Page 1

_._---.

Пролетарі всіх краІн, єднайтеся!

ЧЕТВЕР

СЬОГОДНІ - ПОЧАТО1< НАВЧАЛЬНОГО РО1<У В СІТЦІ ПАРТІЙНОї ОСВІТ И.

І

ПРАЦЮВА ТИ НАД ПІДВИЩЕННЯМ

ЖОВТНЯ

]953 Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії Украіни та районної Ради депутатів трудящих, Київської області

н2

СВОЄЇ

р.

82 (987)

Ціна

10

коп.

НЯМ ОСНОВ МАРКСИЗМУ-ЛЕНІНІЗМУ

-ОБОВ'ЯЗОК КОМУНІСТА.

ЗБІЛЬШИТИ ВИРОБНИЦТВО КАРТОПЛІ Й ОВОЧІВ Вереспевиti Пленум Центрального Комітету КПРС поставив завдання: в найближчі два.-три роки довести виробництьо картоплі й овочів до таких розмі-

галузі піднесення картопллного й овочевого господарства. 3 метою збільшеннл виробництва картоплі й овочів встановлені такі завдання на 1954

СВІДОМОСТІ, НАД ЗАСВОЄН­

лізації картоплі й овочін. 3ви· жені. починаючи :І урожаю 1953 року, діючі норми обов'яз· кових постаВОlt картоплі, ка· пусти, цибулі ріпчастої, огірків,

Попереду бригада комуніста Натхнені постановою

верес­ тур, зокрема картоплі та ово­ 'Іів, наступного року. 3:tплану­ вали мати 200 гектарів картоп­ лі - на 20 гектарів більше те­ перішнього. Зобов'язуєиося sіб­ ра,ти по 250 центнерів клубнів :І гектара. Садитииемо тільки госпники борються :lа успішне квадратно· гніздовим способох. завершення осінніх польових 3а.llість 70 гектарів овочів, робіт, накреслюють заходи під· що маємо цього року, садити­ вищення врожайності всіх сіль­ мемо 90 гектарів, з них-7 гек­ ськогосподарських культур. тарів ранньої капусти і 1О гек­ Рільничі бригади завершують тарів поиідорів у торфопере­ збирання картоплі. Попереду гнійних горщиках. Готуємо пар­ '1етвеРІа бригада. очолювана ко­ никове господарство до виро­ муністом В. СтаСЮКОIІ. Тут щення розr.ад'U городини. За­ збирають, у середньому,по 150 везли вже 200 нових парнико­ центнерів :І гектара. 3акінчи­ вих рам. ПридбаGМО ще 300 ли копання картоплі на своУх штук. Приступаємо до виготов­ площах і допомагають іншим ження торфоперегнійних гор­ ланки Катерини Фесюк та Га­ щиків. ливи Волохи. 3апланували заготувати для 3дз.ли 435 тонн картоплі. добрива під картоплю та овочі Ще день, і повністю виконає­ БОО\) тонн гною і стільки ж мо рі чниil план каРТОП.llецоста­ торфу. Торф використовуватиме­ ВОК державі. 3бираємо й здає­ мо ДJlЯ підсrилки худобі, і це мо овочі на перевалку та від­ збагатить його на поживні речо­ прав~яємо безпосередньо в ма­ вини. Завеземо також 1оо тонн га~ини Києва. мінеральних добрив. За досвідом колгоспів Під­ п. Рябов, москов'я, розроБJЯЄМО заходи rOJlOBa колгосп)'

невого Пленуму ЦК КПРС qПро заходи дальшого РО:lВИТКУ сіль· ського господарства СРСР) і рішеннями партії та уряду про рів, які задовольняли б пов ніс- рік по посіву цих культур У моркви, буряків столових і по­ заходи даJlЬШОГО піднесення тю не тільки П(jтреби населеп- колгоспах і радгосаах: картоп· мідорів, встановлені для колгос­ громадського господарства, кол­

пя міст, промислових пентрів. лі-4.390,5 тисячі гектарів і пів, а також норки обов'язко· переробної промисловості, але овочевих культур-1.095,9 ти- вих поставок картоплі для кол­ Й потреби тваринництва в кар· топлі. у відповідності з рішенням Пленуму ЦК КПРС Рада JШністрів СРСР і Центральний Коиі-

сячі гектарів. При ІІЬОМУ посадка картоплі, помідорів і ка· пусти, як правило, повинна бу· ти проведена квадра.тно·гніздовим і квадратним способами. Головним :lавдаННШI у виробництві картоплі й ОВО'іів є значне підвищення врожайності цих культур на основі ши-

ГОСШІИХ дворів і господарств робітників і службовців. Вказа· но на необхідність строго до· держувати встановленого пар­ тією і урядом погектарного принципу обчислення обов'язкових постаВО1\: ка.ртоплі ЙОВ0· чів. Вирішено списати з колгос­

тет партії при1l.н lІублікова· ну сьогодні по .сІВУ «Про заходи збільшення виробництва і sаготівлі картоплі й овочів У колгоспах і радгоспах в 1953· рокого впровадження MexaHisa- пі!! всю заборгованість за ми1955 рр.» Ця постаиова має ції і застосування передових нулі роки, яка лічиться за ни­ найважливіше народпогосподар- агроприйоиів вирощування. Ра- ми за станом на 1 січня 1953 р.,

ське значення. В нШ всебічно да Міністрів СРСР і ЦК ІШРС ПО обов'язкових поставках кар­

розроблені заходи по піднесен· встановили на 1954 рік зав- топлі й овочів державі і по ню врожайності і збільшенню дання по врожайносrі картоплі натурооплаті за роботи МТС по ва.лових зборів Кit1>тонлі й ово- в колгоспах і радгоспах не картоплі, а також списати з

"Іів, по механізації їх вирощу- менш як 140 центнерів з гек- господарств колгоспників, ро· вання і збирання, по організа- тара. Дослгнення цього рівня бітників, службовців та інших ції заготівель і закупівель картоплі й овочів з урожаю 1953 року. Рd.да Міністрів СРСР і Центральний Комітет партії відмі· чають, що виробництво картоп-

врожайності вимагає серtlОЗIJОго підвищення культури вира· щування картоплі і насампе· ред посіеу добрим насінням і повною нормою висіву, иеханіsalliї міжрядного обробітку, шилі й овочів У країні різко від- рокого внесення добvив на [ЮДЯ. став від 1ІрОСЛИХ потреб в них В розвитку овочівництва ве-

громадян всю заборгованість иинулих років по обов'.взкових поставках державі картоплі. Необхідно широко роз'яснити всім трудівникам села систе­ одеРЖ<tННЯ високого врожаю му 1Іаходів по матеріальному всіх сільськогосподарських куль заохоченню колгоспів і колгосп­ ників за збільшення виробниц·

населення і переробної промис- личезну РОЛh Rі,ч:іг~~ парнико- тва картоплі fi овочів,

JlOBOCTi.

В

багатьох

імені Леніна.

с. Плоске.

мобілі-

Торішньою

обла.етях, во-тепличне І'омодар-етво. Рада Iзувати маси на да;льше могут·

стежкою

краях і республіках посівні Міністрів СРСР і ЦК КПРС нє піднесення картоШlЯВОГО n Зовні ніби все гаразд. ПраЕ- 20 колгоспниць, решта невідоплощі під картоплею й ОВ::Jче- sатвердили план закладання і овочевого господарства. ління колгоспу довело кожній мо де були. вими культурами не досягли будівництва парників і теплиць Рада Міністрів СРСР і Цент- бригаді, ланці, навіть КОJIГОСПЯкби була постійна МОJlОТИ.JlЬ­ довоєнного рівня, ВРОЖ1йність У колгоспах і радгоспах. Для ральний Комітет КПРС затвер- ниці, сезонні завда.ння, вказа· на бригада, можна було б закін­ лишається низькою. того, щоб успішно виконати це дили деРЖ1вниfi плаw заготі- ло строки закінчення копання чити молотьбу озимих за два-

Загальновідома РОДЬ механі· велике і відповідальне 1Іавдан- вель і закупівель картоплі й картоплі. Броварська МТС на- три дні, а при такій системі,

заціІ в збільшенні сільськогос- ня, необхідно вже зараз широ- овочів :І урожаю 1953 року. діслала сюди три картоплеко- як у haC,-скаржиться маши­ подарського виробництва. Про- ко розгорнути роботи по будів- Виконання цього ПJану має пз,чі Т3. один картоплеJtомбаЙн. ніст,-і за два тижні не ВПОР1!JЄ­ те, незважаючи на велику тру- ництву uарників і теплиць в веlичезне значення для всієї Але як працюють люди Й ма- мося, а головне-щодня одна

домісткість, механізація виро- КОЖНОМУ колгоспі і радгоепі. щування картоплі й ово'!евих В розв' яз анні цього завдання ку льтур pi~KO відстає від ме- серйозну допомогу покликані xaHi~aцiї інших галузей еідь- подати колгоспам і радгоспам ського господарства. промислові підприємства. Для того, щоб механізувати ВиріШ1ЛЬНИМ засобом ~більвирощування картоплі й ово- шенн.в виробництва картоплі й чеВ\lХ культур, необхідно перей- овочевих культур є механізати до квадратно-гніздового спо- діл їх вирощування. В постасобу їх посадки. Проте цей по- НОІІі намічена велика програма вий, прогресивний спосіб по- механізації картопляного й ово· вільно впроваджується у ВИ.\ чевого господарства. Перед баробництво. (Рада Міністрів чений випуск системи машин,

країни. Від партійних організацій, радянських і сільськогосподарських органів вииагається покласти всіх зусиль до того, щоб швидше завершити зб0'Ра,ння картоплі й овочевих культур, своєчасно виконати зоБОВ'язання перед державою. В Постановl Pftди l\Нністрів СРСР і ЦК КПРС поставлено завдання: забезпечити своєчасне збирання і вивозку врожаю картоплі й овочів'; значно підСРСР і ЦК КПРС,-говориться В тому числі картоплесаджалок, вищити якість збиральних ро· в постанові,-вважають нетер- картоплезбиральних ком:баЙ· біт, організувати строгиlt облік пимою

триваючу

недооцінку нів, сівалок,

шини--про це ніхто не турбується. НасліДІШ: :І 265 гектарів зібрано картоплю лише на 95. Де ж причини відставання? Побували ми цього дня на картопляних полях ~, 6 і 7 бригад, які працюють поряд одна 3 одною. Проте з трьох брига~рів застали лише одного - П. Мельниченка. Тут більш·менш добре працюютьзбирають картоплю після копача, копаюrь вручну. Колгосп-

з бригад, як правило, не ви­ бирає картоплі. Ми в бригаді о. J'!Jаляренка.Викопана картопля лежить незібраною вже тиждень-позеленіла, її не кагатують. Облік занедбано. Досі не роз'яснено положення про види додаТJ{ОВОЇ оплати КОJIГос:шикам, які пра­ IlЮЮТЬ на копанні картоплі. Несвоєчасно нараховують КОЛ­ г~спникам трудодні. При перевірці звернули особ­

ниці М. Царик, М. Савук, ливу увагу на якість роботи. г. МеJlьниченко та ряд інших Якщо після ручного копання

культиваторів. У оде1'жаного врожаю і своєчас- щоденно перевиконують норми рідко де знайдеш нартоплину,

квадратно - гніздового способу 1954·1955 рр. буде випущено І ну видачу додаткової оалати ВИРО?іТКу. При .сезонному :lав- то після картоплекопа1!:ів у посаДІtи картоплі й овочевих 45 тисяч картоплесаджалок для колгоспникам 1Іа виконання і дa~Нl 0,75 гектара кожна вж~ всіх бригадах на кожному ква.д­ культур з боку бd.Гі1ТЬОХ керів- квадратно - гніздової посадки перевиконання планів по вро- виuрала каРТОПЛЮ.:І П~ОЩІ ратному Jlетрі виявлено 1і-12

ників і спеціалістів господарських

сільсько- картоплі, 40 ПІСЯЧ

гають від Міністерства кого

картопле- жайності картоплі й овочевих І 0,55 - 0,60. У ПОJlІ .. на НlЧ H~ штук. Це тому, що при mвид­

органів і вима· збиральних комбайнів, 16.500 культур. Потрібно вжити захо· зал~ша?ться вибраНОl картопЛІ кому сільсь- розсаДОСiJ;ДИЛЬНИХ

господарства і :lаготівель гато іншої

машин і ба· дів до значного поліпшення ро-

техніКи..

-

11

ВlДвантажують

у

Сільське боти машинно-тра1\ТОРНПХ стан- постitв~и та ~агату'Ють.

ході

машини

елеватор

держ- не встигає відсівати картоплю,

.

~OHa разом :І ....:lеиле~

випадає

СРСР, Міністерства радгоспів госпопарство за пеРЩll з 1954 цій по збиранню врожаю кар· ЗОВСІМ по-ІНШОМУ в бригаДІ І не знайти 11. ЗаИІСТЬ того, СРСР, місцевих партійних, ра· по 1 травня 1957 рЬку одер- топлі й овочевих культур. л. Rупрієнка. Тут за картоп-, щоб, як радять, КОJl.госпники, .ннських і сіЛhськогосподарсь- жить ~50 тисяч просапних Трудівники села 3 великим лекопачеll прац:оє лише 15 заборон~вати виорану. площу ких органів покінчити з таким траКІорів.

недержавним ставленннм до ці· єі справи

і sабеЗПI\ЧИТИ

сюдне впровадження

пов·

задоволенням зустрінуть вжиті колгоспниць, ЯКІ явно не ~сти- B3ДOH~.I в.поперек, а шсля цьоі ЦІ\: гають вбирати каР!ОПJlЮ, 1 во- го ДBI'~I 31бр~ти картоп~ю, тут, партіl РОЧJобили важливі 1Іахо- КПРС заходи по збільшенню на по деКІлька ДНlB лежить на по СУТІ, заМІтають СЛІДи-не­

Уряд і Центральний Комітет Радою Міністрів СРСІ>

квадрат- ди по підвищенню е~ономічної виробництва картоцлі й овочів повер~ні землі. Бриrадир - рід- гайно про~адять глибоку оран­

но-гніздового способу посадки заінтересованості колгоспників і їх відповіддю на цю Поста· кий ГІСТЬ у бригаДІ, не ковтро- ку. ПраВІlНИЮ колгоспу (го­ картоплі і посіву овочевих куль- У виробництві каРТОП.lі й ово· нову буде самовіддана праця лює роботи. Автомашини, що лова т. RИРИ'lенко г.) все це тур у колгоспах і радгоспах». чів. lliдвищені, починаючи з на колгоспних полях. Успішне приїжджають за картоплею, байдуже, воно повторює помилУряд і Центральний Комітет урожаю

1953

ро&,у, заготівель- проведення збирання картоплі простоюють по півдня.

ки JlИНУЛО~О року, коли допус-

партії, надаючи ве.JIИКОГО зна· ні ціни на BдaВМIi державі кар- й овочів, виконання плану заП'ята бригада, очолювана ТИІ0. зна'!ю втрати врожаю карч.ення справі да.льшого розвит- тuплю й овочі. Рекомендовано готівель цих культур - найваж- Г. Куценком, пього ДН8 зовсім ТОПЛІ. ку виробництва картоплі й ово- колгоспам там, Ае це доці.IhIЮ, ливіший крок на шляху до не вибирала картоплі, бо її черРейдова бригада:

чів, підвищенню їх врожайнос- видавати колгоспникаи

sa.

"рі- дальшого піднесення картопля- га була МОJlОТИТИ :lернові. Кар-

ті і sбільшеНRЮ валової j то- mенням sагаJ[ЬНИХ зборів а,ва.и· вого й овочевого господарства.. топлекопач простояв. Тимчасом варної продукціІ цих культур, СОІІ ДО 25 Іроцентів rрошових (ПеРІ.ОВІ "ПРІВДЬІ. M~ встановв.uи, що ва II0J10Tap-

ВSИJ1И цілу систему заходів у коштіВ 1 ЩО надходять l!ід реа.·

••

28 веРIО"").

ЦІ аайнSlТО 6УІ0 ВСЬОГО

Jlише

С. Овсієнко, г. Куценко, І. Михаіnенко.

КОJlГОСП імені Щорса, ~. КНJl4КИЧ\.


СТА

Впроваджуймо В своїП ДОПОВІДІ на вересне­ вому Пленумі lЩ КПРС тов. М. С. Хрущов навів конкретні факти і приклади роботи кра­ щих Болгоспів країни. В їх ЧИСJlі він назвав і колгосп іиені Молотова Раменського району Московської області. с,якби всі колгоспи нашої країни д()сягли рівпя колгоспу імені Молотова, - сказав М. С. Хрущов, - а це завдання по­ сильне для будь-якого колгоспу, то пробlема створення достат­ ку сільськогосподарських про­ дук.'rів була б рОЗВ'язана». H<tM пощастило бути в скла­ ді делегапіІ ГО.JIів колгоспів КИЇВЩИIlИ в цьому та РБді інших передових колгоспів Підмос­ ков' Я. Російські колгоспники зустріли нас, як рідних братів, радо діЛИJlИС.ІІ з нами ДO~BiДOM своєї роботи. Багато ми тут

Х u

передовии

ності гроиаДСf,КОГО тваринпиц­ тва та урожайності всіх сіль­ сьхогосподарських культур,свід­ чать ДО,сягнення ряду інших колгоспів, радгоспів Підиое­ ков' я, багатьох передовиків сільського господарства_ Ми бу­ ли; наприклад, у радгоспі сГорки·IІ». Там у господарс­ тві - 1;:.0 корів. Те-рік тут одер­ жали, в середпьому, по 6 2~б літрів мо.в:ока від корови. 3а вісім місяців поточного року середній удій вже досяг 4 І ~3 літри при жирності молока 3,55 процента. Серед цих 150 корів

!

tl

О

в

~

n~

_

СІ'

-

.-

JIIIIi&iIJx._

• КОЛГОСПІВ

ДОСВІД

Підмосков'Я

Ще більше ПОСl!ЛИВСЯ в нас У ряді колгоспів Підиосков'я інтерес до КУКУРУД:lИ на силос, механізовані роботи па міжряд­ коли були n радгоспі «Горки-ll», ному оБРОБіт[{у та прополюван­ де врожай СИЛОСНОЇ маси ще ні. Зроблено це завдяки квад­ вищий, ніж У колгоспі с Вперед ратному ТіІ. квадратно-гнізпово­

сорту «Партизанка»; зменшити для цього пізні посіви вико­ суміші, що дають на наших

к коммунизмр. Диву даєшся, коли глянеш на плантацію -

в

му способам садіння QВ;Jчів,ЩО

дозволяє обробляти поля в двох стебла до чотирьох метрів зав­ lІерехреспих напрямах. вишки! 3астосування нового, прогре­ Агротехніка вирощування ку­ сивного методу садіпня овочів курудзи на силос нескладна tt забезпечує високі врожаї. Вро­ цілко.ll доступна кожному кол­ жай помідорів, наприклад, до­ госпу. Садити треба, як у Під­ сягає 3ОО-400 центперів з гех­ москов'ї, кукурудзу сорту «Пар­ тара. тизанка)) і обов'юково - квад­ На дослідній ділянці Всесоюз­ ратно-гніздовим способок. При ноІ академії сільськогосподар­ є 29 таких, fші дають від 7ООО до цьому способі садіВШІ немає ських наук імені К. А. Тимі­ І О ооо літрів молока на рік, потреби в ручних прополюван­ рязєв& ми по:шайомилися з Розповімо про деякі зерна нях та прориваннях. професором В.І. ЕдельштеЙном. цього найціннішого досвіду. Нас всебічно ознайомили тут з ЗРАЗКОВИЙ ПОРЯДОК внроБНИЦТВОJl і вирощувапням НА ФЕРМАХ розсади у торфоперегнійних гор­ щечках. Цей спосіб також знач­ но підвищує врожаlt і забезпе­ 3аПОЗИЧИЛИ цінного щодо куль­ чує більш раннє достигання тури землеробства й тварин­ овочів. ництва, за що безмеашо ВДЯЧ­ Такиlt спосіб - вирощування ні нашим російським братам. розсади ]І поживних горщиках Досвід передовиків сільсько­ праКТИКУGТЬСЛ також і по на­ го господарства Рам енського, ших колгоспах декілька років. Красногорського, Ухтомського, Тільки справа втому, що ми ItYHneBcbKorO райопів Москов­ ці горщики, як виявилося, не­ ської області показав нам, що правильно виготовляли:всувіш в наших та інших приміських дава.llИ занадто великиlt про­ колгоспах є всі можливості в цент зеилі, мало або зовсім не найкоротший строк створити давали торфу, не давали тир­ потужну овочево-картопляну і си і мінеральних добрив. тваринницьку базу і постачати Рецепт суміші для виготрудящим столиці Радянської товлення горщиків на ви­ України-Києва вдосталь ІШр­ рощення розсади повинен бути топлі, в току числі ранньої, такий: торфу 3 частини до об'є­ повниlt асортимент овочів, у му, тирси - одна частина, ко­ тому числі зимою, всі види ров'яку-О,!> частпни. До цього к'ясо-молочних продуктів. Спра­ слід додати на один кілограм ва тіЛЬЮІ в тому, щоб ми нав­ такої маси~ід помідорну роз­ чилися краще впроваджувати саду: суперфосфату 2~ грами; досягнення сільськогосподарсь­ калійної солі-б граків, моло­ кої науки і передової практи­ того ваппа-3 грами; під ка­ ки. ПУСТУ: суперфосфату -12 гра­ иів, калійної СОJlі - 2 грами, аміачної селітри - один грам; під огірки: суперфосфату - 2 грами,калійної солі -один граll, аміачної селітри - півграма.

землнх низький урожай;

:3 допомогою МТС

залужити

1954 році 80 гектарів луків; замість

тонн

1200

вщілити на корм

картошri

худобі

2200

тонн;

посіяти

50 гектарів КОРМОВО­

го люппну, З НИХ на

20

рів.

гектарів,

Нd.сіння

силос-зо гекта­

посадити всі 420 гектарів картоплі квадратно-гніздовим способом;

посадити всі 146 гектарів овочів квадратно - гніздовим і квадратним способами;

виготовити

торфопе­

930.000

регнійних горщиків замість тисяч,

вигuтовлених

160

навесні

цього року; горщики виготовлю­

вати і в ЗИМl.iвий час; цією кількістю горщиків забезпечи­ ти 25 -гектарів під ранuі овочі;

ПОДВОїти кі.lькість паРНИRО­ вих раи-40UО штук; в грудні цього року

ввести

в експлуатацію теплицю на 3О8 квадратних метрів;

Наu.ічені також заходи щодо ПО.llіп~ення порідиості худоби, переооладнання твариuницьких

приміщень високої

для

забезuечення

культури

на

фермах

тощо.

Колгоспники артілі імені Хрущова. зобов'Я3aJ1ИСЯ на.СТУU­ иого року надоїти ІІО 3.0ОО літ­

рів IІОJlока Ю, корову, вирости­ ти ~OO центнерів картоплі та

300

центнерів овочів, ~O цент­

нерів зернових, у середньому,

3 reKIapd.. Td.Ki ж і

ряд інших заходів

накреслені й по решті KO.D.rOCпів. .Артіль імені Калініна, с. Дітки, наприклd.Д, заПJlанувала заготувати 8()ОО тонн торфу на.

Досі ми виготовлялигорщики добриво.

вручну.

3

ли зразки

Підмосков'я ми взя­ звичайного

стапка,

лкого легко можна виготовдяти

в майстерні. Н ІНІ во формується 49

Це ВТl'ос ~бі.llЬШУЄ ність.

У здійсненні всіх цих saxoдів нам потрібна активна доио­ мога МТС. Ми Певні, що й во­

одно разо­ НИ корінним чином ПОJlіпшать горщиків. свою рuботу, .як sажада.ли від

продуктив­ МТС партія та уряд.

ЗА ПРИКЛАДОМ НАШИХ

РОСІЙСЬКИХ БРАТІВ

ми силави

Спільни­

колгоспників і ме­

ханіза.торів успішно sдійснимо величезні sав~&ння, постаВJlені па.ртією та. урядом у справі даJЬШОГО розвитку соціалістич­

пого сільського

господарсrва..

І. КовбаСИНСЬКIЙ, голова

с, Требухів,

коnгоспу

імені Хрущова.

М. Винарськнй, голова

с. Гоголів,

колгоспу

.Червона Україна-,

Ф. Муаиченко, голова колгоспу

імені Калініна,

С. Літки,

М. Хааан, голова

колгоспу

іменІ Сталіна, с. Русанів,

М. Журавель, голова колгоспу

імені Молотова,

с. Гоголів.

Редактор

С. ПОГРЕБlнськиА. ,

Адреса редакції: с. БРQвари, Київської обласt,i, вул. Кірова ________________________• ___________________________________________ _________________________ ~·~I~~~

БИ

814521

Броварська районна друкарни КИЇвського оБJlIСRОГО )'правnіuuи куnьтури

~--~--~~----

з.... t138-МІО

82 номер 1953 рік  
82 номер 1953 рік  

82 номер 1953 рік

Advertisement