Page 1

РІК ВИДАННЯ 3О-Pl .

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ НРАІН. ЄДНАFlТЕСЯI

.N! 82 (6228) ВІВТОРОК

15 ЛИПНЯ р.

1969 ОРГ АН ВРОВАРСЬКОГО РАВОННОI'О ТА РАВОННОІ РАдИ ДЕПУТАТІВ

КОМІТЕТУ КОМУНIСТИЧНOl ПАрm УКРАІНИ

иїна

2

коп.

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

-

2'Р7дови:it

ШЕФСЬКА РОБОТ А

РИ7'ltI

:а~в.ТИРІqви

Сою:! серпа і )fолота. Про ЙОГО з~tЦНе'ННЯ і опі'ВІ,'.І;РУЖlність мріЯВ В. І. Ленін ще в п~рші роки р1щянсы\іi ,вл,а:~и і 'робив все ЯОЖJIиве

;і,ЛЯ того, щоб зв ' ЯЗКИ міста і се.:Іа весь час Jн)звивалися. Пе-ре1'ВО­ рюючи у реаЛЬНJість IП.:Іани ІВОЖДЯ Ре'водюції, Кому,н;стиЧ'на партія P-аIДЯНСЬ"ОГО Союзу постійно ;J;бає , про стираlННЯ Ilраней )\Ііж містоя і селом, про КУІЛЬТПНИИ 'p03Bm()1(, тру.:(івників с'ела, іПРО поmіпшення Їх до6роб,}·ту .

Ведикого значення нцає наша па:!УІ'ія шефській ::ІОПОМОЗЇ, ч~рез

як)" 'ро6і'l1НИКИ З"аJВО,J)ЇВ Ї фабрик ТРЮI,ають ПОС'l1ійний зв'язок із хлі­ боробами. у ,нашо)!}" раііоні 24 промисл,о вих lПі.:(lПРИЄ}f'С'І\8а шефств)"ють Ha,~ 12 рцгоспами ; 5 птаХОфабрика'яи. Вони 'поет1ИНО ціка'Вляться CT1liHOM Сlfра'в у ПJЇ;J,шефНИХ гоопщаРС'f'вах, IПО::lають Ї'}! ДOlIIООІ'()<ГУ бпівельни'llИ )lатеріала'МИ, ЗaJпаClНЮIИ частина'ми, а,ВТОТlра.н,сIПОРТО,)(, бу.J:УЮТЬ рі'зню{анітн'і с'поptу\,\и, 'виіж~жають на р'обnту в ПОJIе пі .l час )юасО'вих СііДЬСЬКОГОСilIодарських каМlПа,НЇIЙ.

За п~рше півріччя цього 'P01Vy ааво.lИ і фабрИlШ району ПО::lаJIИ п,ЬдшеФНIІ)( г(';спо.~арства)( ДfIПО)(ОГИ на 9074, ",ар'lі()ванці. ПрИК ;IІЦОМ ~обро,го ОПDвробі'І1НИ;Цl'ва )ІЇЖ с()бою є еl\спе,Рffilt'нталь­

ний заВО'::І торговельного яашИ!ноБУ::lУВalННЯ і рцrмп

«Тj}е,бухі'всь­

кий». За пrвр~ччя піДіприем,ство ві,]lПУСпr:то с.воі,м пt.lшефНИМ рі'зних

mate'pi-алі'в на 20 ТИСЯЧ карбоваJЩів. СЮ::lИ ВВЇ"ЙШ:ІИ ::Іва КУЗОВИ ав­ '[олавок, 1400 ШТУБ Т~П;:lИчних Ф~рм, 70 ІіВЩ:\lр, атних "'е'Т:рів Jlicy, 442 1I0І'(!ННИХ метри 11руб та інша ці,нна Щ)l().:І'укція. Ди'рекц'ія ра,::І­ ГО'СІПУ 'в свою чергу ві,]lпус'кає робітникам заВО::lУ свіжі Qlвочі та фрупи, на ЗИ)!}, ДОПО)fагає

робити за,паси

І\'ормодобувники госпу

ШИРОRО

нашого

рад-

розгорнули

заго­

тіВ.1Ю "І)рмів для худоби. часно з сінозбиранням

Одно­

з самого

почаТt;у .НІПНЯ мрхані:mтори про­ ВilДI1:JИ

і

заК:13дання

раннього

СИ.l0СУ.

На косовиці с)'міші вико-віRСil та ДИI\f)JJOСТУЧ()ГI) liур' яну бурк),­ ну ЩJa цюва.lfJ два си.lосозі'іираш,­ ІІі ко"баЙни . БО\luаинrри Гри го­ рііі ЄГ()110ВИЧ МИКО:ІаЄ"КО та [ван Пав.10ВИЧ Біг),н ЩО::l'НЯ 'Сf;ошува­ .1И ПО .1-.1,5 гrlиар:t І,()жен і .Jіfiра.1И п.lОЩ)'

'l'иж,)ень.

гриари

94

По,щріlбнена

са т-ршнспортувала:сь ~o траншеї

шістьма

СИ:JОСНОЇ

вантажнюlИ

а'ВТС''Іашина'lИ. Ії заКJа·.~ено

ПЛlанує}!о

таlЮЖ

заси.l0'сува1'1І

пр(щ"ктів.

fi 1,'111.1.1$1 ранНІ)'ОЇ l,артоп.'lі,

Д,оора слава .1ине cepe::l підшефНИХ про за'водобу д'і'вний комбінат, ЯJRИЙ ДС,ПС)laгає не лише О'що~у радГ()lСПУ «ПЛ'()ІСRі'ВСI>КИЙ», а мі,м, хто ДІ) Hl>OfO ~8ертаєтЬ'ся. І\омбіlнат уже відванта:жив підшефним ГОClпод, арства)1 БУ.J,і,вельних маТ€'jJlіаЛlі'в бі.1ЬШ н:іж на 20 тисяч кар­ бованців. ХО'РОШlfЙ авторитет заС,l,},ЖИJИ в підшефних бу~J'ВеJIЬНИЙ t;ом,бі'нат :\2 2, заво,'l Х().l од ИJЬН lt!,іlВ , МОСТОІпої'зд ;м 814. На жаль, оПОІ;J:ібног() не '~I()Жlна сказа.ти !Про постійНОДЮЧИЙ бу­ дівельний поїзд ;М 2, Б:\IУ-39, шlltfO'ремонтний заво;\, завод порош­ кової ~IeTa.'IYPГiї, ФабрИІ,')" веРХНI>ОГО дитячого ТРИКiQтажу.

~\aЄ\I()

вати .в ра~~гос'П'і ::І'ві СИ.l()СНИХ траншеї, ().:ІН}' з яких 'fJреба було ;ца­

ти в еl,С'ПJ}'атацію ще до 10 ч~рвня. Наоцрз'вді ж її 6уді'вюliЦТВО ti.'1bRI-НО ро;шоча;IQ!СЯ і щюводиться ПOlвільнюlИ те,~пюі:и.

Незаі!аро)( рцгоопи і птахоФа:6рики ,прист)'плять до заготtilВJIі СИ.'10.су д.1Я Х)'і,'lоби на зим,овий Іперіод. Обов'ЯЗОБ

:lfас()вої підшеф­

них гооподарств - за корот.кий СТIJIОБ заю)нчити б}'::Іівниц'шю СИJIОС­ них тра:ншеЙ. Це стосується ,peMQlhtho-'механїчно,го зав()Д'У, шиноре­ монтно'го, а:ВТOlпі;І;пр'иємст.ва.

Наб.1Ижаються жнива. Вча'сно та без 'втрат провести хлібо:Юи­ fjatння зоБО'В'jf;~ані ;\'ОІПО~fОГГИ хліборо, ба:м і ,працrвники ПРОМИ'С'.'10·во·сті.

денні hy.rlьт)' рно-')(а'оових заХО;J:~В. На цей пер,іо'д ад'~іністраціям за­

ВОДЬВ і Фабрик 11Ре'ба ро'з.р'обити граФіR ві,]lпрацювати на ПОЛ'ЯХ Ma:KcWMaJbHY кі.1Ь'кість дні'в. Па'P'fійні орга'нізаrції :пi:JJПРИGМСТВ та бу,J)lве,льних організацій повинні стежити за виконання'}! УК;Ja::lelНИХ ДOГO'BOP~B, за тим, щоб

вони не ПОР}'ШУ'ваJIИ'СЬ, що' б шефська допомога приноrwла KOPWCTb суС'пі"lЬСТВУ. А::ІіІ\е у рішеннях жовтневого (1968 р.) ПJенуму Щі КПРС говориться, що .1ише опrльними 3)'СИJ~IЯІМИ П1рацівник,ів про­ )(ИС.10вості і сіЛЬСЬБоrо ГО(ШО'::Іа.рства }!ожна на ще 'ВИЩИЙ рі,вен •• підн~сти ріст і розвиток сільськогосподарського виробницт'ва.

30

ШіОЇ

Гl'иарів. Перед І;ОЩН­

ня}( бульб ЙОТО скосим:о кО'}!бай­ на,ми.

А. ТАРАСЕНКО, головний

агроном

радгоспу

«ПлосківськиЙ».

Овочі з поля Овочівники ЩНfСТУПИ.1И

радгоспу

до здачі

«Зоря»

городини

3

віДRРИТОГО грунту. Бригада Гри­ горія Фrд()ровича ДЯЧ('НRа Пl)ча­

.1;}

збирати ранні помідори ще

5

.1ИПНЯ, а через кі.11)ка днів вона ста.1а

відпраБ.lЯТИ

и

()гірки сор­

т)' « україНСI.J-;ИЇI ранній». Розгор­

НУ:lа

зі'іирання

й

продаж

огірків

також ()дна .1анка з бригади Ана­

Т().lія Івановича Реутова на ДI)У­ гому

Ця дономога ,повинна ПРОЯВJIЯТИСЬ у за'б~зпеченні 'радгО'cmів і ша­ ХОфаО'РИR аа:паС'НИЮI ча,сти;на.'ЯИ, у реМОНТlі сіЛЬГОе'fDlашин, в щ}о'Ве­

1027

тонн, ЩО в .переводі на готовий СИ:J(JIС стаIllО;ВИТЬ 867 тонн.

Clі:Іьськогосподарських

Немає дружнього KOHTaRTY і СП~ЛБування між шеФо'м - 'пе,ресув­ ІІОЮ )lеханіJованою КО;JC;НОЮ ;М 3 і l/Jtі.]lШ~фНИМ радГОCIIJОМ «Гог()­ ді'ВСЬRИЙ » . В I\IМ~Rтивtfому договорі ШІК-3 ;юбо'В'я'зува.lIlJCЬ побуцу­

аа

зе.lена Мlа­

відді.IКУ.

ПіШ:IИ лнки

ранні овочі

і з

поля

Г"РUЯ Соціа.lістичної Пра­

ці liа'fl~РИIlИ Тер~нтіївни Дяченко. ВСЬОГО IJЖ~ відправлено в 1'оргове. IЬНУ щ'рсжу києва понад 8 тонн огірків 3 відкритого грун­ 'Г)'

і

l;і.1ька

Ось таку дорі)ну пшеницю ВИРОСТИUIи ХЛfбо'роби Літочкі'ВсЬІКОГО

від'ділка Ра.:\госпу «Літківський»

центнерів

а I\UіlШИМ днем здача

щюДукції

А. НУПРІЄЦЬ, радгоспу.

На фот0: керуючий віД;JJNІКОМ М. Л . Націй" та брига'дир

сесії

-

«Про

ilЮ 'l'рєтьо.М'У

nyнкту

D01IJI.'\'KY

ден­

ТеП.10 зустрі:1И дрпутати і гості ,П1роеl\ТИ закон~в СРСР: Основи '!ЮГ0 сесії, вніс на затвetpдження появу в преаидії "ррівників 1\0- виправно-тр}1дOlЮГО ~a'KOHoдa'ВCТBa ВврхО'вН'ої Ра'ДИ СРСР Щ)'оекти по­ муністичної партії Ї

РаДЯНСЬКОГI)

уряду.

Учасники

сесії продовжува.1И питання міжнарод­ ного становища і зовнішньої по­ оfiговорювати

.1ітики РадяН'сь'к'ого Союзу, ВИК;1а­ дені в допові::lі ~liHicTpa закордон­

В.

І.

Гайдак оглядають масив пшениці. Фото А. Козака.

Краще доглянеш-більше збереш Пухівськоl'О

Механізатори

П.lе~rптахорепродуктора

вї)lJзначити

від В. І. деніна

приЙня.ll1 ~eJllYTaT Р. НїШ8іНОВ . Після обгоМОСКВА. 11 .1ИПНЯ у Ве.1ИКО­ депутати uдностаЙНI) ~IY lірсм.lівському па.іНщі продов­ постанову, в Яl\ій повністю схва­ оореиня у'ча,ClНИКИ сесії схваJIИЛИ жува:щ \111(,ОТ)' шоста сесія Вер­ :111.1И зовнішню по.1ітику і прак­ НРОЄ<БТИ законів. ховної Ради СРСР CЬO~IOI'O СК. ІИ­ тичні Секретар Президії Верховноі дії YPJЦY СРСР в галузі І\ання. Відбу.1()СЯ сні.1ьне засідан- міжнаро~них ВЇЩОСИН. Ради СРСР Дeffl)"ll3.Т М. П. Геор­ Ради Союзу і РаДІ! Націона:I1,­ З ДОІПО'ві;{дю по дpyгo~y щrНh,.У 'га1дзе, Я'КИЙ виС'І1ymив З ЩIlо'Ві;З;::ІЮ де Н1Н 01'0

з

стеІЮаі lКора'блі.

С10річчя

Сеоія Верхо:в.оі Ради СРСР

ІПОРЯ'~КУ

цeН'l'Hep.iB

25

гeKT~pa БУ::lе. Чеj}ез декілька днів комбайнери 'вивet,J;УТЬ сюди свої

заWlИСЯ

нострЙ.

щонайменше

помідорів.

зрuстає.

директор

-

зобов' .11-

дня народження високим врожаЄ'1

Сівбу і са-

діння їх будо проведено

якісно.

Достатня кі.lькість ВО.l0ГИ і теп­ ТОМУ-ТО

і росту

особливу

прошаровано,

оброблено

піджив.lено

аміач-

під['отО'вку до ·ною ее·латрою . К·о:рені моркви на­

просапних культур .

.1а сприяють

моркви

гербіцидами,

увагу

бур' янів,

fiирають СІОНІ.

3ае.'1уга в

цьому,

на' саіМ'Леред, м, еха:НJrзаТОJ)'ів М. Се­ реди, М. Гщншк,а. Непогано росте

і

кукурудза,

яюу ДОГЛjjJі\а~ мехаН1заrrо-р І. СаФРОI!ОВ .

звертає­

А. ЯННО,

мо на боротбу з НИМИ. ВСЮ площу

головний агроном.

..,

Иде рання

Ооюзу РСР 'і СОЮ;}НИХ j}eспу6JIЇК, станов ІПРО за'l1вердження Указів. картопля Ве'рховна Ра:да СРСР затверди­ ПОJО'ження 'про шmере~нє ув'яз­ Кожного року радгосп «Краси­ КЮlМбаЙН()J)(, на якому lПIj)ацюють нення 'пі'Д варту, Пj}О в.нес,ення ла Укази ПРЄ3ИJ,Діі ВЄІРховної Ра­ B;д.nOlВЦHi лівський» ще в червні починає к()мбаинер Володимир О.'1еФіренко Д'ОlпО'внень і ЗМlін в Оонови юрим і­ дИ СРСР і ПРИЙ1няла та тракторист Федір Москаленко. нального заКОНО::lа;вства Союзу за.к'они та постаІНОВИ. постачати магазини Києва ран­ Вк.'1ючаємо в роботу і другий ШО'ста сесtя Верх()вної Ради РСР і СОЮ3НИХ РЄClпублік» висту­ ньою картоплею. от і в ці дні про­ картощекомбаЙн. пив ГО;1О'ва КОМ1'Clії заКОНО>ДaJВЧИХ сьомого скликання закІнчила ро­ водимо копання молодих бульб. В. ТАНАСІИЧУН, 'пере,'lоОачЄlНЬ Ра::lИ Націона;1ЬНОС­ боту.

них справ СРСР депутата А. А. ГРОМlflіа. Шд бурХ;JИві ОП.lески тей, секретар ЦК КП Узбекистану

(ТАРС).

Цю роботу виконуємо

картопле-

механік.


Комуністи схвалюють рішення Наради Збори раЙОltltоzо

тtaprniullozo

В райО'ннОІМУ Будинку культу- uбов'язок.

ри

10 липня 1969 року вїдб'ули-

ся збори активу,

районного

Хороше псреда.lа

обговоренню

вррхнього

Видавництво політи"ноі літератури

Нарада ко-

думку свого мунrСТff'rних і робіТНИЧIІХ партій

партійного 1\0,lСКТИВУ в'яза.ll>llllЦЯ

присвячені

дитячого

фабрики є великим у'С'піхом комуністично­ трикотажу

го, робітниЧ'ого і всього :ви'зволь­

підсумків міжнаРОІ:\НОЇ Наради Ніна Нострикіна. Вана сказа.'lа: комуністичних ,і р06ітничих пар- Мені приємно доповісти, тій. Збо,ри ві,;\к'РИВ C~KpeTap рай- що всі робітниці фабрики, як 'і всі С KO~IY КП У краІНИ т. ергієнко рцянські люди, гаряче схвалю-

ного руху. В()Іна стала важливим етапом на Ш.1ЯХУ до з~ІіЦНСННJ1 на

'ПРИНЦИіпах

випустило

а------------------------------------------

у ВИДАВНИЦТВ! "УРОЖАЙн П.

М.

НАСТЕННО .

лі'lбюро ЦК КПРС.

Слово для

на згуртування вС'іх антиімnеріа- прийняття

доповщі

Нарадою

Звррнсння

надаєть,ся лістичних сил. В знак подяки рід- « Про 100-річчя з дня народженАя

Сl"кретарю ,обк,ому КП Укра-ІНИ т.

'О НlИ паРТІІ, . -

-

говорить вО'на,

В

-

олодимира

І

Л' еюна»,

ллЇ'ча

в

Тех-

нологія виробництва картоп-

~тр~щкоаюртфо~1,

має

господз.рств,

що

спеціалізуються на ВИlр06нипраці на

показує,.~?

~t"МОЮ її

меха'н'ізована такии споаі v

б

оргаНlзацн

вирощу,ванН'і є

ланна .

може

Са'ме

забезпе-

Харчуку Є. Ф. УчаСН''''''''1 зБОр'r·в з х<rчеться працювати ще краще lі якому пtДтве"'ДЖіУЄТЬСЯ незмінна чиrrи невпИ'нне rrіднесення "'Н "врожаЙіНО(J'l11 і зниження собівеликим іН'І'ерес'о,м прослухали краще. ,вірнїеть КОМУЮСТІ'В ленінізмові, ваРТОСТ:і І1РОДу.кції. НаПРИ1{допові'дь і в своїх виступах цілНа трибуні слюсар заводу тор- підкреслюєть-ся його загальне лад, мехаНJі'зована ланка ком і повнlC'l'Ю сх'валили ПОЛІ·ТИЧ-

говельного машинобудування Ва-

.

О

МІжна'родне зн~чен'ня.

ну лінію і п,раlКТИЧНУ дія:льноїсть СJfЛЬ Іванович Смопянинов. Ви'Сту,паючі ТОВа'риші з обуренЦ ентрального Комітету партії та - У матеріалах і дО'ку'ментах іНям говорили ІПРО р<rзкольницьПО.rIітбюро ЦК ІШГС, спрямовану Наради, - каже він, - узагаль- кии, націонал,іСТИЧНJrЙ, антира-

на зміцнення згуртованості світо- нено величе'З!ний до,ов.їд комунїос- ;\ЯНСЬКИИ курс китайських керів-

BO~O 'КОМУНіБСТИчного РУХУ, високо НІЧНОГО руху, дано глибокий ана- никі~, що. п!Д'риває згуртова'Ні'сть (ЩІ'НИЛИ ро оту

делетаціі

на м,іжнародній

КПРС ліз сучасного світового розвитку,

що СИСТСЬКО-.іІенінську теорію. Ось чо- тично'го І 'роБІТНИЧОГО руху.

.

ПРОХ'<rдила 1J СТОЛИЦІ .нашої Батьм

.

оскві.

M~ ми а ПОЧУТТЯ~І веnикої ГOP~OC-

ті сприймаємо ці рішення

і

30-

Робітники заводу пор(}шко- бов'язуємось достроково виконати

-

вої металургії,

сил, завдає

Нара,ді кому ніс- внесено важ.'1ИВИЙ вклад у марк-І великої ~KOД~ ЄДН<rCт.і комунїос-

тичних і ро&ітничих партій,

КJВЩИНИ

антюмпеРlаЛІСТИЧНИХ

сказав у Своє- ооціа.lістичні зобов'язання,

-

взяті

У о'ностаЙ'но ПРИЙ'НЯТjй СІ

резо-

люці,ї збори районного парriйного

aKTJfBY

відзначили великий у'спіх

)fіжнарцної

Наради RО)lУНістич-

.

Я

В

.

Д

МИ1'ренка з колгоспу Ж Ч

«сесвіт:ніи

nівсьної

минулого

v

ОВ1'єнь»

області

!року

ерні-

'ВJfростила

на кожному

з 100 гeкrapЬB по 313 цент-

нері'в бульб собі.ваРТіСТЮ

~~~~~:~~eць 8

1 копійок за

у ~НИ3lі ПОКа"зано, як поєд-

механізо,ваних

ЛЕБр~'Е~,И~~Ч~~, ЛО~ОЦ~: НИй,

Р.

Д.

ПРОЦЕННО.

Експлуатація і ремонт елек-

троустановок. За останні роІШ В нашій країні

Досяг,нуто

значних успіхів в електрифі-

.... ОlЛЬСЬJЮГО

l\аЦll

гос.подарст-

ва. Досить оказа.ти, що тепер

елекrРОClнеріГlїЄЮ

ся понад

90

З,нач.но

кори.стуєть-

процентів

госпів і майже

Пі'ДВ~ЩИ'ВСЯ

тех,ніч.ної

КОЯ-

всі ра.дгоспи.

ріве.нь

експлуз.тації і :ре-

монту с.ільсьних електроуста-

~~~~~ен:пг:~~~~~нн:.ове,

Безперебіlй'Не

СЛf'юроенергії

ПОСТ Сі!чаIН.ня

колгоспам

і

роте~Нl'''Ними заходами ви л' " • , світлено найкращі способи

лliфікова,них спе"'іа.лістів, що ... добре знають ене,ргетику.

добрив, садіння картоплі, до-

атації

гляду за посl'вами та зби.ран-

С1'анцій, підстalНЦій і мереж,

найбільш прогресивними

аг-

ІІІLдготовки ГРYlнту, внесеНJНЯ

ознайомившись з матеріалами На- ти, що КО.lектив заВl}ДУ півріЧНlllї

ІШРС . Збори закликали Кlm}'ніс-

ради, заявляють,

тів, керуючwсь ,рішеннями че'рвне-

за'гального призначення. Ав-

ІОан по виробництву ва.'10ВОЇ про-

cTPYJ\Тypi

л а но!\.

,радгоспа'м ,великою

IВзю,1I\У.

ПРИЙ'няті

на

НУЄТЬСЯ мсхаНізаЦ1я робіт з

му виступі 'на зб()lрах секретар на честь 100-річчя з дня народ- них і робітничих партій, ,плодо'ПаРТI\'ОМУ т. Харпамов Є. О., ження В. І. деніна. Радий Доповіс- творн}' 'роботу на ній делегації що

на­

повідом­

ників, документи, прийняті на міжнародному форумі комуніс­ тів. Збірник випущено масовим тиражеJ\I. (ТАРС).

ну ІПРе>зи,цію зборів в складі По- муністичних і робітничих партій,

значення

події сучасності. В збірнику ведено всі інформаційні

лення з Наради, виступи її учас­

лі. ДOOBi~

Принципов'е

світ збірник

них і робіТНИ'ІІІХ партій (документи і матеріали)>>. Одинадцять розділів цього збірника це хронологічний щоденник хвилюючої

М. О. Обираєть'ся президія. При- ють діяль'ність ЦК КПРС, на,прав- марксизму-ленінізму, пролетарсь-

сутні одностайно обирають ІПочес- лену на зміцнення єдності дій ко- кого інтернаціоналізму.

в

«Міжнародна Нарада комуністич-

згу,рТова'ності міжнародного комуlI'і'Стичного руху

ДНІВ

Збірник документів і матеріалів міжнародної Наради комуністичних і робітничих партій

аliтиву

І лось, що між'народна

Х.JІН.JIЮЮЧИХ

1.1.

ня ,картоплі, її збеРігання Р,ооглядаються також конс'І1РУКЦії нартоплезби,раЛI>НИХ машИ'н та машин

залежить від наЯВilюе.Тl

мірою

ква-

ПитанН'я техніч'НQЇ експлуі

ремонту електро-

трансформаторьв, електромашин, пускорегулюючої апаратури, а також радіотеХініч,них засоб1в зв'язку

і

висв,ітлюlOТЬ автори цієї кни-

доку'менти повнkтю від'Пові'дають Д'lщі'ї вик'она'в на 106,4 ПРОЦ., а вого (1969 р.) Пщнущ· ЦК КПРС, I,,:Т:О:'Р:И=:ДО:1:'J:lа:Д:,н:0=с:п:и:н:я:ю:т:ь:ся==:г:и:.=========== цілям і потре'бам світового кому- по реа.lізації-на 105,8 процента. орга,ніа),мти глибоке вивчення і.· НЇСтичного руху, зав-данням посилення бороть:би 'з імперіалізмом, за національ'не та соціальн'е визволення народів, за мир, демократію ,і соціалізм. У ві~ПОltідь робітники зoWВ'Я3YlOТЬСЯ зміцнювати і на~ал,і економічну і 000ро'нну .міць пе:ршоі в св,іті соціа;Іістичної держави. В цьому 'Вони вбачають свій rнтернаціО'наль'ний

В оБГОВОРе<нні

допові'ді

'Взяли

уча' сть директор радгос'пу «РУіСанівський» т. Хазан М. Л., секретар парткому Калитянськоі птахоФа,брики т. Тавпуй В. С., диреl{1'ОР Се)lиполківсh'КОЇ сере<дньої ШК<rЛИ т. Бпоха В. Г., АЩ>еКТОР заводу Х' ОЛОДJlльниroів т. Горбоное О. Н. та інші. У Вісіх JНlсту:пах ІРЇдкре:слюва-

роз'ЯС'lІення серед трудящих

до­

КУ)lентів і матерvаЛlВ НаРЦlІ, ПРО'ІОВИ на ній Генерального се!.­ рета,ря ЦК КПРС д. І. Брежнєва і 3ШПе'ВІ!и.1И, ЩО всі тру.:\іВJlИКИ райо'ну не 'ПОШІ.ЩУЮТЬ ('И.l в 'і,м'я дальшого зміЦlне'ння мо­ Г),l'НОС1'і ріДIІОЇ Батькі'вщини, гі,,\­ но з)'стрін},ть 100-р'іччя з ДНЯ народження В. І. деНіЇ'на.

У НАШИХ ДРУЗІВ ПО ЗМАГ АННІО ЩОЛНОВСЬНИЙ РАЙОН

У ЛОВЮй ГОТОВНОСТІ РОЗПОЧНУТЬ ЖНИВА 'Гру~івнwки ра,д­ Гtlспу « І(раСНЬІИ Л)'Ч». ВСЯ збиральна техніка на лінійці готов­ ності. Відре'монтО'вано 50 автомашин, які 'перевозити'муть зерн{) но­ ВОГО врожаю. У радгоС'пі - д()свідчені кцри механізаторів. До по­ !lаl'КУ жнив буде заверше,но сінозбиранн>Я.

У ГОСПОДАРСТВАХ РАйОНУ закінчують збирати сіно. гом одн<r1'О д'ня у ра'ДГОСJПі «l\'раснЬІЙ луч» було С'Кошено

Протя­ ,"ро­

50

це' нті'в площі. КОМ'ПЛе'ксно вед'уть збиран.ня трав у 'КОЛГО'С'lIі «Па~IЯТЬ

Ильича». Тут Сідночасно вЄlДУТЬ косовицю, суші'ння і ск И']УГУваНlIЯ. У к'оJtГоспі імені .1Іtшіна сіно піДІЮЗИТh'СЯ до фер,ми на спеціально

+ Сl\.lадна дальна

і досить

робота

в

піД'ГО1'I)'влений майданчик. Заготі'влю кормі'в 'на :птахоФабриці ~eДYTЬ у ';l:в,і зміни. Основні :JУСИЛЛЯ наJПра'ВJені тут на виро'бництво ciH'Horo

відпові­

U()рошна.

КОМСОМО.'1КIІ

ДІДОМ ШДRРШJІЮЮТЬ ВЗЯТІ :ЮБОВ'Я3АННЯ робітники :\Ь/за­ ВО.1У. Вrrни виріши;lИ ІП' ятирї'чне завдан.ня по прибутках юшонати ;10 22 ,квітня наст)''ПНОГО РО'КУ. За три роки і п·ять місяціlВ плаНО'ве жвдання 'п'ятирічки :по прwБУТl\ах пе1ре'вищено на 55 тисяч карбо­ ва,нців. ЦЬОГО досягн.уто в Р~ЗУJьтаті випуску першо сортної про­ д'l\'ІІії. Попере;lУ - цех селена.

Га.1ИНИ М03ГОВОЇ. Працюючи у центра.1ЬНЇЙ ду

.lабораТОI)ії

заво­

порошкової MeTa,lypriї,

во­

.la-

на ПОІ,аза.lа себ е здібною

60ранткою, nотра мож!' роБИТIІ наЙсn.lадніші ана.lізи. За

П(1а­

П'ЯТИРІЧКУ ДОСТРОКОВО 'виконає КОЛС'КТIfВ фірми «Луч~). Ра­ '/Fіше було вирішено :ці'Йснити це 'па'11ріотичне зобов'язання до 100-

ЦI, овитість і добру вдачу її по­ важають ІІа піДПРIІЄ\lстві.

ІІа фото: Г. Мозгова

річчя 3 дня народжt'ННЯ В. І. деніна. Судячи по темпах робіт, п' ятп­

в за­

річка бу<,:\е завершена до 1 бе'Р~ЗНЯ иа'ст}'пного року. ІШдl'ОСПАМ І РАДГООПАМ КРАїНИ ві~пра'вляє вакцину біОфаб­ рика. Ії колектив дав (';ІОВО завда'ННЯ , п·ятиріч:ки виконати до 7 лп­ С1'(JlПа' да 1970 P()lKY. За 3 роки 'і 5 мі'сяців в;дпра'вле.но дo~,\a'ГКOBO до плану на 900 тисяч карбованці' в ваnцини - з ,ВИilIередженням ПЛІ!

.lauopa торії. Фото А . fi.liBaHCbKorO.

водсьnііі

+

нових завдань на

()6

'щів. (Газета

<.За

коммунизм»

).

НИЄВО-СВЯТОШИНСЬНИЙ РАЙОН

На

раДІСТЬ

Ії завжци гостинно

зустрі­

чають в Іtрасилrвці і Калинів­ ці, Требухові Заліссі. Де­ В'ЯТЬ населених пунктів об­

т}~рбот! Адже

ЛЮДЯМ

lіраси.lіВСI,/іа

жити, щоб

закрlИНИК

ні дове:ш її до

сі.1Ьра да, Софія

замовлення,

просте­ вчасно

зробив свою справу, а кравчи­ ПРl1'міРI(а

I\ОС1'янтинівна 3 журна.lОМ МОД приймає

требз

к..інця.

Поті'l

і Врfче,н'ня

готової

проД",кції.

робить

слуговує ця ,кільце'ва пересув­

ПРИ~lірnи костюмів і СУБОНЬ, що за'~l(Увлені на МИНУЛОМУ

Так само вправно 'працює і Анатолій ФtЦО)ЮВИЧ ЛУI,'янеп-

на а'втомайстер'ня Броварсько­ го раЙilIабутко'мбінату. В 11 «екіпажі» два чоловіка: Софія КОC'l'Я'нтинівна Щербань прий­

тижні. Всі задоволе'ні. Наталія Омеля.нівна Конах одержує го­ товий костюм. - ЧУД{)ВО,-'кажуть її под­

'"О.

має ві,Д ТРУДfвників

руги. -

села

за­

мовлення на швейні вироби

і

pe~I(YHT одягу, а ШОфе.р Анато­

лій Фе'доро'вич

ЛУl\' яне нко

на п()шwrтя і 'ремонт

-

В3'уття .

Ната'лія ОмеляніВlfa вислов­ лює Софії К<rCТЯН'І'инівні щиру подяку. Таку ж подяку за Юlі.lО

ла ;\руге

п()шитий

вої вахти

костюм

Ось у спеціальній кімнаті, що її відвела побутком'бінату

Левицький. А сюілЬ'ки все

*

2

стор.

*

вим

мі,сце в о,бласті,

аа

В дні Ленінської трудо­ працюємо з <rCобли­

під'несення,м,

ті, що приносять

'ді сть. це

Шв­

що нагороджена Грамотою.

'Вис.l0ВИВ

селенню майстерня.

--

майстерня

'Річний пдан вона ВИКО'нала маЙЖе на 140 процентів, посі­

Пошито на «відмінно».

вчитель Тр~бухівської серед­ 'НЬ'ОЇ школи Віктор Михаилович

Шість видів послу;г надає на­

ЦЯ ,пересувна

праща в побутком'бі·наті.

вимагає

*

-

кажуть

людям

ра­

к. ДАВИДОВ, НОВЕ ЖИТТЯ

ПОНАД П'flТЬ ТИСЯЧ ЦЕНТНЕРІВ РАННІХ ОВОЧІВ понад план в;дrnрави.1И ТР}lДЯЩИМ Києва гос'пода'рства району. Особливо 'ВаГОМИМ Іна'дutЛ'alIІ'ОВИИ внесок 3 раДГIЮIIJів «Пуща~Водиця», «СОВБИ», «Та'ра­ Ісrвський», «ШпиТЬ'кі'ВСI>КИЙ » . ТрудЇJВНИКИ 'РЗJ;J,го~пу «Пуща-Водиця» від'пра'вили у торгrrвельну м~режу на 1660 цelllГHepiB овочі1! біль­ ше, нііІ( :Ja ВlіД'ПО'відний період минулого року.

150

ЦEHTHEPI~ КАРТОПЛІ з ге:ктара зоБОВ'Я'3aJВСЯ виростити

в ц[)оч році .тшнковий радгоспу

«Катюжанськии» В. ШдвісниЙ.

Зараз механі'зсува'на ланка ще і ще ра'з обробля'є ,плантації. ШСЛЯ азотних вони підживлюють рослини фОСфОРНО-lкалі'йними добрива,ми,

IJОД'ноча'С рихлять др}'гий раз 'міжрЯ',щя. Густота на'саджень хоршltJ

« )ІАйСТЕР ТВАРИННИЦТВА І-го КЛАСУ»

-

таке З'вання при

С'ІЮЄНО .,\оярці p-a~гocIII'Y «БучаfflСh'КИЙ» AHaC'l'(i)(Jiї Кошелевій. Це зван­ ня 'вона пі~крі'ПлIOЄ ділом. Зараз се:РЄlд'ньодобовий на'дій на корову цієї );о'ярки становить понад 16 'кілограмів. ДРУГА ПРОФЕСІЯ. ГРИГOlрій Де,нисавич Пухляк ОДИ'Н З кра­

щих раціоналі'Jаторі'в Киїоської

опецавтООази. За ocтalfHli 'д'ва рок!!

він подав ci~1 проп<УЗиці'Й, серед них пневматичний стеlЩ для кле­ пання гальмО'Вих наКЛа;\Оh Це :принесло в раціоналізаторсь~у ко­ lПилку 400 Кlilр60'ваН<ців У'Іовної економії. (Газета «Шлях до комунізму»).

*

*

ВІвторок,

15

липия

1969

року

*


ПІДГОТОВКА ДО ЖНИВ-І

Задоволені і учні, і механізатори

ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ Про те, Я'К рц,госп «Гоголівсь- Це насампере,1 С'І'осується киіі» піЦОТУ'ва'вся

збирання

КУШ, СТОГnКЛI1i.:\ів та іНIІІОГCl інвен­

врnжаю в нинішньому

році, не-

таря.

давно йшла велика ,Jii.l0Ba РОЗМОва на відюритих 'партійних зборах. Про стан ,справ доповіли \1;Иректор 'ГС'(ЩО',1а'рства В. Г. Лазарєв та голо'вний Інженер П. Н.

ПРОЩJlli.

У раЩО<Jпі ПО11рібно зібрати цього літа 1705 гектарі'в зерноих колосових, з них 925 гектарів пшениці, lRO - жита і 600 - ярих. Д;1Я ЦІ.ого Є НСClбхідна l\і,lькіСТI, техніlШ,

Г)"

зібрати

В ~lИнрі ро"и наші учні, від-

воло­

до

буваючи

Пі,1 час збиральних робіт ДУЖІ' важливу роль ві,1іГl'аватиме орг а­ lНііза:~ія "ОЦЮlaга,ння сере,1 ЛЮ,1ей, аабезпечення триразовог,) харчування механізаТОірів та ін­

ШИХ робітників у 'полі,

завдання, які, по

проти1ПО-

Х еРСОНСl>КЗ

В

Д,н.і:пра на

в

степи Таврії

.

б

учнІВ

нового

шкі,іІЬНОГО

приміщення,

грунту.

ФОТО Р. А H'ДP€E,B а ,

550

кубо'метрів

(фОТОХ'РQ:Ні.ка P~TAY).

UlUIIIШIUIUIIUШIIIIIUПIIIIIIIIIЩIDIIIIIIIIІІПlIUIUIIIIШUUIIIIII

Догляда€мо Мrханізовані ,1аНIiИ

сортову

картоплю

радгоспу ІІІРДЖИlDлена. Те'Пер ряС'Но зацвіла.

Учні із

заДОВО.'1енням

ли це рішення. Працюють

тиватори

ЦИМ

потрібно дбати

про сортопонов-

.1ення каРТОП:lі

-

теж

задоволені.

но посаджена, добре

дог.тІянута,

ро­

тощо.

Робітники майстерні

знаря1,1Ь

громадський кореспондент.

вони

боту -ремонтують борони, IiУ,іІЬ-

«РусаніВСI,КИИ» зобов'яза.'lИСЯ в МожНla чекати високого врожаю. - Н такий радии, цьому році виростити ВИСОКИИ Та Д.1Я того, щоб у наступні врожай картоп;Іі. Вона сноєчас- РО"І! мати ЩІ' ВИЩИИ врожай, коваль Сила Гавриl10ВИЧ

~~~~"~~

3УСТІ)і-

охоче і ВИКОНУЮТЬ корисну

нега'Йно випра,вити. НIiЩО з кО'м- жнива дру'жно, в стислі строки баинів тільки окремі не .п.рощ·- без вт,рат. сні, то чимало інших машин і Г. МЕДВЕДЕНКО, ще до р(}боти не готоні.

ратиме

юіЛОМe'fріlВ, участь на закінченні б}'дівництпа

тисяч гектарів земель.

700

підсу~IКО­

ве засідання в школу приіішов і директор Вогданівської птаХОфабрики т. ВО,іІі.'1ИЙ М. Н. Вро ВИ-

зрошувальної рішено: частина

125

ТОР'НИЇ! екс'каватор EP-lOО. За годину він вибирає до

OCHOBHO~IY ланок. Численний заl1ін механіза­

до жнив господарство готове. торів, у'сі хлібороби Гоголева маТа є ,j недолі,ки, Яliі потрібно ють ПО'БНУ можливість провести

машинах.

На будіВIШЦТ80і Каховської зрошувальної системи за,стосавуються а Х,іІопці-деВ'ЯТИК,іІасники працю­ сучасні високопродуктивні механі'зми. На цьому фото ви бачите ро- ватимуть в механічній маИстррні.

поставили ВИ:llОГУ,

і 13НЗРЯ'ДЬ. Робота проводит иметь- осО'бливу увагу звернули на олеся в дві змі'ни. Вже підібрані ИРа'ТИВIfУ 'перевірку готовності 'всіх

далі й далі від

,систе~lИ. Ії магістра.щниЙ 'канал простя,гнетЬІСя

ри за 10-12 днів. На по- щоб Іпартком, дире'/Щія радгосп)" лі працюватимуть 11 liо'мбайнів, та робітничий комітет ПРОфспішш 4 жаТIiИ та багато інших машин в ці оста'нні .пере'джнивні ;'Іні

разставлені люди.

Вее

об.1асть.

ЙДУТЬ буд,;,вельники наМ;льшої в Європі КаХОВСblКОЇ зрошу,ваТИ~lеться понад

Комуністи

дО Т'ОГО Ж, уточ­

Нинішнього року на

жежна охорона хлібів тощо. На всіх цих Іпитан'нях особливо наголошувa.rІИ 'виступаючі ком)"ніс­ ТИ, в'но'сили конкретні лропозищїї щодо практичного перетворення

liУ;ІI>ТУ-

практш;у,

нюва.тIИСь тоді, КО.1И учні сіда,ш:

він ~ІЗЄ змо- Їх У життя.

ранні

ВИР(jбничу

працюва,іІИ на різних роботах. І це бу.'їО не дуже зручно, оскі.1Ьдня дава.'1I1СЬ інші КІІ кожного

каже Вобко. У мене був підручним сьогод­

-

вирощувати ні Анатолій НовохацькиИ.

І ви

дуже допоміг, свій високосортнии посівний ма­ знаєте, він мені теріа.l картоп.lі. Крім того, що зробили цілого воза. День прой­ Нe'3I'F}'1DСЯ Й КОЛИ. l\аРТОП.1Ю на насінних ді.1янках ш()lв тр~ба вИр<tщува ТИ на підвищено-

-

А ми сьогодні коробку

Коли заходиш .до Nабінету за- пtтальні С1ПОРП И , двір заа,Сфаль- Марія Киси.'1ьова та інші закон- ч аГРОфоні, с.1ід особ.1ИВУ увагу редач перебра.'1И, відуючого БоБРИЦf,I\ИМ заСО.1Ю- тованиИ. 3аходи)!0 в цех. Машини се'рвували 10 тонн щавлю та 4 звернути на дог.1ЯД :{а Ш'Ю. Про­ тракторист Микола ва.1ЬНИ~1 заВЩЮl11~lИтра МИІ,О.lа- і все оnлцнання, стіни поФарбо- тонни кропу. вести ПР()ЧИСТIiУ від інших сор- Бобко' Їlовича

І\асяна,

то

відразу а;

впадає в вічі вивішена на стіні

вані.

В цwму р(щі колектив зобов'я- тів.

Це лінія 'Виробництва яб- зався виготавити 2,5 мільиона

Цю робот" Н,ОИUI\.n(още

J "І'" прове- пояснює Іван v. ;\ІО'ВНИХ t1~aH"K консе"'во'вано'l' " J " 1" СТИ зара:!, в п('рі()д І\вітіння, що mict-~rОСI\ІВIІ, Ленінгрца, ~[Y'P- Га'Dри.lаВИ'I.- Тепер зробили та- ПРОД}'кцїї і 1100 тонн CO,'leHOI І ЇІ: роБЮІО. Основний сорт картClПмаНСI,І\а, I\ІЩСНОЩ)СI,ка, Новоси- ке пристосування, щоб без стери- І\вашеної. Поетавлятимуть СЩJО. ( ) лі ц'в,іте одним KO.'1bOj}QM, влаети6ipCbl\a 1'3 інших пракладен,j ви- .'!Ізації гаРЯЧИ~1 розливом з ап о в- ви,ну РЦГОClПИ «В06РИЦI>КИЙ», 'Вим ДМІ'ОМУ сорту. СуМ'іші інДЮІі .1iHii. От)!\(', смаli виготов- нювати банки. «Велико;J,ИМ'~РСЬКИИ», «3авориць. ших сортів- іншим. Це дає змо:Іеної за'во,Д()l)f О'вочевої і сцоОглянули ми лінію сольння по- кии», «30РЯ», «Літківськиіі», . . . . . ана ють не тІ.1ыіи .. .... . Р' ГУ .1еГ1i0 і швидко виявити сумів(н ПРОДУКЦІІ ~ЩОРІВ та ОГIРI\!'В, ЛІНІЮ то,)(ат- <, ус,аНIDСЬКИЙ» та «ЖеРі\івсь. " .. К 1ІЄ- них СОIi,IВ, .. . о П И'J1ання підгото'вки заво'д~' ші іншої І\артоплі і вилучити ЇЇ. В сто.rtиц/ "краІНИ ЛІНІЮ о'воче'вих марина- IiИIf». ві, а і да.1('1i0 за м~жами .~liB, і ВСЮ',1И все облцна'llIНЯ н.а- до виробничого се'зону обгово'реНiJ М. НОСОБЛИН,

І\арта. Bi~ ;щв(),'\\.·

до

багаТI,ОХ

ЛV,'чного

СОК\',

респуБЛlіки. Тарік І\олектив заво- п<tгото'ві. 3а'во,1 в ОСНO\IJному пі,1- на партійних зборах. ду виг()товив і рrа.1ізував 1,5 готовлений до сезону виробницттисячі тонн різної ПРОД),liції, в то- ва. Хй'роше попрацювали на ре-

агроном.

- Ми прагне:llО, - каже завідуючий завоД,ом Д)!ИТРО Мико-

Щ' Чlfслі 1600 тисяч баНОl\ кон- МОН1'і С:Ію'Саlр~зварник Гри'горій лаиович Ка'слн, - щоб у наіісоління Іванович СидореНIiО, Петро Ми- ближч'і дні повні,стю за'КfНЧИТИ огіР'Коі'в, помідорів, капусти.

-

хаилович Полях.

Пі,1 час вироб- п~'дготонку до сезону. 3а'везли вже

Вагато на)! довелося попра- ничого сеЗОIНУ він працює

пасте- достатню кільк'ЇсТЬ бочкотари

і

Та щоПетро 'МІ:\!: ВИ, додає Тимофійович

комбаинер

Теплюк.

- ~Іи сьогодні з цями комбайни обладна.'1И,

озивається коваль • Сила Гаврилович.- П~о""у, цТ... ....U ХЛ"'"Ц"" ,,",u' <>М .... ...,.<

треба

ПОД'Я'К'Увати за сумлІнне

С'l1авлення до ро:боти.

гіііне й завзяте плем'я молоде. І М. ФЕДОРОВСЬКИR, учитель праці Богданівськоі середньої школи.

виrrобничої по'тужнО'сті. Адже наш С.lюсарує, теслярує на за ВО,1'Ї, а ЯIiИХ починаємо Оформляти на Ка,lИНИЧРНКО і тра"тористом І. заво,1 ще неда'вно був більше юіТКУ,10 пізньClї ос('ні роБИТІ, пас- ро'боту, є гурто,житок, їда.'ІЬНЯ. Чиж, значно пе.ревиконує НОРсхожий на на:піВ~У'С'і'арну май- т('ризатором. Такі спеціа:lісти - Дещо затримує роботи по опален- ШІ виробітку. В".лочився в робостерню 3 маЛОЧИlслеННЮI і старим неоцінимий К.1ад для піЩРИЄ:ll'СТ- ню, освітденню, о'оладнанню л'а- ту ще один СИ:ІОСНИЙ комбайн. оilлцнаННЮI, а заvаз не впізнати ва. Це дає змогу в будь-якии час бираторії pemohtho-б}'дЇ'вельна ор- На переВl'зенні зеl1L'НОЇ маси пра-

ІІИЧ()Г()

оn'єднання

жЕ

птахівни-

'нІХ господарств liожна птаХОфабРИlШ, ЯІ.а ВХ()і\IІТI, до НЬОГCl, діС1'а,lа ВУ:Н,IiУ спеціа.1і;щцію. 1\0.1('КТIІВ І\иївсш()ї фаnРИЮf тепер аОСl'редив )"сі свої СІОН на виробництві ЯЄЦІ,. Перехід на роботу в нових J'~loBax поставив пrред

liо.1СКТИ-

сандІ);{

6lНІо;шїнна

IiiфЩ)СНlil\

~'же бі.1ШІ('

І)ОКУ

в одному

HJI, в ЯІ.о"у ПОСР.1И.lIf

28 тисяч м('ханіЗОВilні всі виробничі пронесуч()". l' НЬЮIУ встаномені МС- цеси - роздавання кормів, наханізовані Іі,lіп,ові батарrї пування, прибирання посліду, Tal\e

д. САХНО, робнор.

ппо Щ А Х теж до кінця року бу,де встанов-

недавно зда.1а в l'liсп.1уатацію птаШНИIiУ діє .1інія з ОДноярусодне перrустаТliоване прюІЇЩСН- них І\.lіТJ{ОВИХ ііатаРL·Й. На ній

«КВН-І». Друге

R автомзшин.

ле,но в одному

,І{ примі- збщ)ання яєць. Працює тут лише

працю-

ВlДДI.1I\У рад- ється.

цю вати, - р<tзповідає го,:rовний ризатором, а взимку і весною, як 2,5 мільиона ClКЛЯНИХ банок, за- ГClсщ' імрні Юрова успішно йде ~leXlaH~1\ Іва'н Га'врилович Мирош- С.1юсар, I)('~IOHTYЄ машини. Mal\ap готовили опеції. Усього в нас СIІ.ІосуваНIІЯ суміші вівса з ГОІ)О­ ниче<IІ'IiО, - щоб .'.\обитися такої С{'ргійович Силич У міжс('з()ння працювати)!е 220 р<tб.іТНИliів, ХЮІ. Агрргат, де liЮlііаіінеРО~1 В.

Піс.1J1 створення в районі ВИ- Н АТИ Х

хоч

виїжджай у поле. - П равда, дуже вдаш пораМ Н да ИК<ОЛИ aJза;р(}вича, з,но,ву

юнаl\ам радісно и легко

На ~а;ШМСI,I\()МУ

хлоп-

ЇМ на зміну підростає таке енер-

СОКОВИТІ

ЙОГО. орга.н'із'увати переробку овочів. гані'зація Дарницького тресту. Та ЦЮЄ Оп р3'lЦ і , виглщ непоганиіі: ОТ, НЗ'П'РИК.'І3Д, маиетер Любов дмаюlO, що вони прис,,,орять ронаВI\ОЛО ОГОР().lіІ;ениіі, стоять І;а- Дідик, робітниці ~Т.'1яна Крупо'ва, боту. М. ІВАНИЦЬНИЙ.

ВаСИI1ЬОВИЧ

І так щодня протягом усю практики. 3адоволені дорослі, що

Б уДуТЬ

сервації і 700тОІНН

-

пе-

говорить

3 приміщень. Го-

План перевиконано На Тарасівському відді,іІКУ рад­ госпу «Жердівський» є 11 гек­ тарів ягідників по.'1униці і СМОРОДини. Старанний догляд за рослинами і своєчасне підживлен­

ня Їх

мінеральними

добривами

тується та'кож МFсце для встанО'в- ~али хороші н.\ІСЛі,ДІки. Вpmкaй був на славу. Щоб не допу­ ~ лення ще двох таких ліній. - 3а планом, цього ро'ку ми стити втрат, до збирання ПО.'lуни­ повинні розширити виробничі ці залучили пенсіонерів, школя­ площі в існуючих приШщеlllНЯХ рів. 3аробітну Шlату касир що­ на 97 тисяч несучок, - каже ДНЯ видавав їм безпосередньо в ГОЛО'ВНИЙ з<tотехнік птаХОфабрики по.'1і. Олег ГРИГОір()lВИЧ Сергеєв.- .А як-

Керуючии

ВІДДШКОМ

Пав,іІО

BO~I і нові завдання. Щ()іі різко щення бу.:\е закінчене до 1 серп- один робітник пташник-опе- що за'вод вито'говить дві лінії одпіДІ!ИЩИ1'l\ виробництво ЯЄЦІ" ня. ратор Ігор СвіШРВСI,КИЙ. Лінія ду- НОЯРУСНИХ батарей ДО,1атково, ТО потрібно в наикоротшии стро" - Робітннки нашої майстерні, же екон'о)!ічна й вигі~на, сприяє зможемо розмі~тити ще 24 тися-

Хитрии і бригадир Федір Семиног

С'''ІОК, максима.1ЬНО м('ханіз"вати птаХОфа<:'nиL'И ЯКI'в КИРИ10ВИЧ J _ , , "І''' . ПРІн\еси годіюі й дог.1ЯД"J птиці. l РОШ'І"Н ВlаСIIИ'ІИ СИlа'IИ ВИ t.·" , - . " • "

дано 60 ТОнн по.'1униці, за які в радгоспну касу надїйш.'10 42360

ilбі.1ЬШИТИ кіЛI)/{ість ПОГО:lів'я не- -

Над вирішрнням цього завданНЯ працюютr. тепрр роr.ітнИlШ. І\урс взято на те, щоr. без спо!)удження нових приміщеНІ, розширити наявні виробничі П'10щі. На

фабриці провадиться

устаткування

птаШНИliів,

ра-

До кінця рок)" на фабриці будуть

переустат"овані

ще

два

ніше утримувався МО.10ДНЯК, Д.1Я утри~ання курей-несучок. Мон-

пташник", де напо.1ыlo УТРИ~J'­ ва.1аСЬ птиця. У кожному з них

таж на бригада, Я/(ОЮ керує Олек-

посе.1ЯТI,

*

Вівторок,

15

17

J

ЦЬO'~IY пр ИМііщенні

від кожної

~У'РКИ за рік 0'де1ржано

253

яєць,

ГОТОВИ.1И і змонтува.1И такі ж а в се-редньому по Г(}(}ПОДWJ)Cтвубатареї в OДHO~IY птаШНИI\У. Ра- 177. Собівартkть продукц'Ї'Ї теж ніше ТЮІ наПО.1ЬНО )"ТРЮІува.lОСЬ нижча: ВИlро:бtницт'DО де'сятка яєць 3 тисячі ГО.1ів кпеи, а тепер аоіїІ'шл'ось в 43 ко'піи'Ки, а по розмісти.1И 12 тисяч несучок. фабриці - 69 капійок.

переде

розповідає го.10ВНИИ інженер 1ILЇ'.'.\вищенню J]РО~УКТИВіНОСТlі птиці. чі несучок.

липня

1969

18 рок)'

тисяч несучок.

*

Не

н,се гладко йде на Фабриці

з пе.реу<ста'\lкуваННЯіМ 1\IJ)иміщення. Сво,я бригада монтажнИКІЇ,в

пра­

цює добре і 'своєча,(що з;.ЩЄ об'єк-

зразково

організува.'lИ

При плані

46

роботу.

тонн зібрано і про­

карбованців. Достигає смородина, почали червоніти на трьох гек­ тарах ранні

помідори.

ти, а робітники з peMOH'\1ho-бу'діРадгосп успішно виконав П.lан 'вельного упра'вління тре,сту «Ки- продажу ранньої городини. Ії на­ ївптахопром» часто підводять, не дійшло більше тисячі

центнерів

ННlні на одному з ніжиН'ських 'Вltла~аються в намічеНlі строки. при плані вісімсот. Продаж ово-

зан(Ц'Ї'в виготО'вляється

експери- Але дУ'мається, що мі ці ТРУ'ДIilО- чів продовжується.

ментальна лінія О;J,НОЯ'РУСНИХ ба- щі будуть ПQДОЛМІі. тарей на

*

12

тисяч

несучок.

НОВЕ ЖИТТЯ

Ії

П. ТЕПЛЮН.

*

І. ШВАЧНО, ГP1lмадський

кореспондент.

* 3 стор. *


ВИХОВУВАТИ СПІЛЬНО

СІМ'Я

1 Шl<J5ЛА

Мені, учителю, та і батьнам приємно проходити ЛеніНІ1рад­ СI>IЮЮ площею ДарниЦі біля га­ ЛЕ\plїї пере:ДОНИlI\ЬВ ШОВIЮВОГО І\о'мбінату. Там є портрет CI\POMної д,івчини З Броварів Зі,НИ Кен­ ДЮХ,

яна

І\ілька

РОН1ів

тому

К'\lнчила нашу ШІ\ОЛУ. ГОДНіі, пам'ятаю Зіну плdнова,на,

сиромна,

тру долюбива,

за­

Ян сьо­ - дисци­ уважна,

пре!\раснз

Т,а, на жаль, Я'l\d

е

надзвичайно

ще

ба,ТЬІ\И,

мало

придІля­

ють уваги вихованню або навІть

(що ще гІрше) своєю

поведІн­

кою заглушують у сина чи

доч­

ии ті добрі па:РОС11КИ, що дає Ї;\і Шl\ола, піонерсы\a органІза­ ція, наше I:УСl1ільст,во. Візьме­ мо для Пlрнкла'ду баТЬJ\а УЧНlів -восьмого

та

шостого

класів,

спорт­

братів Юрія та Вадима Полуя­ Cl\IeHH3 - ці риси стали запо­ HLB- Миколу Васильовича Полу­ руною її тру1ДОВОГО успіху. яна, слюсaJPЯ Д3lPни.цького ком­ Кращих 'із кращих посилав бінату штучного волокна. Цей, на,род своїми представниками

в

місце.ві Ради депутатів трудя­ щих, а серед обраНЦіВ є наші ВИПУ'СКИИlШ. Бу,дочкіна Ольга­ депутат райсІННОЇ РaJДИ, робіт­ ниця

за,воду

виробів,

елеитротехнічних

ковба,си.нсы\a

Тетяна

-

депутат МН,СЬJЮЇ Ради, про­ Д:JJвець ну ль'тмага. Ми впев­ нені, що ці передов.і люди з честю виправдають виявлене їм до,вір'я. Ними пишаються GаТblШ.

Таких ,при."ла.д,\в я міг би назвати багато, адже тіЛЬЮі за Пііслявоєнні

РОКИ

'Іила більше

690

чат,

які

школа

випус­

ююшlв Т.1 Дін­

су.мліНJНО

І1рацюють

у

всіх галУ'ЗЯХ народного госпо­ дарства, навчаються .в спеЦіаль­

них учбових ЗaJнладах. Де сім'н ,надає

великої

ховання,

уваги

ПlЬдтримує

спраВlі

ті,снІ

ви­

зв'яз­

ки з Ш"ОЛОЮ, "ласними керівнн­

-

ками,

там

ускладнень

щодо

виховного процесу не буває.

з дозволу сказати, батько вже l\ІіЛl>ка разі,В залишав сім'ю,

кілька разLв відбував по

15

за домашнє хулІганство,

дІб

давав

деl\іЛblка роописон про те, що Зl\тінить 'ПQведіНlI\У, та все мар­ но: Полуян продовжує хулІга­

-

нити дlіти по кілька днl,в не RіДВі,ДУЮТЬ шнолу, а звідси

ЯJ(lість iHa-вчанНlЯ та поведінки.

Недавно мати учеНИЦі 6 кла­ су Га[JИIlШi Марченко Людми­ .'13 ГригоріlВна мала неприємну зустріч

з

праціВНИl\ами

проку­

на

і

ШI;ільний

обрано

комітети

на

загально­

лише

ПОl\ращала

на ніль}\3 днів.

'ко Л.

Г.

Марчен­

ПРОДQВЖУЄ

алкоголь,

вживати

ВlІховаННЯl\1

ДОЧI\И

не

займається. Не I\Р3lщі (щра,ви в сім'ї кон­ дyнт~pa Дарницького автопарку

сандр

Хочу

учень другого

-

вдома,

.....

~--_

п,ро

лодими'р В цьому роцІ зак,їнчив першwй ,клас . ХЛОПЧИI\ добре навчається, у,ваЖlНИЙ, дисциплі­

Прикладом для нього

є ба~ько,

нний

також

добре

працює і багато допомагає в роБОТі вчительці Галині Григо­ рівні Писаренно. Він виготовив ящик для збереження унаюч­ нення, бунварську наси, ПРИС1'рій для

і цифрову усного 00-

числення, набір геометричних фl'ГУР і т. д. В Петра Яковича на

все

'вистачає

тримував'ол міліЦією. Мало при­ д,іляє

часу.

Багато хорошого можна було б РОЗПОВJі'СТИ про Володимира Васильовича Ваєнтроба, ЯI\ИЙ вмІло виховує свого внука Ва­ лерія, знахюдить час для допо­ моги класному І\ері,внину 8-го класу НІні АНдlрі1вні Петровій.

вихаванню

Ва'силь

робіТНИI\

дітей

Федорович­

~

Дирекція ШІ\ОЛИ нак.реслює заходи по поліпшенню роботи з окремими баТl>ками, але, не все нам l]іД силу. Колектив ШІЮЛИ Іі ба'тьн1~всы\a громадськість

IІIЩЯ.

На фот.о: ІІа оСТ<:lІщії «П~ННІІ'І;ІІ» днтячої за.1,іЗlllщі. ФОТО С. Ге'\llде "lЬ:ІІзна. (ФОТОХрон,j'ка РАТАУ).

ІПРОСЯТЬ адміністративні органи закли",ати до порядку злісного

домашнього

х,уліга.на

де ,вона

У Н1

вас,

батьки,

Тllждень.

зможе

одер­

-

-

вашій

ВИ­

надії,

_.. -.-.........

ХОЧЕ'ТЬСЯ написа ти зау:важень

............-.................. ,

І

IlIРО,~fВ,У,1ла,

дЄ'кі.'Іька

жи,Т.1,овиЙ

ЗОl(рем,а ,

хазяїна на

масив

про

масиві

дотримуються

сьного

зати­

ле;регу,!,ування,

НИМИ

свого режиму,

З

перших,

не

але

Комен­

І тодІ ,

ля будиику

-

люди

і ніхто не

в

домі,но.

лись і до l\омендаИ11і.в, І до уповноважеl!ЮГО райвідділу ВНlутрішніх справ, од.на", НЖЛіД­ иі,в не ви.дно.

Бі­

ЖО:ЦНОі

висипають

силикали

І. КОРОЛЬ, мешканець будиику .N2 3.

на

-

Редактор Є. ФЕДИН.

збори. Через відсутність одного

БРОВАРСЬКИй ЗМІШТОРГ ЗАПРОШУЄ

ВИПУСКНИКІВ

10-11

КЛАСІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ

МІСТА ТА СІЛ РАИОНУ дЛЯ направлення їх на навчання в БіJlоцерківське торговельно-кулінарне у,\илище строком на 1 рік за фахом продавців ПРОДОВОЛЬ'ІИХ товарів. Початок иавчання

t

N2N~ І, 3 і 41 до зупинки «Півник» .

1

1......... ~ •• •••••••••••••••• •____.....................................................................~...._

вересня

1969

року.

(. _-~~::~:л:~:;:;~:;:с~~:т:~У--~ .~~-~------------------~---~~~~~~---t

Звертатися у В:.'I..1і.1 кад,р:'В З\l,ішторгу.

ПIДПРИЄ',lСТВУ 09034 НА ПОСТlИНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: водії І, 11, ІІІ класів,

киrВСЬКО.\lУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ УПРАВЛІННЮ N~

автослюсарі, учні автослюсарів, каменярі, теслярі,

автокранівникн

клас і в

jt

{

1 І

токарі,

газоелектрозварники.

11

МК-ІО, АК-75,

1

електрики,

автоелектрики,

і

2

БРОВАРСЬКОГО ЗАВОДОБУДlВНОГО КОМБІНАТУ НА ПОСТІ ИН)' РОБОТУ ПОТРІБНІ: кранівники дизелектричних кранів МКГ-2,5, СКГ-ЗО, кранівники Ди3t:ЛЬНИХ кранів УБ-162-2,

кондуктори,

Водії І

3

для

Та тан, що виляски чути В йН­ ших ДВОірах. Не гра, а звичай­ IНїС1НЬЮІЙ базар . 3ау,важень не роби, бо .наберешся лиха. З цього ПРИlводу МІІ зверта­

Будинкові І\омітети теж не працюють. Я не па,м'ятаю, щоб меШКaJНlЦ1В,

столик

доміно. 3!раJШУ діти «гуляють­ ся» в І\арти, а Після 6-ї 'вечора

б~'ДЬ-J\УДИ.

нас,

зустрі­

бу ДІІ'НІ\У ,N'Q

встановили

дорослі «ріжуться»

,N'g 3 немає

урни, сміття

їх можна

Перед ві'l\на'ми хлопці

ДОН. А поки що ...

газони вИ'топтують

і

ЗНаІ. ь

ночі.

мовляв, буде поря­

Інесе за це Від,повLдаЛЬНОСТі .

дня

не

ти на вулицях наlВl'ТЬ після 12-і

д3/Н'1'И безДі~льНИ'Чають, моти­ вуючи це тим, що БУ'ДИНI\И не­ забаром перейдуть у вІдання міської Ради депутатів трудя­ щих,

можна

почути в БУ.::lь,я,I(У по,ру

поряд!)и

«перші».

Галас,

пісні

ночі. Чомусь і діти

не

громад-

СПlЬвжиття.

шок і блаГЩС1)РіЙ біля будин­ Н1і'в ,N'~ 3 та ,N'Q 5 ПО вул. Голов­ .ній. 3аселялИlCЯ цІ бу:диики од­ тут далЕ'КО

дорослі

правил

-----------------------------------------------~._---

Звертатися щоденно у відділ кадрів птахофабрики на адресу: м. Київ, 89, Броварське шосе, '16 К\І. Іхати автобусами

t

про

тини сім НЯНЬаІК, зелені насад­ же,ння, де вони зб~рег,1JИСЯ, без ,нагляду, їх безжально ламають,

рlчиоl школи.

............................................,.. ....-...............

Хто хазяїн?

реда,,'ц,й

А пони ЩО, І\ОЛИ В о.днlєї ди­

В. ПИНДЮРА, Броварськоl 8-

директор

Василь уже

їХ

майбутньому.

.не

винонують

ви~ідних

ПРИtСВЯТііть

хооонню дітей ваШО:'vIУ

два

.лuст до

Полуяна

жати ОСВіТу і обрати дорогу в ЖИТТЯ. Це, в свою чергу, БУ.::Іе оСе<РЙОЗНОЮ пересторогою Єрі­ .ніЙ Н. Я., ШевчеН1\О Г . Г., Пав­ лову В. Ф. І іншИІМ батькам, які забули, що виховання дітей їх святий оБОВ'Я:З0К.

(О;l,ІІнаIШ)

слюсарі по ремонту автокранІв муляри, водії, трактористи, старший БS'хгалтер,

забезпечуються ,пропискою

ГУРТОЖI1ТКQo\I.

кранового устаткування,

монтажники конструкцій, заступник головного бухгалтера,

За ;J.о[!і,;J.ка~1И звертатися ІІа адресу: м. БроваРІ!, ,вул. Ме­ автопіДПРИЄМIСТВО 09034.

Ta.lypr:B, 22,

електрогазозварники.

Одинокі ЧО.10віки забезпечуються ГУРТОЖ\lТ'КОМ

пропис-

кою.

За довідками звертатися: ~I. Бровари,

-

Друга програма І ків) lї зо Програм" :"KpaiH";,~OI" InОО НОВИНИ (1\1). 10 І.) J1..IЯ М)':ІІ)ОРОВОГО тгл('баЧС'IІНЯ «11з nopoJi ДОШКl~1ЬНliків і МО.'10ДШII '{ ШКО~lярів океану» 18 зо По ~1('tlіIiСl)КИХ міс..Вистав,," БУl'атіно» (М і цях» . (Уфа, ПСКОН) 1900-ТС.1свізіЙ· сВ Л е ніІІ !ІрО соціа.1 - дсмокра гію » ІІі nicTi 1915 Дні KY~ll,TYPH ПО..11)(М) І.> Концерт ла) p~aTiB Вс(>· ськоі 118родноі Р",·пуб.1іки в CPCf> СОЮЗНОГО фестива~'lЮ самодія.1ыгоo МИ- «CT3Bh3. UіЛI.Jl.lJа нід життя» Прем'€сн' цтва (л,1) 1215 «БjДI, СIІ.1і>IШМ. ІМ г(',']свізійного БЗГ~IТ()с('rіЙIlОГО хубудь спритиим » Репортаж з ДИТЯ ' ДОЖ 11 "ОГО фіЛhМ)'. (9 серія) чого спортивного табору. (Л ""ів) 20 Прогрзми IІ (> Р~д"Ч 20 ЗО Т!'.1свізіііlll вісті ОО 110ВИІІІІ (М)· ІнформаціііІІа "1ЮГР"". «'І а с» (М) .Об·єктив» Пер~дача Д.I~ «30p~lIид» МУЗИЧllа роз"", фото,"юбllте.1ів ()\аЗ311.,) ОО Кі· жа .1""з "РОГР8М3 (Софія) 2215 Н. HO.liTOIIНC сто.rІіття C~\3TH» Художній J\\іжнародному "інофt~стнн а ~1і І" N\OCKфі.1Ь!\l 192.:; - «.Мелодіі літа» фі :JЬМ- ні . «AK"l'O[)lI ~чаСIIІІКlI і го('ті KiliOКОІщсрт 20 45 «ІІа добра"іч ді,.IІ'» ФеСТlІва.1Ю» (М) 2:> І.; 1\01111"11

ВІВТОРОК, Перша

lї f\5 -

дllна

і

,' І,ке»,

І\ька

Ilашз

світ»

Іі

(Херсон)

Кllllгарня

ШРУТ3МН

афіша.

4() IR

ОО

19

10

~

«Лю·

«Лі

ro ХЛІбороб·

-

.ПНСI,меIlНИ·

.СяЙво»

ІІ'){ rирічки»

18 -'О -.Мар·

«ВОІІН

ЖJІОУТІJ

-

у

Харкові» (Харків) . оо Інформа· цilїHa програма «Час» (М) ЗU -Програма KO.ub0f10Boro lе."ІебаЧСНIІЯ )\убок

19

СРСР З ф~ тбола. .Торп~до» (Москва) ,СуднобудіВ"'IК» (МІІКО' ла ів). В перерві телевізійні вісті І., Дні К).1ЬТУРIІ По.1ЬСI,КОЇ На·

21

-

1715 -

Респуб"іКIІ

кеВI(l1

-

Прем'єра

~

СРСР

«Відбудова Тf" ~'1еRізіЙIЮГО

-

Я

Іваш·

Б.1еllдомежз >" спе"таh.'1Ю

(М) По закіllЧ~lІl1і пеР~Д3'lі вають біляві» і «Старс-59» .

«Спі·

12

-

10 21 ,15 -

JІИІІНЯ

16

lІерша

ОО ю"ісТl,'.

1245

-

18

LІОІ'ІОДА,

-

родноі

17

\ООО

програма .Тобl, ["раll

1230

40 -

Друга

програма

Музична

ІІРОГР"" "

\l08ИIІIІ. (М)

10 4'> -

rюно~» (М) ціа.lізму» Тс.1СН" рис

1015 -

Д .1.

.ЖаНно,

«Р"ДОIІ",'і со· (М) і;;

............................................................................... ,........................................................... НАША АДРЕСА: БРОВАРИ м"

вул. Київська,

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

11

комитета

154, -

ТЕJ1ЕФОНИ : редактора відділів (партіl!ного життя, ..........

ІхаТIІ автобусом

КП

трудящихся

н

районного

Совета

Киевской области.

З-82, заступника редактора" промнсловості, масової ро·

боти) і ретаря

ІНДЕКС

депутатов

61964.

Газета. ВИХОJlІІТЬ

у ВІвторок,

четвер і суботу.

- 4-67,

фотокореспондента відповідального відділу сільського господарства

- 3-18,

~

154,

Телефон

-

4-57.

Зам.

І по маршруту метро-Брова'ри до кін­

........................................................................ НА БРОВАРСЬКИй ЗАВОД ПОРОШКОВОУ МЕТ АЛУРГJТ в зв'язку з введенням в ексшrуатацію нових цехів

Z

НА ПОСТlИНУ РОБОТУ ЗАПРОШУЮТЬСЯ:

:

токарі, слюсарі-ремонтники, фрезерувальники, шлІфувальники, наладчики, верстатники по дереву, електрослюсарі, пресувальники, газоелектрозварники,

S

крановщики електромостових кранів,

:

tZ Z S

t

s

S

учні вищеназваних професій, робітники без спеціаJlьності (чоловіки і жінки). Заробіток становить 100-150 крб. на М!сЯIІІ.Ь.

Житлом завод забезпечує на загальних підставах. Робі1'нnкам нашого заводу за постановою ЦК КПРС і Ра-

ди Мінїс-грів СРСР, як працівникам чорної металургії, нада-

:

І

:

пинки «Завод порошкової металургії».

- 4-47.

: S

іі

сек­

2108-6633.

Ng

ються щорічні оплачувані відпустки до 6 днів, крім основних і додаткових відпусток.

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . .. . . .

Броварс!>ка друкарня. КИЇВСЬКОЇ області. вул. Київська.

: :

t

діти'»

- оргаи Броварского раilонного

УкраинЬІ

~

11 - : «Карусель» Т~леОГ.1ЯД (М) IR;;;;- • ;І а ша афіша . 1900 «К)р · .ї, КР'· .. · t ,1Я» Тслес"с"та~.1" 2():>о «ІІа доб·

учнте.1Я «Підготонка дітей до шко.' ІЗОО Т~.1евізіЙllі вісгі. НіЗ5Н а ша зфіша Ні .J1~lIill і;",,' раіllа» сСвітяТl) К .'1убні вогні» (ХарРЗllіч.

-

_

шко.lярів

Для шко.1ярів (Вільнюс)

.111 '

(,\\ )

відді.l

Ilевої ЗУПІІНЮІ.

11

15 липня

програма

ПрОМВУЗО.1,

кцрів КСУ-2 БЗБк.

- ..

1045 -

. •

Донецька обда,оть. ЦiKalВO проводять ... i'l1H,i ,ка'ні,к'УЛИ школярі у n(OHe'pC[,KO\lY таборі і\lені О.1е'"саll.1ра Матросо,ва КО\IСО\lО,lЬСЬКО,ГО РУ;J.оупрз,в.1,:'ННЯ Gтаробешіl ВСЬКОГС> ра.їlOНУ . У таБОlрі Е' ;J.итяча за.1із­

ДВР3.

OДlfHa'KH забезпечуються ГУРТОЖИТКОМ.

Ціl\аво можна розказатн і про СПJіЛЬНу роботу з школою бать­ "ів Горох:іВСblКОГО Миколи Бо­ рисовича, КаJlма<цуй Раї,си Сте­ панівни, Васильєва Михайла МИl\олаЙQвича, Німцова Василя Іва.новича.

-

ува.ги

Павлов

годувальники птиці, газозварювальники 4-5 розрядІв, сдюсарі-сантехнІки 4-5 розрядів, водії, теслярі-столяри 4-5 розрядів, муляри 3-4 розрядів, маляри-штукатури 3-4 РОЗРЯДІВ, допоміжні робітники на будівельні роботи, інженер-теплотехнік.

нількох батьнів-активістів. Пет­ ро Якович Кунець столяр киїIв{;ы\її мебльо.вої фабрщш, молодий ба'тьно. Иого син Во­

ноrваниЙ.

не ,ночує дома, ,кілька разів за-

КИІВСЬЮй ПТАХОФАБРИЦІ 'на пості'йну роботу ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: пташники (жІнки і чоловіки),

нав·

.'Інше

уроки,

не

домашніх за.вдань.

РОКУ.

розпов.істи

иласу і

учень першого класу

пропускають

ночують

над сто баТЬІ.іВ, ,та значно біль­ ше залучається до найр~зномача_'ІЬНОГО

-

Василь

по-

нітн.ішої роботи ПрОТЯГО;11

по поведін­

«2»

(l це ІВ II класІ). Хлопчина

Єрі ної Надії Яківни, :3 ЯI\ОЮ та­

актив

батьків. В І\ласні

ці

'інтернат,

справа

чжто

комітети,

був [з оцtНіКОЮ

АіlН"у. Але

МOQЖН~

баТЬК1,всьн,і

,расимі'ВІНИ. Ця сім'я прибула в Бровари у д'РуІ1lй чверТі ниніш­ нього Н!!Jвчального 1>ОI\У. Віктор ДО цього навчався ,в Трипіль­ ській школНнтерна111 та в шко­ лі міста Богусла'ва . Він вже двІчі ДРУГОРJЧНИК, в ШIЮЛУ при­

ра'тури та райвідділу внутріш­ ніх справ мова йшла про ви­ ХОВ3!!~НЯ ДОЧ;НИ і її, матері, поае-

ІЮЖ ПРОВQДИЛОСЬ чимало роз'яс­ нюва .'ІЬНОЇ роботи. Ії дlіти Оле~;­

СПИРJ.ючись

Пог.аНі СПlра,ви з вихованням си­ на Віктора і 11 рооі'тниці кафе «КоліБРі» Шевченко Ганни Ге­

М . В. Ми ,ставимо ,питання про необхіднІсть позбавити бать­ J(lі,ВСІ>НИХ пран Марченко Л. Г., а ГалИІНУ tНlaп:ра.вити в ШJ{ОЛУ­

Школа н~ша велика, в ній навчається майже 900 учнІв 3 500 родин. Забезпечити нав­ чаЛЬНО ',ВИХОRНУ роботу в школі тільки

заТРlnМува,вся міліцією у Києві.

t

t

Звертатися у відділ кадрів.

Ухати автобусом N2 І до зуАдміНістрація .

t

S S S

S Z Z

t

:

t

t

:

!

t

S

~"""""""""""""-"""""-"--"--------_. ЗЗof'\,б.lене

С'lІ і доцт.во,

ви;:r,а,не

на

lі,м'я

КИРИЛЮК

Катерини

Володймирівни, про З3l\l;, lІче'ння Бри;піl8ІСI:JК!ОЇ ВОСЬМI~ріЧної заг,ально­ ОСВ:ТJIIІ>ОЇ ПО!Еітех%іІГНОЇ школи в

1964

.році вважати недійсним.

82 номер 1969 рік  

82 номер 1969 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you