Page 1

ЩОДЕННИК ПОЛЬОВИХ РОБІТ

il~ОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНА1fТЕСЯ/ ом

82 (4807)

• У господарствах райоиу ведуть догляд за посІвами просапннх культур. Проводиться боронування, шаровка міжрядь. Боронування кукурудзи проведене на 4038 гектарах -- це

П'ЯТНИЦЯ

25

майже половина площі, зайиято'! кукурудзою на силос і зелеиий корм.

ТРАВНЯ

Посіви корrllОВИХ

р.

1979 Ціна 2

коп.

-

79

на

гектарах.

Радгоспи ведуть полив сільськогосподар­

• ських

угідь

за

допомогою дощуваnьних

Перший

полив

радгоспі

рах.

КОМУНІстичноr ПАРТІІ УКРАІНИ,

сільгоспкультур

4Красилівський~

ЦК КПРС відзначаnося, що кор­ ми буJIИ і Є визначальним факто­ ром у різкому збіJIЬшеинІ вироб­ ництва тварниницької ПРОдУКЦії. Саме в тих радгоспах району, де БУЛD заготовлено до зимово-стійnо­ вого періоду достатньо різноманіт­ них і якісних кормів,

зимівnя ху­

..................,.......

РУКОТВОРНИЙ

доби пройшла організовано, туг не тільки ие ДОПУСТИJIИ зииження

кормами

господарствам

яких

ристовуються

району.

тіш

розпочинається

кормів..

радгоспах

штук

47

-

та часгнн&-.

допомогою

активного

вентилю ван·

ия. ГОТОВа до роботи

і устаиовка

ПІДвищення

J\laca

цьому

практикувати

nepe;J;TpaBHeBOMY

со·

Даj1НИЦЬКОГО

ре)ІОНТ­

радгоспу зразки

"Гоголів­

ударної

праці.

раЙоиу.

кiJIькістю

та

.інших

кr..нче

1

постанова

ЦК

КПРС

та Ради МІністрів СРСР сПро до' даткові заходи по забезпеченню збирання врожаю, заготівеJIЬ ciJIЬ' ськогосподарських продуктів і кор­

мів У 1979 році і успішному про­ веденню зимівm і худоби в період 1979/80 року».

24

травня

m!"рша но

Фото М. Семинога.

справилися

з

часу

випере;:r.­ трудиться

ho-6УДівельного управлін­ нолектив ДіЛЬНИЦі N2 2, ня тресту «Унррадгосп­ якою керує В. Д. Тиа чен­ рем6уд» докладають усіх но. Він зобов'язався дО' старань, щоб міцно за­ строково здати в еКСП.nуа­ RріПИТИСЯ на здобутих ру­ 70-квартирний бу· бежах. В підкріП.'1ення тацію своїх прагнень вони до- Динок у Броварах· на ву·

Приснореними

те'lпа1lШ

"едуться роботи на f)YIiiB· ництві другого блону Тре. 6уХіВСЬКОї середньої ш!\о· ли, І8-квартирного жит­ .;JOBOfO будиниу У рцгос· пі «Великодимерський,>, гуртожитку

у

радгоспі

«Красилівський,> та на ін­ ших пускових об'єктах. Н. КОРНІИКО, вачаJIЬНИК

Blдд;i~ РБУ.

планового

Даравцького

«Пухівський,. «Гоголівський»

З

«Літківський»

«3аВОРИІlЬКИЙ»

р.

«506РІЩЬКИЙ»

ИЗ.:lО€·

.нз_ корову,

ПОРІВ-НЯНО

U\fЮ

ilPY' ",Русанівський» ",Жер.1івськиЙ»

.1а·

<Зоря»

тою торік. У кіл()гр~ \І а х). «П.10скіяськиЙ» 164 -1,2

",Заплавний»

"Авзнгар.1» «Тре6ухівський»

«КраСИ,lівськиІі» i~leHi Мічуріна

14,3 +0.5 14,2 -0.9 13.8 +0.1 12,8 -0,7

імені Кірова імені Шореа

",Be.1fIK().lIBlep.» імені ДокучаЕва По району

Племзаво.'l

наших

11,5 11,2 10.5 10.0 9,7 9,3 9.3 9'3 9.2 8,8 8.7 8,5 8,3 8,2 10,07

яких

чимало

на

полих.

Перший ПО.'1ив вже про ..

ведено

365

на

Це десята

гектарах.

частина

П.10Щ,

-0,1 + 1.1 які ми ПОЛИВає мо щороку _-01 '49 (в перерахунку на 1 по .. -0:91

ЛИВ).

~1 ,91 Щедре зволоження грун-~•. ,'57 і ту .До.зволив. збільшити вро-

..... '

-І ,5 жаиНlСТЬ РІЗНИХ культур В -1.5 середньому на 20 процен.. -2,1 тів. -І ,6 П. АНТОНЕНКО, -1,5 головниЙ економіст рад· -0.5 -1,14 госпу сЛітківськиЙ •.

НА ПЕРЕДОВІЙ ІДЕОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ Як JIИ,

і

ми

у

вже

системі

економІчної

повідомnя­ як освіти

Підприємствах, у .госпо­ дарствах, будІвельних ор­ ганізаціях, установах.

за­

промислових

Вміщуємо чергову ку інформацій.

добір­

ЗАВЕРШИЛИ УСПІШНО Навчальний рік у гру. пах політичної та еконо­ мічноІ освіти дереsооб. РОБНorо номбінату про.

ПРАКТИКОЮ йшов на високому органі. заційному

й

ідеЙно,теоре.

нулому

pa;J;roc· прикладами

підвишували свій ідейно­ політичний рівень в 2 тео­ ретWfНИХ

винутого соціалізму,> І комуністичної праці.

-

інженерно,теХНіЧНі

і

служб'Jвці вивчали

ма­

теріали липневого і лис· топадового (1978 р.) Пле· HY~iiB ЦИ НПРС, обго­ ворювали положення

сновни

і

постанови

.Про

лити

дозволила

політичну

дальше

них семінарів

поси-

полі зору важливу дІлян,

теоретнч-

На перcnекІИВУ розробле.'

актив-

і шкіл,

ви-

ну но

tдеОЛОГіЧНОЇ

заходи

по

роботи.

виконанню

2 явити резерви, спрямову- постанови ЦН НПРС про 3 вати зусилля всіх трудів· завдання партІйного нав·

глибоким інтересом робіт. працівники

питання

5 ність слухачів

семінарах,

школах 4: ИОНСТИТУЦ!я роз­

ІШРС

на

виробничо! rичному рівні. ЦЬОМу) партійне В ми­ діяльності колентиву рад- сприяло те, що навчальному році гослу. Таиа постановка бюро постІйно тримало в

прац!вників «Бобрицький»

297

ники,

підсумкові

заняття

ПО 6ДНУЮЧИ З пу

пройшJIН

полІтичної

вершився 1978-1979 иавча.r..ьНИЙ рік. До редак· ції продовжують надходи· ти повідомлення про те,

гос.подарства

лиц! Короленка для сІмей смїх будіве,JJьнинів.

ц.

-,-

графа

М'омк,.а

-

га

на СУШИJIЬних

продуктів. Провести сезои кормо­ заготівель оргаи1зоваио, при внсо­ кій цостІ· рОбіТ. почесний оБОВ'ЯЗ0К трудіви.ив:ів села, партій­ них організацій. До ц ь " г о нас

на

ВОДОЙ~f,

і/,чагання.

«РУ.'lня»

у радгоспах району

виготовлен­

державі молока, м'яса

найбільшим

ження~t

в

кормІв вирimа4Ьва умова у збіJIЬшеИн1 заготівель І . продажу

бtJIЬШ

виконанням п'ятимісячно­ го плану будівельно-ман· тажних робіт.

3

широко

Jiа6утий

достатJlЬОЮ

е П'ЯТИМІСЯЧНИЙ ПЛАН у

необхідио

господарствах

ринництва

зелених кормів. Чимало фуражу планується заготовити для худоби, що є в особистих підсобних госпо­ дарствах житеnів сіn. По окремих видах кормів та· ких, прнміром, як сіно, сінаж,

пlалістичному змаганні серед с:льсьних будівель­ ІНИХ організацій, праціВНИ­

швнд­

агрегатах. Порівняно з вигuтов· ленним борошиа цей спосіб більш економічний 1 вдвічі ПРОДУКТll.ВнІ· ший. Забезпечення громадського тва·

технічна

строково

заГОТОВJIЯJIася

ня трав'яної січки

тонн силосу з 30 тисяч тонн

переможця­

соціалістичного

ДАНІ раіklльгоспуnравліНIiЯ про- .ИЗil.OЇ молока

якосtізаl'ОІОВ·

люваного фуражу. 3а це -·не.·уть повну відповідальJtість агронuМіч­ нІ та інженеРНі с,лужбн раДГОСПіВ.

ширше

подарств мають заготовити 21,3 тисячі тони сіна, 75 тис. тони сі· нажу, 4,4 тнс. тони t'рав'яного бо·

Вийшовши

показує

На фото: Л Ф. ДОБРУХА,

кормодоб)'ВIІIJ­

Велнкі переваги показав на .. рак­ тиці метод актнвного 'вентилюваl\' ня трав. Висушені такнм способом Ірави, особг..нво бобові, зберtгаЮІЬ біJIЬше пожнВних речовll.Н. Треба

складні завдання. В иииішпьому році труд!вНВRИ радгоспів, спеціа· mзовані кормодобувні бригади гос­

рошна, 211 тисяч однорічних трав,

ВеnІШ.ИЙРIЗ'ерв·

передових

ного борошна тепер їх 15, все частипе ПоБJIНзу тваринницькнх ферм побачиш сіиажні башти, в яких цей корм збер1rається довше і краще.

nередо'вик

він

цює мащиністо.Ч. І зараз Петро Федорович в числі пра· вофлангових

нання, JlIdПрацюють у радrОСllах.

При

ють трави, вдвічі зросла KiJIЬKicTЬ агрегатів по виготовленню трав'я,

вирішувати

Сьогодні

Відзначався механізатор і на садінні картоплі, де пра­

TeXНOJloriB оо' єд­

використовувати досвід,

Технічна оснащеи1сть скормодо· бувного цеху» району за роки ни· нішньої п'ятирічки значно зросла. у господарствах стало більше ком­ баЙНіВ, які Збирають і подрібню­

MaTepi8JJЬHO

.-

БО, в кращі строки.

на .АВМ·О,4».

Зросла

ку, іИЖ!lІерlв

Трееа зробитн все необхідне. щоб

по приготуванню трав'яного борош·

база дозволяє

П. Ф. Добруха. ський».

сховнщ

кладає~ J,нарItЙСl'JlьrосптеХНі­

зелена

на

«сігма» і «агро», які ЖИВ-

Велика аіl1noвідальнІсть за тех­

за

за

а

решті П.10Щ ВИКОРИСТОВУЮ" ться пересувні агрегати

для СИJlОСУ і сінажу, заТ1JГУf.ГЬСЯ ремонтавтомобіJlЬННХ вагів.

половиии

гідрантів,

ляться 3 водопідвідних ка­ на.'1ів, різних природних

нічинй стан збнраJIЬНОЇ техніки по­

приготувати

застосовується

допомогою

викли­

Добре Підготувалися

планують

~

рад"

Занепокоєння

до нь~гo у каJIИТЯНСЬКОМУ раДfоспl

корму

буряків

пасовища

цебіJIЬШ, и1ж четвер·

прист)-пали до підготовки

ків -

кормових

ПОШІВ

rpaB.

заготівлі

.ч:ось,

госпу. На ПО.'ШВНИХ зе~IЛЯХ

байнів ДЛЯ загогівJIi снлосу «КС·2,6. та «КС-l,8». у біЛ&ЬШОСТі тосподарств ще не

тимуть у спеціально побудованому

J,и

(<<БОбрип.ькиВ»,

на

В.

плантацій paH~

Ky.'1bTYPHoro

кають і низькі темпи ремонту КОМ­

сезон: заго­

складі. Причому більше

дорі в,

де­

За даними оргаи1в держстатисrики їх ще треба попагодити по району

сАвангард». Тут загодя поnагоди­ JIИ трав'яні косарки, кормодобувні комбайни, іншу техніку. В госпо· дарстві плаиують заготовнти2000' тони сіна з лугових трав. Це більш иІж в 1,5 раза ·біт.ше; иіж торІк. 800 тонн сіна радгоспJвці зберlга·

ми

в

по

інже ..

ньої капусти, ранніх помі ..

господарствах то

установки.

яку· очолює

веде ПО,1ИВ

кормодобувних загонів полагоджена техніка.

в

розси·

бригада

нер-гідротехнік

у. надіЙJfО­

«ВеJIИкодимерськиЙ., .Гоголівсь. кий») затяглвремонт косарок типу 4КІР·l,5. та «КУФ·l,8., які ВИlto­

НинІ у господарствах гаряча по­

......

поливу,

поливні

Спеціа,'1ьна

механіза-

відреМонтували вчасно,

це одни 3 кращих покаЗНИків в· об­ ласті. ра

ливих торів.

роботи добре

вони

паються, ніби дощ. Це пра­ цюють

.

радгоспу пере.1иваЮI

мерехтять водяні струмені.

клtЗдаєтьсявеJIИК8: відповlдальtl1сть за високу організацію робіт на луках і' ПОЛЯХ, створення сприят,

Якщо ком;байни

Високими врожаямн сnавляться кормодобувники ордена ЖОВТНЄВОЇ РеволюцlI радгоспу сПлосківсь­ кий., радгоспу .ТреБУХіВСЬКНЙ •. Приміром, торік з кожного гекта­ ра сіяних .кормових угІдь в рад­ госпі сПлосківськнЙ. зІбрала по 77 цеитиерlв кормових однниць

полями

Над зе~lлею

сті

МНОЖИJIИ трудові здобутки, зtJіnь­ ШИJIИ виробництво мопока, м'яса. Прикладом може ПОСJIYжити радгосп імені Кірова, трудівники якого успішно виконують пnани по реа.ліаації тварннницької про­ дукції, надапв відчутну ДОПО'\10Гу

Над

не планувалнся,. Тому аа партійні організації . радгоспів, радянські оргаии, . керівників господарств по·

НайголоВи1ша ланка

продуктивності худоби, аnе й при­

дощ райдужнюІИ

роботи

~ )~

~~.

трав'яне борошно -подібні веJIИ­ кl обcяrи заготовок ранІше нІкоJIИ

умОв дnя

в

гекта-

346

ва трав'яного борошна.

Сезон кормодоОувниківl р.) ПлеНУМі

завершили

иа

-

Господарства приступиJIН до lJиробницт-

~

(1978

уста­

новок. При плаиі 7,4 тнсячі гектарів перший полив'· проведено на 3,4 тисячі гектарів угідь.

МІСЬКОІ І Р АИОННQI РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКQI ОБЛАСТІ

На mmвeBOMY

прорваиl на

бі.1Jьше посівів прорвано в радгоспі .Лkків­ ський»

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

буряків

264 гектарах при площі посівів 3007 га. Най­

ви·

ЦИ

по·

ліпшення ідеологічної, по­ літино,виховної рl·БОТі1»,

нинів на

виконання зав-

дань десятої п'ятирічки, ПеревіРкою

ефектив-

чання

в

світл!

рішень

ХХУ з'їз.ду ИПРС, Практинуються:

регулярні

зв!.

ності навчання слухаЧів у' ти пропагандистів, за гру· сис~емі .. полі:-ичної 1 еко- па.м;и слухачів закріпленf НОМlЧНОl

ОСВІТИ

стали

за-

f\лючні заняття, яні IJPO- члени партбюро. ЙШ.1И на високому оргаНізаційному

тичному

сягнуто

та

рівні.

П!дсумкові

ідейно-полі- .успіхом ЛаГ0

заняття

пройшли в

з

тео­

до·' ретичному семінарі й усіх

зав,:rяни сумдін·117 школах. Відрадне вра­

НіЙ підготовці до НЬОГО· ження справили відповіді виробництва А. М . як пропагандистів, тан і передовииів цього' бригадира столярів Мовчан, ~лухаЧ:в. Принлад пі::\сумнове заняття. :\1.. І. Васьна, упануваль­ Ирасильнин, Я, В.

Пропагандиrти Дараган, В. А. М. Г. Тарахан,

Н.

Ю.

Иураше·

вич багато попрацювали над підвищенням ідейно· по.,і тичного рі.вня слуха­ чів, вдало поє::\нува.'1И

теоретични:й

мат.еріал

з

Яf\е проводив в одному з гуртків пропагандист

Я.

В.

Тарахан,

_А.

но,

БЄЛІКОВ.

секретар парткому рад. госпу

нина О. О. Амана, вер­ статниці Н. О. Матвієн­

«БобрицькнЙ».

ка

заступнииа

начальни-

лісопильногО

цеху

О. Г. Иорнєєва та іНШИХ, Д.

ЛИСЕНКО.


*

2 стор.

2~ TpaBH~

1979 року

НОВЕ

ЖИТТЯ

НАШІ ІНТЕрв'т

- - - - - - - -_ _ w

ЮРИДИЧНА

КОНС}"ЛЬТАЦІЛ

Горизонти будівеЛЬНИКі в Іитенсивио РОlВиваЄТ.СІІ

у Броварах про­

ботника. присвяченого 109-11 рІчницІ вІд дня народження В . І. Леніна. Воно po~paXOBaHe на 720

УРСР у МіСТі створено ИОВий трест .Брова.

РНПРОМЖИТnобуд •. Про ОСновні ніПРІІМR його

дІяльності

наш

rромадський

кореспондент

А. Гаврнnенко попросив РОЗПОВісти керуючо­

~_

Трест

<tБровари-

l{онституція

У нин І шньому роцІ

виявляється у фОРМі вій­ ськової служби. Ії смис.

І для п і дроздІлі в МІн) промбуду УРСР. Це _

лом

муляри . монтажники, беТОНУI!aЛЬНИКИ, паркетни­

хан :зованої ко :юни М 5 і буд: вельно-монтажного управл ; ння М З5. І,РіМ т ого, до його складу уВі-

нини , машин !сти краН і в Резерви <.мапої~~ метапургії та ІншІ спецlа .'1 I СТИ. Біля учи.1ища буде зведено На Броварському заво­ дяки пуску першої черги гуртожиток на 450 ~licць. ді порошкової металургі! найбільшого в країні цеху

пересувної

ме-

вІ

виробничІ

новІ цехи l{иї&Ського заводу <tЧервоний єкскаватор. у БородянцІ . nрlМ того, маємо закІнчити в

-

Йш .1И Б у чанська пересув- третьому

на

механі з ована

N'Q 107 і

потужностІ

колона НИЦТВО

кварталі

Б оярське 5У:Iі- переробного

be "1bHO-~1 ~ нтажне

управ-

ні робо ти

у

заводу

ІванковІ .

Л\ННЯ N'Q 33. Трест прово:щтиме також в і дповlД- ції

будІ в-

потужного льоно-

ки,

теслярі,

Ваотість

першої

в становитиме

училища п і шно ведуть боротьбу за

як подовження

життя в уЗ Л і в

1,1 мІльйона карбованц і в . І дета .1еЙ . що ВИП У СК;JЮТЬЗа рішенням ОргаНlзаНайближчим ча с ом на ся. У сп і вдружності з Об'єднаних

Націй промисловому вузЛі міста 'уче.ними 3 ~ р r ЗН!І ~

Перея : лав- і979 рІ к оголошений ро- почнемо

Х}lельницькому . Тому там ком дитини.

будівництво но-, Т У ТІВ

А тому ко- вих просторих

Кр'аIНИ

іНСТИ­

П;ДПРИЄ~I­

І світлих ство ОСВОІЛО випуск понад J

орган,! зо вано госпро:зра- лектив тресту ДОК"1адає корпусІв фаБРИІіИ ;.Іитя-j 200 вид і в вироб і В , якІ хуннову буд ! вельну дlль- багато сил І старань , щоб чих трикотажних вироб і в , l знаходять широке засто­ ницю. Наш трест відно- у строк І високояк і сно а у ПереяслаВ-Хr.fель-, сування в дв адцяти ше~­ ситься поки

що до дру- з будувати дитячі оздоров-

ницькому на центральн і й _ rи галузях промислов осТІ .

тої категорії спор і днених чі заклади. НинІ зводимо площі поруч пІдрозд і лів М:нпромбуду . в Боярц і новий

дитячий ком ,

В цьому році у Броварах, Бучі, БОЯРЦ і . ПереяславХмельницькому та Інших м і стах І селах областІ виконаємо роБІт на 21,8 м І льйона карбованцІв . - ВІкторе Тнмофlйо-

санаторій «БарвІнок •. Тут ведемо вже опоряджувальнl роботи. Буді sельники зобов'язалися здати

другому кварталІ, що

руджує трест зараз?

партію д і тей

його в

енсплуатацlю

з пам'ятни-' Це --: д~таЛl дО

встановленим

в краєзнавчого музею .

б

на j них стаНІВ,

честь ЗОО-Рlччя возз'єдн.ання Унраїни з РосІєю, споруджуватимемо велине приміщення Історико-

на

Для пl двищени~

вичу, а які об'єкти спо- ссlнь в і н прийняв першу тивності

та

ПРОІ(~Т­

ек с каваТОР І В,

автобусів, легкових і ван­ тажних машин, побутових кондицІонерІв , швейних машин. ЕкономІчний

ефект

Ф

~~д

застосування

прод у кц І І заводу в народе ек- ному господарстві переви-

ПОЛІПшенн~ щує 30 мільйонів к:!рбо-

на лlкуван- РоностІ роботи при треСТІ ванц і в на рін .

- Перш за все ми по- ня . Одночасно в се;Jищl створили управ:~lння виАле І цей показник невиннІ у Броварах здати в м і ського типу Вншневе робнич.о:технlЧНОI комп- забарам буде перевище-

Це

по

виробництву

порошку

з ал із ного

мет одом

ро з пи­

"е ння рІдкого ~1ета л у п о­ в і тр я м у B O~ Y . Н о вина по­ лягає

в

тому ,

що

для

ну об рі зь тал у ргійна!

так

алюм і н і євих конструкцІй, очисних споруд, нов.І виробничі потужності на за-

чий

комбінат С

на

місць. б ' тараємася, щоб цей о єкт здати в ексй водІ пластичиих мас. Ра- плуатацію якна швидше. зом з тим споруджуємо РозкажІть, будь ве л икий

будинок мІськви-

паска,

про

перспективи

KOHKO:lIY на 272 кварrири будівництва. І бу динок иа 69 квартир - Важливим

для прац1Вlj:иків тресту і його пі дрозд J лlв. - А що будує трест в інших містах?

лlзоване

управлі ння

по

проведенню опоряджуТРУБОПРОВІД вальиих робіт , житловоЗАМІСТЬ ЦИСТЕРН комунальиу контору та Ворошиловград. СотнІ іншІ виробничІ пJдроздl- залізничних цистерн ви-

ли .

Все

вість

це

дасть

можли-

вlльняються

в бі .'!ЬШИХ масшта- в дію

з

введенням

станом

ном розміщених неї підприємств.

бу;нвельний

про-

Нижньодн і провськ ДнІпропетровська .

БІля Ук-

МІСЯЧНИКА

БЛАГОУСТРОЮ

СПРАВА КОЖНОГО Величезні ся

за

зм І ни

останнІ

селених Jt.1рос л и

стали­ у

на­

бу­ динки, зазеленІли сотнІ молодих дерев кущІв ,

1

дюl

дороги

ПОКРИТТЯІМ,

з

твер­

розбито

к л умби і газони . Особли­ во велику роботу по благо ус тр о ю ,

озелененню

І

санітарн; й очистцІ вулиць, територІй пlдпри­ є:н с тв ,

устаиов

1

організа­

цій проведено в ниніш­ нь о му році. Тільки за пе­ р і од місячника по благо­ устрою, який ПРОХОДИ8 З 1 квітня по 1 травня у на с е .1ених пунктах Бров а г"1ИН!!

депутатІв.

ноl

працІ

є

дольними

-

застосування

розчином

на Ппос і вах хlмічиих засобів боротьби з бур ' яна-

Разом

з ми.

При

правильному

би

Хороший

посаджено

учнІ

разин,

господарки.

домо-

Турбота про ми .

8порядкованість,

шення

І

пол tп-

зовнішнього

ви-

ХІмІчна

боротьба

бур ' янами

менш

багатьох

ки

сБудинок,

моЖна побачити

будинках

подв : р'я

зразкового порядку.. Але ще не в

б і цидів,

що

та15лич- ються

усіх се-

для

з

найБІльш

роз-

повсюдженими є наТР І єва

лах приділяють УЕагу цьо- та амінна му питанню . Досить лише

використову-

бур'янами на посІвах кукурудзи,

сіль

2,4-Д , а

Застосовуються герб! ­ штук дерев 1 ПРОЙТИ вулицями БобриШе'вченкового, Плос- циди для нищення б~'Р ' я­ штук кущ і в, про- ка, грейдеровано 193 цlло- кого, щоб побачити, що нlв на посівах кукурудзи тут по- до і після появи її схо· метри дорі г , поставлено благоустроєм нІхто ие д і в. За 2-3 днІ дО ПОЯВІ! 15.096 погонних метрів справжньому н о вих паркан І в . Десятки займався. Дороги розбиті, сходІв вноситься в грунт ПОХИ,JJенl І по - г.репарат 2.4-Д шляхом ти с яч погонних метрІв паркани пар к ан і в в : дремонтовано, rребують pel\10HTY, окремІ обприскування при нормі Б І ля 1.5-2 кг препаратv на п о фа рбовано і побlлеио. господарі територ І ю При наземному На роботах по благо­ своїх двор і в п z ретворили гектар. для зберl- обприскуваниі на гектар устрою , о з е л ененню І са­ на майданчик

18.~З7

лення

в і;щраЦЬОliано

67.5 57

людино-дн І в І ви­ трачено 38.510 Ka~OBaH­ ц : в кошт і в. Найкраще органІзували проведення

мІсячиика

ви­

к о нк оми Літк l вської (го­ л о ва ВИ1<ОНI\ОМУ М . М. П!J с копен ко ), ГогоЛівськ ої

(го л ова

виконкому

Г . С. Бач у р і н), Руднян­ ської (голова виконкому В . П. Нарабут) сільських та На .'!итянсько! сечищ­ н ої (голова виконкому

В .. С. Тавлуй) Pa~ народ-

гання будівельних матері - плантац і ї готують 300ал і в , палива, хоч це й за - 500 л і трів розчину. БіЛьш боронеио загальнообов ' яз- ефективиим є ВИКОРlfстан­ ковим рішенням RИІЮНКО- ня препарату 2.4-Д на му обласної Ради H.,tPOA-1 сходах кукурудзи в фаз і них депутатів. Мимоволі 3-.5 .1и~точк і в (норма

дивуєшся спокою і байду- Битрати препарату 1жості народних ОБР'lНЦіВ! 1.5 кг на гектар). Об­ і громадських а,КТИRІ : тів , . прискування посІвів куку· якІ щодня проходять повз · uудзи цим препаР;JТОМ

це І не звертають vваги., дає найкращий

Вс І єю громадою ПОТРІбно повести рішучу боротьбу з

пооушниками

закон І в

ясну. тиху температ у рІ

ефект в

п о году при не нижче 15

с()-І градус І в тепла.

спецl-

боронуванням перед

чи

так

вико-

цнт

5,5-6,4

збільшують

з

вро-

жай силосноl маси на

44

чаНІ В на дІлянках, оброб­

з и. В пор і вняннІ з препаpaTO~1 2,4-Д сим азин і

:З И НОМ , бул а вдв і ч І біль­ ша, н і ж на контролІ І на

Так ,

1Jених

качан і в.

середня

симазин о м

'~5-30

грам ів

вага

І

ка­

атра­

б і льша ,

il тразин мають ряд пере- н'ж при ру чн о му обробіт­

ваг . Вони знищують я к однодольнІ так і дводольНі бур ' яни , збер і гають у гр у нті свою токсичність

ку ' мІжрядь кукурудзи . При роботі з гербluи­ д а ми, які отр у йнІ дм! л ю­

д о вгий час , ВИКЛИ К ЗЮЧИ ' \ агибель ростків бур ' ян ; в на протязі всього вегета ційного періоду. ЦІ ПJ,lе · парати д і ють на бур·нни.

дей І д Л Я т в арин, треба чітко д о тримув а тися пра­ внл бе з пеки у відп о в і д­ ностІ з Існуючими ін­ Сl 0у кц і ями.

чином,

чере ::

В 1>l і.'!е,

грамотне викори ­

ко р енев у ' систем у . Том у ними м о жна 06прискува-

ст ан ня х і м і чних п р епя ра · т і в . як бачи м о. м о же зне

ти

ПИ

г ру нт

ще

до

пояни

до

M i H i ~1 Y MY

р у чн у

цlалістичного спі8ЖИТТЯ І' Слід в і дм і тити, що гер­ с хо:\і в к у кур у дзи І бур ' я- п р ацю п о д о г л я;t у за к у подбати про благоустрІй б і цид 2.4-Д ефекти"!ний н і н . к \' rу д ~о ю п р ов і :(н о ю

наших сІл.

С. БОЧКОВСЬКИП, Інструктор раіівнконко-

ІІІУ.

І т;льки на полях. засміче-

них переважно ДВОДОI1ЬНИ­ ми бур ' янами . При з"см!­

'ченн!

кукурудзи

одно-

Застосовують і

атразин

пензН,

у

СИМ'J :J ИН

вигляді

сус-

ВИUJачаючи

на

один гектар

3-4

ш пре-

закоиодав.

установлено

2-річ­

ний строк сл у жби для солдатів І сержантів бере­ гових частин 1 авіаці1! ВМФ, внутр : шніх і при·

кордонних військ, ) ,5р і чний для солдатів І старшин з вищою освІтою.

1

Матроси

старшини

ко­

раБЛІв, суден І берегових частин бойового забезпе-

І чення ВМФ 1

І

частин

морських

прикордонних

військ служать ' матроси

і

роки, а.

3

старшИіНИ з

щою освІтою

-

ви,

роки.

2

БажаючІ навчатися 'І. є \ йськово-учбових закла­

АрмІУ по досягненнІ ними

геК1' ара,

d Л ЬНО для знищення бур'-

гол о вним

Радяиським

рудзи иа

мування

кукуруд-

присяга.

дах

препарати.

посІвах

на

партІ'!,

зав, що цІ препарати сприяють п l двищеиню врожайностІ зерна куку­

-71 цнт з гектара. Ра­ зом З тим. зменшується к І льк і сть бур'янІв на по­ с і вах в 5-8 разІв, полlп­ шується розвиток І фор-

на

складаються

ством

ку л ьтиваці.єю , перед а'яв­ ленням та п і сля З'Яf.!lJен­ ня сход і в кукурудз и І б у р'яи і в. Він.ницька державна

ристання гербlцндlв на посІвах кукурудзи • Спо· стережевня вінницьких , науковцІв • Симазии І атразнн унlверсальиl

нн і в

присягу

народу,

уряду _

І

ня гербіцид і в 2,4 - Д , сима­ зина І атразина в бороть61 з бур'янами на посівах кукур у дзи. Досл і д пока-

1

(військовослужбовці)

на вірність народу, партІї,

другою

до­ слідна станц і я вивчала ефеК1'ивнlсть вик о ристаи­

!

Початком перебуваннJt на дійсн і й військовій службі вважається день явки призовника у вІйськ­ комат для вІдбуття в час­ тину. З цього моменту; він КОРИСТУЄТЬСЯ liсlєю п о внотою прав І обов ' яз­ кІв військовослужбовця:

раннІм

зябу,

першою

сержанти

уряду .

в

сl.1ьськогосподарська

Ефективиlсть

l:акож симазин І атразин.

40.940

ниа рн і й очистці ву лиць, парк і в, сквер і в , ГРОМilДСЬ­ ких кладовищ, ремонті до р і г І вуличного освіт­

ат­

ГЕРБІЦИДИ ПРО Т И БУР'ЯНІВ

трудо­

боротьби

створенІ

І

Ф

з

гляду рідного села стала містка, нІж ручна, і П обов'язком кожного жите- можна провести швидко 1 ля. Тому й не дивно, що на великІй площІ_ 3 герна

що

дають

ПОРАДИ ДО ЧАСУ

загаЛЬНООСВітні х зувати догляд за посІва­

пенсіонери

ефект симазин

перед

здоров'я.

вірність

200-800 літрах води. Симазин І атразин дають майже однакові резуль­ тати при внесенні!х у як

IJ

випов­

років І хто до цього за

складають

вздовж

розведеного

СРСР,

понадстрокової служби Івійськовоз о б о в'я З а нІ)'

дал І парату,

грунт

поепарати

селених пунктів трудили- ну І максимально механl­ шкІл,

гербіциду 2.4-Д

недоцільно.

І

на благоустрої, озеленен- на повністю запоБІгти ви­ ні І саН і таРН і Й очистцІ на- полювання бур'янІв вруч­

СЯ

бур'янами­

миш і єм, курячим просом, вівсюгом, пирієм тощо проводити обприскунання

праЦівниками радгоспІв, своєчасному проведеннІ району: ПООl\fИСЛОВИХ пІдприємств хІм І чної боротьби мож­

роки

пунктах нові житловІ

прокладено

них

ОДНИМ Із важливих заход і в при ВИРОЩУіdннІ кукурудзи без затрат руч-

1

старшини строкової служ­

e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!

р.о ПЩ~УМКІв.

наказом

кому

Солдати,

ряду ін-

uувати цес.

тІ,

нилося 18 придатний

проля-

иого учи .'!ища у Броварах, перші блоки у фун-

. за

повсюдно .

проходять

ладзНlНЯМ труб через ріку Самару почалось будівництво ц І єї 350-кlлометрово! магістралІ. дустріальних район і в рес­ публіки і розв'яже про­ блему забезпечення пали-

П()8ИНН~

оборони

-

грудні

Фото А. Шддубного. (ФотохронІка РАТАУ) .

нафтопродуктопро- же по території

становища ,

-

виготовлени­

бах вести кап і тальне про- воду, який зв ' яже Лисимислане І житлове БУДIВ-, чанський нафтопереРОбницт.во, краще організо- ний завод зІ станцією

осілост і , матеріально­

1

щор о ку , дв і чі трав· ні-червн і і листопадІ­

ми на зав одІ.

об'єктом ми вважаємо б у дІвництво иового професlйно-техніч-

в і рославі-

освіти,

l\Иністра

машии.

траса

записано.

проводиться

На знімку: інженер вІд­ д І лу технічної Інформації Т. М _ Б і лочицька з дета­

ПІдземна

СРСР,

них Сил СРСР». Приз ов громадян на д і йсну військову службу;

пр огресивної

машин ,

громаДЯНlliна

п р ох о дити д і йсну військ~ в у службу в рядах Зброй.

приємств України комп­ лекти дета.1еЙ с і ль с ько­

ля м и

о бов ' язок

кожного

го

техн оло г і ї вже виг о т о в л е­ ні і в і дправлені спожива­ чам у Цілиноградську об­ ласть, а також ряду п і д­

гос'Подарських

Батьківщини_

соЦіального

зва ­

в і дходи ме­ п ро мис л он ос­

о с нові

зІ

своєї со­

священний

І дання,

Ті.

На

захист

приналеЖНОСТІ,

о д ер жанн я зал і зн о го по­ рошку з а м іс ть о к алини ви~; о ристов у ють

є

в руках

статті 62 l{оНСТИТУЦії на­ шої де.ржави. сУсl чмо. в і ки громадяни СРСР, - сказано в ЗаКОНі про зага л ьний в і йськовий обо­ в ' я зс'к, незалежно lіІід расової І нац ! онально1

І l{иєво- Святошинського ра- лектащї . Разом з тим ма- ний Б І льш як удвоє завексплуатац ю будівельних першу чер- йону СПО1'уджуємо ;,Іитязаводу 280 ємо оргаиlзувати спецІа- .._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

гу

метою

ц l ал і стичної

буд і вництва останнім часом досить ус­

БІльше

і

зброєю

облицюваль­

черги

загальний

в і йськовий обов' язок, який най61льш активно

І готуватиме будІ­ вельникІв б і льш як 1О спецІальностей для тресту

пр ошкитлобу". створено ПОl!инні добудувати І з:tав OCHo'BHO:lIY на базі бро- ти 8 еК СП.1уатацію чергоl!a р.ських

СРСР

проголошує

мІсць

го трестом В. Т. Бойченка.

-

Священний обов'язок

дамент якого заклали пІд час комун І стичного су­

мислове І ЖВтnове будІвництво. ДJlJИ КРQщоІ коордииацlJ його ;,8 рІшенням МIИПРОМбуду

КО;) ~1(; В О Ю ших

к у льт у рою

на -

ГО·С П ОД RРС ТВ.

€::

КУНДІРЕНІЮ, агроном.

можуть

ними

в

бути

ряди

призва­

Радянсько1!

17 рокІв. Строки служби лі ча ть з 1 ЛЮІНЯ (для призваиих навеснІ) 1 з 1 сІчня

(для

наступного

РОКУ;

призваних восени). Військовослужбовцям

мож у ть надавати вІдпуст, ки як заохочення, за сі, ~1ейними обставинами,

хворобою , а '!акож УІ зв ' язку з осоfiлнвими у мовами служби. ВІдпуст­ ку

в

порядку

заохочення

тривалІСТЮ до у рахувания їзд)

10

часу

солдати ,

Сf'!Jжанти

І

д і б (без на

про.

матроси,

старшини

з

1,5-

І 2-річними строками служби можуть одержати один раз, а матроси і

старшини з З-р і чним СТ1?О­ ком не більше 2 раЗІВ. Такі

основні

полон;ен­

ня Закону про загальний R і Й с ьковий Знання ва нню

обов'язок.

їх у

сприяє

кожного

ві дпов і дальності ,

л юбові

до

го то вності

іИХО­ юнаКа

почуття

Батьківщини, з

честю

lі8ТИ св і й священний в · язок.

8ИНО­

060-

В. ОНУФРІЄВ, капітан юстиції!


НОВВ

3 КЛАСУ

~~ травнк

ЖИТТЯ

року

1979

u

ШКІЛЬНОГО-В КЛАС РОБІТНИЧИИ! Б У Д У ХЛІБОРОБОМ

Випускаємо вперше Із в·веденням в дію між- Л. Теплюк. С. Новицьшк і льного навчально - ний, . А. Рябчун та інші

Назколо

села

виробничого комб:нату профорієнтацlйна робота серед учнівської м,)лоді Міста значно пожвавилася . Дуже ДОПОМОГЛО нам те, що базові підприємства в цехах комбінату встанови· ли промислове обладнан-

вирішили відразу після ВИ1пускних ензаменів пІти працювати на базові під­ приємства за спецІальні­ стю, набутою у комбінаті. ГлИбокі теорет и ч н і знання і необхідні прак­ rичні навики виявили на­

ня. Це дало ЗМОГУ учням

ші кращі учнІ

не ТіЛьки вивчати будову 'Іа принцип дії верстата чи приладу, але й самим IПрацювати на них.

Н. Трохименко, В. Лев­ ченко, л. Щербак, К Теп­ люк, які навчалися у ви­ кладачів М . І. Сивенка,

Значну увагу питанню профорієнтац:ї приділяють не Тільки партіЙdі та громадські органи, а й громадськість міста. На кваЛіфікаЦійнІ екзамени

В. Г . Назаренка, Ж. І. П'ятиізбянцевої. Перші два роки навчан­ ня показують, що лише тісний взаємозв·язок з оа­ зовими підприємстаами,

байни. Минає

були

який ми здійснюємо

москидів

відрядженІ

ведучі

не

,1ише

спеці а л І ~ т и

АТП-О9034, автобаз М

водячи

2

та .NQ 3, заводу порешкової металургії, дереr.ообробного КО:lrбінату, райпобуткомбінату та ЗМіШторгу, а й представники

партійних, ських

та

.

ор-

rанlзаЦіЙ цих колективів. СЛ1дки проведеного

Пролеrіли

міСЯЦі нав- тvвання

на-

анке-

нашими

першими

никами. Радіємо

ні

випуек-

шкІл

лодіти

міста

І хвилю- ськими

хочуть

сlльськогосподар­

та

будівельними

ємось. Ми випускаємо 78 професіями. На

автослюсарів,

3 них сле-

ціалістів 2-го розряду _

29 чоловік;

ово­

базІ мІж­

шкільнОГО навчально - виробничого

32 слюсарі- сприянНі

інструментальники, з них 2-го розряду 25, 3-го

ганізацій

комбінату

при

вІдповідних ор­ можна

було

б

7; 35 слюсарів _ зби- орієнтувати у світі профе-

_

ральників; 90 швачок І-го сій учнів

не лише місь­

розряду І 14 швачок 2-го; ких, а й

електромонтажник І в, шкіл.

86 81

столяра,

продавці

'І'оварів .

о.

84

молодших

ПРОДОВОЛЬЧИХ

А

такі

Хименко,

о.

учнІ,

як

Дуда,

ря:;у

г. ШОЛОйКО,

дирентор

міжшнільноrо

навчально го

сільських

-

внробничо­

комбінату.

Яке чудове поле літомІ ЗОЛОТИ~і

чально-виробничому комБІнаті. Вона випускниця мІської середньої

школи Мо СпокІйна,

2, відмінниця навчання. зосереджена, Люда привабила мене непІдробною щирІстю,

глибиною І серйозністю думок. Десятикласниця охоче погодилась відповІсти на нілька запитань. _ Чому ти вирішила навча.

тись у комБІнаті альностІ швачки?

_

саме по спецІ..

Напевно, піду проти істини,

коли скажу, що захоплювалась ЦИМ з дитинства. Підросла, захотілося

навчитися

шити

самій,

бо

У магазині , погодьтеся, не завжди

можна придбати модну і зручну річ, одягнувши

яку,

відчуваєш.

що в ній ти гарно виглядаєш.

Спочатку я не поrрапила до групи швачок Але надто велике було бажання оволодіти навичками цієї професії. І сьогодні, як бачите,

я

-

ВИПУСКНИЦЯ.

Екзамен

склала на відмінно. - А навчатись БУJIО важно?

І

ла

Е!"!! !! З 39'!!! F

пrz: ~ з C:J!!!!

На

-:rz ?z!

МИ-АВТОСЛЮСАРІ в

цьому

році

навчання

у

два

наш

роки

тослюсарної

закінчуємо

комбінаті.

За

викладач

ав­

справи

Віктор

Гр,игорович Назаренко зро­ бив усе, щоб ми зацікави­

лись технікою. полюбили її. Він

допоміг

нам

досконало

освоїти

'Раку

завжди

3

.великим

задово­

пенням

відвідували

заняття

фесію, як

з

потріБНу

про­

невдачі, ніколи не забудемо нашого

цтві

-

кораблі Іх

.. ся s

за

полю

ком­

небагато ча·

бункерів кузови

виси­

автоса­

добірне врожаю,

зерно

золотом

сонцІ.

Назавжди

якнайкра­

протягом

яких було все: і радощі, і

Група аВТОCJIюсарів се­ редньої школи .N'2 6: Ігор Розуменко, Василь Мед­ ВЕДЄВ, Андрій Кайдан, Олександр Дерев'янко,

Сергій Духно,

Панченко, Леовід Валерій Лемпіць­

кий.

-

ІІІ

любить все оригінальне, зроблене своІми руками, любить пофантазу-

вати. -

Що тобі дав комбінат, з яними думками залишаєш йоrо? моє по- Дав дуже багато. Найголов-

л. БАТЮК, учеиь 7 класу Жер­ дІвсь кої В-річної ШКО­ JIН.

труда».

майстри ведучих

Під

звуки на

рів,

молодІ

робиш сама. Велике спасибі на­ шому майстру ВалентинІ Михай­ А яні У тебе плани на май-

улюблену справу. Ну, а потім хо­

дило. Дуже багато нам допомага-

тілося б працювати в побутномбі­

бахіна.

творчої уяви, фанrаз!ї. Там мож­

ла інструктор Марі,я ІваНівна Рушиєш

оцінює

ВзагалІ-то, Ій подобається. Якість тканини І фасони 11 обгово-

-

поспере-

чаємось, як краще виготовити ту чи іншу деталь, як найповнІше вИ-

наті. Там

більший

на відразу

простір для

побачити

своїй моделІ. Я побажала ЛюдІ

людину у

всім ви­

пускникам комбінату вірності об­ раній справІ і наполегливості в досягненні мети.

Інтерв'ю взяла Н. САНДРОВИЧ.

e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

підніма­

-

екзамени.

Схвильовані і радісні об.zuччя, букети весня­ них квітів, піднята вго­ ру долоня. що сигналі­ зує друзям «п'ять!:; - це буде потім. А за­ раз тихо ідуть екза­ мени! Викладач ж. І. П'яти­ ізбянцева приймає ек­ за.l!ен у групи продавців nрпдовО.IЬЧ/1Х товарів.

Фото о. Мироненка.

* * ~

виступили

та наставники з цехів підnриєм~

женер-технолог ю. рещеико. Шовери

Тео. Бро­

R.

варськоУ середньоІ ПІколи М 2 вручили молодим робітникам к_іти.

О.

но та багато Інших юна­ ків і дівчат, якІ влилися в трудовий колектив за-

СИНИЦЬКИИ.

громадський кореспои­

. девт.

ГОВОРЯТЬ ЕКЗАМЕНАТОРИ МенІ довелося прийма-

ХідноІ

ти ензамени в учнІв, які сП. оволоділи професІєю сто-

ляра. Школярі поназали хорошу теоретичну підготовку і

відмінні

практич-

ні навики. Вироби, зроблені ними, мають краси·

1

вий

естетичний

вигляд.

робітничо!

rоло_.

.

ПРОфel

Ю. гУЖВА,

кваліФlкаційноl

H~Mlcli, інжеиер по п11J;1 готовці кадрІв світло· техи1IJИОГО заводу.

* *

КеРІВНИЦТВО А ТП-О9034 доручило

мені

провести

Слід відзначити велиний вклад, яний внесли у підготовку деревообробникІв викладач міжшнlльного навчально-виробничого комбінату М. І. Си-

нваліфінацІйні екзамени в міжшкільному навчаль~ но-виробничому номбlнатl по спецІальностІ авто, слюсар. В процеСі скла1 дання іспитІв виявилос~;

венко і

що

майстер

чого навчання В.

виробни-

валенко.

випуснники

в

пОВНО~

В. Но- му обсязі засвоІли ПРИИ,

л. БАПЛО, члеи квалlФікацНі:ної ко-

цип роботи і нонструк, тивні особливості aBTOMO-і білІв, показали хороші

МіСії,

знання

ту.

комбінаті

мулярІв.

ства, батьки молодих ВИ1 робнИЧНИКіВ В. Я. Пруд~ иа, майстер-наставви-н 3 цеху ом 7 О. Г. Белlс, ін.,

батьки.

заступник

голови

завкому профспілки деревообробного комбінау міжшкільнол{у на8чально - виробничому

спецl~

токарів, слюс!~

здоровлення

робітники,

Ухні

набувають

З щирими словами по­

урочистого

сцену

1

аль ності

Серед них Ігор Бон­ цар, АнаТQл!Ji .•• ГaIpe~KO, Володимир МІхневич, Г~­ лина Прудка, Валентин Триноз, Сергій Терещен­

ніше те, що я тепер швачка дру­ гого нваЛlфікаціЙНОГО розряду. Це дуже приємно, ноли ти щось

бутнє? - Буду продовжувати вивчати

і показували, коли щось не вихо-

класів

боробом.

воду

ються

разити індивІдуаЛьнІсть, але завжди дІйдемо згоди. Мама, я,к І я,

-

10

обов'язково стану хлl~

Нещодавно у Буди-нку культури заводу .Торг­ маш~ відбувся вечІр по­ свячення у робітничий клас «Ми молода гвардІя

трудяться

,

Вже зараз твердо ви­

рішив: закІнчу

Посвячення в робітничий клас

маршу

тажниць: Зворушило те, як добре до нас ставились, підбадьорювали

рюю з нею. Буває інколи

не уявляю життя без HЬ~ го.

тичні навики. Уважно слухає відповідь моло­ дого автослюсаря ви­ кладач В. г. Назаренко. Фото о. Мироненка.

ве­

лІвні Пономарчук.

Як їх

авто­ юнаки

які працюватимуть на то­ му ж пІдприємстві, де

31 Я

напевно,

з

справи

повинні nродеАюнструва­ ти глибокі теоретичні знання і необхідні прак­

«Автослюсарятам:. наступ­

них випусків бажаємо ликих успіхів.

запам'ятаємо

навчання,

працювати

екзамені

слюсарної

ще.

автосправи.

роки

наставника.

Екзамени ми склали доб­ ре. Обіцяємо і на виробни­

автослюсар. Ми

лективі, пожила турботами трико-

ти,

з

по

Я люблю рідне поле. І

що я побувала у робітничому но-

сама.

ПЛИІ!УТЬ

до

один

переливається на

фабриці верхнього JWтячого трикотажу. Для мене Н!йголовніше,

Людо,

одним

І

ви­

дозрі­

тягнеться

ПовІльно

нового

кликання. Дуже сподобалась мені практика, яну ми проходили пІсля дев'ятого нласу на Броварській

-

пшениця,

паєт

Нелегко, але це -

собі речі мама?

ньому

сонця.

су

ФАН Т А -

на

степовІ

МАИ"'СТЕРНІСТЬ

І

колОссям

дзвонює

НАШІ ІНТЕРВ'Ю

З людою ЩЕРБАК я познайомилась у мІжшкІльному нав-

коШІ

хлІба.

серед учнІвської

чання. Ми ' прощаємО<.ь 3 молоді показують, що уч-

стало

літа,

байнером ра;хгоспу «Жер­ д!вський~ ГРИГОРіЄМ ДіГ. тярем збира.1И врожай

про­

що

воно

минулого

ми разом Із молодим ком­

навчально-!шробничу прак­

СЛІд сказати,

дорогим

менІ

літню

тику, зустрічІ з представ­ ника:lrИ різних професій, дають можливість пра­ В!lЛ.ЬНО вибрати дорогу в самостійне трудове життя.

комсомольгромадських

во

В. Оснач,

еКСКУРСії,

Шд.'1іссJt

розкинулося поле. Я ду­ же люблю його. ОсоблИ­

у

з

теоретичних

пи~

тань, з питань розбору та складання агрегатів та

техобслуговування. / Хочеться відзначити виробничникІв, успІхи десятикласників

* * *

нас,

залиши:ІИСЬ найкращІ враження від екзаменів . Електромонтажники показали високі знання . В

А. Цибульника, А. Безно-, щенка (СШ М 5). В . Ле­ бединця, ю. Сидорячен­ ка (СШ .NQ 1), ю. Босо­

цьому. без сумніву. вели- го (СШ м 3), С. Солод­ ка заслуга викладача Ан- когО. А. Романюка (СШ

тона Петровича Кищенка. NQ2).

В(;І знання вІддає вихо-

:Комсомолки І. Бондар- ванцям досВідчений ви~ чук, о. Білогуб. о. Бере- иладач В, Г. Назаренко, 3lВcЬKa, С. Бормотіна. котрий приклав багато зу­ В.

ЩОJJочкова,

о.

Орєхо-

ва. О, Макієнко та бага- сяль до створення нато інших одержали вІд- sчально-матерlальноІ бази мінні ОЦінки. Ми сподіваємось.

що І на впробництві діilчата пІдтвердять гідне звання

пре,!!ставників

комб11t8ТУ.

В.

rOJlOBa

ДВОРJi:UЬКИй, кеаЛіфlкацlйноl

комісії, начальник роБНlІчо-теХНічного

цієї необ:А1лу АТП-О9034.

ВИ. віі!1


,•

erop.

*

23 TpaBH~ 1979 року

НОВЕ

ЖИТТЯ

ро

ВРАНІШНЄ сонце щед­ Rушк!ровоУ

(СШ м 3), тарю Броварського М!СЬ­ кує зв піонерських дру.' 1978-1979 - ·:ва'ВЧ!JlЬИоro Натал! Шкурко (СШ КОГО комІтету комсомолу жин, серед них 9 право- . року. М 7), Миколи На;:tИЦЬКО- В. Рогачу. фланrових. Готуючись до За активну ~тy на го (ПогрЄбська СШ). Шд з поздоровлення:ми до 57-1 річницІ вІд дня на· маршрутах Всесоюзнorо звуки Державного Гімну юних ленінців звернулися родження Всесоюзної піо- піонерського Ma~y, сП1о­ СРСР &ору піднімається секретар м;ськкому Ном­ нерської організацil іме- нери всієї, К1'ЗїНН справІ червоне полотнище з Сер- партії УкраїНИ А. Д. ні В. І. Леніна, районний Леніна вірнІ. кращи:м пlо­ пом ! Молотом. Фролов, ветеран партП І піонерсЬ1<ИЙ штаб провів нерським дружинам Бро­ ПІд звуки музики пlсн! КО:vJсомолу І. К Цімошин­ тра;:tиційний конкурс полі- варщини були врученІ сЛенін завжди живий!> СЬКИЙ. 3авlдуючий сеКТ0- тично! пісні і плакату, ра- грамоти міського комітету

ро МЛИ1Вало землю. легкий

.ітерець стиха пorойдував ~чки молодих кашт~Н'ів. їцо виструнчилися вздовж етадіОНУ. Була дев'ята го­ ~a

ранку,

а

~ Іхалися

сюди

вже

жпттєрадіснІ

;слcmчики

та

дівчатка.

IЧервоногалстучнаПіоне­ tpіЯ :qроварщинизlбрала­ ~ращ! пІонери правофлан- ром оБЛІКу істатистини йонний фінал піонерської ся на традИцІйне свято-­ гових дружин виносять Г. Б. Новоселицький при- військово-слортивної гри niонерський зліт, присвя· чений 57-й річниці Все­ союзноУ піонерсь'Ко'і орга. ~за.цlI Ім. В. І . ЛеНіна. Rар6уючи крок. npохо­ %Хять стадіоном піонерськІ 4S8ТОНИ. В руках у школя­ !pLв букети весняних квІ·

~iг,

транспаранти.

~OHHOГO

IЦlтабу

піонерського

Мурач

нику нашої держави В . І. Леніну.

lІУРиймає . рапорти від гОЛів ірад

піонерсу:>ких

:КомУністичнІй

парТІ!, Ле­

~IHCbJ:(OMY J:(ОМСОМОЛУ

;І1осягнуті успіхи

в

вІтав дел.егатів зльоту зід

.. Зірниця-79.,

імені

воних слідопитів

обласного

комітету

сьнїЙ п!онерській органі­ Лунає урочисто-траур­ зації. Над стадІоном панує на музика Шум а н а сГрезЬІ •. Юнармійці міСЬ­ тиша. ких середніх шкіл М 1 І -- Хто вперше в житт! ом 7 виносять гірлян.:ІУ, прочитав тобі, Піочере. в якій яскраво пломе­ священні слова урочистої ніють квІти. Вона понла­ нлятви, ПРОДОїilжує дається до підніжжя обе­ ,:\иктор, пояснив ЇХ ви­ ліска Мужності і Героїз­ сокий зміст? Хто розкрив

дружин

про прибуття Ух делегацІй ва злі1': ЮнІ леНlиці звІ­ 'f'Yють рфній БаТЬJ(lвщині, про

нав­

ПРО УСПІХ коІ організації Імені В. І.

Леніна в дружині імен! М. Островського місьно!

КО:vJсомолу. зцання право­ флангових удостоїлися

середньої

N2 2.), .

тика

(вось~п~,річна

ряної

Армії

раїни

лит янська

•.

Шонери району ('фали участь у Всесоюзних опе­ раЦіях: «Мальrшок», .. Зе­ лене кільце КОМСОl'llоль­ сьної с·лави. -- посадже­ НО 12870 дерев, «Мільйон

П.

СШ),

На збір були

І..

маршрутах

Імені

че.сть випала · на ДОJlЮ во­

жатого-виробничнина M!rb-

IRQI сере)!ньої шноли ~ 2 Олекс і я

:виків

Пащею(а,

BIДМlH­

навчання

Тамари

БАМ, літаємо В HO~MOC, віднриваємо нові горизон­

ти в науц!, техніці.

.

Слово

для

ПРИRіТ~FlНЯ секре-

надається пе}lШОМУ

Дяченка

!!іонерського

ГОЛУБИЙ ЕКРАН 25

П'ЯТН "ПlI,

11.05 КонuертниА

ПО

новини.

тместу-

.

друг

.

-

закlнqеннl

14.30 Новини. . 14.50 До Дня визволенн. ",фрн·

Кают-компанІя .Глобус», .Інформація І науковотtхнічниА .СрlбниА Д'8IНОЧОIІ».

nporptc».

ЕстраднІ СьогоднІ

КН. КІнопр"грама.,

мелодії. - Деиь

.ІІє"ня

Дфрики.

клуб..

8ИЗ80.Інтер-

.

сСоцlал,"ниil портреТІ '!'олективу XapKIBCbKoro ПІДШИПНИКl)ВОГО

редача

заводу.

п'ота.

18 . М Концерт.

18.20 19,00 19.30

УТ

Новини.

17.30

цу

НікітІн .• МІА

Моцарт..

_

ТРДВНІІ

SaJ!

дії ,ОРJlЯ"

ІІ.!О г.

ПРОГРДМД

10.00 10.15 10.55 15.55 16.20 16.35

ВІдеофІльм

«Навlкн

.Дктуальиа

камера..

зом..

УІІ

чеР80НИХ

16.45 МОСК8а І мос"вич\.

ра-

Екран

о.

М.

.Київська

га сері..

кам,нів..

-

лІкарю.

ження

22.55

О.

Фільм ,Постріл'.

ДовіДliС>ВЗ

ТЕРМІНОВО слюсар!

закІнченн\ свСт;'.

І

_ .• CbOrOJlHI

У

мольської

висадили

Є.

Н.

.

5-

приладів

.1і

І

Й

І

го.

З розпов!дя~ш про цlна­ справи виступили піо­

вІ

нери О. Гуленко, О. H~­ ценюк, О. Матвієнко, !. 'Яновенко , С. Сатанін. старша

А.

ся

ПраВОфланговими заго­ нами були визначенІ піо­

нерсьКі загони 5-Б, 4-Б класів.

дЛА тих . хто есту- ри. пав до ву.ів. Ф;,ика.

14.15, 17.30

вул.

ОРОВСЬНОГО, Днрекцlя.

стіЙно

Л. ГРИЦАЄНКО, секретар

ської ом

комсомоль­

оргаиізації СШ

7.

отримують

м.

Звертатися Бровари,

ченка, 8-а, ло~!ережа!>.

продажу

ЯРМАРОК

промислових,

господарських

Правління

та

райспоживспілка.

машин1стнасосної . стаицІї, робі l'НИКН вий цех.

нвар-

Шев-І

<1НиївоблrеПі

Ад~Іінlстрацlя.

у

казеїно-

АдміністрацІя.

Броварському свlтлотехніЧНОI\JУ заводу ПОТРІБНІ · НА ПОСТІйНУ РОБОТУ:

.

на а:хресу:

вул.

Бровари

'Броварському молочному заводу НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

тальну премію в розмірі І· 30 процент;в.

.

7-Г, 7-А,

Буде представлено широкий асортимент швейних та · трикотажних · вироБІв, взуття, господарськю: та продовольчих товарів, куЛінарних, кондитерських

обладнання,

тор «Бєларусь'>. Інженерно-технічні праЦівники і службовц! по-

на адресу: м. Брова· В 16

пlонервожа та

Буділова.

год: иа ривку житлового масиву

.

aBTO~lexaHiK, ·1 екскаваторник !іа тран-

І

500

кущів. У фонд операціІ «Солідарність» перераху· вали 340 крб. Велика ро­ бота ведеться по пошуку матеріалів про життя t ;:tіяльність М. Островсько­

виробів і аапівфа6ринатів. Запрошуємо в!двідати ярмарок.

майстер-теплотехніН,

. громадського

харчування Броварсм:ої

учнІ

дерев і

у. ярмарку. вІзьмуть участь підприємства торгів­ та · ГІЮмадського харчування раЙСПОЖИВСПіJJНИ .

Сl'арший майстер тепло-

технічного

ФЕДЯп..

слази»,

300

' продовольчих товарІв.

'

нонтрольно.ви-

мірювальних

17.15 Спор-клуб. 22.40 УІІ СПіртакїада Украінн. ра спожнвсп лкв 18,ЗО ВеселІ иоткн. Спортивна гімнастика. для роботн В кафе 18.45 .Сьогоднl у свІтІ', ПРОГРДМД Н.О\ ОБЛ .'СТЬ «Левада» с. Літки 19.00 Людина. Земля. Всеоlт. 8.10, 11.1n Науково,популярнl ПОТРІБНІ: 19.45 Грн лаурtат . міжнародф;.,ьми. . б ф. І ного конкурсу в. Се"іво8.40, 9.40 6 кл. ІсторІя. :у етниця, кухар, кухін «фортепіаио). 9,10 За ЗЗknнамн краси. хонні робітники. роБІтни· 20.10 Кlно,попе. .В,,,ик, В!т- 10.10, 17.00 о\нгліАська М08а. ки залу, продавцІ квасу. чи,НІна •. ФІ.,,,м 6·А '8111- 10.40, 11.40 І. в. Гете, .Фзуст". · иа 8 Дрктиц;', 12·. 10 СТУllентам·заочникам. Ви· За довідками звертати ща математика. І курс. 21:35 З пІснею по жнттю. По 13.25 Радянське право.

розрядів,

слюсарі

0 ·7

м.

по

рvзрЯ-,

слюсар!-електрини 5-в

6

травия

газовому

5-6

резрядів. с~,юсарі-ремонтники

Реllактор

піон ери

зібрали 25 тонн манула ту­ ри, 40 тонн металолому. Беручи участь в операu;І «Зелене кільце комсо­

ПРОВОДИТЬСЯ

ПОТРІБНІ: ·

по

обладнанню ДІ'в,

CJlу .. ба.

БІля· Об'єднанню

21.00 .Час».

26 ..

ПІдприємству

Пушкі"а.

І.

'"z!

автоматики,

вес-

Дру-

С.

е

.Київоблтепломережа.

11 курс. Внша математи- . ка. 19.00« Клуб кIНОПОДОР/lжtЙ». · 20.00 Вечірня казка . 20.15 Фільм -тр І тра.а варод· ЖУЕТЬСR чеР80НОЮ:'. 21.00 Док. фільм. 21.40 До IВО ·річч. s дня народ-

було

покласти

,

Роман

Горькиll.

'Мати" Знай І умІй. Дл. ІОНИХ технікl8. Екран студеита·sаоqниltl.

8сесою .,н~А фестиваль

мистецтв ·

15.35 До ювІлею першоТ D .твh ... -іЯ.. · річки. Курс на колективl- 20.4> .Н. добранІч, дІти!» зацію. 21.00 .Час». 18.15 Пісні А танцІ народІв 21.35 Телефільм .Схованка СРСР.

Пе-

14.45 !5.45 16.15 18.00

-=

пl0нерам

право

ногалстучних.

маршу були Haгopo~eHi гра,мотами· . МісьК'ному КОМСОМОllУ піо~ерські дру •. жини міських · щкіЛ N2Nv 3, 5.· 8, Ве:ликодимерсь­ кої, Заворицької, Русанів­ ської, ТребухівськоІ, Тро­

сила рішення бюро місь­ Молоді: . ко вручають подарунки · Маршрутами Всесоюз- ного комітету ЛНСМ Ук­ нагоро;:tження переможця..'І1· піонер~ького ного піонерсьного I\BP.~y раїни про дру­ маршу. «ПІонери вСіЄї НРЗІНИ кращих піонерських Фото П. Гоnовавя •. слраві Леніна BipHi~ кро- жин за підсумками роботи

~ '!З3'"!

~a

Голова ради дружини Наталя Шкурно розповіла про добрі справи че,1ВО­

роботу на

ці

Е!! СТС -?:z::::;t!!!!) _ _ --8:;...--

nРОГРДМА 8 .~O -ГІмнастика.

'--

боїв

квіти до пам'ятника В. Леніну.

БаТЬКіВЩИНі!> -- зіб­ рано 90 тонн макулатури. «БАМу -- піонерсьні по­ ЖИНИ займають своУ мІс· зібрано 390 му, що височить В парку перед тобою Сіlавні тради­ їзди~ ця. комсомолу. ції пІонерського лі топису? rOHH металолому, «Живи, Над стадіоном лунають Ленінського і'.НИГО!». с:л(")ва: Схвильовано звучать Хто навчив віддавати са­ ЄЩИНСЬНОї. РожніSСЬКОї Славному 60-річчю НОМ­ шкіл. Ленинцем бlolТЬ слова диктора: сСьогодні лют, крокувати в строю з дело нашей чести, незвичайний день, сьаго;:t­ Піонерською піснею, зби­ сомолу УІ,раїни присвяче­ Шд звуки Дep~aBBOГO но районну виставку обра­ Верность Родине -ланцюжку на н1 чудове СВЯТО - - день ратися по Гімну СРС?, над СТіідіо­ иаш nевиз. мистецтва, завдання? ТВіЙ зотворчого народження 25 мільйоНів важливе ном опускається черво­ самоді­ На зиамени иашем хлопчинів та дівчаток з піонерсьний вожатий. ноМ­ огляд ху;:tожньої ний стяr. Районний' піо­ сняют вместе: яльносТі шкіл міста і ра­ нерський сомо"ець. Старший това­ зліт оголошу­ червоними галстуками на Ленин! Партия! організаrор І йону. ється закритим. грудях. Завжди піонерія риш. друг, Коммуввзм! заспівувач добрих справ. Головна мета юних ле­ Попере;:tу юне піонер­ Нраїни Рад була на пе­ ЄвгенІя Мурач попо· Шонерія Броварщини нінців -- виправдати sисо­ ське · плем'я чекають. нові редньому краї: в грізнІ !Відає першому секретаре· комсо­ ке довір'я комсомолу. сво­ завдання І цікаві СR:рави. ;Ю-ті роки ми допомагали по3.:tоровила своїх ві Броварського місьного тоБІ дороги, ооротись з ворогами ре­ мо _,ьців - вожатих із свя­ їми ділами довести, шо в Щасливої lliомітету J:(ОМСОМОЛУ BiJ:(· волюції, в 30-ті -- буду­ том і подарувала ЇМ за­ рядах піонерії росте на­ ПіонеРіЄ! І,. тору Рогачу про roтOB· дійна зМіна. вали Дніпрогес ! Магніт­ пашні весняні квіти. В ТЕПЛЮК. ~icть піонерсьних дружин Слово надається головІ ку, в 40-их -в парти­ Червоногалстучна юнь до зльоту. Секретар рай· занських загонах, тилу І На фото: ceK~Tap Броварсьного району ра­ районної Ради піонерської !Кому . номСО;\ІОЛУ подає на фронтІ КУ,вали перемо­ портує ВсесоюзніЙ Ленін­ організації ім. В. І. Лені· :\!іськкому КОМСQl40ЛУ І ]<оманду підняти прапор ГУ. а в 70-их будуємо ській Ном.УністичніЙ СПіЛ- на Н . Рубан. Вона оголо­ В. М . Рогач 1 методист Союзу РСР. ЦЯ зисока міськвно О. С. Музичен­

чан.н1 і праці. Шсля здачІ !рапортІв, ПіонеРСЬJ:(І дру­

запроше­

Малій зе~!лі І. П. Носко, ВОЇН 'Ниївського гарнІ· зону Ю. Нов енський. Нращим

(Плоснівська СШ):

За активну.

сьниЙ. учасник

надано

Поповнча (Гоголівсьна

СШ), імені

дружи­

ні почесний ' піонер н~шо! дружини І. К Цімошин­

Nv 6), .

(СШ

збір

звІт­

ни.

ЦІкола

імені Другої повіт­

7

.NQ

урочистий

но-виборний

lменlВ . НО­

N2 4),

школи

пройшов

піонерські .· дружи.ни іме­ ні П. Поповича (СШ N21). Імені Г. Титова

(СШ

На честь дня народжен· ВсесоюзноУ Піонерсь.

ня

М. ОстРС>t.СЬКОГО штаб чер­ імені ОГОЛосИз (СШ М 7), Імені А. Гай­ (Погре6ськ~ СШ). Ле­ дара комсомолу І вручив ПО­ пошук «До 60-річчя комсомолу Ук­ іменІ В. Левицькс>го (На­ чесну грамоту Бровар. нінського

кошики з живими квІтами для покладання до під­ ніжжя пам'ятника заснов­

Голова

Євген!я

nІ о Н ЕР І В!

с А Л 10 Т,

ЗВІТУЄМО

І

штампувальники, рювання,

електрозварники

точечного

СЛJOсарІ-електрощонтажннки,

зва·

поліруваль-

ІЩКИ металу, Шо!Ііфувал.ьннки кришталевих підвІсок,

газоелектрозварники· (оплата праці відрядно-премІ. - 150:-'250 ·крб.), нача.льник відді .чу праці 1 зарплати; економІсти, експедитори.

альма

З· і і' 830 вертатися у в дд л каДРІВ заводу з . да 17.00 ГОД, ДовІДКи даються по телефону: ~6-348. Ухати автобусом · М 121 і NQ 3 до з"пинки «Світ. J

лотехнічний завод.,

-=" ·~;в7я'Ж~~~R~;:;:--;;':М:-~""'"'"-;А~;~~~'"'"''''''''~Ф~--;~=:~~:;,'З;С~:Н::;::~:;-,::";:'~;;--I ~:'B;X;lI:T~ ~ · l(оммунистнческ"А партии УкраинЬІ, гор"дског" и раАонного С"аета Hap"llllblX депутатов КневскоА о(\"астн. Газета 8Ь1Х"дИТ И8 украннском ЯЗЬІке.

І

вул.

Київська,

Друк високий

~~,

Ію:екс

61964.

.~...,.

- ....

броварська

~#

-- . . ..,. .... .,.. -

1!РУК!РНЯ

-

-..с-,

Київського

-, ..

І 8;lІП08;lІЗ,'Ь іОГ" ceKpe~ap., ві.l.lі.1У <І.'ЬС' ког" '~CM~apCTBa. коресп(')и'

25.')020.

м. БРОВАРИ,

_~~~

об.~управління

Обсяг

.. -,

J!eHTa

154. М'С"8"Ї рn/\"ги. 2 полоси формату А2. -.,.....,....,

.,.~

в справах

Мlсцев"го

..

q-~...,..",

видавниuтв.

ра.lI"М"RМННЯ

-

фотокореСПОН.lента ,..#~.:-~

193·18: 81lIlll,118 - 19467.

- - - ...

у Вівт"рок, середу,

про"нслоВ(")ст\,

п'ятницю

-'''о.4'"~''''~'':'-''''-,J/III>.,,..,:.,q.:-.,..

поліграфії і книжкової торгіВ,1і, ву". Киі:вська.

154.

_~_

3::;',М.

\

суl\оту.

..... __ -

2991-11.320.

~

~ ~

,

#82 1979  
#82 1979  
Advertisement