Page 1

•8

Га8е!а . вих~ 17 кm•• 1ІЮ7 рокJ

3

м

82 (8441)

ЦІва ~orнlpu

ГАЗЕТ А БРОВАРОhЧИХ МІОЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТА ТІВ

}

~~--~~------~~-------------~/ НА ОСТАННІХ ГОНАХ

,.

ll непрості сьогоднішні часи начебто і не з руки пнюрюи про ювілеї, свята, nам 'ятні дати -- тяж-

:: Бронзов и м вкрит і

п ол;.І

бу ва є

радгоспу

« Гогол ів ський >>.

гос подарює

1-\ ри во н ос

п олис к ом

На

:шає ного

ни х

к :JмллекснЙJ'\

час

гу щі

сфек тинніше нуватн

п огляд

:J вер­

й

поспіш а ю т:,

ІІОЛ f/ .

ч е рі

обов'яз ко во

на

радг осп н і

си вб ол і ваЮть З<-! сп раву. Ту рбота п ро хл і ГJ об'єд­ нала н е і ІІ:Jк ол ін ш І . То ж

:r юдей.

на

них

;(:зернало

прац і .

н ує

:>агін

донеде ні

._,,,

:> а в ерши-

<< До н - 1 2()(),,

йд.Уть

ре

,, ни ва'>

·. а

а ра н к v· :r t> нІІІ Іі і

і

у

пр о

посу шн т и.

лише

ховати

з ерно

тод і в

ІЮ ­

мо ру Ма шини на ток у І І РіІцю ютІ, в ес 1, с вітл овий де н ь . дв и гу ни п ере ­ кр ивають г ул к о м ба йні в . який долн н ає сюди :1 по­

rx

пя.

... Вже н аю т ь~я

ро

·

і нші

жнив а рям и

про

ко мба йнів,

очнсти ти.

м ож н а

Меха ні затора:VІ н адає потрі бну допо м о гу .1анкз тех н і ч ного обслуговуван ­ ня. Р~ м он тники ра:J о м з ус і ма

сюд и

с удити

п осортувати

Г.

Шку р да . М. В. Д!-І ку н , В. l\1. Бор нспол е ць , М . Ю . Плі ндр аш т ій . а та­ кож наймолодший ком­ бай н ер О. О . Д я ч енко із водять КО'\І байн С:К-5 С. В. М иш к о рі зом. нк і

н а д хо дить

мож н а

по

М ало звезти :J ібра н е зер н-о з п оля н а т ік . Н еоб хі дно йог::> доб -

Сл .і. ­

М.

Ад ж е

--

й

щед­

Зати ха ють

її

р осами.

К;)Мбайни

no.1 i.

І

І-\.)' ,

~ 1 а ш и ни

На

,1о н rщ>ра Г" І : І'ІІ< ' Р :\1 І

зе млю,

на

тіл ьки

тут,

на

на

Ф о тп

11 11

1\ О

гоголівськ і

k

Козака .

молоді •

І:.Jо.новнІ

свого

рідного

11

виробничники

1

дРУЗ ,

за

підприємства ,

ваше

за

Б3БК.

.> воду

Честь

.

патрІОтичне

те ,

що

11

"

і

хвала

ставлення

ви

у

ловся к-

ЩИРО

ВІТАЄМО

колектив

Бровар с ького

11 11

з а-

11

воду будівельних конструкцій :1 ЗО-річн им юві.'Іеєм . :: Eaн:<tє:vro всім нра цівникам мі цнnго 3 доров ·л . :: до(І р,)б у ту з ••ви х

.

і

благо п олучч н

г. вищ

в

.у спіхів

.

у

п одолан н і

11 11

кри -

11

е кон омі ц і .

:: ::

БРОВАРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ АК ПРОМІНВЕСТБАНКУ .

заводу!

11

11

~~;~;~;;;~~~;;;~;; ~ ~і~ііііііііііііі~іі~~~;~;~~;;;;;;;~ііі~;;~;;;;;;;;;;;;і;;;;~;;;~

Б. І. СТАНКЕВИЧ: ,,ДЛЯ НАС НЕМА

НЕМОЖЛИВИХ О&'ЕКТІВ''

Це

категоричне

тверд ­

керуючий

оренд­

ження

ним

nідприємствОІ\'І

варнсільt>уд>> Іванович

<<Бро­

Болеслав

Станкевич

зро­

бив наприкінці нашої бе­ сіди. Так, у нашому місті, районі та області цей з аслужеюtй щтек­ тив, очолюваний зап uвзят ­ лнвнм

див

кері вником ,

не

тіл .:.ки

спору ­

численні

житлові будинки , кн, школu , а й

плекси

із

Мабуть,

сьогодні

не

дивно,

саме

сіль­

ські

будівельники

шими

переходять

тотно

новий

оре нди

іс­

рівень

коле к ти в

до

ви­

ро­ <<до-

п риват иза ції

са м і

ф у нкції

і

ціями.

к о­

в ідн оси н и

підв і до м чими

а

мі ж

орган і за·

головне,

--

думку.

на

мою

с тавленн я

усіх

ІІрацівників до своїх обо­ в' яз кі в. Бу дуват и ш видко і

як і с но

-

це

завдан ня

було і з алишається най­ біль ш актуальн им в ус і часи за будь-яких у мов . Ми всі переконали­ ся , що адміністративно­ командний . метод уnрав­ ління себе не виnравдав.

Тільки

ПМІ-\- .'509 ( О тов) .

економічна

свобо­

А.

j' n рав.1 інн и

порожній

Саме на це

і спрямована

реорганізація

лективу? -·- Я б

звук.

вашого

ко­

не

називав у

це

пря м о-

в

які

За ра:r

тради-

ви

не

ча - те хн ол о гі чної

( М.

Г.

комп л ек­

Тоб іл ко ~ . за­

особл и у

н ас

об ' єк "'ів

вод зал ізобето нн их вир о­ б ів ( В . К Біленко) t но­ воств;)рен а СП М К << С пец­ техмонтаж >> ( Г . В . Бон ­ дар ), а та к ож три п і д­ рядн і колек т и в и у В иш­ rород і та д ва у Бари­

ш і вському

рай о ні .

можливіс:ть

Це

п роводи-·

ти повний ци кл будів ель­ н их роб і т: в і д п роекту ­ я ан н я

та

г еодезична - р оз ­

склад ного

до

мо н тажу

техноло г ічн о го

обладнання

і

виготовлен­

Н і! вла с них будма тер іа ­ л і в. Б о ра:юм із з на чн им скороче нн ямм

управ.lі Н ­

с:ького апа рату

ф ілюван н ям

і

перепро­

йо го

відді ~

обся гів тажних ресн і

ви ­

Ч орн о­

npor pa!'-111, що 7 5 пр о центів

б у дівел ьно- мон­ р обіт . Та к . у ве­

ми

пови нні

здати

<< П іД КЛЮЧ >> 200 будИНКіВ .у селі :Кор ніївна Бари­ шівсь ко го рай он у для пер еt:еленц і в tз с е.1 а Д іб­ рояСІ (зона Ч АЕС ) . а та­ кож

шкoJJ V

Тут

і

д итс:адок .

працЮють

ни.

Во н и

брава рча

з аймаються

газифіка ц ією

в

і

Іван к ів ­

с ьком у райо н і . це 25 сіл, бли :.Jько 6. 5 тися чі хат. до нк и х про вес ти гол уб е п ал и во

досить

не

пр осто .

Ще 8 с:іл у Виш го родсь­ кому раЙОНі « ОП іК УЮТЬ >> наші тамтешні буд і вел ь­

нихи

газ иф ікують, бу ­

дую ть

дв і

лік.:Іін .іку

школи

на

ТО А

н а<.:ют е ре;t

та

:-ю­

в ід ві ду ­

375

ІЮ <: та ­

вити р оGітниnа в та к і умови . щ об він ІІ росто н е мі г пра цюват и п о га н (J.

Споді ваюсь , нкщо t; рё. ­ сивим и і доб рот ним и бу­ ті

ж

ш пал е ри , ка

не

цer,l a ,

nmпna .

фар Gа,

то

п і дн імет ь ся А

л юю : ни но ве

д.111

треба

й

ру­

роби ти Ц ЬU І'v

\.

ф ор:-.r ~· ! ;а т>J

мис:ленн я .

дonu~; o , ··

ТИ гії

ЇЙ П О:J бути сн П СИ Х l-'Л Q· вчора ш нr,оrо ,lН Я. В тому числі і :1<1 р а :-; уно х ЄІ-:О НО:УІЇЧН ІІ Х ВdЖЄЛ і З . r\д­ ІКе х то та к ий аnц і::JНер? :.3 одно го f>ОІ(У це пра­ ці в н ик ,

тац і ї

ІІ' ' ИТі<у ,

І ІО ~Ін лнєте\.:; , .

халт ур;· .

під

контрол ем

конання

СЛО В ' н •·І С Ь К~'

дуть

ваші

маршрути?

- · вю;

почу в аюс я

серпня-День будtве.д.ьниІ'а

8

н айму том і

що

пл ату.

він

тру д и нtя

110

зг і дно і з контра к­ одержує за р' .>біт ~у А

з

впас н ик

- ··

;t p.~·~or--'J

а ;.; ' ; " ·

<.:но п

. підприємст ва

1 .J :.іціка є­ одержанні п ри­

.1ений в бутк і в .

Сьо годн і н и ка м и

4.2

стають

майн а

влас­

на

м ілья р да 1-\рб

ос нов н их

наших

1900

п раців никі в

в т

.

ф:)Н;Іі н

су :~о~у

ч.

7 1О

на

МЛ Н . Крб . 3 Н ИХ ДОЛН дер жав н ого м ай н а л и ше 166 м іт,й о ні в . Саме з Цієї с у:~о~ и 15 п р оцен т і в акц і й буде вид іл е но М іСЬКВ И КОНК С· ~І\'

ПОДіЛе Н Н Я

у

ДЛЯ

р оз ­

Г1юджетн их

орган і зіІцінх. З п р о цен ти надає ть с я о(іласно!'>ІУ фо н­ ду май н а, у я к ого м· и

власн ої бази . дt:: бу де С ВІИ І(егель ни й цех та завод :Jал і зобетонних ви р обів на 5 міл ьй онів шту к цегпи та 50 ти ся ч кубо м ет р ів бе тон у на рік. До р еч і , облицюваль­

У нашо му район і --· ЦР школ а у 1-\ н яжичах . :vrедам ()у .lзто р ія у Рож-

о рен дуЄ :ІоІ9 ОС Н ОВН і ф:НJ ;:tІІ. А ча с ти н у а !-\ ц ій. п ри < Ї.1 ИЗ · но Н ? 3\) \1 і: : ь й о н і в Кdр­ бов а нц і з. \ЮЖН<'. Gy де н ридба тн н а а у к ц іоні І. <.:ка ж;: п ря м о: той , хто

нах.

н аваж итьс я

ite r-

Чl'P C:J Н еиа ч у 1-\ОШТі В У :Jа\І<J ВН ині в. В с:ь ого ж у с: і вош; ра :Jо ~·І з аборгувал и

.1 і В ми

працюємо

денн ям

на лa

у

ді ю

п е рвісток

.l огів.

вань

потужн ої

Є ІіТ) .

І !Є

телнr>­

вати,

що

одержали

карбов а нц і в

Длн

a l:!<tHCOM ,

1 2 СІ

гулі» ,

при хову ­

<< ЖИ ­

кому-ком у .

а

ні

а

керуюЧий ,

мабу ть , дозволив собі «Вольво » чи «Мерседес >~?

за

що

вже

От

а.'Іе

Ж

На Ш ОЇ

--

буд­

п ов ин­

на

усіх

ета па х

ДЇ Ясl ЬН О С Ті .

зробити

... -

ува з і

на

отой

па-

коли

щос ь

Як ш ( >

пJшкодує.

.-\д ­

за пр ацюют ь

у;і •Х Г:l > На лю ва ти:vту т ьс н

5Ік

і

не

ч асом

:1

рн н о к

рино к

буд

М іІте р іі1.1 і в.

зз:vт овле нь .

також

:іі це н~> ії

ми

із ие-яR'і'еJІПХ потрібно бу дма.тері·а-лm не

і

к о нІ ­

і ; '; (\ ­

сІ\аже

<.:.lor:НJ.

на

так

Дер ж­

своє

RИд СІю ч и

ГJу дів н и цтво .

І тод і саме фір ми . под іб­ н і на ш ій, б у дуп•. н к ка ­ ж уть.

<• н а

к оні

··

поп ер едню .

С х оже

р адокс ,

с:трію. ; ке

виласнІ

ІіуДівель н у

вихо­

н ев і д пов і д ностей

в и с та чає

у

вагоме

За

оr.,1 ату

проводити

та ких

і

ти

в и ко­

пра цюємо

М З Т '" ріаЛ И

к ерів ники

службові

адже

м е хз ­

справа

м ільярда

6,3

р о Г! отн .

на

парк

всі

н <:щі дить.

ГІ ух і.вці .

п ро су ва єтьс я

пон ад

необхід-

об · ·

с nо р у -

у

прав ило,

нам

булу і

як

:1е дв е

КО ­

черепицю .

Не

клубу

;ю­

обл адна нюІ .

н ізмів .

Ал е , Т \"Г

пу с ковJ-!й

р озпоча л и

дже нн и

вони

Заку плено зр і с

( теж

КОНДІ! Ц іЇ

зараз

ДО

ль о ров у

цього

-

марок

н а ш их

А

водять

. не

н ад вве·

nі щана- це м е нтна високих

Ну.

р еорганізаціЄ-ю

ційні

п ере­

ма р кам

<< В ол ги >> . І

Gнл,ської

їм м айже н е щодня до­ водитьсr~ їздити п о об 'єк­ тах, яні роз кида н і по об­ л асті .

-

с ал о н і

одер жуємо із Б ілої Це р к­ ви, одес ь кий ;:і н о,lеум чи

т р~ ба

віддаю

не п о га но

с·та н онить

стабільність ність

н

Па н ібр!! ­

одиниць

незалеж­

Ні ,

віт ч изня н и м

виробнн

да підnриємців, здорові ринкові відносини здатні бу ти тією рушійною си­ лою , без якої nодальша розбудова України, її

і

ва гу

п іДр озд і .1И :

пере сувні ме­ коло м и }\ [g 8 О. В. Тер е­ N<? 24 ( В . В. с п е ціалізов а на

ві ду валь ни х

незабаром с тане а к ціо н ер но - буд і вельною ф ір­ м ою <<Бро варис ільбуд >> відкр итого ти пу. Тож pa:Jo:vr із ре к візитами з м і ­ і

бр ов ар сь к і ха н ізова н і ( н ачальни к щенко) та Н е швіІ).

дає

пер ­ на

робничих відносин? Та к . пі сля 2 .5

лекти ву,

на я вні

спорудами.

н ять ся

її

ін ­

Чого варті лише каналізаційно-очисні споруди на Баришівській птахофабриці чи плавальннй оасеj!н у Броварах!

що

усі

ком ­

складними

женерними

~ озу мі н н і . Справа у що у ск.1аді акціо­ нерн ої фір м и << Бровари­ сіл ь буд>> :Jал иша ють ся

--

му

том у ,

дитсад­ сучасні

сільськогоспоцарські

зр іВ >>

Броварського

:: ,;ешшх виробничих гризотах не забули про ювілей

к ів

..

і

вам ,

тв е р дять:

фото :

склад >>

11

службовців ,

таь:

то­

ПОЛЯКОВА ,

робітників ,

ІІ 11 11

::

::

8

вітаємо

« 1\Омандиий

::

Колектив редакції << НОВОГО ЖИТТЯ >> .

втрачено.

.:їуд :не.ІJІ>ІІИХ конструкцій зі славним й01·;. JО-річч.им -- датою , якою нині nишаються як ветерани,

ж н ива .

Г.

::;

спус­

ом и ваюч и

;кн и на .

полі

сут ін ки

нас

сердечно

у uесь

11

г ово­

в рожай . Ді йс н о.

зб н ра.1ь ні комба йн и. Хл і ­ Ііороб и :Jб ирают ь урu жай швид к о і які с но . Серед ти х. х тu й де rю пе рц~у -ка пі та ни с тепо ви х ко раб­ лів

~--

у

11

::

штор~юви:ttн вітрами нашої дІйснссті.

про свою трудову

:: ::

с.:воє р іДче ж н ив .

нк

роботу

з а вда нн я.

жат к ам и .

Ta:.r

не редо­

все

Тож

ж нив .

Т ік

: з е рн о .

к осов иц ю р а нн іх зер·· нови х культу р . Валки н е до ">І

:r іні н

т ому .

п еревик о­

дов го.

вони на т ік.

лам;;;ренко .

8. ли

за.nrн;~·ються

:~а­

меха ні к 110 обслуr·о­ вува нню ма шин О . !1 Па­

l\Іайжt:

Механ і зато ри

обо в 'я зковu

н~

11 ІІ

рить

ор-

:Jбирально - трз н ·

с портний

Яf(і об­ жн иь н ий ком­

П fУJходнть

-

в і д іІ овідаль ­

га ні за цін щ одн я

та к о ж

ПlJ

чі т ка

вве­

ра д гос пу

т и риботу сл\товvють

ре , :Jгі д н о з робо ч юt пла ' но м . Н а т~~ш ах зби р а.%­

кожного .

пі з н о

пр оконтрс.lюва­

вітают ь

н істr,

роб о­ То м у

ІЦиро зичимо вам міцного здоров 'я , подолання усіх 1руднощів і міцно стояти на ногах nеред

честь , про свою історію, то, треба вважати, ще

.,

ек і пажі .

неда р е мн ' ' жни ва в гос­ ІІ Ода р с:т в і проходн т ь доб;

а н ачаються

н и-

.

директор

нлекс. · І

і

ІЮЗИ '!' ІІ3НО

ного виробництва не забуває

А. Т . 1-\ ос енко. гол о вни й агрон о м В . І. Зає ць ту ди . де працю є з бир а.'ІЬ ІІ U ­ тра н t:ІІо ртн ий за г і н жни­ вар і в. щоб rrі дбадьо ри ти

н е ті.сн, ки ц і кавлнть­ л іоди, а іі сер цеVІ

робіт

11 :: 11

т ехн і ку.

... День

туд и, де йд е б и тва за вр ожай . Як справи в х лі­ б оробів ? Хто :1 н их сьо­ годнІ й д~:- по п е р е,1у?

І

К·) :~~~нж=~~~сА1'есі:~;tд:рундеов~~нь~о;:к:И~ж~~~:

:Ja

згасає. а не nр ип ин яється.

тає

!\

в J.<н о ри сто­

:за кр і rrле н у

та

св і й

Він

м r х а ніз ато р ам

.мн

а

п од ій.

Тf!В нк о го о чол 1nє О В. Д ?. ченк о. Ус і в ці дн і жи вvть жнивами . Що

хто · 6 н е робив,

пе р е ­

сла бк і :v~і с ц н жниа­ конв екєра . прагн е

допо ~югти

І••;/іира і;ьн о~ - транс п орт ний ~ Зo.rtH Х!І lOO p OO l iJ. К О:І е к ­

r

у

вес ь

БfІБК--30 років !!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

•.• !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11

ви

І tегл , · .

пристон має те

на

яку

ми

Інтерв 'ю

nровела

Н . ЧЕМЕРИЧІШКО. КОЛИ ВЕРСТА ВСЯ Н О МЕР . Як- стало від о· м о , наперед-едпt професійного свя т а ор ендне підприємс тво <о:• Бр оварн ­ сіл ьбу д>> реор гані з ова н о у в ідкрите акu і онеvне то­ ва ри с тво .


стор.

2

Субота,

8

серпня

7

сНОВЕ

року

J993

ЖИТТЯ:~

е

N2 82 (8441)

..

r

11

"

Шпюбний КОІТРІКТ Постановою f\аіНнету міністрів України від 16 червнR ц. р. ;Ng 457 за­

туватися

тверджено

раХуНОК

порядок

ції

шлюбу,

ку

укла­

дання шЛюбного контрак­ ту.

ІІ ІІ

акцен ·.

на

погашення

.поряд­

боргів

СПіЛЬН::JГО

Тут же немайчи

нові,

моральні

бисті

зобов'язання.

реєстровано

чити,

за цей

о!

же

час розлучило­

пар .

238

ний

період

року

ці

За.

та

що

ста­

які

вирішили

Шлюбний

наве­

стати

рушник,

неправильна

уява

дається

на ІЮ­

які

обов·/Jзково

Ііають

при

І'Оспо дарства ,

при

при

одруж е нні

ють

перш

ливу

мету.

все

Jювним ДОСТОЇНСТВОМ буТНЬОЇ

«ПОЛОВИНИ>>

ЯВНіСТЬ

житла.

Є

дач і,

ченні

виникає

перечок

чимало

при

с~:­

хоме

власності

і

нерухоме

одержане

у

тання

про

сліДок

ності

хвороби.

цьому

ності

з

суперечки.

з

на

за.коно-· контрак-

м о же

судом

коли

як

він

в

разі

погіршення і:З

за-

України .

судовий

має

право

:-:

тракту

шлюбного

11

:: 11

~

мито

за

шлюбного

по­ кону

·передбаченому Кабінету міні ­ <<Про

дер­

IJ 11 ІІ І!

ІІІі

11 11 ІІ ІІ

м.ито•>.

О.

~

11 ~

України

жавне

11 ІІ

іншою

справл яєтьс;я

розмірі. Де1rр~том

::

::

умов

Державне снідченнн

ЄВДОЧЕНІЮ,

керуючий

реєстра-

11

захист при

контракту.

r.;правами

MiCbKRHKOHKOMY

ІІ ІІ ІІ ІІ

11 11 ІІ ІІ

ІІ

11

•• 11

• ••

• 11

•• •• ·"'·-'"- - ~ - -- •е .. "'•

_, -.<,<

... _

·-

- ·~

І!

llj

••

• .. .. 14 серпня, рівно о 18.00... ,, 11 ІІІ

І' І:

ЩІІНІt,

L1

вІдтак

полювання МІІСЛИDЦ\!

на

І

на

порі в угіддях КиУв·

БроварщинІ

периату

дичину.

відкривається

Із

святом

вас,

су'

3аоороняється nолювання ~ нез·ареєстрованнмн собаками, а також ~ усіма видамн нарізноЇ збро1. І\1исливець з незареєстрованою рушницею або без відповідних мислнвських документів вважатиме· тьс:я браконьєром і його чекатиме суворе пока· рання

ІІ ІІ

ІІ ІІ

81 81 іІ

Встано11.11ено єдині дні ttOJIЮІІaнfiJI: середа, бота, неділя. Кінець сезону 28 лИстопада.

незаконне

перебування

в

уrІддях.

ІІ Іі

іІ

ІІ

ІІ ІІ І!

11 11 11 11 І!

11

будие пильними не тільки до качок, а й до до­

11 11 11 11 11 11 11 lt

трttІІ'JаННSі

11

Прохання до усіх відпочиваючих на водоІімах 1 луках

-

взяти до . уваги факт відкриття поЛюван­

ня. Щодо мисливців правил

-

то не прохання, а вимога:

безпеки

на

І!

nолюванні.

ІІ

Отже, ні пуху, ні пера! ..

І! ІІ

· · ro:J()Bi.l

ІІр•::НtДіЇ

І.

ДВОРНІК,

райради

УТМР.

естрадного танцю.

18.30 Телефільм •Кассандра•. 19-.00 УТН . 19.10 Творче об'єднаннtІ •Громада• nредстааляє: •Понеділоеt • дон~ важ:к.ий•, .-:ВізиТна картка•,

•Критий ринок•, •Острів дуwі•.

20.05

Концерт оркестру народних

інструr.оектів УкрзїнсІІхого

телебачення і радіо.

20.35 Реклама. · 20.40 На добраніч, діти! 21.00 УТН. . . ·21.35 Акценти . Севастополь. Жипя і люди .

22.05 Свідки. 22.25 Вnepwe на екрані УТ. Худ. телефільм •Останній ВЇЗИТ'11.

23.35 Молодіжна студія. •Ііон-стоn· рандеву•.

00.35

УТН.

OCТAHK/tfQ 05.00 Новини. 05.20 Ранкова Пмнас:тмха. 05.30 •Раноеt•. 07.45 Фірма гаракгtєІ 08.00 Новини. 08.20 Театр юного глядача. І. Тургенєв. оМу-Му•. Фільм· вистава .

10.15 Тема. 11.00 Новини (з сурдоnоремадом). 11.20 Гол.. , 14.00 Новини (з сурдоnеремадом). 14.25 Те:Пемікст. · 15.10 Сnрава. 15.20 Прем'єра мультфіл-v •Пригоди Т~ Раксnіна• (Англія).

15.45 М.Р .. мс>.кий-Корсахов. • Прелюдія-•. ·'Тата •З Гомора•. 16.00 Бесіди з єnискоnом Василієм (Родзянко).

16.15 Зоряний ча,, 17 .ОО Новини. 17.25 Музична мозаt ..... 17.40 Погода. 17.45 Гол. 18. 15 Студія •Резонанс• nредставпяе.

18.45 Прем'єра худ. телефіл-v •П'иn дівчат у ПарЮІІі•.1 серія (Франція, Wеейцарія, Німеччина,

Італія).

1g.40 ВочірнtІ казха. 19.55 Ремама • 20.00 Новини. 20.40 Прем'єра муз. теnефіл-v о.ЗірDІ російського балету•. Фільм

7. 21.45 •Ноеа студіs:І• nредста8ЛJІЄ:· оД;Ісом-сейwн-. У nерерві • 23.00

ІІ

"11

13.25 •03броєнМЙ і дv­ небе3nечний•. Худ. філіьм.

15.00 Прем'ера доіr:. Філ-v .диха nрирода АмориDІ• (США). 15.ЗО Там-там

новини.

6і:Jнес в Росіі.

·

ТрансРосефір. Євроnа-Азія. Ях нам обnаwтуватм Росію ПарламеІПсьха · година.

Кмївсьеtа nанорама. • Візит;;а. Катерина

~ороиенко.•

19.10 19.30 20.00 20.30 20.35 20.40 20.50 22.30 22.40 22.45 22.55 23.35 23.40

•Чорний кулак•.

23.50 Молоді-а студ;я. •Фантаt<•. 00.35 Yni.

Муnьтфіл-." снн.·

Америханські не-рущі. • Світло їсmuаю. • Візкnса. • Сьогодмі на сьогодні." Худ. фільм •Еіілі ночі•. •

сіт-3." Телемаr-а3МН •КЛОТ•. •

Фортуна. Комерційний ОГЛІІД . • Джемікс. •

05.00 Новини. 05.20 Ранкова rі-астмка, 05.30 •Ранок•. 07.45 Фірма гарантує! 08.00 Новини. 08.20 ПоДМІІtІСЬ, nocnyl!aй ... Q/1.40 Мультфільм.

Про-відео-4. •

• Передачі УТ-2 і ~'Т-3 У nрограмах

МаріІІ• .-

09.35 Jhодмна і закон. 10.05 •Жовта ріка•. Наук.-поn. телефільм. 3серіІ1 .

11.00 Новини (з сурдоnерекладом). 11.20 Фільм • діТJІМ. •Прмrодм Петрова і Васєчкіна, 3ІІИ'ІаЙНЇ й неймовірні•. 1 серіа.

12.25 Прем'єра дое. телефіт.му •Смні ламnаси•. • 12.55 •Cnpyt-3•. Худ. телефіпьм.-1 сері11 (Ітаnі11) •. 14.00 Новини (3 сурдоnереtUІадом). 14.25. Діловий віениt:. 14.40 · Конверсі11 і Ринсж . 1'.1() . сжнот. . .16.15 Прем'єра мультфільму •Прнгодм Тедді Pкcnitta•.

15.40 Прем'єра дсж. телефільму •ПОСЛІННІІ• .

телебачення МОJКЛИВі

зшни . Стежте за щоденн11ми nовідом­ леннями дикторів телебаченtfІІ і радіо .

•д'Артаньгав і троє nсів­ муw!<етерів•. 21 і 22 С~!JіЇ.

16.00 СтврмІ APYf Бе*ИН Луr. 16.10 СтартмнеіІдІкер. 16.50 Технодром. 17 .ОО Новини. 17.25 Телеuнал •Останкіно• nредставnас програму •В rосТІІх у вnади•. Президент Ресnубліки Татарстан М.Шаймієе.

17.55 Погода. 18.05 Прем' ера худ. телефільму •Просто Марі•·· 18.55 Тема. 19.40 Вечірн11 ка3Іtа. 19.55 Реклама. · 20.00 Новини. 20.40 Хіт-парад •Останкіно-93•. 21.40 Азбука аnаСНМUІ . 22.оо'Прем'єра худ. телефuІьму •Му:иu~ у стмnі

nenci. Д.ехсони.

Aмepwtaнcwca

мріІІ•.

2 серіІІ (США) . 23.00 Новини • 23.25 POII·H·pGJI Пі. . ОО. 10 •Сnрут·3•. Худ. телефільм. 1 сері11.

«POC/Jh

07.00 Ві,сті. 07.20 Телебіраса nраці • 07 .ЗО Час Іtпоеих людей. .ое.оо Момент істини. 11.00 •3ока смертl•. Худ. фільм (США).

12.25 Муm.ти-nульти• 12.40 СелІІНСЬІtе nктаннІІ. 13.00 Вісті • 13.20 Реклама. 13.25 6ina ворона. . 14.10 Музика круnи- планом. Піаніст Микола Петров.

15.00 •Смбірс~>~~е бароІІІІо•./Jрс. офіт.М. 15.30 Там-там новини. · 15.45 СтудіІІ•Рос:т•. 1б. 15 ТрансРосефір. Ях no-cw, Уфа? 11.00 Храиктепі істмни. Дуwа Петербурrа. 17.30 Панове-товариu.і. 17.45 Парламентська rодина. 18.45 Киівсьаа nанорама.· ' 19.05 •Xiana• інформуС:.' 19.15 Концерт ансамблю •Галичанка•.' 19.25 Прем'єра худ. телефільму •СантаБарбара•. 203 серіа. 20. 15 Лnоща мистецтв. Оркесrр •Санкт21.00 Вітчизна МО1\. 21.30 Грузинський nеревал. 21.55 Реклама. 22.00 Вісті. 22.20 Автомкn.. 22.25 Зірки rовор11ть. 22.30 СпорТМІІНа карусель. 22.35 оЗ Д/ІСМ народіІtВНН\1 1 або П,оеерненнІІ ()рфеІІо. · 00.05 Звестм храм в душі своїй.

І 17 .ОО

троє sщв-мушкен~рІВ•

У рmм~х літа .

17.30 Дое. телефільм •Г<

118.0; Гor.oes

~rac фермє

1S .з~ Жиье слсво .

Теленарис. 17.ЗО НароджеІ'НЯ украінськон; німого кіно. 18.30 Телетеатр. В.Стефани~. •Ка•. 19.00 УТН. 19.10 АкцеІПи. 19.25 Кінофільм •Вра)І(ення•. 19.55 За і проти. 20.25 Ремама. 20.40 На добраніч, 'діти!

21 .00 УТН.

... ~]:і

07 .ОО 3 ~омоІ .це. ,,·ось"'с 08.00 _ФіJ;ьм-о\1894 •Євrе 09.50 Що ro за >і-1;.>14 . 10.20 'f.уд. фіJ;ьм •СмерТl 12.00 УТН. 16.00 УТ!: . 116.10 Для д;т сй. Мультфі.

Нам сурми не гр:,ли .

19.00

.

УТН.

І 19. ~О

Дenf:al:;hк>IЙ ~а11а

f HJ.50 о, нос!алМ1-t! Есч Рекламо.

20.35

20.40 На добрJнІч, ДІТ>1! УТН.

21.00

21 .30 СпорП)Т~~р . 21.45 Моnодіжни студія.

.

21.ЗО Спорnсур'єр. Кубок У~раіни з жіночого футбог.у. 22.05 Худ. фільм •Смерть пелікана•. 23.40 Несnоді,ааний дощ. · Телефестиваль шлягері!'. 6 тур. 00.10 УТН.

ОСТАНЮІЮ 05.00 Новини. 05.20 Ранкова гімнастика. 05.30 •Рансж•. 07.45 Фірма гаракгtє! 08.00 Новини. 08.20 Домісолька. 08 •.40 Прем'єра худ . .,.елефільму

05.00 ііооини. 05.20 Ренкое3 їоr.:взсТІ<І OS.:'Jo •Ранок•. 07.45 Фірма rзрантує!

06.00

НОВИt<И.

•18.20 Творчісн. нароДІІІ

•Просто Марія• . 09.30 Торговий_ міст.

ІНДІ І.

10.00 •Жовта pieta•. Hayк .- non. телефільм. 4 серія. 11.00 Новини (з сурдоперекладом). 11.20 Фільм • дітям. •і1ригоди Петрова і Васєчкіна , звичайні й неймовірні•. 2 серія. . 12.30 Прем'єра дuк. телефілІоМУ •Гармонїі таємнича мада ... о 12.50 оСnрут-3•. Худ. тел~ільм . 2 серія. t4.00 Новини (з суРдопереклгдомj. 14.25 Теnеміхст. 15.10 Блокнот. t5.15 Прем'єра мультфільму оПригоди Тедді Ракспіна•. 15.40 Знайомтесь, Юнпрес. 16.00 ~у6 700. 16.ЗО Теп~ари . 16.50 ТехнодРОМ • 17 .00Новини. 17.25 ТелеканаЛ •Останкіно• ПредСТ88JІІІЄ nрограму •бір-<<1 грамота

Петербург•.

сіТ-3. •.

програма.

09.15 Грай, моя бандуро! 09.50 Худ. фільм •Чорни,;; rулак•. 11. 1О Село і люди : 12.00 УіН. 16.00 УТН. 16.10 Для дітей. Мультфільм

1"1.00

•шт~Р>

!

07.00 З СЬОМОЇ ДО ВО<:ЬМОЇ. 08.00 Свічадо. 08.50 В гостях у друзів. Сnортивна

ОСТАНКІІ:Ш

УТ-2 І КАНАЛ

Но•-·

15.45 16.15 17 .ОО 17.45 18.45 19.05

07.00 3 а.омоІ до восьмо\. 08.00 Камерний концерт. 08.35 Телефільм •Палац. іронічна елеrія•• 08.55 Худ. телефільм •Останній візит•. 10.05 Делікатес-шоу. 11.15 Доброговамздоров'ІІ. 11.45 Ліричні мелодії. 12.00 Yni. 16.00 vтн. 16.10 Дnа д;тей. Мультфільм .Д'Дртаньrав і троє nсів-мушкетерів• . 19 і 20 серії. 17.00 Фант-лото •НадіІІ•. Естрадна nрограма ДІІІІІОНаЦТОа. 18.10 ТелефілЬМ •ЇЗ СІІЄВВ років Пе';ІІЛЬНИХ• • 18.30 З ім'Rм Євrена Маланюка. 19.00 vтн. 19.10 УкраінІ ... ивує. 19.20 СтvдіІІ •1·е груднІІ•. 20.05 Естрадний концерт. 20.35 Реклама . 20.40 На добраніч, д;тм! 21 .00 Yni. 21 .20 Сnортхур'єр. 21.45 Пектораль. Виnуск 6. 22.30 Вnepwe !ІВ екрані УТ. Худ . фільм

08.50 Прем'єра худ. телефільму •Прос'ІЬ

_:

11

Саме 1'1 цей день· І. о цій

автоnортрет. Георгій Нарбут•.

18.00 ·Жец-nрем'єр• . Woy-rypт

~

11

шлюбу

12.00 УТН. 16.00 УТН . 116.10 Для діТей. •_Котиrороw~о•. , Музична коt.tедІЯ. 1 117.30 Док. фільм •Незавершений

::

~~

встановлена

момент~·

11

визна-

порівинно

стороною

нотаріальна на.буває чин­

::

недІйс-

укладений

реєстрації

недодержа.нні

документі.

~

інші. ::

урахуванням

Кожна сторона

інвалід­

11

ІІ

на

•Ін

~

,,

судом

шлюбного

t 11

супе-

та

конодавством

вна­

11

ви-

НеДіЙСІІИ!\1,

давства

стрів

якого

обов'язко'ва форма і що

ЙОГО

дружжя

пи­

ІІ

::

розі-

або

чинного

чи

ру­

утримання

бутн

При

становища будь-кого з по-

майно .

також

можуть

зміни. шлюбу

після

ТОЩО .

У для

а

про-

шлюб у

підставі

ний.

чоловіко~·.·

жінкою.

контракт

Останній

з

подарунок

успадковане

або

на

сторін

існування

ватщя

бачаються їх · майнові пріша і обов· язки, зокре­ правом

не-

ту.

Саме з цією метою у шлюбному контракті, який укладається між майбутнім подр ужжям до реєстр;щії шлюб у, перед­

пов 'яза ні

контракту

згодою

умов

молодят.

питання.

За·

укладеннн

вирішуються

майна. хоча, як правило, будинок чи квартира на ­ лежить батькам одного а

ма.

ЧИННОГО

речки про дітей

розподілі

::

fІ 11

майнові

мобіля, ощадкнижки то­ що . Звичайно, прн розлу­

11

за згодою їх батьків чи інших законних преJІстав-

ЗНаННі

На­

ІІ

~

рванні

авто­

ІІ

провоJІиться

внесєні

МаЙ­

ІІ ІІ

::

у

Для таких го­

комедіt.

ІІ

~~~~~-ш~ю;~~пг~д~~~у зв~~: ДО

1 ·Метелик•, •Женихи•, •Перерва• 1 (Грузія). Телефа!і. 10.15 Р.Роллан. І 09.40 .. гра кохання і смерті•. Вистава

ІІ

11

місцем

естради.

08 .50 Короткометра*ні худ. фun.ми

ки·,вс~кого театру драми і

11

укла-

08.00 УТН. 08.10 Концерт зірок українськоІ

ІІ

реєстрації

за

За

корис­

ІІ

11

тягvм

пересліду­

за

І•

України .

·ників.

ианні дітей тощо . Не можна відкидати і той факт. що є достатньо спритних людей, котрі

11

::

із

повнолітніми

вихо­

11

::

шлюбного

ти тт і та у побуті, веденні

ІІ

сторін

ПОВіДНО

сnільному

ІІ

із

місцем

однієї

конодавства,

вини­

ІІ

прожи-

або

дружнє життя: обов'язки чоловіка і жінf<И, пробле­ ми.

порівняно

контракт

за

вання

була

про

повинні

законодавством

дені. цифри? Що у людей, весіт,ний

не

становище

подружжя

240.

говорять

контракту

погіршувати

нинішнього

268

Про

го

відповід­

показники

новлять

осо ·

Слід особливо відзна­ що умови шлюбне.;:

шлюби,

11

Іі

J.I0;1

дільного майна. передбачаються

Для початку трохи ста­ тистики. За 1 півріччя 1992 р. у Броварах за­

232

за.

ЧИ

ІІ

11

..УІ:-1

ІІ

може

увага

f;І:Jt!~\A.

11 11 11

...

17.50 Погода. 18.00 Прем'єра худ . телефільму

І

08.50 ПІJЄм'сра худ. тет MapttІ•.

09.35 оСиІ;е СОНС"МО•. (( 10.05 •Жcxrra piu•. НаУІ 5 cepit. . 11.00 НОІ!ІІНtІ (3 сурдоnЕ 1і .20 дітам. оОс 12.25 •Poc;iiк;v.:Jtй :ІІИІІСП

w....:.. ·

toaaiiJOtlllaX•.

Т едді Раксnіна•.

І 15.40

1 1~.00~~0 (РоД3ІІН~. 116.10~

16.40 ... Доі. . ~•адцятм 17.00 Новини. 1'7.25 ... ДО шіС'І>І8jЩ!ІТИ 17.50 nогода. 18.00 Прем'сра худ. тел

19.40 ВечірнtІ хазка. 19.55 Ремама. 20.00 Новини. 20.40 ФуТбол. Чемnіонат Росіі.

Мерія•.

..Локомотив• (НЮІІній Новrсрод) • •Сnартах• (Москва). 2 тайм.

21 .ЗО Магія моди. 22.00 І Московський міжнародний

музичний фестиваль •Покоління·

.

Ї8.45 КіНСІlЗН')рііМЗ.

.19.40 Вечірня кажа. 19.55 Рек.~ама. 20.00 Коожм. 20.40 Ло по •Міла,іІОІ!•. 21.10 Телебачен~, ,. ;;ьоr 21.50 ФільrоІм н~uюї naw сестра•.

марафон з веслуваннtІ.

23.45 .. свмни .. 00.10 •Острів•.

23.40 мтv. 00.40 оСnрут-3•. Худ. телефільм. 2 серія.

07 .оо Вt.:ті. 07.20 Телебір-.а !1раці. 07 .ЗО Час діло.аюс лІQДей.

І

ОВ.ОО Паралелі. 08.15 Вітчизна М<-"SІ.

14.~3'~ храм в дуwі своїй. 15.15 SЬ..С: нові імена. 15.ЗО Там-там новини.

МісУочхо. ТрансРосефір. ~лекий Схід. nрограма.

ПарпамеІПська година.

Київсь~tа nанор~ма.• ·X~r.;::o інформує. • Мультфільм. •

•Сакта-Барбара•. 204 серія. 20.15 Haw сад. 20.45 Екран кримі><а..'1ьних повідомлень . 21.00 бізнес і nоліп1ка. 21.55 Рехлама. 22.00 Вісті. 22.20 дІtтомить. 22.25 Зірки rоІ!орить. 22.30 Сnорти•на карусель . 22.35 Урочистий концерт д,ружби. До

c:rвopejiHA МІJКнарод~І

зо

.., __ ni~oeюr ...... n • ,.... ...

,_,..,

08.00 РанковиМ концер· 08.15 бізнесіnоліmка. 09.10 Му~~~оти-nульти. 09 ЗS .~~--Бе · --,· •· М.МіuиІв: 10.50 ~~n. телефільм • , .. 204 cei)fa. 11.40 •Зірка, що зr acm 12.10 Ту/ІЬСЬІrі мотиви. 12.40 еел 11 на.кс nктан1

• 13.00 Вісті. 13.20 Реклама. 13.25 обіnа вop<~t~it•.

Живе така біржа.

Прем'єра худ. lенсфільму

оСnруІ·Зо. )(уд. ТЕ

07.00 Віс1і. 07.20 TeJJeбip. . rtpaЦj.

07

08.45 ГрУ3МНС"'ІІІ"" nеревал. 09.10 Манера. 09.40 Мул•Т'1·пульти. 10.00 Зоряний дощ. 11.00 Худ. тет;ефільм •СаІПа· . 20 3 6 рб а ара•. .;;ерио. 11.50 Площа мистецтв. 12.40 Селянсьхе питання. 13.00 Вісті. 13.20 Ремама. 13.25 •Зламана nідкоаа•. Худ.

ХрИСТИАНСька

Е~слери

програма.

00.30

15.45 16.1 S 17.00 17.30 17.45 ·18.45 19.05 19.15 19.25

К.ДебІоссі. Сона11

А ....Та і Аі'Ф'"·

•Просто Марія•. 18.45 Міиіаnора. 19.00 За Кремлівською стіною.

93•. 23.00 Новини. 23.25 Санкт-Петербур:>ький

IJ!:w.. те",,

12.!>5 •Сnрут-3•. Худ. те 14.00 НОІ!WІИ (з Сурдс{К 14.25 ТелеміІtст. 15.10 блОІОfот. і 1;;.15 Прем'єра мупьтфіJ

t

14.10Му:м~акр1!'1ни•.н МИІІопа Петр<>в.

14.40 15.00 115.15 15.4;;

Російська віза. Мультфtл-.

Термі11ал.

·

Тзм-там новмнм 1~.00 ·СтудіІІ•Рост•. М

1

,. 16.30 ТрансРосефІр. В

17.00 Зворотна аррес< 17.30 М-трест. і 17.45 :lарламентсьха 118.45 Киієська nанор< 19 о~ - Г · Н 'З· • " "· і'\Г- • 01Ю• _ь 119.20 Реклаш. 119.25 Прем'єра худ. те барбара•. 205 cepig 20.15 Шіе<ть балетних в

23.і!~ М~n.::_філ~ ~За•

Сиоленсьху аванrгрдисти

23.50 Ф"_,~~є

фестивалилисt..

четвер

тmt. А.Мінкуt

вІрменсьеtоІ асамблеІ . 23.50 Гей, СМОЛІІ~'И, або Як у

.

'Т"


.N'2 82 (8441)

-:І---

(

-------

------...._

НІ~,А\ІА\~1.

•4

i:~tttt'I'A,

JІІІІЬІІО6<1 ІІИСТ888.

09.15 Несnодіванміі дощ. Телеконкурс

будь nаска•.

на•.

09.45 ДмвОІІЮІНий світ nрироди.

ДМ'ІІІ'МХ 6у.ІІ"НІ<І8-

1

сері І.

11.00 До 1 00-рі'І'ІІІ від ДИВ H8poдJICetlllll Д.Демуцькоrо. Худ. фіпьм • Насреддім у Бухаріо.

метод ДЇВГНОСТИІСИ ОНКОІІОП'ІІІІа

:sахвор10118НЬ.

16.40 Сад, rород.

17, ОО Концерт ІІИІUІ8ДіІчів _Харківського інсппуту r.мстецтв ім.І.КотnвревСЬІСого.

фільм •Не

---

1 Бєларусі

истецnю

17.50 Дnв дітеtі • .,Ц.ереnще•. 18.20 НаІІІІ олімпіАсьІІа ІІІІДЇІІ. 19.00 УТН. 19.10 Урвдовмйеі~:о-. 19.40 Веоір рСІІІІ8НСу.20.05 Моnод;.на студіІ • .діпоеі .мдс-х:тї•. 20.35 Petenaмa. 20.40. На добрані'!; діти! 21.00 УТН. 21.30 Сnорткур'єр. ІЦоденІtж -понату

11).

3 серів. 11).

.

світу :а леn:оІ атМТ1811.

-

ВІІСТ-.

12.25 Прем'єра док. фільму •КО/ІУМб і

Відеорепорта СІІІІТІСовоrо

6оrсіспу8ЇННВ а ІІоJІОДІМІРСІоІІІИ'О с:обрру 8 Кмаі. .

23.25 Я МІІЬе :t.a-1111111. • 23.00 ........

07.00 ІІісІі. 07.20 Теа6їра nраці. ' 07.зо Час діпоtікх ІІІОД8А. 08.00 Парапепі. 08.15 т-м дім. 09.10 Наwсад. 09'.40 у сві1і ТВ8рtІІІ. 10.40 Муnьти-nульти. 10.50 Худ. телSФіІІьм •Санта·&а~··

~

серіІ,

,

11.40 •Золотий д;ІСІІ• Ммхаіnа Тан-· •. 12.40 Сепвнське -~. 13.00 Вісті. 13.20 Реuамв. 13.25 Телетеатр Poal. А.ВаСМІІеІІСЬІОІіІ. •Cnor8Д про імідJDІо. -. 15.10 оПunОІІСЬІІЇ ПОІІІОВ8ННа•, Док. фільм.

ас.

15.40 Там-там н-. 15.55 СтудіІ •Рост•. 16.25 Транс~. 16.55 •Xnan-, ІІСМІЇ ро:ІМОІІІІІВ :1 борсуком•. Худ. фільм, 2 с.еріІ., 17.45 Парпаментс:і.ка ro~. 18.45 КиївСІоКа nанорама.' 19.05 Му:ІИЧНИЙ фіnьм •Чарівн~ вечарница.о,'

19.25 РТБ·вибране: Н.М~•арова та, р .ВіІСТіок.

.

20.35 ~ТрагедіІ у стипі рок•. Худ. фіnьм. 1 Санта·

ір

·т•.'

~10ПЧИК•.'

серіІ. То•а :10ру.'

21.55 22.25 22.30 22.35

.

Зірасм rоворАТІо. Сnор:rивна карусель.

•Трагедія у стилі роко. Худ. фільм. 2

CepiR,

~ ~?.S5 Сханнес Бекман в ОдесІ.

11.05 ·і -у МGкнароднмі тепеві:ІUІниііІ. ..• 11.35 ДетеmІs•.nенд. 12.25 Прем' ера РІЖ· те.nвфіІІьму •На ce.no дідуІ:еві •••• 13.00 Прем'ера муnьтфіпwq оПіф І ГеркуІІеОІ,

13.10 Прем'сра док. філwq •Підводна -адіссев *омандм Кусто•. 14.00 ~ (3 СурДОПереІUІ8ДОМ). 14.20 Дianor у nрамому ефірі. ~5.00 Клуб мандріВНИІ(іВ, -

15.50 Живе дерево ремесеn. 15.55 Прем'єра муІІьтфільмів •Касnер і iioro ,ррузіо, •Cnpaa-..i ІоМСІІИВЦЇ 3.11

·

"1"1 Х~ '\іІинулІ!. Худ. фіnьм оПСн\ІС'ІЬ про

17.25 S0 років на сцені. Apynolt АІСОПІН. 17.45 НоІІмнм. · 18.00 Студів •Народна твороіс~

16.30 Cnopon81a про~ •Уль~-ао,JJeru 8f.lle'Q8(8, ЧемпІонат СІ!ПУ· 17.30 Гроuі і ПОІІЇТІІ(а. 18.00 Зуаріч АЛІ вас. • 18.50 Прем'сра худ._те.нфімму ~ Х'ІОСТОНа•. 7 серІВ. 19.40 ВеоІірtІІІ U:IU, 19.55

18.50 ~на телеекрані. Худ. фільм (ЇНДів). 1 і 2 серіІ. 20.55 РеtиІ8МІІ. 21.00 Підсумсм. 21.45 Сnор11811ім11 уІк·енД. 22.00 Лeru аmемса. Чемпі?Нат світу. 23.00 НСІІІІІНМ. 23.25 Вапентина Готовцева :JaiJPOWYЄ

.

n~.·

Peu-. Новмнм.

nредСтавпвє.

18.45 noroдa.

.

·&n8мnte і сірео. 7 серІІІ. 21.30 СтудіІІ о~ nредс:Т181\ВС:

21.50 Aнwnarl Aнwnarl

i:S

01.00 ~-npo~:~. (1'111&•"· 01.20 .ФіJІІ,м--. - · · - - - · .-.

07.00 Віщі. 07.25 Свій поrл1д на світ.

08.00

Му:ІИЧНиіі фестивапь.

rr-.z, YF-31 КАНАЛ «РОС/11» 07:іІ0

licm.

07.46

Му.nьти-nу-.ти.

07.25 .дах•. /Jpll. фільм; 08.00 Фom.uop. 08.30 Добраrо p8НitJ. 09,00 СІудів •Рос:то~ Му:мо•ІМІ ІUІВС09.$0 l1porv8Мa .ОЗ., 10.00АпІ.6ати... ' 10.30 Кіnрас М..ейкв. Репортв-о 3

· B.WYICUИf. 12.00 Мульти·пул~оти. . · _ 12.10 Гранд репортаж-: Хто такІаНоm. росіІни•? - · 12.40 Селннсwr:е nитанНіІ. 1З;ОО Вісті. 13.20 Не вмрубаnt ... 13.35 ІІрtІтуt:МО світ 3оІраз. 14.05 Біла ворона. 14.50 Ч-ЇОНJІТ світу :188ТОГОНОІС оФормуЛ8•1•.

16.55 •Нові n~ Вінні·Пуха•, •Чорний плащ•. Мультфільми.

15.50 Три Гайдара. Футбол бе3 ІСDРдОНЇВ. 17.15 ФіІІьм·nрем'ср. -, 17.30 Театрапьнміі роа'їзд. •Пробнміі камінь•. ~ oCannacOВ• Щедрін·!ІЗо. 18.15 Вуста-МUІІТИ. 18.45 КиІвсwса п...-.• 19.05 Ві3ИТІІ8. Анатолій Бондаренко. • ·19.18 Мультфі-. •

16.20

19.30CNN.' .20.00 Хіт-рік. • . 20.30 ol1epwi роботи. Марпн Скорце:~е• (Уорпднет. США)." Худ. фільм.• СІТ·З.' Капітан-відео. • Сьогодні на сьогодні. •

ВіІІнер·до.'

субота.;. Вечір .. .' Віннер-nісли.'

cit-3 ~

ry з легко·І

.

дру.Іів. ІІідеодром.

00.25

' oManqJ Євроnио.

Ма-ски-uюу.

Про·uідео 2. • Чемшон~т евІ

• _

11.00 ХХ СТОЛЇТТІІ В ІІадрі і за кадром.

08.30 Неnізнаний BccCIII'r. 09.00 Студіи •Рост•. 09.30 Піліrрмм. 10.15 Як JІСИТИ будемо? 11.00 •Сnідопит•. Худ. фільм. 12.30 Мульти·nультн. 12.40 СепинСЬІСе питаннІ. 13.00 Вісті •. 13.20 Майстри. В.Квверін. 14.05 Ї:Jабепь. Р0311D811ьна віІnормна. 14.50 .світ Рахманінова•. Мі-..ароднмііі

21.00 22.30 22.40 22.55 23.0!. :.!3.15 23.45 23.55 00.00 00.30

·

•Walml•

20.40 Прем'ера худ. тeneф!llwq

атлетики.

понЕДІлок,

11

(8e.nt1K05pИ1'Зt.tІA) .

21 ОО <іАУКОВЕ UJOI' (К~нзд~} 21:25 ·АМІГО ТА ИОГО ДРУЗІ•. Му'!ьтсероЗІ'

21.ЗО ·Р. КУПУЮ ЦЮ ЖІНКУ•. Прем єрз те11есерІ:ІІ1~- 6 серія (Мекс.,ка).

кероемttЩІІu•......-ма.

22.10 М_узмчнии зетомзт. 23.10 АИ-Т1·ЕН- МІжнзр.ОГЛА,L'.

І 3.50 Музи""" nay:Ja. 13.55 У світі теармн. 14.55 Кращі ігри НБА. . 16. 25 Прем' єра АОК- телеф111ьму •Блакиrна - револ10ція•- 8 серія. СуУдіtІ ппеnрограм •Тет-а-те-го •. t9.25 Му...,'І'фіпwм. 19.45 •1000+1 ~·· 19.50 Худ. фі- •Треба •.щоб так.,­

траnмло~.

tВеп~кобриrанія).

23.2!; Програма nередач на р31нок. 23.30 -· 03.00 SU~ER CHANNt:L. ВІВТОРОК, 10 Q9 55 ,Лf,1ІГО ТАЙОоО ДFУ3І; 1/;;.,тс~.

ВІВТОРОК,

10

(Ве.о~•обритзн,я).

(США).

09 55 •АМІГО ТА ЙОГО ДРУЗІ•. Мультсеріал (r\'/С(СИІСЗ).

реклама•.

1('.45 Коробка nередач. 18.00 Яхад. • . 18.30 МаіІенькміі концерт •• 18.40 Обп- до столиці. • 19.00 Ві:Ікnса. Ганна Бе:111юдна. • 19.05 Мультфі-. • 19.30CNN." 20.00 Просто так ... • 20.30 Мої дру:ІЇ •• 20.45 Ві:мmса.• 20.50 Худ. фільм ..Сеньйормта•. 25 і 26 серії.• 21.50 Ч~nобіnому.• 21.55 СьогоДНі на сьогодні.' 22.10 Ві:ІИТІСВ.' 22.15 Ну, це вже взагалі!' 22.30 СіТ-3. • 22.40 Містер Х. • 23.10 Про·аідео з.· 23.40 СіТ-3! 23.45 Кращі іrри НБА. 00.05 Екзотика.

4

.

·Я КУПУЮ ЦЮ ЖІНКУ•. Прем'єра телесеріалУ.. 7 серія. _

10.00

;ю.ЗО Худ. фільм оДрузо Пітера•. Мелодрама.

10.40 СВІТОВИЙ СПОРТИВНИИ ОГЛЯД фірми •Жимеrr•. , 19.55 Програмз nередач на вечір_. _ 20.00 Л1кар10, лікаро ... tіау!С.-nІзнавальнии цикл (І<ан:Jд;І). 20.45 Ай-tІ-ЕН. Міхн!Ір.оrлtt,Ц

СЕРЕДА, 11 • 'J ОО Оззис. 12.00 Мультфільм. 1;!.20 Худ. фіІІЬМ •Кінець вічності•. Фаопастика. 1-1.30 Відеому:tИка. 18 5О •БУРдамоден• nponoнyc ...

(Веnмкобоtrцнія).

.

-

21.00 ТВАРИННИЙ СВІТ АМЕРИКИ (СШАJ21 ЗО ·АМіГО ТА ЙОfО ДРУЗІ•. Муnьтсер1ал. 21 :зs ·Я КУІ1УІО ЦЮ ЖІНКУ•. Прем'єра телесеріалу. 8 серія (Мексика). 22.15 Музм~нии автомат. 23.10 дИ· ТІ-ЕН. МІЖН3р.ОГЛАД

19.20 ..,,..,._. 19.ЗS •1000+1 реІІІІ8М8•. 19.30 Хrд• . _ ..Р..-пер•. Воктерtt. 21.10 •1000+1.-r-•· 21.15~• . 21 зо .Один pa:s :sбрехмwн•. Хуя. фіntом. 23.10 Часина. 'fEJВEP,

(t..~t:•.=·~'-.зj.

23 25 Прогрома r.ередоч но рано< 23 ЗО .. ОЗ ОО SUPER CНANNEL. СЕРЕдА. 11 Укр:11номовнио1 Олок: . 09 ЗО ЗА МЕЖАМИ ЗАВТРА. Наук.-nоn.циК/1

Худ, фільм .Вмntанці•. Фаtrrастика

:<5 •1000-+1

С:С М'ІЗV!ч~ии ::шт::-r.1~,.

з'f~;~З~':;ни:1 АВТОМАТ

6 ОО Якщо взм ПІСЛЯ ..

,

22 23.1J М:--ТІ-ЕН. М1жнзр.огляд · •

18.30 Муnьrфі.Іn.мм. 1 8. 50 •1 ООО-+ 1 реклама•.

"'· ·s

00 .. f.i

21.25 ·АМ!ГС ТА ЙОГО ДРУЗІ· ~~·""'сср'""' 21 .ЗО·~< КУПУЮ ЦЮ ЛІНЮ1 • i:r:;P.•-<cpa теnе::~;::а;у. 7 :еі).Я \Mer.c;•~~o.J}. і210 СВ:ТG'JИИ с;;ОРТЙВНИ~ r;ГЛ>Щ G"P'·'·'

07 30 СтудІR •РОСТ•. 11 :зо му,;..тфuіьм. 11 .45 Худ. фільм .Сходж..-я•. Драма. 13.35 Відеомузика. 13 5О •Гад10ка•. Худ. фоr.ь". 1 5 за Франція ПІСНЯ . 1

('І.еr.сикаj. КУПУrО ЦЮ ЖІНК'у' ... r-~оем'сс;~

те.nе:.еріз."'І~ б C('t:;h

K-Nr..

21.15 •1000-+1 рекnама•. ' 21.20 Прмrо-цwсміі ""УА·._ ..Дух

орпа•.

11

2О.45·А~-ТІ-ЕН. М1жн~р.оrляд

(ВеликобрИТЗНІЯ)-

23.25 Програмз nеред:ІЧ на ранок. 23.30 -· 03.00 SUPER CHANNEL. ЧЕТВЕР, 12 оg'зс ТВАРИННИЙ СВІТ АМЕРИКИ (США) 10 ОО ·АМ'~О ТА ЙОГО ДРУЗІ•. МупьтсерІо.с

12

07 .ЗО СтудііІ •Рос:іо. _ _ 08.00 Нім8ЦЬІС8 мова Д/111 дотем. 08.20 Обра3м ІІІПИЧНості. 09.30 Тасмнмци маrічноrо nортрета. 12.15 Му..... , . _ . . 12.30 Х,д • ._..З.КО••••іі 11111106•.

~Мексик~)

·c-os .s; КУ:lУЮ Ц'О ЖіНКУ•. теJ,есер•З11у.

8

Премцз

серІя._

1О 45 ДСSІРКА ВІДЕОКЛІПІ В. 2J.OO V.CSA СЛОНІ :З ПІ3н.зsзльн.з

nport::.1·'<~.:.. ?С ;.~1·"7"' ЕН М К'І- зр оr:~яд Драма. . ( вр··;••.:(:Q~1~,Зj.11Іоj 15.00 •УтрІОм-ріка•. Ху~ телефольм. 1 серія. 21 .lJ() ·~~~"}t0r!.t..~~д КА!ІАЕРА. Ж.1р"' ~'J'f (CL...A 19.25 МуІІЬТ~. :'~ ::"' ·Л\.-~::а т; ЙСГО ДРУЗ!~. t/y;·ь-т:(·~t::lr. 19.35 •100&+1 рекпама•. КУПУ.О ЦЮ ЖІНКУ• Прем'срз 19.40 Худ. фільм • Людrоона дощу•. ·t::~P.co::·c·~·; 9 с:еР1Я (Мс,·сиw:.:а~ :; .... ·-: ~~ ;~C:l! ЗОРУ. Драма. 22.:',... ~I(Qt")r",'"l~; 21 .50 •1 QOO-t 1 р8ІUІІІМ8•. ;"2 ~5 '.•<:оИ~rіИІЇ' Л9ТОМАТ. 21.55 Відеому:ІМU. :>2 10 Ж.·Б.Моnьr:р. •Міщанин у дворянсте••­ 23 10 f.).--:-ї-ЕН М.Jf"н;:tр.огляд (2e-it'lкc.f)::..,.r:J)щ•) в става

.::s

·><

..

П'ЯТНИЦЯ, tз

~ = ~~~ ~пг_;:~~~~~~:~~2;;~~;~.~Е~с~.

.iJQ_<;тy.D.J•;Pqcт•. •1.25 Мульrфільм. • ~ .40 Гостросюжетний худ. Ф•nьм .. Верn,.саль•.

• П"ЯІІІИЦЯ. ІЗ с-9· ЗJ ;-;:··х::.tJднЛ I(AMf.PA. ).\орт-шоу (СС!.Аі

:. :.5 •Уrрк:.~··~·:,;,::.- Х·;д їеле-фІльм. 2 серІР

::~ 5~ еД~/.:.) тА і!с~-~ ДРУЗі· Мультсе~·З.'1 1(: ОО .r.; к·~·r.ук; І~{: ХіНК'У· 1lpe~.•t'є::-:~ теле:е;:о 1 .:і.'":У ':' .:.<:!~·~ (•.t,_:~.c~·k :1; • ·; 4С У n~;:1 З·.~-;:у

~ 5 Сс:'"!ь ж~~:-s; · ,-) Г;п·•ет-"с..U~>•• -я

n~·· 16.45 Панор8МІІ.

13.30 Міс •WОВіІовміі ІІІІІвх•. 14.00 Н- (3 сурдоnеРеІСJІІДОМ), . 14.25 Прем' ера муnьтфіпьму о(Іринц І . ~·· 14.50 Цetnpanwиit ексnрес:.· ~телаурнм. 15.20 ТІІСJР'ІІІЙ И'ІЇР 110181О31Пора - · •

23.30 оЧуnсио.

Yf-2 І КАНАЛ ·~ОСІJЬ

-.

Л.Єнrібарова. 11.30 ОблИ'ІЧІІ впади.

23.20 Поrода. .СНО..._І• .-Ніt8tиіі ....... 8lml 83ірор~ 23.55 Сnорт. 00.15 НічнІІіі хіт.

оВИД• предс'Т8111\ІІЄ:

-

.

Немоднмй Зайцев. _ 10.40 ГапаІСТМІіа оЦирІсо. Комкурс ІМ.

•КанUн•. 23.00 н-.

21.55 м-.

ІНІСТ

08.45 Автоrраф по с:убqтах. 09.15 ЕКО. ЕксіJІоА'ІІІІІЙ оrлІД. 09.30 Медицмна дnв тебе. 10.10 СnужіннІ му3 не терnиn. сусти.

20.00

-

ЛкW!иапаснІІ. . Прем' ера ху.-; телефіт.му оСуІнІ•. 7

205

Р..- :зірка. 10.35 lliiaolmJie ре810.

nредст81111іtс,., «ПСІКІІМІС ДJQНІ'NВ•. 08.15 Епьдорадо.

с:ерів.

бара•.

__

• ОСТаННІИ 3

09.00 Докиtк:і Вдома •• 09.30 Тмра •Сnортnотоа;

•несамОІІІІІТоrо• •.

Норнм.

22.20 Авто-шоу. :Q.35 І1рофІіІІц, оХо;

муJІЬтфіпьму оДенвер дмно:JІІІІріва.

06.00 НовІиІ. 06.25Р-~. 06.3S Суботиіі ранок ДЇ/10801 ІІОДМІІІІ,;,_ 07.20 Сnорт-.07.50~·1--

"--·

у nеререї

08.00 Центр. . 08.30 з ранКу раненwr:о. n~·єра

ОСТАНКІНО

15.05 У сві1і тварин. Філ.,... рамсера А.Зrуріді. оРіІІІІі·ТіІІІІі·T81Ji•. 16.20 Haw му:ІИ'ІНИЙ ІUІуб. 17 .ОО НІJІМІИ, 17.20 ТелекаНап оОстанасіно• nредста'іІпвє ІІJІОІ'1І8МУ о6ере:ІОВІІ rinu РосіІ•. 17.40 Поrода. 17.45 ЛІ0ДІІІІ8 і 38КОН. 18.15 Ваrон·ОЗ. 18.45 Паnе ~дес. 19,40 Ве'ІЇрtІІІ Q:IQ,

З серіІІ.

20.45 На добраніч, дітиt 21.00 УТН. ' 21.35 Сnорткур'ер. ІЦодеtІчемпіонату свnу 3 лen:of атnе._. • 22.05 Телетеатр nредсТ8111\ВС.

Р- гіиtастика. Авто-ІІІСSу. Т8ІІНОДРОІо\о 07.00 Годмнасиnидуху.

09.45

,

:5?.-И

СуУдіЯ ~ o'teт•8•10DT•.

06.20 06.30 06.45

М.Костомаров. •Чорне копо•.

-14.25 Ёірида. 14 !ІІІ 6&знес-кл~r.

:JU/8

06.00 н-.

23.05 АртоfоІ8ідІн. 00.35 УТН • .

12.55 •Дрібниці ІDПТІІ•. Худ. тener.epian. 9 і 10 серії. 14.00 Новмни (з сурдоnереtUІадом).

ра,

19.50~~·. 20.00 Вікно в-Амерt8су. c:n-a ~~ оГоnосу ~·і тепек-

20.З:~~. ПОДО(ІQ.

Леонардо• (ітuі11).

19.55 20.00 20.40 20.55

твороість хуДОJІНмка !.Марчука.

18,15 Сві'ІІІДО. 19.00 УТН. 19'.1 О Чем1іонат світу :1nen:oi атлеrикм. '20.40 Му111о.,._ оЛітІІОЧІІА буДІІІІСІІІ• • 21; 1(1" ПпеІДІ. . 22.10 &уд~отеан-. 23.30 Сnорткур'єр. 23.40 ·Шоу В.;ІаАцева.

16.30~~

1о. 1о Клуб М8ІfДрЇІІІМІЇ8 (:І сурдоnереІІІІ&ДОМ). ' 11.00 Новмни (:1 сурдоnеРеІUІ8АОМ)· • 11.20 •СпоненІІ•. п~·єра філwq·

A:Jбvuв

УТН. 15.1~ СМоІлІОДИ. 15.55 На варrі. 16.40 Му:ІИЧНІІЙ додвток до •Канапу •д•. 17.40Худо-і'І8с. ~Про

15.00

os

. nporpaмa • 700•. 17.00 Чемnіонат ІІм :а фYroony. · - ...аніfІро. ··д.t-. 18.45" ХІіоніІІ8 мвс. 19.00 УТН. 19. 1о УкраІна ІІНІІІУ8· 19.20 Винесеннв Хреста Господньоrо.

22.05 Alщetml. • 22.35 JІітерІІ1урНО•ІІІІІСт8чwса студі1І •Основа•. Худ- 8ilrrop х-.о. 23.05 Худ.фіnІом •Фонтан•. 00.40 УТН. 00.50 ОпіІІнNІміі 11,-"-С!,.

• ЗО Студ;• •Рост•. 11.25 му...т~. 11.40 сЗS 1181111И" f111.1Ur· 12.15 Худ. фіт.м ~~

14.00 . . _ ЩВСТІ.

термінщ 1 Одеа.

Мандепьumм.

ИІ!У-"00.

13.00 Дnв дітей. Худ. телефітом .nрмrодм Буратіио•. 1 С!!ріІ, 14 .еn~моІ•. Фіnьм-концерт._ 14.30 БлеrІ віс:1ь а Ріасом Р-ером.

1S.OO t'ТМ. ·• 15.10 Всесепній c:nosn-ornІA • )І(илnетт•. 15.45 Море 1 нафта. Про будіеницпо

05.00 н-м. 05.20 РІНІСова riro8;acn;xa. 05.30 •РІІН'ок•. 07.45 Фірмі~ rарант~І 08.00 Новмки. 08.20 8 ГОСТ!ІХ у U3101. Худ. тепефіт.м ol'lpoдleett. СІІЇІІо, 09.So Пое-.міі ам&м. Ocwl

•Просто

арфи• і:ІЦІWІУ •Оnовідка старого міста•. 12.55 ДnІІ дітей. Худ. телефільм •Пригоди &уратіноо, 2 ~в.

·

12.30 ДQброго sам :ІДоров'в. ~~

1б.ООУТН. 16.10 Дn1 дітей. •Три акордма.

~urpaмa.

11.55 Ярмарок. Вис:тавка-ирмарок маіістрів народНо і ТІІорчості. .. 12.25 Фіnьм·бапет .Легенда :Jа'ІІРс;JІUІНОІ

nрограма.

12.00 УТН.

Ритмічна rі-астикв.

У НедЇІІІО вранці. Вnepwe на екрані УТ. Муnьтфіnьм

2.

10.05 Теnетехнотека. 10.25 ПрокидаіісІ і 3r8ДУЙ! Му:ІИЧНа

авторс:ьІІО/ nісні;

високі і•.

YТtf.

10.50 Хіт-парад •12 манус 2•. Частwtа

- Док. телефільм аКрасень Джек•.

10.00 Мультфільм •День .. вродження•. 10.10 МоnодіІКНа Cf'/д/R. сГарт•11.10 Оберіг. Фссті'!Sаль УІІРВІtt<ьк<ІІ

року

1993

k'~HAA

•Ой, хпоn'ІІта, та~ра-ра•._ ___ 10.30 КоліtІІЩИІfа. Сторанки Істораt.

-WІІІrеру.

09.30 Музи і ДІТИ. KuнuetJІ вихованців

1\ртаньr ав

. 08.00 08.1 О 08.30 09.30

серпня

7

-----------

ПОНЕДІЛОК,

08.00 УТН. 08.1 О Ритмічна rі-асtмІІ;а. 08.30 Дnв дітей. оКурочка рвба•.

07. ОО 3 с:.омоІ ;:;> IIOCWoiO І. 08.00 С8ІДІОІ 08.25 Худ. фсnьм •tie с •І'&ІІ•йте в Іі'оІене,

---- ·-

1:.

Субота,

8

.:..УІ~/

гін•.

стор.

3

..

~C.5J Е·.оr::--о;;д

~~~· :;l~:r•. ~~г. :,,~:· р•;с:.:1сь·ких фІЛОСОфІВ.

'(, Со.,ос·ІН . з=: Aнrr ,.., .. t.o ... J . .. . -

'-..1G3.3 у t-+.ЗС в 5риТ::н1Іі. БІ·бІ·

бо

С Рахманінов:~.

19.15 Мультфіт.м. 19.35 •1000-+1 рекпама•. 19.40 Ху~. фtІІЬМ •д.еніфер 8-а•. Комедоя. 21 45 •1000-+1 ре-. 21.5('1 Хvд фііном .Свідок вбмаства. '' •

09.00 З ранку_~нько. 09.30 Докм ІСІІАОМ310.00 Asroмcnocair. ПорІІдИ аатоІІІОбмтеnям. 10.15 ТехнодІІСІМ. . фіn 10.25 •Ті, що проnаnи бuоtіІСТМ•. Худ. ьм. 11.45 Сеіт гроІ1ІІІЙ АдІІМв Смпа. · 12 15 Д:saoнin.... 215-0D-35. 13:25 Прем'ерадок. телефільму •Америка. на ...-wv:sминуnаrоуuаіібутне•, 11 сер~ _ ..... ,

(США).

СІу... Т8ІІІІf1РОІ"Р8••~•8•ТеТІІ.

15,05 МуJІотфіам ооРа&ІІформасо, 15.55- -Співм ГреІс Дjlotlc. 16.30. С'ІУдіІІ· сСnорт + Sport• Пред~н.

18.15:Т~. Є.8~ІС~·

18 ЗSіІегка атЛ8DІІСІL Чемnюнат ceny. . Марафон. ЧОІІОІІіІСИ. 18 ~ С73Р'Іі~е~р. с ·, .,.r ~ •Тет·а-пт.. •

'

телесерІалу. 1С серІЯ (Мекс.,кз).

ІQ ОО .я КУПУЮ Ц'О ЖІНКУ•. Прем єрз

· - телесер•:111у _10 серІя (Мексик~) 10 40 МУЗИЧНИІІ' АВТОМАТ ' 11:ss Програм~ nередзч нз вечор. 12 ОО Перерез І4~ЗО В1деоте.і:.

16.25 ФІЛЬМИ МИНУЛИХ РОКіВ. ·МИНУЛОГО РАЗУ В ПАРИ.$; І,,, · Худ.фі~ь~

Укра•ном~вни' бrо<

18.25 І:ро_г~;'""о"~~е.:о• нз ве-." 16 ЗО Му,,":ОІ .. ~JС< 19.C"N roд~--·J.J~ ~.~є...~с~.~д.:.1д 20.00 ГEPMbL::J. '-:Jо>-"Р~срмо (CL:JI;i -

РОС.МОВО<:

·-

14.25 На nрИЙОМІ У В~куІІіІ.

!У М:~~-

.

22.10 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. - 23.10 дЙ·ТІ-ЕН. М1хнар.огляд (Великобританія). 23 25 Прогрзмз nередач А~~ЕLок. 23.30 -· 03.00 SUPt:R0~ 14 СУБ ' О9.ЗО B~SIP У Ж\11ТІ H~y<.-non цикл (США). 09.55 •АМІГ-0 ТА И:JГО ДРУЗІ•_ Му~ьтсер1:111

СУ&ОТА, f4

13.55 дІсем.

чзст.,.инз.

20'.45 АИ- ТІ-ЕН. МІЖ•ІОР ОГПЯ.D.

(8еликобр.,тзн••/21 _00 ВИБІР у )і(ИП. Наук -псn цик.1 (CuJA, 21.25 •АМІГО ТА ЙОГО ДРУЗІ•. Му~ьтсср•"'' 21.30 ·Я КУПУЮ UIO ЖІНКУ• Прем єрз

:111ь. м

· З5 Нсв11V. старии ~ВІТ. •; О~ Ecк-yn::m • . '15 Знаі<омтесь, симфонІчний оркестр ІМ.

Триnер.

~ 5 МУ3."~Н~-1Й л:·. ·::~~~1;.:

20 _00 ·ГУСЕ:НІІІЦ~ КЕіі· Муnьтф:ль".

'" Ангnойськз ... аво. с омеинии - · . J5 США. _ .

1~

_

·

20.45 ВИЖИВАНН~ У свото твари" {8Є/'VІtt:Сбnит:11'1 1 ~} •

2' ~О ,Q:)5ІP!V\ 8ІД0К,1:01'8. •XIІlf1-CTP:~ БЛЮЗ· ТР.,-.есеро:І/1 :сША;

21.45 22 ~') 23 2!) 23 30

СоСЖСИ З чАСОП>~СІВ.

Г·;:._:<~:З~-'~.11!!-~~ ~~~;~не~

,- о·• .-u .:.J"tfi ~· .Aii:N_c НЄДІЛЯ, 15 А"'"0"""'";; 5nor· 08 25 Г:~:гр~мз середзч н_ о р~но• 08.3 ."'.- Д:~б·рк3 е:д.Е>оr.Л!n:в

19,41). Мy...'rфiJiwll. :о~-; АІЇ'-Ті-ЕН М'"'"~' crм,r. 8 1Q.SS •10С10-1;1 ~ • ,~е.lи•с5ритзноя). 20.00 ХУд. .-.кoocret\18.o . ..........,__ '•Р~Іноr.свниіі блок 21.40 •1000+1 - - · · ·)9 ЗО МУЛЬТФІЛЬМИ. 21 4\5 КО\tцерІ'. '0.00 ГОДИНА МЕЛОМАНА 2з:о5 у 1110блена мелодрама_ •Червоне 1.00 ГЕРМЬДО. Шоу· nрограм~ (США)-.a§лv.Q•. Худ.

фІльм.

НЕдіЛЯ, 15 09.00 Город - цілий р1к. 09.36 RТL+. 10 4о Авіакосмічний салон.

Іо:ss-,Леrка атлетика. Чемnіонат саПу. Марзфон.Жінки.

11.15 Діпrм. •Мумі-тролль•-

т Студоя теле~rрам • ет-а:теr•.

рос.моеою

1.45 ВИЖИВАНН~- У сет твзрин (9еnикоб~итанІя)

2.10ДОSІРКАВІДЕОКЛІПІВ.

2.45 .х:лл-СТРІТ БЛЮЗ• Те11есерІ:ІІ1 (США і

.з_зо СЮЖЕТИ З ЧАСОПИСІВ.

!4-25 Прогр~ма nе_ред:~ч нз ве,·р <о<rnомовнии бпок.

14.30 Водеотекз. 17 _00 Фільми мrонулІІХ рок 1 а. •Шерлок Холмс 1ночний Jlt3J<•- Худ. фільм. ікраіномовний блок: 18.25 Прогрзмs nередач- на вечір.

12.15 Худ. фольм сСопоаем•. Ка:нш. 13.20 Леrкз :плетиІСа. Чемпаон~т СВІту. Мзрзфон. Жонки. . 13.55 Прем'єра док. телефІJІьму •Америка-на 18.ЗО МУЛЬТФІЛЬМИ_ шляху з минуnого у майбутнє•. 12 серія 19.00 ГОДИНА МЕЛОМАНА. !США). 20.00 БАСКЕТБОЛ. КращІ Ігри НБА. '4 05 Автогрзф по суботах. 21.00 ВіДfОМОДД. . _ · 4 35 М.зксимз. 21.25 ДОБІРКА ВІДЕОКЛІПІ 8 . 15 05 Чзс мІсцевий_ 2~ .45 ·КУПМЬНИИ КОСТЮМ•. Худ.фІЛьм . Студія телеnрограм •Теr-а-тет•. 13.25 Прс~р~ма. nеред:ІЧ на·з~тра. 15.25 МульrфіІІЬМм. 23.30 ·· Ov.OO SUPER CHANN . 1 15.40 •Пам Rті Віктора Цоя•. На теле.."Рані іСТV __ 15.55 Худ. фільм •Голка•. Драма. Міжнароднеі Комерційної ТелеродіокОМПіІНІІ 17.25 Масоси-wоу. з nонеділка по n'ятницІО 17.55 сЗS хвмпмн джазу•. о 21.30 дивіться новий художній 18.30 •1000-+1 реклама•. мексиканський тел"серіал 18.35 Худ. фільм •Покnмк nрироди•. Комедія.

19.50 •1000-+1 реклама•. 20.00 •Новз сrудія· nредстзвляє. 20.50 Фестиваль індІйського кіно_ •Я вчинив nрз'восудд••-

•Я КУПУЮ ЦЮ ЖіНКУ•.

u~ 33ХUПЛІОІРЧ3 саrз про ре-дину Монтес де Ока.

npo ВірНІСТЬ і ЛІОООВ, про

і1Ідстуm1Ість і ненависть; про всеперема­ rаючу СИЛУ КОХЗНІ-tR.

С~ла p_;IU'1a~" НЄ n~ту~::ІЄТЬСЯ СИЛІ 1(0Х3ННЯ.


4 стор. 8

Субота, 7 серпня 1993 року

свято

«НОВЕ ка>>, яким керує Заслу­ жений працівник культу­ рн України В. Ф. Коно­

ЗАЖИНКІВ

щемко,

Жнива-93

IUIIUIIIIUIUUIUIIIIIIUIIIIIIIIHII ~ІІІІІІІР І

Минулої суботи в Му­ зеї народної архітектури під відкритим небом, що у селі Пнрогове, відбу­ лоса

урочисте

чатку

свято

нографічного хору <<Го­ міН>> під керівництвом лауреата Державної пре­ міІ імені Т. Г. Шевченка Л. І. Ященка, почали за­ жинки з радісними хлібо­ робськими піснями. На одній ділянці лану жен­ ці жали жито серпами, а на іншій косарі коен-

по­

жнив.

На

великому

масиві,

де

щедро

вродило

не ба за

жито, відбулася служ­ Божа, під ,час якої старовинноЮ тради­

цією

бу ло

шого

снопа.

освячено

ли

пер­

музею

Під час перерви колек­

і

.

·

косами.

тив

Працівники учасники

дорід­

самодіяльного

ного

хору

nтахофабрики

фолr,клорно~ет-

народ­

«Джерело»

із

<<Киїrсь-

запропонував

дистанції

на вибір 5 кілометрів, 10 кілометрів, 21 кіло­ метр 100 метрів. Броварчани Світлана Цифра та Анвік З.гурсь­ кий обрали 1О кіломет­

рів.

Для

Марафон-93 у Рівному,

обох

року

1993

у

це

сезоні

був

у

Ниєві

24

Часом оригІнальний хід у звичайній справі

серпня. До речі, змаган­ ня у Рівному переважна бІльшість учасників роз­

кавою, привабливою. Так і з Рівненським марафо­ ном-93. Варто було спо­

глядала

вістити,

обрали стежки на березі притоки річки Горинь, що ділить Рівне на дві нерівні частини. Траса

«освіжає,;.... її,

робить

що

ці­

а

влітку

За

учасники

стартують 12-ї години,

такої

пори

спортсмени

l!же

та

лю­

бителі бігу виявили го­ товність подолати 42 кі­ лометри 195 метрів у жаркому липні J{рім ма­ рафону. Юрій Нефьодов

Іtри.иінальІlа

Мінська за

зупинили

еконо­

ні

пporn

груп

працівники

транспортного

парку

з

nарків

рад­

сьогодні

бо

що

такі

«Богданів­

не

на не

у

І

ї 14071

варською

ІІІ!

СШ

М

сНОВЕ

ЖИТТЯ• Ра,ц

За.сновннкн

Мі<ька

і

9

А.

Дні

з

енна

останнім

доводилося.

р.,

народжt.чна.

великою

прослухали

ін·

ступ

жіночої

У жінок найшвидшє

групи

кнм

Ціях

52.З1.

Ставши

J.~Овіки.

йо­

на

спорту

у

Перемо:і\ців та призе­ рів, що представили 41 Місто України і країн СНД, щедро нагородили

дів

сr1онсори

висот.

ж

лякові

рівненські

складі

:збір­

на.шому

ВІКТИЧ.

зем­

нвитками.

та

З

таким

же

і

наркоманам

мешка­

ни_и

завод;>

дав

ко

поранення його

А. С. Хочеш

районі

повіриш,

ножем,

як

а

що це

не

(кооператив

лучено

Як мухи на мед, так

і

наркомани

ровину

для

<<білої так

називають

лtкарі.

І

на

дільницю

<•Торгмашу>>

саме

цієї

Ідуть

навіть

із

саме

лева

Се·

над

то

диться.

звідси •

,

Ко.J(·отив

Бро­

мус

:s

nтахарадгосnу

nриводу

смt:рті

і

nнс..rювлює

щи~

кілограмів. що

як явище,

То­

аж

не

'

і

б.1нзькм

міської

та

газети,

Броварські

ВОЛОШИНЕНКО. 17 квітня І937 року. субота..

АДРЕСА РЕДАКЦІJ: Те ..ефони: редактора ж нп я

4·0?·92;

-

4-04-61;

вид

-

соціаJІьних nідділу

-

4-21·34;

nитань,

таких

' стра­

відсотків:

1 рік - 230%, 2 роки - 552%, 3 роки 1382%.

Наша адреса:

Бровари,

вул.

Га·

БРОВАРСЬКИИ ЗАВ~Д БУДІВЕЛЬНИХ КОН­

СТ~~н:цп~ за

готівку реалізує

населенню над­

гроою памятники з природного каменю <<Габро>> 1 N;арnт~·рuвої кришки високої якостІ. Ціни нижче кооп~ративннх.

Адреса: м. Бровари, вул. Порошкова,

ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО

2, Б3БК.

<<БРОВАРИСІЛЬ-

БУД» надає додаткові послуги в правових нях,

складанні

і

перевір~і

кошторису,

питан­

розробо~і

проектів індивідуальних будинків і забудов, органі­ зації приватизації і інших питаннях. Оплата згідно з діючим законодавством. Зверта1'И:я за адресою: м. Бр:;вари, вул. Ниїв­ ська, 170. ОП <<Броварисіль'іуд,>, т. 5-14-91, ~10. о

..

ШДГіРИЄМСТВО

(.ІІігмент), дверщ

сухі

блоки,

--

білила,

цеглу,

рубероїд,

залізний

суху

вапно

18.00.

після

'

, ПРОДАСТЬ

Знертатяся за адресою: стого, 17 Тел.: 4-22-9З -

Ко:·~еІпив

Українського

аrро~lСгко.нс;рукція» щиро l'Пілки об'єднання Б~'НЮ зі

r~~ептю

l"toro

АдмівістраІ,ія

су-

\)адrоспу

рнк

штукатурку,

гашене

і

негашене.

м. Бровари, вул. Тол­ в робочий час; 4·03-35

матrрі Софії

орендно.rо

висловлює

державного

с11івчу~ає Михайлу

«У~'...ІJ-

Іванівни.

ПJі;щриємства

глибоке

сnівчvття

•Бров.ариnром.·

оnератору

тяжкої

ГРИ·

втрати

Анатолія.

покійного

відділів:

об'єдн1ання

голові комітету пр~;ф­ Федоровичу у зн'язку

ньов~· Анатол[ю Миколайовичу з ·ПРИВОДу пЕ-рєдчасної c.\1·epr; .його енна

І

ааступннк

сІльського

листів і масової 5-13-91.

радІоінформацІ'і

1.0~

6, тел. 5-45-58. lхатР. автобусом М 331 до зупинки <<Світдотехніч-

Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. 4·03-76; застуnника реда~н"ра, вІдділу суспІльно-полІтичиоrо секретаря

<<ОМЕТА-ІНС~.

короткотермінового

редактора

В.

255!)20,

вІповідального

промисловості

нарахуванним

Чe-<aєntu Вас!

Глибоко

директора

цвяхів

правнлами страхування капі'І'ІІJtt

rарін~.

дово­

Олександровича

рідним

за

новий

з

жит:.обуд>

•Боrданівський»

Георгія

••

виробництву

черговою індексацією вкJІадів.

хування

обмн­

пункти,

Еіяк

по

Броварах).

нар­

населені

.

співчуття

по­

наші

r;олишнього

ЛУКАШЕВИЧА

Альбі­

найбільшу

-

у

ТОВАРИСТВО

ТРр~ІіІІ страхуванна:

Гого­

н~· ла

освіту

із

заявляти,

команія,

не

земJІяк

дУРJ\tану

вісім

му-то

иайчасті·

Х-о

Кри­

як

наш

зберігав

кількість

редньої Азії та Кавказу, з Криму та інших пів­ денних областей України. А оскІльки до Броварlв найближче із крупних міст розташований Київ,

саме

Але,

Олександр

порп

затрима-

Києва і

Рога.

дивно,

...

серед з

з

пропонує

ма­

опію,

внготовлен­

наркотиків

вого

д(Із

бо

для

гості

життн ·і здоров'я від від нещасних випадків;

ЕИ­

голівок

тернторії

Повідомляє про нову пільгову розпродажу <J'l'j111.-

кілогра­

мілілітрів

Були

в районі тільКи не поба­ чиш!

5

них

наркотнкп

кого

зелених

ку,

звіду­

нових

смерті>>,

мів

ни

18

на

вітає слоїх клієнтів, застрахованих до

зіJІЛЯ>>.

котрих

понад

пристрої

с!ш, накинулися на Бро­ варщнну, щоб зібрати си­

у

знаходиться

заводу).

заготівель­

помогою ·грОМВ,J.СЬКОСТі було затримано дев'ят,:, наркоманів,

забезпе­

Довідки по телефону у Києві: 229-51-09.

співробі тинки, райвідділу міліції про;;uдять опера­ цію <<Мак-93>>. І прово­ дяu досить-такИ вдало, б:> тільки за чотири дні наприкінці липня за до­

дядь­

Дзюбенко. - не хочеш,

і

візи,

ВИРОБЛЯТИМЕМО ЦВЯХИ

.'Іадчюав

шляхи

никам. <<Чортового

нець Бобрика В. Федо­ ровський, котрому зав­

паспорти,

Звер­

MaJI? підприємство запрошує робітників і Іfа­

Щоправда, не всі з таких подорожей завер­ шуютьс:; вдало. Намага­

діагнозом

потрапив

ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ

службові

СВІТ."І()ТСХН!ЧНОГО

xoвиx но.:тісів

сюди

в м. ~а.

домовленістю.

дурманом.

nерекрити

на

Наша адреса: м. Бровари, вул. Чкалова, 3. Іх,~:т автобусом М 331 дозупинки «СвітлотехнІч­

ножового

ючись

сезон

недалеко. від

ІЮОПЕРАТИВ}' <<ІН~ТРУМЕНТАЛЬНИК»

року,

хлопця довелося госпіта­ лізувати до лікарнІ.

ПОДОРОЖЕИ

<<бархатниЙ>>

н:а роботу потрібні фрезерувальники 5-6 роз­ рядІв Д.'ІІІ роботи в інструментальному цеху. Опла­

ше й починається подо­ рож людей за маковим

живіт. Поранення було настільки серйозним, Щ-'

в

Пис:а·:и: Ниїв-162. До з<J.rтнт<J.ння. Хоменко ГСJ.лині.

поведінкою J за такої ситуації завдав сниові в

ор­

5-45-81, 5-65-49.

Осjюрмляємо

,·усмо

зоряних

В. МАВРОМАТІ, аавуч ДЮСШ мichK8J 11~ спортивній роботі.

підприємства.

й

на високооплачуваних роботах у Пол::.щі. татись можна без закордонного паспорта.

трену­

ви­

БЮРО

в с. Нікодаєвка

ДОПОМОЖУ

ін­

водних

нових

установи

Наше бюро проводить відкриття віз за кордон.

Ни­

ної команди ·україни. По­ бажаємо

Збройних

5-34-15.

відпочити

Те.'Іефони:

з

пає в· Англії на чемпі·JНСJ.­ з

лавах

Свнаторн та в готеJІь <<Феодосі''

культу­

продовжує

Європи

запрошуються чо­

в

D вартіть путівки входить прої;,;, в обндв~і, прожнвання, харчування. Термін путівки 15 днів.

плавання.

фізичної

він

довідок

б,азу <<~-~ангард>>

дис::а:1-

ст у дентом

для

запрошує

у

метрів

200

службу

підприємства,

БРОВАРСЬКЕ

ватися у Аркадін Леон'і­ довича ПарвіІИ, тренера ДЮСШ. Зараа Вячеслав висту­

ті

поранення

внутрішніх справ

пройшли

Сил, а пп вільному найму еJІектромоитерн. Крім цього, запрошує~tо на роботу громадян,

НЕДІИСНИМ.

депутатів.

середа,

котрі

Тсш~фон

липні

"державного

ституту ри,

незрівня­

А.

і

400

ївського

51.57.

:налі

місця:

ЧОЛОВІКИ

rаюзаuн.

в

комплексного

ний Віталій Перов (Бі­ JІа Церква) 47.42 та Валерій Буртний (Лhвів)

-

рОНІі 11 органи

ЗАРІЧНИИ.

проходила

других

1.01.14 і Ніна Добрая (Біла Церква) 1.02.3. А. Згурський у віковій групі 60 років і старше --

ЗАПРОШУЮТЬСЯ

~- зт;'язку з організацією районного відділу охо­

місті Буффала (США), привіз броварчанин, ви­ хованець ДЮСШ міськ­ во Вячеслав Валдаєв. Він відразу завоював ~ra

(Львів)

третім

зать Коля і онук Артем.

Дві срібні медалі :1 Всесвітньої універсіади,

<<десят­

nагато літ.

обід.

В БУФФАЛО (США)

років), Світлана Циф­ ра фінішувала першою через 52 хвилини 41 с·е­ кунду. За нею Ніна Но-

випередили

мисте­

відбувся

на

зда;нR~ .. охороняти

59

го

побажання

3 любов'ю і п:>вагою дочка Люда.

НАШІ

із своїми ровесника­ (вікова група 40-

був

Н

роз­

кулішем.

яка

рольова

сценічного

А.

3.Іо.22.

на

у

Господарі поля почасту· вали жниварів і сnіваків традиційним хJІіборобсь­

(Львів)

Змагаючись

поба­

Якнай­

звершень

Потім

:ви­

на марафоні бігла Ольга

Банкіна

і

нових

Тн ЦТІЯ HClC, MJB СОНЦе ТеІІ.1е і JIQCK<!Be, ІЦо дарує ніжність і прекрасний світ. Тож прийlV!н сьогодні всі НСJ.йкращі квітн

цтва.

другим -• за 2 години ЗО хвилин З8 секунд; Олег Лютий (обидва з Ниєва) третім -:- 2.36.10.

ми

їм

кращих

увагою

.присутні

директо­

хористам

жала

фольклорно - етнографіч­ ного ансамблю села Вов­ чок із Козелецького ра­ йону · Чернігівської обл~с­ ті, яким керує НаДія

Ці>>

заступник

внтку

З

,.

виданий

Баба-Мірзоєвої

редаJщіІ

ви~оду:

нас

А от читати, кидається з

середню

В,роаа·рських

Ради. народиюс

аиходить

багато

церту

кувала

прикро, стає найперекон· лнвішим 3ргументом при з'ясуванні стосункі.!3 на­ віть поміж найближчими родичами!

погро­

для

депута:тів.

колектив

-

ім'я

rазета

-

Редактор Га:~ета

на

ВВАЖАТИ

нг.родних

раАо·кн.а

та

мо­

доводиться,

'

про

17 .06. 1988

Валентинівни,

раІ!о~<ної

k

АТЕСТАТ

від

не

Мннулогп ж тижня са­ ме таким способом з' ясо­ вуввв стосунки зі своїм «чадоМ>> М. І. Н-ко у Богдаиівці. Під час свар­ кн батечко так розійшов­ ся, що втратив будь­ який: контроль _над своєю

-.,

N2

діти

випадки

не дивина. що батько

Без будь-яких докорів совІсті злодії вивели із ладу і два . зернозбираль­ ні комбайни «Нива». в

за

дати

жують, а то й завдають тілесних ушкоджень сво­ їм батькам, дивуватнея

шукаєш.

ЗАГУВЛЕНИН

єднаймося>>

Р,~Ір(,гого батька, любдячоІ'О дідуся ОТИЧЕНКА О.ІІеf;с:·ндра Васильовича щиро вітаємо з днем

ра музею· Лідія Грнго­ рівна OpeJI щиро подя­

ших.

мимоволі

Тому,

часом

автомобіль

толку

аргумент

скаже­

.«Заплавний».

на

Ніжне найкращий

свІчкою не від­

та

<<Шан,tіімося,

удар

ножем

радгоспі

навіТї

автотранторинх

жемо!?

і

ський»

матері­

..

якщо

території

трактори

птахарадгоспі

добровільних

охорони

говорити,

них цін цю дефіцитну річ вдень зІ

першим

альних цінностей. Що вже тоді про зернові та овочеві плантації і схо­ ронність на них урожаю

ЮМЗ та МТЗ. Мало то­ го, що вартість акумуля­ торів вимірюється сьо­ годні вже десятками ти­ сяч карбованців. Склад­ нієть полягає і в іншому: отаких

і

ні· сторожі,

члени

госпу-комбінату «Кали­ тянсr.кий», адже на «при­ колі» тут одразу опини­

за

умов

горошою>;

.N2 82 ( 8441 )

СОНІУНІ ВІТАНН

перлини

як

візитерів

навіть

Новаль

програ·

справжні

8

самобутнього пісенного мистецтва Чернігівщини. Після закінчення кон­

СТРАХОВЕ

диверсією

чотири

трену­

що найбільше дивує, то це безпечність посадових осіб: жодного разу роз­ крадачів народного добра

господарстJІ району мож­ на назвати діІ невідомих злочинців, кот.рГ ,осtан­ ньої декади липня тричі иід покровом ночі оруду­ вапн в гаражі та трак­ торних парках радгосІІів, внкравmн звідти 10 аку­ мулІІторів. Чи не най­ більше постраждали від зухвалих відвідин нічних

лося

для

Сергій

таких

не

інакше

змагс;ннн

концертною

киянам

вели­

тру­

лодарували

хроні"а

приходять уночІ Не

Нубка.

подолав дистанцію за 2 години ЗО хвилин 16 се­ кунд. Іван Тижнаров

"Диверсанти''

мічною

до

tpacy

пристосавана

етап

вання поодиноких бігу­ нів, змагатись же на ній сотні тіснувата. Од­ нак, майстер спорту з

жарку ва то.

53

як

підготовь;и

стартуватимуть о сьомЩ ранку і... число учасни­ ків збільшилось удвоє.

Найчастіше же з 1 0-ї до

саме

з

Славні

ceJia

дівниці

мою. Зокрема, він вико­ нав <<Молитву за Украї­ ну», <<Пісню хлібороба>>, <<Пахне хлібОМ>>, <<На доб­ ро, на щастю>, <<Посію я

пер­

ший старт на виїзді й пе­ ревірка можливостей пе­ ред Нубком Незалежно­ сті (напівмарафон). що

відбудеться

кою

внетупив

Литвиненко.

ЖИТТЯ:.

господарства

роботи

-

-

4-04-SI;

НЕБРАТ.

Індекс Друк кований

високий. аркуш

61285. Обсяг І Тираж

дру·

8 223

nримірНІfКИ.

Замовл1ення

N'

4313.

~

т~*n uцццц фn$ ~дм~nл~kn нке ап~ лн~рuц 3 q~~амн--------------Б-~-в-а_р_~_к_а_д_р_у_к_ар_н_я--К-~-в-с-~-о-r_о_о_б_ла_с_н_о_го--у-пр_а_в_л_ін_н_g_у--сп_р_а_и_х__в7~-Р:~,..... на сторіанах rа38ТІІ. 8 поліграфії І книжкової торгівлІ. hJ/fr!ІІ./111 '!• tа!ІЖ.І!ІІ !І!ОJІІ.ІІН ІІе.ІІЦІІО аатор,. аублІІІаціІ. РухоІІ!ІС!!' не !ІОа...,та-о. AAptca Арукарні: Київська обла•т•, м. Броаарн, аул. КнУвсьм.а, 154.

#82 1993