Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН.

ЄДНАFfТЕСЯI

сі

ЗАВТРА -

.N2 82 (4602)

"ni...

ТРАВНЯ

ё7ё

р. воп.

аа

Із тим,

як

кор",онlв, Із тимн, хто "есе там свою HeJlerKY CJlужбу, Із славннмн BOЇtlaMH tlашої арміі, нашого ВІйськово-Морського Флоту, наших прикордонних вІйськ. Скажу одне, товарИШі: кордонн Батьківщини надійно прикритІ вІд будь-якнх неСПОДlваиок, справа ЇТ захисту в досвlдчеиих, вІрних WKax. І можу запевинти, що молоді люди РадяиськоJ краІии, "кl ОХОРОИ"lОть П мир І спокій, мають · усе необхІдне. щоб з честю виконувати свою високу мІсію». (3 промови' Л. І . Брежнєва на XVIII з'їзді ВЛКСМ).

.~­

1978 2

на СхІд я познайомився

поставлено охорону наших

СУБОТА

ЦІВа

І

ДЕНЬ ПРИКОРДОННИКА

час своеТ поТз",к.

ЗАВЖДИ НА ПОСТУ іХ

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОНУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMIТEТN КОМУНІСТИЧНОІ IIAРТІІ УКРАІНИ

МІСЬКОІ І РАИОННOJ РАД НАРОДНИХ

ДЕПУТАТІВ киmСЬКОI ОБЛАСТІ'

п

Мобіnізуюча сипа наочної агітації

л

и

в

посівів Велику

увагу

придlJIяють

трудlвНИіКИ радгоспу «Зоря» по­ ЛИВУ овочевих

культур.

подарстві заздалегj;дь ГОl'овлено до роботи

у гос­

було під­ 5 широко­

В apceHaJI1 засобів Ідейно­ ВJaoвнoї роботи\ партійних оргaнlзацій 'Il~ЬHe місце на­ .пєжвть наочній агlтаціі. На­

чю Ленінського комсомолу. жвьому дбають про роль і значeDВII наочної агітації, не

гектарів рі'3НОї городкни,

ступа.пьна 1 перекон.пвва, воивретиа 1 гостра, воиа по­ lUIВВaвa всі.пJl1(О сприяти да.пьшому піднесеввю по.пі­ твчвої 1 трудової активності трудящих у боротьбі за вті­ .певнll в життя історичвих

розуміючи того, що вона во­ лодіє веJJВКОЮ силою впли­

на

Проте не всюди

макати,

стенди,

ють

зarа.пьвість,

на

відсутиі

Первинв1 парторгавізаціІ иашоro міста і району набу­

на

в

значвого

досвіду

в

оформ.певв1 наочвої ariTaцli,

пl.цвВЩВ.JIВ П l.цеЙВВЙ та .ху-· дОЖВ1й рівень. Добре по­ CТ8В.JIeнa ЦІІ справа иа свІт­ .пoтexвlчвому, ремонтио-ме­ хaнlЧВому заводах, дерево­

об~бному ком б 1 и атІ, ПДБП-2, в радrоспі-комбіва­ ті .Ка.JIВТJlВСЬКИЙ. lиеві 50pl'f1ll1 СРСР, міській серед­

.N2 5

иій ШRoJIl

та

Виразві

макати,

монтажі

мають

lвших.

стеиди, тематичну

спрповaнlсть, відобража­ ють життя ко.пектвву в бо­ ротьБІ за викоиання п.павів І соцзоБОВ'IІЗань третього ро­ ку п'ятирІчки. Зокрема, на деревообробиому комб1ватl вда.по

використовуються

за­

соби наочної агітації по ви­ ев1т.пeввJO трудового супер­ вицтва робітнввів. У вироб­ ІІІІ'ІВХ пJдpозді.пах дІють ек­ равв

змarаввя,

а

також

га.пьиокомбlиаТівеькиЙ, Jlисвіт.пюються підсумки

порівВІІТИ

працю кожної брвrади, змІ­ ви, цеху за відповідний пе­ рІод, дізнатись, як ко.пектив DlДпpИЄIllСТва в ці.пому еар8В.JIяєтЬСІІ

з

намічеиою

врограмою.

с.п1д відзначити, що в на­ oulй зrітацlї переражає те­ . . праЦІ. Првк.падом у цьо­ КУ. МО2ВІІа

назвати

4ТребyxlвеьКИЙ..

радгосп

БІ.пя цеит­

ра.пьн~1 контори, иа тварвв­ mЩьКОIllУ коип.пексі, трак­ ториих ставах розстuлев1 щити, з JIКВX можиа дізна­

всь про рубеЖі · твариввв­ ків, рl.пьввк1в__ lIIехавізатоіВ на десяту п'ятирічку, иа 978 рік, про тих, хто до­ мзrаЄТЬСIІ иайвищих вироб­ ІІІІ'ІВХ показиввів. На честь переможців СОЦЗlllагавия бі­ .JIII конторн підиімається Червоний прапор, регулирно

'

випускаються кмендарі тру­

дової

CJJaвH, . БJJВскавК8,

ін­

фориац1йв1 бюлетені тощо. Н8JJeЖDУ увзrl змістові, художньому

офорМJJеввю

наОчвості приді.пIlЄ парт1йва орraнlзація КaJJВTJlВCЬKOi се­ редньої ШКОJJВ. Тут opгaнl30ІІ8ІІ0 музей бойової CJJави,

klllBaty-музей В.

І. ЛеВ1ва,

експонати IlКИХ СПРИllЮть ко­

lIyJIістичному виховаввю уч­

вlвCЬKOЇ молоді. Нвв1 yчвl eпl.пьно з педarогамн готу­ lO'fь MaTepl8JJВ, . присвичеиі внаваЧвlй даті в житті ра­ ADc:Iosol lІо.подl - 6О-річ-

перед

рівень, ие

бо

них

доречво

Верховноі

Слідом за полиrri

ОІВОчевИJМИ

посі'ви

тур . Своєю діВЮliкам

БУ'ДУТЬ

,}ЮРМОВИ'Х

На фото: вгорі

господарства УCnішно

керуючнй вІдділком .м

.Нам потрібні KOHKpeTвl за­ клики до діі, потрібні пла­ кати, в' JIКИX буJJВ б цифри,

, \

від-

і

nолі-

~

тичної підготовки рядовий Юрій КРУПИНОВ:

" " \ \ \ \

бойової

-

внизу

тривожна

гру-

\

._...... J~:;?~~~;:~~~~, ___, ...__, ___ ,_~... ___~

1.

ОБРОБЛЯЄМО ГОРОДИНУ

дати, імена 1вженерів-нова­ торів, стахавовців, робітви­

На

IЮJI'ЯХ

радгоспу

«РусаНів­

ський» зашершу€ться сі,в'ба і садін­

ків провідиих професій. При­

валися

з повНІІІ>М

на

Шнрокого розма·ху на овочевих ::Л8ІНТа.ціях набирають тепер робо­

чому не одних і тих, так би )

130

ти оо доглll'ДУ llЮCівLв. Усю площу

тверджевих, а все иових тих, хто

гектарах посіяно беЗРОЗС3!LlJШМ способом. СьогQЩali у першій і другJй гopoJUllїx БРТlfГадах буде за­ юіmено сад;іllllНlЯ помідорі:в. Незва­

orip.K~B уже за6ор0llЮі!І8:НО до по­ ~В:И CXOД~B. Вийшли агрег·ати н,а ПJOCі'в,и, МQРк!ВИ м'Я iJЮЗ·ПУШ}'ІВа.ння міжрЯlдЬ. А м!їж:ряд,ни'Й обробіт!Ж

жаючи

каfllYСТИ

нових і сьоrодв1

змагавиі

впе- ~

j )

1

до наоч-

потрібно пере- {

партійввм opгaнlзаводів пластмас,

кож

стосується

кожного

громадського

ЖИТІЯ кожиого

тверджує силу

і важJJВ-

вість кожного Прядка, штриху. Вона не корот­ кочасввй, ие одиодевввй захід, а постійна, цілеспря­ мована форма ідеологічноro

ВПJIВВу на трудищих, ваЖJDI-

вий засіб комуиістичного ви­ ховання. Саме тому партор­ гавізацlї ПОКJJВкаві пост1йво зalматнсь пвтавияlllВ наоч­

ноУ агітаціі, поиов.пювати справі

допомогу

повинеи

у

N.

цій

надати ко­

лекТИВ обласного художньо­ виробничого оформлюва.пьно­ го комбінату, який знахо­ диться у Броварах. На жа.пь, ПОКИ щО

такої допомоги не­

має.

Настав час ціям

парторганіза­

промвузла

продумати

виразну і конкретну систему наочної агітації -в районі розташуваннll підприємств.

Обов'язок партійних орга­ нlзаЦій піднести рівень наочвої агітації на вищу

ступінь, зробитн її бі.пьш промовистою й образною, яка б, вті.пюючн в художній

формі

високі

. iдeaJJВ

кому­

візму, КJJВKMa .пюдеЙ нові ..трудовl звершения.

на

площі

всіх

90

ВіДіМі:нІІЮ Шy&l8ІН'НЇ

строків

fetКTapIB

! \

'ПООЇіВУ 1118 ІНа

водій

роопу-

ЗМАГАННЯ

НА

одночаC1JО з до­

ліЗОВ8JНО не менше 10 тонн пр·о­ д yuщї Ї. з- ПIO.lJIЯ 'вад п,ра,влено т alК о ж

Іх зданlО

Ue'lml.epJB.

'МIКЮIIIJY88В

ПРИЗ

про­

lЦ.aJв.лю вже з,д ·ано 'в Qв·очеві мага­ ЗІІІНІІІ СТОJГИlЦі 20 тонІН, чим викона­ ІЮ сезон:ніІІІЙ план прода·жу ЙОГО д.е>ржап3ІЇ. Ще буде зібраlНіО й реа­

orіраш.

тр,ЗU<тора

Alн!aнійович Т-25 Микола М1ш<олайоВlИЧ Ступа..

LкLвськ.иЙ, ЯКlИй щодн.я

у roспод.аРС1'ві

120-130

у торюве:льну мережу 10 Т.()НІН реДIIЮЮИ. Із OOJ!,ячних теплиць пішлІН 'на 'П,рIН~'авки магаЗ·lIJнJ.в

за·вершу€ться.

.rronpацЮВaJВ

I1py!ll'ry

С.

головний

перші

деся'т~и

МАРЧЕНКО,

агроном

радгоспу_

ГАЗЕТИ .НОВЕ ЖИТТЯ»

ЯКОСТІ

КУБОК

PeдaкцiJI газети .Нове ЖВnll. вставов.пюв спeцlа.пьВИЙ перехідний приз за найкращі резу.пьтати, AOClll1lYтi брвrадамв ПРОIllНСЛОВИХ підприємств в змаганиі

ДНЯ під- ~

ari-

і Петро

денисович

ВКЛЮЧАПТЕСЯ В

TopriBJI1,

иаочвої

тації, значимість

Відчутну

) )

харчувавви,

побуту.

Андрій

Ря-бий, агреГати яких ВШ<QРИСТОв.у-

практвчво

закладу

дощову

вели ш.В·ИЩКО і .!ІIІІООКОЯіКІЇСІЮ. Сум­ ліlllНОЮ працею тут вjдзначиJl1ИСЯ

ЛіИТОВЧе!ІКО

.KpacвJIlв-)

ськнй», iMeвl Мічуріна і найБJJВЖЧВМ часом поставити 11 на рівень сучасввх вимог. В значвІй мірі це та­

неС:IJlР,ИЯТЛlDВУ

меХ.8JНIЇзаТOlpIll

шиноремонтного, ПМК-15, райоб'єднавия .Сlльгосптех­

HiKa~, радгоспів

ЯJa

ПоfОДУ, ЦЮ роООту ов.очіlВlНИЮl про­

норми виробітку на цент·ів.

глядом п.осі'ві,в розroрта€ться зби­ ~я l!iрожаю ран:ньої roРОдіиніИ.

иа,вадrrажеНІІІЯМ.

ня ов.очев;и~ КУЩ ТУР. Огі.р!КИ всій за,пл,аНОВ3JНJй площі -

мовити, раз і назавжди за- ~)

~

па їде до місця nорушення контрольно-слідової смуги. Фото В. Песляка.

І. КОВІІІУН,

Ради СРСР

, \ , \ \ \ \ \

-

мінник

тру­

виконати соціалістичні зoБQв'я­ зання по !ВИJPOБНИlЦтву овочів і заroтівлі кормів для худоби.

сло­

~ ~

округу.

куль­

допоможуть

" " "

Н-ської відмінної nрикордонної застави Чер- . воноnраnорного Захід- " ного прикордонного

сумл1нною працею

поливальники

товариша Л. І. Брежнєва з кввrв .ВіДРОджевня~:

ГЛJlВУТИ заціям

.

пока­

на 'кожен квадратний метр пло­

ва ГeHepaJlЬВ~Гo секретаря ЦК КПРС, Голови Прези­

дії

Зразки ви­

щі потрапляло вдосталь вологи.

держав­

процитуватн

ПОЛНlOOльників

праці

кілометрів західний Вітчизни.

Уважно охороняють сnокій і мирну працю радянських людей воїни в зелених кашкетах. Т ривожну і напружену службу беззмінно несуть на кор дон і воїни

працює

Опанасенко. Вони стежать, щоб

ним ПJIавом. З приводу цьо­ го

простягнувся кордон нашої

510

зують робітники Андрій Григо­ рович Гром ,і Василь Іванович

колекти­

з

ланка

СОКОПРОДУ;КТИВlНОЇ

колектив заводу

справляється

полі

агрега­

вологою

Петрович Дяченко.

вом. Парт1йвій оргав1зації варто б поставити наочну arітацію на значно вищий

ної зrітаціі

офоРIll.пев1 стенди з соцзобо­ в'lІзавиllМ'В. Насамперед, це иож.пввість

завдань

ДОЩУ'вальнкх

нanоять

яку очолює мехаНік ВОЛ0ДИМИІР

викоиаввя певно визначе­

иих

Своє ставлевня

боти за кожиий деиь, мі­ СJЩЬ, вварта.п, Поряд з екра­ нами вивіШено красиво

дає

в

які

Весь світловИ!Й день

закJJИКИ

ред..

де ро­

тів,

ЯКі хвбу­

конкретві

вирвався у

за­

заXlВатнИ1Х

по-справ­

ву иа маси. Наприклад, иа заводІ З8JJізобетовиих кон­ струкцій можна побачнти

ріШень ХХУ з'їзду КПРС.

!

о

за підввщеВИIІ ефективвостL

Шд ЗН8lКОМ боротьби :пів

за

соціально-економічногО'

1

прискорення тем­ розвитку

Нраїин

якості праці. ція газети .Нове життю) встановлює спеціаJIЬ­ вий перехідвий прнз Кубок якості.

Рад, під 3на.ком Я'кості трудимося ми в деся­ тій п'ятирі.ЧЦI. У Львові і Харкові, Полтаві і Юровограді, Ни€ві 1 на БАМі добре знають

У цьому ,конкурсі працьовитих і суМЛі:ННtIX 'можуть брати участь !Виробничі бригади про­ мислових піДПриємс11В БроварЩИІНИ. Приз

продукцІю з броварською маркою. Наші мар­ КОБaJНІ почесним . п'ятикутником фршщійні диски, стрічки, шини а'l1МОСферJЮГО тиску

складу ЯlКого входять

Х 150, верхній ДИ"l'ЯЧИЙ одяг, світильни­ ки міцні, надійні, довroвlчні,естетич:иі.

300

51

вид броварсыооI проду.ІЩіІ ВНІІу<Ж8ється

з державним ЗН8ІКОМ ЯlКості. за два роки п'я­ тиріч.ки зроблено чимало. Але працівники під­ приємств

використовують

ЛИіВості. Н8Ізріла

далеко

не всі мож­

небхідність дати НОВИЙ ім­

лу льс змаганню за підвищення ефеКТИВlЮсті і якості праці. ' Про це свідчИ"l'Ь, .наприклад, той факт, що в першому 'к:ваІрТаЛі 1978 року !ВТрати від неякі'снО'І роботи виробничників тіЛЬЮf заводу порошкової металургіІ і:Меиі 60річчя Радянської України 06ійшлисяв десят­ ки тисяч карбованців. Через нед-отриманНЯ' трудової 1 технологічної ДИСЦИlIJIіни вибраку­ вано продукціІ .на 64 тисячі.

присуджуватиметься

щоквартально.

партійні

Жюрі,

до

працїЮ!ИіКИ,

технолО'ги, ек()номіСТИ, журналісти, розгляда­ тиме матеріали тих колектив~в, які JDРОТЯГОМ усіх трьох МіСяцш ~рталу здавали не менше

98 процентів проду,кцlї з першого пред'явле:н­ ня. Перемоящем визнаваТИJМеться бригада, що здала, в процентному відношенні, найбільшу кІлькІсть .вироб.Ш з першО'Го пред'явлен:ня, але обов' язково за умови виконання планів з об­ сяrу валового виробництва, ян протягом квар­ талу, так із початку року. Яюц() кіль'ка пре­ тендентів на Нубок ЯJRості матимуть QДH8KOBi ·кількісні ' показники якостL праЦі, переазага бу­ ,де віддана ~ИІ'аді, Яf<а виробила найбільше · понадпла,новоІ лроду,кції (в проц€нтах до пла­ ,ну).

Матеріали

з

ПОКМНИlками роботи

за

квар­

тал, зазіренl начальником відділу технічного контролю заводу, необхіД:Но надсилати до ре­

Рух за честь заводс&lЮЇ, за честь бровар­ ської марки починається в бригадах. його си­ ла, його життєвість, його дієвість зaJIежать

дакц1І не пІзніше 15 числа першого місяця на­ етуmюro кварталу (на.лрщ<лад, за другий квартал до 15 липня).

від того, на який рівень тут піднято виховну роботу, який психологічний мiJКроКЛімат ство­ реНО' 11 колективі,

поглн6лен'Н'Я

Прaцlвиикв бриГад комунlcтичного ставлен­ ня до праці, комсомольсько - молодіжних брвrад, усіх брвrад промнслових підприємс~в Броварщввв! ВКJJЮЧ8Йтеся узмагания иа

змагання за поліlJ!lllення якос'tі праці, за зда­

S:lKO-

3

метою дальшorо розвит,ку

чу продукції з першого

1

пред'явлення редак-

првз редакції газети ~HOBe життя\) Кубок стіl


2' Р А В.ІІ В- ДЕ И Ь

28

ГОРИЗОНТИ Il{а

прqграма

т,ворення,

,намІчена

ностей ту,ков'ої 'ПіРОМИСЛОВОСТі. Іх ПОЧИН схвалений Центральним ИОМітетом НПРС. ІндустрLя 'родючості ,тіЛblКИ цього року збільшить

Ш~ро­

ХХV

З'їздом

НПPtС, пе,рeдlбaчає ВИ,Пl?iр~жаючj темпи її розвит­

- свої потужності на 17,5 мільйона тонн. Розширення асортименту ту,Ків буде досяrnуто зарахурок збілт,­ шення виробницт.ва наЙЦіННіШих видів продукції

.ку, Хіміни, нафтолереробни'}(и і наФтохімі.ки, пра­ цLвники Мі~робіОЛОГі'Ч'НОї ПРОМИСЛOlВОСТі успішно оправляються

з

поставленими

завданнями.

Біль~

-

шість п4ціприємств ци({ галузей ДОСТРОКQlВО ВИНОн'а­ ла заВtДання п'яти МіОЯЦів рону . Зросла продунтив­ ність п;рацї,пLдви:щилась якість цроДунції. Понад

3а Т<j.КИМ важливи,м ПО}ЩlЗни.ком, як обсяг lI~об­

синтетики ,виготовля}О'Ть

ництвамі,неральних доб,рив, СРСР міцно тримає лершемlк,це у свіТі. Цьог,о РСЖ'У буде вироблено рекордну ,кільні,сть «солей ,Р<ЩЮЧО:СТі» по.над

На третій рін

мові

заводу»

сло­

«na~порт

вживається

для

характеристики найголов­ нішИХ ~TopiH роботи під­ ПРІ!ЄМСТва. Що ж ЗЗіПиса­ 'но в головному

донумен­

ті нашого підпри.єм,ства?

Рік народження: 1966. Місце народження : місто Бровари. Національність: інтернаціональний ; тив

підприємства

бованЦliв.

Біографія нашого

-

ду

заво­

це' ілюстрацІя

до

'розвитку хі. . Л'ромисловості

показникl!в мічноУ

СРСР. З цеХ!у завощу по­ рошкової

металургії

він

<вирі~ до сучасного під­ приємства ВЄЛМОЇ хімії.

його паспорт без пере­ більше.нняможна · назва'l'И «молоткастим» : Бровар­ ськкйзаоод пластмас най­ потужніший в реonуБЛі­ кзlнсыомуy об'єднанні «Укрпластик». Чимало ВИ­ ді'в обладнання, що за­ стосовується

у

нас,

словом

TaHHLM

є

ос­

HaYKJI

і

техніки.

Уперше в Радянсьному Союзі ми освоїли вироб­ нИ!цтво

пла.стмасових

діБ,

полLв~нілхлорид­

них труб ПВХ-100, здав­ ши ~ експлуатацію перщ.у чергу спеціЗlЛізованої

н·а

трубопрово­

які в

майбутньому

60

мільйонів карБОБaJН­

ців.

Зараз

у

ПРИlМіщенні,

де раНіше МІСТИВСЯ ре­ монтно-механічний цех, створюєтм:я

комплекс

виробнИіЦТВУ

клейких

,вок

для

по

плі­

ізоляції нафто-

і

МОЛОТКАСТИЙ

колек­

Потужність : рі'lНИЙ обсяг ваЛОВОГО. виробництва до­ рівнює 28 мільйона'м кар­

фурнітури

до труб, що дa~TЬ можли­ вість налагодити випуск

склада­

ється з представни,ків 8 .національностеЙ укра­ їнців, росіян, БІлорусів, латишів, узбеків та Ін .

в

виготовлення

з'єднувальної

ПАСПОРТ ЗАВОДУ прийдуть левим.

на зміну мета­

На базі додатк('во

закуплених

на

виставці

«Хt,мія-77» імпортної ек­ струзійної ліlнії СН-80 і приладів для автоуправ­ ЛіНня трьома технологіч­ ними процесами плануємо

створити першу alВТома'ТИ!30вану по

в

країні

дільницю

виготовленlНЮ

ПВХ-100. МінІстерство

труб

хімічної

промисловості

передбачає

СРСР

розвиток

воду

за

рахунок

Ції

нови.х

за­

організа­

структурних

підрозділів підприємства, у тому чиолі для щорічно­

го

ви.робництва

тисяч

тонн

50-60

труб

150-180 (ТАРС) .

впроваджено

практику

гаlЛу;зей

во до зarвданняреалі'зуваТIІ ЦРО,1у!кції на мільйонів ,карбоваНЦіВ.

діЛЬНИlці. У поточному ро­

буде

тру~і<вни.ки

народу більш як на 1,5 мільярда карбованЦЇlВ. Наф­ топерероонИ1J{И і нафТОХі,МіКи з050в' язали:сь додатно­

<tpoбіТНичої 'естафетю) дію і освоєння потуж-

ці

OCJ3'Oюють пLдприемства.

ЗО,Jrрема, хімі'l<И дали слово ви.пустити товарів дл!!

100 мільйонів тонн. Важливе значення має лат:ріо­

У ДІЛОВIR

і

п'яти,ріЧки

прийняли зустрічні плани, .напружені зобов' я.зання.

тнчна ІнLцlатива ряду ПЇ!ДПРИЄМСТlI, будов і цроект­ них органІ'заці'Й 'І<,раїни, яні розгоptlу ли соціал~стич­

восполучення

1\онцентрова!Них і складних добрив.

3наqна частина хімі'ИlОЇ 'П:РОДУIЩії Юl'I\ористову­ ЄТЬСЯ ДЛЯ виробницТіВа товаорів .наРОдНОГО споживан­ ня. Десяll'КИ .новинок ПобутовоУхІ-мlї аерозолей, ПОРОШlКUВ, фарб, пр~етів домащнього вжитку Із

1600 ,виробів в1дзначено державним 3нЗ!ком я,кості.

не змагання за при.нципом за ЦРИoQкорене введення в

РЕПОРТАЖ ~-~~~~~

ВЕЛИКОЇ ХІМІ Ї

ХіМічна IlнiДУС1'рія ЗaJЙмає одне з провідних МіСЦЬ

у нароДногос,подаРСf;>НОМУ номпленсl ,нраУни .

х І .м І:В А

типу

ПВХ. ЦЯ продукція йти­ ме на потреби житло­ 'во-комунального бу диши­ цrna. і меліорації в Ук­ раїнській РСР. Сума ка­ Пі'l'аловкладень становить 25-30 мільйонів Шlрбо­ ,ваНЦів . Обсяг валового вирОбництва збільшиться

гаЗvl,РClводів .

Іх ,випуска­

тиметься 9 тисяч топн на рік, завдя,ки чому обсяг виробництва зросте на 17 мільйонів карбованцІв.

Пластмасівці ливо

наполег-

втілюють

у життя

на~реслення п'ятИрічки. чоловік беруть участь

960 у не

змага.нні за комуністич­ ставлення

до праці.

Р . Д. Мельник, В. Ф. Бі­ линець,

А.

І . Шеквель,

Г. Г . Сидорко, В. Г . Нуб­ лій, В. А. _ Манзебур, М. М . Ми;китченко ось далеко не павний перелік переДОВИlКі'В виробництва, тих, чиїми руками тво­ риться сьогодення і май­ буття заводу.

В умО!Вах, коли з.н&чні :или і засоби зайняті на реконструкції, підприємства виконує

колектив ПJfаномірно

завдання

року.

За чотири місяці при зо­ бов'язанні 87 ТИСІЧ випу­ щено продукції на 517

тисяч карбованців понад план . Додатково до зав­ ,дання <Виготовлено товарів ку льтурно побутового призначення на 222 ти­ сячі карбованців , що май­ же на третину більше 30бов' язання.

Як

бачимо,

у

ПОТУЖНІШАЄ ОВОЧЕВИЙ К О Н В Е Й Є Р

ПОТО'іНО­

му році ми працюємо кра­ ще,

ніж

у

минулому .

Однак, пам'ятаючи ленін­ ський заповіт про те, що найкращий спосіб відзна­ чення

-

свята

редження

це

уваги

на

зосе­ недо­

ліках, скажемо й про упу­ щення. У нас ще веЛИ.J(і втра'fИ робочого часу.

Причини різні, а висновон один: це .нездорове явище.

Нерівни.кам пі,дрозділів необхідно поліпшувати ма­ ральний клімат у колек­ тивах,

суворо

порушників

питати

дисцип.'1іни.

Треба сноНцентрувати силля і

на

з

зу­

дотриман'Ні ре­

жиму економії. Адже тільки в першому кварта­ лі перевитрачено 66 тонн

'І1!{аЮfIJШ, 38 тонн ПЛ'cllСТИ­ фікаторів і т. Д. Проблем чимало. Не перебільшу,вати ,викорчавувати

уопіхи, різного ро­

-

ду ,вади з корінням

ось

завдання дня. Це повинен пам'ятати кожен , хто до­ рожить

честю ,

паспортом

МaJРКОЮ,

рідного

заво­

ду.

Г. ТЮФТЯЄВ, директор заводу пласт­ мас.

Збирання

врожаю

ми розпочали більше двох

місяЦів

відає

тому,

начальник

ного

цеху

розпо­

-

теплич­

радгоспу

імеНі

Щ·орса Павло ФедорО'ви,ч Маляренко. За цей пе­ ріод здали в овочеві мага­ зини

НИlєва

і

Броварів

тонн ранньої горо,ди­

412 ни,

у тому

350 60

тонн огірків і більше центнерів п{)мідоріБ,

чимало

числі

іншої

ма.Йже

продукції.

У цеху тру дяться три бригади теПЛИI-lНИЦЬ. Ро­ біт'Ниці мають ве.іIlі'}(ИЙ до­ свід вирощування (}вочів У

заl/{РИТ(}МУ

грунті,

один рі!/{ вони ся

не

добивають­

хороших

виробничих

показникі·в. Успішно вика­ нав колектив своє минуло­

річне

соціалістИ!Чне

бов'язання,

зібрав

за­

і здав

ній рік

1О 7.

метра

площі

кілограмів

теп­

ніло­ - по

при плані

Овоч1mшки з честю до­ l'римують

вwкликані

пог(}дою, темпи

збирання врожаю.

З }~ож­

днем

потуЖНішає

овочевий конвеЙєр. Про­ ДУ'IЩії вже здано держа,ві майже половину аід за­ планованої

В/lроиниЦТПG

кількості.

попереду

ще

плодоношення.

на збиранні друга

майже

А

місяці

Попереду

зобов'язалася виконати три­ рі-ІНУ програму до першої рі'/ниці нової Конституції СРСР. Ганпа Іванівна сло­ ва дотримує. .у передсвят­ кові дні вона працювала І/ рахунок вересня /978 року.

Фото В.

труднощі,

нарощують

ним

/977 р.» .

Передовuк

слова.

несприятливою

прохолодною вони

СТЇЙНО nереВІІКОНУЄ рі'/НІ завдання . За усnіхи МИН!І­ лого РОКУ Nагороdжена :mаКОАІ «Переможець СОЦ­

:JAtaгання

даного

Переборюючи

варниця Г. І, Мамаєва no~

в

три

змаганні

,врожаю йде

бригада,

мою

ке-

рує Галина ПИЛИПівна Оза,донська. Вона спеЦіа­ лізується цього року на вирощуванні

oripKLB

і має

їх 3,43 гектара. Уже зіб­ рано. й здано в торговелk.­

Городнього.

ну мережу понад 205 тонн виооноЯ'кісних плодіБ при гl.чному плані 348

ЧЕСТЬ

Нолектив цеху екструзlI

го

Машиніста

СВЯТА

e'J{струдера

ЗНalЙШОВ у цеху ділову працею зустрічає профе- підтримку. У соціалістич­ сІйне свято. На початку не змагання за здійснення програ м и року ветеран 'війни, вете- виробнИ'Чої :Трьох років до 28 травня ран підприємства член В!(JIЮЧИЛИСЯ кращі робіт­ заводу

НП РС сович

пластмас

Володимир Бори­ СаХІНО ВНlCТуnив.з

па'l'ріотИ"lНОЮ

-

ВИlКонати

іиіціатиlЮЮ плаlН

poк1s п'ятирічки

хіМіка.

о

ударною

Почин

2

трьох

Напередодні свята В. Б.

CaxJНO рапортував про до­

до дня tTpoкoBe

передово- ВНlЩенorо етор.

о

зобов 'я·за ния. СЛіДОМ за !н1ціатором змагання про

високопродуктивно

завершення особи~тих 'rриріЧ()lJ{ дOlП'овіли апарат­

чать

ник діЛЬНИЦі по підготоо­ Ці сировини Петро Федо­ рович Бrрич , машиніст

екструдера

ники.

виконa.нJНЯ

під­

соціалістИ"І'НОГО

ник Володимир Петрович Лагус. Нращі виробничники

по

виробни­

цтву профільних виробі,в Віктор lваlНОВl'Ч ПШЦИ.J(, машИІНіст екструдера по

випуску плівки Андрій Федорович Бадюл ,1 труб-

НОВЕ життя

цеху

екструзії

працюють і якіс­

но . Про це яскраво результати

свід­ роботи

В. П . Лагуса. У поточному році

на підприєм·стві ви­

пущено 40 ТОН'Н поліети­ ленових труб з почесним п'ЯТИікутни:ном. З них 12 тонн

ВИГОТОіВле,ні

руками

ВОЛОДИІМИіра Петровича. М. КОРШАК, в. о. начальника цеху.

о

В цілому по брига­ кидає на рахівниці

-

агроном

цеху

Анатолій

lванович Ванін,

вихо­

-

дить уже більше шестикі­ лограмів з ,квадратногС'

метра.

Це

вагома

на ДОСJlГнення

заявкс

ycILixy.

Досягати ж його ЖІн­ кам , звИ!Чайно, нелегко. СКіЛьки невтомн(}ї праЦі ДОБелося

вкласти,

дбайливо ну

щоб '

виростити кож­

РОСЛИlНу!

зараз не

припИlНЯКУГЬ

вани

за

підживлюlO'ТЬ

гудиною,

дог ляду

її розчинами мінеральних добрив, регулярно ШИЮ­ люють бур' ЯНИ. Тракто­ рИ1СТ ОлеlК,сандр Микола­

-Ції здала перша бригада, очолювана Григорієм Фе­ доровичем ПеТРООКОJl'1. Але з .кожним днем вона теж

нарощує

темпи

зби­

рання врожаю. Найменшу 'лиць має

площу

третя

теп­

бригада

(бригадир Марія Федор~в­ 'на. Ткаченно). На одному гектарі щують

робітниці виро­ огірки й помідо­

ри, лише недавно вони IWз­

почали збирання і здали продукції зовсім незнач­ ,ну кількість. А більш ян півторагектаj:іНа площа но­ возбудованих теплиць ще не

здана

в

е.ксплуатацію,

хоч строн минув майже два місяці т ому. Досі не всі теплиці ВКритj, ДО них не підведено воду. Ви}о­ щен.& ,не

розсада

С.коро

непридатною

для

ста­ ви­

саджування. ОчеВlDДНО. кері<вни,кам радгоспу слід вжити lНеобхідних заходів. щоб в !Найближчий час ,в'вести

ці

і,

11 J:(ію ,вСі тепли­ таким чином, подаш

дi~OB'Y ДОіПОМОГУнолекти­ ву

бригади .

збирання овочів Ножного дня робіт­ у розпалі. Що не день, ИИJЦі збирають по 8 -:-1 О то все б~льше виїжджає з тонн, а інколи й набагато воріт тепличного иеху більше. тракторів. кузови яких Наш колектив зо­ івщеp'l'Ь завантажені ящи­ бов'язався виростити в .ками з СВlїжИ!Ми принадни­ нинІшньому .роЦі по 17 ми плод~и . Вони пря­ 'l<ілограмliв огІрків на MYlO'Тb до центрального квадратному метрі теп­ складу . А звідти смачний ЛИЦЬ, каже Галина Пи­ вантаж без затримки від­ ЛИJПівна. Думаю, що правляється в магазини даного слова ДО1\римаємо. столиці. Там його з не-. Про це ClВі,дчать ІЮШl<3'Ни­ терпіннЯJ\I 1J~кають вдячні ки багатьох робітниць. покупці. НалрИ!Клад, АнастаСія Іва­ П. ТЕПЛЮК. нівна Наслн вже здала із На фото: робітц~ця овоєї rrеплиці площею другої тепличної бригади 0,0.6 ['elНтара 7,2 тонни ГалИна Григоршна Пет­ плодІв, Марія Самсонівна ренко зБЩ>ає огірки.

Toom.

НА

ді,

третій рік п'я­ ІТЗ.МИ проти ШНіДНWКів. Трохи менше ПРОДУН­

-

тирічки тепличнини взяли зобов'язання одер­ жати по 15 кілограМЇIВ огірК'ів з кожного ква.д­ лиць при плані 11 гра.мів, помідорів

Гатю I(ІОнітю МаАюєsа ветерап Великої 8ітчu:'­ І/ЯНОЇ війни і праці. На за-. {юді nлаСТАtaС трудиться вже илизько десяти РОКЇІІ. Майстер своєї справи, лu­

торобітющь.

держаБі багато надплано­ ЙOlВИЧ Гончаренко оБІІіРИ­ вої продукції . На ниніш­ ,С'нує пс.~і'Ви отрутохіміка­

ратного

-

Воробей, Галина І,ванівна Вітер та Марія Мшюлаїв­ на 3алюзна по 7 т()Нн. По 5-6 тонн здало бага­

Субота,

27

травня

1978

року

Пора

о


у МІСЬКОМУ КОМІТЕТІ НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ

!

Скоротити просто1 вагонів

HAPOAHOrO

На за1сlданнІ мі.тету

розглянуто

,вLрки

- КОНТРОА. .

Бути

активними

народних дозорців радгоопу імені Ніро­

88

недолl.к1в.

ва, дщримання держа,вноУ дltсципл~ни, ВИИО­ рИ!стання наявних Іре,зерві,в та можливостей економІї матерІалЬІНИХ, паливно-енергетичних pecypcLв. Заслу,roвує 'вщзначеНІНЯ дІяльність

MOMeH'l'Y,

ytсуненню

сприяє

головна

група

УIПУ'щень.

народного нонт­

недостат:ньо

~ожеНДОЗQрець

має

шофера, М. М.

ного

розглянуті на

Міський

СВОЮ

діяльНі,СТЬ

І{о.мітет

на

ВОЛl(щіі радгоспу «Плосківський», бригадир овочевої бри,гади Гри­

з 6O'p-іччЯм утворення оргаillів со­

гор1й

ціалістичного

Почесного Знака Комітету народ­ ного контролю СРСР. За досягнуті виробничі успіхи

контролю в СРСР

Комітет народ.ного контролю Союзу РСР на'городив Почесними Гlрамотами групу народного конт­ ролю заводупороmковоі мета­ лургії' імені БО-річчя Радянської У'краї:ни і завідуючого сектором економічнOlГО аналізу сільськогос­ подарського вироБН1Щтва місько­ го комітету народногоконтролю, начальника

~нспекціі

держприбут­

ків районного фінаНСO'Jlоговід.ді­ лу Анатолія Івановича СО'ГІ!И­ чепка. Голова групи народного К(lНТРОЛЮ ордена Жовт.невоі Ре-

Заходами передбачено встановити постійний і не­ ('{;ЛaJбний КОНТРОI.1ІЬза ходом

ЖaJВНИХ

1978

РОЦі

за'ООЛЬНQДе,р­

пуско,вих

об'єктів

ТlrРОМИСЛОВОIГО, ,сіJІЬСЬКОГОс.по­ ,дарського і соціаJlЬНОГО при­ значеннЯ». Пе,ршочерго,вими

Ретельно

проводять

чівників член КПРС

тролер

Корсун.

рощуваної власним

зразки

продукції, прикладом

і

кон­

показує

у квітневому «Листку народно­ контролю» було опубліковано критичний матеріал рейдової бригади «Грами совісті». У корес­ понденціївикрито порушення пра­ вил радянської торгівлі, допущені працівниками деяких шкільних їдалень, Редакція одержала відпо­ відь за підписом директора комбі­

сумлінної праці. ФОТО М. Семи нога.

го

4

м,ільйони карбованців зага.лиrnx капіта,­ ловкладень, вндl.ленЮCjна 1977 рі'К! Є в цьому» вина. 3alМовника. ,Генпід­ ряднику

несвоєчасно передали

креслен­

ня на весь запланований обсяг робіт, 'ЮМу він ,не зміг у строк замовити буд­ матеріали. По-друге, ПЛЗlстмасІJВці не

НалежнИІМ чином пЬдготували ПРНМlїЩен­ ня для перебудови. Третьою цричиною

о

Субота,

УНlі'Кнути

думку,

на

розшире­

працівників

громадського

підпри­

харчування,

Кри­ Пра­

через два дні після виходу в світ «Листка

'народного

контролю»

.N'2 4. Кухар-бригадир їдальні ли .N'2 5 В, Вовк звільнена

шко­ з по­

сади і переведена рядовим праців­

ником

Отже, ВИlникла реальна загроза зриву

ЧАО

штрафнИос саlНК­

розподіл

не витримується.

Q

у

робітничу

їдальню. Ій

знижено кваліфіюЩійний розряд - з шостого на п'ятий. Кухару­ бригадиру кафе' «Колібрі» М. Тка­ ченко

оголошено

догану,

пускових строків. Втрачаються у бук­ ,вальному РОЗУIl1і.нні золоті дні. Вряту'ва­

річного

плану ІЮ, місцях JIроведено без ураху­ вання справжнього стану справ. Завдан­ ня 'на. січень - червень явно занижені. 3а;раз на будмайданчику працює блИlЗЬ'КО 90 ЧОЛОВЇіК, а потрібно не мен­ ше 140. Лрафіli\ МОНТ)'lвання обладнання

27 травня 1978 року

обговорено

нараді

харчування

повідомляє, що

цівники, які допустили порушення правил радянської торгівлі, пока­ рані в адміністративному порядку

банк не предстаrвленютитульний списон. нашу

яка

що функціОНУЮТІ, у школах, тику визнано правильною.

цій. Не оформлено фl'нансуваlННЯ будіВ­ ющтва в повному .обсязі, тому що в На

громадського

Войтової,

ємств

лекс у дію

МОНlТаЖНИJQ роБІТ виконано ли­

по

ЗВІЛЬНЕНО З ПОСАДИ

тому

ми ,N'g 3 радГQСПУ «Літківський» Івана Михайловича Назаренка, Щиро вітаємо народних дозор­ ців з високою відзнакою і бажа­ ємо нових успіхів У справі ,побу­ довикомуністичного суспільства!

'І1Іроцентів. Не освоєно понад

'КOlНтролю

і 'замовнlШШ

ПІСЛЯ ВИСТУПУ

матеріал

карбаванців.

9

увага роботи

«НОВОГО ЖИТТЯ»

ній

в.ідставання є неузгодженість дій замов­ ника і підрядників. Деякі керівники бу­ дiJвельних організацій довго на,віть не знаоЙОМИЛИС~ з об'єктам. Потужності для виготовлення нлей'кої, плівки обсягом 9тИlСЯЧ тонн на рі,К ПОВИІНнІ стати до ладу через п'ять-шість місяців. На 1978 рік 'встановлено план :в обсяз! 3 ,мільйони 670 тисяч, у тому числі 890 ТИСЯЧ дЛЯ ведення будіlвеJlЬ­ но - МОIi"NhЖННІХ 'робіТ. Проте, цього явно недостатньо для того, щоб ввести комп­

ше на

досвіду

:щійоненню ,контрОЛів за хо­ дом будїв.ництва.

Н.

коМ!пленсу по 'виробництву IЮлlетилеио­ вих ,пл:вок на Rл8ЙJd.fi основі становить понад 12 мільйонів карбованців. На СЯК-ТaJК обладнаному 'майда,IfЧИКУ лежить імпо.ртне обладнання на 6 мільйон!в ка;рбоваНЦІв валютою. Прикро, але факт за:лишається фан­ том: генпідрядн.а ПМН-15 і субпІдрядни­ КИ допустИJlИ значне відставання. Зали­ шок коштори<:ної вартості ІНа 1 січrня 1978 року дор1внІОВаіВ 11,9 мІльйона вельно

об'єктів.

наІРОДНОГО

ПідряднИНів

Петро Гор­

Народний

відповідає за якість, ви­

ролю Украінської РСР на.городив Почесною Грамотою поміч,ника бригадира молочнотоварної фер­

l'

цих

звертається

вивчення

I'Руіп

.

аК1'ИВНУ участь ,в діяльності Іна,род:нюro 1К00НТРQЛЮ рес­ пуБЛіКИ Комітет народного ,КОНТ­

буді­

на

висадку

та

,план

Водночас

нату

'"

МИlнулорічний

БУідJвішц:т,ва

об'єкта'ми в нашому міСТі і районі є новобудови заводів порошкової металургії, ПЛ3lстмас, ремонтно"меха.ніч­ ного, деревообробного ком-

орга'н.і,в

бу.д1вництва

заводу

введе.ння в дію 'в

.по організа­ за

удостоєний

ВТРАЧАЮТЬ ЗОЛОТИИ вартІсть

птахофаб­

черга

тисячі ІквадраТ>них метрів, дитячі lдошкі,льНі за,клади, районна лікарня.

контролю

найважливіших

ваЖЛИrві 'СПР3lВИ.

ниjjвської пе,рша

ви.конан­

ції

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

kОШТОРИCJна

рИКИ,

:}а,сіДаньза­

твердив заходи

З

бінату,

із

'КОНl1РОЛЮ.

За актИ1~НУ роботу в органах нарQДНОГОКОНТРОЛЮ та в зв'язку

Міщенко

під вантаж­

ням .постанови ЦН НоМ'Пар­ тН У,країIНИ і Рatди Міністрів УРСР «Про :забезпечення

останніх

НАГОРОДОЮ Ілліч

вшгоні,в

ощ~ра'ЦіЯrМИ і забезпе­

ОБ'6К Т АМ­

на.род\Но­

одному

ПО3ДОРОВЛflЄМО З

ними

бу дівельних алюмьнієвих КОНСТ'РУIЩlй, жиrrЛQві будин­ ІШ загальною rплощею 3,5

с.воїх

l'ретього рону і п'ятирі'чки В цілому. С. приступко.

засІданнях

про­

причин,

дійович

всі матерІали 6ули

поло­

МИ'СЛОВИХ і заліl3>НИЧНИХ під­ приємствах області».

головних

никами !Парторганізації по мобіЛі.заЦії зусиль трудового ,колективу 1Іа виконання завдань

дозорців

І

ченню їх схоронності ,на про­

HapoдН'Oro

участю

вис,новна,ми

пере­

овочів у радгоспі «Зоря:.. задоволений цим і бригадир 080-

,З<l

руватись

женнями постанови ЦН НПРС «Про органі'заторську роботу Челябі\нського обко­ му НПРС по скороченню­

,вагоно-годи.н.

рова є всі підстави і можливості, щоб пііДВИ­ ЩИТИ \Діє,ві,сть роБОТИ,стати надійними поміч­

контролю

складу. У цій 'спра~і слід ке­

досягла

7786

.цротягом минулого рону і першого квар­ талу нинішнього членами головної грymи

чоти!рьох відділнових труп проведено 19 ;ІЛа­ нових лереВі'Р<Ж ,З ,рі'зних питань. Практично

ності ВlJiко.ристаНrНЯ .рухомого

КОНоСТРУІIЩШ

го IJ\ОНТРОЛЮ

Безперечно, rВ дозорЦів радгоспу і,мені :ІО­

контролера:ми.

їх вжити невід,клatдних захо­ дtв по ПЇідвищенню- ефектив­

НЕОСЛАБНИЙ КОНТРОЛЬ

групи народного КОНТРОЛЮ І, А. Осьмака на черговому засіданні міського комітету народ­

ка, які зарекомеццувалисебе су,МЛінними, ак­ тивними

явлеНі недолшш і зобов'язав

ПУСКОВИМ

матеріалів реЙіДі,в, lІопер{ЩжеННі тих недолі­ ків, яні неQДнора130ВО вже ,викривались, Саме на ці недоліки було Зrвернено увагу голови

Щерба­

увагу

простоїв

аl{ти.ві:СТІІ, ке­

Бракує дозорцям оперативності у висвітленні

стіЙlНе ШО'.мретне доруЧeНtНЯ, IВИКОНанню якого B:tддaє 'свої знання, здібності і вмШня. В пер­ шу чер~у хочеться наз.Б.lти мехаhІзаторі,в В. Х. l{рисанова, М. Ф. Тpt)ХИМЧУli\а, ветсані­

тара Є. Т. СелИJi,

,коо.рдинує

пускаючи з поля зору інші

по­

.RОНТРОЛЮЗrВернув

шляхи ,дальшого пі,дне­

від,повідними li\омісіями ПРОфСПіЛКової органі­ зації, штабу «J{О'М'СОМОЛЬ'СI>КОГО прожентора», това1РИСЬКИМСУДОМ. Це ІПРИЗВОДИТЬ ДО того, що ,всі 'вище названі організації водночас роб­ лять перевірку ОIДНОГО й то.го Ж питання, ви­

ності влаСТИlВі 'риси ІIВ3'на Андрійовича, актИ!внorо борця за дальше підвищення ефек­ тивності радгоооного виробництва. Саме цим

го

відповідальних товаришів транспортної служби вище­ згatдаlНИХ оргаНll3аЦій на ви­

Лише кліє.нту­ залізобетонних

Оіднією з

в

Водночас в роботі 1Д0ЗОРЦі:в допу,скається p~ хиб. Головна I1рупа народного конт,РОЛЮ

роКІв 'сумлінно ВИКОНУЄ .в~овjдальне партій­

що

КОНТРОЛЮ

гої зміни та у вихідні дні, а також недоста:тній рівень механі'3ащії операцій по роз­ вантаженню критих ватонів. М~СI>КИЙ КОіМітет народно­

стої вагонів. ра заводу простою

рі,виики і головні спеЦіаліСТІ! господарства, яні знайомлять їх з основними завданнями радгоспного. :виробництва на 'Н"d6ЛIІЖЧИЙ пе­ ріод. На заняттях та,кож вивчаєтЬ!ся до,СВі,д роботи Нlращих груп, сенторів, окре,мих нонт­ ролеР:IВ. На,ПРИilшад, було ,розг>лянуто досвід діЯЛЬНОlстісек'!ору ло тваринницТ'ву, який очолює А. М. СКРИПНИК. '

не ДОр'У'Чення HapQДHoгo контролера. Бага­ тий :цоовід ,роботи, 'i1tраll1Нення до нових пошу~ ків, неПРИМИРИІМ,Lсть до [l1РОЯВЬВ· безгосподар­

rпоЯlСНИТИ,

наро.Дно.го

Пере,д дозо,рцями виступають

ролю радгоспу. Заслута в цьому її голови члена НПРС І. А. Осьмака, який більше 15

можна

ОІрга-ни

дещо

ІІУ'СТИЛИ ,наднормативні

сення антивізаЦії роботи кожно.го контролера.

Підвищен,ню активіізаЦії діяль,ності всіх до30lРЦЇіВ

про

.року

ня, .райоб'єднання «Сіль­ гос.птехні,ка», з.мішто.рг до;

ШИIРО,КЇЙ

лереві,рок на Івід\ділкових

СРСР, обгово.рюють

дотриманням 'зра:з.но-­ в твари.н.ницыихx при­

,виявлених

і

пі,ц:дали

минулого

по­

ol\вар­

сле,Ціальних груп. Мате­

ВІІНFJлеНIІХ

заняття, на ЛlКИХ Дозорці вивчають теоретИЧніі положення

рок РО3іГлядались на загальних зборах пра­ цівнИКів ферм, де визначались' коншретНі за­ по

нонтролери

четвертим

глас­

у,су,ненню

рІали д'ВОХ переівірок було обговорено на за­ сіданнях па'ртІйного :комітету го.с.подарс~ва. 3на,ч,на увага iIJiриділяєть,ся на,вча,нню на­ родних контролерів. Згідно. пла'ну роботи го­ ловної групи, :кож.но.го If{оВ3Ірталу відбуваються

м:щеннях. На ,~рших порах були виявлені серйозні ,недолїJiИ в щроцесі Іпідготовки кор­ мів до ЗГОДОВУlвання. Матеріали цих .переві­

ХQДИ

по

з

року.

щов

ОднаІК заsоди пла'стмас, ши­ но'ремонтний, ремонтно-меха­ ,нічний, дослідно-е,к,сперимен­ тальний тресту «БРQвари­ сільбуд», ШБУ-50, виробни­ че дереlвооб:робне об'є~нан­

Нрім цього е'фентивного ,вихо,вного

ності результати стендах головної

ГРУІІІи народного нонтролю Зази:мського вІ\д­ дІлка, яку очолює шомунІст В. О. Приходь­ но. fi члени ІВ ilIOCTmHOMY ilIОШУJiУ ефектив,них форм роботи, CJІЩвна винористмуlІЛЬ надані їм права й оБОО'ЖJКИ-. Зо~ема, під час про­ в{Щення зимІвлІ ходуби ДОЗQРЦі встановили дійовий контроль за раціоналЬІНИМ і якіс.ним ВИd\ористанням ,кормів, вого санітарного стану

вжит,о

1978

віідзначено,

сно.ротились простої ва,гонів під вантажними операціями.

рИШі'в, Яікі ДООУІСТИЛИ певні порушення на ,с,во­

яних заходІв

за­

CЩJаду

перший Ш!а,ртал

талом

їх ~іЛЯНКах роботи, ІВИСТУ,пИЛИ на загальних зборах праЦІВЮllКів з п()відомленням про те,

Під :неослабним Ух :нонтролем перебувають питання пlдвище.ння ефе.нтив.нОСТі виробницт­

рухомого

й органі:за­ району за

ріВНЯННі

бюро і Зборах груп. 25 відповідальних това­

ва є справжніМи 'помічниками дирекції, ІІЩР­ тійної органІзації 'По виконаннюплЗіН!.в 1 соц­ зобов' лаань десятої іІІ' ятирlчки.

.пере­

оІШІ(о>ристаН1ІЮ

підприєм,ствами Ц:IЯrМИ міста та Було

якІ призвели до такого ста­ но.вища, є незадоs!,льна ор­ га.нmаЦіЯ вантаil\но~розванта­ жувальних робіт під час дру­

КОНТРОЛЮ

результати

по

лізничного

ПОМІчниками'

мІсь,кого 'ко­

народного

ти

становище

можна

лише

в

тому

ра­

,,3А ПРН.JIАВRОМ'·

зі, ЯКЩО замовник і генпідрядник най­ ближчими тижнями вирішать питання виділення капіталовкладень на повний обсяг робіт, переда:дуть у Будбан:к ти­

у кореспонденції, надрукованій під таким заголовком у «Новому житті» 4 квітня 1978 року, розпо­ відалося, зокрема, про незадо­

тульни.й список на весь період будівни­ цтва, відкриють у ба'JI1КУ фінансування, забезпечать об'є'кти робочою силою. НріlМі того, нео.бхіДНО прискорити роз­ гляд

справи

про

ві,двеідення

вІльну роботу продавця

під склади

земельної ділянки. ПМН-15 повинна за­ вершити монтаж залізобетонних KQIН­

СТРУНЦЇЙ,обладнанНlЯ

електрощитової,

вста:новити фахверкові ст і Й.J:(И, закінчити. цеглЯ'ні перегородки. СБМУ-38 пора вже

зішершнrrи

покрівельні

роботи,заскли­

ти 'віконні рами, JIо.біЛИти стелю. Ген­ підрядник має постачити неоБХіДНі ме­ талоконструкції, а замовнИJК облад­ нання, матеріали і' кабель. В. КОВАЛЬОВ, завідуючий позаштатннм віддІ­

Світиль­

нівського сільсы(гоo магазину .Nt 1 Гоголівського радгоспроб­ коопу Галини Пилипівни Бориш­ ПOJlець. У день перевірки вона

І

недоважила покупцеві продуктів на 7 копійок і одночасно обраху­ вма' його на 2 копійки». Голова правління Гоголівського радгоспробкоопу С. П. Жук по­ відомив редакції, що вказані в 'Газеті факти дійсно мали місце. Вжито необхідних заходів для

лом Міського комІтету народного

виправлення недоліків, Проведено збори колективу працівників рад­ госпробкоопу 17 квітня 1978 року, на яких було попереджено про-

контролю.

давця

НОВЕ життя

Q

Q

Г., П. Боришполець.

3

стор.

Q


ПРИСВЯЧЕНО

ДЯІНСЬКИЙ

НОН С ТИ Т У U11

Шептуна ю,РИідичною

KOH~ з

участю

прокурора П.

С РСР

грома\QЯНИН

О.

і

помічника

району

І.

К.

Клочана.

дя'нськаго способу життя, внутрішньаї та завнішньої політики Комуністичної

«Права і обов'язки радян­ сько,го I1ромадянина» провів голова виконкому сільської Ради народ:них депутатів

партії,

А. А. Суботенко. Про роз­

з

пропагандою

показом

ра­

славного

шляху, який пройшла наша Батьківщина за шістдесят

рокі1!

Радянської влади.

У бу\дина<у культури і на вирабничих ділянках про­

ведено ряд заході,в по роз'­ ясненню

цього

документу. проведено бесід,

важливого

Організовано цикл лекцій і

книжкових

огляді,в

виставок,

літергтури,

присвя-

чених н'айгу,маннішому і найдемократичнішому в світі закону Конституції

Союзу РСР. Нещодавно

в

виток медlfЦИНИ і охор ани здоров'я в нашій ,~paїHi розповів ГОЛOlJНИЙ ліка,р ВеликадиlМ6рСЬКОЇ лікарні Д. М. Веселий. Кращий ме­ ханізаторрадгоспу О. В. КаралOlП був !Ведучим ста­ рінки «Бі'Д;Ilовідаємо удар­ ною п.радею», бібліатекар

Г.

огля:д

1\1 ИНУЛОІ

wуТбо:?І>НОї

«Соціалі­ виступ

Ради.

СПОРТ

на

пер- І пе.ремогла

ставлення

до

цернви,

МЮН~Й ха,ранте,р. ,нома.ц,ц

му

ВИ!СТУillИв

,ЗЗСТУillНИН

ГОЛОви JЮМ:IСії при місьн­ раді по нонтролю за ,від­ цра.влеltням ,релігій.них R'ультів лентор Б. І. Ри-

що

поблизу

села

Лlток,

розта­

шована база відпочинку пра­ цІвників нашого світлотехнІчно­ го заводу. Зараз тут завершу­ ються опоряджувальнІ роботи,

головним чином фаРбування дверей, вІкон І пІдлог у літніх будиночках, перевІрка газоба­ лонних установок тощо. Перед­ бачено створити всі умови для цІкавого І зм істовного прове­ дення відпусток.

СПОРТ

РОЗПАЛІ

ООО'Р'!'сменів б

'

.

ол.~сти, яю. перемогл~ СВО'ІХ су?ерниюв. з .рахун.

"І.n·

і ремОІ'ЛИ

СВО.х

релігії,

у,ря.ду

.

мО'т

важЛИJВа

і

тим,

щО'

поба'Чили

ном,

вогнид~О'н'струючи ВИlCО-

Ї'стичної літератури на тему «ПР3Jвда ЖИТТЯ.Ї «правда» реЛігії».

Вечір

ПРОЙШОВ

заХИCJшнІв,

гострі

момен-

си

і

сили

стала зуcтrрlч

ЖGвтуха,

голи.

На.пруженим обїдяє бу-

ти біля oopLT ,су'п~НИКів, команд IРадгос:пів сГого­ відмінну l1РУ IВОРОТа,ріп3. лівськИlЙ" і сТреБУХІвСильна Ікоманда рад-' сыкй... ,'Сильнішими ви-

ти і за.В11рашніЙ тур, ,най-

госпу

CYMHiIВНO, будуть

«,RрасилІвсЬІНИЙ.

Я:ВИЛИlCЯ

гоголЬвсЬІКі

фут-

цLнавіши.ми у

С. АЛТУХОВ. Бровари.

м.

Цимн

ВОДСЬКОГО

профспілкового

близько

нальні змаганн,я області з багатобQрства «Дружба •. Цей IнелегнИІЙ ВИід спорту доступний не всім. Він

sключає бїІГ

.на

.мет­

60

piJв, мета.ння м',яча, стри6ии у ,ВИСОТУ і іК,рос. Із ГОС[l(щаірЯlМИ

,змагань-

ОООР'l1с'менами

редньО'ї йшли

мІської. се­

ШJroли.NQ

1JомLрятися

2

ви­

силами

п' ять Il\ОМанд мІ,ст Бо­ рисполя 1 Переяслав­ ХмеЛЬНИЦЬRОГО, Перея­ слав-х,мельницьного, БО'­ рИСПіЛЬСЬRОГО' і Баришів­ С1>НОГО рЗЙонLв.

Вже

пЄtPшіпоєДИН1ИИ

ХЛOlПЧині,в

поназали,

ПОСТYlПИЛИСЯ

J<hнцЯ змагань. шО'ї J!{ОМанди

ЯНІМ

дО'

Честь на­

в!ДСТОІОВаVIИ

лоцерківсьних багатобор­ цІв, неодН'оpaGОВИХ пере­ МОЖЩЬВЗМaJI'ань.

Олена ГабелкО', СвlfrЛaJНа Ма1'ЯЩ Ольга Нжітенио, Олена НікшеfЩО', Ла,риса

.напО'леглива

Жирнова,

КGЖНИЙ

.нИJК.

fd>~a

КО'лес­

!ішла

безномпром і'с.и а , боротьба.

СіІО,pt'CМ~fИ(И заВО'Ю­

,вали перше

за­

комі­

вироб­

ничників заводу. В. заступник

ського

ХИЛЬКОВ,

ГОЛ08И

комітету

завод­

профспіл­

кн.

СПОРТ

номан,д раіДгоспі:в «Нра:С'и­ лівсьний» «ВелинО'ди­ ме:рсьіКИЙ»,

І СТІріЧ

У

а

танож

Бобри,ну.

зу-

.нубна райра­

дИ ДСТ «Колос» цього рону і минулорічний пе­

реможець

Ігри

шаТ1>СЯ цього. 6 'Нlращих

із

зони,

між

собою

ЗМЗГ3Jтимуться

за

16.15

16.45

21.00 21.30 22.00

11.30 17.00 17.30 18.00

19.00 19.30

дЛЯ

перемоги. Вони проявили на,дзвичайну силу волі, налективіз.му,

бажання ,перемогти. І, на­

1060

бравши

ОЧОН,спорт­

СМЄНlНИ ШIRОЛИ няли

лЄtPше

у,сліх

дає

NQ 2

з,ай­

мі,сце.

Цей

право

в,зяти

уч,а,сть у першості СРСР,

що

відбудеться

паторії.

в М.

оркестру

народ-

інструментів

культури м. Горького. Дітям

Палацу

«Перемога»

про звірят.

град).

(Ленlн-

лан

Програма «Час».

Документальний телефІльм «Важкий шлях». Прем'єра ФІльму-концерту «Пам·ятник». О. С. Пушкіну присвячується. По закінченнl - новини. ПРОГРАМА УТ

Для

школярів.

хлопчики».

Тележурнал

життя».

Конце,рт

БІль..

Анг.аIЙс~ка

(М.).

виг •• .11.05, 15.20

(М.).

еШахова

Інформаційна

13.25

Історlк КПРС. еХХУ 3'ТІА КПРС про ввхо"ви. вовоТ ІІЩИВН •• М.,. еТВОЯ Леиlllс.ка бlб.. 1отека». еПа_'.тІ гер.ев

••.

(М.).

Iндустрlа".нl КОМ"'••С8 Західного СиБІру. (М.'., 14.20 Дра.. атургl. І театр. еТвор.lсn. О. Ap6y:so.... 15.50 Iсторl8 свІтового вlІІО. el{OIlH ко..еАl8 бу.. а аороlІем». (М.).

13.55

17.20 Програ... переАа•• 17.25 Екран СТУАевта _ Іа"в.-

ка.. І-й .урс. Icтoplв І{ПРС. еДI.лWllcn. партlТ І PВAKHC~Koro JtaPOAу.,іІо вті .. еннlО вантт. рl.ен. ХХУ з'Тзду КПРС. ОсIlO8нІ піАСУ"КIІ ICТOPB.Boro ШЛЯХУ,

npоlАеного

нlстичноJO

18.30

ського

Кому-

партl_JO РаАаи-

Союзу».

«Скарбниц. родноТ».

п",'.ті

19.00 Спортивна прorll.... ~ 20.45 еС.. ужу Р ..... вс••о.. у

програма

«Вісті».

••о.а•••

11.35 «Поезlк» С. Нерlс. (М.). 12.05 Студента.. 3а".IІ .....

«Дівчатка

камерноі музики. популярний автомо-

_ов&.

бути .. усищ»~ «РI8ІІ8ВВ. ва ПОА.

еПартlй В е

«Дожени

(М.).

10.35 еГромц.нино"

тнй клюqик». Концерт народного артиста СРСР А. Солов'.ненка.

ЛЮАми.. а».

І

10.05, 12.55

(М.).

рік ударний». «Уроки МакіУвки». «Зустріч з оперою». Дж. Пуччlні. "Тоска». Вистава Бухарестського театру опери та балету.

-

еЩо робити? До 150-рl.ч. з днк иаРОАаевв •• (М.). «ВинахіАНIІК». (М.). Опера М. Г.аlн.. еРус-

Заклюqниіі концерт союзного фестивалю

юзу!». (М.).

н.-

Со-

. 21.45 ХУАожнl. теllе.I.... епJO-

Все ми-

22.55

СК». (М.) еДовlДllо_а

CJlya6aJO.

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ИS~~,

нарешті, мо:мент змагань. Останній етаіІ НІРОС. На в-ажній дистан­ Ції д:,вчата 'віддали,

почуття

Концерт

них

фільм

"ЧЄМJЛі­

,СИЛИ

завжди».

18.30 Науково

І ось настав, ИУЛЬ1мінаційний

всі

Спілки товариства Червоного Хреста І Червоиого Півмlcяця СРСР. ДокументальнІ фільми. Теленарис «Артековець

10.00 Новини. 10.20 «Доброго вам здоров'я». 10.50 Для дІтей. еСтудІя еЗоло-

П. ЯРЧЕНКО.

здавалось,

О&JIАСТЬ

9.05 9.35

заве,р­

J!{ОЖНОЇ

у зу,стрічах

НОВИНІІ. ПРОГРАМА НА

15.45

червня. Після .нОМ3JНд, по дві

4

Художній фільм для дітей «Увага, черепаха!».

22.30 Чемпlоват СРСР s фу" .. а: «Двн",о. (КаТ_,. _ ЦСІ<А. (11 та._) . . . ._ запис. По з ••lв.евиl 8.10 «Д4. вас, баТ.кв", (М.). 8.40 М. Г. Черви.ек."••

першост' ' . І

(Зонах

•••

10.20 «Адреси молодих». 15.00 До 50-рІччя утворення

племптахозаво-

в

ГІмнастика.

зу-

де

стрінуться мі,сцеві фут60лісти, уча,сНИilШ фLналу

зустрічі

боротьба 6УіЦеваЖ1(ОЮ, 1 тоїлися IІІрава ~ШСТУIIІИТИ 3ІМманНЯХ. юшруІ18. Ії не CiJ1а~ала до у фLнальних н1нlЦя ,змаа-ань. За пlдlCум­ В ЇJНДивї!дуа'льному залLну нами суміВСМЮї колегії всі illiризові мІсця зЗЙ.няли бровар'Чанни перше місце заЙ.н'Яли ба- такО'ж НhH!TeНJКO' (255 га'f,Oборц1 Бо,рlЮIJО'ЛЯ, яні Ольга очон), Олена HLнiTeНJ{o на фініші обійшли коман­ (240 очо:н) , Овітла.на Ма­ ду броварчан. тяш (216 ОЧОR). Слljд IВl,щзНа'lИТИ висту­ І О'СЬ ДGвгожданий фІ­ пи наших ДіВчат. З пер­ нал. СУtПеРНИJ!{а,ми наших ших :хвилин боротьби во­ ООО'рТ'Сменок стали госп 0ни захО'пили ц!>де.рство і ,царі ІІІОЛЯ номан\Ца б1не

семисот

ЦТ

Програма "Час».

8.00 8.35 8.55

18.55

тету розподілено між підрозді­ лами піДПРИ€МСТ8а місця і вста­ иовлено черговість заїздів від­ почиваючих. У 38 будиночках протягом літнього сезону від-

почине

ПРОГРАМА

17.15 еОлімпlада-80.. 18.00 Новини. 18.15 «РІк третІй

днямн на засіданні

_

тиl».

ПОНЕДIЛОI<, 29 ТРАВНЯ

ЯН ом,у , беЗ-j О'нсь,незвання.

Успіх броварських баrатобОРЦів На М!сІ>НО'МУ стадіоні «Спа'ртаІН» І1іРООШJlИ зО'­

Ц:J{ЗВО

opra,Hi'30B3JHO.

ООНДР ДяченсКо, півзахис- ду «РУіДня».

НИJК Костянти.н

НаІІ8ідаючий Минола ТаOn.равжнім святО'м 'кра­ ран, ЯЮШ і ,заБИJВ О'бидва

,cтpiМJкi рейди

вї!д,но­

Ста,РШИЙ бібліотекар мі'сьної бібліотени С. С. КоростЬ,ва зробила біб­ Ліографі'ЧНИЙ огляд ате­

КИЇlВської illтахофа6рИlКИ плооківчан ~ са,м рахун<ж 3'3 свlд- paXy:RКOM 5. о. Ця пере- но зіграли захиснисК Олен- нома.нда чить [1РО'. те, що матч ви- ,вона здобута Р'УсанІвцЯІМИ дав'СЯ Ц1lК,а.ВИМ. Глядачі після !ДовгО'ї перерви.

по

«KHЇB::'~

Трани.цl. з Па ... ІІІ У ку".тура «)'краТва.. • ... рервl «На А06Р88I., Аі­

непрwми­

шенню відправлення ,реЛі­ гійних НУЛЬТЬВ.

г,РЮЩl розиграшу

ну теXJIliИУ і тантичну !ГраРЄКQpдlНИМ мот.ність. Особливо УСI!lШІСУС'ЩІВ

ня

про

I:теЦТІІ

зо~ре­

ДО СЕ30Н)' ОЗДОРОВЛЕННЯ В одному Із мальовничнх ку­ точків чарІвного Прндесення,

СПОРТ

'у зма- де .мJкщеві футбоЛіСТИ ле-

рад'гocny

«ВеЛИlIщцимерс ь ний.

ре­

Лі'гії і віруючих». На .ньо­

ШОСТІ IраИО~ОI ради ДСТ 'l'Iресту «БрО'варис~ль6уд" «.колос». ЦІ поєдИiRКИ но- 3: 1. СеноацlJйнО' занhн'lИ­ 2. 1. ВСІ с~ли гост,рий безкО'мцро- лась зустріч уРусановl, ном НОМaJНди прали 'з ганю

мета­

лу,ргії було цроведено те­ маТИЧilШЙ вечІр на тему «ЛеніНС1>ні ,принципи

ТУРНІР У

,стадіонах сІл райо­ нув~булИlСЯ перші зу-

стріч.і

літератури

Г. МИРОНЕЦЬ, депутат сLпьської

!НедІлі

зробила

Потім вщбувся агіткультбригади.

культури відБУІВсявеЧ1Р за­ питань і J3ідповідей «Ра-

КУіЗЬМИК

стична демо~атія і закон».

бу~ияку

СПОРТ

М.

[ЮРОШJ{ової

РОЗІПовів,

про і,сто.рію виюшнен­

сьного

Ми.нулої ,сере~и .g цри­ мІЩеннІ гуrpтожиrrну .NQ 1 заводу

Шн

ма,

'реннilсть і її ворожііСТЬ іДеям марксИ'зму-ленLнізму,Пlрополітину РCJ<дя,н­

ТЕМ У

Цікаво

пройшов також усний жур· нал «Основний ,заКQН на­ шого життя». 3 його пер· шою сторінкою ознайомила

сав.

НА А ТЕЇСТИЧНУ

завідуючого консультацією

Робота по роз'ясненню нової Конституції СРСР У зав~уюча бі'бліотекою В. Ф. Великій Димерці пов'язу­ Мнронець. Другу сторінку ється

ЛЕКЦІЯ

за­

НА ЕК'-АНАХ МІСТА Кінотеатр .ПрометеЙ. ВЕЛИКИН ЗАЛ Вбивця з того СВіТу. (Че.хОСЛQваччива),

26-29. 11, 13, 15. 26-29. Через JIЮбов. (Бантладеш), сеанси: 17, 19, 21. 30, 31. Мужчина у розквіті шт. (РИGЬКа кіно­ студія), сешсщ 11, 13, 15, 17, 19, 21. . МАЛИН ЗАЛ 27, 2~. Картуш. (Італія), сеанси: 11, 13, 15, 17, 19, 21. 29, 30. Незабутній день. (Болгарія), сеанси: 11, 13, 15, 17, 19, 21. 31, 1. Сказання про Свввуша. (.ТаджикфіJJЬМ.), сеа'нси: 12, 15, 18, 21. сеанси:

Кінотеатр iMeH~ Т. Г. ІОаевчевка

27-29. Честь гайдука. (РумуНія), сеанси: 11, 13. 15. 27-29. Мужчина у розквіті шт. (РИІГа) , сеа.нси: 17, 19-10, 21-20. з 30. ЛюБО'в це жиТтя, 2 'ОЄ.plІ (1идlя), сеаНси: 12, 15, 18, 21. 27. 29.

Літній кінотеатр «Пomт. Хліб і шоколад. Суворо засекречеиі прем'єри. (ЧеХQiCJlоваччи­

на).

30, 31.

Службовий роман,

Сеанси:

2

сері}:. (Мосфільм).

21-00.

Єв-

Редактор

ФВДІІІІ.

8.

А. САФІН,

треиер з легкої атле­ тики.

На фото: біг •

фінальний

за­

АдмІністрацІя, партІйна, проФспілкова І комсOllCNII>С" ка органlзаціУ ПМК-8 з глибоким су"о" повIА_"8_., ЩО !6 травня цього року пlCJIЯ т.аlUlТ хвороб. пОМер ветеран колективу, член КПРС з 1948 року, пlАао.аК08ник у вІдставцІ, старший інспекТ9Р 8lАді.ау кцрІ_

місце і

ЙЕ.~;j:;;:\іі:і:і::

і висловлюють кіЙного.

ВОРОНЦОВ Микола Васи"ьович

щире

співчуття

ріА.... м

близ.ким

по-

Адміністрація, парт ком І об'єднаний будкомІтет проф­ спілкн тресту «БР08арисільбуд» глибоко c:y.. yJOn. 3 ПР8-

воду передчасної смерті учасник.. Велик01 Вlт.изН8ИОТ війни, старшого Інспектора вlдді .. у кадрІв ПМК-8 і

висловлюють

ВОРОНЦОВА Миколи ВаСИЛЬ08ича

глибоке

спІвчуття

сl.. 'Т

І

6I1ИЗ.IІВ"

покійного.

Колектив дослІдно - експериментал~вого заВОАУ бу­ дівельних конструкцій тресту' еБроварИСI.аьбуд» ГIlll60.0 CYMY€ з приводу смерті спІвроБІтника ПМI(-8

висловлює

1

ВОРОНЦОВА ВаСИІІЬ08ича

Миколи

глибоке співчуття сl .. 'Т

І

б4И3 .. К8.. ао.ll­

ного.

___

~~~~_~· '~~~"#'~~'~~~~~~~~~4~'~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~#~'~~'~~~~#O·~I «НОВАЯ ЖИЗНЬ. ОJ)Гаи Броварскоro горкома НАША АДРЕСА: ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19-3-82; заступник' редактора 19-4-47: Газета . .ход.,..

Коммунистической партии украииы, ГОРОАСКОГО в .раЙовиого І Советов народиыx Аепутатов Киевской области. Газета

выодитT

украинском

IІЗЬІ.е.

255020. ... БРОВАРИ. вул. І<иівська, 154.

відповідального секретаDЯ. вІдділу сільського господарства, кореспои- І У, вівтар0" се=,

дента місцевого

радіомовле 'ІНЯ -

масової роботи, фотокореспондента -

19·3·18; вІдділІв 19-4·67.

промисловостІ,

g~~;ц:,5 І ~MaтY газети

«Пр.мр.

~~##~~~~~~~,~~~~~,~~",~~~~,,~~~~~,~~~~~~~~,~~~~~~ ~~~~~~q"~#C~~C~~~"##I~~'O

Індекс

61964. Броварська друкарня Київського облуправлі'ння в справах видавництв, поліграфії і КНИЖКО'ВО'Ї торгівлі, вул. Київська, 154.

Зам.

2658-11.360.

82 номер 1978 рік  

82 номер 1978 рік