Page 1

СЕРЕДА

18 жовтня

2000 р. N2 81 (9180)

Виходить з

17 1937

квітня

року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації НА ДВАДЦЯТЬ другій cecl! міської радиХХІІІ скликання розглянуто понад три десятки різновланових питань із забезпечення житгєдіяльності міського господа рства. Незважаючи на те, що безпосередньо було обговорено всі винесені питання на засіданнях постійних комісій, денугати прискіпливо, принципово й зва-

майже вдвІчІ 1 нині складає 3400 га. У зв'язку з проведенням земельної реформи відповідними міськими службами виконано великий обсяг робіт з питань виготовлення державних актів на право приватної власності на землю громадянам-власникам земельних 'Іасток (паїв). На цій сесіі було затверджено схему поділу земель ко-

ського економічно-правового інституту. Щоправда, наданий дозвіл на створення в місті закла­ ду освіти третього рівня акреди­ тації вимагає від відповідних служб значного обсягу робіт. На­ родні обранці впевнені, що з ча­ сом у Броварах буде відкрито третій вуз. І найt·оловніше - для цього є всі можливості й під­

жена

аналізували суть кожної справи на самій сесії. Мабуть, це доречно й закономірно. Одне діло НеІ ко~Іісії, інше - на сесії. Коли

лективної

власності на земельні частки (паї) КСП "Нова Україна", списки громадян в кількості 81 чол., я.ким винесено в натурі (на

стави.

На сесії розглянуто низку пи­ тань з проблем комунальної влас­ ності, будівництва та благоустрою,

разом збирається весь депутат~ь-

місцевості)

забезпечення діяль'іості міської

земельні ділянки в

Свято Покрови Пресвятої Бо­ городиці Указом Президента торік було проголошено Днем ук­ раїнського козацтва. Отож, усі, хто пам'ятає свою історію і не­ байдужий до майбутнього нашої рідної України, зібралися. мину­ лф суботи в МКЦ "Прометей". У змаганнях, присвячених цьо­

сом нові запитання з приводу порушених проблем. Конкретно це можна з'ясувати на бюджеті міста на 2000 рік. Безперечно, тут має рацію міський голова І.З.Петренко, котрий ще на попередніх сесіях зауважував, що бюджет 110требувати~tе ноетійних коре гувань. Тож і цьоt·о разу з метою недопущення зростання соціальної нанруги в ~Іісті, поліпшення ситуації з розрахунків за енергоносії довелося вносити зміни щодо збільшення доходів по загальному фонду бюджету міста на поточний рік на загальну суму 5037,9

розмірі частини земельної частки (паю) із земель колективної власності. Тут потрібно зробити одне уточнення. Це торкається тих земель, що увійшли до міської території в період затвердження нині діючої межі Броварів. Гадаю, постійні читачі "Нового життя" пам'ятають, що з метою

лено відпо-відні рішення. З увагою й інтересом народні обранці прослухали звіт депутата міської ради по виборчому округу N2 ЗО М.Г.Коби про роботу в раді та виборчому окрузі. На конкретних прикладах Микола Григорович розкрив свою депутатсь­ ку діяльність в окрузі, а також ро­ боту постійної комісії з питань соціального захисту населення, ас­ віти, куль1ури, молоді та спор-rу, го­ ловою якої він є. Під час обговорення питання "Різне" порядку денного депуга­ ти порушили ряд слушних і акту­

тис. грн., по спеціальному фонду

створення необхідних умов для

альних проблем. Н.В.Грицькова від

-

на

25

розвитку, навчання та виховання

імені своїх виборців пацікавила-

Читач має право знати: звідки беруться додаткові кошти і куди вони сврямовуються? У прийнятому рішенні сесії чітко визначено шляхи додаткового наповнення доходної частини бюджету. Це

тис. грн.

здібних і обдарованих юних броварчан міська рада ще на початку цього року порушила питання про реорганізацію ЗОШ N24 ім. С.І. Олійника в гімназію. Після проведення цілого комплексу органі-

ся, коли в Броварах буде місцеве телебачення. Міський голова І.З.Петренко розповів, що ця спра­ ва в стадії реалізації. Безперечно, фінансова скрута стає на перепоні створення конче необхідного на­

-

заційних

відповідно до

шому місту такого ефективного

датку з громадян (без фіксованоІ'О податку) на суму 2457,5 тис. грн. податку на прибуток на суму 450 тис. грн., ttлати за землю на 1500 тис. грн. тощо. Завдяки цим надходженням вдалося збільшити видатки по загальному фонду бюджету міста на установи освіти на 289 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення - на 2362 тис.r·рн., житлово-комунальне госtюдарство на 2363,2 тис. грн.

розпорядження голови Київської облдержадміністрації N2 436 від 23 серпня 2000 року сесія ухвалила рішення про створення гімназії ім. С.І.Олійника - загальноосвітнього навчального закладу 11-ІІІ ступенів гуманітарного та економічно-правового профілів шляхом реорганізації ЗОШ N24. Тепер у Броварах з'явився навчальний заклад нового типу. Мабуть, певна частина школярів не буде торувати

та інші стат1·і витрат. Необхідно підкреслити, що ~tіській владі за активної підтримки і доно~юги депугатського корІІусу доводиться вирішувати безліч невідкладних завдань. Насамперед. багато клопоту виконавЧІРt органам ради принесла нова ~tежа нашого ~tіста, внаслідок якої

дорогу до столичних гімназій, ліцеїв. І вдвічі приємніше, що наше місто повільно, але впевненими кроками тримає курс до вищої освіти. Окрім двох вузів - Харківського інституту управління та університету розвитку людини "Україна", депутати затвердили

засобу масової інформації. Депу­ тати одностайно підтримали про­ позицію, щоб до нового 2001 року запрацювала міська телестудія. Порушувалось питання і про зас­ нування міської газети. Депутат М.С.Дзюба принципо­ во й гостро висловив думку з приводу подальшого існування будин­ ку культури СП "Завод "Торг­ маш". Доручено відповідній постійній комісії розібратися по суті справи порушеної проблеми і доповісти на черговій сесії міської ради. Приємно відзначити, що депу­

територія Броварін збільшилась

рішення про створення Бровар-

за рахунок прибуткового по-

заходів

-

ваними й водночас гордими були матері, котрі провод­

їхніх батьків звернувся го­ лова райдержадміністрації Л.А. Вайсфельд: - Ви стоїте на порозі вступу до школи патріотиз­ му,

рушниками

жали своїх синів до лав Збройних Сил УкJРаїни; ве­ терани

-

кожен

пригадав

свою юність, час, коли впер­

котрі

загиблих

воїнів,

су

вімали життя. захи­

додому

змуж­

її свя­

щенні рубежі. Мирної служ­ би, щасливого повернення додому

побажав синам військовий комісар. Лунає

гімн нашої держави. Спов­ нені патріотичних почугтів,

юнаки покладають квіти до

і шанує свою історію, знову збе­

гонь козацІ,кої вдачі, хто любить

Не обійшлося на святі і без так

руться у цьому велико:>Іу затиш­

званої "чорної скриньки", в якій

ному залі,

щоби

позмцrатися,

знаходився "предмет до вподо­ би козакам, і не тільки". Звичай­ но ж, це сало!

ОДИН ОДНОМУ СВОЇ ВМІННЯ Ti.l ЗНаН­

Конкурс для дівчат носив па­ зву" Не чоловіча справа". Пред-

Ірина ГУЗОВСЬКА.

повчитися,

продемонструвати

НЯ.

* * *

До Дня українського козацтва відціnами райдержадміністрацій з nи­

тань фізичної культури і сnорту, культури, центром соціальної служби молодіорганізовано та проведено ряд заходів. Так, у бібліотеках Бровар­ щини nідготовлено книжкові виставІ<и "Козацькому роду нема nеревас

ду". Учням загальноосвітніх шкіл прочитано цикл годин з історіt' на теми: "Державний діяч, полководець, дипломат", "Лицарі козацької доблесті", "Козак чесна, смілива люди, найдорожча йому Батьківщина". У Гоголівській загальноосвітній школі відбулася літературно-музична година на тему: "Коли оживає минуле", у Княжицькій- "Свою Україну любіть". У смт. Калиті на базі дитячо-юнацької спортивної школи ФСТ "Колос" пройшло кінно-спортивне свято, у якому взяло участь 80 дітей із шкіл району. А в Красилів ці близько 300 юних футболістів виборювали осінній кубок району з цього виду спорту. Такі свята дуже потрібні, бо вони - невсипущий оберіг національних звичаїв і традицій, nам'яті nредків. Ніна СЕМЕНІК, в.о. директора районного центру

соціальної служби молоді.

ж,

бажали

зміниться

на

чіткий

щасливої служби і швидко­

ний

розпорядок

з

ською дисципліною.

восн­

запевняс

~tатсрів,

що хви­

армій­

люватися не варто, час лине

Тому зрозуміле хвилюван­

справжніми чоловіками. До того ж, як розповів

хрестики та відправив служ­

дітей,

армії

ник В. М. /\утак, цього року

бу во здравіє священик Тре­ бухінської церкви отець Анатолій. Він повчав юнаків, щоб служили на совість, молився, щоби Господь по­ вернув їх у благополуччі до­ дому, а матері зустріли синів зі словами радості. Він

«дідівщини», інших негатив­

вперше в історії армії при­

них явищ?

Та

нівна Дуля

з

вва­

зов здійснюсться за терито­ ріальним принципом. 90

жає, що хвилювання зайві.

призовників служитимуть у

мужності

і

слави.

Цю

призовники

-

кої сільської ради Г.М. Пу­ зап. Напутні слова з хви­ лrованням і любов'ю від імені матерів мовила Алла Леонідівна Марусик і вру­

2000-го довіряють

красномовство та інтелект.

Свято закінчилося, але наступ­

із Калити В.С. Нічмоня. Зал аплодував, коли на сцену піднялися пов'язані

Він також відзначив, що наша Броварщина стала ко­ лискою 11 Героїв Радянсь­ кого Союзу. Кращі традиції дідів продовжують онуки. Нині 300 представників району підтримують боєго­

захищати найлорожче Батьківщину. Саме юнакам

ного року всі, у кого не згас во­

солдат,

виголосив голова Калинівсь­

юнакам випала висока честь

турного центру.

бугнім воїнам ветеран війни

став ваш час.

ників та їхніх батьків з важ­

копкурсанти поrщнні були закін­

чити думку. Отож, Наталя Ван­ сович (ЗОШ N97) та Олександр Шмат (ЗОШ NQ8) довели своє

руги юнаків. Благословив

Юнаків привітали голови сільських рад та вручили

ливою подією у житті. Цим

команд були рівні. Тому й вели­ кої різниці в оцінюванні кон­

го

всі високі, стрункі, красиві.

Свято відкрив військовий комісар полковник В.М. Лу­ так. Він привітав призов­

курсів не було. Члени команд відгадували загадки, а їхнім сот­ никам-капітанам ведучі пропону­ вали лише початок прислів'я, а

У святковому концерті взяв участь фольклорний колектив "Перевесло". Народні артисти співали про ко.зацьку пещчиру­ щу славу. Підні~Іали пастрій гравцям дівчата з ансамблів на­ родного танцю "Барвінок" та "Черевички". Святкова програ­ ма була насичена піснями й таІЩЯІ'ІИ у виконанні кращих ху­ дожніх колективів міського куль­

З честю виконати священ­ ний обов'язок побажав май­

призовників та

школу мужності у різний

- надзвича~но урочн­ і хвилююча !Jоула подія.

"Не вкуси сало".

нілими і здоровими.

До

час пройшли усі справжні чоловіки, усі, хто міг трима­ ти в руках зброю. Нині на­

року з коханими,

ліку пере~южцем стала команда

команди

рогів.

чата,

півтора

звичайно

гідними звання козаків. Коман­

участь

щаючи рідну землю від во­

ше одягнув гімнастерку; дів­ котрі розлучалися на

І,

дав юнакам наказ: усім

повернутися

запонеати свого хлопця кушаком.

ких іспитах учасники показали свої міць, силу, розум і КІЧітливість з тим, щоб бути

взяли

ди. разом. зі своїми сотниками­ капітанаJ>.fИ намагалися розсмі­ шити козацьку старшину, тобто .журі, на ч()лj ·з директором tvtKЦ "Прометей" Іриною ВасиляrІ­ ською. Шанси перемогти в обох

місто, його мешканців. Практи'І­ но немає такої сфери діяльності, яка б залишалася ноза їхньою ува­ гою. І це вселяє надію на успіх. Серrій ПРИСТУПКО.

могили

господинями. Найвеселіше про­ ходив конкурс збирання козака в похід. Дівчата показали, як вони вміють вправно і швидко

шкіл міста: "Не вкуси сало" ЗОШ N27 та "Наливайко" ЗОШ NQ8. У справжніх козаць­

тати по-справжньому дбають про

У цій святково прикра­ шеній залі Калинівського будинку культури не було байдужих людей. Схвильо­

ли глядачам, що вони є гарними

Так, дійсно, не проста це справа - бути козацькою дружиною, але учасниці довели свої знання і спритність. Цікавими були також конкур­ си "Козацька вдача" та спортив­ на естафета. У підсумковому за­

му дню,

кий корпус, то виниради. усіх обговокають додаткові, ча- ~~~=~~~=~~~~[iiJ~[f!~~fJIП~~~~~~~=~~ ~ рених зпи-тань ухва-

ставпиці команд Наталка та Оленка затягували нитку в гол­ ку на швидкість, всіляко доводи­

товність держави. І викону­ ють свій обов'язок з честю. Нинішнє молоде поповнен­ ня примножить добрі здо­ бутки наших земляків. Леонід Аронович подяку­ вав батькам за виховання синів, як голова райдержад­ міністрації, як офіцер запа-

подарjнки. Слова привітань

-

повернення додому

под­

майбутніх

подарував натільні

ня мам:

швидко,

як пройде період як годуватимуть

адаптації,

чи

2 жовтня тованим

немае

в

Наталя Літочок

Іва­

змужнілим, загар­ повернувся

зі

сини

повернуться

військовий комісар полков­

Кисві та області, близько 40 - у Броварах. Цього

із них

служби в армії її старший сип Олександр. Цього ж дня

юнаки заслужили.

також нагадав хлопцям, що

вручили повістку молодшо­

му. Старший брат багато писав йому про своє ар­ мійське життя-бугтя. Тому Юра з нетерпінням чекав

падку,

Господь дає їм зброю духов­ ну

-

молитву,

яка допома­

гатиме їм повсякчас. Чудовий подарунок при­

року не

З

1991

було жодного ви­

щоб наші

осоромили

честь

земляки солдата.

Їхнім батІ,КЮІ постійно при­ ходяп, листи-подяки коман­

дування. Незважаючи на те,

учасники художньої само­

свого часу і хоче проходи­ ти службу в частині брата.

що і держава, і ар:">Іія пере­

як символ мате­

ринського благословення і

діяльності Калинівського будинку культури та ан­

Наталя Іванівна не раз була у Донецьку, де служив син,

військових

самбль "Водограй" із Літок у складі талановитих і доб­

знайома з командуванням,

ре знаних у районі співаків Василя та Валентини Ко­

живуть і

Душа матері спокійна. Той

рідних майбутній воїн Євген

жушків. Мине кілька днів і звич­

Івко.

не життя цих

чила

на

вишитому

ку хліб, любові. - Де б

рушни­

не були, завжди

пам'ятатимеме ці слова. Ми з честю виконаємо свій си­ нівський обов'язок перед Батьківщиною,

-

запевнив

готували

винуватцям

11 О

свята

юнаків

задоволена умовами, в яких

працюють солда­

ти, армійськими порядками. не чоловік, хто не служив у армії, говорить вона. Тому

живають

важкі

часи,

частинах

у

нор­

мальні умови і харчування,

здорова обстановка. Тож щасливої і мирної служби ва>'І, лорогі зе~Іляки! А ма­ терям мужності і тер­ піння!

Надія ГАМАЛІЙ.


18.10

N981 (9180)

РО3ПОРІД]КЕННІ N!451

БDО ва DCbKO·1·

Da n.аержа.ам іІі iCTDauїi

(.;\ДНІЄЮ з пайакту­

'::.J альпіших енергетики

жовтня

похилого віку розпорядженням голови рай­ держадміністраціІ Л.А.Вайсфельда двом жи­ телькам Броварщини - У.П.Дорошенко із Димитрова та П.С.Христинченко з Калити, котрим виповнилося по 100 років, призна­ чено довічну щомісячну надбавку до пенсіІ

розміром по 25 гривень. Кожну із них вдома привітали представники обласної та район­ ної держадміністрацій, управління соціально­ го захисту населення і вручили цінні пода­ рунки.

з жовтня У районному будинку культури пройшло

свято .з нагоди Всеукраїнського дня бібліо­ тек. До учасників зібрання з вітальним сло­

є

рілих засобів обліку при­ родного

газу

па

прилади,

тому

числі для опалення житла.

промислових та комуналь­

UЦе у 1995 році уряд прийняв постанову N~422 "Про виробництво та впровадження приладів

но-побутових підприєм­ ствах лічильники низького класу точності замінено на нові. Але ця робота не до­

обліку споживання газу у побуті", якою передбача­ лося поетапне їх вироб­

ведена до кінця у підприємстві теплових ме­ реж "Броваритепломере­ жа", де з 15 котелень не заміпили лічильники на трьох, а на "Броваритеп-

використання

природного

1

України

передбачено заміну заста­

що відповідають сучасним вимогам. Тому на всіх 154

ощадливе

Напередодні Міжнародного дня громадян

проблем

газу,

в

ництво та ветаповлення в

житлових будинках і квар­ тирах.

т

о

м

го року за борги відклю­ чені від газопостачання 1152 абонентів, із них 706 - методом відрізання

ввідних газопроводів. Не­ обхідно пам'ятати, що у такому

випадку

подача

газу не буде відновлена до повної сплати заборгова­

ності, а також робіт з відключення та включення. Серед абонентів-борж­ ників,

що відключені від

газопостачашrя, є випадки

самовільного під'єднання до газової мережі. Справи

у

на

таких

впродовж

абопентів

останніх

передають­

років спеціа­

ся до суду. З

лісти Бро­ варської філії ВАТ "Київоблгаз"

початку по­

точного

року

пору­

шено

проводять

т

серед

пасе­

справ.

вом звернулися завідуюча центральною

лення

роз'­

бібліотечною системою М.Ф.Дичаківська,

ястовальпу

начальник райвідділу культури Н.М.Заярна.

19

пе замінили 1З. Коптроль за ощадливим

та встановлюють їх. За цей час із загальної кількості

ради Л.В.Слободянюка. Для відзначення свя­ та та матеріальної підтримки працівників

лічильники

бібліотечної галузі райдержадміністрацією виділено кошти в сумі 4,2 тисячі гривень.

динків. Особливо ця робо­

газу буде проводитися і шляхом постійних пере­ вірок спеціалістами Бро­ варської філії газового господарства. Тому керів­

та пожвавилася перед по­

ники

чатком опалювального се­

підприємств, громадських та бюджетних організацій, які мають котельні та інше газове обладнання, зобо­ в'язані:

5

жовтня

Керівник апарату райдержадміністрацїІ Л.М.Кожухівська провела засідання комісііз надання матеріальної допомоги жителям

району. Розглянуто

рим буде виділено

7-8

44 заяви громадян, 3,9 тисячі гривень.

кот­

жовтня

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністраціІ провів легкоатлетичний крос, у якому взяли участь 120 спортсменів із сіл району. Перемогу святкували легкрат­

лети Великої Димерки та Княжич. У ці ж дні на стадіоні "Спартак" пройшла відкрита першість з боксу. Вихованці районної ДЮСШ були сильнішими в поєдинках з гостями зі с.Щасливого Бориспільського району та м.Сквири і здобули заслужену перемогу.

9

жовтня

Голова райдержадміністраціІ Л.А.Вайс­ фельд провів розширену оперативну нара­ ду, де розглядалися питання про розрахун­

ки за спожиті енергоносіІ, укладення підприє­ мствами комунального господарства дого­

ворів на закупівлю газу, надходження коштів

до державного і місцевих бюджетів, недопу­ щення зловживань у процесі реформування сільськогосподарських підприємств, стан справ у тваринницькій галузі і недопущення

25 тисяч абонентів

приватних будинків газові

зону

17

встановлено

тисячах бу­

нинішнього

року.

Адже їх використання дас змогу

жимі

в

59 и

х

Се­

вступив

локомуненерго" із

А начальник відділу внутрішньої політики рай­ держадміністрації М.В.Розуменко зачитав вітання бібліотекарям від голови райдержад­ міністраціІ Л.А.Вайсфельда та голови рай­

майже у.

к

редтих, хто

роботу про необхідність використання лічильників

поіІад

а

економному

створювати

ре­

ком­

фортні умови проживання. Кількарічна практика зас­

витрачапням

природного

промислових

- станом на 1 число кож. ного місяця мати ліміт на

у

конфлікт із законом та со­

вістю, Н.П.Парубець, М.Я. Ткаченко, А.Ф.Крук з Ве­ ликої Димерки, В.Я.Заєць, М.П.Прудкий (с.Требухів), Л.І.Гришко (с.Шевчепко­ ве), Л.Г.Радзевич, М.М.Ро­ гач, В.Г.Рогач (с. Красилів­ ка).

Отже, за крадіжку газу вказаним абопентам дове­ деться

розрахуватися

та

відповідати перед законом. Крім того, нагадуємо, що опалення на зимовий пе­

ріод

2000-2001

рр.

буде

відновлено тільки за умо­

газ, в разі його відсутності котельні таких організацій будуть вимикатися без по­

ви повного розрахунку за

передження;

будинку лїчильник оку­

відома всіх операторів добові ліміти

нарахування субсидій та­ кож буде здійснюватися тільки за відсутності бор­

питься

природного газу, не допус­

гу.

кати їх перевитрат;

На завершення хотілось наголосити, що якісне та своєчасне газозабезпе­

відчує, що вони заощаджу­

ють до ЗО% коштів, які сплачуються за газ без лічильника. Як показують розрахунки, у приватному

за один опалюваль­

ний сезон, а у квартирі ба­ гатоповерхового будинку - за два роки. На жаль, із тисяч квартир прилада­ ми обліку газу оснащено менше тисячі. Тепер при­ йом в експлуатацію пово­ го житлового будівництва та газифікація діючого жит­

27

лового фонду проводиться тільки за умови наявності газового лічильника.

Іншою постановою Ка­ бінету Міністрів України від 14.12.98 р. N21971 було

- доводити до

-

суворо дотримуватися

температурних роботи

гатів,

графіків

котельних

не

агре­

перевищувати

спожитий газ (відсутності боргу). Видача довідок для

би

чення в осінньо-зимовий

період

2000-2001

рр. в пер­

ветаповлених норм темпе­

шу чергу залежатиме від

ратури теплоносія і темпе­

економного

ратури повітря в опалюва­

газу

них приміщеннях. Разом з тим філія прово­ дитиме роботу і з відклю­ чення абонентів-борж­ ників та виявлення краді­

відсоткового розрахунку за

та

1 жовтня

сто­

спожитий газ.

Олексій ДАЙНЕКО, заступник начальника

Броварської філії ВАТ "Київоблгаз"

жок газу населенням.

Станом на

витрачання

свосчасrюго

цьо-

зменшення поголів'я корів. З окремих обго­ ворених питань головою райдержадмініст­ раціІ дані відповідні доручення.

11

жовтня

За участю керівників промислових підприємств, відповідних служб району, се­ лищних і сільських голів пройшов семінар з питань економного електро-, тепло-, газо­

споживання, популяризації ощадливого енерговикористання та поширення передо­

вого досвіду в сфері енергозбереження. У семінарі взяли участь головний спеціаліст регіональної держінспекціІ з енергозбере­

ження С.О.Розванський, завід~ючий кафед­ рою атомних електростанцій Національного

технічного університету О.М.Гершуні, завіду­

ючий лабораторією Київського інституту ав­ томатики Д.В.Лукінчук. Виступаючі говори­ ли про реалізацію єдиної державної політи­

ки у сфері енергозбереження, використан­ ня високоефективного теплоізоляційного об­ ладнання на основі теплових труб. Вів семі­ нар перший заступник голови райдержадм­ іністраціІ А.Т.Косенко.

Фінансова скрута торкнулась усіх сфер нашого жипя. Важко миритися з таким явищем, коли це стосується дітей. Ди­ тячий садок колишнього КСП повільно чах і занепадав. Утримувати дітей тут стало не по кишені односельцям, а ро­

бота самого садка - неефективна. Три­ валий час село живе без такого по­ трібного виховного закладу. З ініціативи депутата сільської ради В.М.Телендія, членів виконкому Т.В.Петрової, ВАМі­ щенка та на виконання відповідних роз­ поряджень, нормативних документів щодо реформування загальної середньої

освіти ми приступили до створення на­

вчально-виховного об'єднання "Загаль­ ноосвітня школа 1-111 ступенів - дитячий садок с.Русанів". У зв'язку зі зменшенням учнівського

контингенту в школі визвільнились класні приміщення. За активної фінан­

сової підтримки райдержадміністраціІ, коштів місцевого бюджету, батьківської допомоги протягом року вдалося відре­ монтувати й облаштувати потрібним інвентарем та обладнанням дві ігрові кімнати, дві спальні, спортивний зал та кухню.

1 листопада

поточного року тут

стануть господарями ЗО юних русанівців віком від З до 6 років. Приємно стає на душі, коли внаслі­ док спільної праці народжується корис­ на форма роботи з дітьми. Адже це - в руслі нового дванадцятирічного термі­ ну навчання, що почне впроваджувати­ ся з наступного року.

Юрій ХАМБІР, сільський голова с.Русанів.


....

1········ ····~а~ і о··

Хліборобство і тварнннкцтїїО.;; Віддавна Ц; гаnуііі бУіі:Идвома крильми, двома ·.·г;лкаt.fИ . fІ.Ущі.·.·.с::;льсьІ<()':'{)!:РУ~ІіJ'і~~~~···.!ї!і.•..ІіJ.·. ·с;с!ї!і~Їf;.·.рок~•с:щfїа..·.·;:~·.·.чїfх•·.:r;лок почала

· "засІfхапt"

ветеринарної медицини рай­

·

держадміністрації В.А.Дядюк і

заступник голови райдержад­

= TJJaPИffffкцтвo ;~анепадало·просТР на е>.,ах: рlзко зменwІfлись по го­

міністрації, начальник управ­

лів 'я худоби та ії nродуктивністьї nризабувався вже набутИИї nеревіреним·nіо~tаІІїіи····

· де>сsід··віДтвоіJе.ннїї•сrад~~;·.;·•J..іЩ~а••t;іf.·ц~ому•фоf.іівііііётіі•:,апищилися•••'острівЦ;•··· блаrе>получчя"; де тваринницька ·rалузьдає::ваrому:аідцачу, але і:Х одиниці. Ситу~

· ·· ·

• ·································· ···· ······················· ··· ··· ···· ···· ···· ···

заnйі.і:їіІЄт~Сїї надЗї:ІиЧіІійоС.іЛііііQf(і;

· ··

··· · ·

ПРО ДЕЯКІ ЗАХОДИ ЩОДО

ління АПК району В.М.Дмит­

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОВЖИВАНЬ У

риченко. Діяльність окремих

ПРОЦЕСІРЕФОРМУВАННЯ

господарств,

підкреслювали

КОЛЕКТИВНИХ

вони, аналізуючи ситуацію в

···::·: · З~Іо:зtу!Іjrfлjа:ї••: щ•а:такий:стан:не:може::задовопьнRТИрайдержадмlністрацію ·та··уп;;;

районі,

· •· pasлilfЇ:t~Anк:· ІJонй :Юї:Ісі""інї#іі(ії~й іjрй_•Ї\ЇІо~йїїості'fІJаіJйнййїЩї• Е)роварщ.,.,:,и; ·

не

витримус

ніякої

а ·тому й роблять усе для того,:: аби зуnинити···сnовзанняї ·наростити nоголів'я, домоГТИся· піДвИЩення йоГ(). fіроДуr.сfйвноїіrііІ']ро,РЕ)ма ІJі,tїРоджеи,.;я галуЗі Перед~ бачає розв'язання цілого ряду nроблем;:. Одна:-ізних . -"' встановлення тісних зв 'язків гоёnодарнИІ(іІf• J>І:Jйс}ну .іЗ·.·наукоІJЦ~..:ft<t;• ~t!.~ fїіJрїіійм кр()f(і;)м· на• цьому щляху· став•

критики. Якщо в галузі рослин­

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ництва намітилися деякі зру­ шення па краще, то в тварин­

ництві скоріше навпаки

-

науково•nрактичний.семінар·керівників.::ї·зооветсnеціалістїв· реформованих:госпо~

ферми вражають порожнечею

Дарств,·.·. райі;)нних··ьпужб;• у poбf!'fi ~f)tf) вsЯJjif участь ·гоі/оsа р~йдер)І(аДмїнісt~·

і запустінням, а та незначна

раціїЛ.А.Вайсфельд,··йоrо•nерший:засrуnник·А. Т;Косенко,.·начальник:АПК··району в.м;дмитриченко~

кількість худоби, що там утри­

від

2

жовтня

2000 року,

547,

м. Київ

На виконання пункту З Плану скоорди­ нованих дій правоохоронних та інших дер­

Учасники зібрання оглянули

бітнику інститугу розведення

тваринницької галузі.

належному стані.

будинок тваринників, вагову,

та генетики тварин С.Ю.Де~І­

сказав голова облдержадміні­

Маємо можливість одночасно

де ведеться чіткий облік вит­

чуку, котрий прочитав лекцію

страції А.А.Засуха, там, де за­

посадити на дорощування

700

рат кормів, а також заздалегідь

на тему: "Відтворення поголі­

непадає

там

жавних органів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю на друге півріччя 2000 року, схваленого рішенням Координаційнqго комітету по боротьбі з ко­ рупцією та організованою злочинністю при Президентові України 17 липня 2000 року N2 3/2000 відповідно до Закону України ~·про місцеві державні адміністраціІ", Ука­ зу. Президента України від З. 12.99 N1529/99 "Про невідкладні заходи щодо прискор.ення реформування аграрного секс тора економіки" та з метою недопущення nорушення законних прав сільгосптоваро­ виробників у процесі реформування 1. Райдержадміністраціям: 1.1 Розробити та затвердити заходи щодо попередження зловживань у процесі реформування колективних сільськогоспо­ дарських підприємств. 1.2 Сnрияти координаціі дій правоохо­ ронних органів, податкових інспекцій, кон­ трольно-ревізійних відцілів з метою вчас­ ного виявлення і відповідного реагування на прояви порушення прав власників зе­ мельних та майнових паїв. 1.З Забезпечити збереження в архівах сільськогосподарських підприємств та ар­ хівних відцілах райдержадміністрацій до­ кументів бухгалтерського обліку та стати­ стичної звітності сільськогосподарських підприємств та їх структурних підрозділів з моменту реорганізаціі та створення на їх

тисяч голів птиці. Значпу ува­

дбайливо підготовлені тварин­

в'я ВРХ та боротьба з без­

базі нових суб'єктів підприємницької діяль­

гу приділяємо рослинницькій

ницькі приміщення.

є ро­

плідністю корів". Його колега

немає агропромислового ком­

галузі. Масмо

дильне вімілення, телятник,

кандидат сільськогосподарсь­

обхідно докласти багато ста­

комплекс для корів.

ких наук М.С.Гавриленко ви­

рань для призупинення проце­

ступив з лекцією на тему: "Ви-

су зниження поголів'я ВРХ в

райдержадміністрації

рощування ремонтних телиць

районі, а потім

Л.А.Вайсфельд. Він сказав, зо-

та особливості годівлі корів у

нарощувати його, щоб наші люди мали все: і хліб, і до хліба.

мується,

далека від кращих

кондицій. Словом, докладати рук с до чого. І процес відрод­

ІБРАННЯ проходило в З Семиполках. Спершу

ження тваринництва повинен

його учасники оглянули фер­

СЕІІУ 3 ОДНИМ КРИJІОМ

му місцевого господарства. Голова ТОВ

тісно спиратися на розробки

"Семиполків­

ське" В.М.Кукшин розповів

провідних фахівців наукових установ Киева й столичної об­ ласті.

Голова райдержадмініст­

НЕ ІНІТИСІ YFOPY...

коротко про роботу колекти­ ву новоствореного приватно­

орендпого агроформування.

рації Л.А.Вайсфельд підкрес­ лив, що й надалі систематич­ но проводитимуться навчання

Ось що він ска~~ав:

-

з керівниками і спеціалістами

На фермі утримуємо

697

голів великої рогатої худоби,

ВРХ. На зимово-стійловий пе­

більше, що у новоугворених

у тому числі

ріод для громадської худоби

агроформувань с всі можли­

припасли

вості досягти в тваринництві

складний період ми зуміли ви­

200 тонн сіна, 3000 тонн силосу, 1ООО тонн сінажу. Маємо 150 тонн концентрова­

ростити лише

них кормів. Усього на умовну

надав

несучок на замовлення Київсь­

голову припадає в середньому

сільськогосподарських наук,

кого комбікормового заводу,

21

центнер кормових одиниць.

провідному науковому співро­

275

корів. Спеці­

алізуємося також на вирощу­ вапні птиці. На жаль, у цей

50

тисяч курей­

хоч усі наявні птахамісця збе­ режено в

землі. Із них

2200

гектарів

па площі

-

980

Tyr

лава

уковці.

-

значно кращих показників. слово

Щоб добре працювати,

треба багато знати,

Спершу Леопід Аронович

Нараду-семінар відкрив го-

гектарів вирощували зернові й

господарств району. Для цьо­ го будуть залучатися кращі на-

наголо­

-

сив Леопід Аронович.

кандидату

Тому

-

ми повинні вчитися і вчити інших.

Особливу увагу слід

приділити дальшому розвитку

плексу

Бо,

тваринництво,

як

взагалі. Тому нам не­

-

чої влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств,

крема, що сьогоднішнє зібран-

зимово-стійловий період". А

чоловік, в тому числі в галузі

ня проходить у "середньому"

тема лекції кандидата сільська-

Що ж, перша ластівка, як

тваринництва

чоловіки.

господарстві. Але, як видно,

господарських наук, завідую-

відомо, весни не робить. Але

Середньодобовий надій моло­

люди тут непогано попрацю-

чого лабораторією

те, що на шляху до

виправ-

із зазначенням термінів зберігання доку­ ментів, затвердженого наказом Головно­ го архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 р. N2 41 (за­ реєстрованого в Міністерстві юстиці!· Ук­ раїни 17.09.98 р. N2 576/ЗО16). 1.4 Створити районні міжвідомчі комісіі

вали для забезпечення теплої

інститугу А.П.Кругляка була

лення ситуації в галузі зроб-

із залученням працівників контрольно-ре­

і ситої зимівлі худоби. Хотілося б, щоб після побаченого туr

такою: "Методи селекції з молочпою худобою".

лепохай і невеликий, але практичний крок, - вселяє надію.

інші культури. Зібрали

1500

тш-ш зерна.

У господарстві працює

-

52

200

ка на корову становить

4, 1

кілограма. З початку року на­

доїли

406

тонн молока, реалі­

зували всього

- 285 тонн.

кожен

Пла­

нуємо нарощувати по голів' я

'""'';fll'f·~~ н~ бро~арЩ~ні ~~;6ть ·;,РІі~<~:

во на nрива1"и$аціt6 з~м~.tіь~,

нихділЯнокq 1310 нацл4(( ~~~~

·.· .

ляків: На C~9rQ4HtЦ~м Qi)ai!IPM

:

уже скор~с"J:аr\Иqя. 482ЗQ. Ча-~ . • ловік. ·ПрИЧому. 27~70 іЗ І-і1:1Х'

~~~~~~;~~~~~~~:8з~~;f~і

.

*

.

. ··.,

ст~~~~.··~~·•·•1 ~~~~~ .• 2op(j~~ •.

п~нсІІ ідоnомоrивраЙ9ні ~?.·••· за~r:альнусуму1 t;.Іільйон:q8З;

· тисяч.гри!'Іень. Щомісяця \)!Р~~ . • мУЕ!~о 24192*иті;.іді нщ:~Ае:/~ них·пунктів:?і;і·•g мics:~Цie.J::ti1'.'··

нІшн~;оого рокУ• ця сума зрос­ Ла до 1 мільйона 782 тИсяч

r:рйвщ-rь. таксамо збjльщи:іlа~.

зробив

відповідні

для

висновки.

І лася

1 І

ня ц.р. вона сt<даДала 2S$Q$<~ чолоеік.

·*

.деr:Аографі~н~ С:::Итуаці~. як·. ·

11- nовіді:>мил~ реДщщіf у рай~<> відціді ·здrсу; ЗалиЦJаЄтьсs;~·

сІ<Л8)!.І:Іо10; :За 9 м'і'q~Ців ц~р~ у се.rіахf?ррварщиtt!<'І.н~рьд!<'Іііо;;

сЯ 446Аіте14. НайбільШе уВе~<

Після перед присугніми ви-

Тим

ступили начальник управління

Галина ПОЛЯКОВА

сільраАа,

nuтань

якої

б

вагц u масштабності

вона

С.Б.Бобко, котрі

буАuнок, Ае меш-

тількu з БогАа- І

обслуговують

кає

нівкu.

25

п і А о п і ч н u х ,

16

сімеu чор-

нобuлян. І

тут

не

1 І

сереА нuх ОАНе

От,

прuклаА, чатку

І вuріщувала, але є

на-

на

по-

піАтрuмкою

-

АО

І 1

Маю на увазі соціальнцu захuст

Фролова. Спасuбі ВолоАuмuру Ва-

І

nершу чергу тuх, хто потребує чu

І

в

І не nовсякАенної u піА-

І

mрuмкц.

І

сuльовuчу справАі не рахуються із часом.

І

по

ству та

госпоАарОАuнокuм

престарілим

знахоАять вонu Аобре слово, абu

-

І І

1

не І

віАмовuв. Прuслав у село ком-

І

ту

І

піАтрuматu люAeu. Якщо навіть

баuн АЛЯ обмоло- І

не

пр

Аопомогтu,

u

врожаю

на

с а А

u

u

б н

х

Не є вuнятком

Аопоможуть, і

то хоча б розра-

Аілянках. Ше u І

nроАуктu прuАбають, і замовлені лікu отрuмають. Та, мабуть, не тількu цuм

Auтu. А і я ль ніс тю соuпраuівнuків не обмежується робота в плані

солому вuАілuв безкоштовно. Могла б навоAuтu u інші npuклаАu Аоброчuн-

І

в

соціального захu-

ності. Але мu ус-

1

на

засіАаннях

виконавчого

її

uмірюється

ко-

їхнє співчутливе

сту.

Попрu

всі

віАомлюємо: цьо-

проблемu

знеАоленuх ОАНО-

нощі, сільвuкон-

А тому в планах

І

1 І І

1

1 мітету розгляАа- ставлення АО фінансові труА- го неАостатньо. І І лцся

І соціального захuсту сельчан. І

сельuів. інколu просто щuре

ком вuшукує можливості, абu

сільвиконкому нові акції, спря-

шupoкuu

розмова потрібні

АЛЯ

але наголос робuвся на тому,

котрі на старість лuшuлuся

пошанування ветеранів віUнu та

імущuх люАеu. Теmяна

ся nіАтрuмка ма-

мu болямu. І не

свят, і вuАілен-

ЗГОННИК,

лоімущuх.

лuше фізuчнuмu,

І

1

л!r'кійДимерці

1 хоча обговорю- слово, заАушевна провестu акuії мовані на піА- І

ЖЕі.: п~ріоД.rіоf<аЗник с~ерт~·••··.

1

- 8Q, Княж.и~ах, . ~ 3Q; ТребуХові "" 33. :З~ Це~

нр~ті, <:;К11ав·. ~~1.·~()іІ<:)~і,к,:.І,~:, •.~аивиЩу·с~еРJ"НІСТ!;>.З~І~~Р"<

····~~~~···~;:~~W~t~~щ~~i~e;~,•:

~-~-t{:i~

І вався

І

спектр nuтань,

І як забезnечуєть-

І І

БогАанівкu

І явність

Аля

на-

АВОХ

форм цласності, на неправомірність наді­ лу землі та майна.

1.5 Здійснювати контроль за дотриман­ ням порядку відображення в балансах сільськогосподарських підприємств вар­ тості землі; що перебуває у власності, об­ ліку площі орендної землі та стану і повно­ ти статистичної звітності. 2. Контроль за виконанням цього роз­ порядження покласти на заступника голо­

ви облдержадміністраціі Бідзюру ІЛ. Голова адміністраціі д. ЗАСУХА •

1

І і наша БогАаніІ вська сільська раАа. Авічі тількu упроАовж нинішнього року

І

сільськогосподарських підприємств усіх

вересня

головu правління ВАТ "РуАня" В.В.

І населення.

1

візійних відцілів, відцілів земельних ре­ сурсів, nравоохоронних органів для роз­ гляду скарг, що надходять від працівників

мu звернулися за І

сnільне АЛЯ всіх органів влаАu.

<

пенсій і доnомоГ; Н<і1 жовт*',

себе

QШ:ІІІШІ:ІgІІВdJфfіf.Ш!~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·~ І У ЯКОМУ б на- соціальнцх праА ще - в зоні Аоброчuнності І 1 селеному пункті uівнuків начебто у~агu нащuх ~о- . нам прuхоАuть 1 .1 - велuкому чu ма- замала. Але вонu шальнuх прашв- на Аопомогу чu- І лому не знахоАu- О.В.Строu та нuків перебуває мало люАеu. І не

І АОПомогu

ся й кількість одержува~~~~~:

цього ж

поступово

ності у відповідності з термінами, визна­ ченими переліком типових документів, що створюються в діяльності органів виконав­

uuм

ЛЮАЯМ,

наоАuнuі зі свої-

але u моральнu-

мu.

піАтрuмкu

малоімущuх. Ue і

праці

в

Аень

ня АЛЯ нuх про-

Ауктовuх

на-

борів. У справі

трuмку старuх, І немічнuх і мало-

сільськuu

голова

1 І

І

1 І

БогАанівкu. І

~-----------------------------~

PD3nDPRДЖEHHR від

25

вересня

2000 року

м.Е;ровари

ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО РОЗЧИЩЕННЮ СНІГОВИХ ЗАМЕТІВ

У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2000-2001 РОКІВ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЯХ БОБРИК, ЗАВОРИЧІ Відповідно до ст. 25 Закону України "Про місцеві державні адміністраціІ", ст. 5, 8 За­ кону України "Про цивільну оборону Украї­ ни" та листа начальника Ніжинської дис­ танці! коліі Південно-Західної залізниці від ЗО.О8.2000р. N2 85З: 1. Сільським головам с.Бобрик, Заво­ ричі, Мокрець, Шевченкове для забезпе­ чення нормальної і безпечної роботи станцій Бобрик, Заворичі в зимовий пері­ од 2000-2001 року укласти угоду з Ніжин­

ською дистанцією коліі Південно-Західної залізниці про виділення робочої сили. 2. Керівникам ТОВ "Бобрицьке" та СГП "Заворицьке" передбачити виділення

відповідної техніки в розпорядження кері­ вників станціі. "Бобрик" - 1 бульдозер. "Заворичі" - 1 бульдозер. З. Контроль за виконанням цього роз­ порядження покласти на першого заступ­

ника голови адміністраціі Косенка А.Т. Голова адміністраціі

Л.А.ВдЙСФЕЛЬД.


!~:,::.~:~~-~С~и:І~ш~ж:и:в:уr~ь~у~··:К:и:є:в~і.~д:о:ч:к:а~·~'t~С•~~е~б~у~ло~.~Т~а~к~п~о~т~р~а~п~и:л~а~м~а~ти~ д~о~ ч~а~в~.~з~ат~о~ч~и~в~с:я~.:в:ід:к:р:и:в:а:~:·~,: ~сп:и:-~ = =~ ~ ~ В.~.~ ~О~ ~ ~ g ~

Степановича і Галину Федорівну,

в Черкасах. Нехай живуrь

будинку престарілих.

ною вхідні двері, і вивалився за

Ми якось з бабою проживемо...

ми його мучило безсоння. Почав втрачати інтерес до життя. Тож і

Викликали "швидку допомогу" і

мWцію. Опритомнів Дмитро Сте-

ли, допомагали їм виняньчити

ла ся прихована гіркота. Дмитро

написав листа найменшому сину,

панавич у лікарні. Намагаючись

онуків. Життя, здавалося стареньким, пролинуло у них як сон. Та, раділи, що й на схилі літ залишилися удвох. Дмитро Степанович ще непогано себе почував, а дружину, котра розміняла восьмий де-

Степанович, лагладжуючи котів, що терлися об його ноги, продавжив: - Оці тільки й пожаліють. Залізе під ковдру, притулиться близенько до тіла і так замуркоче ... І таке воно мені близьке та рідне.

котрий раніше все вихвалявся, що він "татів синок". Григорій приїхав. Порадив продати господарство. Дмитро Степанович послухався, позбувся садиби, а з виручених коштів по дві тисячі гривень дав кожному з дітей. Решту

з'ясувати суть справи, працівник міліції поцікавився, хто його побив. - Ніхто, - відповів старий. Сам упав. Прошу тільки покликати до мене нотаріуса. Цілу ніч не спав Дмитро Сте-

-

яким було що згадати: і як люби-

щасливо, ростять власних дітей.

лися, і як одружувалися. І як

трьох дітей виростили та вивчи-

Старий залишився один. Ноча-

У словах старенького відчува-

сяток, стало пригинати до землі.

А де ж ваші діти?

• -

найбільше

-

зуміти, чому так до нього поста-

Вилетіли мої пташенята із гнізда, - промовила. - Раніше частіше приїздили. А як одсржа-

вилися діти, яким присвятив усе своє життя. Вранці до лікарні прибули всі його діти. Tyr наго-

ли квартири та попідростали

дився й нотаріус, щоб оформити

власні діти - з'являються рідко. Усе скаржаться: немає часу.

заповіт старого. Усі свої заощадження він вирішив віддати дер-

-

-

пер­

поклав на ощадну книжку.

шокласний майстер-жерстянник.

Того разу я в майстра купив потрібну мені річ і повернувся

На міському ринку, де він про­

додому. Минув час, якось заві­

Ще не знаю, як доведеться до­

давав свої вироби, я з ним і по­

тав я на міський базар, але ста­

живати.

знайомився. У його будинку одна кімната була переобладнана на

рого вже не побачив. Та про ньо­

Батька радісно прийняла сім'я

го ще пам'ятали. І почув я там

молодшого сина. Чи ця радість

майстерню. Увесь свій час госпо­

цю гірку історію.

була Щира, тоді не задумувався. Приємно було чуrи щебетання

Колись у мене був добря­

-

якось розповів Дмит­

-

ро Степанович, коли мій погляд зупинився на кількох занедбаних деревах на подвір'ї, - тепер все

-

і він махнув

-

-

молодості, а на ділі

відчуваю

-

гривень

ли гості, то не тим рушником

а

Що й мене вижене з дому, якщо

втерся ... Відчував себе чужим, не­

Прихистить і менl'~

візьму до себе.

потрібним, та куди міг ще пода­

...

тися, якщо дев'ятий десяток роз­

стало.

У мене малі діти, та й сам

-

сказав Гри­

додому напідпитку і виказав бать­ ку все відверто: "Гроші носиш за

Хоч сором колов очі, та виходу

неї душа кожного разу, як виходила на го­

род і дивилася на те, що колись булЬ парка­ ном, та на свої понівечені грядки. . Залишилось вже в минулому святкування Дня людей похилого віку, "Місячний мило­ сердя", оголошений Президентом України. Та невичерпним є милосердя в серцях пед­ колективуЗОШ N21, очолюваного В.В;Рогом. При першому ж зверненні до заступника

директора з виховної роботи Л.П.Остапен­ ко та класного керівника 9-А класу Н.В.Су­ ханової вирішили, що учні 9-А обов'язково допоможуть Вірі Іванівні прибрати з Грядок

Були в мене діти. Тепер їх

мою

-

дошки. Хлопчики малиприйти на уроці праці

~ садиба старенької знаходиться недалеко від школи. Та в обумовлений день у школі

державі. \ІІатір вашу,

дружину

~ ;щхистила

...

запланували захід. Тому учні 9-А Павло Вер­

ховський, Володимир Трикоз, Сергій Рома"

На третій Д< ,Jь старого не

ненко, Андрій Момот допомогли Вірі Іванівні в свій вільний час nісля уроків. Вона щиро вдячна і вчителям, і учням за теплоту їхніх сердець, за розуміння того, як важливо зро" стити дітей чуйними, милосердними, доб-

Мабуть, зайвl' щось додавати

заперечення ішли від зятя. за допомогою до місцевої влади.

-

міняв.

горій. У Дочки Лідії, як з'ясувалося,

те?

малу порається на городі. Отож і боліла. в

жете! Старий обвів їх суворим погля­ дом і повернувся до стіни. Через деякий час він ще раз пильно подивився у вічі і твердо сказав:

сів, то не те сказав, коли прийш­

-

як погода гарна та здоров'я дозволяє, nо­

май­

немає. Усі тридцять дві тисячі

Одиого разу Григорій прийшов

Знайомі порадили звернуrися

запитав господаря.

Та ми ж ваші діти!

вати холодок. То батько не там

слабкість. Була б моя старенька здоровіша, я б і горя не знав. - А чого до дітей не переїде­

-

-

немічній матері. - У мене така

жінка,

мо на грядки полуниці. Віра Іванівна хоч і пересувається за допомогою палиці, все ж,

же в один голос зойкнули Пет­ ро, Григорій і Ліда. - Як ви мо­

онуків, невістки. Та згодом павіть

не дуже здоровий,

кою, здається, все б зробив, як у

-

у стосунках з сином почав відчу­

-

Дум­

сказав.

пановича злягла, звернувся з про­

мозолястою рукою, усіяною под­ рипинами та шрамами.

-

Нехай лежать,

старі дошки покидали на декілька куп пря­

жав і.

ханням до дітей дати притулок

відповів старший син Петро,

дряхліє, як і ми з бабою. Інтерес до саду втратив,

-

Як тільки дружина Дмитра Сте­

дар проводив саме туr.

чий сад,

Пише вам соціальний nрацівник за дору­ ченням В.І.Гончарової, самотньої 77-річної пенсіонерки, котра проживає по вул.Толсто­ го у Броварах. Так склалося, що земельна ділянка Віри Іванівни межує з територією колишньої трикотажної фабрики. Паркан, який колись ставив їі чоловік, вже частково повалився. Ось і вирішило керівництво фаб­ рики розібрати його зовсім, щоб згодом по­ ставити новий, із сітки. Та тільки біда, що

серце. Не міг зро-

вився якось при зустрічі.

Дмитро Степанович

·.· · · · !P,~AitJTJi'IYЙHifltflfЛ/0/161tfИ ~1 V"fJ ·. . · •· · NІ

панович. Боліло тіло, голова, та

поціка-

-

G:ЕШІ1 1\ !IIIJ і~

поріг. На шум збіглися сусіди.

пазухою, а мені не вімаєш!". Тоді потягнувся руками до батькових грудей. Старий закри-

до цієї невигаданої гіркої історії. (Із зрозумілІІХ міркувань імена

-

рими.

Аюgей і місt(е поgій змінені).

Оксана ГОНЧАР,

Андрій БАБИЧ.

соцпрацівник.

м.Бровари.

ІІ-ІфорІtЛація про продаж на аукціоні цілісного майнового

Мала 6атьківщина

комплексу комунального підприємства «Пролісок» Фонд комунального майна запрошує бажаючих

.(тРиптих)

взяти участь у

· Адуші;·що Оселі русів біліТр!/беЖа. Гніздо билинного героя

·

·

Уптахів бла:городних

• ·

Солов'я;

.

на небі опинилися;·

.

·

перейшJіu;

. . .

В ту пору й обжили наш

Життя :мого ·. ІU!8Uдu.ма .межа;

: • те·кётйЛьн~·комПАНіfНА ПоётІЙНУ8РОБотУ • : • ПО1РІБНІ WВЕЇ lV, VРОЗРЯДІВ. • • Зар'Обітна<nлата: 220- 260 грн. •

край вербавид

Ко.І!їісЬ туrіі flpoЖutiiiв і я. 3 боху Ядлівки вбоzа

Лмеки білі. Не уявні ~справжні. 1 в час 'Журливо-тихо-вечоровий ·

·• крайня . . хата,.. ..... .1fa чатах біля гrЩд стоять ..... · .................... . · •. ... ........ . ....... .................... ·........ · пОf!а:і[tно. • . . • l Щов.есни додо.~tу тtовертаю.тье.s.

. ·. .

..... .......•......••..•.•.

ПохиЛена, непоказна

Красиві птахи на леzн:і.и

"PUJLi.

kна.м прО 1щх легенда . . за.пишаєmьсs Яk~и~вол н~знщцеІііtої землі.

......

терміново потрібен плиточник. Звертатися до адміністрації лікарні.

· .•... . у крсіін'сІJкuх .

Хамбірu, ВірuчІ й, звичайно,

·

3

·

орійсьн:і

спомини .~toi\

··

Все 'згадую із вдя~tністю '

·

імрію,

В уяві: герці половецьких ханів; Жене іусёй да ріЧ.кu в луz

·

3

.

.

.!ІtU.нувшини

. . Марія. озвавсь .~teni ·······.····· . · ····· Ру~анів.

. •· ·.

ІІЕrЕНДА ІІЕJІЕчоrо КРІІО

В сиву давнину на ваших· теренах nроживало !І'Іогутвє

nлем'я rtелазгів•лелеtів (Лелеків) Колцс.ь ми прозив.алися

.

лелен:ами

На рідноблагій гніздились

·

землі.

1r---------------~ ЗАТ <~Камаз~ Україна» приймає на роботу: 1 І - електрика; 1

дворsщu,

.

·

.

Сk.і!.адним було.

-'

-

І

прожити, солодн:uм

водїІв автонавантажувача з nосвідченням та

досвідом роботи більше

І

---- -·----------

. і.~ам щоб іtіг в н.аЩ/lдках . . ·,· . повторитись. Ма.іtепьн:а Пилявка біжить, ·

. :мм

6-25-45, 5-31-29.

І

р.в., бензиновий, в хорошому стані. Тел.: В (04494} 27-2-87, 5-02-88.

зе,мм

. . .

Тел.:

ПРОДАЄТЬСЯ ЛАЗ-695 Н,

Аби моzла врожаєм колоситuсь. МдйбуЦІІtЄ щоб з/йfUЛО багатим.·

· · · · ·•·

І

Звертатися: Броварський р-н, с.Калинівка,.І

..

Торадощів безумством гомінким, Оберігав свою наш пращур землю,

2 років;

- водія. автобуса ЛАЗ з двигуном КАМАЗ.

1 вул.Ігорева, 12.

і гірким. То смутком. і печаллю опавит:им.,

Солов'ї.

давніх·давен zречн:осі'і

1 світлі юні

ce[tariiopu.;

Jlкi }С()Jіиqь Жи.ІЩ На Цjй ?ЄМ.Лі...

Князі саА!і собі .м.:и ~ сіверяни. Під Bozo.~t ходимо ~ велин:і і малі. Життя, що довелось на ній

Та убuваю у собі раба~ . Роздіай і роЗн:іШ. прі3виІj( .....

· ·· • · .

Що нам князі,

~

Броварській центральній районній лікарні

МОІ СЕМИПОІІКИ ..

ЗвертатисЯ за тел.: 6;.59-74; 9-33-14.

1992

дітвора;

Парн: старовинний; верби вікові

гараж у трьох рівнях у

Щ умлят:ь, шумлять, наzаіJуютЬ нащаіJн:ам, Що ціІіЩісті спО(зідуіоть нові: ~негребуйте,а·дорожіте спаіJн:ом. Сім піль, чи сім fІолн:ів, чи пілок сім Гіпотези rііонн:і, ян: вістря голки . . . Ні, це ~ ёіМ іfіJ.ль, мредаЇtих . .

Броварах (півд. мікрорайон міста). Тел.: (у Києві) 515-34-20 (з 9.00 до 17.00 у робочі дні). і Втрачене посвідчення учасника війни В-1 N2 064222 від 10.04.1996 р., видане Луцьким МВК на ім'я КУЧЕРЕН­ КО Таїси Микитівни, вважати недійсним. і Втрачене посвідчення «Ветеран праці» серії АБ N25З8514 від 19.11.1999 р., видане Броварсьхим від,.цілом соціального захисту населення на ім'я БОРИСОВОІ Алли Абдурівни, ввважати недійсним.

на:м всі:м,.

;,: Втрачене посвідчення N2744081 ві.ц 26.01.1998 р.,

учасника війни серії В-ІІІ видане Броварським управ­ лінням соціального захисту населення на ім'я МИРОНЕН­ КО Марії Костянтинівни, вважати недійсним.

07400,

міська і раСюнна

paAu.

і раСюнна

АержаАмінісmраuія.

реєстрацію Kl N 259 від 10. 12. 1997р. ІнАекс

соuіальнuх

61285

сільського госnоАарсmва numaнь,

лuсmів

і

4-02-92;

масової poбomu

nромuсловосmі

4-04-81;

+

Редакція не завжди nоділяє nозицію авторів.

+

Листування з читача..чи

+

2.

4-23-26.

С.ухгалmерія; npuuoм оголошень

+ За

Свідоцтво пра державну

Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

Ре.&акmор: 4-03-76. Засmупнuк ре.&акmора: 4-21-34. ВіААілu:

сторан.

Обсяг nродукціі за 9 місяців 2000 року 13400 грн. Кількість робочих місць- 9. Заборгованість станом на 01.09.2000р.: -дебіторська- 622-83 грн.; -кредиторська- 18013-89 грн. Початкова ціна nродажу об'єкта 411 q06 грн. Сумазастави-41161 грн. Умови продажу: утримання приміщення та прилеглої тери­ торіІ в належному стані, дотримання санітарно-гігієнічних, еко­ логічних норм, стандартів та правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України. Переобладнання та зміну функціонального призначення приміщення виконувати за відпо­ відним дозволом міської ради. Зберігати протягом 5 років спе­ ціалізацію (громадське харчування) та робочі місця. Умови розрахунку за об'єкт- грошові кошти для юридичних та фізичних осіб. Аукціон буде проведено за адресою: м.Київ, вул. Глуш­ кова, 1, Українська універсальна товарна біржа, Національний виставковий центр, павільйон

N26,

через ЗО календарних днів

після оnублікування цієї інформаці! в газеті •Відомості прива­ тизацїr». Плата за реєстрацію заяви та застав вносяться на

260093011152 в ГОУ Промінвестбанку України м.Києва, 300012, код за ЗКПО 164708З1.

pfp

МФО

лу фонду комунального майна в м.Бровари, бульв. Не· залежності, 2. Тел.: 5-10-63, 6-60-46.

И: осон:орів потріскані долоні.

V

аукціоні з продажу об'єктів ко­

Кінцевий термін nрийняпя заяв -за три дні до nроведення аукціону. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні з дозво­

. Пче вika.r.tU Чіре~ .nаЩі долі,·....·.· · . . 'І).тарське озера. Михальова гора .

ААРЕСА:

19

мунальної власності. Код за ЗКПО: ЗОЗ5628З. Назва об'єкта: комунальне підnриємство .. пролісок•. ~: 07400, Київська область, місто Бровари, вул. Київська, 157. Предмет аукціону: цілісний майновий комплекс комунальне підприємство •Пролісок•. · Відомості про земельну ділянку та будівлю: земельна ділян­ ка площею 0,27 га в центральній частині міста. Будівля окремо розташована, 2-поверхова з підвалом, загальною площею 1250,2 кв.м. Призначення об'єкта: громадське харчування, ре­

точність викладених фактів відnовідає автор.

-

на сторінках zазети.

За з..чіст рекла..чи відnовідальність несе рекламодавець.

;.; Втрачене посвідчення «Ветеран праці» АА N2525285 від 01.02.2000р., видане Броварським райвідціпом со­ ціального захисту населення на ім'я КРИКУН Ганни Семе­ нівни, вважати недійсним. ;;. Загублений сертифікат на землю серіі КВ N2 0105197 від 20.02.98р., реєстраційний номер 41, виданий ВАТ «ППР Броварський» на ім'я КОНОНЧУК МаріІ Денисівни, вважа­ ти недійсним. Колектив Броварської райлікарні висловлює глибоке сnівчуття рідним та близьким в зв'язку зі смертю лікаря аку­ шер-гінеколога ЯРЕМОВА Івана Павловича. Броварський район електричних мереж глибоко сумує з nриводу nередчасної смерті колишнього інспектора енер­ гонагляду РЖАНОВеького Юрія Олексійовича і висловлює глибоке сnівчупя сім'ї та рідним покійного.

Обсяг

Арук oфcemнuu. 1 Арукованuu аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" управління у справах пресu

інформаuїі Київської облАержаАмінісmраuїі.

ma

Зам.

3797 2000

Тираж

прим.

#81 2000  
#81 2000  
Advertisement