Page 1

.

ПролетарІ всіх краін, єднаt1rеся!

(

ЧЕТВЕР

ХІХ 3'І3Д ПАРТІЇ ОДНОГОЛОСНО

9

ПРИЙНЯВ

ЖОВТНЯ

]952 Орган Броварського райкому КП (б) У та райради ltепутатІ8 трудSlЩВХ, Київськоі областІ

р.

РЕЗОЛЮЦІЮ,

ЯКІЙ

N2 82 (881)

СХВАЛИВ

Ціна

ПРАКТИЧНУ РОБОТУ ЦК ВКП(б).

10

коп.

ПОЛІТИЧНУ

В

ЛІНІЮ

І

ДЕВ' Я Т НАД Ц яти Й З'ї з Д ВКП (б) Москва, Кремль...

і незалежність своєї Віт-

Сюди звернуті погляди

народів

Радянського

всіх ЧЩНІИ,

врятував

ського варварства. Під ПJiОВОДОМ товаришаСталіН(j наш народ впевнено йде до KOIlYHi::JMY, віддаючи всі слої сили і могутній

ністичної ІІартії (біЛЬШVШІків).

талант

задовго

до

здійсненню

відкриття а.пьних

гені· ':-: іХі:'\."":,,,'·.{{,'/'\:',:/.'

сталінських

llа-

З'ЇЗДУ Великий зал Крсмлівсь- креслень. кого палацу sаПОВІІИЛИ делегати. Ва з'їзд зібрались кращі люди партії Леніна - Сталіна. Серед де.nегатів з'їзду - Вllзначні партійні і державні діячі,

відомі всій країні

• •Jif&

Союзу, ІІивілізацію від фашист- ?ІIШі~~Цtt~

веіх ТРУДЯЩІІХ світу, всього прогреСИRllОГО лю~ства. Тут, у Великому І\ремлівському палаці, 5 жовтнн почав свою роботу ХІХ з'їзд Всесоюзної КомуЩе

3. Директиви ХІХ з'їзду партії по П'ЯТОИУ п'яти­ річному плану розвитку СРСР на 1951-1955 роки -доповідач Голова Держ­ плану тов. Сабуров 31. З. 4. Зліни В Статуті ВКП(б )-доповідач Секре­ [ар ЦК тов. Хрущов М. С. 5. Вибори центра,nьних oРГf1пів партії. Головуючий тов. В. М. Молотов надає слово ДЛЯ звітної доповіді Централь­ ного Комітету Секретареві ЦІt ВКП(б) тов. Г. ~I. }Іаленкону. Появу Г. М. Маленкова на трибуні

Іtоли стихли овації, В. М. Молотов виголошує вступну промову. ВІД імені Центрального Комі тету ВКПl б) лін тепло

· '!іі:'?·Ш;.;:і";"'. )}?>...•::.). :{{{\«}):,:

працівники Бtтає делегатів і гостей­

промисловості, сільського гос- представників зарубіжних подарства, наУІШ і культури, комуністичних і івши}. чия творча праця ,являє прик- братніх партЇfi робітничо'

Дtjлегати

чають

лад беззавітного служіння на- го к.nас у. родові, ве.JIИКЇn справі комуВ. М. Молотов пропо­ нізку. В ЧИСJlі делегатів-про- нує вшанувати вставанням славлені в боях за честь і СВО- славну пам'ять тих, ХТО

боду нашої Батьківщини воєначальники, герої Вітчизняної війни. На з'їsд приfiули делегації зарубіжних комуністичних і робітничих партій. До початку з'їзду залишилось кілька хвилин. В. ~алі встанов.lЮЄТЬс.я урочиста тиша. Сьома година вечора. На три-

QYHi

по,яВJIяютьс,я

товариш

И. В. Сталін, товариші В. М. MO.lOTOB, Г. М. MaJleHKOB, К. 6. Ворошилов, М. О. Булганін, Л. П. Берія, Л. М. Каганович, М. С. Хрущов, А. А. Андреєв, А. І. Мікоян, О. М. Косигін. ДеJlе.гати і гості в одному пориві встають і ~ахоплено вітають любимого вождя партН і радянського

варопу

великого

валими

з'їзду

зустрі-

БУРХЛИВИМIl

три­

оплесками.

Всі

встають.

гутнього пі;щссешш паРОДІЮГ0 гоепо~арства n піСЛЯВ06uниfi період.

3вітнпіі період був періОJОМ дальшого 3~lіннешш партії, пе­ pioдo~ зуіцuенпя ці.JI\ОВІПОЇ сдності і згуртованості партіі1нпх рядів. ВаВОі1ована в ЗйlIеl,­ лій боротьбі з ворогаЩІ .1сні­ нїзму GJ.HiCTb нашuї партії (; ШltlхараІ\терпішою РПСОIO Ії внутрішнього стапу, її ВІlутріш­ нього жпття. В ПЬО~ІУ джерело сили і непереМОіlіІІості ШШІОЇ партії.

Бурхливою

оваuіGЮ

зустрі­

чають делегати SаЯВУ Г. М. Маленкова про те, що непо­ ХИТІІОЮ згуртованістю СВuїх ря­ J,iB партія зобов'язана IlаСіі~l­ перед нашому ВОіІіДЮ і В'JlIтело товаришеві Сталіну, ЯІ\піі від­ стояв ленінську єдпість ШLJнії.

Доповідь Г. ~I. Маленкова бу ла вислухана делегата­ Єдність партійних рядів бу ~Ш, в роки війни проти ні· МИ з глибокою увагою, є і буде основою міuпості і ІІС­ мецьких та інших аг- · неодноразово перериваllа­ переможності нашої партії. ЗJ,­ ресорів героїчно захищав ся бурхливими ОПJlесками. гартувавшись у вогні суворих вашу Радянську БатьВ доповіді даєтьсн г.nи- випробувань війни і в бороть­ Г. М. МАЛЕНКОВ. _ __________ бокий і яскравий аналіз бі з труднощаuп післявоєнного ківщину і віддав своє ____ життя ~a Bawy справедміжнародного і внутріш­ часу, партія прийшла до ЦhОГО ливу справу. Він пропонує Закінчуючи свою промову, нього становища Радянського з'їзду ще більш зміцнілою і вшанувати пам'вть вайвизнач­ В. М. Молотов ПРОГОJIОШУЄ: Союзу, дальшого зростання і єпиною, як ніко,nи згуртованою ніших піячів партії і РадвнсьHaBKO.110 свого Центрального 1\0-Хай живе партія Леніна- зміцнення рядів партії. кої держави -о. С. Щербакова, Сталіна! З глиБОКим заДОВО.lенням иітету. М. І. Ка.nініна, А. О. Жданова Наприкінці доповіді тов. Г. М. -Хай живе ХІХ паптiitний зустрічає з'їзд слова ДQповідата інших померлих Арузів і t' ча про те, що в періо!t, який Маленков говорить: минув після XVIII З'Ї~'ду партоваришів, життл ВіВХ було з'їзд! - На чолі народів Радянсь­ нерозривно зв'яsане з партією. - Хай живе і здравствує бага- тії, наша Радянська держава кого Союзу CTuїTb випробувана В скорботному мовчанні то років наш рідний великий продовжувала зростати, розвв­ і загартована в боях партія, яка стоять делегати, вшановуючи Сталін! ватися і міцніТІІ. Перец лицем неухильно проводить ленінсько­ пам'ять вірних синів партії і І знову в за..,і гримлять ова- найбільших труднощів наш сталінську політику. Під керів­ народу, віддаючи їм данину r~iї на честь товариша Сталіна. суспільниtl і державниfi лап ництвом Комуністичної партії глибокої поваги. Делегати стоячи вітають виявився, як показав досвід завойована всесвітньоіСТОРllчuа З величезною увагою слуха­ великого вождя. 3 усіх кінців війни, найбільш міцним, житт.є­ перемога соціалізму в СРСР і ють

делегати

вступну

про­

залу лунають вітальні ВИГУІИ, здатним і стійким ладом у сві­

назавжди

знищена

експлуата­

Сталіна і його вірних сораТRИ- мову. Короткими і яскравими що ВИС.llовлюють палку любов ті. Незламна могутність радян­ пія людини людиною. Під ке­ ків. У залі довго не стихають СJlОвами характеризує В. М. партії і народу до свого вож- ського соціаJlістичного .ваду рівництвом партії народп Ра­ бурхливі овації. ЛунаЮТh ві- Молотов славний шлвх, прой- дл і вчителя. ПОЯСНЮf.ться тии, ЩО він є дянського Союзу успішно бо­

тальні

ВИГУКИ:

«Товаришеві І дений нашою країною під

Сталіну - ура!), (Великому Сталіну - ура!», «Хай живе товариш Сталін!», «Рідному, любимому Сталіну-ура!» Це були незабутні хвилини. Це бу ла хвилююча деконстрацін любові і відданості ве.пикому вождю і вчителю товаришеві Сталіну, демонстрація пезламноІ єдності нашої партії, П монолітної згуртованості навколо ленінсько-сталіНСЬКQГО керівництва. lм'в Сталіна-в серці кожної людини. Сталіну зобов'язаний НаШ народ величчю своєІ БатькіВЩИНП,всесвітньоісторичними перемогами. Під МУДРИМ

ке-

рівництвом партії ЛенінаСталіна за період після ХУІІІ З'ЇЗllУ ВКП(б). Бурхливими оплесками відповідає з'їзд на слова В. М. Молотова про те, що наша пар­ тія прийшла до ХІХ з'їзду мо­ гутньою і згуртованою, ,як ві­ КОJlИ. -Прапор наmоl партіі,овія­ ний славними боями. і багать­ ма перем:огами,-ГОВОРИТЬ В. М. Мо.nотов, -високо піднесений і кличе наш народ вперед, до перемоги комунізму. Ім'я вож­ дя нашої партії, ім'я Сталіна виражає найкращі сподівання і прагнення всього прогресив­

За дорученням Центрального ItoMiTeTY ВКП(б) В. М. Молотов оголошує Х[Х з'їзд Комуністичної Партjї Rідкритим. ЛунаIGТЬ бурхливі

оплески.

Всі присутні в залі піднімаються і з піднесенням співають партійниП гімн «Інтернаціонал». З'їзд переходить до обрання своїх керівних органів--Прези-

дії, Секретаріату, Редакційної І Комісі! і Мандатної Комісії.

Під бурхливі оплески до CK.lIa- І ду ПреЗllдії з'їзду обираються:

.

.

Б

ство- рються за Зlійснення велИ[\ої мети побудови комунізму в на­ шШ країні. у світі нема таких сил, які могли б 3УПИRИТП поступаль­ народу. ний ру"- ра.дянського суспіль­ Партія,-говорить Г. М. Ма­ ства. Наша справа неперемож­ леНКОВ,-перетворила Радянсь­ на. Треба міцно тримати керио ку краіну в пеЗJlамну твердиню і йти своїм шляхом, іІе підда­ соціалізму тому, що вона все­ ючись ні па провокації, ні на мірно sміuнюва.па і зміцнює залякування. Під прапором бе~смертного соціалістичну державу. Неухильне зростання МОГУТ- Леніна, під иущшм керівшщт­ н?сті нашої соціалістично~ Бать­ вом великого СТаліна вперед КlВЩИПИ, говорить ДОП9ВlДа~, є до перемоги комунізму! Заключні слова доповіді не­ резу льтато){ праВИJІЬНОl ПОЛІТИсправді Rародним .вадом,

рении самим народом, користується могутньою підтримкою наро;{у, забезпечує розквіт усіх матеріальних і духовних сил

АНД.Рlанов В. М., AP~CTOB А. ., ки Комуністпчної партії, її орБаГІРОВ М. Д.,

БерІЯ Л.

одноразово

перерпваються ТРП­

П., raHisaTopCbl{OЇ роботи по прове­ валики оплесками. llіс.lЯ закін­

Булганін М. О., ВОРОШИЛОВ К.в., деПІІЮ ціt;ї поліТllКИ в життя. чення доповіді всі делегаТlI вста­ проводом Be.JIllKoro Сталіна ра- ного людства. Каганович Л. )1., Коротченко Партія, ЯК провідна і ~epiBHa ють, палко вітають товаРlIша дянськиfi народ побудував соДелегати встають і sахоплепо Д. С. Куусінен о. В. Мален- сила радянського СУСПlль~тва. Ста.nіна бурхливою тривалою , ' . забезпечила СВОGчасну пщго- овацією. ЗвідусіJЬ чути впгуrш: ціалістичне суепіЛЬСТRО, від- РJкоплеЩУТЬ,ще і ще раз сердеч­ ков Г. ~I., ~олото~ В. М., Hl~- ТОВКУ країни до активної обо- «Ура! Хай il\llве BC.lllKlltt стояв у боях з ВОРОГdМИ честь но вітаючи рідного Ста.ліна. зов А. '._І., ПаТОJllчев М. С., рони, спрнмувала всі зусил.JlЯ Сталін!», «РіДIІОИУ СталіпуСталін Н. В., Хрущов М. С., народу на розгрои ворога в роки ура! », «Xatt іБlIве наш .1fOUпмиtl ТЕЛЕГРАМА

ПреМ'єр-Міністрові Ні,м,ецької Демократичної Республіки

товаришеві Отто Гротеволю

llІаяхметов ж. ОдностаllНО

війна і на справу затверджується

порядок денний роботи

1.

з'їзду:

3вітна доповідь Централь­

пового 110- вождь і учитель товаРИШСТ(l.;lїН!.

ЩОДЕННИК РАНКОВЕ ЗАСІДАННЯ 6 жовтня 1952 р.

БЕРЛІН. ного Комітету ВКП(б)-допо­ Вчора в Москві, у Великому З нагодп національного свята-третіх роковин утворення відач Секретар ЦК тов. Мален­ залі Кремлівс.ького палапу про­ НімецькоІ Демократичної Республіки,- шлю німецькому наро­ ков Г. М. довжував свою роботу ХІХ з' їзд дові, УрядОВі і особисто Вам, товаришу Прем'єр-Міністр, моІ 2. Звітна ДОПОВідь Централь­ ВКП(б). П03110ровленнв. Головуючип М. С. Хрущов Прошу Вас прийняти мої побажання дальших успіхів у ної Ревізійної Колrісії ВlіП(б)­ великій справі створення єдиної,

МИРОJIюбної Німеччини.

неззлежноl,

демократичноІ, доповідач Голова Ревізійної

А. СТАЛІН.

місіІ тов. Москатов п. Г.

1\0-

оголошує засідання відкритим.

На порядку llе.нному-звітна до·

3' І 3

Д У

повідь Центральної Реві~іt1ної Комісії ВltП(б), 3 ЯКОЮ висту­ пив тов. П. Г. Москатов. 3'Ї3Д переходить до обгово­ рення звіТШІХ доповідеіі Цент­ рального lіояітету ВRП(б) і Центральної РевізіііІІОЇ Iio~Iiciї ВltП(б). Всі виступаючі па.1lіО

(Продовження на

2·11

стор.).


СТА

Х

А

П

О

в

Е

Ц

Ь

9

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТИЙ 3'lзд ВКП(б) рпть лін, - r. rCl!iaJI,Ili прапі ВІіІІ(б) і центраJыlїї Ревізіtl­ товаРШlI~t CTJJilli.1. Оіlуб;lікова- І1UЇ l\o~\iciї lll\Щб). схвалЮЮТЬ ЛС HiHCbKO·CTllJii!{"lJ- !ІН h ІІ~llIеІ){' JOJIli ~~ 'Ї:"lУ ПОВП іі Гu.іІОІІУЮЧlItl т. Ruротчrнко ку політuку Центра.1ЬНUГО Ііо- ВП]ііТШJі1 твір TUBi.1plllIIit СТСІ..1іllа надає CJ0I30 Д.1Н ВІІСТУПУ Т. МІтету, ш\а забезпеЧПJа ра:rян- ! « Еі-\()1І1 )~l і ЧlII проГtJС мп сопіаJіз- Калнберзіну (~lilпit1СЬ1іа РСР)

(П Р о 1I О в n\ е ІІ ня)

ському НііРОД0ві всеСВіl:І1ЬОіпv-1 )lУ І: СІ'СР» зlі і.1П1ЧУС MilPt\ClJCTричні пере~lt)ГП в БУJіВIilIIlтпі: Cb!\li-.1с Iliuc!,}-i), Ill1YI\Y, РО;Н\РlI·

Про~unсuь lIap.OJ.llТb n CBOt;MY

ВІІступі ЯСКРііRі фаl\ТИ і цифри,

ЖОВТНЯ

1952 РОК}

ПО СТОРІНІ\АХ ІЦОДЕПНИХ

вказівки ЦК ВR.П(б), товариша Сталіна, партШна організацін рішуче УСУВаЄ ПОМШІКИ і ХПUИ, нкі мали місце.

СТІ НГАаЕТ

В день Відкриття ХІХ з'їзду партії

Тов. Фадєєв (Москва) ГОВО­ :ІЮIJОВНО офор.\ІJснпfi 1I0ие~ pIIТf. У свиєму ВП("ТУIlі про ве­ CTЇ1tllOЇ га;{СТІІ "СталіНСМіИЙ Лl1чезне піклуваНIІЯ. яке IIUCTЇf1заклик" .І\ОЛГОСІІУ «Чернона но IІРОЯD.1НЮТЬ партія, ТОВdриm

комунізму. ІІід СI\.1еllіШIЯ\l ;~J.-I B~lt.; lіО:ll\ретні ШJЛХLІ і Вl\ClЗУС які свіJЧJ.Т!) про бу PX.'JIIBII О р.)з­ лу знvву і знову BUUYXit((;Тf,! 3асоі)1I 1l0rтупов()го переХОJУ lШТОК Н1РОДНОГО Г()СПОlіірства Ста.1ін про pO:~nIITOK раlШН'ЬКtJЇ у країна), C~ ГИГО.1ів. II центрі -'lІt'РТРСТ 11. В. Сталіна, на бурхливі ОПJеСIШ, КОЛІІ де.1на- BiJ СС\IlїйJіЛ1У дU l\ОИУ lIi.H~Y. ТИ З'їзду наЗІІвают\) ім'я ВС.1НТОВ. Б.1Гіроп ВllЗU!ШІ; НIJфРП,

кого.вождя і nЧІПС.1Я TOBapll111.L І П~і (:~іJчать п~о б;~IlС.І~~·,lJі ~'c~i.~ Ста.lша. Першим в

ХІІ т,J:,l,НЩllхАзсро,ttl,(JІ\(ШlІ.І\ОI ]ебатах ВІІСТУП3.С 1'(' Р. DС.ШІ\е ~Іі('пе в CBtJ(;)IY т. Гришин (МОСI\ва). ПШ'ТУ\Іі т. l):lripOB ПРІ~ді.1IШ -Звітна ДОПUlіlЬ ЦентрІJI.- I!lіТ.l!!JlЮJ іJеО.10гіЧIl!JЇ PtJUUTII. ного liomitety,-говорпТІ. віll,- ьі!І І\іі:ТШ~УГШВ iilCТIlT J тісто· озброює партію і РlllНШ:1,Кllrl Ірії А!:l!j(\ШЇ НаУI\ СРСР і журнарод ве~шчпою прогр,t\l IJЮ (уо- і 1I,і] « il'J1J POC'IJI JIlТUРИJI)\, C!jJ-

ротьби

;~~ да.1ьше

з..rОСТdlllІЯ ІI;У. {J,t]НШ'ЬІШХ Ш!('Ь\ІtIІНиків і \itIIII е J.'.L ТYlШ)їО гa}\~1 у ,).

MQfYTHOCТl Рil;ІШІСЬКОl дС' Рі{\а ви, за побудову КО:nУШСТJl1!!ІіJГО

гіll,1і виступас Т. Ликова (Івасуспільства. jloCKoE<ї>I\a !Іа рті п- HLII3(' L!~,1 OUJll сть). ВИIІ(1 говопа організапія, ЯК і вен l1іШШ pIIТl> 11 ро розвuток IIPO~IlIC..10-

l;опі

PaJHHChKUI датвії в ІІіС.1ЯВ'Jf.Н­ літератури. ПарТІЯ ЗJ.па.шла ні РОІШ. а піlСТilЛUЇ аграрної, наш у літературу Нiltlбі.1ЬШ ПС­ НІ\uЮ (уУ.1а t1атнія за буржуаз­ редовими ід.С)lМП віl\У, Вt'ЛlJ!іП­ HUrO ладу, вона. переТВОРllла('Ь ми і!lСЯМП КОМУllіЗ.\IУ, llOCTdBIlВ індуLтріалыІ-ко • .1госпнуy рес· да в центрі YBdrn в МИСТ('UТВІ пуб.1іку S ВИСОКОРО:ЗВIІIit'НОЮ радянr.ьку людину, яка будує КРУІJlIОЮ [)роиисловістю. нове суспільство, і ВКttJаЛа На закіНЧСНIІН сво(;ї промо· шлях безмежногu вдоскона.ЛСНвп ТОВ. 1{(1,анберзін ~аЛВЛЯG, ня і новаторства па шдяхах

ТСКСТ~ЛЬІ~()ІО країІІИ, про уСIllХП шаПОВ<':!)КlIХ тскстІІ.lыlпь.. Тов. LIlIl\UB,L піJ,даG ссрло:шіП I\РІІТllllі :\І їністерство U'ШОВІШЦТlld

Прuмовець РОЗlIоВU.tr. З'Ї:1ДУ про успіхи, ;J.осягнуті труДЯЩІІМИ ~Іоскни і ~luCI\OPCbI~OЇ області в РОЗВИТКУ І1РОИUСJОвості і сі..1I)С!)І\ОГО ГОСПОlарстВl. С.10ВО діСТііС т. Патолічев (Білоруська РСР). Вів IlLШО,ЩТЬ ЯСhраві ПІІфРИ і фаІ\ТІІ, які po~повіДdЮТЬ 1І1Ю зростання НіСПОДСіРСТВі1, КУ.1ЬТУРIІ і ,1,vUPUU}'-

СРСР за не.l.ОСIlТЬ впсоку ш\ість uаВОП:IlI, яка ПОСТ.tВ.1ЯGТЬСЯ l1ЇJi!Pll~~ICTBa~l. СІОІІО HaДiiЄТf,CH Т. Снечкусу (.IІІтив('ыаa РСР). Вїп гово· риТі) IlрО KO.IOC3.Jblli зрушення в ;ItllТTЇ ~IIlТОnСЬКОГО HapOJ)' піСJЯ того, ЯІ\ він nступпв }" Gр~tТНЮ сім'ю HJ.JJOJiH l'JJянеьІ\ОГИ Сl)ІОЗУ. L1ІІТ\JВСЬКІІП Ш1РОД, партіUної оргаuізації.

BCJllI\urO

Вказуючи на ряд істотнпх педоліків у роботіПРОМІІС.10ВОС­ - Ці ДОСЯГІIСllШJ, - ЗllЯВJНI; вкраіі :шеІ!аіІ\d,JІІ амеРlll\ано· боти по З1lі!1снеНllЮ сталінськот. ПаТОJічев, - ('1d.ЛІІ ~lОіІ~.lIllШ- аНГ.1іПt·!.кі ім періа.1іСТІІ і ли- 1'0 плану lIсретворення uриро­ ті, проиовець критикує окремі ми завдшш I:С.;шче;шііі ДИП(J}IО- TOBCf,I\Ї fiУРіІ\уазні наllіона.лісти, ДІІ, які провадяться в нашitl иіністерства за слабе керїЮIlI цт­ зі партії, Союзного уря;tу і ТСІІСР 1~,L~.~UBIIfi .і Ш~lllаt;ТЬ~Я, І{раїні, проуовещ) звертаt·; ува- во підприємствами.

ту бі.10РУСЬКОГО наРО1У.

ЯІ\ИЇі ПрІІ

(уУРіІіуадllИ~lУ

-Хай живе партія Леніна -Сталінаl -Відзначимо

дні

роботи

ХІХ з'Тзду парті' новими ви­ робничими перемогами!

ПеРСlОВd, стаття і ряд листів

РUЗ:lовіЩ1ЮТЬ про TpYJUBi успі­ хи КО..1госшшків на честь істо­ що па pTЇtlHa органі {ація ~1aTBiї соціаJістиctНОГО реалізму. Тов. РИ1!НОІ події - з'їзду великоІ буде й Jd.'Ji ві~ш(м і віJданим Фадєєв потім докладно харак­ партії комуністів. заГОIlОМ ВСЛІшоІ па ртіІ ~IeHiHa теРllЗУЄ хиби художньоl літера· "У спішно закіНЧИ.1а весь ком­ -Ста.1іна, готовим виконати тури. плекс ПОЛЬОВИХ робіт рl.1ЬНИ'lа всі З{і.В;ЩНIJЯ, ІІuставлспі перед бригада М ~-бригадир о. Ос­ Тов. Андріанов (Ленінград) тапенко. нею в БJРОТЬБі за побудову у своєму виступі заявив, ЩИ Першість у передз'їздІвсько­ комуніЗ~IУ В нашій Kpiiїlli. ленінградська партійна органі­ му змаганнІ на збираннІ ОВClчів у розв'язанні завдань, які і KapTon.li посІли ланки Г. Миш­ зація, як і вся наша партія, коріз. П. Приходько, Н. CTacfuK, СТОЯТЬ перед нашою країною, прийшла до ХІХ з'їзду єдиною і П. Линннк". говuрить Т. Гришин (Сталін­ згуртованою lIавколо ленінсько­ На чільному місці, під за.­ граlська облаСТh), активну РОЛЬ сталінського Центрального Ііо­ відігравали і відіграють місце- мітету, навколо великого вождя головком "Геніальний твір", ві партittні організації, ЯКІНШ і вчителя товариша Сталіна. газета вмісти.1а. лист секретаря парторганізації КОJlГОСПУ Д. ІІІе­ Центральний lіомітет партії Тов. Андріанов ГОВОРИТЬ, що веля. Він пише: ке1>ував повсякденно s глибо­ волею партії і товариша Ста.1іна "Одержав газету "ПраВ;lа". в КІІМ знаННЯ~1 спраВІІ, вчасно якІй надруковано величезного Ленінград стає найважливішим помічав і виправляв серйозні значення ДOKYM~HT-TBip това­ центром технічного прогресу риша Ста.lіна "Економічні проб­ 1Іt';{оліки, які були в їх роботі. країни, центром кваліфіковано­ .1еми соціа.lізму в СРСР·. Уваж­ lIроиовець 1I0I\a~YI; не на прик­ но читаю і перечитую кожен го иашинобудування, приладо­ л,ці Сталінградської об';ШСllОЇ рядок, де так ясно і дохідливо будування і суднобудування.

партія, ПРІІftШ.1а ]0 ХІХ З'Ї3JY ще бі.1ЬШ зиіlшіJОІО, Ш\ llїKOJl1 згуртовйною П,LВ1\О.lО :lCllill('bKvСта..1іНСЬІ\ОГО ЦК, паВКО.10 IIdшого рідного това,рнша Ста.lінй.

I1tllTpy

всі 11 'ять СТОВПІІів-два заклики:

ладі

Говорячи про величсзні

ро-·

ВИК.laдені основні шляхи бу дів­

ництва комунІстичного суспільс­

тва в нашІй країнІ.

Певен, що райком партії допо­ може нам глибоко вивчити істо­

РИЧНИЙ твІр товариша

CTa.liHa".

*'

• • Про величезні успіХll Радян­ "Палкий більшовицький приОС~БИСТО то ваР!lI.lІзо СТl!..1іl.И, що В. COI.l наРОJШ .Сі Сl' ВІН, гу на пеобхі;l,ність піlвищенпя ню ПРОЯВ.1яють UСЗУСТ~ІІне ~ІШ- ЯК Рll:ниtl .. с~рез. Pl~II~X, ?е'р е віJповідалыlстіi міністерств, ського Казахстану, досягнуті віт делегатам ХІХ 8'ТЗДу пар­

особливо під керівництвом Комуністичної titrH-виістила на всі п'ять партії, ГОВОРИТЬ у своєму вис­ стовпців стінгазета ,,3а кому­ ту ПРО~I?В,е,ЦЬ ~пс~ II~I. рн]. ПРО~-І .~IО.10;Щ~ О,У ~1.БШIl~~И I\O~IY-I прuБJем, які ВИНІІкаlOТЬ в ЗВ'Я~. пі т. Шаяхметов (Казахська нізм" - колгоспу імені Леllіuа, лем, зв яз.аних .з. ;І.Cl~.LШU~1 p~J~ IIl.)"~ ll~"свл І) І, ,?В,Іі1 ВІІСТУll ку з спорудження» великих РСР). Разом 3 ТИМ він вказус с. Плоске. Далі-матеріали про ва хиби В розвитку сільського виконання взятих зобов'язань, виткои еКОНОМІКИ ЬІ.10Р)СЬі\Оl Т. ~.іХ~ИЛОВ plutJ\Ba). будов І\омунізму. РСР. Нш ;J.OKJt11HO СllIIlШСТl)СЯ на . .,' ГОСПО;І.арства респубзіки, особ­ патріотичні ВllСЛОВЛІОВdННЯ ке­ лування про ЗСіга.1Ь1ШЇ1 дооро- уч.tСТЬ В ОУ;І~ВІІИЦТRl I\OM~ НІс- lІаУКОВІІХ

бут народу.

.. І ТlІЧНI.JГО :УСП~J.ь~тва..

') ..

закладів,

Держплану в розв'язанні ряду

.

На TpuGyui т. Мельников ПllташlНХ Інртіііного ксріВIІПЦПро lle~'I~Кl :'( ПІХП в госп~(У країнсью}. Ре Р). Він хараl\те- тва КU~Jt:u)IО.10JI.I~СНТР.LJl!.ниfil\о- ~~PCbI\O~~~ 1 К} .1ь: у ~IIдOMY б~­ ризує період, що проfiшов між мітет партії, ГUВОРllТЬ Т.

ливо

гроиаJСЬКОГО ТВ;LРIIlШИЦТ­

ва. Тов. Шаяхметов КРИТИКУG Мп- ,tI~ІІИЦТНl рйДШІС~I\Оl О алеко! о Мівістерство сільського госпо­ сто- Cxo~y говu~ить ) св..оєму вис­ дарства СРСР за недостатню

Xv·III і ХІХ З'Ї3111"ІІ lIартії, J!I\ XaU.1UR. заП\ltlстьсн Bci~la періО1l ве.1И'lезного ТUРіlіССТШl РОІІаjШ· іltllТІЯ, POUUTll і BllXO- Т.УПul т. )ЄфIМОВ (ХаО~РОВС~КІІЙ . . . н ..' з тим ВІН ПІпдав Jlеншсько-сталІнсыuхx JJt'H. ва IllIН РйJШІСЬІ\l:l ~(0.10ДI. ,L:ІI,U КІМ). .І азом М' . ТОВ. ~lе.1ЬНПКОВ ГlJВОРИТЬ про ХУІІі :~'ЇJJУ BlilI(u) В КuШ'ОЧО- ~РІІТШ~~. 1. 1~i-eT.e?CTBO ЧОРН~l ме: успіхи YKpaїIIchKorO юtР01У, ~Ii GYJO 8 ~li.lbtlOHiH ЧОJовіі\,. т,tЛУРПl 1 I~}CTep~TBO ЛІС~ВОІ досягнуті n БР<lТllіfl сім'ї II<lPO- ТеllСР liO~ICO~IU] OU'(;J,uYt U';Ш;~Ь- []РО~ШС:UВ~С~1 з.а пов~~ьдів СРСР. ко lli MiJbtiOHiB. ШСІЬ ) розв язанш РЯJУ Ba~-

увагу

до

ПІІтань

розвитку

тва­

РИШlИцтва в КазаХСТdні.

Яскраві приклади, які харак­ тr.РIlЗУЮТЬ ве..1ичезні сопіадіс­ тичні перетворення, що відбу­ лися за оеТіінні роки в Мuл­ Пузанов .111ВIІХ IНlТань ІІр(с)~шсло~uг<rроз- давії, навів у своєму виступі

З веЛllчеЗIШМ

радістю,

з

Зd.;10130.1еIШШ(

ПОЧУТТЯМ

~ll.1i

ВlIСТУ пас

т,

. (\І. І'\УIlОllшtl:\. п' ) 3 ' І НlJ.ЧIJУ

П<і.lКUЇ НУ tl:ОГО ВIІСПllУ

Т.

ЧilСПІ-

І:ІІТКУ Да.1екого

,-

10В.

Jlp'LIIUB

м

ХОlУ.

І".

геладзе (рузпнська

т. Брежнєв (МОЛДавська РС!').

т

вдячності ТОВ'lрuшеві CTJ1illY 111\lll'BHTUB IIllГЇнннм зв'JПdlІПМ РСГ) підкреслю(; IШJ1ilтне ЗНа-' АРСОрВ. ( • • l' ( , ' " r'l І.) С' . . )

М

Т.

уратов (а!арська ГОВuРИВ !Іро УСІІІХИ fuC-

зустріли рі~ення YP.~ll!r про бу- З. БУJіШШltтВО)1 І\Jі1б~ШСВСЬІ\Ої ЧС,В.UЯ H?BU~ ПР,і~Н І .п. Т~Лl~Іа под.а СЬКОГО і к льт' ного б '_ ГlДРIJt'ЛСI\ТРОСТііНЦll 1 зрошу- ,(Е(\ОНО~llЧIll ПРОUJеМІІ СОlllаЛI3- . р l' у ... }р .' } , .. [)'. . М\Т n СРСР;). ДlВНИllтва в aTd,plJ, велиКІ завn,tJ!,I!~~ CI1CTe~. .vIII КРПТІІКУ- J . . дання, які стuять перед проІОв)1 IІш'терство CI.1I.l'bKUfO гос- . РОЗПОШВШІІ пр? ве.1ичезНl ус- мисловісТІО і сільським госпо-

дlВНИЦТВО l\(1XOBrbKOl ГllpOrJeK'.. І· \' .. -, TPOCT~HIO.I, .1 ІВJе.пIlО-J l\palllCI)' кого 1 пшшчtlо-І\рllмсыогоo каналів. .

1I0Ji! рства С РС Р 3:1 те, ЩО. во: ШХІІ,. досягнуТІ РаДНllСЬКОЮ даретвом реСПІбліки в новій ДаЛІ т. )lе.1ЬНИКОВ СI111ІIШ_;ТЬ- 11() ;1ilТHГYЄ РОЗГ..1Я1l проектІВ 1 .ГРУ.3IЄЮ в РОЗВІІТКУ. гuсподарст- П'ятирічці. ся на хибах і ПОМІІ.Jках в ilCO- CXC~( ЗрОlllСНШI. B,L ~ ку .ilьтурп В ПlС~Нl~{jЄl.llШП т Т. логічніtl роботі паРТОРГilніза· перІОД, Т. :\lгe.тIa!~c ВІДМІчає, На I~ЬOMy за~~вч)сться веЧІР дії у країпп. ВЕЧІРНЄ ЗАСІДАННЯ ~o uих yC~ixiB б.У ЛО u З~lаЧНО не заСІДання 3 ЇЗДУ. Слово надається т. Багірову 6 жовтня 1952 р. Ul,Л.ше, ЯКUІІ в ДlЯ..1ЬНОСТl пар------.'

(Азербаtlджанська РСР).

П.t в~чіРilЬІ)}lУ засіlаlші ТРІІ- тіЛllОЇ ОРГdнізаllі~

. -МUГУТНЬUЮ

РРСIІ}?ліКІІ

і.J.еііною ЗltрОЄlu na.lt) оііГОВОРСllПЯ звітних до- НС БУJП ДОПУIlIt'1IJ серtlозш пров боротьбі ~a коиуні~~1 ,-гиво- пuві.J.сі1 Ht'IIТP,l.1bHOrO І\омітсту иахu і ПОМІІЛКИ. llиконую'lИ

РАПОРТИ

ТРУДОВИХ

І

з'Ізду ВКП(U), ПРОИ:lртіJЬ

ijleHi 8 березня ДОСТРUКОВО BlIKOHaJa І

9-иісНЧНІІU

ВUРlJБНllЧlJП

П.lаlI.

l~b нрuцеuтів.

С. Гресь,

rO.lvBa apri.li.

Виготовлено пона] ІІ.1аН ху ;lOж-

с. JIітки.

віх ВІІробів на карбованців.

ІіО.JСІ\ТПВ трудіВІІІ!ків ліСНИЦ-1

16~, 7

ТllСЯЧ

Перед.ові місця серед учасни­ тва з чсстю nllКОІЕШ взяте зо­ кіз передз' їцінсыогоo ЗМаган­ бов' ЯЗttlIВЯ на честь ХІХ ~'Ї9ДY Ilовніrтю BI1KOfIaHa НЯ посідають БРlJгаДI віЛlін­ партії. ної якості прод)'кuії П. Виро- IJЇ чна ВИрОUUІІ ча IlІ)(;грама ІІО·

голова комІтету

профспі.1КИ.

с. СеМИПО.1КИ.

1l0иері).

щозмінно

виорювати

.

постаВИ.lО

з&вдання перед бригадою. якою

керую.

-

пише

т. Строкач.­

вивезти за два дні на п~ревал­

ку 15 тnнн l(аРТОп.ll. Бригада зобов'ЯЗУЄТЬСЯ викuнати це зав­ дання

за ОДИl{

"РіЧНIІЙ

день",

план надою

на фуражну корову

налоєно

1800.

160

МО.l0ка

І літрlВ­

На першому міс­

ці серед доярок -l'а;,нна Ма.1Ю­ га: вона надої., а до 5-го жовт­ ня по 225и .1lтрів МО.lОка на

фуtJаЖIІУ корову. Змагання мІж твари.нни~ами

продовжується·.

*'

Про б.Jискучі УСІІіхи стахановиів ПРUМартілі імені ХІ\' З'ЇЗДУ ІіП(u)У (Бровари) розпuвіДі:1Є сті нгазетi.L

"Ткаля"

від

• hригада

механо

цеху-бр"га;J.ИР

- ткаиького

Варвара Лrбе­

динеЦЬ-Вl1кона.lа в('ресневий ви

робничиіі П.1ан на 250,6 проиен­ та. Дано продукції Пl:'ршого сорту 98.f; проuента замість 95 згідно зобов·язання.

но

план

товаро­

тисяч

каvбо­

169.4

Ki.lorpaMa (t

3I:'KoHoM.'le-

прядива".

Заuезпечити актпвну участь

А. Фоигель, голова ССТ.

с. Бобрик.

приємствах раПову.

Релактор

с. ПОГРЕ·SlнськиА.

Адреса редакції: м. Бровари. Київської області, вул. Кірова ВИ

01528

Броварська районна друкаРН8 Киівського обласвого упраВJIіВН8

8

5-го

жовтня:

жень-на 156 і кооперування честь ХІХ з'їзду партії, ::35-0Ї річнипі Жuвтня - важливий - на 125 процентів. обов'язок партitlПllХ оргаuіза­ Розпочато будівництво ново­ цій по КОЛГОСПd,Х, МТС, під·

спожив-

пере виконало

-

щенко.

трактором по 13 гектарів зябу замІсть 6 за нормою·.

стінних газет, зокрема ЩО;J.ен­ ванців; вересневий план ви\tо­ нпх, у дальшому РОЗГОРlзнні паНllЙ на 1:l9 процентів; квар­ сопіа.'lістичного змагання на таЛЬІІІІfi план пайонагромад -

го магазину.

• • Бобрипьке сільське товарпство

_

ПЕРЕМОГ

кріплення пісків на КОЛГОСПНИХ землях -на 11 О; ДОГ.1Я!l за ліс­ IIШШ культурами-на 10G,збір uасіння - па 1:l3 проценти. М. 3апорожець,

чс

(Продовження в наступному

ПРО;J:ОВЖУЮЧИ пести стаха- ної і П. Юрченко, які ВИКОІ:lalІІ сіву і посадки Jicy в деРіІ\.1іс­ ;J:eB' ятпмісячпиn БОВСЬКУ вахту на честь ХІХ вироuниче ЗйВJ,і1ННЯ на 1:l~- фонді на 1O~ ,4 ІІ ропеНТLL, за­ оборuту на 178

"У дні роботи ХІ Х з'ЇЗДУ пар­ тії я зобов·нзуюсь.-пише П.Ми­

.Правління артілі

J.

ТРУJящі РаJ,ЯНСЬІ{ОЇ ~. J\раїІШ

ханізаторів, колгоспників:

епрuп поліграФІї та IвдаВВИUТI.

Зам.

1424-2280

82 номер 1952 рік  

82 номер 1952 рік

Advertisement