Page 1

ЗБОРИ АКТИВУ МІСЬКОЇ ПАРТІЙНОЇ OPrAHI3AUIЇ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАJ!lТЕСЯІ .м

82 (3584)

26 травня в будинку культури заводу «Торгмаш» відбулися збори активу міської партійної організаціі, на яких обговорено підсумки KBi'fHeBorQ (1973 року) Плеиуму ЦК КПРС «Про міжнародну діяль­

ВІВТОРОК

29

ність ЦК КПРС по здііісненню рішень

1873

X}{IV

з'їзду партії» та зав­

даНIІЯ міської партійної організаціі.

ТРАВНЯ

На зборах виступили перший секретар міськкому КП України Ю. М. Соколов, секретар парторг.анізаціі заводу холодильників М. д. Чумачеико, робітник заводу пластмас А. О. Тупалов, секретар парторганізації радгоспу «Зоря» М. М. Топіха, директор радгоспу «Жердівський» О.Я. Кулик, міськраивіиськком Е. М. Крикунов, голо­

Р.

ЦІ.. ~ ІІОІІ.

ва завкому заводу порошкової металургії Д. д. Шинкаренко, учи­ теЛька міської середньої школи .Ni 5 Р. І. Пеняк, секретар парторга­

нізації цеху

.Ni 3

заводу «Торгмаш» П. І. Рижова.

На зборах внступив член бюро обкому КП України, голова обл­ профради М. С. Шавловський. Збори одиоголосно прийняли резолюцію. Учасники зборів одностайно прийняли вітальну телеграму Гене­ ральному секретареві ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєву і вітальний лист ЦК КПРС. 3віт про роботу зборів актнву буде надруковано.

ВИДАННЯ 34-й

oprAН БРОВАРСЬКОГО MICbKOrO KOMITETJ' КОМJ'НІСТИЧНОІ ПАРТІІ J'КРАІНИ, МІСЬКОІ І РАВОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Повідомлення Окружних виборчих комісій по виборах до 'роваРСЬИОі районної Ради депутатів трудящих

ПРО РЕЄСТРАЦIIО КАндидАТІВ У ДЕПУТАТИ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ· ТРУДЯЩИХ ОкружНі виборЧі комісП, 'роз­ гля.нyiВIllIИ ;протоколи, що наді­ йшли до ,комісій .про !Виставлен­

т,ійну, ланкову радгос:пу «Вели­

ня ,кандидаті'в у 'депутати Бро­

ра,дгоспу «Великодимерський» по Великодимерському виборчо­ му округу ~ 10.

варської :раЙОННОї Ради депута­ 'тів

ТРУідЯЩИХ

ті:в

про

їх

.1

заяви :каНідида­

підставі ст. ст. 75 d 77 «Поло­ ження про вибори до обласних, районних, ·місь'ких, сільських і селищних Рад депута11ів трудя-

r-l~Их 'Уікраї.нСI>КОЇ РСР» тати

,кандида'тами

зареє­

в

депу­

Брова.рської ,районної

ди депутатів товарИШі'В:

трудящих

Ра­

таких

ПОЛОЗА Миколу Нарпови­ ча 1924 :року народження, члена НПРС, директора радгос­ пу «Бобрицький» -від робіТ­ никі;в

та

службовців

,радгоспу

«Бобрицький» ;по Бобрицькому виборчому округу ~ 1. НОНОПЛЮ Марію Миmй­ лівну 1943 року народжен­ ня, безпартLйну, робітницю рад­ госпу «Бобрицький» ,від ро­ бі'тнИlКів та службовців радгос­ пу «Бобрицький» по Бобриць­ кому ,виборчому округу Н9 2.

МJ.СЮРУ

. Бича -

Михайла

Григоро­

1924 року народжен­ ня, члена - НПРС, районного прокурора від робітників та службовців

хофабриlНИ

БотданівсЬ'кої

по

пта­

Богдані'вському

'Виборчому округу ~

3.

БОБНО Миколу Панасовича - 1946 ,року народження, чле­ на ВЛНСМ, тракториста Богда­ нівсыІїї дан,ilВcької

та

службовців

ругу ~

від

Бог­

.птахофабрики

Богда.нj,вському

r

-

птахофабрики

роБІтників

4.

по

·виборчому ок­

БІЛУ

Валентину Дмитрівну ·року 'Народження, без­ партійну, бригадира Богданів­

_.r-

1947

ської птахофабрики

бітниш'в

та

-

від ро­

,службовців

Богда­

'Н1вської птахофабрики по Бог­ даНіВСЬКОМУ ВИборчому округу Н2

5.

.

НЕГОДУ Івана Степановича -1937 :РОКіУ на'родження, чле­ на НПРС, заступник диреl(тора

Богданівської птахофабрики від робі'ТНИКів та службовцLв Богдані:ВСblКОЇ птахофабрики по

Богда:Ні!В'СЬКОМУ

'ругу .м

6,

виборчому ок­

'ториста

члена

радгоспу

НПРС,

трак­

«Велик,ми­

мерсЬІКИЙ» B~Д робіТНИКіВ та службовЦі.в радгоспу «Велико­ димерський» Іпо Великодимер­ ському виборчому округу ~

СИДОРЕННА

Григорія

7.

Іва­

новича- 1939 року народ­ ження, безпарТіЙного, шофера радгоспу «Великодимерський» від робіТНИКіВ таслужбов­ ц.1в відділка ~ 1 радгоспу «Ве­ ликодимерський» по Великоди­ мерсЬІІЮМУ

виборчому

округу

8.

ФЕДУНА Дмитра Ілліча 1950 року народження, члена ВЛНСМ, електрика 'РМГОСПУ «ВеликодимерсьниЙ. 'ВЩ ро­ бі тникі'В та ел;уЖБОВЦі'В. Івідділ.. ка ~ 3 'радгоспу «Великоди­

мерськиt» 'ІЮ Великодимерсь­ кому .виборчому OКj>yry ~ 9. БАЗИР Надію Да!Видівну -

1935

МАСЛЮНОВА

року народження, безпар-

4

Івана Рома­

новича 1924 року народ­ ження, члена НПРС, завідуючо­ го районним фінансовим відді­ лом !Від .робі'l1никLв і служ­

бовців ,відділка Н9 2 ,радгоспу «Великодимерський» по, Вели­ 'КОДИlмерському виборчому окру­ гу Ng 11 ..

БЕЗСМЕРТНУ Параску Се­ менівну 1947 року народ' ження,

безпа'ртІйну,

продавця

радгоспробкоопу від робіт­ ників та службовців !Відділка Н9 1 :радгоспу «ВеликоДИмер­ ський» ІПО ВеЛИКQдимерському

виборчому округу ~ НУТОВОГО

12.

Івана Андрійо­

вича 1937 року Іна'родження, члена ИПРС, голову районної

планової Ікомісії ,від .робітни­ кІв та службоВЦіВ відділка.N'9 4 радгоспу «Великодимерсь'Кий» по Великодимерському вибор­ чому округу ~ 13. ТОВСТЕННО Галину Тихо­ ні,вну 1942 .року на·роджен­ ня, безпартійну, робітницю рад­ госпу «Великодимерсь'КиЙ.­ 'від робітникі'в 'та службовців ,відділна N9 5 радгоспу «Вели­ кодимерсыий» по Великоди­ мерському виборчому округу ~ 14. НОТЕЛЬНИНОВА Петра Олександровича 1927 ,року народження, члена НПРС, го­ лову правJIIІння райспоживспіл­ ки ~Biд робітнИКіВ 'та служ­ бовців 'Вlддtлка ~ 5 радгоспу «Великодимерський» по Вели­ кодимерському ,виборчому окру­

гу ~

15.

ЯРМОЛЕННО Віру Миро­ ньвну 1936 року на,родже'Н­ ня, безпа'ртіЙну, робіТНИЦЮ рад­ госпу «Великодимерсь'киЙ.­ від робіТНИКіВ та службовців відділка Н9 6 .радгоспу «Вели­ 'К,QДимерський» ІПО Великоди­ мерському

~

виборчому

округу

16.

ГЕР АСИМЕННО Ольгу Пет­ рі:вну 1943 ,року .народжен­ 'НЯ, безпарт.іА:ну, швачку фі­

ліалу пооуткомБLнату

МОСНАЛЕННА Михайла Марковича 1930 .року на­ родження,

від :робіТНИ­

-

к1в та служБОВЦіВ відділка Н9

згоду балотуватись

кандидатами 'В депутати по від­ повідних виборчих округах, Іна

стрували

кодимерсь:кий»

бітників

та

,ка ~

радгоспу

4

-

службовЦіВ

віД ро­

відділ­

«Великоди­

Імерський» по Великодимер­ ському .виборчому округу ~ 17.

ВІЛОНОНЯ

Па,вла

Панасо­

,вича 1929 року народжен­ ня, члена ИПРС, голову викон­ ,кому 'раЙQННОЇ Ради депутатів ТРУДIЯЩИХ від робіТНИКіВ та службовц~в 'радгоспу «Гоголів­ ський» по ГОГОЛdВСЬКОМ'У 'Вибор­ чому округу ~ 18.

НА ЧАНОВА Мик,олу Олек­ сійовича 1948 року народ­ ження, члена КПРС, тракто­ риста радгоспу «ГОГОЛіВСЬКИЙ. - від робітНИКіВ та службов­ цLв РМГОС,ПУ «ГоголLвський» по Гоголівському виборчому ок,ру­ гу ~. 19.

МИШНОРІЗА Ностянтина І'вановича 1928 року народ­ ження, безпарТіЙНОГО, брига,ди­ ра Гоголівського Філіалу побут­ ;комбінаtW -:- від робіТНИКіВ та службовЦів ГогодLвського фі­ ліалу побу.т,комб~на'ту по Гого-

л.іВСЬКОМУ виборчому округу ~ 20. ЛИТОШ На:дію Іва,НіВНу 1949 року народження, члена ВЛНСМ, ткалю Гоголівської стріЧКОВО-ТКацької фабрики від робітникLв та інженерно­ технічних

праців.tlиків,

служ­

бовців Гоголівської стріч,кОІВО­ 'ГкацЬіКої фабрики по Гоголів­ сь'кому ,виборчому округу .N!! 21.

БА ЧУРІНА Григорі,я Сави­ ча 1928 poRY народження, члена НПР,С, бригадира ,радгос­ пу «Гоголі'вський» від 'ро­ бішиків та СJIужБOlВціврадгос­ пу «ГоголLвcький» по Гоголів­ ському виборчому округу ~ 22.

ЮШНQВЕЦЬ Галину Григо­ рі,вну 1946 року народжен­ ня, безпартійну, робіl1НИЦЮ радгоспу «ГоголilВський» від робітникLв та ,службоВЦів рад­ госпу «Гогол·LвсЬіКИЙ. по Гого­ лtвсыомуy виборчому округу ~ 23. САН ЮНА Лева Яковича 1919 року народження, члена КПРС, керуючого ,райоб'єдиан­ ня «Сільгосптехніка» :від робітників 'та службовців 'рад­ 'госпу «Жердівський. по Жер­ Щівському 'виБОрчому округу Н9 24.

ІГНАТЬЄВУ

HLBHY -

1938

Галину Миро­ року на'роджен­

ня, безпарТіЙНу, рoбdтницю рад­ госпу «Жерд\.вськиЙ. ВіД робlтникLвта службов.ців 'рад­ госпу «ЖердіIВСЬкиЙ. 1110 Жер­ дівському 'виборчому округу ~ 25. HPАВЧУНА Степана Дани­ ловича 1920 ,року народ­ ження, члена НПРС,голооу районного на,родного СУ'ду від робіТНИКіВ 'та службовців радгоспу «ЗаворицькиЙ. по За­ ворицькому вИборчому округу

~

26. МУЗИЧНА

І.вана Григорови­ ча 1948 року народження, члена ВЛНСМ, .робітника ,рад­ rocny «ЗаворицькиЙ. lВіД робітникіІВ і служБОІВЦіВ :радгос­ пу «За!ВорицькИЙ. по Завориць­ іlЮМУ виборчому округу М 27.

ГУРІНУ Марію Артемівн-у-

1939

року народження, безпа,р­ тійну, ,роБІl1НИЦЮ радгоспу «За­ вориць'кий» від робіТНИКів та службовц~в радгоcny «Заво­ рицький» по За.ВОРИІЦькому ви­ борчому округу ом 28. ЧИЖИНА Олександра Ми­ хайловича 1917 ,року .народ­ ження, члена НПРС, директора

радгоспу -і'м. Н1рова 'від 'ро­ бітників та службовціlВ За.зим­ ського 'R1дділ.ка радгоспу і'М. Ht' 'рова :по Зазимеькому lВиборчо­ округу ~ 29. Г АЛИЦЬНУ Олександру Іва­ нівну 1923 року народжен­

му

'ия,

члена

НПРС,

,робіТницю

радгоспу імені НlpoBa робітників та службовці:в ЗИМСЬКОГО

відділ'ка

в!;д За­

радгоспу

жения, члена НПРС, іНСТру.кто'ра 'міськкому НП УкраїНИ .від 'робітників та службовців ,в.ідділка ~ 2 .радгоспу «Нраси-

;КИЙ», ПО Нрасилівському ви­ борчому окруту ~ 43. МУШИНСЬНУ Ганну ша­ HLBHY - 1944 ,року народжен­

лІвський.

ня, члена

по

Налинівському

виборчому округу' Н9 32.

~

ім.

Nfyопругу МQ

-

1936 po;ky

Hapoд~

44.

НОВАЛЬ Галину Іванівну ни.ків І службовців Налитян- 1953 ро.ку народження, безnар­ ської птахофабрики по Налитян- тійну, ,робіТНИЦЮ ЩТ,Кі~СЬКОГО ському виборчому округу ~ 33. Філіалу Ниї,вської фабрики ТАВЛУЯ Василя Степанови- «Дитодяг» - !Ві,д робtТНИКіВ та ча 1929 року народження, службовців Літ.кilВськОІГО ф!ліа­ члена НПРС, бригадира ,радгос- лу Ниївсь:кої фабрики «Дит­ пу-'коМбінату «Налитя.нський» одяг» по Літківському !Виборчо50:-річчя. СР.СР ~

В1Д ро-

бітників і службовців радгоспу,комбінату «Налитя.нськиЙ. ім.

45.

-

БОГДАНОВА Пилипа Оте­ пановича 1936 року народ-

5~рі'ЧЧЯ СРСР по НаЛИТЯНСЬ- ження, 'члена НП.РС, директора кому !Виборчому округу Н9 34. радгоспу «ЛіткilВcЬіКИЙ» _ від БАТЕЧНО Гакну Іллівну робіmиків та С!lужоовцІв рад-

1939 року народження, безnар- госпу «ЛіТj(івсЬіКИЙ. по ЛіТНі,В­ ті'Йну, робітницю }{алитянської СblКОМУ ,виборчому щ~ругуМ 46.

птахофабрики від робіТ!НИ. кі'в та службовців Налит,я.нської МАРЧЕННО ОльгУ 1tваювну и~_ -1953 року народження, члеnтахофабри.ки 11І0 л.<LIІИТя.нсько- на ВЛНСМ, швачку Л1ТКівсьму !Виборчому округу .N!! 35. кого філіалу Ниївської фабриНУ ЛАНОВСЬНУ Валентнну ки «Дитодяг. - !Від ,роБІШИКіВ Сте'ШШІЇВНУ 1948 року на- та служБОІВЦЇВ ЛїткшсЬіКОГО фі­ родження, члена ВЛНСМ, ро- ліалу Ниївської фабрики «Дит­ бітницю радrocпу~комбінату Одя'г.по ЛітківськOd'dУ !Виборчо­

«НалитянськиЙ.

ім.

5о..річчя му округу М 47~'

«НалитивськвА.

Ім.

5О-річчя ня, члена ВЛНСМ, шв. ачку Літ­

СРСР - ВItД .робіТИНlКlв та' ІСАЄННО Валентину Федослужбовців ,радгоспу-.юмб1нату рі'Вну _ 1952 ,року народжен­ СРСР

по

КаnИТJlНСЬКОМУ ви-

борчому oкpyrY М 36.

ківської фабрики художніх !ВИ- від ,робітників 'l'a НАСЯН Любов - Миколаївну служоовцш фабрики художніх ,роб.іІВ

-1949 року ,народження, беЗ-ВИробі'В іПО Лі'т,кІв'ському іВибор­ робі'тницю 'р~оспу чому о,кругу М 48. імені Щорса - від ,робіт,нинів ИАЦІОНА Миколу Пе'11РОВИ­ та службовців 'радгоспу імені ча _ 1922 'року на'родже,ння, Щорса Іпо Княжицькому lВибор- члена НПРС, керуючого Літоч­ чому округу ~ 37. ківським відділком радгоспу ОЗАДОВСЬНУ Галину Пи- «Літківський» вїдробітни­ липівну 1949 ,року народ- ків та служ,бовців ,радгоспу партійну,

ження, члена ВЛНСМ, робіТНИцю радгоспу ім. ,Щорса ,від

робітниКііВ та слуЖБОВЦі:В рад-

«Літкі.ВськиЙ» по ЛіТО'lКівсько­ му виборчому округу ~ 49.

МОРОЗА.

Андрія

Андрійо­

госпу ім. Щорса по Нияжиць- вича _ 1930 ро.ку народжен­ кому 'виборчому ОКрУ'ГУ Н9 38. ня, члена НПРС, заВідуючого ,ЩАБЕЛЬНИНА Василя liоСИ:ПОВИЧЦ 1927 року народ- Ві'дділом пропаганди і агітації ження, члена НПРС, начальни- міськкому НП УкраїНИ - від ка :районного управління сільськог() TOC~IOдapcтвa вІд робіТНИКів та службовців радгос-

робітників і службовців радгос­ пу «Заплавний. по Мок,рецько­ му вИборчому .округу ~ 50.

пу i~. Щорса по Itняжицькому виборчому округу ~ 39.

-1929

ПАНЧЕННО Натерину АнтоHi'ВI!!, 1928 року народження,

члена

и"рс

пи

,

радгоспу ім. Щорса

б

-

.ригади,ра

BЇJД ро-

БІтників 1'а службовціВ ,радгоспу ім. іЩОРоа :ПО КНЯЖИЦЬКаму виборчому онругу ~ 40.

ТЕПЛЮН 6вгенію Андріївну року Інародження, без-

па,ртійну, доярку ра\дгослу «За­ плавний» вІд ІроБІТНИКіВ та

службовц.1в

ращгоопу. «Заплав-

ний. по Мок'реЦЬіКом"' /Виборчо-

му округу ~ 51. НАНУН ОЛЬ'ГУ

J

Ми,колаІвну

-1951 року народження, чле-

ВОЛОХУ Петра Федосійови- 1939 ,року народження, члена НПРС, директора ,раДГОС-

на ВЛНСМ, ДОЯJЖУ ,радгоспу «ПлоскilВcЬки.й. ~ !Від ,робіТ­ ни.кІв rra служ6овцІв радгоспу

бітників '1'а сnyжбoвцht радгос-

кому виборчому О1Оругу .N!! 52.

ча

пу

сПЛ~івськИЙ. -

ВіДРО-

пу ім. IlЦopca 'по ~ыкмуy виборчому ощ>угу .м 41. МЕНЖЕГУ Катерину Григорівну 1938 року :народжен-

го"пу сНрасИJJ.1iВcь'КиЙ. ПО НраСИЛіВСЬКОМУ ;виборчом'У ОНрУ'ГУ

генови'ча

!Від

-

організаційним відділом міськкому НП У~раїни. від робіт-

хайЛі'Вну 1946 ,року .народ­ ження, безпарТіЙНу, робітницю .радгоспу «Нрасилі.ВськиЙ.­ від 'робітників та. службовців Ві'ДДіЛка ~ 2 радгоспу «Краси­ лівський. по НалннiJвcькому виборчому округу .м 31. .

НАЛЮЖНО;ГО Михайла ев­

доярку рад­

робіТНИКіВ та службовцьв рад­ госпу «НрасилLвський» по Кра­ силівському виборчому' округу

н-я, безпартІАну,

Валентину Ми­

НПРС,

«Нрасилі:вський»

ЄЩЕННА Олександра ІваноБича 1937 ,року народження, члена КПРС, завідуючого

імені НlpoBa іпо Зазимському виборчому округу ~ 30.

ПАВЛЕННО

гоопу

гос:пу

ланкову рад-

сКрасиJIliвcЬКИЙ. -

від

«ПЛОСК,ilВcЬRИЙ. по

ТОПlХУ Миколу

ПлоокLвcь­

Івановича

-1949 IРОКУ на·родЖення, .чnе-

. на НІІРС, бригадира paдrоспу СПJlOCківськИЙ. -.в.1д

ник18 та службовців

«ПЛООКівськиЙ.

робіТ­

радгоспу

ло Плоскlвcь­

робі'l'ННКів та служ6овцloв рад-

кому !Вибо,рчому округу ~

~

ження, члена. КПРС, се.к.ретаря

42.

ХОРЛІНОВА Онтября Івано- міськ,кому НП У,краіни

ВJfча - 1923 року на'радження, робіТників 'члена НПРС, за,відуючого .ра- ,гребсЬКОГО Іонним lВ>1.дділом народно! ОСІВі:rи -:-:- 9ід роб1тниRiв та службовців радгоспу «КраСИЛіВСЬ-

53.

СЕРПЄ:ННА МИRОЛУ Оnек­ сlйовича 1928 ,РОЮУ lНарод­

-

іВ1д

та службовців По­ /Відділка 'радгоспу

ilМeH,i Нірооа . 'цо Пог.ребськОму виборчому округу .N!! 54. (3акlвчеВНIІ на 4 стр,)


червня-день виборів до .місцевих Рад

17

Важливі Зовсім небагато ся

часу

д()

залишило­

того

святмвого

• .u

ку льтаРМІИЦІВ

справи

ДYlвачів спеціалісти-педагоги, юристи, лікt.lрі тощо .

тисячі

У IWжн()му клубному закла­

труді'вииків м;ста і села прий­

ді району ств()рено агtТПУНКТИ,

дуть на виб()рчі дільниці, щоб

де згідно планів роботи відбу­ ваються зустрічі з кандидата­

неjJiільног() дня,

од,ностайно кращих

коли

проголосувати

св()їх

за

представни:к,і'в,

висунутих д() місцевих P~~ де­ лутаТ:IВ труящих. Щоб уся під­ готовчаробота пр()йшла

(}рга­

ніЗl}ван(), багато зусиль докла­ дають праці'вники

культос,віт­

ніх закладів ,ра.ио,ну. Адже бу­ диlfltи культури, бі,бліотеки

ra

шкоди- це CBoєpl i~Hi шта­ би Пе<ре~виборної і вибо.рної рrrботи.

У ,них ,р()зміщуються

ми 'в Д8IJутати, чит(ж)ться лек­

ції й доповіді, пр()В()дяться бе­

сіди, тематичні правило,

вони

вечори.

Як

СУПРGlВОідЖУЮТЬ­

ся деМОНСТІ>УВ!liННЯМ хро.н.ікаль­ но-документальних,

документальних

та

науков()­

художніх

к і нофі льМ\ilв.

Велика увага тим, хто прийде

приділяється на 'виборчі діЛЬіницівП!~рше. Працівники клуБRИХ за.кл;W,в сіл Великої

,,'і'ітuу,нкт}!, їх праціани'ки ши­

ДИIl8'j)l(И,

роко .пропагуют. IНіЙА'~IОFVра­ ТИ'Ін;mу радякську .ВІ'борчу

Літок rtІ>овели ' тема:тичні вечо­ ри «ТоБЛ,М()JlОАиИ Івиборцю»,

систему.

Так, ураі!:онно,му та еідь­ ських Велик~диме,рському, Се­

«Я голосую lІперше», «Шана трудареві». На них ішла мова IТJ)() ті з мУни., які ,відбулие я в

М\іuол,JtllВСЬКОМУ

та інших бу­

ЖИ'1'11і оіл за останнір()ки, пр()

організО'ва­

роботу депутатських гнп, по­ стійнихкомісій еільснких Рад,

АИ'Нках

культури

но кдуб}! ,виборців. Шд кері'в­ НИЦТВОМ .ради . клубув них про­ 'во,ди,ться

активна

агіта:цІИНО­

масова ,робота, зокрема, нала­ годжено

ва'н,ня

систематичне

а,гітаторів,

че,ргу­

()бла:днано

довіДково-консультаціЙіні

сто­

ЛИ, в якихкваліфі'К()Івановід­

по'від()ють на запитання ,відві-

у

КОЖНО·МУ

Гог()вева,Пух,їеки,

ок'ремих ,народних об'ра'нцtв. МООІОДИХ , виборціlВ ,ознай()млено

з ОСНClвамивИ'борчого 'прав:,:. Подіб:ні ,вечори г()туються і в ,інших селах райо-ну.

M()HTaJliii. пов'язані 'цЬО'llу

з

КПРС

ку

тематич.но

вибора.ми.

()С НОВНИМ

Серед .велич.них

нанреслених

ДЛЯ них

Є

тичн&,ІОВеpweн.ісТЬ .

ак­

.

KJa..мI'JIiiцi Велик()ї

Ди-

Ж ЄtРДОIВИ

ТІ':

бора,м.

присвяченими

А

:3араз

агіт­

тих

'РОботу

к()нцерти

інструктор

бу­

у

щення високого врожаю сільськогосподарських

всіх ~ куль- ~

«.ПЛОСКіВСЬКИЙ»

сл.ово ~

радгоспу \

дали

Дяченко

Микола Гаврилович

Топіха.

на

кількіСТЬ

орга-

Механізовані ланкtl МUКОЛtl lванови'lа Вітра, Володи,\tUра Мака­ рови'щ Касяна та Григорія МаКСIІ,\lОвuча Олексенка вирощують у радгоспі исені Щорса картоплю на площі 250 гектарів. Вони зо­ бов'язаЛllСЯ зібрати у третьому році n'ятuріч/щ 150-центнеРНllЙ уро­ жай і тепер докладцють зусиль, щоб дотримати даного слова. lІосі­ ви вже тричі оброблені, чисті від бур'янів, на всю площу внесено

Нічних і мінеральних Картоплю посаджено

гер6іциди . На розпушуванні міжрядь запроваджено групову роботу аiJрегатів. Механізатори щодня обробляють по 15 гектарів при нор­ ,Ісі 12.

робіТОК посівів, а після рясно­ го дощу розпушили міжряддя,

раНііше, ніж у минулому

\_

добрив. \ значно! році.

Густота насаджень 60 і більше . тисяч кущів на гектар. Прове­

ли дворазовий досходовий підживили. Обробили

об- \

картоплю

бригадир тракторної бригади Василь Григо-

проти шкідників 1 ХВOj:>об. А. ТАРАСЕНКО,

рович МАЗІ И (другий справа) перевіряє якість обробітку картоплі

голОВНИЙ агроном.

Пішло трав' вне борошно Близько 500 тонн вітамінно- ~

го трав'яного борошна для го­ дівлі худоби і ПТИЦі вирішили

виготовити В цьому роЦі НОРМОбільше,

СемиполківськоХ

ніж

Це

було

допо­

на якій заслуховуЮ1"ЬСЯ ін­ формації начальників . цехів

IПрофСПіШЮ­ організа­

адміністрації

про с1\а.н ПіД'ГОТОВКИ

пl,дПIРИ­

спіль'не

завдання.

3а законами

ський,

співдружності

в організа­ ції навчання і поліпшенні від­ відування надає комітет спри­ яння школі заводу пластмас . За путівками вироБНl! l lИХ ко· лективів 36 робітників навча­ ється в нашій школі. Про кож­

передовики

Мадзебура,

Яковлеві,

Заїкіни,

сеСТрІ!

Козлови,

Мірошини. Дієву допомогу

ного

виробництва .

свого

товариша

-

учня

знають в бригаді. ПитаННЯ~1ІІ успішності, відвідування своїх робітників цікавляться керів­ ІШКИ підприємства, секретарі парторганізацій, бригадири. Особливо хочеться подякувати керіlJникам пресового цеху,

начальнику А . С. Григорянцу, секретарю партійної організа­ ції М. Н. Когану, голові цехкому П. І . Ковризі. '} На жа.%, ще не всі керівни­ ки піДПРIІЄМСТВ, громадські ор­ ганізації, особливо комсомоль­ ські, з відповідальністю став­ .~яться до навчання працюючої молоді, яка не має середньої

су. Але вони не відстають ні на роботі, ні в школі і ведуть за собою молодь. Це Р. Попо­ ва, В. Захарова, О. Момон, М. Лохова, Н . Цвєткова, В . Ук­ раїнська, Г. Сапута, П . КОВ­ рижко, Л. Слободчикова, В. Липка, Р. Подлінова, М. Куч­ мієв, О. Коротун. І як прикро буває, коли бачиш, з якою байдужістю, безвідповідальніс­

освіти. Це можна сказати про керівників ПМК-I5. Багато мо­ лоді, яка не має середньої ос­ віти (понад 150 чоловік) є на шиноремонтному заводі, а нав­

ставля.ться

до

чається в школі лише 10. Зараз у вечірніх школах від­ повідальна пора йдуть ек­ замени. Вони наочно покажуть підсумки роботи і шкіл, і під­ приємств, і учнів . Л. CYXAP€8A,

навчання

. О.

Рябчун, В. Мельник, С. Чельцова, М. Петренко, М. Бонар, А. Кушіль, В. Кишков-

набагато

О.

36 ро­

У школі вчиться багат{) ви­ робничників, яким за трид­ цять. У кожного сім'я, діти, що потребує чимало уваги, ча­

заготовлено

корму минулого року. госп{)дарсТВі приступили

звіти Оlкремих учні:в . І це дає бітни.ків зав0ДУ, що ІПОСТУПИ-

наше

тю

j

загальнООСВіТНЬОї 'вироБНИЧНИКі,В,

-

заст .

директора

по

нав­

чальніА частині міської школи робітничої молоді Nt З.

цього ВИМАГАе життя

цінного

В

,повинні

ПРИК.1адом служать Є . Щети ­ ніна, М. Стрілець, Ю. Кісточ­ кін, С. Бідюківський, М. Ібра­ гімов, О. Марченко, І. Качан, А. Васильєв, Є. Ларіна, В. КО­ Ba.~eHKO, Н. Нечипоренко, В . Пастушенко, А. Крушельнн­ цька, А. Гринько, В. Мороз, Т . Таран, Т. Пархоменко. Багато з них після закіичення школи вирішили продовжити навчан!lЯ. '

землях з-під кращих поперед-' ників. На кожний гектар вне- ~

птахофабрики.

та

ся,

та ~

Уся картопля розміщена

добувники

-

буваються на заводізасідан­ ня .комісії сприяння школІ,

міській середній школі навчається понад чотири­ ста IJllроБНИЧНlІків. Серед них 5 членіІІ КПРС, 97 - членів ВЛКСМ. Всі вони добре вчать­

160 центнерів картоплі. Ви­

Фото П. ТЕПЛЮКА .

ляють ІНа заводі 'пластмас. Секретар парткому за'воду,) Г. Я. Мархотко часто бува~ І} школі. Систематично від­

у

їх дві механізовані , ланки Петра Андрійовича \ Топіхи та Василя Даниловича ~ Какуна. Помічники в них В1к- \

пушуванні міжрядь.

налагода­

.N'2 3

гектарІ

рощують

у ланкових (справа наліво) М. І . ВІТРА, В . М. КАСЯНА. і тракто­ риста О . Д. Рі::ВЕНКА; вНllЗУ групова робота агрегатів на роз­

-

бажані результати. Із

Всесоюзне ~

одержати на кожному

На фото: вгорі

завдання

!Машинобу­

дування. Багато у,ваги нав­ чанню виробнич;ник~в приді-

Дати кожному молодому робітнаКОІві середню освІту

соціалістичне змагання за виро- ~

,

ду торговельного

ємсl'в.

~

сено · достатню

ХО,роШі результати ІВ 'Нав­ чанні працюючоХмолоді дає взаємозв'язок між lПедколек-

за­

переконли-

ком,сомольські

ції

картоплю

тор Ничипорович

Проте життя

Ві,

~

комі­

пластмас,

ЗaJводоБУДі'RНОГО комбінату, вечірньої школи .м 2 і заво-

могти :партійні,

Дог лядаємо

заводах

для тих, хто пі,сля TPY~OIВOГO дня ,сtдає за учнівську пар­

пропуски

* *

по

,навчальних

Добре діють

порошковоХ металур г 1 ї, «Торгмаш. ,ПДБП-2, заво­ добу,дівному 'комбінаті.

ти навчальний процес, дава­ та . уч.ням ,міцні, глибо,кl знадііНЯ ,в ,лов ному обсязі про­ ['рами середньої школи. Пе­ реборота труднощі !Вечірньої освіти: lВеликай .відс,і'в, часті

ГОРБАЧ,

механізатори

чається. тети на

тивами ;вещ'рньої середньої ШКОЛИ .м 3 і заводу плаСТ­ ма,с, вечірньої школи .N!! 1 і

ЛОВІне

ЛАНКАХ

тур,

навчається

80 ,доводить, що одних ста­ рань учител~вмало. Іх го­

культури.

Включившись

шкіл

Педагогічні колективи ве­ чірніх шкіл багато доклада­ ють зу,силь, щоб Сl1ВОРИТИ найбілЬІШ сприятливІ умови

ту.

трудящих

районного

ЕФЕКТ

,восьмих-одинадця­

класах

lUIадах.

сщ}(.~в.жнім святом.

динку

у

БРOlва­

три вечірніх школи .

спецільних

з членами 'т()вар'иства «3нан­ ня» та мі'сцеВILМИ аItтивістами з лекціями, доповідями, 'влаш­ ТОВУЮЧИIOOНЦIWТИ ХУД()ЖНЬОЇ са:jщ!~іялЬІНОС'l1Ї, готуючись 3'ро­ бити день вибо,рvв до 'місцевих

м.

ІІа піДприємствах ,і в устано­ вах міста, де працює знач­ на кількість молоді, що нав-

навчанню

рик, ;різних установ Міста одержали атестати 'зрІлості. Ба,гато з 'НИХ ,продовжують навчання 'у ;вузах і середніх

lІИКОІНУЮТЬ

деп У'таті в

Сl1ВОРИЛИ організаційний ко­ мітет. Такі ж оргкомітети є

ува­

'виробничників. Тільки в минулому році 216 моло­ дих n,рафвн ак і.в заводів, фаб­

КУЛЬТОСІВітні праці,вники міста і сіл райоН'у, висту,па:ючи рооом

Рад

профспіЛКИ вчитеЛіВ, місь­ кий :віддlл .народної освіти, мі,ський комІтет комсомолу

1300

длятва.рИН'НикіIВ~ ВелИJК'У

му МОJЮдому трудівншЮ'ві­

загально­

багато

приділяється

рах діє

ку культу;ри вЩвідала. ТРУІІ.ив­ ниюів ,рщдгоспу « 3()РЯ», де бу­ два

школи

[в 'нашому місті. У

Кlулибри:гада раіoorного будИоН­

я()влаШТOlван()

:розвиток

ос'вітньої

огляд,

сереДlНЮ ос.вітуl •. Для Кt=рі,вництва 1 підбит­ тя .п.ідсу,м,ків огляду ,райком

молодих прафВНИКі'В. Набуто nев.ного досвіду навчання працюючої ,молоді

ви­

нещодаВIНО

будШulИ­

дальший ги

інших сіл !ВИСТУПИЛИ в агіт­ пу, нктаХ, ' навиб()'рчих іІІільни­ цях ; безn()середньо Іна феJk~ах ів т.рак'торних бри,гадах 3 щю­ гра:мами,

,ПО дальшому ,розвит­

кому,нlстичного

служить

оголопіений ВЦРПС, Міні­ стерством освіти СРСР і ЦК ВЛRCМ :під деВіЗОМ «Кожно­

з'Уздом

У Постанов,і ЦК КПРС і Ради Міністрів ОРСР про

м,ерк~, '3а:шмVя, Калити, Гого­ лева, ПЛ()'ск~()г(),

ЦlIЙметі

завдань,

ХХІУ

Ц'l1Вa в ,нашій краУні, одне з найб1льшважли'вих за­ ве.ршити в дев'ятій п'ятиріч­ ці перехід до загальної се­ редньої ОC1l1ти молоді.

При

туаIЛьЩст.,. Іщllltре'llНЮть, есте­

Пожвавле,нню пе}jедвиборної Р()lб()ти еприяє добре ПР()дУ'ма­ Іна ,на()ч,на аг,ітація. В 3азим'і,

МЕХАНІЗОВАНИХ

Беі вони

о

о

Требухов.і, Калиті ІВ агітпунк­ тах ()бладніШ() спеціаль,аї стен­ ди, ,виставки, ілюстративні

до роботи. За перші дні на склад надійшло 28 тонн вітамінного борошна. Агрегат

працюю опоряджувальннцею на заводі вже багато років. Можна було, звичайно, вже

тиА клас, а я одинадцятий у школі робітничої молоді Н2 2. Правду сказати, поєднувати

АВМ-О.4, яким керує машиніст Іван Ревтюх, щодня видає 3

поміняти професію, але свою роботу люблю і на іншій себе не

працю з навчанням нелегко. Та кидати навчання не збираюся,

Протягом літа на виготовлен-

лодиЙ. Зараз заплановано будів-

Сьогодні звертаюся до вас, мо-

тонни

високоякісного

корму.

Я

уявляю. Цех наш за віком нем 0-

навпаки, хотілося б вчитися далі.

ня трав ' яного борошна буде ви-! ництво нового, де виробничі опе- лоді трудівники, із закликом: користано близько 400 гекта- рації будуть повністю механізова- учіться! Кому ж як не вам крорІв конюшини, злакових і при. кувати з життям у ног)'. родних трав, люпину, :виковівся- НІ . А щоб працюва:и тут, треба Т. ЗОЛОТУХІНА, ної суміш,! та інших культур.

о

2

С'ІОР.

Г.

кормових

АНДРІЄНКО.

багато знати. І я Пlшла до шко-

роБІтииця заводу холодильии-

ли. Зараз мій син закінчує дев'я-

~,.

ків. _____ .,., _ _ _ _ _ _ _ _ ,.._., _ _ _ _

ВІвторок,

29

травня

1978

року

о


ТРУ ДІВНИКОВІ-СЕРЕДНЮОСВІТУ! Q ли

у

вечірню школу ом!

31

3,

також

часто

заходять

у школу . На заВОДі складено графІк відв,іДУ'вання школи начальників цехІв та їх за­ ступників, се.кретарів партІй­ них організаЦій. У соцІаліс­ тичні зобов'язання цехів

тажу, .цеН1'ральних

них

!пИ'тання підвищен­ ня заг,альноос.вlтнього рl,в'нЯ працІвникІв.

Проте

в організації

ста

є

'недоліки.

стерства освіти СРСР від 24 серпня 1971 року «Про провс· дення огляду роботи профспі.~кових, комсомольських органі· зацій, органів народної освіти

харчування.

Тож протягом першогосе­ местру 1972-1973 наlвчаль­

по

ного року з вечірніх шкіл мі­

Не скрІзь

ЛОдОМУ

метою поліпшення

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ

ча,ння

працюючої

•.

ДeНlKI оргкомітети створе­ нІ формально і фактично не ведуть ;нІякої роботи по по­

до

часом лІтніх е'кзаменlв. Матеріали ,KOНJ<Ypcy ВtДПОr'1oїДHO .не оформлюються, а

Не

дання ,ві,в,

складені ' списки ,роБIТ'нИКіIВ, що ,не мають середньої ос­ ,працює

нових ,нань

готують рефератн на

-

вн­

лядах.

На фото

(,лІва направо): десятнкласннк ВІІ<ТОР

Петро Пнлнповнч

РАЧИНСЬКИИ, вчнтель

БУХЕНСЬКИR, дев'ятнкласннкн АнтонІна

ШКАРІВСЬКА І

АнатолІіі СУЛИМА вlдбнрають рефератн-альбомн на внста.:::сі П. ТеШІюка.

перевІд­

-

ВОНИ ВЧИЛИСЯ ЗАОЧНО у 1972-1973 навчальному році в районній середній заочній школі навчається 685 учнів сільської мо­

серед­

-

.10ді

це механізатори сільсько­

гогосподарства, робітники під­ приємств району та міста, праців­ ники

установ.

При 11 середніх та 7 восьми­ річних школах відкриті навчаль­ но-консультаційні пункти. Потяг до навчання значно зріс порівня110 з минулими роками. Багато

орга­

нізаЦій вс.іляко сприяти успІшному його проведенню. П. ХОПТІR, завідуючий мІськвно_

комісія

молоді,

яка

здобу.~а

середню

ос-

віту без відрив~ від виробництва, працює сьогодНІ в різних сферах вирОбництва або продовжує иав­ чатися у вищих учбових закла­ дах. Так, у минулому навчально­ му році одинадцять робітниць

Броварського одержали

побуткомбі н а т у

атестати

про

середню

освіту і тепер успішно працюють на виробництві. 11 класів закін­ чив голова виконкому Великоди· мерської сільської Ради Г. Г. Ліс­ кевич, М, І. Чуняк після школи-'­ сільськогосподарську академію і працює в радгоспі «Красилівсь­

кий» . І. І . Матвієнко директора

цього

вчився в навчається

серед-

спілкових та комсомольських організацій підприємств, гро­ мадськості . Очолив 11 заступ­ ник голови виконкому міської

Ради Г . І. Комар. Членами оргкомітету переві­ рено роботу по організації нав­ чання молоді на більшості під­ приємств та підведено її під­

сумки. На одному з своїх чер­

ж

засідань оргкомітет за­ слухав звіти перевіряючих, го­ лів комісій сприяння школі на підприємствах та голів місце­ вих оргкомітетів по перевірці соціалістичного змагання під

девізом

«Кожному

-

трудівникові

молодому

середню

осві­

ту».

у обговоренНі ЗВІТІВ взяли участь представники всіх за­ цікавлених організацій. Висту­ паючі наголошували на потре-

бі дальшої активізації

- ків

виробництва

з

Питання підвищення

зв'яз-

школою.

освітиьо-

підприємства. Прикладом умі-

заступник

лої організації навчання моло-

радгоспу-теж

дих трудівників, високої ви­ МОГ.1ивості і відповідальності

-

заочній школі . Добре і працює комбайнер·

керівннків може служити ро-

тує про стан справ ' та відвіду'

одержали

вання школи робітничої молоді

перед

НИ~І

поста­

ішли завдання не .1ише Оlюлоді­ секр~тами"

стеРНОСТІ,

професійної

аи

бачити

її

з

нею

-

авторитет,

повага

колективі . Перейшов працювати по спеціальності на завод пласт­ мас. Озброєний знаннями сучас­ ного виробництва, його найнові­ шої технології, великим практич­ ІНІМ досвідом М . В . Вербівський добре зарекомендував себе. Від

нача.1ЬНИКУ

пунктах значно поліпшився, зміц· нюються взаємні зв'язки підпри­

.10 те, що перше місце по ор­ ганізації змагання по навчан­

Літківського

філіалу

Київської

швейної фабрики «Дитячий одяг» та фабрики художніх виробів, які надають

могу

в

В"НТeJlька, Р .

І. СЕЛІВАНОВА

-

рахівник радгоспу ІменІ Щорса,

ЛІВАНОВ автокранІвник будІвельної УРСР, заочник п'ятого курсу технІкуму,

органlзацlі

А.

з

практичну

школі.

На

консультпункті

допо­

Літків·

навчається

учні-вироБНIІЧНИКИ

переважно

цих двох підприємств.

Консультпункти добре лись

€. І. СЕ­

МІністерства

Фото

-

учня токаря до старшого ін· женера-конструктора такий

104

велику

заочній

ському

У БроварськІй середнІй школІ робlтннчоі молодІ Н. 2 8lдбу.ась сердечна зустрІч випускннків мннулнх рокІв З УЧНЯМН І внкладачамн. Було 6araTo розповідей про працю, дальше навчання, жнттєвl роздумн тощо. . На фото (зліва направо): розмовляють 3. Г. ЮСА слюсар раііОI) єднан­ ня «СІльгосптехнІка», студент-,аочник автотехнІкуму, Н. М. ВИНАРСЬКА -

з

умовами

справи­

огляду,конкурсу.

М. БУДНИК, АМректор районної середньої

зв'язку

заочної

Погре60ВСЬКОГО.

ШКОЛИ_

Портрет комуніста зараз прикра­ шає Дошку пошани конструктор­ відділу.

Микола

Васильович

Вербів-

ський з вдячністю згадує вчите­ лів, заводські колективи. Сьогодні інженер М. В. Вербівський слу­ жить прикладом для молоді, щед­ ро передає їй і знання, і досвід .

Мені довелося

бачити,

як віи

проводив екскурсію з десяти­ класниками міськоі середньої шко­

ли Н2 І, як захоплююче, легко опе­ руючи цікавими даними з своєї галузї" роботи, розповідав про найскладніші таємниці виробни­

цтва. Комуніст інженер М. В . Вербівський добре розуміє, що йти вперед можна тільки постій­ но поповнюю'lН скарбницю знань.

Цього він учить і громадський

.

новачків. О. БОЖКО, кореспондент.

ПДБП-2

Нестеренку.

І

ню

цілком

М, М.

закономірним

молодих

суджено

'! "

j

j

бу-

, трудівників

КО.lективу

при­

ПДБП-2

t

(го-.10ва оргкомітету по перс­ вірці В . Г. Бондар), КО.1ективу

,

заводу

~

гії

порошкової

присуджено

(директор

металур-

друге

О . . Г.

місце

Большеченко,

, , оргкомітету В . Ф. Чесноков), , третє місце - заводові пласт- , голова

лі

В.

комісії

О.

сприяння

КРИВОШ_1ИК,

шко -

голова

мас (директор І. П. Лопатін,

голова комісії А. А. Кравчен: ко, голова оргкомітету В. І . Воловадовськии) .

Відзначено

j

як незадовільну

роботу комісій сприяння шко- І' лі на ПМК-15 (голова О. Ф. Романюк), фабриці дитячого

верхнього

трикотажу

(голова

Г. О. Звєрєв), механічних май­

шлях Миколи Васильовича. Мину­ лого року він став членом КПРС.

бота колективу ПДБП·2. Голова комісії сприяння школі О. О . Строков щотижня зві·

освіту за весь час існування за­ очної школи: Стан навча.~ЬИО-ви· ховної роботи на консультаційних

пунктах. Слід відзначити роботу дирекції, партійної, комсомоль· ської і профспілкової організацій

промисловості.

а

середню

му, Красилівському, Гоголівсько­ му, Літківському консу.1ьтаціЙних

тиви. А для цього потр:бні були знання. Отож, пішов Микола у школу робітничої молоді. Після закінчення її продовжив навчан­ ...." на вечірньому відділенні Київ· ського технологічного інституту Разом з освітнім рівнем зроста­ його професійна майстерність,

про

ємств і школи. Добре налагодже· НІІЙ цей зв'язок на ТРО€ЩІІНСЬКОМУ

май­

перспек­

ла

атестати

j

го рівня молоді повинно заи­ няти одне з головних місць У п.lануванні роботи кожного

Таких прикладів можна навести багато. Понад 500 виробничників

ПіС.1Я ЗішіflчеflНЯ BOCb~IOГO К.1а ­ су Микола Вербівський вирішив піПІ працювати. У колективі заво­ ду електровиробів, де він став

.•

-

ню освіту» створено спеціаль· ний оргкомітет. До складу його ввійшли представники ви­ конкому міської Ради депута­ тів трудящих, міського комітету комсомолу, відділів народ­ ної освіти, партійних, проф-

знаннями

токаря,

, \ , , \

«Кожному МО·

трудівникові

тракторист В . П. Юрченко з рад­ госпу «Русанівський».

ського

руху

народному

~ ~

гових

моло­

громадських

-

в

росте

ІЗ

легкої

Так, учнІ дев я

СхІд.. КрІм Toro, rypTKIBQI проводять географlчнl вlкторннн та ІншІ заходн. Іх рефератн дlcталн схвальнІ оцІнки на обласному та республІканському or-

Майстерність

ТІІ

рl,нl темн.

готовили ІлюстрованІ реферати-альбом;' «Болгарlя», «Демокртатнчиа РеспуБЛІ­ ка В·єтнам., «Грузинська РСР •• Тема роботи Тетянн Коленко «Далекнй

'педагогічних коле кти­ З;ДМІ н,іС1'рацій п.ід­

приємств,

сприяння школІ. Із 21 ,робlт­ ни.ка ПМК-15, що .навчають­ ся у вечІ,рній школі .м 3,

учием

1 БІльше десятн ро­

одннадцятнх класІв ва'снль Короленко, СвІтлана Цнфра, Неля Маслова

ню освіту». ' Зараз йде Інабір у школи робі'тничої молоді на наступ­ ний ,рік. Відповідальне зав­

Не lЦікавляться справою навчання своїх робl~никlв адмІнІстрацІя і громадські

не

роБІтничої молодІ Н.

;необхІдно

дому 'ТРУ;Ді,вниковl

1'ривалї 'відрядження.

в.іти,

часом

x,iI~ о'г ляду «Кож.ному

довго-

ПМК-15.

вають тут

активізувати оною роботу, на засіданнях заслуховувати звіти профс,піл.кових, ,комсо­ МОЛblCькихкомlтетів, .пред­ стаВlникі,в адмІнІстрацій про

3

органІзацІї

з

Оргкомітетам

стки учням не погоджуються

у

У Броварській середнІй школІ

кІв працює географlчннй rYPTOK «Внвчай І ,най свою Батькlвщнну». Н.!І м безмlнно керує вчнтель Петро ПНлнповнч БухенськнЙ. Юнакн й дІвчата .H~~~­

них і вип'ускних екза,менїв .

школі Ng 2 навчається 34 вир06ничнmки. , ПрофВЇідпу­

їздять

умОіВИ

.мі.німумуві,дряджен,ня

годжувати

Так, і,з ПМК7 т,ресту «БроварисІльбуд. у ;вечІрній

часто

сприятливІ

уч,нlв, забезпечити однозмін­ ну роботу, профВіДПУС'ТКИ уз­

навчання

працюючої молодІ.

У'Ч,нl

.на

для занять. В усіх гуртожит­ ках т,реба 'Виділити ,кімнати для ПlrДГОТ08,КИ урок1в, за{)ез­ печити {)lБЛіотеки tНеобхід­ ною л.lтературою. Перегля­ нути 1 уточнити спис'ки пра­ ЦЮЮЧОЇМОЛОДі, що не має середньої освІти . СJ<ОРОТИТИ

створені комісії сприяння школі, оргкомітети по про­ rведенню ионкурсу під де,вl­ зом «Кожному молодому трудLВНИlюві середню ос­

умов

молодІ

всіх підприємс'твах, Ів орга'ні­ заціях і установах .необхІдно створити

ліпшенню

нав­

масового

зайнятої

господарстві

центLв.

3

розгортанню

МО ,10ді,

ста вибуло 18учні.в, а ус­ пІшнІсть Іста;новить 89 п,ро­

мІ­

==

:вlту

Для перевірки ВIІКОllаНШі Постанови секре тар і а т у ВЦРПС, ЦК ВЛКСМ і Міні,

заlводl не-

комунального

громадсмюг.о

нав­

молодІ

ДІЄ

механіч­

обладнання , peMOH1'h.o-механічному заводі, змішторзі, раЙспожи.вспіл.ці, Ilюмбінаті

в,ключе'но

чання Іцрацюючої

майстернях,

ста.ндартного

о

ОРГКОМІТЕТ

ВЇ:Д8'ідували заняття тільки дванадцять. Погані справи з навчанням МОЛQДІ на фабри­ ці верхнього дитячО'Го три.ко­

,систематнчно ,від,ві<ду,вали заняття. Члени ,комісії спри­ яння

о

Q

8ідпові.ць тримай перед товариmами На порядку денному чергового засідання комітету комсомоль­

ської чої

організації

молоді

про

Ng 2

незадовільну

відвідування

школи стояло

робітни­ питання

успішність

учнівlО-А

та

класу

комсомольців В . Артюха, С. ломийця та М. Слуценка .

КО­

Незручно почували вони себе адже довелося тримати відпо­ відь

перед

товаришами

по

нав­

чанию, кожен з яких теж вироб­ ничник. Довелося вислухати не ­ мало. Та ця розмова була корис-

ною. Член комітету, дев'ятиклас­ ник Микола Василенко розповів, як йому вдається успішно поєдну-

ВіВТОрок,

29

траВИIІ 197З_ року

вати навчання з працею. Потре­ бу в знаннях Микола особливо відчув в армії, сучасна зброя ЯКОІ підкорялася лише вмілим,

ня успіШНОСТІ 1 відвідування шко­ ли всіма комсомольцями . А хлоп ­

обізнаним з lІовинами науки і тех­ ніки. Тому після служби внрішив

згаяне

піти вчитися .

дить двічі на місяць. Працює два сектори: навчально-виробничий,

заводі

Зараз

порошкової

працює . _H~ метаЛУРГIІ

І

цям,

яких

допомогли

слухали

на

iuвидше

члени

засіданні,

надолужити

комітету

Своі засідання комітет

прово­

вчиться у вечірній школі. Звичай­

який

но,

культурно-масовий, за який відпо;

во

нелегко у

нього

доводиться,

але

сло­

тверде.

Секретар комсомольської орга­ нізації ІІ-А класу Олег Корен­ дюк, працівник заводу «Торг­ маш», розповів, як він розподі ­ ляє свій час.

Комітет комсомолу прийняв рі­ шення,

спрямоване

----=-----------~~--~----~-------------

на

поліпшен-

очолює

відає Микола ведеться у дагогічним поєднаних успішності

Фаріз

Гараєв, та

Василенко.

Робота

тісному контакті з пе­ колективом. Ефект цих зусиль підвищення та відвідування .

М. МЕНЮК, секретар парторганізації шко­ ли робітничої МОЛОАі М 2.

НОВЕ ЖН1'ТJI

стерень

(голова

ренко).

3.

Я.

Прохо-

Оргкомітет міста та оргкомі­

тети підприємств по перевірці соцзмагання профспілкових' та

~ ~

трудівникові с~редню освіту» п.еревірятимуть, хід робіт

\ , , \

у цьому напрямку щокварталь-

~

комсомольських організацій по виконанню завдання «Кожному

но .

А . в жовтні буде підведено підсумки роботи за навчалыtий рік та по підготовці до нового .

Міський оргкомітет н'адсилатиме В обласний оргкомітет формацію про результати ляду та хочення

ін­ ог­

пропозиції щодо зао­ кращих колективів і

окремих працівннків. · Остаточні підсумки республікаиського

огляду БУ.ll.е підведено стопаді

1975 о

в ли-

року.

з стор. . .

~.


Повідомлення Окружних виборчих комісій по виОорах до -Броварської районної Ради депутатів трудящих

ПРО

РЕЄСТРАЦІЮ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ

БРОВАрськоі РААонноі РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДRЩИХ (Закінчення. Початок на НЕГОДУ ча

-

1926

Івана ,раку

1 стр.) рабі~никlв 'та службовців Рож- виборчому анругу .1'&68.

Михайлави,нарадження.

члена НПРС. галову виконкаму Пог.реБСЬ1\аї 'С,ільськаї Ра,ди депутатl.в труідЯЩИХ Івідрабl'l1НИК ЬВ 'та службовців Пагребськога Ів\ддlлка 'радгоспу ім. Кірова па Пагребськаму :вибарчому округу ,N'Q 55. ВИСОЦЬНОГО Ми,калу Анд-

рlйовича ження.

,нlвськага 'вLддlлка радгоспу «ЛlткІ.вськиЙ » :па Рожнl!вському

виборчаму окруту М 61. НПРС. ТРдJКТОРИС1'курадгОС1ІУ ГУЗІFI СофІю ГригорiJв.ну «Зоря» від ' робітникі.в та 1950 раку на.радження. члена службоодLврадгоспу «Зоря» па ВЛНСМ . продавця РУ;ДНЯНСЬRО- j СщтильнLвcькаму !Виборчому окга ЛРОМИСJЮвога ма,газина '- pyry М · 69. від рабі11Никl'в та слyж60JЩiв ТИЩЕНКО Ольгу 11ВaHiJв.HY племптахаЗalIЮДУ . «РуlФf Я" ,по- 1952 PQКy народЖення. члеРУДЮLНСЬКОМ'У 'виборчому опру- аа ВЛКСМ. роБІтницю радгоспу

1941 року ,нарад- ry,N'9 62.

безпартійнаго.

тракта-

рис та .пухі,вськага пл е мптаха.радгаспу-реПРОДУКТQра вІд робlтнинlв 'та 'службовЦЇ'в Пухіоськага Іплемптахора,дгоспурепроду,ктара ла ПуХі,вськаму вибарчому округу ,N'Q 56. НЛИМАСЬ Віру ОлексПвну

'року нарадження, безпартійну. помічника бригадира wддlлка М 2 пухl, всыагаa ллем;птахорадгоспу-репродуктара :від рабіТНИКj,В та службавців Пухlвськаго ллем'птахарадгоспу-

-1946

реПРОДУ1\тора. па

ПухІ,в ,ськаму

'с3оря.

'.

НОЗАКА Дмитра .гРlU'OроВИ-

вІД ' ,робlmикlв

ОвlтильнlIIroМюму виборчаму о.кру гу ом 70. ХОЛОДОВА Євгена Антоновича 1928 ,року !Народження. члена НПРС. 'Головного JI1Каря райлікарнІ !Від рабі'ТНИНl1!В та службовЦllВ СемиполкІВСЬ1\ОЇ

БУРДУ Тетяну Федар.івну 1946 року народження. безпартНіну . пташницю племптахозаводу «Рудня» іВід робіТни.кі!В та слу, жбовцlв 'племптахозаводу «Рудня» па Ру,дня.НСblЮМУ

акругу М 76. ШТАНУНА Ф~ара Івановича -1949 ,року 'нарадження. члена ВЛНСМ. бульдазериста райаннога шляхова-будl'вельнага управління ві'Д рабітників та службовців рз.дгоС11У « Требухівський » по Требухівському

їюбітникtв та служБОВЦіВ Семи-

вІД робітни;кLв та

ТраЄЩИ!НС!>lЮМУ ,вибарчаму акругу М 83. ТИЩЕННА АндрІя Григоро­ вича 1939 року :нараджен­ ня. безпартійнага. еJreктрика Траєщинського лазодере:вакам­ бінату ,від рабітникІв та інж€нерна-тех.ніЧЮfХ працівникІв

ОРЛОВСЬНУ

І

Галину Юхи-

мівну 1947 року нарадженн я. члена ВЛНСМ. бригадира ра дгаспу «ТребухLвський» від робіТIІИ.к+в та ,с лужБО'ВЦіВ ра,дгаспу «Требухівський » 'па т,ребуХіВСЬJЮМУ ,вибарчаму о.к-

Т,роєщинськаго

ІпО' Трає­

щинськаму виборчаму акругу М 84. ТРУБУ Петра Панасавича 1942 ,рощу нарадження, безпартійнага. т,ра.кто:риста 1'раєщинсьного вііддlлка :радгос:пу Ім. юрова \ВІд рабіТНИКіВ таслуж-

IPjTY ,N'Q 78.

ТрооухіВ'ськаму

службовці1В

лозадере.вокамбlнату

птахофабрики па Семипалкі,ВВОВУ Валодимира Микитаському Биборчаму округу ,N'Q 71. ,вича 1934 .року народженШУНДИН ЄвдакІЮ Федорtв- Іня. члена НПРС . дwректора ну 1936 раку :народження . радгас пу « т,ребухівсьний » безпартІйну. рабіт.ницю Семи- !Від рабіт,никі'в та служБQlвці, в полківсьної птах, офа6ри:ки -вІд радгоспу «ТребуХіВСЬКИ'Й » :па

64.

-

ців ра:дга опу «Требухі,вськиЙ»слуmООвцl.в Т,раєщинськога ;від!па т.ребух.Lнськаму 'вибар чаму ,ділка радгоопу Ім. Кірова па

та :виборчаму округу М 77 .

слуЖбовцLв радгоспу «Зоря» .па

ча 1937 ,року .нарадЖellНЯ, члена КПРС. начальника ,районнаго вЬдділу ,внутрішніх оправ іВІд ·,робlт.ник1:В та службовцІв ллемптахоза.воду «Рудня» :па РУДНЯlН'Cь'Кому виборчаму акругу. ,N'Q 63.

виборчаму ок, ругу

'

, Відрабі'l'нИКі' В та сл,ужбов- і м. Кірова

-

ЧЕМЕРЕС НЗlдlю l$aнlJвиу.,."... 1936 PoНlY народження, члена

бовцlв Траєщинськага ,вІддІлка радгоспу ім. Юрова па Троє­ щинсыІмуy ,ВИбарчому округу

NQ 85.

СМАЛЬ Галину АН'танї,вну­ раку НaJ>о.дження. безпар­ ті'Й'Ну. :робітницю Траєщинська-

1940

!Виборчаму QК-

виборчаму округу ,N'Q 57. НОВБАСИНСЬНОГО Валадимира Олексlйавич,а 1924 року на,радження. члена НПРС. директо.ра рай:І10бут.каМ6Lнату'Від робіт.нині:в та службовЦіВ

СОНОЛОВА Юрія МихайлаБича _ 1.929 раку народження. члена КПРС. nе,ршога секретаряМі,ськкаму НП УкраїнИ від робітникLв та службовців радгоспу «PlycанIIВСЬ1(ИЙ. по Ру-

нолкі.всько:і птахафабрики па СемипаЛlкі:вськам,у вибарчаму OK,pyтy,N'g 72. НРАВЦЯ Віктора Се,ргlйовича 1934 IРОКIУ народження . безпартійного. робітника Семи-

НОВБАСИНСЬНУ Раїсу {.ваНі:ВНlУ 1946 ,ро.ку ,нарадження . члена ВЛНСМ. рабітницю ' радгоспу «ТребухЬвський»від робітнИКіВ та службовців

га лазодеревокоМБІнату вІд рабіТНИКіВ . інженерно-технічних працівників та службовЦів Троєщинсь.кога вІ'ДДілка .раДГQС­ пу ,1м . Кірава іПО ТРОЄЩИІНська­ му вибо,рчому округу ,N'Q 86.

релроду,ктара

N!! 65.

вІД

ТребухLвському

-

пухіосыlгаa 'племптахорадгаспупа

ПухЬвськаму

і Виборчому округу NQ

58.

ЛИТОВЧЕННА

Григарія

Павловича 1922 .року наро.джен,ня. члена НПРС. голову ВИКОНКОМУ Ражнlвськаї сlльсь'каї р.ади депутатів ТРУДЯЩIlХвід робіТНИКів та служБОВЦіВ РОЖlНtвського .в1дділка ,радгаслу «Лlт.кl:вськиЙ » па РажнLвському

саніВСЬКОМУ вибарчому

округу

паJLкі' вської

МЕЛЬНИНАВасиля FlОсИПО-

птахафабрики

,робl'l1ИШ\ів

та службовців

Семипо.л,кlJВської

вича -

птахофабрики

1946 'рану народження. па семиІпалкlвсыJомуy .виборчому 'l\анди:да:та .в члени НПРС. за- округу NQ 7,3 . атех.ні,ка ,радгоспу «РусаніІВБУРЛЯFI Ніну ApceHLBHY СЬКИЙ » _ в.ід рабітників та 1951 :poНlY на'рсщження . члена

,pyry,N'Q 79.

рwдгаспу ру;гу

«Требухівський »

по.

,виборчаму ок-

,N'Q 80.

РІЗАНЕНКА

ТОВСТЕННА

на

1920

Сергія Ілліча

,року ,народження. чле-

НПРС.заступника

галови

Ностянтинавиконкаму районної Ради де пу-

службавців радгоспу «РусанівСЬКИЙ» па Русанівському ,виборчому ОКРYlГУ ,N'Q 66. ЮРЧЕННА І,вана Т-рохимови-

Артемовича 1923 .раку lНа,радження. члена НПРС. сенретаря .виканкому ,районнаї Ради ВЛНСМ. ,рабlтницю Семи- деП!ута~і:в трудящих :відро" пал.кllвсь.каї птахофабрики біт,ників та службавці!В ТраєВjЩ робі'l1НИКIJВ та службовців щинсь,кага ,ві'дділка IРадгоспу Семипал, кі: вської птахафабрики ІІ'М. Юрова по Траєщинськаму

т,аті,в ТРУДЯЩИХ !Від ,робітниIKilВ та службовців ,paдгoc~-; «БабрицькиlЙ» ло Шевче.нк~вськаму 1Виборчо.му o~pyгy

члена НПРС . галаву виконко.му pycaHi,Bcыоїї сільськаї Ради депутатів тр.удящих :від рабітникІIВта служБОВЦі!В ,радгос-

му ОІКРУ:ГУ ,N'Q 74. . СИДОРЕННО Св.ітлану ІваБУЯЛА Феда ра Данилавича І ні,ВНУ 1~48 раку , нараджен-1922 ,року народження . чле- ня . безпарТlЙ~У •. даярку Траєна НПРС. 'Дире,ктО'ра Централь- ~цин с ьног а ,ВЩ~lЛка . .рад~оспу

гаслу « Бобрицький»- від ра6ітникі.в та службовціІВ радгос­ :пу «БобриіЦЬКИЙ» па Шевчен­ к1всм<ому виборчаму округу

іРУ'ГУ ,N'Q 82. 'РУІ1У М 60. сільськаго госпадаРС11Ва ;1,йськЖУРЕННА Григарія МикаНИРИЛЕННО Тетяну IBaнLв,БОРОВИН Лідію Іва,ні,вну , кому НПУ,країни - ВіД рабіт- лайовича 1939 .року .на.род- ну - 1937 'раку нарадження. 1934 року народження . безпар- никі:в та службавЦів радгоспу жения. члена НПРС. бригади- безпартійну. робітницю Тро.єтІАну. прадавця сільмагу - вІд « Зоря». па СвlТИльнlвському ра , радгоапу «'Dре6ухtвськи'Й» щинськага , відділка радгоспу

ра радгоспу «Бобрицький» ВМД робі'l1НИКіІВ та СJJужбавЦіВ радгоспу «Бабрицький » па ШевченкІвському :виборчаму ок­ І ругу N2 89 .

ВИбарчому округу

,N'2 59.

ДОВГОДЬНО НадІЮ Нирилl.вНlУ 1938 року народжен,ня. безпа:рт1й,ну. б,ригадира за,критого грунту Ражні'вськага

ча

_

1936

,раку

нарадження.

па

СемипалкLвськаму

івиборча-

'ВімІлка 'радгоспу «ЛіткІв- пу «Русанівський» па Русанів- но.ї 'дасліднаї станції , вІд сЬ1(ИЙ~ від ' рабlтникіlВ та сьному:вибарчаму акругу ,N'Q 67. рабітни.ків та службовЦів ра,дслужбовцLв Рожнlвськага вlдБІЛИНА Юрія Дмитровича гаспу «Требухівсьний» по ТредІлка ,раО1;ГОСПУ «Лі'l'КіВСЬКИЙ» 1938 раку нарадження. чле- бухівському виборчаму акругу ((10 Рожні.вськаму ;виборчому ак- на JtПРС. завідуючого !Відділам М 75 . .

виборчо.му а,к,ругу

,N'Q 81.

NQ 87 . ну

НОШОВУ

-

члена

1932

Марію Михайлів· ,раку народження .

НПРС.

,рабіТНИЦЮ

:рад-

1М. HlpOB~ - ВіД рвб.IТНИЮВ та NQ 88. 'с~ужаовцlВ Траєщинськаго і ві' д БОЛІЛОГО Олексан.д, ра Ми­ !ЦІЛка радгаспу ім . Юром . па . колаЙовича 1946 :рону :на­ ТРОЄЩИНСЬJ{аму вибарчому ак- радження. безпарТійнаго.. шофе-

..................................._..................•. _ ................................................ . .. Червоногалстучна Kpa~Ha Шо-

нерlя свІй пятдесят перШІІЙвІдзначнла день народження. В це

п.

аРТ1 8І8

на

свято юнІ ленінцІ звІтували ПРО

пІдсумки першого

етапу

'

Все-

союзного пlоиерського маршу рядах були ті. ХТО' колись теж «Завждн напоготовlIl). Десять стая'в в пlане,рськім страю маршрутІв у ньому, І найзахоп- ветерани па'рт!ї. герої :працІ.

JПOючlшнй з них - у володІння Знань. Свій невтомний пошук ведуть червоні СJJlдопнтн. ЗавЖДн готові прнйтн на допомогу ІОні тімурІвцІ. Гартують спрнт; нІсть учасники грн «Зірниця - вчаться пlонерн бутн мужніми, снльннмн, ВМіЛИМН.: І в

:~~И:::І ~~~а~н:~еСОЮ::~I~ :~~: варськнх юних ленІнців.

,кликало

хлапчикlв

і дівчаток

на їх урочистий великий збір. Як тільки-но ясне сонце щедраю рукою сипнуло проміння на мі­ ські вулиці. зазвучав горн . Ст,рункими кало.нами проходи­

ли юнІ ленінці комІтету

біля

:партії .

міськогО'

раnартуючи

'районному Піонерському штабу про ['отовнІсть до. урачистаї лі­ 'нІйки. А IнаЙдостаЙнlшим. най ­ ,кращим була давІ,ре.но стати у іІІОчеону :вахту біля mам'ятнина ,рідному ІллlчеRI.

'Заздрісно

дивилися

вслщ

дошкІльнята. зупинялися раслl. кали угардому :нерському !МаршІ ЙШЛИ

да­ пlо­ мі­

стом юні ленІнцІ . Летіла вули­ цями бадьора пІсня. майорІли червонІ знамена І чітко карбу­ вал~ крак дружини. І в перших

НАША . АДРЕСА: М.

255020.

БРОВАРИ,

Вроварська друкарня.

дів. ща разпавідали пра зв 'язки

піанерії району

ма

в баях

йб

утнє.

ВІтчизну

хто

захистив

і свабоду. А

б

ів

б

Інтернацlанальної

друж и .

з ра весни ками

флангові

піанерські

загани завжди буде вІрний цій піанер-

Г

МН

. дружинІ нагора~же на рама тами ськІй клятві. ща дав сьагодні на сІрому постаменті лишилися пРойшли фестиваЛі дружби на- ЛНСМ . РадянськІй БаТ17нІ:вщині. рІдній пломеніти червоні гвоздики .. . .радів. Піонери - аКТИВіні учасПіанерів привітали секретар партії Леніна: никн Всесоюзної кампанії міськкому НП УкраїНИ Л . І. - Ми. 'ПjО!Не,ри 70-х. с:падкоЙ Урачиста ліні ка.

за Т,ради-

цІєю, прохадила в Налинівці.

В RОЖНIЙПlо.неРСЬКlЙ

сЮнlсть викриває імперіалізм » .

Шелест. О

. І.

Х

завідуючий

райвно емці слави .батькі,в. IКля,немо.ся:

оо о.рлікав. ветеран партІІІ •

да баратьби за справу

«Слухайте Bcil«-~3Biн,Ka військова-спартивної гри «3ір- камсамалу. пачесний пІанер співав гарн. скликаючи дружи- НИЦЯ», аперації «Піанери СРСР райаннаї піанерськаї арганізації стичної партії -

-

ни на лІнІйку. '«Без знань немає

комунізму», «Батьківщино. будь спо.кійна, діти rl,gHi батьк~в». «Ми, юнІ ленІнці; '111<1 -Lн'l'єpнaцloHaлісти.

сьогоднІ

завтра

-

піанери.

-

дітям В·єтнаму» . Юна зміна чекає навнх байових завдань!

-

камуністи! »

-

Злет.!ли дружно. руки в салю­ ті - внаситься прапор райаннаї піонерської арганізації.

а

разна-

ївськага палку віськ ННВС адержують краЩі піанерські

ськаго штабу міськкому НП України. мlськкаму комсамалу звуча:в :в тІ хвилини я,к звlт леред БатЬ'НііВЩИ:НОЮ. пра те. що з піа.неРСЬRИХ 'Плані,в стала ко,рисними сrnpаlВa·МИ .

дружини. Напередадні дня нарадження пlонерії бюра міськкому камса­ малу та районна піанерська ра­ да

. г . СІРОБАБА.

пІдвели

пІдсумки

першаго

етапу Всесаюзнага маршу «3ав -

працею І вІдмінним

-

«НОВАЯ ЖИЗНЬ:. орган Броварского горкома Коммунистической партии украии.... городского и районного

!tоресПQндента

на всій

. за.вmди гато-

Ми. юні ленІнЦі. свята ви-І жди наПОГ01lOвl!» . І цьага раку

конуємо ІллічевІ заповІти. Наж-

Советов

Б, іl

227 Ни­

сив вітер девІзи дружин . А рапорт райаннаго піонер-

-

І . К ЦімошИlНСЬКИЙ_ У піанерів друзі

НамуНі-

Права пакласти квіти да абс­

лІсну загиблим ваїнам

депутатов

ТРУДЯЩИХСI!

Киевскоl\

І

мІсцевого

раАіо-

навчанням

ІНДЕКС Газета

61964.

виходить

у

вІвторок , середу. п'ЯТИИЦЮ І суботу.

области.

ТЕЛЕФОНИ: peдallТopa 19-3-82. заступннка ре-, мовлеННІ! - 19-3-18. вl,цділів дапора .,. 19-04-47, вІдповІдального секретаРІ!. вl,цд1лy роботн фотокореспондента _ господарства.

урачис-

ний пІонерський загін району і підтвердили звання правафла~- з усіх кутачків Батькl,вщини міста став активним учасникам гавих піанерські дружини ІмЄ- важка була визначити кращий . Вс~оюзнаго маршу «Завжди' ні О. Матрасава Требухівськаї На запрашення піанерів на зліт

вул. КиІвська, 154'1'=:===================~1 сІльського

Цьагарічний

присягаємо тий під девізам «За збір мир іпраходив дружбу». Серед стен-

нерівники міста і райану паJ1Oroтовl!». Піанерські дружи- середньої шкали. імені Моло.да- прибули іназемні студенти з пІонер ію ві'тали найшаноьніші ни Зібрали багато матерІалів для гвардійців - Шевченк~вськаї. Нонга. Балгарії. Алжиру. Юл­ люди Браварщини. Сюди. до попоВ8ення кімнат. кутачків. іlМ . Г. Титова - ,місь-коїсеред- ру. МаРПIrКО. Перу. СІрії. ща ОбелІску слави. цьага священ- м)"про життя і діяльнІсть ньаї школи М 2 І виборола пра-вчаться в Ниєві . Вани привіта­ нога місця прихадять ко.жнага &- В1Іевіна. Стварено 20 куточ" ва стати в цей пачесний стрій ли юних ленінців і взяли участь свята, і кажнаго дня не в'януть Кlв 'J)eволюцІйної і бойоваї сла- дружина імені К НОВОСЬОЛ9ва у великому канцерті «Дружба .. " ТY'l квіти. Завмерли колони. ви. lІ1Д . час Ленінсько.го. камунІ- Налинівськаї восьмирічної -тішА потім була · заключна лІНіЙ.:' схилились знамена - і хвиличз сТtlчИЩ'() суботника Зібрано 200 ли. ПравофлангаВі пlОlJерськl 1'a. Висока злІтали гарячі іска'РМавчання була піонерським са- тонн М:l3таnолому, 50 - Мaro'ла- дружини. цравофлангові на ки пІонерського. вогнища. лютам тим. чиїм життям вlд- тури. В райОНі працює 17клу~ маршрутах маршу та права.І кажен з учаснинів зльату стояно

Радісне вано.. це піонерське свято . ДЗВіНКИМ галосом сурм І чІтким перегуком барабанІв по­

планетІ.

ВІрНІС т ь

промнсловостl.

масової

19-4-67,

БадьорІ, кують

Кнївської області, вул. Київська,

154.

Телефон ~

19-4-57.

Зам.

2580-9884.

життєрадісні

вулицямн

барабанщики.

мІста

Фато А . Козака. КРО-І юні !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І

Редактор

Є. ФЕДJlR

#82 1973  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you