Page 1

СУБОТА

~

з

12 жовтня

2002 р. N!! 82 (9384)

Виходить 17 квітня

року

1937

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації РОЗУl\ІІЛА стурбо­ З ваність :--1іського го­ лови

В.О.

Антоненка при

засіданні

виконко~ІУ стан

про

~Іельного

орендної

ристувача~ш

9

зе­

податку

плати

та

зе:-.Ілеко­

Броварів

один день для здійснення

надійшАо

ряду

що на 795 більше проти аналогічного періоду 2001 року. Загалом у звернен­

своєчасно

ють

пи­

сплати

свої

рують діюче законодавст­ во,

обговоренні на чергово:чу тання

ці та інші боржники ігно­

за

податки

не

та

сплачу­

оренду

борги,

потрібен

юридичних

землю. Причина тут одна давно відома: скрутне

рішенні

управління

фінансове становище. Як­ що бути до кінця відвер­

контролю

за

мельного

податку

тими,

статньою

і

робота

місяців

фор­

:чальностей. В ухваленому

за

і

то

не

міСької

визнано

роботу

економіки сплатою

в

з

поточного З 11 З

зе­

ня,

з

них:

-

вання

недо­

подальшій

землекористу­

710,

житлових

поліпшення

-

42,

Адже це одне з головних

-

джерел

комунального

бюд­

ІОЗ,

роботи

жету ~Ііста. Нині тут скла­

ва

лась не зовсім приваблива

соціального

ПіДПрИОІСТВ

і

20ЗЗ7

ПОДАТКИ ПОТРІ&НІ &ІОДІm

:VІаДЯНj стано:-.1 на ня

цього

податки

комісії

сплатили

загальну

суму

виконання

плану

ли­

сплати

за

:землю

шості

"ІУГ

:-~ує

постійно

Казенний

рошкової

3,6

ЗІ ли

Заборгува­

бюджету ~Ііста

тиви

утри­

:завод по­

~Іеталургії

тис. грн.

колек­

ТзОВ «Сатурю>

тис.

грн.),

(22,3

("10,3

експедиції-бО

( 19

завжди

та

результати.

з

тією

думкою,

що

нин шукає підтри:'vІКИ, до­

державної

ням

ло,

думки

вого

засіданні

'\Ііськвиконкому

де

першого

заступника

ховувати

чальника

ОДПІ

й

на­

котрий

Фе­

(до речі)

розповів,

податківцю1 непро­

чити,

що

сто впливати на подібних

звертаються до керівників

порушників. Певну части­

міської

ради,

ну з них визнано банкру­

орГаНіВ

за

виникає

тами і, щоб вони сплатили

порадою.

запитання:

чоиу

Лише

за

Якнайліпше

зарекоменgувала

себе

І торгова марка віgкриmого акціонер­ ~ ного товариства «Комбінату «Тел­

І Аичний». Піgприємсmво знане не Аи­ ~ ше в Україні, а й gалеко за її межами.

І За найсучаснішими mехнОАогіям.и g~ mym. вирощують екОАогічно чисті •

ОВОЧІ.

На комбінаті працює сучасна хоман­

І ga менеgжерів, керівників виробни­

І чих піgрозgіАів. Щоразу зустрічаюся

~ з gосвіgченим.и спеціалістами, які ;t АЮб.ляmь і gобре знають свою спра­

~ ву. Цього

І провіgним

разу я познайомшася з

економістом

ОАеною

Ш Євг~нівною ЛОБОДОЮ.

рік.

Нинішній

-

сказала

ніlближається до

-

на

кінця.

комбінаті

КоАектив

ви­

робив 12372 тонни овочів закритого грунту. Серед них ~· 4315 тонн огірків,

7843

тонн

помідорів,

тонн

214

інших

овочів (перець і баклажаннІ. Першість по вирощуванню огірків виборов ко­ лектив цеху N9З, який очолює Віталій Петрович Філюк. Тепличниці зібрали 2139 тонн огірків при плані 2100 тонн. Особливо врожайним видався нинішній

рік

для

вирощування

по:\Іідорів. Їх зібрали вже на більше,

ніж

у

минулому

148

році.

тонн Як

і

торік, попереду йде колектив цеху N24, який очолює талановитий керівник Світлана І\,Іиколаївна Сацюк. На сьо­ годні тут зібрали вже 2220 тонн чудо­ вих томатів. Чимало цієї цінної вітамінної продукції ще дозріває на ви­ соких стеблах.

Радують здобутки колективу цеху де начальнико~І працює Олександ­ ра l\Іиколаївна Барановська.· Які апе­

N98,

титні баклажани, богатирський перець виростили в цьо:чу цехуІ На таку про­

дукцію

особливо

великий

ринку. Її охоче купують

попит

на

жителі Бро­

варів і Києва. Приїжджають покупці і з інших регіонів. Так, на 9 жовтня ко­ лектив цеху вже зібрав

200

тонн.

ill

Попри всі труднощі, ВАТ «Комбінат «Тепличний» оновлюється, вдоскона­ жуються

вання

сучасні

овочів.

технології

Туг

у:-.1іють Люди

підприє:чливі.

вже

на

ринку

Вони

овочів.

І

не

вирощу­

на

ук­

ВАТ «Комбінат «Тепличний» "шє З5,5

із

крапельного

одночасним

їх

паливу

214

тонн інших

розгор­

зволоженням повітря в теплицях.

перебуває

неослабною

увагою

усіх

питань

члени

обговорених порядку

виконкому

затвер­

дили конкретні рішення. Сергій ПРИСТУПКО.

П О-СПРАВЖНЬОМУ урочисто проходило в Княжичах свято з наrоди 59-ї річниці визволення села від німецько-фашистських заrарбник і в. У б у ди н ку

директоро~1

Все

поіменно

визво-

односельці не повернулися з війни. ЗО жителів Княжич

Голова

танкістку, Лагунову,

згадала котра

:'vІіlшина

була

танкістка

ноги.

Одна

з

На

встановлена

честь

лителів

ту. Саме за йоrо кошти створена і фінансується інфраструктура Ка­ линівки. І добробут калинівцін зале­ жить від того, як ідуть справи на ко~Ібінаті.

N96.

Це дасть ~юж­

ливість розширити тепличне господар­ ство ще на шість гектарів. В цілm1у

ж

планують довести площу теплиць до

50

гектарів

і

збире>ти ·щороку

25

тисяч

тонн овочів. Так воно і буде. Галина ПОЛЯКОВА.

кращих

М.І.

ву­

Лагунової

також

Загиблих воїнів

живуть у Калинівці. Село набуло су­ часних обрисів із розбудовою комбіна­

реконструкція цеху

а

обидві

;\Іе­

~юріальна дошка.

комбінату

З кожни~І роком ВАТ <<Комбінат «Тепличний» розширюється. Нині йде

підбита,

лиць села названа її ім'ям.

вимогливу і справедливу.

працівники

Іванівну

визваляла

втратила

фесіонала, "1vдрого керівника, людину всі

відважну

Марію

Княжичі. У важкому бою її

року

радгоспу­

комбінату «Тепличний», а з 1997 року - голова правління ВАТ «Комбінат «Тепличний». Усі його знають як про­

Майже

у

братській могилі. 22З воїни­

огірків

1981

видається

наголосити,

пільги

18

цій до

категоріі виповнен­

років.

Згідно

з

:законодавством

для таких дітей передба­ чено

щорічне

лення,

але

за

:VІожна

но:v1ера

та

місцем

-

в управління праці та

соціального

захисту

на­

се~ення (вул. Гагаріна,

АІ.

Шановні

Дітей!

8-

броварчани

батьки

потерпілих

Просимо

вас

терміново оформити не­ обхідні за

документи

для

компенсації

невикористані

но хвилиною мовчання. Бе-

колишніх вдів

ких вдів привітали голова ради ветеранів району ПЛ. Білокінь, голова став ім. Щорса l\ 11.1VI. Руденко, голова спостережної ради ВАТ

а

-

працює,

за місце;vІ роботи батька.

теранів

солдатсь-

за

матері,

Якщо не працюють обоє

путівки у

та

по­

здаються

роботй

пенсацію

війни

заяви

посвідчення

отримання

невикорис-

за­

терпілої дитини. Ці доку­

цією пільгою. Тож для того, щоб отримати ком­ за

це

із

свідоцтва про народжен­

нестачі

скористатись

були

про

і дати її подання. До цієї заяви додаються копії

оздоров­

коштів значна кількість потерпілих дітей неспро­

не

довІдка

значенням

ня

Хочу

дітям путівки,

200 І

році.

фронтовиків

запросили

до

та

святко­

вого столу, який підготува­ ли за кошти благодійників: директорів

'\ІіlГазинів,

знаходяться Княжич,

на Л. І.

що

території Горбач,

~%~~С::~~·. ГrїNА «Лобко»

та

та за подаронану

воїнів у боях за Кня­ жичі загинули від рук фа­

Володи~1иру

Іллічу Чернишенку, котрий з працював

безпосередньо

Якщо

BWAHYBAJI И

15

та

Успіхами колектив завдя'гує багато в правління

заява:'vІИ

звер­

ПИСЬ?>ЮВИ:\!И

де г-----------------------, В.М. Жука, С.Е.

були страчені фашистами у рідному селі.

голові

25

денного

жали на кожному квадратному метрі в

чо~ІУ

питання:

чинним

яких

шистів. Вони захоронені

по 42, І кілограма при плані З5 кілогра~Іів.

~ ти роз'яснення з цього

конання

дає змогу зібрати високі врожаї. Так, приміром, тепличниці бригади N2S цеху N93 Галина 1\-"Іагомедівна С~вер­ нюк і Ніна Петрівна Ромашова одер­ середньому

СКРИП­ Ж ЧЕНКА і попросив ga-

ня

рос­

удобренням

І аварії на ЧАЕС МикОАи

надаються

розроблено

зrадала

гектара теплиць. В Ізраїлі придбано об­ лин

насАіgків

сільський

раїнсь1<аму.

ладнання для

З

І :~ов~~~~~:~ ВИЗВОЯИТЕЯІВ ~~~ШІ~х. вс7"~ас~g~ ганізаторам свяІ· ·. з верну л асro-я О.І. КАСЬЯН, котра «Факел» М.П. Голубовсь- радість спілкуванняІ 1.·~. лова лителів Княжич. !.0. Басюк. Ветерана~! баВасиль КИРИЧЕНКО,

ділові,

утвердилися лише

віg

1 Олексійовича

нуті заходи, контроль ви­

~солдатські

працювати

по-сучасному.

звернення»

І ~~~~:ис:ій:::

люються виробничі процеси, запровад­

таються

діти

віку,

надані

ства

т культури,

це

сільськогосподарський вона,

овочів при плані

яких

справах захисту насе­

мо,

9

І Щ

на

права

З

ЧИ

в

до нашого вімілу.

відділо:vІ з питань діловод­

та його заступників.

виконавчих

ДОПОМОГОЮ

го

особисто міського голови

броварчани

<<Комбінат

ВАТ

конституційно­

під

і

<< Броварибудіндустрія» (14, G тис. грн.). Мимоволі

грн.),

ки,

дошкільного

якщо вона не

мадянами

учили­

ся go завіgуючого міським віggіАом у лення

4

навчання

щах, технікумах), а бать­

менти

вислу­

розв' язувати іхні наболілі проблеми. Треба відзна­

(школах,

перебуває на обліку 4177 дітей, потерпілих від аварії на ЧАЕС. Як відо­

'\Іісце­

людей

Указу

України від N9700 «Про

місцем

дітей

батьки по­

що у нашо~ІУ місті нині

партії,

ю1іли

констатувати,

виконання

яву за

на ЧАЕС, які не озgоро~валися у 2001 році, з npuвogy виплат компенсації за невико­ ристані путівки. Наш

потерпілих віg аварії

путівки,

винні щороку писати за­

безпечення реалізації гро­

як відійшли в історІю

райко'\ІИ

бро­

тані

додаткові заходи щодо за­

саиоврядування.

колишні

на

О.Т.

і

на

Президента ІЗ.О8.2002р.

органах

влади

задо­

прохання

Приємно

що

Більше десяти років мину­

~южна

виступ

в

повніше

До реgакції зверта­ ються батьки gimeй,

кореспонgенm звернув­

щоб

варчан.

сьо­

годні пересічний громадя­ помоги

"'

82,

вживаються

заходи,

вольнити

засіданнях

Спочат­

цієї

якомога

Гадаю, читач погодиться

приносить ба­

-

4З9. Як прави­

практичні

заслуховування

на

господарст­

І

захисту

вивчаються,

ку року відбулось 15 засідань, на яких заслуха­ но 66 керівників підприє;;Іств >а ор-· ганізацій. Підтверджен­

що

тис.

стипендій

соціальних виплат

сюка,

тис. грн.), ВАТ «Бро­

варисільбуд»

виконкому.

вважати

пошуково­

:знімальної

боржників

пенсій,

житлово-.

торгівлі

497, інші -

діяльності вирішено прак­

податків і виплати зарпла­

жані

тис. грн. Пальму пер­

687

забезпе­

ти, не

сягнула

питань

тйкувати

інших

ше на 55,7%. Викликає занепокоєння той факт, що недоїмка

з

чення своєчасності сплати

569,

зв'язку

І

ло, всі звернення уважно

жовт­

тис. грн., що стано­

2227,5 вить

року

на

І

гро­

-

690,

умов

транспорту

картина. 207З7 власників зе:--1лі та зе:vІлекористу­ вачів (400 промислових

Rocniwiть о.формити. АО.кументи!

нях порушено З ІЗ2 питан­

;чісяців поточного року. наповнення

року

звернень,

, I?'!!R'!!!·•··1""•J

-

визво­

села було вшанова-

кий, депутат районної ради

жали здоров'я, чистого не-

ба, гідного життя. А потім

голова ради ветеранів

Княжич.


1.2.1.0 ПОНЕДІЛОК, 14 жовтня

6.00

УТ-1 Доброго ранку, Ук-

раїно!

Околиця Сьогодні 6.ЗО Новини останньої доби 6.40 Прес-огляд 6.45 АвтоГід 6.50, 8.40 Ощадливі по­

6.05 6.20

ради

6.55 Світ за ніч 7.00, 8.00 Інформ.-спорт. блок

7.20, 8.20 Ранковий 7.40 Hi-tech 7.50 Економіст

гість

Для

9.З5 Панорама (англ.} 10.05, 17.40 Т/с "Магія любові"

11.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новини 11.15 За порогами - Січ 11.45 Іноземна мова в школах

Покрова Пресвято·і Богородиці 12.25 Козацький літопис С. Величка

12.15

Х/Ф "Прощання з

Каїром", ч. 2 1З.ЗО Регіон. Північ 1З.50, 16.55 Закон є за­ кон

1З.55 Муз. програма "Вітаю вас ... " 14.20 Tjc "Маленькі Ейн­ штейни"

15.00, 17.00, 18.45, 21.00 Новини

15.З5 М/с "Незнайко в Сонячному місті". Tjc "Альпійський ліцей" 17.20 д/Ф "Бессарабці -

100" 18.25 Саме той 18.55 Х/Ф "Нескорений" 20.45 Вечірня казка 20.55 Лотерея "Кено" 21.40 Світ спорту 21.50 Питання дня 22.00 Наш футбол 22.ЗО Казна держави 22.55 Телеслужба розшуку

2З.ОО Підсумки 2З. 25 АвтоГід 2З.ЗО Х/Ф "Усе навпаки" 0.40 Спозаранку УТ-2 14. ОО Т jc "Поліцейська академія" 14.50 Опів на шосту 15.20 Т/с "Вавочка" 15.50 Т jc "Район Беверлі-Хіллз"

"Вуличний

УТ -З

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини 6.10 Tjc "V. I Р." 7.20 Усе для тебе 8.25 Поле чудес 9.40 Х/Ф "Левина частка" 12.15 Т /С "В ім'я ТВОЄЇ любові"

1З.ОО, 17.ЗО За київським часом

пред­

...

центр Мед. 1З.55 "Довіра" 14.00 Крихта 14.ЗО д/Ф "Десятинна церква" 14.40 Театральний Київ 15. 1О Служба розшуку дітей

15. 15

Київському інститу­

ту реклами - 5 років 15.40 На ранковому

прийомі Шлях до успіху 16.З5 Доктор Р. Довжен­

16.20

ко

Т jc "Кохання, іскриться" 17.25 Торговий ряд

16.40

що

18.00 Новини 18.1 О Чекай на мене 19.15 Кримінал 20.00 Подробиці 20.45 Т jc "Дронго" -21.55 Російське диво 2З.ОО Tjc "Закон" 0.05 Подробиці. Підсумки дня

О.ЗО д/с "Війна без пере­

Гарячі новини 10.50 Tjc "Чорна перлина" 11.45 Т jc "Династія" 12.45 Факти. День 1З.ОО Х/Ф "Денне світло" 15.1 О Mjc "Пес-пожежник" 15.З5 М/с "Жирний пес Мендоза" 15.55 М/с "Іван з Юкону" 16.25 Т/с "Кларисса усе пояснить" 16.40 Т jc "Кенан і Кел" 17.15 Т/с "V.I.P. Особли­ во важлива персона" 18.05 Сатирикон 18.10 Tfc "Парадайз Фоллз" 18.45 Докладно з Дмитром Кисельовим 19.05 Погода 19.15 Х/Ф "Стрілець" 21.1 О Т jc "Комедійний квартет" 21.45 Факти. Підсумок дня

-

Погода Сатирикон Х/Ф "Листи з каме­

22.00 22. 1О 22.20

ри смертників"

"Квантовий

Т jc стрибок" 1.20 Т jc "Закон і поря­ док: Спеціальний підрозділ" 2.1 О Т jc "Під сонцем Сен-тропе-2" З.ЗО Х/Ф "Листи з камери смертників"

0.25

СТБ 7.00 Прогноз погоди 7.05 РанОК 8.00 Бізнес-студія 8.40 Ви практично здо­ рові 9.ЗО "Вікна" у світ 10.00 Т/с "Загін "Ака­ пулько"

Х/Ф "З

11.00

мене до­

сить!"

1З.О5 Т/с "Любовна ма-

. . ра" 14.00 "Вікна". Новини 14.50 ДеньОК 16.00 Т/с "Полицейські­

"Вікна". Столиця Шоу "Вікна". Новини 19.З5 Х/Ф "Удар з космо-

18.15 18.25 19.00

су"

21.ЗО "Вікна". Бізнес Х/ф "КонтрОЛЬf,ІИЙ постріл" 2З.40 Автостиль 0.00 "Вікна". Опівночі 0.20 Tjc "Полицейськівертолітники-2" 1.20 "Вікна". Кримінал 1.ЗО Прогноз погоди

21.50

НОВИЙ КАНАЛ 6.25, 6.З5, 7.25, 7.З5, 8.05, 8.35, 8.50 Підйом!

6.ЗО, 8.ЗО, 1З.ОО, 19.00, 2З. 15 Реnортер 6.55 Телепузики 7.ЗО Репортер. Бізнес 7.45 М/с "Альберт-вовче-

Магія кіно Християнська

7 .З5 8.00

коптер"

11.З5 Принцип доміно 1З.1 О Х/Ф "Побачення наосліп"

Єралаш М/с "Три ведмеді" 15.ЗО М/с "Світ Боббі" 15.55 М/с "Невгамовні" 16.20 М/с "Сакура" 16.55 Т/с "Макс. Ангел з

14.50 15.00

пітьми"

19.З5 Tjc "Дикий ангел. Повернення" 20.ЗО Вікна

21.ЗО Х/ф "Хижаки" 2З.50 Tjc "Західне крило" 1. 20 Служба розшуку дітей

1. 25 Т jc "Зона 1.50 "Жіллетт" 2.10 "3х4" 6.45 7

11::

сутінок"

ТЕТ BIZ-ТV л ..... ,....,...,..,.."._"'"'1

про-

грама

8.ЗО стн 8.55 Глобальні поради 9.00 Чорний квадрат 9.30, 12.20, 1З.55 Закон є закон

9.40 М/Ф 9.50, 12.30,

1З.40 Теле­

19.ЗО, 0.15 тсн 20.05 ТСН. ПРОСПОРТ 20.15 Tjc "Кріт-2" 21.20 Tjc "День народження Буржуя-2"

Подвійний доказ 2З.25 Великий куш 0.45 Служба розшуку дітей 0.50 Остання барикада

22.20

магазин

1З.ОО BIZ-ТV Джаз-степ, танцкласс! 12.50 "Томпо" 14.00 Стоматолог і я 14.45 Х/Ф "Розумник Уілл Хантінг"

10.05, 11.40

16.ЗО BІZ-TV

18.45 "Томпо" 19.00 Tjc "Літо

нашої таємниці" 20.00 Правовий всеобуч 20.30 стн 20.50 "5 хвилин з В. Заманським" 20.55 Глобальні поради 21.00 BIZ-ТV 21.25, 22.25 Погода 21.30 Вісті тижня 22.30 стн 22.40 Новини з вітрини 22.45 Експрес-інформ 2З.ОО Х/Ф "Скандальна подія в Брикміллі", с.

1 ВІВТОРОК, 15 жовтня

9.ЗО Велике прання 10.20 Уік-енд 10.55 Т jc "Закон" 12.15 Т jc "В ім'я твоєї · любові" 1З.ОО, 17 .ЗО За київським часом

1З.10 Хіт-БАЗАР 13.45 Мед. центр "Довіра" 13.50 Історія однієї кар­ тини

Духовний купол Ук­ раїни 15.З5 Молодіжна телеслужба 15.15 М/Ф "Карлик Ніс" 15.50 Вісник здоров'я 15.55 Недільні зустрічі 16 З5 Доктор Р. Довжен­

14.1 О

Т jc

16.40

ради

6.55 Світ за ніч 7.00, 8.00 Інформ.-спорт. блок

7.20, 8.20 Ранковий гість 7.50 Економіст 8.50 Смачний ранок 9.05, 21.ЗО Ситуація 9.15 Вічні істини 9.20, 13.15, 15.20 Для

"Кохання,

що

іскриться" 17.25 Торговий ряд 18.00 Новини

18.05 Т/с "Дронго" 19.05 Велике прання 20.00 Подробиці 20.45 Т jc "Спецназ" 22.00 Російське диво 23.05 Т jc "Закон" 0.10 Подробиці. Підсумки дня. Нічний "Час·

0.45 д/с

"Війна без пере­

можців"

1.30 Tjc

"Висока хвиля-З"

М/с "Незнайко в Со­ нячному місті" 10.05, 17.40 Т/с "Магія любові"

ІСТV 5.00 Ранкова музика 5.55 "Гаряча сімка" 6.05 Т/с "Династія" 6.55 Mjc "Пес-пожежник" 7.20 М/с "Іван з Юкону" 7.45 Факти. Ранок 7.55 Ділові факти 8.00 Погода 8. 05 Сатирикон 8.1 О Т jc "Комедійний

11.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Новини 11.15 Французька година 11 .55 Екзотичні куточки

8.45 Факти. Ранок 8.55 Погода 9.00 Tjc "Приватний

тих, хто вдома

9.40

Китаю

д/Ф "Як його не любити" 12.45 Х/Ф "Прощання з

12.15

Каїром", ч. З 1З.ЗО Регіон. Південь

13.5 16.55 Закон є закон 13.55 Муз. програма "Вітаю вас .. ." 14.20 Т/с "Маленькі Ейн­ штейни" 15.З5 М/с "Незнайко в Сонячному місті". Т jc "Альпійський ліцей" 16.З5 Резонанс 17. 15 Енергетичне поле 18.ЗО Саме той 19.15 Щоденник сесі1' ВР України 20.45 Вечірня казка 19.25 Сінема, сінема,

Баскетбол. Кубок чемпіонів ФІБА Європи. БК "Литовас Ритас" (Вільнюс. Лит­ ва} - "БК "Київ" (Ук­ раїна} 20.45 Вечірня казка 20.55 Лотерея "Кено" 21.40 Світ спорту 21.50 Питання дня 2З.ОО Підсумки 2З.25 АвтоГід 2З.ЗО Х/Ф "Наказано взя­ ти живими" 1.00 Мusіс-бокс

УТ-2

7.00 Сніданок з "1+1" 7.02, 8.35, 17.10, 19.30, 21.50, 0.15 тсн 7 .ЗО Т jc "Поліцейська академія" 8.ЗО Сніданок з "1 +1" 9.00 Tjc "День народжен­ ня Буржуя-2" 10.10 Подорож у дитин­ ство

10.40 Бути жінкою 11.1 О Від сузір'я

до сузір'я 11.40 Перехрестя 12.20 Казна держави 12.55 Модна 11інія 13.35 Телеслужба розшуку

1З.40 Ситуація

14.00 Tfc "Зоряні ворота" 14.55 Опів на шосту 15.25 Tjc "Ес Клаб 7'' у Лос-Анджелесі"

Бе­

верлі-Хіллз"

"Пристрасті по­ італійському" 1;~ Т lr "Ц~r nІl"Іf\ити"

17.40 Tjc . 1А

6.25, 6.З5, 7.25, 7.З5, 8.05, 8.З5, 8.50 Підйом! 6.ЗО, 8.ЗО, 1З.ОО, 19.00, 2З.15 Репортер 6.55 Телепузики 7.ЗО Репортер. Бізнес 7.45 М/с "Альберт-вовченя" 8.40 Знай наших 9.00 Київський репортер 9.20 Т jc "Кетіс і пес" 9.40, 14.40 Єралаш 10.20, 17.55 Т/с "Медикоптер" 11.З5 Принцип доміно 1З.10 Х/Ф "Хижаки" 15.00 М/С 'Три ведмеді"

15.ЗО М/с "Світ Боббі"

15.55 Mjc "Невгамовні" 16.20, 5.55 М/с "Сакура" 16.55, З.25 Т/с "Макс. Ангел з пітьми" 19.З5 Т/с "Дикий ангел. Повернення"

20.ЗО Вікна 21.ЗО Х/ф "Звуковий бар'єр" 23.50 Х/Ф "Убивство на Бьорч 75" 1.50, 5.З5 Т/с "Зона сутінок" 2.15 Зона ночі З.ОО Mjc "Гробокопачі" 4.1 О Х/Ф "Убивство на Бьорч 75" ТЕТ BIZ-ТV Антресолька Вісті тижня Погода Християнська

6.20 6.40 7.00 7.55 8.00

де­

тектив Магнум" 9.55 Tjc "Долі трьох жінок"

1 0.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 Факти. Гарячі новини "Чорна перлина" 11.45 Т jc "Династія"

10.50 Tjc

д!!нь 1З.ОО Х/Ф "Стрілець" 14.45 М/Ф 15.00 М/с "Пес-пожеж­

12.45 Факти.

ник"

М/с "Жирний пес Мендоза" 15.50 М/с "Іван з Юкону" 16.15 Т jc "Кларисса усе

15.25

пояснить"

і Кел" сонцем

18.05 Сатирикон 18.10 Т/с "Парадайз Фоллз" Докладно з Дмитром Кисельовим 19.05 Погода 19.15 Х/ф "Епоха" 21.20 Кримінальні історіі 21.45 Факти. Підсумок

18.45

грама

8.ЗО стн хвилин з В. Заманським" 8.55 Глобальні поради. 9.00 Т/с "Міледі" 9.ЗО Ради доктора Пеле-

8.50 "5

ха

9.40 Економічний вісник 10.10 Споживач 10.20 Телепресс-клуб 11.1 О Х/Ф "Скандальна 1 12.ЗО,

Погода Сатирикон Х/Ф "Воскова мас­ ка" О.ЗО Т /С "Квантовий стрибок" 1.20 Tjc "Закон і поря­ Спеціальний док: підрозділ" Т jc "Під сонцем Сен-тропе-2"

2.1 О

Х/Ф "Воскова маска"

СТБ 7:оо "Вікна". Опівночі 7.20 Прогноз погоди 8.00 "Вікна". Бізнес 8.20 Шоу 8.50 "Вікна". Столиця 9.ЗО "Вікна·. Спорт 10.00 Т jc "Загін "Ака­ пулько" 11.1 О Х/Ф "Удар з космо­ су"

1З.ОО Т/с "Любовна мара" 14.00 "Вікна". Новини 14.50 ДеньОК 16.00 Т jc "Полицейські­ вертолітники- 2" 17.00 Здоровий сон від "Біллербека" 17.05 "Вікна". Кримінал 17. 15 Т jc "Багаті і знаме­ ниті"

18.15

"Вікна". Столиця

15.25, 16.25

Закон

є закон

12.З5 "Томпо" 12.50 ІDЕЕА-студіо 1З.25 BIZ-ТV 15.10, 16.10 Телемагазин 15.З5 Палацеві таємниці 16.30, 20.ЗО стн 16.50 Шарварок 17.10 Молодіжна теле­ служба 17.45 Обличчя столиці в долях їі керівників 18.15 Шлях до успіху 18.ЗО д/ф "Жива вода "Київнаукфільму" 19.10 Х/Ф "Театральні історіІ"' 20.10 Дозвольте запита­ ти

20.25 Новини з вітрини 20.50 "5 хвилин з В. Заманським" Глобальні поради Команда + ТV

20.55 21.00

21.ЗО, 22.00 Погода 21.З5 Вісті 22.05 Київський регіон 22.20 "Томпо" 22.45 Чудики 2З. 1О Х/Ф "Нірвана"

1.10 BIZ-TV

дня

22.00 22.1 О 22.20

3.25

про­

подія в Брикміллі'~ с.

Сен-тропе-2"

сінема ... 20.00, 22.00

15.50 Tjc "Мемти-3" 16.45 Т jc "Район

квартет"

16.40 Т/с "Кенан 17.10 Tjc "Під

Шоу "Вікна". Новини 19.З5 Хjф "Відбій" 21.ЗО "Вікна·. Бізнес 21.50 Х/Ф "Спостерігач" 2З.50 "Вікна". Опівночі 0.10 Tjc "Полицейськівертолітники-2" 1.10 "Вікна". Кримінал 1.20 Прогноз погоди

18.25 19.00

НОВИЙ КАНАЛ

УТ-З

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини 6.10 Т jc "V.I.P." 7.1 О Жарт за жартом 8.25 Т jc "Висока хвиля-З"

ко

УТ-1 6.00 Доброго ранку, Україно! 6.05 Околиця 6.20 Сьогодні 6.ЗО Новини останньої доби 6.40 Прес-огляд 6.45 АвтоГід 6.50, 8.40 Ощадливі по­

ня"

8.40 Знай наших 9.00 Київський репортер 9.20 Tjc "Кетіс і пес" 9.40 Непридумане життя 10.20, 17.55 Т/с "Меди-

можців"

!-:~ !~~~·~-~~~:·

трьох

ниті"

"День народження Буржуя-2" 22.20 Стати зіркою 2З.20 Великий куш 0.10 тсн 0.40 Парк автомобільно­ го періоду

ставляє

"Долі

17.05 "Вікна". Кримінал 17.15 Т jc "Багаті і знаме-

21.20 Tjc

"Шлягер"

Т jc

вертолітники-2"

боєць" 19.ЗО тсн 20.05 ТСН. ПРОСПОРТ 20.15 Т jc "Менти-З"

1З.1 О

тектив Магнум"

9. 55

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 Факти.

тих, хто вдома

16.40 Гарем 17.40 Х/Ф

дітей

6.55 М/с "Пес-пожежник" 7.20 М/с "Іван з Юкону" 7.45 Факти. Ранок 7.55 Ділові факти 8.00 Погода 8.05 Сатирико11 8.1 О М/с "Повне мамаду" 8.45 Факти. Ранок 8.55 Погода 9.00 Tjc "Приватний де­ жінок"

8.З5 Телепсихолог 8.50 Смачний ранок 9.05, 21.ЗО Ситуація 9.15 Вічні істини 9.20, 1З.15, 15.10

12.45

ІСТV Ранкова музика "Гаряча сімка" Т/с "Династія" Телеслужба розшуку

5.00 5. 50 6.00 6.50

СЕРЕДА, жовтня

16

УТ-1 Доброго ранку, Україно! 6.05 Околиця 6.20 Сьогодні 6.ЗО Новини останньої

6.00

доби

6.40 Прес-огляд 6.45 АвтоГід 6.50, 8.40 Ощадливі

по­

ради

6.55 Світ за ніч 7.00, 8.00 Інформ.-спорт. блок

7.20, 8.20 Ранковий гість 7.50 Економіст 8.50 Смачний ранок 9.05, 21.ЗО Ситуація 9.15 Вічні істини 9.20, 1З.15, 15.20 Для тих, хто вдома

9.40, 22.45

Телеслужба

розшуку

9.45

М/с "Незнайко в Со­

нячному місті"

10.05, 17.40 Tjc

"Магія

любові"

11.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Новини 11. 15 Новітні технологіі і проблемні

захворю­

вання

11.45

Історія української

державності

12.05

Флороасько-Воз­

несенська обитель 12.15 Х/Ф "Прощання з Каїром", ч. 4 12.45 Фестиваль "Горицвіт" 12.55 Відень і Україна 1З.ЗО Регіон. Центр 1З.5 16.55 Закон є закон 1З.55 Муз. програма "Вітаю вас ... " 14.20 Tjc "Маленькі Ейн­ штейни" 15.З5 Т jc ·Альпійський ліцей" 17. 15 Експосвіт 18.ЗО Саме той

19.20

Х/Ф "Злочин з ба­ невідомими",

гатьма с. 1

20.ЗО Вечірня казка

20.50 Лотерея "Суперло- то", "Кено" 21.40 Світ спорту 21.50 Питання дня 21.55 Щоденник сесїі ВР України Стара колекція. "Як молоді ми були", ч. 1 23.00 Підсумки

22.25

2З.ЗО Розиграш

лотереї

"Мегалот"

2З.40 АвтоГід 2З.45 Х/Ф "Баламут" 1. 15 Мusіс-бокс УТ-2

7.00 Сніданок з "1+1" 7.02, 8.З5, 17.05, 19.ЗО, 21.50, 0.25 тсн 7.30 Tjc "Час любити" 8.30 Сніданок з "1+1" 9.00 Т jc "День народження Буржуя-2" Парламентські слу­

10.00

хання

Щоденник сесії ВР України 12.20 М/Ф 12.50 Сільська година 1З.45 Розшук 13.50 Ситуація 14.00 Т jc "Зоряні ворота" 14.50 Опів на шосту 15.15 Tjc "Ес Клаб 7" у Лос-Анджелесі" 15.45, 20.15 Т jc "Кріт-2" 16.40 Т jc "Район Бе­ верлі-Хіллз" 17.З5 Tjc "Пристрасті поіталійському" 18.35 Tjc "Час любити" 19.ЗО, 0.25 тсн 20.05 ТСН. ПРОСПОРТ 21.20 Tjc "День народження Буржуя-2" 22.20 Без табу 2З.З5 Великий куш 0.55 Служба розшуку дітей 1.00 Остання барикада

12. 1О

УТ-З

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини 6.10 Т/с "V.I.P." 7. 1О Жарт за жартом 8.25 Т jc "Висока хвиля-З" 9.15 Велике прання 10.05 Сейф 11.00 Т jc "Закон" 12.15 Т jc "В ім'я твоєї любові"

13.00, 17.30 За

київським

часом

1З.10

"Шлягер"

ставляє

пред­

...

Мед. 1З.55 "Довіра" 14.10 Посмішка

центр

Служба розшуку дітей 14.25 Естафета 14.40 Домашній доктор 15.00 Київ діловий 15.З5 д/Ф "Тайланд: країна мрїІ і бажань ... " 16.05 Люди і долі 16.З5 Вісник здоров'я 16.40 Tjc "Кохання, що іскриться • 17.25 Торговий ряд 18.00 Новини 18.05, 20.40 Tfc "Спецназ" 19.05 Велике прання 20.00 Подробиці 21.55 Футбол. Відбірко­ вий матч чемпіонату Північна Європи. Ірландія - Україна 0.00 Подробиці. Підсумки

1!'\.20

дня

д/с "Війна без пере­ можців" 1.25 Т jc "Висока хвиля-З" 2.10 Погода

0.50

ІСТV

5.00 Ранкова музика 5.50 "Гаряча сімка" 6.00 Tjc "Династія" 6.50 Телеслужба розшуку дітей 6.55 М/с "Пес-пожежник" 7.20 М/с "Іван з Юкону" 7.45 Факти. Ранок 7.50 Ділові факти 7.55 Погода 12.45 Факти. День 1З.ОО Х/Ф "Епоха" 14.00, 18.00 Факти. Га­ рячі новини

14.50 М/Ф 15.00 М/с

"Пес-пожеж­ ник" 15.25 М/с "Жирний пес

Мендоза" "Іван з Юкону" "Кларисса усе пояснить" 16.40 Т jc "Кенан і Кел" 17.10 Tfc "Під сонцем Сен-тропе-2" 18.05 Сатирикон 18.1 О Т jc "Парадайз Фоллз" 18.45 Докладно з Дмит­ ром Кисельовим 19.05 Погода 19.15 Х/ф "Жандарм інопланетяни" 21.1 О "Каламбур"

ЧЕТВЕР, жовтня

15.50 Mjc 16.15 Т/С

Факти.

21.45

Підсумок

дня

22.00 22.10 22.25

Погода Сатирикон Х/Ф "Бачення убив­

ства"

Т jc "Квантовий стрибок" 1. 15 Т jc "Закон і поря­ Спеціальний док: підрозділ" 2.10 Т/с ·"Під сонцем Сен-тропе-2" З.25. Х/Ф "Бачення убив­

0.20

ства"

пулько"

Х/ф "Відбій" 1З.ОО Tjc "Любовна мара" 14.00 "Вікна". Новини 14.50 ДеньОК 16.00 Т jc "Полицейські­ вертолітники-2" 17.05 "Вікна". Кримінал 17.15 Tjc "Багаті і знаме-

11.1 О

ниті" "Вікна". Столиця

18.15 18.25 19.00

Шоу "Вікна". Новини 19.З5 Х/Ф "Народжений у повітрі" 21.ЗО "Вікна". Бізнес 21.50 Х/Ф "Стщ>а кана­ лья" 2З.55 "Вікна". Опівночі 0.15 Т jc "Полицейські­ вертолітники-2" 1.15 "Вікна". Кримінал 1.25 Прогноз погоди

НОВИЙ КАНАЛ

6.25, 6.З5, 7.25, 7.З5, 8.05, 8.З5, 8.50 Підйом! 6.ЗО, 8.ЗО, 1З.ОО, 19.00, 2З. 15 Репортер 6.55 Телепузики 7.ЗО Репортер. Бізнес 7.45 М/Ф "Альберт-вовченя" 8.40 Знай наших 9.00 Київський репортер 9.20 Т jc "Кетіс і пес" 9:40, 14.45 Єралаш 10.20, 17.55 Т/с "Медикоптер" 11.З5 Принцип доміно 1З.1 О Х/ф "Звуковий бар'єр" 15.00 М/с "Три ведмеді" 15.ЗО М/с "Світ Боббі" 15.55 М/с "Невгамовні" 16.20, 6..00 М/с "Сакура" 16.55, З.З5 Tjc "Макс. Ангел з пітьми" 19.З5 Т jc "Дикий ангел. Повернення" 20.30 Вікна 21.ЗО Х/Ф "~ерце і душі" 23..50 Х/ф "Ідеальний свідок" 2.00 Служба розшуку дітей 2.05 Т/с "Зона сутінок" 2.ЗО Зона ночі З.1 О М/с "Гробокопачі" 4.20 Х/Ф "Ідеальний свідок" ТЕТ Експрес-інформ

14.15М/Ф 14.ЗО Київські мініатюри 15.00 Киянин 15.ЗО Х/Ф "Театральні історіі" 16.ЗО Християнська про­ грама

17.00, 17.20, 17.45

Теле-

магазин

17.З5 "Томпо"

BIZ-ТV 18.ЗО Влада факту 19.00 Т jc "Літо нашої таємниці" 20.00 Мій цирк 20.ЗО стн 20,50 "5 хвилин з В. Заманським" 20.55 Глобальні поради 21.00 Прибуття потяга 21.ЗО, 21.55 Погода 21.З5 Вісті 22.00 Nota Ьепе 22.ЗО стн 22.40 Новини з вітрини 22.45 Експрес-інформ 2З.ОО Х/Ф "Скандальна подія в Брикміллі", с.

18.00

2 0.20

6.00

УТ-1 Доброго ранку, Ук-

раїно1

Околиця Сьогодні 6.ЗО Новини останньої доби 6.40 Прес-огляд 6.45 АвтоГід 6.50, 8.40 Ощадливі по­

6.05 6.20

ради

6.55 Світ за ніч 7.00, 8.00 Інформ.-спорт. блок

7.20, 8.20 Ранковий 7.40 Hi-tech 7.50 Економіст

гість

8.З5 Телепсихолог

8.50 Смачний ранок 9.05, 21.ЗО Ситуація 9.15 Вічні істини 9.20, 1З.15, 15.20

Для

тих, хто вдома

М/с "Незнайко в Со­ нячному місті" 10.05, 17.40 Т jc "Магія любові"

9.40

11.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новин~

СТБ 7.00 "Вікна". Опівночі 7.20 Прогноз погоди 8.00 "Вікна". Бізнес 8.20 Шоу 8.50 "Вікна". Столиця 9.ЗО д/Ф "Мисливці за щастям", ч. 1 10.00 Т jc "Загін "Ака­

14.00

17

Київ класичний

11.15 Грані пізнання 11.40 Не хлібом єди­ ним ... Р. Летрук 12.00 "В урочищах Міжгірщини" Моя Україна. "Ар­

12.1 О

тек"

12.15 д/Ф 12.45 Без

"Космач" оплесків. Ма­

рина і Степан 1З.ЗО Регіон. Крим 1З.50, 17.15 Закон є за­ кон

1З.55

Муз.

програма

"Вітаю вас ... " 14.20 Tjc "Маленькі Ейн­ штейни" 15.З5 Т jc "Альпійський ліцей" 16.30 Бізнес за правилами.

світі гарних новин 18.ЗО Саме той 19.20 Х/ф "Злочиff з ба­

17. 15 У

гатьма невідомими" с. 2 20. ЗО Вечірня казка 20.55 Лотерея "Кено" 21.40 Світ спорту 21.50 Питання дня 21.55 Щоденник сесїі ВР України 22.25 "9-й вал" 23.00 Підсумки 23.25 Погляд 0.25 АвтоГід 0.30 Music бокс

УТ-2

7.00 Сніданок з "1 +1" 7.02, 8.35, 17.05, 19.30, 21.50, 0.15 тсн 7.30 Tjc "Час любити" 8.30 Сніданок з "1+1" 9.00 Т jc "День народження Буржуя-2" Щоденник сесї1. ВР

10.1 О

України

Крок до зірок 11.ЗО Хто в домі хазяїн? 12.10 д/Ф "Боженківцям

10.50

- 80" 12.25 М/Ф 12.45 Класік-прем'єр 13.25 Стара колекція 1З .45 Телеслужба розшуку

13.50 Ситуація 14.00 Т jc "Зоряні ворота" 14.50 Опів на шосту 15.15 Т/с "Ес Клаб 7" у Лос-Анджелесі" т;с ·:кріт-2" "Район Бе­ верлі-Хіллз" 17.З5 Tjc "Пристрасті поіталійському" 18.З5 Т/с "Час любити" 19.ЗО, 0.15 тсн 20.05 ТСН. ПРОСПОРТ 21.15 Т jc "День народження Буржуя-2" 22.20 Я так думаю 2З.20 Великий куш 0.45 Служба розшуку дітей

15.45, 20.15 16.40 Т jc

'ут-з 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини 6.10 Tjc "V.I.P." 7.10 Родина від А до Я 7.20 Город9к 8.25 Т/с "Висока хвиля-З" 9.45 Велике прання 10.45 Кримінал 11.20 Шоу 12.15 Т/с "В ім'я твоєї любові" 17.ЗО За київським

13.00,

часом

Хіт-БАЗАР центр Мед. 1З.45 "Довіра" 1З.50 Ексклюзив М 14.40 "Душею над святи­ ми ковилами" 15.20 "Пані, панночка, панянка" 15.35 Родом з України 16.05 Оплески, оплески 16.З5 Вісник здоров'я 16.40 Т/с "Кохання, що іскриться" 17.25 Торговий ряд

13.10


N982 (9384) 18.00 Новини 18.05, 20.45

2З.55 т;с "Спец-

наз·

19.05 20.00 22.00

12.10 Х/ф

"Зона сутінок" 2.З5 Зона ночі З.20 М/с "Гробокопачі" 4.15 Х/Ф "Горіховий струмок"

2.10 Tjc

Велике прання Подробиці Російське диво

2З.О5 Сейф Подробиці. Підсумки

0.05

дня

О.З5 д/с "Війна без пере­ можців" ІСТV

5.00 Ранкова му.зика 5:55 "Гаряча сімка" 6.05 Tjc "Династія" 6.55 Mjc "Пес-пожежник" 7.20 М/с "Іван з Юкону" 7.45 Факти. Ранок 7.55 Ділові факти 8.00 Погода 8.05 Сатирикон 8.10 "Каламбур" 8.45 Факти. Ранок 8.55 Погода 9.00 Т jc "Квантовий стрибок"

9.55

Tjc

"Долі

ТЕТ б.45 BIZ-ТV Антресолька 7.25, 7.55 Погода 7.ЗО Вісті 8.00 Християнська

,7. 05

про­

грама

8.ЗО стн хвилин з в. заманським" 8.55 Глобальні поради 9.00 Tjc "Міледі" 9.40 Київ класичний 10.15 Молодіжна телеслужба 10.45 М/ф 11. ОО Стоматолог і я 11.1 О Х/Ф "Скандальна

8.50 ··5

подія в Брикміллі", с.

трьох

2

жінок"

1 0.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 Факти.

12.ЗО, 15.З5,

Гарячі НОВИНИ Т jc "Чорна перлина" 11.50 Т jc "Династія" 12.45 Факти. День 1З.ОО Х/Ф "Жандарм і інопланетяни" 14.45 М/Ф 15.00 Mjc "Пес-пожеж­ ник" 15.25 Mjc "Дивні близ­ нюки" 15.50 М/с "Жирний пес Мендоза" 16.15 Т/с "Кларисса усе пояснить" 16.40 Tjc "Кенан і Кел" 17.1 О Т jc "Під сонцем Сен- тропе-2" 18.05 Сатирикон 18.10 Tjc "Парадайз Фоллз" 18.45 Докладно з Дмитром Кисельовим 19. 1О Погода 19.15 Х/Ф "Гадюка" 21.10 "Каламбур" 21.45 Факти. Підсумок

12.40 Планета Боулінг 1З.О5 ІDЕЕА-студіо 1З.40 BIZ-TV 14.50 Команда+ ТV 15.25 "Томпо"

10.55

дня

22.00 Погода 22.10 Сатирикон 22.25 Х/Ф "Попутник" О.ЗО Tjc "Квантовий стрибок" Т jc "Закон і поря­ док: Спеціальний підрозділ" 2.10 т;с "Під сонцем Сен-тропе-2" З.ЗО Хjф "Попутник"

1.25

СТБ 7.00 "Вікна". Опівночі 7.20 Прогноз погоди 8.00 "Вікна". Бізнес 8.20 Шоу 8.50 "Вікна·. Столиця 9.ЗО д/ф "Мисливці за щастям", ч. 2 10.00 Tjc "Загін "Ака­ пулько" 11.1 О Хfф "Породжений у повітрі" 1З.ОО Tjc "Любовна мара" 14.00 "Вікна". Новини 14.50 ДеньОК 15.55 Паритет. Євровікна 16.00 Т jc "Полицейськівертолітники-2" 17.05 "Вікна". Кримінал 17.15 Т jc "Багаті і знамениті" 18.15 "Вікна". Столиця 18.25 Шоу 19.00 "Вікна". Новини

19.З5 Х/ф "ПіДозрілий

nристрій" 21.ЗО "Вікна". Бізнес 21.50 Х/Ф "Параноя" 2З.50 "Вікна". Опівночі О .1 О Т jc "Полицейські­ вертолітники-2" 1.1 О "Вікна". Кримінал 1.20 Прогноз погоди

НОВИЙ КАНАЛ 6.25, 6.З5, 7.25, 7.З5, 8.05, 8.З5, 8.50 Підйом! б.ЗО, 8.ЗО, 1З.ОО, 2З. 15 Реnортер б.55 Телепузики

19.00,

7.ЗО Репортер. Бізнес 7.45 Mjc "Альберт-вовченя" 8.40 Знай наших 9.00 Київський репортер 9.20 Т jc "Кетіс і пес"

9.40 Єралаш 10.20, 17.55 Tjc

"Меди-

коnтер"

11.З5 Принцип доміно

1З.1 О Хjф "Серце і душі" 15.00 М/с "Три ведмеді" 15.ЗО М/с "Світ Боббі"

15.55 Mjc "Невгамовні" 16.20, 6.00 Mjc "Сакура" 16.55, З.ЗО Tjc "Макс. Ангел з nітьми" 19.З5 Tjc "Дикий ангел. Повернення" 20.ЗО Вікна 21.ЗО Х/ф "Мішень, що біжить" 2З.40 Швидкий гол

16.20

Закон

є закон

16.ЗО, 20.ЗО стн Чорний квадрат Китай очима українців

"Сороковий

день"

19.10 д/Ф "Новий Київ. Події в Голланді'і"

20.00 Ради доктора Пе­ леха

ти

20.25 Новини з вітрини 20.50 "5 хвилин з В. Заманським"

20.55 Глобальні поради 21.00, 1.00 BIZ-ТV 21.25, 21.55 Погода 21.ЗО Вісті

22.05 Клуб "Здоров'я" 22.З5 "Томпо" 2З.1 О Старий альбом, 2 - "Волга-Волга"

n.

П'ЯТНИЦЯ, жовтня

УТ-1 6.00 Доброго ранку, Україно!

6.05 Околиця 6.20 Сьогодні 6.ЗО Новини останньої доби 6.40 Прес-огляд 6.45 АвтоГід 6.50, 8.40 Ощадливі по­ ради

б.55 Світ за'ніч

7.00, 8.00 Інформ.-спорт. блок

7.20, 8.20 Ранковий гість 7.50 Економіст 8.50 Смачний ранок 9.05, 21.25 Ситуація 9.15 Вічні істини 9.20, 1З.15, 15.2 Для ТИХ, хто вдома

9.40 Телеслужба розшуку 9.45 М/с "Незнайко в Со­ нячному місті"

10.05, 17.40 11

Т/с

любові" ОО, 15.00,

"Магія

17.00,

19.00, 21.00 Новини 11.15 Бачу землю! 11.З5 Штрихи до портре­ та. Батик 11.45 З. Аверинцев. "Словник "Майстра" 12.05 У світі тварин 12.15 д/Ф "Михайло Білас" 1З.ЗО Регіон. Схід 1З.50, 1б.55 Закон є за­ кон

1З.55 Муз. nрограма "Вітаю вас ... " 14.20 Tjc "Маленькі Ейн­ штейни" 15.З5 Т jc "Альпійський ліцей"

16.ЗО "Надвечір'я" 17.1 О Новація

17.20 Фаза 18.ЗО Саме той

19.20 Х/Ф "Злочин з ба­ гатьма

невідомими",

с. з 20.З5 Вечірня казка 20.55 Лотерея "Кено" 21.40 Світ спорту 21.50 Питання дня 21.55 Щоденник сесії ВР України 22.25 МилосерАя 22.45 Телеслужба розшуку

2З.ОО Підсумки 2З.25 АвтоГід 2З.ЗО Х/ф "Викрадення "Савой't"'

1.00 Music бокс. Підсум­ ки

ку

1З.40 Ситуація 14.00 Tjc "Зоряні ворота" 14.50 Опів на шосту 15.15 Tjc "Ес Клаб 7" у Лос-Анджелесі" 15.40 Т jc "Кріт-2" 16.З5 Т /С "Район Бе­ верлі-Хіллз" 17.25 Tjc "Пристрасті поіталійському" 18.20 Останній герой-2

19.ЗО, О.З'5 тсн

20.05 ТСН. ПРОСПОРТ 20.15 Прихована камера 21.10 Tjc "Менти-З" 22.20 Х/Ф "Інтерв'ю з

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини 6.10 Т/с "V.I.P" 7.10 Родина від А до Я 7.20 Жарт за жартом 8.25 Т jc "Висока хвиля-З" 9.25 Велике nрання 10.ЗО Tjc "Курортний ро­ . ман" 12.15 Т/с "В ім'я твоєї любові" 1З.ОО, 17.ЗО За київським часом

Дозвольте запита­

18

ня Буржуя-2" 10.10 Щоденник сесіІ. ВР України 10.50 Дитяча лінія 11 .05 Зірки, на сцену! 11.45 М/Ф на замовлення 12.40 Право 1З.20 М/Ф 1З.З5 Телеслужба розшу-

УТ-З

1б. 50 17.20

20.1 О

СТБ

7.00 Сніданок з "1+1" 7.02, 8.З5, 17.00, 19.ЗО, . 21.50, 2З.15, О.З5 тсн 7.ЗО Tjc "Час любити" 8.ЗО Сніданок з "1+1" 9.00 Т/с "День народжен-

вамnіром"

15.40, 16.00 Телемагазин 16.25 М/Ф

17.50 Х/Ф

УТ-2

"Горіховий

струмок"

1З.10 Муз. час 1 З.40 Мед. центр "Довіра" 1З.45 Служба розшуку д~тей 1З.50 Посмішка 14.10 д/ф "Сестри Бай­ ко" 14.55 д/Ф "Тайланд: країна мрії і бажань ... " 15.25 Автограф 15.55 Конкурент

16.25 Ліків майбутнього 16.40 Tjc "Кохання, ЩО іскриться" 17.25 Торговий ряд 18.00 Новини 18.05 Tfc "Спецназ" 19.05 Велике прання

20.00 Подробиці 20.45 Поле чудес 21.55 Російське диво 2З.О5 Х/Ф "Під підозрою" 1.15 Х/Ф "П'ятниця 1З-е-

5" ІСТV 5.ЗО Ранкова музика 5.50 "Гаряча сімка" 6.00 Т/с "Династія" 6.50 Телеслужба розшуку дітей 6.55 Mjc "Пес-пожежник" 7.20 М/с "Дивні близнюки"

7.45 Факти. Ранок 7.55 Ділові факти 8.00 Погода 8.05 Сатирикон 8.1 О "Каламбур" 8.45 Факти. Ранок 8.55 Погода 9.00 Т/с "Квантовий стрибок" 9.55 Т jc "Долі жінок"

трьох

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 Факти. Гарячі новини

10.50 Т/с "Чорна перлина" 11.45 Т jc ·Династія" 12.45 Факти. День 1З.ОО Х/ф "Гадюка·

14.40 М/Ф 15.00 М/с "Пес-пожеж­ ник"

М/с "Дивні близ­ нюки" 15.50 М/с "Жирний пес Мендоза" 1б.15 Т/с "Кларисса усе пояснить" 1б.40 Т jc "Кенан і Кел" 17.15 Tfc ·v.І.Р. Особли­ во важлива персона· 18.05 Сатирикон 18.10 Т/с "Парадайз

15.25

Фоллз" 18.45 Докладно з Дмит­ ром Кисельовим

19.10 Погода 19.15 Х/Ф "Володар звірів: Око Браксуса" 21.10 Tjc "Повне мама­ ду" 21.45 Факти. Підсумок дня

22.00 Погода 22.1 О Сатирикон 22.20 Х/Ф "Чорна п'ятни­ ця"

О.ЗО Х/Ф "Нагорода док­ тора Шутца"

·

2.З5 Х/ф "Романтична пристрасть: Вікна мрій" З.55 Tjc "Ейр Америка"

7.00 "Вікна". Опівночі 7.20 Прогноз погоди 8.00 "Вікна". Бізнес 8.20 Шоу 8.50 "Вікна". Столиця 9.ЗО Імnреза 10.00 На перший погляд. Етнопсихологія 1О.ЗО Хjф "Підозрілий пристрій" 12.20 Х/Ф "Пригоди Сент-Іва" 14.00 "Вікна". Новини 14.40 ДеньОК 16.50 Паритет. Євровікна 16.55 Здоровий сон від "Біллербека" 17.05 "Вікна". Кримінал 17.15 Т jc "Багаті і знаме­ ниті" 18.15 "Вікна". Столиця 18.25 д/с "Передова", ф. 12 - "Кваджелейн" 19.00 "Вікна". Новини 19.З5 Х/Ф "Матильда" 21.25 Бокс. Тижневий огляд кращих міжнарод­ них боїв 22.00 Х/Ф "Милосердя" 0.20 "Вікна·. Оnівночі 0.40 Х/Ф "Любовний nроект" 2.25 "Вікна". Кримінал 2.З5 Прогноз погоди

НОВИЙ КАНАЛ 6.25, 6.З5, 7.25, 7.З5, 8.05, 8.З5, 8.50 ·Підйом! 6.ЗО, 8.ЗО, 1З.ОО, 19.00,

2З.15 Реnортер 6.55 Телеnузики 7.ЗО Репортер. Бізнес 7.45 М/с "Альберт-вовченя" 8.40 Знай наших 9.00 Київський репортер 9.20 Tjc "Кетіс і пес" 9.40, 14.45 Єралаш 10.20, 17.55 Т/с "Медикоптер" 11.З5 Принцип доміно 1З.1 О Х/Ф "Мішень, що біжить" 15.00 М/с "Три ведмеді" 15.ЗО М/с "Світ Боббі" 15.55 М/с "Невгамовні" 1б.20, 7.05 М/с "Сакура" 16.55, 4.20 Т/с "Макс. Ангел з пітьми"

19.ЗО Козаки-розбійники

20.15 Х/Ф "Карнавал" 2З.50 Кунсткамера 1 . 1О Служба розшуку дітей 1.20, 5.00 Т/с "Латинсь­ кий коханець· 2.1 О Зона ночі 2.50 Х/ф "Пам'ять серця, чи Мати"

5.50 Х/Ф "Визнати вин­ ним" 7.ЗО Т/с "Кібергьорл"

ТЕТ

nро­

грама

8.30 стн . 8.50 "5 хвилин з В. Заманським" 8.55 Глобальні nоради

9.00 Т/с "Міледі" . 9.30, 12.40, 13.55 Закон є закон

9.З5,

9.50, 12.25 Телема­

газин

10.05 Це модно• 10.35 Старий альбом, n. 2 - "Волга-Волга" 12.50 Мій Ермітаж 1З.25 BIZ-ТV

14.00 Експрес-інформ 14.15 Життя, осяяне красою

14.50 Кіногороскоп 15. 15 Х/Ф "Сороковий день" 1б.30 BIZ-ТV 18.00 Душу до душі 18.25 "З5 хвилин джазу" 19.05 Т jc "Літо нашої таємниці"

Правовий всеобуч 20.ЗО стн 20.50 "5 хвилин з В. Заманським" 20.55 Глобальні поради 21.00 Київський регіон 21.25, 21.55 Погода

20.00

21.30 Вісті 22.00 д/с "Хроніка ілюзій. історіІ"

22.30 22.40 22.45 22.55 23.15

1З.ЗО Футбол. ЛЧ. Тиж­

невий огляд 14.ЗО Класік-прем'єр 15.00, 19.00, 21.00 Новини

15. 15 Не всі так погано 15.40 Для тих, хто вдома 15.50 Реліквії і храми України 15.55 Олімnійська панорама

1б.40 Бути жінкою 17.00 Світ. Огляд 17 .ЗО д/с "Світ світів" 18.ЗО Вікно в Америку 19.15 Театр- моє життя. Л. Кушкова 19.40 Т/с "Бригада швид­ кого реаrуЕІання" 20.З5 Вечірня казка 20.50 Лотерея "Суперлото", "Кено· 21.ЗО Світ спорту 21.45 Час 22.ЗО Портрет душі ... 22.50 Телеслужба розшуку

2З.ОО Розиграш "Мегалот"

лотереї

2З.О5 Сорок серій життя Х/Ф "Два дні чудес"

0.05

УТ-2

7.00 Парк автомобільного періоду

7.35 Х/Ф "Пухнасті лаnи" 9.00 Прихована камера 10.1 О "9-й вал" 10.45 Пенсійна реформа 11.15 Чітко і ясно 11.55 Життя славне козацьке

12.05 Милосердя 12.35 Парламент 1З.30 Людина і закон 14.00 М/С "КаЧИНі іСТОріІ" 14.30 М/с "Чіn і Дейл" 15.00 "Ляnка" 15.20 Tjc "Ес Клаб 7"-3" 15.55 Побачення наосліn 16.50 Т/с "Марш Турецького-2" 18.25 Аншлаг! Аншлаг! 19.30 тсн 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.10 Гарем 21.20 Х/ф ·таксі"

надій і Дзеркало

стн Новини з вітрини Експрес-інформ Шлях до успіху Х/ф "Розхристав-

шись"

0.40 Зустрінемося вве­ чері

1.05 Один у кубі СУБОТА, 19 жовтня

УТ-З За київським часом Посмішка Театральний Київ На ранковому прийомі 8.40 Торговий ряд 8.45 "Пані, панночка, nанянка·

9.00 Погода 9.05 Поки усі вдома 9.50 Бадьорого ранку! 10.35 Хто крайній? 11.10 Смачно з Б. Бур­ дою

11.50 М/Ф "Земля до по­ І.

14.45 Х/Ф "Робінзони з Беверлі-Хіллз" 16.ЗО Слабка ланка 17.30 Х/Ф "Ідемо під воду"

19.15 Городок 20.00 Подробиці 20.ЗО Що? Де? Коли?

21.55 Х/Ф "Сnостерігач" 2З.50 Російське диво Творчий вечір І. Крутого, ч. 2 2.1 О Хjф "Без гальм"

0.50

ІСТV Х/Ф "Чорна п'ятниця" б.З5 Шоу ·я і мій собака" 7.00 Перехрестя

4.55

7.З5 Погода

7.40 Телецентр моди 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Факти. Гарячі новини

8.10 Погода 8.15 М/Ф 8.30 М/с "Том і Шина" 9.00 Mjc "Міфи і леген. ди" 9.25 Сатирикон 9.. 30 Х/Ф "Маленький гігант великого сексу" Музич­

УТ-1 6.00 Доброго ранку, Ук­ раїно!

11.05 ·s.D. Party".

6.40 Hi-tech 6.50 д/Ф "Порятунок не­

1З.ОО ДКТ представляє: Світ комп'ютера 13.25 Т jc "Висока хвиля" 14.20 Х/Ф "Володар

мовлят"

7.20 Х/Ф "Два дні чудес"

не шоу

12.45 Факти. День

22.05 Магія кіно 22.45 Чудики 23.05 Х/Ф "Незнайо~ець" 1.40 "35 хвилин джазу"

пах

Т/с "Людина-неви­ димка"

НЕДІЛЯ, 20 жовтня

17.45

18.45 Факти.

Підсумок

дня

19. ОО Сатирикон 19.05 Х/Ф "Сержант Білко" "Шоу Олени Степаненко" 22.15 Х/Ф "Селестина"

21.1 О

0.20 Кентавр 0.45 Х/Ф "Романтична пристрасть: Океан мрій". Тільки для до­ рослих

2.30 Х/Ф

"Кохати по­ російському-2" 4.00 Tjc "Ейр Америка" СТБ 7.00 Прогноз погоди 7.05 РанОК 8.50 Імnреза 9.20 Домовик 9.З5 Кава з молоком 9.50 Прогноз погоди 10.00 Ви практично здорові 10.25 Х/Ф "Матильда" 12.20 Хjф "Стріли Робін Гуда" 14.00 Акція ALCATEL 14.05 ПрОГНОЗ ПОГОДИ 14.1 О Рейс 14.ЗО Абсолютно секрет­ но. Спецназ 15.35 Бокс. Тижневий ог­ ляд кращих міжнарод­ них боїв 16.15 Зворотний бік ме­ далі 16.45 Х/Ф "Дублерка" 18.50 Футбол. Кубок Ук­ раїни, 1/8 фіналу. "Динамо" (Киt'в) "Сталь" (Алчевск) 21.00 Засідка 21.20 Італійський футбол. Серія "А". "Інтер" "Ювентус" 2З.25 Х/Ф ·наша історія" 1.35 Прогноз погоди

НОВИЙ КАНАЛ 8.00 Tjc "Пenni Довга-

8.30 М/с "Невгамовні" 9.00 М/с "Нік і Перрі" 9.25 Tjc "Біттлборги" 10.00 Посміхніться. Вас знімають Т/с "Троє всіх" 11.55 За гроші!

10.50

nроти

12.40 Х/Ф "Карнавал", с.

1 14.10 Репортер 14.40 Х/Ф "Карнавал",

с.

16.05

Непридумане жит­

тя

ри"

18.30 Реnортер 19.00 Козаки-розбійники 20.25 Х/Ф "Кавказька бранка"

22.00 Х/Ф "Бос" 23.45 Х/Ф "Насолода" 1.20 Т jc "Едем" 2.10 Бівісі Батхед 2.35 Х/Ф "Бос" 4.05 Х/Ф "Погані манери" 5.30 Tjc "Троє проти всіх"

Х/Ф "Невже погано nочувати себе доб­ ре?"

6.15

б.40 BIZ-TV 7. 05 Антресолька 7.25, 7.55 Погода 7.ЗО Вісті 8.00 Християнська

про­

грама

8.ЗО стн хвилин з в. Заманським" 8. 55 Глобальні поради 9.00 Створи себе

8.50 "5

9.20 Шарварок 9.45 М/Ф "Пригоди пінгвіненяти Лоло" Кіногороскоп д/Ф "Новий Київ. Події в Голланді'і" · 11.ЗО М/с "Літаючий будинок" 12.00 Економічний вісник 12.ЗО Телемагазин 12.55 Київський регіон

10.15 10.40

13.40 Nota bene 14.15 ІDЕЕА-студіо 14.50 Правовий всеобуч 15.30 BIZ-ТV 16.30, 20.ЗО стн 16.50 Споживач 17.00 Київські мініатюри 17 .ЗО Уроки історії 17.45 Бригантина. Кіно про любов

18.30 Стоматолог і я 18.40 Чорний квадрат 19.1 О Поради доктора Пелеха

19.15 Телеnрес-клуб 20.00 Киянин 20.55 Глобальні поради 21.00, 0.40 BIZ-ТV 21.25, 21.55 Погода 21.30 Вісті

ство

1З.25 М/Ф на замовлення 14.10 "Саме той" про себе 14.З5 Духовний вісник 15.00, 19.00 Новини 15.15 Співає Г. Гаркуша, ч. 2 16.05 Цирк да Мадругадо 17.00 Новини Європи 17. З5 Перехрестя 18.00 Х/Ф "Гусар .на Даху", с. 1, 2 20.35 Вечірня. казка 20.55 Лотерея "Кено" 21. ОО Панорама 21.55 Футбольні діалоги 2З.ОО Добраніч, Україна! 2З.45 Х/Ф "Ялинки-ціnка" УТ-2 Бокс nо-сnравжньо­ му. Д. Калзахе - М .

7.00

Хіменес

Х/Ф

"Він,

вона

ДКТ

представляє:

Світ комn'ютера Т jc

1.40

"Під

сонцем

Сен-троnе-2", с.

5

2.55

Х/Ф "Наркоділки"

7.00 7.05 9.1 О

Прогноз nогоди

СТБ РанОК Ні

nyxy

ні пера!

9.ЗО М-стиль

9.55 Паритет. Євровікна 10.00 На перший погляд. Шрі-Ланка

10.25 Х/Ф "Дублерка" 12.15 Прогноз nогоди 12.20 "Вікна" у світ 12.50 д/с "Передова", 21 - "Кваджелейн"

ф.

1З.20 Х/ф "Ніжний вік"

15.З5

"Вета":

цифрові

технологіІ. печатки

Українська

15.40

книга:

сьогоднішня і майбут­ ня

15.50 Італійський футбол. Серія А. "Аталанта" "Мілан"

18 .ОО 18.20

Автостиль Х/Ф "Код Коnерни-

ка"

20.ЗО Бізнес-студія

21.20 Прогноз погоди 21.25 Х/Ф "Я- лялька" Х/Ф

"Відьма

з

Блер. Німфоманка"

НОВИЙ .КАНАЛ

10.10Час

10.55 Реальний сектор 11.25 Польова пошта пам'яті , 12.05 Естрадна прем'єрліга 12.45 Резонанс 1З.О5 Усього доброго 1З.40 Панацея 14.00 М/с "Качині історі'і" 14.ЗО Mjc "Чіп і Дейл" 15.00 Tjc "Вовочка" 15.ЗО Медовий місяць 16.15 КВВ. Російська ліга. Друга гра 18.20 Крісло 19.30 ТСН - Епіцентр 20.15 Останній герой-2 21.25 Х/Ф "Примара" 2З.50 Бокс по-сnравжньому. Д. Калзахе - М. Хіменес 1.00 Х/Ф "Мати і не мати" УТ-З Молодіжна телеслужба 7.ЗО Люди і долі 8.00 Недільні зустрічі 8.40 Торговий ряд 8.45 Шлях до успіху 9.00, 20.45 Погода 9.05 Прокинься і співай! 10.05 Телефортуна 10.45 Уік-енд 11. ЗО Караоке на майдані 12.1 О Усе для тебе 12.40 Мелорама 1З.20 Шоу "LG-Евріка" 14.15 Tjc "Фарскейп" 15.20 Слабка ланка 16.20 Tjc "Кодове ім'я "Вічність"

17.ЗО Х/Ф "Мій батько мій герой"

го періоду" 2З.15 Проект-F 0.15 Х/Ф "Мемфіська красуня" ІСТV Хjф "Селестина" 6.З5 Подорожі натураліста 7.00 Погода

5.00

7.05 Tjc "Висока хвиля" 7.55 Погода 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Факти. Гарячі новини 8·.01 М/с "Шоу Нудника"

8.30 Mjc "Том і Шина" 8.55 Сатирикон

g.OO

Хjф "Плащ і кинд­ жал" Коронна страва. Кулінарне шоу

10.50

11.25 Телецентр моди 12.05 Галоnом по Євро­ пах

12.45 Факти. День 1З.ОО "Шоу Олени Степа­ ненко" 14.05 Tjc "Висока хвиля" 14.55 Х/Ф "Сержант Білко" 16.40 Сатирикон 16.45 Т jc "Ейр Америка" "Людина-невидимка" 18.45 Факти. Підсумок

17.45 Tjc

дня

Сатирикон Х/Ф "Кохати

2З.40

2З.ЗО

8. 1О Аншлаг! Аншлаг! 9.1 О Лото-забава

19.00 19.05

Х/Ф "Сиnучі піски"

2З.О5 Штрафний удар

1.20

УТ-1 Доброго ранку, Україно! 6.05 Сорок серій життя 7.00 Околиця 7.30 Хjф 9.1 О Клуб Суперкниги 9.ЗО Крок до зірок 10.00 Нова армія 1О.ЗО Проnиси 11.00 Формула З6, б 11.ЗО Модна лінія 12.00 Для тих, хто вдома 12.15 Сільська година 1З.О5 Подорож у дитин-

6.00

19.20 Шоу· 20.00 Подробиці тижня 20.50 Хjф "Парк Юрсько-

ТЕТ

російському-2"

21.1 О

і ... nалець"

7.00

2 16.50 Х/Ф "Погані мане-

7. ОО 7.30 7.40 8.00

чатку часів". 13.00 Творчий вечір Крутого, ч. 1

звірів: Око Браксуса" 1б.О5 Т/с "Ейр Америка" 16.55 Сатирикон 17.00 Галопом по Євро­

Панчоха·

23.05 Х/Ф "Сnисок"

6.45 BIZ-ТV 7.05 Антресолька 7.25;-7.55 Погода 7.ЗО Вісті 8.00 Християнська

8.ЗО Спозаранку Цілком nриродно 9.ЗО Зірки, на сцену! 10.00 М/с "Казки вулиці Б ро ка" 10.ЗО Дитяча лінія 10.45 Створи себе 11.05 Від сузір'я до сузір'я 11:25 Хто в будинку ха­ зяїн? 12.00 Балет "Шахереза­ да" 12.ЗО д/Ф "Професор танцює вальс" 12.50 Звучала пісня 13.00 Новація 1З.10 Регіон. Захід

9.05

7.45 Церква Христова 8.00 Tjc "Нові пригоди

сімейки Адамсів"

8.25 М/с "Невгамовні" 8.55 М/с "Нік і Перрі" 9.25 Т/с "Біттлборги" 10.00 "З х 4" 10.50 Tjc "Троє проти всіх"

11.45 Запитайте в лікаря 12.20 Tjc "Індіана Джонс. Дивна подорож"

14.05 Репортер 14.40 Х/Ф "Кавказька бранка"

16.15 М/Ф "Бобик у гос­ тях у Барбоса"

16.25 Х/Ф "Напевно, боги збожеволіли· 2" 18.ЗО Спецрепортер

19.00 Х/Ф "Міцний горі­ шок-З"

21. 15

Х/Ф "Квіти від пе-

реможців"

2З.ОО Гол• О.ЗО Х/Ф "Червоне коло"

2.50 Х/Ф "Напевно, боги збожеволіли-2"

4.35 5.00

За гроші 1 Т jc

"Троє

проти

всіх"

5.40

Посміхніться.

Вас

знімають ТЕТ

6.50 BIZ-TV 7.20, 7.55 Погода 7.25 Вісті 8.00 Християнська

про-

грама

8.ЗО стн

8.55 Глобальні поради 9.00 Обличчя столиці в долях ЇІ. керівників

9.ЗО д/с "Хроніка надій і ілюзій.

Дзеркало

і сторіГ

1О. 05

Антресолька

10.З5 Телемагазин

10.55

Клуб "Здоров'я"

11.ЗО "З5 хвилин джазу"

12.1 О 12.40 12.55

ІОЕЕА-студіо

1З.ЗО

BIZ-TV

14.00

Київ класичний

Правовий всеобуч ГЕГ

14.ЗО Подолання

14.50 Х/Ф "Нікколо Па­ ганіні", с. 4 16.00 Зустрінемося ввечері

16.ЗО BIZ-ТV

18.30 Прибуття потяга 19.00 Tjc "Літо нашої таємниці"

20.00 Магія кіно 20.30 СТН. Щотижневик 20.55 Глобальні поради 21.00 Це модно 1 21.25 Планета Боулінг 21.50 Блеф-клуб 22.30 СТН·спорт. Щотижневик

22.50

Новини з вітрини

2З.ОО Уроки історії

no-

2З.15 Х/Ф "Перша любов·


41

N!!82 (9384) І

12.10

\.

КАnІНДАР ПАМ'ІТНИХ ДАТ І ПОДІЙ,

ЖЕ ВІЙНУЛО осінню, воУлогістю, грибним духом...

ПРАВОСЛАВНИХ СВІТ НА lV KBAPTAJI2002 РОКУ ЖОВТЕНЬ

(1912-1972),

В.І.Івченка

пам '•rні даrн і події

раїнеького кінорежисера.

1 З - День художника. 14 - День українського

ження Я.П.Затенацького

6 - 1ОО ко-

зацтва;

років тому

- 60 но

( 1942) створе­

Українську

повстанську

армію.

15 -1 ОО ження

років від дня народ­

А.Я.Штогаренка

(1902-

Міжнародний

день

бо­

років від дня народження

-150

Д. Н.Маміна-Сибіряка російського

1912), ка.

років тому

8 - 135 був

відкритий

оперний Національний

імені Т.Г.Шевченка.

День рятівника; років від дня н.ародження

І. В. Макогона

( 1907), українсько­

12 - 80 відкрито

День автомобіліста і до­ День податкової служби

-

Украіни;

ук­

(1882-1939),

раїнського художника-монумен­

таліста.

Покрова пресвятої Бого­ Поминання

всіх

полег­

День інтронізації патріар­

Київського

і

раІни Філарета

25 х3

всієї

Руси-Ук­

(1995).

День інтронізації патріар­

Київського

і

всієї

раїни Володимира

27 -

Д.В.Антоновича українського

мистецтвознавця,

15 - 90 ження

Руси-Ук­

і

євангеліста

День

18 - 75 ження

Е.О.Рязанова

День ракетних військ і ар­

тилерїі;

- День працівників соціальної сфери.

( 1927),

мовпевненим

у

-

День пам'яті жертв голо­

домору та політичних репресій.

nравоспавнісв&rа

5 - Апостола Якова. 8 - Великомученика

Дмитра

Солунського. 18 - День інтронізацїі Мсти­ першого

патріарха

Київського і всієї України

21 -

(1990).

Собор архістратига Ми­

сил.

Апостола

і

років від дня народження

ди. а новачкам і поготів,

rри6ами

ми хочемо нагадати і про

зворотній бік відпочинку.

в тому числі двоє дітей. Одна

то за умови зберігання в про-

дівчинка,

холодному

на

жаль,

померла.

Тож саме час застерегти люби-

грибів

існує до

видів. Отруйних же

то більше четверта

до

отруту,

з

них

євангеліста

(Укрінформ).

З любоq'ю

'~ і/ /У-·

ніжкою,

подібної

капе-

виділяючи

до

трупної.

ти гриби на базарі: хтозна-ко-

вуплля, очистити кишечник кАізьмою або проносНІНІ (касторкою).

Потім драю. або

укрийтеся теплою ковПобільше пийте води

чаю.

Боронь,

Боже,

щось

їсти або пити алкоголь!

Сподіваємося, що ви будете

з лісу.

І

здоров'я ваше

зали­

шиться в порядку, а правильно

зібрані та приготовлені гриби підуть тільки на користь.

ли вони зібрані. Деякі "досвідчені" неВІгласи навча­ ють інших: отруйні гриби не АюбАять хробаки, що цибу.І\Я і

Ольга СТРОЙ, завідуюча німіленням

гігієни харчування СЕС.

У ~ек меканічної переро~ки аеревини Броварського лісни~тва

КОНСТРУКЦІЙ

&РОВАРЧАНИ!

W[;)flLlOW®Q® іJ®1.і!И0ШО ш~ [;)®B®W3

Запрошуємо вас відсвяткувати

[;)®00UШШІЛQ0 ОО C~IOШ.Зl!\[lffi!IЬШ®@iJ'illlй!I03 Пресувальників

1.

на

гідро­

по вул. Незалежності,

6.

пропонує в широкому

Вхід вільний.

асортименті

ДУ&.RЯНКИ ТА

IHWI

Чекаємо на зустріч з вами!

ТОВАРИ ЗММОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ПРОДАfТЬСR «МЕРСЕдЕС-250» кузов 123 в хорошому стані, за· пасний двигун. Недорого. Тел.: 7-72-34 (домашній) з 19.00 до 22.00, 6-70-11 (робочий) З 8.00 ДО 17.00.

Ласкаво просимо завітати до нашого магазину.

Доnоможіть Оnені! .. Професія Олени допомагати людям. Вона працює перев'язу­ вальною сестрою у хірургічному відціленні ЦРЛ. Всі, чиїх болючих ран торкнулися умілі, ніжні руки цієІ щедрої на душевне тепло "се­ стрички" з вдячністю згадують їі милу посмішку, їІ підбадьорливі слова, високу майстерність. Бо ж успішно проведена операція - ли· ше половина справи. Хворого потрібно «Виходити", забезпечити успішне проходження післяопе­ раційного періоду. Олена Марти· нович робила це якнайкраще. Во· на доглянула тисячі хворих. Та нині їй самій потрібна допо­ мога. Важка прогресуюча недуга - ускладнений двосторонній кок­ сартроз загрожує молодій дівчині

столярів;

ремонту

сnеціалістів з маркетингу.

5.

5-11-94.

&АР МЕН,

повною нерухомістю. Для протезу­

Чоловік, ЗО років, серйозний, працюю в Києві. Зніму квартиру в

Броварах з телефоном для себе. Тел.:

ПОСУДОМИЙНИЦJІ, ПРИ&ИРАJІЬНИЦJІ,

ОФІЦІАНТ, Тел. для довідок:

4-24-84, 6-94-55.

Броварську міськрайонну rа3ету «Нове жнm» віднині можна читати в електронному виrляді на сайті компанії ((6paвonopr»

250-39-97.

Олександр.

І Селянське (фермерське) господар· ство "Машуров" с.Кулажинці, код ЄДРПОУ 30410874 ліквідовується з 15 жовтня 2002 року. Претензії приймають­ ся протяг.ом двох місяців. М Селянське (фермерське) господар· ство "Скрипченко" с.Кулажинці, код ЄДРПОУ 30410895 ліквідовується з 15

жовтня

року. ПретензіІ приймають­

2002

ся протягом двох місяців.

М Селянське (фермерське) господар· ство "Бевза" - с.Русанів, код ЄДРПОУ 30410963 ліквідовується з 15 жовтня 2002 року. ПретензіІ приймаються про· ТЯГОМ ДВОХ МІСЯЦІВ.

вання потрібні штучні суглоби, що вимагає значної суми коштів. Прохання до всіх небайдужих людей допоможіть Олені! У Броварській філїІ АППБ «Аваль» на ім'я Олени Євгеніївни Мартина· вич відкрито рахунок для збору коштів на операцію: МФО 321615, р/р 262092894.

АДМІНІСТРАТОР,

~~~~5J~&~~~~~·

На вас чекають: сторінки історії козацтва, виступи твор­ чих колективів, конкурси та розваГи.

«дЕШЕВИЙ OДRf»

3anpoшgютhct на роІіотg на конкgрснііі основі:

-

воду".

МАfА3ИН

Аочірнє піаприємство ссМеІіАевик" тов 'МІІІ ссАрgжІіа•• OOOiJ[;)®[.!!]'\1@ Ш& [;)®В®W8

Тел.

відбудеться 14.10.02 о 16.00 годині у міському куль­ турному центрі «Прометей»: «Козацькому роду нема пере­

5-04-74.

відділ кадрів.

верстатників; електриків; слюсарів з

КОЗАЦТВА,

що

Довідки за телефоном:

Слюсарів механоскладальних робіт; З. Електромонтерів; 4. Слюсарів-ремонтників; 5. Токарів; 6. Фрезерувальників; 7. Різальників на пилах, ножівках та верстатах; 8. Гальваників; 9. Енергетиків; 1О. Налагоджувальників; 11. Механіків.

94-5-01

дЕнь УКРАїнськоrо

робітники на пилораму.

пресах;

Тел.:

ШАНОВНІ

столяри;

звертатися за адресою:

чоловік, діти, внуки Боря, Роман, Саша та свати Локтєви, Мельники.

~-....~~

воване

КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД

м. Бровари, вул. Залізнична,

Іnьt достойна их!

-

з

з єднання

Саме тому ризиковано купува-

З питань працевлаштування

Желаем благ 1nебе земньtх, Мьt зuае.м

кімнатної

АЛЮМІНІЄВИХ БУДІВЕЛЬНИХ

-

Мамочка, бабушка наша любимая, родиая, Твоей любовью свято дорожим, Тьt пас ласкала, пои~,~-мала, За все тебе <<сnасибо>> говорим. )li'uвu, родиая, до 1 ОО лет И знай, чп1о лучше ntебя нет. Чпtоб рядом с нами тьt бьtла Сегодня. завrпра tt всегда, )[{елаем жиІnь без старости, Работапtь без усталоспнt, Здоровья без лечеuttя, Счас1nья без огорчеиия.

~\

води

купуючи, обробляючи дарунки

у МІСЦІ

80. І приблизно

частина

особливо небезпечні. Ворог номер один- бліда поганка. Вона дуже поширена в лісах Київщини. у неПричини отруєнь

з ювілейним днем народження!

\\І

кількістю

температури, вжити акти-

годин гриб поч~нає· розкладалюшка

деревообробного обладнання;

~

промити шлунок великою

вкрай обережними, збираючи,

тися

15

того,

теплого

набага-

-

За

періоду року вже через шість

телів "тихого полювання". Їстівних

місці.

від

менту вживання грибів, слід викликати "швидку". До приїзду медиків треба

'---__;.--'------------------' Треба також знати і па:>.(ятати, що зірваний добрий гриб білий, маслюк, підосичник свіжим буває не більше доби. І

незалежно

СКіЛЬКИ Часу :'>1ИНУЛО З МО-

приємного

З грибним сезоном розпочався й; "сезон отруєнь". Тож закономірні й жертви. На сьогодні їх 11 чоловік в області,

-

(

npo

отруєння

хаїла і всіх безтілесних небесних

29 -

-

своїй

обізнаності в дарах приро-

2.

Матвія.

4 - День прикордонника;

ВаШИХ близьких. Та що здоров'я життяІ І тому людя;vІ легковажним, са-

режисера і сцена­

риста.

вити "неправильні" гриби. Це неправда! Якщо ви засу!\Інівалися в якості приготування такої грибної юшки викиньте її геть. Проте, якщо вам не поталанило і ви відчули, що отруїли-

Ще раз

OOIJU[;)®C!!Jlf@ I.Il& [;)®0®W

років від дня народ­

російського

срібна ложка допомагають вия­

ЗаЛеЖИТЬ ЗДОров'я ВаШе і

працівників

День студента.

-

та

(1912-

День працівників радіо,

слава

ЛИСТОПАД

- 90

років від дня народ­

сільського господарства;

Миколи

nам '•rні даrн І події

-

громадського

А.С.Малишка

17

( 1993).

Преподобного

дотворця (1143). З 1 - Апостола

З

(1877-

історика,

їстівних

місцевості ви "вполюєте", г----------------------, ся,

українського поета.

1970),

Святоші, Києво-Печерського чу­

Луки.

музей

телебачення і зв'язку.

раїни. ха

( 1922)

років від дня народ­

1945),

лих за волю й незалежність Ук­

22 -

тому

ження

16 -

nравоспавнісв•rа

14 -

років

діяча.

М.Л.Бойчука

родиці.

те­

України

російського мистецтва.

років від дня народження

-120

балету

Київський

14 - 125

рожника.

ЗО

та

День української писем­

9 -

го скульптора.

27 -

Тепер

ності і мови.

ганізаціі Об'єднаних Націй.

- 95

опери

у

постійний

академічний

промисловості.

Міжнародний день Ор­

(1867)

театр.

атр

26 -

( 1852-

письменни­

ротьби З бідНІСТЮ. 20 - День працівників харчової

24 -

( 1902-

знавця;

Києві

17 -

років від дня народ­

українського мистецтво­

1986),

українського композито­

1992), ра.

ук-

знанні

Потягнуло до лісової тиші, до заспокійливого заняття збирання грибів. Ця справа не тільки захоплююча, а й дуже серйозна та відповідальна. Бо від тqго, ЯКІ гриби, в якій

отруйних

грибів, у неправильній обробці та приготуванні, у -збиранні навіть їстівних грибів в екологічно несприятливих зонах, уражених радіонуклідами, біля промислових об'єктів, уздовж автошляхів і залізничних колій.

М Селянське (фермерське) господар­ ство "Третяк" с.Кулажинці, код ЄДРПОУ 30410921 ліквідовується з 15 жовтня 2002 року. Претензії приймають· ся протягом двох місяців.

іІІ Приватне мале підприємство «АБQС" змінює організаційно-правову форму на товариство з обмеженою відповідаль· ністю.

www.brovary.kiev.ua, де можна

3найти

інформацію від Броварської міськради та баrато інших повідомлень і3 жиnя Броварщини. Надсилайте ваші листи на нашу скриньку: пewlife@brovary.kiev.ua

f! "- '~ Інтернет-nровайдер ІІІіРАВОПОРТІІ надає nocnvrи з nідкпюче~ 6-05-21 ~, ннн до мережі Інтернет з різноманітними варіантами oliniкv

Тел. для довідок:

життя·-

"НО В Е

Броварськuх

міської

ma

.·.

ААРЕСА:

raзema

8

раЇІонної

раА, раЇІонної Аержавної uмінісmраuії.

СПіВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

ремкuії газеmu. Броварські міська і раСюнна paAU, раСюнна держадмінісmраuія.

иід

10. 12.

КІ

1997р.

N 259

індекс

ВОЛОАUМ.Uр н Е БР А т

Сиідоцпюо пр? дсржаину р~єстрацію

РЕА АКТОР~

61285

і

07400,

Кuївська обл., м. Броварu,

Ре.аакmор: 4-03-76. ВіААілu:

сільського rocnoAapcmвa

соuіальнuх

numaнь,

лuсmів

і

4-02-92;

2.

nромuсловосmі

масової poбomu

КОМП'ЮТЕРНОМУ UEHTPl ·НОВОГО ЖИТТЯ•

з

чumача..чu

-

на

сторінках

.

1

друкованuu

Віддруковано

Газета вuходumь.

zaзєmu.

зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

а

17

квіmня

1937

р.

А ні в ц ХО.А у с~реА-.. субота.

в

аркуш.

ЗАТ

"Броварська друкарня управління у

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

За

Обсяг

І ЗВЕРСТАНОУ

4·04·81;

За точність викладених фактів відповідає автор . Листування

Ь.рук oфcemнuu .

НОМЕР НАБРАНО

4-21-34.

4-23-26.

бухгалтерія; nрuСюм оголошень

• • •

бульв. Незалежності,

Засmупнuк ре.аакmора:

ma

сnравах

.

npecu

інформаuїі Кuївської

обмержадмінісmраuії.

Зам. Тираж

3957 2130

прим.

#82 2002  
#82 2002  
Advertisement