Page 2

СТА

Х

А

П

О

в

Е

Ц

Ь

9

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТИЙ 3'lзд ВКП(б) рпть лін, - r. rCl!iaJI,Ili прапі ВІіІІ(б) і центраJыlїї Ревізіtl­ товаРШlI~t CTJJilli.1. Оіlуб;lікова- І1UЇ l\o~\iciї lll\Щб). схвалЮЮТЬ ЛС HiHCbKO·CTllJii!{"lJ- !ІН h ІІ~llIеІ){' JOJIli ~~ 'Ї:"lУ ПОВП іі Гu.іІОІІУЮЧlItl т. Ruротчrнко ку політuку Центра.1ЬНUГО Ііо- ВП]ііТШJі1 твір TUBi.1plllIIit СТСІ..1іllа надає CJ0I30 Д.1Н ВІІСТУПУ Т. МІтету, ш\а забезпеЧПJа ра:rян- ! « Еі-\()1І1 )~l і ЧlII проГtJС мп сопіаJіз- Калнберзіну (~lilпit1СЬ1іа РСР)

(П Р о 1I О в n\ е ІІ ня)

ському НііРОД0ві всеСВіl:І1ЬОіпv-1 )lУ І: СІ'СР» зlі і.1П1ЧУС MilPt\ClJCTричні пере~lt)ГП в БУJіВIilIIlтпі: Cb!\li-.1с Iliuc!,}-i), Ill1YI\Y, РО;Н\РlI·

Про~unсuь lIap.OJ.llТb n CBOt;MY

ВІІступі ЯСКРііRі фаl\ТИ і цифри,

ЖОВТНЯ

1952 РОК}

ПО СТОРІНІ\АХ ІЦОДЕПНИХ

вказівки ЦК ВR.П(б), товариша Сталіна, партШна організацін рішуче УСУВаЄ ПОМШІКИ і ХПUИ, нкі мали місце.

СТІ НГАаЕТ

В день Відкриття ХІХ з'їзду партії

Тов. Фадєєв (Москва) ГОВО­ :ІЮIJОВНО офор.\ІJснпfi 1I0ие~ pIIТf. У свиєму ВП("ТУIlі про ве­ CTЇ1tllOЇ га;{СТІІ "СталіНСМіИЙ Лl1чезне піклуваНIІЯ. яке IIUCTЇf1заклик" .І\ОЛГОСІІУ «Чернона но IІРОЯD.1НЮТЬ партія, ТОВdриm

комунізму. ІІід СI\.1еllіШIЯ\l ;~J.-I B~lt.; lіО:ll\ретні ШJЛХLІ і Вl\ClЗУС які свіJЧJ.Т!) про бу PX.'JIIBII О р.)з­ лу знvву і знову BUUYXit((;Тf,! 3асоі)1I 1l0rтупов()го переХОJУ lШТОК Н1РОДНОГО Г()СПОlіірства Ста.1ін про pO:~nIITOK раlШН'ЬКtJЇ у країна), C~ ГИГО.1ів. II центрі -'lІt'РТРСТ 11. В. Сталіна, на бурхливі ОПJеСIШ, КОЛІІ де.1на- BiJ СС\IlїйJіЛ1У дU l\ОИУ lIi.H~Y. ТИ З'їзду наЗІІвают\) ім'я ВС.1НТОВ. Б.1Гіроп ВllЗU!ШІ; НIJфРП,

кого.вождя і nЧІПС.1Я TOBapll111.L І П~і (:~іJчать п~о б;~IlС.І~~·,lJі ~'c~i.~ Ста.lша. Першим в

ХІІ т,J:,l,НЩllхАзсро,ttl,(JІ\(ШlІ.І\ОI ]ебатах ВІІСТУП3.С 1'(' Р. DС.ШІ\е ~Іі('пе в CBtJ(;)IY т. Гришин (МОСI\ва). ПШ'ТУ\Іі т. l):lripOB ПРІ~ді.1IШ -Звітна ДОПUlіlЬ ЦентрІJI.- I!lіТ.l!!JlЮJ іJеО.10гіЧIl!JЇ PtJUUTII. ного liomitety,-говорпТІ. віll,- ьі!І І\іі:ТШ~УГШВ iilCТIlT J тісто· озброює партію і РlllНШ:1,Кllrl Ірії А!:l!j(\ШЇ НаУI\ СРСР і журнарод ве~шчпою прогр,t\l IJЮ (уо- і 1I,і] « il'J1J POC'IJI JIlТUРИJI)\, C!jJ-

ротьби

;~~ да.1ьше

з..rОСТdlllІЯ ІI;У. {J,t]НШ'ЬІШХ Ш!('Ь\ІtIІНиків і \itIIII е J.'.L ТYlШ)їО гa}\~1 у ,).

MQfYTHOCТl Рil;ІШІСЬКОl дС' Рі{\а ви, за побудову КО:nУШСТJl1!!ІіJГО

гіll,1і виступас Т. Ликова (Івасуспільства. jloCKoE<ї>I\a !Іа рті п- HLII3(' L!~,1 OUJll сть). ВИIІ(1 говопа організапія, ЯК і вен l1іШШ pIIТl> 11 ро розвuток IIPO~IlIC..10-

l;опі

PaJHHChKUI датвії в ІІіС.1ЯВ'Jf.Н­ літератури. ПарТІЯ ЗJ.па.шла ні РОІШ. а піlСТilЛUЇ аграрної, наш у літературу Нiltlбі.1ЬШ ПС­ НІ\uЮ (уУ.1а t1атнія за буржуаз­ редовими ід.С)lМП віl\У, Вt'ЛlJ!іП­ HUrO ладу, вона. переТВОРllла('Ь ми і!lСЯМП КОМУllіЗ.\IУ, llOCTdBIlВ індуLтріалыІ-ко • .1госпнуy рес· да в центрі YBdrn в МИСТ('UТВІ пуб.1іку S ВИСОКОРО:ЗВIІIit'НОЮ радянr.ьку людину, яка будує КРУІJlIОЮ [)роиисловістю. нове суспільство, і ВКttJаЛа На закіНЧСНIІН сво(;ї промо· шлях безмежногu вдоскона.ЛСНвп ТОВ. 1{(1,анберзін ~аЛВЛЯG, ня і новаторства па шдяхах

ТСКСТ~ЛЬІ~()ІО країІІИ, про уСIllХП шаПОВ<':!)КlIХ тскстІІ.lыlпь.. Тов. LIlIl\UB,L піJ,даG ссрло:шіП I\РІІТllllі :\І їністерство U'ШОВІШЦТlld

Прuмовець РОЗlIоВU.tr. З'Ї:1ДУ про успіхи, ;J.осягнуті труДЯЩІІМИ ~Іоскни і ~luCI\OPCbI~OЇ області в РОЗВИТКУ І1РОИUСJОвості і сі..1I)С!)І\ОГО ГОСПОlарстВl. С.10ВО діСТііС т. Патолічев (Білоруська РСР). Вів IlLШО,ЩТЬ ЯСhраві ПІІфРИ і фаІ\ТІІ, які po~повіДdЮТЬ 1І1Ю зростання НіСПОДСіРСТВі1, КУ.1ЬТУРIІ і ,1,vUPUU}'-

СРСР за не.l.ОСIlТЬ впсоку ш\ість uаВОП:IlI, яка ПОСТ.tВ.1ЯGТЬСЯ l1ЇJi!Pll~~ICTBa~l. СІОІІО HaДiiЄТf,CH Т. Снечкусу (.IІІтив('ыаa РСР). Вїп гово· риТі) IlрО KO.IOC3.Jblli зрушення в ;ItllТTЇ ~IIlТОnСЬКОГО HapOJ)' піСJЯ того, ЯІ\ він nступпв }" Gр~tТНЮ сім'ю HJ.JJOJiH l'JJянеьІ\ОГИ Сl)ІОЗУ. L1ІІТ\JВСЬКІІП Ш1РОД, партіUної оргаuізації.

BCJllI\urO

Вказуючи на ряд істотнпх педоліків у роботіПРОМІІС.10ВОС­ - Ці ДОСЯГІIСllШJ, - ЗllЯВJНI; вкраіі :шеІ!аіІ\d,JІІ амеРlll\ано· боти по З1lі!1снеНllЮ сталінськот. ПаТОJічев, - ('1d.ЛІІ ~lОіІ~.lIllШ- аНГ.1іПt·!.кі ім періа.1іСТІІ і ли- 1'0 плану lIсретворення uриро­ ті, проиовець критикує окремі ми завдшш I:С.;шче;шііі ДИП(J}IО- TOBCf,I\Ї fiУРіІ\уазні наllіона.лісти, ДІІ, які провадяться в нашitl иіністерства за слабе керїЮIlI цт­ зі партії, Союзного уря;tу і ТСІІСР 1~,L~.~UBIIfi .і Ш~lllаt;ТЬ~Я, І{раїні, проуовещ) звертаt·; ува- во підприємствами.

ту бі.10РУСЬКОГО наРО1У.

ЯІ\ИЇі ПрІІ

(уУРіІіуадllИ~lУ

-Хай живе партія Леніна -Сталінаl -Відзначимо

дні

роботи

ХІХ з'Тзду парті' новими ви­ робничими перемогами!

ПеРСlОВd, стаття і ряд листів

РUЗ:lовіЩ1ЮТЬ про TpYJUBi успі­ хи КО..1госшшків на честь істо­ що па pTЇtlHa органі {ація ~1aTBiї соціаJістиctНОГО реалізму. Тов. РИ1!НОІ події - з'їзду великоІ буде й Jd.'Ji ві~ш(м і віJданим Фадєєв потім докладно харак­ партії комуністів. заГОIlОМ ВСЛІшоІ па ртіІ ~IeHiHa теРllЗУЄ хиби художньоl літера· "У спішно закіНЧИ.1а весь ком­ -Ста.1іна, готовим виконати тури. плекс ПОЛЬОВИХ робіт рl.1ЬНИ'lа всі З{і.В;ЩНIJЯ, ІІuставлспі перед бригада М ~-бригадир о. Ос­ Тов. Андріанов (Ленінград) тапенко. нею в БJРОТЬБі за побудову у своєму виступі заявив, ЩИ Першість у передз'їздІвсько­ комуніЗ~IУ В нашій Kpiiїlli. ленінградська партійна органі­ му змаганнІ на збираннІ ОВClчів у розв'язанні завдань, які і KapTon.li посІли ланки Г. Миш­ зація, як і вся наша партія, коріз. П. Приходько, Н. CTacfuK, СТОЯТЬ перед нашою країною, прийшла до ХІХ з'їзду єдиною і П. Линннк". говuрить Т. Гришин (Сталін­ згуртованою lIавколо ленінсько­ На чільному місці, під за.­ граlська облаСТh), активну РОЛЬ сталінського Центрального Ііо­ відігравали і відіграють місце- мітету, навколо великого вождя головком "Геніальний твір", ві партittні організації, ЯКІНШ і вчителя товариша Сталіна. газета вмісти.1а. лист секретаря парторганізації КОJlГОСПУ Д. ІІІе­ Центральний lіомітет партії Тов. Андріанов ГОВОРИТЬ, що веля. Він пише: ке1>ував повсякденно s глибо­ волею партії і товариша Ста.1іна "Одержав газету "ПраВ;lа". в КІІМ знаННЯ~1 спраВІІ, вчасно якІй надруковано величезного Ленінград стає найважливішим помічав і виправляв серйозні значення ДOKYM~HT-TBip това­ центром технічного прогресу риша Ста.lіна "Економічні проб­ 1Іt';{оліки, які були в їх роботі. країни, центром кваліфіковано­ .1еми соціа.lізму в СРСР·. Уваж­ lIроиовець 1I0I\a~YI; не на прик­ но читаю і перечитую кожен го иашинобудування, приладо­ л,ці Сталінградської об';ШСllОЇ рядок, де так ясно і дохідливо будування і суднобудування.

партія, ПРІІftШ.1а ]0 ХІХ З'Ї3JY ще бі.1ЬШ зиіlшіJОІО, Ш\ llїKOJl1 згуртовйною П,LВ1\О.lО :lCllill('bKvСта..1іНСЬІ\ОГО ЦК, паВКО.10 IIdшого рідного това,рнша Ста.lінй.

I1tllTpy

всі 11 'ять СТОВПІІів-два заклики:

ладі

Говорячи про величсзні

ро-·

ВИК.laдені основні шляхи бу дів­

ництва комунІстичного суспільс­

тва в нашІй країнІ.

Певен, що райком партії допо­ може нам глибоко вивчити істо­

РИЧНИЙ твІр товариша

CTa.liHa".

*'

• • Про величезні успіХll Радян­ "Палкий більшовицький приОС~БИСТО то ваР!lI.lІзо СТl!..1іl.И, що В. COI.l наРОJШ .Сі Сl' ВІН, гу на пеобхі;l,ність піlвищенпя ню ПРОЯВ.1яють UСЗУСТ~ІІне ~ІШ- ЯК Рll:ниtl .. с~рез. Pl~II~X, ?е'р е віJповідалыlстіi міністерств, ського Казахстану, досягнуті віт делегатам ХІХ 8'ТЗДу пар­

особливо під керівництвом Комуністичної titrH-виістила на всі п'ять партії, ГОВОРИТЬ у своєму вис­ стовпців стінгазета ,,3а кому­ ту ПРО~I?В,е,ЦЬ ~пс~ II~I. рн]. ПРО~-І .~IО.10;Щ~ О,У ~1.БШIl~~И I\O~IY-I прuБJем, які ВИНІІкаlOТЬ в ЗВ'Я~. пі т. Шаяхметов (Казахська нізм" - колгоспу імені Леllіuа, лем, зв яз.аних .з. ;І.Cl~.LШU~1 p~J~ IIl.)"~ ll~"свл І) І, ,?В,Іі1 ВІІСТУll ку з спорудження» великих РСР). Разом 3 ТИМ він вказус с. Плоске. Далі-матеріали про ва хиби В розвитку сільського виконання взятих зобов'язань, виткои еКОНОМІКИ ЬІ.10Р)СЬі\Оl Т. ~.іХ~ИЛОВ plutJ\Ba). будов І\омунізму. РСР. Нш ;J.OKJt11HO СllIIlШСТl)СЯ на . .,' ГОСПО;І.арства респубзіки, особ­ патріотичні ВllСЛОВЛІОВdННЯ ке­ лування про ЗСіга.1Ь1ШЇ1 дооро- уч.tСТЬ В ОУ;І~ВІІИЦТRl I\OM~ НІс- lІаУКОВІІХ

бут народу.

.. І ТlІЧНI.JГО :УСП~J.ь~тва..

') ..

закладів,

Держплану в розв'язанні ряду

.

На TpuGyui т. Мельников ПllташlНХ Інртіііного ксріВIІПЦПро lle~'I~Кl :'( ПІХП в госп~(У країнсью}. Ре Р). Він хараl\те- тва КU~Jt:u)IО.10JI.I~СНТР.LJl!.ниfil\о- ~~PCbI\O~~~ 1 К} .1ь: у ~IIдOMY б~­ ризує період, що проfiшов між мітет партії, ГUВОРllТЬ Т.

ливо

гроиаJСЬКОГО ТВ;LРIIlШИЦТ­

ва. Тов. Шаяхметов КРИТИКУG Мп- ,tI~ІІИЦТНl рйДШІС~I\Оl О алеко! о Мівістерство сільського госпо­ сто- Cxo~y говu~ить ) св..оєму вис­ дарства СРСР за недостатню

Xv·III і ХІХ З'Ї3111"ІІ lIартії, J!I\ XaU.1UR. заП\ltlстьсн Bci~la періО1l ве.1И'lезного ТUРіlіССТШl РОІІаjШ· іltllТІЯ, POUUTll і BllXO- Т.УПul т. )ЄфIМОВ (ХаО~РОВС~КІІЙ . . . н ..' з тим ВІН ПІпдав Jlеншсько-сталІнсыuхx JJt'H. ва IllIН РйJШІСЬІ\l:l ~(0.10ДI. ,L:ІI,U КІМ). .І азом М' . ТОВ. ~lе.1ЬНПКОВ ГlJВОРИТЬ про ХУІІі :~'ЇJJУ BlilI(u) В КuШ'ОЧО- ~РІІТШ~~. 1. 1~i-eT.e?CTBO ЧОРН~l ме: успіхи YKpaїIIchKorO юtР01У, ~Ii GYJO 8 ~li.lbtlOHiH ЧОJовіі\,. т,tЛУРПl 1 I~}CTep~TBO ЛІС~ВОІ досягнуті n БР<lТllіfl сім'ї II<lPO- ТеllСР liO~ICO~IU] OU'(;J,uYt U';Ш;~Ь- []РО~ШС:UВ~С~1 з.а пов~~ьдів СРСР. ко lli MiJbtiOHiB. ШСІЬ ) розв язанш РЯJУ Ba~-

увагу

до

ПІІтань

розвитку

тва­

РИШlИцтва в КазаХСТdні.

Яскраві приклади, які харак­ тr.РIlЗУЮТЬ ве..1ичезні сопіадіс­ тичні перетворення, що відбу­ лися за оеТіінні роки в Мuл­ Пузанов .111ВIІХ IНlТань ІІр(с)~шсло~uг<rроз- давії, навів у своєму виступі

З веЛllчеЗIШМ

радістю,

з

Зd.;10130.1еIШШ(

ПОЧУТТЯМ

~ll.1i

ВlIСТУ пас

т,

. (\І. І'\УIlОllшtl:\. п' ) 3 ' І НlJ.ЧIJУ

П<і.lКUЇ НУ tl:ОГО ВIІСПllУ

Т.

ЧilСПІ-

І:ІІТКУ Да.1екого

,-

10В.

Jlp'LIIUB

м

ХОlУ.

І".

геладзе (рузпнська

т. Брежнєв (МОЛДавська РС!').

т

вдячності ТОВ'lрuшеві CTJ1illY 111\lll'BHTUB IIllГЇнннм зв'JПdlІПМ РСГ) підкреслю(; IШJ1ilтне ЗНа-' АРСОрВ. ( • • l' ( , ' " r'l І.) С' . . )

М

Т.

уратов (а!арська ГОВuРИВ !Іро УСІІІХИ fuC-

зустріли рі~ення YP.~ll!r про бу- З. БУJіШШltтВО)1 І\Jі1б~ШСВСЬІ\Ої ЧС,В.UЯ H?BU~ ПР,і~Н І .п. Т~Лl~Іа под.а СЬКОГО і к льт' ного б '_ ГlДРIJt'ЛСI\ТРОСТііНЦll 1 зрошу- ,(Е(\ОНО~llЧIll ПРОUJеМІІ СОlllаЛI3- . р l' у ... }р .' } , .. [)'. . М\Т n СРСР;). ДlВНИllтва в aTd,plJ, велиКІ завn,tJ!,I!~~ CI1CTe~. .vIII КРПТІІКУ- J . . дання, які стuять перед проІОв)1 IІш'терство CI.1I.l'bKUfO гос- . РОЗПОШВШІІ пр? ве.1ичезНl ус- мисловісТІО і сільським госпо-

дlВНИЦТВО l\(1XOBrbKOl ГllpOrJeK'.. І· \' .. -, TPOCT~HIO.I, .1 ІВJе.пIlО-J l\palllCI)' кого 1 пшшчtlо-І\рllмсыогоo каналів. .

1I0Ji! рства С РС Р 3:1 те, ЩО. во: ШХІІ,. досягнуТІ РаДНllСЬКОЮ даретвом реСПІбліки в новій ДаЛІ т. )lе.1ЬНИКОВ СI111ІIШ_;ТЬ- 11() ;1ilТHГYЄ РОЗГ..1Я1l проектІВ 1 .ГРУ.3IЄЮ в РОЗВІІТКУ. гuсподарст- П'ятирічці. ся на хибах і ПОМІІ.Jках в ilCO- CXC~( ЗрОlllСНШI. B,L ~ ку .ilьтурп В ПlС~Нl~{jЄl.llШП т Т. логічніtl роботі паРТОРГilніза· перІОД, Т. :\lгe.тIa!~c ВІДМІчає, На I~ЬOMy за~~вч)сться веЧІР дії у країпп. ВЕЧІРНЄ ЗАСІДАННЯ ~o uих yC~ixiB б.У ЛО u З~lаЧНО не заСІДання 3 ЇЗДУ. Слово надається т. Багірову 6 жовтня 1952 р. Ul,Л.ше, ЯКUІІ в ДlЯ..1ЬНОСТl пар------.'

(Азербаtlджанська РСР).

П.t в~чіРilЬІ)}lУ засіlаlші ТРІІ- тіЛllОЇ ОРГdнізаllі~

. -МUГУТНЬUЮ

РРСIІ}?ліКІІ

і.J.еііною ЗltрОЄlu na.lt) оііГОВОРСllПЯ звітних до- НС БУJП ДОПУIlIt'1IJ серtlозш пров боротьбі ~a коиуні~~1 ,-гиво- пuві.J.сі1 Ht'IIТP,l.1bHOrO І\омітсту иахu і ПОМІІЛКИ. llиконую'lИ

РАПОРТИ

ТРУДОВИХ

І

з'Ізду ВКП(U), ПРОИ:lртіJЬ

ijleHi 8 березня ДОСТРUКОВО BlIKOHaJa І

9-иісНЧНІІU

ВUРlJБНllЧlJП

П.lаlI.

l~b нрuцеuтів.

С. Гресь,

rO.lvBa apri.li.

Виготовлено пона] ІІ.1аН ху ;lOж-

с. JIітки.

віх ВІІробів на карбованців.

ІіО.JСІ\ТПВ трудіВІІІ!ків ліСНИЦ-1

16~, 7

ТllСЯЧ

Перед.ові місця серед учасни­ тва з чсстю nllКОІЕШ взяте зо­ кіз передз' їцінсыогоo ЗМаган­ бов' ЯЗttlIВЯ на честь ХІХ ~'Ї9ДY Ilовніrтю BI1KOfIaHa НЯ посідають БРlJгаДI віЛlін­ партії. ної якості прод)'кuії П. Виро- IJЇ чна ВИрОUUІІ ча IlІ)(;грама ІІО·

голова комІтету

профспі.1КИ.

с. СеМИПО.1КИ.

1l0иері).

щозмінно

виорювати

.

постаВИ.lО

з&вдання перед бригадою. якою

керую.

-

пише

т. Строкач.­

вивезти за два дні на п~ревал­

ку 15 тnнн l(аРТОп.ll. Бригада зобов'ЯЗУЄТЬСЯ викuнати це зав­ дання

за ОДИl{

"РіЧНIІЙ

день",

план надою

на фуражну корову

налоєно

1800.

160

МО.l0ка

І літрlВ­

На першому міс­

ці серед доярок -l'а;,нна Ма.1Ю­ га: вона надої., а до 5-го жовт­ ня по 225и .1lтрів МО.lОка на

фуtJаЖIІУ корову. Змагання мІж твари.нни~ами

продовжується·.

*'

Про б.Jискучі УСІІіхи стахановиів ПРUМартілі імені ХІ\' З'ЇЗДУ ІіП(u)У (Бровари) розпuвіДі:1Є сті нгазетi.L

"Ткаля"

від

• hригада

механо

цеху-бр"га;J.ИР

- ткаиького

Варвара Лrбе­

динеЦЬ-Вl1кона.lа в('ресневий ви

робничиіі П.1ан на 250,6 проиен­ та. Дано продукції Пl:'ршого сорту 98.f; проuента замість 95 згідно зобов·язання.

но

план

товаро­

тисяч

каvбо­

169.4

Ki.lorpaMa (t

3I:'KoHoM.'le-

прядива".

Заuезпечити актпвну участь

А. Фоигель, голова ССТ.

с. Бобрик.

приємствах раПову.

Релактор

с. ПОГРЕ·SlнськиА.

Адреса редакції: м. Бровари. Київської області, вул. Кірова ВИ

01528

Броварська районна друкаРН8 Киівського обласвого упраВJIіВН8

8

5-го

жовтня:

жень-на 156 і кооперування честь ХІХ з'їзду партії, ::35-0Ї річнипі Жuвтня - важливий - на 125 процентів. обов'язок партitlПllХ оргаuіза­ Розпочато будівництво ново­ цій по КОЛГОСПd,Х, МТС, під·

спожив-

пере виконало

-

щенко.

трактором по 13 гектарів зябу замІсть 6 за нормою·.

стінних газет, зокрема ЩО;J.ен­ ванців; вересневий план ви\tо­ нпх, у дальшому РОЗГОРlзнні паНllЙ на 1:l9 процентів; квар­ сопіа.'lістичного змагання на таЛЬІІІІfi план пайонагромад -

го магазину.

• • Бобрипьке сільське товарпство

_

ПЕРЕМОГ

кріплення пісків на КОЛГОСПНИХ землях -на 11 О; ДОГ.1Я!l за ліс­ IIШШ культурами-на 10G,збір uасіння - па 1:l3 проценти. М. 3апорожець,

чс

(Продовження в наступному

ПРО;J:ОВЖУЮЧИ пести стаха- ної і П. Юрченко, які ВИКОІ:lalІІ сіву і посадки Jicy в деРіІ\.1іс­ ;J:eB' ятпмісячпиn БОВСЬКУ вахту на честь ХІХ вироuниче ЗйВJ,і1ННЯ на 1:l~- фонді на 1O~ ,4 ІІ ропеНТLL, за­ оборuту на 178

"У дні роботи ХІ Х з'ЇЗДУ пар­ тії я зобов·нзуюсь.-пише П.Ми­

.Правління артілі

J.

ТРУJящі РаJ,ЯНСЬІ{ОЇ ~. J\раїІШ

ханізаторів, колгоспників:

епрuп поліграФІї та IвдаВВИUТI.

Зам.

1424-2280

82 номер 1952 рік  

82 номер 1952 рік

Advertisement