Page 1

Нове життя нового прагне слова

N182-83 (10095-96) П'ЯТНИЦЯ

22

Виходить

з

17 квітня 1937 року

ГАЗЕТА БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД, РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ОФІЦІЙНО: РАЙОН

==================З ТУРБОТОЮ ПРО КОЖНОГО

жовтня. Голова Броварської РДД ПЛ. Іваненко nровів особистий nрийом громадян. Порушено nитання оформ­ лення технічної дgкументації, безкош­

13

ьну аптеку Важлива подія відбулася минулої суботи в Броварах • на прохання жителів мікрора­ Иону геологорозвідки у будинку по вулиці

Горького, 5 відкрилася четверта в ~ашому місті комунальна аптека. Кілька років тому тутбуло закрито аптечний пункт,ілюдям (а проживає тут багато пенсіонерів) додалося проблем. На відкритrі аптеки в. о. міського голови Ігор Сапожко привітав жителів з

ціею подією . і.зазначив, що. знижки у 20%

для пенсюнер1в, ЯКІ ДІЮТЬ в ІНШИХ комуналь-

них аптеках, будуть діяти й тут. "А наИго­ ловніше, • зазначив Ігор Васильович, • щоб усібули здоровіИпоменше сюди заходили". Валентина КОВАЛІВСЬКА. ===============НА ПРАВАХ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ

Пасажири зітхнуть з полегшенням Нелегкою може виявитися дорога із села станції метро Лісова. Огож, усі жителі змоПогреби до столиці, хоч це саме село розта- жуть К?Мфортно,а головне швидко дістатися шоване всього за якихось п'ять кілометрів. столиЦІ та повернутися додому. Але маііже завжди навіть "впхатися" в ренПід час розмови сільського голови здепу-

лише до шостої вечора. В іншому вип~~ люди могли просто залишитись наодинЦІ зІ своею хворобою,а то івзагалінапризволяще. Лякало це особливо люден похилого віку та

совий автобус просто неможливо, бо курсує

батьків з маленькими дітьми,яким часто ніде

_він. т~, щ~ на маршруті об'їжджає декілька

татом постало ще одне питання, що стосу-

валося краИньої необхідності якнаИшвидше

взяти необхідних ліків та вночіпот~і~но шу-

~сІДНІХ СІЛ, а мешканцям

кати транспорт

1ІхаТИ

в

11огребів місця просто не

Киів. І важливий тон

лишаеться,ну,хіба що зне-

фаКт,що це буде не при·

мовлям на ~~ах повис11?'

~тна аптек~ ІЗ ворожими

на

сходин~І,

ЦІнаМИ н~ ЛІКИ,~ держав-

вилеТІти

на, де ДІЮТЬ ПІЛЬГИ для

на ~сфальт ~ри н~е~шо-

п~нсіонерів та усіх со-

.останюи

споДІваючись

не

му ВІДЧИНеНЮ ~ереи. (.аме це питання ПІДНЯВ СІЛЬ·

ЦІальНО незахищених Ка· тегорій населення.

ськин голова Погребів Микола Іванович Бруєнко

.боту про рідне село

ЗначинИ вклад в тур-

на зу~трічі з депутатом об-

рqбнть сільськиИ голова

ласн01 ради, начальником

Микола Іванович Еру-

управління у справах сім'ї

енк_о. Він піклується п~

та

своІХ односельчан, а ТІ

молоді облдержад-

міністрації

Максимом

Вітером, який сам е меш-

~анцем Б~варського. ра-

!!\Иро дякують ному за це. ----< · -·

.!.им більше, якщо є така

план Нового маршруту обговорюють сільський голова Микола

під.тр.имка на .обласно~

~ ~ Іванович та депутат облради Максим Кононович Вітер. иону, тому ному, ЯК ЮКОму L--.,----=---~--------"-----~----- рІВНІ,

ТО

ВІДКЛадеНІ

болючі проблеми своіх земляків. Максим відкрити аптеку в Погребах, адже в такому на~овго проблемні питанн~ можуть Кононович відреагував оперативНQ, а голова великому сем немає жодного аптечного вирппуватися дуже швидко 1 результат облдержадміністраціЇ Анатолій Иосипович пункту. ~ільськин голова відразу ~ропо- приноситиме задоволення та користь. Присяжнюк миттєво дав дор)ІІІення про нував пІДХодяще для цього примІщення. формування нового маршруту з Погребів у Максим Кононович Вітер як депутатобласР .S. Транспортва проблема Погребів • Киів. І вже сьогодні досягнуто згоди на об- ної ради звернувся до обласного управління ц_е не поодинокиИ випадок. СИ'!Уація у ласному рівні, готуються документи і незаба- охорони здоров' я про організацію продажу .!.реб~ові виявилась аналогічною. Оrже, на ром почне курсрати новий маршрут від По- лікарських засобів у селі. Бо досі ліки мож- черзі ·1 ребухів. гребів, через :;азим'я, Птахофабрику до на було купити лише в сусідньому Зазим'ї і Світлана ПАНЧУК.

товного оформлення державного акта на землю, надання матеріальної доnо­ моги, надання земельної ділянки для ве­ дення будівництва та ін. 14 жовтня. У смт. Калинівка відбувся районний брейн-ринг "Підліток і nраво", в якому взяли участь 12 команд. Пода­ рунки nереможцям вручив голова Бро­ варської РДД ПЛ. Іваненко. - У В. Димерці відбулося районне свя­ то до Дня українського козацтва. 16 жовтня. На nлощі Лесі Українки, біля КИївської ОдА, відбувся ярмарок сільгосnnродукції. Кращі художні колекти­ ви "Княжичанка", "Україночка" та солісти Броварщини І. Блохін (с. Барвиця), Тенгіз (с. Гоголів) вистуnили з концертною nро­ грамою nеред учасниками ярмарку.

18 жовтнtІ. Голова РДД ПЛ. Іваненко nровів розширену аnаратну нараду за участю голови райради, застуnників го­ лови РДД, керівників уnравлінь, відцілів, служб РДД та району, сільських та се­ лищних голів рад. Було розглянуто nи­ тання про стан виконання Програми бо­ ротьби із захворюваннями на туберку­ льоз у Броварському районі в 2010 р., стан роботи зі зверненнями громадян Броварщини за 9 місяців ц.р., стан го­ товності виборчих дільниць до виборів. Матеріали надано оргвідділом управліннtІ внутрішньої політики Броварської РДА.

ОФІЦІЙНО: МІСТО 1З

жовтнtІ. Особистий nрийом гро­

мадян nровів· застуnник міського голови

В.О. Андрєєв. Порушено

28

nитань: ко­

мунальні, земельні, житлові та соцзахис­ ту населення.

14

жовтня. У nриміщенні ЗОШ

N22

nровів виїзний nрийом громадян застуn­ ник міського голови В.О. Андрєєв. Пору­ шено

комунальні nитання. жовтнtІ. У nриміщенні малої зали міськвиконкому відбулось урочисте

32

15

вітання nрацівників сфери харчової nро­ мисловості міста з нагоди nрофесійного свята - Дня nрацівників харчової nро­ мисловості. У заході взяли участь за­ стуnник міського голови В.О. Андрєєв, керуючий сnравами виконкому К.В. Кузнєцов та nрацівники харчової nро­ мисловості міста, шістьох з яких відзна­ чено Почесними грамотами Броварської міськради та цінними nодарунками.

16 жовтнtІ. На бульварі Незалежності, відnовідно до розnорядження в.о. міського голови І.В. Саnожка, з метою забезnечення броварчан nродуктами харчування за доступними цінами nрове­

дено ярмарок товаровиробників м. Бро­ вари, Броварського району та Київщини.

18 жовтня. У nриміщенні МКЦ "Проме­ тей" nройшла конференція в рамках міжнародного nроекту Гнєзницького nовіту "Підтримка діяльності місцевих адміністрацій міста Бровари та Умансько­ го району в Україні". У заході взяли участь застуnник міського голови Л.М. Виногра­ дова, начальники ряду відцілів і служб м. Бровари та Уманського району, делегація

з Польщі у складі ректор

відділу

Гнєзницького

10

осіб, яку очолила ди­

nромоції

nовіту

А.

розвитку Ржемnала­

Чмелєвська. Учасники конференцїї з Бро­ варів та Уманського району розnовіли про

свою роботу та nередовий досвід у різних сферах жипєдіяльності міста: економіки, охорони громадського nорядку та соцза­

хисту.

Після конференції гості з Польщі

ознайоми1,1ися з роботою соцслужб Бро­ варів, відвідали Броварський міський тер­

центр соціального обслуговування. Матеріали надано сектором внутрішньої політики оргвідділу Броварської міськради.


2

П'ятниця,

f азета ВИХОДІІТЬ З 17 квітня 1937 року

22 жовтня 2010 року

==================================================================ВИБОРИ-2010 список

дільничних виборчих комісій та членів дільничний виборчих комісій Броварського району Київської області ІіобрІІцІоu дітонмчна вмборча ІСІІМісіtІ КІііІсІоІої обnасті с. &обрмк, &poupc:wtoro раііону КИіІсІоІоі обnасті 06001 (С. &обрмІ, &уІІ. ЕнtузіасІів, 2 (Ііобрицwса 30W I·UI ст.)) ГОJЮВа комісії· Макушненко Галина Миколаївна, 1970 р.н. • від Бро. варської районної партійної організаці' Пар1іі регіонів. Зас1упник голови комісu ·Хриnко Валентина Миколаївна, 1955 р.н.­ від Броварської районної партійної орrанізацї Всеухраїнськоrо об'єднан· ня "Батьківщина".

Секретар комісіі • Циба Марія Гlетрівна, 1951 р.н.- від Київської об­ ласнОі організаціі Ііародної пщлії. Члetflt комісії: Бабко Світлана МиколаііІна, 1970 р.н.- від Броварської районної орrанізаціі Політичноі партії "YIJN' Віталія Кличка"; Бабко Сер/ій Федоровж, 1965 р.н. - від Броварськоі районної ор­ ганізацІі' Народної пщлії;

Касян Ніна МиколаііІна,

р.н.

1965

від Броварської районної

-

Кондратенко Віталій Петрович, 1958 р.н. • від Броварської районНОї організаціі Політичної партіі "Фронт зміІІ"; Лебединець Анжела Олександрівна, 1987 р.н. ·від Київської облас­ ної організаціі Комуністичної партіі УкраіНи; Нишенко Євrенія Юріївна, 1987 р.н. • за поданням голови Броварської районної виборчої комісії; Постол Віра Григорівна, 1964 р.н. ·від Київської обласноі' організаціі ·наша Україна";

Постол Наталія Іванівна,

1990 р.н. • від Броварської районної ор"YIW"" ВіrаІІія Кличка; · Семиноr Світлана Миколаівна, 1973 р.н. ·від Броварської районної організаціі КомуністичНОї партіі Украіни; ганізаціі Політичної парlіі

від КИівської обласної

Соломаха Олександр Володимирович, 1979 р.н. • від КІївської об­

організаціі Української ресnу6ліканської партї "Собор"; Дивак Валентина ДМитрівна, 1956 р.н. - від Броварської районної партійної організаціі Полі!ичної naplii "Фронт змін"; Ільченко Людмила Михайпівна, 1975 р.н. -від Броварської районної орrанізаціі Політичної naplii "Зелені"; Кузнецова ЗінаіДа Стеnанівна, 1965 р.н. - від Броварськоі районної

ласної організаці' Народної ~і; Товстенко Ігор Володимирович, 1984 р.н.- від Броварськrірайонноі' пар~йної організаціі Ііародної naplii;

Богданович Валентина Григорівна,

1972 р.н.-

партійної організаціі Політичної naplii "Нова попітика";

ЛИТВІ1н Валентмна Миколаівна, 1975 р.н. - від Броварської районної партійної організаціі Політичноі пар1іі "Сильна Україна";

Лузицька Олена Васмпівна,

р.н.

1989

-

від Киівської обпасноі ор­

Лукін Васмпь МихаЙЛОВІІЧ,

1973 р.н. • від Броварської районної ор­

ганізаціі Українськоі Ііародної Пaprrii;

Пономаренко Олена Іванівна, 1975 р.н. • від кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі Бобрицької сіпьської ради Бро­ варського району Київської області Иовенко Вітапія МихаЙЛОВІІЧа; Сірик Андрій Миколайович, 1983 р.н. - від КІївської обласної ор­ ганізаціі Української Ресnубліканської партІї "Собор"; Сидоренко Вячеслав Григорович, 1992 р.н. - від Броварської' район­ ного осередку Пар1іі Захісників Вітчизни; Сидоренко Людмила ДМmрівна, 1962 р.н. -від від Київської обласноі організаціі Української соціап-демократмчної партії; Скулкіна Ольга Миколаївна, 1970 р.н. - від КИівської о6ласноі ор­ ганізаціі Парlіі реrіонів;

Чижма Ірина ВіrаІІіівна,

Хитра Тетяна Миколаївна, 1983 р.н. • за поданням голови Бро­ варської' районної виборчої комісіі Строкач Галини Миколаіени. Хитрий Віталій Григорович, 1982 р.н. • за поданням голови Бро· варської районн6і виборч6і комісії Строкач Галини Миколаївни. Хомич Людмила Леонідівна, 1964 р.н. • за поданням голови Бро­ варськоі районної виборчої комісіі Строкач Галини Миколаівни; Чурсіна Тетяна Петрівна, 1961 р.н. - від БроІІарської районної парlійноі організаціі Політичної· партіі "Нова політика";

ганізаціі "Наша Україна";

1989 р.н.

-від Київської обласної організаціі

Кому!ііСТІІЧної парlіі Україна.

Ііобрицw(а дітонмчна ІІІ6орча кМ:іІ с. Фрунзівu lipoвapcwcoro раііону КІіівсьІа)j o6nac:ri 06002 (07431 с. ФруизіІrа, вуп. Фрумзе, (ІІjІІІІІЇЩеІІІІ nродоІОJІЬЧОПІІІ8ПІЗМІІУ)) Голова комісії • Дртюхова Інна Миколаївна, 1971 р.н. - від Броварської районнОі парlійної орrанізацІї Пaprrii реrіонів. Заступник голови коміdі ·Федоровська Віра МиколаіВна, 1958 р.н.- від Броварської районноі пар~йної організаціі Політичної парті "Сильна Україна·. Секретар комісії - Конош Ольга Михайпівна, 1963 р.н. • від Броварської районної організаціі Політичноі' пщmї "YIJN'" ВіrаІІія Кличка. Члени комісії: Жовнодій Тамара Юрuвна, 1962 р.н. -від Броварської районНОї пар~йноі' організаціі Політичні парт[ "Нова політика"; Ільченко Людмила Михайлівна, 1975 р.н. -від Броварської районної політичНОї організаціі "ВсеУІ<раінського об'єднання "Батьківщина"; Піддубна Анна Анатолnвна, 1983 р.н. - від Киівськоі обласноі

Шпак Олексій Анатопійоеич, 1986 р.н. ·від Київськ!і обласної Парт» регіонів. ІІеJ1мкодммерсЬ ді/І- виборча комісіІІ с.м.т. llei8IU Димера &poupc:wtoro раііону КИіІсІоІоі об­ .nасті 06006 (07442 с.м.т. ае-ад-Ро, вуп. ~. 2 (~ I'OJIOIIIOI'O 11JP11YCY ВеІисодимерсt.коrо С3О НВК)) ГОJЮВа комісw- Шульга Олена Ігорівна, 1961 р.н. • від Броварської районної пар~йної організаціі Партї регіонів. Зас1упник голови І комісіі • Євтушенко Людмила Григорівна, 1967 р.н. ·від Броварської районної організаціі ПолітичНОї партії "Фронт змін". Секретар коміСІї • Постова Галина Василівна, 1939 р.н. • від Бро­ варського районного осередку ПартІї Захісників Вітчизни. Члени коміdі: Ващенко Іван Сергійович, 1986 р.н. - від Київської об­ ласної організацІі Парті' регіонів; Зу6ец ІОрій Кузьмич, 1981 р.н. - від КИївської обласноі організаціі Народної naplii; Іваненw Людмила Анатолuвна, 1983 р.н. ·від Броварської районноі' організаціі Української соціап-демократичноі партіі;

і(рУ!' Лариса Анатоліївна,

Шевченко Марія Іванівна,

1957

р.н.

організаціі Народн6і naplii. Боrданівсш діІнонична

-

від Київської· обласної

• ..мn..

комісіІ

с. БоrданівІа &poвapcwcoro ~Каї&с-;... o6J1ac1i 06003

с. Боrданівка, ву11. Леніна, 130 (офіс ТОВ БМС "Україна")) Голова комісu - Бобко Світлана Миколаївна, 1980 р.н. - ~ід Броварської районНОї ~йноі органіЗаціі Парlіі регіонів. Заступник голови комісІї • Водяницька Лариса Іванівна, 1974 р.н. від КИївської обласної парlійної організаціі "Наша Україна". Секретар комісіі • Дяченко Аліна Юріівна, 1979 р.н. - від Броварської

(07433

районної пар~йн6і організаціі Ііародної парlіі.

Чпени комісіі: Бобко Тетяна Олексан,!Jрівна, 1972 р.н.- від Броварської районної політичної організаціі Політичної ~і "Нова політика";

Бобко Лідія Гриrорвна,

1954

р.н.

від Броварської районної

пар~йНОі організаціі Комуністична парМ Украіни; Кобижча Ніна Іванівна, 1965 р.н. • від КІіівськоі обласноі· організаціі Украінської соцjал-демократичНОІ naplii;

Кобижча Ростислав Вікторович,

ганізаціі Ііародної

naplii;

1987 р.н.- від Київської обласНОї ор­

Корецька Валентмна Вацлавівна, 1952 р.н. - від Київської обласної організаціі Української Республіканської' пщmї "Собор"; Кравченко Ганна Петрівна, 1953 р.н. -від Броварської районноі ор­ ганізаціі соціаліСТІІЧНОі пар1і1 Украіни; Кузьмич Руслан Володимирович, 1979 р.н. - за поданням голови Броварської районноі. виборчої комісu; ЛИТВИНЧУ" Євген Миколайович, 1971 р.н. - від Київської обласної ор­ ганізаціі Комуністичної парlіі України;

Лихогод Вікторія МикО!'<J!івна, 1970 р.н. - від Броварської районної організаціі Політичної парlіі Зелені"; Стукало Ірина Борисіена, 1967 р.н. - від Київської· обласНОї ор­ ганізаціі ПарТІі регіонів; - СУІ<ач Тетяна дмитрвна, 1977 р.н. - від кандидата на посаду Богданіаського сільського голови Дяченка В.Г.; Теличко Ірина Вікторівна, 1961 р.н. - від кандидата на посаду Бог­ даніаського сільського голови Бо6ко Ю.М.; Теплюк Леся ІОрuвна, 1988 р.н. • від Броварської районної· організаціі політичНОї парті' "YIJN' Віталія Кличка·; Теплюк Олена Федосіівна, 1985 р.н. - від Броварської' районної пар~йної організаціі політичНОї парlіі "Сильна Україна"; Чернишева Любов Миколаівна, 1953 р.н. -ВІД Броварськоїрайонної пар~йНОі організаціі "ВсеУІ<Раїнського об'єднання "Батьківщина ; Шараєвська Наталія Миколаївна, 1980 р.н. -від Броварської район­ НОї організаціі Полі!ичної' Партії "Фронт Змін". Боrданівська ді/ІІоНІІЧна виборча комісія с. Змісея &роеарськоrо району Ки'іІІСЬІОЇ обпасті 06004 (07433 с. Задіссt, вуn.КІІЇІСІоІІ, 43 (nрІІІІЇЩеІІНІ ДРІ1·1 &роварсьшо ДЕУ) Голова комісіі- Оляновський Михайпо Михайпович, 1979 р.н. - від Броварської районНОї партійної орrанізацn Партіі регіонів.

Заступник голови І комісіі • Лихогод Олександр Григорович, 1980 - від Броварської районноі' організаціі Політичної парlіі "Зелені". Секретар комісіі- Хипько Юлія Вікторівна, 1987 р.н. - від КИівськоі обласної організаціі "Наша Україна". Члени комісіі: Белькава Марина Михайлівна, 1965 р.н.- від Київської обласної організаціі Украінської Республіканської парlіі "Собор"; Бобко Андрій Володимирович, 1977 р.н. - від БроварсокОі районної пар~йноі організаціі Політичної· парlіі "Сильна Україна"; Бобко Ганна Іванівна, 1957 р.н. - від Броварської районної організаціі КомуніСТІІЧноі парlіі України. Бобко Людмила Василівна, 1965 р.н.' - від кандидата на посаду Богданіаського сільського голови Бобка Юрія Миколайовича; Бобко Тетяна Михайлівна, 1974 р.н. - від Броварської районної організаціі ПолітичНОї парlіі "Фронт змін"; р.н.

Бобко Олександр Федорович,

1988 р.н. -

від Броварської районної

організаціі Народної парlіі; Кузьмич Анастасія Володимирівна, 1979 р.н. - від Броварської районної організаціі ПолітичнОІ парlіі "УдАР" ВіrаІІія Кпичка;

Крючков Іван Васильович, 1982 р.н. - від КИівськоі обласнОі партійної організаціІ ПарТІї реrіонів. Литовченко Наталія Петрівна, 1958 р.н. • від Броварської районної партійноі. організаціі "ВсеУІ<р8їнського об'єднання "Батьківщина".

Теплюк Ірина Олександрівна, 1991 р.н. - від Броварської районного осередку Парlіі Захісників Вітчизни; Чайка Микола Миколайоеич, 1960 р.н. - від кандидата на посаду сільського голови Дяченка Василя григоровича;

Веnмкодимерська ді/ІЬІtІІЧНа виборча комісіІ с.м.т. ІІеІІиu Дммерка &роеарса.коrо району Кмївської об11ас1і 06005 (07442 с.м.т. Вemtu ДИмерu, ву11. Леніна, 13 (приміщення стаціонару ІІеІІикодимерської ІІіІарні))

Голова комісіі

-

Нишенко Людмила Анатоліївна,

1964

р.н.

-

за

поданням голови Броварської районної виборчої комісіі Строкач Галини Миколаївни. 3аСl)ІПНИК ГОЛОВИ комісіі - Скиба Тетяна Іваніена, 1979 р.н. · від Броварської районнОі пар~йноі' організацІі Попітичної п~· "Сильна Украііfа".

Секретар комісіі-Дяченко Галина Іванівна, 1956 р.н. ·від Київської обласної організаціі Украінської Республіканської парlіі "Собор". . Члени комісії: Васюк Вадим Миколайович, 1980 р.н.- від Броварської районної партійної організаціі Українська соціал-демократична партія;

1960 р.н. • від КИївської обласної організаціі

"Наша Україна";

Ковшун Анжела Гриrорвна,

р.н.

1991

від Київської обласНОї

-

організаціі КомуніСТІІЧної парlіі Украіни;

Миронець Тетяна Володимирівна, 1984 р.н.- від Броварської районної партійної орrанізашї "8сеУ"раїнськоrо об'єднання "БатЬКвщина". Ніколенко Микола Іванович, 1988 р.н. - від Броварської районної організаціі КомуністичНОї naplii України; Ніколенко Світлана Миколаївна, 1965 р.н. • від КИївської обласної організаціі Комуністичної naplii України;

Рубанка Ольга Яківна, 1948 р.н. - за поданням голови Броварської районної виборчої комісіі Строкач Галини МиколаІіІни;

Селюк Людмила Валеріївна,

організаціі Народної парlіі;

Покормяк Людмила Іваніена, 1959 р.н. - від Київської обласНОї організаціі Комуністичної парlіі України; Пономарьов Олександр Анатолійович, 1989 р.н . - від КИівськоі обласної організаціі Парlіі регіонів; Потернак Валентмна Костянтинівна, 1963 р.н. - від Броварської районноі· організаціі Комуністичної парlіі Украіни; Спесівцев Євгеній Серrійович, 1958 р.н. -від Броварської районної органІзаціі Української Народної парlіі; ЦибаВалерій Юрійович, 1971 р.н.- від КИіВСЬКОІ обласної організаціі Наша Україна;

організаціі "Наша Укра'на";

Якуш Ігор Вікrорович,

парlійноі організаціі "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина"".

р.н.

1976

від Броварської районної

пар~йНОі організаціі Народної· партіі;

Ситюк Юлія Сергіївна, 1984 р.н. - від КИівськоі обласної організаціі укра,Нськоі Республіканської парlііі "Собор"; Скиба Любов григорівна, 1962 р.н. - від Броварської районної па~йної організаціі ПолітичНОї парlіі "Нова політика";

Скиба Наталія МиколаіВна,

р.н.

1982

за поданням голови

-

Броварської· районноі· виборчої комісіі Строкач Галини Миколаївни; СУ1Сало Наталія Іванівна, 1962 р.н. - від КІіівськоі обласної організаціі Українськоі соціал-демократичнОї партіі; Ткаченко Тетяна Антонівна, 1953 р.н. - від Броварської районної· партійної організаціі Політичної парlіі ·сильна Україна". Яресько Валерій Васильович, 1976 р.н. - від Броварської районної організаціі Політичної па~і "УдАР." Віталія Кличка".

ІІетtкодимерсЬІ діІІьнична виборча комісіІІ с.м.т. ае-а Дммерка &poupc:wtoro району Ки'ІіІсw«іі обnасті 06007 (07442 С.М.Т. lleJI- Димероса, &уІІ. &обрмЦЬІІ, 1 (МСІJ10Діжний ро3118J1811ЬНМіі коммеtСС "АІІе«сіс")) Голова комісіі - Миронець Віра Григорівна, 1960 р.н. - від Броварської· районної rіар~йної організаціі Народної парlіі. Заступник гопови комісn-Кондратюк Наталія Альбер~вна, 1963 р.н. ·від Броварської районної пар~йнОі організаціі Політичної ~і "Нова політика". Секретар комісіі • 3арва Любов Василівна, 1974 р.н. ·за поданням голови Броварської районної виборчої комісії. Члени комісіі: Бобко Руслан Юрійович, 1987 р.н. - від Киівської· обласної організаціі КомуніСТІІЧної партіі УкраІіщ Веске Тетяна Вікторівна, 1991 р.н. • від Броварської районноі па~йної організаціі Української соціап-демократичноІ парт»; Вяткін Микола Ва!Іерійович, 1988 р.н. • за поданням голови Броварської районної виборчої комісіі Строкач Галини Миколаївни; Дитюк Алла Василівна, 1979 р.н. - від Броварської районної партійної.

Терещенко ЗінаіДа Михайлівна,

1986

р.н.

• за

поданням голови Броварської

від

Заступник голови комісіі • ЛогвинеНІса Вапентина Петрівна, 1971 р.н. • від Броварської районної орrаніЗіЩІЇ Політичної naplii "YIW"" Віталія Кпичка". Секретар комісU • Ковапьова Валентина Миколаївна, 1976 р.н. • від Броварськоі' районної nартійної організаці Парlіі реr'ооів.

Члени комісіі: Ганжа Ірина Володимирівна,

1974

р.н.

за поданням

голови БроварськQі районної виборчої комісї Строкач Гапмни Миколаївни;

Заrорулько Сер/ій Іванович, 1990 р.н. • від КИївської обласної організаціі Украінської Республіканської napliii "Собор"; Козлова Любов Петрівна, 1962 р.н. - від кандидата на посаду сіпьського голови с. Гоголів Закордонної Лариси Анатоліївни; Кастяна Інна Петрівна, 1975 р.н. ·від КИівської обласної організаціі Народної парlіі; Листопад Лариса Андріївна, 1971 р.н. - від Київської обласноі· організаціі "Наша Украііfа"; Пригара Ольга Вікторівна, 1990 р.н. • від Броварської районної організаціІ' Політичної парlіі "Зелені"; Розсокач Ірина Анатоліївна, 1967 р.н. - від Броварської районної партійноі' організаціі Політичної naplii "Сильна Україна"; Смирна Світлана Іванівна, 1976 р.н. • від Броварської· районНОї організаціі Політичної naplii "Фронт Змін"; Степура Опьга Миколаїона, 1958 р.н. - від КИівськоі обласної' організаціі КомуНістичної партії Украіни; Ступак Роман Олександрович, 1985 р.н. - за пода'*"'"' голови Броварської районної виборчої комісіі; Ступаченко Мармна СергUвна, 1985 р.н. - від КІіівської обласної організаціі Української соціал-демократичної пщmї; Талаш Наталія Гlетрівна, 1984 р.н. - від Броварської районної пар~йної організаціі Політичної пщmї "Нова політика"; Таран Яна Володимирівна, 1991 р.н. - від Київськ6і обласної ор­ ганізаціі Пар1іі реrіонів; Тимко Надія Олександріена, 1967 р.н. -від Броварського районного осередку Партії ЗахісІіиків Вітчизни; Федорова Олена Ваоилівна, 1962 р.н. • від кандидата в деnутати fJIJ Гоголівської сіпьської ради УІJРда Валерія Вікторовича. ГОІ'ОІІЇІС:WСа діІ1wмчна вмборча комісіtІ с. ГОГСІІІів &poвapcwroro району КиііІсЬІої обnасті 06010 (07452 с. ГОІ'ІІІІів, вуп. ІІІевченка, 5 (ЗОW 1-U ст., cnop13111)) Голова комісu- Удовенко Сергій Івнович, 1972 р.н.- від Броварської районної ~йноі організаціі Пaprrii регіонів. Зас1упник голови комісіі - Соломка Вікторія Леонідівна, 1982 р. н. Секретар комісіі

Яковенко Наталія Василівна,

1939

• від

1990 р.н. • від КИївської обласної

н

"naplii;

~ь РоМан Іванович, 1979 р.н. - від Київської· обласної організаціі

Української Респу6J1іканськоі партІіі "Собор"; Селюк Богдан Володимирович, 1981 р.н. ·від Броварського район­ ного осередку Парlіі Захісників Вітчизни;

Ткаченко Василь Петрович,

1955

р.н.

-

від Броварської районної

партійноі' о~ганізаціі Полtтичної napтfi "Сильна Україна";

Худько Валентина Миколаївна, 1983 р.н. -за поданням голови Бро­ варської' районноі· виборчої комісіі Стоокач Галини МиколаііІни;

Худько Вsтслав Миколайович,

1985 р.н. ·за поданням голови Бро·

варськоі районної виборчої комісіі Строкач Галини Миколаївни.

ІІеІІикодимерська ді/Іьнична виборча комісНІ

с.м.т. ІІеІІІІ<В І1имеооСа &роварськоrо району КиііІсЬІої обnасті 06008 ( 07442 і:.м.т. ІІеJіІІІІ ДммерКа, ву11. ~ 79 (приміщення ви~ корпусу ІІеІІИІСОДІІМеІІСЬІО ~;;su НІ1К))

Голова комісіІ • Нещимний Микола Михайлович, 1959 р.н. ·від Бро­ варської районної партійНОї організаціІ' Парlіі регіонів.

Заступник голови комісіі- Карпвць Микола Михайлович,

па~йноі організаціі "Вс~раїнського об'єднання "Батьк1вщино

1981

.

р.н. о від Броварської районноІ

парТІиноІ органІЗЗШІ Укра1нська СОЦІЗІІ-демократична парТІя;

Карпець Наталія Захарі~~~J984 р.н. ·від Броварсько1 ра.йонноі ор­

ганізаціі ПолітичНОї парlіі "УРІ"' ВіrаІІія Кпичка; Копил Тетяна Петрівна, 1955 р.н. - від Броварської районНОї організаціі Політичної naplii "Фронт змін";

Лебединець Володимир Петрович,

1983

р.н.

-

від Броварської

-

ВІД Броварської

районної пар~йноі організаціі ПопІТИчної парlіі ·сильна Україна·;

Литвиненко ~гій Анатолійович._1981

р.н.

районної організаціІ Політичної naplii "-ені"; Луценко Юлія Анатолііена, 1981 р.н. - від Київської обласної організаціі Комуністичної парті' України·

Ляхор Інна Володимирівна, 1900 р.н. - за поданням голови

Броварської районної виборчої комісіі Строкач Галини Миколаївни; Скиба Марина Сергіївна, 1985 р.н. ·ВІД Київської обласної організаціі Народиоі парlіі;

Сотниченка Оксана Анатоліївна,

1982

р.н.

-

від Київської обласної

організаціі Парlіі регіонів;

СУ1Сало Олена Іванівна, 1984 р.н. - від КИівськоі обласної організаціі Українськоі Республіканської па~іі "Собор"; Товстенко Наталія Іванівна, 1977 р.н. - від Київської обласноі

Розміщення реклами: телефон

Сичова Олена Олександрівна,

(07452

районної обласНОї обласної

Секретар комісії

-

Ситник Наталія Миколаївна,

1971

р.н.

від

Броварського районного осередку Парlіі Захисників Вітчизни. Члени комісіі: Ва,куленко ДМитро Павпович, 1989 р.н. - від Броварської районНОї Народної naplii; Гончаров ДМитро ВіrаІІійович, 1990 р.н. - від Броварської районної організаціІУкраінської Народн6і Парlіі;

від Броварської

Єфанов Сергій Миколайович,

·1982

р.н.

-

від Броварської районної

парlійНОі організаціІ Украінської соціал-демократичноі· партії;

Кононенко Сергій Миколайович,

організаціі ~олІТичноі парlіі "Фронт змін"; _Кривецька Олена Сергіївна, 1986 р.н. - від Броварськоі райоRноі пар~йноі організаціі ПолітичНОї партіі "Нова політика"; ЛитошВіталій Олексанщювич, 1991 р.н. -від КИівськоі обласної ор­ ганізаціІ Народної парlіі; Логвиненко Ольга Петрівна, 1964 р.н. • від КИївської обласНОї ор­ ганізаціі "Наша Україна"; Логвиненко Ольга Сергіївна, 1986 р.н.- від Броварської районної ор­ ганізацJі' Поліичної парlіі "Зелені"; Логвиненко Роман Сергійоеич, 1983 р.н. -від Броварської районної організаціі Політичної парlіі "УдАР" Віталія Кличка".

5-59-19,4-23-26.

06016 1 (прнміщеtІНІІ мубу)) 1971 р.н. - від Київської

обласної організаціі КомуністИчної партіі Украіни. Заступник голови ком~П- Бойко Вадим ПетровІ1ч, 1971 р.н.- ~д Броварської районної ~йноі організаціі "Всеукраїнськоrо об'єднання "Батьківщина".

від

Броварської районної

с. Підпісся, пров. Р8ДІІІЮЬІИЙ,

Голова комісіі- ЗвєрєваЛідія Микоnаіена,

районної організаціі Комуністичної парlіі України; Деркач Аліна Олександрівна, 1990 р.н. - від кандидата на посаду сІльського голови ЗакорfJІJнноі Лариси Анатоліївни; Жоетуха Оксана Пеrрвна, 1981 р.н. - від Киівсько1 обласноі ор­ ганізаціі КомуністичНОї партіі Украіни; Захарченко Микола Петрович, 1970 р.н. - від Броварської районної

- від

napli1;

Жердівсьu ді/Іьнична виборча комісіо

·

р.н.

від

с. ПідІІісея &роеарськоrо раїіону КиівсЬІої обnасті

(07441

Зас1упник голови І комk:іі • Проскурко Алла Вікторівна, 1973 р.н. від Броварської районнОї партійної організаціі "Всеукраїн-ського

1975

Сидоренко Олександр Григорович, 1960 р.н. ·від Броварського рай­ онного осередку Парlіі Захисників Вітчизни; Стовбуха Ольга Вікторівна, 1988 р.н. за поданням голови Броварської районної виборчої· комісіі; Таран. Катерина Пеrрвна, 1988 р.н. - від КИївської· обпасної ор­ ганізацІї Української Республіканськоі' партііі "Собор"; Швець Олена Микоnаівна, 1970 р.н. • від Київської обласНОї ор­ ганізаціі Украінської соціал-демократичн!і парlіі.

обласН01 організацІї Українськоі· соціал-демократичНОї парlіі.

Максименко Руслан Петроеич,

р.н.

районної виборчої комісіі;

районної

Голова комісіі • Ворон Роман ВіrаІІійович, 1984 р.н. - від КИївської

партійноІ організаціі Української соціал-демократичноі· парlіі;

1961

Пилипенко валентина Петрівна 1975 р.н. - від Київської обласної ор­ ганізаціі Партії регіонів; Поддубний Василь григорович, 1954 р.н. - від кандидата на посаду сіпьськоrо голови с. Жердоеа Зубко Тетяни Павлівни; ПоліщУ" Юлія Василівна, 1986 р.н. • від Броварської районної ор­ ганізаціі Комуністичної naplii України; Рева Роман Анатолійович, 1990 р.н.- за поданням голоеи Броварськоі·

Г~ діІІьнична виборча комісіо с. Зоро Броварського району Київської обnасті (07452 с. Зоро, ву11. ІІеремооІ, ВА (приміщеІІНЯ мубу))

Олексієнко Марія Миколаївна,

пар~йної організаціі Української соціап-демократичноі

організацІї ·наша Україна".

р.н.

-

сільського гопоеи с. Жердоеа Зубко Тетяни Павлівни; Кулинич Людмила Іваніена, 1963 р.н. - від Київської· обласної організаціі Української соціал-демократичної парlіі; Рева Ігор Анатолійович, 1987 р.н. • за поданням голови Броварської районної виборчої комісі1;; Савченко Олексій Олександрович, 1986 р.н. - від Броварської районної парlійної організаціі Народної парlіі; Ходос Катерина Олексіївна, 1957 р.н. - від КИівськоі обласноі організаціі Української Республіканської· парlііі "Собор"; Хомичко Оксана Антонівна, 1970 р.н. - від Броварсько1 районної· організаціі Політичної парlіі "Фронт змін"; Юшкоеець Тетяна Василівна, 1971 р.н. • за поданням голови Броварської районної виборчої комісіі. ЖердівсЬІа діпьнична виборча ІОМісія с. МихаііІІівІа &роеарськоrо раїіону Київської обпасті 06015 (07441 с. МихаііІІіІІка, &уІІ. Леніна, 39 (приміщення мубу)) Голова комісї· Рева Анатолій Михайлович, 1961 р.н. - від Броварської районної парlійної організаціі "ВсеУ"р8Їнськоrо об'єднання "Батьківщина". Заступник голови комісіі • Кушка Людмила Іванівна, 1971 р.н. • від КИївської обласної організаціі Народної· naplii. Секретар комісіі-Таран Ганна Петрівна, 1958 р.н. -від Броварської районної пар~йноі організаціі Парlіі регіонів. Члени комісіі: Балан Ніна Анатолііена, 1983 р.н. • від Броварської районної організаціі ПолітичНОї naplii "Фронт змін"; Воєводченхо Тетяна Федорівна, 1957 р.н. ·від Київської обласної ор­ ганізаціі "Наша Україна"; Гега Сер/ій Юрійович, 1985 р.н. ·від Броварської районної партійноі організаціі Народної naplii; Кононенко Іван Петрович, 1992 р.н. - від КИівської обласноі· ор­ ганізаціі Комуністичної naplii Украіни; Мукіна Наталія Миколаівна, 1978 р.н. - від Броварської районної

Онашко Лариса ВіктОріSНЗ, 1987 р.н. • від Броварськоі районноі партійНОї організаціі Політичноі' naplii "Сильна Україна";

1959

Броварської районної

Гирченко Віра Володимирівна, 1952 р.н. - від Київської обласної організаціі Парlіі регіонів; Зубка Юлія Володимирівна, 1973 р.н. • від Броварської районної організаціі Поліичної парlіі "Зелені"; Кулинич Олександр Петрович, 1978 р.н. - від кандидата на посаду

організаціі УкраїнсьКої Респубnіканськоі· napliii "Собор";

Члени комісіі: Ворон Надія Петрівна,

1986 р.н. • від

партійНОї організаціі ПолітичНОї парlіі "Нова політика";

районНОї

-

від Київської обласної

Герасименко Тетяна Василівна, 1951 р.н. - від Броварськоm районного осередку Парlіі Захисників Вітчизни; Герасименко Микола Фролович, 1945 р.н. - від Броварської районної

районної

Секретар комісіі • Гуменюк Алла Анатоліївна, 1966 р.н. Броварськоі· районної партійНОї організаціі Парlіі регіонів.

-

сіmосЬІоі' ради))

Голова комісіі

- ГОJЮВатюк Фаїна Трохимівна, 1944 р.н. • від

об'єднання "Батьківщина".

р.н.

Броварської районНОї пар~йної організаціі Пар1і1 реrіонів . Заступник голови комісіі- Кулинич Оксана Іваніена, 1973 р.н. - від КИівськоі обласної організаціі КомуністичНОї парlіі України. Секретар комісі· ·Коваль Галина Василівна, 1969 р.н.- від КИівськоі обласної організаціі "Наша Україна". Члени комісіі: Бражник Ірина Вікторівна, 1982 р.н. - від Броварської районної па~йної організаціі 13сеукраїнського об'єднання "Батьківщина";

посаду сільського голови с. Гоголів Закордонної Лариси Анатоліївни; Бапан Тетяна Юріївна, 1983 р.н. • від Броварської районної організаціі Політичної naplii "Фронт змін"; Ваrа Наталія Миколаївна, 1965 р.н. - від Броварської районної партійної оргаІізаціі "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". Г)tо!ЕІНюк АіtІтолій Іванович, 1965 р.н. - вЩ Броварської районної організаЦіі Комуністичної партіі України; Гурбич Світлана Вікторівна, 1964 р.н. - за поданням голови Броварської районної виборчої комісіі;; Дейне«а Олександр Валерійович, 1989 р.н. • від Броварської районної' nартійної організаЦJї Політичної naplii "Нова попітика •. Костенко Гаnина Васмnівна, 1965 р.н. - від Броварської' районної nартійної організаціі Пaprrii реrіонів; Костюченко Наталія Володимирівна, 1979 р.н. - від Броварської районної організаціі Поліичної пар1іі "Зелені; ЛИТОШ Олександр Іванович, 1969 р.н. - за поданням голови Броварської' районноі' виборчої комісіі Строкач Галини Миколаівни; Міщенко Світлана Володимирівна, 1975 р.н. ·від КИівськоі обласної'

06012

1986

Ступак Сер/ій Васмпьович, 1979 р.н. - від Броварської районної організаціі Поліичноі naplii "Зелені"; Хомич Валентмна Пеrрена, 1959 р.н. - від Київської обласНОї організаціі Української соціап-демократичної naplii; Ше~ Інна Микайлівна, 1984 р.н. за поданням голови Броварської районної ВІІборчої комісії. ЖеміІІСЬІІ діІ1ьнична виборча комісНІ с. Жердова &роеарськоrо району КиііІсЬІої обnасті 06014 (06014 с. Жердова, вуп. Леніна, 35 (при..пце­

1968 р.н. • від КИівськоі

"YIW""

від Броварської районноі

пар~йної орrанізаціі Пщmї регіонів;

Броварської районної

Оснач Любов Миколаівна, 1971 р.н. - від Броварської організаціі Поліичної naplii ВіrаІІія Кличка". Таран Роман Павпович, 1984 р.н. - від Броварської партійної організаціі Ііародної naplii; Чоп Олександр Анатолійович, 1974 р.н. - від КИівсокОі організацІі Парlіі реrіонів; Шеаель Юлія Володимирівна, 1989 р.н. • від КИівськоі

-

партійної організаціі Народної' naplii;

Київської обласної' організацІі' Украінської соціал-демократичної парlіі. Члени комісн: Бабенко Наталія Петріена, 1971 р.н. - від кандидата на

1952 р.~. •

за поданням голови Броварськоі районної виборчої комісіі Стр<жач Гали­ ни Микола'івни. Секретар комісіі- Рогова Наталія Володимирівна, 1977 р.н. -від Бро­ варської раІІОННОі організаціі Комуністичної naplii України. Члени комісіі: Боровик Надія Іванівна, 1981 р.н. -за поданиям голо­ ви Броварської районноі' виборчої комісіі Строкач Галини Миколаівни; Горкава Ірина Миколаївна, 1988 р.н. - від Броварської районної пар~йноі' організаціі Політичної партії "Нова політика"; Довга Валентмна Михайпівна, 1936 _р.н. • від Броварської районно·, ІВ?ненко Рома~. гРИГ9fJОВИЧ,

Секретар комісіі

р.н.

Жердівського сіnьськоrо голови 3у6ко Тетяни Павлівни; Рубзика Ірина Анатолііsна, 1975 р.н. - від Броварської районної

організаціі Політичної парlіі "Фронт змін".

Голова комісії- Жовтуха Олена Ваперііsна,

1975

КулІІНич Вікторія Павлівна, 1968 р.н. - від Броварської районної орrанізаціі Політичної партіі "Фронт змін"; Осіпчук Лариса Іваніена, 1963 р.н. - від Броварської районної організаціі Комуністичної naplii Украї...,; Пилипенко Микола Іванович, 1943 р.н. • за поданням голови Броварської районної виборчої комісії;; Рубзика Анастасія Cepriisнa, 1990 р.н. - від кандидата на посаду

організаціі Соціалістичн6і парlіІ Украни;

р.н.

від КИївської' обласноі ор­

Коионенко Олександр Петрович,

партійної організаціі Політичної партіі "Нова політика"; Стафієнко Аліна Олександрівна, 1975 р.н.- від Броварської· районної'

1981

-

орrанізаціі Украінської Республіканської парlііі "Собор·;

районної· організаціі ПолітичнОі

Заступник голови комісіі - Мишкоріз Валентмна Володимирівна, 1954 р.н. - від КИївської обласної організаці· КомуністичНОї naplii України.

Пашкевич Владислав Васильович,

Грикун Вікторія Вікторівна,

ганізаціі Українськоі Республіканської napliii "Собор"; Клімова Любов ВолодимиріВЯЯSІЯSІSІЯНЗ, 1976 р.н. • від кандидата на посаду Гогопівськоrо сільського голови Закордонної Лариси Анатоліївни; Литош Любов МиколаііІна, 1972 р.н. • від Броварського районного осередку Парlіі Захисників Вітчизни; Мельник Ніна Олексіївна, 1948 р.н. - від Київської обласноі· ор­ ганізаціі Народної naplii; Несин Любов Іванівна, 1966 р.н. -за поданням голови Броварської районноі' виборчої комісіі; Паламаренко Олександр Олександрович, 1979 р.н. ·від Броварської

ГОІ'СІІ1івсІоІа ДЇ/1- ІІІІборча комісіtІ с. ГоГОІІів Броварськоrо раїіону Ки'івської обпасті 06011 с. ГОІ'ОІІів, &уІІ. Ки'івська, 167 (ЗОW 1·111 ст.))

р.н.

Диркач Світлана Володимирівна, 1965 р.н. - від Броварської районноі' партійної організаці Полі1ичної naplii "Нова попітика";

1988 р.н. • від кандидата в депутати в одно­ мандатному виборчому окрузі Гоголівської сільської ради Броварського району Київської· облаяяяяяяяяяяя~ Таран Тетяни Пантелеймонівни; Закордонний Анатолій Васильович, 1937 р.н. • від КИівськоі· обласної організаціі Партії реrіонів; Загорулько Надія Василівна, 1963 р.н. - від Київської обласної ор­

Сизоненко Вікторія Борисівна,

1956

пар~йНОі організацІі' Украінської соціал-демократичної naplii;

- від naplii.

обласної організаціІ· Народної naplii.

організашї Парlіі регІОнів; Переное Валентина Миколаївна, 1961 р.н. -від Броварської район­ ної організаціІ ПолітичНОї naplii "Фронт змін". Осадча Ніна Михайлвна, 1954 р.н.- від КИівськоі обласНОї організаціі

Горбань катерина ІВЗІ;tівна,

ганізаціІ' "Наша Україна"; Дрок Вікторія Сергіївна,

naplii "УдАР" ВіrаІІія Кличка"; Романюк Олена Анатоліївна, 1968 р.н. - від Броварської пар~йноі організаціі Народної naplii; Сушко Наталія МиколаііІна, 1969 р.н. - від Броварської

1986 р.н. - від КИівськ6і обласної організаціі

ганізаціі "Наша Україна";

р.н.

Долінський Олександр Валерійович, 1987 р.н. - від КИївської обласної організаціі укра·нсокОі соціал-демократичної парlіі;

варськоі· районної· вІІборчоі· комісіі Строкач Гмини МиколаївнИ;

Білик Ірина Сергіївна,

Парт1ї регіонів; Білошицька Ірина Василівна, 1983 р.н. - від кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі Жердівської сіпьської ради Ткапіча Володимира Миколайовича; Гега Наталія Миколаівна, 1961 р.н. • від Броварського районного осередку Парlіі Захисників Вітчизни;

Члени комісії: Барилко Надія Володимирівна, 1973 р.н. - від Бро­ варськОї районноі' організаціі ПоліичНОі парlіі "Зелені; Будя Надія Миколаївна, 1954 р.н. • від Броварської районної парlійної організаціі "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина"; • Гуменюк Олег Анатолійович, 1988 р.н. - від КИівськоі' обласної' ор­

організаціі Парlіі регіонів;

Драна Ірина Анатоліївна, 1991 р.н. ·за поданням голови Броварської' районНОї виборчої комісіі Строкач Галини Миколаіени; Козленко Олег Олексійович, 1987 р.н. - від КиівсокОі обласної організаціі "Наша Україна"; Куценко ДМитро Миколайович, 1980 р.н. - за поданням голови Броварської районНОї виборчої комісіі Строкач Галини Миколаївни; Куценко Надія Миколаївна, 1967 р.н. - за поданням голови Бро­ варської районноі' ВІІборчоі' комісіі Строкач Галини МІІКОлаівни; Кушко Світлана Анатоліївна, 1972 р.н.- від Броварської районної ор­ ганізаціі Політичної парlіі "УдАР" ВіrаІІія Кличка; Ли~ Гмина Миколаівна 1961 р.н. - за поданням гопови Бро.

районної орrанізацR Української Народної партіі;

від Броварської районної' організаціі Комуністичної парlіі України,

Ки'івської обласної організаціі Української соціап-демократичНОі

-від Київської обласної ор­

СатанАліна Олександрівна, 1991 р.н. - від Броварського районного осеред«у Пар1іі Захисників Вітчизни; саюк Наталія Петрівна, 1965 р.н. о від КИівської обласної орrанізаці УкраіНської Респу6лікансько партії "Собор". Тарас:івсЬІа ~ вмборча ІОМісія с. Тарасіока &роеарсЬІоrо району Ки'івської обnасті 06013 (07440 с.Тарасівка вуп.9 СІчн!І (примІщвння Tapaci8cw<oro НВК)) Голова комісіі ·Ступак Гмина МиколаіВна, 1954 р.н. ·від К~вськоі обласної організаціі Народн6і партіі. ~ик ГОІQИ комісії -ІJ.Іев<,-jк Ганна Микайліна, 1962 р.н. -від Броварськсі' районної партійної орrанізаці "ІІсеукраін-ськоrо об'Є/1/іЗНня "Батьіdвщина". Секретар комісіі - Гаценко Катерина МиколаіВна, 1975 р.н. • від Київської обласної організаціі Комуністичної парlіі України. Члени комісіі: Баніт Людмила Миколаївна, 1971 р.н. -від Броварської

ГОІ'ОІІЇІС:WСа діІІоІмчна вмборча IDUicil с. ГОПІJів lipoвapcwraro району КІііІсІ.кої обnасті 06009 (07452 с. ГОІ'ОІІіІ, вуn. Каііісwіа, 168 (сіnІосЬІІІіі б;ДМІІОІ ку.nьтури)) Голова коміСІї - Талаш Ніна Володимирівна, 1956 р.н. Броварської районної орrанізашї Комуністичної naplii УкраіНи;

1958 р.н.

ганізацІї Парlіі регіонів;

районної· ВИООрчої комісіі Строкач Галини МиІолаївни.

·

1970

р.н.

від Київської обласної

організаціі Українськоі соціал-демократичНОї naplii; Красовський Сергій Петрович, 1982 р.н. - від Броварської районної організаціі Полі!ичноі парlіі "Фронт змін"; Кривуця Тетяна Петрівна, 1974 р.н. _. від Київської обласної організаціі "Наша Україна"; Лисенко Тетяна Володимирівна, 1953 р.н. - від Броварської районної орrаtІізаціі Поліичної парlіі "Зелені". Луста Валентина Петрівна, 1968 р.н. - від кандидата на посаду сільського голоеи с. Жердоеа ЗІ'Q«о Тетяни Павлівни; Муляр Віта Михайлівна, 1982 р.н. • від Броварської районНОї організаціі Комуністичної· партіі Украіни;

Муляр Олександр Михайлович, 1983 р.н. Броварської районної виборчої комісі1;

Контактна особа: СвітланаОБОДОНСЬКА

-

за поданням голови


НОВЕ

Газета виходить з

)І(ИІnІ

Муляр Тетяна Василівна, 1982 р.н. ·за поданням голови Броварської районної виборчої комісіі; Ткаліч Тетяна Миколаївна, 1974 р.н. • від Броварської районної партійНОі організаціі Полm<чНОі партіі "Сильна Україна"; Шусть Тетяна Василівна, 1970 р.н. ·від Київської обласної організаціі Украінської Рес~іканської napliii "Собор".

ЗаІІОІJІІЦІоКЗ діпьнІІчна ІІІІборча комісія С. 3авормчі lipoeapa.I<Oro раііоІІу КИЇІСІоІОЇ обnвсті 06017 (07424 С. Заворичі, вул. Леніна, 81 (прмміщеttНІ 3аворицької ЗОW І-ІІІ ст.)) Голова комісіі • Калкж Валентина Андрjівна. 1947 р.н. ·від Київської обласної організаціі Комуністичної парlіі України. Заступник голови комісіі • Чернишов Юрій Іванович, 1959 р.н. • від Броварської районної організаціі Полm.чНОі naplii "Фронт змін". Секретар комісіі • Коваленко Св~лана Вікторівна, 1974 р.н. • від КИівської обласної організаціі "Наша Україна". Члени комісіі: Др;амчук Марина Олександрівна, 1968 р.н. • від Броварської районНОі партійнеі організаціі Парlіі регіонів;

Алексенко Тетяна Іванівна, 1962 р.н. • від Броварськсіі районНОі партійНОї організаціі Полm.чноі партіі "Нова полmока";

І><ідрух Олександр Костянтинович, 1989 р.н. • за поданням голови Броварської районНОі виборчої комісіі; І><ідрух Валентина Миколаівна, 1964 р.н. • від кандидата в депутати до КиііІської обласної ради виборчого округу N!! 12 с. Заворичі Вітра Максима Кононовича; Бєлякова Людмила Микоnаівна, 1961 р.н. • від КИівської обласна· організаціі Української Республіканської napтJii "Собор"; Гирявець Валентина Юхимівна, 1948 р.н. ·від Броварської районнсіі nартійної організаціі "Всеукраінського об'єднання "Батьківщина"; Глибовець Анатолій Анатолійович, 1975 р.н. • від Броварськсіі районнеі організаціі Комуністичної· naplii Украіни;

Горяніна Олександра Олександрівна,

1963 р.н. • від Броварського

районного осередку Партіі Захисників В~изни; Максименко Михайло Миколайович, 1954 р.н. • від Київської обласНОі організаціі Парlіі регіонів; Маліцька Тетяна Пеrрвна, 1971 р.н. • за поданням голови Броварської районНОі виборчої комісіі; Пас,.ник Юлія Пеrрвна, 1981 р.н. ·від Київської обласнсіі організаціі Українськоі· соціал-демократичнсіі naplii; Салімова Наталія Сергіївна, 1959 р.н. • від кандидата на посаду сільського голови с.Заворичі Хохлової Нінель Петрвни;

Ходос Наталія Анатоліівна,

П'ятниця,

17 квітня 1937 року

1967 р.н. - від Броварської районНОІ

партійної організаціі Полm<чнсіі парlіі "Сильна Україна". 3аварІІцwса ДЇІІоНІНІа виборча ІІІІісіІ

КалмІівс:w<а АЇJІоІІІІ'ІІ8 виборча комісіІ

6роварського району КІіівської області (смт Капинівка вул. Травнева,

(прмміщенно сепищноrо буДІІІІІ(J ІJІІо1'j!ІІІ) 06021 Голова комісїі • Давиденко Валентина Олександрівна, 1960 р.н.

10

• від

Броварської районнеі партійної організаціі полm.чної Пар1і1 регіонів.

Заступник голюви

• Скіданова Св~лана Олексіївна, 1961 р.н. • від

Броварської районної партійНОї організаціі "Всеукраїнського об' єднання Батьківщина". Секретар комісії· Слюсар Любов Іванівна, 1965 р.н. • від Броварськоі районнсіі партійНОt організаціі полm.чної· пар'Ііі "Фронт Змін". Члени комісії: Бабко Анатолій Олександрович, 1960 р.н. • від Київської обласної Комуністичної nap'lii України; Головань Леся Анатоліївна, 1981 р.н. • від Броварської районної партійної організаціі полm.чноі naplii "Сиnьна Україна"; Грінченко Антоніна Анатоліївна, 1986 р.н. • від Київськсіі обласнсіі партійНОї організаціі полm.чНОі Парlіі регіонів; Грикун Вадим Анатолійович, 1990 р.н. • від КИівської обласної партійної організаціі полm<чНОі Украінської соціал·демократичнсіі nap'lit; Давиденко Оксана Григорівна, 1985 р.н. • від КИївської обпасНОі партійної організаціі полm.чнсіі nap'lii "Наша Украіна"; Львов Лев Євrенійович, 1988 р.н. ·від КИївської обпасної партійної організаці. Українськоі Республіки nол~ичНОі пар'Ііі "CoQop"; Корнута Михайло Іванович, 1975 р.н. • від Броварської районна· Комуністичної партії Украіни; Максудова Ірина Олегівна, 1966 р.н. • від Київської обласної партійної' організаціі полm.чної· nap'lii "Сильна Украна "; Малай Наталія Миколаївна, р.н. ·від Броварськсіі районної партійної. організаціі полm.чНОі партії "Наша Україна"; Остапець Лідія Іванівна, 1986 р.н. • від Броварської· районної партійної організаційНОї пол~ичНОі пар'Ііі "Нова nолm<ка"; Паламар Наталія Михайлвна, р.н. ·від Київської обласНОі партійНОі

організаціі nол~ичНОі партіі "Фронт Змін" ; Панасюк Аліна Анатоліївна, 1991 р.н .• від Київської обласної партійнсіі організаціі полm<чної Народної Пар'Ііі; Теnлюк Юрій Федорович, 1979 р.н. • від Броварської районНОі партійНОі органі:щї Українськоі Ресnубліки пол~ичної nap'lii "Собор"; Турчин С~лана Миколаївна, 1990 р.н. • від Броварської районної партійНОі організаціі пол~ичНОі Народноі' Партії; Хороша Тетяна Павлівна, р.н. • від Броварської' районної партійної

організаціі Со~альнсіі партії Украіни;

Броварськсіі районної організаціі Народнсіі Пар'Ііі

Приймак Нtна Миколаївна. 1967 р.н. • від Броварської районнсіі партійної організаціі "Всеукраїнського об'єднання Батьківщина"; Прімак Ніна Анатоліївна, 1974 р.н. -від Броварської районНОі організаціі nолітичнсіі пар'Ііі " УДАР"; Скок Віктор Іванович, 1958 р.н. • від кандидата на посаду Калитянеького селищного голови Шпака Валерія ДМитровича; Стафій Борис Сергійович, 1962 р.н. • від КИtіІськсіі обласної організаціі Комуністичної nap'lii УкраІни; Суржавсьоса Неля Борисівна, 1961 р.н. • від Броварської районної партійнсіі організаціі полm.чна· парТJї "Нова полmока".

Члени комісП: Білоус Ірина АнатоліtВна, 1980 р.н. · за поданням голови Броварської районної виборчсії комісії; Гаєвська Лілія Борисівна, 1974 р.н. • від Броварськоі районної організаціі полm<чНОі nap'lii "Наша Україна"; Дяченко Валентина Петрівна, 1964 р.н. • від Броварської· районної організаціі "Собор"; Дяченко Галина ДМитрівна, 1959 р.н. • від Броварської районнсіі організації "Всеухраінське об'єднання "Батьківщина"; . Дяченко Юлія Олексіївна, 1991 р.н. • від кандидата на посаду Красилівського сільського голови Строкача Івана Володимировича; Ладан катерина Миколаївна, 1976 р.н. • від Броварськсіі райаннсії організаціі Полm.чнсіі партії "Зелені"; Листоnад Оксана Миколаївна, 1983 р.н. • від Броварськсіі районної організаціі Українськоі· соціал-демократичнсії пар'Ііі; Лобка Людмила Петрівна, 1973 року народженя • від Броварської районної. організаціі Полm.чнсіі Пар'Ііі "Фронт Змін" МатВієнко Наталія Іванівна, 1959 р.н. • від Київської обласнсіі організаціі Народної Пар'Ііі Мишко Руслан Вячеславович, 1979 р.н. • від Київської обласної організаціі Пар'Ііі рагіонів Москаленко катерина Василівна, 1986 р.н. • від Броварськсіі районна· організаціі "Єдиний Центр" Нішенко Валентина Іванівна, 1964 р.н. • від КИівськсіі обласної організаціі Української Республіканської nap'lii "Собор" Нішенко Олександр Сергійович, 1992 р.н. • від Броварськсіі районної

Калипнс..а дільнична виборча комісія с. Опанасів БроварсІоІОІ'О району Ки'іІІСІоІої області с. Опанасів, вул. Жовтневої рееотоціі, 21) (приміщенНІ ФАП)) Голова комісіі • Фрол Вячеслав Володимирович, 1978 р.н. • від Броварськоі районНОі партійНОї організаціі Пар'Ііі рагіонів. 3аСJУП>МК голови комісіі · Кудін Євгенія Миколаївна. 1979 р.н. ·від Броварськоі районнеі nартійнОі opraнLJaцii "ВсеукраіНського об'єднання "Батьківщина". Секретар комісіі · Мостепан Надія Іванівна, 1958 р.н. • від Броварськсіі районної організаціі Комуністичної· nap'lii Украіни. Члени комісії: Вовк Валентина Микайлівна, 1956 р.н. • від Київськсіі обласНОі організаціі Українськоі Республіканськсіі nартії "Собор"; Гончар Наталія Миколаївна, 1978 р.н. • від Броварської районНОі організаціі Полm.чної nap'lii "Фронт змін"; Деменко Лідія Васипівна, 1954 р.н. від Київської· обласНОі організаціі Наша Україна; Деменко Лідія Леонідівна, 1990 р.н. від Київської обласноі організаціі Пар'Ііі регіонів; Лузя Олена Миколаївна, 1980 р.н. • від Броварської районнсіі організаціі Полm.чної naplii "Зелені". Маркова Ганна Федорівна, 1945 р.н. • від Київської обласНОі

06025 (07420

організаціі Народної· партії;

Михайлов Віктор Михайлович,

1983 р.н. • від Київськсіі обласної

організаціі Комуністичної пар'Ііі України;

КалиніІСІоІІ дільнична виборча комісіІІ &роварсt.кого району КІііІсwсої обпасті (с. ДимІnрово, приміщенНІ сілІоСІоІtОІ'О клубу) 06022 Голова комісu • Хижняк Раїса Васипівна, 1975 р.н. • від Броварської районної партійної організаціі полm<чНОі Парlіі рагіонів. Заступник голови • ПеТько Микола Михайлович, 1985 р.н. ·від

Михайлова Галина Сергіївна, 1966 р.н. • від Броварської районноі партійної організаціі Полm<чної naplii "Нова пол~ка"; Мудрееський Микола Григорович, 1988 р.н. • від Броварськсіі районної· організаціі Украінської НародНОї партіі; Коваль Григорій Іванович, 1948 р.н. • від Броварськсіі районної організаціі Соціалістичнсіі nарТJї України; Кудін Св~лана Миколаївна, 1982 р.н. • від кандидата на посаду сільського голюви Скок Миколи Максимовича; Разгенова ~лана Іванівна, 1966 р.н. • від Броварської· районної партійної організаціі Народної партП; Шевченко Еадокія Павлівна, 1950 р.н. ·від Броварського районного

організаціі пол~ичноі· Украінської соціал-демо«ратичної nap'lii.

с. Завормчі ІіроварсІоІоrо району КІіісІоІІіі о6мсtі 06018 (7424 с.Завормчі вул. Ky~~o1'jllll, 1а (~ ІІОІІІІНоСІЇїдаnwі кnс "Завормчі")) Голова комісіі - Умарев Микола Васильович, 1942 р.н. • від Броварської районнеі партійної організаціі Парlіі регіонів. Заступник голови комісіі • 6ерезовська Валентина Іванівна, 1960 р.н. • від Київської обласнсіі організаціі "Наша Україна". Секретар комісіі - Щава Марія Іванівна, 1954 р.н. • від Київської обласної організаціі Украінської Рес~іканськоі· napliii "Собор". Члени комісіі: Антоненко лщ;я ГІорфирівна, 1951 р.н. • від броварської

кандидата на nосаду селищиого голови Пузан Григорія Миколайовича.

осерадку Пар'Ііі ЗахісниЮв В~изни.

Секретар комісіt • Чунок Оксана Анатоліївна, 1974 р.н. ·за поданням голови БроварськОї районної виборчої комісії. Члени комісіі: Барабаш катерина Федорівна, 1948 р.н. • від Київської обласної· партійНОї органіЗЗЦІї Українськоі ~іканськсіі пар'Ііі "Собор" ; Бондаренко Яна Григорівна, 1981 р.н. • від Броварськсіі районної

районної партійної органі:щї Полm.чної парііі ·нова полm.ка·;

партійної' організаціі nолm<чної

Кнаицwtа ди.- ІІИборча комісія Броварсwсого району КІііІської обпас'Іі (07455 с. КнІІІtмчі, вул. Шкільна, 8 приміщенtІІ к-цької ЗОШ 1·111 ст.) 06026 Голова комісії. Працький Володимир Миколайович, 1974 р.н. -від Броварської районної організаціі полm<чної nap'lii "Удар". Заступник голови • Купрієико Анатолій Миколайович, 1949 р.н. • від

Кондратенко Яніна Олегівна, 1990 р.н. • від кандидата на посаду Заварицького сільського голови Хохлової Нінель Пеrрвни; Котляр Ольга Володимирівна, 1966 р.н. - від Броварської районної партійної організаціі Полm<чної naplii "Сильна Україна";

партійної організаціі пояm<чної Парlіі регіонів; Герасименко Надія Сергіївна, 1986 р.н .• від Броварської' районної парlійної організаційної Комуністичної nартіі України;

Новосьолова Ольга Іванівна,

1952 р.н. • від Броварської районної

партійної організаціі "ВсеукраіНського об'єднажя "Батьківщина"; Раєнок Наталія Паелвна, 1975 р.н. • від КИївськОї обласнОї організаціі Партії регіонів;

Савчук Віталій Микайлович,

1974 р.н. • від Броварської райаннсії

партійНОї організаціІ Народноі парlіі;

Соловйов Павло БорІІсович,

1989 р.н. • від Броварського районного

осерадку Пар1і1 Захисників Вітчизни; Федорювський ДМитро Сергійович, 1989 р.н. ·від КИївської' обласна· . організаціі Украінської· соціал·демо«ратичнсіі парlіі; \ Чернишов Назар Юрійович, 1991 р.н. • від Броварської районної організацн Полm.чної nap'lii "Фронт змін";

Хлєб Олена дмитрвна,

1967р.н.

організаціі Комуністичної naplii України;

• від Броварської районної ·

naplii " Нова полm.ка"; 1975 р.н. • від Київської обласної

Борисполець Любов Василівна,

Гусак Ольга Григорівна,

1984 р.н. • від Броварськсіі районНОї

Осерадку Парті Захисників В~изни; Дерt<ач Аtщрій Миколайович, 1944 р.н. • від КИївської обпаснсіі партійної організаціі Комуністичної nартії України; Дяченко Олена Валеріївна, 1990 р.н. • від Броварської районнсіі партійної організаціі nолm<чної naplii "Зелені "; Павленко Раїса Михайлівна, 1976 р.н. • від Броварської· районної організаЦІї Народної парlіі; Пшенишний І><ідрій Анатолійоеич, 1979 р.н. • від Броварської районної органі:щї Єдиного Центру;

Семеренко Наталія Ceprnilнa,

1984 р.н. • від Броварської районноі

партійної організаційної полm<чНОі nap'lii "Фронт Змін";

Софінська Наталія Станіславівна,

1981 р.н. • від Броварської·

Судомара Юлія Миколаївна, 1979 р.н. • від Броварської районної організаціі полm.чної· nap'lii "Удар" ; Юрченко Лідія Сергіївна, 1962 р.н. ·від КИївської обласної організаціІ НародНОі парlіі; Юрченко Руслан Володимирович, 1992 р.н. • від Київськсіі обласної партійної' організаціі полm.чної naplii "Наша Україна".

с. Зазмм'є &poвapcworo району КІіІіІсІоІої обпасті06019 (07415 с. Зазим'є, вуп. Гагаріна, 5 (приміщенНІ ciльcwroro клубу та бібліотеки)) Голова комісії • Суворіна Тетяна Федорівна, 1955 р.н. • від

Капитwнс..а дільнична виборча комісія &,oвapcwcoro району КиііІсЬІсоі' обnвсті (смт Калита вул. про. КІІІілейна, 4) 0602З Голова комісії· Кущ Інга Володимирівна, 1970 р.н. ·від Броварської районної партійної організаціі полm.чної Парlіі рагіонів. Заступник голови • Старченко Марія Василівна, 1938 р.н. • за поданням голови Броварської районної виборчої· комісії. Секретар комісії • Вірич Наталія Володимирівна, 1957 р.н. • від Броварської районної осередкованої Парlіі Захисників В~изни. Члени комісії: Чиж Валентина Олексіївна, 1957 р.н. · від Броварської районної парlійнсіі організаціі "Всеукраіоського об'єднання Батьківщина"; Дорошенко Ганна Василівна, 1957 р.н. • Броварської районнсіі

Броварської· районної партійної організаціі Парlіі регіонів.

Заступник голови комісu ·Демченко Ганна Іванівна,

1954 р.н. • від

Київської обласної організаціі Комуністичної парlіі України.

Секретар комісії • Бокач Лідія Федорівна, 196З р.н. Броварського районного осерадку Пар'Ііі Захисників В~изни. Члени комісії: Антіпов І><ідрій Миколайович, 1959 р.н. Броварської районної організаціі Полm.чної· nартії "Фронт змін"; Галицький Григорій Петрович, 1945 р.н. організаціі Комуністичнсіі nap'lii Украіни;

• від

від від

Броварської· районної

організаціі Української Народної пар'Ііі;

Заєць ·Людмила вікторівна,

1965 р.н .• від Броварської районної nap'lii "Нова пол~ика"; 1990 р.н. • від Броварської районНОі nap'lii "Сипьна Україна"; Кирипюк Маргарита Микайлівна, 1963 р.н. • від кандидата на nосаду

партійної організаціі Полm.чна·

карсим Ірина Василівна, партійної організаціі Полm.чної

Зазимського сільського rолови Спичак Людмили Валентинівни; Ковпак Софія Кузьмівна, 1960 р.н. ·від Ки'івськоі' обласна· організаціі укра·нської соціал-демократичнсії naplii; Мельник Леся Врлодимирівна, 1966 р.н. • від голоеи Броварськоі районної биборчсіі комісії Строкач Галини Миколаївни; Попович Олена Миколаївна, 1975 р.н. • від Броварської' районНОї організаціі Українськоі· НародНОі Партіі; Самбур Надія Миколаївна, 1971 р.н. • від Броварськоі районНОї організаціі ПоліичНОі naplii "Зелені"; Селюк Людмили Миколаівни, 1963 р.н. • за поданням голови Броварськоі районної виборчої комісії;

Туліка Оксана Миколаївна,

1971 р.н. • від Київської обласної

організаціі Украінської Республіканської пар'Іііі "Собор"; Толочко Оксана Василівна, 1970 р.н. • від Київської обласної організаціі Пар'Ііі реrонів; Щербак Григорій Миколайович, 1973 р.н. • від Броварськсіі районнсіі партійної' організаціі Народної nap'lii; Щиголь Ольга nетрівна, 1972 р.н. • від Київської обласної· організаціі "Наша Україна"; Щиголь Наталія Миколаївна, 1982 р.н. • від Броварської· районної' партійної організаціі "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина".

Калмнівська діпьнична ІІИборча комісіІІ &роварськоrо району КІііІської обпасті (смт Капинівu вул. Котовсwсоrо, 8 (прмміщенtІІ КsлнІІЇІІСІоІСОЇ ЗОW) 06020 Голова комісії • Повшедна Тетяна Михайлівна, 1969 р.н. • від Броварської районНОі партійної організац;· полm.чноі Народної Пар'Ііі.

Застуnник голови

• К)'fЄРЄВСЬКЗ Антоніна Степанівна, 195 р.н. • від

КИївської обласної nартійної організаційної полm.чної· партіі "Нова полm.<З".

Секратар комісії

• Добреля Людмила Микайлівна, 1974 р.н. • від Броварської районної· КомуністичНОї nap'lii України. Члени комісії: ВасІІленко Ніна Федорівна, 1962 р.н. • від Броварської районної партійної органзаціі "Всеукраїнського об'єднання Батьківщина";

Давиденко Воподимир Григорювич, 1989 р.н .• від Київської обласної nартійної' організаціі полm<чної Народної Парlіі;

Дяченко Наталія Миколаївна, 1962 р.н. • від Броварської районної організаціі полm<чної пар'Ііі "Удар" ; Іваницька Людмила Володимірівна, 1966 р.н. • від Броварськсіі районної· парlійної організаціі полm<чної napnї "Сильна Україна" ; Колоскж Ганна Вікторівна, 1986 р.н. • від Броварської· районної партійної організаціі полm.чнаі партії "Зелені "; Крайчук Любов Петрівна, 1957 р.н. • від КИївської обласНОї партійної організаціі Українськоі Республіки полm<чної nap'lii "Собор "; КрухНаталія Василівна, 1964 р.н. ·від КИївської· обласної nартійНОі організаціі полm.чна· Парlіі регіонів;

Лещук Наталія Володимирівна, 1961· за nоданням голови Броварської районної виборчсії комісії Строкач Галини Миколаївни; Микайлюта Олег Юрійоеич, 1975 р.н. • від Броварської районної партійної організаціі полm.чної Парlіі рагіонів; Півнюк Ольга Олександрівна, 1985 р.н. • від Броварської районної організаціі полm<чної naplit "Наша Україна"; Проценко Сергій Миколайович, 1990 р.н. • від Броварської районної КомуністичНОї пар'Ііі Украіни; Семеренко Ольга Петрвна, 1964 р.н. • від Броварської районної партійнеі організаціі полm.чної naplii "Фронт Змін"; Сушка Ірина Миколаївна, 1983 р.н. • від Броварської районНОї nартійної' організаЩйНОі полm.чнсіі партіі "Нова полmока"; Щербина Наталія Миколаівна, 19 р.н. • від Київської· обласНОі організаціі політичнсіі пар'Ііі "Y{JN'" ;

Юхта Ірина Михайлівна,

19 р.н. • від Броварської районної партійНОї

організаціі Украінської Республіки полm<чної· пар'Ііі "Собор"; Ващенко Вікторія Вікторівна, 1973 р.н. • від Броварськсіі районної·

партійної організаціі nолm.чнсіі Українськоі соціал-демократичної

nap'lii.

Броварськсіі районної' організаціі Соціальної naplii Украіни.

Секретар комісії • Грінченко Альона Миколаївна, 1991 р.н. • від КИївської обпаснсіі організаціі Комуністичної партії Хкраіни. Члени комісu·: Борисенко Леся Степанівна, 1980 р.н. • від КИівськоі· обласної партійНОі організаЦІї полm.чної Пар'Ііі регіонів;

Бриж Олександр Федорович,

Єгорченко Леонід Миколайович,

1947 р.н. • від Броварської районНОї

партійної організаЦІЇ Соціалістичнсіі партіІ України; Єркіна Людмила Євгенівна, 1975 р.н. • від КИівськсіі обпасНОі організаціі УкраіНської Рес~іканської naplii "Собор";

3а111f1!110ВЗ Наталія Олександрівна. 1959 р.н. ·від Грищенка Ірини Миколаївни; Зарічняк Оксана Юріївна, 1986 р.н. • від кандидата на посаду селищиого голови Скока Миколи Максимовича; карюхін Олександр Сергійович, 1985 р.н. • від КИївської обласної

районНОї партійної організаціі полm<чної naplii "Фронт Змін"; Маляренко Тетяна Петрівна, 1965 р.н. • від КиііІської обласної організаціі Комуністичної партіі України;

Марченко Володимир ДМитрович, 1975 р.н. • від кандидата на голову касьян Ольги Іванівни; Мороз Оксана Михайлівна, 1967 р.н. • від Броварської районної партійної організаціі nолm<чної НародНОі Партії; Москаленко Таїсія Григорівна 1952 р.н. ·від кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі Гунькова Анатолія Володимировича;

Олійник Оксана Борисівна,

Мимрик Тамара Миколаївна,

1959 р.н. • від кандидата на посаду

селищиого голови Шпака Валерія Дмитровича;

Потебня Валентина Пеrрвна,

1966 р.н. • від Броварської' районної

партійної організаціі полmочнсіі пар'Ііі "YIJN"' В~ія Кличка; Скринник Оксана Володимірівна, 1975 р.н. ·від кандидата на посаду

селищиого голови Турчиновеького Євгена Григоровича; Тищенко Софія дмитрвна, 1945 р.н. • від Київської обласНОї організаціі Народної nap'lii; Турчиновська Людмила Олексіtвна, 1959 р.н. ·від Киtвської обласної організаціі Комуністичної

naplii укра·ни;

Філіковська Олена Іванівна, 1950 р.н. • від Броварської· районно·, партійНОї організаціі полm.чНОі naplii "Зелені"; Хейло Ольга Андріївна, 1951 р.н. • від Броварської' районНОі організаціі Полm.чна· Пар'Ііі "Фронт Змін"; Шевченко Олексій Іванович, 1974 р.н. • від Броварської. районнсіі партійної організаційної полm.чної партії "Нова полm.ка·;

Шишкова Валентина Іванівна,

1951 р.н. • від Броварської районної naplii; Щувайло В~ій Олександрович, 1959 р.н. • від Київської обласної' організаціі Партіі' регіонів. ' партійної організаціі Народноі

Капитwнська дільнична ІІИборча комісія &poвapcwcoro району КІііІІСІоІої області (смт Калита вуп. Ювілейна, 2 (приміщенtІІ КалиnІІської 30W 1-IU ст.)) 06024 Голова комісії· Афоніна Ольга Василівна, 1958 р.н. ·від кандидата

Чехунова Ніна Петрівна,

Члени комісіі: дфонін Володимир МихайлоВич, 1958 року народженя

• від

Броварської районної КомуністичНОї партІї укра·ни; Бондарева Інна АнатоліtіІна, 1967 р.н. • від Броварської· районної

партійНОї організаціі пол~ичної Пар'Ііі регіонів;

Булава Яна В~аліівна,

1985

р.н.

• від

Юрченко Олеся Пеrрвна,

Гейко Ганна Олександрівна, 1939 р.н. • від КИівськсіі обласної партійНОї організаціі УкраtНськсіі Республіки полm<чної· naplii "Собор"; Дмитрух Ліана Миколаївна, 1971 р.н. • від кандидата на посаду Калитянеького селищиого голови Грищенко Ірини Миколаівни;

Карnенко Євген Миколайович,

1991 р.н. • від Київської· обласної

партійнеі організаціі пол~ичнсіі Народної· Партіі;

Колеснік Євгенія Прокоnівна, 1945 р.н. • від Київської· обласної партійної організаціі полm.чНОі nap'lii рагіонів; Криеорученко Ніна Володимирівна, 1949 р.н. ·від Броварської· районної організаціі Пол~ичної· пар'Ііі" Зелені"; Мареєва Ганна ДМитрівна, 1958 р.н. • від Броварської' районна· партійної організаціі полm.чноі Народної nартн; Мартинюк Наталія Юріївна, 1980 р.н. • від броварської районної партійної організаціі полm<чної· nap'lii "Сиnьна УкраіНа";

Мирончук Петро Вікторович,

1983 р.н. • від Броварської' районної

організаціі Єдиного Центру; Мудревська Валентина Степанівна, 1962 р.н. • від Броварськсіі районНОі організаціі Українськоі НародНОї nap'lii; Нацик Ганна Миколаївна, 1958 р.н. за поданням гопови Броварськсіі районнсіі виборчсії комісії; nотапенко Гали на Василівна, 1949 р.н. • від Броварської районної

Розміщення реклами: телефон

організаціІ· КомуністичНОї

Ky/I8JIИIICioiGI дільнична ІІІборча комісія с. КуІ!DИІІЦЇ 6poвapcwcoro району КиііІсьІСої обпасті 06029 (07445 с. КулUІИНЦі, вул. Партизана Стритуна, З (КулІООІІІСЬU сільсwа рада))

Голова комісії • nавлова Оксана Іванівна, 1972 р.н. • від Киівськсіі обласної організаціі Комуністичної nap'lii України. Заступник голови комісії· Романенко Світлана Миколаївна, 1974 р.н. · від Броварської районної партійної організаціі Полm<чної пар~ї "Нова політика". Секретар комісії • Кот Ніна Воподимирівна, 1968 р.н. • від Броварської районної' організаціі Поліичної naplii "Зелені". Члени комісu: Дяченко Анатолій Анатолійович, 1966 р.н. ·від Броварської районної партійної організаЦІЇ nолm.чноі партії "Сильна Україна"; Коваленко Ольга Іванівна, 1961 р.н. • від Броварської районної організаціі Полm.чної партіі "Y{JAP" В~ія Кличка"; Коваленко Сергій Юрійович, 1968 р.н. • від Киівськсіі обласної організаціі "Наша Україна";

Коваленко Тетяна Віталіівна,

Київської обласНОї організаЦІї ·наша Україна". Заступник голови комісії· Лаареха Анатолій Михайлович, 1951 р.н. • від Киtвської обласноі організаціі Народної парlіі. Секретар ком~іі • касьян Наталія Володимирівна, 1974 р.н. • від Броварськсіі районнсіі організаЦІї Комуністична· nap'lii України. Члени комісії: Алєксєєв Андрій Микайлович, 1970 р.н. ·від кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі N!! 26 Кнsvкицької сільськсіі ради Козака Сергія Анатолійовича; Анісовець Валентина Олександрівна, 1953 р.н. • від Київськсіі обласНОї організаціі Украінської соціал-демократичної nap'lii; Бондаренко катерина Петрівна, 1959 р.н. • від Броварської районної партійної організаціі Полm<чної парlіі "Сильна Україна"; Борисенко Св~лана Володимировна, 1985 р.н. • від кандидата в

депутати в одномандатному виборчому окрузі N!! 27 Кнsvкицьксіі сільської ради Борисенко Любові Володимировни; Євтушенко Оксана Володимирівна, 1989 р.н. • від Броварської районної партійної' організаціі Народної nap'lii; Євтушенко Ольга І><ідріівна, 1955 р.н. • від кандидата на посаду

від КИівськоі· обласної

• Марков Олексій Юрійович, 1969 р.н. • від КиііІської ·обласної організаціі Украі'нськсіі Республіканської партііі "Собор";

Марченко Віталій Михайлович, 1981 р.н. • від кандидата в депутати до Київської обласної ради виборчого округу N!! 11 Вайсфельда Леоніда Ароновича;

Сабаль І><ідрій Федорович,

1975 р.н. • від Броварської районНОї

організаціі Народного Руху України;

Сабаль Ірина Федорівна, 1973 р.н. • від Броварської районна· партійНОї організаціі "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина"; Трофименко Оксана І><ідріівна, 1988 р.н. ·від Броварської районнсіі партійної організаціі Партії регіонів; Хоменчук Ліліана Володимирівна, 1963 р.н. • від Броварської районНОї організаціі Соціалістичної nap'lii Украіни; Цудинович Галина Юхимівна, 1952 р.н. • від Київської обласної організаціі Українськоі· соціал·демократичноі' партІї.

ЛітІсівська дільнична виборча комісія с. Ліnси Броварськоrо району КиііІської обпасті

06030 (07411 с. ІІітки, вул. Шевченка, 65 (будинОІ< культури)) Голова комісіі • Старонова Ніна Петрівна, 1960 р.н. ·від Броварської· районнеі організаціі Комуністичної nap'lii Украіни. Заступник голови комісії· Малиновська Наталія Олександрівна, 1971 р.н. • від Броварської районної організаЦІї Полm.чнсіі пар'Ііі"Фронт змін". Секретар комісff • Біленко Тетяна Миколаївна, 1959 р.н. • від Броварської районної партійної організаціі Пар'Ііі регіонів. Члени комісії: Безпалько Юлія Василівна, 1990 р.н. ·від Броварськсіі районної партійної організаціі Народної' парlіі. Ворона Юлія Василівна, 1987 р.н. ·від Київської обласнсіі організаціі Комуністичної парТJї Украіни;

Гудзь Тамара Миколаівна, 1964 р.н. • від Броварської райаннсії nартійної' організаціі "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина"; Джима Тетяна Анатоліївна, 1958 р.н. • від Ки'tіІської обласноі організаціі Украінської соціал-демократичної пaplit;

Дорошенко Марина Миколаївна,

1989 р.н. • від кандидата на посаду

Ільченко Аліна Олегівна,

1989 р.н. • від кандидата на nосаду Літківського сільського голови Пінчук Лідії Аркадіївни; · Кожушко Ганна Василівна, 1988 р.н. • від КИівськсіі обласнсіі організації Народноі naplii; Курінний Євгеній Олександрович, 1988 р.н. • від Броварської районної nартійної організаціі Українськоі соціал-демократичної nap'lii; Левченко Тетяна Анатоліївна, 1970 р.н. • від КИівськсіі обласНОі організаціі Пар'Ііі регіонів;

Покрасьон Юлія Миколаївна,

Філіпова Людмила Леонідівна,

1988

р.н.

ЛЇ'ПСіІІСІоІаІ дільнична виборча комісіА с. Ліnси &роварсt.кого району КиііІс~о~ої області с. Ліnси, вул. Перемоrи, 2 (приміщення контори

06031 (07411

llindiiCЬitiii'O СПОJСИ8ЧОІ'О товариспа))

р.н.

від кандидата на посаду о

сільського голови с. КНЯJКИчі Царика Віктора Івановича; Максименко Олександр Володимирович, 1991 р.н. • від Київської обласної організаціі Пар'Ііі реrонів; Мельниченко Оксана Юріївна, 1969 р.н. • від кандидата на посаду КнЯJКицького сільського голови Броварського району Хлопіцьксіі Людмили Миколаївни; Озадовська Любов Пилипівна, 1956 р.н. • від КИівсЬКОі обласної організаціі Украінської Республіканської napliii "Собор";

Падій Наталія Володимирівна,

1987 р.н. • від кандидата в депутати в

одномандатному виборчому окрузі N<! 23 Кнsvкицьксіі сільської ради Бондаренко В~ія миколайовича; Петренко Марина Анатоліївна, 1961 р.н. · від кандидата на посаду Кня· жицького сільського го~ Броварського району Петренка Вікгора Івановича; Сергієнко Леся Володимирівна, 1979 р.н. • від Броварської· районної

організаціі Поліичнсіі nap'lii "Зелені"; Стогній Св~лана Пеrрвна, 1979 р.н. • від кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі N<! 19 Кнsvкицької сільської ради Стогія І><ідрія Миколайовича; Швачко Ганна Леонідівна, 1948 р.н. • від Броварської· районної nартійної організаціі nap'lii рагіонів; Янченко Ніна Луківна, 1963 р.н. • від Броварського районного осерадку Пар'Ііі Захисників В~изни. Красміесwа дільнична виборча комісія с. КрасипівІrа 6poвapcwcoro району Киі'ІСІоІо'і обпасті 06028 (07451, с. Красияіека, вуп. Л.Укра'Ііноt, ЗО (приміщення Красилівської ЗОШ І-ІІІ ст.)) ГоЛова комісії • Чуняк Інна Сергіївна 1964 р.н. • від Броварськсіt районнсіі організаціі Пар'Ііі Регіонів Заступник голови • Рогач Леся Миколаївна народження від Броварської районної організаціі Сильна Україна

Прудка Св~лана Петрівна,

• Омельчук Наталія Олексіївна, 1962 р.н. • від

Броварської районної партійної організаціі Народної парlіі.

Коробко І><ідрій Анатолійович, 1966 р.н. • від Броварської· районної nартійної організаціі "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина";

1973

Голова комісії

від Броварськоі' райаннсії

партійної організаціі Полm<чної naplii "Нова пол~ика";

Кришин Раїса Іванівна,

1966 р.н. ·від кандидата в депутати в

одномандатному виборчому окрузі Літківської сільської ради Паркоменко Ольги Григорівни; Ходимчук Катерина Миколаївна, 1991 р.н. ·від Броварської· районнсіі партійної' організаЦІї "Всеукраtнського об'єднання "Свобода"; Щур Леся Василівна, 1983 р.н. ·від Броварської районНОі організаціі Полm<чної парlіі "УдN'" Віталія Кличка".

районної· організаціі Полm<чної· партіі "Фронт змін";

Клименко РаіСа Миколаївна,

1980 р.н. • від Київськсіі обласної

організац;· Українськоі Республіканської nap'liii "Собор"; Савченко Іванна Вікторівна, 1976 р.н. · від Броварської районної партійНОї організаціі Полm<чної naplii "Сильна Украіна"; СаЦЬКв Ярослав Франкович, 1957 р.н. · за поданням голови Броварської районної виборчої комісії;

Княжицького сільського голови касьян ОІІЬГ>! Іванівни; Залазна Людмила Володимирівна, 1964 р.н. • від Броварської

5-59-19,4-23-26.

1990 р.н. ·від Броварського районного

осерадку Парlіі Захисників В~изни; Мельничук Надія Іванівна, 1970 р.н. організаціі Народноі naplii;

Літківського сільського голови Лося Валентина Болеславовича;

КнаицwаІ ділw.чна виборча комісіІ с. Княжичі Бровара.коrо району КИіІІської області 06027 (07455 с. к-і, вул. Славм, 9 (nрмміщенно будинку куль1'j!ІІІ)) Голова комісії· Полотноний Олексій Миколайович, 1963 р.н. • від

Секретар комісіі

nap'lii України

Омельчук Людмила Михайлівна, 1964 р.н. • від Броварської районної організаціі Народного Руху УкраІНи Рогач Алла Григорівна 1987 р.н. • від Ки'tвськсіі обласнсіі організаціі Комуністичної партії Украіни Рогач Лідія Миколаївна, 1988 р.н. • ВІД Броварськсіі районнсіі організаціі полm.чНОі nap'lii "Удар" Рогач Оксана Петрівна, 1974 р.н. ·від Київської обпасної організаціі полm<чної· nap'lii "Наша Україна Тетерук Оксана Анатоліівна, 19П р.н. • від Броварської районної партійНОі організаціі Полm.чної nap'lii "Нова полm.ка" Цахло Аліна Вікторівна, 1979 р.н. ·за nоданням голови Броварської районної виборчої комісії. Янович Аліна Олексіївна, 1988 р.н. ·від Київської обласНОї організаціі Українськоі соціал-демократичної пар'Ііі . Шевель Ольга Валентинівна, 1992 р.н. • від Київської обласної партійної' організаціі Полm.чної nартії "Нова полmока". •

1987 р.н. • від кандидата на голову Царика

Віктора Івавновича.

КиївськОї обпасНОі організаціі

полm<чної naplii "Наша Україна";

1963 р.н. -від Броварської районної

організаціі Полm<чНОі nap'lii" Зелені";

на посаду Калитянеького селищного голови Скок Миколи Максимовича.

Заступник голови· Кушнір ДМитро Якович, 1950 р.н. • від Броварської районної партійної організаціі політичної nap'lii "Фронт Змін". Секретар комісії • Карnенко Людмила Миколаївна, 1967 р.н. • від Броварської районної осередкованої llapтR Захисників В~изни.

1966 р.н. • від Броварської районної

осередкованої Партії Захисників В~изни; Петренко Лариса Миколаївна, 1961 р.н .• від Київської обласної організаціІ Українськоі соціал-демократичної naplii; Петренко Ольга Олександрівна, 1991 р.н. • від Київської обпасної організаціі nолітичної парlіі "Наша Україна"; Пікож Надія Миколаївна, 1961 р.н. • від кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі Гончаренко. Миколи Івановича; Сердюк Тетяна Григорівна, 1955 р.н. • від кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі Ткаченко Галина Іванівна; евертюк Валентина Іванівна, 1966 р.н. • від кандидата на голову Мартіяна Сергія Михайловича; Слуценко Антоніна Володимирівна, 1966 р.н. · від броварської' районної партійної організаціі "Всеукраїнського об'f.ДНання Батьківщина"; Слуценко Інна Сергіївна ,1974 р.н. • від Київської· обласної партійної організаціі Українськоі Рвепубліки nолm<чної пар'Ііі "Собор"; Стогній Гали на Федорівна, 1959 р.н. • від Броварської районнсіі Комуністичної пар'Ііі Украіни; Стогній Св~лана Володимирівна, 1967 р.н. ·від кандидата на голову Петренко Віктора Івановича; Стригун Ярослава Сергіївна • 1984 р.н. • від Київськсіі обласної партійної. організаЦІї полm.чнсіі Народної Парlіі; Федоренко Св~лана Василівна, 1982 р.н. • від Броварськсіі районнсіі організаціі політичної nap'lii "Нова Політика";

організаціі полm<чНОі naplii ·наша Україна";

Коваль Володимир Миколайович, 1988 р.н. • від Броварської районної nартійної організаціі полm.чної napnї "Сильна Україна" ; Лозицька Любов Вікторія, 1985 р.н. • від Броварської районНОї організаціі Комуніістичної' парlіі України;

1982 р.н. • від кандидата у депутати в

одномандатному виборчому окрузі Нич Наталіі Миколаївни; Залоза катерина Володимирівна, 1987 р.н.• від Броварської

районної партійної організаціі nолітичНО· naplii "СІІПьна Україна";

Ходос Ольга Юріївна, 1989 р.н. • від кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі Заварицької сільської ради Атюцького Павла Вадимовича; Хохлова Діана Олександрівна, 1990 р.н. • від Броварської районної організаціі Поліичноі' nap'lii "Зелені". Зазммсwа діпьнична 8ІІборча комісія

3

22 жовтня 2010 року

1986

р.н.

від

Заступник голови комісіі ·Філіпов В'ячеслав Станіславович,

1987 р.н.

від Броварської· районної· nартійНОі організаціі Українськоі соціал·

деwкратичної партії.

Секретар комісії· лебединець Тетяна Володимирівна,

1968 р.н.

·від

Броварської районної організаціі Комуністичної пар'Ііі України.

Члени комісії: Баранова Юлія Олександрівна, 1988 р.н. ·від Київськоі обласної організаціі Українськоі Республіканської nap'liii "Собор"; Березанська Оксана Василівна, 1978 р.н.• від Броварської районНОі організаціі Полm<чної naplii "Фронт змін"; Егорова Галина Георгіївна, 1955 р.н. • від кандидата на посаду Л~івського сільського голови Пінчук Лідіі Аркадіївни; Лебединець Роман Валерійович, 1988 р.н. • від БроварсЬКОі районноі партійної організаціі Парlіі регіонів; Сехно Людмила Микайлівна, 1960 р.н. • від кандидата на посаду Л~івського сільського голови Лося Валентина Болеславовича; Стрелкова Тетяна Олександрівна, 1948 р.н. ·від КИївської обласної організаціі Комуністичної nap'lii Украіни;

Топочко Людмила Іванівна,

1962 р.н. • від Броварської районної

nартійНОї організаціі Народної naplii; Трохименко Наталка Миколаївна, організаціі Народної парlіі;

1978

р.н.

від Киівськсіі обласної

Туней Анастасія Михайлівна, 1990 р.н. • від Броварської районної партійНОі організаціі Полm.чної naplii ·сильна Україна"; Туней Тамара Микайлівна, 1967 р.н. • від кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі Літківської сільськоі ради Войтенка Миколи Івановича; Чех Алла Василівна, 1984 р.н. • від Київської· обласНОї організаціі Парlіі регіонів; Шило Оксана Леонідівна, 1973 р.н. • від Броварської· районнсіі партійНОі організаціі "Всеухраінського об'єднання "Батьківщина"; Штурмак Св~лана Іванівна, 1991 р.н. · від Броварської районної nартійної організаціі Полm<чної nap'lii "Нова пол~ика".

Шусть Оксана Васипівна, 1972 р.н. • від Броварської районноі партійНОі організаціі "Всеукраїнського об'єднання "Свобода"

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА


4

П'ятниця,

Літочrсівсwса дjnW8tчнa виборча ІСОМісіІІ с. Літочки Ііроеарськоrо району КІіВСW<ОЇ обпасті с. Літочки, вуд, Червоноармійська, 18А (приміщеннІ cinw:a.«oї ради)) Голова комісії - Ігольнікова Марина Вікторівна, 1967 р.н. - від Броварської районної партійної організаціі Партіі регіонів; Заступник голови комісії- Ігольнікова Віра Василівна, 1958 р.н.- за поданням від голоеи Броварської районної виборч6і комісії. Секретар комісії- Кириченко Ольга Юріівна, 1992 р.н. -від .андидата на посаду Літочківського сільського голови Дасіка Олега Васильовича. Члени комісії: Гайдак Катерина Григорівна, 1946 р.н. - від КИівськОі

06032 (07410

обласної організаціі Украі'нськоі· соціал-демократичної· партії;

Гайдак Лілія Анатоліївна, 1977 р.н. -.від БроварськОї районнО партійної організацff "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина";

Гайдак Ольга Миколаївна,

р.н.

1956

- від КИївської обласної

організаціі Народнеі napm;

Гапон Василь Федорович, 1948 р.н. - від Броварської районнОї партійної організаціі Політичної. партіі "Нова політика"; . Ігольніков Михайло Вікторович, 1980 р.н. - від КИівськоі обласної організаціі Партіі регіонів; Климась Олександр Миколайович, 1982 р.н. - від Броварськоі районної організаціі КомуністичнОї партіі· України; Кулик Юрій Віталійович, 1962 р.н.- від КИівськоі обласної· організаціі КомуністичнОї партіі;

Тарасенко Любов Дмитрівна, 1973 р.н. - від КИіsськоі обласної організаціі Украі·нської Республіканськ6ї партііі "Собор"; Хижняк Людмила Андріївна, 1958 р.н. - від Броварської районної організаці Політичної· партіі "Фронт змін". ЛітІнсісаока дjпьнична виборча ІСОМісіІІ с. Собопівка 6роварськоrо району КиііІської обпасті 06033 (07410 с. Собопівrса, вуд. ~. 4А (приміщенІtІІ cinьc:ьrcoro rcnyбy)) Голова комісії - Онопрієнко Василь Васильович, 1946 р.н. - від Київської обласної організаціі Народної партіі. Заступник голови комісії- Мироненко Галина Іванівна, 1962 р.н. -від Броварської районнОї організаціі Політичної "Фронт змін". Секретар комісіІ - Куделя Володимир Мусійович, 1943 р.н. - від Киівськоі обласної· організаці' Комуністичної Украіни. Члени комісії: Андріяш Павло Миколайович, 1954 р.н. - від Броварського районного осередку ПарТІї Захисників Вhчизни; Ермолко Альона Григорівна, 1988 р.н. - від Броварської районної організаціі ПоліичнОі партіі "Зелені"; Єрмолко Лідія Сергівна, 1956 р.н. - від Броварської· районнОї

napm napm

організаціі Комуністичної парт;· України;

Козел Ганна Микайліана, 1954 р.н. - від Броварськоі· районнОї партійної організаЦІї Політичної парТІї "Нова політика";

Корендюк Воподнмир Олексійович, 1963 р.н. - від Броварської районної пар~йної організаціі Народної napm; Мироненко Лариса Антонівна, 1964 р.н. - від КИївської обласної організаціі Украінської· соціал-демократичної партіі; Москаленко Станіспав Анатолійович, 1974 р.н. - від кандидата в депутати до Броварської районної ради Кукшина Василя Михайловича; Пов' якель Маргарита Олексіївна, 1961 р.н. -від Броварської районнОї партійнОї організаціі Партіі регіонів; Покрасьон В~алій Миколайович, 1978 р.н. - від Київської обласної· організаціІ "Наша Украі'на";

Стойчан Катерина Андріївна, 1948 р.н. - від КИівськоі обласної організаці Партії регіонів; Фуцур Любов Миколаївна, 1957 р.н. - від Київської обласнОї організаціІ Української Республіканської партіІї "Собор".

Моrсрецька дjпьнична виборча комісіо с. Мсжрець Броварськоrо району КиііІсwrої обпасті 06034 ( 07425 с. Мокрець, вуд. Нова, 2А (приміщеннg Мокрець«ОЇ 30W І·НІ ст.)) • Голова комісії- Чернишов Микола Іванович, 1954 р.н.- від КИівськоі обласної організац;· Комуністичної

napm Украіни.

Заступник голови комісії- Назарова Ольга Миколаївна,

1983

р.н.

-

від Київської обласнОї організаці. Народної партіі.

Секретар комісff - Посідзей Ольга Олександрівна, 1968 р.н. - від БроварськОї районної організацjі Політичної. партu "YfJI>P' В~ія Кличка".

Члени комісіІ: Залізняк Андрій Андрійович,

1944 р.н. -від Броварської

районної організаці Комуністичної партіі України; Кабанець Катерина Анатоліїна, 1959 р.н. - від Броварськоі· районної партійної організаціі Політичної партіі "Сильна Україна"; Карбовська Дарина Миколаївна, 1989 р.н. - від БроварськОї районної партійнОї організаціі Партіі регіонів; Кулінко Людмила Григорівна, 1972 р.н. - від кандидата на посаду сільського голови с. Мокрець Отроха Миколи Миколайовича;

Люшня Вапентина Володимирівна,

1989 р.н. - від Київської обласної

організаціі Парті1 регіонів; Маховка Лариса Микайлівна, 1967 р.н. - від Броварської районної організаціі Політичної партіі "Фронт змін"; Монойпенко Надія Миколаївна, 1964 р.н. - від кандидата на посаду Мокрецького сільського голови Косгенкової Надіі В~аліівни; Неділька Наталія Михайлівна, 1974 р.н. - від Броварської районної Української НароднОї партіі; Отрох Андрій Степанович, 1953 р.н. - від БроварськОї районнеі партійної. організаціі "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина"; Помошко Ганна Іванівна, 1952 р.н. - від Броварськоі· районної організаціі СоціалістичнОї партіі Україн Суковій Ольга Святославівна, 1973 р.н. - від Броварської районної партійної організаціі Політичної партіі "Нова політика"; Туренок Наталія Миколаївна, 1984 р.н. - від Київськоі· обласної організаціі Української Республіканської партііі "Собор";

Чернишов Сергій Миколайович,

1991

р.н.

- від КИівськоі обласної

організаціІ "Наша Україна".

Моrсрецька дjпьнична виборча комісіо с. Бервицо Броварськоrо району КиїВСW<ОЇ обпасті 06035 (07425 с. ІіервиЦ!І вуп. Радrrна.о) (~ буДИІІКJ куІІЬтури) Голова комісії- Карпенко Ольга Іванівна, 1949 р.н.- р.н.- від Броварської районної партійної організацjі Політичної

napm

"Нова політика-. Заступник голови комісії- Загробний Ігор Вацпавович, 1968 р.н. -від Броварського районного осередку Пaprn Захисників Вhчизни. Секретар комісії- Тищенко Оксана Ігорівна, 1989 р.н.- від Київської обласної організаціі Народної naprn. Члени комісії: Дмитренко Антоніна Андріївна, 1947 р.н. - від Броварської районнОї партійної організацjі Політичної ПарТІЇ "Сильна Україна"; Люшня Володимир Миколайови, 1958 р.н.- від кандидата в депутати до Киівськоі обласної ради Вайсфельдв Леоніда Ароновича; Марфутко Вапентина Володимирівна, 1966 р.н. - від Броварської районної організаЦІї Української Народної партіі; Марченко Се~лана Мкопаівна, 1985 р.н. - від БроварськОї районної· партійнОї організаціі Партіі регіонів; Москаленко Любое Федорівна, 1957 р.н. - від Броварської районної організаціі Політичної· партіі "Фронт змін"; Москаленко Лілія Серіівна, 1989 р.н. - від Броварської районної партійної організаціі Парm регіонів;

Настичук Ваднм Сергійович,

1987

р.н.

- від КИіаської обласноі

організаціі Украінської соціал-демократичної парm·;

Нестеренко Натапіо МикОпаівна,

1957

р.н.

- від КИівськоі обласної

організаціі Комуністичної партіі України; Філімончук Катерина Феодосіївна, 1948 р.н. - від Броварської районної організаціі Політичної парТІЇ "УдАР" Віталія Кличка"; Харлам Ганна Олександрівна, 1989 р.н. - від Броварської районної

партійнОї організаціі "ВсеукраіНського об'єднання "Батьківщина"; Безручко Галина Дмитрівна, 1985 р.н.- р.н. -від Київської обласної організаціі Партіі регіонів; Яременко Зінаїда Іванівна, 1962 р.н. - від Броварської районної організацff Поліичи6і партіі "Зелені"; Яроцька Оксана Анатоліївна, 1986 від Броварської районної політичної організаціі Народної партіі.

ПпосІСівсьаrа діІІЬнична вмборча ІСОМісіІІ с. Ппоске &роварськоrо району І<мііІс:ь«ої обпасті 06036 (07450 с. Ппоске вуд, Леrіна, 1 (llnoc:acirlcwal 30W 1-UI с:туnеніа)) Голова комісії- Яворська Валентина Болеславівна, 1965 р.н. - від КИївської обласної· організаціі Партіі регіонів.

Заступник голови комісії- Дрлга Наталія Олегівна,

1985

р.н.

-

від

Броварської районної партійнОї організацU' Народної. Партії.

Секретар комісії

- Завадська Се~лана Борисівна, 1972 р.н. - від

Броварська районна організаціі Парті. регіонів.

Члени комісії: Адаменко Віктор Анатолійович, 1973 р.н. Броварської районної організаціі Політичної партіі "Зелені";

Адаменко Тетяна Василівна,

1973

р.н.

-

від

- від Київської обласної

організаЦІї "Наша Україна";

Береська Оксана Юріївна, 1972 р.н. організаціі Народного Pr1lf Украіни; Бориска Наталія Віталієвна, 1971 р.н.

-

від Броварської районної

- від Броварської районної партійної організаціі Політичної партіі "Сильна Україна"; Григорук Василь Олександрович, 1962 р.н. - від Київської обласної організаціі Українськоі соціал-демократичної· партіі;

Даниленко Юрій Миколайович, 1982 р.н. - від КИівськоі обласної організаці Народної партіі; Конюшенко Віта Василівна, 1982 р.н. - від Броварської районної партійнОї організаціі "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина"; Кокун Наталія Григорівна, 1962 р.н. - від КИівськоі обласної організаціі Комуніспtчноі парm Украіни; Лоєвська Юлія Володнмирівна, 1979 р.н. - від кандидата в депутати в одномандатному виборчрму окрузі Плосківськоі сільської· ради .Волківської Вікторії Анатоліївни; Пазич Максим Миколайович, р.н. - 1985 р.н. - від кандидата у

НОВІ

rазета виходить з 17 квітни 1937 року

22 жовтня 2010 року депутати до КИівськоі обласної ради виборчого округу N!12 с. Плоске, Вітера Максима Кононовича; Ткаченко Св~лана Миколаївна, 1963 р.н. -від БроварськОї районної партійнОї організаці' "~ІНСЬКОГО об'єднання "Сеобода";

Фесюк Євгенія Васитвна,

р.н.

1951

- від КІіівськоі· обласної

організаціі Української Республіканської партіі "Собор";

Шестопал Юлія Юріївна, 1988 р.н. - від кандидата на посаду Плосківського сільського голови ~ Лідіі Сергffвни;

Шпіньковська Ніна Андріївна,

1947 р.н. - від Броварської районної

організаціі Комуністичної nарТІї Украіни Броварської районної організаціі КомуніспtчнОі пaprn України;

Юрченко Оnександр Миколайович,

р.н.

1985

- від Броварської

районнОї організаЦІї політичної партіі "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка";

Явтуwенхо Лариса Олександрівна, 1963 р.н. - від Броварської районнОї партійної організаціі ПолітичнО~Нова політика". ІІоrребська діпьнична комісіrІ С. Поrреби liporrapcwroro району Ки'ІіrсІокої області 06037

(07416 с. l1orDe&r вуп. Капініна,7 (приміщеннrr wкопм)) Голова комісії- r~ко Марина Павлівна, ИІ66 р.н. -від Броварської

районної організаціі Комуністичної партіі Украіни. Заступник голови комісії- Улещенко Валентина Олексіївна, - від КИівсько1 обласної організаціі Народної партіі.

Секретар комісії

1957 р.н.

- Бикова Наталія Федорівна, 1974 р.н. - від

Броварської районної партійної організаціі Партіі регіонів. Члени комісї: Баранова Людмила Анатоліївна, 1978 р.н. - від БроварськО. районної партійної організаціі Політичної "Сильна Україна";

Баришпалець Віктор Петрович,

napm

р.н.

1956

- ВІД Броварського

районного осередку Партіі Захисників Вhчизни; Бондаренко Віра Григорівна, 1962 р.н. - від кандидата на посаду

Погребського сіrіьськоrо голови Бруєнка Миколи Івановича; Бондаренко Людмила Іванівна, 1968 р.н. -від БроварськОї районної· організаціі Поліичноі партіі "Залені"; Бойко Олександра Оnексіівна, 1957 р.н. - від кандидата на посаду Погребського сільського голови Глевацького Олександра Дементійовича; Бугаєнко Марія Романівна, 1959 р.н. - р.н. - від КИівськоі обласнОї організаціі Українськоі· соціал-демократичної партіі;

Дереза Ольга Василівна,

1963

р.н.

від Броварської районної

-

партійної. організаціі Політичної партіі "Нова політика";

Дивак Катерина Іванівна, 1948 р.н. - від Броварської районної пар~йноі організ;Іцff "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина ; Іваное Євгеній Анатолійович, 1979 р.н. - від КИівськоі обласнОї організаціі Комуністичної парm України; Кияниця Валентина МикоJІ<іівна, 1970 р.н. - Броварська районна партійна організація Єдиного Центру; Литвиненко Галина СтепанІвна, 1954 р.н.- від Броварської районної організаціі ПолітичнОї партіі "Фронт змін"; Міненко Ольга Степанівна, 1968 р.н. - від Броварської районної партійної організаціі "Воеукраінськоrо об'єднання "Свобода"; Науменко Любов Трохимівна, 1948 р.н. - від кандидата в депутати до КИівськоі обласної ради Вітера Максима Кононовича; Січна Катерина Антонівна, 1954 р.н. - від КиіВськоі обласної· організаціі Українськоі Республіканської· партііі "Собор"; Січний Микола Васильович, 1954 р.н. - від Киівськоі обласнОї організаціі ПарТІї регіоніе;

Яворенко Валентина Іванівна,

1960

р.н.

від Київської обласної

-

організаціі "Наша Україна";

Ярош Наталія Ваперіівна, 1982 р.н. - від Броварської районнОї організаціі Української Народної партіі. Пухіаська діnьнична вмІWwа комісіо

районного осередку Партіі Захисників Вhчизни; Темюк Ірина Анатоліївна, 1971 р.н. - за ладанням голови Броварської районної виборчої комісії; Ячник Ганна Григорівна, 1989 р.н. - від Броварсько1 районної партійнОї організаціі "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". РуДІІІІІСЬІ(І діnьнична вмборча ІСОМісіІІ с. РуДІІІІ &роварськоrо району КмііІс:wшї обпасті 06041 (07430 с. РудtІІІ, вуд. чапаєаа, 22 (будинсж куда;rр))

Голова комісії-Соболь Ніна Анатоліївна, 1962 р.н. -від Броварської

районної організаціі КомуністичнОї партіі України.

Заступник голови комісn- Скок Вапентина Василівна, Броварської· районної nартійної. організаціі Партіі регіонів.

1955 р.н.

-від

Секретар комісії - Волощук Світлана Вікторівна, 1980 р.н. - від Київської обласної організаціі УкраїнськОі Республікан-ської партііі "Собор". Члени комісії: Булах Людмила Григорівна, 1978 р.н. - від Київської обласної організаціі Комуніспtчної партіі України; Гречко Любов Іванівна, 1955 р.н. - від Броварської· районної партійної організаЦІї Народної лартіі;

Дідик Оксана Володимирівна,

1987

р.н.

-

від Броварської· районної

організаціі Соціалістичної· партіі Украіни;

Заріцька Ольга Григорівна, 1982 р.н. - від Броварського районного осередку Партіі Захисників Вhчизни; Маркіна Софія Петрівна, 1956 р.н. - від БроварськоІ районної організаціі Поліичноі партіі "Зелені"; Марчук Зоя Олександрівна, 1979 р.н. - від Броварської районної організаціі ПолітичнОї партіі "Фронт змін";

Нагорна Людмила Василівна,

р.н.

1957

- від Київської обласної

організаціі Української соціал-демократичної партіі;

ПіГ><астій Олександр Андрійович,

1954

р.н.

- від Броварської

районної партійної організації "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина"; Руда Лариса Миколаївна, 1971 р.н. - від Київської обласної організаціі Партіі регіонів; Руденко Оксана Григорівна, 1972 р.н. - від Броварської районної партійної організаціі Політичної партіі "Нова політика";

Сидорко

Anna

Миколаївна,

1986 р.н. -

від кандидата в депутати до

КИівськоі обласної ради виборчого округу N2 12 с. Рудня В~ера Максима Кононовича; Скоробагатько Надія Павлівна, 1952 р.н. - від КИївської обласної організаціі "Наша Україна"; . Соловей Людмила Миколаївна, 1975 р.н. -від Української Народної Парm; Фролова Ольга Анатоліївна, 1951 р.н. - від Броварської· районної партійно! організаціі Української соціал-демократичнОї партіі; Хвостицька Вікторія Миколаївна, 1974 р.н. - від Броварської районної партійної організаціі Політичноі· партіі "Сильна Україна"; Шевченко В~алій Федорович, 1968 р.н. - від КИівськоі обласної організаціі Народної партіі.

Русанівсьо<а ди.- вмборча.ІСОМісіІІ с. Русанів &poeapcьroro району Ки'rіrської області 06042 {07453 с. Pycaria, вуд. Леrіна, 105 (спорrивний зап НВК "ЗОW 1-111 ст. дитсадок")) Голова комісії - Божук Ганна Іванівна, 1961 р.н. - від КИївської обласної організаціі Українськоі Республіканської· партііі "Собор". Заступник голови комісії - Зінь Оксана Романівна, 1958 р.н. - від Броварської районнОї організацff Політичної. партіі "Фронт змін". Секретар комісії- Жежер Тетяна Юріївна, 1967 р.н. - від КИівськоі обласної. організаціі Комуністичної партіі Украіни.

Заступник голови комісії- Філоненко Олена Іванівна, 1952 р.н. -від БроварськОї районної. організаціі Політичної партu "Фронт змін". Секретар комісії - Нем'ята Любов Володимирівна, 1974 р.н. - від Київської обласної організаціі Українськоі· соціал-демократичнОї партіі. Члени комісії: Безнаська ·Анатолій Степанович, 1954 р.н. - від Броварського районного осередку Пap~rn Захисників Вhчизни;

Члени комісії: Божук Олена Володнмирівна, 1984 р.н. - від Броварської районної партійної організаціі Народної партіі; Вірич Світлана Петрівна, 1967 р.н. - від КИівськоі обласнОї організаціі "Наша Україна"; Жук Ганна Федорівна, 1947 р.н.- від БроварськОї районн01 партійної організац;· "Всеукраі·нського об'єднання "Батьківщина"; Калінкін Павло Павлович, 1968 р.н. - від Броварської· районної організаціі Комуніспtчноі партіі України; Корнева Наталія Борисівна, 1976 р.н. - від Броварської районної. партійнОї організаціі Політичної· партіі "Нова політика". Литовченко Ріта Миколаївна, 1991 р.н. - від Броварськоі. районної

політичної організаці Народної партії;

партійнОї організаціі Політичної парТІї "Сильна Україна"; Павлушко Галина КоСтянтинівна, 1972 р.н. - від КИївської обласної

с. Пухівка 6роварса.коrо

(07413

~ої обпасті 06038

с.Пухівка вуд.Піонеріmухівсwса 30W 1-111 ступенів))

Голова комісії- Леонова Тетяна r1етрівна,

1984 р.н. - від КИівськоі·

обласної організаціі Партіі регіонів.

Гиренко Ьогдан Костянтинович,

Дунаєвська Валентина ІванІ!на,

1984 р.н. - від Броварської районної

1955 р.н.-

від кандидата в депутати

в одномандатному виборчому окрузі Пуківської сільської ради Джебки Миколи Петровича;

Козуля Вапентина Іванівна,

р.н.

1988

- від Київської обласнОї

організаціі Комунісгичної партіі України;

Козуля Оксана Євгенівна, 1965 р.н. - від Броварської районнОї партійної організаціі Політичної партіі "Нова політика"; Корнієнко Володимир Петрович, 1953 р.н. - від кандидата в депутати до КИівськоі· обласної ради Вітера Максима Кононовича; Литовченко Ольга Станіславівна, 1980 р.н.- за пОданням від голови

Броварської районнОї виборчої комісії; Манилюк Алла Миколаївна, 1984 р.н. - від Броварської районної політичнОї організаціі Народної парті1; Марченко Володимир Михайлочич, 1970 р.н. - від Броварської районної парrйної. організаціІ Політичної партіі "Сильна Україна";

Марченко Оксана Григорівна, 1983 р.н. - від кандидата на посаду Пухівського сільського голови Беtщик Лесі Володнмирівни; Паламар Олена Станіславівна, 1986 р.н. - за поданням ВІД голови Броварської районноі· виборчОї комісії; Писаренко Ніна Іванівна, 1954 р.н. - від Броварської· районнОї партійнОї організаціі "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина";

Покидько Антоніна Василівна,

1953

організаціі "Наша Україна";

р.н.

- від КИівськоі обласної

Русінов Віталій Олександрович, 1983 р.н.- від Броварсько1 районнОї партійної організаціі Партіі регіонів; Топольська Олена Василівна, 1973 р.н. - за поданням від голови БроварськОї районної виборчої комісії;

Федоренко Оксана Станіспавівна,

р.н.

1975

- від БроварськОї

районної організаціі Комуністичної nартіІ України;

Флорін Сергій ВіІстороеич, 1972 р.н. - від КИївської обласної організаціі Украінської Республіканської партііі "Собор".

PoJciвcwGI діпwаична ~а комІсіІr

с. Рожівка Броварсо.кого району Киііської обпасті 06039 Pmкiua, вуп. Паркова, 10 (cinr.cworii бу,..._ культури)) Голова комісії - шеверун Наталія Миколаївна, 1980 р.н. - від Броварської районної партійнОї організаціі Партіі регіснів. Заступник голови · Шита Наталія Федорівна, 1961 р.н. - від Броварської районнОІ пар~йної організацff "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". Секретар комісіі - ІІоп)uІенко Віра Микопаівна, 1953 р.н. - від КИївської обласнОї організацff Української Респубпканськоі партііі "Собор". Члени комісії: Галецька Св~лана АнатолІївна, 1977 р.н. - від Броварського районного осередку Партіі Захисників Вhчизни; Коваль Володимир Сергійович, 1930 р.н. - від Броварськоі районної організаЦІї Політичної партіі "YIJN'" Віталія Кличка"; Марченко Любое Дмитрівна, 1958 р.н. - від Київської обласнОІ організаціі Партії регіонів;

(07412 с.

Пономаренко Микола Якович, 1957 р.н. - від КИївської обласноі. організаціі Українськоі· соціал-демократичної партіі;

Приходько Любов Олексіівна 1961 р.н. - від Броварськоі· районнОї партійнОї організаціі Політичної партіі "Нова політика".

організаціі Партіі регіонів;

Пильтяй Оксана Григорівна,

1976 р.н.

-від кандидата в депутати до

Броварської· районної ради МаЦІСка Бориса Петровича;

Писана Ганна Борисівна, 1970 р.н.- від Київської обласної організаціі Народної партіі; Сімонова Ніна Григорівна, 1951 р.н. - від Броварської районної партійнОї організаціі Партіі регіонів;

Семенюк Любов Миколаївна,

1963 р.н. - від Броварського районного

осередку Партіі Захисників Вhчизни;

Соловей Ірина Василівна,

1983 р.н. - за поданням голови

Броварської районнОї виборчої комісії Строкач Галини Микопаівни; Соловей Катерина Володимирівна, 1949 рік народження - від Броварської районної організаціі Єдиного Центру; Соловей Ірина Петрівна, 1967 р.н. - від Броварськоі районної організаціі Народного Pr1lf України; Юрченко Наталія Віталіївна, 1972 р.н. - від Броварської районної партійної. організаціі Українськоі соціал-демократичної· партіі.

СвіrмпІоНІtІСІоКа діnьнична виборча ІСОМісіІІ с~ СвіІ'ІІІtьня Броварського району Киііrської обпасті 06043 (07444 с. СвітrrпьнІ, вуп. Короnьова, 2 (приміщенНІІ сіnьсьrсої ради)) Голова комісії - Колеснік Людмила Дмитрівна, 1961 р.н. - від кандидата на посаду Світильнянеького сільського голови Лях Наталії Іванівни; Заступник голови І комісії- Коновалова Ольга Сергіївна, 1955 р.н.­ від Броварської районної партійної організаціі Партіі регіонів. Секретар комісії - Онученко Лариса Іванівна, 1959 р.н. від Броварської· районної організаціі Комуністичної партіі Украіни. Члени комісії: Андрущик Ваперій Миколайович, 1970 р.н. за поданням голови Броварськоі. районної виборчОї комісі·; Андрущjк Ніка Олександрівна, 1975 р.н. - від КИївської обласнОї організаціі Партіі регіонів;

.

Бондар Катерина Дмитрівна, 1962 р.н. - від БроварсЬКої районної організаціі Поліичноі партіі "Зелені"; Глошенюк Св~лана Mltj(OIIaiilнa, 1978 р.н. -від Броварської районної

організаціі Політичної партіі "Фронт змін"; Горбач Микола Петрович, 1965 р.н. - від КиівськОі обласної організаціі НароднОї партіі; Кібець Зоя Григорівна, 1966 р.н. - від Броварського районного осередку Партіі Захисників Вhчизни; Комісаренко Наталія Миколаївна, 1981 р.н. ·- від Броварської·

районної партійнОї організаціі Народної партіі; Кот Вікторія Віталіївна, 1976 р.н. - від Броварської районноі· партійної

організаціі Політичної партіі "Нова політика"; Лайок Марія Миколаївна, 1989 р.н. - від Броварського районного осередку Партіі Захисників Вhчизни;

Олійник Інна Микайлівна, 1992 р.н. - від .андидата на посаду сільського голови Олійника Михайла Васильоежа; Продченко Любов Василівна, 1965 р.н. - від Броварської районної

від Броварської районно1

партійної організаціі Українськоі. соціал-демократичної· партіі; Скарnецька Любов Федорівна, 1953 р.н. - віц Броварської районнОі партійної організаціі "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина";

Федорченко Ганна Дмитрівна, 1980 р.н. - від Київської обласної організаціі ·наша Україна"; Шита Людмила Вікторівна, 1989 р.н. - від кандидата на посаду Рожівського сільського голоеи Величенко Софіі Дмитрівни; Шитий Євгеній Михайлович, 1988 р.н. - від Броварської районної організаці Папітичної Партіі "Фронт Змін"; Яшник Микола Федосійович, 1961 р.н. - від БроварськОї районної організаціі політичної партіІ"Сильна Укра~на";

Суюндуков Ігор Ваперіанович, 1969 р.н. - за поданням голови Броварської районної. виборчої комісії; Суюндукова Наталія Миколаївна, 1972 р.н. - від КИівськоі обласноІ організаціІ Украінської соціал-демократичнОї партії; Фещенко Галина Миколаївна, 1961 р.н. - від Київської· обласнОї організаціі Комунісгичної. партіі Украіни; Чернюк Вапентина Володимирівна, 1962 р.н. - від Київської обласної· організаціі Українськоі Республіканської napmї "Собор".

Рубанка Віра МикО!Іаіsна,

р.н.

1962

- від КИівськоі обласнОї

організашї Народної партіі; Серьогін Віктор Миколайович, 1937 р.н. організаціІ Комуністичної партіі Украіни;

-

Рожнівсwса дjпьнична виборча комісіІ

с. Рожни Броварсwсоrо

(07412

Киі8Q,коі' обпасті

-

Голова комісії - Дворник Наталія Олександрівна, Київської· обласної· організаціі Партіі регіонів.

1965

Заступник голови комісії- Захарченко Лариса Леонтіївна,

р.н.

(07423 -

від

1980 р.н.­

від кандидата на посаду Рожнівського сільського голови Мехед Тетяни Іванівни. Секретар комісії - Довгодько Катерина Петрівна, 1963 р.н. - від Броварської районної організаціі Комуністичної партіі Украіни.

Члени комісії: Барланицька Вапентина Іванівна, 1965 р.н. - від Киівськоі обласної організаціі "Наша Україна"; Баrок Галина Сергіївна, 1967 р.н. - від Броварської районнО! партіііної організаціі Політичної· партіі "Сильна Україна"; Брикса Людмила Василівна, 1972 р.н. - від Броварської районної партійної організаціі Партіі регіонів. Брикса Олег Олексійович, 1969 р.н. - від Броварської районної партійної організаціі Народної партії; Галушка Тетяна Миколаївна, ·1976 р.н. - від Київської· обласної організаціі Украінської· Республіканської партііі "Собор·; Дернова Ірина Миколаївна, 1984 р.н. - від Броварської районної організаціі Політичної партіі "Фронт змін"; Кабиш Владислава Володнмирівна, 1972 р.н. - від Броварськоі. районної. організаціі Поліичноі партіі "Зелені";

Кабиш Володимир Іванович, 1969 р.н. - від КИівськоі обласної організаціі Українськоі соціал-демократичної napтn;

Карпова Валентина Миколаївна,

1963

р.н.

- від КИівськоі обласної

організаціі Комуністичної партіі Украіни;

Кримець Наталія Валентинівна,

1968

Розміщення реклами: телефон

р.н.

-

СемиІІОJІІСівсwса діпьнична виборча комісіІ с. Семиnопrси lipollapcьroro району Ки'ІіІської обпасті

06040

с. РоJrсни, вуп. ur::,'41 Г (будинок кут.тури))

від Броварського

06044

с.Семиполки вуп.Карпа Мщжса,77 (приміщеннІ Ceмиnonrciвcw<Oro НВК))

Голова комісії - Потоцька Олена Апексіівна, 1961 р.н. - від Броварської районної організаціі Соціалістичної партіі Украіни. Заступник голови І комісії- Сосновська Валентина АнатолUвна, 1966 р.н. - від Броварської районнОї партійної організаціі "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". Секретар комісії- Кострова Зоя Анатоліївна, 1972 р.н.- від Киівськоі обласнОІ організаціі Комуністичної парm Украіни. Члени комісії: Василенко Тетяна Микопаівна 1971 р.н. - від Броварської районнОї організаціі Політичної партіі "Фронт змін";

Гамалій Ігор Геннадійович, 1990 р.н. - від Броварської районної партійної організаціі Партіі регіонів; Гаращук Надія Григорівна, 1967 р.н. - від Київської· обласної організаціІ УкраїнськоІ соціал-демократичнОї партіі; Зикий Олег Олегович, 1991 р.н.- від Броварської районнОї партійної органІзаціІ Народної партіі;

КІбець Зоя Григорівна, 1966 р.н. -за поданням голови Броварської районної виборчої комісії Строкач Галини Микопаівни; Коваль Тетяна Петрівна,

1974

р.н.

-

від Броварської. районної

органІзаціі політичної парті1"Сильна Україна"; Колюланова Олена Анатоліївна, 1969 р.н. - від Київської обласної органІзаціі Партіі регіонів; · Откидач Микола Кузьмич, 1951 р.н. - від Броварської районної організаціі Політичної· партіі "УдАР" Віталія Кличка"; Печура Михайло Олегович, 1988 р.н. - від Броварськоі· районнОї

5-59-19,4-23-26.

]І(ИnІІ

партійнОї організаціі Народної nарті1;

Поліwко Маргарита Микопаівна, 1972 р.н. -від Броварської районної партійної організаціі ПолітичнОї партіі "Нова політика"; Філіпов Вячеслав Васильович, 1971 р.н. - від Броварської районної партійної організаціі НароднОї партіі.

С.Мпотсівсьu д;-ична вмборча комісіrІ с. Семипопки Ііроеарськоrо району КмііІс:wшї обпасті 06045 (07423 с.Семиnопки вуп.Киїеа.ке woce, 113 прим;щ­ СемІІІТОІІІСЇ8СІоІ будинку куІІЬтури)) Голова комісії - Передерій Валентина Миколаївна, 1974 р.н. - від Броварської районної партійної організаціІ' Партії регіонів. Заступ- голови І комісіІ.- Кібець Сергій Микайлович, 1965 р.н.- від Київської обласнОї організаціі Української Республікан-ської партіі "Собор".

Секретар комісії - Пасіхова Оксана Олександрівна, 1972 р.н. - від КИівськоі обласної організаціі Партіі регіонів.' Члени комісії: Вдовиченко Людмила Микайлівна, 1967 р.н. - від Київської обласнОї організаціі Комуністичної партіі Украіни; Дужіtк Лідія Анатоліївна- 1955 р.н. -за поданням голови Броварської районної виборчої комісіі; Кравець Володимир Миколайович, 1956 р.н. - від Броварської районної· партійної організаціі НароднОї партіі;

Костюк Віктор Іванович, 1967 р.н. - від Броварської районної організаціі Політичної· партіі "Фронт змін"; Пантась Се~лана АнатоліІ·вна, 1986 р.н. - від Киі·вськоі обласної організаціі Народної партіі;

Пасіхов Олександр Вололимирович,

1990

р.н.

' від Київської

обласної· організаціі Украінської· соціал-демократичної партіі;

Поживил Вапентина Миколаївна, 1974 р.н. - від Броварської районної організаціі політичної nap-ru· "Сильна Україна"; Поживіл Сергій Олександрович, 1992 р.н. - від Броварської районної організаціі Українськоі Народної партіі; Сальнікова Ольга Іванівна, 1961 р.н. - від Броварської· районнОї партійної організаціі Політичної партіі "Нова політика"; Сердюк Вікторія ОлексіІ8на, 1976 р.н. - від Броварського районного осередку Партіі Закисників Вітчизни; Федяніна Юлія Віталіївна, 1990 р.н. - за поданням голови Броварської районної виборчої комісії Строкач Галини Миколаівни. Військове містечко

Семипопківсwса діІІ.нична виборча комісї• с. СемІІПОІІКИ Броварськоrо району Ки'Ііrської обпасті 06046 Віііськове містечко с-по- (при..вц- будинеку купьТJРІІ)) Голова комісії - Крамаренко Ніна Юріївна, 1966 р.н. - від

(07423,

Броварського районного осередку Партіі Захисників Вітчизни.

Заступник голови комісії- Рудько Людмила Микайлівна, 1964 р.н. від Київської обласної організаціі "Наша Україна"; Секретар комісії - Чубенко Тетяна Олександрівна, 1967 р.н. - від Броварськоі· районної· організаціі Соціалістичної партіі Украіни. Члени комісії: Варич Ірина Петріна, 1992 р.н.- від Київської обласної організаціі Комуніспtчної. партіі України;

Войтенко Анна Олександрівна,

1988 р.н. - від Броварської районної

організаціі політичної. партіі "Сильна Украі'на";

.

Гамалій Галина ГеннадіІіІна, 1967 р.н. - від Броварської районної організаціі Політичної. партіі "УДАР" В~ія Кличка"; Дмитренко Павло Дмитрович, 1943 р.н. - від Броварської районної організаціі Комуністичної партіі Украіни; Кібець Сергій Сергійович, 1988 р.н. - від Броварської районної. партійної організаціі Партіі регіонів; Крамаренко Андрій Олександрович, 1990 р.н. -від КИївської обласної організаціі Партіі регіонів;

МатвіЄнко Сергій Оnексійович, 1990 р.н. - від Броварської районної

партійної. організаціі Народн6і партіі;

Просяник Сергій Володимирович, 1978 р.н. - від Броварської районної. організаціі Пол~ичної партіі "Фронт змін"; Рябцов Олексій Сергійович, 1987 р.н. - від Броварської районнОї організаціі Поліичноі партіі "Зелені"; Бриль Юрій Петрович, 1968 р.н. -за поданням голови Броварської

районної виборчої комісіІ Строкач Галини Миколаївни; Лисиця Ірина ІванІ!на, 1983 р.н. - за поданням голови Броварської районноі. виборчОї комісії Строкач Галини Микопаівни; Шамрай Любов Сергіївна, 1952 р.н. - від Броварської районної партійнОї організацff Політичної. партіі "Нова політика".

Требухівська діпьнична виборча комісіо с. Требухів &роварськоrо району КиіВської області 06047 (07454 с.Требуха вyn.&poвapcr.u (ІІраrміценно Требухіrс:І>ІОЇ ЗОШ І-ІН ст.)) Голова комісії- Шиян Віталій Вікторович, 1972 р.н.- від Броварської районної партійної організаціі Партіі регіонів. Заступник голови комісії - Овдєнко Раїса Микопаівна, 1948 р.н. - від Броварської районної партійної організаціі "Всеукраїн-ського об'єднання "Батьківщина". Секретар комісії- Мельниченко Катерина Володимирівна, 1985 р.н.­ від Броварської районної організаціі Комуністичної партіі України.

Члени комісії: Грицан Ольга І0ріІ8на, 1987 р.н. районної організаціі Політичної парті· "Фронт змін";

ІГ><атенко Вадим Володимирович,

-

від Броварської

1988 р.н. - від КИівськоі обласної

організаціі КомуністичнОї партіі України;

ІГ><Зтенко Олена Костянтинівна,

організаціі Поліичноі. парТІї "Зелені";

1965 р.н.

-від Броварської районної

Корнійко Любое Данилівна, 1950 р.н. - від Броварської районної партійної організаціі Політичи6і парТІЇ "Сильна Україна"; Лавренко Світлана Олександрівна, 1990 р.н. - від КИівськоі обласнОї організаці. "Наша Україна"; Мельниченко Ольга Микопаівна, 1992 р.н. - від Броварської районнОї партійної організаціі Політичної nартіі "Нова політика". Обабка Сергій Іванович, 1961 р.н. - від Броварськоі· районної політичнеІ організаціі Народної партіі; Одноканнова Тетяна Степанівна, 1956 р.н.- від кандидата на посаду Требуківського сільського голови Кравця Романа Воподнмировича; Румянцев Дмитро Романович, 1972 р.н. - за поданням голови Броварської районної виборчоі комісії; Севіць!Са Надія Мефодіївна, 1956 р.н. - від КИівськоі обласної· організаціі ПарТІї регіонів; Самофалева Наталія Михайлівна, 1961 р.н. - від Броварської· районнОї організаціі Єдиного Центру; Сом Микола Петрович, 1973 р.н. - від КИівськоі обласної організаціі Народної партіі; Сон Олена Федорівна, 1952 р.н. - від кандидата на посаду Требуківськоrо сільського голови Мироненка Андрія Івановича; Тищенко Ніна Мефодіівна, 1951 р.н. - від КИіаської обласної організацff Українськоі Респубпіканськоі· партііі "Собор"; Товстенко Аліна Миколаївна, 1983 р.н. -від Броварського районного осередку Партіі Захисникі~ Вhчизни; Чуксіна Ольга Вікторівна, 1986 р.н.- від КИівськоі обласнОІ організаціі

=--

Українськоі· соціал-демократичної партіі.

Требухівська дjпьнична виборча комісіІ • Ки'І'вськОЇ обпасті

с. Требухів Ііроеарськоrо

(07454 с. Требухїа, ВJJI.

&poвapcr.ra

06048

Требухіrса,кої 3ОШ 1-111 ст.))

Головакомісn-Драч Ігор Миколайович, 19SВ р.н. -від Броварської

районної партійної організаЦІї Партії регіонів. Заступник голови комісn- Субина Надія Степанівна,

1959 р.н. - вщ Броварської районної партійнОї організаціі "Всеукраїн-ського об'єднання "Батьківщина". · Секретар комісії- Константинівський Олександр Павлович, 1989 р.н. - від Броварської районної організаціі Комунісгичної партіі Украіни. Члени комісії: Іванмцька Іжа МикО!Іаіsна, 1991 р.н.- від Броварської районної партійної організаціі Політичної ї "Нова політика";

Ковальчук Оксана Володнмирівна, ~ р.н. - від кандидата на

посаду Требухівського сільського голови ·Кравця Романа Володимировича; Козубенко Ганна Василівна, 1966 р.н. - за поданням голови

БроварсьКої районної виборчої комісії;

Комланець Ірина Ігорівна, 1975 р.н. - від кандидата на посаду Т ребухівського сільського голови Мироненка Андрія Івановича; Корнійко Тетяна Василівна, 1982 р.н. - від КИівськоі обласної організаціі Народної партіі;

Лужанська Вапентина Василівна,

1963

р.н.

- від Броварської

районної політичнОї організаціі Народної парті1; Матвієнко Антоніна Миколаївна, 1968 р.н.

- від Київської обласної· організаціі Украінської Республіканської nартіІї "Собор"; Матвієнко Наталія Вікторівна, 1992 р.н. - від КИівськоі обласної організаЦІї Партіі регіонів;

Мельниченко Олена Василівна, 1976 р.н. - від КИівськоі обласної організаціі "Наша Україна"; Оснач Любов Петрівна, 1946 р.н. - від Броварської районної організаціі Поліичноі партіі "Зелені"; · Прудка Любов Микопаівна, 1950 р.н. - від Броварської районної організаціі Єдиного Центру;

Сом Валентина Миколаївна,

1975

р.н.

- від КИівськоі обласнОї

організаціі Українськоі соціал-демократичної партіі;

Фенюк Микола Петрович,

1955

р.н.

-

від БроварськОі районної

організаціі ПолітичнОї партіі "Фронт змін"; Чередніченко Алла МиколаІвна, 1957 р.н. -від Броварської районної партійної організаціі Політичної. партіі "Сильна Україна";

Чуксіна Св~лана Іванівна, 1976 р.н. - від Броварського районного осередку Партіі Закисників Вhчизни; Шиян Вапентина Миколаївна, 1974 р.н. - від КИівськоі· обласної організаціі Комуністичної партіі Украіни; Штакун Раїса Павлівна, 1950 р.н. -за поданням голови Броварської районної виборчої комісu.

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА


НОВЕ

rазета виходить з 11 квітня 1937 року

]I(Иntl

5

П'ИТНІЩІІ, 22 жовтня 2010 року

Про тих, хто сильний Кінець 80-х • початок 90-х. Руйнація. Хаос. Зламані долі. Втрачені мрії. Мільйони викинуrих на вулицю. Спроба вижити. Витримали найсильніші. За та·

нати бізнес, що влада • це не "Змій Гори­ нич", і показати, що бізнес вміє і готовий співпрацювати з владою. За однієї умови: підпRиємців потрібно поважати.

.

• Очоливши спілку в 2006 році 1 з чо· ro ви почали свою роботу? Початок 90-х • 2000 р.р. Тих, хто : З~ив.увавс_я відсутно~ті системи

ких обставин народжувався український бізнес. вижив, почали називати бізнесменами.

СПІВПраці МІСЦеВО!

"конвертах". Витримали найсильніші. За

створили в кожному населеному пункn ра·

таких обставин народжувався прозорий

ИОну~аду ПІДПрИЄМЦІВ.

ВЛади

З ПІДПрИЄМЦЯМИ.

Рекет. Відстріли. Підриви. Безвладдя. 4алі' спіль.но з головами сіл, зробили ееєс;р Відсутність ~авових норм. Гроті в пІДПриємЦІв, що працюю'ІЬ на територн . сІЛ, український Бізнес.

·

2000 • 2008 Р·Р·: Спроба держави

контролювати ситуац.ю. Норовадження

законів. Створення об'єднань та спілок.

з нову-таки

зарплата в

"

конвертах

"•

Діалоrи з .владою. За таких обставин на·

u

·

• о це дало? ~

о-перше, підприємці створили свою

організацію. По-друге, з головою села вони •

о

Q

почали вести ЦИВІЛІЗОвании ДІалог, сПІЛЬно

вирішуючи соціальні питання. Тобто, місце·

20U8 • 2010 р.р.. Криза. Зійшли з дист~ціі слаб.кі. Залишилися вмілі,

ва влада, ідучи назустріч бізнесу, просИ'ІЬ зі свого бо~ допомоги у вирішенні соціальних питань. llо-третє, разом здержавним реєст­ ратором і податковою службою ми провели

сильНІ та вперw.

реВІЗІІ, мета ЯКИХ

Вони ідуть. Іх почали поважати. Дер· жава, суспільство. Ue вони витяrли еко· номіку країни на своіх плечах. І сьоrодні

реєстрованих та фаКтично працюючих СПД по кожному н~селеному пункту. Паралельно

ро~ся свідомий ~раінський бізнес.

'""

вони не дозволяють дивитися не себе

зверхньо. Стали більш мудрими всі: вла· д~, rромада, ~ізнес. Сьоrо~і. всі разом сІДають за СТІЛ переrоворав

1

домовля·

ються.

Микола Олександрович Хоменко нази­ ває'!Ься гордо • голова ради Спілки підпRиємців Броварщини. За ним • 80-ті, лихі 90-ті, невпевнені роки початку Тре'ІЬОГО тисячоліття. Передним СТОЯ'ІЬ задачіперекоТребухівська дІпЬІІІІЧНІІ ІІІборча комісіІІ с. Требухіе lipo8apcwcoro району КІіііІСЬІ<ОЇ о6пас:ті 06049 с.Требухів вул.Горькоrо,2 (ПрмміщеtІІІІІ будинку культури)) Голова комісіі • Кузьменко Любов Іванівна, 1969 р.н. • від Броварської районної організаціі Комуністичної партії України. Застуnник голови комісіі • Корнійко Володимир Олександрович, 1979 р.н. • вЩ Броварської районної партійної організаціі Української соціал· ДЄМОІфЗТИЧНОЇ партіі. Секретар комісіі • Маркуця Світлана Вікторівна, 1974 р.н. • вЩ

(07454

Броварської районноі партійноі. організаціІ Партіі регіонів.

Члени комісіі: Бабич Людмила Олександрівна, 1967 р.н. • вЩ БроварськОі районноі· організаціі Єдиного Центру; Власенко Надія Іванівна, 1954 р.н. • від Броварської районнОі організаціі Політичноі· партіі 'Фронт змін"; Гайова Валентина Свиридівна, 1959 р.н. • вЩ Київської обласнОі

орrанізацJі Української Республіканської партііі "Собор"; Ганж Софія Федорівна, 1949 р.н. • від кандидата на посаду Требухівського сільського голови Мироненка ДНЩJія Івановича; Грінченко Єфросині!І Семенівна, 1948 р.н. • від КиіВської обласної організаціі Української соціал-деМОІ<ратичної партІї;

І

З ясувати КІЛЬЮСТЬ 3а•

виявлялись ПІДПриємства, що •

окремого виду податку. Скільки б грошей надійшло додатково до сільських бюджетів! Ми якос~ прорахували з одним із голів сіл,

...

господарську ~~с'ІЬ на територн раиону, а за~єСТ.QОВанІ в ІНШИХ населених пунктах.

• ~ tіроваrщини це велика проблема.

. IJJe й яка. Реєструються підприємці у

· Ue не надія, це

• То іх треба повиrаняти?

• Бізнесмени повинні ділитися з rрома·

Необхідно лише пере·

дою?

реєструватися в нашому районі як платнику

ІІІоІrІВІІКіІІсІаІса ДЇІІІІІІІЧІІІ 8Іборча КОМісіІІ с. ІІІевчеtІсDве &роварсьаоrо району Кмі8сІаІ<Ої о6пас:ті ~ вул.Калініна, 5 (ПриміщеннІ ~куатури))

Доронова Надія Михайлівна, 1960 р.н. • від Броварської районної партійнОі орrанізаціі "Всеукраїнського об'єднання "Ба1ЬІ<івщина";

Зінченко Наталія Миколаївна, організаціі Партіі регіонів; КовбасинСЬІСЗ Віра Олексіівна,

1971

р.н.

від Київської обласноі·

1950 р.н. • вЩ

06050 (07432 с.

Голова комісіі ·Жуков dлексаіrдр Юрійович, 1962 р.н. ·за поданням

Броварської районнОі

організаціі Поліичної партіі "Зелен1-;

кандидата на посаду Шевченківськоrо сільського голови Збанко ВаСИЛІІ Миколайовича. Заступник голови комісU • Помаз ДМитро Іванович, 1983 р.н. • вЩ Броварської районної орга!ізаціі Поліичної партіі "Зелен1-. Секретар комісu • Пасічник Світлана Михайлівна, 1971 р.н .• від Броварської· районнОі партійної організаціі Партіі регіонів. Члени комісіі: Головченко Наталія Леонідівна, 1967 р.н. • вЩ Київської·

Ковбасинська Ніна Іванівна, 1960 р.н. • за поданням гоІЮви Броварської районнОі виборчої коміdі; Корнійко Марина Володимирівна, 1983 р.н. • від Київської обласної організаціі Комуністичної партіі України; Кривенко СерІііі Васильович, 1980 р.н. • від Броварської районної партійної організаціі Політичної партіі "Нова політика"; Кузьменrо НаталіІІ Вікторівна, 1989 р.н. • від Київської обласної організаціі Народної партіі; Оедієнко ДМитро Васильович, 1988 р.н. • вЩ Броварського районного. осередку Партіі Захисників Вітчизни; Самсоненко Тетяна Володимирівна, 1984 р.н. • від Броварської районної оолітичнОі організаЦІЇ Народної партlЇ; Трухан Валентина Миколаївна, 1969 р.н. • від Броварської районної Цигляр Світлана Василівна, 19П р.н.

• реальність. За цим

стоіть велика робота, свідоміс'ІЬ самих гро­ мад, лояльніс'ІЬ влади та можливіс'ІЬ бізнесу.

ПАаТЯ'ІЬ у СТОЛИЦІ.

обласноі. організаціі Парті регіонів;

Голубовський Григорій Миколайович,

1953

р.н.

вЩ Броварського

районного осередку Партіі Захисників Вітчизни; Гуляєва Ніна Василівна, 1961 р.н. • від Броварської районної організаці Украііfсь«ої ~ліканської партііі "Собор";

Даруга НаталіІІ Сергіівна,

1971

р.н.

вЩ Броварської районної

fJI\P" Віталі!! Кличка";

орrанізацІї Політичноі. партіі "У

ДемеfІТЬЄва Валентина Вікторівна, 1963 р.н. • від Броварської районної партійнОі органіЗЗЦІї "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина"; Дементьєв Павло Альбертович, 1956 р.н. • вЩ кшщидата на посаду

вЩ Київської обласноі

організаціі· 'Наша Україна".

• допомагати

самі підприємці ставляться до підприємцям. Тільки так ми зможемо разом

жити?

партійної· організаціі Політичноі. парті1 "Сильна Україна";

Дідусь Інна Олександрівна, 1986 р.н. • від кшщидата на посаду Требухівського сільського голови Кравця Романа ВоІЮДИмировича;

потрібно, ал.е і са_ма громада повинна прояв­ ляти розумІНІІjІ, 1як не дивно

села вже з наступноrо року стане краще

Києві, а працюють у нас, користуючись нашою водою, зе~ею, дор6гами. Податки

• У жодному разі.

що за ЦІ кош;и м~жна прокласти дорогу

• А як

с

віддати. За державними законами не по­ винні. По закону совісті, звичайно, ділитися

ДОВЖИНОЮ В ШІС'ІЬ КІЛОМеТрШ.

таких новацій? • Підприємці, які працюють прозоро, ідУ'!Ь нам назустріч. Уе взаємовиrідна справа. ·.Тобто з'явилася надія, що в кожному

ведУ'ІЬ свою

• За Божими законами десятину треба

все подужати.

Для довідки. Микола Олександрович Хоменко • інженер-автомобіліст. Підпри· ємець. Започаткував сімейний бізнес у с . Княжичі. Займається благодійністю. Спілка підприємців Броварщипи є чле­ ном асамблеї малого і середнього бізнесу,

членом громадської ради при Держ· компідприємництві України. Олена СЛИЗЮК. м. Бровари. сільського голови Шевченківської сільської ради 'йовенка ВоІЮДИмира Михайловича;

Лях Олег Миколайович, 1968 р.н. ·за поданням голови Броварської районної комісіі Строкач Галини Миколаївни; Дубовик Тамара Петрівна, 1960 р.н. • вЩ Броварської районної оолітичної орrанізаціі Народної партіі; Козел Надія ДМитрівна, 1955 р.н. • від кандидата на посаду Шевченківського сільського голови Кулика ВоІЮДИмира Михайловича; Москаленко Людмила Володимирівна, 1987 р.н. • від Броварської райоІІіої організацІі Політичної партіі "Фронт змін"; ГІеревознкж Олександра Михайлівна, 1950 р.н. • від Броварськоі районнОі партійної організаціі ПолітичнОі партіі "Сильна Україна"; Смалько Микола ДемІ\ІWJSИЧ, 1939 р.н. • від Броварської районної

організацІї Комуністичної. партіі України;

Смик Любов Миколаївна, 197З р.н.

від Броварської· районнdі

партійної організаціі Політичноі· партіі "Нова політика";

Чижма Анатолій Іванович, 1968 р.н. • від Київської обласнОі організацІї Комуністичної партіі України; К>дицька Алла Вікторівна, 1967 р.н. • вЩ кандидата в деnутати до Броварської районної ради Сігачової Лариси Анатолnвни.

Список депутатів мажоритарників по одномандатних виборчих округах з виборів депутатів Броварської районної ради

Київської області з чергових виборів місцевих рад та сільський, селищних, міських голів Одноман.qатІІІІЙ М8J<0РІП8ІНІі виборчмй orcpyr МІ 1 3 вмбоjJів /lflfiY" татів &роварськоі' районної ради КІііва.кої о6аасті 1. БАБИЧ Петро Іванович • 1967 р. н., освіта вища, проживає в м. Бровари, дИректор ТОВ "Квінта", член орrанізацо Всеукраінсько­ го об'єднання "Батьківщина", висунутий районною партійною ор­ ганізацією Всеукраінське об'єднання "Бать«івщина".

2.

ГдЛАГОЗА Сергій Іванович·

1970 р.

н., освіта вища, проживає

в с. Красилівка Броварськоrо району, застуnник голови фер­ мерського господарства "Полісся", член Політичної Партіі "Фроt<т Змін", висунутий районною організацією Політичн<іі Партіі "Фронт Змін". З. ГРЕЧОК Володимир Віталійович· 1976 р. н., освіта вища, про­ живає в м. Бровари, старший інженер управління державного спецзв'язку та ЗЗХІtсту інформаціі, член Української соціал-демокра­ тичноі партіі, висунуmй партійною організацією Українська соціал· демократична партія. 4. ГУСЄВ Володимир Олексійович· 1983 р. н., освіта вища, про­ живає в м. Бровари, директор, ПП "Сагро-Норд", член організаціі Єдиного Центру, висунутий районною організацією Єдиного Цент· ру.

висунутмй районною орrанізацією Партії регіонів

ОДІЮМ8ІД81'НІІі мааорrmІрНІІЙ виборчміі

orcpyr Nt 2 3

1.

БОБКОВіталій Олександрович·

1957

тант народного депутата Верховної Ради УкраіНи, член Комуністич· Комуністичної партіі України.

БОБКО Олексій Олексійович • 1981 р. н., освіта середн!І· спеціальна, проживає в с. Богданівкг Броварськоrо району, слюсар МП "Партнер", член організаціі Єдиного Центру, висунуmй районною організацією Єдиноrо Центру. З. ГАЛУШКО Микола ЛеонЩович • 1979 р. н., освіта вища, nроживає в м. Бровари, виконавчий директор ТОВ "ГалЩ", член Політичної Партіі "Фронт Змін", висунутий районною організацією Політичної Партіі "Фронт Змін" 4. ГОНЧАРеіКО Ігор Володимирович • .1984 р. н., освіта вища, проживає в м. Бровари, приват;,ий підприємець, член Украінської соціал-демократичної· партіі, висунуmй районною партійною ор­ ганізацією Украінськоі соціал-демокраntчноі партіі.

2.

"Наша Украіна".

р. н., освіта ви­

ща, проживає вс. Бобрик Броварського району, командир відцілен­ ня МЧС України м. Києві, безпартійний, висунутий районною партійною організацією Політичнdі партіі "Сильна Україна". 8. РОМАНЧУК Андрій Васильович • 1980 р. н., освіта вища, про­ живає в с. Сосонка Вінницького району, заступник голови Секре­ таріату Українськоі Народної партіі, член Украінськоі Народної Партіі, висунуmй районною організацією Українськоі Народної· Партіі.

9. ТЕПЛЮК Юрій Миколайович· 1985 р. н., освіта вища, прожи­ ває в смт. В. Димерка Броварського району, начальник відцілу АПК Броварськоі районної державної адміністраціі, член Партіі регіонів,

ОдномандатнІІіІ ......",.."..;; виборчий округ ІІІ З з виборів депутатіа ІіроварсІаІсоі' р8іонної ради КиііІсІ.кої о6ласті

ної партії України, висунутий районоою партійною організацією

організацією Народної Партіі

• 1970

н., освіта вища, прожи­ ває вс. Богданівка Броварського району, директор ТОВ "Григора­ буд", безnартійний, висунутий міськрайонною партійною ор­ ганізацією Партіі "Громадянська солідЩJність".

р. н., освіта середн!І,

ває в с. Богданівка Броварськоrо району, директор Богданівськоі ЗОШ 1-111 стуnенів, член Партіі регіонів, висунута районною ор­ ганізацією Партіі Регіонів. 6. ІЛЬЄНКО Ростислав Юхимович • 1940 р. н., освіта вища, про­ живає в м. Бровари, доцент економіко-технологічного університету,

ПОТЕРНАК Валентин Володимирович

10. ТКАЧЕНКО Олег Вікторович· 1975 р.

проживає вс. Богданівка Броварського району, помічник-консуль­

5. МАЛЮГА Станіслав Григорович· 1954 р. н., освіта вища, про­ живає в с. Бобрик Броварського району, директор став "Боб· рицьке", член Соціалістичної партіі України, висунутий районною ор­ ганізацією Соціалістичноі партіі України . 6. ПОКОРМЯК Олексій Васильович • 1959 р. н., освіта вища, проживає в с. Бобрик Броварського району, головний інженер ТОВ "Ман омах", член Народної Партіі, висунуmй районною партійною 7.

ПАТ "Українська СІрахова компані!!", член Партіі Зелених України, висунутмй районною орrа.Озацією Партіі Зелених України.

ІІИ6оріа

деnутатів &poupcwcoї районної ради КІііІІСЬІІОЇ о6пас:ті

5.

ІВАНЕНКО Галина Петрівна·

1962 р.

1.

МОЗГОВА Тетяна Михайлівна

• 1975

Розміщення реклами: телефон

р. н., освіта вища,

ГРИШКО Сергій Миколайович· 1962 р. н., освіта вища, про­ живає в смт. В.ДИмерка Броварського району, директор ПП "Регіон 2001 ", член Партіі регіонів, висунуmй районною організацією Партіі регіонів. З. ЛЕБЕДИНЕЦЬ Віктор Павлович· 1976 р. н., освіта ІІІІІЩпро­ живає в смт. В. Димерка Броварського району, спеціаліст Велико- ,• димерської селищної ради , член орrанізаціі Єдиного Центру, вису­ нутий районною організацією Єдиного Центру. 4. НАСТИЧ Лідія Михайлівна· 1955 р. н., освіта вища, проживає в смт,В.Димерка Броварського району, пенсіонерка, член Соціалістичної· партіі України, висунута районною організацією Соціалістичноі партіі Укр<ііни . 5. ТЕПЛЮК Микола Маркович • 1957 р. н., освіта вища, прожи· ває в смт. В.Димерка Броварського району, директор ТОВ "Сад", член організаціі Всеукраїнського об'єднання "Бать«івщина", висуну­ тий районною партійною організацією Всеукр<іінське об'єднання

безпартійний, висунуmй районною організацією політичної· партіі

7.

1961

2.

н., освіта вища, прожи­

р. н., освіта середня,

проживає вс. Богданівка Броварського району, медична сестра го­ ловного військового медичного клінічноrо центру "ГВКГ м. Київ, член Українськоі Народноі Партіі, висунута районною організацією Українськоі Народно1 Партіі. 8. ПОНОМАРЕНКО Павло Якович. 1940 р. н., освіта вища, про­ живає в с.Богданівка Броварського району, пенсіонер, член Соціалістичної партіі Украіни, висунуmй районною організацією Соціалістичноі партіі Украіни . 9. СОЛЛЯНІКОВ Роман Сергійович • 1978 р. н., освіта середнятехнічна, проживає в с. Богданівка Броварського району, директор

ГОНЧАРЕНКО Володимир Іванович·

проживає в м. Бровари, пенсіонер, член УкраіНськОі соціал-демо­ краntчноі партіі, висунуmй районною партійною організацією Ук· раїнська СОціал·демоtфЗТ>ІЧна партія.

"Бать«івщина··.

6.

·

ТОМІН Євген Фролович

• 1950

р. н. освіта вища, проживає в

31 жовтня 2010 року

політичної партіі "Y{JN' (Український ДеМОІq)Зтичний Альянс за Ре­ форми) Віталі!! Кличка". 2. ВОЄВУЦЬКА Діляра МЩхатівна • 1959 р. н., освіта ВІ1ща, про­ живає вс. Гоголів Броварського району, сімейний лікар, член ор­ ганізаціі Всеукраїнського об'єднання "Бать«івщина", висунута ра­ йонною партійною організацією Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

З. ГдХРАМАНОВ ШахінШахі Огли • 1961 р. н., освіта вища, про­ живає в м. Бровари, голова ООО "Укр·Ком " , член партіі "Справед· ливість", висунутий районною організацією партіі "Справедливість".

4. ЄЛІСЄЄВА Ніна Петрівна· 1966 р. н., освіта вища, проживає в с. Гоголів Броварського району, заступник директора Г оголівеької ЗОШ 1-111 ступенів, член партіі "Народна влада" в КИівській області, висунута районною організацією партіі "Народна Владр" в Київській області. 5. ЗЕРНОВВіталій Борисович

р. н., освіта вища, прожи­

6. КОСЕНКО Анатолій Тихонович • 1950 р. н., освіта вища, про­ живає в с. Гоголів Броварського району, директор ТОВ "Ізотерм", член Народноі Партіі, висунутий районною партійною організацією Народної Партіі. 7. ЛУЦЕНКО Оксана Вікторівна· 1971 р. н., освіта вища, прожи­ ває вс. Гоголів Броварського району, начальник відцілу Броварськоі райдержадміністраціі, член організаціі Єдиного Центру, висунута районною організацією Єдиного Центру. 8. МЕЛЬНИК Валенn1н Миколайович • 1969 р. н., освіта вища, проживає в м. Бровари, виконроб Броварського ДfУ, член Політич­ ноі Партіі "Фронт Змін", висунутий районною організацією Політич­

с. Пухівка Броварського району, заступник директора ДК "Укртранс­ газ" м. Київ, член Політичної· партіі "Сильна Укр<ііна", висунутий рай­ онною партійною організацією Політичноі партіі "Сильна Украіна".

ноі Партіі "Фронт Змін".

Одномандатний мажоритарний виборчий округ N! 4 3 виборів депутатів Броварської районн<іі ради КиївсЬІ<ої області 1. БЕЗЛЮДА Євгеній Костянn1нович • 1986 р. н., освіта вища, проживає вс. Требухів Броварського району, тимчасово не працює, член політичноі партіі "УДАР (Украінський Демократичний Альянс· за Реформи) Віталія Кличка", висунутий районною організацією

ватний

5-59-19, 4-23-26.

• 1974

ває в м. Києві, Г0110811ИЙ інженер ПП (ОА Діас), член організаціі На­ родний Рух України, висунутмй районною організацією Народний Рух Укр<іrни.

9.

НЕМЕРОВЕЦЬ Геннадій Миколайович

• 1968

р. н., освіта се­

редня спеціальна, проживає вс. Гоголів Броварського району, при•

підприємець,

безпартійний,

висунутий

міськрайонною

партійною організацією Партіі "Громадянська солЩарність".

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА

Продовження на стор.


6

П' JІТИІЩЯ,

~оМІ Це розмова про Поrреби;в нашій уяБІ В першу чергу·~

DeiiO•

вторні пейзащі: рожОшпілjи .з соковитою

=::;;t.••~ #-.~·····i~ .лоrо озера НІМІ СІЦКИ .•А3ВІЩ. по·~ ..

зга.цуємо. бщту історію сем,~·· ВигіАне

rеографічие П?ЛоженRЯ злШша прtmаблю: ва.ло поселеншв,,про .. -·' -.--

IJ!O АОВОМІЬ чис.ленш ',

_

·-

.

'

·-

о::rо~~~-п;~і

часи буМІ люди - працьовиті, неЗалежні, творчі за ІІа_!1роІО й веАИКі .патріти рідпо­

го краю. Паrяг ло ~НWІ, розбудови вмсного ЖИ'1'ПІ іі буЛ}'fІІЮСті Аітей і внуків •

Cit

на rенетичномурtВІІІпереАаВСJІ вже в yнann

Ані НаJuмкам ~~ Qерrіеиків,

rриньків, [узецків,~щОц 'І'а багатьох

іmних ~дставнвків . віАОМІІІ .у Поrребах роАів. Шанувпь у селі й РіА оруеиків, ВИ·

Щціз якого в різнічаси своею людянісnо, невідмовніс'ПО, ПОЄАНаНОЮ з принциповістю та прац~,допомага.ли _:rверщва­

n життя.

тись грома.ц~ на рІЗних етапах

• Миколо. Івановичу, як правил?, rpo· мца, .реа.uзуючи

Газета виходить з

22 жовтня 2ЩО року

програму

сщр~но·

певними принципами, шукае сво1 ПWІХИ •

u

вирІшення поставлених завдань, звичан·

но, у рамках чинного законодавства. Ад.

"В їхніх очах я бачу наше завтра" Із сільським головою Миколою Івановичем Бруєнком я зустрілася в просторому кабінеті нового

приміщення сільради, яке значно відрізняється від старого, в якому доводилось бувати ще кілька років тому. Сучасна двоповерхова споруда адмінбудинку справляє гарне враження та викликає

повагу до справжніх господарників. Цієї пори у кабінеті було лЮдно: прийшли представники місцевого депутатського корпусу вирішувати поточні питання•

Сергій Легкий, один з присутніх депу­ татів,· мені поясНЮ€: "Упродовж каденції працює 17 депуrатів, рішення ми завжди приМмаємо колеrіально, з урахуванням усіх

думок. ·Звичайно, питання бувають різної складное11, ІНОДІ виникають суперечки, але це

ті випадки, про які в народі кажуть: "У супе­ речцінароджуєгься істина". Головне,що ко­ жен з нас розуміє: будь-яке рішення має 11

працювати лише на користь нашим людям

.

До розмови долучаються Євген Гринь· ко, Степан та Микола Литвиненки, Олександр Гузеико, Катерина Деревко:

· Для нас немає неважливих питань, але на особливому контролі • земельні та еколоrічні .. Наприклад, нашим сільським дітям ми виділили земельні наділи по 12 соток • всього 400 ділянок. Після 18 років вони станугь іх господарями, хоч бажаючих було у два з половиною рази більше. У першу

ти контроль за дотриманням еколопчних норм. Добре відомо,що вода • основа життя. Погреби· розташовані в болотистіМ місцевості, фунтові води тут підходять дуже близько: в деяких місцях • на глибині трьох метр~, а ~ ~ • на півтора. Uентральна канаЛІЗаЦJЯ вщсутня, вода закладена до ге­

чергу до списку були занесені діти з незахищених сімен: багатодітних, інвалідів, чое~о-

нерального плану села в районах нових масивів • у цих випадках забудовники будуть

пружено доводиться працювати еколоrічніИ

лу, бо географічно склалось так, що ми

канали, тому ДОВОДИТЬСЯ ПОС11ИНО ЗДІИСНЮва·

ТИ за

бильців, далі • на загальних підставах. На-

комісії. Адже село росте, багато забудовників,підприємств. Усіспору~~овідвідні

т~й заклад моло~ батьки у більшості

ного

СІЛ можуть лише мрІЯТИ.

підприємств, які б наповнювали місцевин

пункту

немає

великих

потужних

• Так, це найдорожча (як у прямому, так і бюдж:т. П~риємціпрацюють н~ на~И те:

в переносному значенні) наша інвестиція. Більше восьми мільновів гривень громада вклала в цен проект. А він і справді вияви­ вся успішним: коли сьогодні я бачу щасливі

же кожний населений пункт мае

свою специфіку. Чим ви керува·

риторп, та оскІЛЬки, як правило, мІСцем ІХНЬОІ

реєстрації є Киів, то И податки відповідно йдуть у столицю. Ue проблема не лише Ло­ гребів. Аналоrічніситуаціі • і в інших селах. Ми можемо лише рекомецдувати бізнесу реєструватися за місцем О

0

І

М

лиси, створюючи фундамент, на

здІИснення

якому базуеться ЖНТТЕдайність

діяльності. Усі добре розуміють:

громади? • Я хотів би наголосити,ІJ!о все, •

шдприємницькоІ

підключатись до Київського міськводокана-

межуємо Зі столицею. Наразі доводиться здінс"!?ва~ забори води,ретельно с.лідкува­ 11

ЯКІС110

.

.. нуємо вІДКриття аптечного пункту в новому

приміщенні медамбулаторіі.

• А ще дітвора і дое~

конодавчому ршю це питання, зру

шення будуть дуже слабкі. У ре­

•О

10

кубків переможців чем·

піонатів району з фрбо~, які виборола сільська команда "Десна за останні ро· ки.

• Так, футбольна команда "Десна" • це

наша ГОрДІСТЬ І океема ІСТОрІЯ. Та ГОЛОВНе,

футболом справді 'захворіли" наші діти. Всі •

хло~аки заимають~я ~ у~них сеКЦІЯХ, так

дитячому вІДДІАенm, ЩQ працює на

базі кл'f!>у. ~оловн~ • створені для цього

умови. Новин СТаДІОН з сучасним пrтним

танm роки, сталося завдяки 11сmи

зультаті основними

співпраці И розумінню з боку моїх

угворюючими ПІДПриємствами на

покритrям ВІДПОВІдаЄ вимогам часу. ДітворІ

колег-депуrатів. Люден, котрJ!М

сьогодні залишаються Чорно­

немає часу дУІJ?Щами заиматись, всІ макси-

не баНдужа доля землю?в.. Ми

бильське монтажне упr,авління,

мально охоплеНІ.

невеличкі фірми.

танням

автомобільниИ концерн ' Рено" та

працювали ЯК ОДНа МОНОЛІТНа КО·

манда. Тому И маємо результати. ~изначаючи пріоритети, було ви: рІШено, що головне для нас

наше

майбутнє, наша перспектива. У Погребах

людн працездатного

віку, дуже багато молоді. Останніми роками у нас значно покращилась демографічца сИ-

.

.

. туацш: якщо не так давно. у рІк народжува·

лось 3-5 діток, то зараз· 30-40. Перше, за що ми взялись, • це школа.

Uьогоріч ій пішов 41-И рік. -

оченята

наших

Також сернозну увагу ми приділяємо пи­ благоустрою

асфальтуються

сміття. Впродовж двох років ми не­

ДІТОК, то u

розУ:'ІП?• що ловнІШІ

одноразово проводили суботники,де

. це .нанго­

наші жителі демонструють неабияку

нашІ дивщецди.

За ними наше майбутнє. )(оча свого часу довелось доводити, що Погреби по­

~тивність. Під час впорядкування МІсцевого

чались наmть незнаноМІ нам

дочка. Першого листопа­ будемо

о

о

посТІипо п ПІдтримувати в належному стаю.

Спочатку відремоІfІ)'ВаАИ спортзал, який до цього п'ять років узагалібув закритим через аваріИниИ стан. Уявляєте, дітям навіть не §.ул~ де заМматися .на урок~ фізк~льтури.

ки

TOft!Y в

святкувати

но оселилося в Погребах і прийшло прибирати на кладовище: "Вся наша

сем нараховува­

рідня п~хована в Сибіру,ми ~~ с~оро туди по щем о, можливо, хтось

тивою, тому було ~иріше- ~=~=~~=~=:::. ДОШКІЛЬНИИ

людн.

Пам'ятаю, вразило молоде подружжя з Тюмені, котре, як виявилось, тільки­

лось 50 дітен садкового віку. Будували з перспекНО, ЩО

працювало

о

треб~ нового дитса· да

кладовища

більше 20 ОдиниЦЬ спецтехніки, долу• . •

Ue нібито й не дворічниИ юв~ен. ДВа ро·

так багато, але час узяв своє, потрібно •О

u

сільські вулиці, постіИно прибирається

ДІТИ,

зараз живе більше двох тисяч чоловік, у пе­

реважніИ більшості

бюджето­

вашого села

"хворіють" фуrболом?!. У вас у кабінеті я

нарахувала

о

доки держава не врегулює на за­

чого нам вдалося досяrrи за осо

)І(ИП'JІ

Микола Бруєнко:

економІчного, культурного та духовного

розвитку свого села чи селища, к~руеться

НОВЕ

17 квіТШІ 1937 року

Нав•

11xm мо-

гилки вп~ядкує "·. P.S. ~лухала н~кв~у, по-гос­

Виживаємо за рахунок надходжень з по­ датку на землю та орендної плати. З інвес­

водопостачання. Про постіНні поточні витра­

чальний заклад на 80 місць нас цілком влаштує. Виявилось· помилилися, потрібно було на 120 місць. Сьогоднів садочкувихо­ вується 115 наших дітеИ і внуків, а 3U • че­

ти на фарби, господарчі товари, оргтехніку го­

кають своє1 черги.

трохи складюше

• Розумію, що. видаткова частина сільського бюджету досить солідна. Ми· коло Івановичу, за рахунок чого вда€ться здійснюJІатв задумане? • На жаль, на території нашого населе-

сидимо, склавши руки. Є певні напрацюван­ ня, будуються нові плани. Сьогодні за іхньої

ють нове життя, з любов'ю плекають гідну зміну. Словом, погребським краєзнавцям з

пщт~им~

часом буде що вписати у літопис села.

І І ОТІм провели замrnу дерев яних вІкон на металопластикові, зробили закрmу систему

ворити не буду • це И так зрозуміло. Най­ ближчим

часом

плануємо

зробити

капітальниИ ремонт шкільного харчоблоку.

• Але найпотужніший ваш проект • це

зведення нового ДИТІІчого садочка. Про

Розміщення реклами: телефон

подарськи роЗМІрену ОП?ВІДЬ СІЛЬСЬКОГО. ГО· лов~,згадал~ розмовузсІЛЬСькими активІста­

торами ми вдало попрацювали минуЛІ роки.

ми ше пом1тила,як душупоступово охопила

Зараз із ними. налагоджува~ стосунки стало

хвиля теплих почутnв до цих людеи,котр1з

• часи змшились,але ми не

непідробною щирісm та ентузіазмом буду·

ми

виходимо

на

завершальну

стаДІю зІ зведення нового пожежного депо,

.

.

заюнчуємо ремонт примІщення пошти, пла-

5-59-19, 4-23-26.

.

~

.

Сторінку підготувала Лариса ШАПКА. с. Погреби.

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА

·


НОВЕ

ЖИnІІ

Газета виходить з 17 квітня 1937 року

П'ятниця,

7

22 жовтня 2010 року

НА ПРАВАХ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ

я вітер у Кулажинцях?" відпо;ивальникам~ природі~ • на цей моно­

Кищук

лог сІЛЬчани лише кивають головами, кож­

Євгенович • кан·

ному ~- що додати й у ко~ого є свої про·

дидат у депуr~ти до

по: старо~, т~ба міняти все: від влади СВІДОМОСТІ ВСІ€!

нальні відповіді. Уее так ясно й прозоро,

!J!O лиш бери і дій. Чо~ ж такі прописні Істини не вико~ться. • запитала я в Олега Євгеновича. На що той відповів: · • От заради _цього я й іду в депуrати ра· Меценатство... Раніше я вважала, що ця благородна справа

Йонної ради. Н хочу згуртувати громаду у відстоюванні своіх

добре налагоджений ними чи і"хніми предками бізнес і тому мо-

·

прав, розбудити

іі

·

--,-,-..,..---,-,-

ної ~· Народив·

• до

ся .у 1976 році,. має

громади.

• Здавалося б, банальні питання, ба·

,..,..--.-=

Броварської район­

позицп,але в одному згодm. не можна жити

стосується лише багатих (або дуже багатих) людей. Вони мають

Олег

.,

ДВІ ~ЩИХ ОСВІТИ

техmчну та юридич·

ну

ао

,• прЮІаимш т~ .

написано

в

ЛИСТІВЦІ,

. котра

розповсю­

джується .селом. (Від себе додам, що його

захоплення • це коні. Зрештою саме вони привели. його сю~, в Кулаж:инц!, коли він

·шукав МІСЦе для ІХ угримання. ·1·ак розпо­

жуть робити це від душі або прославляти себе як меценат чи СВІДОМІСТЬ, Надихнуrи бути господарями на

чалося знаіЮмство Uлera Євгеновича зцим селом.) Поспілкувавшись із мешканцями

неність похитнулась. Цей молодий чоловік у свої 34 роки при

цього населеного пунюу,з ясувщ,що

філантроп. Коли ж познайомилась з Олегом Кищуком, моя впев-

своїй землі, а не сидіти на дотації Й JЮЗ·

повідати, що про нас усі забули. }f не

середніх (за нинішніми мірками) доходах усе ж знаходить мож-

обіцяю золоті гори, не общяю' поліпшення

ливїсть регулярно допомагати й іншим, зокрема громаді одного

з найменших населених пунктів Броварщини - Кулажинців.

ЖИТТЯ вже завтра ЧИ після виборів. ·Треба

жителів розпитати про все більш конкретно.

обіцяю раз на місяць чи частіше бути '1)"1',

Саме тому я вирішила зустрітися з цією людиною, а заодно й у

Тетяна ШкарУJ!а, начальник поштово·

го відділення с. Кулажинці:

· Для мене,як для жительки села, він ба-

гато чого зробив, провів вуличне освітлення. Воно світить ось уже ~ків зо два. Ue його заслуrа,за що і вдячні. Як виникає ще якась проблема,то теж збираємось. і до нього за допомогою. Наприклад: ми його попросили допомоrrи з придбанням автобуса, щоб дітей довозить до школи. Хотіли зробити як кра· ще (мати більший автобус),а тепер не мо-

обіцяти реаАЬні речі, які в змозі виконати. Я

• Не рвніше, ніж через рік, на фермі буде· брати участь у житті громади, відстоювати іі мо угрямувати конейJ з J».>ОГО й почнемо інтереси на сесіях районної ради. Підтри· відбудову комплексу. Молодняк, після мувати жителів села та всіляко сприяти ім у

вирішення паперових питань з цим КСП, вирішенні питань. Відновити роботу ферми

можна перевести сюди. А згодом, як знай- та створити робочі місця. За j}озумноі ду інвестора (наразіцим я вже активно зай- співпрацівсіх жителів Кулажинців, сільськомаюсь) та за сприятливих податкових умов го голови, депуrатів, залучених (нині та в у державі, спробуємо зайнятись і КОQОвами • майбугньому) на терени цього населеного

з цієї ситуації: автобус є, а діти не і,здять,

JP?O·

го мецената добре знають '1)"1': Олег Ки­

щук • ·бажаний гіСть у селі вже років з чо· тири, тобто назвати його турботу про

мешканців. Кулаженців передвиборчим піаром. уже не вдасться. Допомога, котру

він надавав селу, теж різнобічна та різноп· .ланова іі охоплюе всі верстви населення

(відпотеиціііних виборців до наймолодших його мешканців, котрі не голосують). Судіть самі, а в~ніше почитайте, що ска·

жугь люди про нього.

не все ж "хімію" з пакетів пити. :;емлі '1)"1' пунк2)' інвесторів можна багато чого досягповно, ~и у людей в оренду паї • і ось тобі ти. ·1·е ж залучення' роботодавців створить випас. Тільки ж треба не забувати розрахо- нові робочі місця, адже є потенціал, є мож-

димлять, процес іде. Олег Євгенович

ре-ділки. Людські паї в оренді. а плати

рішення. Т~ більше, що жителі, котрі

~емо його оформити. Тож поки що їздять вуватися і з людьми, як це зараз зробили ГО· ливість. Треба зацікавити й запевнити в

ДІТИ на рейсовому, а ми думаємо, як вийти

І

стабільності інвесторів, тоді вони не

спілкується з начальником виробництва по телефону, домовляються зустрітися за годи· ну біля сільської ради, аби знайти спільне

нема~ На Заході, де я досить часто буваю, боятимуться ЙТИ в село, та й у селі будугь

страждають ВІД диму, виступають не за за·

порядок і законність у селах Німеччини. Там

просять перенести його в інше місце, враху·

проте Євгенович обіцяв допомоrrи. Иому. ферми дуже ціняться. Менітеж подобається зацікавлені .іх втримати. Повинна бути тісна криття цього· виробництва. Вони лишень віQимо.

співпраця, взаємовиrідна для обох сторін, а

Багато ;ого хорошого ~робив • вдячні за від~ає!Ься сила, міць і згуртованість грома- не однобока. . те, ьцо помІГ у офо_рмленнІ генерального пла- ди. НавІть при великому бажанні там землю . Принцип взаємовигідної співпраці було ну Кулажинців. Ми ж розуміємо,яка це ве-

лика робота і яка ~она важлива й для нас, і на перспективу. Купив для села ритуальний автомобіль. Зінаіда Близнюк, пенсіонерка:

не викупиш, а лише береш в оренду у грома-

ди, і якщо порушуєш якийсь пункт договору, то більше тебе до землініхто не пустить. А у нас навпаки • без~ство. _При непоганих законах • повне свавІЛЛЯ та ІХ невиконання.

Володимир . Вегера, с. Кулажинці, сіль· ський активіст: • У нас за селом СТО·

повітря без запаху диму. Чи не це є показ­

спека,а вночІ· задуха ВІД4_ИМУ,що стелить·

та його жителів~ Р .S. До речі, у жителів села, з котрими я

дров випалюються смо-

му,и старому. Кандидатвключив це питан­

ня до с~і передвиборчої програми, проте

(спочатку з дубових

подарськи ставитись до тих благ, які дала

сміти та бережи природу")~ Чому б не зробити цей ставок громадським, платним для відпочиваючих з сусідніх сіл чи навіть Києва,поставити урни для сміття,обгороди· ти, вичистити • прЩІести до ладу і брати віднооБЛЯТЬ фepr:tY, то робота буде і молодо· гроші. За ці кошти можна поставити сторо· жа (тільки молодого й дужого) і вивозити сміття. Кому від цього буде гірше: нам~

Розміщення реклами: телефон

У конструктивній бесіді за участю канди· дата в депуrати районної ради Олега Ки. щука,сільського голови Станіслава Козюби,

·

ку це було не так жахливо: і бочок менше, і

1 як чесна людина роз·

Так, дійсно, одна з основних проблем, які турбують мешканців Кулажинців, • відсугність роботи в селі. Тож і викручують· ся, як хто може. А ще сподіваються: якщо

б~ і тим, і іншим~

ли, пОТІМ ДІЮТЬ за техно-

в хоДІскладного процесу

очі, якщо йому почнеш читати мораль ("не

знайти те соломонове рішення,аби було до·

джується істина: чому б не запропонувати стати зіншого боку· і місцина підходяЩа є, й до села не так близько, і не треба прога­ няти хоч невеличкого інвестора зі своіх зе­

• Добре, що він вику· своя земля, своя ментальність і своя хата пив майновий комплекс врешті-решт. То коли ж ми будемо по-гос· нам природа? Подивіться на Кулажниці • б ми нічого не отримали. та це ж перлина! Тугіліси,іставок,іповітря, Надурили б, як сліпих і найменший рівень радіації. А ви зайдіть кошенят. А який був скупатися на той ставок • без травм не комплекс! Усьому селу роботу давав, і я звідти обійдетеся. І що прикро • самі ж смітимо, йшла на пенсію. А тоді ... розтягли,розікра· самі ж і страждаємо від цього. Я згоден, ли навіть стіни: і шлакоблок, і цеглу. 1роботи старше покоління ще більш свідоме, воно немає в селі, тепер люди на КИів за може й зауваження зробити, інотацію про· копійкою їздять. читати. АЛе чи не дасть п'яний бугай межи

північні та східні вітри. Що ж робити, де

ять з~оровенні бочки, де активістів громади села в суперечці наро·

Можна переїхати жити туди, але ж у нас є

рахувався з нами. А то

не все вІДразу:

продемонстровано того ж дня:

вавши те, що в основно~ на село дмуть

логією) виготовляється вугілля для ман- мель (який, до речі, згоден платити щомісяч­ галів. (авт. Певно, всі його бачщ у ':!У орендну плату на рахун~к сіль.ськоі ради). супермаркетах чи на автозаправках. Ио· ja ГОдину· другу СитуаЦІЯ ЗМШЮЕТЬСЯ на ro й потрібно небагато, аби добре трима· краще, домовленості досягнуто, вдарено по ти жар та просмажувати м'ясоJ. Спочат- руках, а жителі поволі звикають до свіжого спека не така важка була. Uього ж року· жах. Наша .вулиця кра_йня від поля, вдень

ником спільної й злагодженої роботи всіх сторін, що стоять на сторожі інтересів села

ся вулицею, немов туман. Отак лягаєш внечері спати Й не знаєш: встанеш вранці чи ні~ спілкувалася того дня, були проблеми з Зверталися ми зцим питанням ів екологію, пам яттю: mхто не МІГ згадати, хто представідо пожежників • результату нуль. Оце ду· ляє громаду Кулажинці!! у районній раді нинішнього скликання. Чи не парадокс~ маємо,може,Євгенович допоможе~ І

Не зволікаючи, сідаємо до машини й МЧИ· мо разом з активістами до бочок. Так і є •

5-59-19,4-23-26.

Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА

'

'

Світлана ОБОДОВСЬКА.

Фото автора.

с. Кулажинці.


8

П'ЯТВІЩІІ,

rазета ВИХОДІІТЬ . з 17 квітня 1937 року НОІЕ )I(Иntl

22 жовтня 2010 року

Коли працюють разом • Не захваліть мене. Роботи попереду ще

Відсв~ткувалв, .відrулял~, н~ілвся облагородження території. Дітки народжу· шаІІІЛІООВ,

вареІІІІІСІв,

пвропв

усІ

села

~ону в цьо~ році. Не мв~ло свято і Калинівки. Хоча стосовно· Калинівки, я б сказала, що не так відсвяткували, як

відзначили. А відзначить було _що. За останній рік зроблено чимало. Чим же

таке особливе це селище? Ось так просто починаємо розмовляти з rоловою сели_]!·

ної ради Грвrорієм Миколайовичем ІІу· завом.

ються бо молодим сім'ям тут зручно жити.

дуже багато. Ми продовжимо залучати

приватноrо буАівmщтва. До речі, в ЄЮІ·

та по~инна ?ути т~, де живеш. ~учення

• fриrорію МвJ«!лайовичу, в rромци інвестиції. Дуже багато людей з Калинівки Калинівкв немає земельних запасів лля на роботу їздить у Киів. Ue незр)'Ч!Іо. Робо­ "

.

·

них у рановІ...

ще КІЛькох ІНВесторІв зможе вирІШИТИ цю

• Але є потенційніможливостідля розвит­ проблему. Заробляти треба гроші ще й для

ку громади. ·Я пр~юю на посаді голови се­ лищної ради з N87 року. Свого часу я

асфальтування дороги між ДИМитровимЛе­

ремогою та Калинівкою, с. Скибин (новоза­

приймав вольові рішення спільно цепугата­ ми селищної ради щодо надання комфорТ·

§удова),с. Димитрово {новозабудова) та с. llеремога {новозабудова). • · Близькість до Києва заважає чи

них умов для розвитку бізнесу. І вже сьо­

• Наше се.лищ.е є ~~нтром культурного годні я можу_ сказати: "Ми· все зробили

жmтя всього району. Що не кажіть,а клуб

у нас найкращий. КІлька років тому зробили капітальний ремонт. Чим, до речі, пишаємо­ ся. Мало сіл може похвалитися сьогодні, що

. §удинок культури ніколи не буває на замку. llрацюють гуртки, спортивні секції, відбува­

ються змагання, великі урочистості. Незаба­ ром приступаємо до капІтального ремонту СПОр'І'ИВНОГО залу Та СТадІОНа.

• Селище у вас молоде, перспективне. • Все робимо для того, щоб воно молод·

шало надалі. Ви бачили наш садочок? Шістсот тисяч гривень з бюджету селища були використані на ремонт дитячих груп,

сп~rwє життя? · Ц~ добре,зодного боку,а зіншого • це

правильно". llідприємці нам допомагають, довіряють нам як владі. Наведу кілька прИ­

біда. Стихійні смітзвалища створюють не лише наші люди.' Більшість вивозиться з ~_роварів та з Києва. Uя близькість до

кл~. Для nр~бання техніки з о~тки сюгу

та оргаmзованого вивезення СМІіГЯ

виділено було ко~альному підприємству

Києва приваблива і для молодих людей, які

"Калинівське ДПС' триста тисяч гривень. Частина цих коштів • це надходження від Щцприємців. Так що ми працюємо разом. ~· наприкл~, новорічні свята, оздоровлення

одружуються і "пускають" тут коре.ні. А це

"'

працює

на

ного розвитку та місцевого само­

врядування при КМ України.

Ue щоденне спілкув<І!ІНЯ з людьми. Ue р~ощі И розчарування. Ue злети і падіння. дочка на вісімдесят місць.. На часі відкрИїГЯ нового автобусного маршруту Димитрово­ Калинівка-Бровари-Киів. • Працювати головою селища • це ... Продовжіть далі.

Якби вам особисто не вірили і не •

громади,

посаді селищного голови 23 роки• Є членом ради з питань регіональ­

пимо до будівництва нового дитячого са­

ТеЖ ЩОрІЧНІ CyrrEBI Вклади ПІДПрИЄМЦІВ.

вия~ення

означає, що вже в наступному роЦІ присту­

• це

ДІТОК, ма:ер~альна ~опомога .ветеран~

Пузан Григорій Мико/fайович обирався головою селищної ради п'ять разів поспіль шляхом воле­

•u

довІряли, то про такни розвиток подrи не

варто було б і rоворитн.

lіезмІННИми є лише рух вперед,повага до людей, любов до свого краю і бажання пра­ цювати на результат.

Оксана ЗАКРИНИЧНА.

u

родиннІ документи для с1меи Вручаючи паспорти багатодітним _еоди·

Відділ у справах сім'ї та •

МОЛОДІ

• •

о

•..

нам, голова райдержадміністрації

раидержадмІНІСТрацн

Петрович Іваненко заЗначив, що з серпня

проводить постійну роботу з І

роз ЯСНЮЮТЬСЯ

радіє за своїх дітей.

"

ІХ

личкому населеному пункті Кулажинці дві ро·

своєї дитнни! Скільки радості отримують

чи доньки. А якщо у родині не одна ди• тина, а декілька, то й rордість мами та

батька є набагато більшою! Сім'я • фундамент повноцінного ЖИіГЯ людини, де закладаються основи особистості

та духовності. Наш район завжди вирізняв­ ся міцними родинами та здібними,розумни-

.

.

ми, талановитими ДІтьми, яю виховуються у

любові та пошані батьків. Нещодавно у Ве­ ликій Димерці проходило вручення пас­ портів багатодітним родинам та посвідчень І

о

І

ДІтеИ, ЩО ВИХОВуютьсЯ у ЦИХ СІМ ЯХ.

nаспорти

багатодітним

11

кампанія з видачі документів для бага­

СОЦІальШ

дини отримали документи

вони вrд перших маленьких перемог сина

студентка

цього року в районі розпочалася масштабна

коли батьки радіють першим крокам

.

Дмитро навчається у Кіровоградській авіаційній академії, донька Сніжана .

.

педагогІчного

.

уюверситету,

~~едні • навчаються у Великодимерському liHK, найменшій дитині лише 8 місяців. тодітних сімей. Ui посвідчення отримали та "На мою думку, жінка може себе розкрити гарантії ;а здійснюється збір докумеН11в, складається спи­ ще отримають родини, у яких виховуються лише в материнстві. Ue велике щастя • сок для оформлення пас­ більше !ЕЬОХ дітей віком від 6 до 18 років. ма~ семеро дітей, але й складно, бо портів та пільг. Як повідоми­ Петро llетрович подякував батькам, котрі доводиться багато працювати вдома без ла начальник відділу Оксана народили та виховують у цен" непростипо час вихідних та відпочинку, особливо коли діти Вікторівна Л)1!енко: "Велика багато дітей, та побажав міцного здоров'я, маленькі. Але винагородою є хвилини, коли Димерка має 36 багатодітних щастя, миру, достатку, ясного неба, сонця і велика е~дина збереться разом",. сказала родин. Селище велИке, пер· тепла, в роботі та вихованні дітей • успіху й Наталя Кларк. спективне, молоде, тому ОС· . . терпіння,в сім'ї • любовіта добра. таншм часом народжувашсть Радіє за свою сім'ю димерчанка Наталя Ірина ГУЗОВСЬКА-КОВРИГА. тут збільшується. Дуже мала Миколаївна Кларк. Разом з чоловіком вона смт. Велика Димерка. кількість багатодітних родин виховує семеро дітей. Найстарший син у Рожнах • три сім'ї, у неве­ багатодітними сім'ями, де

З чим можна порівняти ті миті щастя,

lleтpo

.

Статус багатодітної ~ім'ї та отриманідокумеити

дають

.

можливІсть

мати

.

знаЧНІ

пільги. Ue, в першу :ергу, 50-відсоткова проплата за комунальншослуги та квартпла­

ту, за користування телефоном та першочер­

гове обслуговування дітей у лікувально­ профілактичних

закладах, безоплатне •

о

одержання послуг для оздоровлення ДІтеи

та безкоштовний проїздусіма видами транс­ ПОfУ!У.

lіехай унатомукраї буде більше сімей,у яких ростуть та виховуються багато щасливих та обігрітих турботою держави й район. ."

·

НОІ влади ДІтеи.

.родІІІнам

видаюТЬСfІ

.на

виконанн•

Закону УкраіНи "lfpo охорону дитинства" та Закону України

"npa дер:жавйудоІЮмоrу сІм·•м з дітьми".

Ще одна мама отримала перші родинні докумеНТJІІ

від голови райдержадміністрації

n.n.

Іваненка.


НОВЕ

•иn•

Газета виходить з 17 квітня 1937 року

П'ятниця,

9

22 жовтня 2010 року

========================НА ПРАВАХ ПОЛІТИЧНОІ РЕКЛАМИ

Максим Вітер: "Добробут в родині- це стабільвість в країні" Вулицею літали повітряні кульки, на подвір'і біля ЛітЮвеького будинкукульrури зібралося чимало людей, діти стрибали на великому батуті, а одягнені у національний одяг жінки ГО'Іj'ВаАИСЯ до фестивалю варе·

ників. У селі свято! І, вже, якщо святкувати, то так, щоб усім надовго запам'ятався цей

більше дітей, має можливість реаліз~ти

своє законне . ,.. право на соціальні . пільги. Також

сІм

почули

1

тепЛІ

слова

подяки,

підтримки і отримали від Максима Вітера цінні подарунки.• Максим Кононович як нао

Ім

чальник управЛІння у справах сІМ

1

та мо-

Голову сільської ради Лідію Аркадіївну Пінчук, звісно ж, '1)"1' знають всі мешканці, а

лоді впевнений, що добробут в родині • це стабільність в країні, тому підтримка бага­ тодітних сімей є одним із пріоритетних на­ прямків його роботи.

вона в свою чергу завжди потуЕбується про кожного жителя свого села. Or 1 сьогоднІ

ли доRослі та маленькі виконавці, але особли­

день.

Лідія Аркадіївна дала старт свяrу і,як чемна госпо~иня,запросила на свято госте~. ()д. ним

ІЗ них став

начальник управлІНня у

справах сім'ї та молоді Київської обласної державної адміністрації, депуrат Київської обласної ради Максим Кононович Вітер. Він, власне, і очолив журі на визначення най­ смачнішого та .найбільшого вареника.. А таКОЖ вручив ВІСЬМОМ родинам ПОСВІДЧеННЯ

багатодітних сімей. За цим документом те: пер кожна родина, де

виховується троє

1

Концерт продовжувався, на сцені виступа­

во у Літках гордяться хореографічним ко­ лективом "Престиж", адже з міжнародного конкурсув Болгарії учасники повернулися з перемогою. Ue свідчить про високий рівень майстерності,а головне

• бажання танцюва­

ти та дарУ!Jати радість глядачеві. Дізнав­ шись, що Літки елавляться таким хорео­ графічним колективом, Максим Вітер не міг залишитись осторонь. І, звісно ж, підrоrував сюрприз. Зал довго рукоплескав, обличчя сяяли відпосмішок іне було кращої новини

для зразкового хореографічного колективу

"Престиж",ніж та що відтепер він набуває 11

CJII

о

стаrусу народнии хореографІчини колектив

"Престиж". Художній керівник із рук депу­

При~мно_ отримува~ подарунІ?', але ще приємнІше ІХ дарувати

1 щиро

радІти за ЛЮ·

дей, для яких гоrувався подарунок, бо знаємо напевне, що він буде оцінений гідно.

Світлана ПАНЧУК. с. Літки.

т~та облради .отрт,tала посвідчення, що пІДтверджує лептимНІсть цього стаrусу.

Свято душі та серця у Літках ~ади Галина Павлівна Приходько: 'Гоrуємо іх у затишній, родинній

без сусідів, друзів, співробітників, покупців

атмосфері з жіночою щедрістю та

наших магазиНІВ, яю живуть поряд зІ мною в

родного

цьому селі. Маrазннів у нас багато. Ми

mІньuорноrо .аисамбмо

обслуговуємо населення не лише те, яке

Солеmв діє .іЖе

теплом лагідних, люблячих рук".

Найбільший вареник .зліпили та

зварили господиНІ,, котрІ працюю~

r.

дитячоr:!У, ,wшюльному закладІ

Приросла душею, не уявляю свого життя

.

'

проживає у центральній частині, залишаються

поза

увагою

• не

ВІддалеНІШІ

'Сонячний '. Иого довжина скла­ хутори. У сеЛі є такі хутори • сільські кутки дала 54 см. А здивував він усіх Хутір,Буслівка,Почаів,Колода,а також,як і ще й тим, що був "найхитрішим" • в Києві, є своя Дарниця".· зліплений із сирого тіста та начине­ Є майбутнє у Літок. Діє школа • навча­ ний багатьма маленькими варенич­ ками. "Найсердечніший" вареник у ються діти. Виховуються у садочку малюки. формі серця пригоrували вчитель­ Лише в цьомуроцівідбулося поповнення ВИ·

ки-кухарки з Літкінської школи. А далі святку_вання Дня Літок У кожного з нас є своя мала Батьківщи·

на. u~ те місце fl~ землі, ку~ лине серце

проходило в Ьудинку кульrури, який мене особисто вразив вишуканістю та

неповторністю. Було відчутно, що у цьому

ховательського складу

до роботи стали

молоді вихователі Світлана Мисник, ()лена Гайдак та ()льга ()мельчук. Дружна роди· на

виховательок

дошюльнят порадІЛа

за

Світлавr dаtвлівва Німчвв • керівник на­ танцювального

":

;rп---

сіМ роІсів, навчаються

.

.

ДlТКИ МОЛОДШОГО та старшого ВІК)', ДОрос·

Аі студенти. Нещо,щно у нас була пер· щ ~· п~ . ·1$· фестиваль

"('Аm(~,віиок"; Uи•-Ol'DIDiaAИ перше

~..qe ва ВИlЮІІ8ІІWІ яаро,щюrо тан·

n~=:~oro=~

зсnи свою майстериіСТh пе лише жителям

нашоГо раііну,а й fWю представити Бро. .•

.

варщиву за коряоном

R

.

Хf>?Мі кульrури займаються тв?рчі колективи~

свою колегу Ірину Устименко, котра нещо· давно народила донечку Світланку. Ue були

гарними врожаями, нехай більше добрих

дитячІ роки, юнацью днІ становлення характе­

яю можуть зачарувати душу

першІ народнии у садочку за останнІ маиже

ру, мужніння, куди прихоДиш для того, щоб набратися житейської мудрості від краю, в

неповторніглибини душі людської.

задумm ЗДІИСНІО€ТЬСЯ.

який . . з дитинства. закоханий. . Для багатьох

для котрого вже багато років тому цей

знову

1знову, де

тршоче душа вІДзгадок про

ЛІТІОвчан цим мІсцем є рІДНе село, де непо-

далік протікає зачарована Десна, де милу­ ють око верболози та народжуються, вирос­

1 розкрити

Заступник голови РДА А. В. Деменко, сповитин ранковими неповторними світан· ками та заквітчаний пташиним співом край

став р~; зазначив: "Наше се~о живе

тають щирі українці, залюблені у свій край.

ПОВНОЦІННИМ,

Традиційно, у жовтні, збирається уся друж­

життям, впевненим у завтрашНІм

на сільська родина для того, щоб разом

відсвяткувати День села. Біля будинкукуль­ rури

лунала

весела

музика,

проходив

сільський конкурс на найбільший вареник.

Участь у підготовці до нього взяли установи і підприємства Літок. Серед них • місцева

усІ

НаСИЧеНИМ

Та

.ЗМІСТ?ВНИМ днІ, має

давні традиції, будується, навчається, молодіє.

Саме завдяки наполегливій праці жителів села та сільського голови Лідії Пінчук є вагомі здобутки у соціально-економічному та 11

кульrурному розвитку села

.

Серед нагороджених від районної влади • школа, дошкільна установа, база відпочинку голова правління Літкінського споживчого "Любич", швейна фабрика "Ніна" та спо­ товариства Тетяна Леонідівна Киченок: "Для мене село Літки є рідним, хоча я живче товариство. народилася на Чернігівщині. Але більшу Секретом сма~ших вареників по~ася : нами член журІ конкурсу, депуrат сІЛЬськш

частину свого

життя

прожила

саме

'1)"1'.

20

u

років. ()тож, нехай частіше лелеки •

приЛІтають

u

до

родин

ЛІтювчан,

нехаи

благодатна земля Подесепня радує селян '

•U

Ірина ГУЗОВСЬКА-КОВРИГА. с. Літки.


10

П'ятниця,

19.40 Чоловічий клуб 21.00 Підсумки дня 21.25 Слово регіонам

УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00,.. 12.00, 15.00, 18.20 Новини

06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.З5, 2З.15, 2З.З5 Верт~каль влади

06.50 Православний календар 07.15 Ера бізнесу 07.50, 08.ЗО Мультфільм 08.15 Огляд преси 08.20 Нерухомість 08.40 Корисні nоради 09.00 Підсумки тижня 10.00 "Легко бути жінкою· 11.05 д/Ф "ЯвансЬІ<Ий сад" 12.05 Діловий світ 12.15 Точка зору 12.55 д/іІі "О.Богданович" 1З.45 Х/Ф ·Два бійці"

15.15 Euronews 15.25 Діловий світ. Агросектор 15.35 Ревізор 16.00 "Нащадки" 17.00 Шеф-кухар країни 18.00 Вікно в Америку 18.45 світ

06.0(} Ранкова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини

06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт _ 06.20, 06.З5, 2З.15, 2З.35 Вертикаль влади

06.50 Православний календар 07.15 Ера бізнесу 07.20 Створи себе 07.35 Нерухомість 07.50, 08.ЗО Мультфільм 08.15 Огляд преси 08.20 Рейтингова панорама 08.40 Корисні поради 09.00 Підсумки дня 09.25 Про головне 10.00 "Легко бути жінкою" 11.05 д/ф "Сейшели - nерлина Індійського океану"

12.1 О Діловий світ 12.25 Кордон держави 12.40 Темний силует 1З.ОО Право на захист 1З.25, 02.55 Т jc "Кримінальний сезон·

15.15 Euronews 15.25 Діловий світ.

Агросектор 15.З5 Золотий гусак 16.00 "Нащадки"

21.З5 Діловий світ

21.45 Світ сnорту 21.55 Футбольний код 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО ТРК "ЕРА"

01.20 Підсумки дня 01.50 ТелеАкадемія 02.50 Дурейтер ОЗ.10 Хай так ОЗ.З5 Т jc "Кримінальний сезон" 05.05 Чоловічий клуб 05.50 Діоовий світ. Агросектор

1+1 06.10 Т/с "Янгол- охоронець· 06.55, 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.ЗО, 2З.55, ОЗ.45 їСН"

07.25 Мультфільми 09.25 "Смакуємо" 10.10 "Шість кадрів" 10.20 "Велике перевтілення" 11.15 Х/Ф "Уроки виживання" 1З.ОО Т jc "Була любов" 1З.55 Х/Ф "Фантастична четвірка" 16.00 "Сnравжні лікарі -2" 17.25 Т/с "Доктор Тирса" 20.10 + Зірка" 22.50 -з·

17.00 В гостях у д. Гордона 18.00 Шеф-кухар. Вечеря 18.45 Діловий світ 19.00 Про головне 19.40 Урочистості з на-оди 66-ї річниці визволення України від фашИСТСЬІ<ИХ загарбників 21.00 Підсумки дня 21.25 Слово регіонам 21.З5 Діловий світ 21.45 Світ спорту 22.00 Світло 22.30 Книга. ua 22.55 Трійка, Кено, Максима 2З.ОО ТРК "ЕРА" О 1.20 Підсумки дня 01.50 Прес-анонс 01.55 ТелеАкадемія 04.25 Чоловічий клуб

05.20 М/Ф 05.50 Діловий світ. Агросектор

1+1 06.05 "Служба розшуку дітей" 06.1 О Тjc "Янгол - охоронець· 06.55, 07.1 О, 07.45, 08.05, 09.10 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.ЗО, 2З.55, ОЗ.25 їСН" 07.25 Мультфільми 09.ЗО Tjc "Універ" 10.10 "Сімейні драми" 11.25 Т/с "Шлюбний контракт· 12.30 Т/с "Була любов· 1З.25 "Шість кадрів" 14.05 Т/с ·доктор Тирса"

18.40 Діловий світ 18.55 Футбол. "Карпати" "Ворскла·

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини

06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Сnорт 06.З5, 23.15, 2З.35 Вертикаль влади 06.50 Православний календар 07.15 Ера бізнесу 07.20 Створи себе 07.З5 Рейтингова панорама 07.50, 08.ЗО Мультфільм 08.15 Огляд преси 08.20 Нерухомість

06.20,

08.40 Корисні поради 09.00 Підсумки дня 09.25 Про головне 10.00 "Легко бути жінкою" 11.00 "Оман, троянди пустелі" 12.1 О Діловий світ 12.25 Сільрада 1З.ОО "Надвечір'я" 1З.30, ОЗ.10 Т/с "Кримінальний сезон· 15.00 Новини

15.15 Euronews 15.25 Діловий світ. Агросектор 15.35 Як це? 16.00 "Нащадки" 17.ОО В гостях у д. Гордона 18.00 Шеф-кухар. Вечеря

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини

06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.З5, 2З.15, 2З.35 Вер­

06.20,

тикаль влади

06.50 Православний 07.15 Ера бізнесу

календар

rазета виходить з 11 квітня 1937 року НОІІ ]І(ИІІg

22 жовтня 2010 року

21.00 Підсумки дня 21.25 Діловий світ 21.ЗО ТЕЛЕМАРАФОН "ВСІМ МИРОМ-1945" 22.45 Мегалот 22.50 Суnерлото, Трійка, Кено 2З.ОО ТРК "ЕРА" 01.20 Підсумки дня 01.45 Прес-анонс 01.50 ТелеАкадемія 02.50 Хай щастить 04.40 Чоловічий клуб 05.20 М/Ф 05.50 Діловий світ. Агросектор

1+1 06.05 "Служба розшуку дітей" 06.10 Т/с "Янrол- охоронець" 06.55, 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.ЗО; 00.00 їСН" 07.25 Мультфільми 09.30 Т jc "Універ" 10.10 "Сімейні драми" 11.25 Тjc "Шлюбний контракт· 12.ЗО Т/с "Була любов" 1З.25 "Шість кадрів" 14.00 Х/Ф "Прощена неділя" 16.00 "Сnравжні лікарі - 2' 17.ЗО "Сімейні драми" 18.25 "Загибель планети" 20.10 "Від nацанки до nанянки"

07.20 Створи себе 07 .З5 Нерухомість 07.50, 08.ЗО Мультфільм 08.15 Огляд nреси 08.20 Рейтингова nанорама 08.40 Корисні nоради 09.00 Підсумки дня 09.25 Слово регіонам 10.00 ·Легко бути жінкою" 11.1 О Здоров'я 12.1 О Діловий світ 12.25 Фольк-musіс 1З.25, 02.55 Т/с "Кримінальний сезон"

00.1 О Х/Ф "Помста немовляти" 01.40 Х/Ф "Уроки виживання" 02.55 Т/С "Маргоша - З" 04.40 "Справжні лікарі - 2" 05.ЗО "Ремонт +• ІНТЕР 05.50 "Походи в дикий світ" 06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 "Ранок з Інтером" 09.10 Т/с "Повернення Мухтара· 11.05 Т jc "Якось у міліціІ~ 12.15 "Знак якості" 1З.ОО Т/с "Виклик" 14.00 "Детективи" 14.45 "Судові справи" 15.45 "Чекай на мене" 17.20 Т/с "Сусіди" 18.10 "Розбір nольотів" 19.00 Тjc "Кармеліта" 20.00 "Подробиці" 20.ЗО Т/с "Обручка· 21.ЗО Т jc "Серафима прекрасна" 00·.00 Док. nроект "В.Мессінг" 01.10 Х/Ф "Дейв" ОЗ.15 "Подробиці" 03.45 Т/с "До самої смерті" 04.05 Т/С "Сусіди" 04.ЗО "Знак якості" 05.00 світ-З"

16.00 "Справжні лікарі - 2" 17.ЗО ·.~імейні драми" 18.25 "Іжа. Смертельна добавка" 20.10 "Міняю жінку- 2" 21.З5 Т/С "Інтерни" 22.15 Т/с "Інтерни" 22.55 Т jc "Маргоша - З" 00.10 Х/Ф "Правда на вибір" 01.45 Т/с "Інтерни" 02.10 Т/с "Інтерни" 02.З5 Т/с "Маргоша- З" 04.05 Т/с "Шлюбний контракт" 04.50 Х/Ф "Правда на вибір"

ІНТЕР

05.50 ·походи в дикий світ-З" 06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 "Ранок з Інтером"

09.1 О Т jc "Повернення Мухтара" 11.05 Т/с "Якось у міліціІ~ 12.15 "Знак якості" 1З.ОО Т jc "Виклик" 14.00 "Детективи" 15.10 "Судові сnрави" 16.10 "Зрозуміти. Пробачити" 17.20 Т jc "Сусіди" 18.1 О "Розбір nольотів" 19.00 Т/с "КармЄліта • 20.00 "Подробиці" 20.ЗО Т jc "Обручка" 21.ЗО Т/с "Серафима nрекрасна"· д/n "Самотня мама бажає познайомитися"

00.00

ІСТV

05.45 Служба розшуку дітей 06.05 Ділові факти 06.10 ЗОО секjгод 06.20 Світанок 07 .ЗО Ділові факти 07.40 "Факти тижня" 08.45 Факти. Ранок 09.25 Море по коліно 09.55 Люди, коні, кролики і ... домашні ролики

10.15 Т/с "Солдати-14" 11.15 Т/с "Менти" 12.45 Факти. День 1З.ОО Анекдоти nо-українськи 13.20 Х/Ф ·пастка· 15.45 Х/Ф "Бій з тінню - 2" 18.45 Факти. Вечір 19.20 "Надзвичайні новини· 19.50 Т/с "Морські дияволи" 21.50 Т/с "Військова розвідка" 2З.ОО "Свобода слова" 01.05 "Надзвичайні новини" 01.50 ЗОО секjгод 01.55 Провокатор

ОЗ.10 Факти ОЗ.40 "Свобода слова· СТ&

06.15 "Бізнес+. 06.20 "Док. детектив" 07.30 Т jc "Комісар Рекс" 09.35

ОЗ.40 Tjc ·до самої смерті" 04.00 Т/с "Сусіди" 04.25 "Знак якості" 04.55 "Походи в дикий світ-з·

ІСТV 005.ЗО Факти

06.00 Ділові факти 06.10 ЗОО секjгод 06.25 Світанок 07.ЗО Ділові факти

07.45 Під nрицілом 08.45 Факти. Ранок 09.25 Comedy Club 10.30 Т/с "Солдати-14" 11.ЗО Т/С "Менти-7" 1З.ОО Т/с "Військова розвідка"

14.05 Анекдоти nо-українськи 14.20 Comedy Club 15.20 Т/с "Морські дияволи" 17.З5 ТІс "Менти-7" 18.45 Факти. Вечір 19.25 "Надзвичайні новини" 19.55 Т jc "Морські дияволи" 22.00 Т/с "Військова розвідка· 2З,О5 Х/ф "Кобра" 00.55 Факти. Підсумок дня 01.20 ЗОО сек/год 01.25 Tjc "Геро'і-З" 02.15 Факти 02.50 "Надзвичайні новини· ОЗ.20 Х/Ф ·пастка·

21.З5 Т/С "Інтерни"

ОЗ.45 Т/с "До самої смерті"

04.05 Т/с "Сусіди" 04.30 "Знак якості" 05.00 "Походи в дикий світ"

ІНТЕР

нок з Інтером"

09.10 Т/с "Повернення Мухтара" 11.05 Т jc "Якось у міліціІ~ 12.15 "Знак якості" 1З.ОО Т/с "Виклик-2" 14.00 "Детективи" 15.10 "Судові сnрави" 16.10 "Зрозуміти. Пробачити" 17.20 Т/с "Сусіди" 18.1 О "Розбір nольотів" 19.00 Т/с "Кармеліта" 20.00 "Подробиці"

20.ЗО Т jc'"Обручка"

21.ЗО Т/с "Серафима nрекрасна· Д/n "Полювання на монстрів"

00.00 01.05

Х/Ф "Рік небезпечного

життя"

ОЗ.10 "Подробиці" ОЗ.40 "Служба розшуку дітей"

15.15 Euronews 15.25 Діловий світ. Агросектор 15.40 Хто в домі хазяїн? 16.00 "Нащадки" 17.10 Наша пісня 18.00 Шеф-кухар. Вечеря 18.20 Новини 18.45, 21.35 Діловий світ 19.00 Про головне 19.45 Турнір зі змішаних єдиноборств "М-1 Challenge" 21.00 Підсумки дня 21.25 Слово регіонам 21.45 Світ спорту

·ІСТV 05.ЗО Служба розшуку дітей 05.40, 08.45, 12.45, 18.45 Факти 06.00 Ділові факти 06.10 ЗОО секjгод 06.25 Світанок 07.ЗО Ділові факти 07.45 Провокатор

09.25 Comedy Club 10.ЗО Т/с "Солдати-14" 11.ЗО Т/с "Менти-7" 13.00 Т/с "Військова розвідка"

14.15 Comedy Club 15.15 Т/с "Морські дияволи" 17.35 Т/с "Менти-І 19.25 "Надзвичайні новини· 19.55 Тjc "Морські дияволи" 22.00 Т/с "Військова розвідка" 23.05 Х/Ф "Фар Край" 01.00 Факти. Підсумок дня 01.25 300 секjгод 01.ЗО Т/с "Герої-З"

02.20 Факти 02.50 "Надзвичайні новини" 03.20 Т/с "Хартленд" СТ&

06.05 "Бізнес+" 06.10 "Док. детектив" 07.15 Tjc "Кулагін та

07.ЗО, 08.ЗО, 19.00, 00.00 Репортер 09.00, 17.50 Т/с "Щасливі раЗом" 10.05 Інфо-шок 11.20 Інтуїція 12.40 Т/с їатусеві дочки" 1З.55 М/с "Поліцейська академія"

14.ЗО М/с "Зоряні Війни"

"Вороніни"

·

Парт­

нери" Турнір зі змішаних єдиноборств "М-1 Challenge" 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00 ТРК "ЕРА" 01.20 Підсумки дня 01.50 Прес-анонс 01.55 ТелеАкадемія 04.25 Чоловічий клуб 05.20 М/Ф 05.50 Діловий світ. Агросектор

22.00

1+1 06.05 "Служба розшуку дітей" 06.1 О Т jc "Янгол - охоронець·

Пристрасті навколо СИМВОЛіКИ 02.05 Про возз'єднання 02.З5 Пркі барви зони 02.50 Тарас Шевченко. Надії ОЗ.50 Невідома Україна

СТ&

11<>~11'-"Іf"Т>."

14.50 Teen Тіmе 14.55 Т/с "Друзі" 15.50 Teen Тіmе 15.55, 23.10 Т/с "ВідчайдушЖ - домогосподарки" 16.50 Т/с "Вороніни" . 17.50 Tjc "Щасливі разом" 19.15 Сnортрепортер

1З.50 "Моя правда"

19.З5 Т/с їатусеві дочки"

14.55 "Давай одружимося" 16.55 "Правда про зірок" 18.00 "Вікна-Новини" 18.10 "Чужі nомилки" 19.1 О "Правила життя" 20.1 О "У пошуках істини" 21.30 "Кулагін та Партнери" 22.00 "Вікна-Новини" 22.25 Т/с "ДОктор Хаус"

21.00 Т jc "Вороніни" 22.05 Здрастуйте, я - Ваша мама! 00.25 Спортрепортер 00.50 Т/с "Золота медуза" 01.45, 02.45, ОЗ.40, 05.00 Зона ночі 01.50 Пристрасті навколо символіки

НОВИЙ КАНАЛ 05.05 Т jc "Колишня" 05.50 М/с "Вейнхед" 06.10 Т/с "Солдати-16" 07.00, 07.10, 07.40, 08.40 "Підйом"

07.05 Смішарики 07.ЗО, 08.ЗО, 19.00, 00.05

Ре-

09.00 Т jc "Щасливі 10.05 Інфо-шок 11.20 Інтуїція

02.05 Про возз'єднаннЯ 02.35 Пркі барви ЗОНИ 02.50 Тарас Шевченко. НадІї ОЗ.45 Невідома Україна

К1 07.00 д/n "ГІД країнами світу" 08.00 "Емотонік" 08.20 "Дитячий світ" 09.00 Т/с "Пригоди Геркулеса" 11.00, 18.00 Т/с "Зоряний крейсер "Галактика·

nортер

разом"

11.50 Т/с "Людина-невидимка· 12.50, 22.00 Т/с "Медіум" 1З.50 "Прихована реальність"

12.З5 Т/с їатусеві дочки" 1З.40 М/с "Поліцейська академія" 14.ЗО М/с "Пригоди Бетмена·

07.40 Т jc "Комісар .Рекс" 09.45 Х/Ф "Канікули кохання" 11.50 "Нез'ясовно, але факт" 12.55 "Битва екстрасенсів. • 1З.55 "Правила життя·

14.55 ·Давай одружимося· 16.55 "Правда про зірок" 18.00 "Вікна-Новини· 18.10 "Чужі nомилки" 19.10 "Зіркове жипя" 20.1 О "Російські сенсаціІ~ 21.35 Т jc "Кулагін та Партнери" 22.00 "Вікна-Новини· 22.25 Тjc "Доктор Хаус" 2З.25 Т/с "Клініка"

НОВИЙ КАНАЛ 05.05 Т/с "Колишня· 05.50 М/с "Вейнхед" 06.10 Tjc "Солдати-16" 07.00, 07.10, 07.40, 08.40

14.50 Т/с "Відблиски" 16.00 Т/с "Пригоди Геркулеса" 18.50 Т/с ·людина-невидимка· 19.50 Т/с "Відблиски" 15.55,

2З.О5 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки" 16.50 Т jc "Вороніни" 17.50 Т/с "Щасливі разом· 19.15 Спортрепортер 19.35 Т/с їатусеві дочки" 21.00 Т/с "Вороніни" 22.05 Зроби мені смішно 00.20 Спортреnортер

00.30 Служба розшуку дітей 00.45 Т/с "Золота медуза" 01.40, 02.55, 04.00, 05.00 Зона ночі

04.05

К1· Ре-

портер

09.00 Т jc "Щасливі разом· 10.05Інфо-шок

11.20 Інтуїція 12.40 Т/с їатусеві дочки" 1З.55 М/с "Поліцейська академія" 14.ЗО М/с "Нові пригоди Бетмена" 14.50 Teen Тіmе 14.55 Т/с "Друзі" 15.50 Teen Тіmе

06.55, 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.ЗО, 2З.45, ОЗ.20 їСН" Мультфільми 09.ЗО Т/с "Універ" 10.1 О "Сімейні драми" 11.25 Т jc "Шлюбний контракт" 12.30 Т/с "Була любов" 1З.25 "Шість кадрів" 14.00 "Особиста сnрава" 15.00 ·Анатомія слави" 16.00 "Справжні лікарі- 2" 17 .ЗО "Сімейні драми"

07.25

08.45 Жива енциклоnедія 09.1 О Життя серед жипя 11.00 Tjc "Чемnіон" 12.15 Погляд у майбутнє 16.ЗО, 04.50 Сильні світу сього 16.45 Вода- лінія жипя 17.ЗО Т/с "Чемпіон· 18.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО, 05.ЗО "24 години" 18.45, 20.00, 2З.45 "Жипя" 19. ОО Т jc "Мій кордон" 21.00 Х/ф "Зустріч перед розлукою" 22.50 Журфікс 00.00 Таємниці долі 02.40 Правда окоnів 04.20 Обличчя

21.15 їаємні знаки" 2З.ОО Т/С "Псі-фактор"

00.00 "Фантастичні історіІ~ 01.20 Тjc "Псі-фактор" 02.00 Т/с "Жипя nісля смерті" 02.50 "Нічне жипя" 06.10 д/n "ГІД країнами світу" ТО НІС

05.50, 05.00 Диваки 06.ЗО Голос віруючого

07.00, 18..45, 2З.45 "Жипя" 07.ЗО Медицина

07.55, 18.40, 20.25,

2З.40

24

години. Бізнес

08.00, 10.45, 15.50, 02.15

Твій

хіт 08.45 Жива енциклопедія 09.10 Життя серед жипя 11.00 Т jc "Чемnіон"

12.15 Погляд у майбутнє 16.ЗО Навколосвітня ексnедиція 17.ЗО Т/с "Чемnіон" 18.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО, 05.30 "24 години" 19.00 Т/с "Мій кордон" 20.50 24 години 21.00 Х/Ф "Хазяйка дитячого будинку" 00.00 Таємниці долі 02.40 Правда окоnів ОЗ.30 Трипільці 04.20 Обличчя купюр 04.45 Сильні світу сього

19.50 Т/с "Відблиски" 21.15 "Місця сили" 22.00 Tjc "Медіум" 2З.ОО Т jc "Псі-фактор" 00.00 "Секретні історіі" 01.20 Т jc "Псі-фактор" 02.00 Тjc "Життя nісля смерті" 02.50 "Нічне життя" 06.1 О д/п "Пд країнами світу" ТО НІС

05.50, 05.1 О Диваки 06.ЗО Голос віруючого години. Головне nи­ тання

Знак божо'і іскри Моя Марія Заньковецька Мольфар з роду Нечаїв Бачу тебе, Буковино Невідома Україна

"Підйом"

07.05 Смішарики 07.ЗО, 08.ЗО, 19.00, 00.00

06.ЗО Голос віруючого 2З.40 24 години. Бізнес 07.З5 Мультфільми 08.00, 10.45, 15.50, 02.15 Твій

07.00, 18.40, 20.50,

07.00 24

01.45 Музей Ханенків 02.05 УкраїнсьКе бароко 02.З5 ОЗ.ОО ОЗ.25 ОЗ.45

ТОНІС

05.50, 05.05 Диваки

хіт

"Галактика" 11.50 Т/с "Людина-невидимка" 12.50 Х/Ф "Барон збро'І~ 15.ЗО їам, де нас нема" 16.00 Т/с "Пригоди Геркулеса" 18.00 Т jc "Зоряний крейсер "Гал акти ка" 18.50 Т/с "Людина-невидимка" 19.50 Т/с "Відблиски"

21.15

06.05 "Бізнес+" 06.1 О •Док.детектив" 07.20 "Кулагін та Партнери" 07.45 Т/с "Комісар Рекс" 09.50 Х/Ф "Маша і море" 11.55 "Нез'ясовно, але факт" 12.50 "Битва екстрасенсів"

00.00 "Секретні історіІ~ 01.20 Т/с "Псі-фактор" 02.00 'Т jc "Життя nісля смерті" 02.50 "Нічне жипя" 06.10 "Секретні історіІ~

ночі

01.50

К1

2З.25 Т/с "Клініка"

12.45 Факти. День

ОО.ЗО Служба розшуку дітей

00.45 Т/с "Золота медуза" 01.45, 02.45, ОЗ.45, 05.00 Зона

07.00 "Скеmик" 07.40 їам, де нас нема" 08.00 "Емотонік" 08.15 "Прихована реальність· 09.20 "Код достуnу" 10.00 Т/с "Пригоди Геркулеса· 11.00 Т/с "Зоряний крейсер

16.45 19.15

ОЗ.З5 "Служба розшуку дітей"

2З.ОО Т/с "Псі-фактор"

"Підйом"

"Відчайдушні домогосnодарки"

01.1{) Х/Ф "Мо'і друзі американці" 03.05 "Подробиці"

22.00 Т/С "Медіум"

19.З5 Т/с їатусеві дочки·

21.00 Т/с "Вороніни" 22.05 Новий nогляд 00.20 Сnортрепортер

07.05 Смішарики

14.50 Teen Тіmе 14.55 Т/С "Друзі" 15.50 Teen Тіmе 15.55, 2З.О5 Tjc

22.15 Т jc "Інтерни" 22.55 Т/С "Маргоша - З" 00.15 Х/Ф "Прощена неділя" 02.05 Т jc "Інтерни" 02.ЗО Т jc "Інтерни· 02.55 Т jc "Маргоша - З" ОЗ.45 Т jc "Шлюбний контракт" 04.З5 Т jc "Була любов· 05.50 "Походи в дикий світ -4" 06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 "Ра-

12.50 "Битва екстрасенсів" 14.55 ·Давай одружимося" 16.55 "Правда про зірок· 18.00 "Вікна-Новини" 18.10 "Чужі nомилки· 19.15 "Україна має талант!" 22.00 "Вікна-Новини" 22.25 Т/с "Доктор Хаус" 2З.25 Т jc "Клініка" НОВИЙ КАНАЛ 05.05 Т jc "Колишня" 05.50 Мjс "Вейнхед" 06.10 Tjc "Солдати-16" 07.00, 07.10, 07.40, 08.40

07.00 д/n "Пд країнами світу" 08.00 "Емотонік" 08.20 ·Дитячий світ" 09.00 Tjc "Пригоди Геркулеса" 11.00 Т jc "Зоряний крейсер

07.З5 Мультфільми

07.55, 18.40, 20.50,

2З.40

24

години. Бізнес

08.00, 10.45, 15.50, 02.15 Твій хіт

08.45 Жива енциклоnедія 09.1 О Жипя серед життя 11.00 Тjc "Чемnіон" 12.15 Погляд у майбутнє

11.50 Т/с "Людина-невидимка· 12.50 Т/С "Медіум"

16.ЗО Містична Азія 17.ЗО Т/с "Чемnіон". 18.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО, 05.ЗО "24 години" 18.45, 20.00, 2З.45 "Жипя" 19.00 Т jc "Мій кордон"

1З.50 їаємні знаки·

21.00

·галактика"

14.50 Т/с "Відблиски" 16.00 Т/с "Пригоди Геркулеса" 18.00 Т jc "Зоряний крейсер "Галактика"

18.50 Т jc ·Людина-невидимка" 18.25 "Живі ясновидці" 20.10 Тламурні штучки" 21.20 Tjc "Інтерни" 22.00 Т jc "Інтерни" 22.40 Т/С "Маргоша - З" 00.00, 04.45 Х/Ф "Зведи

00.00 Таємниці долі 02.40 Триnільці 04.20 Обличчя купюр 04.50 Сильні світу сього

06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.30, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 "Ранок з Інтером"

мене

з розуму"

01.40 Tjc "Інтерни" 02.05 Т jc "Інтерни· 02.ЗО Т jc "Маргоша - З" 04.00 Т/с "Шлюбний контракт" ІНТЕР в дикий світ"

05.50 "Походи

Х/Ф "Хазяйка дитячого

будинку"

09.10 Т/с "Повернення Мухтара· 11.05 Т/с "Якось у міліці1" 12.15 "Знак якості" 1З.ОО Т jc "Виклик" 14.00 "Детективи" 15.10 "Судові сnрави· 16.1 О "Зрозуміти. Пробачити" 17.20 Т/с "Сусіди" 18.1 О "Розбір польотів"


НОВЕ

)I(Иntl

Газета виходить з 17 квітня 1937 року

19.00 Т/с ·кармеліта" 20.00 "Подробиці" 20.30 Tfc "Обручка" 21.30 Т/с "Серафима nрекрасна· 00.00 Щn "Жіноче щастя" 01.10 Х/Ф "Абсолютна влада" 03.25 "Подробиці" 03.55 "Служба розшуку дітей" 04.00 Tjc ·до самої смерті" 04.20 Tfc "Сусіди" 04.45 ·nоходи в дикий світ"

IC1V

11.30 Т/с "Менти-Т 12.45 Факти. День 13.00 Т/с "Військова розвідка" 14.20 Comedy Club 15.20 Тjc "Морські дияволи" 17.35 Тfc "Менти-Т 18.45 Факти. Вечір 19.25 "Надзвичайні новини" 19.55 Т/с "Морські дияволи" 22.00 Т/с "Військова розвідка" 2З.О5 Х/Ф ·Дочка генерала·

01.30 Факти. Підсумюк дня 01.55 300 секjгод 02.00 Т/с "Герої-З" 02.45 Факти

21.ЗО "Кулагін та Партнери" 22.00 "Вікна-Новини" 22.25 т;с "Доктор хаус· 23.25 Т jc "Клініка"

06.00 "Бізнес+" 06.05 •Док. детектив" 06.55 "Кулагін та Партнери"

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20

17.30 Магістраль 18.00 Новини. Сnецвиnуск 19.40 Чоловічий клуб 21.00 Підсумки дня 21.25 Слово регіонам 21.35 Діловий світ 21.45 Футбол. Чемnіонат Італff.

ОЗ.15 "Надзвичайні новини" 03.45 Tjc "Хартленд"

НОВИЙ КАНАЛ

05.05 Т/с "Колишня" 05.50 Мjс "Вейнхед" 06.10 Tjc "Солдати-16" 07.00, 07.10, 07.40, 08.40

СТЕі

06.10, 07.05, 08.05 Сnорт 06.20, 06.35, 23.15, 23.35 Вертикаль влади

06.50 Православний календар 07.15 Ера бізнесу · 07.20 Створи себе 07.35 Рейтингова nанорама 07.50 Мультфільм 08.15 Огляд nреси 08.20 Олімnіада: від малого до великого

08.40 Корисні nоради 09.00 Підсумки дня 09.25 Про головне 10.00 "Легко бути жінкою" 11.10 "Віра. Надія. Любов" 12.1 О Діловий світ 12.20 Програма документаль­ них фільмів 1З.ЗО, 03.15 Т/с "Кримінальний сезон"

15.15 Euronews 15.25Діловий світ. Агросектор 15.З5 Околиця 16.00 "Нащадки" 16.55 Крок до зірок. Євроба­

07.З5 Т/с "Комісар Рекс"

09.45 Х/Ф "Криза Віри" 11.50 "Нез'ясовно, але факт" 12.55 "Битва екстрасенсів" 13.55 "Зіркове жиmt" 14.55 "давай одружимося" 16.55 "Правда про зірок" 18.00 "Вікна-Новини" 18.10 "Чужі nомилки" 19.10 "Моя nравда" 20.1 О "Містичні історіі-2"

05.40 Факти 06.00 Ділові факти 06.10 300 секjгод 06.25 Світанок 07.30 Ділові факти 07.40 Максимум в Україні 08.45 "Факти· 09.25 Comedy Club 10.30 Т/с "Солдати-14"

Новини

П'ятници,

"Підйом"

Серія А. "Дженоа" ·"Інтер" 22.35 В ПЕРЕРВІ: Трійка, Кено. 23.35 ТРК "ЕРА" 01.20 Підсумки дня 01.45 Питання 02.1 О Прес-анонс 02.15 ТелеАкадемія 04.50 Програма док. фільмів 05.50 Діловий світ. Агросектор

1+1 06.05 "Служба розшуку дітей" 06.10 Tjc "Янгол· охоронець" 06.55, 07.10, 07.45, 08.05, 09.1 О "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.зо ·тсн·

07.25 Мультфільми 09.ЗО Т jc "Універ" 10.10 "Сімейні драми" 11.25 Т/с "Шлюбний контракт" 12.ЗО Т jc "Була любов" 1З.25 "Гроші" 14.25 "Велике nеревтілення" 15.10 "Анатомія слави" 16.00 "Сnравжні лікарі • 2" 17.ЗО "Сімейні драми" 18.25 Генетика. Смертельна

20.10 "Без мандата" 21.35 Х/Ф "Оnерація "Валькірія" 00.15 "ГПУ" 01.20 Х/Ф "Охолола жертва" 02.45 "Сnравжні лікарі • 2" 03.30 Tfc "Шлюбний контракт" 04.20 Тjc "Була любов" ІНТЕР 05.50 "Походи в дикий світ-4" 06.55 "Шалені татусі" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 "Ранок з Інтером" 09.10 Т/с "Повернення Мухтара· 11.05 Т/с "Якось у міліціІ· 12.15 "Знак якості" 13.00 Tjc "Виклик" 14.00 "Детективи" 15.10 "Судові сnрави· 16.1 О "Зрозуміти. Пробачити" 17.20 Т/с "Сусіди" 18.10 "Розбір nольотів" 19.00 Tfc "Кармеліта· 20.00 "Подробиці" 20.30 "Чисто NEWS" 20.55 Т/с "Обручка· 22.00 "Велика nолітика· 00.00 Щn ·м.Магомаєв" 01.00 Х/Ф "Уся королівська рать" ОЗ.20 "Подробиці" ОЗ.50 Tjc ·до самої смерті" 04.10 Tjc "Сусіди" 04.35 Щn "Походи в· дикий світ-4"

чення

21.45

Футбол.

"Мілан"

"Ювентус"

22.30 06.00 Ранкова молитва 06.10, 08.00, 2З.30

Мегалот, Суnерлото,

Трійка, Кено

Ера

здоров'я

06.35 Крок до зірок 07.15 Ще "Жива енциклоnедія" 07.45 Створи себе 08.20 Олімnіада: від малого до великого

08.40 Корисні nоради 09.05 Доки батьки сnлять 09 .ЗО Так nросто 10.00 хай так 10.25 Коло Олімnіади 11.00 "Національна двадцятка" 11.45 Як це? 12.10, 02.55 Т/с "Кримінальний сезон"

13.50 Аудієнція 14.15 Наша nісня 14.55 Футбол. "Ворскла" (Полтава) • "Карnати" (Львів) 17.00 В ГОСТЯХ у Д. Гордона 18.1 О Золотий гусак 18.45 Ревізор 19.20 Х/Ф "Джавад хан· 21.00 Підсумки дня

23.35 ТРК "ЕРА" 01.20 Підсумки дня 02.05 Коло Олімnіади 02.30 )(ай так 03.00 ПЕРЕХІД НА ЗИМОВИЙ ЧАС! 03.25 Х/Ф "Джавад хан" 04.55 Чоловічий клуб

1+1 06.00 "Літаючий будинок" 06.50 "Сnравжні лікарі" 07.50 "Світське життя" 09.05 "Хто там?" 10.15 Марійчин кінозал. Дісней! "Клуб Міккі-Мауса" 10.40 "Велике nеревтілення" 11.15 "Від nацанки до nанянки" 12.55 "Що ти робив минулої п'ятниці" 14.05 "Зірка+ зірка" 16.30 Футбол. "Дніnро" (Дніnроnетровськ) • "Шах­ тар" (Донецьк) 18.30 "Гроші" 19.30 "ТСН" 20.10 Х/Ф "Козаностра" 2З.ОО ТРК "ЕРА"

-~-

УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.10 Мультфільм 06.45 Ще "Жива енциклопедія" 07.15 Здорове харчування 07.25 Акваторія бізнесу 07.50 Сільський час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Корисні поради 09.00 Зірковий ранок 09.30 Хто в домі хазяїн? 10.00 Крок до зірок. Євробачення

11.00 Обережно, діти! 11.30 Ближче до народу 11.55 Т jc "Кримінальний сезон" 1З.45 ·Аншлаг"

15.50 В ГОСТЯХ у Д. Гордона 16.50 Шеф-кухар країни 17.50 Євробачення-2011. Національний відбір

19.З5 Діловий світ. Тиждень

20.20 Точка зору 21.00 Підсумки тижня 21.55 Фольк-musіс 22.50 Трійка, Кено, Максима

1+1 06.00 "Вторгнення в

nідземний світ" 08.00 "Ремонт+" 09.05 "Лото-забава" 10.15 Дісней! "Клуб Міккі-Мауса" 10.40 "Шість кадрів" 10.50 "Смакуємо" 11.25 "Без мандата"

12.55 "Міняю жінку • 2" 14.30 Х/Ф "Козаностра· 18.30 "Особиста справа· 19.ЗО їСН-тиждень" 20.10 Tjc "Інтерни" 21.50 "Що ти робив минулої п'ятниці" 22.55 "Світське жипя" 2З.55 "ГПУ" 00.55 Х/Ф ~Віва, Марія" 03.05 Х/Ф "Убий мене ніжно" 04.40 їСН-тиждень" 05.20 ·Дисиденти"

ІНТЕР 05.ЗО Mjc "Трансформери" 06.З5 "Найрозумніший" 08.20 Щп "Гладіатори юрська-

07.05 Смішарики 07.30, 08.ЗО, 19.00, 00.00 Реnортер 09.00 Т jc "Щасливі разом" 10.05 Інфо-шок 11.25 Інтуїція 12.40 Tjc їатусеві дочки" 13.55 М/с "Поліцейська академія" 14.З5 М/с "Пригоди Бетмена"

14.50 Teen Time 14.55 Tjc "Друзі" 15.50 Teen Time 15.55, 2З.О5 Tjc

00.00 Х/Ф "Убий мене ніжно" 01.45 "Зірка + зірка" 03.45 Х/Ф "Охолола жертва" ІНТЕР Хjф "Уся королівська рать" 08.20 Щn "Шукачі" 09.15 "Формула любові" 10.15 "Городок" 11.15 "Сімейний розмір" 12.45 "Найрозумніший" 14.40 Програма "Позаочі" 15.40 Щn "Я не можу більше жити. Л.Філатов" 16.40 Х/Ф "Свати-З" 18.45, 20.30 "Вечірній квартал" 20.00 "Подробиці" 22.10 Tjc ·каnітан Гордєєв" 00.15 Х/Ф "Угода" 01.ЗО "Подробиці" 02.00 Tjc "До самої смерті" 02.40 Щn "Шукачі" ОЗ.20 "Позаочі" 04.05 "Формула любові" 04.45 "Знак якості"

05.50

IC1V 06.15 Факти 06.40 Автоnарк 07.20 "Добрі новини" 07.З5 Козирне жипя го nеріоду" 09.ЗО "Школа доктора Комаровського" 10.00 "Україно, вставай!" 10.25 ·Доки всі вдома" 11.20 Х/Ф "Пес Барбос та не­ звичайний крос. Самогон­ ники"

"Доярка з Хацаnетівки-2" 14.00 "Вечірній квартал" 17 .ОО "БУМ-2. Битва слов'ян" 18.00 Х/Ф ·А я кохаю одруженого" 20.00 "Подробиці тижня" 20.55, о~ 15 •Детально 3 А.Цаплієнком"

12.00 Tjc

21.10 Х/ф "Будинок Сонця" 23.15 "Міс Світу-2010" 01.ЗО "Подробиці тижня" 02.30 Tjc "До самої смерті" 03.1 О ·nозаочі" ОЗ.55 "Формула любові" 04.40 "Знак якості"

IC1V 06.05 Факти 06.25 Х/Ф ''У nошуках пригод" 08.00 "Смак" 08.45 Анекдоти по-українськи

"ВідчаЙдушні

домогосnодарки"

IC1V

школа

02.45 З іменем єдиним 03.30 Секрети української національної кухні

07 .ЗО Ділові факти 07.45 Стоn-10 08.45 "Факти· 09.25 Comedy Club 10.30 Tjc "Солдати-14" 11.30 Т jc "Вулиці розбитих ліхтарів. Менти-Т

12.45 Факти. День 1З.ОО Т/с "Військова розвідка"

14.20 Comedy Club 15.20 Т jc "Морські дияволи" 17.40 Tjc "Менти-Т 18.45 Факти. Вечір 19.10 "Добрі новини" 19.25 "Надзвичайні новини" 19.50 Х/Ф "Будинок з приколами" 21.55 Наша

Russia 22.20 Comedy Club 23.20 Real Comedy 00.10 Голі та смішні

06.00 "Бізнес+" 06.00 Тjc "Комісар Рекс" 08.45 Х/Ф ·за сірниками" 10.55 Х/Ф "Велика nерерва" 16.50 "Вікна - Новини" 17.00 Х/Ф "Екіnаж" 20.00 їанцюють всі!-3" , 22.00 "Вікна-Новини" 22.25 їанцюють всі!-3" НОВИЙ КАНАЛ 05.00 Тjc "Колишня" 05.45 Служба розшуку дітей 05.50 Mjc "Вейнхед" 06.10 Т/с "Солдати-16" 07.00, 07.10, 07.40, 08.40 Ре-

nортер

09.00 Tjc

"Щасливі разом·

10.05Інфо-шок

11.25 Інтуїція 12.40 Tjc "Татусеві дочки" Mjc

"Відчайдушні домогосподарки" 16.50 "Вороніни" 17.55 "Щасливі

СТЕі т

Х/Ф "Як Майк • 2. Стрітбол" 10.00 "Смак" 10.45 Люди, коні, кролики і ... домашні ролики 11.25 Квартирне nитання 12.З5 Наша Russia 1З.ОО Х/Ф "У nошуках nригод" 15.00 Ти не nовіриш!

08.00

15.45 Під nрицілом 16.45 Провокатор 17.45 Максимум в Україні 18.45 Факти. Підсумок дня 19.00 Велика різниця 20.05 Х/Ф "І цілого світу замало" 22.50 Наша Russia 2З.1 О ПрожекторПерісХілтон 00.00 Бокс. Бій за звання чемnіона WBA: А.Хурцидзе • Х. Н'Жикам

00.50 Х/Ф "Дракула • З" 02.20 Х/Ф "Жипя цього

14.50 Teen Time 14.55 Т/с "Друзі" 15.50 Teen Тіmе 15.55, 2З.15 Т jc

хлоn­

ця" ОЗ.10 Tjc ")(артленд"

СТЕі "Наші улюблені мjф" Х/Ф "Сім няньок" ".\<араоке на Майдані"

05.00 06.35 08.00 09.00 "Імо вдома" 10.1 О "ВусоЛаnоХвіст"

09.05 ПрожекторПерісХілтон 09.50 Квартирне питання 10.45 Ти не повіриш! 11.40 Козирне жипя 12.1 О Інший футбол 1З.ОО Х/Ф "І цілого світу замало" 15.З5 Наша Russia 15.55 Велика різниця 16.55 Море по коліна 17.З5 Х/Ф "Снайпер" 18.45 "Факти тижня" 19.ЗО Х/Ф "Снайпер" 22.00 Факти-Вибори 2З.ОО Голі та смішні

ОО.З5 Тиша в бібліотеці 01.00 Х/Ф "Біжи, Ронні, біжи!" 02.30 Інтерактив. Тижневик

02.45 Х/Ф "Дракула· СТЕі

05.25 "Наші улюблені мjф" 07.00 ~/Ф "Біле сонце пустелі" 08.50 "Імо вдома" 09.55 "Неймовірні історіі кохання"

11.00 ·караоке на Майдані" 12.00 "Х-Фактор" 16.10 "Шоу "Лід і полум'я" 19.20 "Битва екстрасенсів"

10.45 "Губка Боб" 11.50 їанцюють всі!-З" 16.05 Х/Ф "Екіпаж" 19.00 "Х-Фактор" 20.50 "Смішні люди" 21.50 ·х-Фактор" НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Х/Ф "Санта - молодший" 07.20 Аналіз крові 08.00 Ексклюзив 08.55 Mjc "Дональд дак· 09.З5 Mjc "Русалонька" 09.55 Зроби мені смішно 10.55 Здрастуйте, я • Ваша мама!

11.55 Інтуїція 1З.О5 Формула драйву 1З.ЗО Файна Юкрайна 14.10 даєш молодь 14.50 Україна сльозам не вірить 19.00 Х/Ф "Гаррі Попер і таємна кімната" 22.05 Х/Ф "Остання відпустка" ОО .20 Спортрепортер 00.25 Х/Ф "Щоденник пам'яті" 02.45, ОЗ.50, 04.55, 05.15 Зона ночі 02.50 Козак душа правдива ОЗ.О5 Козацькі могили ОЗ.20 Відгомін забутого неба

22.15 Tjc

"Доктор Хаус"

НОВИЙ КАНАЛ Х/Ф "Ескадрилья Ла· файєт" 07.45 Церква Христова 08.00 Запитаєте в доктора 08.З5 Живчик старти 09.00 М/с ·Добрий ранок,

05.15

Міккі!"

09.45 М/с "Русалонька" 10.1 О даєш молодь 10.45 Хjф "Татусева дочка" 12.ЗО Кліпси 12.55 Шоуманія 1З.45 Ексклюзив 14.35 Аналіз крові 15.15Іпfо-шок 16.20 Новий погляд 17.15 Tjc їатусеві дочки" 18.00 Х/Ф "Блондинка в законі" 20.00, 2З.05 Україна сльозам не вірить 22.25 Файна Юкрайна 2З.ЗО Сnортрепортер 2З.35 Х/Ф "Циклоп" 01.45, 02.45, ОЗ.50, 04.50, 05.1 О Зона ночі 01.50 Благословляю й молюся 02.20 густиня

сього

16.55 Таємниці світобудови 17.30 Т/с "Чемпіон· 18.ЗО, 20.ЗО, 2З.30, 05.ЗО

"24

години"

19.00 Tjc "Мій кордон" 20.50 24 години. Головне питання

06.ЗО Голос віруючого

07.00, 18.45, 2З.45 ·життя· 2З.40

07.55, 18.40, 20.25,

24

години. Бізнес

19.15 Спортрепортер 19.З5 Т jc "Щасливі разом" 21.00 Інтуїція 22.10 Т/с "Вороніни" 2З.15 Tjc "ВідчаЙдушні домогосподарки" ОО.ЗО Спортрепортер

00.40 Хjф "Мурахи в штанах-2" 02.00, ОЗ.20, 04.З5, 05.З5 Зона ночі 02.05 Зірка Вавилова 02.50 ДИво калинове ОЗ.25 Під знаком біди 04.05 Наукове кіно України ЗО· 40 років 04.40 Невідома Україна

07.00 Щп "ГІД країнами світу" 08.00 "Емотонік" 08.20 ·Дитячий світ" 08.40 Tjc "Пригоди Геркулеса· 10.40 Т jc "Зоряний крейсер "Галактика·

11.50 Tjc "Людина-невидимка" 12.50 Т jc "Медіум" 14.50 Tjc "Відблиски" 16.00 Tjc "Пригоди Геркулеса" 18.00 Тjc "Зоряний крейсер "Галактика·

18.50 Tjc "Людина-невидимка" 20.00 "Вечірній квартал. Історія успіху"

22.00 квк 00.50

ОЗ.ЗО Ольвія

04.20 Йорданія 01.ЗО Tjc "Жипя після смерті" 02.20 "Нічне жипя" 05.50 д/п "Гід країнами світу"

ТО НІС

05.50, 05.00 Диваки 06.ЗО Переможний голос віру­ ючого

07.00 24

години. Головне пи-

тання

07.20 Мультфільми 07.ЗО Медицина

07.55, 18.40, 20.50, 23.40 24 години. Бізнес

Твій хіт 08.45 Жива енциклопедія 09.1 О Жипя серед жипя 11.00 Т jc "Чемпіон· 12.15 Погляд у майбутнє 16.ЗО, 04.45 Сильні світу сього 16.50 Вперед, на Олімп! 17.ЗО Tjc "Чемпіон" 18.ЗО, 20.ЗО, 23.ЗО, 05.ЗО "24 години" 18.45, 20.00, 2З.45 "Жипя" 19.00 Т jc "Приватне жипя офіційних осіб" 21. ОО Х/Ф ·Дванадцять стільців" 22.20 Полігон 00.00 Таємниці долі 02.45 Ольвія ОЗ.З5

08.00, 10.45, 15.50, 02.15

04.20

ОЗ.55 Запорізька Січ. Витоки

04.1 О Джерела Вітчизни 04.25 Брати й дружини 04.40 За литовської доби 05.00 Невідома Україна К1

Чорної Троянди"

08.20 Щп "ГІД країнами світу" 09.40 Щп "Міста підземного світу"

10.ЗО їам, де нас нема· 11.00 "Скептик" 11.40 "Прихована реальність" 12.40 Щn •Армагедон тварин" 1З.40 Tjc "Мисливці за нечистю"

їой, що говорить із при видами"

15.20 Tjc 16.1 О

Д/n ·Доісторичний бійцівський клуб" 17.10 Х/Ф ·дар" 19.20 квк 22.00 "Слава Богу, ти прийшов!" 2З.20 "Бійцівський клуб" 00.10 Хjф "Огир" 01.40 Т/с їой, що говорить із привидами"

02.20 "Нічне життя" 02.50 Козацький

флот ОЗ.О5 Зоряна година козацтва

03.20 Козаччина. Ру'іна 03.35 Дике nоле 03.55 Невідома Україна 04.55 ЗіЙди на гори київські К1

06.50 Х/Ф "Осляча шкура" 08.45 AutoEVO 09.10 Щn "У nошуках правди" 10.00 Д/п ·Доісторичний

Джонса·

квартал.

Історія успіху" 22.00 "Що? Де? Коли?"

2З.ОО "Фантастичні історіІ"

00.00 AutoEVO 00.40 Х/Ф "Огир" 02.00 "Нічне жипя" 05.40 Х/Ф "Осляча шкура" ТОНІС

ТОНІС 06.ЗО Блага звістка

07.00 "Жипя" 07.ЗО Адреналін 08.25 PRO Читання 09.00, 02.15 Твій хіт 10.10 За сім морів

11.55 Tjc "Чемпіон· 12.15 Погляд у майбутнє 15.00 Портрети дикої nрироди 16.00 Народний богатир 16.ЗО Полігон

17.20 Таємниці світобудови 17.50 Tjc "Чемпіон" 18.50 Tjc "Приватне жипя офіційних осіб"

20.00 24 години. Бізнес 20.ЗО, 05.30 Сильні світу сього 21.00 Х/Ф "Дванадцять стільців"

22.50 Дорога до

щастя ОО. ОО Таємниці долі 02.40 Феодоро ОЗ.ЗО Боспорське царство 04.20 Сирія 04.45 Ліван

05.50, 05.05 Диваки 08.00, 02.15 Твій хіт 07.00, 20.00 24 години. Світ 07.ЗО Клуб 700 08.40 Клуб Суперкниги 09.00 Таємниці світобудови 10.00 Медицина 10.10 Народний богатир 10.45 Tjc "Чемnіон" 12.15 Погляд у майбутнє 15.00 За сім морів 06.ЗО,

15.З5 Портрети дикої природи

бійцівський клуб"

11.00 "Код доступу" 11.40 "Скептик" 12.20 квк 14.45 "Бійцівський клуб" 15.45 Х/Ф "дар· 18.00 Хjф "Зникнення Кевіна "Вечірній

"Таємниця замку Чорної Троянди" 05.ЗО Т jc "Мисливці за нечис­ тю"

04.50 Tjc

05.50, 05.05 Диваки

06.45 Tjc "Пригоди Геркулеса" 07.ЗО Tjc їаємниця замку

20.00

хіт

08.45 Жива енциклоnедія 09.1 О Жипя серед життя 11.00 Т/с "Чемпіон" 12.15 Погляд у майбутнє 16.ЗО, 2З.ОО, 04.50 Сильні світу

21.00 Х/Ф "12 стільців" 22.25 Тиждень моди 00.00 Таємниці долі 02.40 Трипільці

1З.50 "Брама часу" "Нові nригоди Бет•

мена·

ОЗ.05 Факти 03.З5 Т jc ")(артленд"

ТОНІС

05.50, 05.05 ДИваки

К1

демія"

новини"

18.50 Tjc "Людина-невидимка" 19.50 Тjc "Відблиски" 21.15 "Брама часу" 2З.ОО Tfc "Псі-фактор" 00.00 "Фантастичні історіІ. 01.20 Tjc "Псі-фактор" 02.00 Т jc "Життя після смерті" 02.50 "Нічне жипя" 06.10 Щп "ГІД країнами світу"

"Підйом·

07.05 Смішарики 07.30, 08.ЗО, 19.00, 00.10

14.ЗО

08.00, 10.45, 15.50, 02.15 Твій

07.З5 Мультфільми

"Галактика"

11.50 Т jc ·Людина-невидимка" 12.50, 22.00 Tjc "Медіум"

1З.55 М/с "Поліцейська ака-

ОО.ЗО Автоnарк

01.00 "Надзвичайні 01.40 Tjc "Герої-З"

К1

07.00 Щn "ГІД країнами світу" 08.00 "Емотонік" 08.20 "Дитячий світ" 09.00 Tjc "Пригоди Геркулеса~ 11.00 Tjc "Зоряний крейсер

ри"

05.30 Служба розшуку дітей 05.40 Факти 06.00 Ділові факти 06.10 300 секjгод 06.25 Огляд матчів Ліги Євро-

1З.50 "Місця сили·

14.50 Tjc "Відблиски" 16.00 Tjc "Пригоди Геркулеса· 18.00 Т jc "Зоряний крейсер "Галактика"

ночі

01.45 Школа сnектраліаму 02.15 Українська художня

03.55 Невідома Україна

16.50 Т jc "Вороніни" 17.55 Т/с "Щасливі разом" 19.15 Сnортреnортер 19.35 Tjc "Татусеві дочки" 21.00 Т jc "Вороніни" 22.05 Світлі голови

05.30

00.20 Сnортреnортер 00.30 Служба розшуку дітей 00.45 Т/с "Золота медуза" 01.40, 02.40, 03.50, 05.00 Зона

11

22 жовтня 2010 року

16.00, 22.25 Зелена варта 16.З5 Вперед, на Олімп!

16.55 Т jc "Чемпіон· 17.55 Т jc "Приватне

жипя офіційних осіб" 20.ЗО Журфікс 21.00 Х/Ф ·Дванадцять стільців"

22.55 Тиждень моди 2З.25 PRO Читання 00.00 Таємниці долі 02.45 Босnорське царство ОЗ.З5 Козацтво

04.20 36-та паралель. 04.50 Екстремікс

Токіо

05.ЗО Сильні світу сього


12

П' ЯТНJЩЯ,

rазета виходить з 11 квітня 1937 року

22 жовтня 2010 року

НОІЕ · . )I[Иntl

==========================НА ПРАВАХ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ

Він будівничий за покликанням душі На .непередбачуваних перехрестях

тщШо,а ще виконанням фасадних робіт.

торії, вивезення сміття ... Ось чомуодним із

журна.uстсь~х. повсяцень т~~~с~

~давалося б,що ще треба: є виrіднізамов-

пріоритетів своєї передвиборчої програми

ІЗ людьми, ,що врІЗаЮться, а, якщо ска·

Ізоргаюзовании колектив,взаєморозуміння з

депутатської діяльності в міськіИ раді на

~е так уже и р~о митrєвоm зустр1чеи ~ення,~ошти н~ рахункукомпаніі,стабільнин яка,вірю,після виборів переИде в основумоєі

зат~ точнІше, в~ризаються в твою підрядниками. Є повага И авторитет у mx ступного скликання стане створенн;

па~ ять тим оптиm..мом, .. яким вип~вне· же .замовників. Тож навіщо,здавалося б,Ва- асоціаціі співвласників багатоповерхових нии , кожен порух ІХНЬОІ, думки и ГО•.,

лероо·= Павловичу ·= , ЛЮДИНІ. ~НаНІИ.а •І авторИ·

намІри в конкретm ДІЛа.

хвили~ах (не перебільшення це, он не структури,яка несе в собіглибокин зміство-

тов~Істю перетвор~ цею, слова и

тетнщ чин час розписанни буквально по

будиНКІВ . та ЖИТЛОВО·буДІвеЛЬНИХ . КООПера·

mвів. Ue не новація Необхідність цієї

ВалеріЯ Павлов~ .Шулянськин, котрин перебІЛЬшення!) брати на пл~чі ще И з.аИві левиявлення громаось уже не пе_ршии рІК очолює будівельну клопоти. Маю на увазІ готовюсть дян, готовності меш- , - - - - - -

кам~анію "АФТ Інвест", • саме з таких. представ~ ~еси виб~ців. ви.~орчог~ каm в комфортному

Бровари для мене рідне місто,

~о~а посада, повага в будівельному округу N~2 У ЬроварсьКІИ МІсьюи раДІ житлі, отримувати як~ я хо~ бачити справді ~lЗнес.І {автор~тні фірми Греціі, Німеччини нас~ного скликання. . ком~альні послуги КВІтучим. Таким, у якому б

и навІть Укрюни з будь-ким співпрацюваm • Коли представ~ громади БроварІв за ЦІЛКОМ аргументо- комфортно, затишно й безпечно (ОСББ і ~БК) заИмаm· не .будугь!) далися ному не за помахом з~пропонували мею бал~~уватися =до вану И економічно жив і почувався кожен його мугься не ТІЛЬКИ покращенчар~нш палички, а після проходження МІськради, • говорить ВЛ. Шулянськии, • справедливу плату, мешканець, постійно відчуваючи ням місць проживання, але И етапш становлення професіИного зодчого. По закінченні ДнІпропетровського інженерно~бу~льного iHC'I'Ifi'YIY.. працював на ПОСаДІ маистра, никонроба в Нікопольськоltf)'

д?вго не вагався. Бровари для мене рідне МІсто, яке я хочу баЧИ11:1 справді квітучим. Таким, у якому .б комфортно, затишн~ И безпечно жив І почувався кожен ного

продиктовані самим житгям. Та И чинне законодавство,И зокрема положення За.

будівельномуупJJаБЛ!!пrі''Дніп_роекскавація". м~шканець,постіИно відчуваючи допомогуіі кону Украіни "Про • То,·

допомоrу й підтримку вщи в усіх своіх діяннях. Я готовий долучитися до цієї благородної справи.

пригадує Валерій 11авлович,. бу- шдтри~ку влади в усіх с~о!х діяннях. Я об'єднання громадян" передбачає створення

c _ __ _ _ _ _ _ _ _

_j

контролюватимуть роботу виконавчих органів У питаннях забезпечення соціального захисту, роботу з дітьми, право· охоронних органів тощо.

Очевидно, що коли поряд не-

ла справжня школа і професіИного, і готовни долУЧИ11:ІСЯ до ЦІЕІ благородної таких г~мадських .організаціЯ. Більше того, має атеки або хлібного магазину, вже ніхто людського зростання, як би звично-тра- спеави. в 2006-2007 роЦІ в державному бюджеті не дозволить на вільній території побудува· диШИпо це не звучало. Останніми. ~к~ в місті зроблено дуже уряд заклав так звані житлово-комунальні 11:1 магазин взуття або канцтоварів.

ІІ"'""У_ буМІ П!"'-1" ~чальника вімілу, ба:ато. Помmn ЗМІНИ на "Р?'Уе вбачаю в субЩ на сумупонад 4 мішрди гривень ПоrоІІЬтеся,настав час прийти до цього. І пересувнш мехаюзованш колони керjвника усІХ сферах життя. Але вІрю: з такими у тих будинках, де сmорюються або пла- tихід цен продиктований самим життям. комеJЩійно-будівшпоі "РУІОУР~· усі ор· модьми, ~ наші ~варчани, можна •ро611111 IIJ"ThCЯ сmориrи об'€,\І!аІІІІЯ СПЇВ!wІсНИІ<ів •ак СіІІІО, як і необхідиіС1Ь зайнятися бу.

~.де В.П. Шу~сьхиіі пр;щював,бу· ":'ба:ато бw.ше••. оrенці';' rромади мі?>•' ба:атоквартирних буАJІІІІ(ів. Та чи отримав АІВНИ!!"'"". СОЦJаАЬНОІ'О жиrм АМІ освh'ян,

ли буДІвеЛЬними. Не шдсобно-допоміжними: ВІН рlЗноплановни Ісильнии,спроможнни пе- хоча б часmну цих коштів хоч один коопе- ме~~ ВІДродженням робоm вуличних зробив. бетон • продав, зварив металокон- ретворИ11:1=Бровари. в місто справді ~учасно; р~mв коопераmвного будинку? Ні! І ще раз К?МІТ~ТІв, впровадженням підкріплених струкЦІЮ • продав. А в повно~ розумінні го європенського ршня. Я здатен 1готовни ю! ВІДПОВІДНИМ фінансуванням із міського бюд­

цього слова • будівельними. Може, саме д?~омоГ11:1 землякам у прагненні й реалізації

сmорення асоціаціі ОСББ і ЖБК жету ~~ч:. "J~~ дороги:', "Освітлені

зав~ .пе~житим. тоді трудно~ам, пошуку ЦІ~ І мещ бо маю И д~~ід, і знання, вміння ~ тим надасть м~жливість принципово ву~ , исn шд lЗди. ,збором 1утилізацією виходш lЗ нанскладнІШИХ ситуац!!і, а, значить, спшпрацюваm з потенЦІННИМИ партнерами. ЗМІНИ11:1 масштаби об єкта, з яким у люден СМІТТЯ в приватному секторі тощо. інабутомутодідосвіду(Валерій 11авлович усе А головне • бачу проблеми, на розв'язанні асоціІоється поняття "моє". Так, кожниИ

ЖИП'Я 3аВАЯ'І)'І'!ІІІ ,. це КОАИПІІІім на· яких вща по"!""' СІЮІЩе~увати •усил· м~ець пос.Щовно пройде ря,\ еrапів • Проблеми,проб.Іеми... Їх не нере.Іі'ІІІІІІна ставникам і колегам} він і очолив компанію, ля. _ВирІШення Іх_ стане нарІЖНИм каменем сшввласник частини багатоповерхового паль~. о~єі Р~· Так, Бровари на мапі де ~тодиі труДІ!ІЬСЯ И 171J>11!1!'€ дОСІ!І'Ь при· МО€І депуr.rrс~ш poiXrm. • . жиrлоооrо будинку і прибудинкоооі ділянки Украшн """"""' " ряду причин особлине стоину зарплату близько 30U працівників. І знаєте, яку щею передусІМ вщстоюваm· землі,вулиці,кварталу,мікрораИону,житлово- місце. Так, Бровари справедливо вважаютьКомпанія, повторюю, може по праву включи- му? Глибоко переконаниИ: по~на:к ,!реба із го _еаИону, міста. · ~я одним із наНблагоустроєніших міст. Але

11:1

до свого лослужного спискутіснуспівпра· умов проживання конкретнОІ сІм 1. Того

Спіль~сть ~риторіі декількох сусідніх ио~ громада,а:працелюбство,патріотизм,си-

цю зіноземними фірмами, бо вже встигла за- будинку,квартири,де вона мешкає,тих кому- ОСББ

1

ЖБК обумовлює і спільність лу и згуртоваюсть свою вона не раз демон-

рекомендуваm себе перед ними як надіИниИ нальних послуг і тарифів, які отримує И оп- зацікавленості мешканців уже не одного, а струвала, здатна долаm інші висоти, зробИ11:1

партнер, що займається повним комплексом лачує. Зрештою, коштів • хтось більших, групи будинків • загальнідитячімаИданчики життя комфортнішим. І В.П. ~лянськиИ,

будівельних робіт, починаючи з етапу проек· хтось ме~, яких вартує справжня, а не м~~ ., для відпочинку чи спорту: я~ КСІ_!ІДИДаТ У дeny;am до роварськоі тування і до. здачі об'єктів промислового, надумана ЦІНа за газ,тепло,воду,ко~альні павІЛЬиони и магазини, що розташовані на МІськоІ ради, готовни ДОЛУЧИ11:ІСЯ до цієї

житлового, офІсного будівництва в експлуа· послуги, уrримання, прибудинковш терн- межіприбудинкових територій. Uіструктури благородної справи.

Час добрих змін

ІJJорічне храмове свято, яке в Требухові відзна­ чається на Покрову2 місцевиИ храм зустрічав ізонов­

лепою огорожею. Коли постало питання іі спору· ~ен~,це~ковна обЦ!ина взяла на себе придбання

м.атер1~у, сІЛЬська ~а

• залучення краJЦИХ маИст­

рІВ. На прохання сІЛЬського голови В.А. Васільєва

Сергій ВАСЮК.

Позитивні зміни намітилися прак11:ІЧНо в усіх сфе· рах житгя. Споруджено міні-котельню для опалення будинкукультури И підведено туди воду. Розпочався капітальниИ ремонт дільничної лікарні. Поступово поповнюється технікою комунальне підприемство.

А ще (і це наИголовніше!) змінюється саме став­ лення требухівцін до участі в розв'язанні проблем Іншин промови~mн факт. За ч011:1ри попередні громади. Вони усвідомлюють,що змінИ11:1 своє життя скликання сІЛЬськш ради в Требухові всmгли забу· на краще можна тільки за умови, коли взЯ11:Іся за щщо таке ремонт дороги. Нинішнін же депутатськин розвиток села спільно. На наНближчий час місцева корпус зрушив нарешті цю справу з мертвої точки. І влада визначила для себе чимало пріоритетних зав­ лише за два з половиною роки в селі з'явилося нове покриття н~ _!!УЛИЦЯХ Леніна, Першотравневін, Пере· дань, мета яких • створИ11:1 для жителів справді ком­ моги в семllереможець. На 1U кілометрах вулиць фортні умови в усіх сферах життя. змонтовано освІтлення. Володимир МИКОЛАЄНКО. відгукнулися всі, і за короткнИ час безкоштовно ви­ конали необхідніробоm.

Розміщення реклами: телефон

5-59-19, 4-23-26.

Контактна особа: Світлана ОБОДОНСЬКА


НОВЕ

ЖИnІІ

Газета виходить з

П'ятниця,

17 квітня 1937 року

10. ШЕВЧУК Олег Сергійович - 197З р. н., освіта середня­ спеціальна, проживає в м. Бровари, слюсар ЖЕБЕКА "Авто­ мобіліст", член організаціі Всеукраїнського об'єднання "Свобода", висунутий партійною районною організацією ВсеукрЗінського об'єднання "Свобода". 0дномаttда-м мажоритарний виборчий сжруr N! 5 3 виборів депута'Іів &роварсІоІ(ОЇ районної ради КИЙІСЬКОЇ oбnacri

1. НАКОРЧЕМНИЙ Вячеслав Георгійович· 1968 р. н., освіта ви­

ща, проживає вс. Тарасінка Броварського району, вчитель фізично­

го виховання Тарасіаського НВК, член Політичної Пар'Ііі "Фронт

Змін", висунутий районною організацією Політичної Пар'Ііі "Фронт Змін". 2. БАЛАН Віктор Олексан.щювич- 1975 р. н., oceira базова вища, проживає вс. Тарасівка Броварського району, директор ЖЕКА "Побут", член Політичноі партіі "Сильна УкрЗІна", висунутий район­ ною парlійною організацією Політичної пар'Ііі "Сильна Україна". З. КАРКАЛЬОВА Світлана Андріівна - 1968 р. н., освіта середня, проживає в м. Бровари, адміністратор ТОВ "Екзоlік Фудс", член політично( партіі "Європейська Парlія України", висунута районною організацією в Київській області політичною партією "Європейська

m

Парlія УкрЗіни".

4. МАКСАК Світлана Михайлівна - 1969 р. н., освіта вища, про­

навчально-виховного комплексу м. БроварИ, безпартійний, висунутий міськрайонною "Громадянська солідарність".

партійною

організацією

Одномвидатний мажоритарний виборчий сжруr

N! 9 з виборів

депутатів Броварської районної ради Ки'іІськсіі обпасті

1. ГОЛОБЕРДА Людмила Петрівна - 1945 р. н., освіта вища, проживає в смт. Калита Броварського району, завідуюча ДНЗ "Зірочка", член організаціі Єдиного Центру, висунута районною організацією Єдиного Центру. 2. КАЛІНІЧЕНКО Олександр Володимирович - 1983 р. н., освіта

проживає в смт. Калита Броварського райсну, диспетчер ШЕУ Печерського району, член організацІї ВсеукрЗінського об'єднання "Батьківщина", висунута районною партійною організацією "ВсеукрЗінське об'Е;Ц><ання "Батьківщина". 4. КІМНАЦЬКИИ Микола -Іванович - 1947р. н., освіта ВИІWІ,

5. МИРОНЕЦЬ Микола Петрович - 1960 р. н., освіта вища, про­

закінчена вища, лроживає в м. Бровари, заступник голови Спілки

живає в м. Києві, заступник голови Броварської райдер­ жадміністрації, член Партіі регіонів, висунутий районноі організацією Парlія регіонів.

ветеранів війни Афганістану, член Української соціал-демократичної партіі, висунутий районною парlійною організацією Українська соціал-демократична napliя.

б. НЕДАШКІВСЬКИЙ Олександр Петрович· 198З р. н., освіта се­

приватний підприємець, безпарlійний, висунутий міськрайонною парlійною організацією Партіі "Громадянська солідарність". 7. СКИБЕНКО Олексій Григорович- 1947 р. н., освіта вища, про­ живає в с. Тарасівка Броварського райсну, завідуючий гаражем фермерського господарства, член Народноі Партіі, висунутий районною парlійною організацією Народноі Партіі. · Одномандатний мажоритарний виборчий округ N! 6 з ви­

борів депута'Іів Бравараької районної ради КИївської обпасті

1. ДОБРЕЛЯ Ігор Петрович- 1970 р. н., освіта вища, проживає в м. Києві, помічник голови правління міжнародного інвестиційного банку, безпартійний, висунутий районною організацією Партіі Зеле­ них Украіни. 2. КЛЮЙКО Микола Петрович - 1957 р. н., освіта вища, прожи­

в смт Калита Броварського району, приватний підприємець, член

Украіни.

організацією Політичної партіі "Сильна Україна".

3.

КУЛІДД Максим Володимирович

- 1980

р. н., освіта вища,

Західної залізниІ.(і, безпарlійний, висунутий районною організацією Народного Рух Украіни.

Одномандатний мuоріПарний виборчий округ N2 1О 3 ви· борів депута'rів Броварської районної ради Виборча дільниця N! 06026 КИївської обпасті живає в м. Києві, служба безпеки України, безпарlійний, член

Політичної Партії "Фронт Змін", висунутий районною організацією Політичної Партіі "Фронт Змін". 2. БОНДАРЕНКО Віта Анатоліінна- 1982 р. н., освіта вища, про­

5. МАЛІЦЬКИЙ Анатолій Васильович- 196З р. н., освіта середня

спеціальна, проживає в с. Заворичі Броварського району, обваль­ щик фірмового магазину "М'ясо" м. Київ, член Партіі регіонів, вису­ нутий районною організацією Парlія регіонів.

б. ПЕДАЄВА Валентина Миколаінна • 1962 р. н., освіта вища, проживає в с. Заворичі Броварського райсну, застуnник директора Заварицького НВК, член організаціі Єдиного Центру, висунута рай­ онною організацією Єдиного Центру. 7. СЛИЗЮКОлена Леонідівна - 1962 р. н., освіта вища, прожи­ ває в м. Бровари, головний редактор Броварської міськрайонної га­ зети "Нове життя", безпарlійна, висунута районною організацією Політичної Партіі "Фронт Змін". 8. ЧЕБАН Олена Олександрівна- 1983 р. н., освіта вища, прожи­ ває в с. Заворичі Броварського району, головний букгалтер ТОВ

живає

в с.

Княжичі

Броварського району,

З. ВОЄВУЦЬКИИ Олександр Петрович

- 1954 р. н., освіта вища,

4. ЗАЛОЗНИЙ Микола Володимирович- 1983 р. н., освіта вища,

проживає в с. Княжичі Броварського району, інженер-брокер ТОВ "Фроніус Україна", член організаціі Народний Рух України, висунутий районною організацією Народний Рух УкрЗіни. 5. КАЛЕНІЧЕНКО Леонід Іванович - 1942 р. н., освіта вища, інституту управління та економіки водних ресурсів Держводгосп в

парlійною організацією Народної Партіі. 9. ШАБАТУРА Сергій Олексійович - 1969 р. н., освіта вища, проживає в с. Тарасівка Броварського району, інженер механік УкрЗінської інвестиційної будівельної' компаніі, член Украінської соціал-демократичної партіі, висунутий районною партійною організацією УкрЗінська соціал-демократична партія.

Україні, член партіі "Народна влада" в КиЇВСЬІ<ій області, висунутий районною організацією nap'lii "Народна влада" в КиївсЬl<ій області

ОдномаНД81НІІй мажоритарний виборчий сжруr N! 7 3 виборів депута'Іів Броварської районної ради КИївської обласrі 1. БЕРНАЦЬКА Жанна Маратівна - 1968 р. н., освіта вища, проживає в м. Бровари, приватний підприємець, член політичнеі партіі

"Європейська

Партія

України",

висунута

районною

організацією в Київській області політичною партією "Європейська Партія Украіни". 2. КАЛЬЧЕНКО Андрій Микитович • 1984 р. н., освіта вища, проживає в м. Києві, тимчасово не працює, член Політичної' партії "Сильна Украіна",висунутий районною партійною організацією Політичної партіі "Сильна Украіна". З. КНИШ Станіслав Степанович - 1955 р. н., освіта вища,

проживає вс. Зазим'є Броварського району, вчитель Зазимського

навчально-виховного комплексу, член Українськоі· Народноі Партіі, висунутий районною організацією Української Народної Пар'Ііі. 4. КОНДРУК Андрій Володимирович - 1981 р. н., освіта вища, проживає в м. Києві, керівник відділу ТОВ "Екзіст-УкрЗІна", член організаціі ВсеукрЗінського об'єднання "Свобода", висунутий парlійною районною організацією Всеукраїнського об'єднання "Свобода". 5. ПАШКО Володимир Панасович- 1954 р. н., освіта вища, про­ живає вс. Синяк Вишгородського району, заступник директора За­ зимськоі ЗОШ І-ІІ ступенів, член організаціі Єдиного Центру, висуну­ тий районною організацією Єдиного Центру. б. РАДЧЕНКО Володимир Петрович • 1956 р. н., освіта вища, проживає в с. Погреби Броварського району, директор Київського насіннєвого заводу, член Партіі регіонів, висунутий районною ор­ ганізацією Парlія регіонів. 7. СЕРПЄНКО Андрій Васильович- 1984 р. н., освіта вища, про­ живає в с. Зазим'є Броварського району, юрист адвокатського об'єднання "Леонід Остапенко і партнери", член Політичноі Пар'Ііі "Фронт Змін", висунутий районною організацією Політичноі Партіі "Фронт Змін".

8. СТОЙНИК Ана-голій Анатолійович - 1980 р. н., освіта вища,

проживає в с. Зазим'є Броварського району, приватний підприємець, член Народної Партіі, висунутий районною партійною організацією Народної Партіі.

Одномандmмй мажоритарний виборчий сжруr

N! 8 3 виборів

депута'Іів Броварської районної ради КИЙІСЬКОЇ обласrі 1. БЕРГУН Лідія Іванівна- 1989 р. н., освіта вища, проживає в м. Бровари, студентка, член партіі "Справедливість", висунута район­ ною організацією партіі "Справедливість". 2. ІВАНЮТА Наталія Миколаївна· 1970 р. н., освіта вища, прожи­ ває в смт. Калинівка Броварського району, вчитель початкових класів Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, член організаціі Єдиного Цен­

тру, висунута районною організацією Єдиного Центру. З. КАЛАШНИК Валерій Іванович-

1957 р.

н., освіта вища, прожи­

ває в смт. Калинівка Броварського району, голова профкому ВАТ

"Комбінат 'Тепличний", член організаціі Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", висунутий районною парlійною організацією Всеук­ рЗінське об'єднання "Батьківщина". 4. КИЛИМНИК Ганна Миколаївна- 1982 р. н., освіта вища, про­ живає в с. Скибин Броварського району , приватний підприємець, член Політичноі партіі "Сильна Украіна", висунута районною партійною організацією Політичнеі партіі "Сильна Украіна". 5. КОТ Анатолій Петрович - 1951 р. н., освіта вища, проживає в смт. Калинівка Броварського райсну, лікар-стоматолог ТОВ "Надія 95", член Політичної' Партіі "Фронт Змін", висунутий райоНною ор­ ганізацією Політичнеі Партіі "Фронт Змін". б. КРАСНОКУТСЬКА Апіна Валеріівна - 1991 р. н., освіта не закінчена вища, проживає в м. Бровари, студентка, член партіі "Європейська Партія УкрЗіни", висунута районною організацією в

Київській області політичнdі партіі "Європейська Партія УкрЗіни". 7. НІКАНДРОВ Геннадій Аркадійович - 197З р. н., освіта вища, проживає в м. Бровари, приватний підприємець, член Українськоі соціал-демократичної партіі, висунутий партійною організацією УкрЗінська соціал-демократична партія. 8. ОСЬМАК Віктор Петрович - 1959 р. н., освіта вища, проживає

в м. Бровари, директор ВКФ "Будсервіс" ЛТД, член організаціі Народний Рух УкрЗіни, висунутий районною організацією Народний Рух Украіни.

9. СЕМИНОГ Микола Миколайович - 1965 р. н., освіта вища, проживає в смт. Калинівка Броварського райену, начальник Броварського управління ГУМНС, член Партіі регіонів, висунутий районною організацією Партіі регіонів. 10. СКОРИК Володимир Володимирович - 1981 р. н., освіта

вища,

проживає

в с. Скибин Броварського

району,

вчитель

б. КОЛЕСНІЧЕНКО Володимир Іванович- 1945 р. н., освіта вища,

вища, проживає в м. Бровари, відбірник товарів Фозі, член Українськоі соціал

- демократичн01· партіі, висунутий районною партійною організацією Украінська соціал- демократична партія. 8. ПЕТРИЧУК Олександр Улянович - 1953 р. н., освіта вища, проживає в м. Києві, директор ПП "Зеленбуд", член організаціі Єдиного Центру, районної організаціі Єдиного Центру. 9. РУДЕНКО Тетяна Миколаінна - 1953 р. н., освіта вища, проживає в с. Княжичі Броварського району, голова СТОВ "Княжицьке", член Соціалістичної партіі УкрЗіни, висунута районною організацією СоціалістичнОї партіі Украї'ни . ·

проживає в с. Зазим'є Броварського району, приватний адвокат,

10. СТРИГУН Сергій Миколайович - 1961 р. н., освіта вища,

член Політичноі Партіі "Фронт Змін", висунутий районною ор­

проживає в с. Княжичі Броварського району, приватний підприємець, член Народноі Пар'Ііі, висунутий районною парlійною організацією Народна Парlія. 11. ТРЕТЯКОВ Едуард Віталійович - 1966 р. н., освіта вища, про­ живає м.Бровари, тимчасово не працює, член політичної' парті· "УДАР (Український Демократичний Апьянс за Реформи) Віталія Кличка", висунутий районною органзацією політичноі партіі "УДАР (Український Демократичний Апьянс за Реформи) Віталія Кличка". 12. ХОМЕНКО Микола Олександрович- 1957 р. н., освіта вища, проживає в м. Бровари, голова ради підприємців Броварщини, член Партіі регіонів, висунутий районною організацією Партія регіонів.

ганізацією Політичної Пар'Ііі "Фронт Змін". 2. ГАРАЩЕНКО Олександр Борисович - 1974 р. н., освіта вища, проживає в м. Києві, тимчасово не працює, член організаціі Народний Рух Украіни, висунутий районною організацією Народний Рух України. З. КУКШИН Василь Михайлович- 1959 р. н., освіта вища, прожи­ ває вс. Семиполки Броварського району, перший заступник голови Броварської районної державної' адміністрації, член Партіі регіонів, висунутий районною організацією Пар'Іія регіонів. 4. СКАРБЕНЧУК Юрій Миколайсвич- 1958 р. н., освіта вища, прожи­ ває в м. Києві, директор ТОВ "НТІ Україна", член партіі "Наша Україна", висунутий районною організацією політичної партіі "Наша Украіна".

5. ШУСТЬ Василь Володимирович· 1970 р. н., освіта вища, про­ живає в смт. В. Димерка Броварського району, викладач Київського славістичного університету, член організаціі Єдиного Центру, вису­ нутий районною організаціі Єдиного Цен:rру. б. ШУСТЬ Василь Степанович - 1946 р. н., освіfа середня­ технічна, проживає в м Бровари, пенсіонер, член організаціі Всеук­ рЗінського об'єднання "Свобода", висунутий парlійною районною

2. ГОРАНСЬКИЙ Віталій Володимирович - 1981 р. н., освіта ви­

ща, проживає в м. Бровари, директор ТОВ "Оптіма - Оід", член Партіі Зелених Украї'ни, висунутий районною організацією Пар'Ііі Зе­ лених України. З. ГУРТ Вікторія Миколаївна - 19П р. н., освіта вища, проживає в с. Красилівка Броварського району, лікар-офтальмолог, Бро­ варська райенна лікарня, член організаціі Всеукраїнського об'єднан­ ня "Батьківщина", висунута районною партійною організацією Все­ українське об'єднання "Батьківщина". 4. ДЯЧЕНКО Роман Миколайович· 19П р. н., освіта вища, про­ живає в с. Перемога Броварського району, директор ТОВ "Чисте

подвір'я",

безпартійний,

висУнутий районною партійною ор­

ганізацією Українська соціал-демократична партія.

5.

КОНОНЕНКО Микола Миколайович·

1974 р.

н., освіта загаль­

на, проживає вс. Красилівка Броварського району, начальник служ­ би безпеки ТОВ "Сторожук", член партії "Наша Україна", висунутий

районною організацією політичнеі парnї "Наша УкрЗІна". б. ЛАДАН Ольга Володимирівна- 1985 р. н. освіта середня спеціальна, проживає вс. Красилівка Броварського району, тимча­ сово не працює, член організаціі Українськоі Народноі Партіі, вису­ нута районною організацією Украінської Народноі Партіі. 7. МАТВІЄНКО Алла Георгіівна- 1969 р. н., освіта вища, проживає в м. Бровари, приватний nідприємець, безпарlійна, висунута міськрайон­ ною парlійною організацією Парnї "Гро мвдянська солідарність". 8. МОГИЛЬНА Юлія Василівна- 19П р. н., освіта вища, прожи­ ває в м. Бровари, тимчасово не працює, член партіі "Європейська Партія України", висунута районною організацією в Київській області політичноі пар'Ііі "Європейська Парlія України". 9. НОСАЧ Олександр Олексійсвич - 1950 р. н., освіта вища, проживає в м. Бровари, пенсіонер, член Партіі регіонів, висунутий районною організацією Партіі регіонів. 10. СЕЛЮК Андрій Григорович - 19б8 р. н., освіта вища, проживає в м. Бровари, адвокат, безпартійний, висунутий районною організацією Народний Рух України. 11. ТАЛАВІРА Петро Михайлович - 1948 р. н., освіта вища, проживає в м. Бровари, пенсіонер, член організаціі Єдиний Центр, висунутий районною організацією Єдиного Центру.

12. ШУТИЙ Володимир Михайлович - 1954 р. н., освіта вища,

проживає в м. Києві, генеральний директор ТОВ "АТВА", член Народноі Партіі, висунутий районною партійною організацією Народноі Партіі.

1З. ЯВОРСЬКИЙ Микола Миколайович- 1957 р. н., освіта вища,

проживає в с.Красилівка Броварського району, начальник служби Міністерства внутрішніх справ, член Політичнеі партіі "Сильна Украіна"., висунутий районною партійною організацією Політичнеі

пар'Ііі "Сильна Украіна". Одномандатний мажоритарний виборчий сжруr N! 12 3 виборів деnута'Іів Броварської районної ради КИївської обласrі

Розміщення реклами: телефон

організацією

проживає еЛогреби Броварського району, гоЛовний лікар станціі

депута'Іів Броварської районної ради КИївської обласrі 1. ГАЛдиБА Владислав Олександрович- 1981 р. н., освіта вища,

Одномандатний мажоритарний виборчий окруr N! 11 3 ви· борів депутатів &роварської районної ради Київської обласrі 1. БУРЧАК Олег Вікторович • 1981 р. н., освіта вища, проживає в м. Бровари, начальник відділу ІТ Київський РЦОО, член партіі "На­ родна влада" в Київській обласrі, висунутий районною організацією партіі "Народна влада" в Київській області.

висунутий районною партійною ВсеукрЗінське об'єднання "Батьківщина".

Одномандатний мажоритарний виборчий округ N2 17 з ви­ борів де!1УТ81ЇВ Броварської районної ради КИівськсіі обnасті

6. ЛОСЬ Болеслав Валентинович • 1982. р. н., освіта вища,

проживає в с. Княжичі Броварського району, пенсіонер, безпартійний, висунутий міськрайонною партійною організацією Партіі "Громадянська солідарність". 7. МИРОНЮК Юрій Георгійович - 1972 р. н., освіта не закінчена

4. ІГНАТЕНКО Петро nилипович- 1976 р. н., освіта вища, проживає в с. Плоске Броварського району, начальник відцілу Броварської районнdі державної адміністрації, член партіі "Наша Україна", висунутий районною організацією політичної nap'lii "Наша Україна". 5. КОШОЛАП Юрій Петрович- 197З р. н., освіта вища, проживає

ПАРХОМЕНКО Юрій Олексійсвич • 1975 р. н., освіта не закінче­ на вища, проживає в с. Літки Броварського району, приватний

проживає в с. Літки Броварського райсну, начальник відцілу КОВ ФОНД соцзахисту, безпартійний, висунутий партійною районною організацією ВсеукрЗінського об'єднання "Свобода". 7. МАТВІЄНКО Світлана Олександрівна- 1961 р. н., освіта вища, проживає в с. Літки Броварського району, лікар-стоматолог Літківськоі дільничноі лікарні, член партіі "Наша Украіна", висунута районною організацією політичної пар'Ііі "Наша Україна". 8. ПАСТУШЕНКО Людмила Миколаівна - 19б1 р. н., освіта базева вища, проживає вс. Літки Броварського району, пенсіонер, член організаціі ВсеукрЗінського об'єднання "Батьківщина", висунута районною партійною організацією ··всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". 9. ПРИСТУПА Олександр Іванович - 19б1 р. н., освіта середня, проживає в с. Літки Броварського району, тимчасово не працює, безпартійний, висунутий міськрайонною партійною організацією Партіі "Громадянська солідарність". Одномандатний мuоритарний виборчий окруr N! 14 з виборів

проживає в м. Києві, проректор з наукової роботи державного

"Мастеринструмент", член Народної Партіі, висунута районною

член Українськоі соціал демократичної Партіі, висунутий районною пар'Іійною організацією УкрЗінська соціал

Одномандатний ма>КорИТ8рнмй виборчий окруr N! 1З 3 ви­ борів депута'Іів Броварської районної ради КИївської обпасті

ща, проживає в с. Літки Броварського району, приватний підприємець, член організаціі Єдиного Центру, висунутий районною організацією Єдиного Центру. З. АЛАНДАРЕНКО Катерина Юріівна- 1989 р. н., освіта неповна вища, проживає в м. Києві, студентка, безпартійна, висунута район­ ною організацією Народний Рух УкрЗіни. 4. БЕСАРАБА Микола Володимирович - 1984 р. н., освіта не­ закінчена вища, проживає в м. Бровари, директор ТОВ "Грінвіч Фіш", член Українськоі соціал-демократичної' Партіі, висунутий районною партійною організацією Українська соціал-демократична парlія. 5. ДЕМЕНКО Анатолій Володимирович - 1955 р. н., освіта вища, проживає в с.Літки Броварського району, заступник голови Броварської' районноі державної адміністраціі, член Партіі регіонів, висунутий районною організацією Партія регіонів.

проживає в с. Гоголів Броварського району, лікар станціі "Швидка допомога" Броварської районної' центральної' лікарні, член ор­ ганізаціі Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", висунутий ра­ йонною партійною організацією Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

спецзв'язку,

демократична Пар'Іія.

районнеі державної лабораторії ветеринарної медицини, член Народної Пар'Ііі, висунутий районною партійною організацією Народної Партіі. 10. СТРОКАЧ Ольга Григорівна- 1952 р. н., освіта вища, прожи­ ває в м. Бровари, анестезіолог Броварської центральнеі районнеі лікарні, безпартійна, висунута партійною організацією Народного Руку Україна. 11. ТОПІХА Григорій Микитович - 1948 року народження, освіта середня-технічна, проживає в с. Плоске Броварського району, пенсіонер, член Комуністичноі партіі Украіни, висунутий районною партійною організацією Комуністичною партією України.

2. КОВАЛЕВСЬКИЙ Олександр Сергійович- 1980 р. н., освіта ви­

Національного банку Украіни, член пар'Ііі "Наша УкрЗіна", висунута районною організацією політичноі партіі "Наша УкрЗіна".

З. ЗОТОВ Владислав Юрійович - 1977 р. н., освіта вища, проживає в м. Києві, керівник сектора Інституту державної служби

"Батьківщина",

підприємець, член Політичнdі п;іртіі "Сильна УкрЗіна", висунутий рай­ онною партійною оргаНізацією Політичноі партіі "Сильна Украіна".

інженер-програміст

організацією Партією регіонів.

ЛУЦ~НКО Ігор Вікторович· 1967 р. н., освіта вища, проживає вс. Рожни Броварського району, заступник директора ТОВ "'Ольви­ та", безпартійний, висунутий районною організацією політичної партіі "Наша Украіна". 10. МИКОЛАЄНКО Qлексій Юрійович- 1985 р. н., освіта серед­ ня -спеціальна, проживає вс. Світильня Броварського району, ти­ мчасово не працює, член Українськоі Народнсіі Партіі, висунутий районною організацією Українськоі Народноі Партіі. 1_1. ФЕШУН Олександр Валерійович - 1975 р. н., освіта вища, проживає в смт. Велика Димерка Броварського району, головний спеціаліст управління охорони навколишнього природного середо­ вища у Київській обласlі, член Політичноі партіі "Сильна УкрЗіна"., висунутий районною партійною організацією Політичнdі партіі "Сильна Україна".

1.

1. БОЙКО Олександр Андрійсвич- 1955 р. н., освіта вища, про­

4. ЛАВРОВА Світлана Миколаївна· 1965 р. н., освіта базова ви­ ща, проживає в с. Заворичі Броварського району, приватний підприємець, член організаціі ВсеукрЗінське об'єднання "Батьківщи­ на", висунута районною партійною організацією Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

2. ДІІОРСЬКИЙ Володимир Павлович- 1955 р. н., освіта вища,

проживає в м. Бровари, керівник апарату Броварської районноі державної' адміністраціі, член Пар'Ііі регіонів, висунутий районною

рЗінське об'єднання "Батьківщина".

9.

Політичної партіі "Сильна Украіна", висунутий районною парlійною

об'єднання "Свобода", висунутий парlійною районною організацією Всеукраїнським об'єднанням "Свобода".

Центру, висунута районною організаціі Єдиного Центру. б. КИЩУК Олег Євгенович- 197б р. н., освіта вища, проживає м. Києві, тимчасово не працює, член Політичної Пар'Ііі "Фронт Змін", висунутий районною організацією Політичнеі Партіі "Фронт Змін". 7. ЛАШКУЛ Юрій Віталійсвич- 1966 р. н., освіта вища, проживає в м. Київ, тимчасово не працює, безпартійний, висунутий районною організацією Народний Рух УкрЗіни. 8. ЛИСТОПАД Юрій Михайлович - 1971 р. н., освіта вища, м. Ірпінь, тимчасово не працює, член ВсеукрЗінського об'єднання "Батьківщина", висунутий районною партійною організацією Всеук­

5. ЗдХАРЧУК Надія йосилівна - 1957 р. н., освіта вища, прожи­

академіі, член Політичної Партіі "Фронт Змін", висунута районною організацією Політичноі Партіі "Фронт Змін". 10. ЯЦУК Юрій Віталійович - 1974 р.н., освіта базова, проживає

13

в с. Плоске Броварського району, головний інженер ПП "Русанівське", член організаціі Єдиного Центру, висунутий районною організації Єдиного Центру. б. НОВОСЕЛЬСЬКА Надія Вікторівна • 1960 р. н., освіта вища, проживає. в с. Плоске ·Броварського району, начальник курсу фінансово-правового ліцею м. Бровари, член Політичнdі партіі "Сильна Україна", висунута районною парlійною організацією Політичної парnї "Сильна УкрЗіна". 7. ПАВЛЕНКО Володимир Ілліч - 1967 р. н., освіта середня­ спеціальна, проживає в с. Красилівка Броварського району, приватний підприємець, член ПолітиЧНОі Партіі "Фронт Змін", висунутий районною організацією Політичної ГТартіі "Фронт Змін". 8. ФЕдЧЕНКО Вадим Миколайсвич - 1965 р. н., освіта вища, nроживає в с. Плоске Броварського району, директор заводу "Рибпродукт", член організації Всеукраїнського об'єднання

ває в м. Бровари, тимчасово не працює, член організаціі Єдиного

б. КРАСНЮК Віталій Миколайович - 1969 р. н. освіта вища, про­ живає в м. Київ, приватний підприємець, член Української Народної Партіі, висунутий районною організацією УкрЗінськоі Народнеі Партіі. 7. МАТВІЄНКО Ліана Юріівна- 1969 р. н., освіта вища, проживає в смт. Калита Броварського району, заступник директора Заво­ рицького НВК, член організаціі Народний Рух України, висунута ра­ йонною організацією Народний Рух УкрЗіни. 8. РУДАКІгор Степанович- 1943 р. н., освіта вища, проживає в смт Калита Броварського району, тимчасово не працює, член Народнеі Партіі, висунутий районною партійною організацією Народна Партія. 9. Шульга Валентина Євгеніівна- 1955 р. н., освіта вища, прожи­ ває в м. Бровари, віце-президент поліцейської фінансово-правової

ває вс. Заворичі Броварського району, директор АФ "Заворотич", безпартійний, висунутий районною організацією Селянськоі партіі

проживає в с. Заворичі Броварського району, провідник Південно­

ПМЦ Витеир, член Украінської соціал-демократичної партіі, висунутий районною парlійною організацією Українська соціал­ демократична партія. 4. ДЯДЮК Віктор Анатолійович - 1950 р. н., освіта вища, прожи­ ває в м. Бровари, головний державний інспектор управління вете­ ринарної медицини Броварського району, член Народноі Партіі, ви­ сунутий районною пар'Іійною організацією Народна Партія.

"УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", висунутий райенною організацією політичноі партіі "УДАР (УкрЗінський Демократичний Апьянс за Реформи) Віталія Кличка" .. З. КдІОДА Катерина Василівна- 1960 р. н., освіта базова вища,

Тарасівка Броварського району, керівник апарату Броварської районноі ради, безпарlійна, висунута районною парlійною організацією Украінська соціал-демократична парlія.

редня спеціальна, проживає в с. Тарасівка Броварського району,

2. БЕЗКОРОБдИНИЙ Олександр Іванович • 1958 р. н., освіта

вища, проживає в м. Києві, начальник Київського обласного управління охорони навколишнього середовища, член Партіі регіонів, висунутий районною організацією Партіі регіонів. З. БІНДАСОВ Євген Валерійович - 1971 р. н., освіта вища, проживає вс. Підлісея Броварського району, головний інженер ТОВ

вища, проживає в смт. Калита Броварського району, заступник начальника КП "Київський метрополітен", член політичноі партіі

проживає в смт. Калита Броварського райсну, пенсіонер, член Соціалістичної партіі України, висунутий райенною організацією Соціалістичної партіі УкрЗіни. 5. КОМОРНИИ Володимир ГригОрович - 1984 р. н., освіта не

живає в с.

1. АНТОНОВ Роман Петрович -1979 р. н., освіта вища, проживає в с. Требухів Броварського району, помічник оперативного чергового ГУ МНС України в Київській обласrі, член партіі "УДАР (Український Демократичний Апьянс за Реформи) Віталія Кличка", висунутий районною організацією політичної партіі "УДАР (Український Де~чний Апьянс за Реформи) Віталія Кличка" ..

Партії

22 жовтня 2010 року

організацією Всеукраїнського об'єднання "Свобода". Одномандатний м8JІ<Оритарний виборчий окруr N!

15 3 виборів

деnута'Іів Броварської районної ради Київської обласrі

1. ДЩЕНКО Микола Федорович· 1954 р. н., освіта вища, прожи­ ває в с. Рожни Броварського району, тимчасово не працює, без­ парlійний, висунутий районною організацією політичнеі пар'Ііі "На­ ша УкрЗіна".

2. ЗАПЛАТНІКОВ Сергій Михайлович • 1965 р. н., освіта вища, проживає в м. Києві, президент благодійного фонду "Православна Ки'Івщина", член політичної партіі "УДАР (Український Демократич­ ний Апьянс за Реформи) Віталія Кличка", висунутий районною ор­ ганізацією політичнеі партіі ''УДАР (Український Демократичний Аль­ янс за Реформи) Віталія Кличка". З. ІВАНОВА Світлана МиколЗівна- 1969 р. н., освіта вища, про­ живає в с. Мокрець Броварського району, вчитель початкових класів Мокрецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, безпар'Іійна, висунута район­ ною організацією Народний Рух УкрЗІни. 4. ЛЕЗНЕР Валерій Володимирович - 1963 р. н., освіта вища,

проживає в с. Переможець Броварського району, директор ТОВ "Апергро", член Партіі регіонів, висунутий районною організацією Партіі регіонів.

5.

ЛИТВИН Анатолій Олександрович

- 1970

р. н., освіта вища,

проживає в с. Заворичі Броварського району, менеджер Транс­ націонапьної групи, член організаціі Єдиного Центру, висунутий

райенною організацією Єдиного Центру. б. НЕТЯГА Галина Стефанівна- 1942 р. н., освіта базова вища, проживає в м.Бровари, заступник голови Броварської. районнеі

парlійної організаціі ВсеукрЗінське об'єднання "Батьківщина", член організаціі ВсеукрЗінського об'єднання "Батьківщина", висунута районною партійною організацією Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". 7. РЕШЕТОВА Світлана Ігорівна - 1968 р. н., освіта вища, проживає в м. Бровари, начальник управління Пенсійного фонду Украіни в Броварському районі, член Народноі Партіі, висунута районною парlійною організацією Народноі Партіі.

·

8. ХОЛОД Микола Васильович - 1957 р. н., освіта середня,

проживає в м. Києві, слюсар "Житлотеплоенерго-Київенерго", безпарlійний, висунутий міськрайонною парlійною організацією Партіі "ГJ)Омадянська солідарність".

9. ЧАйКА Олексій Петрович - 1952 р. н., освіта виЩа, проживає

в м. Бровари, директор Асоціаціі їеплиці України", член Політичноі

партії "Сильна

Україна",

висунутий

районною

партійною

організацією Політичноі партіі "Сильна Украііtа".

Одмомандатний М8JІ<Оритарний виборчий окруr Nt 16 3 виборів деnута'Іів Броварської районної ради КИївськсіі обпасті 1. ГОРБЕНКО Георгій Семенович • 1941 р. н., освіта вища, проживає в м. Києві, пенсіонер, член організаціі ВсеукрЗінського

5-59-19, 4-23-26.

9. ПРУДКИЙ Володимир Іванович - 1952 р. н., освіта вища,

проживає вс. Плоске Броварського району, директор Броварської

1. ГАЙОВИЙ Костянтин Васильович - 1951 р. н., освіта вища,

"Швидка допомога" Броварської районноі центральнdі лікарні, член організаціі ВсеукрЗінського об'єднання "Батьківщина", висунутий районною партійною організацією Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

2. ЛАЩЕВСЬКИЙ Василь Володимирович· 1978 р. н., освіта ви­

ща, проживає в м.Києві, провідний спеціапіст ДУ ОНПС м.Київ, член організаціі ВсеукрЗінського об'єднання "Свобода", висунутий парlійною районною організацією Всеукраїнського об'єднання "Свобода".

З. НАСІКОВСЬКА Оксана Вікторівна

• 1982 р. н., освіта вища,

проживає в м. Бровари, інженер-землевпорядник ТОВ "Агро-Про­ ект-Стиль", член Політичної' Партіі "Фронт Змін", висунута районною організацією Політичної Партіі "Фронт Змін". 4. НЕФЬОДОВ Геннадій Павлович- 1983 р. н., освіта вища, про­ живає с. Погреби Броварського райсну, приватний підприємець, член організаціі Народний Рух УкрЗіни, висунутий районною ор­ ганізацією Народний Рух України. 5. ПАРФЕНЮК Володимир Петрович - 1964 р. н., освіта вища,

проживає в с. Погреби Броварського району, приватний підприємець, член Політичної партіі "Сильна Украіна", висунутий ра-й­ онною партійною організацією Політичної партіі "Сильна Україна". б. СЕРГІЄНКО Володимир Антонович - 1944 р. н., освіта серед­ ня, проживає в м. Бровари, головний інженер ТОВ "Кронпак", без­ партійний, висунутий міськрайонною партійною організацією Парlії "Громадянська солідарність".

7:ШОК Олександр Олександрович- 1982 р. н., освіта середня­ спеціальна, проживає в с. Погреби Броварського району, фельдшер швидкої медичної допомоги, член організаціі Єдиного Центру, вису­ нутий районною організацією Єдиного Центру. 8. УЛЕЩЕНКО Володимир Васильович- 1971 р. н., освіта вища, проживає в с. Погреби Броварського району, науковий співпрацівник Національної' академіі наук Украї'ни, безпартійний, ви­ сунутий районною організацією УкраінськОї Народнеі Партіі.

Одномандатний м8JІ<Оритарний виборчий округ Nt 18 3 ви­ борів депута'Іів Броварської районної ради КИївської області 1. АБДУКАРІМОВ Микола Петрович- 1987 р. н., освіта базова вища, проживає в с. Пухівка Броварського району, студент, член Партіі регіонів, висунутий районною організацією Пар'Ііі регіонів. 2. ГОРБОНОС Родіон Вадимович - 198б р. н., освіта вища, проживає в м. Бровари, приватний підприємець, член Політичнеі

партіі "Сильна Україна", висунутий районною організацією Політичноі партіі "Сильна Україна".

партійною

З. ЗАйЦЕВ Микола ДМитрович - 1953 р. н., освіта вища,

проживає в с. Пухівка Броварського райсну, директор ТОВ "Камелія", член Народної Партіі, висунутий районною партійною організацією Народноі Партіі. 4. ЗАПАДЬКО Анатолій Олексійович- 196б р. н., освіта середня, проживає в м. Бровари, пенсіонер, член політичної партіі "УДАР (Український Демократичний Апьянс за Реформи) Віталія Кличка", висунутий районною організацією політичної партіі "УДАР (УкрЗінський Демократичний Апьянс за Реформи) Віталія Кличка" .. 5. КАРГЕНКО Михайло Григорович • 1946 р. н., освіта вища, проживає вс. Пуківка Броварського району, пенсіонер, член партіі "Європейська Партія УкраІни", висунутий районною організацією в Київській області політичною партією "Європейська Партія УкрЗіни". б. МАНИЛЮК Ганна Петрівна - 1957 р. н., освіта середня спеціальна, проживає в с. Пухівка Броварського району, завідуюча дитячим садочком дошкільного навчального закладу "Десняночка", член організаціі Українськоі' Народнеі Партіі, висунута районною організацією УкрЗінськоі Народнеі Пар'Ііі.

7. МАРЧЕНКО Микола Григорович • 1958 р. н., освіта вища, проживає

в с. Пухівка, Броварського району, приватний підприємець, безпартійний, висунутий районною організацією Народний Рух УкрЗіни. 8. МИХІЄНКО Олена Миколаївна - 1965 р. н., освіта вища, проживає в с. Пухівка Броварського району, головний лікар

Пухівськоі медичної амбулаторіі, член організаціі Єдиного Центру, висунута районною організаціі Єдиного Центру. 9. РЕЗдНЕНКО Микола Костянтинович- 1949 р. н., освіта базова вища, проживає в м. Бровари, директор ПП "Віра+", член організаціі

Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", висунутий районною парlійною організацією ВсеукрЗінське об'єднання "Батьківщина". 10. СКОПИЧ Яків Якович- 1958 р. н., освіта вища, проживає вс. Пухівка Броварського району, пенсіонер, член організаціі Всеук­ раїнського об'єднання "Свобода", висунутий партійною районною організацією Всеукраїнського об'єднання "Свобода". Одномандатний мажоритарний виборчий округ N2 19 3 ви­ борів депута'Іів Броварської" районної ради КИївської обласrі 1. БИКОВ Мирослав Васильович - 1984 р. н., освіта вища, про­ живає в м. Києві, заступник директора зі збуту ТОВ "Майстер ключ АГ, член Політичної' nарт;· "Фронт Змін": висунутий районною ор­ ганізацією Політичної' Партіі "Фронт Змін".

2. КОЛОДІЙ Михайло Володимирович· 1957 р. н., освіта вища,

проживає в м. Бровари, спеціаліст- землевпорядник Броварського НВЗАБ, член Партіі регіонів, висунутий районною організацією

Партіі регіонів. З. КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович- 1959 р. н., освіта вища, про­ живає в м. Києві, директор "Агроекоконсалт", член організації

nn

Всеукраїнського об'єднання "Свобода", висунутий партійною район­ ною організацією ВсеукрЗінського об'єднанням "Свобода".

4. КУШНІРЕНКО Юрій Іванович· 1960 р. н., освіта вища, прожи­ ває в с.Скибин Броварського району, голова Броварської' районної ради, член Політичноі партіі "Сильна Україна"., висунутий районною парlійною організацією ПолітичІЮї партіі "Сильна Україна". 5. ЛОПУШЕНКО Віктор Петрович- 1951 р. н., освіта вища, про­ живає в с.Рожівка Броварського району, завідуючий складом ТБР

"ОЛДІ", член СоціалістичнОі партіі УкрЗіни, висунутий районною ор­ ганізацією Соціалістичної пар'Ііі УкраіНи . б. ТИЩЕНКО Микола Володимирович- 1960 р. н., освіта базева вища, проживає в с. Рожівка, Броварського району, інженер ЗАТ "Олвісс", член організаціі ВсеукрЗінського об'єднання "Батьківщи­ на", висунутий районною партійною організацією ВсеукрЗІнське

Контактна особа: Світлана ОБОДОНСЬКА

Закінчення на стор.

15


14

П'ЯТВІЩЯ,

за порогом

Котики виростають в барсів

коли він знову вийде на лід. Дуже жаль, що

Uього року для юних хокеїстів із команди

грубості у своіх більш дорослих колег.

UеІПральний матч шостого туру чоловічої "Білий Барс • ДЮСШ" настала пора випро­ суперліги з гандболу відбувся у Запоріжжі, де бувань. Вони беругь учае1ь в чемпіонаті Ук­ лідер першості "ZTR" приймав "Будівельник" раїни у своїй віковій групі. Нещодавно вони

із Броварів. За перші дві хвилини гри команди провели два ма'І'Іі із киівським "Соколом". Су­ обмінялися забитими голами. Так і забивали · перник. виявився сильним. і непостуnливим. Вже .

м'ячі по черзі до рахунку 3:3. На 9-й хвилині на перших хвилинах ЮНІ кияни ВІДКрива101Ь ра· вже 6:3. Осьтугу броварчан забиває гол Ва­ хунок. Ue принесло у діі "барсів" деякурозгуб­ леніm і невпевненість у власних силах. Гравці леІПИн Анісімов, на який господарі відповідапочали помилятись у простих ситуаціях. В 11 11 101Ь голом. Сергій кинув так, що воротар перШІ~ двадЦЯТИХВИЛИНЦІ юНІ соколята заки"Будівельника" не встиг і оком морrнуги. Тyr •О

би й наросrити перевагу,але не вихоДИ'І'Ь.

о

о

нули ще дві шаііби. Тільки наприкінці першого

Юна зміна майстрів "Сокола" була сильнішою

ЧаІОТh м яч, але

о

о

1запорІЖЦІ в цен момеІП грають

не наНкращим чином. Двівтрати м'яча оберта101ЬСЯ двома голами. 12:11 на 20-И хвилині. Ue Максим Процик скоротив розрив із семимет­ рового. Тепер приіішла черга допускати помил­ ки гостям. І три голи в їхніворота • 15:11. До кінця таИму "ZТR" збільшив свою перевагу. У

О

11

І

ЮНІ

ХЛОПЦІ вчаться не

11

0

І

азам маистерноm, а

в більшостікомпонентів гри і впевне­

но довела матч до перемоги. За­ гальний рахунок 9:3 на іх кориm. Серед хокеїстів із Броварщини від· значились Сашко Наіідьонов,Мики­ та Лєсніков і Олександр Мовчан. У повторному поєдинку "Сокіл" взагалі "розгромив" "Білого Барса"·

16:2. У матчі стався прикрий інци· деІП, коли в результаті грубої гри одного із киян було зламано руку

періоду гравці "Білого Барсу" закида101Ь єдину лідеру "барсів" Максиму Разумову. Геннадій Комок, відбивши м'яч, посланий у шанбу. Мало змінився малюнок гри і надалі. Травма дуже серйозна і невідомо, ворота Анісімовим, кидає його у відрив на Олексія Ганчева, якин не встигає. І, як на­ слідок, гол уворота "ZТR" · 7:5. СергіН Бур· Юні "динамівці" показали свій клас ка відповідає своїм черговим голом. ГостівтраУ Броварах, на місцевому стадіоні '

•итn

11 &УДІНДУСТРІЯ"

Сnортивну сторінку створено аа nідтримки комnанії

Перемога

НОВІ

f азета ВИХОАJІТЬ З 17 квітня 1937 року

22 жовтня 2010 року

ших хвилин юні футболісти із "Динамо" розпо­ ЧИНаІОТh атаки на ворота суперника. Вже в першііі половині зустрічі вони

·відкрива101Ь рахунок. Гравці ФК

"Спартак" відбувся 11 МіжнародниИ турнір із футболу серед хлопців 2001-

"Киівnроблять відчайдушні сп{Юби забити бодаіі м'яч, але надіііно зіграла "динамівська" оборона і воротар. З рахунком 2:0 на ко­ ристь "Динамо" і закінчився вирішальниИ матч турніру.

2002 років народжеІDІЯ. Він був ор· ганізованнИ відділом з mrгань фізичної

культури і спорту Броварської міської ради, міською федерацією футболу на

чолі з Олександром Ярошенком, а та­ · другііі половині команди починаІОТh помиля­ кож відділеІDІЯм футболу Броварсько­ тись, особливо господарі. М'ячі у ворота "ZТR" го вищого училища фізкультури. На забиваІ01ЬСя прямо по цеІПру. Стався якийсь нього зібралось дванадЦЯТЬ команд із краін колишнього СРСР. Три із них злам у грі запорізької команди. На 42-й хви­ представляли. Бровари. Ue • "Кас­ лині вже 23:22. І раптом заграли так, як пови­ кад", "Аякс" і КДІОСШ "Металург". нен грати чемпіон країни. Остаточний рахунок зан" (місто Мінськ, Республіка Білорусь) та Чотири із Києва· ФК "Атек",ФК "Добро", • 31:25 на кориm "ZТR". НаНбільше м'ячів, ФК "Киів" і ФК "Динамо". Крім них • rorn•з Литви, ФК· "Тракаи011 . ФК "Динамо" і ФК "Киів" розіграли в шість,уброварчан закинув нападник Олександр СДЮСШР "Десна" (місто Чернігів}, "Партифінальному матчі долю першого місця. З пер· Петров.

Фyrбoлirnt із Білорусі стали тре'rіми призерами змагань. Кра. ЩИЙ результат серед броварських школярів показали гравці фуr·

больної

школи "Каскадn' які

•О

о

О

о

}'!ІІИШЛИ до ШІСТКИ наисильюших.

Турнір закінчився

пора була

повертатись додому, але дух футбольного брат­

ства та спомини про перебування у Броварах залишаться з ними назавжди.

Броварське товариство "Колос": вчора, сьогодні, завтра Влітку 1950 року в Україні було створе· во добровільне спортивне товариство "Кол­ rоспвп", яке через вісіива,qить років було перейменовано в "Колос". ІJього року його

.

ПріЩJВІІІІЮІ СВJІТК}'ІОТЬ разом

3

.

СІЛЬСЬЮППІ

спортсмевами 60-у ріЧJІІЩІО з JUD1 його за· свуваввя.

Спо.(УГИВно-масовій роботі на селі завжди приділялась велика увага у Броварському ра· йоні. Тyr у 1956 році було створено раііонну організацію "Колгоспника". В цей час розпо-

чинається бурхливий розвиток раііону, і вихо­ вання фізично здорового населеІDІЯ було

брати Матушкіни, Вадим Лавринець, ЮріН Кабанець та інші. З 1985 року калинівські бок­

пріоритетним завданням. У січні 1977 року був

сери ПОЧННаІОТh брати учаm В змаганнях. У

затнердженнИ комітет з фізичної культури і

1989 році Вадим Лавринець отримав приз

спорту при Броварському райвиконкомі, який разом із працівниками "Колоса" значно пожва­

"Кращий боксер СРСР серед юнаків". У 1989-1990 роках молодий Сергій Дзінзірук вигравав чемпіонати України. У Броварському раНоні постійно проводились Спартакіади "Колоса", до яких залучались ТИ· сячі учасників. Футбольні матчі збирали сотні прихильників ціеі популярної гри. Мешканці

вив

спортивне

життя

серед

сІльських

трудівників і молоді. Активно будувались сільські стадіони, спортивні зали. В населених пунктах Броварщини працювали різноманітні ••

о

секцп, де запмались тисЯЧІ школярІВ

1дорослих.

У селі Калинівка, за часів СРСР,бу­ ло побудовано су­

часний стадіон, який міг вмістити

близько 1,5 тисячі глядачів. Тут у 1984 році в секцію боксу

прийшов

раНону активно грали у хокей, фуrбол, волейбол

тощо. Після розпаду Радянського Союзу роз­ починається занепад і "Колоса". Головне, що вдалось зробити керівництву раНониого товари­

ства, • це збереrm кадри тренерів. У другііі половині 90-их років розпочався "зоряний" шлях Сергія Дзінзірука, якиИ стає чемпіоном Європи, бере участь в Олімпіадах, а потім пере­

моло­

дий фахівець Ле­ онід Коварський. Серед учнів Ле­ оніда Самойловича

• чемшон

свІту се­

ред професіоналів

Сергій Дзінзірук,

раНону серед трудових колективів фізкультури.

ТраднціИннми стали заходи, приурочені до знаменних дат: Дня Перемоги, Дня молоді, Дня Незалежності, Дня працівника сільського господарства та інші. Десять років очолював раНоние товариство Віктор Соколік, який багато сил і душі вклав у розвиток спорту на

селі. За цю організацію виступали івиступаІОТh уславлені атлети: Олександр Багач, Ірина Тереля, ВалеІПИНа Шевченко, відомий майстер

стрибків з жердиною Олександр Корчмід та багато-багато інших.

На цей час у ФСТ "Колос" працю101Ь І

о

о

•О

дев ять тренерш, ШІС1Ь в леГКІН атлетJІЦІ, один

фахівець з плавання і два

•.з лижних перегонів.

Тyr зібрались відомі фахівці: Віктор Римко та Марія Ревенко,Іван Паламарчук та Олександр Ступаченко (легка атлетика), Світлана Багач хоДІПЬ в професіонали, де стає чемпіоном світу (плавання), батько і син Завєдєєви (лижні ПО ОДНІИ 1З версІИ. Великою популярністю користувалась ганд· перегони) та інші. На базіЗОШ села Бобрик больна команда · "Світлотехнік-Колос". Вона відкрито лижниИ спортивний клуб "Колос" неодноразово ставала срібним та бронзовим імені ЗТУ М.М. Корзюка. Тут під призером наwональних першостей та тра­ керівництвом Анатолія Завєдеєва робила свої диційно брала учаm в розіграші європейських перші кроки триразова чемпіонка Х Зимових кубків. Раііонна рада ФСТ "Колос" щорічно Паралімпійських ігор Олександра Кононова. Сторіику підrотував Ігор ЛИЧ. організовує до 30 СПО.(УГИВНИХ та фізкультурно•О

працювати

оздоровчих заходів. Проводиться спартакіада

о

•О

Розміщення реклами: телефон 5-59- 19, 4-23-26. Контактна особа: Світлана ОБОДОВСЬКА


НОВЕ

Газета виходить з 17 квітня 1937 року

JКИтnІ

Закінчення. nочаток на стор.12,

МВС України в КиіВській області, безпартійний, внсунуоий районноо організацією Соціалістичнсіі партії Украіни. 5. КОВШУН Людмила Михайлівм - 1962 р. н., освіта вища, про­ живає в с. Рудня Броварського району, юрист громадської .ор­ ганізаціі "Реальні справи", член організаціі Всеукраїнського

ФРОЛОВ Володимир Васильович

- 1950

р. н., освіта вища,

проживає в с. Рудня Броварськоrо району, голова правління ВАТ СПМК 511, член політичної партії "YIJAP (Украінський Демократич­ ний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", висунутий районІЮІО ор­ ганізацією політичнюї партії "YIJAP (Украіііський Дамокра.ичний Аль­ янс за Реформи) Віталія Кличка".

об'єднання "Батьківщина", висунута районною партійною організацією Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". 6. ЛУКАШЕВИЧ Сергій Іванович - 195Зр. н., освіта вища, проживає в м. Бровари, начальник відціла освіти Броварської районної державної адміністрації, чпен Партії регіонів, висунутий районною організацією Партії регіонів.

~ мurоритарний ІІІборчмй смсруr Ni 20 зІМборів депутатів Броварсwrої районної ради КиіІсwшї облІСІі 1. КОЗЛОВ Олександр Костяноинович • 1954 р. н., освіта вища, проживає в с. Рожни, Броварського району, голова правління Будівельної інвестиційної компанії, член ПартІі регіонів, висунуrий районноо організацією Партії регіонів. 2. КРАВЧЕНКО Олександр Васильович • 1969 р. н., освіта середня, проживає с. Рожни Броварського району, оимчасово не працює, член організаціі Народний Рух України, висунутий районІЮІО організацією Народний Рух України.

7. МАТВІЙЧУК Іван Романович - 1960 р. н., освііта вища,

проживає в м. Бровари, Приватний підприємеЦь, член Політичної партії "Сильна Україна", висунутий районною партійною організацією Політичної партії "Сильна Україна". 8. ПЕЧЕНКІН Ігор Віталійович- 1975 р. н., освіта вища, проживає в м. Києві, помічник-консультант народноrо депутата Верховнюї Ради Украіни, безпартійний, висунутий районною організацією

З. МАйБОРОДА Ігор Володимирович - 1963 р. н., освіта вища,

Народний Рух Украіни.

·

проживає вс. Рожни Броварськоrо району. директор ТОВ "Олвіс­ трейд безпартійний, висунутий районним ~ом Партіі

r,

Захж:ииків Вітчизни. 4. ПАВЛИК Микола Олегович - 1961 р. н., освіта середня , проживає в м. Києві, ТОВ ТД "Максимум", ЧІіен організаціі Всеукраїнського об'єднання "Свобода", висунутий партійною районноо організацією Всеукраінськоrо об'єднання "Свобода". 5. ПРОХОРЕНКО Василь Дмитрович - 1953 р. н., освіта вища, проживає в с. Рожни Броварського району, директор КП "Бро­ варський торговий дім" БРРКО, член Народнсіі Партії, висунутий районною партійною організацією Народнсіі Партії. б. ПУГАЧ Андрій Володимирович - 1975 р. н., освіта вища, прожи­ ває в м. Бровари, приватний підприємець, член політичної партії "УДАР (Український Демокраоичний Альянс за Реформи) Віталія Клич­ ка", висунутий районною організацією політичної парТlЇ "УДАР (Ук­ раїнський ДемоІ(!Jа1ИЧНий Апьянс за Реформи) Віталія Кличка·.

ФРОЛОВ Олександр Воподимирович

10. вища,

проживає в с.

- 1974

р. н., освіта

Рудня . Броварськоrо району,

ОДІЮМІІІД8ТНИЙ мuоритарний ви6орчміі смсруr Ni 22 3 виборів депутатів Бровара.коі" районної ради КиііІсt.кої обл8СІі 1. БОЖУКЛюдмила Петрівна- 1957 р. н., освіта вища, проживає в смт. Калинівка Броварського району, пенсіонерка, член Політичної Партії "Фронт Змін", висунута районноо орrанізацією Політичної БОРСУК Олександр Миколайович

2.

- 1961

р. н., освіта вища,

РЕКА Микола Федорович - 1961 р. н., освіта вища, проживає с. Рожни Броварського району, інженер заводу "Кока-Кола", член Політичної партії "Сильна Україна", внсунутий районноо партійною організацією Політичної партіі "Сильна Україна".

9. РОГОВИЙ Віталій Дмитрович - 1940 р. н., освіта вища, прожи­

ває в с.Рожни Броварського району, директор ПП "Уют", член ор­

ганізаціі Всеукраінськоrо об'єднання "Батьківщина", внсунуоий ра­ йонною партійною організацією Всеукраїнське об'єднання "'Батьківщина".

соціального захисту населення Броварської районної державної

Украінської Народної Партії, член Українськоі' Народнсіі Партії, висунуrий

районною організацією Украінської Народнсіі Партії. 2./JАРАГАН Дмитро Васильович - 1984 р. н., освіта вища, про­ живає в м. Бровари, директор ТОВ "Аrро-Проект-С1Иль", член Політичної Партії "Фронт Змін", висунуrий районною організацією Політичної Партії "Фронт Змін". З. ДЕСЯТНЮК Раіса дн,щJіівна - 1968 р. н., освіта вища, прожи­ ває вс. Рудня Броварського району, заступник директора з вихов­ ної роботи Руднянеької ЗОШ 1-11 ступенів, член організаціі Єдиного Центру, висунута районною орfанізацією Єдиного Центру. 4. ЗдВАЦЬКИИ Євген Вікторович - 1982 р. н., освіта вища, про-

висунутий

адміністрації, член Партії регіонів, висунута районною організацією Партії регіонів.

районною партійною організацією Політичної партії "Сильна Україна". 6. ПЕЧЕНКІН дн,щJій Віталійович - 1981 р. н., освіта вища, проживає в м. Києві, помічник-консультант народноrо депутата України Верховної Ради, член організаціі Народний Рух Украіни,

Одномандатний мворитарииіі виборчий окруr Ni 25 3 виборів депутатів Броварської районної ради КиіВської обл8СІі 1. БАБИЧ Світлана Василівна- 1964 р. н., освіта не повна вища, проживає в с. Требухів Броварського району, приватний підприємець, член Поліоичної партії "Сильна Україна", висунуга районною партійною організацією Політичної партії "Сильна Україна". 2. БЕЗЛЮДА Костянтин Михайлович- 1961 р. н., освіта середня, проживає в с.Требухів Броварського району, приватний

висунутий районною організацією Народиий Рух Украіни.

підприємець,

проживає в с. Русанів Броварського району, приватний nідприємець, член Політичної пар11ї "Сильна Україна", висунуrий

Одномандатний мажоритарний виборчий окруr Ni 21 з виборів деnутатів &роварсwсої районної ради Ки'іІІСЬІ<ої обл8СІі 1. ГРИГОРОШЕНКО Артем Васильович- 1987 р. н., освіта вища, про­ живає в м. Кременчук Полтавської області, юристконсульт секретаріату

• викладі!Ч Броварської районнюї ДЮСШ, член політичної партії "YIJAP (Український ДеМЩJаТИЧІІИй Альянс за Реформи) Віталія Кличка", висунутий районною орrанізацією політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" .. 10. ЦДХЛО Андрій Олександрович - 1978 р. н., освіта середня­ спеціальна, проживає в с. Требухів Броварського району, приватний підприємець, член організаціі Єдиного Центру, висунуrий районноо організаціє Єдиноrо Центру. 11. ШУЛЬГА Ольга Миколаївна - 1977 р. н., освіта вища, проживає в м. Києві, приватний підприємець, член організаціі Всеукраїнського об'єднання "Свобода", висунута партійною районною організацією Всеукраїнського об'єднання "Свобода". ОДІЮМандатний мuоритарнмй виборчий окруr Ni 26 3 виборів депутатЩ, &роварсІоІ<Оі районної ради КІІіІської області 1. ВОІНОВ максим Миколайович - 1985 р. н., освіта середня спеціальна, проживає в с. Шевченкове Броварського району, приватний підприємець, безпартійний, висунутий міськрайонною партійноо організацією Партії "Громадянська солідарність". 2. ГРИШКО Вадим Миколайович - 1976 р. н., освіта вища, проживає в м. Бровари, виКЛаді!ч фізичного виховання ПВНЗ "ЕТУ", член політичнюї партії "YIJAP (Український Демокраоичний Альянс за Реформи) Вітапія Кличка", висунуоий районною орrанізацією політичної партії "YIJAP (Український Демюкраоичний Альянс за Реформи) Вітапія Кличка" .. З. КОНДРАТВіКО Сергій Володимирович - 1963 р. н., освіта вища, проживає в с. Рожни Броварськоrо району, оимчасово не працює, член організації Всеухраїнськоrо об'єднання "Батьківщина",

районною орrанізацією Політичної Партії "Фронт Змін". 9. ПОЖИВІЛОВ Олексій Іванович - 1974 р. н., освіта середня, проживає в м. Бровари, тимчасово не працює, член політичної партії "YIJAP (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", висунуrий районноо орrанізацією політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" .. 10. Яіцька Лариса Петрівна- 1964 р. н., освіта вища, проживає в с.Рожни Броварського району, начальник Управління праці та

5. МИШКО Василь Іванович - 1953 р. н., освіта середня,

ває в м. Бровари, комерційний директор ТОВ "Лінrва", член Політичної Партії "Фронт Змін"', висунуга районною організацією Політичної Партії "Фронт Змін".

' 9. СОЛОДКИЙ Євгеній Леонідович - 1980 р. н., освіта вища,

проживає в с. Требухів Броварського району, тренер

"Журавушка", член Політичної Партії "Фронт Змін", висунуrий

ДАБЦ у Киівській області, член Партї регіонів, висунутий районною організацією Партії регіонів.

· 10. ШЕЛЕСТ Марина Вадимівна- 1982 р. н., освіта вища, прожи­

"Газтехніка" філія ВАТ "Киівоблгаз", член партії ·наша Україна", висунуrий районІЮІО орrанізаціЄІО політичноі' партії "Наша Украіііа".

Пухівка Броварського району, голова фермерського rосподарства

проживає в с. Русанів Броварського району, директор ПП "Русанівське", член організаціі Єдиного Центру, висунутий районноо організацією Єдиного Центру. З ..ЗУБЧЕНКО Людмила Владиславівна- 1961 р. н., освіта вища, проживає в м. Бровари, старший ВИКЛаді!Ч ПВНЗ ·"ЕТУ", член політичної партіі "YIJAP (Український Демокраоичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка·. висунута районною організацією політичнюї партії "YIJAP (Український Демюкраоичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка". 4. МАЦЮК Борис Петрович- 1959р. н., освііта вища, проживає в с.Русанів Броварськоrо району, заступник начальника інспекції

8.

в с. Требухів БРОваРського району, заступник директора

вища, проживає в с. Семиполки Броварського району, провідний економіст ВАТ "Ощадбанк N!! 5400", член організацІї Єдиного Центру, висунута районною організацією Єдиноrо Центру. 8. ПЛАКСЯ Сергій Лухич - 1947 р. н., освіта вища, проживає вс.

Партії "Фронт Змін".

7. РЕй Володимир Борисович - 1948 р. н., освіта вища, прожи­

7. ОКСІОТА Серсій Михайлович - 1969 р. н., освіта вища, проживає в с. Требухів Броварського району, приватний підприємець, безnартійний, висунутий раЙОІіНОІО організацією Народний Рух України. 8. ОКСІОТА Олеr Васильович - 1974 р. н., освіта вища, проживає

5. КРАМАРЕНКО Олександр Володимирович - 1966 р. н., освіта вища, проживає в с. Семиполки Броварського району, головний механік ТОВ "Маядо", член партії "Українська матформа", висунуrий районною організацією політичної партії "Українська матформа". б. НОВАК Сергій Анатолійович - 1979 р. н., освіта вища, проживає вс. Семиполки Броварського району, головний спеціаліст управління ветеринарної медицини Броварськоrо району, член Народної Партії, висунуоий районноо • партійною організацією Народна Партія. 7. ПАСlУШЕНКО Оксана Володимирівна - 196З р. н., освіта

приватний підприємець, член Української соціал-демократичнсії Партії, висунуrий районною партійною організацією Українська соціал­ демокраоична партія.

ває в м. Бровари, пенсіонер, безпартійний, висунуrий районною ор­ ганізацією партії "Народна владі!" в Київській області

6. МдІlдХОВА Ніна Іванівна- 1949 р. н., освіта вища, проживає в м. Києві, медична сестра Київського казенного експериментально­ протезноrо підnриємства, член партії "Народиа владі!" в Київській області, висунута районноо організацією партії "Народна ВЛаді!".

"Батьківщина".

9. РАДЧЕНКО Віктор Іванович - 1950 р. н., освіта вища, проживає вс. Рудня Броварського району, директор ПП "Ветбіо", член партії "Наша Україна", висунугий районною організацією політичної партії "Наша Україна".

районною

партійною

організацією

"Всеукраїнське

об'єднання "Батьківщина".

4.

ЛАНЧЕНКО Євrеній Олександрович

- 1979 р.

н., освіта вища,

проживає вс. Шевченкове Броварськоrо району, доцент УНАУ, член

Соціалісоичної партії України, висунуrий районною організацією Соціалістмчної партї Украіни . 5. ПОНОМАРЕНКО Сергій Вікторович- 1982 р.н., освіта неповна вища, проживає вс. Шевченкове Броварськоrо району, приватний підприємець, член Політичної партії "Сильна укра,на", висунуrий районною партійною організацією Політичної партії "Сильна Україна".

член Українськоі соціал-демократичної партії, висунуrий районною партійною організацією Українська соціал­ демократична партія. З. ГОРЮНОВ Олексій Володимирович- 1967 р. н., освіта вища,

ШУЛЬГА Володимир Володимирович· 1974 р. н., освіта вища, проживає в м. Києві, приватний підприємець, член організаціі Всеукраїнського об'єднання "Свобода", висунутий партійною районною орrанізацією Всеукраінськоrо об'єднання "Свобода". ОДІЮМандатний мворитарнмй виборчий окруr Ni 23 з виборів депутатів Броварської районної ради Киіаської облааі !.ІВАНЕНКО Петро Петрович- 1960 р. н., освіта вища, проживає вс. Богданіекз Броварського району, голова Броварської районної державнсіі адміністрації, член Партії регіонів, висунугий районною

7.

15

22 жовтня 2010 року

районною партійною орrанізацією "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". 5. КРАСНОЩОК Петро Петрович - 1959 р. н., освіта вища, проживає в с. Требухів Броварського району, директор СТОВ їребухівське", член Народної Партіі, висунутий районною партійноо організацією Народиа Партія.

орrанізацією Партії регіонів. ОДНОМ8ІІД8ТІІИЙ мuоритарнмй виборчий смсруr Ni 24 3 виборів деnутатів Броварсwсої раЙОІІІІОЇ ради КиііІсt.кої обл8СІі 1. ЄСИПЕНКО Василь Васильович - 1952 р. н., освіта вища, проживає в м. Києві, директор тов ·леком·, безnартійний, висунутий міськрайонною партійною організацією Партії "Громадянська солідарність". 2. ЗАПОРОЖЕЦЬ Віталій Миколайович - 1977 р. н., освіта вища. проживає в с. Семиполки Броварськоrо району, юрист ТОВ "Алонт", безпартійний, висунутий партійною районною організацією Всеукраїнського об'єднання "Свобода". З. КОБЗАР Світлана Дмитрівна - 197З р. н., освіта середня, проживає в с. Семиполки Броварського району, бухгалтер Семиполківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, член партії "Народна Самооборона", висунута районною організацією політичною партією "Народна Самооборона".· 4. КОЗЮК Петро Ананійович - 1954 р. н., освіта вища, проживає в с. Семиполки Броварськоrо району, охоронець ПП "ПІАФ", член орrанізаціі Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", висунуоий районною партійною організацією Всеукраїнське об'єднання

живає в с.Рудня Броварського району, старший інспектор ДАІ ГУ

13

об'єднання "Батьківщина".

7.

П'ятнІЩJІ,

6.

СІГАЧОВА Лариса Анатоліївна - 1964р. н., освіта вища, в с. Шевченкове Броварського району, директор

проживає

Шевченківської ЗОШ 1-111 ступенів, член Партії регіонів, висунута районною організацією Партія регіонів. 7. ТЕПЛЮК Григорій Микайпавич - 1969 р. н., освіта вища,

проживає в м. Києві, директор ТОВ "Фрутекс", член Політичної Партії "Фронт Змін", висунуrий районною організацією Політичної Партії "Фронт Змін". 4. КОРКІН Віктор Григорович- 1953 р. н., освіта вища, проживає в с, Требухів Броварськоrо району, приватний підприємець, член

проживає в с. Богданівкв Броварського району, начальник вЩділу рослин Броварської районнсіі державнсіі адміністрація, член організаціі Єдиного Центру, висунуrий районною організаціі Єдиного Центру.

організаціі Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", висунутий

Сеtсретар Броварсwсої районної виборчої комісії Л.Б. БОБКО.

=================================================================ОГОЛОІПЕННЯ Шановні мешканці &роварськоrо району! Відповідно до ст .1 О Закону Ук­ раїни "Про Державний реєстр ви­ борців" кожен виборець має право знати про своє включення (не­ включення) чи включення (невклю­ чення) інших осіб до Реєстру ви­ борців. Для реалізації наведених прав запрошуємо всіх виборців Бро­ варського району перевірити у Реєстрі виборців дані стосовно се­ бе та членів своєї родини у відцілі ведення Державного реєстру ви­ борців за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, кім. 1З5, 1З6, а також у дільничній виборчій комісії. При собі потрібно мати nаспорт громадянина України. Відділ ведення Державного реєстру виборців.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОФІЯ" (код за ЄДРПОУ

04594605)

повідомляє про скликання поза­

провідного спеціаліста юридичного відділу апарату адміністрації. Вимоги:

освіта

вища

відпо­

відного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем

магістра, сnеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше З років. Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна,

каб.

221.

Тел.:

15,

5·34·33.

районна

державна

адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантних nосад держав­

них

службовців

ністрації з да

2010

25

у

райдержадмі­

жовтня по

25

листоnа­

року:

головний спеціаліст управління економіки. Вимоги:

освіта

вища

відпо­

відного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем

магістра, спеціаліста. Стаж роботІІІ за фахом не менше З років. Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна,

15, каб. 221, тел.5-34·33.

2010

року з

Енгельса,

16

години в ЗОШ

NQ2

за

буде проводити виїзний

6,

прийом громадян заступник міського голови Лариса

дуться

Миколаїв!іа Виноградова.

07400, Київська область, м. Бровари, бульв: Незалежності, 16 (актова зала). 17.12.2010

Реєстрація відбудеться

зборів з

р. о

учасників

в

день

14.30

зборів

проведення

12.00 до 14.00 за місцем

проведення зборів.

1.

Прийняпя рішення про укла­

-

дення правочинів

кредитних дого­

ворів з комерційними банками на суму, що перевищує

25%

балансо­

вої вартості активів товариства за даними останньої річної звітності.

Для

участі

в

загальних

зборах

акціонерам необхідно мати при собі

мати

документ,

що

особу чи довіреність на право участі у

загальних

Ознайомитися пов'язаними

із

з

документами

питанням

має намір отрима-

го

за

адресою

Київська обл., м. Незалежності,

16.

Товариства:

за тел.:

реконструкція

павільйону

N!!2

складського

Оцінка впливу викидів на стан

робляються документи з обr'рун-

вітря

туванням обсягів викидів.

ємству отримати в установленому

Згідно зі "Звітом з інвентари-

закуповує

сою,

ку­

ячмінь,

елеваторні

послуги із сушки та зберігання зерна. Тел.:

(067) 442-19-23, (04574) 5-19-69.

з

прибудовою

складського павільйону "Фреш

0,0137;

вуглеводні -

сірчана кислота-

0,458; 0,0137.

Зауваження щодо отриман­

Крос-док"

Логістичного

ня дозволу на викиди за бруд­

складського

комплексу

ТОВ

нюючих речовин в атмосфер­

Бро­

не

"Рабен варська,

Естейт"

150,

по вул.

смт. Велика Ди­

мерка, Броварського району.

Можливі викиди забруд­ нюючих речовин від техно­ логічного обладнання, авто­ мобільного транспорту, зарядної акумуляторів. Валова кількість викидів в атмосферу т/рік: оксид вугле­ цю - 1,097; діоксид азоту -

Розміщення реклами: телефон

повітря

дає

нюючих

чих

повітря.

речовин

в

атмосферне

повітря від стаціонарних джерел

на

проммайданчику ТОВ

Плюс"

та

теріалами

підприємство

речовин

надсилати

ця з дня виходу газети за ад­

Броварська районна

адміністрація,

07400

м. Бро­

15, код 04594 факс 6-27-00, 5-40-88, приймальна 6-27-00, e-mail:

громадян

5-59-19, 4-23-26.

атмосферне

приймаються у вімілі

роботи зі зверненнями громадян

4

(чотири) стаціонарні джерела ви-

Броварської

киду, валові викиди від яких ста-

тел.

міської

ради,

5·32·47.

:::Т:О:В:":Аr:р:ое:н:е:рn:_я:":н:ад:а:є:п:ос:л:уг:и:;-~ ПОЇ7ДІ І на речові РІ І І ~о. ОдеКоІІфорrа6емм авто6усам на

7 'IORIIII. ГРІІІІ ПСJПеfІfДНІІ.· _за 111.:О98-699-О9-26.

із сушіння ,зерна кукурудзи на току комп·

На постійну роботу потрібні

лексу. Тел.: (067)340-00-05.

сувного

зерносушильного

сортувальники. Заробіток від виробітки

Потрібен продавець у ТЦ

Тел.:

"Даринок" (з досвідом робо­ ти зі взуrrям).

Ormaтa:

за

Цуценята. Тел.:

,

1

(098) 245-58-37.

: ~ Втрачене посвідчення учасника бойових • дій АБ ~580916 видане Головним управ: лінням кадрів МО України 02.07.1999 р. на ім'я : АндJ1іЯ Євгеновича Мартиновича, вважати ,

: ~ Втрачене посвідчення інваліда війни 11 : ' групи ЄN2027562, видане ВФРЕ ГУ МВС ~ : Ук~аїни в Київській області 17.11.2005 р. на ; : ім я .•Михайла Федоровича Савченка, вважати : 1 НедіИНИМ.

(097) 055-98-92.

Розумні, кмітливі.

(067) 445-84-55.

: ~ В1J!3чене свідоцтво на право власностr ; • від 5.03.2010 р., видане згідно з рішенням сесіі: : Богмнівської стьської ради від 29.01.2010 р. , ; на !':1'я Катерини Радіонівни Теплюк, вважати ; 1 НедІИСНИМ.

грн.jдень).

....

вихід+% від продажу. Тел.:

(50-150

Розрахунок щоденно.

вари, вул. Гагаріна,

brovari-region@bigmir.net.

в

мадських організацій та окремих

ма-

має

по-

підпри-

Пропозиції та зауваження гро-

"Хімік-

обгрунтовуючими

атмосферного

можливість

порядку Дозвіл па викиди забруд-

зації джерел викидів забруднюю-

протягом календарного міся­

ресою:

тjрік,

Контактна особа­

Заява про екологічні наслідки поверху

0,0407

т/рік.

забруднення

ПрАТ "Київ-Атлантик Україна"

та

0,492

- З,28 - 0,0121

гої групи об'єктів, для яких роз-

(04594) 5-64-29.

активно

вуглецю

бульв.

Бровари,

Правління ВАТ "Софія".

оф.

Підприємства належить до дру-

оксиду

замовника із використанням пере·

Планується

т/рік етилацетату

- 4,92

толуолу-

денно

тjрік,

- 0,492

т/рік, оксидів азоту-

надає

Запрошуються всі бажаючі.

ацетону

бензину нафтового малосірчисто-

ря стаціонарними джерелами.

овес

".

4,

новлять:

Бровари,

чих речовин в атмосферне повіт-

16 грудня 2010 14.00 до 16.00 що­

zаріна,

ини!УІ

вул. Лісова,

м.

року включно з

пшеницю,

засідання літерат~но-мисте~ь·

адресою:

ви можете з 1З по

курудзу,

6, відбудеться черzове

за

тjрік,

посвідчує

24 жовтня о 12.00

"

порядку

ТОВ "Хімік-Плюс", яке розташо-

ване

ти дозвіл на викиди забруднюю-

у міському клубі по вул. Га­

, коzо о б єднання

Заява про наміри

акціонерів,

денного загальних зборів акціонерів

Запрошуе "Криниця"

У неділю,

зборах

оформлену у відnовідності до зако­

Коляда Галина Василівна. Довідка

Представникам акціонерів потріб­ но

за адресою:

нодавства України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

другого

Броварська

вул.

чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбу­

документ, що посвідчує особу. Броварська райдержадмініст­ рація оголошує конкурс на замі­ щення вакантної посади держав­ ного службовця у райдержадмі­ ністрації з 18 жовтня по 18 лис­ топада 2010 року:

жовтня

26

адресою:

НедіИСНИМ.

: ' : : ,

~----------------~~--------~

: ~ В'U)ачений студентський квиток ' N206753666, вир.аний УнІверситетом "УкрЗіна" : ВМУРОЛ н~. дмитра Валерійовича Грама, , вважати НедіИСНИМ.

Контактна особа: Світлана ОБОДОНСЬКА


16

П' ЯТВІЩІІ,

Газета виходить з

22 жовтня 2010 року

...

ЦІІІПСТраwl

Петра Петровича ІВАНЕНКА від щирого серця вітать з ювілейним днем

народження працівники Броварської -

о

о

Щоб уникнути запотівання вікон, потрібно скло протерти ганчіркою, змоче­ ною розчином з 1 частини очищеного гліцерину й 20 частин звичайного (можна денатурованого) спирту. Це один з найдієвіших способів. Приблизно через кожні два тижні віконне скло ретель­

датковий

складаний стіл. займає багато місця.

* Щоб

змащують

новою

кімнатах,

*

дволітрових

Своею самовідданою і сумлінною працею, неви­ черmюю енерrіею, чуйним ставленням до людей Ви здобули заслужений авторитетіповаrусередколеr іжи­

телів Броварщини, адже саме у цьому орекрасному краї відбулося становлення Вас як високопрофесійного спеціаліста, досвідченого керівника і мудрого педагога. Творінни рук Ваших і розуму залишають добрий слід на землі. Добрі справи завжди в пошані у людей. Хто творить добро • збирає врожай любові. Хто уміе працювати, того будуrь поважати! Зичимо й надалі примножувати професійні здобуrки і звершення, ......-. успішно збагачувати досвід.

....

Для

миття

й

не

*

вирізати

повітря з

в

півтора-

пластикових

пляшок

ємності з водою й закріпити їх

на батареях. Відрізають ниж­

порцією

ню

ПОЛОВИНУ

шаЮЧИ

*

Зруч_но

вологість

потрібно

гліцерину.

Шановний Петре Петровичу!

*

підвищити

но протирають сухою ганчіркою

раидерЖадмІІDСТрацlІ та раиОІПЮІ ради.

-~

JКИ'ПtІ

)(а~ руки дер~ать

Голову Броварської районвої .-ержаввої

..

НОВЕ

17 квітня 1937 року

ПЛЯШКИ,

з'єднану

з

ЗалИ­

шийкою

смужку шириною 2-4 см. Підвішують таку ємність,

* фарбованих

пропустивши смужку між реорами батареї. Шийка

підлог у теплу воду дода­

ють нашатирний спирт (од­ ну-дві ложки на відро води). Це додасть фарбі блиску. Не можна мити підлогу со­ дою або милом - від них масляна фарба

пляшки, розміщена з тиль­ ного боку батареї між ребрами, не дасть ємності з водою впасти.

тьмяніє.

Невелике

заїдання

дверей

в

одвірку

можна усунути, якщо натерти суміжні по­

Склеїти фаянсові й порцелянові вироби вам допоможе 25%-ий розчин желатину, змішаний з такою ж кількістю оцтової есенції.

верхні господарським милом.

Щоб замаскувати подряпину на меблях Відкидний

стіл.

Якщо

до

підвіконня

з темного дерева, замажте її пастою з

прикріпити на петлях відкидну кришку з

розчинної кави з невеликою кількістю во­

підтримувальною стійкою, отримаєте до-

ди. Надлишки видаліть сухою ганчіркою.

Шановний Петре Петровичу! Прийміть наші побажання здоров'я, щастя, благополуччя, сімейного затишку Вам і Вашій родині. Миру, щедрості на добро душевне, невичерпної енерrіі, непохитної віри у справу, якій Ви

Із секретів краси Про

красу

дав­

ньоєгипетських жінок

ми знаємо багато зі збережених фресок і

мовіддано служите на благо

папірусів.

нішність

людей і України.

Про

- Засіб від зморшок. Змішайте 1 столо­ ву ложку алое з 2 столовими ложками ме­ ду й нанесіть маску ввечері на очищену шкіру.

-

зов­

Маска

для

будь-якого

типу

шкіри.

Нефертіті,

Розмішайте тепле молоко і мед в однако­

Клеопатри ходили легенди, а самих їх вважали мало не бо­ гинями. Пропоную й вам, шановні читач­

вих кількостях, нанесіть на півгодини на обличчя й опісля змийте теплою водою. - Для росту волосся візьміть 1 чайну

ки, кілька рецептів єгипетських красунь,

ложку соку алое,

аби ви завжди виглядали молодо та при­

- втирайте у шкіру за ЗО хвилин до миття голови.

вабпиво. А головне богинями;)

-

щоб самі почувалися

1

1

столову ложку меду й

столову ложку реп'яхової олії

Оеен: цей тиждень для вас проходитиме м'яко, без особливих емоційних пережи­ вань. Зате роботи буде чимало, тож мудро розподіляйте свої сили й увагу. У середу - четвер не варто приймати поспішних рішень - ретельно все обдумуйте. Тзкож будьте стриманими у стосунках із родичами - через дрібне неnорозуміння можете наламати дров.

ТІпеца.: упродовж тижня вам варто зосередитися на вирішенні відкладених справ. Зараз для цього сnриятливий час - те, що раніше вас лякало, владнається без зайвих зусиль. Також зорі підказують, що варто звернути увагу на творчу саморе­

алізацію. Не закопуйте своїх талантів! &лизн10ки: на nочатку тижня оточуючі можуть пред'являти вам різноманітні пре­ тензії, але ваші виваженість та тактовність допоможуть уникнути конфліктних ситу­

ацій. Наприкінці тижня вас не полишатимуть оригінальні ідеї

- обов'язково знайдіть

їм застосування.

Рак: у ці дні вам, швидше за все, доведеться займатися рутинною роботою й ви­ правленням nомилок. Але щойно ви завершите ці справи, сміло розпочинайте щось

нове. Головне- набратися терпіння. Ваші зусилля не залишаться без винагороди. Лев: уnродовж тижня багато ваших родичів та друзів потребуватимуть особливої уваги й підтримки. Також у цей час ви можете nознайомитися з цікавими людьми, які потім багато в чому допоможуть. На вихідних саме час повирішувати всі домашні

чаю або каві. Однак цей цитрус має й ба­ гато інших застосувань. Наприклад, ли­ монний сік не дасть шматочкам яблука у фруктовому салаті забарвитися в н~апе­

проблеми. Діва: цього тижня будьте готові до виникнення труднощів- проявіть свої цілеспря­ мованіс:rь і витримку. Також будьте обережні з чутками й неnеревіреною інфор­ мацією- краще їм не довіеяти. Наприкінці тижня з'явиться можливість застосувати свої організаторські здібності. Терези: незважаючи на дрібні перешкоди у справах, не відстуnайте від заплано­ ваного - все владнається на краще. Цього тижня будьте уважними, приймаючи рішення, - вони можуть виявитися доленосними. На вихідних відвідайте своїх давніх друзів та знайомих - чудове завершення тижня вам гарантовано.

титний коричневий відтінок, тобто окис­ литися. Якщо ж натерти лимонним соком. вологу поверхню пластикової обробної дошки, можна позбутися плям, напри­ клад, від м'SІсного соку. ПлSІми від чаю й

Якщо

кави на одязі теж не встоять: сік потрібно

з'явиться нагода кудись поїхати, не відмовляйтеся - подорож піде вам на користь. Присвятіть вільний час втіленню в життя давно задуманих справ. Ніщо не завадить

розвести у воді в співвідношенні один до одного й дбайливо нанести на пляму, а

СкорпІон:

загалом для вас цей тиждень виявиться дуже сприятливим.

через деякий час змити проточною во­

вам впоратися з цим завданням.

СтрІлеца.: у найрізноманітніших сферах ЖИТТS! цього тижня вас чекає благополуч­

дою. Додавши півчашки соку до основно­

не вирішення "болючих" питань. У середині тижня до вас можуть навідатися родичі,

го миючого засобу при машинному пранні, ви отримаєте свіжу й білосніжну білизну. Лимон стане в нагоді й на кухні:

друзі - за будь-яких обставин постарайтеся уникати негативних емоцій і не створювати зайвої метушні. У вівторок чекайте на приплив активності та зростання творчого потенціалу. А ближче до вихідних уважно приймайте будь-які рішення. Козеріг: ті Питання, з якими вам зазвичай складно впоратися, вирішуватимуться

якщо шматочок цитруса посипати сіллю й протерти ним поверхні мідного посуду,

в цей період без особливих nроблем. Приділіть більше часу спілкуванню з друзями.

він засяє, як новий. При ангіні лимон

Цілком імовірно, що цей тиждень відкриє вам очі на важливі речі. Зберігайте

внутрішній спокій та виваженість - таким чином зможете уникнути неприємних переживань.

.• \ Wl.

. .,.~.",

Водоnій: упродовж цих днів у сім"ї та найближчому оточенні пануватиме ,; ·

атмосфера взаєморозуміння. У середині тижня обставини будуть дуже мінливими тож не плануйте нічого аж надто важливого. Вихідні варто присвятити сімейному відпочинку.

Риби: протягом тижня ви не втрачатимете сонячного настрою й відтак більшість справ і питань вирішуватимуть дуже легко й без осебЛІ(ІВИХ зусиль. Також можете отримати вигідну пропозицію

-

не про~авте свій шанс! На вихідних присвятіть час

Головний редактор-

ЗАСНОВНИКИ: Броварські міська і районна ради, районна

держадміністрація, колектив редакцїі газети.

Свідоцтво про державну реєстрацію

Nf 259

Інаекс

від

35064

10. 12. 1997 р.

-

протягом

дня

(без

цукру)

й

хвороба

відступить.

Bonori

серветки

Найчастіше вологі серветки використо­

вують як засіб особистої гігієни в дорозі. Та

виявляється,

вони

годяться

й

для

інших речей. Наприклад, помістивши сер­ ветку всередину черевика й залишивши її на

ніч,

можна

легко

позбутися

не­

приємного запаху поту у взутті. Так серветки

можна

використовувати

й

у

шафі: суху дезодоровану серветку покла­

сти на дно ящика для білизни. Одним ру­ хом руки можна позбавитися від статич­ ної електрики на одязі, волоссі, екрані телевізора й моніторі комп'ютера - про­ сто проведіть по поверхні вологою сер­ веткою! Стане вона в пригоді й тоді, коли домашній улюбленець почав линяти навіть найдовшу шерсть легко прибрати за допомогою вологої серветки.

Шановні читачі! Розпочинаючи цю сторінку, сподіваємося, що всі поради й замітки, розміщені на ній, стануть вам у пригоді. А щоб ви отримували ще більше цікавої й корисної інформаwі, давайте творити іі разом • . діліться своїми ідеями, знахідками,

відкриттями,й ми обов'язково їх надрукуємо. Надсилайте листи на адресуредакцll,

~~на~електроннупоштуабо телефонуйте за номером 6-63-45.

своїм хобі та

КІ

перший помічник! З"їЖте один-два лимони

Лимон Шматочки лимона використовуються переважно для надання особливого смаку

Відповідальний секретар

Олена СЛНЗЮК.

Застуnник головного редактора_ Літературний редакторВеретка-

Валентина КОВАЛ/ВСЬКА.

Лаnмеа ШАtlКА.

,.,... Валентина КОЗНЧКО.

.

Олена 60РОШКО.

Адреса редакціі: 07400, КІіІвська обл., м. Бровари, бульв. Незапе•ності, 2. Адреса в Інтернеті: Телефони:

newlife@meta.ua

4-03-76 - відnовідальний секретар, віДІJ.іл реклами 4-04-81 - заступник головного редактора, відціл сільського господарства 4-23-26 - бухгалтерія і nрийом оголошень Б-63-45- комп'ютерний відціл

• Автор елогану на 1-й сторінці - М. Рильський. - Редакція не завжди поділяє позицію авторів. : За точність викладених фактів відповідає автор. -Листування з читачами- на сторінках газети. - За зміст реклами відnовідальність несе рекламодавець. Відцруковано: ПСК газети "Вісті Центральної спілки спожив~их товариств Украіни" Зам. 31-82·83 Тир8JК

13410

прим .

~~~~~~~~--------------~~~~~==~==


· Інформаційний бюлетень

Шановні виборці &роварщини!

Зв!рнення до пі.деР!!

.

.

рамонних орrанІзацІи ~

.

ПОЛІТИЧНИХ парТІМ

31 жовтня 2010 року мешканці сіл, селищ, міст обирати­ муть місцеву владу на різних територіальних рівнях. Ці ви­ бори мають доленосне значення для Броварського району, Київської області і держави загалом, оскільки дають мож­ ливїсть забезпечити конструктивну співпрацю між усіма гілками влади та подальший стабільний розвиток регіонів України. · .

Попередні вибори 2006 року показали необХіДність ви­ корінення політичної корупції, припинення:JЮзбазарюван­ ня народного багатства, посилення ефе:Кt»вності уп­ равління, поліпшення ·якості обраних представників та толерантного політичного діалогу. Ці вибори повинні оста­ точно покласти край негативним явищам на місцевому РІВНІ.

У Київській області 0

V

партш

р1зних

53

0

щеолопчних

обласні орга,~ізації цолітичних о

ПОІ'ЛЯДІВ

'· 'о'

виишли

на

ІІередви-

борчі змагання і ведуть боротьбу за голоси виборців.

В області будуть забезпечені ~сі uеобхідні умовИ для прове­ дення виборів у визначений термін, здійснення всіма учас­ никами виборчого процесу передвибор~юї агітації та вільної конкуренції ідей і поглядів щодО майбутнього розвитку Київщини.

Незабаром день виборів. Це день вашого волевиявлення, конституційне право кожного громадянина держави. Вибирати і бути обраним - це найвищий здобуток демо­ кратичних перетворень нашої молодої України. Один раз на чотири роки випадає шанс кожному з нас змінити життя на краще.

Кожен ваш голос

ня виборів неухильне дотримання · ·. закону і верховенства права.

Перед нами всіма стоїть завдання сформувати дієву і відповідальну владу на місцевому рівні через делегування представників у ради різних рівнів та подальший розвиток області.

Ми подолаємо соціально-економічні негаразди і будемо рухатися до поліпшення життя та загального добробуту гро­ мад Київщини. Ми впевнені, що вибори в області відбудуться демократич­ но, ·організовано, без конфліктів і відповідно до чинного за­ конодавства

З повагою- голова Київської обласної державної адміністрації

А.Й. ПРИСЯЖНЮК.

інструмент для побудови

Чи будуть ті люди, котрих ми разом обИраємо, працювати добросовісно для своєї громади? Що у них позаду, що доб­ рого вони зробили? Чи достатньо у них впевненості, про­ фесійності, впливовості для реалізації своїх програм? Це найважливіші запитання, на які ти, виборцю, повинен дати відповідь. Тож, шановні земляки, я закликаю вас уважно вивчати програми кандидатів. Робіть висновки, ретельно про­ аналізувавши можливості майбутнього депутата. З повагою поставтесь до свого голосу і віддайте його тому, хто кращий. Вірю в те, що нам не забракне сили духу, зваже­ ності та поміркованості. Разом з громадою - від стабільності до процвітання! Знаю, незабаром ми збудуємо нову країну, в якій буде жити тепло і комфортно. З повагою­ голова Броварської районної державної адміністрації

ПіП. ІВАНЕНКО.

Виконуючи вимоги Президента України Віктора Янукови­

ча, ми повинні забезпечити під час організації та пров~ден­

- це унікальний

Гідного завтрашнього дня. Чи зміниться наше завтрашнє так, як того прагне кожен?

З метою невідкладноrо реаrування на зверневви та повідомлен­ ня, пов'язані з перебігом виборчого проЦесу, в області буде Іірацю­

вати телефон "rарячої лінії" т.

(044)-286-17-48, (044)-286-85-54.

ВІІІІІRг з КрJІМіниьного кодексу Украіни: Діі, ЩQ BIUUHYAII на резуА&таmІІ ZОАосуВаНІUІ fІІlборців На ВІІООр•ііі діА&НІІЦі

у

або

межах . ttІІбор•ого округу, або nр113В~ІІ до ІfЄМОЖАІІвості ВІl3На'ІІІтІІ волевІІ­

яuеніUІ ttІІ6орців на вІІбор'Іііі діАWІІІЦі .," у ttіітовідІІІІХ ttllбopax, а також В'ІІІнені за попередньою ЗМОfІОІО групою осіб,

- караюті.ся обмеженІUІМ волі на строк від трьох· оо n 'ят11 років або позбаВ.­

ленІUІМ В.ОАЇ на строк 11.ід mp&ox до шесm11 poicftt, з позбаuенІUІМ npatlll обіііма­ mІІ певні посадІІ або заіі.матІІСJІ певною діJиWІЦ:тю на стрОК від НОХ до трЬОХ та з конфіск11цією прогрtІМНІІХ та техні'ІНІІХ засобіtt, за іh!пОJІІогоІІі яки бу~ АО В.'ІІІНене несанкціоноване втру•анІUІ, які .є иасністю В.ІІнноі осо611. (СтапсІІІJІ 158 із ЗJНіНtІМІІ, 15.05.2003; 11. редакції Закону

внесенІІМІІ згідно із Законом .М

744-IV (744-15) від 3504-/Jl (3504~15) від 23.02.2006; із ЗJНіНtІМІІ, 698- Jl (698-16) від 22.02.2007}.

внесен~~.ми згідно із Законом .М


Нова &роварщина

• нова

краіна

Шановні наші земляки! Ми представляємо команду депутатів-мажоритарників, що балотуються від Партії Регіонів в Бро­

варському районі. Ми ідемо від партії влади тому, що усвідомлюємо- всю відповідальність перед своїм виборцем та своєю громадою. Лише співпраця з партією влади дозволить нам в повній мірі реалізувати

свої передвиборчі програми. Наше спільне завдання

-

це гідне життя громади Броварського району.

Тільки командна робота, порозуміння з громадами, сільськими та селищними радами, районною адміністрацією дасть всім нам можливість разом збудувати нову країну. З повагою

- кандидати в депутати Броварської районної ради.

N21. с. Бобрик Голосуй·за N2 \ ~ в бюлетені

Окруr

N22. с. Боrданівка Голосуй за N2 ~ в бюлетені

Народився 28.03.1985р. Грома­

Іваненко Галина Петрівна. На­ родилася 23.07.19:62 р. Трома­ дянии України. Освіта вища.

Окруr

Те~люк IOI!iir Миколайович.

дЯнин~ України. ОсвІта вища. Член Партії Регіонів. Працює на посаді ~ника відцілу

Член Партії Регіонів. ПраЦює на . Посаді директора Бог­ -данінської .ЗО Ш І- ІІІ ступенів.

АПК в. J?роваР..СЬкій рай· держадМІнІс'(t)апlі.

Окруr N2З. смт. и. ДІІМерка

rолосуй за Ні - .2,-- 8 бюлетені _ І)иmко Сергl{;"миколайович. -НародивсЯ· -то~о8і:1962р: ·грома­

дянин . · України. Освіта вища. Член Партії Регіонів. Працює на посаді директора ПП "Регіон

2001".

'

.

'

OкpyrN2S. с. Жердова

__ Голосуй заN2_ ~ в б10летені --.. , Миронепь 1\tІикола Петрович. -:~- Народивел 18:04..1960 р. Гро-

·.·

- мадянин УкраїнИ. Освіта вища. Член Пар~ї РеГіоніВ. Пра­ цює на _ посадІ зас1)'11Ника го­

-_ B!:f . Бров~рської

N26. с. Заворичі Голосуй за N2 \ ~- в бюлетені

Окруr

Окруr

Маліцький . ~толій Васильо­

вич. Народився

· L-----'-------'-"

19.10.J963

р.

fр()мадянин України. Освіта середня технічца. ,Член Партії РегіоІ.Іів. ПрацЮЄ обвальщи­ ком в фірмовому магазині "М'ясо" в м. Києві.

'

с. Зазим'я

Радченко • Володимир Петрович.

Народився 16.10.1956 р . .Гро­ мадянин України. Освіта вища. Член Партії - Регіонів.. Працює на посаді . директора .Київсько- ­ ГО НаСІННЄВОГО заводу.

N28. смт. - Калинівка Голосуй за N2 ~ в бюлетені Семиноr Микола Миколайович. Народився 11.05.1965 р. Грома­ дянин України. Освіта вища.

N21.

· Тhлосуй за N.! .~ в бюлетені

Окруr

-

райдерж­

адмІнІстрацн.

Окруr

N2 10. с.

Княжичі

foлncyt -~_.NY JV ..в бю..щmщі Хоменко Мик:1(л'; • Олександро­

Член Партії Регіонів. Працює

вич. · Народився 19.05.1957 р. Громадянин України. Освіта вища. Член Партії Регіонів. Го­

на

лова Спілки підприємців Бро­

посадІ

начальника

управ­

- ління Броварського ГУ МНС.

варщини.

N212. с. Кулажниці Голосуй за N.! ~ в бюлетені Окруr

N2 11. с. Красилівка Голосуй за N2 ~ в бюлетені Окруr

Носач Олександр Олексійович.

Народився

09.01.1950 р.

Грома­

дянин _України. Освіта вища. Член Партії Регіонів. Пенсіо ­ нер, голова ліквідаційної комі­ ~~~ сії КСП "Красилівське"

Безкоравайний Олександр Івано­ вич. Народився 09.02.1958 р. Гро­ мадянин України. Освіта вища. Член Партії Регіонів. Працює на посаді начальника Київського обласного управління охорони

.

навколишнього середовиJ.а.


Округ N2JЗ. с. Літки

Голосуй за N2 ~

Округ

бюлетені

8

Деменко Анатолій Володимиро­

вич.

Народився

Громадянин

18.03.1955

України.

р.

Освіта

,вища. Член Партії РегіоЩв. · Працює застуцником голQ.81.і Броварської РДА.

fnJiocyй за N2 ~. в бюлетені Кукшин Василь

Михайлович.

Народився 03.03.1959 р. Гро­ мадянин України. Освіта ви­ Член Партії Регіонів. Пра­ цює на посадІ першого заступ­

никаі голови ! Броварської-. рай-

. .

...

держадмІнІстрацн.

Округ

N!!l5. с. Мокрець Тhлосуй за N! ~ • liJOJJeтeвi

ГолОсуй за N2 ~ в бюлетені

Лезнер Валерій :Володимирович.

Дворський Володимир Павло­

Цародився

р.

22.11.1963

Гро­

Округ ~216. с. Плоске

вич.

Народився

·30:07 .1955

мадянин України.· Освіта ви­

Громадянин України.

·ща. Член П~ртії Регіонів .. Црц­

вища.

цює на посаді директора ·тав··'

Працює на посаді

"Алегро".

апарату Броварської РДА.

Округ

N2 18. с.

Пухівка

Член

р.

Освіта

Партії Регіонів. керівника

бюлетені

N219. с. Рожівка Fолосуй за N.! ~ в бюлетені

Народився 22.05.1987 р. Гро­ ·мадянин України. Освіта базо­ ва вища. Член Партії Регіонів. Студент Київського націо-­ нального університету ім.· Т.Г.

Колодій Миханло Володимиро­ вич. Народився 21.11.1957 р. . ·_ Громадянин України. Освіта вища. Член Партії Регіонів. П~ацює на посаді спеціаліста­ Броварсько-

Голосуй за N2 ,

V

8

Абдукарімов ~ола Петрович.

·

N2 14. с. Літочки

·

Шевченка.

Округ

N220. с. Рожни ··ІЬлосуй за N2 .~ 8 бюлетені Козлов Олександр Костянтино­ вич. Народився 15.01.1954 р. Громадянин України. Освіта вища. Член Партії Реrіонів. Працює на посаді голови·

правління будівельної

інвес­

тиційної компанії.

Округ

N222. с.

Русанів

Голосуй за N2 , 4"- в .бюлетеНі

Мацюк Борис'fhтрович. Наро­

дився 09.11.1959 р. Громадя­ нин України. Освіта вища. Член Партії Регіонів. Працює на посаДі Заступника началь­ ника інспекції ДАБЦ у Київ­ ській області.

Округ

Округ

Округ

N2 21. с.

Рудня

Голосуй за N2 , 4"- в бюлетені

Лукашевич ~rій Іванович.

Народився

20.12.1953

р._ Гро­

мадяІШ:ц, України1 Член UaJn'iї

Регі<аНlВ;

арац!Фr; ---~­

І'()М ПіцЦЩ1освіт~ tm~IID1'-IKOЇ РДА.

Округ

N223. с. Світильве Голосуй за.N2· ~ в бюлетені Іваненко Петро ІІетрович. На­

родився 20.10.1960 р. Громадя­ нин України. Освіта вища: Член Партії Регіонів. Працює на IJeQМi Голови Броварської ра~Щержадміністрації.

N224. с. Семиnодкп - Голосуй за N2 ~ в бюлетені

N226. с. Шевченково Голосуй за N2 \ У в бюлетені

Яіцька Лариса Петрівна. Наро-

Сігачова Лар~а Анатоліївна.

дилася

26.09.1964

р. Громадя­

Округ

Народилася

16.09.1964 р.

Гро­

нин України. Освіта вища. Член Партії Регіонів. Працює

мадянин України.., Освіта ви­ ща. Член Партії Регіонів. Пра­

на

цює

.

посадІ

.начальника .

управ-

на

посадІ

лІння працІ та соцІального за-

Шевченківської

хисту Броварської РДА.

ступенІв.

директора

ЗОШ

І-ІІІ


СЬОГОДНІ НА БРОВАРІЦИНІ

· Запроа.аджуємо

енергозберігаючі технології.

Вибори 2010 мають свою особЛИВість. Вперше за всі роки незалежності України вибори до обласних, місцевих, с.ільських та селищних рад відбуваmМуться · Не одночасно з виборами до Верховної - Ради України. Це означає, що виборець приймає рішення проголосува'ЦІ не .- ~ J>Кремо

взяту політичну nартію та його лідера, а за ко~Щретну людину, яку знають та поважають у щму чи іншому

населеному пункті. Кожен кандидат в депутати при цьому є членом партії або представлЯє певну політичну силу. Можливість проголосувати за депутата від · будь-якої . політичної сили надає змішана система виборів. З точки зору звичайного виборця це - - великий ІІЛІОС JІИJ:rішньої виборчої кампанії. Адже кожен депуrат, який. бал9тується, добре відомий громаді.

Партія РегіонЦJ у БроварськоМу районі зібрала найкращих представників Броварщини, яким довіряють Люди і які будуть представляти громади сіл в Брова~ькій районній раді.

ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА КРАЩИХ! ВіддРуковано ПСК газети "ВістІ Центральної сnілки сnоживчих товаритсв України" Замовлення N!!31-БН-1 . Тираж-

20000.

#82 83 2010  
#82 83 2010  
Advertisement