Page 1

Пролетарі

tJclx

"ра ін, єднаtlтгсяl

JtQ

82 (25})

7-8-9-1 О

жовтня в прИМіщеННі Бро­ варськогобудинку культури буде демон струватися кінофільм "Клятва". Початок сеансіз у 8 та 1О годин ве-

НЕДіЛЯ

б ЖОВТНЯ 19~6 р.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ трудящих київської ОБЛАСТІ

~----~-------------------------

Розрахувалися по здачі і ~/

господарської артілі в кол

заклик

а:lТаііс!,­

несення в колгоспах

ють

велико-димерчани.

З

посилив

ціЛк()м

вірчій

критиці на сторінка х

газе­

ти

~Правда

розгортання моркви та ІНШОЇ

соціалі-

темпи

12

І ЮХЮf

повніСтю

по~таRОК: 17 "8

Де,ржаВI б

державою [10

ках 31

,<)

тонн. ЖnНТНН

та

ВСІ ІНШІ виков~ють

з

Я лА С'ХС' тт jVII~

Ділом відповідають на зак

l'ОСПИ району до 8 жовтня повністю виконати свої зобо

лик

в'язання

можец!,".

llілком

реаЛhне,

ватися

з

розраху­

план

r

ні показує бригада,N'Q 7, якою керує Кирило Фесюк. ЗаFJ)іЯКИ добріli

ПЛУГІВ.· ано ВИI~ают~ В

о 10 поле демоБІЛІзоваНІ воїни вик ну ть Із ф / Т'

ЩОД!l51

норми на 120 проuентів.

І ахар есюк, нан і КОЛГОСIІГlИК Василь

1.'5

п. КОВБАСИНСЬКИИ,

КИ.

I·UJOBa ІЩJІ·О"ІІУ, ОРДl'lЮ І І' '.(1.,

Ф. ЧУПРИНКА,

!OJOP.:l ~()lГOCнy

ПоріВНЮЮ'[И

,'і

іНІІІИ.\IИ

ти.\! колгосп

нерів

е

вір'ях колгоспникІв. П,1ан КОlІтрактації ~10:!ОДIІЯ!(У 11<:' виконаний.

IІІОС"I'

є в КО.1ГОС!Іі

гектара. А .\Ііж ВИКОllав 11.13Н

3

ДИ,

які

сьогодні

хороші Лf{J-

раді

6VJIИ

()

J

~

н

У

" зриває

І'

артіль 13 Г.1И-

як

Sурлзченко не обмолочениіі. ІНе біЛt,ше праllЮЮ'lff на ря:~ових , ' Вlнса. .~ .)')() , гє[{га-! .. ~, '" " ііІ:,()І'() виконання !lла -- врожаи гюгах, ВИРО"ИЛп

. ІЮВУ паРТІї І уряду

заходи 110 ліквіданії

РО-І

rlo

0р,

хлібопоставок довів кол рін ,1ежить в [,опах 1,\IОlше КУ 2]0 ТРУДОДНІВ. Івк само

госп до гане ного с

тар

І'

.у,

"ар':

,

n

П

ро

пору-

_, всі

дlть

віJ.стають

того, щоб ПРОТЯІ'ом днів виконати ,

Д

,

,І.).

ОВІ ОIЮЛ

"

1~(lf:Bap(l,

І

ВСІ,ОГО , '. що на\1И ска'.

'х о

викопана І що ~I l'

н·l

д' аРГlЛI ,е

, ,

тому,

I3IН не

т.

МОі!,емо

в

додаlИ

с.1Iдуюче:

ГО;ЮВiJ

13УР:lа'[енко .

пр,щювати,

I\ОРИСГУЄТhСЯ

авто-

НИКІВ, повеДIТЬ РІШУЧУ

0-,

ротьбу за повне виконання' зроблено, щоб

'.

ного ув'язнення; Шахт-су­ ДОМ ВИllравданий; Деніц­ ДО 10 років тюре~tНого ув'яз

нення; Редер-до го

тюремного

довічно­

ув'язнення;

Шірах-до 20 РОКіВ тюремно го ув'язнення; ЗаукеЛЬ-ДQ страти

через

І10вішрння;

Іодль-до страти через по­ ВІшення; Зейсс-Інкварт-до страти через повішення; Па пен·- -виправданий; Шпеєр

років тюре~ного

ув'язнен­

ня; Фріче-по суду виправ даниіі; Борман, який судив­ ся

заочно, -~дo страти

через

повІшення.

Піс.1Я оголошення виро­ ку. яке :~акінчи:ІОСЯ О 15 год. 40 xl3., голова Трибуна

ти

до

протоколу

свою

нез­

году з рішенням Трибуналу у справах підсудних Шахта,

і

Фріче.

додержується ДУМКИ,

ни

ПОlJинні

Він

ЩО ВО

бути

заСУ;L

жеНі, а

не випраl3даНі.

також

незгодний з

НЮІ

Він

рішен­

щодо і~ІПеРСI)КОГО кабі­

нету,

генера.ilf,НОГО штабу і

верховного

К(),іандуваНIІЯ,

додержуючись

вони

понинні

думки,

що

бути ОГОЛОШ~

злочинними організація-

:\ІИ.

Він

також не

згоднш'j з

.1У

покарання _

Гессу І вважає,

lІіДСУДIЮ\IУ ЩО

виро-

не

побудувати

_

громадського тваринництва.

Повернемо БроваРЩИНІ УІ Х уда б а, славу передового 06JI.:JCTi.

як

і

в

минулому

окрему

ДY~IKY

(j

,

)У.1Іс:

викладено у rшсьмовому виг

лад_ Працює цілком справ- І боко вникнути ТУ1 У спра ляді [додано до вироку. на молотарка Бобрицької ] ВИ,ознаііОМИI'ИСЬ з тією рол- Вона буде опублікована як

І мтс' j

1 за

день

1 лю

намолочує,

"

, , .'

яку TVT ВІДІграє

.

кожним, хочби яке приміщення для І Тільки 3·4 ТОННИ,бо flочина- mння, СІ.ll>рада

минулу

. району СТО.1ич:юї

-до страти через повішен­

ня; Фра!ш-до страти через повішення; Штрейхер-до

11

M,1.10

них ланів-- очолюйте патрю віть і не поча.1И. тичне піднесення колгосп-, " . 'б І За ЦІле ЛJТО !lI'ІОГО

заповіді

до страти через повішення;

не рішеННЯ:V1 у С[lраві вро УХВ;l

то не веде С[Jравжн~ОІ б,? І ПОВlда.'lЬНИХ праЩRНИ!{JВ раРО'І'! би проти ледаРІВ Л ІХ . ' , . йону не посидів у цьому колгос-' ІпО гектарІВ, а треба ще CI- в ко:rГОСпl також немало.j , 23 . б' С і .І"ьради , праВ'Ііння . " ' , д., " колгосПl - ДНІ, ЩО г.. lИвів, стахановці соцtаЛIСТИЧ ЯТИ 1.30. Орати ІІа зяб наuсигь навеС1 и такии flРИК-, ' '_

колгоспом.

РІббентроп - ДО страти че­ рез повішення; Кей гель­

ОПУ'Я И ,:ритетомсєоед ко.IГОСI1I1ИЮВ.! '" • J! Р З~t.1 _ . , . , . ком повинна І)УТИ страта, а трьох картопля лише з одної тре_/ДОСВІД lLИХ ~ер:Д?викr,~' 1ІІ~IIІротя~ом ЛІта НІХТО з, ВІ/{- не довічне ув'язнення.

.

ПРOlLЄIIТIВ,. а

хшбопостав. • . з ' тини ІІ.ІО.ЦІ. ас/яно КИ. КОМУНІСТИ, КОМСОМО.1ЬНІ, ~.

першої

ного тюремного ув'язнення;

ні

І оагато Ін- в \11<:'. І не. хоче,

докла' виконаний всього ті.1ЬКИ на І ших. Біда ТI.1ЬКИ

) І, добиитеСЯ:!6 '"

сили

ють

І1'НТИРI'lI!ИЙ

IJPO

{3I!О, ми

стахаНОВСl,КОМУ ПРіЩIО- ТІЛІ,І<И

План каРТО:І.lєпоста в о к, нисенко , Ольга .

І колгоспники ВСІХ ІНШИХ

ЩО

1110

ІІІІД дощем.

МОl<реНЬКі колгоспники,ЯК:

ті;тей

визна­

Міжнародним Військовим Трибуналом до страти через повішення; Гесс--до довіч­

і фон-Il(lII(;'lJа

ніхто

ріЧНИЙ ДOKy.\I~HT, як поста-

всьому

б'

ВІН

них Респуб.1lК бажає З<lнес­

ще

,

раЙОННІ оргuнізаніУ, бі.lьше заГОI'ПУНКТ. ТІ.ll,КИ не виво бі, ЩО:J:IJН II('rl'l~Н[(ОIlУЮГI, і беСіди не потерплять Tal(Qro 1'0.10- зяп,! SроіК3Й з :200 гектаріВ іlOрМИ. ДОВГОIlI).1 .V\аріЯ, П;J<JН.

ЯКИЙ

яким

• Ч.'lен Трибуналу від Со

де ж хліі)) В коморі :Іе· ниць, S!K КОЩіЙ .Уляна, дОВ шеНІ, Сгатуту Ci ..1J!,KOrOCIIOкомплексу робіТ. Сподіває- ЖИТІ, [ІОШІ/{ ~)20 [LeHTHepiB, ГОIЮ:! ФР.Jtора, які :3 СВОЇМИ .1аrської артілі в .КО.носВИВОЗИТИ на коровами Ilранюють 113 сів"Н . тут НІХТО . И ЯК і нкиіі можна мося, що колгоспник, Ilах. е ІІРОВІВ артілі

за

винним,--засуджу€ться

юзу Радннських (оціа.11СТIІЧ

оеСIДИ Hl' !Іровія серед . ., 1\0ЛГОСlll!ИКlГJ про такии істо

все

03доровити СВlіІ КОЛГОСІІ. Взяти ХОЧ би таких КОЛІ'ОСП-

.. ' , на краи низькm.1У РІВНІ труд IInnlLeHTIB.

ву

ний

лу робить таке ОГО.10шення:

---

Що вже гnворити про (іуДЬНКУ ІJ()літично ви­ ховну роботу, КОЛИ НiJвіп,

провів. Тому ще і зараз тут хлібопоставок ті,IЬІ':И ІІа .50 зр06ити ЛЛЯ того, щоб бокому прориві 1[0

І'.

ОЗДОDuВИТИ МОКDВЦЬКИЙ КОЛГОGП "НОВВ життя"

ЦЮ тему

дисципліна, а

ім, .lеніllа,

._--------

колгоспами району, тут вро жаи зернових був не погаНИЙ- в середньому по 7 I~ЄHT

н

~Пlха, Мlщен-

lJи]<опати І' План зяб:JЄ'~оr оранки а р -, ко _та і!JШі, виорюючи по . ті.1Ь виконала ІІа 80 проаен. 0,.'5.')- ·О,tЮ гектара заМІСТЬ карт()п.1Ю І , І О -О . ~ .. Тl8. u ,;) по НОРМІ.

ВИЕОІН!ТИ план ЗЯО:lевО\ аран І

копах.

:J ними

навку,

Змаl'аючиl'Ь між собою за с[(.'[адає 80 процентів плану. . .)() Боремося за те, шоб до IIДIIУ ЗУСТРІЧ .с.. -х f)ОКОВИН 20 430 • . t • жовтня виорати , гек )!(овтня, багато колгоспни. б В . 180 -~дo 20 рОКіВ тюре~IНОГО ' тарІВ зя у. же ПІДНЯТО , ІОВ перевик.онvють нор\ш lЦ ~, ув'язнення; Нейрат- до 15 , б' 'І Б ~ І І виро [ТК\', u исавета аоич, 12 оденно . вР оорозНl.. працює

)0-

Колгоспники не ЗН3ЮТЬ тут історичн()го рішення партії і уряду Від 19 вересня цьо., ~ , го року. Ж ОДНОІ оеl.:1ДИ на НІХТО

оргаНізації,

~ь~.~~;аз ;~e ~еи~:аа~::, K:ci~

хлі60посга­

у

Зразки

"

та закагатувати

своєчасно

СКИРдdХ і навіть

](аРТОП.1і.

жовтня повністю

НОК. АрТі.11) ПЯ винна дер­ жаві до 50 тонн х:[іба. А хліб тут є- він У коморі, У

.

Іlосиленими темпами йле

високої ПРОДУКТИRності пра-

В. БРЯНЦЕВ

З!J.а'[і ХЛІба6 11 ченко у

"Стахановця~ друкуємо ко­ респондеНllіІО про :V\OKreLLbкий КОЛГОСIl .Нове ЖИТІЯ". Не один з·тих, що заважзє виконати

.Пере-

каРТО[І:lі державі, apТl.lb реться за те, щоб до

державою.

району

,снч пудів картоплі.

І

виконавши! Д ня КУ:НіК, М3ріЯ .\1ельни І

ріЧний плин

Сьогодні ми н;} шпальтах

наШО\IУ

колгоспники

Достроково

і є ВС: мож

ЛИ80сті за три дні

а.lтаЙц!в

ТребухіВСЬКОІ [Jртілі

по хлібопоставках.

бо ХЛіб у нас f.,

Герінг, у вlдпові;/У.ності до РОЗДіЛіВ обвинувального вис

П.lан картоплездачі, вивіз- страти через повішення; ши на перевалку понад 9 ти Фун" -- до довічного тюрем­

Колгоспники Н6DВВИКОНУІОТЬ Р.ОDМИ

кол

х.lібопоставок,

хліба, перевиконали ріЧНИй

c,LJ"

!IJJOB~ ,,'JI.jЩ:(I! (', І'uжпів,

ся"! державою по хлібозда

НИЙ П.lан хлібопостаВОI( ви­

Завдання

всіх видах

здавши державі 4926 пудів

, везено 2982 пуди хліба. вари, ПОВНІСТЮ розрахував-

конаний на 90 проиентів. Се сія районної Ради депутатів

uci

НОр-

\{ОЛГОСІІ ім. /ЛI,їча, с. БРОj чі. На пункт Заготзерна ви- КОПiJlІНЯ

з 66. Річ­

трудящих закликала

ВИКОНУЮЧИ поставлені пе

ЮРІ ІІ І ред собою завдання в соціа

***

ХЛібопостав­

колгосп

Захарче"НКО,

здаНОI 583\)

план

розрахувалися

змаган-

виконан­

ня плану поставок сіЛЬСЬJ{О

K,apTOГl;Ie- ми на 120 IIРОI{еНТІВ.

:іборів,

.5

площі

ЧО:l0ВIК. Колгоспник~:

пуДІВ ~ЛІ а та." о пу госп ім. Котовського, за пос ДІВ lсаРТОПJ(]. Тепер иде вихлібопоставок ва ПО данних на .5

HeB~ соціа.lістичне

закінчили ня за дострокове

.ВИКОlJ~ННЯ ц~є бригад~ ораЧІВ в скла· І робіТ.

нання Х.lібо -- і

держа­

переRиконати

городини.

Колгоспники

моглася дострокового l3ико-

ВОЮ по Х.'ІібопостаВJ<8Х. Кол

l:!ІіріШИв

арті-

Добре оргаНlзуваВl,ІІИ ро- іПОЛОВКО, Михаило Литnв- лістичному з,\с[аганні, ми дост Кальтенбруннер- до страти боту транспорту, артІЛЬ до- ченк~" Петро Захарченко роково розрахувалися по через ГІОВішення; Розенберг

вже повністю виконали свої

тановою загальних

Колгоспники нашоТ

зло­

ЧИНЦЯм

плосківчан

І

льових роБІТ. ,

Укр а и н ЬІ",

зобов'язання перед

І

:s8К.1ИJ{ воз ка на перева.1І<У капусти, лі включилися впереджовт

держаlJНИХ .зобов язань І по І ДІ

колгоспів се.lа 7. в т()му числі ім. Петровського,яКИЙ

8

був піддаll~Й

картоплі

ВОЄННИМ

Зобов'язання

РОІ<Ове виконання ХЛ100за- 80 гектарІВ, кагатують Ті' господарських проду к т і в готівлі, ,РОЖllівс~КИіі, КОЛ- РО:-!ГОРНУЛИ оранку H~ зяо. державі і якнайшвидше ви госп "БІЛЬШОВИК рІшуче І Кожного ~ня В І:ОЛІ пра-, вершення ОСінніх польових

райо­

ГіДНИЙ приклад ІІоказу­

[[ро

хліба

стичного змагання за дост- J{опати каРТОН.IЮ на

під­

ну.

на

lІереджовтневого

ШJ ставноІ ріЧНlщі Жовтня, ШJтріотичне

відповідь

алтаJЩIВ

ких колгоспникі в, lIаб.1юкен Вlfкликали

НИМ німецьким

РОЗРОDТ8ЕТЬСН ПВDОДЖОВТН8В8 соціплістично змагання

Рішення партії урнду .Про заходи по л:квіщщ:ї lIорушень Статуту сlльсько гoc"ax~,

3 ВИРОКУ ГОЛОВ

Заклик алтайців підхоплений

ЗА ТРИ ДНІ ВИКОНАТИ ПЛАН ХЛІВОПОСТАВОК -

чора.

Шна 15 коп.

ють тут роботу не

як о 12-й годині,а

1

ТІ.

раніше, вісти, що живуть о Б-ій го- 10Th в ce.li.

, . pOJli, ~yдe зимувати ПО нод ДИНІ вже на ТОКУ нема НІКОГО

1

3

прав- тільки стане

кому-

"

можливою.

На цьому засідання Мі,!,­

працю- народного Військового Три­

І. МИХАЙJІЕНКО.

буна:ІУ в Нюрнбергу заюнЧУЕТЬСЯ.


6 жовтня 1946

СТАХАНОВЕиь

2

ХУІІІ GНGІЯ РАИОННОї РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯтИХ ЖОвтня в Броварах від зг:дно з заКОН3~tИ робіТIІИ- зеМВідділу Євтушенко ті.1Ьсесія район чо-селянськоr держави, 1<11 в.5 кuлгоспзх раііону ної Ради дСП)' Т<lтів ТРУДЯ- :,зкріIlЛЮr:.ться ::Ja артіллю набрав по зни/Кених нінах І щих. у оеЗС1'рокове КОРИСТУВ<JН- 230 кілогра~lів зерна, 70 кі-

:3

uуаася чергова

Сесія 06говори.nа питаНIlЯ: ня, тобто навічно. і не Ilіл.- .1()гpa~iB борошна, ЧИ\lало' 1. Про заходи по лік лягає ні КУllіВЛі- " нродаже- Я"IlЬ,а в КОЛI'осні ім, .пені­ підації порушень Статуту ві, ні ]дзчі арті.l.1Ю в орен- Н3,с.КНЯЖИЧі.ЗОВСіМ без]{ошl'ільгоспартілі в І<О,1ГОСПfJХ ду. раНону. (ДОlJOвідач 1'0.10ва РВК т. (J О ман е нко). На

1. Про ~lісневиіі

раііону на 1946 р. та ВI1КОнання бюджету в 194!) р, (ДопОВіда ч зав. раііфіllвідділу т. Авдєєв). В обговоренні (]б()х д()п() Відеіі \ІРИЙНЯЛИ

C~Ciї було

бюджет що, у оагатьох

участь

ТОВНО ВЗЯВ 60 кі;lОграм зер на.Ще більше набрав У 10,ти

доведеIlО" КО.'ІГОСПfJХ

щугиіі

ревізор І

КО.ІГоспах І Самойленко. '

раIlОНУ , ЗЛОЧ~I-jНО ~оз?азар~ І Б:Ігато фаКТіВ свідчать .1И зем.llO: • РОЖІВСЬКОМ)_/нро те,. ЩО і У нашому райо колгосПl 1~1. Молотова (го ні Mar:.MO. як це зазначено :ІОва т. ~чвик) незаконно , В постанові Ради Міністрів В Сі:[hгоспаРТі.1і "Ударник" Арського раііону ТаР,озл,ано 00 гектаРIН зеМЛі. І СРСР і цк f3КП(б)від 19 B~ тарської АРСР для обмолоту ІІІ)ВОГО ВрОЖаЮ присто-

14 ~

(~е~IИ[IОЛЮВСЬКОМУ

ко.1-1 ресня 194() р., порушення СоваНиіі водяниіі двигун. Щоденно КО)lГОС[1 намолочує

д~путптів та учасників сесії. ГOC~II I~. )eHIII~ (І'~л(]uа T~ І демокраТИ'IНИХ ОСНОВ УІІрав до 1:20 Ilентнерів зерна.

Нк у допові;~і т. Р(шаllен ., IОСI» 1,0.1 )пзарсно ~O гек :[іння колгоспа~1И. Ни ЗНі1.1J(У: \Ізшиніст КОЛГОСІІУ Білял K,HIiI.lr:.r:.B і йоК3, так і у BllcTYJlaX това- .таРIВ,) DI.1ьше .того .. Тут поу колгоспі ім. I1Jевченкп го І10\lіЧIІИI~Я .\1'яr:тура Фаіізрахманова біля водяного

ришів, б\'.lІІ ІІа в<.'ден і

чис- Н<ІД ~~ ОДНООСI61~~I<І~,КОР~ИС (с. Жердова). де

1'0.10ВОIO двигуна .

.ленні факти, які СВідчать, lУЮТЬСЯ такими ж Сlдиuа- т. Рубанка, [[онад .~ місяЦів ЩО і по KO.lrOCI1:Jx ІІашого МИ, як І КОЛГОСІ1НИКИ. Сна- не було I,О.lГОСПНИХ ]боріВ.

раііОllУ \IПr:.\1О

грубі

Фото Б. і'V\'51Сllіковп.

Преск.1іше ТАРс.

ЛИСТИ ДО РЕДАЮ1ІЇ

пору- вілля дііішло до того, ЩО у У f3еЛlІкодимеРСhКОМУ кол-

_

~::I~~~Hp2~~?;~Ti:~i . Il)CЬK!)Г()- ~1~~~~i~~~YB:~~,~'~~;~eM~I~~~;~;~ ~~C:I~~ ,~~~з~~;'О:~'~:~I:~'І(г~.l~; Ппо підготовку клуоних ПDИМіщонь до ЗИМИ

госпників. ~' (jроварському· . б У реЗО.[lОllії травневого КfIИ клуб і тому тут ІІРОВО ,.," (оО, ,сящв загаЛЬНІ з ори не слу " ,. ~ , . ко.IIОС:I1. 1\1. Л~І Іа ,зе~Лt ю. хали звіту ревізійної І<омі- 1l.1.eIlYMY ЦІ\ КП(о).У заllиса- ДИТЬСЯ І<апіта.lьниіі pe~IOHT. госпів району \IЗI": ШСllе ІН:' ЩО ]<lКР"I.lена за аРII..l"Ю, сії Б\'ВШИIІI'ОJlовзl(а.lІIТЯIJСI, 110 . "До І-го жовтня 1946 Р вже заготовлені дров:.:, осIІрави.lьне ВJI.трачаllIlЯ трудо користуються Д{) 10 f)JЗIІIlХ І кого' I'ОlГОСП\' ЧеРВОНИIІ Вlдре\IОfIТУВ;йИ ВСІ примі- вітлення. Так ca~o і в КраДНІВ,ЩО Іде rо.IОВНИМ чином оргаllізаllllI; :20 ')сі6, не 11І1- 'Ж . ' ~ І: IIll~ННЯ культурно- освітніх силівц! , - клуб туг до зими :~a рахунок PO:~ДYBaIlIlH шта ')0 ОВ1еНІ, uатина 1<1(10 C<I~I .,' , ~ . оо ~ таючи НІКого., заХОПИ.IИ накладав штрафи на КОЛГОСІ[ заК.lаДIВ, чоезпечити ОСВІТ- готовий. ІІВ УПРUВ.ІІНСІ,КО[ О І ООС.1У І ектарlН ~e\I.II. Один з НИХ .' .'lенням І па.IИНОМ. оG.lаднати Зовсім по іншому v с. ПОГ10ВУЮЧОГО 1[~P COH~ I.l\'. Жер· І . г . оо НИI\IВ. У ряд[ ІНШИХ КО,І- оО, ~ К б _: . , ' ... 1 .. • " " -Су,щltI,?~аве~I, воз;rаНИIІ ГОСIIIВ го;roВИ аГНI .1еlі ()ез ві ІХ lІ[вентаР(С\І, використаВ-І реои . лу '_ Щv \10же В\ІІ(и БIОД- тити понад ')00 ЧОlОRі и не ,llBCbJ<lIll І,О.[ГОLП 1\1 . oJ1еНIІ[3, посіяв соо! І 9') І'ектара жи~ [ІІИ '[ ' l Я [lil'Ї \lе1" 1 я , . _, ' ' ДО\lа ЗООрl В 6е3КОНТРОЛl,, . " r го. .' ..' , "'" 1I0РІВНЮЮЧИ З ІНШИМІІ, неве 1"1 )і1СТVIІНИК ГО . 'ІОВИ Ilієї НО проводять операllll'оО на жетні асигнування, так міс відре\lОlповаНI![[ , , ,'. ' і " (., • ~ . ' 11раВlін" ,ІИЧ"З аОll.[Ь, а аД\lІl1сгра- аРТІлі РН',)УХ. а \IЗ€' саДИбу_ КО.'!Г()СПlj()", \-' PIIHI,'Y . неві MaTepiu.1hHi \IОЖ.1ИВОС- н. ,я КОЛГОС[luУ (ГОЛО,ва т., I)?,I~ ТИВНО - \.' прав:[ і НСI11\ I1ЇI аІI<Ірат '"УІ) ~ ()І сот},) I"О,l[ОСПIІОМУ C:l Сесія v CBOI'.\IV О;'1І0стаіі- ТігосподаDСЬКIІХ, IІрофспі.'l ;:r:аренко)заllня.l0J<\\ll1аlУОJ() ~'К:[:lдаfOТЬСЯ :\ 31 ЧО;lОl3іl<а. 1 " . , І-І Д),-' - . _;>, ' (.ОТІІХ, У, ,T p eTI10\lY_ 110 ПРЙЙНЯТОМУріШСlІні КОВИХ і ІНШИХ rРО\lадських :ІІотеки ПІд, мо .l(:оча, РКУ. е :~a 8 міСЯllів Ilh()[O ро( , ' .,," б 'ІIС!lI_ ) соток, J lетверто валко Вітає мудру сталіllСЬ оргаВlза[~1І! . краще НИIJ1яда .. І(ЛУ y~. І(У Ї\1 нараХОП<JНО 6~J:.ю ТРУН Б ~IY ,~;), С()ТІІХ. . С' ' ІІОСТ"'НОІ'У "( '11)0 ", а.VОJ!И е :'lОжна сказати, що у ер~ищ-н. eMar:. ,BIKoH, г(Ор , уои Д{);.! 11 і в, що CI':laД~I" І,,) ІІРО. .... у U '_ t ,О,,", . Кі.[I,кості сеСІЯ ВИКРИ.1З, ЩО І У на Ilи,[іквідаllії п{)рvшень Ста нас В раііОllі Ifе знають Ilіtї не спраВНІ, не вистача. л.аIlеІ!тів ДО всієї ШО\І)' раііОНі маfO \ІіСllе роз тут\, сі:II,ськог()Сподарсь- постанови, Проте lІе всі її вак, палива HeMar:.. А МІЖ трудодніВ ІІІ) "0.11· ОСIIУ, тягаНIІЯ І,ОЛГОСПНОГ() \Iaiilla . коЇ" [lрті:lі в КО.1ГО(llахи, на виконують . Партійна орга- тим, у ци:\. се.1ах є H~ ті.'lЬКІІ У ЦЬО\IУ іК КО.ПІКllі I.I'ЯСО Го.10В:) Русанівського 1,0.1'" нізаШя с. Заворичі,сільрада сільраДІІ, але і сільсьКі пар КРСС:IИ.lа ВlдrlOf3IДНI :JaXOДOI1 u чС'р :JaroTYB<lllY та \10.:lОкоприі!- г(]спv ім. Ста.1іllа т . .У\:I.IЬ- ,].0 РІШУЧОГО усунення НИК- IJіІ(.lУЮТЬСЯ про свііі сі.1ЬСЬ, тійн! організанії . П. і\У с ~.la:[bHIII{Y· за нсіі ;.кР час Ііа ВІН, ' ()е:! дозволv з а га ЛЬІІИХ ритих неДО.1ікіli. ')ахува:JИ 44() TpY,10 ,LHiB. У збоо , ів. ВіДII\,,' (:ТИВ ріЗНИ~1 ('.еСlя'ЗаIСІИК3,1а ' . ас не терпить t Н(ЇХ КОЛІ:>обриuько~у КU.lгоспі і\l. особа),1 та ООl3l1із:щіЮ1 7 ГОСПlІиків Р<Ііі()ну ві,1.повісXO:IO.1:l вже наста:ІИ, Зверта.1ася я за ДОПО\10ГОІО Сталіна TPYДO~HI 1І0РЗХОВУ' ШТУК ПОРОСЯ'Т, 17.5 l{і ,lО- ти Н<І ста.lіllське ПіКJJуваНIІЯ а У наUШІ школі ще части- до керівників села, але ві­ ють 2 сl.1ЬВШ,ОlIаІЩЯ\I, :.!·ОМ гра\! ІІШ<.'НІЩІ, :3079 І,іло- про КО)[І'О('ПИ НОВЮІ трудо- на вікон н е :JaCTeK.leHa. Не- ЧОГО з ЦЬО!'О не ВИХОДИТІ, . У ве.lикііі К[.1I,кості

1,0.1-

J

. , . ' ,

. "

""

,

,

_

q

!10жежника~1

н[,і

lІік.?IИ Вll ' рам картоплі. Такі

1\0.110СПI ІІРІОГО не РОІ)ЛН'Ь' Зе\I,'[Я, :J:HH:I'lf.'I\O u (та-І туті, ЩО її :і аіі\liJ і арті.1Ь (НІ{ і всяка Інша :JеМ.JЯ ВІ

СРСР) є заl'(\.lhНО -lІар(цна 60в'юані

державна

В.lасність.

l>Е С IДИ

факти ВИ.\І пі,1.lІеU'I[IІЯ:-'I.

][1І.1ы\o ("гонти ІІа ріК і ник()наllНЯ

ПРО МОВ.\'

ІІ'ЯТНРІЧІ\.\'

шин.

п'НТllрічниіі

ШI<1Н Відбудови і

В,1,()(jрив '~!

HhO\IY

рОНі

;~:IBi).ycall 1I(J'I:tTn'IIBf:Ї, 1I1~; lf.'II .

'

НОВОТ

С.

[['ятиріЧ-, останньому рОНі

,1"'1'.1"8:1.

П'ятирічки

пироб.1Я~ ва іlша ІЕШ випустить ПРО.J.УЮlії н і Б міліонів 100 тисяч Т()ІІН [IРО\IIfС,lовість. Jl.ва рази 6і.1ыJl,' Н!Ж в lІеред аЗОТОВ~IХ. фосфатних, ка,Ііlі Ui1iJ;f,a Ilромис.10ЄіСТЬ-[ll' BOEllhOMY 1~)40 р(щі. Воно них вдобрив і 400 тисяч

ніше В С ЬОІ 'О IIОRllіСТЮ нід(іу .. -

ро:mи ГКУ дувоти II(н ер Пі:lі

народног{) \'()С!lО ;1арства

~lінераЛІ)IІИХ

ІІі He~lar:..

,\ в(е це

що пасть нам важка ПDОМИСЛОВіСТЬ поо І

~liC[((,BOГO контори КО.1ГОСIІУ. В6ира.1Ь 1

Нона, варті Статуту. РеВіЗОр [1аіі- бюджету у ІЧ4.'> pOlli.

~~~------------~---

Зак()н

~Iaє ні ОДН іЄ Ї класної ;1.0ШКИ ХТО ЇХ зобов'яже хоч зараз

\Іа.1И ~iCl(e і у ряді інших Столів не вистачає, як Д ,lЯ зга ;1.ати "ро СВОЮ віДl10rзіКО.1ГОСllів. Серед ТИХ, які ііі оо учнів, Т(}К і ;1..'[\) вчит е,lів. ДальніСТh перед дiTЬ~H!. розтягали КО.lГоспне маііllО Сесія таІЩА{ О.1lІостаііно Ю:[І,К<! еГО,lів зрОбили ДЛЯ Час не терпить. чаСО\1 r;ули і таІ,і, Яf,і зо- затвеР;[j.!,l:J бюдж<.'т 1);'1 194б ШКОЛИ, то ЇХ за6ра.1И для J [3. І. ПРИХОДЬ!(О,

13:;(

основа О С ІІОВ

Biiilll! ті.1ЬКИ

ІІа

за ВОДІ!. ф<І()РИКIІ, IІІ<1ХТIІ, руд

ВIОlа[ ' аl'

ники, е:lектрО(Т;JllllIЇ, .\1311І1111

~КОНИ\II'1I1ОЇ

\fOГУТіюсті деРіК3ПН

СКОllOміЧIІОї.

-

1<)')0 .,

РОС' ІІ

"

подарсва.

'

'

ТО\1У.

ща

1Il: <J.! l: і

дасть УСТ<lТКУl3fJlІlІП

ІІИ

і

манш

;(:ІЯ ВУГ I .1!,НИХ шахт,

.1і-

тонн фзсфоритного БОРОIJIД ~ На. ОО<Інте до цього СОТІІі

І С{)НИХ і тоr:!ювих розробок, тисяч НОВИХ aBTo~aLIIltH, СТ.'НІ

B(J, фтови.х 11!.Ю\lис.lів, Д.1Я .за , ки .'ІЯ MilllHIBHO-тра[,,:торВIlХ • .. f!<!U[IBI 3(1)0111111\1 СI\:I<І\1 .1IЗIIl1'\ І \ІІДІІІІХ [1У. iJ.ВИКlВ, , манстереНI" \10тороре\IОIПпершочергової Відбудови і 10-ТР:JI,ТОРllі стаНІІіі, [\(),ll'ОС IlеРIІlOк.1асву tr)(JI[OBY te\I1I-! ,1,.151 :Ю,10Т"И. Х h:()[)ален, Ь, дЛЯ [НИХ і ~lеханіЧIІИХ заводіВ: І ро звитку важкої ІIОО\1lIС10- пи, раДГОСllИ, :J:J.liJlllIlli, І)ІЧ .' . І ку. \lI'Т[І,lУРГIIIНИХ :і<lВОДIВ, елск устаТІ<уваШіЯ дЛЯ ~І.' [ИІІІВ І вості і заліЗllІlЧНОГО транс- кові і м()[кї,кі ІІОРТІІ. 'Гре Г)а [) . .. , , . . .. e.1eI\TP.OCT. аНЦIlf. ::J ;j , оСЯ ра:{51IIСI,[(а Щ)() \НІ ,'."10' Tpf)CTaHl(!1I І всІ Х,'. I!lШИХ ПІД- (1.•1ЬСЬКI!Х порту. ЧО\І)' НИ~1 га.IУ:іЯ\1 віДРО,1I1ПІ :Jру ііlIо rза !lі воро) І, б НІСТІ, В ОСТНIfI~ЬИ\IУ !Н)1l1 II'н 1IIIHk\ICTB H:JiKKOI 11[10\IИСЛО- ~lIЗ(, ск.10, (І-'зрои~ і інат() народного j'ОСПО;I<lрстна IІрИ 1'0\1 \11('1<1 І ('(',Іа. Ві.l.будува- HII)I'I:~II [! 19,')() 1)01(1 '\fЮL" ВОСlї . .\\aIllIlH{)Gv.'.1Y В а н 11 Я ІНШОГО. ЩО ВIІ[100.1НI": ВЗЖI;а 1,1 \"вп ТИ і :JHORY '\()\"." \·В , ІТ!І ЖН,lі І і дляється таl\З н е",l 11,' ) , _ J"_ I't' ' Н 11О : )іВIJНlІні :\ П')І!()~,ІІ:ІІІ ' даСГІ, устал<уuаіll1Н і М~IJ[И- "ромис.'ІОВЇСТЬ. Г(J? To~y що 6е:! ~IOГYTHI10ї БУ:lИIІКI1, ІІІ [{(J.l11. іНСТИТУТІІ. \ІН І)() 'З 11 і ',)а\111 113 48 ГІ[){JIl (> 1j 1111 Д1Я ві,ll)\'дунання і РОЗРоБIТJlIІКИ, робіТНИ[lі. іll­ важкої IІРОШIС10вості, (je"J .111\СІРllі і так ;~a .1i. тів. ()кре\lі Г:I.[\"І і В ' I:+;і":О'і IlIПК У .'ІСІ'КОЇ і харчової 11]10 жене[1И і ТСХllіки важкої lJIИРО ~'ОI '{) РО:JГ:J.l\.їl;еJlНЯ за " ) Але Н КУ І) га.1 )'11, І ' ОС І)()' і ІІДУП рії :\ росту П, [Ill' (J: ,І 1>-1 \ІІІ С .[{) ВОСТ і . 11 ром IICv1 0BOCTi З чест ю ВИліЗничного траН С llOРТУ НЄ- дарства не ВЗЯТИ. нІ О;І.ІІУ 1 Ш('. І~и :rо(jуто[, ВУI·і.I,[11 1~~.lИl{иіі IІРИIІ.1ИВ нового КОНУІОТЬ наllРУ1.'ені ви [10{)можливо відбудувати і 110· вих lIe~OiКlIa ві,LбулуваТIt ~бі.IыIтl)сяя ІІа .,)1 l!lнще:II'. , \TT:JТKYBaIJIJH Д()'ЗВО.1ИТЬ Н3- ничі заВД<ІНIІН. Іх патріоти'! сунути да.'Іеко і3пер('д ВСІ 16ез важкої IIРО\llIс.1Ов{)сті . fНlро(іIlИIПВО е.1l'}{ТРИ'IН і )Ї ' (,згзто [[іilIlНТИ Rщюбнинтно на робота 1І0МНОЖУr:. СI1.'I\' остаННІ Г[І.1У31 народного гос · ВідБУДОLJчі РОБОТIІ Вllщnа- еllер['ії - , на 70 ПРОllСlІтів, в!! ' \І:JІІУФ:ІКТУРИ, юуття, посу- BChoro наШОI 'О господярст­ 194Ь'

ВОЄIJllо1,

І

нона

,11. ,

дає

І ЮТЬ па:швСІ (ВУI'іЛІ), торф, ро{jIlИ[l,ТВО рі:ШОГО уста"ку- ! ДІІ. галош і інши,'\ товаріВ Ва, змі [{Нюr:. незалежність

13 цій бес:ді \ІІІ ПОГОВОРI1 : нафта), \1ета,lУ, е.lеКТРIІЧНОї наНIІ\( на

мо про те, яке значеllНЯ \l3Е енергії, \Іашин,

станків. ус-

РО()\НIlIТЗ()

l()О П[1СЩСIІТіП, ВИ : Д.1Я населення. а'JОТОВИХ

Rдоб- '

IЦо

О.1еРЖИТI>

Ba~Ka П~ОЩIСLOоіСТь д:[11 на- ~ таткуваl:IІЯ. Не\10/К ,l ИВО Б У -, реНt) :(.IЯ ,Сі.ll,СЬКОГО госпо- : господарстно ,_ від ШОІ держави.

скла, H~Г.HI, череllИllі . Лі)о IфОСфатних на-1О0 ІІРОІ(СН' таке [ll!lання: як можна І тів. ШВИДКО ві ;~ро.J:ИТИ наlll<.' пе- І i3ilI,\lC~() Д.1Я "РИКlаду редове сі:!ьське l'Oсподарст-! М<llIIИ!10I)удунаннн , . основу ВО 6ез достатньо! KI.'IhKOCTi важкої IІРО\lИС,1Овості, ЯІ{ IIOBhX тракторів, КО.\.10аЙНіВ, 1 '(}' назItВПI": товариш Сталін.

краіни. дJ1Я цього треба ра сіЛЬСЬКОl'ОСПО:JЛРСhКИ.х

()5:271

ІІ('(С

BCbO~IY раДЯIIСЬКО\IУ Ha[10;lY

важкої ку.lьтурне, ]аможне Ж!іТТ,I.

IдуваТIІ ОI''З за:II'~а, цe\I~HTy, Ідарова на-8() IIPOltCllТlB, а ; ПРО\ІИС.'ІОВОСТІІ Протягом НО

Відомо, ЩО КО\lуніСТІ!чна, паРТІЯ ставить своім завдав НЮІ до кінця нинішнього п'ятиріччя значно lІеревищити ДОВОЕ.НJшИ РІвень еко НОМІЧНОГО РОЗВИТКУ нашої . БИ

ІІашої БатькіВШИНІ!,

сі.'lЬCl,ке

~la- : ;V\аlllиноt)удуваllllll в

м. Броварі, Київсько}' обл. Ву.l. Юрова. Друкарня раііга:Jети

! вої Il'ятиріч[(И в село буде ::Jавезеrrо :32.') ТlIСНЧ тракторіВ і ріЗНИХ сї.1І, сы<госІ!одаРСЬІ":ИХ ма[IlИIІ на вели­ і чезну СУ:-'1у · -4 СIIО;IОI3ИНОЮ

\ мі:[іарди карбоваrrLJіВ. Хіміч

остан- І ні заlЮДИ

З~ЮЖУТЬ

дати в

I1IДl!ОВlдаЛЬНИlі реДПК'[ар С. А. ГlUГРЕБJНСЬКИИ.

К)'деJ:І Нетр() OJ(' ",'jiiun'II'1 ""К,Н !>;" >: СВОЮ ,'Ір р; 11 11)' 1і),,1Р.'"' I.1.1Н' ( 'Вll рI!.1Н' Н) .10 I;POB;Il'п~oгo 1I~1"',\',l)' R "пг аВі 1'''''' .ІУ'ІСННЛ.

_CTaxaHoBeUb". Телефон-редакціЯ 2 дзв. ТИDаж

2500.

82 номер 1946 рік  

82 номер 1946 рік