Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

РІК. ВИДАННЯ

29-Pf.

СУБОТА

13 липня

р.

1968 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОИНОГО

КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Ціна

коп.

2

Врожай любить берешливих ДОШКА ПОШАНИ

До останнього колоска

За подаННJІм: партійних, профсіІlлкоиих орrаиlза­ цlй та ди)Іекцlй радrоспів 1 птахофабрик завосять­ СJІ иа районну Дошку пошани передовики соцІа.пtс­ тнчиоrо

змаrаииJІ

ва

жнивах:

БІБА Опексій Миколайович тракторІІСТ-:11ашин:ІоСТ радгоспу «Здворицьь-ий». ІІра­ ЦЮЮЧІІ на роздільном·у збираннІ хлІбІ,в, щодня СІЮ­ шує пшеницю на 18-20 гектарах при нормі 1:3,6 гектара.

ІВАНЬКО

Гриrорій МИнович -

1\О~tбайнер «ЖВН-6>>

-

радгоспу <<Вобрицький». ~а 5 дНІі·в поклав у валки 1на 125 геН'Тарах.

Жаткою пшеницю

життя,

наповнилося

гуло:\І

~~ашІІІІ.

по~1і11но

це

біля

воно

Особливо

комбай­

нІ·В, які працюють групо­ вим методо:\1. Жатнарі від-крили І.:\1 фронт ро­

бІт

~1айже на

-

тарах

140

п<жлали

гек­

пшеницю

у валки. Найбільше ско­ шує жаткою <<ЖРВ-4,9>> механізатор Микола На­ сильович Висоцький. Нін перевиконує

'Норму

на

гектаорLв. Першість серед ком­ байнерLв посІв д~итро Михайлович Строй. Що-

дня в.Ін

.1анку,

ком­

Для тих, хто працює в полі,

організовано

трира­

зове

громадське

харчу­

на ції

М. СТРИЖЕНЮК, rолоан•І 1...енер ПухІв­ ІІJІемптахорепро­

дуктора.

ничному

гол1вськнй» впклинали на ~оцІадІстичне змаган­ ня своїх сусІдtв ном­

мили

кодимерсьний•. в

своєму

Ми,

пи­

гання

дистІ

го­

дено у

голІвчани, вирішили від­ значити пІдrотовку до сторіччя з дня народжен­

ня В. І. Леніна успІшним виконанням третьоrо

року

провести.

в

строюt

ЗІбрати

!за . . 12

п'ятирічки,

зокрема,

стислі

~ в11рат.

зобов'язань

робочих

226

на

жнивах.

валки

виробітну роздільному

na на

ме­

·ханізатори П. Семеног та І. Семеног, І. Попович та

нор~ш

якість

відмі'НІНа.

у

6

з~аганні.

Виклик

на

змагання

І

вІдповІдь на нього надру­ нованІ в багаrотиражних газетах обох радгоспІв.

шував

Воно

набуло

діевості.

агІ1'аторИ

гласностІ,

Ножного

обох

дня

радгоспІв

вручено

пере­

хідний червоний вимпел і грошову премію.

Збирання хліба продав· жується».

І.

з новинами по рідній країні і за рубеже.м, роз-

місці ще

rюві.в про найближчі І ІІІайважливІшІ завдання

І

В

косить

іншому на

звал

<<СН·З>>

комбайнер

толій ка,

дир .

пере­

комбайном

Іванович

-

Ана­

Мандри­

доповнює

брига­

На полях нашого

-

хлlборобІ·в. невимушена

Зав'язалась бесІда. І ко­

жен робіТНІШ внеловив упевненість, що хліб буде

зібрано

вчасно

І

без

втрат .

ми

хлібни­

загін!\у.

За три дні активних Ж.НИІВ МІ! СКОСІІЛІ! 70 гек­ на

звал,­

при

нормі

Зобов'-язалися

Ні.

зібрати

роздільно за жнива НЮ гектарів озимих І 50 гек­ тарІв ярих. Думаю, що впораємося з роботою в стислі строки.

не

Можна підведе. -

сепретар

вірити, що підтакнув

па;ртпому

рад­

І

госпу Васи.'ІЬ Федорович Чепела. У цього кому­ ніста слово з дІлом не

Сенре'Гар

двигуні

парторганіза­

радгоопу,

передодні редбачені

виданІ

сос. йде

на­

жаткарів

-

дні·в

да.

снль Федорович. це підбадьорює вик.1иRає

в

ентуз\аз:vr,

від душі

На

них

МИХАЯЛЕНКО.

він

на­

є

резервнІ

на­

замІни~о.

Відчувалось ,

вірить

в

Нее людей,

-

що

довірену

НО:\ІУ лану в цей

бирали

й

ме­

час під­

ВІДДІЛІ\У

бригадир т р а 1\ т о р н о ї бршади Григорій Трохи-

.1и

Та

JЮЛОТИТИ

на

обличчях

З

ОбіДу.

комбай-

в

ДОСТРОКОВО Трудівники

шум моторіов, і людн пра­ цювалн легко, без напру-

ляться

ження,

ніби

й

наближення рання

зовс.І.м

Не

вечора.

саме

не

ПОМ•іЧаЛИ

оби­

розгорнулося

на повн.ий хід, і всіх охо­ пило

таке

бажання,

не

щоб

зупинялася,

аж дони на полі не шиться

ЖОДНОГО

Т. На

фото

(вгорі):

радіе,

пшениці

ним

1\ОЛОСІ\а.

ПЕРЕВАЛОВ.

ХИТРИИ

ся

зали­

що

налнте

зерном;

П.

П.

колос­

дорід-

(внизу)

його агрегат у загінці.

ра­

В ІСТ І

Рс1юрдний

Від того,

урожай зерна дають нов1

жай

І:аз >>,

організовано

завершують їх збирання.

На

заготівельні

пункти

надійшло

40 тисяч 109 тонн хліба при річному п:Іані 35 тисяч 70 тонн . Господарст.ва печують

себе

створюють

сі

району повністю

внсокоюtісним

необХ'Ідні

фонди,

забез­

насінням, в иомллек­

проводять всі польові роботи.

Продаж хліба триває.

державі

які

вперше

тошІПробних

понад план

вирощуються

дільницях

і

в

на

дея.иих

сор­

пе­

редових господарствах Нраснодарського краю. На Усть-Лабинській держсорто­ дільниці,

наприклад,

найга;рячі­ хліборобів.

цим

залежить

доля

ІіІі,всьно!

врожаю .

Семипол ·

птахофабрики

прагне

усю

вести

роботу про­ стислі строки І

в

яиіс-но. жнив

зібрано

по 7о,8

центнера зерна з кожного гектара

-

Ще

до

t;ло

початку

закінчено

сі­

нозбирання . Усе сіно упо­ рядновано.

Зараз ООНОВНе ратис>t

з

техніна

працює

Озимину дІльнюІ перші

ВПО ·

-

зерновими.

в

Уся

полі.

збираємо способом.

дні

роз ·

Уже в

відзначилося

чимало

механІзаторів.

Так, ко~байнери Н. Васи­ ленко та Л. Єсманович обмолочують пшеницю у валнах на 18-19 гекта­ ножен.

солому.

лущення

Хід

створенІ ж скир­ Проводи­

стерні.

соціалістичного

змагання

на

жнивах

ви­

с·вітлюємо в <<Налендарях трудової цевому

славИ>>, по міс­ рСІІД!омовленню.

Пе-реможцям

вручаємо

перех~ червонІ вимпе­ ли, грошовІ .премії. )..J.ля тих,

хто

тнивує,

на

зовано

громадське

1 О центиврів більше; ніж дає знамени­ та пшениця <<безоста-І». По 76 центне­ рів зерна з гвктара таиий урожай

вання.

Магазин

пшениці <<Кавказ», одержаний на тима­ шівській держсортодІльницІ.

справ·

за;вданням.

колектив

тують

сорти озимих пшениць <<Аврора>> . і <<Кав­

пультур,

-

для

яг: вони

з

Тому

ться

ііону Кримсьної області виростили вро­ зернових

по.ра

Спеціально бригади відразу

СОРТИ-РЕКОРДСМЕНИ

Нрасногвардійського

KOMПJeKCl

Збирання

рах

СІЛЬСЬКІ

.

один

ша

об~олочували

аж

ще

внвся Петро Прокопович Хнтрнй. Та не :змовкав

робота

на "1ю1 три самохідні ном­ баіІнн. Вночі тут пройшов ДОЩ, СТебла Й НОЛОСЮІ довго були волог.і, rrоча­

.

ЗанІнчу;вався

трудовнй день у полі, га­ рячий день «активних ЖНИВ>>, ЯК образно ВИСЛО·

СТОМІІЛИСЯ,

А за хутором Михай­ лівкою на велиІ\ому хліб·

На­

працюють

дРУГО:І-ІУ

нас

швидко

техніку, в сили своїх ханізаторів.

трудовий

впни

у

вання.

роші моральні сти~ули. відзначення передовиків каже

гідравлічний

У словах бригадира не було гіркоти й розчару­

збирання.

-

вІн

геюарІв.

Як бачите, не все гладко, і поломки

ооси,

і

ВведенІ у нас І хо­

З}1аrання,

75

трапляються. Та це не бі­

жнив. Там пе­ матеріальні для

вІддІлнІв

зібрав

Правда, оце тільки що у нього вийшов з ладу в

ції показує нанази дирек­ тора

першого

уже

розходиться.

роботи

номбайпів на тік від­ значився П. Нузьмик, теж

якість

'день.

-

Номбайновому

.від

якому

світловий

масиву озимини,

ви­

днLв. Хліб .агрегату П. Семенага вру. црогресив­ чено перех:ідний червоний . ним роздІльним способом, .вим,пел "і першу премію. запровадимо групову ро­ Другу премію одержав боту комбайнІв. Працю­ ко~байновий .агрегат ватимемо •на жнивах так, І. П01Повича. Серед шофе­ щоб ІВийти переможцями •Рів на перевезенні зерна ярих за збиратимемо

хліб нового врожаю, зl· браний їхнІми руками'

від се­

нетеленого

інші, які на косінні обмолоті хліба значно

роб.ітку,

на­

пішов

чем ФdлІпчичем вІн доко­

Високого

збиранні

·перевиконують

а

Панла­

добилися

І

днІ· в,

<<У ее

пшеницю

гектарах.

·1

озимину

повідо­

розгортається зма­

жнива

без

з:-.ш­

редакцІю:

ширше

.сали

хІд

гання сусfдів. Учора з радгоспу << Не­

байнерів радrоспу <<Вели­

не

уже

ми валками. Жаткою <<ЖРС-4,9>> на тязі трак­ тора <<МТЗ-50>> з жа'Гка­ •рем Павлом Францави­

n'ять

линодимерський•

що

на тін

місця, і сенретар партно­ му коротко ознайомив Іх

устаткованим

заробІтна пЛата за перші

ДВОХ ГОСПОДАРСТВ

про

пше­

його

неподалІн

серед

І'J"СТО

на

полі.

застали ла

Прокопович

трудиться

а

них теж високий тю півтори норми дають за

-

урожай.

-

доволення

жіть,

На нілька х.вилин всl механізатори зійшлися до

Виробіток

хороша.

комбайнерЬв. зокрема під­ вищена на 60 процентів

ЗМАГАННЯ КОМБАЙНЕРІВ інформують

посіви

nідгорнуті. Буйно зеле­ ніють після останнІх до­ щІв рослини, рясно цві­ туть, обіцяючи щедрий

Петро

на

трантор­

у

Юрченко.

рази підживлені аміачною водою· та суперфосфа'Гом,

А

косили

пшеницю

Валентин Корнійович .Ка­ люк та Микола Іванович

70-гектарній планта­ тричі оброблені, два

зараз

масиві

ною жаткою механізатори

високі

-

товаришами

стимули

Ще напередодні жнив ко:\16айнерп радгоспу << 1·о­

му звал

врожаї картоплі. І ниніш­ ньої весни старанно по­ ТРУJдився ланновий з сної­

•вання.

ськоrо

<<ооб­

вирощує

гектари

обмолочує

червоний вимпел І грошо­ ву :премІю. ВІдм<Інно пра­ цює і номбайнер Микола Андрійович Висоцький.

.

радгоспі

нерів 1 1х помічників вид­ но було неприховане за-

з радістю проінформував нас лаюювий. Звалює­ мо за день по 22-23

байном «СК-4• валки пшениці на 18-19 гек­ тарах. ЯКість вІдмІнна. йому вручено перехідний

5-6

в

тарів пшеницІ

МаІорить червоний вимпел У ці днІ в полІ вирує

знають

~ович Чуприна повів нас на свої поля. Та~ теж кипіла робота. На ·одно­

рнцький>>. Не один рік очолює він механізовану

ми

ко~байнер радгоспу <<Зоря». Жаткою <<ЖВН-6:.> за першІ шість днів ро:щільного збирання хліба поклав у вашш пшешщю на 138 гектарах. Тепер комбайном <<СН-3>> приступив до об~олоту вас1Ків. . СТРОП Дмитро Михайлович nомбайнер Пухінсь!\ого племптахорепродуктора. Ко~байно:<.І <<СН-4>> щодня обмолочує валки пше­ ющі на 18 гектарах. ЦАХЛО ГригорНі Кузьмович жаткар радгrюпу << Требухівський». Викошує щодня пшеницю на 24-:---25 гектарах. КОВАЛЕНКО Микола АреентШович ко:11байнер радгоспу << Требухівсьний». Комбайном «СН-3>> об~юлочує валки пшеницІ на 17-18 гек­ тарах і видає з бункера 37-39 тонн пшениці. МАНДРИКА

АнатопІй · lваиович

Тракториста Петра Про­ Іюповича Хитрого з Жер­ ді·всІ,кого в-ідділка добре

органі­ харчу­

вивозить

у поле товари першо! не·

обх<Ідності, а танож про­ холодні напої, пиво.

В. МАЛІЯ, rолова

місцевкому.


Господарі rолубоі ,Десни

ЗАВТРА ДЕНЬ

РИБАЛКИ

j

. . виробничими усшхами зустрІч":ют.ь свО! свято - День рибалки - члени ЛІткІвськоІ

рибу,

Висо~_ими

\

!

~ професІнне риболовецької артілі

імені

40-річчя

Жовтня.

Про

їх

професію й розповідається на цій сторінці.

прибережн у ...

про

Невдовзі

це йшли розмови заздалегі·дь. І ось з риболовецьІюго колгоспу імені 40•річчя Жов11нл, що в

с.

ЛІтнах,

Колгосп

чергова

вого ,

Юльна по­

човнів,

колективного

приходило, водних

lдО Шрново,

що

му

багаrств

це

уже

колгоспу.

йш.1и до

не

стало

ріс , не скаже, що рибаль-

ви11ку колгоспу.

Рід я1юго до човна

Вважайте

-

й

риболо-

колгоспу.

що :артілівців ють бідня-ки розташованих берегах Деони . ла народною,

з дІда-прадіда риuбальсьного

пришвартовании .

зміцненню

кі.1ька

Але

куркулі, непмани про·рахувалися. Ім невтямн:и,

tвс-ячи:иу. Поступово бесіда .перейшла на свій нол·.roon. З цього ·моменту більше говорив Василь Трохимович Марченко,

•порівнянь

з

і зміцн Іла ціла справжнІх госпо­

Голова нол­ імена

t;те-

не вдаючись до пап ерів, він по пам'яті почав роз­

лідтри мууоіх сіл, .на обох Ріка стабо народ

віна:\ш

н итки

була

для

селяни-

матір'ю-годувальни-

уже ІдВадцять .1іт рІкою цею. Безземельні мужики мотаюсь. Ноги важнуватІ протягом літа сnлавляли стали, але без ріки жити І ·вниз по течії ліс, ловили

добували

з

Варто згадати с,ім 'ю ста­ рого доевідченого рибал­ ки Jвана Тихоновича t::в­ тушенка . Разом з ним виходять на т ихі і стрім­ ка nлеса дв а його сини­ Віюар та Володимир. Чи-

горем

поnолам. Звичайно, що й

,

Булаха,

дружний кол ектив ·вилов­ лює рибу поблизу Києва .

nовЬдати. До 1952 року наJйважчим для рибалок було << лямнування». Щоб уяв ити, що це таке, до· сить пригадати картину

Рєпіна <<Бурлаки на Нол­ зі». Сітки ллели рунами,

Куз ьмича 1

дан і .по селах ЛІтки, Жу­ ни. fІухі•вка, Рожни, Но­ греби та інші. Хороший,

роз­

Тут же,

любив її, оопі·вав у своїх думах і переказах . Десна

сам f на

центнерів. кільнах років

Григорія Іванович а Нн­ соцьJюго , Івана Федоро­ вича Безуглого, номуніс­ та Д:-.ппра Юхимовича Пиндюри . Це бригадири і рядові рибални, котрі зайняті звичайною буден­ ною працею. Вони розн:н­

важко, але

вецьn:ого

про дощ, про і про всяку

і,

807

назаває

пана

Бо хто на воді ви-

лись усяні

роз~юви: косовицю

госпу

котрі

ство легка справа. Ми попросили головно­ го бухгалтера навести

ти

працю,

завдання

дарів Десни.

нолен:тиву. Хоч

і зна.1и, rцо

ЙШ.1Н

а

очевидшим, з шаленою люттю різалн сі п;п, тоnи;111 чоп; 111 , о.ои перешкоди -

господарсью

виросл а n леяда

допомагали бідияни ново-

життя

господарі

вони. А коли

кубрин, точи-

правило,

держа·ві Протягrш

не

де має бути лов. А тим часом в тІсній кімнатці, яка правила .рибалкам за своєрІ~ний

пол егшила

ФОТОРЕІJОJ~ТАЖ~

дві-три

і один з них, Оленсандр Десні . rм і в голову не на моторці

десятини

гато як

завтди ·викон у ються . Вів­ річний ПЛаН НІfНіШНЬОГО .року 560 центнері-в ри­ би, а ВИЛОВ ЛеІІО і здано

би не річка під бока:~>~ помирай, або з торбою по с віту йди. Через це так нревно

привільно почувалося на

Бє"ьс 1\"И"ІfТОВИ 1 '" ч " Ьn"И-и, . п_и н т зг оди-вся << пІ,., .. и У И» нас

або

більше того, що сіяв. Нк­

сітни ото і вся онасть риба.1ьська. Ворогам но-

в село ЛL,."'НИ . в нон торі ІЮ лгоспу ще сидІли рибалки,

з

lti

-бу:в заснований - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

тріпаних

ний лов. Поспішаємо

хотів

пісок, горби

селннин

під 'їхав голо-

у 1929 році.

брига•да 'відпливає на ніч-

не

господарства, то й збирав

ва артілі Олексій Стеланович Денисенно-. З урив'Частих .спогаді-в .вималювалась історія господарства.

ловідо:~>~или:

годині

18

0

чортополох

автомашrnш,

чооніІВ з навJ.сними мото­ рами. Є ч имало сіток та іншого необхідного інвен­ таря . Водна техніка наба­

болото. А ко.1и мати уяву про рі•вень тодішнього

в реданцію. ,Цо так і тримає, •Ніби вербу

фоторепортаж,

й

--.-..... рости :

Дня рибалки конче лотрі-

бен

селя~ якусь

що

не можу. Як заманила вона :~>~ене ще хлопчако~1

дзвінка

.1-а частина

тажних

де<:ятину землі, то такої,

_,____

Поч.немо із самого початку, з телефонного

траву на

лугах. Тим

і зводили кrнф з нінця'\1И. Янщо правда й ма­

трудові будні, досягнення в праці, нелегку, але почесну

_ _ _ _ _....,...........-.

косили

ГІфИрічкових

малий << Водний>> стаж ма­ ют ь Іван Антонович llі ­ хотеІшо, Сергій Іванович Косар, Оленсанд'Р Кос­ тянтинович Еолова І ряд

риби було не гус то. Тепер колгосп має по­ тужний с.кутер, три ван-

іНШІ-'Х .

ПіС.1Я то.рі

РОЗ:\ЮВ И

в КОН·

радгоспу

разом

Ос1енсандром

з

Микитови-

чем nідніма ємось ввер х по Десні на пошуни ри­ бал~.>с ьк оrо човна. Десь

кілометрів за 12 біля << Голубих дач » має бути бригада Григорія Федо­ рович а Бонда·ря. Це до­

М. В. Деннеенко ЧІt~І

рибалка з досві)(ОLVІ. ІОн зна~

-

~І е.нше пориві в в :аі11ці, тим

латок,

яскравих

дерев ' я­

лон.

групи,

та,

раз-два, раз-два. БіЛя щ1х з м"яним плесно'!'ОМ опус­

до

цього

ла

земного

раю. І коли Олекса·ндр Микитович тихо , задум­ ливо с.казав: « Гарно ж

втупи лис ь

Ось

лише

ти повністю шу

лі су

ставок . ..

У

тому

,рибою.

)•вагу.

друга,

-

захоnили

ло,

на­

жи­

-

Ой та й здорові ж

коропи отут у с тавку

жи-

путь! Як .н очви! І як же хочеться впіймати оті Та ще

після того,

-

що ви?!

Та

як nоведе ,

-

<,_ночви~!

як вам скажуть:

Та там

я-к ухопить.

ян сминн е,

так і не думайте пhдс інати ! Намагай­

тес я, щоб з Ірва•вся сам. Бо й rачаш не буде, і лlсн и н е буде. і В)ІДЛища н е буде, і сам і ви, ян за дуба

не вхоnитеся, у ставку будете ! Наші та.к.і коропи !

Не короnи, а жеребці! Вони в нас особливої поро­ ди гібриди: мати дзе ркальна, а батько си­ ;нентал.

Отож і хочетьс я впіймати отаного гібрида ... Ви к о ли-небудь переж ивал и такий мо:'vІ ент , коли вам на га чок клюнув нороn? Переживали? Н ал и не

ва ш а

натяг.лася ,

;

юшку. . .

га чок

вже

ПИ!сано,

не

буде мо

ще

раз писати ... В py itax у -вас вудочка. Лісна у вас wрLпка, гачок у вас сталевий, загартований, міцний. На гачку картопля, :шарена якраз враз . Ви ди­ витесь н а поплавон так , як навІть , коли були же­ н ихом, Не ДІ:ІВИЛИСЯ В ГОЛубі ІВЄЛИНі - ВеЛИКі ОЧі СВОЄЇ коханої ... q таною у'вагою , з таним бажанням, ІЗ та­ ю~м чеканням . J роопом паплавок сіп ! А вас у серце штрІJJ(! . Ще раз с1л! Ще раз штриІ<! І ось ва ш .попла·вок поїх.а~~~,лоїхав-лоїхав і зник п ід водою. Коли почина_є. поллавок їхати-їха'!'и-їхати, ЛОКОТИЛОСЯ•ПОНОТИJІОQЯ,ПОКОТИЛОСЯ ТОДі у вас іЗ-ПіД серЦЯ

ЩОСЬ . ХОЛОДНе ,

ЛОІЮТИЛОСЯ,ПОКОТИЛОСЯ-ЛОіКОТИ ­

ЛОСЯ нудись униз. І ви •лочу:ваєте , що оте холодн е вдарило вам у п'яти. І вашим п •ятам холодно. Ни за вудну р-р-раз! лідсІіКли. І почуваєте, що в ,руках у вас щось '11ріпоче! І бачите, що л існа

-

дугою

-

р- р- ро.з ! ЛясІ, !

а

короп,

на

мить

Вн

-

Гіlчон: св і жу

н арт оп.1ю.

Закид ають

знову і сердито

Здо ровий , аж чорний!

-

в ідповідають і зно-

со nуть.

ГLрше , ро зу міється, н:о.1 и поnаде т ься такий коро ­ пище, що з вашої .1іеки зал ишаєт ься т ільни клаn­ тин . а гачок ваш при,крашає нороп у верхню губу ... В .таком у ви:п адку на заnитання сусіди, що тра­ пилося, суворо в ідповідається : - Порвало!

...Так

-скажіт ь,

nрошу .вас ,

варт чи не

варт вуди­

т и коропа, nереживаючи от акі хв илююч,і моменти? Ми

вже не

говоримо

про

переживання,

нол и

ко­

роп не ·з ірва<вся, а його привезено додому , замари. новано, чи зафаршировано, чи просто засмажено! І ви закусюєте та й ·розповідаєте : - От як nотягло! Та я не з тих. щоб упустити ...

Ну, за:к усюйте собІ на здоров'я!

*)

Др.у к.уєтьоя

І

з скорочеНІІІ НіМ.

цигаркою

бригадир.

звичкою,

прим ен·

по­

кидали у воду хай nід­ росте н:а волі . Вже починало сутен І ти.

На голубому

.плесі

і Чо·

вен, і л юди на ньому зда· ва лись

Не лише для бригадира Григорія Федоровича Бон­ даря

З

Здоровий зірва;вся?

-

n ихнув

nІш·

уздовж

ста кіЛоГІрамів. Дріб'язок

п,ри ем,но

б у.н кер 1ри6у.

Коли сусі•да заnитає :

дивлячись

трапляла й хороша щу ­ на 1 лящ, й інша неnог а· на рибина . В ту ніч во­ ни таки витягл и більше

ще

Сnокійніші риба:tки в т акий ~юм е нт вигун ують щось . залежно від темлера~1енту, і нажи вляють на

Малувато риби

-

давньою

смик !

от е терілий,

заходу

ш ували улов. В невІд

Серце у в ас но.'ю­

стоїть nеред в ами .. . Які хвилини! ..

ву

це

Раrпю1

порожнЬй,

світ .

Про

вудлище

т н т ься, дихаєте ви пшбок·о і приснорено. Ни вж е ба чите цього короnа або фарширова ним . а бо мари­ нованим, о.бо просто смажен им, а з голови

рано-в ранці ще й ра·несенько. Благословляється на nЩводитЬІся . ..

а

і ві н на березі ...

-

. ..

Янусь мить помовчалн, поті м ,ро'змову почав Ан· дрій Минитович КравчуІ( : - Як тіль.ни вода спа­ дає , велика риба п<>спіша€ в ДнІпро. Залишається один дрі-б'нзон ... Прав-да , рибалки, за

Ocr,

ІЦе wрок

третя

і

ДалІ

чем.

туди ... короп уже б іля бе ре га. Ось ви ткнулася його голова, ocL> уже ви;дно його с-пину . Він рветL>­ ся, ви г ин аєтьс я, б'є ;.овостом , скруч ується бублико;-.t, виривається... Але ви його не п ус-каєте, ведете ...

со п у ть.

загорілося небо .. . То сонце

ст руна,

-

ривок

- Десна о-бміліла , підтр имав вусатий, серед­ .н ього він у рибалка, якого величали Василем І сакови­

і тре м тить ! Єсть ! Він. короп! Веде-г е його до бе ре­ га ... Вудлище ·3 лі·ско ю ходит ь .по воді сюди, ходить

пе ре жив али, обов'язково лереживі'ть, а ко.1и п ере­ ж ивал и , вам закорт ить цей ~юмент пере жи ти ще. Уявіть собі таку картину: сидите ви над ста-вком

Ліворуч од вас

як

куля.

наnовнена.

ріни,

не.мож­

лнво було про щось ні говорити. ні думати . ,Ци­ вишся і дивує шся. Куди н е кинь око>І сріб.1яс­ т і в ерби, а між НИ:\111 сотн і рі знокольорових па-

но ропи

до

зроби аи перекур.

кількома

п р осто

точн у .

Федорович

Один

Ж>рзина

КОРО П*> ставку

одну

Рибалки струшують нрай сітки. Вода ніби ожила, забурлила , засріб лявіла

~ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJ)

Серед

в

Григорій

Після третього

мовилися

кри­

розмфено :

лідігнав човен

'

слов а.Уш. Десна і її бере ­

вут ь . Отакенн і коропи!

обидва

природа, а чудо»,

За -весь шл ях ми пере­

Остап Вишня

тягли

повІльно,

налась сітна, 1 ніби вчу­ валося раз.._два .. : :3да­ валося, що тОму моно­ - •подумалось, що, пе-вно, тонному погой,цуванню в цьому і є той ел емент кам'яних постатей не буде романтини, який роками й ні·нця . Нарешті біля тримає рибалок на водІ. самого берега вода закру­ Та й як е серце не заще ­ тилася, сnінявlда . Діти, мюь від оцих дивних, не~ЩО В ТаІ\ИХ ВИПадках весь час тупцюютьсІJ по· близу , гарячими очим а як. Не

ча.

УХНЕМ!

Розділившись на двІ

них дач. Всіх тягне на Десну СПеІЮТЛИВОГО Лі­

свідчений рибална, і ніно­ лн ще не було випадку, щоб його сn ітнал а невда­

Ей,

більше риби.

В·еЛИЮ1ІМ

:конує

•висипати

Цю

в

оnерацію

З·З•ДОВОЛе!fИІЯ:М

ВИ·

кож!Ний .рибал·к·а.

ся ·край В&Л<і ,

nовторню: wра євидів , від бі леньни х хат, що чере­ спи нилися

нян ськими nт-ашиного

понад дес­

Іfручами, клопоту

·від над

голубою .ріною ... Олександр Минитович ще здалеку упізнав свою бригаду: - Якраз мчаоно при­ ї ха.тrи . Скоро невід на бе­ ре г

витягнуть

.. .

Бригада н евел ика . Крім бригади ра, нотрий пиль­ нува в

з

човна

за

поло ­

женням невода, на бе рез і nоралось ще ш і с·ть риба-

силуе ­

но прочитане, або поч уте з ДИВНОГО 'ЖИТТ~ .рибаЛОН:. Видно було, як на тл-І зга­ саючого неба здіймаєть­ рука

дою

к азновими

та~ш. нага:ду ючи щось дав­

ЯК "ІИЯСЬ

л-рощально

моторному човну,

ми

швидно

махає в я.кому

залиша€мо

« Гол убі дачі». Оленсандр Микитович напружує всю свою могутню постать і гукає

в

сутінь,

туди,

до

с-воїх товаришів :

- Е-ге-ге"гей ! Ло вись, рибко, вели ка й маленька! - І дзвін·ка, стоголоса лу­

на котиться Десною,' шу· гає в проти леж ний берег і довго ще живе м іж гус­ тими , ноематими вербами .

Г. БРАТЧУН. Фото

автора.


••

j'====;;A~~~~~._~:ЛJ ЩО Б З РОСТ АЛИ НАД О І [!~ шw~ ~[!lliilla!U'WC!tlli І ДА~~ ~Ал~h~~ом r.

А. («Требу1ХіІВrСЬКИЙ») Висоцька «Т;ребухі 1 ВСІ>КИІЙ») Оксюта о. Д. (РІудНІЯіНІСЬКИЙ Пономаренко

ДОВ. РВИ

;)460 1460

n. (

r.

ІЛЛе:ІІJІТТ ах 03 а<В'О Д)

Доя.рки, назви господарств

1459

Назмієва У. К. ( <«Бобрнцький » ) І. (РуІДІНrЯІНСЬІКИІЙ Скоробагатько

і456

r.

Базир У. П. ( «Великодимерськнй:.)

Юхта Г. С. («В·еликодимерський») Швачко К. М. (Ка.лит· янська)

(«Неликоди.мерський»)

(<~ПІЮС·ЮЇІОСЬКИЙ»)

Wелест г. л. (К1МІ1JТ.ЯІНСЬКа• ) (uмені Кірова) Якуша Г. Лостол М. С. ( «В.е.1ІІІКО!дІшерсЬІкий») Теплюк м. Г .. (БОІUЗІНІ:ІВ'СЬКа· ) ·Теплюк Л. С. (Бо!1д<аtЯ~вська)

n.

Дяченко Л. К. («Руса<ніІвськи•й») Каціон М. І. ( «Зор<я») Яковенко К. А. (імені К,і.рова) Міщенко г. І. (КалНТІЯ<НСЬІК!З) Коваль А. Я. (Ка.1Ит~нсьwа) Миколаєнко г. с. «Плоокі&СЬІКІІ•Й») Лесик Ф. І. ( «П.rіо~жі!воькнй») («Р)ЮЗІНЇІВСЬІКИЙ») Диченко А. Стафієнко о. г. («Р<у.санЬВСІ7КІfЙ») Михалко г. €. (і~Іені Кірова)

(

n.

(«Требу хі•ВСЬКНЙ») Коваленко Т. Б. ( «ТребуJОuвський») Г.

Г,

Топіха Г. І. («Ру~а.н,вський») Дужнк Г. С .. (І0і,1ИТЯІН<СЬКЗ) Соловей А. Т. («Руоа.ні·в•ський») Литвиненко М. К. (і·~Іені ·~і,рова) Цьом ка С. І. ( Бо•rщ,а.ні•всьюа) Теплюк .М, Т. (Багда~ніаська) Негода М. М. (і<~rені Юрс<ва) Кирієнко І. К. (і·щяІІі Кірова) (імені Щорса) Корчага Г. Со.ловей К. Ф. («~уаа<!Іі'оськиЇІ») Ковбаса к. г. «РуС1Ші<ВіСЬІКИЙ») Щербина· П. П. ( «Пл·оокіІRСЬІJШЙ») Селюк А. М. ( «Ве.шкоди;мерський»)

r.

(

(«П.1оскіtосью~іі»)

Фесіок в. м.

258 524

484 ІН нн

n.

491

391 442 232 258

395

424

437 257

(

r. n.

442

447 246 358 348

318 288

1410 1409

279 352

1409 1408

:в2 :і09

1400

331

1394 1393 1389

1384 1384 1377 1375

1369

1366

298 233 333 298 298

:юз

279 333 309 295 358 317 342 273 327

1354 1353 1345

1345 1342

1341 1341 1339 1337

1326 1325 1322

Комуністка Надія Федорівна . Макушенко своїми не· Лише в створення достатку продуктів тваринництва. цьому році від групи первісток надої.па 229 центнерів молока.

На фото: доАР'Ка радгоспу імені Щорса Н. Ф. МАКУ· Фото А. Коза,ка. ШЕНКО.

323 3Z3 281 334 307 321 278

.

С~р<Щ .вер·rої

1528 1527

158

!52()

370 280

1516 1482 1480 1474 1461 1461

220 229

по

п.

Галицька о.

Воробей А. К. (Ка,1И11ЯІнська)

за

'дажу цтва

гідно

.

тваринни-

продуктІВ

державі.

Готуючись

зустріти

50-річчя

Ііомуністичної партії Украі­ ни, радгоспи й птахофаб­ рики

достроково

виконали

шеетюІісячні плани прода­ жу молока, м'яса, .яєць . рівень виробниПроте

що з одинадцяти спеціаліовоче-молочних

зованих

два -

тільки

радгоспів

і

«Русанівський»

«П.'Іос­

спра­ ківський )) -успішно вилися з своЇ)ІІІ зав,Іання­ виробив за :ІІИ- Перший лівріччя на 885 центнерів плану, другий бідьше

на

2059 .

Інші ж радгоспи

не виконали своїх завдань,

а в ці.1ом}· по району ва­

ловий надій на нери нижчий

2942

проти відпо-

цтва цих продуктів ще не­ достатній, у районі не ви­ наявні користовуються

період відного Особливо року .

можливості для підвищен­ ня продуктивності ху доби. А це, в свою чергу, зумо­

контраст

в

цент­

надоях

минулого помітний по

рад­

ні по району становив ШІ­ ше 8,4 кі.'Іограма на 1\0JHJвy. В той же час у р;цгос­ пі « РусаніВСЬІ\ІПЇ » )\ІІН)"ЛО­ Го )ІіСЯІ\Я одrржа.ш по 11 ,9 а 1\орову, на кі.1nrрама п·лос ·ківеькі

твариннтш

кідогра~rа. госпщарства всі справилися і з зав.1анн.ями м'яса та по виробництву «Боб­ Це радгосп яєць. рицький» та СемиполківсьЗменптахофабрика. ка цих виробництво шили проти попередпродуктів деякі інші і нього року

Не

рядом

рів менше, ніж торік. найкраща пора діто -

ким підвищенням продук­ тивності худоби й птиці,

тваринництва.

ли є вдосталь дешевих зе-

вих завдань

господарства.

Початок чя слід

другого півріч-

ознаменувати різ-

продажу державі продуктів д•l.Я одержання молока, ко- добитись виконання плано-

Першочерговою

пробле- лених

кормів.

Але

.всі

для

у<мави

бригадир ферми.

...ІЩЗІНІН~М 'ІИТИW. ~ . .до свя-та Велнікого Жовтня. 50~рі.f<я · Н~m~до~і Ком'ІІартії У!ІОJ)аr ї.ни кj)ащим 111ашим [Jра:цvвІНиюім 1'Ва!р!!1НІНІЩТІВа nрис.воєно· цочеоні званrНJя ударюш:а ко\\ІІ)'ПІЇСТИІЧНаї праці. Иого •УДОСТ<JІЄІІfі ші;сть доярок та вісіом ІІТТЗ.ШІНиuь. Бриі'а;ді :n;т.3І!lІІн.ИІЦь, яка nід ке. р hВНИ· що •несучок, приюноєно

виконан.н~ ня •КОлектиш·у К0}1')1Н·ЇСТіІЧНО'і

зобов'язаІНь ло ~~~- ЛІраці .

На передс.викі·в рі,а,няють -

рооницrnу ·і л1род~ажу дерnродуктів

:ІЮЗJВі

'ГВаринни· ся ·всі тва•рИ<НІНИКИ.

по

виробни-

не цтву й продажу продуктів

мою-· у на.с і · надалі зали- скрізь ііого використову- тваринництва державі. Ще шається виробництво моло- ють по-господарському . Се- є можливість надолужити 1\а. Адже не може не ви- редньодобовий· надій у черв- прогаяне.

плану

Виконання

виробництва і продажу державі продуктів тваринництва господарствами району з І січня по І .пипня 1968 року

....

-;:' НАЗВИ ГОСПОДАРСТВ

11,1

видно іа господарств, як зведення, піврічних планів

невиІ\онання

є

С. КИРИЧЕНКО, щва й птахівництва. Ро· Кабакова К. Ф. (Се)шnол.кіоська) старшин зоотехнік. с.Пtрабі11ники прагнrуть Батина Т. К. (Семало.'l!кі<всьн;а) ------------------ ----------------------------- ------------~~~"н.м~.~

госпах «Плосківський » , де він зріс на 1809 центне­ рів, і «Требухівський», де на 665 центнеодержано

вило

ДОІСТрокове

:рІі<~:н.их

(С емипол·кі<вська)

Ізозуля н. п. (Се)шло.·ж:,вська) Печура r. r. (Се:VІИПО.lКUВ<СЬІКа)

Закінчилось перше пів- кликати тривогу той факт, річчя третього року п'ятиферм Працівники річки. ощьшості · господарств ра­ йону добилися значних )'С­ піхів }' виробництві й про-

Бобко М. М.

корму,

пuдн·ЇІЖ!Ного

Тепер на ферс\Іі ширить- rЦ'ГВОМ Па•))ЗІСКовії Іванівни стася соці· алістичше змаrЗІНня ЧУіб д·ОГJFЯІдає оонов<не зва.н-

ш•-•••"""""-"""""'"'''"'"""....___ і Макаренко к. о. (Ка~ння;нська) :

таль

СТІВ·орюемо

тва.рІШН.щQв .мект.нв Во.rдr З.Нівської m-ахафабрикИ добре оо'ПР'У'д~я в перШО:ІІу nі-врІіччі і ПЇДГОТ)'/В'З<В гі;щ~нй пщару.нок слав-ному ювілею - 5().,річчю І(ому, !{іС'f:кчІноі пар·mї У•краіни. ПmІІН;И •виро6нищтв.а про..J;vктis 1'ВЗ:РИ• ІІІІІИЦТВа ВІІКО· •нано дОСТІJ:ЮІІюво, ще ~ перuli.ii декащі ч·ерsня.

Кулнчина €. п. (КІіЇ' ВСЬка) Шеломнна К. І. (КиІоська)

:і36

307

11 з.нахо.дятьоя І(орови габDІРаrх. Тут ІДGС· <'Jі·міх

Завоювали почесні звання

Шептицька З. В, (Каїtв,ська) Кришина €. К. (Ки<ЇІВСЬІК!а) Романенко К. Г. (Боrда<иі.асьюа) Ми кал r. П. (Пухі'ВІСЬЮUЙ п. п . р.) Новохацька Н. А. (Богданів<ська) Романенко К. І. (Боrда;нuвс!:іка) Gобко К. К. (Боr.]ашівсьюа) Хилько К. І. (БогдаrІіі<вська) Геращенко r. с. (.І~адИІТrЯfFСЬКа) Шевченко К. М. (Калиl'ЯІнська) Носулемко С. Т. (Київ:ська)

308

11.

10,5 · !Кілограма молока,

(Киі· ВСІ7КЗ)

Шеверун Г. Л. (Пухівський п. л. р.) Яшник Д. С. (ПухІіІВсЬІкий .п . п . .р.)

359

"адолужити про· rа· яне

JІІ'удаві ІІf.а,дОЇ

Пе·11рівна Дасік

.МЗІрі<Я 1110

Н~раІі.цих уюп»:юів доби­ Т•ОГО, Щоб у наЙ<б.1ИrЖ<Чі ДrНі rlfaдoi щод"С>баві лиСя OIOpe.'di дОS1JЖН. Так, ДОІІ'еІСТИ Тена. ОлеКІСіі~а. Гайдак мол.ока до 16 :юіv1ограм:·в . о.дерЖ'уе , 'ІІЇtд КОЖІІЮЇ 'ІЮ1JОВИ М. ДАСІК;

Климась К. І. (ПухіВІСький п. п. р.) Микал €. Ф. (Пухівськи·й <Л. п . р.)

:і34

15і8 і517

ширше

rСОЦЇаJІісrИІЧJrе

лorpat.ta.

340 331

1520 1520

рЗtдrоспу

молока. Вже зараз щодо­ <ВОДЗ, ;н.а ІКОЖrНИЙ кілоnра~І надої 111 цілому по ~ЮJЮКа< ІВИІЦЗ€:МО ПО 150 Гра· бові Отже, бригаді аrановлять · 9,6 IVi- м1Jв КDІНЦенl'ратіІв.

Слугоніна Г. П. (Ррнянськнй n. п. з.) Циба f. f. (Руд.НЯНІСЬКІFЙ ІЛ . П. З.) Ковшун М. О. (Ру.днянськнй п. п. з.) Нагорна Н. В. (Р}t:ІJІІІ~нський п . п. з.)

339 295

206 :320

все

«ЛіТFіJвський»

господарств

417

1551

Чііт­

1'вариНІНиків бригащи

розrор,таєтьая за ЗМШ'З!і!ІЯ

:ю2

386

надої

пудовІ

ПташнІВці, назви

248

справу

у

вклад

втомними руками зробила.великий

340 327 248 283 303

ПТА:ІПИ:ИЦZ

252

1544 1543

(

(

r.

236

336 318

1439 1437 1420 1418 1415 141 І 1411

1361

Біленко К. О. ( «Кр<асилі•вський») Мельник М. М. («~рак:илівськнй») Скором на М. €. («Зоря») ФІ<!расІМіІВІСЬІКИЙ») с. Менжега Ковбасинська в. п. «Тtребухі<ВrСЬКИІЙ») Харченко В. Ю. («Требухі•Вrський») Артеменко Г. В. («Зоря:.) €рмаченко Н. П. («Л,і·11КІіВСЬКИЙ>>) Дяченко М. Х. («Красилівський») («·~рЗІСИЛЇІВСЬКІІІЙ>>) Павленко Хожай Г. О. («Заря»)

410 182

382 250 346 361

Строкач М. Т. («П.юскtlsський») Грос Г. О. (і)>!еН!і Щорса) Ячник М. В. ( « JН11кі<в.сьюІіі») п. « Гого.'ІіІВСЬКИЇІ») Логвиненко

r. r. Шевель ·О. Ф. («ГогоЛІіВІСький>>) Гузій Н. r. (СеМІІІПмк!івська) Гарбуза r. n. («ВеликодимерІСЬКИЙ»)

402

1589 1566

(імені Щарса)

r.

275 475

418

(

<ПЛ !'J:II'Il1"113<X·QIЗ а<В 0.]) Бобко Н. М. (Б(щда<нів.ська) Васюра К. Л. (іІМеtІІІі Щорса) Дмитріева К. Л. («Зоря>>) Гузі й К. Г. (Се:миполківська) Ходос І. Д. («Бобрицький » ) Безсмер·тна М. Т. (<~ВеликадиМrерський>>) Н. (БоnданіІвсьюа• ) Цьомка Дяченко М. А. («Бабрнцький») м. («Бобрицькиrй») лн·твиненко п. («Ліі•ТІКіІВІСЬКИІЙ») Хоменко Ма.ляренко Т. М . (і.меиі Щор<еа) о. (ООІ1дЗІНіВСЬК!а) Теплюк

492

1737 1736 1731 1707 1681 1681 1662 1659 1658 1647 1637 1613 1612

(

r.

288 466

:і65 :і65

Біленко М. І. ( «Краси.'Ііі<sськиіі») Ка кун О. А. ( «П.юокuвсfо!КНЙ») м. <~Пло-скі•в<:ЬКИЙ») Касян Менжега М. С. ~~~ра,си.1і•всьюІіі») Чміль г. в. «Ве.ШКО.]ШІерськніі») Барбон Т. І. (•імені Кірова) Ф.

120 282

1744 1744

;лле:ІІІЛТаХоЗа!В·ОД)

Макуuіенко Н.

556

473

Литвин О. А. · («Б·обрІЩЬКІfЙ») .Несіна Г. І. ( «К•ра<силі:вський») Ренська Н. М. (і<мені Кірова) Какун Н. А. («П.10ск:.воькніі») Скоробагатько г. в. (РуІдJІІ!Я''!ІСЬКІІЙ

r.

561

1998 1981 1968 1918 1887 1887 1886 1874 1860 1846 1827 1821 1819 1812 1772 1758

(,іrмені Кірова)

Погребняк М. С.

ЛЛеt~UПТЗіХОЗ<а<ВQД)

Клименко М. К. (<~Зоря>>) Бондаренко О. В. ( «ЗQІ)JІЯ >>) ЩербатеНКО Г. П. (ЇІЩJІІІі Щорса) Касян К. Ф. (<іІмені Щ01р0а) Лукеча О. В. ( «11ребухі<ВСЬКИІЙ >>) Ку.nик В. Д. ( «ТІребуХІіsський») Пономаренко О. С. (Ру.дRЯІІІСЬІКИіі

369

2000

Ряба А. А. («РусаНІіІ&СЬІКІfЙ»)

6абич

2)()

2078 2078 2049 2014

(

n.

2468

2099 2086

Семенюк О. Ф. ( «~уса.ні,ВІськнй») Рак г. г. «Рус·аJІІІЇіВСЬКИЙ») Бондаренко Г. І. («~раси,1і<ІJоСЬКИоЙ»)

Литовченко м.

338

2307 2327 2214 2209 2166 2113

Хожай Н. 3. («Зоря») Пнльтяй М. 3. («РуGанrвськІІіЙ:.) Рогач К. А. ( «~расил·~вський») Каку.н г. Т. («ПлооКі·ВСЬКИіЙ:t) Строкач Г. А. ( «По~10СКЇ<ВІСЬІКІfЙ») Корнус В. €. (Калшnянеь~а) Коваленко У. М. (Ка.1И1'ЯІнська)

Настич О. К.

2512

ЗЗ5

335

О~са

~-'"' -3~8

о

оо- .Q

Of

~ ~ ~·Е. """

«Рус ан іІВ ськ И<Й» «Плоок~ВrСЬІКІІЙ» i•M!'JCili Щорса «Зоря» ~аЛИІ11ЯНІСЬІКЗ <~К,расил<::вськІІЙ » «ТребуХіІВСЬІКИІЙ>> <~В.ели·КодІІ!мерськиЙ>> «:Бобрицький» «Гоrоліоськиrй >> «ЛІі11КіVВСЬКИЙ >> «3аворИЦЬІКИЙ»

Р•у:;:{'ІІіЯ'Н•ськи.й пл а~. ПТаХО'За<ВОД

В.оrщанівсЬІКа Се~шпо;жі•вська Пухі<Вrський п.~·ем-

407,0 403,2 292,1 289,2

=-=-

"'"'» ~5~

·;::

.. ""~ ""' ::rco.o " """'"' '8~§ о: о

'fo;c:>,

001<;

:t:&:.:

t:::=:>;

"'оо

"'"'о

253,3 239,2 223,3 221,7 209,3 199,1 177,8

1402 1522 1116 1125 1382 І 128 1006 1033 1034 954 1085 1016

80,3 88,3 87,3 84,7 84,1 86,7 84,2 81,0 85,9 82,8 81,8 81,6

163,8 152,3 127,9

1175 rl320 1027

89,5 8.3,6 ·83,5

266,7

ІПтахорелрад,у;кюр

Киї•ВІСька По радгоспах і птахофабриках і;мені і(ІіІрова

Цен-rральна дослідна CT:lh'Цriя

156,1

1125

-;:' оо:., =:r ..

83,9

!:Оо; ~-

"

~"=

21,7 21,6 31,3 15,<2

107,2 .131,7

95,6

26,2 ·26,0 48,<2 1)5,9 13,9 19,7 23,5 14,2

75

Зб, І

34,0

135 87

39,9

82

18,1

105 91

27,0

96,3 124,3

94,5 83,7

93,8 95,7 96,4 81 ,6

92

100,0 132,0 ,167,0

105,7 169,2 152,4 2.45,3 147,8

І

16,6

74,0

91J

136,0 97,5 123,3

120,5 144,6 І 17,2

184,2 141,5 77,8

185,8 j 15,2 78,8

96,4

106,1

136,6 120,6

100,1

127,6

І · і2 ;5

112,2

238,4

11 9,5


проеюа:-.ш

АИСТИ ІЗ ЗАВОРИЧІВ

НОЖНЕ

СЕЛО

звабне й

неповторне

лп-своє~1у. Неповторне мітсцем розташу­ в~<fІІІя, фор:vюю вулиць, наявністю май1_!:1 нчІr~ів і внгонів, зеленою нарядністю, о.tагоустроєм села в ці.lО:\ІУ і а.рхітен­ турною оздобою центру, зокрема.

А річка. ставок ... Яка це розкіш, ко­ пи є вода! Бодай за кілька кілометрів, аби була СЛіромога в гожу :ri'fiHЮ днину пох.1юпатиея,

ловІІТІІ

ку...

раків,

Хто

«днями

в

посидіти

з

вудочкою,

<<Підс:vІажитись»

дитинстві

пропадати»

мав

,над

на

по­

пісоч­

можливість

річкою,

як

по­

.1юбляють казати матері, у того на все життя залишаються най~ращі спогади. . У _Заворичах є річка. Аж дві! Трубіж І Гюздна. Трубіж підновою обгинає ce.lo, а Гніздна «в'єп,ся, наче змійка» че­ рез Ішзькі узеленені береги, а між ни­ ~ІИ 15-20"метрової ширІ:Ііни тиха дзоркальн~ стрічІVа-річка. На тих бере­ гах,

над тІєю водою розгонисто-нучеряв1

верби, нсени, осики, це,

то

НОВЕ

КРАСА СЕЛА

3.

краєвид для

клени.

Що не мІс­

художнш;а,

кіноопе­

ратора, фотографа. Заворичани можуть багато розк.азати про кра.суню-Гніздну. Тут водяться r;apaci, лини, щуки, зрідка •в'юни. По всІ,ому .видно, в Заворичах ша­ нують природу. Крім, так би мовити

неорганізованих ні~-~ерев.:. то гю 1 але1 тополиші. А

декоративних

тут,

то

там

велет:

бачиш

цілі

каштанові, лрабов,ї, липові, саді'в окільни в цьому ма­

л~овничо:-.1у нуточну Поліеся, що в ::!5 юло!VІетрах від Броварів! Межі, дороги, береги обсаджені деревами. В па.рку Два перші листн

-

див.

N2N2 70

і

76.

розташована

лікарня.

-

парку

близько

а пройти. При чому, ходИти не широ: личнами

і

за~вулками,

а

тихими

ву­

навпростець

че­

пу,

ВІД ДАВНИНИ багато збереглося в

ж

т;;шн

алеї що

і

парки;

густа

заглядають

з

мережа

високості

п'ять

тут

немає

зведених

за

в

останні

крамниць,

їдальня,

про

достаток

МИ,

ЯК

дами,

людей

прЗІВИЛО,

етап

а,

так би

нашого

радянської зори,

а

400

отих

над

856

газ,

двори

так

по

І

правду

й,

назати,

Ян •добре Кири.тtа

вже

тягло

-

за

нас на

й

поча.пав кудись на охоту.

Невдовзі

я

.нору

вадно,

Підходжу

так,

я

Перша

тана

в

мене

звиЧІ(а,

.ведмежа барлога, шарах... еле-ктрична, ян бачиш, відрізала ногу.

всім

по-нотячи,

станом,

Сопе

Да:Іі каже:

Беру і

вдачі

мисливцю!

чіпляю на пояс.

Чвалаю я далі, 'і скоро

І

Я

дмухаю

Націлив

Вийшла на

побачення.

в

рушницю,

Вненакує

І

тричі

вовк

за

ту

-

нору,

·~~с-НОВАЯ

І

НАША АДРЕСА: м. БРОВАРИ, вул. Київська,

__

комитета

-

3-82,

заступника

редактора, вІд-/ токореспондеита

-

4-67,

І.

Бойка.

ІНДЕКС Газета

ТелевізіАннІ

спектакл~.

19.00 -

До ДиІІ рибалки.

Ну.1ь•.

ХудожнііІ фІ.1ьм.

добраніч,

20.30

ЛИПНЯ

15

програма

Телевізійні

11.00 -

«Капітан

діти!•.

вісті.

11.15

Ддя школярів. « Неіімовірні nриго­ ди Марнка Пf'ryca•. Пол.,с.,киА. 'І'е~

.1евізійнніі ній фі,1ьм.

баrатосерІйнІІй (М.).

(8 серіи).

худшк­

11.45 .. 12.00 - «Творчіст~ МОдОДІІХ». (М.). 16.30 Наша афІша. 16.35І. Аrєєв «Доки серце б'єт~ося•. Ддя

школярів.

•Хочу

все

знатм

(М,).

театру м. Коло­

«Торпедо•

(Москва)

-

Концерт.

руської

пісні. «Письменник

Зам. 2С74-6470

l'ворчиІІ БІрюкоаа. Телев!зій-

Onrpa

-

ниіі•.

телевізііІного

Прем'єра (М.).

Мексіку?

'

1&00 -

боєцІо•.

ииА фільм. 19.00 го-Корсакова -

вікторини. ВІД-

(Мінс1ок).

портрет письменника М. (М.). 18.35 «Гривко•.

таклю.

виходить

3-18

програма

ТелевІзіАні ноаиии. (М.). концерт су'Іасноі .

17.05 17.15 -

&1964.

-

пісні•. Друга

у вІвторок, четаер І суботу.

вІдповІдального секретара

4-57.

В.

«Ліричні

......................................................................................................................................................... Боова.рська друкар.ви, Київської області. вул, Київська, 154. Телефон -

те­

18.00 - Для шко­ Каверін « Пісочний го­

футбола:

Подумай, від нього.

154.

ТЕЛЕФОНИ: редактора

кол~орового

(М.).

•динамо• (Тбіліс.і). В перервІ телевізіАні вісті. 21.45 «Театрал~· ні зустрічі•. Передача з Будинку актора Ім. Яблооrкіиої. (М.). 23.00-

То чи будеш сміливішІ:Іій,

дІлІа (партІАиоrо житта, промисловості, масовоt роботи) І фо- ділу сільського господарства - 4-47.

Фотоетюд

Бідний заєць,

до 'внука:

I<n

програма

Програма

Вистава народного

У тебе про зайця-труса

ЖИЗНЬ• орган Броварского районного УкраинЬІ 11 районного Совета депутатов трудящихся І<иеаскоА об.ластн.

(Ростов-на-Дону). В перf1111І те· девізіАні новини (М.). 2І.f5 -сом днів•. Міжнародна програма. (М.). 22.00 сПоети-піснярі•. (Дмитро

миТ. (Чернівці). 18.40 - сЗа зако­ нами госпрозрахунку•. (Донец~к). 19.00 - МолодіжниА к.1уб с ІІро­ метеіі•. 19.30 Першість CPLP з

........................................................................ ,.............................................................................

,.....

18.60-

мандами СРСР, НДР, ПолІ.щі. (Ле­ нінград). 1930 Першіст~· СРСР з футбо.1а: «Динамо• (Киів) LI\A

Перша

Візьми його ноги,

хвоста та на спину

(До­

месни­

МІжнародна томарисІока 3устріч з легкої аметики між збірИИ!'\И ко­

ПОНЕДІЛОК,

Дай ти за:йцю зброю й лижі,

~вилину

КJІУб•.

• Невловимі

16.30 -

ки•. Новиіі художній фідьм.

«На

Неправильна дУJІ.~ка.

чекаю ...

падає п'яним під .ноги.

Беру за

~ювить

сСіл~ський

-

нецьк).

лярів.

Пос:\Ііхнувся дід у вуса

Ще більша нора попід гає:Іr.

15.45

,ІІ,Инннк•.

Який він лякливий.

-

(Сі•tферопо.1Іо). 14.20 Сьогодні свято рибалок. (Одеса). 15.15-«Ка­ мертон доброго настрою•. (О,ІІ,еса).

лебачення

терпеливо,

-

мії і ф,1оту. сВ морях твої дороги•.

Друrа

!Зідтира за!VІерзлий палець.

І падає, !>Іов з перепою.

1\.30 -

Дли воїнів РадІІНСІокої Ар­

13.50 -

16.30 -

З.1якав не помалу.

Якої ще

мистецтва•.

журна.• «Дл•

вас, жінки•. (Ленінград). сДілоаі JІІО,О.И•. ХудожиііІ

Луценко).

Одного все ж з засади

ВИХОДИТЬ ,ЛИСИЦЯ

-

українсІокого

ТелевізііІниА

11.00 -

.ІЛІоМ. (М.). 12.50 - д-•• дошкілІоникіа та МОЛОДШИХ WKDJІRpiB. «:VмiJij. РУКИ». 13.20 - ДлІІ школярів. сІtеіІмоа\рнІ nригоди Марика Пеrуса•. Под~­ ськиА телевізІііний багатосерІйний художній фільм. (7 серів). (М.).

-- Це ж де ти скитався? А чюtу порожня торба, Чи бачив хоч зайця? Вн~rк говорить: Тут, за садом, Охотивсь невда.1о.

наснору.

ЛИПНЯ

14

програма

9.00 - Гімнастика дл11 ,ІІ,іт~Іі. (М.). 9.15 - Телевізійні новини. (М.). 9.30 - «Будильник•. (М.). 10.00- С~о­ годні Ден~ риба.• кн . (М.). 10.30-

Внук 1прийшов із полювання, Начиння знімає ... Ca!VI .не свій від хвилювання 'Лрофея немає. ДІд поглядує з-під лоба.

І Д}1ухаю тричі ІВ ту нору ...

ДІ:ІіВ.lЮСЯ

ГАБРІИЧУК.

дороги.

ХТО СМІЛИВІШИЙ

побачив,

Пршребену,

процентів всіх земедь перед

На лиці аж міниться, Каже: Я стрелять не стану, Поки не зупиниться.

свої причандали

<<Сибірсьно­

привалІ

Нахиливсь 1вперед

дрімоту,

я

-

Процитуємо

книги

М.

Бачу, за якого дурня

розібрало,

А

та:\!

Ви мене вважаєте.

ду.длим ...

і

побут

Два мисливЦі .в ІНетрях різних Розгуби.1и сили ,всі. Рапто~t виструнчивсь один з них І кудись прицілився. - Стій! - сіпнув ста•рий за полу І говорить сто:\Ілено: - Птицю, що бlжить по полю, Бити не дозволено. l\Іолодий про~ІИі\~рив журно: - Цитьте, ви ж пvжаєте.

З Засі.1и ми з ·нумом Кирилом сараї

70

НЕ ВЧИ ВЧЕНОГО

берези.

Якось моя Гапа зварила відро первану-сторчоблуду. ~ює:-.1у

Понад.

Гадав, та:-.r А звідти -

ДогадуІОСь, наже безвусий. На леВ'і•В ти їздив за море. ВусаТИЙ В ОдіВіТ ПОСМіХJНУ'ВСЯ Іще раз хильнув і говорить:

В

воно!

рево.1юц_1єю ~у ло . зосереджено в руках Церd\•ВИ 1 ПОМІЩИКІВ QакерК'а, ДОбЖИЦЬ­ КОГО, Лопатіна, ГлЬвИJнського ... Новому. ленінському. ко.'\Іуністично. му жить й перемагать на віки. бо це нове, ленtнснке й комуністи'JіНе інте­ реси всіх людей, а не купки глитаїв­ людодурів І Бо це Єдність, Братерство, Щаст.я, Мир, велич і зміст ЖиттяІ

сМузей

Ноги вже позбувсь на охоті.

-

Ось

будинка-

вздовж

НаціливсJ,

каже тихо вусатий.

як

іду

вільно випростався

НЕДІЛЯ,

воював у лlхоті,

ті,,r,ки,

далі

і

На зріст до зірок!

з переписної

l\Іинаю ,дерева кремезні, Обходшу із лівночі гору, Дивлюся нора .величезна ... Я д~1ухаю тричі в ту І-юру.

Скажи нам, .питає безвусий, УоІак уминаючи шпроти,Це ж де ти :к~нцtвки nозбувся. Мабуть, оді-рвало на фронті'(

Та

на

ду,рману

<<Ондрюшко Вербицкий, Івашко Черед­ ник. Даннло Коробочка. Яцко Лютии Трофимка Кателец-швец ... ~.

села,

то

дог­

Ємелнка Витковсh"'ИЙ- у него вол, Нет: рушка Вдовенко у него ·вол ... ~. у 60 дворах ·села було 40 волів і· lU но­ ней. В 11 дворах жили <<бобьши~:

велосипе­

тут,

-

села

застаріли

<<:.\ІlстечІ;о Заворичи, а в нем пашен­ ньІе лю.ди: Леска Матвей вол да ло­ шадь. Гришка Пес~овец вол да ло­ шадь, Івашl\'а Матвеев вол да ло­ шадь. Івашка Васенченко у него вол

веж-хрестооин

то

храмом

Як

ха:раІКтеризує склад населення Заворичів та наявніеть тяглової сили:

читачу, як йшла мова

понад садюш,

телевізійних.

го цриказа» за .М 495, датованого дру­ гою половиною XVII столітт.я. <<Приказ~

(майже на кожні два

rгелевізору!)

і рясніють

з юmLшнім

Бідняцт:во...

автомашини.

телевізійІних

безлічі

культу.ри!

весь зріст.

)Іривок

характеризують телеВl­

дворами

-

-

на

мовити, пройдений

холодильники,

Вусатий ходити не в змозі, Він, 'бідний, скрипить на протезі. П!рисtв в наrtіІВзlлнутій позі,

Бував,

шгшного

буфети.

Тепер

в

~арод, що фною великих жертв півсто­ л~т!~ тому скинУ'В ярмо бідняцтва й ре­

орде­

культуру

дУ'рманокультури,

матичні проповіді твої з молит.вами твоf­ !VІИ проти того, чим~ ЖІ:ІіВе й дише народ, що учиться, живе и творить по Іллічу!

Невпізнанні ми - багатші, грамотні­ ші, зріліші, культурніші. йдеш селом,

Один, наймо.'Іодший, безвусий, Середні~ за віком вусатий, А третіІІ між .них, що зі11нувся, Веселий дідок бородатий.

-

і

становлення.

сім'ї

Миславці сnочити присіли На травну під білу березу, І, щоб відновить свої сили, Справляють мисливську трапезу.

Сі~І літ

Будинком

радіоточками, ІНаявністю електро­

дивина,

жод­

стовбУІР

пор~внянні

евіт:Іа ·В кожній хаті. Тепер це вже не

сучасними

на

два

<<КОЗИрЯЛИ>>

Мисливці

Зіпершись

що губляться

ліжок ...

50

старої

огля­

Яке старомодно-холодне обличчя '11Воє в

В.

0.

роки

.. .Прuгадайм.о, шановний 3-4 роки тому, коли

,н?го мет.ра шосейної дороги ;і що Тру­ бІж не Десна. <<Кучеряві~ :Jаворичі з «нучерявимИ>> Літками можна порі,в­ нюва_:и _ще по одній спільній ознаці: ~ раною немає супернинів літнівському 1 ;щворицнкому Будинкам культури двоповерховим,

УРСР

ще

маємо 'право сперечатись з Літками по .красі». З цією думкою можна повністю що

нагороджені

ділннична лікарня на

Киє:ва в Мосновську держа•ву. _!{оли заfп:ша мова про село, місце­ вин головшнар Михайло Васильович Коваленко не без гордості сказав: <<Ми

дарма,

ШКіЛ

'Н~ійко

мимоволі

1

жалюгrдною стала; якою мізерlf<Ю і чу­ жиною дме від твоїх двох хрестовин,

трьрх автомашин, 55 мотоциклів, 55 холодиш,ниІі'ів, 180 газових плит. це

в

кри~:~иІ..\'і; це вигідне розташування села В МІСЦІ ЗЛИТТЯ ДВОХ ріК, З ЯНИХ 11рубіЖ свого часу був судноплавним. У.ерез нього, як розпові•дає легенда про поход­ ження села, був м.іст, що пролягав з

погодитись,

ВЧИТеЛЬІ\а

Споглядаєш їх

:Г~·

нами <<Знак пошани», п'ять медаля­ :\111 <<За доблесну працю», три «оа трудову відзнаку». Це •наявність в осо­ бистому користувЗІнНІі 400 телевізорі.в,

се­

лі. Це обидва прим:іщення школи, примl­ ~еійІя старого клубу й бібJLLотеки; це журавшв,

в' 1!:Н4

Саноцька, ВідмLнник народної освіти І. К. Тесля. Це три праці·вники радгос­

тись принадністю тутешньою. козацько-~рmацькому

даєшся на. сільську_ .церновну, до якої «<поз.аростали стетки-доріжни». Uгля­ .даєщся з уамішною на устах: яна ж оо

тисяч екземплярі·в.

20

·служена

рез нладну, берегом річни. Тоді буде м.ожлц;в:Ість і побачити все, 1 помилува­

старовинному

ми.

на

Нинішні радянські Заворичі, крім сказаного, - це 24 учителі, 1о медич­ них .працівників, 34 леюори Товарист­ ва <<Знання», 24 випуски середньоf школи 7 45 випуо~никівІ Це .н;ращі 1 1нтелігенції: представники Відмінник охорони здоров'я М. В. Коваленко, да­

гання скажеш: <<Тут і я жив би!». До речі, щоб ~~закох~тись» у За.воричі, тре­ ба 'Не про1хати ІХ вподовж .t поперек вулицями,

Якщо

ба•

волюд:ІІ книга вважалася рідкіоним яви­ щем, то JШНі у трьох бі-бліотеках аільській, .радгосrиі'Lй та шкільній -

шко­

Є села, до нких треба звикати. :Jаво­

курними

ПЕРЕМАГАЄ.

цtка.внх

чувалось 20 учнLв, то нині ІВ середній школі ..~х налічується 410. Якщо до ре­

,ричі відносяться до тих, про яне без ва­

ТІ

закладів,

році в селі вперше була заснована це.р­ :nовно-па,рафіальна школа і в ній налі­

ла, в парку клуб. Серед густого лі­ сопарну розбито поле стадіону.

ІШМИ

культос.вtтніх

гатих на світло, простір, архlтеКТУ'РНі вирішення.

раніч, на

«КощііІ

20.00 -

сЧи

Підсумки

(М.).

діти!».

програма

Редактор

€.

спек­

знаєте ви

телевІзій но І

20.1.'; 20.30 -

•Час•.

Римсько­ Безсмерт­

сНа

доб­

Інформацій­

(М,).

ФЕДЯП.

82 номер 1968 рік  

82 номер 1968 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you