Page 1

СЕРЕДА

29 жовтня

2003 р. N!!82 (9488)

Виходить з 17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

Шановн;

nодаrк;вq;1

Від імені Броварських районних державної адмі­

Броварська міська рада, ї( виконавчий

ністрації та ради, трудових колективів і усіх жителів Броварського краю щиро і сердечно вітаємо вас із

комітет щиро вітають вас із професійним святом!

професійним святом - Днем податкової служби! З перших днів свого існування Державна подат­ кова служба України відігравала і відіграє надзви­ чайно важливу роль у формуванні бюджетів різних рівнів починаючи з місцевих і закінчуючи дер­ жавним. Самовіддана праця податківців сприяла надходженню з початку року до зведеного бюдже­

ту району

35,4

млн. грн., що на

3,2

Представникам

ред законом і людьми. Ви неодноразово доводите,

відсотка більше

результати

дають

забезпечуватимуть вагомі

внески

у

наповнення бюджету міста і держави, від чого у значній мірі залежить добробут лю­ дей.

Зичимо

подальшого

професійного

росту, наснаги та успіхів у виконанні по­ чесних і відповідальних обов·язків. Міцно­

го

всім

здоров'я,

особистого щастя,

сі­

мейного благополуччя, миру та злагоди.

-

З повагою

голова райради Л. В. СЛОБОДЯНЮК.

Л. А. ВАЙСФЕЛЬД_

вагомі

ники державної податкової інспекції і на­

далі

Усе це дало змогу своєчасно виплачувати пенсії, заробітну плату працівникам бюджетних установ, соціальні виплати і пільги. Від щирого серця бажаємо вам міцного здо­ ров'я, великого родинного щастя і благополуччя, принциповості, відповідальності та наснаги у вашій такій непростій, але необхідній роботі. З повагою

які

сумлінна праця, високий професіоналізм, компетентність та витримка. Висловлюємо впевненість, що праців­

від запланованого.

голова райдержадміністраціj

вашої професії прита­

манні розуміння своєї відповідальності пе­

-

Всесвітньо' відомий англій­ ський журнал «The Banker» щорічно визначає найкращі

міський голова В. О. АНТОНЕНКО.

банки серед країн усього сві­ ту. За результатами незалеж­ ної комплексної оцінки по­ казників росту капіталу.

Останнім часом столичні хлібокомбінати заявляють про необхідність підняття ціни на хлібобулочні вироби. У зв'язку з тим, що певна частина вироблюваноУ ними про­

мільйон

місяць. З них

облдержадміністрацією вжито заходів для уникнення проблем на обласному ринку хліба. Підвищення цін не буде. Аби запо­ бігти подорожчанню, обласною і місцеви­ радами

редбачені

прийняті

кошти у

рішення,

якими

активів та прибутку провід­ ним банкам. які забезпечили високі якісні показники ро­

тисяч гривень з розрахунку на

50

відсотків компенсуватиме

ди «Банк РОКУ". У 2003 році звання року»

в

«Банк

Україні

присвоєно

Промінвестбанку.

Церемонія

9

ку, двічі на місяць, у межах затверджених

бюджетних сум та фактичних обсягів ви­ робленого хліба.

відповідних бюджетах

l'rоmіt!t'mЬШIК

«Банкір» відбулась у Лондоні вересня 2003 року. Нагородження Промінвест­

вання, починаючи з жовтня нинішнього ро­

на дотацію виробництва хліба у сумі один

2003

вручення нагороди журналом

виконаВЧО-I- влади та місцевого самовряду­

пе­

awards.

боти. присуджуються нагоро­

обласний бюджет, решту місцеві. Компенсація виділятиметься хлібопекар­ ським підприємствам усіх форм власності, які будуть визначені місцевими органами

дукціІ- реалізується на територіl- КиУвщини,

ми

680

~8aJRr

банку

званням

таКИ:--1

:~,~/

престижним

підтверджує

його

:~1kf:iJ

визнання на світовій арені та

>

".",:~/

'"' ,''','\ ,:' :: ',: ",'

",

П~е;с:""онПJеренцТі' ,

v

,

'

,

'

.... <,~,

в Україні. За обсягом

.,'",' ',':', ;'" .~:

л

"

~,,:';'~

капіталу

Про­

мінвестбанк не має рівних у

'

ЦІНИ НА ХІІІ& 3А11ИWАТЬСІ СТА&ІЯЬИИМИ

банківській системі України.

плексу,

З року в рік

металургії, будівництва. сіль­

забезпечується

висока ефективність роботи. Промінвестбанк

-

найбільш

прес-конференції запевнив зас­

тупник голови облдержадміні­ страції Леонід Бойко. Цьогорічна весна диктувала аграріям області свої правила гри і З!<Іушувала шукати опти­ мальні

варіанти,

аби

восени

у

господарствах не були порожні комори. а на столі кожного жи­ теля був хліб,

У цей складний рік. на­ голосив Леонід Васильович,­ хлібороби Київщини з:чогли

-

швидко

переорієнтуватися

і

в

результаті

добре спрацювали. Навесні було засіяно 90 тисяч гектарів

ярою

пшеницею.

якоі

Господарства, що спеціалі­ зуються на відгодівлі худоби. забезпечили 20-відсотковий приріст виробництва м·яса. Значні позитивні зрушення від­ булися в птахівництві. 40 від­ сотків усієї птахівничої продук­ ції в області виробляється птахопідприємствами. Зросло у порівнянні з минулим роком поголів'я свиней. На 15 відсот­ ків збільшили виробництв.о продукції рибгоспи. Цьому без перебільшення сприяло віднов­ лення роботи комбірКомових заводів, які збільшили випуск

-

продукції на торік

на

54

відсотки (якщо

підприємствах

галузі

виникнення проблем на облас­

роблені і впроваджені новітні

місцевими радами прийняті рі­

технологічні системи. Промінвестбанк забезпе­

шення. якими передбачені кош­

чує ефективне обслуговуван­

ти у відповідних бюджетах на дотацію виробництва хліба у сумі 1 мільйон 680 тисяч

ня

зростанню

гривень

50

цін,

на

відсотків

обласний місцеві.

обласною

місяць.

і

бюджет,

При

а

цьому

решту

них сум

та

фактичних

обсягів

що наразі здійснюється майже

тонн цукру, що більше ніж то­ рік.

«Українського»

ІНШИ;\І

важливим

питанню,!

чає це, що незабаром вартість

чи

«Батона»

зросте? запитували журна­ лісти. У відповідь Л. Бойко за­

на прес-конференції було те, як

певнив.

спрацювали тваринники облас­

основних видів хліба залишати­

ті впродовж дев'яти місяців ни­ нішнього року. Говорячи про це. Л. Бойко наголосив:

меться стабільною. Облдержад­ міністрацією вжито заходів для уникнення і унеможливлення

що

в

області

вартість

світове визнання.

виробленого хліба.

за старими цінами. Чи не озна­

бо­

вестбанку, професора Воло­ димира Павловича l\laTBiCHка, який заслужено має

власності та місцевого самовря­

запроваджувати

і

професійному керівництву Голови Правління Промін­

дування. починаючи з бюджет­

рошно підприємства не можуть відпускати. основні види хліба

зерно

банку високо­

ським підприємствам усіх форм

Селяни області вже накопали тисяч тонн солодких коре­ нів. На 14 заводах області пла­ нується виробити 200-205 тисяч

1800

на

завдяки

ція надаватиметься хлібопекар­

зростання

цін

високі

-

тисяч тонн.

по­

ком-

і

компенса­

над 50 центнерів з гектара. По закінченні збирання кукурудзи валовий збір зернових в облас­ ті становитиме 1 мільйон 500

області

підприємств

досягнуті

ріст роботи

З них

то лише за дев'ять :VІісяців ни­ нішнього року цей показник сягнув 265 !>.ІільЙонів гривень). Але не лише в цій галузі за­ фіксовано збільшення вироб­ ництва продукції. а також у цукровій, м'ясопереробній, хлі­ бопекарській, кондитерській. - Керівники багатьох хлібо­ заводів заявляють. що після

по

провідних

паливно-енергетичного

Динамічний

компенсуватиме

зернових культур становить по­

становить

роз­

ному ринку хліба. Аби запобіг­

було вироблено товарної про­ дукції на 172 :VІільйони гривень,

тури

банку

ти

під час жнив намолотили 240 тисяч тонн. А валовий збір усіх над 1 мільйон 300 тисяч тонн. У п'ять разів збільшені площі під кукурудзою. На зібраних площах урожайність цієї куль­

Спеціалістами

ського господарства.

результати

платоспроможний банк.

У цьому журналістів під час

машинобудування,

Нині в області нараховується хлібозаводів. Переважна більшість із них працює на ПОВ­ ну потужність. а TO~IY 75 відсот­ ків ринку хлібобулочних виро­ бів У області формує продукція саме цих виробників. Щодня з борошномельних підприємств

110

області

на

хлібозаводи

Києва

120-150

відвантажується

тонн

хлібопекарського борошна. Від­ так у області немає потреби так

з.ваниЙ

«соціальний» хліб. Тим більше. в усіх районах монтаж пекарень завдяки ніх

чи

цехів,

де

впровадженню

технологій

20

міні­

згодом новіт­

випікатиметься

високоякісна продукція Вікторія ЛЯХОВЕЦЬ. (За матеріалами газети

«Київська

правда»).

1.!)}ш~!'J fljjJJ €f.jl' ~ І і! ~. ~ 8~ ,1; в на на на на

рік - 14 грн. 40 коп. півроку - 7 грн. 20 коп. квартал - 3 грн. 60 коп. місяць - 1гри. 20 коп.

відомча:

- 18 грн. БО коп. на півроку - 9 грн. 30 коп. на квартал - 4 грн. б5 коп. на місяць - 1 грн. 55 коп. на рік

3ве_тайтесв до найОпиlК1lИХ

_

відаinень зв'В3Н1 аОI ДІ ВИСТІНІШ _


29.10 Ювілеї

І ІІРІО І TBOIO 10РIО, КАІІИНІВКО!

Довженко разом з М . Хрущовим в ОдНОМУ з визволених сіл "'-~""'~"'~'''' '' #г''-'-' '_ ><>._"'-_" _': __'_'~"'$_:~_-':fo':_'%:_:"~_ _ " _ __ _ "'->_'~.._'

---"

І,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

:::::.~~~:;f~~~а:;'~ПдО~ ВІН ВУВ СВІДКОМ l'i~~o:J~;:::~Efaf:~Ki:~~ Toro СТРАХІТТІ

нас,

І: дужаю я від неї скоро.

І

Я прилетів під Київ 5·го - ред.) у Го-

1I (листопада

1 голеве або, вірніше сказа­ ',,',1

І ти, в Оглав, звідти ж зра-

зу приїхав до милого села

• •,1

!Требухи,

де я колись до війни купував собі пасіку.

11

і В Требухах уночі я бачив

lі велику

червону

заграву

1I ~~~:1Р~и~о~~н=а;а~~і ми поїхали кількома ма­

•,.,,1

І шинами на Задніпров'я в

село Нові Петрівці, до іі І штабу фронту. Іхали че­ І; рез спалені вщент Брова-

1,:1

) ри,

через спалену Пухів­

ку,

яку

через ще

Я

так

любив,

Дубечню

через

спалену,

якесь

спалене

село і нарешті, перебрав­ шись через Дніпро, приї-

хали в спалені і розбиті Петрівці. За дві години приблизно опівдні ми з М. Хрущовим, маршалом Жуковим поїхали в Київ ... Потім ми поїхали по Софійській вулиці на площу Богдана Хмель­ ницького. Горів будинок архітектора Ал,ьошина. Горів університет. Черво­ не полум'я виривалося з

лене

повітря.

червоних вікон з тріском і глухим гудінням. Рвали­ ся міни в центрі пожежі. Людей не було ... У повітрі носився дим і пожежний порох. Пахло пожаром. Але найбільше вразили мене не будинки в огні, не смітники, і не задим-

самовитий

уразили

мене,

Найбільше повергли в

незабутній сум, і розпач, і тугу, якої я ніколи не за­

-

буду,

се люди. Київські

люди. Їх не було. Місто

було порожнє. Я бачив їх усього близько ста чоло­

вік, поодинці чи невели­ кими купками. Се були головним

старі

чином

і

люди

інваліди-каліки.

Але всі вони мали той не­ вигляд, якого не можна забути нікому і ніколи в світі. Вони були напівбожевільні, худі, обдерті, жовті, з непри­ родними істеричними ру­ хами і широко розчине­ ними

купа

цілковита

цегли,

руїна.

Три чверті століття минуло відтоді. для городів наших і сіл, заснованих набагато раніше, це мить, невеликі рядки в історії. для Калинівки ж -

Олександр ДОВЖЕНКО.

пора розбудови, розвитку й становлення. А ще період утвердження гіганта промислового вироб­

(Щоденник. Київ.

нездоровими

очима .. , Вони кидалися до

1995).

Веселка,

ництва овочів нині

>:

'S~"

У"'''

~

>

(~' . ,

,

У,

Сільськогосподарське виробництво

;

IНДУСТРIAnЬНИЙ ОВОІІ «НАСТУПАЕ» ... Ще пару років тому ринок овочів, за

даними

корпорації

85

картоплепром», на жав дачникам

«Укровоч­

відсотків нале­

і дрібним

сільським

гороДНикам.

Конкуренцію

фермерам

сільгосппідприємствам

і

з

ними

2

гектарі вручну висаджуємо по

ти­

Як

стверджують

агроспеціалісти

сячі штук капустяної розсади. Про­

управління сільського господарства і

полюємо і

продовольства

збираємо також вручну.

райдержадміністра -

собівартість

продук­

баритної техніки.

ребує

району

городина

в

412

днями

завершується

гектарів.

Хоча й

без

най­

більшість овочевих культур пот­

поливу.

уже

мання працівників фермеру все од­ но не обійтися. Як і без «секретів»

труби, встановлені на полях рядами

господарювання,

на

на

що

відкриваються

металевих

була

ласою

і

з досвідом. Найперший

збір

овочевих

леробам відомий, хоча дотримують­

здобиччю для

культур. Як прогнозують в управлін­

ся його не завжди. «Не треба обма­

талобрухту.

ні сільського господарства і продо­

нювати

вольства райдержадміністрації, цьо­

каже

го

він за фахом

категоріях

буде

зібрано

в

38

господарств

усіх тисяч

тонн овочів, У тому числі в сільгос­ ппідприємствах

-

29400

тонн. Мож­

на говорити про початок відвоюван­ ня

овочівництвом

втрачених

землю,

Іван

кінчив

-

усім зем­

виснажуючи ЇЇ»,

інститут

знається не

гірше

фермерський

«секрет»

насіння. У народі кажуть: яке на­

го боку, багато дачників, які тоді ак­

сіння, таке й коріння. Дуже задово­

тивно почали вирощувати помідори

лений

та огірки для власних потреб, зараз

ським

кидають цю справу. З іншого, появі

перейшов повністю. І не шкодує. Ка­

в останні роки на ринку дешевої ви­

пуста

Лаврентійович голланд­

насінням.

Він

одна

в

на

нього

одну,

кожна

сокоякісної овочевої продукції пря­

головка важить більше двох кілогра­

мо відбила бажання багатьох людей

мів, а головне

працювати

гається.

задарма.

Та чи вигідно вирощувати овочеву ємствам,

нашим

сільгосппідпри­

фермерам?

Мабуть,

що

добре і довго збері­

Фермерське

господарство

«Полісся», де працює Іван Галагоза разом з дружиною, двома синами і донькою,

вирощує

якісну

овочеву

так. Бо вже нинішнього року значно

продукцію.

розширили площі овочевих культур

визнано

у ДПЗ «Плосківський», СТаВ «Руса­

конкурсі фермерських господарств.

нівське»,

ТОВ

«Красилівське»,

переможцем

Чимало

городини

СТаВ «Княжицьке», СТаВ «Требу­

фермерське

хівське»,

ших.

ТОВ

А фермер

Лаврентійович

«Бобрицьке»

з

та

він,

-

справа

потребують

багато

Зараз чимало фермерських госпо­

прибуткова.

70

Але

праці.

«Жура­

кажуть,

несприятливий ріка мати до рентабельності.

реалізує також

господарство

булю, капусту, картоплю, інші овочі.

Так, наприклад, на капусті можна і в сотків

обласному

вушка». Тут уміють вирощувати ци­

зізнається

досить

було

ін­

знайшов свій добробут у капусті.

Овочівництво,

в

його

Іван

Красилівки

Галагоза,

Недаремно

від­

овочі

дарств

не

може

розширитися

до

сотні-другої гектарів, бо не має не­ обхідної техніки для

обробітку та­

ких площ. Тож і продовжує на своїх

10-30 вати

гектарах за звичкою вирощу­

зернові культури.

Тому

Святковість дня підкреслювали і святково центр селища, і дбайливо підібрані

щоразу

її

господарства

справжньою

Перехід на

Навесні

овочівництво дав би їм змогу перет­

землю розпушусмо так, щоб не було

ворити практично натуральне госпо­

жоднО! груд()чки. П(,ті~і на кожному

дapCTB~

'!і'! :шсокорентабельне.

знахідкою

селища.

Виступаючи

перед земляками,

Г. М. Пузан роз­

повів про історію створення Калинівки, віхи в її

становленні, назвав кращих людей, що творили і творять його добробут. Учасників урочистого зіб­ рання вітав заступник комісара Броварського об'єднаного військового комісаріату підполковник С. В. Панюхін, котрий вручив групі ветеранів ор­ дени Богдана Хмельницького ІІІ-го ступеня та «За мужність» ІІІ-го ступеня. Учасники урочистого зіб­ рання вшанували пам'ять 'загиблих чекістів, котрі тримали оборону на цьому рубежі у вересні 1941 року, та поклали на могилу загиблих односельців у

Скибині корзини квітів. Зі святом рідного села, а воно для багатьох ни­

пропонувати на українському ринки

нішніх його жителів стало дійсно рідним, земляків і гостей Калинівки вітали голова селищної ради ветеранів війни, праці та Збройних сил М. Т. Ми­ кал, командир військової частини, віце-чемпіон

ще в середині 90-их років. Але тоді

світу з боксу Сергій Дзіндзірук.

них

могли

крапельного

від досвідчених агрономів.

-

великі

рочувалася, а їхня собівартість зрос­ для

виростає

Змучившись

щі, від чого врожайність овочів ско­

агротехніці

Іван

беззахисною

поступово скорочували поливні пло­

Хоч

тала.

-

майже

сам

Мелітопольський

один

колесах-опорах­

«Заготівельників» ме­

відновлювати,

та в Ще

металеві

інженер-механік, за­

Лаврентійович.

-

-

механізації сільського господарства,

на

початку 90-их років позицій. З одно­

продукцію

-

господарствах

система

Найближчими

сезону

Традиційна

зрошувальна

вирощувалася

площі

...

оформлений

ви

зависока

ганізація надійного збуту.

держстатистРІКИ,

створенням, а ще мудрою орудою керівника Володимира Ілліча Чернишенка і пов'язують кали­ нівці і сьогодення та майбутнє. Своє? Це значить і майбутнє селища, і колективу, і кожної сім'ї зок­ рема. Саме так і підкреслив селищний голова Ка­ линівки Г. М. Пузан на урочистому зібранні з на­ годи 75-річчя заснування її та БО-річчя визволення від німецько-фашистських загарбників.

була ні

року

а

його

чівництва у великих господарствах

Як видно, праця в овочівників пе­ широкий набір спеціальної малога­

даними

із

ємо тракторним копачем.

технологій вирощування овочів і ор­

За

Саме

експозиції робіт вихованців школи мистецтв, і скрупульозно та з любов'ю підібрані матеріали, що розповідають про історію заснування та розбудо­

ції. Річ У тім, що навіть на Броващи­

нинішнього

радгоспу-комбінату,

«Тепличний».

ції, однією з причин занепаду ово­

кельна. Щоб полегшити ЇЇ, потрібен

впровадження

колишнього

«Комбінат

Правда, моркву і картоплю підкопу­

нових

уможливило

ВАТ

через

б

стати

зрошення,

фінансову

технології які

слабкість

дарств і невизначеність із ним

питанням»

почали

госпо­

«земель­

особливого

попиту

не мали. Така система зрошення ви­ користовує нецікаві «ДЛЯ металістів» поліетиленові крапельне

трубки.

зрошення

А головне скорочує

-

вит­

рати води і добрив, які разом пода­ ються під самий корінь рослини, а також знижує ризик їх захворюван­

А після цього сценою селищного будинку куль­ тури заволоділи добрі друзі калинівців члени

ансамблю пісні і танцю внутрішніх військ МВС України, котрі проде:--lОНСТРУВали високу профе­ сійну

майстерність,

надали

справжньої

наснаги

місцевим жителям.

Градом овацій зустрічали присутні і номери на­ родного

артиста

виконанні ською, ською

якого

України

Леоніда

Сандуленка,

звучали

пісні

тільки україн­

російською,

але

й

не

італійською

та

у

циган­

мовами.

ня і дозволяє точніше дозувати по­

Урочистим зібранням та концертом не вичерпу­

дачу води й добрив. У цьому переко­

валася вся святкова програма. Були й спортивні змагання, і конкурс гармоністів, і лотерея, і, звісно ж, святковий обід для ветеранів. Але головне, ма­ буть, інше: калинівці ще раз мали змогу поспілку­ ватися один із одним, відчути своєрідну ауру, що ніби оточує усе селище, переконатися в його сво­

налися

працівники

ВАТ

«Комбінат

«Тепличиний» . Тож чи є перспектива розвитку, а точніше відновлення на Броварщині кращих традицій

«ведення»

овочів­

ницької галузі? Звісно, є, але тільки за

них

умови

застосування

технологій,

тового

насіння

прогресив­

використання і,

звісно,

сор­

пошуку

«власних» секретів вирощення висо­ ких

врожаїв

ніжної

овочевої

про­

дукції. З цих питань у нашому регіо­ ні вже напрацьовано певний досвід. Розвинути б його тільки та примно­ жити

...

єрідності. І, просто, відпочити душею.

...

А цей факт видається мені символічним. На­

передодні свята Калинівка поповнилася ще на од­

ну дівчинку новонароджену Даринку. І кіль­ кість сімей зросла іще на один шлюб, узами Гіменея пов'язали себе Максим Рудюк та Надія Вакуленко. А то вже, повірте знаменно. Бо в міс­

тах, селищах чи селах, де народжуються нові сім'ї і діти, є майбутнє. Дай, Боже, щоб так було і нада­

лі. Я вірю в твою щасливу зорю, Калинівко! Володимир НЕБРАТ.

Галина ПОЛЯКОВА


з І· N!!82 (9488) ЧЕТВЕР, зо жовтня

ІНО.

мостійно Здорова

сі-

мейка

7.05, 8.05 Спорт 7.25 Ера гумору 7.40, 8.25 Фінансова

по­

года

7.50 Знай наших 7.55 Православний

ка-

лендар

Ера бізнесу Мюзик-бокс Ранок ділово'l лю­

дини

9.05 Вічні істини 9.20, 11.15, 14.00

Для

тих, хто вдома

розшуку дітей

11.00,15.00,19.00, 21.00 Новини 11 ~ Бути жінкою 12.05 Урок. французької 12.25 Вітаємо вас ... 12.50 Телефортуна 13.25 Класік-прем'єр 13.55 Абетка безпеки 14.15,16.55 Закон є закон

М/с «Галявина лева Кінгслі» 15.25 Дорога до себе 16.00 Т/с «Усе кльово» 16.30 Студія "5» 17.05 Подорож у ди­

14.25

Усеукраінський

конкурс гумору

Не все так пога-

..

18.30 Енергетичне поле 18.50 Діловий світ 19.10 Саме той 19.30 Т/с "Майор Сан.а Вільє» Вечірня казка

20.35 20.50 21.35 21.50 22.05 22.45 23.00 23.30 23.35 23.55

17.10

12.15 Країна рад 13.05 Т/с «Пекло в раю» 14.10 Велике прання 15.10 Шанс 15.50 Т/с «Мій кордон» 16.55 Т/с "Сімейні узи» 18.05 Т/с "Троє проти всіх» 19.00 Шоу і зірки гумору 20.00 Подробиці

20.35 Т/с "Мій кордон» 21.40 Т/с "Круті повороТИ»

22.45

"Кено»

Перехрестя кохан­

ня

Подробиці.

сумки дня

0.15 Перша експедиція 1.30 Т/с «Слідчі ВМФ» 2.30 Х/Ф «Апокаліпсо» ICТV 5.00 Ранкова музика 5.45 Т/с "Досьє детек­ тива Рокфорда» 6.40, 8.00 300 сек/годи­ на

МІс «Справ­

жні монстри»

М/с «Гей, Арноль­ де!»

7.10

7.40, 8.40, 18.40, 21.40 Погода

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 9.00, 22.05 Спорт 8.05, 19.05, 4.25 Каламбур

9.05, 16.20

Т/с «Кенан і

9.50, 16.45 Т/с "Мисли­ вець

0.55 Мюзик-бокс 1.25 Х/Ф "Катафалк» 2.35 Концерт Черкаського хору

УТ-2 8.30 Сніданок

7.00, з «1+1) 7.02 ТСН 7.30 Т/с "Агентство "Місячне світло»

мови

10.30 "Освітянські нови~» "Наша мова» Київ - місто-герой, місто-великомученик 11.30 Книга книг 12.00, 13.30 За киів-

10.40 11.00

ським часом

12.10 Ліки майбутнього 12.30 Карусель 12.55 Київ діловий 13.20 М/Ф 14.00,21.15 Т/с «Сищик без ліцензїі»

15.00 Т/с "Ризиковані іг­ ри»

15.25 Т /с «Пристрель те мене»

Т/с «Та нев-

же?»

16.25,23.40 Т/с «Друзі» 16.55 Хочу і буду «Камен-

ська-3»

18.30 Велике прання 19.30,23.15 ТСН Ю.ОО ТСН. ПРОСПОРТ ~2.20 Я так думаю ~3.35 Служба розшуку

'#дітей 1.10 Т/с "Агентство "Мі­ сячне світло» ут-з

·.00 Т/с "Дружна сімейка"

..45 Т /с "Знову і ЗНОВУ» .30 Голлівуд - зоряна молодь

.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини

.05 Золотий гусак .45 М/с «Масяня» .05 Караоке на майдані .40, 9.35, 13.55 М/Ф .20, 17.55 Народна платформа

старожит­

зи

11.50,0.25 Т/с "Людина-невидимка»

13.05 Х/Ф «Рік комети» 15.00 М/с "Невгамовні» 15.25 М/с "Сучасне житХ/Ф

19.45

"Вартовий

механізм»

22.10 Кримінальні історіі 22.40 Х/Ф "Таргани» 1.15 Х/Ф "Первісна сила»

2.55 Х/Ф "ЯК гартувала­ ся сталь», с. 3 7.05

СТБ Т /с «Я скорю Ман-

хеттен»

8.00 «Вікна». Бізнес 8.25 Не провінція 8.50 "Вікна». Столиця 9.00 Шоу. Краще 9.30 Т/с «Чортеня» 10.30 Т/с "Воскрешаючи мертвих»

Найбільші злочини і судові процеси ХХ

11.30

9.00 Т/с "Сильні ліки» 10.10 Цей день в історії 10.15 Урок англійської

17.30,20.15 Tjc

за

ностями-2» 10.55, 17.45 Дівочі сльо­

дона

15.55, 1.05

Під-

тя Рокко»

Світ спорту Ракурс Четверта влада Експосвіт "Підсумки» Фінансова погода Ера гумору У гостях У Д. Гор-

ст.

12.00 Будинок 13.00 Т/с «Кінь білий» 14.00 «Вікна». Новини 14.10 Т /с «Жозефіна

і Наполеон» 15.15 Т/с «Я скорю Манхеттен»

16.20 16.30 17.40

«Вікна». Кримінал

Т/с «Бержерак» Найбільші злочини і судові процеси ХХ ст.

18.1 О 18.20 19.00 19.30

"Вікна». Столиця Шоу. Краще «Вікна». Новини Т /с «Воскрешаючи

мертвих»

20.40 «Вікна». Бізнес 21.00 Будинок 22.00 Х/Ф «Двоє чоловіків, дві жінки»

23.00 "Вікна». Опівночі 0.00 Шоу. Краще 0.35 Т /с «Бержерак» 1.35 Х/Ф «Знайти і знищити»

3.10 Т/с «Кінь білий» 4.05 "Вікна». Кримінал НОВИЙ КАНАЛ 6.25, 6.35, 7.05, 7.20, 7.40, 8.05, 8.35, 9.05 ПідйомІ

6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 13.00, 19.00, 23.15 Репортер 7.10, 7.50 М/с «Оггі і ку­ карачі»

7.30 Репортер. Бізнес 9.15, 19.30 Т/с «Громадянин начальник»

10.05 Х/Ф «Ноїв ковчег» 12.05 Життя прекрасне 13.10,20.30 Шоу «Вікна» 14.05, 18.05 Т/с «Дикий ангел»

15.00 М/с «Сильвестр і Твіті - детективи» 15.25 М/с «Том і Джер­ РІ»

М/с «Пригоди Ди­ Т/с «Заколотниць­

кий шлях»

Т /с «Малкольм у центрі уваги»

21.30 Х/Ф «Рекс - ранні

мейка»

Кел»

тинство

но

10.25 Усе для тебе 11.00 Т /с "Дружна сі-

6.45, 15.50

мови

18.00

16.15

23.50

9.35, 21.55 Ситуація 9.45 Т /с «Роксолана» 10.45, 14.20 Служба

17.25

Англійський алфа­ віт для дітей

10.10

6.'PO~POГO ранку, Ук-

15.50

гимонів»

ТИ»

6. 7.00, 8.00 Новини 6.35, 7.20 Автонавігатор 6.45 Я йду до школи са-

8.20 8.30 8.50

Т/с "Круті поворо-

8.25

УТ-1

6.55, 7.45

1/llТ;J#fJ/f/iifi)j

f

роки»

23.30 Швидкий гол 23.50, 1.00, 2.55, 3.55, 4.40 Зона ночі 23.55, 3.05 Т/с «Латин­

злочину»

4.00 Життя прекрасне 4.45 Х/Ф «Відображення злочину»

ТЕТ

7.05, 12.40, 16.10, 1.00 BIZ-ТV. Нон-стіп 7.25 Антресолька 7.50 Запрошує Б. Ноткін 8.15 Гра в схованки 8.40, 21.00 Дивися l 9.00 Переможний голос віруючого 9.30,9.50, 14.10 Закон є закон

Теле­

магазин

10.10, 12.30

BIZ-ТV. Но­

вини

10.20,

13.30 Джерело

здоров'я

10.40 BIZ- ТV.

р'озшуку дітей

10.50 Абетка безпеки 11.00, 15.00, 19.00, 21.00 Новини 11.30 Модна лінія 12.10 «Наша мова» 12.35 Вітаємо вас .. 13.15 Х/Ф «Заячий заповідник»

14.35 М/с "Галявина ле­ ва Кінгслі»

ський коханець»

1.25 Х/Ф «Відображення

9.40, 12.15, 14.20

9.45 Четверта влада 10.30, 22.50 Служба

Українська

двадцятка

11.35 Особлива папка 13.50 BIZ-ТV. Топ-лист 14.35 Х/Ф "Попелюшка» 16.05 "Стерх» 17.00 Т/с "Полонені серця»

18.00 BIZ-ТV. Каприз 19.00 Т/с "Спрут» 20.10 Т /с «Слідство» 20.40, 21.15 Енциклопедія

21.45 . Х/Ф

Студія "Гарт» Від сузір'я до сузір'я 16.00 Т/с "Усе кльово» 16.30 Студія ,,5» 16.45 «Освітянські нови­

15.10 15.30

НИ»

16.55 Закон є закон 17.05 Під егідою Каду­ "Надвечір'я» Цей таємничий світ 18.30 Фаза 18.50 Діловий світ 19.10 Саме той

17.30 1В.ОО

19.30 Х/Ф «Йду до тебе» 20.35 Вечірня казка 20.50 «Кено» 21.35 Світ спорту 21.50 Ракурс ~ 22.05 Бути жінкою 22.30 У світі єдиноборств 23.00 "Підсумки» 23.25 Абзац 23.35 Фінансова погода 23.40 Темник 0.10 Форсаж 0.30 Пісня року. Ретрос­ пектива

1.25 Х/Ф «Любов - смер­ тельна гра»

2.50

Концерт

Черкась­

кого хору

УТ-2

КИЇВ 7.00,13.15,14.50 М/Ф 7.20, 8.30, 13.25, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 22.30 СТН 7.30, 22.40 Т/с "Жінка-

9.00 Т/с «Сильні ліки» 10.1 О Цей день в історії 10.15 Бачу землю! 10.35 Грані пізнання 11.00 Київ - місто-герой,

хвилин з В. Зам ан ським» 9.00 Мерія 9.20 Перлини класичної

8.55, 20.55 «5

музики

9.30, 21.30 Д/с «Подо­ рож навколо світу» Т/с «Літні грози» М/с «Літаючий бу-

10.00 11.00

динок»

11.30 Алюр 11.45 Телепрес-клуб 12.30 Т /с «Провінціалка» 13.30 Т/с «Маленькі Ейнштейни»

14.30 Дозвольте

запита-

ти

15.00 Х/Ф «Викрадені» 16.35 Чорний квадрат 17.00 М/с «Наїзники драконів»

17.35 Т/с "Школа "Меді­ СОН»

18.00 Х/Ф "Гамлет», с. 1 19.25 Поради лікаря Пе­ леха

Маленькі історіі «ААТ -обстрілу» 20.00 Доброго вечора, кияни! 21.05 Новини з вітрини 21.10 Т/Ф «Волоські му­

19.30

зики»

21.30 Д/с «Подорож . навколо світу» 22.00 Київ класичний 23.30 Х/Ф «Американ­ ська глибинка» П'ЯТНИЦЯ,

З1жовтня УТ-1 Доброго ранку, Україно!

6.00

6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.35, 7.20 Автонавігатор 6.45 Я йду до школи самостійно

6.55, 7.45 Здорова сі7.05, 8.05 Спорт 7.25 Ера гумору 7.30 Внесок у майбутнє 7.40, 8.25 Фінансова погода

ка-

лендар

8.20 Ера бізнесу 8.30 Мюзик-бокс 8.50 Ранок ділової лю­ дини

9.05 Вічні істини 9.20, 11.15, 13.00 Для тих, хто вдома

9.40, 21.55 Ситуація

місто-великомученик київ-

ським часом

12.1 О 12.35 12.55 13.15

Конкурент Архімісто На своїй землі Історія однієї кар-

тини

Т/с «Сищик без лі­ цензіі» 15.00 Т /с «Ризиковані іг­

14.00

ри»

15.25

Т/с «Пристрельте

мене»

15.55,1.10

Т/с «Та нев-

же?»

16.25, 23.50 Т/с «д,j1узі» 16.55 Хочу і буду 17.30 Т/с "Каменська-3» 18.30 Велике прання 19.30,23.30 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.15 Поле чудес 21.25 Т /с «Менти-Ф> 22.30 ПеРШIl1Й мільйон 0.20 Т/с "Агентство «Місячне світло» ут-з

5.00 Т /с "Дружна сімейка»

5.50 М/Ф дЛЯ доросJlИХ 600, 7.00, 8.00, 900, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 605 Шоу і зірки гумору 7.05, 14.00 М/Ф 8.20 Т /с «Круті поворо-

7.10 М/с "Гей, Арноль­ де l »

7.40, 8.40, 18.40, 21.40 Погода

Кел» Т /с «Мисли­

9.50, 16.45 вець

за

старожит­

ностями-2» Дівочі сльо­

10.55, 17.40 зи

Т /с

«Людина-не­

видимка»

13.05 Х/Ф

"Вартовий

мехаНІЗМ»

15.00 М/с "Невгамовні» 15.25 М/с «Сучасне жит­ тя Рокко» 19.35 Х/Ф «Ейр Америка»

Х/Ф «Первісна си-

ла»

Сторінками теле­ журналу «Плейбой»

23.55

0.30 Х/Ф «Вплив жінки» 2.10 Х/Ф "Нострада­ мус». Каламбур

СТБ Т/с «Я скорю Ман-

хеттен»

8.00 "Вікна». Бізнес 8.25 На перший погляд 8.50 «Вікна». Столиця 9.00 Шоу. Краще 9.30 Т /с «Чортеня» 10.30 Т /с «Воскрешаючи Найбільші злочини і судові процеси ХХ

ст.

12.00 Будинок 13.00 Т/с «Кінь білий» 14.00 «Вікна». Новини 14.10 Т/с «Жозефіна

і

Наполеон» Т/с «Я скорю Ман-

15.15

хеттен»

16.20 «Вікна». Кримінал 16.30 Т/с «Бержерак» 17.35 Час «К» 18.1 О "Вікна». Столиця 18.20 Шоу. Краще 19.00 «Вікна». Новини 19.30 Х/Ф "Партнери» 21.00 Будинок 22.00 Чемпіонат Укра'IНИ зі стриптизу Х/Ф «Знайти і зни-

23.30

щити»

0.00 «Вікна». Опівночі 1.30 Т /с «Бержерак» 2.30 Х/Ф «Люсія і секс» 4.35 Т/с «Кінь білий» 5.25 «Вікна». Кримінал НОВИЙ КАНАЛ 6.25, 6.35, 7.05, 7.20, 7.40, 8.05, 8.35, 9.05 ПідйомІ

6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 900, 13.00, 19.00, 23.15 Репортер 7.10, 7.50 М/с «Оггі і ку­ карачі» 7.30 Репортер. Бізнес

9.15

Т /с

«Громадянин

начальник»

10.00

9.30 Сплеск культури? 10.25 Уроки гарної пове­

Х/Ф «Рекс

-

ранні

роки»

12.10 Життя прекрасне 13.10 Шоу «Вікна» 14.05, 18.05 Т/с "Дикий ангел»

М/с «Сильвестр і Твіті - детективи» 15.25 М/с «Том і Джер­

15.00

рі»

дінки 11.00 Т/с "Дружна сімейка» 12.15 Шоу «LG-еврика» 13.15 Т /с «Пекло в раю» 14.15 Велике прання 15.15 Т /с «Безглузді» 15.45 Т/с «Мій кордон» 16.45 Т/с «Сімейні узи»

17.45 N кілометр 18.05 Т/с «Троє проти 19.00 Друга половина 20.00 Подробиці 20.35 Гумористичний концерт «Комедійний клуб» 22.20 Городок 23.00 Х/Ф «У пошуках Галактики» 0.55 Світ професійного боксу 1.30 Х/Ф «Будинок-3» 3.30 Х/Ф «Оголена маха» ICТV

5.00 Ранкова музика 5.40 Т/с «Досьє детек­ тива Рокфорда»

гимонів»

16.15

1005, 12.30

Т /с «Заколотниць­

кий шлях»

Т /с «Малкольм у центрі уваги» 19.30 Один за всіх 20.30 Х/Ф «Ніхто, крім тебе» 22.15 Кунсткамера

17.10

23.40, 1.30, 3.05, 4.05, 4.50 Зона ночі 0.10, 3.15 Тjc «Латин­ ський коханець» 1.25 Служба розшуку ді-

тей

1.35 Х/Ф «Грім у штанях» 4.1 О Кунсткамера 4.55 Х/Ф «Грім у штанях» 6.20 Х/Ф «Сільська вчителька»

ТЕТ

7.05 BIZ-ТY. Диско 7.25 Антресолька 7.50 Російське століття 8.30 М/Ф 8.40, 21.00 Дивися! 9.00 Переможний голос віруючого

9.35,9.50, 14.10 Закон є закон

10.15,

BIZ-ТY. Но­

Джерело

10.35 BIZ-TV. Топ-лист 11.35 Таємниця зеленої кімнати

Енциклопе­

дія

12.40 BIZ-ТV. Альта-чарт 13.35, 16.30, 0.15 BIZТV. Нон-стіп

кою

сер-

Т/с «Сп рут» Т /с «Слідство» Срібний диск Х/Ф "Американські

тигри»

23.45 Київський регіон 0.05 Мобілізація 1.00 Х/Ф «6-9» КИ-І-В

7.00,13.15,16.20 М/Ф 7.20, 8.30, 13.25, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 22.30 СТН 7.30, 22.40 Т/с «Жінкаполіцейський»

Глобальні

поради

хвилин з В. Заманським» 9.00 Молодіжна телес­ лужба 930, 21.30 Д/с «Подо-

8.55, 20.55 «5

рож навколо СВІТУ»

Відображення Х/Ф «Маскарад» М/с «Галявина Лева Кінгслі» 12.30, 23.30 Т/с "Про­ вінціалка» 13.30 Т/с «Маленькі Ейнштейни» 14.30 Київські мініатюри 15.00 Х/Ф «Гамлет», с. 1 16.40 Маленькі історії «АRТ-обстрілу» 17.00 М/с «Наїзники драконів» 17.35 Т/с «Школа «Меді­

10.00 10.30 12.15

СОН>,

18.00 Х/Ф «Гамлет», с. 2 19.20 Перлини класич­ ної музики

19.30 Чорний квадрат 20.00 Дозвольте запитати

Місто мого життя Новини з вітрини Мерія Хіт-БАЗАР

20.15 20.25 21.10 22.00

СУБОТА, листопада

1

УТ-1

6. оо 6.20 6.50

Спозаранку Темник У гостях у Д. Гордо-

на

7.50 Контролер 8.25 Форсайт 8.45 Православний' світ 9.05 Вічні істини 9.15 Служба розшуку дітей

9.20 Зірки, на сценуl 9.45 Для тих, хто вдома 10.00 Я здивую світ 10.25 Автопілот 10.45 Інновація 11.00 Подружки 11.25 Хто в домі хазяїн? 11.45 Спорт і ми 12.15 Панорама (англ.) 12.35 Класік-прем'єр 13.05 Медичний меридіан

Край Баскетбол. МБК «Миколаїв» - БК «Ки­

13.25 14.00

їв» (У перерві

-

Нови­

ни. Для тих, хто вдо­ ма)

15.50 16.35

«Рада»

РеліКВЇI і храми Ук-

раїни

16.40 Дзеркало 17.15 Міжнародні вісті 17.40 Милосердя 18.00 Світ. Огляд 18.30 Вікно в Америку 19.00, 21.00 Новини 19.05 Х/Ф "Захар Беркут»

20.40

«Суперлото», "Ке-

НО»

20.50 «Мегалот» 21.35 Світ спорту 21.45 Імена 22.35 Така мода 23.00 Футбол. Англійська прем'єр- ліга 0.40 Ера гум ору 0.50 Золота Фортуна 1.25 АПВЕ представляє

..

За київським ча­

сом

BIZ-ТV. Каприз «Венето»

2100

Корисна розмова Наодинці з музи­

13.40

М/с «Міккі Маус і його друзі» 14.30 М/с «101 далма-

14.00

тинець»

Прихована камера Т /с «Менти-Ф> Найрозумніший Жарт за жартом ТСН ТСН. ПРОСПОРТ Концерт «Срібна

15.00 15.50 16.50 18.45 19.30 20.00 20.10

- «Ювентус» 23.30 Будинок 0.30 Х/Ф «Люсія

і секс»

НОВИЙ КАНАЛ

8.00

М/с "Картуш

ву-

-

личний принц»

Пенсійна реформа Людина і закон Приймальня столичної влади 12.35 Крихітка 12.55 Дива тільки почи­

13.1 О 13.30

ЦЯ»

8.20,

Прописи Чітко і ясно

10.05 10.25 11.00 11.30 12.00

наються

14.30 2 й кабінет 14.55 Епоха. ХХІ у 15.10 Лінія долі 15.501NSIDE 16.25 "Стерх» 17.00 Т/с «Полонені 18.00 18.50 19.00 20.10 21.15 21.45

УТ-2 Т/с «Агентство «Місячне світло» 7.50 Поле чудес 9.00 Ранок з Кіркоровим

7.00

11.10

12.00, 20.40

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 9.00, 22.05 Спорт 8.05, 19.05 Каламбур 9.05, 16.20 Т/с «Кенан і

7.05

Теле­

магазин

здоров'я

жні монстри»

15.50 М/с «Пригоди Ди-

ти',

ВСІХ»

мейка

7.50 Знай наших 7.55 Православний

сячне світло»

11.30 Книга книг 12.00, 13.30 За

М/с «Справ­

6.45, 15.50

22.10

9.40, 12.15, 14.20

вини

11.30

7.00, 8.30 Сніданок з. «1+1» 7.02 ТСН 7.30 Т/с «Агентство «Мі-

поради

на

мертвих»

«Подвійний обман» 23.25 Спеціі 0.00 BIZ-ТV. Ніч екстри 1.55 Алфавіт

поліцейський» 8.20, 21.00 Глобальні

Служба розшуку ді­ тей 6.40, 8.00 300 сек/годи­

6.35

11.50

цея

29.10

калоша»

8.30 М/с «Том і Джеррі» 8.55 М/с «Му і Ціпа» 9.30 М/с "Маска-2» 10.00 Посміхніться, вас знімаюты  За гроші Світ індійського кі­ но (У перерві - 12.30 Запитайте в лікаря) 14.25 Х/Ф «Ніхто, крім тебе» 16.15 Тягар грошей 17.1 О Богатирські ігри 18.30 Репортер 19.00 Х/Ф «Операція "И» і інші пр.игоди Шури-

10.35 11.20

ка»

21.00 Фактор страху 21.50 Х/Ф "Червона пла­ нета»

х/ф «Після штор­

23.40

му»

1.15

Х/Ф

«Секунда

до

смерті»

21.30 Х/Ф «Поліцейська

2.45 Х/Ф «Червона пла-

академія-4. Цивільний патруль» 23.15 Х/Ф «Сім років у

4.25

Тибеті»

5.10 Х/Ф «Секунда до смерті»

ут-з

4.25 Х/Ф «Воротар» 5.35 М/Ф дЛЯ дорослих 6.00 Погода 6.05 Т/с «Земля-2» 7.40 М/Ф 8.15 Планета Здоров'я 8.55 Моя родина 9.45 Смачно з Б. Бурдою

Бадьорого ранкуl Камера сміху Перехрестя кохан-

10.25 11.05 11.45 ня

Друга половина Справжній детек­

12.45 13.35

тив

Х/Ф «Геніальні ді-

14.15 ТИ»

16.1 О

Гумористичний концерт «Комедійний клуб» 17.45 Х/Ф «Імпотент» 19.15 Академія сміху 20.00 Подробиці 20.35 КВВ-200З 22.25 Х/Ф «Ганнібал» 0.55 Х/Ф «Блискучий ХІД»

2.50 2.55

Погода Х/Ф «Ворожі намі­

ри»

5.1 О

ICТV Х/Ф «Бойовий фур-

ГОН»

6.55, 7.30 Погода 7.00 Перехрестя 7.35 М/Ф 7.55 М/с «Харрикени» 8.20 Т/с "Найгірша відьма»

Хfф «Ключі від не­ ба» 10.20 Парк автомобіль­

8.50

ного періоду

10.55 Х/Ф «Більше, ніж життя»

12.45, 18.45 Факти 13.00 Т /с «Найтмен» 14.00 Х/Ф «Ейр Америка»

16.10 Галопом по Євро­ пах

16.55 с.

Х/Ф «Клеопатра»,

2

Х/Ф тність-2.

19.05

«Турбулен­ Страх по­

льоту»

21.00

Х/Ф

нета» Т/с «Агент національної безпеки»

«Нострада­

мус»

Сторінками тележурналу «Плейбой» 23.35 х/ф "Вплив жінки» 1.20 Х/Ф «Обмін» 3.25 Х/Ф "Пограбуван-

23.00

СТБ 7.20 Т/с «Пуаро Крісті» 8.20 Час «К»

Агати

Домовик Кава з молоком Ви практично здорові 10.00 Не провінція 10.25 Д/с "Світ дико!'

8.50 9.1 О 9.30

природи»

10.55 Будинок 12.00 Майстер-Ноusе 12.25 Х/Ф "Партнери» 14.10 Рейс 14.30 Т /с «Пуаро Агати Крісті»

16.30 Х/Ф «Ніч» 18.50 Футбол. Чемпіо­ нат Украіни. "Дина­ мо» (Київ) - "Ворс­ кла-Нафтогаз»

(Полтава)

21.00 «Вікна». Новини 21.20 Італійський фут­ бол. Серія А. «Мілан»

6.35 Богатирські 7.35 М/Ф

ігри

ТЕТ BIZ-ТV. Нон­

7.05, 18.25 стіп

7.35 Антресолька 7.50, 17.45 Київський регіон

8.15,20.40 Срібний диск 8.30, 11.20 М/Ф 9.00 Блага звістка 9.35 Абвгдейка 10.00, 13.30 Телемагазин

10.20 BIZ-ТV. Новини 10.30 Кіно і німці 10.45 Імпреза 11.30 Nota Ьепе 12.05, 18.05 Правовий всеобуч

12.30 BIZ-ТY. Хіти ХХ ст. 13.10 Епоха. ХХІ ст. 13.40 BIZ- ТV. Українська двадцятка

Джерело здоров'я Х/Ф «Хлопець з нашого міста» 16.00 «Стерх» 16.05 BIZ-ТV. Топ-лист 16.45 Енциклопедія 17.00 Клуб "Здоров'я» 17.30 Ласий шматочок 19.00 Т/с "Сп рут» 20.10 т/с «Слідство» 21.00 Планета Боулінг 21.45 Х/Ф «Напад жінки-

14.05 14.30

велетня»

23.35 35 хвилин джазу 0.10 Решето 1.00 Х/Ф «Пророцтво-3. Піднесення»

КИЇВ 7.00, 10.50, 13.00, 15.50, 16.50, 18.15 М/Ф

7.20, 8.30, 13.25, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 22.30 СТН 7.30 Концертна програ­ ма

8.20,

20.55

Глобальні

поради

8.55 «5 хвилин з В. За­ манським»

9.00 Х/Ф "Семеро роз­ бійників»

10.20 Хіт-базар 11.00 Х/Ф "Спляча кра­ суня»

12.30 13.30

Будьте здорові!

Т /с

«Марія

Ван­

дамм»

14.30 Парламентський вісник Місто мого життя

15.20 15.35 16.00

Алюр Економічний

віс­

ник

16.35

Чудеса тільки по­

чинаються

17.00 Д/с "Гарун Тазієв розповідає»

17.35 М/с "Літаючий будинок»

18.00 Шлях до успіху 18.35 Споживач 18.50 Маленькі історії «АRТ-обстрілу»

19.15 Телепрес-клуб 20.00 Доброго вечора, кияни!

21.00 Новини з вітрини 21.05 Д/с «Гарун Тазієв розповідає»

21.30 Фестиваль "Роди­ на» ім. Н. Яремчука

22.40 Х/Ф «Форт Саган», с.

1

0.10 Один У кубі


N982 (9488) 2

НЕДІЛЯ, листопада

6.00 6.40

УТ-1 Мюзик-бокс Х/Ф «Свинарка

18.30 Бінго Бум Лото 19.05 КВВ. Вища ліга, 1/2 фіналу 20.55 «Кено» 21.00 Вісті тижня 22. ОО Спортклуб 22.45 Служба розшуку

і

пастух»

8.10 Золота Фортуна 8.40 Автоконтинент 9.05 Клуб Суперкниги 9.25 Крок до зірок 10.00 Дитяча лінія 1О. 15 Нова армія 10.45 Територія безпеки 11.00 Муз. Н{)вини 11.20 Модна лінія 11.45 Здоров'я 12.1 О Аеросалон 12.25 Сільська година 13.10 Школа академіка

дітей 23.00 Місс Туризм-2003 23.55 Х/Ф «Свинарка і пастух»

1.25 3.10

Концерт

15.35 нів»

18.30 Аншлаг! Аншлаг! 19.30 ТСН - Епіцентр 20.15 Х/Ф «Розпечена

наються

Ук­

13.25 Естафета 13.35 Світ авіаціі і

раїно!

Перехрестя. Спецпроект 17.00 Аудієнція 17.30 Футбол. ЛЧ. Тиж­ невий огляд 18.00 Діловий світ. Тиж­

16.35

туриз­

му

Шлях до успіху М/с «Міккі Маус і його друзі»

13.45 14.00

14.30 М/с «101 далма­ тинець»

15.00

день

1.55 Х/Ф

5.10

ан»

8.10 8.35

носив шпори»

зоряна

-

М/с «Харрикени» Т/с «Найгірша відь­

ма»

молодь

6.00 Погода 6.05 Х/Ф «Імпотент» 7.20 Х/Ф "Геніальні діти» 9.05 Академія сміху 9.45 Прокинься і співай! 10.40 Караоке на май-

9.05

Х/Ф «Клео"патра», с.

2 10.50 11.25

Коронне блюдо Квартирне питан­

ня

пах

12.45, 18.45 Факти 13.00 Т/с «Найтмен» 13.55 Х/Ф «Турбулентність-2.

да

Страх

по­

льоту»

14.45 Команда «Еквітес» 15.40 КВВ-2003 17.35 Х/Ф «Кавказька

Х/Ф «Пограбуван-

15.50 НЯ»

18.00

бранка, чи Нові при-

ного періоду

23.30 23.35 1.30

Спортпрогноз Х/Ф «Ланцюг» Х/Ф «Інспектор

Гулл»

Х/Ф

«Продається

СТБ Х/Ф «Ніч» Т/с «Пуаро Агати Крісті» 9.40 Ні пуху ні пера! 10.00 На перший погляд 10.30 Х/Ф «Хоронителі

6.40 8.45

мого

ТЕТ

7.05 BIZ-ТV. Диско 7.45 Отчого, чому? 8.40, 10.05, 14.25 М/Ф 9.00 Життя в слові 9.35 Клуб «Здоров'я» 10.15, 14.20 Телемага-

личний принц» М/с «Том і Джеррі»

8.35 9.00 9.30

М/с «Му і Ціпа» М/с «Маска-2» 10.00"З х 4» 10.40 М/Ф "Чудовий Барток» 11.55 Т/с «Індіана Джонс. Пригоди на

10.35 BIZ-ТV. 11.25, 16.25

Х/Ф "Операція «И»

Спецрепортер Х/Ф «Дурман коХ/Ф «Ворог мого

10.30 Х/Ф «Волга-Волга» 12.30 П. дворский. "Товариство моє»

14.30 Подолання 14.50 Х/Ф "Гамлет», 16.15 Чудеса тільки

19.00 20.1 О

Гол! Х/Ф "Осліплений блиском» 2.00 Т /с «Індіана Джонс. Пригоди на каніку­

Т/с «Сп рут» Т /с «Сьогодні

лах»

23.40 23.50

Д/с «Гарун Тазієв

Життя,

17.30

осяяне

красою

Х/Ф

18.00

«Любов

під

дощем»

Мерія Київські мініатюри СТН. Тижневик СТН-спорт. Тиж-

19.40 20.00 20.30 21.00

і

Енциклопедія Спеціі Х/Ф «Поза зако­

невик

21.30 Фестиваль «Р.шІ'1на» ім. Н. Яремчу~

ном»

Т/с «Агент націо­ нальної безпеки»

Київ класичний

розповідає»

завжди»

20.40 21.00 21.45

с. 2 по-

чинаються

16.30 17.00

куля

ворога»

Споживач Х/Ф «Біляночка

Трояндочка»

Нон-стіп Правовий

15.50 Арена 16.20 «Стерх» 17.00 Nota Ьепе 17.30 Лінія долі 18.00 Прибуття потяга 18.30 BIZ-ТV. Строката

23.00 0.20

Х/Ф "Аккатоне»

9.00 9.20

вер»

рово на Заході» 17.20 Т /с «Агент націо­ нальної безпеки»

Глоб.іі

20.55

поради

всеобуч

15.35 Х/Ф "ЯК було здо­

21.00

ма

8.20,

12.00 Планета Боулінг 12.30 BIZ- ТV. Хіти хх ст. 13.30 INSIDE 14.00 Джерело здоров'я 14.35 Х/Ф «НОвий Гуллі-

і інші пригоди Шури­

18.30 19.00

Срібний диск

7.00, 12.10, 13.30 М/Ф 7.20, 8.30 СТН 7.30 Концертна проrr. -

зин

канікулах»

13.45

1. ОО

КИ-І-В

НОВИЙ КАНАЛ

3.35

на

«Ворог

5.50 М/Ф

хання»)

Автостиль Х/Ф "Лавина» Бізнес-студія Італійський футбол. Серія А. «К'єво» - "Інтер» 23.30 Будинок 0.30 Україна енергетич­

Х/Ф

ворога»

7.50 Церква Христова 8.10 М/с "Картуш - ву-

сказився»

18.05 18.30 20.40 21.20

1.00

4.20

ка»

Будинок Х/Ф «Багдадський злодій» 15.05 Х пансія 15.30 Колія 15.50 Х/Ф "Автобус, що

Докладно з Д. Ки­

сельовим

Італійський футбол. Серія А. Централь­ ний матч туру

3.05

каменю»

12.25 13.25

Галопом по Євро-

11.55

дані 11.20 Усе для тебе 11.55 Мелорама 12.40 Шоу «LG-еврика» 13.40 ВВС. Жива приро-

Єралаш

ніж

6.45, 7.40 Погода 6.50 Т/с «Найтмен» 7.45 М/с «Капітан Симі­

Погода Х/Ф «Наречений

Х/Ф «Обмін» Парк автомобіль-

ведмежа шкіра»

життя»

ут-з

20.45 22.55

3.55

ICТV Х/Ф «Більше,

Х/Ф «Повітряні пі­

рати»

«Собачий полу-

день»

- Ф. Нду

Голлівуд

«Стомлені

сонцем»

Х/Ф «Правда про кі­ шок і собак»

5.30

Х/Ф

23.00

субота» 22.25 Жарт за жартом 23.05 Бокс по-справ­ жньому. Ф. Мейве­

4.05 4.1 О

19.05

Шанс Подробиці тижня Погода Х/Ф "Подвійний

прорахунок»

0.1 О

УТ-2 Бокс по-справ­ жньому. Ф. Мейве­ зер - Ф. Нду 8.00 Прихована камера 9.00 Лото-забава 10.00 Імена 10.50 Телефортуна 11.30 Усього доброго! 12.00 Запитай у влади 12.35 Автографи 13.00 Життя без болю 13.05 Дива тільки почи-

ня

годи Шурика»

19.15 20.00 20.45 20.50

Х/Ф «Діти шпигу-

16.50

зер

Х/Ф «Провидіння» Мюзик-бокс

«Срібна

калоша»

7.00

П. Саблука 13.25 Для тих, хто вдома 13.40 Дорогами України 14.00 М/Ф на замовлен-

14.35 Знак Благодаті 1500, 19.00 Новини 15.20 П'ята чверть 15.45 Таланти твої,

29.JO

22.15 Х/Ф "Форт Саган»,

Мобілізація BIZ-ТV. Альта-чарт

с.

2

~peHДHe підприємство IlliроваРИПРОМJКИТJlоliVДl1 29· жовтня 2003 року випов­ нюється 85 років ВЛКСМ­ організації, яка виховала десят­ ки мільйонів громадян України. Комсомольці всіх поколінь бра­ ли активну участь в утворенні

могутньої індустріальної дер­ захищали свою країну під час Великої Вітчизняної

мадянин Броварського райо­ ну», Анатолій Лемпіцький «Почесний громадянин м. Бро­

війни. Враховуючи історичний

спорту України, Ніла Михайло­ ва 'Заслужений будівельник України, депутат міської ради. Вони та багато інших юнаків і

внесок

дівчат

жави,

комсомолу

в

розвиток

держави, Верховна Рада Украї­ ни

постанову

на

про

державному

ВІдзначен­

рівні

85-ї

річниці ВЛКСМ. Комсомол Броварщини пи­ шається такими іменами, як

Федір Шпиг народний депу­ тат України, Петро Волоха, Ка­ терина Дяченко, Марія Пильтяй Герої Соціалістичної Праці, «Почесні громадяни Броварського району», Павло Білокінь голова Броварської районної

організації ветеранів

війни й праці,

своєю

УПРАВnIНН. ІОСТИЦІЇ Ш®0~~C3u Наша адреса: м. Бровари, бульвар Незалежності, 14. Довідки за телефоном: 5-31-57 (адміністрація).

самовіманою

Пенсіонерам Міністерства оliорони,

працею примножували й прим­

18 вересня 2003 року прий­

няла

ня

&РОВАРСЬКЕ райОННЕ

вари», депутат міської ради упродовж 33 років, Олександр Багач Заслужений майстер

ножують здобутки попередніх поколінь, у різні часи сприяли розбудовчим

процесам

вкl мають ОСОIlПИВlзасnvrи перед liатькlвщиною

дер­

жави.

(нагороджені будь-якими орденами або медалями "За відвагу» та "Ушакова .. ,

Від імені оргкомітету з підго­ товки та відзначення 85-ї річ­ ниці

ВЛКСМ

щиро

всіх

колишніх

вітаємо

отриманими в період бойових дій),

комсомольців

різних поколінь із

цією

слав­

але ще не звертались за

ною датою. Щастя вам, міцного

призначенням додаткової пенсїі «За особливі заслуги», слід звертатись у Броварський об'єднаний міськвійськкомат для оформлення вказаної пенсіі.

здоров'я, непохитної віри в ті ідеали, яким ви вімали кращі молоді роки.

«Почесний гро-

OprкOMiTeT.

Останній термін звернення 1 грудня 2003 року.

щО на підставі заяви керівних органів Броварської районної організаціі Соці­ ал-демократичної партії України (об'єднаної) внесено зміни до свідоц­ тва структурного утворення партії.

А саме, змінено юридичну адресу. м. Бровари, вул. Кірова,

І Втрачене посвідчення «Ветеран праці»

A-lV NQ 463514 лінням

Застуду

-

від респіраторних

захворювань до грипу й брон­ хіту

можна вилікувати зви­

-

чайною сіллю. Якщо ви відчули погіршення

стану

пропасницю,

ніс

-

кашель,

сіль,

заклало

зробіть наступне: розпечіть

-

сильну

-

на

сковороді

пересипте у полотняний

мішечок й прикладіть до ступ­ нів, доки

не

відчуєте тепло

в

усьому тілі;

вважати недійсним.

І Втрачене посвідчення для сімей загиб­

гірчицею (на кілограм солі

20.07.2000

дане

квійськкоматом

-

• в.д

І

Державне

приготовлену

суміш.

Тримайте ноги у воді, доки во­

22200320,

ційно-правової

ваша

йону

28.12.2002

року на дачному

масиві

садового

«Десна»

поблизу

товариства с.

3азим'я,

в

виявлено труп жительки м. Киє­

про дрібні неприємності, проб­

каний надлишком енергії. Ко­

ва Горохової Ірини Іванівни,

леми.

що

ли нас лоскочуть, наші нерво­

р.

під час активного руху організм

ві центри переповнюються енергією, і ви смієтеся з пов­ ною віддачею. Якщо ви навчи­

смерті. На трупі було виявлено 2 ножові поранення грудної клітки,

жують розвиток склерозу і осте­

повнюватимуть

опорозу.

енергією.

О В Е

Ж И Т ТЯ'

-

газета

Броварськuх ",іської та районної рilA, районної Аержавної aA",iHicmpauiї.

спІВЗАСНОВНИКИ:

КDлекmuв

реАакuїі газеmu, Броварські міська і раlюнна

paAu,

раlЮНliа

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію кі N 259 від 10. 12. 1997('. індекс

61285

та

адреси

в

«Архітектурно­

тіло

шлаків» його

і

світлою

ААРЕСА:

1930

з ознаками насильницької

07400,

KuїBcbKa обл., М. Броварu,

личної ділянки

соuіальнuх

бухгалmерія;

Тому звертаємося з проханням до громадян: якщо хтось володіє інформацією відносно цих

вбивств, повідомити за телефо­ нами: 5-34-04, 4-04-80, 5-4379 або за адресою: м. Брова­ ри, вул, Кірова, районний відділ внутрішніх справ. Кон­ фіденційність гарантуємо.

Райвідділ ГУ МВС Укра'іни в Ки'івській області.

бульв. Незалежності,

2.

rocnoAapcmBa 4-02-92; промuсловосmі numaHb. лuсmів і масової робоmu 4-04-81; npuuoM оголошень 4-23-26.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. За точність викладених фактів відповідає автор.

-

Смерть

ку або ж у ніч на 31.01.2003 року . у ході проведених розшукових заходів встановити осіб, що ско­ [ли дані вбивства, не вдалося.

сільського

Листування з читачами

голови.

Псар П. В. наСТqла 1.02.200З ро­

PeAaKmop: 4-03-76. 3асmупнuк peAaKmopa: 4-21-34. 8ЇААЇЛU:

• • • •

було

3.02.2003 року в селі Димит­

від

і

будинку

рово в У власному будинку було виявлено труп громадянки Псар Пелагеї Василівни, 1936 р. н. з ознаками насильницької смерті, а саме поранення тіменно-поти-

на­

н.

дачному

шиї та правої руки.

сміятися так само без зовнішніх подразників, сміх ваше

NQ 10

«Ромашка»).

видане

1.08.1997

року

у

Великій

Вітчизняній

22

видане

війні

серіl АА

2000

червня

POK~

міськрайвійськкоматом

"Ветеран

ВlоІдане в

праці»

2000

серії

та

АА

році управлінняl.І

міністрації на ім'я ТУРІКА ЮріЯ Олександро·

На територїі' Броварського ра­

своєму

«енергетичних

перере­

соціального захисту населення райдержад­

на фізіологічному рівні викли­

очищатиме

форми

підприємство

NQ 114380,

NQ 511504, процедур

теся

2

бульв. Незалежності,

посвідченн~

на не охолоне.

кі вправи покращують самопо­ чуття, підтягують м'язи ніг і стегон, сприяють поліпшенню роботи серця) легенів, поперед­

підприємство

єстровується у зв' язку зі зміною організа­

Броварським

дуже ефективна вправа. Сміх

виділяє заспокійливі речови­ ни - ендорфіни. Окрім того, та­

комунальне

«Архітектурно-планувальне бюро», єдрпоу

NQ 222842,

зі

А все завдяки тому,

СВІТЛАКОВОЇ

І Втрачені посвідчення учасника бойових

• меди"аq ••

хвилин- стрибків

ім'я

Галини Михайлівни, вважати недійсним.

дій

скакалкою щодня, і ви забудете

15

на

ви­

місь­

жати недійсним.

См;хова

с"ресу

Броварським

на ім'я СЕРГІЄНКО Валентини Іванівни,"­

Одягніть

куди попередньо висипа­

таких

р.

управлінням соціального захисту населення

тонкі шкарпетки й опустіть но­ ги У таз з помірно гарячою во­

Після

NQ 015357,

лих ветеранів війни серія Г

серіl' АА

3-4 столові ложки).

ли

м. Бровари

І Втрачене посвідчення "Ветеран праці»

пере мішайте гарячу сіль із

дою,

р., видане управ­

на ім'я ХОМЕНКО Олександри Миколаївни,

(дитсадок

вовняні шкарпетки натріть

сіллю й одягніть;

-

7.06.96

планувальне бюро», вул. М. Лагунової, З-а

застуда куди й дінеться.

Допоможе Лише

-

від

соцзахисту населення

комунальне

5удь"е здоровимиl

36.

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

вича, вважати недійсними.

І Втрачені колову печатку фермерськогс

господарства

"Полісся»

та

бухгалтерськ

документи вважати недійсними.

Броварські районні державна адміністрація та рада висловлюють щире співчуття сільському голові с. Княжичі КАСЬЯН О, І. У зв'язку з тяжкою втратою - смертю їі матері.

Княжицька сільська рада, виконав­ чий комітет, депутати сільської ради висловлюють щире співчуття сіл,Ь..;,. ському голові села Княжичі КАСЬЯГІ'І1 Ользі Іванівні з приводу смерті їі матері.

к офсетний. Арукований аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня· управління у справах преси

та інформаиїі Київської оБЛАержаАмінісmраиїі .

Зам. Тираж

3875 2160

прим.

#82 2003  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you