Page 1

ПРОJlетарl всІх краін, єднайтеся!

ОРГ А НБР О В АР С Ь К О ГОМ І С Ь К О ГО КОМ І ТЕТ У КОМ У НІС ТИЧ НО J ПАР Т І J УКР А J Н И, МІСЬКОІ РАЯОННОJРАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИJВСЬКОJ ОБЛАСТІ ----~

Гааета .ИХОАИТЬ 8

П' Jlтирічка,

ВИБІР ШЛЯХУ

праці,

створенню,

в

Завершуємо садіння, розгортаємо догляд посівів У завершальному п'ятирlчни

продунцlї

площІ нині

ства.

365

з них,

ня труднтнся

в

народного

напрнклад,

сІльському

rосподар·

виявили бажан­ господарстві,

що

БІльше, нІж торІк. До екзаменів проведено чнмалу пІдготовчу роботу. Зокрема, у школах, а також у пред­ метних кабіиетах обладнано спеціа.'1ьнl куточ, БН. Важлнвl питання піДГОТОВБН й проведення обговоренІ на педагогlчннх радах. методичних об'єднаннях вчителів. Відбулися семінари за· вучlв, проб нІ еБзаменн·репетнції. ШкІльна майстерня. навqальннй цех, уч· нівська внробнича брнгада допомагають кон, кретно виявитн здібностІ, тягу старшокласни· кІв до тієї чн Іншої роБІтничої спецІальності. Але не менш вІдповІдальний момент настає І тодІ, коли внбlр зроблено І випускник при· ходить в цех, на ферму. Головне тут не послабити увагу до його долІ, перших само­ стlйннх кроків, труднощІв. Практнка свІдчить, що пlдтрнмка на цьому етапІ визначає бага· то залишнться новачок у колективІ, стане кадровим внробничннком чн вирушить шукатн .кращого»· мІсця. Становленню молодого ви· робничника приділяють велику увагу партІй· на, профспІлкова,

комсомольська

сах.

870

вузІв нашої країни запрошують аБІту­ рієнТів у нинішньому роцІ; КОIIRYPСН! випро­ бування не кожному пІд снлу. Але хочеться

вlрнтн в те, що, яку б дорогу не обрали нашІ вихованці,

свої знания,

сили.

талант вlддааа­

пмуть на благо Ві'1ЧИЗИВ. Щасливої дороrи:

на

На

даного слова

спрямованІ

Незважаючи

всІ

Іх

і

на

прим·

дуже несприятли·

ву погоду цьогорічної вес· ни, більшість культур по '

сіяно і посаджено в стис· лі

строни,

усіх

з

дотримаННЯ1l1

вимог

агротехніки.

на всіх відділках. Напри· нлад, 120 гентарів так званих

«зелених'>

посіяно

в різнІ

пІд

овочll3

періоди.

ранньою

капустою

зайнято 15 гектарІв, І планувалося, пІд

вже як

середньостиглими

сортами

рІв . Працюють чотири розсадосадильнІ машини, з настанням потеплІння

включимо

в роботу

щ.е

двІ. Розсаду вже висадже­

но бl.ТJЬШ як на 40 гекта­ рах. А всього пІд цІєю r;уЛЬТУРОЮ буде зайнято 140 гектарІв . СУМ.тІіННОЮ працею

І

перевиконанням

змІнних виробничих

норм

вІдзначаються механlзато, ри Володимир МиколаЙQ~

вич ПоЛІщУК Миколайович

та

Минола Пашнюк.

Добре обслуговують aгpє~ гати,

забезпечуючи їх ви,

сокопродуктивне

викори­

стання, робітницІ з ланок Галини Володимирівни Дяченко І Катерини Гри­ горІвни Менжеги.

На овочевих плантацІях господа рства

.розгортають~

ся роботи по догляду за посівами. Вже розпушено мІжряддя

моркви І

вих бурянІ в на

столо­

15

площІ

а таКОЖJIосіяно без­ гектарІв. Перший досхо, розсадним способом 1О довий обр"бlТОК триває. rekTllplB середньої І 20

-

5,

гектарІв пІзньоЇ- капусти. JlКfускниця

Гоголівської но

cep.eдilьої ШК().1І1 ка Jiюбов Крук 3(1думува,13СЯ

пр?фесії.

КОМСаМО" .· довга не

над

виборо м

Відразу

одержання

атестату

знайшла

своє

Ше й РОКУ стала

щО

рядах

у

перших

правофлацгових

со'

горнутого

Н,а

че'сть

ХХУІ

вона

І О ш видкодіюtЩХ верстатів, ~OHa кожної зміни' ВИКОНУЄ

ТУ '!

заВ.1анн я

Н8

llен т ів і

про·

145-150

виробляє в серед·

HbO~IY по 17 тисяч метрів високоя кісної стріtІКИ.

покликання.

не минуло. як

ткалею,

а

вже

міц-

20

травня О 21 годинІ ХВИ-1инl МОСКОI!СЬЕОГ()

часу

пІсля

завершення

програми спlЛЬНОІ'О по· льоту проведено вlдокреlУІ ,'1ення

автоматичного

тажного

ван

транспортного

корабля «Прогресс-9>} вІд орБІтального комплеЕСУ «Салют-6>} «Союз-36>}.

За час ПОЛЬОТУ вантаж· ного

кораб,'1Я

[омп.lексу

у

складІ

внконано

Повним ходом Ідуть роботи на спорудженнІ п і онерського табору заво­ ду пластмас. Щодня на пусковому об'єктІ тру­

велн·

кий обсяг роБІт.

ЛеонІд Попов IВале· рій РЮ~lін продовжують роботу на борту наукової станції «Салют-6>}.

Із

організація «ГОГО.lівськиі1"

ців

капІтальних

виділених

рік.

вкладень,

на

нинІшнІй

освоєно

карбов;шцIВ .

тисяч

109 Вже

зведенІ

спальний норпус на 120 :І! і спь. приміщення клубуїдальні. ,;,lадені

котельня, прокомунІкації га

приділяє

значну

увагу

кормовирсбництву. та

в

цьо:vIУ

Роб о·

напрямк у

Пр <:l·

водиться постійно і ці.1 Є· СПРЮIОвано . Мину.lОГ" року проб.lемам ц іє ї гз­ .1узі сільського господа р. ства було присвячено

партійні

збори,

які

БУ.1ИСЯ в червні . ступни:,: зборах тів

На

від · на ,

KO"vIYHiC-

господарства

МОl1а

Цього

грубими паРТКО}1

вир і шив винести на поря· док денний віДНРИТI!Х

партійних про

зборів

питанн~

НОР:vIОВИРОбництво

якщо

РО.1lОвати

ти

культур

етапи

ра».

не

а

.1ише

й

«зе ,lеноl'')

Секретар

нізації

О.

г.

31'

почапові конвеЙ с.,

Гурбич

У

ЦИ ИПРС і Ра.::\и Міні. стрів СРСР про додаТК<:І ' ві заходи по збі.1Ь!!Н'ННП" виробництва ковитих

pVBaB вах.

грубих І c ~ K()P:lIiB <:JiOHUeHT·

увагу

КОМУНістів

неВИf(ОРИСТ::!нИ':

Потрібно

в ики.

резер·

розширяти

зеленої

ма­

також

одер­

ширше

впро­

засІв

так

сантехнІками_

вівса,

-

гороху.

соняшника

О.

Г.

ка ГО .l0С

Гурбич на

fювІ;jа .lьності за

цю

зробив

посиленні

справу,

від­

KO:llYHICTiB вказав

на

Г О:ІОБні наПРЯ:l1КИ роботи 1 део .l0гічного активу ее­ ~1e ;! корм(щобувникlв . ВистуП~ючі началь, ник цеху кормовиробни­ цтва І. Г . ЧИЧНРF-оза . ІІІ­ женер М . М. Урупа . го­ .10ВНИЙ ветлікар П. П.

допомогу

воду

будІ­

подають

за­

ПрацІвники за­

пластмас

часто

про.

водять на об'єктІ суботни­ ки та недlльнини. УсІ сповнені рІшимостІ й ба­ жання здати об'єкт своє­ часно.

В.

ХИЛЬКОВ,

головннй

і н Ж е нер

ПМК-7 тресту варНСlльбуд». Дяченко

та

довжили

розмову

цього

іншІ рону

«Бро­

-

про­

про

те,

ставну

потрібно робити на якість. СлІд сподІватися на вищий урожай кормо­ вих буряків , засІяних на 300·гентарній площІ. Тре. ба активнІше використо­ вувати можливостІ сі­ нажної

техніки, культи. ваторів-плоскорlзlв.

зва·

чотирьох·п·я,

тощо.

nаРТОРГ ,І ,

на

періоду

жати.

СУ:ІІіші

радгосп

()CiHHbQ-ЗИМОВОГО

тонни

в.::\ається

ної

;:юп ові ді про завдання в світ.lі рішень постано в;!

ПР~ТЯГО:l1

.::\aTf(OBi си

ваджувати

про корми ве.lася в обо, в'Я3НОВО:l1У порядку, оскільни це значний ре­ зерв збільшення продук · тивності грО:vIадсьної ху· доби. Рез ул ьтат партійна­ го ВП .1ИВУ на важ.'1ИВУ ді ­ .1Я!1НУ виробництва наяву :

був

ри, багаті на БІлок, сою . горох , люпин. Да·

.::\ещо р а ніше. Було ВИ3Нd' но за необхідне проконгЕ,lючні,

ро­

другий справа

опоряджуваль­

та

~ІОвники.

що

посівні площі під одно­ .1ітні трави, під культу·

КОР:llа:vIИ.

року

за

вельникам

інше. Зараз у сІ зусилля спря­

соновитюш

тепер

никами

мовані на завершення бу-

(ТАРС,.

забезпечений

БІт. Побудований спальний корпус:

Велику

тисяч карбова:І­

192

На першому плані -ЯКІСТЬ ПартІйна

здаЧІ

дlвельно,монтажних

І\узьменко.

ХРОНІКАПАРТІйНОГС ЖИТТЯ

радгоспу

Готувмося ДО

диться більше 40 GYAi- Іірім цього, треба звести вельників. Иерує їх дІ­ ,1ітній кІнотеатр, зроБИТd яльністю виконроб О. Г. Ігрові майданчики.

На фото: Л. Крук. Фото А. Козака.

"ПрогреСС-9" в автоматичному польор 51

М. СИБІГА, агроном-овочІвник рад­ госпу .КрасилівськиЙ».

Нещодавно механІзато­ ри почали садІння помlдо-

аjаліСТИЧНQГО змагання, роз·

з 'їзду КПРС Обслуговуючи

чити ся ткати стрічки . Робо· та захопила .1івчину. І вон;: переконал а с я ,

закріпилася

післ я

пішла на місиеву стрічко, ткацьку фабрику, щоб нав ,

органlзації

заводу порошкової металургії, радгоспу .Тре­ бухівськиЙ». Іх досвІд може послужнтн доб­ рим прнкладом для наслідування багатьом ви­ робничнм колектнвам. ВідповІдальне рІшення належить прийняти і восьмикласннкам де продовжнти навчан­ ня. Якщо учень аиявнв трудовІ нахили то з певнІстю виявляє бажання вчитися в серед­ нІх професІйно технІчних учнлнщах. І саме тут сІм'ї І школІ особлнво необхІдно оцінити здібності школяра. НеоцІненна роль нале· жнть, безперечно, вчителевІ. Адже хто, як не він, знає свого внхованця, може датн добру J]opaAy, застереже вІд необачного кроку. 1з 1182 восьмнкласникlв шкІл району 150 вн­ явили бажання продовжитн навчання в Пр(j· фесlйно - технІчних учнлищах, 790 в дев'я­ тому класІ, решта в технІкумах і иа кур·

й

хливу

впровадили ужиття і ' педагоги PycaHi1rCIIкoI,

галузях

гектара

гектарІв.

зусилля.

вирішеиа проблема кадрів, осоБJlВВО шоферів і мехаиізаторів. ~.Iwu.цo Ц1КaJrВX форМ ,{,P~OBoro illI•• 81OUI

рІзних

з

340

дотримання

учеиь. Причому, якщо в 1974 році в числі так,пх було тlльни 4 випускники, то в 197823, а торІк - 18. Завдяки цьому в радгоспі

у

на·

нультур, зІбрати в серед· ньому по 200 центнерів

міцної матеріальної бази по трудовому нав­ чанню. Така цілеспрямована діяльність рад­ госпу і школи прниосить хороші результати у справі закріплення молоді на селі. За остан­ и1 п'ять років У Требухові після закінчення середньої школи залишнлось працювати 71

ватнме

ро·цl

овочівнини

шого радгоспу зобов'язв­ лисн виростити висоний урожай всІх городніх

школі

Шt!вчеllкlвської, Красилівської середиіх шкіл, мІської .М 5. У нинІшньому році ШКОJIВ міста і району дадуть путІвку в самостІйне життя понад 1500 Вlj.ховаицям. У щколах району проведено анкетування десятикласників. Результати йо­ го свІдчать, що БІльшість вихованців працю·

кОП.

2

завершальний

рІК

Сповнені особливих турбот, хвилювань ип дві ДЛІІ школярів, особливо ж випускників. Адже життя ставить їх перед відповідальним екзамеиом вибором трудового шляху, про­ фесії. Складати його иелегко в будь-якому ві­ ці, а в юнацькому найважче. Педагогічні колектнвн шкіл міста і району ЧИI\Іало роблять для тог",,' щоб підвести своїх вихованців до свідомого вибору професП. Центром профорієнтаційної роботи у місті став міжшкільний ' навчальний виробничий комбінат. Тут більше тисячі старшокласииків оволодівають дев'ятьма робітничими спе­ ціальностями. Все ширшу дорогу отрнмує досвід педаго­ г1чної співдружності учнтелів з виробнични­ ками. Заелуговує на увагу, наприклад, прак­ тика в трудовій орієитації колективу Требу­ хівської середньої школи і мlцeBoгo радгоспу. Особлива увага у цій спільиій роботі приділя­ ється вихованню у школяріJJJIЮбові до сіль­ ськогосподарської

Ціна

N!! 82 (5013) ф П'ятниця, 23 травня 1980 року (І

17 квіти. 1937 року ф

нІ

У розгорнутому рішен­ визначено ш л я х и

ДОСЯГР.ення

якІсних

зру­

шень у кормовиробницт.; ві. Визначено чІткІ строки І вІдповІдальних за рчасне здІйснення заходІв. Це свІдчить про рі­ ШЮ1іСТЬ партІйного комі­ тету довести до кІнця розп оч ату кампанІю І до­ :\10ПИСЯ неодмІнного ви­ f(OH~НlHI зоб()я'язань 1980 DOf(V. забєзпf'ЧИТИ громад­

ській худобі ситу зимІ влю.

О.

ОЛЕКСІЄНКО~


2 стор.

~

23 травня 1980 року

НОВЕ

ЖИТТЯ

КРАІНАРАД:

ЗА РЯДКОМ ПОСТАНОВИ ЦК КПРС

ПО ІДЕОЛОГП

Мало J,ПОЛКУ" вСемиполках Иоли я підходив до при міщення адмінуправлlння ра;!госпу імені Мі чуріна. М. Г. Пономаренко. яюн! ВИКОНУЄ оБОВ'ЯЗf:И секре таря партійної організації господарства.

вішав

ого

господарства ,

ми

з

польових

РРФСР. Перший міль­ йон тонн вугі.1ЛЯ З Нс· рюнгрінського РО~J рі з у п~­ ревезено по залі з ничНііі лінії Тинда Беркак;т

учасника­

ради

що

слІд

поточні

за­

НИillП е ли. пре:wії. Регуляр· но виходять інформаціЙ' ні :шстки 3 результата~1И

на

роботи

ранІше,

це

можна було б тільки віта· ти . Але ж день політ· заНIjТЬ уже майже :1акін­ чується :

хвилин ту

через

декілька

проб'є

сімнадця­

... -

вручає

-

вагончину І біля НОНТОРJI радгоспу . А от усною про­ п~гяндою і агітаlllєю, за

первинна

органі­

товариства

«Зна-н­

вич,

Список агітаторів і по· :Jітінфор ~!атоРів є. Але бягато хто з них ке­ рівнини підро:щілів. які свої виробничі функції

увазІ

с.'Ту­

день?

ж

~lеншає

«полку»

слуха·

чів у Се~шполках? Спра· ва в тому. що школа «Пе­ редовий досвІд пІдвищен­ ня якостІ І ефективності виробництва» другого ро­ ну

за

навчання

закІнчила

Напрю; .lЯД. П.

1\1. ЛІН

назвати

л(';!ве три

котрі

назвати

те·

дійсно

ські за xapaкт e pO~i. НІ плану робnти, ні жу рна .1У .'1ля обліку вІн н е веде.

Та й взагалІ, illентація

Т8ка

в

них

до

переказу

матеріалів

газет­

чзсу прийняття ві­ постанови ЦИ

-

політико

рі­

ВНХnВНОЇ

роботи в господзрствl не ~іднято до сучасних ви­ мог. Ц е ПI)ВИННО викли­ в

членів

серйозну

парткому

стурбованість

і

занепоноєння.

А як у ці напружені днІ В. МАКАРЕНКО. Радгосп імені МічурІна.

працює ідеологІчний антив

безпосередньо

на

ланах

НАУКА І ВИРОБНИЦТВО

ЛИТВО на потоці ЗБІльшити ного

випуск точ­

литва.

повністю

ключивши

працю

вальника.

дадуть

нові

ви­

<bopM~T. змогу

механІзованІ

лінП.

маш'инобуДування.

Ці машини вивільнять дз­ сятки робітників, дадуть З;\10ГУ

еконо:wити

значну

Ух розробив Ираматор­ кількІсть металv. "(ТАРС). ський науково-дослідний 1

НАРОД НИИ

ЗВІТИ І ВИБОРИ

- Наше пІдприємство нагадує мет неохайного чоловІна, який , зІбрав­ шись у гості, добре почи­ СТИВ

туфлі

ми

слова

з

групи

родного контролю І

на­

обра·

ти її новий склад.

критичний,

за­

цІкав.lениЙ тон розмов!-! аада.'1а голова заводськ()ї групи

.1Ю

Т.

народного

С.

контро·

Губанищева.У

своїй доповіді

вона

оха­

рактеризувала роботу до­ зорців за дворічний пе­ ріод , вказала на серйознІ упущення,

ретнІ

rочки

назвала

конк­

приклад анН"!

чи

на

порош!\.овиками

якІсних

поназниках

роботи підрозділів, зб~рі ганнІ сировини І матері а лІв, роботі по механізації та автоматизації трудо

мІстких процесів, береж­ ливості. Матеріали пере вірок

ставали

предметом

обговорення бюро голоп ної групи, партійного ко · ~liTeTY,

аДМlН!страЦll.

результатІ

ррд

В

нерівних

,Jсіб притягнуто до відпо· відальності. Але не в цьо му дозорці вбачають і!ету своєї

діяльностІ.

яскраво

виявляється

Ефект у

но­

вовведеннях. піс,'ІЯ їхнього

Наприклад , втручання

1

застосували

в цеху

М

тонн молоч­

рою!

До цього

ліпш е но

утрю!ання

Масову сіР­

ції

П' ятнрі чне

зав­

пр о дун­

меліораторам

Нечор­

ноз е м'я виконав колектив Таурнзького об'єднання будів є .1ЬНИХ ~l a Tepia.iI15. Прискорення графІ на рn­ біт реЗУ.1ьтат заве;J' шення

на

підприємстві

І\омплексної переозброєння на

продунтивність

І\ОЖНИЙ

працІ,

до­

~lаркlрувати

вир~б

ко­

у

значно

рахунок

у

мел і ораЦ Їl

И<Jзахстані

:3

державним

Знаком якості.

тисяч

по­

колії.

гектарlз

третин у

ЦЬО:\ІУ

поча.1)J

п'ятирічки вве;!(>­ в С: В ОЗ}lіНу більш я";

но

підвищиr>!

битися права

на

початку

~!ОЖ.'!ивість

третину

:, Є:\Іель.

Д;J-;езказгаfj.

со .10нців

з

-

них

році.

Неродючі, засолені зеlі'С­ іі

стають

про

них

руки

щедрн:vIИ,

коли

подбають

вмілІ

зе мл е роба.

осно в у

Міцну

ВРОЖі1Ю

Зі1клада-

; nть сп с ціа.lізовані загонIt ДеРЖК О }lсі .lьгосптехнlки_

з програмним управлінням

програми виробни-

цтва. Це дає

б~ ·

трав

солонцях

Bici~ICOT

і

ської, ИарагаНДІШСЬКОї і Ці .1Пfі о гр а ДСЬІ;Ої обл а сте й . За

в OДHO~IY З цехів заводу. Фото Б. Криштула. (ФОТОХРОНіка РАТАУ).

поставці

КУТОЧОК

У"раїиа. Випуск кругла­

І;ИМ програмним управлін­

Ш~lіфувальних аВТО:УІатів почато на XapJ-;івсЬКОМ:І верстат о будівно:\ту заво~; i~leHi К о с і ора . Нові а гр с­

ням. В е рстат може одно­ ',,,СНО оброб.1ЯТИ десять­ дванадцять ~10ЖШl

площин.

в ключити

110ГО

до

скл,l­

число-

ду будь-яких автомати'!­ НИХ ліній . (ТАРС-РАТАУ).

за рін б.1ИЗЬКО семи ТНсяч карбованців eKOHO;lIiї .

ням ЦИ Иомпартії Упра!­ ни і Ради Міністрі"

г;,;ои .

ші

в троє

тих,

ПРОД УJ ;ТИВН!­

що

раніше,

випуск а лись

оснащені

НОВАТОРА

Бі.lьше ста робіТНикІв, інженерно-технічних пра-

лічує

службовців на·

первиана

організз-

пора . Раніше працював кова .lем, згодом без вІд­ риву від виробництва зd­

кІнчив

І\иївський

торго­

ція Всесоюзного товарнст- . во-економічний Інститут. ва винахідників і раціоВІталій Никифорович налізаторів на експери: співдружності з Інжене­ l'.lентальному заводІ тор· !"JOм Євгеном Івановичем гового машинобудування. Гуназою розробили рац­ Очолює її ветеран зав')· пропозицію по удоскон.1. Д.У колишній токар. а ни· .1енню конструкції тарні інженер В. В . Вихор. ' [ового обладнання «Ун ' ЛЮДИ творчої ДУМІіІі раїна», якому присвоєно спря:новують своє вмін- держаВI1ИЙ Знак якості. ня на успІшне виконання КріМ того, В. Н. Брнк по планІв і соціалістичних дав ряд пропозицій, впро, зобов'язань ;Jавершально- вадження яких у вироб го року десятої п'ятиріч- ництво заощадило бlльш(' ки. Торік вони подали 9 тонн металу. Юльк ~ 115 раціоналізаторських рацпропозицій має на р а пропозицій , з яких 71 хунку також Є. І. Гуназg впроваджена у виробниЗдІбним раціоналlзата цтво. ці нововведення PO~l виявив себе заступ принесли економію 129 ник головного конструн·

v

карбованціВ.

тора

-

заводу

інженер

Треба відзначити інженера В. Н. Брика, говорить В. В. Вихор. За сум .lінну працю І гра-

Олександр Сте~анови'! Єрмаченко . ВпроваджеНіІ У виробництво рацпропо зиція «Зміна конструкціУ

мадсьну активність вІн нагороджений орденом

і технологія виготовлен­ ня кронштейнів ТОРГаВ)­

Трудового Червоного Пра-

го

об:rаднання,>

принесла

Д,lЯ

т~анспорту'

е.l е КТРОД1В,

впро­

ваджено стрічкову піч д.'!Я спІкання металокерамІки і механізовано зняття пресованих деталей в це­

знала ,

що

шень,

реальних

яких

родні

зру­

очІкували

контролери

на­

вІд про·

веденої роботи, могло бути значно БІльше. Ди­ ренцlя

заводу

ху Ng 2 тощо. Правда, де­ якІ заходи не доведені ДО кінця. ЗОfiрема, питання

наказів

за

про складські приміщен ня для ПИ.l0матеріа.llв Ні]

тягнуті до адмІнІстратив­ ної вІдповідальностІ. Це

',альник віддІлу постачан ня А. І. Иотляр І завІдую чий складським господар ством А . С. Ионоваленк г,

породжує

Il е вирlши.'1И остаточно.

дозорців , служив

рІвникІв

мало

видає

матеріалами

не

всі,

хто

за­

покарання,

в

декого

пlдро:щlлів

при·

з

ке­

упев-

неніСть у власній безкар­ ності, 'lИве

Имітливими

новаТОР:l' УРСР раціоналізаторам f

YIН зареномендували ' 'себе' ,винаХідннкам

фрезерувальник

інстру-

\Іентального цеху Мико. ла Герасимович Иузьми" і

С.lюсар-наладчик

ширвжитку

нович Оснач.

цією

110

цеху.

Микола IB:1За пропоз!!

останнього провед .:

модерн і зацію

:>гина .'!ьного :;авдяки

труБ І ;

верстату.

чому

продунти '!

}[ість праці на цьому пр·)-

І\есі підвищилась на процентів.

30--

:}5

халатнІсть,

зневаж­

ставлення

до

конт·

і

над

зміною

лище. Тут побачиш і не­ потрІб, Інапівпридатні двигуни,

і

підшипники,

суворо

фондовану

тривку

н е глу

...

А. Н. Гайдученко зав,

що

вка­

« кладовище »

теріалІв

ванців. І все ж '

ДОI'lOвідач

ви-

приємство

те,

що

зразкове під­ має

поки

що

обмежений характер. Так, зв Фасадами прекрасних норпусlв

влаштовано

ава-

м,, ·

створюва л ося

протягом

десяти

і в цьому значною винні контролери. вогнетривІв,

років.

МІРОЮ Щодо

якими

І!ОГО

iJiB

товариства

розробляє

IfРОВОДИТЬ

їм

первин-

Всесоюзновато-

теМНИКіf,

конкурси

на

раціоналізаторську

даються їх впро­

виробництв::>.

наприклад.

жуть

метал

на

складІ

це­

ху Ng 5 ! т. д. Як сказав начальник бюро печей О. Нрив с нко, між керів­ Ішками віддІлів і цехів '[?'СТО відсутня погодже­ ність . Но во обраному складу :\а водської групи і її го­

ІОві

Т. С.

Губанищевій

с.'!ід зосередити зусилля саме на організаційному

тому

видано

директора,

отже.

боці справи. І віддача ро­ боти дозорців, безперечно,

дозорцю! тут треба прояв .1ЯТИ більш е активності. Це правильно, ал е ж за·

l росте . А значить , не тре­ ,іа буд е (хай навіть іро­ IІічно) говорити на звlтно­

ще

три

наказ

роки

С!дміністрації.

про

і

вогне­

ка,

боротьба за

над

працювати,

організація

"

пи-

r

про

10 тисяч карБОВ<Jнuів . :''"мовно-річна еКОНО;\1ія склала 335 тисяч карбо ·

на

вадженню у

:шачимо,

обговорення

свІдчать

: ,JНнях,

слід

на

f\ОНСТРукції упаковки кор-! це а ктивізує людей пусів. Це дало річнИJ'і творчої думки на новІ еКОНО\lічний ефект 415 пошуки. І\арбованців. А. АВРИЛЕНКО. Натхненні поздоровлен-

ефективності багатьох перевірок. Факти , навеДі::­ нІ у виступі Г. С. Савчен­

HiJ

11 ,Щіон а Лізаторів

обладнання

доб'ються порядку на риторії піДПРИЄ~lства.

го реалізацІя дозволила випустити Із заощаджених матеріалІв продукцІї

творчу діяль-

Щоб зосередити уваг"

ські пропозиції, I) CKO~IeHдaцiї по

.10повlдl зосереджували увагу саме на низькій

:здійснили в 1979 роцІ ці­ . шй комплекс заходІв. йо ·

ІШЛИ свою

jJiCTb.

lJ иготовлення гнутоклеє· [!ИХ ящиків Д.1Я торгового

,швості,

дозори;

торго­

Інженер-технолог цеху пропозицію, на кращу : оргового обладнаНН'1 постановку роботи по ра., Тамара Іванівна Вер , ціаналізації в цехах, від,j[щька багато попрацю .'1ілах, проводить засідан, ,вла над питанням уніфі· іІЯ бюро, на яких розгля­ f\aцiї пиломатеріалї ~ ДЛ)І даються раціоналlзатор­

,юлерів.

народні

республіки,

заводу

вельного машинобудуван­ ня останнім часом пожва­

!:ращу

Внлючившись у респуЕ .1іканськиЙ огляд бере;!:

Учасниии

новатори

"закаблуки"?

почистить вання

виступу

лургІї ІменІ вО-річчя Ра­ дянської України , яні зІб­ ралися , щоб заслухати

Так'ий

дання п о

пі~Дони

вони провели 80 рейдів . осно'вну увагу зосереджую ·

за­

представників трудящих заводу порошкової мета­

головноХ

на наступному етапі. народних контролерів п е ревІряють фактичне ви· конання

100

аипуск

За графіком прискорення Литва.

295

планових завдань. з апобі­ гають недолікам . Протя, гом нинішньої п'ятирІчки

а

працівника ВТК В. Г. Пе­ тряєвої на конференції

звІт

На ЗЕі:\IКУ:

сил

брудни·

спереду,

залишив

... Це

при є мство РОlрах ов ано на ної г:р с';!укції за змІну.

Хто

:КОНТРОЛЬ:

наблуки

НОВИЙ ~~оаокозавод став до ладу в Луцьку. Під·

тисяч

проектно-технологічний ін·

ститут

умови

З И!\lИ,

зеРНО В ІІХ

3Є~I., е роби

цівників і

...

НПР~,. іЮ. jдеології ,

кати

Незва­

ваЖІ·; і

доку­

Висновок напрошує ться сам собою : за рік. що мт

вень

на

парторганіза­

фї вІдсутня, а бесі.1И зво­ дяться

;1;аЮЧIJ

ІдеологІч­

ними. Та й то двІ не агІтаційНі. а пропагандисг­

І.

і заключне занят­ тя, але школа фактично припинила Існування.

аГ і тзтор

Легидух

можна

нув З домої

CY;llKOBe

І\СРУЮЧИЙ по

б е сід ,

курс ... достроково. Почи­ нала к.ерувати нею Т. С. Донченко, продовжив­

А. Иипич, а з травня 11. р . В. М. Солян­ ський . В останнІ два тиж, ні мали Відбутися пІд­

ГРО:\l я дські.

картоплярству

спромігся

З'ясовується, що за чи­ сто зовнІшнім фантом сто­ ять суттєві упущення в 11ій справі. До нІнця уч­ бового рону пропаганди ­ сти прийшли з меНШИ~1 снладом аудиторії. Чому

лишніх

ня'>.

видають

ранніх

га торічн!!х

С .l0вами М. Г. П а нома­ р С' нна. заЙ~вє,ься. в І)с­ зація

на

CTpOl\iB.

хункових

минул о ї

П О .10ЗНІІ о:а

Казахстан .

бу

в агіт·

Та вони знають, пояснив Микола Гнато­ маючи

з

за.lізнич НИК If раНіше розра­

Ниви на солонцях

пер е хІдні

в полі,

НОВНО:\ІУ.

хачів систе~ш політичної й економічної освІти, якІ мають зібратися на за­ }{.7110чне заняття « Справа Леніна живе і перемагає». В TaKO~!Y разІ. можливо, не треба було взагалі ОГО .1 0 шувати про політ­

ДВа

з дня її пуску.

рубежу ПРИЙШЛІІ

під­

лошення. Огnлошення про те , що 19 травня день політзанять. Якби такий епізод мав місце тиждень

за

сумки змагання підби­ вають І надають їм глас­ ностІ регулярно. Сам п~рторг

ДНЯ

Високі темпи залізничників

робіт? Спра­

ведливості значити,

НОВИНІІ

що

народного

;.кень

лише

групи

контролю

реа.lі з ацію

не

те Б"

р оз поря д

адміністрації

' mБОРНіЙ конференції про те,

ЩQб

;nду

У

«закаблуки»

ПОЧИСТИЛИ...

роботі

за­

піонери.

конференції

'; m.1 И уч а ст!> г о ловний

ін­

сл і.'

" пектор республіканського

дбати , перш за все. самШ

' ; О :\Іітету наро;!ного конт­ ! )О .'!ю А. С. Рево і голова \!іСЬ!іОГ() KO~liTeTY народ­

Те ж стосується і в трат дорогнх

".I<Jтеріа.lіз

уц', .

ХУ N'Q 4. де 11.1ЬКИ ац,"­ тону пропадає бли з ько третани . обсягу, не бе ре-

ного контролю І. Ф. Двор­ ник.

В . ДОВГИЧ,


НОВЕ

23 травня 1980 року

ЖИТТjf

Тваринництво

Екран, народи

Весняний

Ташкент

став

з кожним дием підвищують

столицею

«Авангард».

тографа трьох конти­ нентів: тут віднрився Міжнародний кінофес­

направив

никам

і

На фото

швеЯ-МОтористка

-

Галина

Петрівнє

Юрченко з Літківської швейної фабрики Ниївсько­ го виробничого швейного об'єднання « Юність,>. 17 років вона шиє дитячІ брюки, на 140 процентls

(ТАРС).

виконуючи змінні норми. За ударну працю удостоє­

на ЛенІнської

в ІСТ І З ПОЛІ В На

полях

Ощадливість

підшефних

дають уроки вирощуван­

~!ех а нізатори

госпrr

імені

, .~ол­

ХХІ

1{о ~1ИТИ

шили

Сівбу

кукурудзи. в

ножно:\ту

з

два

Ілліча та

підшефних

працювало

по

широnозахватних

грунтообробних

та по зом

агрегати

три посівних.

з

господарями

провели

сівбу

строки

усІх

з

Ра­ вони

в

стислІ

дотриманням

вимог

технології.

Передбачається

му гектарІ менш як по

на

nожно­

Зібрати не 50 центнеРіВ

ДОГЛЯДАЮТЬ ПЛАНТАЦІІ

;t\i

радгоспу

ріна

І

солодких кращІ

на

кожному

центнерІв

коренів,

строки

сІвбою,

в

най­

справився

а тепер

з

розгорнув

догляд за плантацlєю.

СІВБА

НА

вимогам

ГРЕЧАНІИ великого

ЗНd­

тисяч гектарів орної зем­ ;тті. У центральній І пів­ н!чній зонах, де зосеред­ цієї

найбільшІ культури,

сову ц(я

плантації ! .очато

м!і­

її сівбу. Концентра­ виробництва дала

можливість

господарст-

вам ЧернігіВСЬ1\ОЇ, ХарКіВСЬКОї, НИЇВСЬКОї та інших областей закрІпити за

КОЖНИМ

лізовані

полем

ланки,

використовувати

НИ;\('

спеціаліс·

держ:;вного

того,

стан­

це

порушенню]

є

пр,,­

продаж,

несортового

молок:,;.

.>ОКУ

пона.~

Напружена ;нєнів

пора

почалася

у

екза­

випусн­

никІв ~liCTa. Перший іс­ пит на порозі у само· стійне життя старшоклас ники склали у міжшкіль· ному навчально - виробн,~­ номбінаті

ТРУДОВОГГ,

навчання.

Святково і

одягненІ

дівчата

юн'!­

вишикували­

ся на традиційНУ лінійну. Директор комбінату Г . Н . Шолойно привІтав їх із святом, побажав успіш­ но скласти іспити І знай­ ти

вІрний

шлях

У

житті.

А потім схвильованІ і піднесені, вони роз ійш.'JI !ся по класах-цехах. H~ іспити до учнів приБУЛі1 авторитетна кваЛіфіКацій· на комісія: 23 представ­ ники промислових під­ приємств ~TiCTa. І ось у коридорах

несортового

продз­

молока

172

карбованцІ прибутку. Чому? Ян виявилося, основ· І!ОЮ

ПРИЧИНОЮ

.1Ику увагу трудівниц і приді л яють чистоті доїль ної ап а ратури й посуду.

дильною

рячою водою, а після д е шнф е !ш і ї ще раз прополі · СliУЮТЬ. Молоковози ми­ ються і д е зинфікуються у господарстві й на заводі. Посуд і доїльну апарату­ ру :1б е рlгаємо у спецІаль­

уста н о в кою

СН-1200 .

Сист е :,!8ТИЧН О

після доїння сюди зво ­ ЗЯТЬ з корІвників свіже мосюко . Воно фільтрується,

охол(]джується

шести на

дО

градусів.

завод.

Після закінчення доїння 'іх дб а йливо миють : спо

в

нашому

розробл е но

холодною,

но відв е дених місцях .

вир о бни-

молона

к(]рівникlв

з

підвели дороги

твердим

по"риттям.

Провели благоустрій її.

Свій робочий

д е нь до­

ярки

починають

що

прибирають

п;gОДУКЦJJ

було порушення роботи ~ 1ЙОННОЇ електромережІ . Та1\. ввечері, 18 травня на трансформаторній пІд станції радгоспу імені і\Іічур:на трапилась ава­

рія.

Лише

з

того,

примl-

Е.lектрик В. М. БІ­ повідомив про це

. 1ецькиЙ

диспетчеру

Рl ­

йон ної електромережі попросив негайно Rислат~ аварійну бригаду . Проте він нІкого не д і ждався.

наступного

дня

J3

обідню пору було пола­ годжено трансформаторну підстанцію. Саме це і завдало помітних зБИТКjR господарству.

Так,

одержання

, шзькоякіСНої

у

ностІ

період

вlдсу,;,-

електроенергІї

фер:'.!ах

радгоспу

цювали

холодильнІ

новки.

що

,ІОлока .

не

пр,­ УСТ'!­ д')

кислотност!

До

усунення

НJ

призвело

підвищення

речі,

Піс.']я

наслідків

аВд­

потім

для

До свідомості працівника

га

цього

кожного

ферми

довели

Все

поголів'я

:JJ.дгоспі

корів

зосередж е но

у на

JДній феРМі в селі Оп ан а­ сів. Це сприяє ефективно­ чу використанню за собів \lеханlзації та

трудових

і

енrрг е тю:и,

матеріаn Ь НI!Х

~l ecypciB.

На феР ~Іі вчається

широко

і

ви­

впроваджу є ть­

ся досвід роботи п е р е до­ вих тваринників району, а також госпоДарст в а. У соціалІстичному працівників

змаганні моло ч ното­

варної фер ~ІИ поп е р е ду йдуть ~!айстри машинного доїння У. М. Нова ,'] е нко, Н. 3. Радченко, З . А. Розгонова, Г. Т. Ш е л ес т, Г. В. Мазуркевич. М . А. Андріященко. ці невтом­ нІ

трудівниці

першими

господарстві

в

викон а ли

дИф е р е нційованими заго­ тіве.1ЬНШ\1И ціна~IИ, в за­ .1ежності вІд якості ПРО.­ дукцїї. Посилили також

особисті п ' ятирічні плани. За значнІ трудові здобут­ ни колективv нашої МО­

контро .'1Ь

чено

за

дотриманням

правил санітарії

пересувну

та гlгіє-

;точно товарної ферми вру­ Поч есну

ЛенінсЬ ]{ У

грамоту.

том.

Отже ,

щоб

TaHO~iY

запобіГТ,J

випадку,

радгоспу

треба

надаЛj

придбати

Продають

електростан­

цію , котра у будь-яки;':'! час могла б виробляти електроенергію для фер­ ;ни. Одночасно керівникам

районної .

лишки

електромере'жі:

прод)тктів

слід створити по-справжньому дійові аварійні бригади , котрі в будьякий час могли б поспі­

шити на лено

ПО

Адже це Дд­

непоодинокі,

випад­

ки в районі.

Я.

ВОРОНЕНКО,

головннй державний ін­ спектор по закупках і НІшсті сІльгосппродук­ тів по Броварському району.

молока

дить щодня

~

центнерів

10-11

лишків

поміч сІльським

трудівН!там.

рії господарство ~HOBY по· чало продавати держа ;~і продукцІю першим со;;­

першу

тиша

з'l­

...

«Краший

ві;щю

ти ,

ТОП

І

ня.

НОНКУРСУ

зз

внесенням

СУ­

профеСіЄЮ»). Голова кв;' ­ .1lФінаціЙної комІСії· заві­ дуючий вlддl.'10М ГСКТБ

з

двох

теоретичного

практичного

Приємно,

шість

учнІв

пл~·

завда:!-

що

БІль·

виконала

практичнІ роботи досит~ грамотно І охайно, ужl є ч итати і будувати крес ·

-

.1ення,

говорить

Першими

він .

закінчили

складати іспит на електромонтажники.

фах Ек­

замени приймали пред­ ставнюіИ світлотехнічного за воду . інженер

по

товці кадрів Ю. ва

!

М.

підго·

Гуж·

технолог складальн~­

го цеху Г. Т. Філатова. У теж

склалася

хороша

думка про вихованці!' КО~tбінату. ВсІ, без винятку . вильно

учні

зуміли пра­ відповісти на по·

ставлені запитання. доб­ ре ознайомленІ з пра ви­ .1'lМИ Тf'хнjt{И безпени. ви­ ро БНИЧЮIJI процесами H~ з авод ! .

Ю.

М.

дружно

працюют_,

машини. іспит

Це ск,,]] :у!айбут с; :

Гу:-Rва

В ЯКО:\ІУ плані пр ' ходить еКЗЮlен у вашій групі? з таким заш ,

1iJ'ИВ'І?ав

звертаюся

кладача

В.

М.

до

ви

Понома~

чук.

Спочатку вІдповІдають на ретичних

дівчатк.) два тео

запитання,

виконують

а

П :)

практичне

завдання. СьогоднІ вонн поопераційно шиють дитячий одяг. Всі вироби перевіряє голова кваліфі каційної комісії. технолог

швейної ки

діJ1ЬНИці

верхнього

фабри­ дитячого

трикотажу В. М . това, пояснила тина Михайлівна. Жваво \Іен

у

К'1ас,

в

Уважно ;!Овіді С'Ірів

приймальні відкриті

надхо­

на

молоко-

пункти, я!tі

у селі Гоголе­

ві.

) Значна кількість тру­ \ дівників бере активн)' участь

у цій

ваЖ.1ИНlіі

справі. Серед

якому

добре

продавців.

навчалися

обладн,,­

апарати,

продуктів,

ваги,

MJмуляжі .

-

Ми охоче беремо н] роботу ВИ1Тускників між­ шкільного навчально-ви­

робничого комбінату, ГОВОРЯ1Ь старший товар!;>-

- зlfЗ.ВЄЦЬ

змlшторгу,

roло-

комі,

тих,

включився

слухають

ві:І'

комІсії

АТП-О9034

у

хто про­

1\1

Уо 3 М. Т. ПоліШУ1\, Mai'~· стер автобази ,N'g 2 М. Ф Гарб у за . Перед майБУl :І Ї \ІН

автослюсаря:\tи високІ

ВЮІОГИ:

.:{3ННЯ

агрегатІв

Відпові.'1ають ,~п е Бнено.

хлопці

чіТІ{О.

Ідуть екза~lени І в су­ сі;щіх класах токарів. СТО.1ярів ...

Попере.'1У У десятиклас випускні

атестат

про

екзамен ; ! сереДF: Ю

()CB~TY і найскладніши Л іспит вибіР життєвог г, Ш.1ЯХУ , професії, яка 6 СТі!ла

справою

життя . них це

всього

д ,lЯ багатьох :, питання вирІшен е>

во н и п і дуть працюв~ ти на п і ДП)ШЄ\lства рідно · ~!iCTi1 .

тя:\tи,

~;]

спепіі!!lhноr

здnF'утнми

шнільн о \т v

робничому

Н.

у

між

навчально-ви­

Н,Вlбінаті.

ГАМАЛІЯ.

І

М. І. Литош, М . .1. Гор- (

; ніх тижнів кожен з них ,здав

на

молокоприіі­

харчового

ПРОдУкту і :!

! ~1a.'!ЬHi пункти по 150200 кі,'Іогра'Іів цінного

СТС>

тощо.

-

О. ВаГа, та інш і. Ті.'!ЬКИ протягом () С ТйН-

кожним

знат;!

::рннuнпи роботи двигу f!iB; особливості автомо 6і"1\3. мати певні знання :3 пит а нь розбору та СК.1,і­

продукції

ГОГОЛlВЦІ . В. І. Булавка, ~ батенко, М. І . О. ШУ~IaЙ

ві .,: ­

В.

]ворсцький. інженер по техніці безпеки автобаз,·:

го

\

начальни ,;

:;нробничо-техні чного

ннків

\ ринн~ць.кої

:llайбутніх автослю· голова кваліфіК1

" ііІної

на

еКЗ :l­

Тут встановлено три

1-;асовl

кети

Карна­ Вале:l­

проходить групі

vчениЦI. f!ий.

ква ,'] l ф і наuійної Н. А . Бойко.

,ІТь

- .

тім

ва сії

;, і .1У

-

таННЯ,1

складається

ну

e.'1eктpO~IOH­

швачки.

учениці.

питань :

ЯК

швейні ;J;ають

Екзаменаційний КВй'

-

групу

тажників з успіШНЮI СК,lадаННЯ~1 іспиту. У н .1асі, що поруч, чу

~!Иючого обладнання Ми­ кола Талимонович Хо­ иенко заДОВО .1ениЙ відпо­

них

У групі креслярів ві::\­ повІдає Людмила Павл()­ ва, учениця середньої школи .М 8, переможець

(РАТАУ).

на

ЖИТТЯ І ШRОЛА

ширше

перфосфату.

один день

втратив

ПОРА ЕКЗАМЕНІВ­ НАПРУЖЕНА ПОРА

од­

сівба

Ве

в имог,

робочого ~!ісця .

даж державі .'Jишків тва-

з

широко!,ядна

:Іише потім доять їх.

чап;у

шстоту

тварин

вже

панувала

прогр~

радгосп

чеРГОВО~IУ

спеціа-

сивну aгpOT~XHiKY. Вели­ кий ефект дає, наприклад, ночасним

та

вил заготівлІ та державІ молока.

ки

чення гречцІ, хлІбороб" Українн відвели під неї в цьому році майже 350

жені

робити з

Крім

ПРЯ;\ІИС'.І

чому

I1ИВІ Надаючи

Що

мо

кислот

по виробни­

650

гею арі по

високою

дарту.

міжгосподарського

накопати

Мічу­

ти вирішили перер о БИТj! ІІОГО у господарстві Н'І сир, ХОЧ добре знали, що якІсть одержаного про· дукту не відповідатиме

ланnа

цтву яловичини і кормів. Колектив, що зобов'язав­ ся

і:\lені

кілограlllів

керівники

д е ржаВНОl

підпри є мства

з

ністю_

премії УРСР Г: П . Тока­ з

3120

,10ка

ЦУп ро вих бу­

приступила

рик

початку

нув

мів

лауреата

З

Так, лише за

Героя СоцІалістичної Пра.: ці,

НИИ

У недІлю ввеч е рІ місь­ кий молокозавод повер·

Першою І в Городенків­ сьному районі Івано­ ФраННіВСЬКОї областІ до

ряків

чистять

г;ільКіСТЬ

Аварійна dригада РЕМ... і сортність молока

Наступного дня на за­ вод надійшло з цього гос­ подарства 4405 кІлогрз­

зерна.

шарування

щ е ння ,

корес ­

завдання. які постали ництаа без збі,lьшення за­ з урахування:'.! високих перед ню! у зв'язку з ,рат €Hepгnpecypc i B. зна­ ви~юг санітарії й гігІєни. переходо:'.! на ЦОВИЙ і і шо в " е ,1Ике пош и рення в ТериторІю молочнотовар ­ ГОСТ, ознайомили тва" І) .la сті . Т РУ Jівники промис· ної ферми обгородили . до ИВ' о сті Льв і вщини заощсринників з оплатою за

Ue - річний бюджет Ч:J­ rирнаJЦЯТИ ве.1ИК И Х пі.!­ приємств . (РАТ ДУ).

завер­

з ПОВНИ~1 набором техніки.

Rолгоспів

нашому

ра­

ім е ні Свердлова. Новатори прибули сюди

В

шіст'>

вІдповІдь

він , постійно ведеться велика робота по підви­ щенню якостІ молока . З цІєю метою зБУД(]iJі!Н(] мо· локоблок. який облаДНR' ний спеціальною ХО .1(] -

цтва

е"lегпг:аенеrгії. Досвід .10зорнпх. які оч(]лили змзгання за забезпечення ВСЬОго приросту обсягу вироб-

. області.

Полятичком,

колгоспах імені

иьом\,

сказав

господарСТВі

'J 50 мі,lьйонів Ki .lOba-Т-ГОJI1Н.

очолювані І. Г. Трачем та Ф.

нашог о

Технологію

ki.l0RaT-ГОJИ!і

Ланки цього господарства, А.

П)111

\!і .lьr"юнів

сист е~]у

оплати їхньої праці. Нюй до уваги беремо н (' лише

санітарних

фер~!і

3відси тричі на д(]б у його

риса хазяйська

змінили

ників,

)!ання

На

П.1ЮС

Володимирова.

тварин­

з lЗДУ

КП]!>С Тульчинського

йону Вінницької

-

На третину збі,lЬШИВШИ в нинішній п'ятирічці обся; вир о б ,lюваНQЇ проду к u і ї. ко· .lек тив об'єднання " Ль в іiJ\і~! с і .lЬГОСЮlаш » З У ~lі R зе rи-

ня ВИСОНІІХ урожаїв куку­ рудзи бе;, затрат ручної праці

меда ,']I . ФОТО В.

органі­

3~lагання

Є. С. МОНАСТИРЕЦЬRИи.

вивозять

УРОКИ НА ШДШЕФНОМУ ПОЛІ господарств майстеDності

ювІ.']еЙної

по -новому

зува.']и

надоєного моло­ його якість, ДОТРИ­

запитання дав

господарства,

VI

гію. Дещо

ка, а й

-

Міжнародного кінофес­ тивалю товариш Л. І. Брежнєв.

держав­

ни. 3 урахуваННЯ'1 цього перебу дували й т е ХНО сl0-

понденту Г. Поляковій головний 300T~XHiK радгоспу

На це

учас­

гостя м

~Іісяці нинішнього року во­

Як тваринники добиваються такого успіху?

надало приві тан­

яке

радгоспу

час торІк. Все молоко вІдправляється на ний приймальннй пунnт перши~! сортом .•

з ' їхались представники близько ста держав. Особливого настрою ня,

3а чотири

ферми

нн одержали вІд кожної корови по 1267 кілограмів молока, що иа 63 кілоrрами біJlьше, ніж за цей

тиваль країн Азії, Аф ­ рини і Латинської Америки. Девіз фестивалю «3а мир, соцІальний прогрес і свободу на­ родів ! » нині зІбрав рекордну кількість уч а сників . У Ташкент

святу

продуктивиість тва­

рин працівники' молочнотоварної

KIHeMd-

прогресивного

ударний фронт

-

Тільки першим сортом

який зближує

знову

~

ДHe~1

зпільшу є

і продаж державі

.']ИШК!l1

і ~rолока.

Однак на сьогоднішній

\

І день завдання по прода­

\ жу .'!иmків ; виконується.

МО:Іока

не

Очевидно,

І виконкому сільської p~­ І ДИ

наРО:lНИХ

; варто

посилити

депутаТIIJ

роз ' яс­

і нюючу роботу серед ТРУ­

І :lівників села. Це ДnЗRО:ІИТЬ

. .'!иву

провести

ка~mанію

.1СЖНО"'У

цю

паж­

на

на­

організацiitно­

~IY рівні і сприятиче yrвиконанню ДІ)­

; піmНО~IУ

і веденого П:Іану.

!_ c::,:~~I~]


стор.

4

травня

23

На велосипеді

року

1980

НОВЕ

на Олімпіаду-ВО

-

Шрі Ланка. На ВУ.1I1ПЯХ Ко.l0~lбо протя, гом кі:IЬКОХ днів можна було бачити не· звнчайного велосипедиста. Це житель канадської провінuїі Кве· бек Альберт .;1еб .lанк, який здійснює тепер свою п ' яту 0.1і"1піЙську подорож на B€'.10Cilпед і з с вого рідного міста Мар і я до місuя проведення черговрї О.lімпіади. ПроїхаВШJ1 через усю Канаду Японію, Гонконг, Сінга­ пур, Малайзію, Бангладеш. 55-річний енТ\'­

зіаст сперту flРllбув у Коломбо Шрі

30РЯНСЬКОГО сільського клубу збирає щовечора чимало відвідувачів. Одні з них ПрИХО·

зово

виступали

пер.ед

дять

ху-

односельчанами

зі

дере· на

сценками із спентаКЛів «Найдашева сім'З1> І. Нечуя-Левицько г о,

подивитися

(ФотохрОНіка

*

ТАРС-РА ТАУ)

СПОРТ7(- Сп:>рт

місы\a

рца ДQБРОВіЛЬ­

спортивного

товаРil­

ств а « Спартак,> міста Ана­ пи

Бтретє

організува .1а

провела

і

спортивюJ'-агіТіІ-

дійний пробіГ Ш.lяхами 18-ї

бойовими деса НТН:"JЇ

ap"'111,

присвячений 35-й річниці Пере'Vюги над ні­ мецько-фашистсы\:lшш зз­ гарбникюrи. Маршрут пробігу: ~!Ic­ то ГелеЮfШI\ місто-ге­ рой Новоросійськ ~lic то Анапа станиця Сп· рОТі торівська

Темрюк. тяжність

місто

Загальна про200 кІломе'Z'­

-

рів.

5 травня 1980 року. Урочистий старт о 9-їй годинІ

раНI\У

Невідомого ленні

Ві:!

~!ОГИЛ.;

солдата.

Чис·

представники

гро

Ma;:tcbKocTi

Геленжика б1 жають марафонцям успіш ного Фінішу. В довгий путь вирушають дві иоманди

ється

(иоманда

з

4-х

Анапи, КО~lанди сійська, Пермі,

,

ця,

таКОIR

склада

учасникіВ Новор') Черепо!'

представник~

міст Юровобада Азер байджансы\її РСР, Ле­ нінграда , Черкас та Бро­ варів всього 26 учас­ ників.

Гуртківці

<tЗапаленнясьвістl1>

НЬОЇ самодіяльності. УспІшно працюють вокальний колектив,

С. Олійника, «Дитина~ П. Загреб е л ьн ого. Щирими оплесками на-

:ryдожнього

городжу вали

читання,

Любов Гегу І Любов Проскурно, які Mal\стер но читають діалоги, ВИНОНУЮТЬ сатирич · ні сценки. ЖителІ села вдячнІ

дІяльні антори сомольul села:

аматорам дарованІ

КОМРаїса

Нучеревська,

Любов

Гега, Любов,

Наталиа

сцени за хвилини

ного

а

на

з

по-

на

НОВНИХ

коат.lетичні

16

дві групи, і

«Естафета ПОI\О Л і НЬ'>. Цього POI\Y команди, роз-

ос­ під­

ЛQ

боро,'!ися

СП'JРТС;\IЄНИ

четвертої

гим і TpeTi~1 прибіг.1И .:!(') ТеМРЮI;а Є. Єлісєєв та ~1. Са .lигін з ЧереI10ВЦЯ. :\Іені , пре;;,стаВНИIiУ Брl')­ варів, B.'ld.1<"1Cb ФlніЩУВ1ги деСЯТЮІ. На урочистому мітингу :; Те~IРЮКУ vчасників . про­ бігу вітали flреДСТiJВНИНl1 l1арт ; йних, радянських І

го

',юІсо:v!с1льсы\хx І'часннии

стели Н')

ОСЬ

до

таЕ

ГО

ган:!БО.lісrки

~lа.1ЬОВНИЧЮIИ

H ~ ii

ЛЯЧIiИ ми.

який

FЗідстані

було

~1И

ЛО:'lетрів . .Добре

10метр

гpi~ СОН

пе. ЧИМ :!а.l1 ві.:.! Наворс)

Що ж

довші .

фОНЦЮI

травня. Останній день

26 1О

без

,здоров'я

пробігу ця дІлянка Від станиЦі CTapOTIT9pIBCbi:~ до Те~фюка становить 36 I\!ЛО\lетрів . Зранку груп)

вий біг на

дозволяє мараШНО:!И

,олати

дЛ;'!

довгі

к!­

10метри? Перш за все багатОРічнІ тренування. а таиож досвід тих, xro вже не перший раз вихQ­

к і лометрІв цить на такі вІдстані. Са­ . кІлометр! R;le завдяии ЇМ група Дl)-

200-кІЛО\lетрового Map~ фону справжнє випро· бування на швиднІсть. Іх за 36 хв, 10 cel\. долає Юрій ОщеПI\ОВ з ПермІ І перший заиlнчує цей не­ звичайний марафОН. Др у-

тримувалась оптима.IJЬН')Ї швидкості. Яl\а дозва .1ЯЛі-! учасникам бігти до се:\!И годин на день,

А . ЗГУРСЬКИИ, учасник пробігу.

зе\l-

пої:щкн

ПО~ДИН1(И

спортсменк'1:

(ГРІ-<

стали .ІІеРШ}l.­

м і жнародними

коминдою

до:.аЛIІ

за 6 ХВИЛИН.

сійсы\,' тю' «тягуні-6> по за'l'е

.Учасники

ці

Наш!

зустрl­

ча:l-ІИ r5роварчанок за час існування І\лубу. Першу гру наші дівча­ та провели з БРОНЗОВИ~1 призером першост! НДР

затрачено

б.1ИЗЬКО 20 годин , тобто всередньому КОIRНИЙ кІ­

час

li>~

НІМЄЦЬЮ!МИ

раНI\У

передгір'я

під

спортивного

клубу «Лейпціг., Цlка· Б беЗl\омпромlснУ.Й по­ ЄДИНОI\

завершився

пере­

могою гандболіСТОК «Ме­ талурга» 21 :17, У ~ljстl-побратимl l{ю::­ ва Лейпцігу бровар­ чанни

провели

стріч.

Вони

і другу

зу-

зІграли

студентською

гl

18.45

Сьогодні у світІ . 19.0Р Міжнародна ,устрl" з фут­

14.30 14.50

.• ю

Веселі

го

ній

урок

-

rостях

зБІр·

телефільму

.Леонід

Мартинов. Земна ноша». Сьогодні у свІті. Вечірні мелодії.

музик!!

16.10 16.30

ПРОГРАМА

' 1.15

у

казкИ.

Худож­

С:СИНЮШЦИl-iа

криниця:..

вІдкриттю

Всесоюзно­

феcrивалю

.Київська ляція

мистеuтв

.есна-80». Палаuу

3

Транс­

24:12.

ПРОГРАМА

НА

ровеснику. артерП рес-

.ЗнаАти

ту»'.

Старти

H~­

~'0.45 Чемпіон~:

кож·

тел.-

СВОЮ

СРСР

орбі­

3 .,етк01

атлетики.

фільм

.Сибlр­

71.00 : 1.4"

Співає Екра"

му

Е. П'єха, ,арубlжногu

.Зірка

(ЧССР),

падаs

І,

2

композиuія . Фільм-конuерт .Лезгіика>. '\ктуальна камера.

paA:oHHOrct

Советов народнЬІХ депутатов КиевскоА области. Газета

.......

~_~,.,...

lнлекс

вь,ходит

на

укр.инском

ЯЗЬІке.

= Заступник редактора

В. ДОВ ГИЧ.

м вул.

друк високий.

255820.

БРЕ>ВАРИ, китвсыl •.

Обсяг

1-

J

лення сіЛЬСЬКOf{Кпояа.рські продукти, вторин­

ну сировину~riухо-хутряну ські

рослини, дикоростучі

гри­

продаватимуться

-

товари підвищеного попиту хустки, різне взуття, трикотаж

ки,'1ИМИ,

і т. д. Товариші!

ВраховуlOЧИ

велике

значення

усіх uих продуктів і сировини ДЛЯ різних га­ ,1узей

народнqго

господарства, просимо

активно' включитися у

вас

заготівлю, взяти без­

посередню участь у здаванні сіЛЬСЬКОГОСП:J· дарських продуктів і сировини, лікарських

(лепеха)

1150 170 200 200 350 100 240

арніка, квіти безсмеРТН!fl{, квіти бузина, квіти глід, квіти глід,

плоди

березові бруньки водяний перець

60

80 35 100

(жостер),

-

230

трава

180

звіробій. трава Іван·даМар'я (перестріч) калина,

«Торг­

крушина

автобусами до зупинии

іЮ

кора

кукурудзяні рильnя кропива,

(Міське бю.ро . по пра­

спориш,

цевлаmтуваIПП(l) .

100

ягоди

корінь кульбаби вільхові шишки

ПlІжма

150

50

(дика рябинка) ,

квіти подорожник,

80 великиА:

100

лист

хвощ

ПОJlЬОВИЙ, трава

50

25 45

полин, трава пастуша

сумка

flУСТИРНI!К,

квіти

сушениuя.

трава

соснові

трава

ромашка.

45 -

,150

14()

бруньки

смородина,

ягоди

б-SО

смородина,

листя

160

трифоль (трилисник водяний), лист гисячолистник (деревій)

40 40

(вовчі ягоди).

трава

JdKapcbid

можевелові (боровии.яJ

неочищений

ягоди

«Торrмаш».

І~Ю

чебреuь, трава

2b~ чорника . ягоди череда,

32() 1~0 ЗО

трава

60 '111стотіл, трава

листя

трава

конвалія. трава липа. квіти

18(1 25() 100

мати-мачуха

~. СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДЗВОНІть ДО РЕДАКЦlІ ПО ТЕЛЕ­ ФОНУ 19_3-18.

'1JЩ1ШlІна. ягоди гарбузо!3е насіиня яfоди горобини flЛОДИ каштану

РаАзаготконтора

120 110 17()

Броварської

райспоживспілки.

Т~Е:о~:-::;;:;;:;-~-;~-;;r:.;~;~:.;;"';;;;.;;-~~-::;,; - -----;.:;e~a-:x--::т:-'

'еf!та

"icu.eAO'1I

154 \1<1СО80і робот'!. 2 IJО,10СI1 формату A~

Броварська дру:каР'НЯ Київського ОМ)'П'І'аміНillІ в справах в!щавН'!щт·в,

сировину, лікар. плоди, ягоди,

би. 3 р здану лікарську сировину здавальникам

І nl~повідального секретаР>І, ві4ділу ~ 1·'bC~KOГn tu-.::по!J.ЗРСj"S!.

----,.....-....,---".~~..".~....,....,...,.~~

61964.

завод

фIJlЬ­

~~;O:.-;C::-ГO=---I ~A~~-:~;~-

Ксммунистическ(?Я партии УкраИНЬІ. горсдекого и

N2 121. N2 3

атору>.

Літературно

музиqна

заводу

Ухати

Ша.новні товаришil Броварська заготконтора через заготівельні пункти радгоспробкоопів прийма€ від насе­

ЗО,lОТОТИСЯЧНИК,

БМД має гуртожито}{. Звертатися на адресу: м. Бровари, вул: Машино­ будівна, 16, іНlRенерний иорпус

Днрекція училища.

трава

БУХГАЛТЕР.

маШ1>.

53-86-54.

крушина

серії,

передача.

IS.OO 'СПОГЗll'.

УкоопспІлки

ПОТРІБНИП

ФІльм.внста.і'

пром,

ТЕРМІНОВО

по

ОБЛАСТЬ

19.30 Му,ични!! фіJ!ЬМ ного своя пісня». 20.00 Вечірня каЗКL ~O. 15 Документальниll фільм

пlдпрнємств

культури

.Україна.. В перервІ ·.На добранІч, діти!> закін~енні НО8ИНИ.

тресту

..

Р1діОМО8лtння

_ 19-3·18: аі.!ділі! - 19-4-61 .

i(opeCnSr!'

ПРОllис.,овосrі.

І

фотокореспондент".

~#.,,..#.:--..,,.~

поліrрафії

..

~..,.

і книжкової

JI

Адреса УЧВJЇИЩа: 252160, м. Ниїв-160, ГСП, ·ву.1. Юото, 21. Ухати до станції метро «Шонер­ ська1>. Довідки по телефонах: 53-86-72, 53-84-36;

горицвіт, тра.ва дубова кора материнка (ДУШИІІЯ),

будівельно- монтажній дlльннцl

документи

КВИТОI\,

аїр

ГоспрозрахунковUI

присвя­

ва.

СЬКИЙ · сувенір>. ;АО Телевізійна олімпІада 3 україиської літератури . ПІ;!­

18.30 19.00

го

щоденника» .

УТ

дзвіночок.

МУЗИЧНИЙ

СУМКОВ8

зустрічі.

телефїJ1ЬМ

Срібний

чений

дружби,

8.10-18.00 Навчальна nporpaма цт. 18.00 О. Корні!!чук. .Сторlнка

Новини. Твоя земля. Транспортні

для · ШК(lJlярlв . дій .

старти.

Підмос._овні

17.55 8

-

перерві-

Iб,ОО Новини,

дарство>.

Учите

В

публІки.

новини. Новини.

-

Людина на землі. Кіно· програма: а:Т1!ЛСИНСЬКИЙ експеримент~, «Батьків· СЬКОЮ стежкою» (Укркінохроніка). « Сільське rOcIIO-

15.35 lб.40 17.25

СРСР

19.45 . В,логонка МНРУ (ЧССР). 21.00 Програма .Час>. 21.35 Прем'ера документально-

22.35 8.00 Програма .Час~. 22.50 8.40 Гімнастика. 9.05 Художній фільм .Тихиil дон', 3 серія. О оо 11.00 Гра. лауреат міжнарод­ І10.15 них конкурсів Насєдкін 11.10 (фортепіано). По закінчеll­ ні

.бірна

Франuії .

19.30 KOHuepT

подають

Наводимо ц1JПi, по ЯКИХ приймаються роCJIJПUi: (у карбоваицях за 1 цвт.):

спокІйніше. Перевага бро­ варсьюrх авангардlвок бу· .1а незаперечною. Пере­ могу здобули наші зем­

-

.навчання

до

рослин.

командою

міспевого педінституту. На вІдміну вІд першої гри, цей матч проходив

лячни

N2 286),

приймальну. иомlСію особисто, пред'являючи при цьo~y паспорт, приnисне свІдоцтво або війсьновий

бровврсько­

ррспv(jJ]lцl.

провеnl1

~!И НаВl\азу. Часом пlдЙ.)ми і спуски сягають 8 кІ

туриз.~IУ

гn «Мета .1УРі'а» побуваЛі! у НімеІ1ькій Демократич­

ВіТЧИ:1

пробіГ,

Вступниии

«Супутник» Ниївського оБКО~lу Лl\СМ УкраІНИ

закінчився

важкий

\1О.l0дlжного

(форма

хворювань_

Нещодавно у СИ.1ЦІ ПОїз,;{а дружби.. оргаНіЗr)­ ван о го бюр!' ~І!жнародно­

r; с портс~н'НИ .[JОДОЛЗ.1И 13 Tpat!HJ) і знову в ПУТ!> . '-іОТНрИ ;:tHi. Всього іі'! Тепер 110рога ПРОХОДИТh пробіг . 200Кі.:Ю}lетроt!ОЇ

23

автобіографія, три фотоиартки (3х4 см),

)lедична довідка про відсутність Інфекційних за~

міжнародні

оргаН1 в,

ВЄ.1ИI\ОЇ

'-{ЯНОЇ вІйни. цей

ВіДПОЧИНОI\

П'ЯТНИЦЯ, ТРАВНя ПРОГРАМА ЦТ

характеристика зі . школи, довідка з місця проживання,

цеху

Перші

армії

;\1алій землі.

на

додаються:

дові;:tка про стан здоров'я

величної

болу :

професії)

документ про освіту (оригінал),

на

------------------------------------------------1 НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ

браної

і заво;:tоуправління ,

5

професії декоратори­

і по оцІнках на вступних ензаменах

:\Іалювання,

ет;шзх днстаНції. Пер\?­

lЧОГ.1И

-

Строк навчаН!іЯ 1-2 рони. Час навчання IJ учи.1ищl зараховується в загальний і безперервний ТРУДОВИЙ стаlR. Шд час навчання учні одержую!!> стипендІЮ в розмірі 32 крб на місяць. Екзамени з :'Іалювання 20 серпня. Почато!( навчання- 1 вересня 1980 рону. До заяви на ім ' я директора (із зазначенням ви-

-

-

документах про освІту,

вступника.

~

ДОПО~lіжних

розділів '

змагання

в

фесіях -береться до уваги таНОIR місце проживання

ПОКОЛІНЬ биті

за оціниами

при зарахуваннІ на навчання по відповідних про­

BI;:t-

М, ОСЬМАК,

заводі

вІдбору

вступники на навчання по

ОфОР;\1лювачl

фуражнр радгоспу ~ГоголівськИЙ».

порошкової металург І ї відбу.1ИСЯ традиційНі лег-

49 l\ілГJ :НЄТР ! Е. nРО;'llжниІі фініUl

Останніх

Училище готує для магазинів м . l{иєва контр,'­ .,eptb-иаСИРlв широиого профілю, продавців продо­ ВОЛЬЧИХ І непродовольчих товарІв, декораторів­ оформлювачів. На навчання приймаються юнаки та дівчата, які заиінчили, в основному, 10 нласів загальноосвіТниї ШКО.1И, постійно проживають в м, Ниєві або Ниїв. ській областІ. НабіР в училище здійснюється Ш!lЯХОМ ионкурс.

ПОЧИНІ\У .

ЕСТАФЕТА Позавчора

.

Б 'lИЗЬКО

8

КнІвське професІйне торговельне училище ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1980-1981 НАВЧАЛЬНИИ РІК

глядачі

та найБІльше бажаючих вІдвІдувати драматичний гурто!). Роботою його керує завідуюча клубом О. М. Логвиненко. Само·

дини дня. Позадv

,10гіші,

неоднора·

заняття гурТКіВ худож -

На пів.:!енніЙ ОКО.lидl новаросійсы\a . ве .1ИЧ · ний }lеморіа.1 і пам'ятни,; «ВСігон» . Це межа, З8 ЯI\У не ступа.lа нога ОI\УП;Jнта. Остов обгорІлого залІз ничного вагона-I1:J.~"ЯТНИ ка, Яl\ решето. в дlРI\ЗХ від куль та оскоЛКіВ. Тут СТОЯЛИ насмерть!

біля

Ніна Овча-

~~~~~~

Шляхами 18-ї НОІО

мировець, рик.

І АлJ13 Просиурки, Вlнтор ГацеНI\О, Сергій

- СТО,lИU:О

..тlанка.

До yвarв жителів мІстаl у зв'язку з профілактичними роботами по очист­ цІ 1 промивці водопровідних мереж і споруд, Бро. варсьне виробниче управління водопровlдно-канаm­ заційного господарства доводить до відома усіх або­ нентІв міського водопроводу, а також занлади І пІдприємства, що .27 травня ц. р., починаючи 3 9 год. 30 хв. і ДО ' 22 ГОД., тиск води у міських водопровІдних мережах буде понижено. АдмінІстрацІя.

~и::~~--!! дожні фіJThМИ, якІ монстру ються тут гулярно, ІншІ -

респу61іки

ЖИТТЯ

тopriBJМ,

....... ..,,,I_...._...#..,,....,,,....,.,,,... . ВУ.'!. Київська, 11М;

у BIBTGpOK. середу .

ЗО

1

п'ятницю f суб.ту. 4_,.~ OIh -~"'''- '''''''''''''''''''''''.A>_

Зам.

2897-11.800.

#82 1980  
Advertisement