Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ!

r

ОРГ АН & РО 8 АР С Ь І( о ГОМ І С Ь І( О ГОК О МІ ЕТ)' КОМ)' НІС ТИЧ Н О І ПАР ТН)' КРА ІНИ, МІСЬКОІ І РАНОННОІ РАД НАРОДНИХ ' Д'ЕП)'ТАТІВ КИІВСЬ 1(01 ОБЛАСТІ Газета ВИХОJl,ИТЬ З

КВЇ'FНЯ

J7

*

року

1937

.Nv 81 (7782)

*

Субота,

*

20 травня 1989 року'

~

ТАКИЙ ВИСНОВОК СПІЛЬНОГО ПЛЕНУМУ МІСЬККОМУ ПАРТІ! І КОНТРОЛЬНО­

3'їзду КПРС

В ЖИТТЯ

РЕВІЗІЙНО! КОМІСІ! МІСЬКО! ПАРТІЙНО! ОРГАНІЗАЦІ!

ганізацІй по оволодlиню

частина первинних парторганізацІй, Рад

полlтичнимн методами '

роботи в свІтлІ настанов Пленуму ЦК КПРС •.

квітневого

р.)

(1.989

Виступаючи з доповіддю на пленуМі. перший секретар міськкому партії І. С. Рудак проаналі­ зував хід виборів у народні депутати СРСР . Він. зокрема, сказав, що політична обстановка сьогодНі в країні і партії не проста. Ламаються старі

стереотипи,

виживається

командно-адміні­

стративний стиль роботи. Зросла міра відпові­ дальності комуністІв, первинних партійних орга­ нізацІй за долю перебудови, якість і темпи її проведення, глибину і своєчасність розв'язання багатьох назрілих проблем. В цих умовах впер­ ше

на

нових

принципах

довелося

проводити

СПИСКИ виборцІв не були

ності виборів. І не випадково на третьому пле­ нумі Київсьного обкому партії Броварсьна міська парторганізаЦія була піддана справедли­ вій критиЦі за низьку активНість виборЦіВ. Прантично кожний дев'ятий не брав участІ в голосуваliНі. У ' першому турі, 26 березня, із 54 тисяч виборців міста проголосувало 47 тисяч (87 процентів). У районі не голосувало 2,7 ти­ сячі чоловік (4 проценти). 120 чоловік відмови­ лися брати участь у виборах з причин у біль­ шості випадків особистого характеру: «Отримаю квартиру буду голосувати», «Мало землі на присадибній ділянці». «Не підвели газ •. Не була забезпечена організаторсьна і агіта­ ційна робота в гуртожитках заводів пластмас, порошкової металургії, алюмІнієвих будівельних Rонструнцій, фабрики верхнього дитячого три­

динку

контрольно­

реві3!ЙНОЇКОМіСlї, первинними партійними і гро­ мадськими організаціями, знайшла відгук у лю­ дей і в цілому дала позитивні результати. Але

А чим, як не халатністю

В.

J<OMYHiCTiB

тиву,

інформування трудящих

вахти Миру,

ТЕМА БЕСІД У Т~УДОВИХ

Перемоги радянського на­

КОЛЕКТИВАХ: «ЗМІЦНЮВАТИ

ЗАКОННІСТЬ

Бобрик' ГОТYlВалися з пер­

як

лу, пофарбували пам'ят­ ник, посадили квіти. У шкільному . історичному

запеклі бої за Київ і в яких брали участь бобри­

буч.

.'

люди

проводити

не

Т!ЛЬІ<И

ють

старіЮТь,

щоденної

Хорошим попнтом корнстуються У покупців республіки свlтнльники сТрубіж-3 •• що іх виготовляють на свІтлотехнІчному заводі. На складальному конвейєрl підпрнємства поряд з Іншнми досвідченнми трудівникамн сумлінно працює і комсомолка ЛЮДМНЛа НЄМЧЕНКО. Вн і1 бачнте на знімку М. СЕ­

дО

Бо ж є немало самотніх,

про

яких

треба

турбуватись, вітати

із

а

МИНОГА.

потребу­

допомоги.

особливо

не

.Щоб

тільки

'Мі'ру

святом.

ються

своїх

сил

підсобним

дapc'l1ВOM,

здають

ІІі

м'яса,

лишки

допомагають

рощувати ки,

займа­ госпо­ держа­

молона,

радгоспу

НОРМОВІ

ви­

буря­

.Ветерани нини тьох

наш

-

мої порад­

і lIJоМ'іч,нини,

затори

І

БУ-200

органі­

~инонавц! бага-

спра<в

•.

с.

мІсце

П. КУДІН. Jro-

респондент.

І

стаж

вже

Аруге

TPYAOBOro

Аиктоване матеРИНСТ80

иенн.

тресту

побуту.

.ІІИ

й

Трохи

раз

на

вихІдний,

них

за

починку

ранІше

8КИЙ

6ажаННІІМ

про змlц­

8З8ТИ

П

8ирlшнДОАатко­

кожиа може

З8ИЧ8ЙНИХ

або

про­

робlТНИЦIІМ

мlс.ць

вий

Ао

ра­

ПОJllпшеННIІ всІм

з

при-

Анlв

серед

виробництва радгоспу імені 60-РIЧЧЯ СРСР. Разом з цим зелена ма­ ма

кукурудзи

вується і норм для у

винористо­

як соновитий годівлі тварин

лІтніх таборах,

во

рlшенн.

КОJlективу,

надавати

ОАИН

роботи.

пlКJlувавв.м І АИТІІНСТВО,

сlм'і

то і сило­

ДРУЖНІ сходи

вІА­ ТИЖ-

ва.

(РЛТЛУ).

час'rИО­

для виготовлення тамІнних гранул.

Урожайність

ві­

зеленої

маси в господарствіснла­

дає

в

середньому

400-

а зерна більше центнерІв з гентара. А загальна площа не ма­ ла 900 гектарІв.

420, 50

Та ний велиний лан ну­ нурудзи буде в господар­ стві і нинІ. У добре під­

готовленИй

1

в

доста'l'М~:-: _

сіння

грунт

лягло

на­

«одесьної-l0.,

«нраснодарської»

ших

сортів

та

Ін­

качанистої.

Ії у нільна строкІв посі­ яли

тракторисtи

М.

Г.

Жити на і М. В. Гуть. Змагаючись за Висоний виробітон і вІдмінну якІсть роботи, В,?НИ пра­ цювали повний СВіТЛовий день і виконували майже по дві норми кожен.

На площах, де механі­ затори посїJ!ЛИ нунурудзу у лерші дні виходу в по­

ле, уже з'явилися

r.

за

виступн

таким

доповідачів

планом:

Про

1. нення.

шляхи

змlц­

законності.

право­

сходи.

АНДРІЄНКО.

Постановленне ЦК сО дальнейшем

укрепленнн

ческой

соцналнсти­

законностн

«Правда..

1986. 30

...•• но­

ября;

КПСС

Постановленне ЦК «О состоянии

борьби с преступностью в стране..... «правда.,

1988. 13 апреJJJl; - Постановленне ЦК КПСС .0 ходе ВЬІпол­

внх реформ. накреслених . ХІХ конфереНЦією КПРС. нення постановлений ЦК 2. Аналіз иегативних КПСС по вопросам усн­ тенденцій в борОтьбІ з правопорушникамн І зло­

лення

чинністю (по

«Правда., тября:

1988. 26

- Указ Верховного

Президнума Совета СССР

о

изменений

3.

заправлений органічни­ ми та мінеральними доб­ ривами

ватн

КПСС

право­

матеріалах

преси).

КУКУРУДЗИ

готовляють кожної осені механізатори цеху нормо-

.ЗапорlжметаJlургмонтаж:>. На цей перІод за ними зберlгаеть­

8Анати

громадсЬJ<ИЙ

.Механомоитаж:>

а тонн

19-20,

тисяч су для годіВлі худоби за­

КориетуваТИС8 АОАаТК080Ю ОПJlаЧУ8аиою 81АПУСТКОЮ по АОГJlААУ за Аlтьми Ао трьох рокlВАlстаJlИ МОЖJlивlсть ро­ БІтницІ КІровоградського

Аи

ГолQoВa сілыиконкомуy М. І. Дем'янчук сназав:

малюки

здоровими

Це

овочІ.

ПО БІльше

росли

Самі ж ветерани війни .ь

населенню

Рекомеидуємопобуду­

Дня Перемоги, а кожно­ го дня. Рони ідуть і ве­ терани

якого­

вІ звання.

переконані,

Пам'яті треба

ПРАВОПОРЯДОК

зміцнення

завдання

даватн

чани.

що вахту

вІдомо,

законносТі ие обмежуєть­ ся JlВПIе боротьбою 13 злочннністю. СьогоднІ по­ трібен юрнднчний всео­

Книгу

пам'яті. Ветерани війни ПОбувати на Лютізькому .плацдармі, де йшли

І

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ:.

ших весняних днів. Упо­ рядкували братську моги­

Але

УРОНОМ.

єдиний день політичного

річницІ

поновлено

Та

ТРАВНЯ­

24

роду у Великій Вітчизня­ ній війні, QНителі села

музе!

ВЛКСМ?

(ЗакІнчення на 2-lй стор.)

продовжити 44-й

з вулиці 50-річчя

послужити

Я.

пам'яті

приовяченої

в

меЩІ<анЦі бу­

Та багато хто так і не зробив висновнів. по­ паНlбратськи, а не по-партійному поставились до підсумкІв виборів. У результаті, при повторно­ му голосуванні, в мІстІ брало участь у ньому лише 78 процентів виБОРЦіВ.

Вахту

До -всесоюз но! Пам'я'Г). вахти

«Б»

16

пояснити, що

внесені

що там будинни в списни не були внесені жителі наВіТь ряду вулиць: Кирпоноса, Москов­ ської, Шевченка та деяких Інших. Тут значна· частина виборців не отримала заПРQшень на ви­ бори, не знала с'воїх виборчих дільниць . Потрібно зі всією КРИТИЧНіСТЮ сказати на ад­ ресу партійних оргаНізацій ВИliонкомів (секре­ Л . Л. Митринсьна, А. І. СОТНИЧеНКО), тарі продовжував доповІдач, що ці питання не знайшли принципового обговорення і партійної оцінки серед комунІстів апаратів цих органІв. Безумовно, ніхто не ставив перед собою метИ, добитися 100 процентів участІ у голосуванні, у виборах і красномовно відрапортувати. Але ра­ зом з тим таний стан справ повинен стати три­ вогою для первинних партійних організацій, ра­ дянських органів, ІдеологіЧного і партійного ан­

Не можна вважати правилыІмM 1 рацІональ­ ним розміщення деяних виборчих дІльниць в мІсті. Хіба це нормально, коли людина йде го­ лосувати через декілька виборчих дільниць, а не до найближчої БІля будинну? Яний настрій у неї може бути і що вона про нас з вами ду­ має в цей час?

Пройшли вони в гострій і напруженій бороть­ бі. Політична робота, проведена членами і кан­ міськкому партії,

Багнюк, Л. І. Фесенко, можна

них депутатів явно недооцІнила новизни і склад­

нотажу.

ви­

бори народних депутатів СРСР.

дидатами в члени

народ­

.,

,

ПОЛІТИЧНІЙ РОБОТІ-НОВІ ПlдходиЯк уже повІдомлялося. вІдбувся спільний ПJJе­ нум міськкому Компартlі України І контрольио­ ревІзІйної комІсІї мІської парторганlзацlї. який РОЗГJJJlНУВ пнтання сПро пlдсумкн внборів на­ родннх депутатІв СРСР і завдання партійних ор­

Ціна 3 коп.

у

~

стану справ

трудовому

Інформація громадськнх у

колективІ,

про участь формувань

попереджени1

правопо­

рушень. Оцінка результа­ тів спільної з правоохо­ ронннмн

органами

робо­

ти.

4. ОбмІн думкамн що­ до юридичного всеобучу трудящих.

Формування: пропо­ знцlЙ. критичних заува­ жень. Прн пІдготовці ско­

5.

рнстайтеся

літературою:

МатерІали ХІХВсе­ СОЮЗIЮЇ конференції Ко­ муністичної партії Ра­ дянського Союзу. Кнїв,

Політвидав

1988;

УкраІни,

вом

борьбн и

с

пьянст­

алкоголнзмом

внесеинн

••

ок­

н

дополнений в Закон СССР «Об уголовной ответственностн дарственное

нне .•.• ,

11

за

госу-

преступле-

«Правда.,

1989,

апреля;

.Зміцнювати закон­ ність

спільннми

зуснлля­

мн..

«Київська 21 квітня;

правда ••

1989, ~

Яковлев

тупность

н

«Правда.,

А.

«Прес­

правосудне.,

1989, 10

С. інструктор партії.

мая.

Підготував ГОРБЕНКО, міськному


нове

~ tторіикІ.

(ЗакІнчення.

Початок на

І-й стор.).

Партійної оЦІнки не отримало багато кому· ністів, які не голосували, а партійнІ органІзацІІ заводів «Торгмаш», порошкової металургії, не­ стандартного комунального обладнання, трестІв «Броварипромжитлобуд», «Броварисільбуд» та ряду іНШl!Х навіть не

вали причин цього. партійним

вивчили і не проаналізу­

Вважаємо,

організаЦіям

що

слід

первинним

проанаЛІзувати

участь кожного комуніста у виборах, пропаганді і роз'ясненні лінії партії і дати ВІдповідну оЦін­ ку. ПідХід тут повинен бути доброзичливим, але разом з тим вимогливим, щоб не допускати прорахунків у майбутНій виборній кампанії в місцеві Ради. Визначаючи сьогодні завдання по оволодінню мІськкомом партії методами політичного керів­ ництва, зазначив т. Рудак, слід сказати,

ЩО однією із форм ЙОГО є діючі нині при міськ­

комі партії ради директорів промислових піД­ пр_иємств і рада керівників будівельних органі­

зацій. Членам міськкому партії І. Г. Агапову та А. А. Руденку, які їх очолюють, слід більше

життя

2() ТРАВНЯ 1989 РОКУ

рівництва ,всШtIа сферами суспільного життя, як того вимагає квІтневий Пленум ЦН НПРС.

Первинним

парторгані'зацlям

аналІзувати свою лективу,

слІд

роль як ядра

розглянути,

чи

є

добре

вона

таким,

знайшлю свого місця в передВИ(jорній агітацій­ нІй роботІ, ДІЯЛИ пасивно. Правильно, що СЬОГОДНІ на пленумІ поставле­ но питання про полІтичні методи керівництва. Адже від старих методів ми нІби відмовились, а 1\0 нових ще не прийшли. Відчуваю це по собі.

про­

трудового

ко­

чи

здіЙ­

снює реальний вплив на життя колективу, ту громадських організацІй.

робо­

ПолІтична робота

У зв'язку з ЦИМ доцільно було б протягом року провести у Івсіх парторганІзацІях збо.Ри з

і

бувається?

Так,

план

року,

а

цій робоТі повинні проявити себе члени і канди­

дови.

члени мІськкому партії,

стан справ

проведеної

пропозицІй щення

глибоко вивчити

на мІсцях.

ПіДСУМJ\И

члеНів

ролі

роботи

МІськкому

первинних

було б підбити на

з з

питань

ненко

підви­

парторганізацій

засіданні

слід

бюро мІськкому

3мінити ставлення людей до можна

тільки

при

допомозі

вих справ. Первинним· слід справи,

визнати

із

них

над

важли­

ЯКИМИ

за

вони

црацівників,

р 06 О Т

ство­

рюють умови для зростання заробіТної плати, яка перевищує темпи зростан'ня продуктивності праЦі, а з іншого на ділі це схоже на бороть, бу із своїми товаРОIВИlробниками. НинІ

тільки

деревообробний

два

пІдприємства

комбінат

і

за­

вод уклали договори з міським управлінням торгівлі на реалізацію надпланових товарІв на­ родного споживання. Але 'іх доля 'в загальному

обсязі

надпланової

продукції

складає

лише

5

процентів.

Bi~

MicЬf\IКOMY

партії,

викон.комLв

люди

чека­

1-

правильному шляху

ретарі

слід,

MicЬf\IКOMY

І.

полягає

С.

Рудак,

А. Я.

Теплюк, член бюро,

ділом

Л.

А.

нізували

діЛОIВОМУ функції до

Грінчук

роботу

не

придаток

Б.

що

сек­

Я.

Нушнlр,

завіДУЮЧИЙ

оргвІд­

міськкому.

не

орга­

Номісії

по­

приступили до своє! роботи. Та й

ступеня,

їх дІй що

призе:млені

вони

апарату.' Думаю,

годні

потрібно

ва!,ь

звітів

денцій регіону,

тому,

по-справжньому

членів

і діапазон

такого

в

чекати

на

їх

не

і

звужені

перетворились

що

,від

перевірОК

комІсій

засіданнях,

а

і

в

сьо­

заслухову­

вивчення

тен­

в соЦіально-економІ чному розвитку ідеологічної і поЛітично! обстановки в

трудових

колективах

і

з

врахуваниям

цього

ви·

значення головних напрямків, вибору ефектив­ них форм і методІв партійно-політичної та ідео­ логічної роботи.

В

ЦЬCJму

значати

виборний

завдання

сьогоднІ вміємо

планІ

на

ділі.

доводити

апарату,

Слід до

потрІбно!

а

сказати,

кінця

даємо все на півдорозі. ваємося

орган

повинен

не

що

розпочату

навпаки,

ми

ще

справу,

ви­

І в результатІ не доби­

ефективності.

процеси,

що

відбу.ваються,

формально

беруть участь в прийнятті рішень. 3асlдання багатьох парткомів і бюро проводяться з пору­ шенням

строків,

а

то

і

взагалі

від

випадку

до

випадку.

Аналіз говорить

можуть

ки,

а

рядні

розглянУ1'ИХ про те,

вибрати

'більше

питання,

на

засіщаннях

питань

що парткоми і бюро не завжди

головні

наilIРЯМКИ,

скочуються властиві

на

больові

ДРібницІ,

громадським

точ­

друго­

організа­

фям.

партійних

ширення

демократії

повинно

йти

паралельно

з

безкомпромі'СНОЮ боротьбою з порушеннями трудової дисциплlнн, Із злочиннІстю. А у нас парторганізацІІ,

виконкоми,

трудовІ

колективи

послабили увагу до цих питань. Як наслІдок, на

проценти

63 -

зросла

кІЛЬtкІсть злочинІв,

на

120

крадіЖок державного майна, зросла кількість

порушень

антиалкогольного

законодавства.

Отже, час, в який ми живемо, віДПОВІдальний

1

не простий. І роботу ми повинні вести у вІдпо­ вІдності з його вимогами.

Першим

в обговореннІ доповіді 'Виступив сек·

ретар парткому ~озгонюк.

ВИбори

ми

ще

не

показали,

вмІємо

ми аудиторіями.

ють.

3

ИИЇJвської

птахофабрики

-

сказав

працювати

ИущовІ

з

збори

М.

він,

ІУl.

що

-

людьми,

масови­

ефекту

не

да­

виборцями потрібно розмовляти в їх ко­

лективах,

за місцем проживання.

В

передвибор­

ний період слабкою була наочна агітацІя.

Лис­

тівки,

випущені нашою друкарнею, невиразні, не привертали уваги. Але й це не головне. Го­ ловне в тому, щоб люди відчували постійну турботу про них, бачили, що будується житло і розподіляється

воно

ПОРЯДОК у торгівлі, лиць,

справедливо,

ведеться

ремонтуються дороги.

наводиться

благоустрій

ву­

полІпшується еколо­

гічна обстановка.

-

MIchKKOM

партії,

-

говорив

секретар

партбюро тресту «Теплицятехмонтаж» А. І. Тесля, -- правильно визначив свою передвибор­ ну тактику, яка полягала в тому, щоб не розпи­

стає ясним, що організаційно-пар­ роботу первинних парторганізацій, в тому

Ch'OrOAHi

тій,ну

парторганізацій,

На закінчення допо,віді І. С. Рудан сказав, що виборна кампацlя показала ще недостатньо високий рі,вень політичної культури наших лю­ дей, невміння їх корист~ватися демократією, а також формальну перебудову частини партійних організацій в умовах демократизаціІ. Нам необхідно ма ти на YlВазі. _що всІляке роз­

-

Принижена роль партІйних комітетів і бюро, його членів. У реальному житті вони слабо впли­ на

цехових

груп.

не

НедолІки в роботі виборного органу міської партійної організації передаються первинним організаціям, вони його копіюють.

вають

У зв'язку з 'цим необхї,дНО використати до­ свід, показаний в газеті «Радянська Україна»

як

ки­

на пер-

спективу.

і

числі і прийом в пар:тію, неможливо розгляда­ ти у відриві від загальних справ. Необх.ідно ви­ зн.ачwrи конк,ретні заходи по поглибленню і РОЗВИТНУ на пра'ктиці меТОДіІВ політичного ке-

ляти

сил,

а,

висунувши

одного

кандидата

сьогоднішнІ

труднощі­

що склалася, і кожен громадянин повинен внести свою частку праЦі в її оздоровлення.

Голова

винних

1

явище тимчасове і перехідне. ЖителІв міста і села турбує складна екологічна обстановка,

путатів часом

М. І. поліп­

в першу чергу проти малозабезпечениХ сімей, пенсіонерів. Сказав, що перебудова потребує ши­ рокої народної підтримки, але необхідно боро­ тися проти нацІоналізму і екстремізму. Потріб­ но переконувати людей, що партія стоїть на

ПІд рубрикою «Ножній первинній парторганІ­ зацП конщ>етну справу». Иомісія,м і відді­ лам мІськкому партії потрібно подумати, як цей досвід швидше впровадити в роботу пер­

як

бу­

об'єд­ складу

інтереси, не чинять опору проти вимивання на вироБНИЦТВі дешевих товарів, а це обертається

аспект, який створює·в очах людей авторитет M~цeBOЇ влади. ці напрямки були і залишають­ ся для нас пріоритетними. Про це говорилось і на ХХХІ міській паР'JIКОRференцlї.

запрацював

вуличними,

нізаЦій. Висловив занепокоєння зростанням Цін, бо трудові колективи, вІдстоюючи свої групові

будуть працювати найближчим

не

колективами,

шення серед населення роботи за місцем прожи­ вання, створення територіальних партійних оргз,­

'умов життя і продовольчого постачання, Забез· печення товарами широкого вжитку, розв'язан­ ня житлової проблеми, наведення порядку І дотримання соціальної справеДЛИlвості. Це той

з ГО.10ВНИХ причин ТОГО. щCJ мІськком орган політичного керівництва ще

трудовими

Секретар партійної організації ЖЕД-3 Шпаківський наголосив на необхідності

ють зрушень вже сьогодні. Іх цLкавить перш за все можливість швидшого поліпшення >реальних

Однією партії як

по­

ри втілювати в життя політику партії.

нОВІ ПІДХОДИ

міста-

світлотехнічний

зараз

партії повинен чітко, як того вимагалось на ХІХ партійній конференЦії, визначитись на. трьох основних напрямках роботи: політичній, органі­ заторськІй, виховній. І суворіше питати з кому­ ністів за доручену їм ділянку роботи, через кад­

ПОJlIІИЧНIЙ

завданням

От і доводиться

Підприєм'ства

вже

ку. міськкому партії, так воно ще не відповідає вимогам дня. МІськкому партії зараз доводиться працювати в дуже складних умовах. Всі недолі­ ки, якІ накопичилися в суспільстві, обертаються своїм негативним боком перш за все проти міс­ цевих партійних органів, бо вони найближче сто­ ять до людей, за все вІдповідають. НеобхІдне практичне розмежування функцій. Міськком

В життя

Виходить, що, з одного боку, турбуючись про своїх

що

Рад. Там повинні бути люди чесні, принципові,

3'Ї3ДУ КПРС-

зараз

спостерігати, як покупЦі бігають по місту з кар­ бованцем з надією отоварити його, а нічим. добробут

те,

які б уБОЛівали за своїх виборців, а не демаго­ ги, котрі б тільки ВДОВОЛЬНЯЛИ свої амБІЦії.

ра-.

талі в промислово::ті склала 4,7 мІльйона кар­ бованців) реалІзувалась не в мІсті і районі, а підприємствами

на

Що стосується політичного керівництва з бо­

час вся понадпланова продукція товарів народ­ ного споживання (а вона тІльки в першому квар­

відправлялась

увагу

динковими комітетами, неформальними наннями, кого б вони хотіли обрати до

подивитися на свої

тІ.

звернув

трібно готуватися до виборів до місцевих Рад. Необхідно радитися з партійними організація­ ми,

парторганізацій

конкретних,

Редактор газети «Нове життю> А, М. Волоши­

...

врахуванням

партії.

і цього кварталу нами виконано на 107 процен­ тІв. Це потребує зБІльшення зарплати. В той же

своІх відомств в інші регіони.

Потрібно

дати в

грошей склала Чому вона від­

минулого

це

-

змІЦнювати дисципліну, суворо питати з кому­ ністів, котрі діють всупереч політиці перебу­

3араз у нас багато кінців не стикується.

НаПl]иклад, річна емісія мільйонів карбованців.

органІзаЦій

валася з анархією і вседозволеністю.

пор'Я!Дком денним: «Роль партійної організаціІ як політичного ядра трудового колентиву». В

йоні.

10-11

партійних

спілкування з ЛЮДЬМИ, виховання у них полІ­ тичної нультури, щоб демокраТІя не ототожню­

впливати на СОЦіально· економічні процеси, глиб­ ше вивчити економІчну ситуацію в містІ

...

в

де­

путати, боротися за нього. І я радий, що саме Петро ФедосіЙович Волоха, якого глибоко пова-' жаю, став депутатом. Та передвиборна кампа­ нія вксвітила і недолІки. Багато партійних ор­ ганІзацій, і наша в тому числі, в якійсь мірі не

виконкому

міської

О. М. Іщенко

Ради

народних де­

підкреслив,

що

зараз

особливо необхідна увага до запитІв людей, зро­ бити все, щоб «розшитИ» наші вузькі місця­ поліпшити

стан

дорІг,

тепло-

і

водопостачання,

санітарний стан міста і житлового фонду, робо­ ту торгівлі, транспорту і т. п. Для цього наміче­ но ряд заходів, прийнято комплексний план благоустрою міста. Люди знають про нього, ВОНИ в основному розуміють,

розв'язати. му

сидимо,

-

в

ряді

випадків

наміченого. А цього люди, щати

не

що все

зразу

не

Але ми самі рубаємо сучок, на яко­ не

наші

виконуємо

виборцІ,

про­

хочуть.

Часто з вини служб виконкому і окремих ке­ рівників в орбіту брехні втягуються секретарі міськкому партії. голова виконкому. Наприклад,

на будинку ,N'Q 5 по вулиці 50-річчя ВЛНСМ обвалилася плитка. Начальник ЖЕО Є. П. Яришев і начальник ШБУ-50 П. Л. Тимченко за

моїм підписом дали людям відповідь, що до травня робота буде зроблена, але і палець об палець не вдарили. І люди справедливо обурю­

1

ються,

~каржаться.

Або взяти дороги. В якому вони

стані, гово­

рити не потрІбно. У мІсті 6 шляхово-будівель­ них органІзаЦій. ИоЖНІй доведено завдання. Во­ но Цілком обумовлене і реальне. Але до роботи до 1 травня при:тупило тІльки РБУ-4. Підливає масла у вогонь 1 ситуацІя, що сКЛа­ лася на прилавках міста і району. Якщо ми не вирішимо питання хоч би часткового самозабез­ печення

працівників

промислових

ПіДПРИЄМСТВ,

люди нас не зрозумІють і не підуть за нами.

3араз міськвиконком при підтримЦі міськко­ му партії намітив і здійснив ряд заходів для розв'язання житлової проблеми. Вже зроблено

заділ на 1990 рІк на 90 тисяч квадратних мет­ рів житла. Про всі наші справи, недоліки, упу­

щення людям потрібно говорити правду. Вони в

БІльШОСТі правильно розумІЮть, що реально, а що ні, відрізняють увагу і турботу, діловий під­ хід від бездушності і формалізму. Потрібно пуБЛіЧНО давати бій демагогам і кон'юнктурникам, залучати на свій бік людей. До чого приводить недооцінка моменту, який переживає зараз країна, реально показує ситуа­ ція в Молдавії, Грузії, республіках Прибалтики.

Ми цього допустити не можемо. В обговореННі доповіді також

голова райкому профспілки АПН дянюк,

секретар

парткому

брали

участь

Л. В. Слобо­

радгоспу-комбінату

«Налитянський» М. І. Ковалець, секретар парт­ кому радгоспу «30РЯ» О, М. Силеиlн, голова виконкому Літківської сІльської Ради З. Д. Шарафан, токар ПМН-8 тресту «БроваРИСіЛЬ­ буд» С. П. ПолІщук, вІдповідальний секретар міської організації товариства «3нання» В. А. осницький.


о о ttO~O О О О О О О О О О О О О 00.0 м.м.моооооеоо оо 00.010 ОО О 0.0000 t О ОО О О ооо о о. ооо., оо 0.000. о ооо ••• 0 о о о t О о ••••• о ••••••• о о о ..... о t О t О О О 010010 О о ••• о о

.... 20 ТРАВНЯ 1989 РОКУ ____ ) о 0.000 о оо о О. о. O~ о о О 0.00. t

НО В е

ж и тт Я

О О, О оо о о оо о о о о о о 0.0 10 О О О 10 10 t О 10 О О О о •• 0 •••••• о о о е. '1000'00'0' о О о о. о •• о О. о' о •• ,

ЛЮДИНА Аналіз стану злочннності і правопорушень,

Іх

статнстика

свідчать, що

мало

інтересІв громадян.

чотири

мі,сяці,

порівняно

три

-

,рази

крадіжок

Є вже й своєрідні до

цього

серед

«лідери»

що­

підприємств.

Зо­

При

цьому

насторожує

те,

піДприємствах

що на

самі не

що там, де відсутній на­ лежний контроль, від­ криваються широкі можливості для всіля­ кого

роду

вань,

зловжн­

махінацій.

повною

Це

мІрою

стосу­

ється й окремих ко­ оперативів, що діють на тернторіі району. І

ньому

вим

дер­

пияцтво,

рецидив,

фактично не нарощу­ в боротьбі з пияцт­

вом,

повністю

далеко не

можливості

особливо

проживання,

знижена

з

договором.

ко, П. І. Гай,цак та О. П. l{овалевський відтранспортували в Сімферополь і. там продали по 80 копійок за ItIлограм, .а вІдзвІтувались, що про­

Ті,

хто був позбавлений ВО­ лі за крадіжки, хабар­ ництво та інші корисливі злочини, не можуть бути обраними головою або членом правл.іння чи до складу ревізійної комісії,

дали в Бро.варах на рин­ ку по 50 копійок за кіло­ г,рам.

Таким

чином,

ко­

овій 'дійсний

Проте перевіркою виявлено, що осіб, яних приймають і обирають

вказані члени кооперати­ ву присвоїли частину ,Ви­

ють самостійно за ме­ жамн району, Що в

на

свою

чергу

справах

ням

статті

l{ооператив «Авангард» IJРИ райспоживспілці приховав доходи

ствах,

держпідприєм­

а

про

фактично

є

ді­

порушен­

11

Закону

кооперацію

в

СРСР.

ці

посади,

чином

не

коо·перативів

віть

немає

них.

згідно

Ііа

б

належним

перевіряють. аннетних з

яними

навести

У на­ да­

мож­

довідки.

доход,

а

ручки.

на

суму

тисяч

38

карбо­

ванців.

Словом, бізнес із зло­ дійським «запашком». Що стосується

кооперативу

« Урожай»

при радгоспі 60-РіЧЧЯ СРСР, то

імені він

свої

договІрні

по реалізації вої продукції також

по

у·мови

понадплано­ радго~пу, а

!Вирощуванню

та реалізації м'ясної і плодоовочевої продукції винонує лише на 10 про­ центів. зате I3СYlIIереч с'Та­ туту зайнявся торгове-

Вf:аСЛіДОК слаоного кон-

3Cl(pCMa, КООlll'!Jатив «Булат - Факел», створе­ ний рі'\{ тому при заводі «Факел» у l{няжичах,

тролю ністю

який

ська

надає

вакуу,мному

послуги

по

напиленню

виробів технічного і по­ бутового призначення, фактично знаходиться в l{иєві при Лисогорському

банно - пральному комбі­ наті. Усі члени К(І,lІера­ тиву кияни. ЧеРL':J це райфLнвідділ не має змо­ ги КJнтролювати його ді­ яльність,

тив

не

а

сам

ноопера­

відзвітував

Фінвідділом

про

перед

резуль­

ні

за обліном і звітторгово-закупівель-

кооперативи

лї:в» ,

кухня»,

«Дари

«Заїжджий

«Авангард»,

та

інші не

мог

«Грузинпо-

двІр»,

«Урожай»

виконують ви-

Міністерства

Сів СРСР і

галтерських

в

фін ан-

своїх бух-

звітах

підтверджують

суми

льно

закупівельною

-

ві,

всі

кооператори

і

сировини,

вируч;ку

,від

а

Отож і в цьому випад­

ку

контролюючі

воохоронні

кти,вно

не го роботу. Як

також

реалізації

рад,госпу

з

власної

дночас,

вони

за

даними

цей

жет. І за прикладами да- ким обліком

операцію в СРСР особи. яким судом заборонено займатися певною діяль­ ністю або обіймати певні посади, не можуть бути членами

кооперативу

від­

псВіДНОГО виду діяльнос­ Ті, залучатися до роботи

і

міськком

культури

та

доходи,

зменшу-

вати платежі в держбюд-

Во-

рай­

коопера­

чі карбованців.

ЗгїіДНО

з бухгалтерсь­

гативними

«Грузинеька

Так, кооператив «Дари полів», очолюваний О. І. J,вановським, 18 січня цього року закупив у ЛіТКіВСЬКОМУ радгоспробкоопі 6745 кілограмів картоплі по цІні 30 копійон за кілограм. Всю продукцію члени коопе- -

грудні 1987 року заку­ пив 17 тонн мандаринів. З них рерлізовано 11 тонн, tшо кlЛОl'рамів спиеано. Нестача стано­ вить більше 5 тонн на суму майже 20 тисяч ка,рбоаанців. Прот~ по даному фак­

рати ву

ту

В.

Лук'янен-

кухня.

райфІНВіддІл

в

перевір-

загальну

законодавства

Не завжди забезпечуються реальні гарантії та надійний захист конституційних прав і свобод грома­

за­

комсомолу,

дян. Зокрема заКОНні звернення гро­ мадян

мадського

вильної

поведінки

і

харчування

повинні

на

одержати

ви­

інших

всебічну

органів. питання

стану соцзаконності і правопорядку в містІ на розгляд ОДНієї з найближ­ чих сесій міської Ради народних депутаТіВ і на збори партійно-госпо­

сус­ непра­

1

дapcЬJ{oгo

активу.

правопорушень

М.

неповнолітніх. Тривожне становище щодо цього створилося в ПТУ-4.

ки ли

та

оцінку з боку відповідних Не зайвим було б винести

організацій,

повнолітніх. Недооцінюється пільна небезпека випадків

правильного

Вважаю, що всі цІ тривожНі симп­ томи

і

знаходять

підприємствах.

наслідками.

закладів

не

рішення в ЖЕО, управлінні торгів­ Лі, побуткомбінаті, комБІнаті гро­

Не виконує в по,внІй M~pi свої зав­ дання по координації і контролю за

сОстаннІм квартириих

не проводив, матерІа­ в слІдчі органи не

ГАРНИК,

проиурор

часом у краАIЖОIІ.

міста.

містІ І раАонl зБІльшилась кІлькІсть а також грабежІв. (3 газети).

переда,валиеь.

А

кооператив

прес.

при

суТі

«Екс-

об'єднанні

громадського

по

харчування

припинив

свою

роботу, про що свідчить ВЇіДсутність його звітнос­

ті У відповідних ()-prанах. Проте питання про його дІяльність або її припи­ нення досі не вирішено.

За минулий рік в мІсь­ кий відділ статистики не передали

ративи

звітності

Факел.,

«Будівельник., «Півник~, проте

.Ліра,., належ­

них

«Булат

коопе­

-

заходів

Малюнок

реагування

до них збоку контролю­ ючих оргаНі·в не вжито.

Нинішнього року число порушників значно збіль­ шилось. Серед них «Супутник,., «Славутич», «l{олібрl», «Ресурс», «Боок., «Стріла., «са­ ДOlВOД» , «Натураліст,., «Ясень», «Орбі'l'а». Водночас СВЇlДчила,

перевірка

що

окреМі

за­ ко­

оперативи зберігають свої гроші не в банках, а в своІх касах. Це, ЗОІ_рема, стосується ко­

оперативу

«Урожай •.

рушуючи

По­

відповl,дний

пункт статті Закону про кооперацІю в СРСР, ок­ ремі з цих формувань не

визначилн

тівкових точнІ

ся

розмірів

засоБІв

витрати.

в

на

го­

по­

що

по­

касах.

При ні

70

наявностІ в райо­ кооперативів за ми­

нулий рік і перший квар­ тал

но

цього

року

відповідно

ревірок,

кооператив Іх

леко ходити не треба.

М.

питання

спорткомітет.

відділен­

жливість завищувати ці- тив приховав від де.ржор­ ням Агропромбанку та ни на продукцію, прихо- ганів доходи на 3,6 тися­ райФінвідділом проведе­

відділ

Згідно з пунктом 5 статті 12 Закону про ко­

послуг

припинили

ініцІативи.

проДунції. Це дає їм мо- Фінвідділу,

важливого

пояснив стійно можуть знаходити­

надання

ський

статистини.

Ао­

за- голова кооперативу В. В.

вувати

мі­

по­

контролювати

про

в

пра­

збавлені можливості ефе­

даних

і

та

органи

тати своєї діяльності за минулий рік, Ее подав

роботу

-ки­

яни.

купок продовольчих това- Вітенко, рів

ді­

яльністю. База коопера­ тиву знаходиться в Ниє­

на

'l'Исяч карбованців.

природоохоронного

Ос­

що займаються навчанням, вихован­ ням підлітків, комісія в справах не­

А

140

Все гостріше стає в Броварах еко­ логічна проблема. Однак порушення

гуртками,

діяльністю.

діяльністю

трудо-

недостач

Проте адмІністрація підприємства замість викриття цих фактів, з'ясу­ вання причин і умов виникнення зай"малася їх прихcmyванням, фаль­ сифікацією документів.

Як результат, частина підлітків залишається поза процесом виховної роботи, що в свою чергу сприяє ви­ никненню в їх середовищі відхилень від соціалІстичних норм мораЛі з не­

ротьби з самогоноварінням. Серйозне занепокоєння викликає злочинність серед неповнолітніх,

згідно

ріЗНИМИ

корисною

цього

відділ

активність. бо­

різних

суму майже

об'єд­ вияв­

му.

спортом,

громадських

віДl!ювilДальністю.

прн

лено

громадських

оператив приховав від контролюючих органів

ні

вання. Приміром, tI тому ж нанні «l{иївтепJ1ЬНомуненерго»

зло-

літків

лишаються

пунктів охорони правопорядку в про­ філактиці правопорушень за місцем

право­

рефор­

Ряд керівників підприємств і ор­ ганізацій виявились неготовими пра­ цювати в умовах rласності, демокра­ тії, госпрозрахуRttу І саМОфінансу­

кажу­

виникнення

як

економічної

ди міста для охоплення дітей та під­

торонь

використо-

а також займати посади, П::J.В' я::;ані з матеріальною

не тІлькн. Деякі з ннх формально створе­

умов

забезпечення

рідко коли знаходить протидію з бо­ ку відповїіДНИХ служб міськвиконко­

суспільно

дармо­

На СЬОГОДНі ються зусилля вуються

вельного об'єднання, тоо його дирен­ ція, партійна, ПРОфСПілнова організа-

в

розкрадання

причин

формувань,

виробничо-торго­

ЗАГАЛЬНОВІДОМО,

не

питанні,

ми.

чинності серед молоді. Водночас недостатньо використо­ вуються і соціально-культурні закла­

їдство.

Так, секретар первинної парторга­ нізації об'єднання «l{иївтеплокомун­ енерго» Діденко був затриманий пра­ цівниками ДАІ за кермом службово­ го автомобіля в нетверезому станІ.

стосується

аналізують

визначають

профспілкові комітети самоусунулись від роботи по попередженню правопорушень та злочинності. Біль­

Що

не

процента вІд загальної кількості зло­ чинів. Цю динаміиу, як і раніше,

партійні.

ше того їх представники завжди в ладах із законом.

формування

У місті продовжує зростати чи­ сельність крадіжок власного Майна громадян. Вони становлять 27,8

«l{иївтеплокомун­

енерго».

згаданих

фї,громадські

ки підприємства "СТали по суті роз­ садником і явочним місцем злочин­ них елементів.

майна шляхом присвоєння або зло­ вживання службовим становищем. Чотири аналогічних злочини здійсне­ об'єднанні

ліз причин І

жавного та особистого майна своїх працівників. Як наслідок, гуртожит­

здійснено 7 крадіжок особистого та 4 - державного майна, в СПМl{509 - п'ять крадіжок державного

в

ве

ТРИВОЖllltиМВ'f~At8

крема в минулому кварталі робітни­ ками і службовцями виробничо-тор­ говельного трикотажного об'єднання

но і

педколективи,

пасивність і в та­

кому важливому

.-,,' .'.

соціаліс­

тичної власност~ та інше.

хвилює

з

відповідним періодом минулого року, удвічі зросла кількість пограбувань, у

Продовжується

кварталі по­ перІодом ми­

чи вже про міський відділ народної освіти. В міськвно не ведеться ана­

злочннносТі і правопорушень

збільшилась кількість соцІально небезпечних злочинІв.

За

МОРАЛЬ

нулого року майже в три рази. З року в рІк п'ята частина злочи­ нів припадає на школярів. Проте це

радянські органн, громадські організаціі, трудові колективн по суті формально поставилися до виконання постанови ЦК КПРС по дальшому зміцненню coцl­ алІстнчної законності І правопорядку, посиленню охоронн прав і законних

.......

О. О ае о ••••••••••••• е.е •••• е о о оо о о о оо о t О ОО О оо о о о о о О., м,.

яка зросла в першому рІвняно з вІдповІдним

заходи, вжиті щодо зниження рІвия' злочинності в нашому місті мннулоro 1 в пеРШ(jМУ кварталі цього року, виявилнся малоефеКТИВНI!МИ. Правоохоронні,

Внаслідок цього поруч із загальним ростом

з сторіІІка.

•• о о ~OOOOO о •• 00010 t

ЗАВО:Н

••• о ••• о о о 10 t О О ооо. 0.0 о ,- о о оо о ,О О О О о., о •• , О., M~

що

16

результати

ратуру І лише

йону

і

явно

в

7

пе­

мало.

проку­

не нап.рЗ1ВЛЯЛИСЬ. прокуратура ра­

після своєї

перевір­

ки

винесла

застереження

12

голова'М правлінь коо­

перативів про недопусти­ мість порушення закону.

м. помічник йону.

.яНИЦЬКИП. прокурора

ра­

Б.

Горбачевського.

НЕ ~ЮДЯМ, А ХУДОБІ u

идуть

деВІС1

продукти

з продовольчої бази ці

факти

вже

бага­ же на п'ять тнсяч карбо­

тьом остогидли, тІльки не керівникам міського уп­

рамІнна Проте

торгівлі. адміністрація

управnіННIІ,

очевидно,

хворіє на особливий вид rп:ухоти, IІКнА можна lCJIасифікувати як неба­ жання бачитн безпоряд­ ки в своєму відомствІ та чути

критнку

иа

свою

адресу.

же

lиакше

цlиювати

те,

ЩО

у рік в актах

з

роз­ року

ревІзИ фІ­

нансово-господарської дІ­ JIJIьностl вкаЗУЄТЬСJl на иезадовіnЬ1lU стан про­

довольчоl

баз!!

упраВJIlИ­

н" терrівлl, I1 непридат­ нІсть дп. ООеріrання про­ дУктів, проте все залиша­ e ....CJI по-старому. Ніхто І nаJlь.ем 06 палець не вдарить

для

з

від

часу

насеnення

через

«харч~

продовольчої

MicbKoro

ху­

бази

управління

тор­

гівлі вІдправлено товарів майже на 25 тисяч кар­ бованців. І ннні тут збе· товарів,

підляrають майЖе на

11

бованцІв. Закономірно питання:

які

не

реалізації, тнсяч кар­

ПОстає

як

же

pearyt

на ці порушення началь­ ИIfК управлІння торгівлі

С. С. Семак. А ніяк. Зарплату і премії він одержує

справно.

Та

І

ВИНІІ­

вживання

пере.

бо! у постачанні цукру. А ТilМ часом більше се­ ми тонн його здано на переробку. бо зберігався в

на

карбо­

серед

поліпwеНИJl

неВДОllOJlенн"

продукr

Bcboro добі

тисячі

кадри підіfрав «надІйнІ,.. .як, примІром, Н. Ф. Стельмах, котра притягу­ валася до кримІнальної вlдповlдаnьностl за зло­

справ.

Час хає

7,5

же на ванців.

ріrається

Бо як

стаиу

ванців, ікрн кабачкової - на 1239 карбованцІв, рибних консервів май­

непридатних

умовах на базі. Через не­ правильне зберігання 1 псування здано на годіВ­ nю худ061 соєві боби май-

І порушення правил радянськоl тор­ rlвлі, працюючи директо­

ром універмагу. Нині во­ на виконує обов' язки го­ ловного бухгалтера управ­ nіння торгівлІ. ВоІстнну

-

«рука

руху

миє,..

Ю. КУШНІРЕНКО, помічник

міста.

прокурора


нове

сторlНК4.

4

життя

........

Абонент М

."іІі

@ . . . ."

симпатична,

йозна.

житлом

ально

личезну

адинокий

ВЕСНЯНКИ ... В КИЄВІ.

та,

що

їм

сягають

корінням

сво­

в

до­

історичні язичеські до­ християнські часи, збіглися з першотрав­ невими. І, можливо, вперше за останні де­ сятиріччя свято зуст­

річі

Весни

і

святкувалося

Сонця воістину

всенародно.

респу6ліl канськаму «Весна красна»,

У святі

арганізованаму Міністерст­ вом освіти УРСР. Укра­ ЇНСЬЮiJМ

тава РИС'І1вам

ОХО-.

стерності

з ТеРНОПіЛЬЩИНИ, «Дуда­ РИК», «Любисток» з Ииє­ ва, Музичів, Гнідина, Обухова з Ииївщини. Та особливого успіху і любові

киян

надцяте:}ю невтомних

зажили

два­

осюдисущих учасникіВ

фольклорного

і з

ансамблю

А третього дня в

акто­

школи

NQ

З

області,

взяли

участь

близько

десяти

фольк­

ряд би»,

з

усієї

Особливо

добалися

присутнім

«Ласдкання гра «Вовк

пастуший

ж з

«Метанка»

і

Ииєва і пагарби

області. Зелені і галявини ГІд­

стільки

Броварів.

рес­

публіки

характером

вони

їх

На

веснянковий

обряд Броварщини у на­ ших гуртківців поки що в стадії запису і вивчен­ ня,

тому

зати

танок та

не

змогли

йаго ні

наших

пока­

гостям,

А

зусиль

єднатися

ні

чому б не

при­

школярам

ін­

ших шкіл міста і району? І

вже наступного повести веснянкові па

нах,

левадах,

скверах

і

Броварщини.

будинку

NQ

піонерів

і

З.

На фото: під час одно­

го

з

виступів

Києві.

Фото А.

Ве-

«Фесі»

у

КОЗАКА.

зованих

створювали

народним

фесІоналізМОМ»

зі

мнаю,

не

нати, лам,

схильнаю

з

жін­

до

пав­

забезпеченою жит­ 'мешканкою міста

аБО' 'Району.

«про­

Пра

характер

важений. никам.

рад, якої

BpLвHa­

Працюю Люблю

рабіт­

сад,

га­

не цураюсь будь­ робати. Живу в

Броварах.

дробиці

Всі

інші

при

-

па­

зустрічі

Абонент .м

з

кольору

волоссям,

ба­

познайомитись

з

жита

жає

КірасИlВИМ,

ловіном

40

не­

хоче

ма­

який

Молода тей, не

жінка,

без

середнього схильна

житло·м

до

(окремий

БУ'ДИНОК з усІ.ма зручнос­ тями), за характером

-

снравеДЛИlВа, ра.

Хочу

чуйна,

з

п.риємною

нішністю,

віl!ЮМ

вернути.

га

пачуття,

б

вікам

від

ти

21.50

40

дожнього

М

депута­

музичиого телефільму

участю

ху«Мій

заслуже­

Молодий років,

зріст

ружений тверезий

артист"н РРФСР О. І(амбурової. Сьогодні у світі. «Прозріння». Фільм-балет на музику Т. І(огана. Пре.

75

чаловік

З3

см,

од­

177

22.55 23.10

м'єра,

ПРОГРАМА

не був,. веде спасіб життя.

Про себе: вдова, за 40

ництва. Скра-мний, прос­ тий, дoбjpозичливий_ Хо­ че познайомитись з по­

Молада, струнка, незвичайнаї вроди і фігури

народні

НОІ

Абонент

Живе в селі поруч з Броварами, має вла'СНИЙ будинок, ,працює на

М73

Час. Говорять СРСР. Прем'єра

Te~Tp».

років, .без шкідливих звичок і фіЗИчних вад. Згодна на знайомства з уДівцем (діти не будуть перешкадаю).

Абонент

м єра.

21.00 21.40

жи­

ла, як більшість... Та без кахання життя тьмяніє. Бажаю пазнайамитись з чаловікам з серйазними наміра:ми (без надмірної

еко-

В. Тендряков. «Хліб для С,?баки». Телевистава. Пре­

19.50

зов­

зї!рка

І

номіка.

ЗЗ-38

ва

Сьогодні у світі. Автопортрет. Ми

18.45 19.00

середнього

років. Відпавім на лист з фотографіЄЮ, як.у при потребі зоБОlВ'язуюсь по­

давнО'

солька»-.

доб­

познайомитись

чоловіком

фільм.

народного ансамблю «Лада». У світі тварнн. Новини. Грає А. І(нязєв (віолоичель). 16.15 Сільські 'Горизонти. Пре­ м'єра док. фІЛЬМІВ «А у полі Вітер., «С1Льське гос­ подарство». Юножурнал. 16.45 Хвилини поез ії. 16.50 Новини. 16,55 Дитяча година. 3 уроком французької мови. 17,55 Прикмети фестивалю. 18.25 Мультфільми «Олексієві казки», «Бабусина пара-

повноти,

забезпечена

Художній

11.50 15.30 15.45

ді­

,матеріально

зросту,

предивна­

зустріч».

зросту,

та

ЦТ

11.10 Новнни. .11.20 І(онцерт

74

3даєтыс,' для нраси життя є все, нрім кахан­ ня. Без ;ньаго заміж не піду. Якби не мерехтли­ цьага

ПРОГРАМА

бітнича.

Абонент М

ТРАВНЯ

6.30 120 хвилин. 8.35 Мультфільмн «Тарганище» , «Мийдодір» . 9.10 Футбольний огляд. 9.40 «Перша зустріч, остання

чо­

років,

22

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

стиг­

ст,РУНКИМ

ДО

І

ти в житті' вірну дружи· .ну. У мене двоє дітей­ ПіДЛі'І1Ків. професія ро­

з

72

30 РОКі'В)

лого

себе:

раків, зріст 177 см, фі,зична здоравий, непиТУЩИЙ,

(за

розкішним

58

пораду­

Імстичева, ЮсанівЦів,

ПОНЕДІЛОК,

жінка

питущим,

N2 71

не ображаюсь. Житлам забезпечена. Освіта ви­ ща. Діти дорослі.

вали колективи з Підви­ сокого і Русава, з Івано­ Франківщини, з Закарпаття,

сер­

бажає

років, середньаго зросту І повноти, на завнішність

ат­

мосферу стихії справді народногО' дійства. Високим рівнем автен­ тичності,

намірами

повнати),

ропарку, Музею народної архітектури та побуту, Хрещатика стали місця· ми водіння традиційних веснянкових хороводів, дитячих ігор і забав, які на відміну від заоргані­

Янща з

Пазна'Йамлюсь каю,

парках

гуртка

матері-

чаловік

Абонент

галяви­

об'єднаного

фольклорного

ШКОЛИ

року хоро­

М. ХАП,

керівник

об­

«Феся»,

інші.

до

спо­

да худа­ і вівці»,

виконання

Бро­

буду рада. Було б добре, щаб ·був забезпечений житлом і незалежний від сімейних ООс'тавин.

мог­

перевершили.

жаль,

варах.

нашого міста Відбулася ~варча зустріч юних фольк­ лористrв з Воласянки І

груп

за

води

рони пам'яток історії та культури, Музеєм народ­ ної архітектури та побу­ ту України та силами громадськості Києва і

лорних

школярів

броварчанам.

.

тради­

сер­

в

і

познайомитись

ли б пазаздрити й про­ фесіонали-акадеМіСти. А

«ФесЯ» Волосянківської восьмирічної школи CKQлівеького району Львів­ ської області, які з~ три дні провели сім виступів у Ииєві, ПИРОГОВі, Бро­

вому залі

гуртка

ційних танців та обрядіВ важко переоцінити. За­ палу, виконавській май­

А У БРОВАРАХ? Цьогорічні традиційні великодні свя­

роботу

відродженню

CBOЇ~ і

забезпечена.

йозними по

В

постійна

Мешнаю

варах,

•••

ро­

54

лагідна,

доброзичлива. пачуттях

РОКУ

1989

70

Оди.нака жінна, ки,

ТРАВНЯ

20

16.30 16.45

ною

чи

IвіДПОВіДНОГО

яка

б

стала

17.05.

рою дружинаю. лавнІша вимага

бутньаї ність

у

сується

-

чес­ ста­

взаємин

про

Шев­

формаційний

випуск.

19.00 Актуальна камера. 19.30 Час рішень час Покровський

кар'єр

дій. Дні­

на

пропетровщині.

Прем'єра

20.00

телефіЛьму «Хай

буде вам по Вірі вашій» (про Лікаря,психотерапевта А. М. І(ашпіровського). 20.30 Довір'я. Огляд листів. 20.45 На добраніч, діти!

Найга­ да май­ ща

популярний

.

«Розповіді

18.00 Грають ю"і музиканти. 18.30 На київській хвилі. Ін­

доб­

всьаму,

Науково

фІЛьм

віку,

обраниці

«Шкільна

ченка».

жін-

вірною,

Новини. Фільм-концерт

оперета».

одному з підприємств міста, пеірЄ>До,вИR вироб­

рядною дівчиною

YKPAIHCbl(oro

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

21.00 .Час. 21.40 Все про кіно. 23.00 Вечірні/! вісник. 23.30 Звучить романс.

двах.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

Більше

ДИВОСВІТ

рівники

гають

ПЕРЕХОДІ Останнім часом у під­ земНий перехід, що У Броварах на «розвилці», із задоволенням поспіша­

ють і діти, і дорослі. Іх привертає

вітрина

із

велика

акваріумами,

де виграють всіма барва­ ми веселки декоративні рибки. Тепер

треба

щоб

їхати

Тут

та

карм,

при

ливий

придбати

расли.ни.

потребі

дабразич­

дасть

їм

допама­

праявити

здібнасті

в

свої

конструюван­

ні і винахідництві, засто­ суlвати на практиці адержані знання.

Стала в

кінці

вже

традицією

навчального

po~y

правадити агляд-звіт ра­ боти технічних гуртків. Цьаго ра'зу виставку сво­ їх робіТ юні техніки при­ святили Дню нараджен­ ня Всесаюзної піонерсь­

:КОї організації імені В. І. Леніна. На

виставну

предста­

вили сваї работи ві:д наймаладших, класіВ,

да

нів,

такаж

а

учні

2-3

старшоклаени­

вихаванці

ПТУ і технікумів.

широкий діапазан ді­ яльНОСті наших дітей. Від маделювання існую­ чих зразків до самастій­ них розробок з радіа­ електраніки побачили відвідувачі на виставці. Цікавий механічний

експанатманіпулятор

прадеманстру'вав днамадельнога

нції

член

ryprKa

су­ ста­

юних техні'нів (СЮТ)

учень 8-га класу шкали N!~ 6 Леан Ід Лебединець. Практичне застосування в робаті мають радіови­ мірювальні

прилади,

ви-

Характерна, ними

цінами.

такаж

різне

бітничого

в

радіоконст­

рунторському

СЮТ, школи відвідувачами ми

виставки

гуртку

NQ 5. і

Перед

учасника­

продемонст­

.рували сває вміння кар­ тингісти, ракетамоделіс­

ти,

автамаделісти.

Переможців

виставки

була нагароджено дипла­ мами міськага відділу народнаї асвіти та Цінни­ ми

призами,

кааператив

Р.

ща

виділив

«Енергія».

ІЗМАПЛОВА.

На фото: Леонід Лебе­ динець

демонструє

ні'ІНИЙ

маніпулятор;

коративну пу

внготовНJIИ

гуртка

початкового

любителів

декоративна

лампа

учениці ШКОЛИ М 8 Люд­ милн Павлик. Як правила, витвари юних

зір,

техніків милують викликають естетич­

не

задо,валення,

лав~е

-

неНІСТЬ,

сна

меха-

а

вселяють ща

тут

знаходять

діти

га­

упев­ дій­

себе.

Фото автора.

її

таКІ

молюски?

.

дожній

телефільм

з

Ху-

субтит­

рами.

13.30 Новини. 13.55 Служу Радянському

Со.

юзуl

17.05 Екранізація творів. А. Че­

хова. «Дещо З губернського ЖИТТЯ». Художній теле. фільм. 18,35 Новини. 18.45 «Генерал Топтигін». Мультфільм. 19.00.ДалекнЙ Схід», ЮНОжурнал.

Телестудії Міст РРФСР. Програма Челябінської сту­

19./0

дії

телебачення

Му

.Гімнасти

20.00 Вечірня казка. 20.15 Прем'єра док.

телефіЛЬ­ Владими-

з

ра»-.

21,00 21.40

Час.

Говорять народні депутати СРСР. Екранізація творів А. Че­ хова. «Дещо З губерисько­ го ЖИТТЯ». Художній теле­ фільм.

21.50

23.00 Ранкова

пошта

(повтор).

Колектив респуБЛіканської бази Держагропрому УРСР

внсловmоє глибоке СПіВчут' тя своїй СПівробfтниЦі

товар

ХИЖНЯІ(

держав­

рибалавЛі.

тех-

і

11.05 Російська мова. 12.05 «Свята дитинства».

членн

прак­

у

де­

Hi'IНOГO моделювання, який ведеГ. Д. Кол~с­ ник;

класу. мова. людина

10.35, .11.35 Біологія. 6 кл. Хто

настільну лам­

Юрій

знаряддя

Історія. 8 кл. Союз боротьби за визволення ро_

9.05 Італійська 10.05 Соціологія:

Галині

ні у зв'язку батька.

Иааперато­

мають

фільм.

робота.

готавлені

ЦТ

8.35, 9.35

і.,нені В. І. Леніна

неаБХіД­

ща за

ПРОГРАМА

8.00 Гімнастика. 8.15 Науково-популярний

Всесоюзної nіонерсь"ої організації

пораду.

реалі:зується

ри

гуртків

На відзначення Дня народження

рІзномаНіТНИЙ

консультацію,

дажу

ри­

дагляду

_прадавець

тичну

світу.

е~затичні

Люшненка ну

Ниєва,

предмети

ними,

не

домашній

підводнага

можна

бо~

А

да

паповнити

кутачок

за

6Р()Jва.рчанам

ЗВІТУВАЛИ ІОВІ ТЕХНІКИ

дітей

відвідують технічні гурт­ ки шкіл та пазашкільних устанав, де вчителі, ке­

У

увагу

тисячі

зі

ФедоріВ.

смертю

її

про­

для

.

Редактор

А. ВОЛОШИНЕНКО•

М. АНДРІИЧУR. . «Новая жизнь» орган 5роварского городского І(оммунистической партии УкраинЬІ, город­ ского и районного Советов HapOAHblX депутатов І(иев, ской области, (На укра'инском ЯЗЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНІ(О. Газета ВЬІХОДИТ с 17 апреля 1937 года. Дни BbIXOAa: вторник, среда, пятница, суббота. комитета

Броварська

друкарня

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Київська область, М. Бровари, вул. Київська, 154. Телефони: редактора 4-03-76; заступннка редактора, віддІлу партІйного ЖИТТІ! - 4-04-61; відпові)l,а .. ьиого секретаРІ', Відділу сІльського господарства 4-23-26; відділу промисловості І соцlальннх питань 4-02-92; відділу листів 1 масовоі роботи 4-04-81; відділу радlо­ іиФоrмацН ~ 5-13-91. Київc:wtого

омасиого упра.влінн~ у справах видавннцтв, поліграфії і книжкової A~ Jl:рукаРIІI: I(ЮВСЬJCа область, М. Броварн, вул. Київська, 154.

торгівлі,

Індекс

6'285.

Друк офсетни!!. кований

аркуш.

Обсяг

І

Тираж

примірники.

ЗаМО8JIення

N. 2959.

дру­

16.304

#81 1989  
#81 1989  
Advertisement