Page 1

Субота жовтня

9

1999 р. Ng 81 (9077) Ціна

Виходить з 17 1937

договірна

квітня року

Газе:rа

Броварських

ОЛИ НА сімейній раді го­ К голівчани Поплавські ви­ рішили

взяти на виховання у

міської та

районної

рад, районної державної адміністрації

боти ще додасться, бо сім'я пе­

те, що створювало би комфорт

відвідала вихованців Броварсь­

реселилася у великий красень­

та затишок. Отож, окрім газо­

кого будинку милосердя для не­

сердя, у якому зараз

нокосилки,

повнолітніх.

від З· до 14 років, за рахунок

будинок

-

двоповерховий, з

великого

годинни­

Утримується будинок мило­

24

дітей

свою сі:ч'ю ще кількох дітей із

напівпідвальним приміщенням.

ка, солодощів та іншоrо По­

зустрічали

міського бюджету. Діти забез­

дитячого будинку, то знайшло­

Споруджено його було за кош­

плавські можуть сподіватися й

хлібом-сіллю маленькі госпо­

печені повноцінним харчуван­

ся багато скептиків,

ти

на інші дарунки від Людмили

дарі цієї затишної оселі, вихо­

ням,

Миколаївни.

вателі, міська адміністрація.

шкільним

що були

більш ніж переконані: через деякий час

ню1ір

лусне,

~шльна бульбашка.

як

Міжнародного

"Надія і житло

Мовляв,

боту виходець з України Богдан

І!dВЧИТИ,

а

-

тут

чужі

...

Римаренко.

За

Пройшов час. Неля Володими­

його

рівна зі своїми безкорисливи­

лише на Київ­

;чи помічниЦЯІ\1И

-

словами,

мамою та

щині спорудже­

доньками Світланою та Ніною

но вже дев'ять

-

довели,

що

справу

почина­

дітям". Ко­

радо

Пані

ординує цю ро-

своїх важко прогодувати, одяг­ ти,

фонду

Гостей

ДІТИ

мила

НАШІ:

Люд-

з

вели­

ким інтересом оглянула

спальні

та

ігрові кімнати,

ПРО НИХ ПОДБАТИ МУСИМО

познайомила­ ся з маленьки-

приміщень для

ми мешканця­

наміра;-.ш,

дитячих будинків сімейного

заради блага дітей, яких доля

типу. Як і завжди, не залиша­

голова комітету у справах сім'ї

розповіли самі діти.

на

обділила

лася осторонь і районна влада,

та молоді В.І.Довженко, голова

вали вони згадати й своїх "хре­

батьківсьКИ;\І та материнським

яка родині Паплавських нада­

облдержадміністрації АА. Засу­

щених батьків" Олексія Іщен­

ТеПЛО;\!.

вала і планує й надалі надава­

ха, в.о. голови райдержадміні­

ка, колишнього мера міста, та

страції

Валентину Довженко,

ли

з

найкращими

почu.тку життя

Непосвяченому і не здогсtда­ тися, що у дружній сім'ї і бра­ тики,

і

сестрички

Познайомитися з

життям­

Л.А.Вайсфельд, голова

районної ради Л. В. Слободянюк,

крові

буттям великого сімейства і, по

мали

нерідні, як різняться вони ко­

можливості, допомогти побажа­

витрати держави

льоро'І

ла днями дружина Президента

ню цієї великої родини, зусил­

Людмила Миколаївна Кучма.

ля Нелі Володимирівни дарем­

волосся,

по

ти конкретну допомогу.

Усі присутні, а це були також

характера:чи.

Але всіх їх єднає безиежна лю­ бов до ;\Ііlі\ІИ Нелі, старших се­

За старовинним звичаєм до­

змогу

переконатися,

лоді, за сприяння яких було відкрито цей дім. Від того часу

но не проходять. Дітки

добре

рогу гостю ще біля воріт разом

навчаються у школі, а вдома з

з синами і доньками хлібом­

радістю співали, танцювали та

ня:>!. Адже всі туг розуміють,

сіллю зустрічала Неля Володи­

ще й так запально, що високі

що Сd;\І<JТужки таке велике

на­

мирівна. Далі було знайомство

гості пішли й собі у танок. Ось

приготувати

із усіма членами родини, при­

такою невимушеною, пройня­

їжу, уrримувати в порядку дім

ємне спілкування, обговорення

тою щирістю почуттів вийшла

дорослим не під силу. А ще ж

побутових проблем. Аджє нове

ця зустріч.

потріfіно зі школяриками роби­

помешкання потрібно буде об­

ти уроки, вчити їх і співати, і

ставити меблями, придбати по­

:чалювати, і танцювати. А ро-

бутову техніку, словом

-

усе

голову

комітету у справах сім'ї та мо­

по утриман­

конується з великим задоволен­

-

Не забу­

що

стер, і кожне їхнє прохання ви­

вантаження

ми. А про те, як їм живеться,

ОГО Ж дня дружина Пре­ Тзидента Людмила Кучма

тут було зігріто сердець,

дитячих

150

яких доля не милува­

ла з самого малечку. Адже бать­

них,

виховувати,

необхідним

приладдям.

Діти

шкільного віку навчаються у

звичайній міській ЗОШ

N2

З. Як

і всі інші їхні однолітки, вони спілкуються зі своїми ровесни­

ками, не відриваються від ре­ ального життя.

Вихованці будинку милосер­ дя підготували гостям музичні вітання. Пані Людмилі особли­ во сподобалася пісня про Бро­ вари, яку вона співала разом зі своїми новими друзями. Люд­ мила Миколаївна подякувала усім; хто піклується про дітей, а юним вихованцям

-

щасли­

вого дитинства, щоб на їхньо­ му

життєвому

шляху

завжди

зустрічалися такі милосердні люди з добрими серцями, які зустрілися їм у цьому теплому

домі.

ки, котрі повинні піклуватися про

одягом,

А на згадку про зустріч діти

навчати

одержали чудові подарунки: те­

доброти і любові, самі вияви­

левізор, музичний центр, шахи,

лися не гідними цього імені.

конструктори,

Про те, як створювався бу­

інші іграшки,

цукерки і красивий годинник,

динок милосердя, яких дітей

який відлічуватиме тільки щас-

він прихищає, розповіли його

ливі години.

директор Віктор Колісник та

Надія ГАМАЛІЙ,

міський голова Іван Петренко.

Микола ГОМЕНЮК.

ГЛАВА держави Леонід Кучма підпи­ сав Указ "Про соці­ альний захист мало­

забезпечених грома­ перехо­

помаги малозабезпе-

Також мають бути

оплату

ченим сІм ям залежно

вжиті

заходи

щодо

року реорганіза­ цію органів соціаль­

вартості житлово-ко­ мунальних послуг"_

від рівня доходів. Згідно з указом органи виконавчої влади на місцях по­ винні переглянути діючі норми спожи­

прискорення

вста­

ного захисту населен­

дян ду

Центральної виборчої комісії Ufoдo Зaбopottu проведеtut.я передвибориої atimaцii~ що супровод:Jtсуспzьс.я ttaдattttям

в умовах на

повну

Президент України

зобов'язав

виборцям безплапиtо або иа пільzових умовах відповідио пzоварів, nocлyz, ціииих паперів, tpotueii, кредutпів, лоtперей, іtииих

.маtперіальиих ціииоспzей Конституція України гарантує грома­ ;~янам України праrю брати участь в уп­

Кабінет

Міністрів внести до 1 листопада 1999 року зміни до нормативно­ правових актів, що стосуються

ме­

ханізмів надання ад­ ресної соціальної до-

. '

вання

населенням

новлення квартирних

ня, ВКЛЮЧИВШИ ДО ЇХ

лічильників

складу служби суб­

газу

на

води

умовах

строчення

для

малозабезпече­

них

громадян

сплати відсотків.

витрачання.

та утворити підрозділи соціальних інспекторів.

стро­

них послуг з метою їх

36

сидій,

роз­

ком на

ливого

і

платежів

)f<ИТ лово-комуналь­

здешевлення та ощад­

2000

місяців без

Указом передбачено здійснити до

1

Прес-служба Президента

України.

січня

равлінні ;~ср:жавними справами, вільно

обирати і бути обраними. Вибори Пре3ІІ,'~ента України є вільними і відбува.

ютІ, ся

на

осн от

:1<.1 гального,

.

рІ в ного

.

1

ІІрямоІ·о виборчого 11рава шляхом тає­ много

голосув<Іння.

ПсрсдвиборІІ<l <Ігітація може здійсню­

ватися у будь-яких формах і будь-яки­ ми засобами, ІЦО не су11сречать Консти­

туІ ~їі Укр<.~їни та :шконам України. З мстою :тбс:{печсння реалізації і за­ хисту констІпуІ~іИних виборчих прав грома,'~ян при ІІровс;J,снні виборів Пре­ :нщсІІТа України, рівності МО}f{JІИвостей ДЛЯ ВСіХ Ка!-1/~ІЩ;tТіП у П ре:1ИДСНТИ Ук­

р<.ІЇНІІ ІІі/\ час ІІровс.т\сння uиборчої кам­ ІІанїі І ~снтраm.н;І виборча комісія роз'­ яснює, що ві,'\П<>відно до вимог частини третьої статті 33 Закону України "Про

вибори П ре:~І1f\СІ·па України" заборо­ няється проведення передвиборної агі­ таЦІІ, що супрово;ркується наданням ви­

борцям бе:1платно або на пільгових умо­ вах ві;~повідно товарів, послуг, цінних па!Ісрів, грошей, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей.

Порушення цієї вимоги закону тягне

за собою кримінальну відповідальність.

Згідно з наказом УДППЗ "Укрпошта" від

4

>ковтня

1999

року за NQ 349 на період з 11 по 1 8 жовтня поточного року буде проводитися "Тиждень передплати 2000 р." із заnровадженням на цей період зниження передплатно·,­ вартості періодичних видань. У цій акції бере участь і наша газета "Нове життя".

То>к поспішіть на передплатні пункти чи зверніться особисто до листонош, і ви зможете передплатити "Нове життя" на І півріччя 2000 року за значно нижчими цінами від існуючих. Зверніть увагу, що вартість передплати на півріччя складатиме б грн. 12 коп., для пільгових категорій грн. 62 коп. Нагадуємо, що такІ ціни діятимуть лише з 11 по 18 жовтня, а після - залишаться попередніми. Використайте свій шанс- і ви будете у 2000 році з "Новим життям"!

-4

Індекс нашого видання:

61285.


У багатьох господарствах розу­ міють, що у перспективі слід роз­

тегорії, як вартість культиватора,

ширювати площі під такими куль­

сівалки,

по­

На жаль, однією з основних при­

мідорів чи молока були малоцікаві.

чин занепаду сільського господар­

соняшник, озимий та ярий рапс.

Тому у нас недостатньо тямущих

ства і повільного нарощування ви­

Це конкурентоспроможна продук­

економістів,

робництва є

ція,

ництва, які вміло орієнтуються в

котра забезпечить сталі гро­

Відчутні зміни відбулися і в тва­ ринництві. З початку року порівня­

но з

1998

394

роком на

тонни

ціна

організаторів вироб­

нових ринкових умовах,

відчува­

ють кон'юнктуру ринку.

Позиці• Президента і ур1ду

на місце колишніх директорів, яких го

кілог­

Зважаючи на це, Президентом

рами. Виробництво яєць порівня­

України і урядом було підготовле­

но

з

1998

роком зросло на

52

відсотки. Підвищилася і продук­

тивність курки-несучки на

18 штук

яєць.

призупинення реформ на місцях. По суті, вони завершилися тим, що радгоспи перейменували в КСП і

призначало Міністерство сільсько­

Украіни

птиці у живій вазі. Продуктивність

232

половинчатість або

но і видано низку указів і дирек­ тивних документів,

спрямованих

на земельну реформу, приватиза­ цію

землі,

майна,

зміни

форми

господарства.

Щось подібне відбулося і з сер­ тифікатами на право володіння зем­ лею, які лежать дома у шухлядах

столів, а їхні власники не мають від них ніякої користі.

Тим часом законом передбачені різні

форми

організації

під­

приємств на селі. Однією з них є

ТZ" АЖУГЬ, хороший господар за­ ftлишається з урожаєм за будь­

Акціонерне товариство, в якому

якої погоди, у будь-який рік. Од­

Статутному фонді товариства, під

нак нинішній

сільськогосподар­

ський рік показав, що погодні

-

умови

річ об'єктивна і на них

доводиться все-таки зважати. Вес­ няні заморозки, спекотне літо, гра­

добій, шквальні вітри

-

усе це не

дало можливості вийти на запла­ новані показники в галузі рослин­ ництва.

У ряді господарств, таких, КСП

"Пухівське",

як

"Мічуріна",

вартість сертифіката є сумою у

МІІІ ША~УМІІ ~ІА~~~ІІrІ~~~АА'~~~~Ш 'ІІУ Варто· відзначити, що з віднов­

власності

-

який можна брати кредит, лізин­

гову техніку та інше, що необхід­ не для організації виробництва. Це - одна з перспективних форм організації нових підприємств на селі і до неї доречно звернутися найвідсталішим господарствам.

Значні надії покладаємо на ство­ рення на базі колишнього об'єд­ нання

від державної до ко­

"Райсільгоспхімія"

машин­

но-технологічної станції (МТС), яка

ленням роботи радгоспу-комбіна­

лективної і приватної. Основою тут

надаватиме чимало послуг власни­

посівів зернових та пошкоджено­

ту "Калитянський" поголів'я сви­

є власність на засоби виробництва

го саду. У цілому по району уро­

ней зросло на

кам землі тракторами та різною сільгосптехнікою. МТС стане знач­

мали великі збитки від знищених

жайність зернових становить

19,9

центнера з гектара. Хоча в деяких вона набагато вища. Значно

краще

попрацювали

спеціалісти плодоовочевої галузі.

1995

Якщо в

році працівники зак­

ритого грунту на площі

8,7

виробили

то в

44,1

1998

97

гектарів

тисячі тонн овочів,

роціна меншій площі

га вони зібрали їх

11,7

-

тисячі

тонн. У відкритому грунті вироб­ ництво овочів, на жаль, зменши­

лося приблизно в 4-б разів порівня­ но з минулими роками. Тому роз­ роблено

комплекс

заходів

на

відродження слави наших овочів­

ників. Площі під городиною буде розширено більш ніж на ЗбО гек­ тарів.

Та

в

ряді

колективних

сільгосппідприємств вже зараз ма­

ють хороші показники в роботі. Наприклад, у КСП "Русанівське" виробництво овочів збільшено на

2000 тонн. лися

у

Помітні зрушення відбу­

КСП

"Бобрицьке",

аг­

рофірмі "Лан", ВАТ "Княжицьке".

8,5

тисячі голів.

Звідки 6ерутьс1 контрасти Дехто з читачів, очевидно, може

сказати, що це

-

"середні" циф­

ри по району та окремих госпо­ дарствах,

а

решта

колективних

сільгосппідприємств в економічно­ му плані буквально "лежить". Впа­ дають в око занедбані, зарослі бу­ р'янами поля,

напівпорожні по­

шарпані корівники, занедбані гос­ подарські двори. На жаль, це відповідає дійсності. Низка господарств району веде жалюгідне життя

-

з року в рік

тут мають низькі врожаї, пого­ лів'я худоби різко зменшилося, люди роками не бачать зарплати. Багато хто по селах намагаєть­ ся знайти відповідь на запитан­ ня: <<Чому так сталося?». У розмо­ вах з робітниками часто чуєш най­

простішу відповідь:

«Це, мовляв,

від нас не залежить, нами так ке­ рують».

Інші починають згадувати жит­

У ці дні хлібороби району завер­

тя у колишніх державних сільгосп­

шують сівбу озимих на зерно на

підприємствах (радгоспах), коли да­

11286

площі

гектарів. Цього року

озимий клин зріс. У виробництво впроваджено кращі районовані сорти озимої пшениці Білоцерків­ ської дослідно-селекційної станції

вали нову техніку, мінеральні доб­ рива,

видавали зарплату.

Так, за часів Радянського Союзу на потреби села виділялися мате­ ріально-технічні ресурси, але ж ...

та Інституту землеробства. Значні

Так же централізовано і забирали

площі відведено під такі сорти, як

вироблену продукцію.

"Поліська-90", "Білоцерківська на­ півкарликова", "Веселка". Вони не­

умов виросло не одне покоління спеціалістів, для яких було голов­

погано

ним

зарекомендували себе на

-

За таких

вибити ліміти, і побільше.

броварських полях. Більшість гос­

А робітникам,

подарств висіяла насіння високих

табелі виставили сім годин робо­

репродукцій.

чого часу.

відповідно,

аби у

господаря, який працює на землі і користується власними засобами виробництва.

Саме тут пролягає

шлях до нашого економічного роз­ витку і добробуту.

Візьмемо для

прикладу

ВАТ

"Комбінат "Тепличний". Тут вироб­

10 тисяч тонн овочів 30,5 кілограма з одного квадратного метра. Це вдвічі

ляють більше на рік, по

більше, ніж «брали» з одного квад­

ратного метра п'ять років тому. Характерно, що голова АТ "Ком­ бінат "Тепличний"

В.І.Чернишен­

ко ставить перед працівниками

підприємства нове завдання

-

у

найближчі роки одержувати з од­ ного квадратного метра теплиць не

менше

35-37

кілограмів продукції.

Саме таку урожайність мають у пе­ редових фірмах різних країн світу. Досягнення таких показників за­

безпечить стабільну роботу теплич­

ним підепір'ям слабким сільсько­ господарським підприємствам, які

на даному етапі будуть вимушен·і вести багатогалузеве господарство.

При досягненні стабілізації вони переходитимуть до глибоких тех­ нологій і досягнення максимальної вімачі як від землі, так і від худо­

би. Нам ще раз треба звернути ува­ гу на розвиток підсобних госпо­ дарств, які за останні роки стали поважним сектором нашої еконо­

міки. Слід ефективніше викорис­ роз­

товувати громадські випаси, ширювати їх за

рахунок земель

КСП, які використовуються мало­ ефективно або ж не використову­ ються взагалі. Усе це треба роби­ ти разом із поліпшенням ветери­

нарного обслуговування худоби, яка

є у господарствах селян.

Курс реформ у аграрному сек­

ників у нових умовах ринкової еко­

торі,

номіки.

урядом, спрямований на піднесен­

Хороші зміни відбуваються у

визначений Президентом і

ВАТ "Рудня" (голова В.В.Фролов),

ня економіки сільського господар­ ства, подальший соціальний розви­

фермерському господарстві "По­

ток наших населених пунктів. Усе

лісся", яке очолює І.Л.Галагоза, то­

залежить від нашої волі і старан­

варистві "Плакся". Ви, мабуть, по­

ності перетворити накреслене у

мітили, що значної ефективності

життя. І тоді ми будемо мати нові,

виробництва досягнуто там, де від­

кращі результати у праці. У цьому

чувається відповідальність керівни­

нас переконує приклад передових

ка, агронома,

господарств району.

зоотехніка, інжене­

ра, інших спеціалістів. Усе це по­

Анатолій КОСЕНКО,

єднується з глибокою економічною

заступник

зацікавленістю. А новітня органі­ зація праці тут аж ніяк не нагадує му все наше і трудиться чуть

-

начальник управління

АПК району,

нічиє, на якому

10 чоловік,

100.

голови

райдержадміністрації,

так зване "колгоспне поле", на яко­

Заслужений працівник

а вкрасти хо­

.. ..................... .

сільського господарства

України.

........................... І І І Цей храм, споруджений у 1132 - 1136 І роках, чимало зазнав за всю свою майІ же дев'ятивікову історію. Натхненником його будівництва був син Володимира І Мономаха - Мстислав. У цій церкві моІ лився після втечі з половецького полону І князь Ігор (про це згадується в «Слові о полкуІгоревім»).Монголо-татарськаорда І після взяття Києва завдала храмові неІ паправних збитків - були знищені ф рески, майже повністю зруйнована моІ заїка. І Та настав час відродження Пирогощі. · ·· І у 1613 - 1624 роках палrиськии арХІтектор С.Браччі реставрує церкву у її І первісному вигляді. Тоді ж вона стає каІ федральною для відновленої 1620 року І Київської православної митрополії, бо Софійський собор до 1633 року був І кафедрою Української греко-католицької І митрополії. У 70-х роках ХУШ століття знаменитий український архітектор Іван І Григорович-Барський перебудував ПироІ гощу у стилі українського бароко. А в столітті інший славний український І ХІХ архітектор - Андрій Меленський надав І зовнішньому образові храму рис класиІ цизму. Невелика за розмірами Пирогоща, але І відбувалися в ній великі події. Перед цим І храмом, зокрема, на Контрактовому май-

•J

"СТЕЖИНА ВЕДЕ НАС ДО ШКОЛИ"

почали обирати голів господарств

збільшено реалізацію худоби та дійного стада зросла на

--·-

,._.lilнa.:t :tLІІІ•пон •l•ш:І:

турами, як цукрові буряки, овочі,

шові надходження.

реалізаційна

У чому наwі nрорахунки

Ц6PK.Gt\ БОГОРОДИЦІ ПИРОГОЩІ

І І І

дані збиралися на урочисті віча київські

Києва з Візантії буЛа привезена ще одна І

братчики і студенти Могилянської ака-

ікона Успіння «з Константинопольської

демії. При церкві були школа, сироти-

вежі». А слово «вежа» перекладається з І

Словами ЦІЄІ задушевної пісні у виконанні Тетянки Мемрук розпо­ чався урочистий вечір - віншуван­ ня педагогів та вихователів нашого району, який відбувся 1 жовтня. Го­

стинний Калинівський будинок культури ледве вмістив усіх причет­ них до професійного свята освітян. Тепло, по-родинному вітали педа­ гогів-ветеранів: і фронтовиків, і пенсіонерів, і директорів шкіл, а та­ кож заслужених вчителів і відомі династії, як, наприклад, Овдієнки із Требухова. Згадали їх заслуги пе­ ред суспільством, адже їхню робо­ ту можна порівняти із невтомною працею хлібороба, який засіває ниву зернами добра і плекає їх довrі 11 років. Вирощений учителем скарб - талановиті, розумні, вихо­

вані учні

-

неоціненний. Сьогодні

934 педагоги на­ вчають 10827 учнів. Це нові зіроч­ ки на освітянському небосхилі майбутні хлібороби, лікарі, інжене­

у школах району

ри, педагоги.

Сиві скроні і молоді душі - це також про ветеранів. І про Заслу­ женого вчителя, колишнього заві­

дуючого райвно О.І.Хорлікова, П.П.Кудіна, В.А.Москвича та інших, а також відомого художника і по­ ета Анатолія Луценка з Калити і поета Миколу Сома з Требухова. Тому серед прекрасних концертних номерів, в яких взяли участь народ­ ний фольклорний ансамбль "Кали­ нонька" та дитячий танцювальний колектив будинку культури, вчи­ тельський дует у складі Катерини та Альбіни Дяченків та інші вико­ навців, запам'яталась пісня на вірш А.Луценка "Селяві", музику до якої написав учитель В.Скок. Ще один вчитель - В.Грінченко з требухів­ ської школи виконав чудову влас~ ну пісню "Шкільний вальс". Квіти, подарунки, посмішки, щирі побажання тим, хто робить світ ми­ лосерднішим і гуманнішим, хто на­ вчає АІодину бути Людиною, - ось яким запам' ятається цей день ви­ нуватцям торжества. Зі словами сердечної подяки і шани до них звернулись в.о. голови райдержад­ міністрації Л.А.Вайсфельд, заступ­ ник голови облдержадміністрації Є.Ф.Томін та завідуючий райво С.І.Лукашевич, котрі вручили знак "Відмінник освіти" та почесні гра­ моти Міністерства освіти великій групі педагогів Броварщини. Виходили па сцену зі своїми спо­ гадами, піснями, привітаннями, сло­ вами подяки ветерани і зовсім мо­ лоді вчителі, адже освітянська пра­ ця неможлива без спадкоємності поколінь. Дякувала за турботу і Неля Володимирівна Поплавська з Гоголева, яка виховує 11 дітей у бу­ динку сімейного типу.

Наталія ГОМЕНЮК.

нець, лікарня, архів. Іншими словами, це була справді народна церква з яскрави-

грецької як «пиргос». Звідси, мабуть, «Богородиця Пиргоса» зазвучала україн-

1

У МКЦ "Прометей" відбулися традиційні урочисті збори з наго­ ди Дня працівників освіти. З щи­

мабуть, з такою люттю зруйнували

Після варвареького знищення храму

І

1

ми національними традиціями. Тому,

більшовицькі атеїсти Пирогощу 1935 року, фактично зрівнявши її з землею, а

прадавній майдан Контрактовий перейч менували на ервону площу. Чому церква названа Пирогощею?

Існує кілька романтичних легенд щодо цього. За одн·І·єю них, нІ·бито князІ· в

1.

бояр, які приходили сюди молитися, пригощали тут пирогами. Це схоже на правду, бо при церкві традиційно влаштовували обіди з хлібом і пирогами. Але є ще історико-богословський момент. Церкви на честь Діви Марії називалися не тільки

ською як «Богородиця Пирогоща».

1935 року здавалося, що він ніколи не пІД· німеться з рvїн. Але Пирогоща знову І 1 • відродилася - навесні 1998 року церква І постала після відбудови у формах ХП сто-

ліття. Білі стіни, одноярусний мармуро- І

вий іконостас, підлога з полірованого ро- І - все тут настроює на 1 тому, _ сказав Патріарх Київський Філа- 1 рет, освячуючи Пирогощу, - що церк- І жеваго граюту

духовне піднесення. «Ми радіємо ще й

ву відбудовано з великим ентузіазмом, а це свідчить про духовне відродження на- І шого українського народу». І І це правда. Всякий Божий храм по-

Богородичними, а й прив'язувалися до

м'якшує людські серця, готуючи наші І

певних конкретних моментів з життя Матері Божої. Храм, про який йдеться, присвячений упокоєнню Марії - Успінню пресвятої Богородиці. З Києво-Печерського патерика до~ідуємося, що з

душі до спасіння. Мені, професорові Киї- І вської духовної академії, особливо при- І ємно, що настоятелем Пирогощі призначено недавнього студента Івана Грицюка. Вірю, що оновлений храм і далі не-

Константинополя була привезена ікона

Успіння для Успенського собору в Лаврі.

Взагалі культ Успіння був дуже поширений на Україні, про що свідчить велика

1

стиме одухотворяючі ідеї християнства. І Дмитро СТЕПОВИК, І

рими словами вдячності за звитяж­ ну працю в ім'я майбутнього до присутніх звернувся міський голо,

ва І.З.Петренко. Він відзначив, що міська влада постійно турбується про створення необхідних умов для здобуття повноцінної освіти. Підтвердженням цьому можуть бути і сучасні відеосистеми, які міськвиконком подарував усім ко­ лективам шкіл міста, а працівники Броварської фWї АППБ "Аваль" пе­ редплатили їм журнал "Директор школи". За великий вклад у справу вихо­ вання підростаючого покоління 23 кращим педагогам Броварів було

вручено знаки "Відмінник освіти". А напередодні свята у колективах шкіл багатьох вчителів було відзна­ чено грамотами Міністерства осві­ ти, міської ради та міського відділу освіти. Учасники художньої самодіяль­ ності шкіл, дитячих творчих колек­

доктор філософських наук, І професор.

тивів міста порадували присутніх

................................................................

Інф. "Нового. житrя" .

кількість Успенських храмів. Отож, до

(ДІНАУ). І

великим святковим концертом.


J];_- ·11-~Cf?=m>TPOXY - · . ~в·о· . -· - ---вс-е - --- - --=р·о-::.х-~~ -. . -- -п·. -:-1-f·· ·-... · ·-:=

Генетики досягли вражаючих успіхів на шляху перетворення рослин. Серед проектів є цілком екзотичні. Наприклад, з Японії та

Середня тривалість життя японців 75 років! На Японських островах зараз проживає понад 1О тисяч чоловік, яким більше 100 років. Такої кількості ста­

Угорщини надійшло повідомлення про те, що

тут активно ведуться досліди зі створення

рожилів немає в жодній іншій країні.

рослин, що світяться за рахунок ... введення в

Мільйони японців втішаються щасли­

рослину гена світлячка. Японці сподіваються

вою старістю, ведучи повноцінне жит­

найближчим

тя. Рецепт досягнення такого поважно­

часом

створити дерева,

які

будуть світитися вночі. Це позбавить у майбутньому від необхідності освітлювати

го віку встановити важко, але, без сум­

ніву, це і спосіб життя, і повноцінне

траси за містом. Не завадять такі дерева і в

харчування,в якому переважають про­

парках,

дукти моря, і ментальність, і соціаль­

на магістралях,

на курортах.

Не

виключено, що ця ідея приведе до ще більш

ний захист.

що миються, із звичайних. Для цього наклеєні шпале­

Шпалери, що миються

ри покривають клеєм ПВА

якщо

(із плінковим покриттям),

(4 частини

змочити в теплій воді шма­

не вбирають вологу і не

води) і на просохлу повер­

ток тканини, яка добре вби­

пропускають повітря, тому

хню наносять кілька шарів

рає воду, злегка відтиснути

не рекомендується обклею­

безбарвного лаку (меблево­

її, прикласти до шпалер і

вати ними спальні кімнати

го або паркетного). Можна

прогладити

гаря­

і вітальні, де люди прово­

чою (але не ввімкнутою в

дять багато часу. Такі шпа­

електромережу)

ся

значно

легше,

тканину

покрити

1 частина

клею,

шпалери

одним

лише лаком, без поперед­

праскою.

лери гарні для передпокою,

ньої обробки клеєм. Тоді

Шпалери легко відстануть

кухні, санвузла, де є венти­

колір шпалер буде інтен­

від стіни. Робити це краще

ляційні отвори.

сивнішим

Можна зробити шпалери,

вдвох з помічником.

(барви

"ожи­

вуть").

НАРЕШТІ у нас, жителів

села Фрунзівка Бобрицької Часто, купуючи одяг, ми віддаємо перевагу

якомусь

одному

кольору.

перевагу м'ясному

штексу чи картоплі з м'яс­

колір вибирають люди спокійні і

ною підливою?

силах, а сірий

-

невпевнені у своїх

-

улюблений колір

розсудливих і недовірливих натур. Сміливі, вольові і владні люди обо­

з' явилося

своє кладовище.

біф­

Психологи стверджують, що синій ніжні. Чорний

сільської ради,

Який чоловік не надасть

Село наше існує з року,

у

ньому

1929 50

лише

ма вирішилась. Тож не важ­

Віктор Ходос, Степан Ков­

ко

цю

шун, Анатолій Дяченко,

подію жителі села відносять

Володимир Конопля та інші.

Анжеліка Фаас поояснює:

"Їхня генетична пам' ять

чому

Велику подяку за допомо­

до розряду значних.

дворів. Усі ці роки помер­

Це релікти доісторичних часів. Психолог з Берліну

зрозrуміти,

Багато сил доклала Марія

лих проводжали в останню

Костянтинівна для

дорогу до Бобрицького кла­

шення наболілої проблеми.

Г.К.Гутнику,

довища, через Рудню, Шев­

Підтримала її і районна дер­

організатором і виконавцем

15

вирі­

гу висловлюємо голові КСП

"Бобрицьке" С.Г.Малюзі та який

був

чіпляється за ті часи, коли

ченкове, а це більше

км.

жадміністрація. Звичайно,

усіх справ від початку до

Добивалися ми свого цвин­

не стояли осторонь і жителі

кінця.

комплекс непов­

їжа для них мала смак пе­

ремоги, була бойовим тро­

таря давно. Але лише з об­

села, а особливо активно

ноцінності, страх і схильність до са­

феєм. А овочі та фрукти ніяк не годяться для цього".

ранням головою сільської

працювали

впорядку­

Володимир КОНОПЛЯ,

ради М.К.Обіух ця пробле-

ванні відведеної території

депутат сільської ради.

жнюють червоне, а в людей, котрих

цей колір дратує,

-

мотності. Жовтогарячий мрійники, а коричневий

-

люблять

на

люди, які

цінують традиції і стабільність. Тим,

наявність

хто полюбляє жовтий, притаманна не­

плівки,

вимушеність у стосунках з людьми, інтелігентність і делікатність. Роже­

парафінової

здатної при вжи­

козирками"

-

"плечей"

пляшки.

Якісне пшеничне борош­

вання печінки. Тож вжива­

но солодкувате на смак, без гіркого, кислого або затхло­

ти в їжу її не можна ні в

емоційні. Темно-зеленим відтінкам

ки повинне бути виштампо­

го присмаку, має жовтувато­

віддають перевагу ті, хто не боїться

ваним зсередини.

-

бажання кохати і бути коха­

ним, а фіолетовий полюблЯють люди

-

волю

люди,

іншим.

вольнить

що нав'язують. свою

Білий

кожного,

колір

тому

що

задо­ синтез

всіх кольорів не відштовхує нікого.

якому разі.

білий колір без блакитного

ще

Купувати тушонку кра­ ту,

яка

виготовлена

з

трохи вище

На

зворотному боці етикетки друкарською фарбою нано­ ситься набір цифр, що відпо­

відає

шифру заводу-ви­

або рожевого відтінків та

вищих сортів м'яса (буква·

чай має на упаковці спеціаль­ ний знак стандарту, т. зв.

вкраплень.

"В" на маркуванні).

"символ лева". На зображен­

цитрусових (апельсинів, ман­

ного зверніть увагу на таке:

яка це робила, етикетка на­

ня звіра, взяте у прямокутну рамку, нанесено 17 точок.

даринів, лимонів,

пляшки

клеюється добре помітними

житейських труднощів, а світло-зеле­ ним

·

вини горлечка, тоді як з "без­

вапні викликати захворю­

Купуючи ікру лососевих риб, зверніть увагу на її сорт. Маркування на кришці бан­

вий

повнені приблизно до поло­

Справжній цейлонський

Блискуча

поверхня грейпф­

Під час купівлі спирт­ з гвинтовими

ков­

пачками повинні бути за-

рутів) означає не що інше, як

робника, зазначається дата розливу та номер бригади,

смугами клею.

~І:ШШ!JJІФШШ'ІJ :=====::-Ііііііііііііііііііім.іііііііівііііІіГ~=:-::;;-:;~;:-::;;:;;: тирати

голову

чистим

махровим

Для зміцнення м'язів серця рекомендується

рушником. При цьому голову нахи­

вранці (натщесерце) з'їдати два яєчних білки, збитих

лити донизу і особливу увагу при­

2 ч. ложками сметани та 1 ч.л. меду. - Хоч раз на тиждень на вашому столі повинна бути риба - чудовий засіб для відновлення сил після

ділити

-

з

Кілько рецепrів із народної медицини

важкої тривалої хвороби чи значних фізичних на­

З ВJКОМ ВОАОССЯ втрачає СВJН ПрНрОАННН ОАНСК, стає РJАКНМ, ТОНКИМ,

сивіє і, зрештою, внпмає. Ці процеси піАСНАюються внаЄАі,4ок погіршен­ ня кровообігу шкіри гоАоан через постійні стреси, куріння, пі,4внщеного

вантажень.

-

У профілактиці атеросклерозу незамінним є до­

вмісту хоАестернну в проАуктах харчування, гіпоАНнаміі; постійного но­ сіння гоАовннх уборів, інших факторів, що признОАЯТЬ АО звуження чи ЗАдВАювання кровоносних суАнн АО шкіри гоАовн. Тому, перш ніж поча­ ти Аікування, потрібно усунути всі ці причини. Отже, тнм, хто ві,4важнвся напоАегАнво і посАі,4овно позбавитися Ан­ сини -пропонуємо кіАька рецептів, перевірених нарОАНОЮ практикою.

машній сир. Він корисний при захворюваннях шлун­ ково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, печінки.

-

Для підвищення гемоглобіну: на ніч залити склян­

кою кип'ятку жменю родзинок і поставити в голо­ вах. ВР.аІщі, не встаючи з ліжка, з'їсти всі ягоди і випити воду.

З цією метою можна зробити таку суміш: взяти по І кг родзинок, кураги, чорносливу, інжиру та шип­ шини, залити їх на ніч холодною водою врівні з яго­

дами, а вранці пропустити через м'ясорубку. Збері­ гати в холодильнику.

.

Ноги

-

IID.IIBIBIIIB

:~:

:

найвімаленіша від серця частина тіла.

1

ст. ложку трави звіробою

залити 0,5л горілки і настояти про­

тягом тиЖня. Зберігати у щільно за­ купореній пляшці. Втирати в шкіру голови

1-2

рази на тиждень.

змішати з медом у співвідношенні Втерти суміш в коріння волосся

Жінки носять легше за чоловіків взутrя і частіше скар­

і залишити на

жаться на те, що у них мерзнуть ноги навіть уночі.

водою без мила.

Їм можна скористатися такими порадами:

-

після миття ніг, коли вони ще вологі, корисно

40

хв.

Змити теплою

польового

хвоща

зава­

протерти підошву добре просушеною кухонною сіллю,

рити у склянці води протягом

а потім досуха витерти ноги рушником. Це, крім всьо­

Пити замість чаю, полоскати волuс­

го іншого, оберігає від застуди і зміцнює ноги.

-

зігрівають ванни для ніг "по висхідній". Потрібно

починати з теплої води, додаючи все гарячішу, поки

ти через те, що у неї не зігріваються ноги.

голови

ви на літр води. Втирати в шкіру голови тов­

Мити голову відваром із ли­

стя бер~зи. г сухого коріння лопуха залити

випадіння волосся збільшиться. Це випадає старе волосся. Через деякий час (З-4 місяці) з'явиться нове во­ лосся. Не припиняйте масаж! Щоб отримати стійкий результат

-

зай­

майтеся цією процедурою щодня протягом

б-

12

місяців.

Повне

відновлення волосся може тривати протягом З-

5

років

залежно від

Ще кілька порад від сивини, появі міститься у більшості білків, особ­ теся на тривалий час від продуктів,

багатих на білок. Нестача міді також негативно позначається на волоссі.

їі багато в печінці, горіхах, проро­

днів у теплому місці й

втирати в голову. При сухій шкірі у дітей змащувати цією сумішшю. стий метод відновлення волосся від сучасних косметологів.

За неповного облисіння че­

також для полоскання волосся дода-

міння шкіри. У перші дні розтирань

настояти

рез З- б місяців він створює умови

рази на тиждень. Варто

середнім натиском, так, щоб після

розтирання відчулося незначне оні­

ЗОО г рафінованої соняшникової олії,

год., процідити і

1-2

волосся

ливо в молоці. А тому не відмовляй­

після миття голови втирати в шкіру

1

де

якої сприяє нестача тирозину. Він

свіжої цибулі.

100

місцям,

їхнього порідіння.

чене насіння петрушки.

Ще один дуже ефективний і про­

пиви залити склянкою крутого ки­

п'ятку, настояти

Володимир БЕНДИК.

хв.

ложку подрібненої кро­

можна терпіти. Тривалість процедури - 15 хв. Особ­ ливо добре ця ванна діє, коли людина не може засну­

с.Рожни.

15

ся після миття.

1 ст.

склянки соку кропи­

перемолоти у кавомолці,

Неповну жменю свіжого чи висушеного

0,5

Перед сном вживати трохи

Ріпчасту цибулю натерти і

4:1.

вати у воду

тим

найбільш рідке. Масаж проводити із

для росту нового волосся. но щоденно протягом

Необхід­

5- 1О

хв. роз-

щеній пшениці, чечевиці, петрушці.

квасолі,

Намагайтесь регулярно

вживати ці продукти. Можна також втирати в

шкіру голови

міцний

настій із сушених яблук. Сподіваємось, ці рецепти допомо­ жуть вам стати і здоровими, і кра­ сивими.


хрестоматійним ще в роки війни. Як і багато інших поезій, що вийшли з-під натхненного пера Миколи Бажана. У своїй творчості поет :~сувас пласти часу, з'єднує різні епохи, від чого спалахує іскра глибокої мислі. Так, вірш Бажана не Гладить слух

КОЛИ МИ, не так уже й давно, проводжали його в останню путь,

ніхто не думав, що разом із Миколою Платоновичем відходить ціла епоха в житті країни. Справді, через три

роки Чорнобильська катастрофа переверне всі наші уявлення про

Тараса Шевченка і Олександра Блока,

цінності Буття. А далі рухне і суспіль­ ний лад, і Союз «непорушний», і ·~амайорить над Україною синьо­

жовтий

прапор

омріяної

Особливо гостро врізалися в мою

народилася в Україні, певний час

1958-го, Микола

поет, очолює видання Української

Ахматова -

цар російської поезії, то

Радянської Енциклопедії. І це було закономірно, бо Микола Платонович

прекрасної

усіх, хто його знав, дивував своїми

замовчувалося! Щодо

енциклопедичними

поетеси

грузинської

поезії,

Борисполя, де був військовий аеродром, раптом почули гуркіт

то

3Н<Іннями в найрІзноманпніши~

Микола Платонович не лише чудово

галузях

знав її,

і смачно їсть, ніби й не кружляє над

узагальнювати. Але яким духовно

Як поет, свое слово-спогад про

Миколу Бажана хочу закінчити вір­

геніальні переклади на українську

силенну поезій, що не заважало йому,

творів Шота Руставелі й Давида

одначе,

Гурамішвілі. Мені приємно згадати,

самн~І собою, завжди свіжим, точним

кузова і залягли на землю. Бомби

що

і оригінальним в пастичному виразі.

вибухали

перекладацької роботи. Саме завдяки

«Юнкерси» стали віддалятися, я

що

Миколі Платоновичу я взяв участь у

підвів, нарешті, голову і лише тепер

Ніколи, ніколи не буде Вкраїна Рабою німецьких катів!

торкалися мннулого й майбутнього,

перекладенні на російську ліричних

побачив,

Цей

залишатися

Приг<Ідую

наші

в

творчосТІ

бесіди,

а

він

й

І

здійснив,

мене

вважаю,

залучив

до

майже

шо

-

поруч.

ми

Коли

лежимо

на

- -

-

УСПІХ ІОНИХ

nослуги зв'язку

&ОКСЕРІВ Бокс

--

один з найпопу­

нашому районі. Щороку

різних рівнів. Так, на пер­ ЛІТНІХ

спортивних

іграх Київщини команда боксерів р<~йону зайняла перше МІсце.

Новий навчальний рік розпочався з міжнародно­

го турніру в місті Старий Оскол (Росія), присвяче­

розказати

широкому

загалу

русії, України.

значною

пошуку

покладено

використання

сучасних

років. Багато з них ·шреко­

завдяки

вжитим

джерел

заходам

по

отримання

послуг,

яю

користуються

попитом

у

споживачІв.

Протягом періоду з 3 по 9 жовтня в усіх структурних підрозділах УДППЗ «Укрпошта», що надають послуги споживачам, можна було ознайомитись зі спеціальними афішами, стендами, присвяченими Всесвітньому дню пошти, з інформацією про види послуг поштового зв 'язку, про тарифи з іншими довідковими матеріалами, а також скористатись послугами

про

поштових

технологій і обладнання, комп'ютерної техніки, раціональних методів фінансового та організаційного управління. На хід і наповнення

хованці Броварського рай­ ону. Вік спортсменів 17-18

мІрою

альтернативних

доходів, використанню сучасних форм і методів надання послуг. У результаті сьогодні українська пошта пропонує, крім традиційних, шир.оке коло

складнощІ та щш цього процесу, в основу якого

Учасникамитурніри від команди України були ви­

впливають

Та все ж таки загалом позитивний напрямок у розвитку П<:Jштової галузі вдається утримувати

особливості нинішнього етапу її розвитку, впровадження в житгя Програми реструктуризації поштово~о зв '.язку в Україні, про проблеми,

І 06 спортсменів-юніорів із Росії, Казахстану, Біло­

суттєво

пошти.

нових

можливІстю

перетворень

присвяченими

його добрій пам'яті:

Сегодня всполшнаю я о mом. Как он меня к стиху <tекаНІІЬІМ 6ЄЛ CПll/X0.\1.

Он нас сопрово.ждал ІІа фротп, сей час на бой,

u по

на правьtй fіой сопрово.ж·дает нас.

Лео11ід ВИШЕСЛАВСЬКИЙ, поет, лауреат Державної премії України імені Т.Г.Шевченка

став

(ДІНЛУ).

НОВИЙ СЕЗОН

зв'язку, погіршення фінансового становища

Для Української пошти відзначення цього дня є

ний пам'яті Д.В.Тулінова.

- .

СПОЖИВЧОГО ПОПИту на ОСНОВНІ ПОСЛУГИ ПОШТОВОГО

рІччя.

У змаганнях взяли уч<~сть

вірш

об'єктивні несприятливі фактори сучасного суспільно-економічного розвитку держави. Це виявилось у формі зна:ного зменшення

(ВПС). Нинішній, 1999 рік є одним з визначальних для розвитку системи поштового зв' язку в масштабах світу. По-перше, нещодавно в Пекіні відбувся черговий (ХХП) Всесвітній поштовий конгрес, що є найвищим керівним органом ВПС і визначас політику поштової галузі на перспективу, зокрема щонайменше на 5 років. На цьому конгресі Україну було вдруге обрано членом Адміністративної Ради ВПС. По-друге, у цьому ж р~ці Всесвітній поштовий союз святкує своє 125-

наші земля кн ·швойовують високі місця на турнірах шнх

галузевих

в пам'ять про історичну дюу 9 жовтня 1874 року, коли було створено Всесвітній поштовий союз

лярніших видів спорту у

полум'яний

на сучасини рІвень

ЩОРОКУ, 9 жовтня, світове поштове співтовариство відзначає Всесвітній день пошти

шованими рядками,

Єдиний в нас клич і порив:

.... ..... ~П, :ftJ:tІ ;•~p;;;;qai(:.III:Hi :11 ~Ot(:.I :І:'ЯІ[t]ІІ.і _

останню сторінку його «Нічних роздумів старого майстра»!

форму, то вона дивовижно пасувала йому, хоча і в ній Бажан залишався насамперед інтелігентом. Інте­ лігентом найвищої проби Микола Платонович був до кінця свого життя. І тому його витонченій душі були особливо ненависними кров і смерть, насильство і жорстокість, які ніс з собою фашизм на рідну землю. І він вибухнув «Клятвою»: В нас клятва єдина і воля єдина,

діяльності. Він знав напам'ять силу­

духовної

лексика,

йому довелося одягнути військову

літаків. «Юнкерси»' Ворожі бомбардувальники летіли зовсім низько, скидаючи свій смертоносний вантаж. Миттю позіскакували з

людської

Чітка

збагаченим почувасшся, закриваючи

...

Ні, він був цілком цивільною людиною. Але коли в перші дні війни

машиною на фрон~ який уже наближався до Києва. Неnодалік

всіляко

насичена філософським змістом, змушує розмірковувати, зіставляти,

на початку Великої Вітчизняної

письменникІв, їхали вантажною

цариця». Це в ті часи, коли ім'я цієї

мелодійністю.

і бачу - Микола Платонович спокійнісінько зриває зелені стручки головою чорнохрестата смерть

величезного напруження ніколи не стираються з пам' яті. Якось ми, група

образний вислів: «Якщо Пушкін

гороховому полі. Озирнувся довкола

пам'ять зустрічі з Миколою Бажаном війни. Мабуть тому, що хвилини

навчалася в Києві. Запам'ятався його

Бажан, уже всенародно визна11ий

воІстину

двотомнику.

Ахматової, пишався тим, що вона

незалежності. Починаючи з

вийшли в розкішно оформленому

австрійського поета Рільке і грузинської літератури ... Він, зокрема, дуже любив поезію Анни

після канікул відкрило літературно­ мистецьке об'єднання «Криниця».

Його засідання, як і в минулому

році, проходимуть кожної четвертої неділі у міському клубі (вул. Гагаріна, 6). А "штаб­ .квартира" криничан - у редакцff міськрайонної газети "Нове життя" (телефони для довідок:

4-02-92, 4-04-81). Розповівши про літній відпочинок, почитавши нові власні твори, криничани жваво і часом навіть гостро подискутували про новий роман у віршах Ліни Костенко "Берестечко". Словом, зустрілися знову, а значить, будуть нові літературні сторінки у "Новому житті", нові вірші, гуморески, пісні і картини.

А за кілька днів потому, криничани

разом

з

4

жовтня,

друзями,

родичами і дітьми побували в столичному палаці "Україна" на творчому вечорі поета Дмитра Павличка. Валентина КОВАЛІВСЬКА.

пошти.

мендува,lи себе справжні­ ми майстрамн шкіряної

АТВТ "Броварський побуткомбінат" має змогу ЗДА­

рукавички, переможцями і

ТИ В ОРЕНДНЕ КОРИСТУВАННЯ ПРИМІЩЕННЯ

призерами nершості своїх

площею

країн та багатьох міжна­

140 кв.м.,

яке розташоване на

lV поверсі

динку побуту "Ювілейний" по вул.Гагаріна,

родних змагань. Наші зем­

Контактні телефони:

ІІІ~·lІ~~і~!І•І

приміщення «КАП РО» загальною площею 307,9 кв.м., розташ о ване за адресою: м.Бровари, вул.

магазину

бу­

26.

5-11-82, 5-30-69.

Н.Ф.Балицький), Дмитро

Київська,292, Приміщення не потребує ре-

Ведмсденко показали на

мо нту.

ляки Олег Жиглііі (тренер

ринзі хорошу техніко-так­

09.11.1999

тичну пілготовку і точні

лежності, З об ги з продажу цілісного майнового комплексу,

удари. Особливо приємне враження справив своїм

розташованого

виступом вихованець тре­

вул.Київська,

нера С.Ю.К<іпєва Дмитро

площею

І!ИХід у фінал у ваговій ка­

адресою:

м.Бровари,

1293,8

Початкова вартість майнового комплексу-

грн. Особи, які бажають взяти участь у прилюдних торгах, повинні внести на реєстраційний рахунок

високотехнічний бокс і

міського відділу державної виконавчої служби

став призером турніру (ра­ хунок 2:3).

3360001 ВДК м.Бровари, код 23571923, МФО 321615, р/р 25305711100002 10% від суми почат­

змагання

ники аукціону, в термін до

лоді здібні спортсмени, та почуватися на дорослому

ників повертається із закінченням торгів.

рию і, на республіканській

середу з

ПІДТр!ІМКІ!.

15.00 до 18.00

та п'ятницю з

raзema

Броварськuх міської ma раііонної рм, І<><< і і і' і. раііонної Аержавної а.амінісmраuії. lї ІІІЛАС!ІОШІІІКИ: колсктнн редак­

ції га·кпІ, Ьроварські міська і район­ на радн, раііонна і!Сржадміністраuія.

МРЕСА:

ІнАекс

61285

UJВЗЧОК

ВіААілu: і

розрядіВ

4-5

Тел.:

9-ЗЗ-14

(294)

Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

2.

сільського госnоАарсmва

соuіальнuх

numaнь,

лuсmів

4-08-73.

для роботи в другу зміну. Оплата за домовленістю.

10.00 до 12.00

255020,

N2001 250

Швейне підприємство ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

~ РеАакmор: 4-03-76. ВіАповіАальнші секретар: 4-21-34. і

бухгалтерія; npuuoм оголошень

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 ві~ 10. 12. 1997 р.

подзвонити за тел.:

за адресою: м.Бровари, бульв. Незалежності, З.

Віталііі ФЕДЯНІН.

ЧМ-96

рий центр, напроти універсаму райспоживспілки), просимо терміново

За довідками звертатися до Броварського міського відділу державної виконавчої служби у прийомні дні:

і міжнаролній арені, вони потребують фінансової

N2000954,

іі~·~.щ~І-""И·~=~,.·r:t &~1·zи~ш Свідків ДТП ЗО вересня 1999 року о 14.00 по вул.Київській, 139 (ста-

Після торгів зазначена сума зараховується покуп­

цеві в рахунок сплати вартості майна, а решті учас­

"-

ЗВАРЮВАЛЬНЕ ОSЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ

Ліцен::йІ КМ-96

року.

05.11.1999

для того, щоб впевнено

Ж И Т Т Я

ІПіРО~~ЕМО

кової вартості майна та зареєструватися, як учас­

свідчать, що у районі є мо­

Н О В Е

І ІІІ І :.І в J :l:l:l~~ І ;!; ІІІ І і ~~~::І

201795

земляк продемонстрував

~РУХТ 'чаР~~~ ТА К~ЛЬ~РО~ИХ мет~І~

кв.м. складається з кафе "Кащтан",

спорту Тукушевим. Наш

Останні

ICYiri!Y'ЄnR'O

довольчого складу, автотранспортної дільниці.

майстром

у.

фоииий зв 'язок з Ju·ите.ля.ни ;~ticma иачальиик виробии•tого управліunя водокаиалізаt(ійиого госnодарства Микола Юхимович Чипачеuко.

Тел.:

5-35-36.

ІфtФ"!§JШ"!!іїІприватизована дача із 0,06 га в районі

земельною ділянкою

зупинки «Ялинка•• за адресою: вул.Са­

148.

кафе "Російський чай", магазину "Кулінарія", про­

тегорії 48 кг він зустрівся 3 чемліоном Казахстану року,

за

Цілісний майновий комплекс цегляний, загальною

Всдмсдснко. У бою за

цього

Вартість магазину - 48 тис. о., включаючи ПДВ. JloвilJ.KИ за телеф_оном: 261-52-56 (з 9 до 18 год.).

. у м.Бровари по бульв.Неза­ 11.00 відбудуться прилюдні тор­

13 жов11шя 1999 року з І О. ОО до 12.00 буде проводипш nря.шиІ теле­

4-02-92; nромuсловосmі 4-04-81; 4-23-26. масової poбomu

дова,

1. Двоповерховий

будинок, сарай,

погріб, баня (сауна) і водогін. Тел.:

6-06-20

(після

19.00).

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ ШЛАКО­

БЛОЧНИЙ ГАРАЖ в кооперативі "Металург", біля хлібозаводу, з по-

гребом. Тел.: Щоденно з

· 5-47-62. 19. ОО до 22. ОО.

ОрганізаЦія приймає

брухт чорних металів. Ліцензія Міністерства nромисловоїnолітики

ЧМ-98

N2002372

від

12.02.1999 Тел.:

р.

5-42-10

Колектив універмагу Броварської РСС вислов­ лює глибоке слівчупя директору універмагу БО­

ГАЧЕВ! Й НаталїІ Миколаївні з приводу раптової смерті їІ матері Лугової Галини Калениківни.

Друк офсетний. Обсяг І друкований аркуш. Віддруковано в ЗАТ "БІ'ОВАРСЬКА !lІ'УКАРІІЯ" Київського обласного комітету інформації.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. За точність викладених фактів відповідає автор.

Листування з читачами

-

на сторінках zазети.

Зам. 3296 Тираж 8415 нр1ш.

#81 1999