Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

З дружнім

СТЯХЯНОВЕUЬ

ВІЗИТОМ

.пшня Партійно-у,рядова. )(е­

9

КJЛРС М.

леrація Радянського Союзу nри­

С.

у

Хрущ{)в, радянська

дел~гаці-я: ві}(була в Кошіце.

буда в Чехословаччину. Для зу­

Об

11

го,дині

чех1J·С.'Іовацьку

Радян~ьких ·Nстей ~ер,в;·ечно

Ч'єрн.1.

на Тисі прибули керіВІRИltИ ШІЧ

иартії fвраІии та райоввеі Ра,ци ,цепутатів тру,JІ;ащих лось ПОНаД і

.N! 82 (1531) ~

П'ятниця,

12

nипня

1957

року.

Ціна

11

15

селян,

20

ТИСЯ'Ч

розташованих

~!іст і сіл. Після короткого

коп.

~~~~~~~~~~~~~~

ПОМНОЖИМО ТРУ ДОВ І ЗУСИЛЛЯ

якому

робі'І'НИКіВ

з

побдmзу

:~~ітингу,

пром·ова ІШ

на

виступили

ві­

тають представнии міецевоі вла­

виходять

мkта і облас­

,3

привітаннях виступив пер­

ший секретар ltоопицького облас­ НQГО комітету ІtПЧ Ф. Дворський.

Ві~ імені радянської делегації ви­

ті.

ступив Толова

Під бурхливі nривітання і виrуки на чвсть чехосло~ацьІОО-радянськоі дружби, комуІІіістич:них

СРСР М. О. Вудганін.

партій Радя.нськоrо Союзу і Че­

урядова делегація СРСР, вирушае )(О Праги.

перший: секретар ЦК КПЧ А. Но-

хословаччи.ни члени

'В<УГний і Першай

Пшртійно-урядової делеrа-ції і че-

секретар ЦК

к.ерівники

хвилин nоїзд бrну.

20

зуnинЯіЄТЬ'СЯ біля станції Коші!Це.

с"Ганцію

ХООJІ-оващьк.і

на nлощу і пuнімаються на три­

стрічі делегації на ·при,к.ордонну

Орrаи .Броварсьвоrо райоввоrо :коІітету Ко.кJвlетич:вої і Чехословацького уряду, зібра­ ди, громадськ·ості Rиівеьхоі о6.ІІаетl

Чехословаччину

радянської

Мітинг

Ради

закінчено.

МіністрLв

Спеціаль-

ний .поїзд, в лк.ому їде Партійно­

(ТАР.С).

Захоплена зустріч Партійно-урядової делегації

Трудящі району, як. і ввсь що правління артілі (голова. тов. радянський народ, гнівно осу.-и- Сайченко С.), па,ртійна орІ1ані"3а­ ли антипартійну групу М<І.Ленко- ція (секрвтар т. Кушнір А.) не

Радянського Союзу в Празі

ва, іІtаганDвича, Молотова і одно- виЛІвили належної оперruтивності,

дИіпня в сто.пщю Чехосло­

обИrма:ютмж і цілуютьс:.я. Бага'ОО ти•сяч жителів Праги, ТОІБариші М. С. Хрущов, 1\ру~ящи:х підприамств, установ А. іНОВQТНИЙ, А. 3МІОТ(ЩЬ'ІtИЙ, столиці, представників іІРТеліген­ М. О. Булганін, В. Шир011tий та ції ра:юм з радЯІнськими гостя­ інші члени радянсь'КОЇ делегадії ми, :к.ері:вни:ками: Комуніостичної

стаИпо сх;валили постанову чер- віндроуери не вик.ористовуютьсл ,внемго Пленуму ЦК &ПРС. Всі, на повну ПQІГужність. В кулажен­ як ОДН~ ЛЮДИ:Н!а, ОДНЇGЇ ДУМК.И, СЬ'ІЮМУ 1 КОЛГ()СПі «3ОрЯ» Віндроуе­ ПИШе у оооему листі до газети ри часто простоюють тому, rщо· секретар ·Парторганізації ·зазимсь- керівники &брицької МТС (ди­ кого колrоспу <<Шлях Ілліча» РеІі.тор т. Саши.t.ін Л.) не стежать т. Суботовський М:., що цл поста- за тим, щоб 'Машини були в ру­ Н·ОВа. послужить дальшому зміц- ках кваліфі,:к.ованих меха:ніза.т•()­ ненню єдності рядів &омуністич- рів, а не причіплювачів, які не

Рес-публіки

перетворилась 'В УІЮЧи:сту сердеч­

но'ї шртії, зро·станню e.\fJI'И і мо-

привітань. Члени радmської ПruртійноОркестр виконує держruвні .урщовоі делегації, 'ltерівники Когімни РадянсИtоrо Союзу і Че- мунісТИ'JjН(}Ї па.ртіі і УІ!ЯдУ Че­

ну

хосдоВ<ацьк:ої Республіки.

гу11ності

нашої

підготОtВлені до цього.

соціалkти:чкої

в

Пvагу

на

запрошення ЦеІРТра.дьного· Коміте­

ту Ко·муні.стичної ш>ртії- Чехосло­ ваччини і уряду Чехословацької урядова

прибу.1а

дедегація

ПартіІЙ'Но­

РадЯІН!сь:к.оrо

Оо юзу. 3устрі ч

рі!ідЯін·ськ.ої

мані,феетащію

де.дегації Інерушимої

іНе JЩ)(Но ЇеТQІl'НИХ змін в бік дружби між чех,о.сл(}вацьким на­

.в;ержави.

різкого піднесення надоїв :молока

ві.щовідь на рішення Пленуиу ЦК КП,РС робітники, 'ltOЛгоепни:ttи, інтелЁгенція раіtону

у заворицькому ItOJII'OC'Пi ім. Кі­ рова, керіВНИ:&И Я:&ОГG (голова правління т. Монастирський П.,

f

вшцьк.ої Ресnубліки

і Н3іродами

се1крета.р nарторганізації т. Дже­

дерrоюоjі].Юбного &ОМ·бінату, ливар-

і хі-д виробництва м'яса 'в ряді

Булганін, М. С. ПаІNJлічев, О. І. Іващенко, В. В. Гришин, І. Т.

н·о-проитного заводу, напри:ttла.;~;,

:к.<1лrоепів, ·зокрема. 'ес. Княжичі і

ГРИіШИІН

ний П()ЇЗД.

обОtВ'лз-

інших ділянках колгоспного ви­

&ОВИХ ІJІоставо:tt сільськогооп~){арсмtих щю,~;уктї.в державі ГОСП()о-

робниц'І1Ва. НИ"Jькі, зокрема, те·м­ пи заrотівлі кормів. По кол.гос­

дарс1'8а.ми коJІГОсшшків, робітнихів і аужбовців». Доярк.а ру-

пах З{)ОНИ Брt>ва.реь&Ої МТС, на­ приІtЛ&.J;, за.кла.)І;ено ІВСього Jrиme

смrівсьмrо 1WIIrocпy Ім. Сталіна,

близько

т.

ної

Пильтяй

час •беJСЇІ,t;и

скл.сУІВання

М.,

напри:к.ла,t;, ni)l;

33іЯ'Вила:

Ві.JІіПО-

«'f

10

процентів за.nла.нова­

кіль:ttО·сті

силосу,

тут також тем·пи

віJ(ь на. це рішення ·партії і уря-~ торфо-r~ой~в~х

виходять ІНа

плаrформу

ду

хочеться

пращювати

ще, що'б надоіти понад

ще

5

кра-

тисяч

.кілоrраміJв молока від ІКОЖ•ної 'ltOрови».

по.винш

,~;уже

які

зусилля

зараJ бути організована вел пар­

що ·панує зараз, не підкріnлюєть-

тійн.о-nмітична. робота.

3

зараз

ганнл за у.спіапне виконання

.в;уже повіль1Іо .розгорнулося зби-

перевиконання

cnoco-

іх. Сталіиа, наприклад, з-за. того,

зань на честь

взятих

104

nроценти

до завда;ння чавуну тонн, проtкату -

ко.иа.uи шести:м:іС.ІІЧНий план по Іtипуоку ва.оооої npo)(y•ItЦii на 104,6 щюцента., а в цілому про-

ТQ•Нн, сталі 1·9 тисяч '!Іонн, заліІ3Н()ІЇ ру)(и 509 тисяч тонн, вугілля 333 тисячі тонн, мі­

f:~tр&ЇВ:И

-

ІНа

104

тонн, цементу

ни уч:пішно опра.вили~я: з вироб-

тракторів

ничооо програмою.

тканин

Промиаовість, nередана Ражах варо~()rо rоепожаретва, випуtтв:-

302 113

нераЛЬНИХ ДQ.брив

-

- 75 1235,

більше

76

тИІСячі тисач

ТИСЯЧ

тисяч rонн, ба.оовшrних

1

к.ра.суні Праги

ста.ровинно-

A'Q

дянського Сою:rу і ЧехосліJ!ва.ччи- го ПразьlІі()rо 111ра.ду. (ТАРС).

ни.

Мільйон відвідувачів чити

зарубіж-них

rостей,

.mi

3

женерів, учених.

нагоди відкриття пам'ятни­

ка в Ташкенті відбуsся багато­ тисячниИ мітинг трущящих.

уча,сть

у

нара;~~;ах,

семіІШрах, обмінятися

\ доевідом. Щодня тут

(ТА:РС).

технічних передовим

MOjiOHa

верстати

Виста.вку ві,ІІвідало вже біJІьше мільйона чоловік..

'!Іоба-

(ТАРС).

ЛІтак "Україна" в :МосквІ липня в московсЬІКому небі з'явилась нова машина. Це з І(и€ва прилетів .новий турбогвин·

товий літак «Україна:., ·конструкції О. К Антоно­ ва. Нинішній рейс у Москву - 25 політ машини, яка зараз ,вооробовується. Літак вів льотчик-ви­

пробувач Я. І. Верніков. У літаку три салони для пасажирів, заставле­ ні 84 дуже зручними м'якими кріслами. І(онди· ційоване повітря, герметичність фюзеляжу, яка дає можливість пасажирові не відчувати тиску при польоті на висоті 8-10 тисяч метрів, індиві· дуальні електролампочки, прикріплені до крісел, і радіонавушники,

і холодильниками

ро-:wвин Вели­

за-перше півріччя. Щщриемст:ва, підшJрн~ані ра,l(на:ргоепам, ви-

процеии. Веі р&.J;.наргоспи fitpaї-

честь

ків. Машини ЇдУТЬ чероо історич­ ну ВащлЗІвську 'ПЛощу вулицями:

трії приїздять сюди, щоо взяти

3

зобов' я­

Ста.тистиtіне управліІІН.Q: fкра- ла багато ·надплМІової продукції їнсьмї tPCP 'ІІідбило підсумки ро- з найважливіших видів ·виробів. боо>и промииовоеті рес.публі:&и За шість мімдів дано до.~атково

К'ИСJІ()ВЇС'І'Ь

на

на.родів Ра.­

вітання, що Л}'І:ц.а.ють з уеіх бо-

нями 'Ра~нських робітник.ів, ін­

і

волюціі.

ПІврІчний план виконано на

вшуками

раtдянеьк.і

спвціалісти різних галуезей іщ}"с-

с<J,ратнпові В. І. Леніна. Михайлові .Lвано·вичу Ка:лініну.

мільіtона

метрів.

(PlTlf).

кіно,

-

кухня з електроплитою все це створює великі зруч­

ності. Підраховано, що вартість поїздки на цій ма­ шині буде приблизно такою ж, як вартість плац·

rої Жовтневої соціалі.стичної ре­

•••••

оплесІtа.м:и,

нерушимоІ ,JtруЖJби

•:машині,

вода.х, знайQмляться rз досягнен­

СQЦіалістичне зма.­

40

не ра.з переривались бурхлИІВими

·в

гості ВЇА\П<JІВЇ)І;ають .на теплі nри­

вуютьсл лекції для відві~увач1в,

ШJвою

політичн()о-ма.со.оою роботою. Вна.tс-

:~wлrоспі

ХрУІЩо.в. Пром~Уви то.в. А. 3ааю­ тоцьк,ого і тов. М. С. Хрущова

М:а.nІИ'Н.

Стоячи

Кому.ністичноі партії і Ра.~;янсь­ ІWЇ держави, вірн(}му учне.ві і

пі:І; щии зн&ком ІПООИНН•а

лі:(ок цього в окремих .колгоспах

калитянському

ДО

Потім до мікрофона. пі~ходить Перший ce&l)e'l'ap ЦК ІtПРС М. С.

:машини, створені на наших за­

.ся - н~ежною орга!l'ізаторськ.ою і •силою ·слід повеюдно розrорнути

f

хоеловацької РвспУJблікИ сходять з трибуни і під нестихаючі вигу­

вільйою1х систематично влашто-

в

т.в.і

оом.

Чехосл-()ваччини

<<ІІРТврнащіонал ».

8

це виключно ВИС(}Іtе піднесення,

рання врожаю роздільним

уряду

видатних діячів

ним QДН.ому з

велику

чити того, що ·В окремих ·місцях,

бойове

t

співають

інтересом оглядаЮ'ть

відкрИ'М'я пам'ят­

кожному колrоспі, на nіі')приємс­

-

npe-

парті:ї

ка пращює другий місяць. В її па-

лоеь урочисте

жаю настуПН(}ГО року. трудові

мікрофона підходить

Всес.оюзна промимова. ·ВИ~та.в~

В столиці .Узбекиетану відбу­

роль в заібооІІІеченні 'В·Исmt-ого В'Ію­ Множити

Невірно було б, .проте, не ба-

виробництва

щадрати

ВІдкриття пам'ятника М. І. КапІніну в Ташкенті

іІІослабли

:ttОJшоотів,

площі

зах'()Шlених

ву делегацію.

Т(}ва.риші М. С. Хрущов, М. О.

повЦоJІЛJІють про перевmrонання КрасиліJв'ltа., які опинилися на в-окзалу. Члени РаJІІІІНськ.оі П&р­ ~ИрООНИЧ{)ГО плану за. першу J{e- останніх міецях ·В районі. f той тійно- уtрЯДОВ()Ї ~елегащії і керів­ ка.ду липня. ПоНАд ·100 ДОЯІJО'К ча.с, коли колrоспи •ес. Літк.и, За­ ники Че.хослов·ацько.ї Реепу·б­ району перевиконали за цей час зим'я вже виробили по 28,4- ліки, JLKi їх зустрічають, серАеЧ­ взяті зОО.Ов'язання ·по надоях ·мо- 26,3 цЄІІІJтнера м'яса на кожні но віта.ються, no-бpatrHЬQMY JIOtк.a від закріплених за. ними It()o- 1ОО ге.ктарів сільськ.огоепо.а;а.рсьрів. ких уrі;~;ь, в Княжичах і Краси-

«Про

До

По

буря

Радянськог{)

желій В.) нещQда.вно були підда­ ні за це суворій ·критиці в рай­ комі па.ртії. Викликає тривогу

ОРС!Р

вок.з&Лу.

Оо юзу.

заnевняють, що по:множать тру-

лівщі ВИlЮблено всоого лише по 6,6-6, 7 центнера.. Є у на.с серйозні недолік.и і на

з

зищент Чех()сЛоВ>ацької Республ·~ки ки: <<.3а :мир в усьому світі! Анrонін 3ашО'ТОцьк.ий. Він виго- Хай живе наш уряд! Хай жИІВе 8 година 58 хви.1ин. До плат­ лошує промову, ,еповнену сердеч- Іtомуні(:ТИЧна. партія Ра.дянеькоrо форми ВО'Кзалу під звуки урочис­ ної дружби д'О Ра:дянського Союзу, Союзу! Хай живе Комуністична того маршу підходить спеціtаль­ .вітає радянську ПартійнQ-урцо- шІ.ртія Чехо"СJІоваччини!» іtдуть р(}ДОМ

дt>ві зусИлля в б<1ротьбі за перетв·орення в життя ісrоричних рішень ХХ з'ЇЗАУ партії. Рщ цехів

Нове пі,J;несення ЗІктивноеті трудJІ!Щих району викликала. nocтанова. ЦJt JtiiPC і Ради МІністрів

виходять

проиюситься

Таджицька РСР. На будівництві І(айрак-Кум· сь.коі гідроелек"Гростан­ ції «Дружба народів»

каршого квитка на швидкому nоїзді. Крейсер­ ська швидкість літака понад 600 кілометрів на

годину.

(ТАРС}.

розгорнулися будівельно.

монтажні роботи на чет- І вертому

агрегаті.

Він

увійде до ладу діючих в серпні цього року. Те­ пер

монтажники

дають

вузли

скла·

агрегату.

В турбінному залі вста­ новлено статор турбіни. Цими днями було спу­ щено камеру робочого колеса турбіни. На фото: момент опус­ кання камери робочого колеса турбіни четверто· го

агрегату.

(Фотохроніка РАТАУ). Фото І. Кургана.

АвтонавантажувачІ дпя зарубІжних краrн Багато машин, вироблюваних Львівським за­ водом автонавантажувачів, іде в Китайську На· родну Ресnубліку, Болгарію, Чехословаччину, Угорщину, В'єтнам. Споживачами машин цього заводу є також Бірма, Єгипет, Іран та інші держави. Недавно завод відвантажив у Єгипет зІНачпу партію но­ вих

Жданов, Сталінської області. Колектив заводу «Азовсталь:. приступив до будівництва най­ nотужніщої на Україні доменної печі N2 5. В 11

комплекс

піч з і

увійдуть

ливарним

двором

піддоменником,

nовітродуВІНа руДІНИЙ

двір,

естакада

з

паро·

станція, бункерна

механізмами

завантаження та ін. Те­

пер провадиться бетону·

машин.

Автонавантажувачі, що виготовляютьс1 дла країн з троnічним кліматом , потребують спе­ ціальної обробки. В них встановлюються деталі і навіть цілі вузли, виготовлені з матеріалів, які не бояться високої темnератури або надміjЖОЇ вологості.

(PlTAf).

вання

фундаменту

під

nовітронагрівники.

На фото: на будівниц· тві nечі

Nv 5.

(Фотохроніка РАТАУ).

Фото П. Кашкеля.


С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

2

В сільських клубах

БЕСІДА АГІТАТОРА

І В ЖНИВА ДБАТИ ПРО ПІДНЕСЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ н~ов

полі,

в

Н·а.вкруги

~ті-

Обважнілі

хліба.

ною, СТ()JіТЬ

к.олооки ІLШениці і жита від по-

нещод<JІвно

-

Наш ІtОЛг<Усп :мусить вирооити

врожай

на.ші госш>дарі. І у відпО>відь ЧІУ-

тонн

14550

40

дам

років

на.сту;пного д·оібрив

3

10

тема. вечора, що

якою виступи.в т. Теп­

цік:атими факта.:ми з

ircwpii

на­

ти рі'вно:м.ірний ,рО'к.іт трактора, тонн на гек.тар орної землі. Уже\ ш~~о с_м<'І., у·с:піхів трудящих н~ стреБ.ОТіння віндроуері.в

-

жни-

є

8550

"ro;HH. Найкрще виготов-

ВСІХ

д·шянк.ах

rоспода.рського

1

перша культурного будівющтв·а .

ва почалис-я.

ляє торф()ко.м:пости ваша.

Не припиняться в ці }JiHi й інші робо-rи в кодоспі, і сьоrодні агроно)(, агітатор М·арія Марківна Са~мойлен•ко, пабува'Вши біля К()Мбайна, rвирішила. перевіри-

- Всі'ма н·а.mими успіх.а.ми, брига.д·а. Вона викон~ щодекадниИ гр.а.фік на 110-Н5 nроцен- з.а.з-начив доповідач, _ ра,J;.ян­ тів. Не відстає і 3 бригада . Праl!- ський ·народ wбов'язаний овоїй ління ·колго~пу від3на.11ило кра- ріДІНій Комуністичній паІУГії. ВоМиколу на вивела робітників і селян з щих каrатувальників

ти, як іде Щ>ОtІІОЛКа овоqів, ІПро- illИ'JIТY, Петра

На.вко.Jю неї збираються за.сматлі

нов

(справа)

ник

Павло

клеймо

-А чи є в нашому .колгоспі життя.

ві.~: СОІЩЯ JWоЛГ{)Спниці 1-ої ріль- можливість вигоrrовити таку :кіль-

пра­

на

і

слюсар-складаль­

ст.авлять

Ніколишин

ними

складені

крюки

автомобільних п'ятитоюшх для бригада норму кранів. Змін•ну при процентів виконує на 200 відмінній якості . (Фотохроніка РАТАУ). Фото А. Фатєєва.

•••

-----

..

~-----

Раціонально ви кор ист о в у вати

і культурното

шлях заможного

право

присвоєно

цювати з особистим клеймом . У зв'язку з цим скасовано посади 12 контролерів ВТК. На фото: бригадир Віктор Іва­

Іва:на ЗдЩНЇ'В ri темряви на широкий

Онаш.к.а.,

;І;обрив. ЄлфіМ{)Ва, ПетІУа Ск.рипника.

к.агаrrуЩІ.ННЯ

во.~:и:ться

року.

заводу

цеху

складального

повстання

року дюк 0., була на.сичена багатьма

по

-

повідь,

1957

підйомних кранів імені Січневого

Радянської влади Та•ІtОЮ була

nмпня

Одеса. Недав.но кращим брига­

прове.'Іи цими дня·ми в клубі. ДQ-

могу слід закріпити.

доІюгі під

послуг,

ми до в.мпих

пе-

раІЙ{)'RУ

·вручили

за

12

•••

Богданіока

рехідний Черооний ,прапор. Пере-

,~~;иху вітру немов вклоняютнся,

П'ятниця,

•v

КОЖНУ державну КОПІИКУ

У відшm-іднО>сті до ріtШмь пар- рекція ВроварсІ:ІК{)ІГО З<JІВоду сіль-

Перев-ажна більшість 6огданів-

125· одержала. зве·ІУГ.wться до ців буда до рево,1 юції неnисьмен- т!ї та уряду, відділеН:Ня держа.в- гомзапчз.стин НИ!ЧОЇ брига,;и, що пршцюють тут. кіс·ть добрив? В()НИ ·ціка.влятьоя, ЯІК ІІJЮХОд.ять агітатора кодгмпниця О. Го- на, б{) в седі не бул() ШІtО.lИ. А НQГО бшнк.у прагне всіляІtО д'О'П(}- тисяч каJl)бQВаІЩів на придбання

тепер тільки за останні 5 рок,ів жнива, скільки центнерів буде' nомозенко. ---<Ми можем{) навіть перевикона- 342 наших юна.кjl! і дівчат одерз rехта.ра. - Урожай цього року, - роз- ти ПЛ<ІІНQВе заІВДання. У JІІІJС ба- жали се:мирі·ч·НУ і середню освіту. пооі,~;а;є т. Самойл!ШІW, - буде гато с1'арих токО>ВИ'Щ, де € десят- Ма:йже .всі вони пр.а;цюють у ІJіднайвищий 3а всі післявовнні ро- ки Т{)НН перепрілої соломи і по- ному ко,1 госпі'. Ряд з них стали &И. Це бул~ пе.рша. на.ша. перем~- л·о·ви - за...'ІІ:lшків, ві~ходів з си- вже знатними людьми а.ІУГі,1 і. Де га, ЯІООЇ ми АООІ:оглися завдяки лосних юІ за минулі роки і , на- такі, як о~на 3 кращих ,1 анІtОпідвищенню ·культури землероб· решті, .необмежена. ·кі.шкість тор- вих Надія Теплюк, дмрка ,f ·aства. Та. це лише ·П()!Чаток. Па.р- фу. fнQю з-Під худ·r~би в нас ма- лина Теплюк та інші, що відзааті:я і уря:д пос.та.вили 1юве вели- .туват-о. Але ваш бригадир Мико- чаються зараз у сQці;алістичнох'У чезне · завдання - .назДQРІtати в лоа Селюк знайш·ов вих;ід - до- З)Іаганні. найближчі рок.и ·~ерику по ви- ~ювив·ся з ІWлгоспнwка.ми і вивіз . рООНИЦ'{ВУ оон<J'вних продуктІв з їх дворів більше 100 тонн

Доповіяач і :виступаюЧІі на.вецифри. цUкаві ли також та.кі

на-

ІІюгти nі~ри€м•ствам і промисло- пилорами. Зайве доводити,

в•wм .артілям м•ак.симально збіль- скЬльки це 1Юrло б шити вир~нищтв·о товарів широкого вжитку, піднести !)івень виробництва на більш високу технічну ступінь. Одним з 100йва;жливіших защ~~;ів Щ{)ДО· ЦЬ<Іго є

віодпуск кредитів на :механізацію трудІJІ:містких робіт і на розmирення та створення новИ'Х цехів. Прикладом: умілО>го rorn~o,;шpcь~ ІVОГО використаmня цих кредитів

!ІІ:ідвищити

ПРОдУ\КТИ·вніtсть пращі,. якби ця пилорама •була б швидІtО DСта.нов­ лена і пущен& •в хід. Аде П()КИ що вона. не тільки не .встан~вле­ на, а і неаrідоr.ю, КО:JІИ це. бу;а:е

зроблено. Анал{)гічний стан у Р{)ЖНЯН­ сьІtО.му ro.PФmiuпpJreE'l\Вi. На.вес-

ні минулого РІЖУ за. ві.'fпущені дер.жа.11ою к.р~иrти прцбали тут · б ра.йщюмкомбінат. торфодо увний агрегат і СТИЛQЧ-

може правити

м

тваринництва на ,;ушу на.селен- гною. Деіі прик.та~ гідниИ наслі- Майже в wжній хаті є 1_ 2 ве- На відпущені йо·му де:ржа.вним: ну машину. инає вже другий ефект ві"• ча.с сез-он, а виf\1\бни:чиіі за. ІtО"""""ИЙ банком кре•.ити всІ· '!'ua бри·г'·Ідирахи ня. У.же зар3JЗ різкО> збільшуеть- "'"'·ваtння "'V ... " ралом·ашини, у 400 хатах • · · ' ' виробнищтва мех:анізчщі.ї поки що ІІООmачний, цех П{)бу;](QВано ся n-оголrв'.я щщоби, для ·ю.wї б телеві3ори. Хоменко ді®рийма.Ч!і, у 8 Т. Колгоспниця електро.прооодів, о ці :Мад:ІІИНИ Ніе використlІвуютьУ'СТаноночних слід створити міцну оор:мову б а-

v...

запитує

« М{)жливо,

агітаТ{)ра:

3

виклюЧ!ною У•Ваrою

вислу-

зу. ·Цьоrе ~южна. Д{)битися за ратеnер відпце rютрсба у виrот{)В- ха.ли присутні вист}'Іпи Пилиnа . хунок різкого пі,в;вищення вроЮхима і Бобка ле.нні торфо~переrнійних гuршеч- Гавриловича аоа-йності "ВСіх сільськогос·подарІtОЛЛітні Хильк.а. Михайловича к;і·в?». ських ку:ІІьту.р. Що для цЬ<Іго .потрібно? .Крім ЛQ'більше інших аrро 3ах()д:ів, доорив, 00 11 аші полісьхі грунти Наш

малородючі.

ІVМгосп

~ні-

Ні, на.впаки. Для вирощен-

-

._. ... овочів у на.стv,J 'пноху році ви•І.Ю'

:'отовлятимемо їх ще більше, 6о :.rаємО> вц· них .велику користь.

О·гірки, що

ше вносиs в .середньому по 5-6 Ось і в цьому році rонн добри·в на гектар {)рно-ї 3емлі, і тому-то, наприиад, зерно-

лИШІе по 8,6

ви:х торік зібрали

в горшечках у відnиJ\1\щували yv

:к,ритому вже mв·а.

"

грунті, і закритому ПЛОДQНО'СЯ'ГЬ і ТИЖНі

госпники і МОЛQДЬ гафяче вітали

їх, як таких,

ЩО першими по

нашому селу у відпо.вj,;ь н·а зами:к па.ІУГії вступили в ІtО.lго:сп.

сировиною для яких є відхоД'И ся на .по.вну 11отужність. Район наш З'Нає де.ревооброб()Кремих підприєм·ств Ки€ва. СпQруджена таІtОж п ~ощ•а "Ка для ви ний хом:.бінат я& О'"НО з GВОЇХ. ' ·"залі3{)оотон-- кршщих пі,ІщрІІ€м·ств, "srкe уОІІішно рабнпцтва збірних

КЛ)"бних

концертом

·

·

-

·

ГУРТ:&l'В ХуДQЖНЬ<Іl са~ЮДІЯJ!ЬН{)СТІ.

·

ШІМіИ.

ВИІtОНУ'€ ~во1 виро НИЧl

кредиту виwриета-на для прщб шння -автокрану, що значнQ по-

можіНа. Qргаюзувати дод&тков.е ви· б ро НИЦ'І'ОО ряду 'ООВ'&РІВ широкого

n~.t> rrrpu-.... . . . . . . ..!"""

для ялинок.. Ч··...·сти:на А .'!е да:вно вже .JІ:()Ведено, що тут

Вечір закінчився Д{)бре пjдrо- легшило nращю р()Ібітникі•в. товленНІм

б

..

них rа.ІУа.жів, дзеркального цеху

1.

.

вжитку 3 ві;~;ходів сировини. Вра-

.:- · · б' пО>ставили.сь хува.вши це, •КОМ ша.ту uув вц. б . . е . ' до виІtОриста.ння креди.т1в 1 ке- пущ~нии ropнt кредит 113 удІвп о-господарськи

рівники ра·Ионної контори «Укр- нпцтво ·Сщеціа:льноrо

цеху.

В

ін

i!JТ\J),""'aJЙ' ВИС{)·іі.ИЙ, а ШtСіЯНі ЗВИ- У ЙОГ() Пі,DJГО'ГОВЦЇ ООО.бдИІВО себе rолО>вскО'І'Сировини » . На. ІWшти, по'Інrнен б у:в уже в гру~ю· 1956 · цецтнера, а овочів - 80 це,нт- """"' · ·Піtїнеnвожа.11а ч;а ііки·м спос(}бом тільк.и почина- лроявида. старша. продукщ1ю. яю· вони Gдержали в 1955 ІЮЦІ· , року данати rо'ГООІу "' нері11 з гектара. тут сіfІорудили ·свинарник на 400 Визначений час ~авно м:инув, а mк.оли· Піна 3аіtк.а. _ А ЧQМУ ж в 3-й бригаді то- ють ц.віети. Вр:ІtЖе1:РН'JІ від nрове.деноrn ве- го.1ів, у яІtОму вже ·відгодОІВІІJН{) поки що виведені .тИШІе ·стіни ЦЬ<І- ХQЧУ сказати, - щщцоsрік. будо по 180 це1Ітнерів пооrі3052 свиней. у значній ·:мірі го це:Ху. жуt: т. СамойленІtО, -ІПРо пі:}іви- Ч{)ра У всіх Н•айк.ра:ще. дорів? - запита.ла В. Онанко. луків.

ще.нНUІ родючості наших

В. Ляшенко,

слушне. В їх потрібно всіля&о полі.пшувати:

цiJ111tOM

Питання

секретар парторганізації

3 брига.ді иинулоrо року В!несди проводити боронувЗІння, фрезеруна -кожний із 5 гектарів .по 30 ва.ння і підсі'Ваrrи бага-rорічними тонн Д{)брив,

посіви

.J;OTJlJІ.-aurи. В ~ругій

сумлі'ННQ травами, вносити мінеральні Д{)б-

же бригщі рива. Оообли;ву ува:rу -с.лі~ звер-

вирощували по:м:>і~ори на пісній, нути на м:ерrе:лЮВЗІННЯ і гіпсу-

колгоспу ім. Андрєєва.

1

8 1

еч р твариннии в

Н<1здаженемо

Акериsу по ви-

Невід0t.11:о, з Я'ІtИХ причин, а.;уе

завдяки цьому колект.11в пращів-

ників відrод:іtвмьної бази· ІtОНТОР.И не звертаєтмя

до

дерЖІа.&НО<ГО

1282 банку за кредитами дирекція буцентнери привіс у .м'яса. На, оде.р- дівельнQrо ммбі:мту ;м 2, зо&редодаІТІ:tОВ()

цав державі

року кредит м<~. на. :механіза-цію тру)І)омістк.их споруджують з.а;ра:з ще одИ!Н еви- робіт, хоч потреба У цwму тут

жани-й нинrшнь()ГО

нарник на

400

За. QСТ(lІННій

велИ'ІtЗ. На; мою думку, це на-

голі•в.

рік фін<JІНwвиіі' слідок. недост<~отньої ініоці.аrгИDи в

неужобреній землі і зібра:ли юшо-

мння .грунтів. І туг,-3а'К.інчує

rекта.ра.х зібра.ли по 45 центнерів суниці при ша.новGму завдЗіН-

Шдьше вmготови:мо і ІВІнесемо цим зн<JІІrоМ провели АНЯМИ вечір нових цехи: - хл{)р'ВІНІдооий і ристання кре.дитів на механіза.­ цих цінних ,~~;ооршв - О.'{ержимо тваринник-ів. 3 11\ОП{)Від•д ю по трИ1t{)Т3JЮНИХ вир(}бів. І тут так цію трудоиkт&кх робіт, розшк­

лооину нижчий врожай. В третій бр.па.хі цього РОКУ на 2-х

агітато,р,-wwости :ма.ють пер- робництву м'лса, М{)дQК.а і :ма~- стан про:ма;ртш ім. Панфілова роб·ІУГі. Питання ра;ціо-нально-го .'!а. на. дУПІУ на.сел~нНІЯ - ·пі:д помітно зміцні.в. ·Організова>Н(} два шочерl'Оа.е :та.чення.

ні 30. І ту.т допо:мО'гли ~обрива вищий врожай. Тому-то і зара:з, цьо-иу питанню виступив гол~ва са;ме виріша.тьну роль відіграли рення

-

ne]lerвiit.

- Sl& .відомо, наш район, прод()'В.Жуе Марія .Мt3рківна., -

ініцімор цілО>річного виробництва. жабрив. За ДОСЯГЩ'Ті

" .n

обКО}( 1lill

у

-

·

.

УСПІХИ

" #(

:&ра.ІНИ 'І -wЛВИМНК.ОМ

постів. Записав учитель

1. Швачко.

е мmіи е о·б.СТЗ.Н"-'"" В vроЧ'"СТl·И v·u~0 к,у~ .. J

На пленумі ооrGворе.на

раЙІWІСУ JlltCMtf, на ЯКQМУ ·Об- роб{)Т3 К-GМСОМОдЬСЬКИХ

ДQЯІЩі В . Т. Галицькій вручили вmш:ел червоний'

схвалили

ІеніиСЬ1ЮГО Цен'l\ральнаго

ТІУrУ проти груnи фр&ІЩіQнерів.

По

ооrовореном:у

О'рrаніза­

ницю

молод:а доярка.,

ІtОм:соммк;а

~ер- про:мартмей, так. і ІфофсmіJІкові

жавних "'Р""'И:ТІ·в·. Але· є у наJС, та партійні Qрга.ні·зації.

.. "" на жа.1ь, і .факти, про' протиле-жше.

В. Чаюн,

що свідчмь

В дисто•Па•ді ·минулGго

pG&y

старший кредитний інспектор

раі!відділен;ня

ди-

питанню

Перемога .ПоЗІаВЧQра н<'І. районних зб-орах пра.цівників зв'язку лідвели 'Під­ суtМ.&И сщrал~стичногG

Ольга Ос·оМ.

.

за перше півріччя.

ра. з інrереС{).М дивилися

n'tюy ,

контора

ЯІК'У ІІ'Lл;І'О'ООВИВ клубний

АРама­

На за~tінqення уqаснпи ООЧ{)­

ТИЧНИЙ гурТОК. П. &Іnокриницька,

прийнято ,ІЇ:ЛО'Ве рішення.

ціональному rвикориста.нні

пранJІіНВіЯ к.оJІІГОtСПУ і партійнО>ї грошову 'lІре!І!ію. орга.нізації,

також Палко вітала до.свідче.ну wлгосп­

заходи Укр.а.і-ни т. Ост&ІІець М. ,&Оиі-

підпри€мств, про.ма'РТідей, що ти глИІбО'ІtО заціка;в.пені як дирекпі,!;приємст:в, ІІфавліН'НЯ не ПQ(7І'уплятІ>ся зга.да.ним У ра- тори

держба·нку.

ш~рехідний

ГОВОр&Н{) пост&нОву червнево.го цій ра.й·ону в підготовці до 40 П.пеиуку ЦR .І.ШРС про антиnар- річниц·і ·Ве..шк.ого Жовтня. По тійну груnу МащенІООва, Кагаию- ОО.Ох пита.ннях виступшю ·11 ком­ вича., Моло'l'ОІМ. Уча.ени:ки пле- соиольців і се&рета.р ,раЙ!t()М.У Itii куму гар.ІІіЧе

жо•кла,~~;но говорuи про хід ВИІtОнання взятого кожн~ю груnою на 11Варинників зобоо'я 3 а.ння честь 40-х роІКовин ВмиІtОго Жовтня.

Колгосп ім . Леніна,

с. Жердова.

рtmеппи "ІJервиевоrо Пленуму ЦК RПРС пленум:

справа

виробнищтва. -

державного значеашя. У яайІч>а.пьд· час жни.в, слід :не послаблю- к.олrоспу «Шхях Ілліча.» т. Па- державні кредити. " · • • п. в щооrу їх вирішенні пови·нні vYр.щ ще на1Jести б було М{)жна вати увагу Д()І ви·робництва .ком- велко . ".оповцач 1 вш:ту;паюч1

Ко:иеомольцt одностайно схвалюють Ц:им.и ,;н.ям:и: ·ві~tбувс.я

вико­

зоотехнік.

с. Зазим'я .

зв· язк.у

змагмrnя

з в'я з 1l і в ці в ся

відділення

станції

0.

3В'Я3Іtу,

Вrюмри

Х{)МИЧ).

Серед

що

н.а

(на'Чальни:к КОЛГОСІШШХ

Наша. рай­ ЛИІСТ·онош віДІЗна.чилися В. Вреус у зюІІГа.Іtні з (с . Гоголів), С. Дми:тр~нІtО (с. Ка­

лита), Д. Дудка. k Семипм&и), йону, M()'CKODCI>WЇ Q:бл;асті, і Бо­ І. Ткащич (с. &брик). 3В'JІОЗк:і-вцями

Дмитровеького

ра­

ри:сmільсьхого на Київщині посі­ Л·а лерmість.

Наkр&Щих Ш)ІИ;ООНИ.&іlІ о~оои·по-

О. Роза'нконов,

начальник

райконтори зв'язку.


П'ятниця,

12

11ипня

1957

з

СТАХАНОВЕЦЬ

року.

Назустріч

40-м

Великого

роковинам

НА ЖНИВАХ НЕ ВТРАЧАТИ ЖОДНОІ ГОДИНИ о

о

о

ЗВЕДЕВИН про надій молока в колгоспах району

за станом ка

.

У відповідь на рішення Партії l Уряду Велике Т/}Удове п1днесення ее- що ІЮб<УГу в1н~роуера організув<l-

пину зараз ГОЮ'6МО худ{)бу. Кож­

викдикала постанова Центрального Комітету ПЗіР'l'Ї:Ї і PaJ.{ЯHCЬlt(irо УРЯJІУ про сюа.су.ва.ння обов'язК.QВИХ поста:вок сільськ~носпщарських щюдуктИ! державі господарствами колгоспнИІКів, .\)01)і'11НИків і службовців. 'В ар!І'ілі ще .ширше ро2горта.GТЬІСЯ С{)Ціалісти'чне ЮІаіГ<lН·НЯ КМГ()спників, меха-

на з·биранні врожаю комсомолець ній КІ()рові ~аємо щодня по 55м. Rлимась, Шевчук, який 60 кілогрЗІ:мів. Це сприяє знач­ прибув з школи механізаrорів ному 'Пі,ІJJВищtшню .над:оїв ммоок<~.. JroІ практику :в rкWiroCJI, трЗІ:&то- Якщо ранішІе ми одеРЖУІВали за ристи Ю. ГаДІtо,в та В. О>пов. декаду по 50-60 кілогрмdв М{)­ Одночш~но із збираНіням вроЖ<lю лока від кожної wрови, то тепер заrотовляемо КЩ):М:И для грома)!;- по 100-110. Так, н:ашриюлад, 3а сЬІW·Ї худоби. 3а ,11;екdльюа ~ів ()СТанню декаду ()Держали по 113 заклали у траншеї 800 тонн си- кJлаграхів.

r.

проведеНІня JIOcy, перооа.жн-о 3 мрмооого лю-

.Копаємо ранню каР'l'Опдю. Пер­

ж:нив, 3атотівлю ІООРМ·ів, збиран- пину. Иого КІОСимо силосозбира..lь- тими при·ступили Д·(і· ціеІ роботи ня овочів, ра'Іпrьої карrоплі, на-

рільничі бригади, якими керують

rІЮ.м:адження .цобрИІВ під уро.Ж<lй ним комб<lйном. Щоб ·ІІ.ЇіН не мав Д. Гузій т<1 О. ЛИ'Товка. На ОВQЧе­ НІlіСТУПН{}ГО РО'КУ. проСТОЇВ, пращював Ні!> ПООJІНУ [Н)- перевалку ВіД'Щk'ІJВИЛИ ПОН!аІі( 100 Борючись за високі темпи і т·ужність, д:о .НЬо()ГО видмили 5 ценТІнерів. Кожно·rо ~ня 3дае.м:о П{} від'мінну якість збирання вроЖ<lю, автомашин і ~а причепи з 'Ііра•к- 2-3 тонни овочів. мехаІНіозатори за 2 дні покдали у ТОІЮМ. Вони вчасно заІбирають 3а;готовляемю таІООЖ КООІпости. Їх у нас є близько 1200 Т()НН. валки жито на 100 гектарах, що ма.су і .цоста·вляють д·о траншеї. Г. Компанець, .майже rнаполотту бШьше .но.рми.

На тра.:мбуваінні маси ВИІІWристо-

Цього досягнуто

вуємо траютор.

за.вдя•ки тому,

Позавчора Ж ви в а

с.

Пухівці

силь М:ихайленІW,

Ше'Верун

ки перші

30

К1JМС{}Молка Ганна Писаренко, їі

ше.вська.

віндроуера

Все це бу:n:о б JtOбpe, я:&би Іt{)Ж-

працюють

чітко, дружно. Покладено у ІВал- Н()ГО дня тшкий порядок. Але бrда гект<~.рів хлЇ!б;\.

Всього J(O збира.юм:-И55 гек-

З НИХ

.!Wмбайнами

ОЗИ!ЮІХ.

600 -

збв~о за

751

рооочих

гектар,

дн.і·

-

1·2

робо­

вручну за

Чере'з

404.

,11;ень-два. на. жнива вий~уть по­ на~

100

в

Т()'М'f,

-

тут

раз

у

р.аз

зри-

5,5-6

моло&а

до

дііішло

у такий час

кілограІМ'ів від корови.

Турбота за вpowaR

80

Н<1 пол:ях у д·о~.ре впорядмва-

Тр3ІВ на

п.роцентів

всієї Шощі. Працюмли

них бурт.шх вже лежи:ть 2000 ТОІІІН торфо-гнойових tКОмпасті:в.

2 трак­

Сьогодні !На КІ{)Лrосnному rор­

кінних ІЮСаро:&. Са­

фооtищі в урочищі «іJ<lхвМ'івка»

м~~ною робо'ООю відзначились

працюють 'Пона~ 100 колгосп­ ниць. Під к~рівництоом: брига.~и­ ра. Демща Ріrза.ненка. оони добу­

торних та

8

тракто.рист Петро Шевченко, йо­ го агрегаІТ пршцював.· бе·зві,І:мовно. Першість у змаганні оо](іів кін­ них '!Wеарок з~о·був ЇЗ){ОО!Ий-мм­

сом~ле-ць Петро Ви-ооцький. Ві.н що~енно виконував виробНВJЧе ;з;авданн.я на 120-150 ІІІроцеm:­ тів.

На повний х~ іАе скиртуван­

ня сіна, яке 5-6 янів просиха­ ло у :&опицях. 3 бриrа.~а пооtJІа­ Л·а вже 11 скирт, 2 ·брИ!Га..а. 12, 1 і 5 .бригади - rпо 5 е:&ирт. Скиртування З<І.:&Ї1ІЧИМ:·О 2а 7-8 ,;нів і nе3ні, що бу;tе в сеІ}е,ІJН.Ь()­ му ІЮ

20

дО'пустити

центн~рів сіна з гекта­

вають торф для К{)МПоотів паливо.

Торф'яну

У таборі за Десною Де'!Іь почався рано. На. широ-

:&о.ку роз,JІ;оQ<л.JІ.і, за Десною, ВИ!П!асавм:о ху,~;обу. Нічний вартовий Єлисей Дмитров,ич Михай.JІе1ІКО вже пона,11; 20 JIONiв· біля корів. На його ооов'язк.у {)у~ити па­ стухів. В()НИ, Вікrор Писареапоо та М:их.айJю Га.ба.Щулі.н, хоч і СІtО­ доді хлопці, але

діл·() сооє зна­

ють ,~;ооре.

соць1t31, яка 'l!Ze на..о·іла. по

1538

ма.су

~юра. та. іВІІПі.

компост~мо

вили мофери Петро Дзюба. і Ва-

з

Для вигоТООІлеш:н.я торфо-Юне-

Красилівка, ім. Жданова

ІІЗ

93 110 104

Боrданівка,

ім. Андрєєва Троєщина, ім. Ворошилова

1701 125 1622 116 1595 lll 1588 129 1575 112 1509 106

Пухі·вка, ім. Ватутіна Калита, ім. Сталіна Заворичі, ім. Кіро.ва

1506

По раАоиу

114

106

По

Броварській

По

Бобрицькій

МТС МТС

1338

103

1299 1285 1265 1082 1591 1547 1567

101 55 116 91 116 117 117

на

м'ясо

осооливо

ВОДО!WІаіВНОЇ,

БООрицьк.ої

14

ВЗІЖJІИВИ.Й

резерв

цей ча•с озимину мож­

щщо

цього

НЇ Сталіна,

є

по­

я:ки·й

на вже буJІ'о покласти у ІВаяки

щороку

неа~існо. Причина повільних темпів збирання та., Щ{) на віндроуері

курей і .&а.чо:&. iJ<lpa:з в аршп є про це в арті.JІJІх ім. JІев:ін&, пона.{ 3000 голів лтиці, в тому с. В.- Димер:&а., та ім. Оrалі:н&, ЧіЮЛі 920 ВО,І(ОПЛа.БНОЇ. Щ~б •с. Руоа.нів. Тут не тUІ:ьки к,а.чоr.,

а

працюють причі:плювачі. Вони мало обізнані з роботою машини, і, коли виникають незначні не­ полад:&к, не можуть їх усунути. Тому віндроуер часто зу.пиняєть­

ся, вющить

3

ла,~tу. В значн.ій

:мірі винна в цьому

здає

в

.

Ш'JШ~ .росли; К&ЧltИ і І'УСИ, тут

Іюглибили

ставо&,

ств{)рили: всі

У·Мови для їх ро:Jви:тку. 1 3начну увагу доглщу мо.JІ&дня­

ка птиці приділяє передова. пт<lш­ ниця Пара.с.~rовія Хорошун, srкa близь&о 10 раків працює н& пта­

r.

який за.ра;з в ці дні ПОІltи що не

на

36

Г()!КтарЗІх, .а потрібно було

ра:льних ІWмnості'В вчора. завеми скосити щонайменше на.

1добрив:

60

каїніту, суперфосфату та.

ному зай•нялисн вирощенням nти­ ці на м'ясо, оообливо во~опла.в­

ної, багато. О~н.в мало ,J;ба.ють

Запобігти псуванню

фосфат-.шЛІЗІІtу.

У будівельників

54.

О. Цьомка.

ТОНН :мінеральШІХ

Т1>рі& в ІWлrоопі і·м.

насіння

.гусей, а й курей, як елі);, не ви­

рощують. Приміщення АЛЯ 'КУР­ чат епору,11;жені поблизу

птахо­

ф~м. і АОР(}СЛ·а ПТИЦЯ В·і~биває у ·МОЛО,І(НЯІtа ·lWP!lИ, ВНаСліДОК. ЧОГО курчата ш>вЇJ!ьно

розвива.Ю'ГЬСЯ,

а Ї'ІІОІWЛИ і гинуть. Не можна. lrі­ як миритися і з таким фактом:, коли у тому ж таки великоди:м:ер­

сьІWму ІWЛГ{)СПі ім. Леніна щурі задушили о~;екілька сот голів ,мо­

лодняка. птиці, і нія:wї бо)WІ'ьби з ними ніхто не ве.(е.

Ви.(ЮІЦення JІТИЦі на м:'яс(},

s

тому чисJІі. ВОАоолавноі, на. ста.в­

.ках і во.(оймах, ,ц'е зараз багато

ПРЕроД:НИХ 'JropИ'iB

дуже Виrі}(­

-

на. і мриена. справа. Цим сліА зайнятися усім без винятку Іюлгоопам. Д, Пінуль, зоотехнік

інкубаторно­

птахівничої

ст.аіщіі.

на знімку: на ставку кол· ім. Сталіна, с. Бобрик.

Bropi госпу

під час молотьби

Лені•на, І я:ке було АУЖе воло•гим, з-сипали я.кому ~вітки синього &QЛЬОру.

с. Жеряова, під час ЖНИІВ бдизько на горища. 'І1Варинницьких nри-

JІк встан-mшено, св·Іжозібране,

3а.кі:нчено бу.J;ііВництво мли%а.. ШО центнерів свіж(}намолочено- .міщень та. T<lilt його 3аJІИШRJІИ, засмічене зеленою масою насіння, Він вироблятиме 17-18 тонн го водогого· на.сі11ня вівса зразу не просуmІmІПи. ЦШl насінним полежавши в ку·пі 5-6 годин, бОРОіІІІНа за ~обу. з~си:пали в купу, і вон()о nІЮлежа- за.сіяли; зна.'Чну .площу, і вано ІЗігріваетьс.я до• 50-60 ГР'адусів

Сьогодні ж закінчено будівни- ло так декілька. rо.в:ин. Іtер1вни- зійшло не бiJIIdll як ІНаІШJ1Jювину. і втрача.е а6о майже .втрача. ки артЇJ!і були так(}і дум:ки, Щ{) 1Все це сві,~;чить про те, як свою СХ()Жість, а. очищене (И·аі цтво цементованого точrка для су. шіння зерна. ~r~исна площа йо-

з

•-

зерном ючого

.tt.ae помилились.

не

н

·станеться.

асшня само-

треба

.П()-серйозн.ому ,~;бати про

тіль:к.и

25 rpa..f'CiB.

Отже

ni.J;

наІСіння, зберігання його пі.. чаІС чаt :м:о·лотьби треба ІВСе зерн.() не-

го 225 квадратних метрів. На цій іІігрілось і на 30 процентів втра- м~шМ'Ьіби і протягом всієї зими, гайно ~ищати,

осо6ливо,

що

роботі ві,w:зпачили·сь мулврі Павло тило свою схожість. Подібне було ІWЛИ воно лежить у зерносхови- признача.GТЬІСЯ jля сівби. Потім

Яшник, Воло)(Нмир

М:ихайлешю в калитянському к.олrоспі і:м:ені щах. Щоо :м:а.ти на. наступний рік йоrо необхі:дно .жовости до нор­

Софія Середа та Сталіна, де внаслі.ц.ок безrоспо- Я!кісне, м:щиційне н&еіння, слід хuьноі во.11оrості- 15 проц~нV{<lрності НЮ центнеріrв насіння З<І.Ра/3 ще раз перевіркти всі на- оrів. ЦJJO.ro кожаа. ,~;осягти за.В;(і:-

Г;шна. Труба.

Не встигли й о.гЛJШутися, як

при:ве3Jlи зе.лену иа.су. Ії доста­

117 115

* * *

і ІWJІ·ГОсnниці В1А 'КОЖНОЇ

кіJІОГраІМіВ I(<()..JI()ltЗ. к.орови, Ганна. Сере~а., Ма.р:ія Пин­

1719 1704

ca;u бригадир хоферм:і. Наприклад, 3 .2000 тракторної бриrа~к ІваНЬІІtQ, одержаних весною на інrкубатор­ яка поrодилася з тим, щоб на ній станцН •Курчат вона майже машині ~рацювали причі·плювачі. всіх зберегла і вирощ~. і на Прикро і те, що в бригаді є 1БлИЗЬІW 5000 K&lffiRJIТ '1'3 ~ур­ Д()свідчений комбайнер А. Жук, чат одер:жа.в весною з інІtубатор­

J.WJ!

Тут і ,JІ;(Щ):&И. Серед них наші пере)(ОВ'ИІtИ ЗМ<lгання М:щ»я Ви­

33

1727

Погреби, ім. Кірова Гоголів, ім. Молотова

1394 117 Рудня, ім. Кагановича 1392 Кулаженці, «Зоря:. 1380 134 Жердова, ім. Леніна 1366 Мокрець, ім. Будьонного 1344

но-птахівничої стаІЩії требухіrв7 мінералМИІМи добривами та гно­ зайнятий роботою, але чомусь не •сьJtИІіі: ::колгооп ім. Хрущова. Дос­ єм. На виво:щі ~бри:в від2начи:в­ працює на лафетній жатці. відчені ш<~.mни:ці Віра. Зінченко ся шофер з Броварсьмї :МТС В. Гриценко. і Наталія Мельниченко зберегли В. Вороний, який ось вже близь­ м:оЛОАНЯК на 98 процентів, ,;обре ко 'Місяця .працюв у кoJirocni. Три дні wсить віндро}·е.ром його Аоrлядають. Во·сени більшу Щоденно .він ·На 15D-170 про­ хлі!б в КІОJFГ(і(Ші ім. .А!Н'дроова, ча.стину Іюдоолавної nтиці артіль це1Ітів вmwиуе .оооо виробниче ·С. Богдаиів:&а, Ко()Мбайне·р М:. Теrп- •З)t&СТЬ у М' Я·СОПООТ<І.ВКИ. 3аВД'&НЮІ. люк. Він покл.ав жито у оолки Таких коJІТОспів, ,11;е по-серйоз­

,!;0 JЮЛГОСіlу

ра.

липня.

1767

153 157 164 143

Більше вирощувати водоплавноі птиці

ці,

втрат,

неМ<l ·постійного .к.~мбайнера,

наступноrо року

3а:кіНЧИ:JІИ ІЮСОВ·ИЦЮ

ге.ктарах

що

м I:(J:;

1945 1914 1896 1841

Вироще.ннл пти-

mви~ко лровести жнива, трактор­

на брИ!Гада

Назви сі.п і колгоспів

~=~

:.сС:: CllaJ8

·в~еться дОІставка зеленІ()Ї маси і щонайменше на 80 гек.тарах, а М'ЯООПОС'І' аВК И В КОЛГОС'Пі ріЗІW ЗНИЗИЛИСЬ Н,&](ОЇ фактично скошен{) 45, і А'О того, значну к.ілЬІкість

косарів.

На сінозбиранні

900

Княжичі, ім. Щорса Семиполки, ім. Леніна Требухів, ім. Хрущова Зазим'я, «Шлях Ілліча» Світильне, ім. Маленкова В.-Димерка, ім. Шевченка Літки, ім. Калініна Гоголів, с:Червона Україна:. В.-Димерка, .ім. Кірова В.-Димерка, ім. Леніна Плоске, ім. Леніна Бобрик, ім. Сталіна Рожни, «Більшовик» В.-Димерка, ім. Димитрова

:к.а.:зооим бобрищь­ к.ий КІ{)ЛГQ.СП :і:./іе­

М:иrа.йло

4

Русанів, ім. Сталіна

в wлroc11i «3ор.я», с. ltула.женці, майже всю озимину. lt&сити жито віндроуер()м в артілі почали 6

ро 3ai'lta, машиніст

чих днів

не

g.>.

а

ОІХ С'І') с :с

JtO :к.ооо'виці озимих. подруги Одьга Микал, Софія Ма­ МТС nовинна роз,~~;ільно зібрати

Тра.КІТDристи Ащрій Барбон, Пет-

ТаріВ,

Рудня.

Щоб

>.

колгоспу.

ПовІльно і неякісно

вшнтажни:&и:

• -

збЇJ!ьmекня ви­ ро.бництва м'ооа. У нас в районі

Бригади к~Jлгоспу і•м. ,Ва.туті.на прист)'ІПИJІИ

у

голова

липня (в кг на корову)

~-;:&;

c.~s;~

3еленою М'(l)СОЮ ІWРМІ>В"ого лю-

ли у дві зміни. До.бре працюють

10

.:.:.!:а_

Назви riJІ і ко.пгосnіа

ред тру~івників пашог() колrо•спу

нізато·р:і1в за. В'ИІСІНе

Жовтня,

n.

В'іоса. маJІо СХ'ОЖі'СТЬ на 75 про.- ·сінні хілякки і в разі nотреби кв: пе:Релоп&чува.н.ню зерна. на. ТО"

Д, Сахно,

центів, •а

агроном, Петренко,

!!бо ще tr,І;КН фЗІІtт. В літк.івсь- тову ЩІООІОлки. 3 П()СЇВ ·:&орко-1 кій артілі ім. Rа.rініна 200 цент- воrо JІЮПИНУ,_ на.при~а.д, слід І

бригадир ~удівелwоі бри·гади.

200 центнерів-на 70. негайно зробити вщову та оор- 1 ах, пе:ре.віювання:м:.

нерів !Н&еіRШІ І.ЮРlІО.ВОГО люпину, :вцалити ДQМ:ІШ&И!

npiWГo,

на

Н. КремІнсьна, завідуюча контрольнонасін:ною лабораторією.


С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

4

«Rазах-

Нещщ;авно в газеті

та А стали:..

ціrкавий нарис «Тарасова верба».

А ось ту.ж,швий еПілог поеми:

Росшовідається тут .про казахське ло

териrорії

на

вопетрівсьмrо

млишньоrо

Но-

укріплення,

де

Тільки і осталось,

Що тополі на вигоні

Стоять, мов дівчата

великий поет провів еім важких

Вийшли з Оглаву ватагу

Зга.дки про різні се.та на.ш<>го

парк. ім. Шевчен&а. в

говориться

-

нарисі,

району' зна.х()димо і :в сучасних Дуже ча. сто, на­ писмrенників. приклад, згадуються ес. В . -Димер­ ка, Семиполки у rшироко відомо­ му романі С. Скляренка про гро­

-

сХто б не приїхав сюди,

обо­

в парк. За­ в'язково загляне сновником його був Тарас Гри­ горович. Він посадив тут пер­ шу вербу. Зараз дереву 107 років. Довгий вік дала при­ рода схрещениці» Шевченка і численних нащадків.

і тим,

Твій сад, і поле, і поріг.

свитині з

Гармати в Броварському лісі

ціпком ІВ руках вирушає в дале-

ніч.

у латаній

Катерина.

ку дорогу. Щоб

цього ж твору:

голоду, ·вона. мусИ'l'Ь просити JIO-

Бори і шага, аж труситься:

У поо.мі

щ б

Ф(J{)тник», як вказу-

О

сеІо.

тут

НОВОГО

СТарІ

ВЛИТЬ

Зовсім

перегляАаючи

недавно

нові видання творіІв · Ю . .Янов.....;. одного '3 н.ай:видатніших

сУ оглеві ... Чи по знаку

ського

Кому цей Оглев білохатниА?

·в

розказати,

Борисполя

·

·

недалеко,

схвидювали

1 досІ ще стоіть любенько

м-ожуть

газети

·чwrачам

розпо-

і І;Омсомольці, щ<>

вісти вчителі

над збиранням

за.ра,з працюють

матеріа.1ів щю і· сторію ·своїх сіл. В. Пе~номарчук, бібліотекар районної бібліо·

б

теки

з

мене. В одному

для

та

дітей

м . Бровари.

та Гуд!і.()ва, але це тшьки тому,

.вирішили еамі виготовити в час

що rвони ІІ1)Їхали rв піонерський

літніх • канікул.

цеху

0)(на .. івчина, наnриклад, поціка- видно в полі лИІШе уч~і·В Шульги для дерево()бробного скільки

трудоднів

ти

зар()бив?

І Володимир Ї'з гордістю ВЇ)(ПОr­

-

табір. І ось, що цікаво, вони, ко­ 3Зі!Іевня.ли то .rrи від'і~али, ВСЇХ, що nісля повернення з та-

ШіІет.цеся'l' вісім .

Тоді ж розповіли про свою ро­

лvmа., У. Ворона, У. Ткаченко. Але в той час та.ких не дуже

ба.rа.то було. Значно :к.р;ащі спра­ ви з цu тепер. Відразу ж післ.я за'ltінчення на.вчалЬ'Ного ро&у уч­ ні аrктивно включилися в юол·гос-

Л.

тут

ланками.

Щерба&,

Перед

Л.

від

К. Кваша, Н. '11~>а.ченко. М. Ткаченко,

нашої mюJІи. Зокрема, люди :х;ва­ учня .чвJІи .М:ихайла BoJIR.Oвa -

школи .

с. Світильне.

. сьомого lltJiacy.

Він багато днів

саме

працюва.в на стя.rуванні :&опиць,

. часто

майже цвоо перевих.онував

;\енні завжання.

Так же на лузі я бачила Іль-

Боrда·

школи

працюють

агітатор.

ВИ)Jіано

капіталізму», «Держава. ri ре.во­ дюція» та ряд інших. Тепер на перек..rrаrдається корейську мову «Каrпітал» К. Маркса.

Велики·м тиражем видаютье;я: ІКНИ­

(ТАРС).

організації В. повідо·

шення роботи змінних трійок. На завідуючого медпунктом т . Ten· люка А., який гальмував роботу пункту,

порушував

робочого

дня,

І зава

·

дено

про

розпорядок

що

агентства.

СесІя Союзної народної скупщини Югославії На з~сі)(а.ннях Coю31ro.ro віча і Віч.з вирООнпів Союзно·Ї .mарод­ ної ску:пщини Югос.латії приі'ня­ то ряд замнів.

обох

На спільному засідаrнІrі палат

з·аmверджетJ

с.ІОJІЦ

парла­

ментсь:кої делегащії Оо.юзної .на­

родної скупщини Юrос.л.авіі, яка відвідає Іtитайсь·ку Наро..тну tРес­ пуб.rrік.у. Делегацію оч-олить го­ лова (J{)юзної наро,rпої , ску.пщини П. Ота.мболич.

На цwму С:&УІПЩИ!на за.кінчи..1а свою рООоту. lї ро:mущено на. JІітні канікули

.w

15

верооня.

(ТАРС).

4••·•

Репресії проти учасників національно­ ви3вольного руху в Ірландії

За по.ві,wмленнями з Дубліна,

телнра.ф- ,

3а. повідомлен.нями

них аrент.ств, уряд Ейре (Шв.д~m- у;ряд Ейре огмосив ·про ІНаr)(а'ННSІ

на Ірла.ндія) вжив р.яд репресив- чинності мконооі 17-рrічвюї )(а:в­ них заходів проти уч~сників наЦЇОНЗ.'ІЬНО-ВИЗВОЛІ>НОГО руху, Які

ності, .яки.й: даrе пол•іції прмю ПроВаДИ'l'И СВаІВЇЛЬНЇ обшуки і арешти. На. цій п~ст&JІ.і поліція

ряд об.лав, в

південної результаті чого було a.PffiJl'IOВ&Iro

до

В ЦЬОМУ РУ• Сі

Ча•СТИНИ краЇНИ.

беруть учжть ч.дени партії Сіни більш як 60 чмовік. Було вчи-

Фекн, а також бі-йці «Іущандсько()Ї н~но, зокрема, насмк на шт.W­ (ІРА),

к.в:а:ртиру .партії Сі1ІІН Фейн. По­

які ведуть партизанську б(}роть-

ві~ом:ляють та.к.оок, що в раrйоні

торів. Зз. о.станній чаrс на коrрдоні Ей:ре і Півні'ЧіНої Ірландії стало-

ційний табір, де тримають ареш­

бііі.rцнми ІРА і ангдійrськими пмі-

визмльного руху.

реепубліканськ'ОЇ

армії>>

бу проти англі:іі.ських

lWлоніза- м. Дубліна ст.оорено конЦ&Н'І'Р~­

ки» Венесуе.тИ Ха.піТ<J Вільяльба,

написане нwм з нa. roJJ;и Дня неза-

лежно·сті Вене·суели. Відзначивши, що Венесуела одна з найбЗІгатших :&рЗІЇН щожо заrпЗІсі:в нафти, яку ви.добув111ють іноземн1 кюмпаяії, Ха.в-іто Більяльба. пише, що в політичн0rму вімюшенні країна. ·залиrшається

(ТАРС).

одним з «к.уТ<JЧ'Ків

неоднора·

виступала стіннівка, накла·

«Не леребільшуючи, я тверджу, що тепе:р важ­ ~аявляє він, ко знайти на земній кулі краІну, більш пригноблену і понеооолену,

-

ніж Венесу· ела».

Белику

-відповіJІ;альність

за

нкнішнє ста.ІІовище у Венесуелі, вказ~ Х·ю~іІl'() Ві.JІЬЯJІьба, аесуть Ополуч;ені Штати. «Венесуе.ла, пише .він, - країна., .де я.вшо пе­ реважа.ють США, і :в rой же. час це - :країна., де найбільше бра­

&ує <:·ВОООо,дИ».

деrспоТИІзму».

(ТА:РС).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!11!!!!!!!!

Редактор С. ПОГРЕВІНСЬКИR.

доліків. Редактору стінної газети поліп· вказано на необхідність

в

графного

«І\.рок вперед, )!іВа. :кwки НЗІЗЗ.д'», <<Матеріалізм і емпіріок.ритщизю>. «Імперіаrлі'ЗМ, як наrіівища. ~та.дія

Намічено заходи до усунення не·

бa.rarro

Са){<JВ:ИХ і Г()Р<JДНЇХ JІЗ.НКах. Т. Каnюк,

критику.

р r но на партійних з бор ах і з а· сіданні виконкому сільської Ради.

в рідно·му селі. І таких у нас 33-

Особлим·

затискують

мив редакцію, що оглsщ обго·во·

вирішили залишитись пра.цІОІВати

с. Бобрик.

Андрєєва, с.

Секретар партійної ;КОЛГОСПУ .т. Ляшенко

на

випуекників

на

тичні виступи стінної газети, чим

го. Вони торі·к лі)!; час літніх ка­

раз є чимало.

огляд

комунізму»

нівка . В ньому йшлося про те, прав· що партійна організація, сільська Рада, лін·ня колгоспу, на кри· бригадири не реагують

Протяrом нікул :цень у день працЮІВали «Ревине». }·рочищі мдrоспних подях. А тепер ось, останнього часу там кипіла на­ школи, вони ~акінчення після пружена. робота. П~руч з дорос­

і ВИХООаНЦі

ім .

вміщено

«Зоря

газету

колгоспу

* **

лики ВЇАЗНаЧИЛИСSІ

і

перекладено

Республіка. Чехословацька Слапська гребля поблизу Праги. теле · Чехословацьrкого Фото

Під n'ятою американського капіталу

«Стахановець»

газеті

червня

19

стінну

ка Гутника і Григ()рія Щцубн()­ Наші сіножаті }ЮЗташовані на берегах Трубежа, в ма.1ьовничому

в

ловком

ве,J;уть

Пилипен·ко,

директор

мову

праці , В. І. Лен1Іfа. «Що робити?»,

Мекс:ік.а.н•смtа. rаз.2та «Ексель-

УчеНИ'Ці Н<'ІШОЇ ШКОдИ ВИХ(}ДЯТЬ

поле

ку

·сіор» вмі-стила. · звернеоння 'перебуСліАами наших вистуrіlв в:аючого в еміграції ді.дера «Респід таким заго· сМовчуни• пу, бл·іканськ·о-де.мократичної спід-

rШі.

у

ДQ кінця 1956 ро·ку в КНДР було ви~ано 14 томів 3rбра' НІНЯ творів В . І. Леніна. На. 'Корей-сь­

цеіtськими силами.

І. Репаnюк, ної освіти.

додпів не менш, ніж їхні 'ГОВари-

боту на колгоопних ланах А. Ко­

мірників.

учні ся кілька збройних ·сутичоr> між това.них учасників на.ціона.льно-

інспектор райвідділу народ·

б·ору п0rстараються виробити тру-

вів:

жем близько п'яти мільй0rн1в ' ПРИ­

руках англійців,

наlІчального року. •Учні із захоо- лися передовики. У·сіх їх недегленням rслухали роопові~ь Водо- К(} й назвати, але мушу ·згадати АЇ Ковтуна. про И.ого пригоди на найвідоміших. Це В. Опанасенко, rрома)(ськ.ому ІІІа.сОІВиеь•к.у. Після А . Кмоша, М. В(}йський, Ю. Мартого йому й питання зЗІ~а.вали. !і.()В, У. 1\к.аченк.о, І. В(}рона. Не

А

назrВ праць БJІ(!jСИкі:в марк­

сизму-ленінізму ·загальним ти;ра­

нічної Ірдандії, що пе.ребуває в Ейре о.рганізувала

ження Н()ВОГО приміщення шкідь­ Н(}Ї маіkтерні. Уже п<>чалося ·об­ ладнання д:вох ГОrJювних цехів металу і дерева. обро·бці .по Значну кількість інструментів

-

250

в~rеrупають за приєдна.ния Пів-

юнацтва.

rЦе було н~~~~~куП~~~~г~~У ~.~~~ ~~~~ми уже з'яви-І ~0 ~т~~~~~~нч=-~о~~тес~~:Уд-

вилась:

сизму-ленінізму тирЗJЖем у 700 тисяч примірників. З чаrсу ·виз­ ~о кі:нця 1956 водення країІНи Р<Jк. у в країні випущено· в світ

Врова.рщину ний матеріаді'Зм».

про

менники, яких я ноовала. Думаю,

1 тут •КlЛЬ'ка нарис1в, що осо .:шво

А буде так, як Борисполь.

марксиrз.му-ле' ні~rізму.

Торік у реrспубліці було видано понад 30 тво.рів класиків ма·рк­

писали не лише ті поети і пись-

Щоб з жалю не зробить сміху ... рів художнього С<10Ва., я зна:й_шла

Од

тираж rВИдань пращь

ги і · брошури, як.і популя:ризуЮ'l'ь твори ' Класиків марксиЗ'Му-лені­ нізму. Видано баrгато :книг і по­ Вітчизняної чи великими битвами цІ хати гідні того, щоб сібниюів з марrосиетеьlW-ленін­ війни, меморіальн.!'ми ської фіJІ'ооофіі, зокрема «Діа.леквідзначити їх дошками». тичниіі матеріа.1ізм» та «lrcтopwч-

май·ст-

літературі

укр(!jїнеькій

ком зрос-тає

юrЗІсик.ів

В реmrубліці у ,оолиrкій кіль­ повідомлення ІWсті видаються матер1аrли на дубовій дошці для про відповідний акт і прикріпити вивче:ння 'іСТ()рії КПР.С. ТирЗІжем ~южна дошку до хати. Пізніше 50 тис. примірників видаrно буде замінити дерево мармуром. у Я пам'ятаю хати в селі Проходах доку;менти ХІХ і ХХ з'їздів КJІРС.

Звичайно,

року.

тичній Республіці з кожним ро­

випалити

просто

досить

щ-о на цю тему ·багато цікавого

Неопалимая священна купина!:.

є

Трохи лиш, треба

.

.

МІХИ

простори,

він хвидює й жителів Гогодева .пр() -ХН" 1 " згадк.а що

у

Святогора,

вина, І гордо зносився ти над зелені

Ю'l'Ь літературознавці, на,JtЗ'Вичайно поетичний вступ і епілоr. А тим:,

.

Твій блиск розносили і славили стократ. Ти силу перейняв Микули й

В Броварах спочила Та синові за гіркого Медяник купила:..

раз відзначити хати, де жили ко­ мандуючі: і маршал Конєв, і генерал армії Ватутін, і маршали та Толбухін. По­ Малиновський

в Требухові та в під Харковом, Н.-Петрівцях під Києвом, в Мо­ настирську . на Дніпрі, де жили Ватутін, Хрущов і Конєв, керую­

Бровари, і Дарниця і Канів,

І хвилі жовтих нив аж до стрімких Карпат, Моря й материки і далич океанів

ТJІжко його брати!.. Та А навіщо? А дитина? Вона ж його мати! Заплакала, пішла шляхом,

пів­

Україно•.

первах

сдова.

Іще си.тьніше звучать

П~Jюги:·

сБере

І

Гримлять, як дзвони, день

не загинути з

на

і

священної землі. Треба вже за­

Ти чуєш, батьку? Стрепенися, Ворожу силу скинь із пліч!

ну. Приrа:,JJJУеТЬСЯ, Н& rбідна знедолена

на північ

сіл, де на Україні сЧимало під час штаби фронтів стояли розгрому до боїв, які привели їх з нашо1 гітлерівців, вигнали

Сини твої тобі до ніг 1 кров'ю злою напувають

знаходимо згадки про .ВрОІВарщи-

своїй землі

І rВ тій же збірці в нарисі «Но Україні» я прочитала:

Ти чуєш, батьку? Припадають

.поета ми

ІВ ху~-ожніх творах

на

лота

гов()рить:

І

з

вклонилася

шиї,

зашморгом

день, на схід і на захід, сказала спокійно і голосно: «Прощай, зо­

Що ·В на». Звертаючись ·д·о Києва, поет

Шевчепа. про Номпетро.вське.

вже

стоячи

Вона,

німцями.

КиїJJ>>.

ньому нам)(яться виеловлюва.ння

про

колгоспницю села Велика Димер­ ка Дуню Безсмертну, повішену

Маюсим Риль­ В 1943 році расової верби» одержано трипри­ .еповнений В написа· ькиИ с · ста відростків - нових декупи­ а «Не<ОПалим твір страсті рев:..

Нарис цікавий

нащадків

далеких

до

дуть

«Ш.тях на

-

війну

мадянську

сТа­

Від

-

з поля виглядати.

років каторги. В місті є музей

-

людьми. Каторга і шибениця ось їх методи. Від одного до дру­ гого ідуть оповідання про остан­ ні хвилини знатних людей, пока­ Назавжди гітлерівцями. раних народ своєму збереже в серці світлу пам'ять про них, любих і мужніх. Прекрасні легенди дій­

сВсе пропало, погинуло,

місто-форт Шевченк.а, що виник.-

цві­ його

кращими

з

народу,

том

1957

В Корейській Народ'но-Демокра­

з

розправилися

сФашисти

nипнн

марксизму-ленінізму в КНДР

війни,

rписьм~нник говорить:

зустрічати

вийшли

Ватагу

в час

них, написаному

Неначе з Оглева дівчата

я прочитала

станська правда»

12

Видання творів нласинів

із р~о:~~ноїі Майстри спо ва про Броварщину Рядок на вигоні тоnоль,

П'итницн,

Броварському •сільському споживчому тооа.риству

ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ОВОЧІВ. ЗвертатИ'с.я на а..дресу: м:. Врова>ри, к·онТrОра. ОСТ.

стяrнекня.

Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Київська,

N2 131!.

Броварська районна 4рукарн• Київського обласного управління культури.

3811. 2700 -248()

82 номер 1957 рік  

82 номер 1957 рік

Advertisement