодобово

Броварщині, а й в Україні. Відгуки з'яв­

роки за політичні погляди зазнавав пе­

вний рух автомобілів •ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ »,

ляються у пресі, надходять на адресу

реслідувань. У 2005 році нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради Ук­

тажівок:

щодавно на нашу адресу надійшла бан­ дероль з монографією Юліі Шкляр «По­ етична творчість Миколи Холодного» та рецензія письменника з дарчим напи-

антологію

центральна

чись до лісу , розкинулась на чималій тери­

сом: 11Криничанам в подяку за прекрас­

В усьому вчувається рука доброго госпо­ даря.

М. Холодний - поет-шестидесятник, неординарної долі. У минулі

«Кр~1ниці)) і редакції ~~нового жипя». Не­

раїни ~~за особливі заслуги перед укра­ їнським народом)),

Пропонуємо вашій увазі витяги з його

роздумів над антологією.

Лікарня живе своїм усталеним життям.

барви» рефрен «Дякую, Боже". У роки моєї юності з Бога дозволя­ лося лише

глузувати.

ській

церкві

ікони

з

досі

В остер ­

зберігаються

краєзнавчому музеї матеріалами

ко

музівців

повістки «Великдень за колючим

про перебування на Чернігівщині Тараса Шевченка. Остерський

рицвіт».

абстрагуватися

від

ре­

герой моєї документальної

-

повіт колись сягав аж Гоголева і

ального життя і полинути «За об­ лаки нового містичного неба» . У

дротом•, яку спонсорував Вати­ кан . У книзі Луценку присвячений

Дарниці.

статті «Привезено зілля з трьох

розділ

У

остряни , вважаємо й своїм пов­

гір на весілля » Каменяр критику­

розділі, зокрема, йдеться про ро­

станцем . Але про Гамалія . Тільки­

вав за графоманство Володими­

мантичну історію написання Ана­

но він поїхав автобусом на Брова­

ра Бирчака, «ЩО пише вірші й но­

толієм Луценком у французькому

вели

Русі Опору пісні «Се ля ві» .

fi пок­

ри, як до музею зайшов кагебіст, почав викликати на співбесіду до

тобто такі, що нікого не гріють, ні

лав на музику мій щирий прия­

міськради наукових працівників і

студять».

тель Володимир Скок, що озву­

допитувався, що то був за чоло­

У 70-х роках ХХ століття поета­

чив і деякі мої тексти . Органічно

вік, і чого йому було треба. Чи не

ми так званої Київської школи, на думку Віктора Кордуна, «був здій· ~ений справжній поворот до

доповнюють літературну частину

він приклеїв на пам'ятник « вождя

видання

світового

в

смаку

«Молодої

музи»,

первісної основи буття. . .

повер­

нення до найпервісніших елемен­

тів і структур української міфоло­ гічної свідомості•. Словами

професора

Володи­

мира Моренця, «поети Київської школи першими у Вітчизні сві­

вже

«Двічі

реабілітований• .

унікальні

світлини,

можна вважати

раритетами .

ально-історичної Виходить,

ко

пролетаріату•

ми,

(той

стовбичить на місці зруйнованої церкви)

ти й про художню якість творів.

Про візит Гамалія, ми так припус­

антирадянську листівку .

Талановито написано Федором

каємо,

доніс

Литвиненко,

охранці

директор

Петровим «Мою юність•• . Про це

музею

свідчать бодай два перші рядки :

райкомівець.

Де кряжі скелясті простягли

зово бував у Дмитра Михайлови­ ча у Броварах і навіть кидав ко­

Карпати,

Десь моя там юuість ходить

підлеглості ......

зацьким

колишній

Потім я

оком

на

неоднора­

його

чарівну

доньку. Дослідник знайомив мене

з автоматом.

що Василь Симонен­

творець знаменитого «Зло­

-

Чупринку

Але хочеться декілька слів сказа­

домо й послідовно зірвали з пое­ тичного слова ланцюги тупої соці­

які

Григорія

з цікавими краєзнавчими матері­ алами, а я читав йому та доньці

Вдало урізноманітнив автор ар­ хітектоніку

нові•

дом ронделів. Ця поетична фор­ ма була притаманна молодому Тичині, а серед наших авторів -

моє серце «Сонетом братам-ук­

Анатолію Луценкові.

раїнцям •, а Алла Топчій- « Моно­

ходив ,

-

обвішавшися

«ланцюгами тупої соціально-істо ­

ричної

підлеглості»?

іншим,

і

все

Та,

покоління

шестидесятників,

які

між

поетів­

вірша

жанровим

ви­

свої «націоналістичні• вірші. При­

дія• та «Оди кукурудзяному кача­

ємно спілкуватися з такими людь­ ми .

Лариса

логом

Петрова

постійно

З Іваном Немировичем, забув

Івана

тримали руку на пульсі часу. Це

сказати , виступав у Броварсько­

ська столиця

порадувала

Мазепи».

Гетьман­

Батурин міститься

му будинку культури на початку тепер уже минулого сто­

менше як за

Скунць, Борис Мозолевський, Бо­

60-х,

рис Чичибабін ...

ліття .

Сучасною лексикою на кшталт «Відеокліп», «зона відчуження " ,

передусім Ліна Костенко,

На

Петро

яких позиціях стоять

нині

Хрестоматійний поет

-

Микола

кілометрів від мо­

20

го рідного села .

~и - в цьому нам допоможе зорі­

Сом. Пригадується, як на одному із занять літстудіі при видавництві

єнтуватися антологія «Незглиби­

«Молодь• Микола Данилович роз­

ма

повідав, що требухівський голова колгоспу Ковбасинський скупив у

Ковалівська випускниця моєї київської альма- матері . Близький мені їі вірш « Прип'ять•, бо з дня

Києва Броварях. «Криниця• - це літоб'єднання при міськрайонній

районі весь тираж його збірки, де

аваріі на ЧАЕС живу в Чорнобиль­

поет

ській зоні і щомісяця отримую по

газеті

Усі ми аж животи рвали від сміху,

· молоді наші поети, які їхні ідеа-

«Криниця•,

побачила

світ у

«Нове

яка

щойно

місті-супутнику

життя• .

!олова

« Криницю•

при­

везли мені до Остра й подарува­

ли на День Незалежності

цього

2005

го вірша про Феклу з заключними рядками :

р.

1 грн. 60

коп . на чисті харчі ...

Кака била, така єсть -

Зикий та Петро Козюк. Перший з

Я ІlЄ ЇЗМЄІІЯЛUСЯ.

Первинuа лиш любов, а іише все вторште,

активний криничанин, поет

-

першої величини.

Одне слово, дошкульно заче­

Приємно вражає жанрова роз­

-декларує поет-філософ, актив­

тяг­

ний популяризатор моїх самвида­

нуться до мови «старшого брата»

вівських віршів 60-х років ХХ сто­

лади, проза, дослідження , музи­

і нагадують корову, якій прикорті­

ліття

ка,

ло затанцювати на льоду

маїтість антологіі: поезія, малярство .

На

перек­

сторінках

видання зустрів авторів з Черні ­ гівІЩ-Іни

і

навіть

з

Коропеького

пив

поет за

живе

отих,

що

...

Володимир

Зикий .

Перед

очима довго стоятиме такий зво­

Впало в око майстерне риму­

рушливий момент. На літератур­

вання у Маріі Воробей за схемою абба. Солідаризуюся з нею як з колишнім керівником літстудії «Криниця» - в Київському універ­

ному

етичне небо сатиричним віршем «Бригадир-нероба» про конкрет­

ситеті

водиться

ного колгоспного бригадира , мо ­

імені Василя Чумака). У Козельці 1989 року створив і очолив при районній газеті «Новини Приде­

Зикий і каже : - Воно вже своє відслужило. Дарую вам власне. Тільки я не Іван Піддубний, щоб донести його

району, де я

рінках

50

років тому на сто­

районної

газети

« Радян­

ська Коропщина• стартував у по­

го односельця Олексія Чайку. То було 1 вересня . Почалися гонін ­ ня, і я мусів тікати із села, немов

1965 року я

керував універ­

ситетському студією «Січ» (студія

вечорі

у

Семиполкі вській

школі Володимир Скок марно на­ магався акомпанувати на розлад­

наному шкільному піаніно . Аж під­

з

місця

Володимир

сення• літстудію імені репресова­

до Семиполак

Данте Аліг'єрі - із Флоренціі. По ­ дибую в антологіі імена моїх доб­ рих друзів з Броварщини: поетів А. Луценка, В. Москвича, В . Зика­ го, І. Ольховського, Б. Жорниць­ кого, В. Якубовського . З радістю

ного 1937 р. письменн ика- земля ­ ка Василя Нефеліна. У «Великодні

мусь приїхати вантажівкою. Улюб­

У дослідженні Григорія Бульвін­

на душі констатую, що у хлопців

мою поезію. ЙоГо приклад підхо­

ського про краєзнавця Дмитра Гамалія «У творчому неспокої він

пили освітяни Че рнігівщини, Хар­

був багато літ• розповідається, як цей подвижник добився встанов­

дагував

почистіш ав

поетичний

голос,

зміцніли громадянські акценти . В

Одеському університеті перехре­

за колючим дротом» йому прис­

вячено розділ «Той, що плив суп­ роти течіі• .

-

доведеться ко­

леного лікаря мешканці села об­

рали сільським депутатом. Володимир Москвич перший в Україні увів до поурочних планів

ківщини, Закарпаття ... Я йому ре ­ вірш

« Крути»,

бо

маю

однойменну збірку. На прохання

щувалися мої стежки в 1968 році зі стежками тендітної поетеси і

лення меморіальних дошок на бу­

Володимира Москвича я написав

динках- пам'ятниках історіі. Зараз

вірша «Наколки на згадку про Се­

великої української патріотки Ма ­

я клопочу про найменування одні­ єї з вулиць Остра на честь Нефе ­

миполки » .

ріі Овдієнко . Як упорядниця анто­

логіі вона виконала титанічну ро­ боту. У Миколи Сома та Івана Немировича я неодноразо во н о -_

ліна . Ніяк не здолаю бю рократич ­ ної

сті ни .

Що

ж

стос ується

Дмитра Гамалія , то в липні

1976

Він став хрестоматій­

ним .

З б іблійною поетикою асоцію­ ється у вірші Людмили Галіциної

" За

де нь,

що

прино с ить

ченко «Ой, зберу намистечко-го­

нові

А на третьому поверсі старого корпусу , де в травматологічному відсіку розмісти­ лась офтальмологія , тихо і спокійно . Хворі,

Це

текст

слід

. би

краплення, повільно снують по блискучій В О<іНому відділенні розгорнуто

ліжок,

ни х внутрішнім санвузлом, меблями, в де ­ яки х є

чи й маститим композиторам. Не

зручності для

хотілось би, щоб він потонув у

них хворих .

холодильники ,

Керує

морі пересічних творінь.

25

у розрахунку З на кожну із палат, оснаще­

показати Володимирові Скоку, а

що

лікування

створює

і

певн і

перебув а ння

офтальмологіч ни м

в

відділенням

Покарив мене " Рубаями» дос­ відчений майстер слова Борис

досвідчений лікар-офтальмолог І категоріі

Жорницький.

працює молодий енерг ійний лікар Володи­

Заздрю

йому,

що

живе нині у Сполучених Штатах,

Світлана Валентинівна Белей . Поряд з нею мир Володимирович Волчанський.

а не в країні помаранчевих зрад­

ників ... Побільше б таких творів з високим

громадянським

пафо­

Ли штоться сп оті!и гщті У тих, хто тут :тову про:~рів,

сом, як «Олекса Гірник» Олекс и

Від стіи Бровщк І,кої :1ікприі

Палійчука .

І rіобрих іТ лікарів.

Добру справу зробив Михайло Шмаль, що уклав і видав збірник

11/об ба чити .wіся чиі иочі,

«Світе ясний• з творами 32-х йо­

Тчт людя.~t вигоюют,, очі,

го юних вихованців .

ПокращуюmІ, сто. Іt.їеІІІІй .Ііf > .

Непогані надіі подає зовсім юна генерація Павло Зуб' юк, Євген

Черняк,

Леся

Турченко,

Сятти у кос.мос

tJo

:Ііf>,

Свої зусилля медпраці вники, пам ' ятаючи настанову Гіппократа • Н е нашкодь 1 », с пря­

Світлана Милько, Людмила Сот­

мовують

ник, Юлія Шелудько.

поєднуючи сво ю тур боту із турботою про

Зачарували

декоративні

роз­

писи Інни Музиченко " Берегиня» та «Писанки", «Козак Мамарига» Костя Лавра, його ж «Сім'я • , пор­ трет « Мислитель» Миколи Семи­ нога .

Чимало праці вклали в краєз­

навчі

нариси

Григорій

Бульвін­

ський, Володимир Гузій, вояк УПА

і в'язень ГУЛАГу Микола Барбон, Тетяна Русанавич та інші . Відкрив для себе автора мо­ нографіі «Музика Бойківщини » Михайла Хая, а вторку більше як

300

пісень Наталію Багмут, твор ­

чий тандем композитора Воло­ димира Ілемського та поета Во­ лодимира Зико го .

Огріхи .

Вони типові для цілої

низки авторів.

Це ,

насамперед,

банальні рими: • треба - небо », «догір - поріг• (Дмитро Обухов), • герці- серце » , •землі-імлі», •да­ леко - лелеки " (Надія Одинець), «очей-ночей » , •дощі - плащі », • очі­

Вивчав я діалектику колись, Та відпадає все, мов .жабурштя . Миттєвосте прекрас1ш, аупииись!

семиполківські лікарі Володимир них

пана .

Валентина

коли Сом читав свого знаменито­

об'єднання Марія Овдієнко .

«Незглибиму

прокритикував

«Міліцейський пост•• тощо освіжи­ ла українську поезію

привезли тяжкохворого

підлозі коридору, що обставлений квітами.

піддав ·Ідкій іроніі потуги молодо­

Франко

значить,

чи скаліченого.

Великою творчою вдачею вва­ жаю колискову Наталіі Чемери­

Іван

безперер ­

тримаючи біля скроні ватні тампони після

...

року він цікавився в Остерському

«Молодої музики»

припиняється

повиколюваними очима

чував у 60-х роках - роках мого безквартир'я. Анатолій Луцен­

У безсмертній статті «Маніфест

не

міліціі та інших приватних легковиків і ван­

святих

,

ПРО ІІІОДЕИ ХОРОШИХ

t

ночі• (Таїсія Мельник), • поріг- до­ ріг» (Людмила Галіцина), •леле­

ки-дал е кий" (Михайл о Шмаль) , «Очей-ночей » (Олена Єгорушкі­ на),

«лелеки-далекий » (Світлана

Милько), «Україна-руїнах» (Олек­ сандр Хоменко) , • серце-герці » (Артем Костенко ) . Насамкінець

про

оригінальне

оформлення обкладинки , особ­ ливо їі ч етве ртої сторінки. Офор­ мл е ння

ес т е тично

символізує

в и т рим а н е ,

патріотичний

тонус

на

загальний

покращенн я

стан

зору

здоров ' я

п аціє н тів,

людини.

Лікарі

встановлюють діагноз захворювання очей,

призначають лікування , контролюють і ко­ ригують динаміку одужання.

Важливу частину л і кування здійснюють медсестри ,

котрі

точно ,

пунктуально

і

вправно виконують усі призначення ліка ­

рів . На робочому міс ці у маніпуляційній у їхніх руках все мигтить:

шприци, ам пули.

флакони, штативи ... Упочерговому режимі

цілодобово працюють медсестри Н . І . Ли­ В. С . Василюк, О. М . Б ар даш ,

сенко ,

К. Ф . Скиба

під

керівництвом

старшої

медсестри К. Ф . Антоненко . Kprmлi ув очі, KfІtm.їi ув очі Кршшют ь вnpm111o руА·и жіиочі,

Краптать люди , дy.l ().\t fiшmni. МІLїі сестрички в білІLІ. хшІtmІпх. У штатному розпис і очного відділ е ння є

маніпуляційна се стра

це Тетяна Дмит­

-

рівна Бабко . Після закін че ння медучилища

вона тільки в очному відділ е нні працює по ­ над

10

років. Коли ця жінка пр оходить по

коридору, від їі б іл о го хал ата та доб розич ­ ливої посмішки

світпішають

стіни .

А

як

майстерно вона виконує складні маніпуля­ ціі на очах, ін'єкції і інші процедури!

Медсестри, як ясиії :юрі, Зиі.шиоть иедуш :1 "чей. BitJ їхиього ііоторку .Івори.\1 Світлішає приоtерк uo чeti.

До всього сказаного н е обх ідно додати . що

озелененням

інтер 'є ру

займаєтьс я

антологіі.

медсестра К. Ф. Скиб а - разом і з своєю на­

Можливо, колись завітаю на заняття • Криниці " , то обміняє­

ми зусил лями тут ство р е но с правжній зи ­

мось думками про стан сучасної української

поезіі

і

літе ратури

взагалі . І про мову . сплячих

"· ·. се ред сон мища кр а сунь ... ", пиш е жур ­

парницею - санітаркою О. П . Василик . Їхн і ­ мовий

сад.

А

чистоту

тут

пильнують

санітарки : Я . А. Федорова, Л . П . Ткаче н ко,

Л . П . Шевченко , Л . А . Мельни к , О . П . Ва си ­ лик·.

Все сказане

-

це н е е моціі журнал іста,

що друкував у « Патріоті

до зустрічі з яким готувалис я . Це справжні почуття і вдячна розповідь п ацієнта оф­

України » мою розвідку про пар­

тальмологічного відділення, якого не лише

тизана

вилікували його турботливі працівники на чолі з завідуючою Світланою Валентинів ­ ною Белей, а й надихнули н а ці поетичні

наліст за професією Іван Ольхов ­ ський,

Юрія

контрверсійну

Збанацького фігуру

-

партизан­

ського руху на Черн і гівщині . Нев ­ же за мість «сплячих• панові І вану важко було вжити <<сонних»? У

рядки :

пресі вже дебатувався заголовок

Безслідио ЗІtuкшоть всі

<<Спляча красуня » чи то в фільмі,

Неиаче уже й

чи то в п'єсі . Давно було ... Ал е головне, що << Зоря з нена­

Коли огляда вас Світлтт З -під гариих :ш.мріяиих бр іt<.

шинського

світу торкає

ue

pmtu,

хворів,

проме­

нем ме не» (Ма рія Овді є нко) .

Володимир МОСКВИЧ, с. Се миполки .

Микола ХОЛОДНИЙ.


1.2.1.0 +

СПОРТ

Фn&ОJІЬНИЙ СЕЗОН: НА ФІНІШНІЙ ПРІМІЙ Учень четвертого класу

КОРНІЙКО з Требу­

дідусю

на

Для команди з традиціями четверте місце в турнірній таблиці - це крок назад. Зате ФК •Шевченкове» прогресує : перемістився на

Цікаво , що минулорічний чемпіон «Віка•

учасників дещо скоротилася. Мабуть, не

( 13), -

Калинівка (тренер І . В. Дрозд), почавши чемпіонат невпевнено, провела всю його

всі сільські голови розуміють значення цьо­ го заходу. Це не лише гра, це пропаганда

«Десна ,.

дистанцію в гонитві за лідерами, і лише в останньому турі зуміла випередити на одне

Слід зазн ачити , щ'о завдя ки хорошій ор ­ гані заціі, ком андному духу, увазі з боку

очко команду •Колос• В . Димерка, що зай ­ няла друге м ісце. Провідні гравці С. Голо­ ванов, С. Кушка , А . Хомич та ін . , тренер І . В. Дрозд вдячн і селищному голові Г. М. Пузану, голові профкому ВАТ •Комбі· нат •Тепличний• В. І . Калашнику за увагу і допомогу в проведенні чемпіонату. Нижче своїх можливостей виступив ФК •Рудня•.

здорового способу життя, важлива складо­ ва виховання молоді . Шквал критики викликає суддівство. Час покінчити з практикою , коли команда при­ возить •свого» суРдЮ . Федераціі футболу

лу фізкультури і спорту (зав . В . М . Федя ­ нін) та федераціі футболу району (прези­

хіаської ЗОШ влітку

допомагав бабусі

били гравці Косенчук, Делайчук, Абаєв , Ю. Селик, С. Селик та ін . За чемпіонським графіком провела дру­ ге коло команда •Колос» В. Димерка (тре­ нер М. П. Юхта), гравці якої Кондратенко, Кравець, Хитрий, Є . Юхта та інші склада­ ють кістяк збірної району в першості Київ ­ ської області. Димерці виграли всі матчі другого кола , та невиправдані втрати в першому колі не дозволити їм піднятися на першу сходинку. Багато уваги команді при­ діляють селищний голова А. Б. Бочкарьов, приватн ий підприємець О. В. Корнач . За ·,х сприяння вирішене питання екіпірування та інші .

Згідно зі спільним планом заходів відді­

Ростислав

дент Л . В . Слободянюк) у нашому районі розпочався завершальний етап футболь­ ного сезону. 8 жовтня стартував Кубок •Золота осінь» , в я кому на початковій ста ­ рjі зустрінуться команди Зазим'я, Шевчен­

і

городі.

Урожай гарбузів пе­ ревершив усі споді­ вання. Щоб підняти

кового, Заварич та Рудні . йому передував

оранжевого

чемпіонат

ня,

його

закотити

велет­

на

нести

до

ма-

зим'є,.

На Фото· Ростик з дідусем

району.

Попри

піонату, лідери попереднього сезону збе­ регли свої позиціі. Команди за вершили змагання таким чин ом : перш е місце •Віка» Калинівка (25 очків) , друге місце •Колос» В. Димерка (24), третє- ФК «За ­

рядно,

а потім усією роди­ ною

Броварського

кардинальні відмінності у проведенні чем ­

довелося

п'яте

Леонідом

(23),

четверте

•Юність» Тарасівка Погреби ( 10).

Кириловичем Коль-

Фото Олексія МІЛЬКА.

-

ФК «Рудня,.

ФК «Шевченкове»

-

(12), ( 11 ), сьоме -

шосте

сільського голови Л . В . Спичак зі зна чним відрив ом увесь сезон лідирувала команда ФК « Зазим'я ,. (представник команди О. Щиголь). Та невдала гра в останньому турі не дозволила їй зберегти перше міс­

це . Значни й внесок в загальний успіх зро-

три сходинки вперед порівняно з минуло­

річним чемпіонатом. Перспективна коман­ да •Юність» Тарасівка (тренер В . Г. Некор ­ чемний), де грають футболісти 1985-1986 р.н . , без сумніву, здатна на більше. Турнір­ ну таблицю замикає команда •десна• Пог­ реби, яка, до речі, дуже успішно розпочала чемпіонат, спритно обігравши лідерів, а по­ тім різко здала позиціі. Важко знайти пояс ­ нення таким змінам . Підбиваючи підсумки чемпіонату, не можна не пожалкувати , що кількість його

району необхідно знайти компромісне рі­ шення цього питання .

Михайло ЮХТА, головний суддя змагань .

' 3

МАТВІЙЧУКА

- вел икодушну, мудру і щедру людину, яка наділена справжнім и л юдськими цінностями . Дя куємо Вам за пості йну турботу про людей , доброту та порядність . Хай

народження.

Шо6 раділ и життю, СКі·1ЬКи б .1іт 1/е ,\IU1/ rL10 . І щті щедрто соиячиа доля бу.ю . umi•teйui

nicui ще лyuшtu,

Вто.ІІu

ue шайте ui

із

заступником

го

міськрайцентру зайнятості БОБОВСЬКОЮ Іриною Олек­ сандрівною

за

телефоном

6-63-35

з днем народження!

Скі.'Іьки рокіtІ то бі ·- ue питає.чо ' Хай :Іічить JOJYЛ!l н Ш/0 . Тебе з тu.Іtи рока.ч и ІІітає..wо, Шо ntктукали в душу твою. Зичим то10, що щастям звуть

Красилівський сільський первинний осере­ Украінськоі соціал-демократичної парm N9 25 вИ 27. 09.2005 року), [Q!!QUмtLu~•"u Роман Іванович, юри,цична адреса · с. Красилівка Броварського району, вул. Мі­ чуріна, 5.

Вас Бог береже і бла гословляє на наступні

UІастя Ва11 і людtикощ тепла . Бажає.11о nос.w ішок, щедzюї долі, Душу хай 1ріє .ти)ська t!оброта ,

зв'язок

директора Броварського базово­

Віталія Вікторовича КАБАН ОВА

nідnриємця 3 Броварів

Івана Романовича

з ювілейним днем

ue раз

фонний

настуnаючим днем

народження приватного

На,q!ю Іванівну НАИДЬОНОВУ

1/[об

19 жовтня 2005 року з 15.00 до 16.00 відбудеться прямий теле­

Від щирого серця вітаєм09. .

Колектив Броварської санепідстанції щиро вітає пом. лікаря

люди. Хай ус.wішка ue с.пи)ить .1 .ІUЦЯ, Хай життя тноє nicu eю буде, А тій піші ue буде h·іиця .

р ок и .

в чо.\1

Літківський сільський первинний осередок Украінської соціал-демократичної партії (за ­ пис IW 26 віІІ 27.09.2005 року}, r2I!2D СІЛЬЧУК Олена Миколаївна, юридІNНа ад!)!!· WІ.;. с . Літки Броварського району, вул . Пере ­ моги, 'Zl.

З любов 'ю та повагою­ кума Світлана, хрещеник

Великодимерський селищний первинний осередок Украінської соціал-дем(ЖратІІЧноі партії (запис IW 27 віІІ 27.09.2005 року), & lШІі- ЮХТА Віктор ГригоровИ'! , .І!ІШ!.ІІW!1і ~ смт. Велика Димерка Броварського району, вул. Залізнична, З .

Олександр. ·

-

Вимоги : громадянин України , освіта вища за спеціальн істю бухгалтер - фі­ нансист. Стаж роботи за спеціальністю - не менше трьох років , знання ПК.

Заяви приймаються протягом міся­

ця з дня опублікування оголошення в газеті з 12 жовтня по 1 2 - ЛЖЩ)nа,сІд

Шевченківський сільський первинний осе­ редок Украінської соціал-демократичної пар· тіі (запис N9 28 віІІ 27.09.2005 року), J:Ш!.Q: КОВАЛЬ Юр ій Вол одимирович , юри,цжна адреса · с . Шевче н кове Бровар­ ського району, вул. Кільцева, 1 кв . 18 .

кранівники; токарі-розточувальники ; наладчики ЧПУ; зубgрізальники;

u -

Скибинський сільський первинний осере­ док Украінської соціал-демократичної партІЇ (запис IW 29 вИ 2 7.09.2005 року), rшшu­ ВАКУЛЕНКО Ольга Юріівна, юридИчна адре·

вод1и електровІзка;

шліфувальники ; свердлувальники ;

J<i!.: с .

слюсарІ механоскладальних робіт ; термісти ; ливарники ;

слюсарі-ремонтники. Керуючись За ко нами Украіни •Про за сади державної регулятор­ ної політики у сфері господарськоі діяльнос ті від 11.09.03 NP 1160- /V, на підставі Закону Укра їни •Про ав­ томобільний транспорт•, ст. 28 п. 2 Закону Украіни • Про місцеве са ­ моврядування в Україні•, управлін ­ ня економіки Броварської міської

ради буде виносити на розгляд за­ сідання виконкому

ПРОЕ КТ РІШЕННЯ

«Про підвищення тарифу на проїзд на міських за nрофесІями:

.

СТІJІІІ-ІJ,QІІІІІІНИІ; ІІІСТІТІИК ДІDІІІІІІІІІИІ ІІІІСJІJІІ.

-

~ м. Бровари, бульв . Незалежності , 14-6.

ІОрмдичиі noc11yrм (консультації, ведення · цивільних, господарських,

міністративних справ у судах). Тел .

8 (050) 662-30-98 Віталій Ми кол айо вич.

Н О В Е

Ж И Т Т Я • га зеmа міської ma раіІонної р•іІонної Аержавної аАмінісmраuії.

Броварськuх

pu,

С ПІВЗАС НОВНИКИ :

кол ек muв

редак uії raзem u , Брова рс ь кі МІс ька і ра йонна ралu, рай онна

лержаАмі н ісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію К/ N 259 від 10. 12. 1997р. Індекс

61285

ІО раrи МІШКІНЦЇІ liVІUtHKil lh 5 ТІ flt 7 ПО ІVПЬВ. НІЗІJІІJІСНОСТі! Для врахува ння громадських і при ­ ватних інтересів під час планування і забудови територіі на місцевому рівні

жовтня 2005 року о 19.00 в а ктово­ му залі школи N2 7 відбудеться гро­ м адське обговорення щодо будівниц­

14

т ва ба гатопо ве рхового житлового будинку по бульв . Незалежності N2 5 та N2 7. Запрошуєм о взяти участь у об гово­ ренні мешканців прилеглих будинків .

В~лмісто6удуванн• та архітектури

Броварської міської ради.

Розроб ни ко м п рое кту вказа но­ го р і ше ння є упр авління економіки Бровар с ької м іської р ади, яке розташова н е за адре со ю : м . Бро ­ вари , вул. Га га рін а, 15, кім. 31 З,

308.

5 - 10-62 .

economrada@brovary. kiev.ua. Пр оект р іше нн я та аналіз регу­ лятор ного а кта буде о публіковано в н аступ но му в и пуску га зети .

Зауваже н н я та пропозиціі щодо про е кту р іше ння « Про підви щення та ри фу на проїзд н а міських авто ­ бусних мар ш рутах загального ко ­ ристува ння " будуть при й мати ся протяго м м ісяця з дня опубл іку­ ван ня з а в и ще в казаною адре сою .

СТ, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ •ПРО ПОЛІТИЧНІ

ПАРТІЇ В ЖРАЇНІ• ЗАРЕЄСТРОВNЮ:

- 27

вереси•

еересн•

- 3

JКОВТНА

бухгалmерія .

• • • •

лuсmі в

і

npuuoм оголошень

масової poбomu

- 4

JК08ТНА

2005

року :

N9 61

вЩ

Юридична адРеса : м . Бровари , вул. Гага­ ріна , 6 , кв. З . Керjвнj gргани · Збори , Президія [Ошш.а; ПОРФІЛЕНКО Ольга Миколаївна .

4-04-81;

4 ·23-26.

-

року;

ної партії •Держава• ( свVІоцтво

5 жовтня 2005 р.}.

на сторінках zазєти.

За зміс т реклам и в ідп ов ідальн ість несе рєкла..чодавєц~о.

97.

Богданівський сільський первинний осере­ док Українськоі соціал-демокра тичної партІЇ (запис IW ЗО вЩ 27. 09.2005 року}, L9l!2U БОБКО Віталій Юрійович , юридИчна адреса · с. Богданіsка Броварського району, вул . Ле­ ніна, 95. Тарасівський сільський первинний осере­ док Українськоі соціал-демокра тичної партії (запис IW ЗІ вИ 27.09.2005 року), rшшu ­ СОБОЛЕВСЬКА Оксана Григорівна, .!QP!!II!t!: на адреса· с . Тарасівка Броварського району, вул. Шевченка, 48. І Втрачени й диnлом про середню сnеціальну осві ­ ту , серія ДБ

N! 000 138,

виданий ПТУ

N! 9

від

30.06.96

р . на іw 'ІІ АВРАМЕНКА Сергія Олексійое ~"Іа. вв а.ати недійсним .

І Втрачений

майновий

сертифікат, серія

КY-vt

N! 520907 за реєстраційним N! 287, виданий Рожнян­ ською сіл ьською радою на ім ' я ВАСЮКА Петра Ми · хайловича, вважати недійсним .

Броварську районну організацію політич­

За точн ість викладени х фактів відповідає автор. з чит а ча м и

року:

Броварську районну організацію Політич­ ної партії •Народний Союз Наша Україна• (свіІІоцтво N9 60 віІІ ОЗ. /0.2005 р.). ЮрИдична адреса· м . Бровари Київської області, вул . Незалежності, 2. • Голова органjзацjj· ЗАХАРЧУК Надія Иоси­ mвна.

Редакція не завжди под іл яє позицію а вторів. Листува н ня

2005

2005

ВіААілu: сільського госnоларсmва 4 -02-92; nромuсловосmі і numaнь,

року:

раїнськоі Консервативної партії (свіІІоцтво N9 59 віІІ 29.09.2005 р.) Юридична адреса · с. Требухів Бровар­ ського району, вул . К.Маркса, 5. Голова організа цjj· БАРЧУК Ол е ксандр М икола йович .

Ре.&акmор: 4 -03-76 . Засmупнuк ре.&акmора: 4-21-3 4 .

соціальнuх

2005

Благодійний фонд соціального розвитку Броварського району •Відродження• (еві· доцтво N9 2 ві1127. 09. 2005 р.). Юридична адреса · смт. Калинівка Бро· варського району Київської обл . , вул . Черні· гівська , 20. директор Фонлv· ТІТАРЄВА Галина Воло­ димирівна.

Броварську міськрайонну організацію Ук­

загального користування»

6-29 - 60 ,

ЩО 27 ВЕРЕСНЯ 2005 РОКУ ВІДПОВІДНО ДО

- 29

автобусних маршрутах

Т ел .

БРОВАРСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ УПРАВJПННЯ юстицІї кивськ(j ОбЛАСrІ ПОВІДОМЛЯЄ,

ААРЕСА : 07400, Кuів ська обл . , м. Броварu, бульв. НезалежносmІ, 2.

8

Скибин Броварського району , вул. По­

льова,

І Втрачене nосвідчення ветерана військової служ ­ би, серія АА N! 115 105, видане Київським облвійсь ­ кком атом від 4 .12.2004 року на ім'я НАЛ БАТА Івана Васм.льов ича , ааажати недійсним .

І Оголошення про втраче ний дер•авний акт н а право приватноt· власності на земельну діля нку , серія

ЯА

N! 302592,

оиданий Требух івською сіл ьською ра·

дою від 14. 12.2004 р. на ім 'я КОРНІЙКО Надії Микола · '18ни , надруковане 17 вересня 2005 року в газе ті · Но ­ ве жкnя•

N! 74,

вважати скасованим у зв'язку з

віднамденням документа.

Броварські м іська і районна ради ветеранів, товариші , друзі, колеги по роботі глибоко сумують з приводу смерті колишнього директора Бро­ варської автобази N2 2, котр ий від­ дав їй 40 років свого життя , учас н ика війни і ліквідатора аваріі на ЧАЕС Івана Олексійовича ЛАЗАРЕНКА і висловлюють щирі співчуття рідн им і близьким покійного.

Арук oфce mнuu . Обсяг І Аруков а нu u арку ш. ВіААрукова нр в ЗАТ "Броварська Арукарня " уnравління у сn равах

npecu ma інформа ції Кuївськ ої облАержаАМініс mраuії .

Зам .

3248

Тираж

2795

при м.

#82 2005  
#82 2005  
Advertisement