Page 1

Пролетарі всіх краін, єднайтеся!

Сьогодні-в років з ДНЯ повного ви­

НЕДІЛЛ

зволення Радянської Украіни від німець­ ко-фашистських загарбників.

14 ЖОВТНЯ

1951 Н!

ОРГАН БРОВАРСЬІіОГО РАііlіШfУ RП(б)У ТА РАІіРАДІІ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩІІХ, юlївсыIoїЇ ОБJАСТІ

ВИЩЕ ІДЕЙНИЙ РІВЕНЬ ПАРТІЙНОЇ

два

заняття

ПРОХОДИЛИ на ВІІСОІ\о­

в'язо!. n.артiliпої організації.

П~оте . СЛІД сказати, що окреМІ керІВН~!Ш ~еРПИІІIlIl.Х

За значні успіХІІ упереджовтневому соціалістичному змаганні, по представ­ ЛСІШЮ первиннпх партіііних організа­ дНі, дпреlщifi МТС, правління колгоспів, заносшься на Дошку пошани:

В ць

не~дало склалп ~лаНIJ

ом

у

ПатріОТll1lПИП заl~lИК колгосп НИІ{ів liиївської області-зустріти 34-і РОІ\ОВШІИ Великої Жовтневої соціалістичної революції завершенням усіх сільськогосподарських робіт - :шай -

ВИКОНАНО ПЛАН ЗДА ЧІ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА

{ОП

НИ( 1

У

яйцепоставок-па

На

так,

щоб

ди щодо виконання взятих 30- виконання плану

нас

колгосп

Важливий агро­ захід до підви­ щення врожаю

овочів посів

овочевих

технічних заходів для одержання

ми виконали план збирання бавовни машпнами, зібравши понад 1500 цснтнерів сирцю. Тисячі збирачок бавовни в два -ТРІІ рази псрсвиконали сезонні нор~ш. .1Iанкова колгос-

ранніх урожаїв овочевих куль­ тур з відкритого грунту. До­ ведено, що цпбулю, столову МОРКВУ, салат, шпінат, кріп, часнпк можна о;хсржати на два-три тижні раніше, ніж прп

завершити ших мають уже на своему ра- рпстовують осшньо-~есняш за-

14

жовтня.

хунку по

7-8

тонн

зібраної паси ~ОЛОГІІ ~ ГРУШі).

('ької області, додатково постав- Херсонської області. nfеханіза- жаВНllЙ план здачі бавовни

_

ПРОДУКЦI1 з гектара, ТОДІ як

минулі роки

У

КОЛГОСІІ збирав

значно нижчі врожаї, бо сіяв його весною. В колгоспі імені Калініна, с. Літкп, урожаf:t цибулі зібрали па два тижні Зобов' язуєяося також до 7 ли- Ходос до невпізнаності змінив- раніше і набагато вищий. стопада-дня великого всепа- ся. Він уже сьогодні дав блпзь­ Для підзимного посіву ово­ родного свята-відмінно відре- ко 20 reItTa]JiB зябу понад до­ чів треба впбирати рівні ділян­ монтувати трп траКТОрІІ і весь ведене йоиу завдання. В ки, на .якпх рано зібрані будь­ сільськогосподарський рема- бригаді зараз - немає ні одного які культури, ~ахищені від хо­ нснт бригадп. тракториста, який не переви- л:одrшх вітрів. Важкі, ГЛllнясті, Про величезну сллу соціаліс- конує НОРМУ виробітку. 3 870 безструктурні грунти, що за· геТ!та,РІ'в зябу, за планом, брига- пливають, для цього непридат­ тичного змаГ,LННЯ, яке роз.. горнулося між 11еханізаторами да вже підннла понад 700 і ні. Вслід за збиранням попе­ на честь Великого Жовтня, св ід- допомогла сусідній тракторній редника ділянку слід виорати

о

о

Сила СОЦІаЛІСТИЧНОГО змагання

С.10ВО при обговорепні патріоі

спеціалістів комуніст

~

Герасш~.ешtO Л., гадир т. Дарага А., довгпй час

Сидорен.ко М. з СВОl)( син~м Іваном ІЗ дНЯ в дeH~ перевиковую~ь HOP~1l вироБІТКУ .. Сьогодш M~ В,Ії'С далп ,~epr.IIl гекТ~ІJИ, зноу понад П.1ан І зобов Н3} вмося до 20 жовтня да.ти

ще не менше як

200

була найвідсталішою. Наflменший виробіток на машину давав тут вкрай не;ЩСЦПП.1інований тракторист т. Ходос М. Під вплпвои громадської дум­ ки і соціалістичного змагання,

гектарІВ. яке

розгорнулося

в

Боротьба за перехідний Чер­

на повну глпбину орного

воний прапор пере}ЮіІЩЯ в соціалістичному змагаШ1і між тракторними бригадами nIТС-у ратура повітря встановиться на повному розшші. нулевому рівні, а ГРУНТУ-ПЛЮС К. Буча,

заступник директора Бобрицької

бригаді,

МТС по ПОдlтчастині.

Останні вісті з колгоспів .,. .,. зерно­

С. Суботовська.

ша­

ру, заборонуватп. Добриво ВlІО­ сять під оранЕУ в такпх же розмірах, шt і під весняні по­ сіви. Gіятп слід тоді, коли те~ше­

5 градусів. Насіння заробляють на глибину півсантпметра, а потім на всНі площі проводить­ ся

CbItOЇ політосвіТlI. В колгоспах Закінчив молотьбу ім. Сталіна с. Бобрпк, ім, Щор­ са с. Княжич заняття часто бобових культур з площі 1470 зовсім зривалпся. Не можна rCltTapiB русаніВСЬКІІП колгосп більше прuпускатп таІ,і явища. іи. Сталіна. П. Пильтяіі. Слід пам'ятати, що ідейне ви­ ховання молоді - відповідальна >І< .,. ділянка партШної роботи. Закінчив молотьбу всіх зер­ Всемірно піДIIОСЯЧИ ідейпо­ нобобових культур колгосп імені теорстпчний рівень партійної Вату тіна с. ПухіВItи. пропаганди,марксистс.шо-лепін­ К. Писаренко. еьку освіТу кадрів, партШна ор­ 1ft 1ft rанізація доб'ється нових УСПі­ 550 гектарів зябу при зав­ хів У господа])ському та куль­ турному будівницТВІ, У вико­ данні 530 підготував під ярий нанні всіх завдань, які ставить клпн зазимський колгосп «Шлях . перед нами партія, великий І.пліча».

Ста.лін,

м'ясопоставок

культур-один з важливих агро·

серйозні недоліки в роботі ок­ ремих шкіл і гуртків Іі,ОМСО~ІОЛЬ­

>:<

процента впкопав

М. Риженко.

оо

лено на підняття зябу 40 кін- тори Скадовської МТС пеРШІІ- сирцю.

.~I ;(а N!I 6 міцно тримає в своїх

б ули

процентів. Г. ПищаН.

бов' язань. Трудовими подвигамп на зборі бавовни. Колгосп ім. 8-го бе-j Посшний ПІд зиму часник в у колгоспі Н-ського полку бавовни - сирцю відповідають резня, Бериславського району, колгоспі.« Більшовик)}, С. Рож­ Довбиського pafiOHY, ЖllТОМИР- на заклик киян бавовнярі в чис,лі перших ВІІконав дер- ни, дав .~ьoгo року по ~ ТОНН

складені. в певні нсдоліІШ і в lеплюк Ф.,

РОІ\У У

* *

140

вершується здача МО.'1О1{;), і яйця.

C,LMOCTI - руках перехідний Червоний ПOl 'рО~ОТИ ІІО. пщвищен.н,Ю c~o- прапор МТС. Ставшп на вахту чать досягнення fi ряду інших БРІІГа;й J'(g 4 підняти 141 гек­ г~ щеfшого ]JlВНЯ. ~а,іЮ\,О Вlд- миру, всі наші трактористи - бригад. Треш бригада, наприк- тар зябу по колгоспах сс. БоР13н~ти один план ВІД друг?го- т.т. Бреус М. Комаровсьюrtt П. к б гданівки, ру. дні. настlлыlии ВОНІІ одномаНІТНО" ' , лад, яку очолює молодив ри-

М инулого

понад

«Шлях Ілліча», с. 3аЗИМ'Я.3а­

центнерів

200

108,4

план

краІНИ

них плугів. Орачі ЩОДНЯ перевиконують ПОрМІ!. Колгос.пники сільгоспартілі i~I. Фрунзе, старобільсыlогоo раfiону,Ворошиловградської області, у відповідь на заклик хліборобів

м'яса

ЛОІ,ОІІостаВОІ, впконанпй на 104,

тракторних робіт на 128 процентів, ви­ робrшши на 15-сильнлй трактор по 1200 гектарів, виорала 1900 гектарів зябу при завданні 1550. Бригада зобо-

колгосп

ни здiflспюють практичні захо- культур

се: він, - Н'О паша тракторна брига-

окремих планах самоетіііпо праЦЮЮЧІІХ над підвuщсюшм свого теореТlIЧНОГО рівня Н по селу Погреби. Окремі товариші ще пе склалп плану робіт. Всі ці нсдоліки слід негаПно УСУПУТlI.

центнерів

18

план здав державі рожен ський колгосп «Бі';{ьшовик», П.'Іан ~IO­

шов палкий відгук. Обговорюю- КИївщинп закінчнли ~бпрання пу «1 травня», Скадовського весняному посіві. (КріlІ того, чи заlіЛИК княн, трудівнпкп соняшника і кукурудзи, орга- району, Герой Соціалістичної урожай-значно' шіщиfi, бо рос­ сільсыl.огоo господарства Укр аї- нізували здачу державі цих Праці т. lНepKoTaH і багато ін- лини краще fi. повніше в.ико­

ВІД ЩИНІІ взяв бригадир

ее

- гідну зустрічІ

Підзшшїй

ВІОДПОnІОДЬ

цього 1 зараз ПОRТОРЮЮТЬ ~y Ж т. ГРИЦЮК А.' саму помилку. .Тому-то .стало- РііДИЙ доповісти, -заявив МИРІЧНОl ш ') и 1,( Л

(Уривок із "Слова Великому Сталіну від українського наРО;lУ").

Касян О., Оксюта М., Жити на М., 32 гектарів зібрала по Голець М.), яка виконала річний план картоплі.

орган~заЦlfi, ЛІ., наПРИl,лад, те- м.схапізаторів

ся ~aK, .~o група вчше.тпв

Наш ріднин, Великин наш СталінІ

в'Я;lалася до 1 листопада закінчити ре­ Траltториа бригада Ng 3 Броварської монт своїх тракторів. МТС (брпгадир т. Лук'яненко Ф., за­ Рільнича бригада М 4 (бригадир СТУПНИК бригадира і трактористи тт. т. Стасюк В.) плоскіВСЬІ\оГО колгос­ Лук'яненко І., Буряк І., Грінченко Г., пу ім. Леніна, яка першою закін­ Сом П., Корнінко М., Грінченко І., чила І'ОІІати картоплю і на кожноиу з Гузенко В., Хромець В., Корнінко Ф.,

па1JТ-, ТІІЧІІОГО заклику колгоспшшів,

caMoJ СУНУЛІІСЬ

радісні далі

ДОШКА ПОШАНИ

РnТОРШЛЬПОf. с. Г?голсва, МИЧ- СІЛЬСЬІЮГО господарства Київлого ~OKY

в

ІМ'Я МИРУ, В ІМ'Я КОМУНІЗМУ!

Цlll\:ЛОВИХ

му і;{еПно - теОРСТПЧllШІУ рівні, Особ,;шво ВГЛllItу увагу пар­ тШпа органі:!і1ція ПОВШІШ1 прпді­ лиТlI самостіі1но впвчаючим тво­ ри клаСИl,ів марксизму - лені­ нізму. І\онтrоль над тим, .як кожний з кочпістів, бе:шартіІі­ нпх altТIlBicriB внконує CKJlaдениfi ним іІІдивідуальпиft шан, відвідуе лекції, теоретпчні с,пів­ бссіди, КОРНСТУ6ТЬСЯ ДОПО}lОгою консу льтанта, - ваЖЛllВІІfi обо-

і

Хан в серці народному вічно живе

коп.

15

сонце,

ЗА НОВІ ТРУДОВІ ПЕРЕМОГИ В

Завтра в усіх ЛаІшах парт;tі­ пої освіти- першиН день нав­ чапня.1460 I\O~IYHiCTiB і беЗПі1Р­ тіІіНІІХ аІИ'пвістів приеТУШLIОТЬ до 3аІШТЬ у гуршах і школа,х, 709-еамоетіііно ВIІВЧiLТlI твори клаСИІ\ів ~ІаРІШІ3ИУ -леніпі:!му. Гуртки і поліТШКОЛІІ забез­ печені пропаГ<1НДПСТ<lМИ. Ні1 до­ помогу товаРПШЮI, які самостііі­ но підвпщують свій ідеfJниП рівень, виділені консультапти. Утворені постійно діючі семіна­ ри пропагандистів, копсу ЛЬТ<1П­ лекторії при раИ rшрт Ішбіпеті. 6 також у достатній кіЛЬІ{Ості потрібна література. Головне зараз - з псршого дня забезпечlIТИ біЛЬШОІШЦЬRy організованість і ВИСОІшtl ідей­ ний рівень занять. Партійна організація має невтомно пік­ луваТІІСЯ не тіЛЬКІІ про те, щоб усі слухачі гуртків іполітшкіл своєчасно й піДГОТОВJеншПІ від­ Бідували заняття, але щоб

82 (777)

Ціна

ж те

Народи братерські невпинно зове,

34-й річниці Великого Жовтня

ОСВІТИ

і'ів, методгрупа,

Хан сяє

р.

мульчування

перегноєм

аБG торфом з розрахунку

50

*

40-

тонн на кожний гектар. Це

попереджає запливання грунту

.,.

весною

й

сприяє

з'явленню

Зібрав конюшину і витер на­ Викопано картоплю на 135 дружніх сходів. сіння колгосп iIlf. Леніна с. reltTapax прп плані 146. Норма висіву овочевих куль­ Ще день - два, і копання Плоского. Урожай високий­ тур збільшуєтьс Я на 15 - 20 па кожному з 50 reItTapiB зіб­ буде закінчено. процентів проти весняного по­ рано по 3 центнери насіння. Мо Сахно. сіву. КО.'Ігосп .Більшовик а , Х. Тихоненко. Весною, ЛІ\: тільки зifiде сніг, С. Рожни. посіви оглядають. З поn:вленням 1673 гектари виораЛІІ своїм сходів і впзначенням рядків 1ft Колгосп зібрав картоплю на трактором ДТ -54 трактористи проводиться піджпвлення по· 94 гектарах. Сьогодні завершув­ Михайло Куценко та Костянтин сівів і вслід за нпм-розпушу­ мо збпраюІЯ й на останніх 5 Лизун з тракторної бригади вання міжрядь. Наступнпfi догляд таlшіі же, .N~ 9 Броварсько! МТС. Щоденна гектарах. норма їх виробітку-120-130 як і за весн.яниип посівами.

*

Й. Литвиненко.

КОдГосn Ім. Юрова, с. Погреби.

процентів.

О. Стебакова,

А. Пlкож.

аГРОНО!d-О1l0чевод.


СТА

ПА.РТlі1НЕ ЖИТТЯ

Х

R

!

О

В

Е

Ц

Ь

14

ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ

ГРОМАДСЬКОМУ ТВАРИННlЩТВУ -ТЕПЛУ І СИТУ 3ИМІВЛЮ

Беремо корови

Наочна агітація [}ід час збиральної та хлібо-

Протнгuм двох останніх ро- з ранньої весни і до села, п? бригадах.' на току бу- пізньої осені, наш колгосп три­

поставок в усіх ЛЮДНПХ міспях ків

.JI? РОЗВlша~о понад сто плака- має тваринництво в таборах. ТіВ, заклиКІВ, майстерно B~~гo-I Крім випасання, всій худобі, TOBJ1eHllX. кольоровими фаРО~IІИ починаючи з квітня даємо зена ф.шеРІ. При ДОПОМОЗІ аГІта-. '. торів, зac.D.fulJиf наочноl агіта-

ції, через щоденну стінгазету

партійна ОРГаНізація ШІІРОКО популяризуваJlа передовиків,

закликала рівнятися по них У

роботі, уепішно ВИКОІl<LТИ першу запuвідь.

на

жовтня 1~51 ,оку.

соціалістичне збереження

ВИННИХ-ДО ПРАВА ШД час Великої Вітчизняної

перейшли на ручену справу. У відповідь на війни в боях проти фашистсь­ 4-разове дОїння їх. зitк"шк канівців я з своєю на· ких загарбників загинув смер­ Внаслідок цього удіП корів парницею також береК0 своїх тю хоробрих наш односельча­ шу роботу, і ми

значно підвищився. Торік до 15 I~} ItllpiB. на соціаліСТ1Ічне збе­ нин, КО.dгоспник Опеха Мики­ ЖОВТНЯ кожна з nOHPOIt від реження і зобов'язуємось: та. Через декіЛhка років дру­ свосї ГРУIlИ корів одержала, в Jакріll.D:еllИХ за нами корів жина й'ло, Опеха Ганна, зifi­ л.ену масу ЖІІта й пшениЦІ, по- середньому, 1700-1800 літрів повністю зберегти, доглндати Ш.i.lаrя з Кіндратом Божко, С~ЯН!lХ на !Jелений конвейєр, молока, в цьому році на цю їх так, щоб кuжна KOPUB':!' вий­ ЯriИЙ, до речі, покинув свою дату - 2UO()-2200 літрів і біль­ шла з зими не нижче серед­ Пlз~ш~е-конюош~ну,. еспарцет, сім'ю. ше. ;Зокрема я з напарницею ньої вгодованості. Повністю ВІІКОМІШанку та. І~ШІ ку~ьтури. 3 того часу життя немає одержали вже, всередньому, зберегти одержаних від усіх Добри~ в. таБОРІ І ВОДОlllіі. по 2! ,ОО літрів. корів телят і забезпечити ее· двом сиротам - Uпеха Вані й У КІНЦІ минулого року B~eЧитали ми про заклик тва­ ре;(ньодобовий приріст живої Нолоді. Кіндрат Божко-гіркий дена ЮL наших ~epMax двозмlНринників Канівського району. ваги телят на 500 - 60/) гра­ п' янипя, неймовірно знущаєть­

3начне поповнення й опов- на рuбота. РаНІше одн.а .Дояр­

лення наочної агітації

зроблено

во

ральної та

у

нас

КС1 доглядала

9-1 О

Вони беруть тваринництво па мів. Беремося згодовувати кор­ ся над циии дітьми. Немае їм соціалістичне збереж ення, зо­ ми ltOpoBaM у добре підготов, місця з·за цього ні в хаті, ні ранку Не жаліє їх і рідна бов' изуються працювати так, леному вигляді, що є З1l.порукою надворі. доярка мати. щоб не допустити загибелі жод­ росту їх продуктивності.

КОрІВ І заП-

зби­ нята була біля них з огuлошення до вечора. Тепер одна

закінченні

після

рішення Раuянського KUMiTeTY доглядає 18-~0 корів, але пра- ної тварини в зим.ОВИХ умовах, Думка моя така: всі поярки 9-го жовтня негіДНИІt БОЖТtо захисту МИРУ про збирац.ня нює біля них лише 8-9 годин. підиести продуктивність худо­ колгоспів району повинні взя­ до того побив Володю, що його відповіда.JIьність би. піДIIЮ'ів під 3верпенням. Все­ Шдвищилась ти закріплену за ними худобу скривавленого, напівживого від­

Взяття громадської худоби на соціалістичне збереження. везли в лікарню. На докори па соціалістичне збереження­ людей, які це бачили, &жко О. Бабич, великими державами. 3аклики­ На фермах запроваджено ав­ вища ступінь соціалістичного наХі1бно відповів: «Все рівно я доярка колгоспу «Хай живе великий прапоро­ тошшування і електродоїння змагання. Воно ще більше під­ його вб'ю». ім. Хрущова. носець миру товарпш Сталін!», корів. Це дуже полегшило на- носить відповідальність за до- с. ТребухІв. Ми просимо редакцію вмістити « Iki на CTaxaHUBCbKY вахту паш лист у газеті «Стахано­ миру!», «Iliдкріппмо свої під­ вець» і допомогти нам В3ЯТИ ОГ.lIЯД ПРЕСИ світньuї l1ади Миру про укла­ за доручені корови, Дt'НШI Пакту Мпру кіж п'ятьма дог лядаємо.

писи нід 3верренням про укла­ Дt'ння Пакту Миру новими тру­

довими успіхами» і рнд інших можна бачити в багатьох міс­ розвішано

Т. Буряк.

жовтня в бувся семінар районної сітки ти. На семінарі

жовтня щоденна о

ПРОПОЗИЦІЄЮ

стінгазе- валося ні на

зборах або бюро

(reKpeTap

оргаНІзувати гро- правління колгоспу

в

гуртках іполітшколах.

мівлі. го, "Нам треба,-П1Ісапа ra8eTa,-

засщанні

(голова т.

щоб наслідувати славний

сияами активу. clnbKopiB перевІ почин тваринників Канівського як

викоиаИI в иас

трирlчии.

ппаи

у коп­

по

всІм

району, які взяли на

СТIlчне

соціалі-

збереження худобу

і

корми.

ПУ88Ю копrоспиоrо виробництва".

але це питання

досить

не

часу,

обговорю-

влито в БІтони.

Тому-то всІ П

8аписи про роботу окреМКI до я-

рок. продуктивнІсть окреМИI корі8 ні

8

Наука і релігія являють сопевні

фОРIІИ

суспільної

свідомості, вони є !Jасобами пояснення найріЗНОllанітніших явищ природи та суспільного життя. А.оо ці формп ДОКl)рінно відрізняються одна

від

одної.

Марксизм-ленінізм вчить, що

релігія несумісиа з наукою, що

вона за самою своєю природою є антинауковою, реакційною ідеологією. Наука

і

релігія-

це два непримиренні, ворожі один до одного світогляди. То-

вариш Й. В. Сталін у розмові

.ПіДIОДИТЬ до БІтона 8авlдуючи. фермою т. Крупенко, набира8 чимапу КРУlІСку мопока І тут же ВИПИ888. 3а иим у чераl, та

все 8 тІ8Ю ж КРУlКкою,-цlпа rpy-

ЮІ будуть усунуті. Але, па жаль, дарма сподівалися. Не в натурі, Яlt видно, погребських керівників швидко підхоплювати цінну ініціативу громад­ ськості, по - більшовицькому

викрили сіПЬКОРИ,-ПРИIОДИТЬ иа реагувати на

сигнали

ферму тодІ, копи 8же а8кIНЧУ6ТЬ- Вказати їм на це

закони

таrтичнuго

ВІДображення дійс-

ності в свідомості людеЙ. «Всяка релігія є не чим іншим, як фантастичним відображенням у

ську, що захищає експлуатацію і притупляє класову бuротьбу трудящих проти еКСllлуататорів. Релігіи, пuяснюючи наПріз­ номанітніші .явища втручанняи надuриродних сил, гальмує піз­ нання світу, законів розвитку суспільства, обеззброює людс­ тво в його боротьбі з стихіями

всяку

мови про ремонт містка

релігію

проти

науки.

Відкриття атокної енергії мракобіСІІ США тлумачать як благодать від бога для ак ери­ канців. Радіолокацію та теле­ механіку всякі пройдисвіти і хіроманти зображують як за­ сіб з~осин з... цомерлими.

через

преси.

це

ВИНОСlilла

наша

сільрада, був тут і зав.раЙшлях­ відділом т. Буртний, икий обі­ цяв, що «не пройде

й місяця,

як місток BinpeMOHTYIJMOI>, але крім розмов-більше нічого. Скільки ж ще можна говори­ ти?

- обов'язок

ся доТи ня корІв, І все мопоко партійної організації.

гапією вказував, що «всяка ре- природи і суспільства.

Hd ука становІІТЬ «заГitЛЬНИЙ духовний продукт суспільного розвитку» (К Маркс). Винпкла BOrJa в процесі трудової дінльності людей і зв'язана з м.атеріitЛЬНИМ с)сніЛЬНllМ вирuбництвом. Релігія виникла в процесі поМИЛКОВ\JГО, нерекрученuго, фан-

МІСТОК Три роки точаться У нас роз­

р. Трубіж на шляху 3а­ Іtолгоспники сподівалися, що воричі - Мокрець. Кілька. рі­

"Галина Неrода, обпlковець,-

розвитку новаторської думки І І не тільки колись, а і в наш час релігія та церква висту­ лігія є щось протилежне наУПі». Uсновний догмат релігіІ - віШLЮТЬ прли науки. У капіта­ Походження та розвиток нау- ра в бога-творця, .який управ­ ки і релігії татtoж мають свої лиє снітом. В. І. Ленін визна­ лістичних країнах експлуата­ IІРОТІСlежні. несумісні fГlляхп. чав ідею БОГа як реакційну, раб­ торські класи використовують оцінити

ВІДРЕМОНТУЙТЕ

па)НШИI працlвиикlв ферми·.

освітила трудящим правильний - веде Ватіка.п - оплот і РОВшлях боротьби за щастя на садник сучасного мракобісся, головах людей тих зовнішніх землі, тільки великі В. І. Ленін ідеологічна сила ікпе ріаліВIlУ. сил, .які панують над ними в і И. В. Сталін показали на ді­ Ватікан використовує першуїх повсякденному житті, - ві­ лі, що «царство праці можна ліпшу брехню, на кожному дображенням, в якому земні створити зусиллями самих тру­ кроці:розставляє свої ХИТРОСllлесили набирають форми неЗ6М­ дящих, що царство праці треба тені тенета, щоб з допомогою виправдати претензії СТВОРI!ТИ на аемяі, а не на не­ релігії НИХ»,-писав Ф. Енгельс. Оправжня передова наука бі» (И. В. Сталін, Твори, том американського імперіаЛіЗму на світове Ilанування, щоб виправM~Є своєю основою. <І!ілосоФію 6, стор. 49). Але на шляху розвитку на у­ дати хпжацьке знищення воледІалектичного матеРІаЛІЗIlУ, .яка І вчить, що всі явища треба роз­ ки завжди стояли релігія та люБНllХ народів Кореі, В'єтнаглядати в постійному русі та церква, які переслідували лю­ му. Ватікан засилає шпигунів змінах і пояснювати їх розвит­ дей на.уки. 3 якими тільки ви­ і диверсантів украіни народком рухомої матерії. ТіJlЬКИ на гадками не Вllступали релігія ної демократії, створює реакоснові діалектичного катеріаліз­ та церква проти прогресу та ційні блоки, союзи, освячує му можна відкрити і правиль­ науки, проти впнахідництва і іМ'ЯIІ бога та релігіІ підготовку

з першою американською деле- но

Група коягоспників. с. Гоголів.

якІ. мІрІ не вІдповІда-

ють діАсностІ".

Наука і релігія, бою

зако­

ну.

вже пастушІОГО дня ці недолі- шень про

Редколегія (редактор т. БиТИІ кормів; як opraHI80BaHI об­ цінну ініціапік і Оlорона кормІв; як працю­ ков Д.) виявила ють кормодОбувна бриrада • тиву ,-вона організувала переокремі тваринники; як ПРОІОДИТЬ вірку обліку МОЛОltа на фермі будІвництво та ремонт тварин­ і висвітлила наслідки перевірНИЦЬКИІ приміщеиь І ряд питань, ltи на шпальтах стінно! газети: пов'Я8аНИI в на.важпивlшою raПройшло вже

О. Бонняк.

т.

мадський огляд підготовки ар- Литвиненко М.). Нічогісінько тільного тваринництва до зи- тут також не зроблено для то-

rоспl

Броварах від­ пропагапдистів партійної осві­ обговорені ор­

ганізація й методика занять

5

видам Іудоби; як викоиано пяан иаrромадження rруБИI І сокови­

СЕМІНАР П РОПАГ АНДИСТІВ

захист громадськості та

Підтримати ІніцІативу стінгазети

рити,

---

11

сиріт Ваню і Володю Оuеха під

il Кірова с. Ilогреби виступила з Кладун С.), ні на

роздано на руки понад 200 лпс­ тівок 3 витягами з патріотич­ ного заклику хліборобів Київ­ щини. Всю наочну агітацію піJlПОРЯJlКОВУЄМО підготовці до З4-0Ї рі чниці Велико.го Жовтня. с. ТребухІв.

їх

та "Кіровець" в колгоспі ім. парторганізації

щІх Сt'ла.

у ні дні нами

краще

А. Петренко. с. 3аворичl.

тя і природи, викориетовувати іх у своІй практичній діяль­ ності. Сучасна імперіалістична реакція у союзі В Ватіканом всіма силами і засобаии нама­ гається оживити і зміцнити пе­ режитки буржуазної ідеологіr у свідОКОСТі радянських людей, отруїти їх релігійною отрутою індивідуалізму, песимізму, не­ вір'ЯIІ у своІ сили і тим са­ ким підірвати успішне будів­ ництво комунізму. Передові люди нашої Бать­ ківщини, використовуючи всі засоби ідейного виховання. по­ винні допомогти своїм товари­ шак по будівниuтву комунізму, .які ще не звільнились від за­ бобонів релігійної ідеології, оволодіти єдино - науковим сві­ ТОГЛЯдом-марксизмом - ленініs­ мом. Боротьба за марксистсько-ле­

світовоІ війни. Матеріалістичне вчення викрило облудність релігійних забобонів про« початок і кінець світу», довело, що світ існує вічно. Мічурінська біологі'lНа наука, успішне здійснення сталінського плану перетворення нінський світогляд, за, подолан­ природи, будівництво грандіоз- ня пережитків буржуазної ідео­ них споруд комунізму наочно догії, роз'яснення реакційної

показали. що не .якийсь МІфі чний бог, а людина, пізнавши закони природи, може управляти світом тварин і рослин, Особливо розгнуздану пропа­ впливаючи на природу, перетuрироди, перешкоджає трудл­ ганду проти науКlІ, проти все­ ворюючи ЇЇ. Релігійні пережитки зава­ щим боротис.я проти гніту ка­ перемагаю чих ідей Марксизму­ жають віруючим правильно ро­ ленінізму. проти світоча науки піталізму. ТІЛЬКИ карксистська наука - великого РаДЯНСЬКОГО Союзу зуміти явища СУСПlльного жит-

суті діяльності Ваті каву - воро­ га Радянського Союзу і воле­ .вюбних народів-є боротьба аа мир У всьому світі, за демокра­ тію, !Ja торжество комуніЗIlУ. М. Коваяенко. Редактор

с. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

Адреса редакції: м. Бровари. Київської області. вул. Кірова пИ

·'7)156

Броварська районна друхарнв Киівсь"ого обласиого управліния в справах поліграфll та видавництва

За... 1054-2З60

82 номер 1951 рік  

82 номер 1951 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you