Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, еДНАЯТЕСЯ!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКО' Газета ВИХОДИТ~ S

Процеси.. оновлення, :j\емократнзації разом Із

раднкальною

мічною круто

еконо­

реформою

міняють всю су­

спільно-полІтнчну і психологІчну обстанов­ ку в країні. Позаду більше чотнрьох рокІв складного

ховного гарячнх

процесу

квіт.ня

17

1937

ють

на

лекторський

під

час

,вО\Цночас

мі.

І

єдиний

день,

лекції

лекційний

читаються за

єіЦИНИіМ планом-графіКОМ. Позитивним є і те, що

актив,

це

підприємство

час-

перший

вони знайшли Ів остан­ ньому надійну опору. Тісний контакт, напри­

са­

від

ких

меТОДіІВ,

60-іріччя Радянської Ук­ раїни. Робота першої тут розглядається

рають ті, де

«Знання»

первинною

кової

вже

зжили себе.

ор­

товариства

і

на

па,ртійним

ко­

заводі

порош­

металургії

імені

MVTeToM

просвітительсь­ які

між

ганізацією

усій повноті складностей і СУIlеречностей, відмови­ тися

то заlПРОШУЮТЬ лекторІв вищої ланки Києва і Броварів. Цього року ни­ ми прочитано 30 про­ центів усіх лекцій, а це - високий показник Тематична сцрямованість лекщій на заводі ду­ же різноманітна. Особли­ во великі аудиторії зби­

клад,

в

на

засі­

Нелегко зараз лекто­ рам. Ось чому так важ­ ливо, щоб паР1'ійні орга­ нізації допомагали їм і цінували їх працю. І в

заходи ню. у

тих

лекційної пропаганди вве-

колективах,

де

даннях

парткому,

креслюються

пар-

де

висвіТЛЮЮТЬ­

ся економічні, політичні і соЦіальні питання.

на­

конкретні

Партком

по її поліпшен­ ході перебудови

цього

залі

умовах

засІдань райвнконкому відбулася науково-практнчна конфереlЩіЯ про­ пагандистів І організато­

рів політнавчання. конференції було ня

розвитку

перебудовн

тнчного

На

підцри­

ЄМС11Ва вважає доцільним приділЯ1'И постійну увагу

шун, Б. І. КуІнов,

полІ­

секретар

внсту­

закінченню

міськко­

му Компартії України А. Я. Теплюк, пропагаи­ днстн 'IJ. В. Новнкова, Є. А. Холодов, О. С. Коланднрець, В. І. Ков-

актнвних

в

П. І.

Хлівненко та ряд іншнх. Матеріали, присвячені

навчання.

конференції

пнлн:

Темою пнтан­

·форм і методів занять

і

року

в

навчального

снстемі

маркснст­

сько-ленінського

чотири

курсах,

Так,

-

шість

на

лекто­

аудиторіях

сьогоднІ як

навчан­

і

ідеОЛОГі'ЧНИМ

перед

лек­

перед

всім

ан тивQм.

В

зв'язку з цим кожна партійна організація по­ винна так організува1'И свою роботу, щоб у пов­ ній мі;рі використовувати всі форми усної п.ропа­ ганДи, дійти ДQ кожної людини.

Н. лектор

ДУБРОВА,

міськкому

пар­

тії.

(ІнШі матерІали по лекційнІй роботІ читайте на 2-й сторінцІ).

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО сIлы 

СІРНИКН1 ЧАЙ ТА 11ІШІ

"ДЕФІЦИТИ"

ПІДБИТО ПІДСУМКИ РОБОТИ ВИКОНКОМІВ СЕЛИЩНОІ І СІЛЬСЬКИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ПО ПРОВЕДЕННЮ МІСЯЧНИКА БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. відсутня

ка­

Зазначено, що Ради народних де­ путатів, згідно з розробленими ними заходами, провели певну роботу по

налізація. Стоки виливають в контей­

благоустрою населених пунктів.

зважаючи

рім

того,

відзначено

як

Ок­

позитивне,

що розроблені заходи носять довго­ строковий характер і є, по суті,

перспективними у

результаті

на

1989

рік.

проведення

місячни­

ка благоустрою в селах району вста­ новлено 18 кілометрів нового типо­ вого

штахетника,

в

основному

завер·

шено ямковий ремонт автомобільних доріг, капітально відремонтовано 7 пам'ятників воїнам, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни, побудо­ вано два ритуальні майданчики. Особливо організовано провели місячник благоустрою виконкоми

Требухівської, Літківської, Нняжиць· кої, ПухіВСЬКОЇ, Руднянеької, За· зим'янської сільських Рад. Проте далеко не всі з такою ЙRзністю

поставилися

до

сер­

проведення

ЦЬОГ(14аходу. Зокрема, в селах Шев­ ченкс..зе, Світильне, Погреби, Димит­ рово

і

деяких

інших хаотично

розки­

дане сміття створює дуже неприваб­ ливу картину. А в Бобрику між сільрадою і дитячим садком органі­ зоване

незаконне сміттєзвалище. Незважаючи на те, що власноруч­ но розроблеНі заходи сільвиконкома­ ми передбачають' санітарну очцстку

територій,

вони

вищеназваних

тан

і

залишились

населених

пунктах

у на

папері. Не вжито ніяких заходів і до порушників.

Особливої

гостроти

ня благоустрою гатоповерхових

набуло

питан­

гуртожиткІв

та ба­

будиннів

радгоспів.

Як наслідок, тут процвІтає ан тиса­

нітаріЯ, даНЧИR1В.

немає дитячих ігрових май­ ОнріМ того,

напринлад,

у

нери для твердих відходів. на

те,

що,

І це не­

як

правило,

перелік багатьох робіТ входив у за­ ходи, передбачеНІ місяЧником. Таке ж становище характерне для сіл Шевченкове, Світильне, Заворн­ Чі, Мокрець. Затягуються 'питання перенесення від гуртожитків і будів­ ництва нових благоустроєннх підсоб­ них приміщень в Тарасівці, Завори· чах, Калиті, МокреЦі. Не набагато кращі справи і з благоустроєм клубіВ, будинків куль­ тури', магазинів. Зокрема, це стосу­ ється сіл Рожни. СеМИПОЛRИ. Прав­ ління

до

приведення

в

санова, де проби року,

води, ВЗЯТі

не відповідають

цього

стандарту.

Внконком районноІ Радн народннх депутатІв підбнв підсумкн проведен­ ня мІсячннка благоустрою І внзначив переможців змагання серед виконко­

мІв сІльськнх та селищної Рад на­ родннх депутатів. Перше мІсце прн­ суджено

ТребухІВСЬКІй,

ПлоскІВСЬКlЙ, третє руднянськ.й сільській РадІ народннх депутатІв, . Головам виконкоМів сільських Рад

народних депутаТіВ, де місячник благоустрою

проведено

на

по

низькому

рівні, вказано і зобов'язано ЇХ в най­ ближчий час навести

належний по­

рядок

пІдпорядкова­

них

на

територіях,

виконномам.

Понад сто зу­

TeMaTHKYL

стрІчей щоро!tу такнй лекторськнй доробок цієї

ннні однн з найактнв­ нІшнх лекторів міської організації товарнства

люднни.

«Знання. у Броварах. . Важко назватн органі­ зацІю, де б H,~ і ' побував Андрій ПавJlОВНЧ з вис-

тупу.

шанованої

ауднторlєю

На знімку: А. П. БО­ ЯРСЬКИй під час внс­

Фото М. СЕМИНОГА .

140 тнс.ч коробок сір­ ників, 300 кілограмів ..аю. В магазниах місько­

чалн

ще

го

зннкатн

запаси

со­

лі, сірннків, чаю. До ре­ дакції занепокоєио дзво­ нять наші чнтачі і про­

ло стійкого дефІцнту?

'101

Наш

кореспоидент

на­

це

за­

ступннку

запнтани.

головн

правлін­

ня райспоживспІлки В. І. ПИСАРЕНКУ. Ось що він

відповів:

-

З

нині

в наявності 103,8 тисячі коробок сірннкІв. На по-

трьох

тонни

З

метою

упорядкуван­

торговельного

процесу

Horo в

залишки

тоннн

тнсяч

ного

І

пральиого

иа

туалет­

порош­

ку, Отоварювання запро­ шень буде здійснюватнсь такнми

чай

в

42

.Господар'!l

товарн. по вул. кІй, 292;

-

.N9 t

машнього

RиІвсь­

«Товари

до­

вжнтку.,

вул.

150; .N9 23 «Господарчі

Rиївська,

-

товари. ського,

по вул,

6;

Красов­

та

60

сірииків,

асортименті.

-

Бобрнку

16

В

тонн солі,

товарн.

вари.

6; 39

«Універмаг. по вул. Гагаріна, 14.

-

,N't

На року буде

квартал

11

урахуванн.м

-

100 -

1989

реалізацІ. товарів здійснюватнсь з на

мило

таких

норм

людину: туалетне-

гр.; порошок

праль-

'ний t пачка стандарт­ на (з розрахуику 400 гр.). Запрошення на одер­ жання мнйних засобів дійснІ протягом 6 Міс.­ цlв.

rО~ПОВСЮД2КеКR.

~.-

24,6 - 418 ..аю-

тнсяч коробок, кІлограмів.

940

Як бачнмо,

дл.

ажІо­

тажу немає ніякнх пІд­ став, і спожнвачу робнтн стратегічні запаси, ма­ буть, недоцільно І невн­ гідио (на відміну від працівннків торгівлі, які, иавпакн, на хвнлі підвн­ щеного

попнту

до плану ки).

додають

значні

надбав­

1/

прошень здІйснюється у тому ж порядку, ик і за­ прошення

.Електрото­ вул. 50-ріЧЧJl

товарнства

солі сlрннків

ПОК УПЦ

«Господарчі по вул. ГОРЬКО­

по

споживчого

рештки тоннн,

,N'q 47

-

відПуску

магазниами:

,N',

згаданнх

солі

коробок

ВЛКС~.

мила

справа

товарІв і в усІх раАГОСП­ робкоопах. Напрнклад, у Велнкоднмерс ь ком У -

мІської Ради народннх депутатів з 25 травня 1989 року запроваджу­ запрошенни

популяр­

-

найближчого часу.

ro, 3; - .N2 52

одержанни

недостаю­

продукту

І у відповідностІ з рішен­ ням ІХ сес1і БроварськоІ

ютьс.

Чаю

запланованих,

цього

ША Н О В Н І ня

загальиою

тонн.

130

надходжени.

3,5

На нашій базі

вагони

по фонда~ на другнй KBaPТaJI одержали 2 тон­ нн

правнла

два

ємкlстю

сять повідомнтн, 'Ін не ввІйдуть цІ товари в чнс­

-

друге

суспільно-по­ міжнародн~­

'1атиу ..ерви. ..екаємо їх ще одни _агон. СолІ має­ мо 170 тони. На підході

порядок

торговельних закладів. У багатьох з них не відремонтовано фасади, не розбито клумби біля приміщень. В деяких селах засмічена зона артезі­ анських свердловин. Це стосується передусім сіл Богданівки, Літок, Ру­

тупамн на літнчиу та

лавкІв магазниів з блис­ кавнчною швндкістю по­

райспоживспілки поверхово по·

ставилося

Учнтель Броварської восьмнрічноl школн .N2 4 А. П. Боярський до ава­ рії на АЕС був кращнм лектором Чорнобнля, а

ТОВАРІВ Є ВДОСТАЛЬ

Останнім часом з прн­

гуртожитку

3 К8В.

лектори

семінарах

тора,ми,

буде -опубліковано в од­ ному з номерів газети.

в

ЦІна

рів. Заводські лектори 'регу лярно бувають на об­ ласному Дні лектора. НайбіЛЬШ активно у

ня, та звіт з конференції

Гоголеві

*

методичній

лекторів.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ Мннулої суботн в

УКРАІНИ

ОБЛАСТІ'

пройшли підготовку на респуБЛіканських і облас­

ять

кад­

ПАРТIJ

КИІВСЬ І(оі

ВИСТуtПають А. Онисько, Р. Зубець, А. Згурський, І. Лисенко, О. АнФімов, В. Чесноков, О. Корогод. Складні завдання сто­

СЛОВОМ ПРАВДИВИМ, СЛОВОМ ЧЕСНИМ

пе­

життя

торік

них

JlЮДИНИ

урок­

осмислювати

теоретиqній

пЩгО1'овці

заводсыкхx

нове,

вчаться

КОМУНІСТИЧНОІ

Д'ЕПУТАТІВ

Вівторок, 23 травня 1989 року

народжене

лекторські

ри

*

Дійти до кожної

ду­

революційної

ребудови,

КОМІТЕТУ НАРОДНИХ

ом 82 (7783)

деН0

лекторн.

все

*

року

тійні організації правиль­ но розуміють Місце лек­ ційної пропаганди в ідео­ логічнd,й роботі, підтриму­

перечок тощо. Чнма­ лий досвід набулн

Вбираючи

РАД

міських

вІдродження, .днскусіЙ, су­

ПРОІ1Ресивне,

МІСЬКОГО

РАНОННО'

на

одержания

цукру_

Мнло господарське, пастоподібні і рідкі мнй­ ні засобн будуть реалізу­ ватнсь у вІльному прода­ жу, з урахуванням дІю­ чих норм відпуску.

Нагадаємо запрошення

також, на

що

одержан­

ня цукру дійсні тількн на той місяць, що у ннх вказаний. Напрнклад, травневі запрошення дійснІ до 31 травня,

червневі

до

30

червня

включно.

УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛІ

МJСЬКВИRОНRОМУ.


o.m"o,..,ooo'-Мо""'М""ооооооо"оое.о,ооо,оо,оооооо,оо'

..... ое ... ,ооо •• оо ••• ооо.о •• оо •• , •••••• о.о.о.о •• ооооооо.,.,""

'! сторінка.

НО В е

o"

••• ooo •• ooo."oo ... , . . o".o,oo ............ ,o ............ ~

,ОО

6••••••••• о ••• о ........ ,О, оо . . ,О, о. о ...... , ,О ......... , ... M'~

життя

2:J ТРАВНЯ /989 '

" ............ 0.0000.0"'" М ...... МІО""'" ~ о о ...... О ...... '0"1)' О ......... , 0.00000' оо ...... , о ...... о о. ,.о •••••• е о ооо, ... оо, ...... о е. оо .0'00 •• ' •••• ~OOO, ... ,О."

О

"

РОКУ

ЛЮДЯМ-СЛОВО ПРАВДИВЕ, СЛОВО ЧЕСНЕ ІДЕОЛОГІЧНА робота -

РОСТИТИ

це комплекс взаємопов'язаних

питань.

Таким

же комплеКСI!ИМ має бути і наш підхід до розв'язання назрілнх проблем. Адже

тільки за цієї умови MO~Ha сподіватися, що рішения

совно розвитку суспІльної

свідомості

будуть

XXVII з:їзду

втілені

в

МОВОЮ

КПРС сто­

нашнх

повсякдеиннх

цифр

справах.

ПЕК ТО Ре ь к І

Говорячи сьогодні про роботу первинної органі­

для

зації

на засіданні

товариства

НЯ»

нашого

хочу

ступали

ками діЛіВ

О,

Нннішиt перебудОВИі процеси новому

підходити ретельио

до

колективах,

по­

пропагаидистів,

лекторські

же саме лектори постійио

вих

змушують

підготовки

готувати

кадри. Ад­

виступають в трудо­

РОЗ'ЯСlDOють проблемиі

питаи­

ня перебудови в усіх сферах життя радянського суспільства. Тож їм відводиться велика роль виховаииl

в слухачів політичної

вого екоиомічного

у спішно завдання ними

ні

вирІшують

разом

з

партій­

комітетаМIf

організації

заводів

первин­

товариства

ПОРОШКQ1ЮЇ

мета­

лургії і алюміНJЄВИХ бу­ дівельних конструкцій,

тресту

«ТепшЩятехмон-

таж >} ,

радгоспів-комбіна-

тів

свідомостІ,

«Налитянський»

і

,

у ио­

«Жердівсь­ держплемзаводу

«П лосківський », ри

А ленто­

світлотехнічного

заво­

ду, Гоголівської стріЧКО­ ткацької фабрики, радгос­ ПіВ імені Щорса, «Зоря» на

заняття

взагалі

не

з'являлися,

Зараз «Знання»

в товаристві проходить ате­

«Тепличний», радгоспів імеНі 60-річчя СРСР, «Бобрицький» тІі інші_ Регулярно читаються

стація

тивах тресту «Бровари­ сільбуд», санеПідемстан­

КОНКУРСі молодих леторів Людмила Мутило (ви­ робниче торговельно-три­

лекції в труд'ових колек­ ції,

управлінні

мо·:тозагоні

торгівлі,

та

Інших.

Однак, як низький

і

пропаганди

котажне

на

світ лотех­

нічному заводі, в радгос­ пах ІмеНІ Щорса, «Руса­ ніВський», «Великодимер­ ський», Потребує поліп­ шення ця робота на шиноремонтному

заJюді,

в Гоголеві, ПЛОСКОJ\1У, Жердові, Св.ітильному ,

об'єднання).

товарИШі

торами

'lЄКЦійної

кад­

Успішно виступила республіканському

ремІ

раніше.

рівень

лекторських

рів, на

Ок­

стали

районної

лек­

ланни.

Одне з важливих дань

-

сьогодні

чення кількості які не читають

зав­ скоро­

лекторів, леції (а

до

цієї

обласного

йонного

масштабів ,

і

нізації були лектори ви­ щої категорії. На жаль,

зацією. Було сказано про формальний ПіДХіД до ідеологіч­

ної робот,и і організаЦії лекційної пропаганди в окремих

тивах,

них

трудових

процесів

ремих

з

вихов­

боку

керіВНИків

тійних

перебудови

їх

пар­

Все

лекторських

високоянісної

ок­

і

активІстів .

вимагає

боті

колек­

недооцІнку

в

це ро­

кадрІв. Підготов­

ки.

У ході рами,

занять з лекто­

які

тематично,

проводилися головну

увагу

було приділено розгляду найбільш гострих про­ блем . перебудови, вироб­ ленню

пріоритетних

рямів ганди,

нап­

лекційної пропа­ Перед слухачами

їх нема нині на ремонт­ но-механічному і шиноре­

монтному заводах, Гого­ лівській стрічкоткацькій фабриці, в держплемза­

воДі «Плосківсьний», радгоспах Імені Щорса, імені Юрова, «Літківсь­ кий", «Гоголівський»,

«Жердівський», нівський»,

«Руса­

«Зоря»,

вах

міста

та

Прикро, але так

району.

до цих пір

і не сформовані пер­

винні організації това­ риства на заводі «Фа­ кел», в тресті «Бровари­ промжитлобуд», в рад­ госпах «Заплавний», <, Нрасилівський»,

Слабка участь в роботі товариства

на

учителів,

медпрацівни­

сьогодНі

ків, юристів, провідних спеЦіалістів підприємств.

Налагодження ви

вимагає

цієї

Адже паганда

-

справа

не

риства

«Знання,>,

належно

ведеться

ця

бота,

партійні

органі­

де

зації ст1йцу де

приділяють їй по­ увагу. І навпаки,

погано

торські

ро­

готуються

кадри,

там

лек­

няття

лектори

шиноре­

монтного

заводу,

пів

Нірова,.

імені

радгос­

«Гого-

кансьного

товариства

«Знання» В , ського з

по­

лексу

На

перше травня року в міській організації товариства «Знания» 30 пер­

С, Калинов­ робітниками

консервного

року

фактІв

республІ-

цеху,

другої

1989

комп­

черги,

ад-

вннних

директор

старший

ють більше трьох тн­ сяч лекцій за рік.

еноно­

по

місцевому

* * *

на тему:

практику

проведення єдиних політ­ днів У господарстві, слід

сказати, що в нашій парторгаНізації виробле­ но чlТI\У систему , Щомі­ сяця

виступають

вих

Найбільші первннні організації створені на

у

трудо­

колективах

парткому,

члени

керівники

ви­

робничих підрозділів, го­ ловні спеціалісти, Відпо­ відають

на

поставлені

за­

«Вибори:

перші

уроки».

Чарим

гостем

в

на­

ших аудиторіях буває лектор міської організа­ ції товариства «Знання

Г. І. Фесенно. нулому

Всього в ми­

роЦі

він

прочи­

розділи

ЧИМ

пра­

під­

радгоспу.

Висловлені на цих стрічах пропозиції, уваження, ініціативи редаються

в

проф ком ,

зу­ за­ пе-

парт ком

,

адміністрації

трьох

підрозділах

лнстн, заяви і скаргн

надходнть

громадян .

прийомів та по · телефону

Під

люди·

також звертаються ДО нас за роз'ясненням зако­

иів_

Все це свідчить

про

правову

неосвіче­

иість більшості населення.

Нині, ся

коли

процес

вlдбуваєть-

створення

вової

держави,

люди

хочуть

знати

дІюче

пра-

нізацій товариства ня»

во,

вміло

ним

правильно

користуватися.

А

як

найшвидше довести до їх

свІдомості роз'яснити

нові закони, порядок їх

застосування?

Насамперед,

роль

велику

повинна відігравати

при цьому

правова про-

паганда, Тим більше, що

в місті і районі мешнає і

працює

достатня

кІсть юристів, Одна и , яи n

n

кіль-

ВИЯВИЛОСЬ

на останньому засіданні президії правління Броварської

місьної

зації товариства НЯ»,

МИ

органі-

«Знан-

використовуємо

. в Цій справі

всі можливості, СудІть самі:

цього року

далеко не

у першо-

opra J

первинних

радянсьні

законодавсті

му кварталі юристи

і

повинні

тури.

«Знан-

прочитали

шість

лише

лекцій З правової

тематики,

У снладі 14 первинних

організацій товариства юристів немає взагалі (міськвно,

центральна

райлікарня, мас,

«Зоря»,

імені

пласт-

деревообробн и й

комбінат, нічний

завод

ремонтно-меха-

завод,

імені

Юрова,

радгоспи

Щорса,

«РусаніВ-

сьний», державний племптахозавод «Ру ДНЯ», радгоспи-комбінати « Нали-

тJ;lнський» і «Тепличний»), Але ж більшІсть іншиХ

мають в штаті

які

могли

б

юристІв,

стати

артистами

госпу СРСР,

вових

то­

відбу­

зустрі­

на

естради

60-річчя

знань

в

також

П. Я. Дюков, П. П. Кудін, І, О. Лнсеико, Г. І, Фесенко, Ф. Т.

Шнпнлешro, Чесноков, Г.

масах

нуков внх

Л.

бота

серед

сприятиме і

леКЦійна це

Мутило,

інж~:'

внробни­

торговельно-три­

об'єднаиня.

тується «Клуб молодо­ жонів», що в кафе «Р8В~СИИК». його ве­ дуть лектори обласної ланки Л. Є. Фролова, М. І. Доронін, В. 1'. Жнденко .

* * *

ПО лінії товариства «Знання» в трудових колективах

йону,

в

міста

клубах

динках культури

і

ра­

і бу­ прово­

диться чимало ціка­ вих заходів: публічні

ро­

трудящих

лекціl,

творчі

з відомими ми, діячами

порядку,

зустрічі

артнста­ мистецтв,

вченими міст Києва і Москви. Творчо став­ ляться до цієІ роботи

М. ГАРНИК,

на

заводах

порошко­

вої металургії,

органі­

маш.

зації товариства «Знан­ НЮ), ПРОКУРОР міста.

та

«Торг­

інших.

прокровна

тільки

за­

Великою популярністю в місті корис­

знань,

міської

і

.,. .,. .,.

розвитку активності лю­ дей, розширенню їх пра­ вових

І.

чого

зміЦненню

дисципліни

трудо­

.,. .,. .,.

котажного

діль­

правова

активио

в

нер-технолог

допомоги,

регулярна

lнwi

Ф. Ма­

Наймолодший лектор обласної ланкн -

ницях «круглі СТОЛИ», ве­ чори запитань та відпові­ дей, нонсультації. Тільки Цілеспр~ована і

В. М.

колективах

раз.

спрямова­

цехах,

та

внетупають

розробку тематики лек­ ціЙ з правових питань. Вирішено провести в колективах,

лекто-

* * *

на· насамперед на підбір ленторів та надання їм методичної.

лекцій

читають

Ветеранн Товарнства О. Н. Аифімов, Н. І. Григоренко, В. І. Дем'янеико,

На засіданНі президії гостро і принципово ста­ вилося питання про під­ готовку У місті ленторІв­ правовиків , Прийнята по­ станова

рік

рн обласної ланкн А. П. Боярський. В. .А. Осницькнй, Б. М. Рисов.

партному рад­

імені

господарства,

* * ста * Більше

радгоспів «Бобрицький», «Гоголівський», «Жердів­ СЬКИЙ», імеНі 60-річчя СРСР.

голова

припра-

родного

юристи заводів шиноремонтного, «Торгмаш», Гоголівської стрічкоткацьної фабрики, торго­ вельно-виробничого три­ котажного об'єднання,

непо­

ганими лекторами. Недостатню увагу діляють пропагандІ

ТребухівЦі з

секретар

господарства.

Кожного дня в прокуратуру міста

час. особнстих

«Знання»

Н,ШЮГО

ЦІЛЕСП РЯМОВАН ІСТЬ -

вариства

І . Поповичем, О, Мар­ цинковським , А. Пала­ маренком, Н. Матвієн­ ко, кіноактрисою В. За­ нлунною, психологом В. Додем, фокусником-ілю­ зіоністом О, Титаренком , Н. КОЛЬЦОВА,

ПРАВОВІЙ ПРОПАГАНАІ­ пошта

працівникам організації

доволенням

ва В, А, Осницьким, Б, М, Рисовим, Н. В. Дубрщюю, І. М, Заболот­ ним, А, П. Боярським. Тільни цього року кожен з них побував у двох­

над

вироБНИЧі

Завдяки міської

лися

зустрічають­

* * *

Серед лекторів товариства 8 кандидатів наук, 10 членів твор­ чих спілок і заслуже­ них працівників на­

жваве -обговорення.

ники та спеціалісти із за­

ні,

те,

педко­

лось РЯД цікавих з.аходів у нашому Будинну нуль­

ся і з лекторами міської організації товарист-

про

мінперсоналом,

лективом школи. ЛекЦія «Про наслідки сталІнсь­ ких репресій» викликала

тав 11 лекцій, а за чотири місяці 1989 ро­ ку шість. НаШі робіт­

питання, інформують ро­ біТНИКІВ про події в краї­ цюють усі

заводах порошкової металургії, алюмініє­ вих будівельннх кои­ струкцій і в радгоспі­ комбінаті «Калитянсь­ кнй» .

радіомов­

ленню,

організацій;-;- в

ннх налічується 430 лекторів, з ннх 20 обласної ланкн і 85 раЙоиної. Вонн чнта­

зу­

това­

а

Й

кожної первинної партlй­ но, організації, можного партІйного активіста зо­ крема. Цього вимагають потреби сьогодення, Ідео­ логічну роботу необхідно перебудовувати на всіх ділянмах,

На

омена

Дружбн

народІв

заводІ пороwковоі металургlf ІменІ 60-рlчча РаДАНСЬКОУ Ук­

раТнн

добре знають лектора первннноТ органІзацІі товари­ ства сЗнанна» А. Ф. Ониська. КомунІста часто можна баqи­ тн пІд час бесІд з робlтника­ мн пІдприємства на економlч­ иl,

екологІчнІ,

медиqиl

теми.

Не обходить остороиь Аиато­ лlА Федорович І пнтань взає­ мостосункІв мІж людьми, ко­ лективами,

і лек­

ційна робота не на висо­ ті, Рідко відвідували за­

єдиного

26.04.1989

лектора

силь,

місти і юристи, спеціа­ лісти із суспlльно-полі­ тичної і міжнародної те­ матики. Аитивну участь в семінарах брали лекто­ ри тих органІзацій, де

ВіДОМі

спра­

значних

еконо­

виступили

Мало

їх на іНшихпідприємст­

проведення

літдня

річі

зуст-

міст В. С. Луцько, голов­ ний ,ветлікар В, Я. Ши­ біко, а голова сільвикон­ 'кому В. С. Прудкий не­ одноразово проводив бе­ сіди з населенням села

Важ­

ливо, щоб у кожній орга­

удосконалення

Сендзюк,

ра­

відбувся'

днями

квітня

27

парткому се­ ред інших розглядалось і питання «Про підсумки

робіТНИ­

Сlмич,

справи

лекторів

пленум міської організа­ Ції товариства «Знання», який обговорив питання пІднесення якості й ефек­ тивності лекційної про­ паганди в нових економіч­ них умовах . Члени прав­ ління КРИТИЧНО оцінили зроблене міською органі­

Цими

є,

Наприклад,

пройшли

виробничих підроз­ головний інженер

О,

таких майже, 10 процен­ тів) та підвищення якості лекцій за рахунок залу­ чення

певні уже

перед

Оцінюючи

лlвсьний», кий»

що

нас

Цікаво

заходів,

радгоспу І, І. Рибка, го­ ловний економіст Я, А,

мислення.

ці

у

У ролі лектора часто ви­

ІААРИ більш

господарства,

сказати,

досягнення

«Знан­

вжиття

науково-технІчного

прогресу.

В.

ОСНИЦЬКИИ,

відповідальний сенре­ тар правління місьної організації товариства «Знання».

На знІмку: роБІтинкамн ОхрІменком, Г.

А,

Лях.

А. Ф. Онисько Із заводу М. М. В. П. Грабовою,


..... 2:~ 'fРА8НЯ 1989 РОКУ А

я

«спіймав»

думці:

дІйсно,

нас,трій

туристів,

сті

із-за

більше

Тридцять сім фермерів з Великобританії від­ відали 15 травня иаш райои. Мета їх приїзду у Радяиський Союз зиайомство з працівии· ками сільського rосподарства: хліборобами, тва- · рииииками,

механізаторамн,

вивчения

иашого

життя.

лівці, щоб сФотографува­ ти новобудови села. За· йшли до однієї оселі . Об·

У дер,жплемз а в о Д «Плосківський» гост! їха­ ли,

щоб

для

знайти

приклади

підтвердження

того,

що

пишуть

СРСР у

дИвилися

всього

Великобританії. професійний

інтерес

не

ніхто

прихову­

вав. У свою чергу Петро ФедосіЙ'овИJЧ Волоха не приховував проблем і тру­ ДНQщів, переконливо і ло­

гіЧНо доводив ність обраних

пріоритет­ напрямків

досліджень,

зоні лісу,

де відпочива-

ють жителі Захоплення

експеримен­

пташин,их

тів .

Приємно було спостері­

ру

· гати, як фермери м'яли у рунах

сіно,

схвально

силос

хитали.

ми.

Цікавились

тю

придбати

дуктивних

теплиці.

Посипались запитання го> подарям подвір'я : «чи можна купити теплицю?», «Як ведеться полив?», «Як росте картопm», «Чим Обро;6лЯЄ1'е», «Де працюєте?» !Га інші . Обідали бутербродами у

про

Відвертий

городи,

Налинівки. від лісових

пісень,

просто·

... Шд

час

,відпочинку

звертаюся

до

голова­

редактора

популярн'Ого

можливіс·

тварин.

що

і У нас

Фермер

голов.ного

ром тижневика й допов' нює його: Я теж займаюсь ви­ робництвом молочної про­ дукції Побу,вав у держ­

-

вдома.

у

господарства використову­

Великобританії, процен'Пі населен­

ються на потреби людей, виробництва. Від імені усіх гостей щира подяка

люди

НЗІС, у лише

2

у

бі­

ия

працюють на

це

привело

ції На

між містом і с.елом" . жаль, мИ змогли по­

ба'Чити

до

лише

землі.

І

директору і

поляри.за·

час'ПіНУ

відвертість

Найбільш ЗДИJ;lувала вразила продуктивність

проханням

кілька

елів

сказати

про

свої

де­

В!ра­

те,

що

вирощуються

. ються КОЖ

ження.

і

усі

і

ви,робля-

у

і

Вашу

щирість

корисні

м,іж

народами,

1 по

(див,

«Нове жит­

тя.

пи, створені в

ПМК-24 тресту

ного

протистоя.ння

лякування,

І ти

і

поволІ

це добре. Може, у виникло

ня

за­

цілком

тlІв

рівні

нень і зразкіВ, то, зви­ чайно, вІд цього· ніхто не

вІдмовиться!

С. ГОРВЕНКО,

Ниївщи.ні.

Цей

колек­ меднчну

в

КрасилІв·

ЯК повідомила

поділи тис Я

досяг­

адресу

«Брова­

споруджує

Ції секретар колони Л, С.

пІДо

світових

критика

на

ннх роБІт,

саме плосківчани прийма­ ли гостей з Великобрнте~ нїї?». І дійсно, чому? Дума.ю, якщо наДійдуть пропози­ приємсm

гостра

Ці, але при цьому мало дбає про якІсть будівель­

при­

з господарств,

р,)

амбулаторію

газе·

родне З>апитаяня: «А чому

ції

ц.

рисільбуд. .

тануть.

читаЧів

.N2 45 за 18 берез-.

прозвучала

часи ракет­

юзі.

уточнюють,

в матеріалі пІд такою в:азвоЮ

вlрять у можливості ми­ ру, співробітництва, куль­ турного оБМіну. Стереоти­

на

Туристи

"ЦИРКАЧІ'~

які

чин,ку У Радя:нському Со­

ри~ною, нк

захоплен -

ДОС В iAt

з гостями Броварського району досвіДом роботи

що їх подорож до Одеси, Нишине'ва, Ленінграда повинна бути такою ж ко­

корми

у господарствІ. Та·

ми були

хто нас

ми високо оцінили, .,.Останнl слова подя­ ки. Останні слова поба,­ жання приємного відпо­

го­

-

корІв

усім,

зустрічав у районі.

- А що вам найБІль­ ше сподобалось? і

сунків

У«ПЛОСКіВСЬКОМУ»

В

що

проживати

в.се

вивчити

зернини для себе, для своєї справи. Це і є, ма­ буть, риси .на.РОДНОї дип­ ломатії широких сто­

госпах Польщі, знайомий з

сільській місцевості,

переконаний,

повинні

Н08І1Іі го·

кордону

прагнуть

нашому

.. ,

,ННlМИ.

H~

і зрозумІти зміст нашого жиТ!Тя, Вони шукають у

Бушбі

редакто­

льшості не у містах, а

Я

У

Фелоуза

з

Ж мені сподобaJшсь куль· тура виробництва 1 зраз· ковий порядок . А також те, що 'Високі прибутки

«Фемез

уікл»

рівня

Едвін

пого~ується

Звичайно, у соціальній сфеРі для нас багато не­ звичайного, нового . Ми побачили, як добре вона працює на ЖИТ!ГЯ людей ,

Великобританії тижневИка з

Повеpt'\'аючись з Плос­ к'ОгО, зупини..ли.сь уНраси.

ми,

ні 81ід високого 'врожайності.

сподарства".

і

високопро·

Ми були вражені відвертіс.тю Петра Федо­ сійовича Волохи. В ЙОго особі зн.аЙшли такого ж фермера, як і ми: у нього виникають тї, ж пробле­

себе

GМ.і.Нився

редак­

партбюро КОРОВКІ­

НА, внступ

газети обго-

ворено на оперативній присутності

розширеній нараді у бригаднрів,

Крнтику

визнано

внльною,

пра-

Виконр о б У

М, Г, Василюку за низь­ ку якість будівельно­ монтажних робіт на цьо­ му об'єктІ оголошено до­

гану,

Ного

позбавлено премії за

50 процентів

підсумками роботи шому

ПРАВО НА один

пріоритетиих

ку

СВОГО

напрямів роБОТIІ нового ательє «Молодіжна мо-

ми

цінами

да..

з

А

чість,

справжня

помножена

лант,

завжди

рукою

на

та­

КОНЗВlЦів,

запо­

ну

успіху.

на

адресу

які

поки

що

не

кліЄнт

переступав

цього порогу. де до його послуг висококваліфіКО­ вані констру.ктори-закРіЙ­ ники та швачки. І все ж

...

всі

тися,

те

що

підстави тут

лю~й,

сподіва­

ви

зустріне­

закоханих

своюспра-ву,

у

спроможних

прищеплювати

культуру

одягу, дати потрібні кон­ сультації, зрештою. піk нести настрій. Здається, все вже пе­ редбачено . І те, що ос­ новними клієнтами бу­ дуть і

дівчата

що

та

ток,

ре'важноза

TOPCI>Ki

зраЗКqМИ

моделі

спро­

будь­

НОВИХ

що

нату

по­

-впроваджені

ко­

ревезення

-

пе­

вантажів,

екс­

році,

прес-прання білизни у пральні самообслугову!ван.ня «Сніжинка» та

Налити.

Таку

ж

бlоконсерванту,

тий

препарат

не

але

дешевший. щоб

кІлька

цеитр

прискорити

АО-ОТ

технІки,

технологІй

видІв

І

у

його

медсестра

відділення центральної районної лІкарні Ірина Нєшина. Трудиться вона тут лише кілька років.

моглася 'оваги

~обів.

Н, ДРАНА, начальник виробничого відділу раЙТlОбуткомбі­

l1е­

(ав­

пошу-

сум­

і

тивна му

обстановка

;\lісті

опера·

IlplIl\rJO, в

продовжує

шатися

нашо­

додні

зали-

дення

напруженою,

Причина нерідкі випадки крадіжок особисто­ го майна громадян з нвартир і викрадення

домоволодІнь, і розукомп·

лектування

автотранс­

портних ські

З

засобів,

хулІган­

прояви,

настанням

літнього оперативних

весняно­

періоду

тверджуються

під-

прогнози

працівни-

кІв щодо зростання паднів згвалтування,

погляд,

ви­ роз­

бійництва, грабеЖІВ, Ця хвиля уже пройшла в святкові дні по Борис· пільсьиому, Броварсько· му, БариШіВСЬНому, Виш­ городському районах та Ірпеню, Щоправда, в нашому мІсті не було зафіксова­ но цих злочинів, на мій

тому,

що

свят під

напере­

чу

до до­

час

комплексу

прове·

золото,

опера­

спиртні

тивно-профілактичних за­ ходів співробітниками Міського

ніх

відділу

внутріш­

були

знешкод­

справ

харчування тячі

все­

хутро,

напої,

і

одяг,

продукти

навіть

ди­

Іграшки .

Проте злочинці скоюють краід'іжки не тільки в 'квар­ тирах

і

домоволодіннях

Із

числа

п'ять

одиниць

спалили лісі.

і

мІсцях,

і

речі беа нагляду, Нема-. ло жІнок стали їх жерт­

рах сумках

діонова,

вами,

Звичайно,

групи

із числа них, що

І{озика,

Вони на

протязі майже шести мі­ сяЦів своїми злочинними вчинками

тероризували

НОРИСТУЮЧИСЬ нІстю

оиремих

безпечгромадян,

ці елементи без вих в

труднощів

квартири

і

особли·

проникали домоволо­

залишаються

коли

ку» вих

на

виходили кабінетІв,

верненні

не

ПіД

ни­

лимком або в сараях на видному місці, Предметом крадіжон

кварти­

домашні речі, в коштовно сті.

-

адмінІстрації

або

не

лектованими

деною

бах

додатково

замочне

проти

чи

чи

ніч біЛЯ будинКів, їх

РОЗУ,КОМП­ з

викра­

радіоапаратурою,

виконавця

підприємств

встановити

і

пропуск­

квартирних

крадІжок,

викра.дення а:втотранспорт­

них засобів, цілком вин­ нІ їх власники. Адже не­ має нІякої складності в тому, щоб свої квартири, домоволодІння

і

гаражі

що

в

багатьох

ПіДПриємстs

IІрактично відкритий дос· туп в кімнати . Особливо, коли

засо·

встановити

пристосування

виїжджають

масового

ку

до

чи

рІдних

становищем,

Нозельця снила

в

відпочин­ в

села,

Скориставшись

таким

мешканка

Пальчик

чотири

здій·

крадіжки

особистого майн::;. в гур· тожитку ВIdРоб.ничо-торго­

вого

крадіжок

люди

МіСця

трикотажного

наНЮf.

Немає

об'єд­

ніякої

га·

З обладнанням охорон­ но-пожежної сигналІзації

рантії в тому, що

такі кра­

у

дІжки не

повтори­

своїх

квартирах

раджу

поспішити хоч би тому, що ймовІрнІсть бути обі­ ним

установ,

те,

гуртожитках

охоронно-по-

транспортних

занІ

знаходив Чи

на

знаходили

машини

знаходив

а

краденим

грішми

інже­ пра·

конструк­

одного

про

жежною сигналІзацією охороняти 'іх ,ПУНКТОМ цент­ ралі·зованого нагляду вї,дді­ лу позавІдомчої охорони,

організацій міста зобов'я­

ся

залишав

вранці

залишали

в

обладнати

з службо­ а при по·

коштовностями,

дарі

ключІ

-

б на машини

хто

з

від вхідних дверей госпо·

оскіЛЬ1{И

мотоцикли,

вияви кміт-

Володарів автотранспортних засоБІв теж не обходять злочинці, Ті,

сумок

мотоцикли на під'їздів чи

діння,

«хвилин­

були гаражах

в

ний . режим на їх об'єк· ти, обладнати кімнати для зберігання особистих речей. А в усьому, що стосуєть­

своїх

населення,

де

покинули

-

громадян, а й на робочих

злочинні

засобів

злочинці

Здавалося б, БІльше пильностІ,

ранІше засудже· нІде не працю­ вали, мешканців міста в,pOBap~ Тимофеєва, Ра­

три

викрадених

автотранспортних

ливості місцІ в

жені

нового

Іншому актами звідобра· женням недоробок та від­ хилень від будівельн" . . норм і правил; на OCHO':~ цИХ актів корегуванн;, заробітньї плати робітнн. кі•.

шани

СЕМИНОГА.

буквально

завершених

'Пі~ів

ления.

ставало

креслень

ріалів та ~дівельно­ монтажннх робіт; переда­

ЗЛОДІЙ РОЗРАХОВУЄ НА НЕДБАЛІСТЬ 11('

розробила

цІвниками; постійний кон­ троль за якістю будмате­

як з боку хворнх, так і адміністрації цього відді­

Фото М.

нату .

вин­

об'єкта лінійними hepho-техНічними

гастроентеролог і ч н О г О

за­

по

транспортних

складе­

покарано

інженерно­ технічних працІвників та робітників; попередній захист

Знайомтесь:

ре­

майстерню

лі·

заохочення

(ТАРС-РАТАУ).

Однак і за цей час

монту

до

роботІ.

лінним ставленням своїх обов' язків вона

від­

акти,

Комісія

напрям

чанам.

А" уРусанові

упущення

інженерно-техніч·

проект заходів по полІп­ шенню якості будівельно­ монтажних робіт . Ним передбачено матеріальие

нових

Інтерес

новиА

-

планових

них.

прогреСИ8НИХ

продуктІв .

на

працівників,

но

пере­

рецептури

бlотехно .. огlЙ

них

створено,

галузь

та

нійних

разІв

впроваджения

м ' ясо·молочну

справ

долікн

заруБІжними

8

ство­

по перевір·· будівельно-

об'єктах першого пІвріч­ чя, Було виявлено не­

чис·

поступається

вІдомими

аналогаllil(И,

в

екологІчно

колективІ

комІсІю якості

стан

ВІтчизняний

в

начальника В, Малинов­

В. І, Семанішин. Комісія перевірнла

"еспублІки ,

послугу надаємо і гоголів­

~рито

пер·

монтажннх робіт, яку очолив начальник вироб­ ничо-технічного відділу

У з

випуск якого почав Інженер­ ний центр м'ясноТ І молочної промнсловостl Держагропрому

райпобуткомбі­

вцьому

с. м. 'г .

РИГА, ЗаготІвлю кормІв цього року проведуть

ЛаtвlТ

сумок.

видів

ського

рено ці

ПРЕПАРАТ

перед

капелюшкі'в,

лективом

пре­

красни.Й орієнтир в

надій­

виконувати

Серед

юнаки,

працюватИ'мемо

про

олерації .

слуг,

Є

й

техніку,

-

нового

жоден

а

Наказом ПМК-24 В.

ЧИСТий

використаиия м

У планах виїзні по­ кази IНjращих 'ВІс1,робів. Цьо­ му сприятиме більш тісний ЗІВ 'язок із республікан­ ським будинком моделей. Будемо нада~ати всім ба­ жаю·чим лекала викро­ йок, допомагати у виборі супутніх товарів: крава­

закла:ду побуто1ВОГО об­ ~луговування броварчан як передчасний. Дійсно,

...

сучасну

можну

Можли1ВО, деякі читачі розцінять цей комплі­ мент

договірни­

ПОДlбали не тільки про досвідчених фахівців-'ВИ­

твор-

буде

«я»),

в

ПОТОЧJtQго

рову\'

L·J(ОЛОГlЧНО

ЕКСПЕРИМЕНТ -.,..

кварталІ

з

кож­

днем.

ЗгЬдно за

зростає

чотири

з

статистикою, мІсяЦі

минуло·

го року по лінії.. к J>.IlМ і­ нального розшуку оу ло вчинено 63 ЗлОчини, 11 за аналогІчний перІод цього року 92, а в.сього по місту за цей час зареє­

стровано 146> ~O~HiB прати 93 в МИllУJ'jоМУ ро­ ці.

Тут доречно lІагадати і

можуть

тися в будь-я.кому мікрора­

йоні міста. Тож необхід­ но з усІєю серйозністю поставитись до збережен· ня' масного майна. Га­

pallTOBaHY в

цьому

допомогу

подасть

вам

віддІЛ

позавІдомчої

охорони. Окористайтеся, будь лас1{а, його послугами,

М, JJ3чальник Відділу справ,

. міЛіції.

ДРОБОТУН,

. міСького внутрІшніх пІдполковник


M~~~~~~M~~~MM~~~~~~~~~~~~~~M~~e~~-..м.e~~~~e_~~ ...... ~eмм~~~~~~~~~ ... ~~e~~~~MeMMM'ee~M_eMeeeeeeee~Meo.ee~~ee&&e&&&&i.&&&&&&&&_ .. &&&&_&&&~

.~ 4 сторJика.

НО В е

ж и тт Я

.. ~з' 'т'рл;':',;" Ї989WOVPOKY'" ~

м ~ ... ~~~~~ e ...~ ~~ ~ _ _e~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ м ~e ~~~~~~~ ее е е ~ e~oo o~ е е ~, ... Mee~e~oe~, e~M е t оо О оо е e~oo ем о о ~О ...... О, м 'М е е о ... о t t ооо t t е ее о.мооо е e~ о е "'МО "'~M ~ ~ е ~ t е t ~ ~

'ВІ ВТОРОК,

fРА8НЯ

23

15.30 Новнни.

6.30 120 хвнлнн 8.35 «Дюймовочка» .

Мульт,

фільм. 9.05 В. Тендряков. «Хліб собаки.. Телевистава .

Новннн. .МіЙ театр.. Музичннй художній телефільм. 11.30 Дитя"а годнна. З уро· ком

французької мови. Це було... було ... 16.3О Новинн. 15.45 Концерт ансамблю російськнх народних 'інструментів .Орнамент •. Iб.15 Прем'єра д()кументальних фільмів «Мама.. .у ви­ падку загибелі претензії не пред·являть ... ». 16.50 Хвилини поезії. 16.55 Новини.

12.30

Здрастуй,

15,4~еР~У;Н~:~Рі~ка~.~~~Ц~·ах~Оfl.

музико!

.

«Африка: стародавня , вічно молода.. І<інопрогра·

СьогодНі Тайгові

наспівн.

Резонанс.

Інформованість rpoM311ChKOCTi і зовнішня політика. ?1.00 Час. 21.40 Говорить наРОДИі депу­ татн СРСР. 21.50 ВіJl.КРИТТИ Днів культу-

ри

респуБJIікн

Передача

ру

з

Союзу

ченні

16.55 Новинн. 17.00 Днтяча година. З уроком англійської мови. 18.00 Діалог з І комп'ютером. 18,45 Сьогодні у світі. 19.00 Це ви можете. 19.30 Прем'ера муЛЬТфіЛьму

,Сон'.

19,40 Мелодії пісні кримських татар. 20.00 «Невгамовннй Вепрєв'.

Док.

Футбол. Кубок ських ""мпіонів.

DРDП"АМЛ

депу-

Европе/!Фінал.

22.10

.Мілан» (Італія) ,Стяуа:> (Румунія). У перерві 23.00 Сьогодні у світі. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 9.00 Новини. 9.15 Село і люди. Музика й. Штрауса. і Міжнародний телеміст Київ Софія, присвячений дню слов'янсько" писемнос· ті (IJР"МИЙ ефір)

9,45 10.15

Великого теат· РСР. По закін,

у

телеФільм.

21.00 Час. 21.40 Говорять народні тати СРСР. 21.50 Спорт для всіх.

Куба в СРСР.

Сьогодні

-

про велн·

пеРШОПРОСВітителіR'.

.Продовження традиції.

світі.

'f

фільмн

НРБ «Легенда

ких

ма.

18.45 19.00 19.30

Докумеll.тальні

16.25

для

10.15 10.20

17.00 17.45

І!епрєв'

Док. гелефільм. Клуб мандріВНИКів.

11.20

ЦТ

ПРОГРАМА

.Невга.мовниї,

JO.25

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

.ЛісовиЙ концерт>. «Вели·

ка подорож>, «Огіркова ко· нячка'.

17.25 .. .до шістнадцятн

і стар·

18.I~i. «СИМВОЛ'музнка.. Музнч.

но.поетнчна фантазія за мо-

тнвамн поеми Я. Коласа на

музику Г. Пукста. 18,45 Сьогодні у світі. 19.00 Влада Радам. Телеміст Москва _- Рязань _ Брест. 19,45

В.-А.

20.00

В.

Моцарт.

Н. 15 соль мажор. Славкін.

Телевистава.

21.00 Час. 22.00 Музика

на

Прем'єра.

в

І.

СнмфоНія

«Картина',

ефірі.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

твої.

Концерт.

«Пришельці..

18.15 Інтерсигиал. 18,45 Сьогодні У світі. 19.00 На з'їзді народних

татів

СРСР.

депу-

Інформаційний

випуск. 21.00 Час. 22.00 Це було... було... 22.20 Погляд. 0.05 Мультфільми для

гові люди., «Банальна історія..

УКРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

9.00 Новини. 9.20 Художній

телефільм

.То-

ри малювала Катерина БіЛО1\УР». Молодіжна студія «Гарт:>.

Україно.

16.30 Новини. 16,40 Для дітей. Веселка. 17.10 Республіканська фіЗИКОшкола.

Передача

Корені

11.55 13.10 16.30 16,40 17.10

Профілактика транспортного

дорожньотравматизму.

церт

Дня

16.30 Муз.· фільм ня».

Док. телефіЛьм. «Київ літературний •. 20.05 Нові імена. Муз. програма. 20.50 На добраніч, діти! 21.00 Час. 22.00 Художні.Й фільм «Тарас Шевченко». 23.50 Вечірній вісник.

світі.

про

Народні таланти. Ан· самбль танцю .ЗорецвіТ>. Новинн. НОВИНИ.

11.40 16.30

Для

16.40

дітей.

!о:!еселка.

:ДсЖумеllталь!/ий

17.10

'Фільм ні ... » .

17.30

сТа

не

Цивільна

справа

теле-

однаково

16.45

кожного».

ГОСІlОдарем на землі. Пі. сля виборів голови колгос­

пу.

Фільм-концерт

косиця

«ШОВl'ова

•.

АКТУЗJlЬН3 камер._ .Стосуеться кожного •. Транспорт напередодні nі-

19.00 19.30

<га.

На

20,45 21.00 21.40

д6браніч.

діти'

ЧаС.

Урочисте закриття свята літератури й мнстецтва «В

сім'ї вольній. новій.. при­ <:вяч~коrо 175-річчю від дня народження Т_ Г. Шев· ченка. Відеорепортаж. 23.10 ВечірнІй вісиик.

ПРОГРАМА

8.00 8.15

ниця

,Жива

вода.,

. «Летючого

Ярослав

9.35 Етика і сімеАного життя. Французька

9.05

.Таем­

голл~нд­

психологія 9 кл.

мова.

І

рік

навчания.

«Повість про слов'янсьписьмена» . Наукоцо~по-

10.05 кі

пулярний

.

фільм.

Географія. Французька мова.

10.35, 11.05

11.35

6

кл. 2 рік

«Дещо з губернського життя>. Художній теле-

12.05

Фільм. 13.35 Новини. 13.40 Ритмічна гімнастнка. 17.05 Фільми студій союзних респуб.nік. «1Jl.еальниі! пей­ у

пустелі:>.

ХудqЖНіА

телеФі_~ьм. Теле~тудії 14 іст РРФСР. Програма Алтайської студії телебачення. 18.30 Новиии.

18.10

'3ус~riічались

'18.40

раніше

випуск Актуальна камера. Оперативниil пост АІ(. «Гілка вербова, rілка тернова.. Телефільм. 20.15 Усім миром. Громадськополітична

20.45

21.00 21.40

Вечірня казка. Держтелерадіо кої РСР. 21.00 Час. Говорять

нароДкі

вісник.

ЦТ

чання.

Біологія. Біологічні тоди захисту рослнн. 10.35, 11.35 Фізика. б кл. мічні

24

Кос­

ПОЛЬОТИ.

Німецька

2

-

«Спартак..

І

У

перерві

Вечірня

-

і

таймн_

2

каз­

ка.

на

депу-

Музичний

.

6.30 120 хвилин. 8.35 Здрастуй, музнко! 9.20 Мультфільми «Що

артистку

що

схоже.,

.Ох і Ах йдуть У похіД', «Про маленьку Ка­ сю і великого вовка:>. 9.50 Концерт молодіжного естрадного ансамблю. 10.15 Новини.

• 25

у

Богатирські

ТВQрчості

О.

,Ось

знову

об-

Бороді­

вікно •.

робіт­ Росії. Фільм­

концерт.

«Театральннй сезон.. Ху­ телефільм .Прем·є­

дожній

ТРАВНЯ

дітям.

пам'ятниках

Док.

МузичниА ярмарок. Клуб діловнх людей Міжнародно· го телефестивалю.

Вечірня

казка.

Держтелерадіо Узбецької РСР. «Справа, якої могло не бути •.

Роби з нами. робн МИ. роби краще нас. Співає й. Кобзон. «Театральний

Прем'єра док. телефіЛЬму «Таллінський зоопарк:..

Новнни.

П'ЯТНИЦЯ,

мент,

14.20

маЦійно-музична

цнрков і

кий

театр

Ритмічна гімнастика. «Шляхом надії •. Док. те­ лефільм. 15.50 Телеміст Москва Софія. 17.05 Прем'єра док. телефіль­ му «Кортик для адмірала>. 17.25 Держтелерадіо Чечено-Ін-

гушської АРСР. Мультфільми. З наших фондів. Концерт І(. та Р. Лісіціан. 20.00 Вечірня казка. 20.15 Рнтмічна гімнастнка. 20,45 Народні мелодії. 21.00 Час. 22.00 З фондів ЦТ. «Запам'я­ тайте

6.30 120 хвилин. 8.35 ,Чорна курка •. В.

СУБОТА,

І

Мульт-

.

На З'їзді народннх депу­ таТІВ СРСР. 10.05 .Моє життя музика:>.

Портрет сучасника. До· кументальні фільми «Спитай свою совІсть., «Джемма».

мультфільмів

про

народно­

го артиста СРСР дирнген, та·1(. Іванова. 10.55 Дитяча година. З уроком

англійської МОВИ. 11.55 Ліричний- концерт. Співає Г. Каменний. 12.20 Людина. Земля. Всесвіт. 13.20 Всі люблять цирк. 14.00 Фільм - дітям. «Таємни­

Худож­

23.35 Вільна

Балтійського

рія

І

і

художнім

мія

і

ний

турнір.

13,45 Док.

«Хі.

МИ».

фіЛьми фестивалю «Гласність». «Завтра свято_. .Сцени біля фонтану •. 14.35 ,Зустрічаііте бабусю:>. МУЛЬТфіЛЬм. 14.45 «Джульбарс». Художній фільм. І б.ОО Спорт і особистість. Оль. га Морозова. 16.30 Водне пq,ло. Міжнарод-

Лу­

Фінал.

20.00 Вечірня казка. 20.15 Вас запрошує

молодіжна

редакція ЦТ. Частина 2. 21.00 Час. 21.40 Здрастуйте, лікарюl 21.55 Прем'єра док. фільму «Я . йшов на вірну смерть ..... 22.15 Вечір балету, присвячений

ВО·річчю рОСійських сезонів

у

балетних

Парижі.

23.45 Велогонка

Дружби країн Балтійського моря. 0.05 Вас запрошує молодіжна редакція цт. Частина 3.

Роз-

УВАГИ

АВТОЛЮБИТЕЛІВ! Приймає

на

Прийом автошин від населення проводиться без.

посередньо на заводі

Наша

теле·

адреса: в

м.

.

Бровари, рем фонду

відділ

5-43-23.

телефіль·

Корнстуйтеся

послугами

Промвузол, ШРЗ, і збуту, телефон Це

заводу.

зручно і дешево.

неймовірне.

життя:>.

вигідно,

ДИРЕКЦІЯ.

участю Анд«Фантазії

ПарТійна,

профспілкова

організації,

трудовий

колектив

радгоспу «Зоря. висловлюють глибоке співчуття директо­ ру радгоспу ШОСТАКУ Костянтину Степановнчу з при­ воду смертї його батька Степана Яковича.

дитя­

І(олектив

«Весна»

Пономарьовим. 15 хвилин з життя

18.15

СВ;­

реставрацію автошини від населення для Нанесен­

звертатися

школи

прохан­

І і 2 серії. 12.15 Прем'єра телефільму

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

інстру-

керівником

хорової

ваше

Найбільший музей Лувр. 11 серія.

Броварський шиноремонтний завод

Фарятьєва. . І і 2 серії. На сесії Верховної Ради СРСР. 15,40 В країнах соціалізму. 1'6.10 Мультфільм. 16.30 Зустріч в КонцертніА сту· дії Останкіно З директором чої

Док. фільм.

ня ноВого протектора таких розмірів: 645-13, 615-13, 640-13, 695-13, 735-14, 590-13, 650-16, 670-15, 165-13р., 175-13 р_, 695-16.

Док.

Миронова.

прощавай.....

фільми з циклу <Земля тривогн нашої •. 9.50 .Запам'ятаЙте мене таКОЮ'. Художній телефільм.

ТРАВНЯ

28

ЦТ

9.05 Док.

серії.

2

ЦТ

тебе,

ня. ту.

країи

8.00 Новини. 8.15 Ритмічна гімнастика. 8,45 Тираж ,Спортлото •. 9.00 «З ранку раненько •.

15.30

А.

НЕдІЛЯ,

разом».

12.00 Очевидне 13.00 «51 люблю 13.05 Фільми за

мо

8.30 Реклама. 8.35 Повтор на

КуБОfl

Дружби моря.

ДО

док.

«Вчимося

боротьба.

світу.

0.20 Новнни. 0.30 Велогонка

колективи

області.

ПРОГРАМА

театри Кj)аїни. Т. УаЙлдер. «Наше МІстеч­ КО'. Вистава Севастополь­ А.

художні

8.00 На зарядку, ставай! 8.20 «Ми кордону не скаже­

21.00 Час. 22.00 Показують

імені

селі.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ші.

Мультфільм.

Пр~м'€ра

Соната

студій союзних республік. .Мілина.. Худож­ ніil телефільм. І і 2 серії. 20.00 Вечірня казка. 20.15 .. .до шістнадцятн і стар­

театру

на

20.45 На добраніч, діти! 21.00 Час. 21.40 Міжнародний телеміст Київ Бірмінгем. 23.05 Вечірній вісннк.

інструментів

17.50 Фільми

начарського.

Маркса.

Хмельннцької

Баскетбол. Чемпіонат США серед проФесіонал ів НБА. 17.00 «Чужі вІкна •. Мультфільм. 17.05 «З глибини душі •.

ТРАВНЯ

27

ПРОГРАМА

дитячого

щнре співчуття тяжкої втрати

жін·

-

садка

N. 18 «Чебурашка:>

завідуючій ШЕІН Вірі смерті її матерІ.

висловлює

Іванівні

з

приводу

кн.

9-а студія. Концерт до Міжнародного

18.30 19.30

острів•.

На З'їзді народних депу· татів СРСР. 15,45 Грає лауреат Всеросійсь­ кого конкурсу В. Круглов (домра). 16.05 Док. фіЛЬми «Друге ди-

і

діяльні

15.55

ЗАГАльносоюзн'А

му

9.55

Фільм-концерт

І

6.30 120 хвилин. 8.35 Домашня академія. 9.05 Голосн народних

11.20

«Картина»

Славкін.

такою..

«Пронягінн'. фільм. 11.00 Концерт.

фільм.

чий

16.10

мене

ній телефільм. Новнни.

СQЮЗ-

зації.

ського

І(.

будівництва

Н. 6. 13.25 За безпеку руху. 13.30 ApxlT,i'KTypa Тобольська. 13.55 «Ми і Ha.!lla країна:>. 14.30 Мультфільм. 14,40 Телевізійний музичний : абонемент. у світі Імпрові-

18.15 19.05

0.25

народних

ім.

16.00 Слава солдатська. 17.00 Телеспортарена. 17,45 Естрадний концерт. 18.15 Братерство. 19.00 Актуальна камера. 19.35 Соняч!'і кларнети. Само-

СРСР.

Курмаигази. Мультфільм. С. Прокоф'ев.

Саратовсьакадемічний

14.00 Для дітей. І\анал «Д'. 15.30 Село і людн. Перспективи

слідчиЙ..... Художні!! фільм з субтитрами. 11.55 Концерт оркестру казахім.

колектнвн.

державний

13.10 Новини. 13.30 Док. фільм. «Дава!!те познайомимось •. 13.50 Муз. фільм. .Візерунки:>.

респуБЛіК.

КИХ

програма.

самодіяльиl

11.50 <Репетиція:>.

10.30 сЯ,

навчання.

14.50 15.20

10.00

ЦТ

експерн-

Географія. Дослідження Миклухо-Маклая. Англійська мова. 2 рік

13.50

~eHTiB. «Лінь».

ТРАВНЯ

Ху­

практика.

9.35

26

сезон..

дожній телефільм. 13.05 Наука: теорія,

Док. Молдавське СКЛО. телефільм. Час. «Театральний сезон.. Художній телефільм. Прем'є-

23.05

як

9.55

21.00 22.00

23.35

ЦТ

театру

УКРАІНСЬКОГО

10.50 Виступають

ЦТ

Кінопубліцистика

них

12.30 12.55

Гімнастнка. .Про тих. хто пам'~тає..... Док. фіЛЬм. 8.45, 9.35 Світ. що нас оточує. 2 кл. 9.05 Англійська мова. рік

10.55 12.00

го

10.10

Анонс

телемостз.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

20.50

apxiTeKTYQH.

Новини. Прем'єра

листі •.

у

Телевистава.

'ТИМУР

ЙОГО

у

слів

телефільм.

8.55

ЦТ

хвилин.

Новини. Музика

«Двоє

ПРОГРАМА

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

8.35 Фільм

16.50 16.55

Музнка.

За безпеку руху. Співають чоловічі ничі хори і ансамблі

20.00 20.15

Бірмінгем.

На добраніч. діТн' Час. ХудожніА фіЛьм ,Сон'. Новини.

20,45 21.00 22.00 23.30

М.

комп'ютером.

14.55 15.00

СРСР

(Румунія) .

на

на-

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА

15.30 15.40

з

про

команда •. Відкриття З'їзду народдепутаТів СРСР. По закінченнІ Пісні і танці народів СРСР. 11.30 Футбол. Кубок європейських чемпіонів. Фінал. «Мілан. (Італія) -.Стяуа.

ЦТ

Діалог

15.55

-

міжнародного

ра.

народні

телефіЛЬм

чеТ8ЕР,

6.30 120

рік

Покришкін •. «Олександр Док. телефільм.

Давидову. Новини.

І

І

13.55

екра ні.

Час. Г ОВОDЯТЬ

Київ

20.30

науково-техніч-

прогресу.

навчання.

мова.

на.

18,45

В.

ПрнроДознавство.

Іспанська

разн

фільм. НОРИНН. Телестудії міст РРФСР. Програма Ростовської СТУ' дії телебачення. 18.05 Новинн. 18.15 Мультфільми. 18.55 Футбол. Чемпіонат СРСР. «Дннамо' (Тбілісі)

них

ПРОГРАМА

12.30 13.15

18.00

13.10 17.05

проблем

ного

вчання.

у путеле-

Сибір

К"ате,,-

Науково-популярний

ра.

«Ідеальннй пейзаж стелі.. Художній

з

8.00 8.15

клас.

9.05

рік

9.55

ТРА8НЯ

ної>.

16.55

мова.

київській хвилі. Інвипуск. 19.00 Актуальна камера. 19.301'емп. Телерадіопереклнк формаційннА

ПРОГРАМА

ЦТ

Гімнасти"а. «Загадка бухти

8.00 8.15

навчання.

і

ме-

10.05

11.05

ПРОГРАМА

тя.

фільми «Лісов.а метеостанція». «Якого кольору літо>. 8.35, 9.35 Музнка. 7 кл. М. Мусоргськиіі. 9.05 Німецька мова. І рік нав·

На

18.30

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

Відкриття З'їзду народних депутатів СРСР. По закінченні Пісні і танці иародів СРСР. 11.30 Експедиція у ХХІ століт­

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

депу­

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

19.30 Художня панорама. 20.20 Концерт. 20.45 На добраніч. дітиl 21.00 Час. 22.00 Молодіжна студія «Гарт •. 23.15 ВечірніА вісиик.

9.55

8,00 Гімнастика. 8.15 Науково· популярні

23.10

.....

СЕРЕДА,

Вечіриій

народну

Л атвійсь

Муз. фільм «По сторінках стародавніх рукопиСіВ». 19.00 Актуальна камера.

8.45, 9.35

телеміст (відеопор-

тор).

23.10

спі·

фільм.

дітн!

СоФія

-

художній

тати СРСР. 21.50 Фільмн студій союзних республік. «Ідеальний пей­ ~аж у пустелі.. Художні!! телефільм. 22.55 Прем'єра док. телефіЛьму «Поки дихаю, сподіва-

І

добраНіч,

Міжнародний

турбота

-

льна.

програма.

тати СРСР. «Знак долі.

гімнастика.

20.00 20.15

Новини.

На Час.

Київ

21.50

Ритмічна

23.15

.Укр­

.

«Казкн-не-

18.30

,формаційний

РСР С. Чоткара€ва. Реклама.

19.10

юСь

засіяв..

-

19.00 19.30 19.40

20.50 21.00 21 .40

21.40

зорав,

Фільм-концерт .Любов моя і смуток. Буковино •. 18.30 На київській хвилі. Ін-

з вамн ми ... Співає заслу­ жена артистка Кнргизької

19.15

телефіль­

-

12.05

навчання.

заж

док.

ПРОГРАМА

фiJ! ..

гідро-

18.00

11

ЦЯ~.

8.35,

споруджен-

«Володимнр

ЦТ

Гіl4настикз. Науково-nопуляриі

ми

Прем'єра

телефільм»

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

JI

на

•.

Екологія

18.00

вузла.

му

Фільм,концерт

17,40

доказки

Дністровського

'11'.00

оборона

Стрельченко.

Телепост

ні

ме·

18.00 18.30

Співає О. Новнни. Новнни.

11.45 12.25 16.30

Фільм

9.00 Новини. 9.30 Ритм ічна гімнастнка_ 9.50 У неділю вранці. Інфор-

8.00 Гімнастика. 8.20 Сільська година. 9.20 Найбільший музей світу. Лувр. 10 серія. 9.55 Грає брас-квінтет Велико-.

кіно,

те-

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

19.40

ПРОГРАМА здоров'я. лікування

і

телефі.льм.

ПРОГРАМА

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

алкоголізму.

Все

дожній

17.00 Суботні

Ім'я на борту. Про легендарного піДRодника О. Ма· ринеско. 18.00 Твори ДЛ" скрипки та фортеПіано

театральни!!

«Айматов

8 . • На далекому прикордонні.. І і 2 серії. Прем'єра. 21.00 Час. 21.40 Здрастуйте, лікарю! 21.55 Кінопанорама. 23.25 Футбольний огляд. 23.55 Новини.

музеїв України. .Коні на площі:>. зустрічі. Шляхи

Сабрі.

Художиій

атр'. 17.00 Сільська "юдина. 1&.00 МІжнародна панорама. 18,45 .ДержавниЙ КОРДОН». Ху-

піс-

розвитку української радянської естради. 18.30 Сатнричний об'єктив. 19.00 Актуальна камера. 19.30 Оперативний пост АК.

17.30

фестиваль

Києва.

моя

к~ки. «Ма-

Мірабе'nа..

оркестр прнкордонннх війсь"

16,45 Скарби

Т1UIЕБЛ'lЕПН!І

"08llИ» .. Доброго вам Профілактика й

9.50 11.10

«Ти

гостях ,у

КДБ. 16.00 Всесоюзний

14.15 Солдатські листи. 15.00 Київ - Micw миру і дружби. ТеатраЛLзовани!! кончесть

нах.

14.00 Музичнн!! кіоск. 14.30 Здоров'я. 15.15 Сьогодні День прикордонника. 15,30 Грає Зразком-показовий

11.30 З концертів ХУІІ Всесоюз ного фестнвалю мистецтв 'Київська весна •. В перерві Новинн. 13,45 Доброго вам здоров'я.

Новини. Новини. Для дітей. Сонячне коло. Муз. фільм «Співає 51. Гнатюк._

У1("Л1НСЬ1(ОГО

9.00 9.20

йому

10.15 Вперше иа екрані УТ. Художній фільм «Імпровіза-

на

::~ ~H~~~~~o пос~;тау.. Альмафільм.

ція на тему біографії:>.

дорос-

лнх .Фальшива нота:>, .Сні-

ПРОГРАМА

:

12.30 В рія,

Київ..

Со-

юзу!

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

9.00 Новнни. 9.20 Ритмічна гімнастика. 9.50 Док. фільм «Ім'я

не!>".

дача для дітей. Радянському

10.00 Служу

ПРОГРАМА уI(рАІнсы(гоo

фільму

пінамбурн». І і 2 серії. телефільм. «З нату-

Відкриuя З'їзду народних депутатів СРСР. По закінченні П. Чайковський. Концерт Н. І для фортепіано 3 оркестром.

многочленів

док.

ваЖ"ЛЬНО'ПIЗН"U"ЛІ,Н"

става Є. Петросяна.

0.35 Відлуння: події тижня. 0.50 Пристрасті по «Бітлз..

17.~~~бlт~зршо~~~~~~:х~на гра

17.50 Прем'єра

«Як поживаєте!. Моно«н,

22.50

Мульт,

11.30 Муз.

9.55

математична

бочка..

фільм.

Части·

23.00 Сьогодні у свІті. 23.15 Музика в ефірі. Части· на 2. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО 9.00 Новинн. 9.20 Таланти

хання>. «Ходові· випробуван·

ИЯ».

16.55 «Дивна

телепрограм

15.30

чості

21.00 22.00 22.20 в

МІняю

відкриття фестивалю

народної

иою

однокІмнатну

площею

Броварах.

твор,

иlна,

«Веселка».

Час. Супутник телеглядача. В суботу ввечері. Сатира мультиплікаЦії.

30

кв.

У питаннІ

квартиру м

В

з

центрІ

усІма

зручностями

Львова

обмІну звертатися:

и,

иа

загааь­

аналогІчну.

Бровари,

вул,

Ле­

153.

Редактор А.

ВОЛОШИНЕНКО.

~~~~~--.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Новая жизнь. орга н Броварского ГOP~CKOГO комитета КоммунистичеСКОЙI парmlИ УкраИНЬІ, город­ ского и районного Совесов наРОДНЬІХ .депутатов Киев­ ской областн. (На украИНСfl!ОМ я~ке). Редактор А. ВОЛОШ.ИНЕНКО.

Дни

Газета выодитT с выода:: вторник,

апреля 1937 года, среда, IL!Iтница, суббоТ8_

17

5ровареьха

ДРУК.РНЯ

АДРЕСА

РЕДАКЦІІ: 255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. редактора 4-03-76; заступника редактора, вІддІлу партlйиого життя - 4-04-61; вІдповІдального секретаря, вІддІлу сІльського господарства 4-23-26; вІддІлу промисловостІ І соцlаnьиих питаиь 4-02-92; вlддlяу листІв І масової роботи 4-04-81; вІддІлу радІо­ IнформацlТ 5-13-91. Телефони:

l!;иr8~ОГО

об.nасного

AjЦ)Кa

управління

АрукарМі:

у

K"Ї8C~Ka

справах

обл_сть,

видавництв, м,

Бровари,

поліграфії вул.

і

книжкової

Київська,

154_

торгівлі,

Індекс

61285.

Друк

офсетниJl.

Обсяг

кованнй

аркуш.

Тираж

І

примірннки.

Замовлення

Н.

2969.

дру­

16.344

#82 1989  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you