Page 1

. . .В!!!!!!!!!!!~~~----!!!!!і!!!!!!!!!!\І!І!!!!ІІ!!!І!!!!!І--!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!ІІ!!!!!!!!!І!!!!!!І!!І!а П РОЛ ЕТА.~ І ВСІХ КРА ІН, ед НА АТ ECSI І І

'!

ОРГАН

•··• Х..:

&РОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

І

~ІСЬКОГО

РАЯОННОІ

РАД

КОМІТЕТ~

НАРОД,ННХ

~ ·~rа~та· виходить з t7 квітня -1937 року* Н. 81 (7162)

*

КОМ~ НІСТИЧНО І П А.Р Т ДЕПУТАТІВ

ГJ'ятниця,

травнн

23

11

КИІВСЬКОІ

~КР А ІНИ, 05ЛАСТІ

1986

року_ · ,. Ціва З коn.

П'ЯТИРІЧЦІ. ЕНЕРГІІО, ТВОРЧІСТЬ

ВІСТІ З ПОЛІВ

На картопвниих ппаитацінх

Пjдбито

'"'

п

Трудівники rосподароtІ районного агропроІІНСJІО-

вого об7єднання

д· с у м к и

1

ють

РОБОТИ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ

Мацжеrи.

Васипя

Тепла

зупьтатlв

серед

актиJ)но ~пючипися в бо­

ЗіЙНЯТИХ

Ііа сІ,вбl зерно­

за:

докпапи ч

допю

ВИХ,

урожаю,

мапо зусипь до

строки прс:~вЄсти веlь комппекс робіт. Взявши

періоду

не

весняного

завоювавши

Червоний кому ·

перехідний

вимцеп

· його

до

нього

міськ­ він

у'l'­

завер-

шення

весняно-попьовоУ

кампан1У

1; не

·

поступився

у роботі нl'nеред ким. ·Н~ садінні капусти найкраще потрудився комсомольсько

-

нізаторів

у

скпад!

меха­

. Другий МіСЯЦЬ ПОСПіJІЬ вона виборопа першість в

над~й в fi групі корів -ста­ новив у квітні 395 кіло~ грамів молока. що теж значно більше запланова·

трудовому суnерництві се­ ред комсомопьцtв, опера­ торів машинного доІння господарств району. В квітні трудівниця одер­

Замикає

кожноУ корови.

закрlnленоІ за нею. групи в- середньому на 108 кl· пограмlв мопока більше

.

ного.

Сf(ред

·

.

тріо

Собопь nрисуджено

перше місце за: підсумка­ ми минулого місяця 1 на­ , rороджено грамотою мlс~к-' кому комсомолу. •

З цікавими ле~ціями

ХоропОпк · авторитетом у цеху~

Одне з питань, яке по­ сrІйно перебуває . в полі зору членіВ · міської й первинних органІзацІй то­ вариства сЗнаиня•.- про­

КПРС

паганда матер1аJі1в XXVII з'іздУ КПРС. Причому лектори цих організацій, а також наші rбст1 лектори обласноІ; респуб­ ліканськоІ й всесоюзноУ оргавізацій товариства.

Вlрозуб.

·науновці

з· м•ста Києва чи-

Ниів­

Г. М. Цвєтков. Вtн висту­ членами

трудо­

вих колективів · заводів порошкової металург1І

імені 60-рlччя РадянсакоІ Украіни. свІтлотехнічно­ го. заводобудlвного номб1~ вату, радгоспу-комбінату сТепличний•. · · Не менш цікавою була лекція кандидата юри­ дичних ж

наук

викладача

навчащ.ного

за­

кладу С. В. Ісаковича про

радянсько · американські

ТеЮІ, ЩО СТОСfЮТЬСЯ ЖИТ­

стосунки

зовнtшиьополlтичНJ. теми. Нещодавко, наприклад.

-

посіяно

посІяно

овочів .

Імені Кірова сА!tанrард~ сПлосківськнА~ «~аворнцький~ «Гоголівський~

-

посіяно

кукурудзи.

100,9 99,9 98,9 98,8 96,4

ярИх.

трет&

У процентах до

досходо-

пnантаq~І.

ворицький•.

· кий•.

- ,

плану) .

123,5 100,0 140,0 107,9 111,1

83,3 66,7 96,0 50,0 100,0

пnз сРудня~

«Пухівський~

«КР!!Снлівськнй~ імені Докучаєва «Жердівськнй~ Jмені бО-річчя СРСР сЛітківськнА~ «Русанівський~ По

раіІону

.

Рішенням райвиконкому від 19 травня 1986 року призначено вибори до районної Ради народ­ ·аих депутатів дев'ятнадцятого скликання по Руднянському ви-

єць.

вона

дозволила

ще з'ясувати

окремі

кра­

пи·

міжнародної полі­

ще

раз

nереконати­

ся в миролюбності nомис· лів і дІй радянського уря­ ду.

Є. ЛИСЕНКО, референт мlськоІ ор­ rаиІзацtІ . товариства

сЗнаинs•.

І

. ЗустрІЧ

з .целеrа-rом

з'їзду Глибокий Інтерес у Пе­

,етапL Працівникам рад­ госпу 'імені. Щорса. перед якими виступав попlтбо-

дагогів музичних шкіл міста викликала зустріч

з делегатом

XXVII

з'їзду

. 76,4 100,0 94;2 100,0

/

так.

го­

ворив Петро Федосlhви'І. щоб кожну нашу справу -...: велику 1 малу відзна­ чали діловий творчий\ nід· хід. цілеспрямованість. прагнення домогтися найрезультатів.

неділю

Від цього залежатиме здійснення тих грандіоз­ них накреслень, які визна­

чив XXVII з'Ізд КПРС. З цікавістю слухали пе-

по

РАПО.

від

артоа.d

ГОСТРИП СИГНАЛ

ПОРУШУЮТЬ ГРАФІК РЕМОНТУ

належно

до цlєІ кампаніІ годні них

силами ne· Демченко, Л. Є. Уж· невеликий

концерт .

Зустріч з делегатом з ' ізду Компарт1І УкраІни - ще ОДИН захіД, ЯКИЙ кращому

вивчен­

, музичних матеріалів XXVII КПРG і XXVII з'Із· ·

педагогами

шкіл

сорти

чисті

готувапися

в1Дпов1дальІІоІ вже хоч сьо­

1

можуть

вивести

ar·

реrа1'И на Заготlвпю зеле­

ва.

ню

аrроІіом

щипи

дагоги 1 розnовідь П. Ф. Волохи про те. як розпо­ чав перший рік ХІІ п'я­ тирічки колектив радгос­ пу сПлоскlвський•. про перспективи здійснення 1нтенсифікаціУ сіJІЬськогосподарськоrо виробницт­

сприяв

ра.ІЦІІ

Вони

Днями у районі розпоч~ нуться зелені жнива. Пра.· цівники переважно! бl.Ііь· шоєтt господарств Вровар­

РАПВИКОНКОМ.

ставиться

картомі. бур'янів.

79,6

замість ви­

Після цього дагогtв Є. І . І. В. Сучковоі. , вtй було дано

·гектарах площі

В. КОВАЛЬVК,

.

визни в підході до ви­ значеQня економічних 1 со­ цtапьних завдань, яка па­ нувала на форумі кому­ ністів республіки. Зав­

495

вирощуються

67,0 100,0' 83.4 100,0 60,8 84,0 79,7 84,0

102,0

булого депутата на 22 'Червня 1986 року.'

сутнІм про ту атмо­ сферу 'зацікавленості, но­

вагоміших

N!! 70

інших своє·

тар.

.

борчому округу

Номпартії України ди­ ректором радгоспу сПло­ сківський• П. Ф. Воло­ хою. Він розповіІі при­

дання

89,5

та

5

94,8 122,2 101,7 94,8 94,8 94,8 94,2 ll3,3 94,0 102,0 92,7 119,0 89,7 98,7 72,8 87,5 86,9 95,0 85,4 . 109,7 83f{ 90,0 88,1 80,2 78,7 78,6

«Зоря~

племптахозаводу

сРудня•

мів сtтрину на кожен rев~

Фото Б. Удовііч.Ьа.

сВеликодимерськиА~ імені Мічуріна «Бобрицький~ «Заплавний~

сЗа·

сГоголlвс:ь·

часно внесли гербіциди: у середньому по кlдоІ'})а·

На зиlмку: Ю. Я. ВІРОЗУБ.

.n·o а 1домлЕн н ~

сучасному

·на

Дошці пошани.

знають ' 1 поважають

rрафа

(Перша друrа

тики.

викладач

перед

Якович

центру держстатистики про х1д пмьоввх робІт у rосподарствах району на 19 травнs ц. р.

nрочитав

тають пекцІХ не тіJІЬки на

ТЯ иашоІ краУни. апе й на

Иоrо

Юрій

аВЕДЕНІLИ

тавня

держунІверситету

хnlбороби про­

перший

обробили

На

КПРС на сучасному етапі

цього

корвстуєтьсs

инка ливарного вИробництва. Цортрет передовика вміщено ва заводській

ва пl~ивмствl як хорошоrо модель-

О. НАГОРНЮК, заступввк завlдуючоrо ВіддіпОМ КОМЄОМОJІЬСЬИЦХ орrавІаацІй м1~к­ кому ЛКСМУ.

пав

4

заводу сТорrмаш• f4weиirX:X:VI з'їзду

йону оператор машинного доІння радгоспу імені Ні· рова Тетяна Газенко.

ського

де

сорти

цій чиста від бур'янів. Ме­

Jіlдер.Ів

стратегію

ппощах,

ранні

ханізатори paдrocdlв

.

кІлька . цікавих пекцій · npo

на

Нині на всІх ппqща:с ее­

молодих доярок .· ра·

міжнародну

а

ленtють др)'жн1 сходи · JСІ~ топл1. Бlпьшlсть планта­

плану.

Н.

гонах

розпушили ГРУ~!'. це сприяло швидкому росту РОСЛИН.

мlськоrо ІвфОрмацtйио~обчислювапьвоrо

Імені 60-річчя СРСР Єва Баран. Середньомісячний

важпи­

господарстві двічі до ~

дtв

..

молодий оператор машин­ ного доіпня з ражгоспу

цю

вий обробіток . У кожвому

Першість присуджено також механізатору рад­ госпу сРусанlвський• Сергію Вlричу, який на сівбі моркви теж значно

На другій сходинці п'є­ десталу трудово! слави

с:а·

саджа.пьн1 аг­

картоплІ. водили

справив­

~спішно лідирує · в соцІuіСТJІЧJІому змаrав­ вІ ва приз Герт~ Coцtam­ cтJI1JIIol ПрацІ М. З. п~ тай ммода доарка радrос­ пу · сЗорs• Шва . СОбопь.

квtтнІ

останнІХ

вирощуються

Переможці весняних ПОJІЬОВИХ робіТ будуТЬ удостоєні нагОрод міськ­ кому ЛКСМУ.

Володимира

Жапа Щд

регати.

ся на чотири ·· дні раніше намічених строків.

завдання

на

.працювали

Валерія

завданням

виконапи

Ще

пдемпта5QЗа­

ск.цадl

перекривав

моподіж­

ний екіпаж з цього ж гос­ подарства

в

в

своєчасному

ву ділянку роботи,

Кощія, Олександра ДЯ­ ченка та .Миколи · Білоуса, який з покщденим на

130-

Першим

комсомолу.

римуіІав

ний•

виконував

змінні завдання на

процентів.

рону

молоді

На садінні . · картоплі добре потрудився комсо­ мольсько-молодіжний екl· паж з радгоспу сЗаnлав,

1'40./lодий механізатор ра"'­ госпу «Красипlвський• Михайпо ЧуіІяк. Працюю­ чи на . nіДготовці грунту.

135

ре­

екІпажів.

центіВ.

знижував Ух

комсомолець

ВЩ'омих

та Сf;!ргlй Чупахін, які ~ щоденні завдання пере­ темпи. кривали .на 20-25 про­

високі

nJІoЩl

дlнню бульб. Механізато­ ри радгоспу «Заnлавний•. сАвангард•. 1ме111 Щор­ са майже на два ,тижні раніше проти м11нулоrо

воду сРудня• СтепаіJ Бан­ щик. Btтantй . ПробИтюк

.мальнt

протягом усього

Дя·

домог.цИСя

трактористи

того, щоб вчасно. в оцти­

·

..

Найбlпьш

3

роть()у

Ми~пи

погода

сприяла

Сліп­

ченка,

та

ц

гектаріВ. НаАбШ· ше ІУ в радгоспі с ГoroJdl.. ський• 850 rектар1а.

·

Ударною працею озна­ менува.пи стартовий рік дванадцято! п'ятирічки мопоДІ хпlбороби району. першщ. днів весни вони

ченка

картоплю

3000

ЕКІПАЖІВ НА ВЕСНЯНИХ ПОЛЬОВИХ РОБОТАХ

з'їзду ЛУ Компарт1І УкраІни.

·о. dимволя.

кормів.

Цього не скажеш про колектив радгоспу сЖер· д!вський•. де через недо­ статню оргаи1зац1Ю ~ мотних робіт агреtатк все ще комплектують 1 регулюють.

Дещо запізнилися з ан· конанням графіка ремон· ту кормозбиральноІ технl· ки 1 в радгоспах ІменІ

Докучеєва, сЗорЯ•, сГо­ rолlвський•. сЗаІЦ>рНЦІr­ кнй•. Факти ке на корнсть Інженерних служб зrада·

них господарств. Ім не­ обхідно зробити все дпя усунення недоліків у про· веденні ремонтких poOlf. Адже вІд готовності щнІ~ ки величезною мІрою а&•

лежить борОТЬба аа моло­ І<О

1

ля

урожаю.

прирости тварин. до­

В. МОРОЗ, Го.ІІОВRИЙ Іоивоrо

.

вирощу•;

IDcaep

...

8І'рОІІрОІІІІС.

воrо. об'8АІІІDІІ


*

J 8'f0p1

23

тр&ІКSІ

року

1986

сНОВЕ

ЖИТТЯ»

.

І

РО6КОРІВСЬ~Я ПОСТ ПОВІДОМЛЯЄ

ВСЕ ЧІТКІШИМИ СТАЮТЬ КОНТУРИ ·ДОМ ОБУ ДІВВОГО д ОСИТЬ

не

nобувати

на домобудІвному комбІнатІ кІлька тижнІв,

вІдразу ·

:1

якими

переконуєшся.

·швІІдкнмн

темпами

він епоруджустьея. . Там, де нещодаІІно був фунда­ мент. виросла коробка майбутньоtо ввробнвчоl'Q пІдРоздІлу 1 ветаноІІЛІОЄ'fЬ·

·-~я. монтуhьея

обладвар­

kя... ·· Я ~ди приходити на

иамаrе.юс:• робоrу де-­

що paИlwe, щоб до П по­

чатку допомоМ'В оператив­

но вирішитв виробинЧІ ШІ·

.таниіІ.

А роза' язувати

ІХ

доаоДІІ'J'Ьея баrато. І час·

то-rус:то такнх. ЯКІ 1811&• гаJОТЬ творчого Інженер­ ного rd.дходу. Адже дmr

·

прискорення

епоруджеННІІ

цього важтrвоrо ве тІЛЬ· ки для нашоі'о мІста, а й веІєУ Киtвщнни. · об'єкта викор.Jtетовувтьея все но­ ве. прс)rрееивне;

· НаІфиклад;

во йоrо

будІвннцт·

розпочалося при

..комплектІ

неповиьму

до·

кумен1ацІІ. Вона надхо­ днла з Одесь.кого проект·. ного Інституту частинами.

Це

ДОЗВОJІИЛО

888ЖЦВ,

що

ІНrраТН

об'єкта І ЦЬОГО зЗбагато. Тому була дана вtдповtд.­

З' По­

вtдальне

.-

завдання

у

першому nІврІччІ закtн· · читв 60 процевтІв за­ rальнобудtвепьних робІт

на об'єктІ а тим, щоб за· нр~ти монтаж обnад·

подавати

Важко вид1пити бі.пьш чи менш 8аЖJІИВі об'ехти. ТехнологІІІ така, що тут друrор.RДІПІХ · виробництв

шувальному

Монтаж проводить ди .

О.

•серцем• комбінату. А оекорпусу

в

ньому

рівннк:tв всіх ранrtв; почи· иаJОЧв в1д началЬвина ІСо. лови і закІнчуючи ввіЮн­ робами, майстрами, бриrадирамм. · Велика робота ~ була

г.ато

сипу

було

вІдсут­ крана.

заборгованість

20

сом муть

сантехнІки

монтажникам .

шиться

приекорнпиея.

пору­

комnпекснІсть

·

На сьогоднІ

для

подачі

Не можна не · згадати і спорудЖення

бази

У ВТН. На Вlдмtну вІд Ін· ших об'єктів головно­ го

корпусу.

цеху,

·

~;~он~ не · входить до пус· ковогQ комплексу і не бу­ де вводитися в еисплуа­

'

·

тац110 29 грудня цього року. Але й тут необхІд·

но фореЩ~ виконання робІт. Адже · з часом там виrотовпятнмутьея всі комплектуючІ детаіtl вікна. · дверІ, проводити­ меться складання нІчноУ апарат,рн.

.

еантех·

Що не день, то росте, набував закІнчених конту­ ріВ новобудова . Незва­ жаючи ми

на

всІ

можемо

-

зати

труднощі.

впевнено ска- ·

важливий

об 'єкт

буде здано вчасно.

·

Жll'lt1• аа

_,,,. •

·

мarasut (аНJІИ, перукарнІ І т. ,ц.) бІльше омtвr Книrн скарг · та прОпоанцІІ. Квнrа. ~ПСа с ,евоврІд· ним дзерналом якості ро­ боти колективу або окре­ мого працІвНИf(а, це

вJJtoмa nо­

купцІв були надруковані Правила роботи маrазв­ нtв; СЬогоднІ чергова пу(S­ пtкацІ.я про Нннrу скарг І nропозицій. Ножне пІдnриємство TQprtвn1 та сфери ~

товстий брошурований .80-

вувания

шит встановленого зразва.

nовинно

Нвяrу скарг

мати

та про110311·

СторІнин

мІсцІ і

видавати ва

nершу .ввмоrу покупця чи

замовника . Ящо в маrазниі в кІЛЬка вtддtпІв,

to

В КОЖНОІІ)'

3 ВИХ бути своя Квнrа. ТЄІ'ОРН'fИО

·

ПОВІІІUІА

Ane 11!-

тут повинні

документи.

Цікавитися

мІсцем його р<>ботн; поса­ дою.

бу­

ВІдвІдувач

(поиупець,

ти пронумероваm 1 пр~ шнурованІ. Нниrа заевlд~

замовник) може написати скаргу Чи пропознцЬо

ка та печаткою

евоєr адРеси, а про ре­ ~.щ.тати П розгляду дІ­

;уЄться пІдписом керІввв­ вІдомчоІ

органtзацІІ. На nершІй сторІнЦІ обов'яаково повІ­ домтuоться адреса та но­

aaбopoiQII'I'kjt

вима­

ча, який пише скаргу чи пропозицІю. паспорт. ІншІ

-

цІй, тримати П на вНДІІо­

му'

Не дозволяється

rати у покуnця, вІдвІдува­

мери телефоНІВ ВНіЦОІ ор-

(подяку),

знатися

не

уназавJШІ

.

при

черговому

вІдвІдуваннІ магаанну . Але якщо адресу. вказа-

Недаuо

у ~

кіА середнІй шкот вJд6у· пиея · незанчайнІ комеомоJІЬСЬ.Іd зборіІ, прнСВІІЧе• нІ 41-ct рlчвнцt.. .Перемоrн

радЮІСЬкоrо народу у · Ве- . пикій В1тчн8ВJІИ!й 81йв1; Був зацрошеВІІЙ на нп

почесний rІсть _. Jdдnoл· ховник 38D$CY . Семеа Дмнтроач МІ%888. · Тепло, а вепикоJО · f881'0JO аустрl·

nи учJІ1 та в'ІІІ'І'епl. ШJCOJJН

. розnовщ.

~ro

.

- ветерана

неаеnсай

про

·

·

·

буао дев'ть братІв

1 три

сестри . Поперемtнно ходи• пи ІОІІН а сІЛЬеЬку школу, як могпи.. допомагали батьtсов1, самі за))Обл.RJІИ

с:обl на

жнrтя.

енвв ае rdдвепи

ба.,.ка.

вео фронт СJІ&ВІІJЦІСІІ

ШJІІІХ. Родом Семен Д1urr-

-t.авков1 екtпаж1 Мtхесвнх.

ласті, дуже рано втреtu

ах·

маТір. В роАКИl ·. М1ХсаІІ"

'

Брати ~ралн участь в бо· а

СІJКИМІІ

·

вІм.-ько-фашнст·

еаrарбннкамн. ~а

.

..

Вони

хотlлн

міфу,

повіети , повели ,лІтак (а В()НИ

,

у безсмертя.

.

буnн

.. .

·

Екіпаж термІноао .:щликали до штабу 'ІІСТИНН,

де одержав він Юtк. .t r.

. Вийти на · воройсl ПозИцІІ

-

удар.

оанести точна$

. · . · ·.

ПМК-lб тресту •Врова­

Сили бупи ~р-анІ. Літак. вже rtІдбнтнtt. знісИ~t­

но. ВІдповt.дь треба слатн йому додому.

ний. як птах, губив в~,tеоту •.його кренИло... Як бутіі7

Члени екІпажу могли З · допомого!() парашутfв врятуватись. Проте льотчики ·вtдразу ж вlдКJfнупи

це рІшення. яК неприйнятне. Там, ВНН3у, буnн нашІ люди : тривожно метушипись .бtпя евоУх буд.нНІdа. шукаючJІ бІпьш-менш надійний прихнстою А серед

н.,адІ­

-

торгІвлІ .

закладу сфери обепугову­ вання

повиннІ

.

ВОУнн встуnиJПі в бій.

Ножного дня після за­ кінчення роботи керівни: кн nІдприємства

перевІрити

них

-

1t

дІти , бабусІ

.

ДІдусІ , тІ. кому за статутом

лена полум 'ям ; небезпечно. І екіnаж вир1Шна уНІU<­ нути бІди. ВОJЩ •вІдтяrпи• трагедІю ...... JіІтак вдапоеь ціною життя вІдвестн nІлоти свІй смертоносний

га

рому солдату, не давала вона спокою І червоним спІдопитам СинявськоІ десятирІчки, якІ розпочапи свІй наполегnнвнй пошук Імен -льотчнків-rероІв. Іх близьких І рідних. Тепер Імена смІпНвого Іитернаціона.Пьного екІпа­

нІ в дня ряти ньоІ ці у

запнеа­

ній скарги. Протягом Иниrу можна перевІ­ пише під час · обІд· перерви . На перевір­ вищІй органІзацІІ во·

на може

знаходитися ли­

ше в неробочІ для цього мага:щну (кІоска І т. д . ) годинИ .

· дібнl

зустрічІ з ветерана~ ми , nобажав учням та вчи­ телям великих успІхів. У свою чергу , присутні ви·

.

за село. де І скинупн вантаж. Ane заrннупи

і самі. Це було .в лютому 1944 року. Лам'ять про полегп~ довrо ятрила серце

на

.

не належало бути у .строю. Залишити машИJіу у ПС>ВІтрt, яка вже була охоп­

Нииrу скарг 1 пропозицІй . При цьому · особлива ува­ звертається

/

JIЬOf'IIQWiil'

1

ста·

жу вІдомІ : пьотчик А. С. Джиоєв. · щтурман .В. П. Хмаладзе. стріпок-радиет Б. В . ГпаднрІн. Вдячні синявцІ пtдняпн юrопотання, щоб на мІс:цІ загибелІ екІпажу ветановити пам ' .RТННК. Іх пtдтрв· малн виконком еІ.пьеькоІ Ради . правпІвня мІсцевого колгоспу ІменІ Н!рова. Всі витрати на спорудЖення пам'ятника взяло господарство

...Обеліск -

.

крило лІтака , що рветься ввиеь. У безсмертя. БІпя нього стрічаються ветерани вій· ни і працІ, колгоспники. І'ttайбутнІ охоронці ВІт­ чизни. вихрясті школярt .. Приноеять квІти, даіоть тут клятву вІрно спужити БатькІвщинІ.

.вчитель-кравзнавець ІІJІВсьвоrо району.

·

. сповН)ІИ

О. ПАВЛЕНКО, СІІІІDеькоІ СШ Рови­

(Прес-бюро •Пам',..,.• ).

Об'єдвавІШІ

nрийняла nерших вtдпочи·

шtсть бойо~нх нагород на

сили і ко~и. виgонали ваиtпивнй пункт копектив­ ноrо договору адмІнlстра•

мий nодвмr навіки зоста­ неться а серЦІ радянсько· народу! НІхто не за­

цtя і nрофкомн шести до­ нецьких шахт. На пайо­ вих засадах цІ пtдпрнєм·

раІни мають у СВОЄмУ роз­ nоряджеНН1 . бО taJCИJt

В. ОВДІЄНКО• .

ства збудували велику ро· бІтничу з.дравющю •ЦІах­ тарськІ зорі•, яка ~е

Перемоги вІДДали Іван та ОлександР. ВІтЧизна високо оцІнила подвиг сІм't МІХвввих. ВісімДесят

S'иьJСО до Ім наказ вою88ТІІ так. щОб йомУ не було. сорощrо за них. І

дІтей .

Все далі І далІ вІд нас вІдходить аlйна. Рідша­ ють ряди . ветеранІв . та паи' ять про Ух беземерт"'

C'i'anp вІйна, всі дев'ІІТІо братІВ D1IDml на фроит.

~по днтвнстІЮ у Семена А колн на-

ростити

вих повернулись з дoptr вutнн . Своє життя в Ім'я

Та не всІ з братІв Міхєє·

·ДМJітровича.

добро,

ВІтчизна у кебезпецІІ Батькtвщнна·маТИ КJ$• че на захистІ І всІ троє, про кого ми хочемо роз·

Ane...

~РУ · вдячність дмитровичу щr йоrо цІкаву 1 змІстовну розповІДt>. ,

Ваацсвм

· жнnuий . На

роа'І з УаьІІВоас~tкоІ об-

І закІнчили вІйну 2 верее­ ня 1945 року на терито­ р1У Ннтаtо, копи Ивантун­ ська армія капітутовала.

...Вони ·були ще молоді, Ум хотілося ще жвц, творити

рнпровааruобу.ц•, uев робворІвсьІrоrо воеrа.

ветераном

японськими мlлlтарнстамн

... · ·.,

Яшлн по за.Ца.ному ІСурСУ. І в районІ Синяви tx. нІй бомбардува1ІЬІІНJС . .був зненацька атакований· кІлькома фашRстtькнмн аиинщувачамІt . ВІдважнІ

А. ПАИАСОВСЬКИR,

. WKOJIA І ЖИТТЯ ------====-=======і=====-======================-

Незабутня зустріч 3

щ· о · рветь.сяі в8ись

бомбовнА

секретар Da)I'IOpr~I

вже про­

rанІзацtr . управпІнкя ДержторгІнспекцІІ .

ПАМ'ЯТНИКИ КИІВЩИНИ

Крило,

а.цм1нІстратнвно-по­

ЗАПИТ"f:ЙТЕ-ВІДПОЦІДАЄМО 'V .df~IOMY 18 трuнІі до

8

~рматурного

бутового . корпусу, складу готОвоУ продукціІ, комп­ рееорвоІ, .. пtдстанціі -

ви-

кладено комунікацІІ теп­ лотраси з промвузпа . Але

швидко.

розраховувати та-·

вро

.

конання робіт.

-

комІіонентtв у бетонозмі­ шувальний вузол.

тисяч

заважати·

званих

на вuений монтаж

ttоивейвра

uie

.

ведуться

стави

кож

вови спромогJІНся внкона'І'Іі nн­

практично

,

. комплексна ·Т. Нездо.іtlя .

П.

Роботи

Jne

половину заплаіІОJЩ­ ного. Прнчннн? Здається. і люди працюють . але дl· по не йде . \ Не вистачає - у них заготовок, Труб. .Вид~ но, вчасно не буnн пода­ нІ заявки "' цІ . матеріа· nи. Поки що вони нІкого не затримують ; та з ча­

ще

ритмІчно, щ<> дав всІ пІд­

еаитехнt·

оев<>Іт.Іr · .

три­

викпнкали

так

зараз

бригада

120-130

·карбованцtв ,

велику

нас

спорудження

його

виконують

nрацюють

у

складУ

;

ВЄJJRJ(i . Наприклад, у пер­ шому кваР'І'Uі ПотрІбно

Всього ж на домобур ному комбінатІ вже амон· товаво 15 краніВ. Бе\J них

колективах

комунІст

СподІ·

ІНертних матеріалІв rравІю, пІску . СпорудЖує

ЩомІсяця

·

темnи

ки з НБУ-521. Обеяги ро­ бІт у них не такі ~е й

провес--,

все елект~нащеННІІ. Це ще один приклад Того, як

очолює

колектив

одного DаЖJІИВОГО об'єкта

.

· Хочеться відзначити та­ кож .. злагоджену роботу колективу НБУ-422 трес­ ту •Електромонтаж·1•: , І в той же час не в повну

Є триярусний етан . де вн­

вати

Донедавна вогу

обnаднання

трудІвнИки завдання на процентів .

Ного ще часто називають

арматуру.

яку

виконати

вчасно.

колектив брига­

Лавренчук.

пе­

ВІЄМОСЯ, ЩО ЦеЙJ В8ЖЛН­ ВВЙ об 'єкт буде введено

стиснене

вузлІ.

моетового

Роботу цю пови­

моеТозаrону-112. ·

ться ~тн на бетонозмІ­

перекриття.

головного

неІf

монтажу

пару.

них

рех9дУ.

повІтря у головний кор­ пус . Інтенсивно nрово.м­

немає. І все-таки хочу бtльш донладно зупинити­ ся на головному корпусі, де формуватимуться стІн·

.новою

до

переходять через за­

через

енергоблока. компресор­ ноУ етанЦіІ. Введення Ух у дІю дасть можливІсть

nримІЩеннях. Роботи зараз проводя­ ться у всіх корпусах.

панелІ,

управпІннн

приступили

наННІІ в закритих. теплих

нІ

вони

лізничні копІІ, тому про­ ектною документацією передбачено спорудЖення

електрики, Ні

орацtвникн

невепнкий. на перший по­ rпяд . брак призводить до великих збиткІв. затрим· кн виконання робіт. З пу­ ском крана роботи наба­

діяпьноетІ ке­

І.

нІ

вентиля­

ба змонтува'!'Н ·5 .5 тисячІ тонн. або 450 одиниць обладнання. Хо~ вІдзначити рит­ мІчну , ударну. роботу на­ шого субпІдрядника КБУ-531 тресту .Дромтех­ монтаж-2•. де виконробом Г. Д. Єхилевеькнй . Зараз

ладчИJСИ довrнй час !Іе могпи запустити йоrо у роботу. Довелося замІІJІО­

ваНЦІВ, але для пускового ·

бриrад;

ПОЧНИаJОЧИ

Hf

обійтися

· нІ

монтажники . .А)(же тільки у головному корпусІ тре­

ВІрнІше, вtн був, але •а·

388•

rенпlдряду. ВІдетававвя І не ·таке ~е й вепике · -­ блнаько 5О тисяч карбо­

у

ційникн.

чатку червня, вийти на контрОльнІ цифри. Адже перед нами етоІть вtдпо­

мувалися через нІ~ козлового

дань .першого tсвартаЛу з.

проаедеаа

тІ.

можуть

сантехнІки,

'Щ бетонні роботи, розта­ аuувати обnаднаННІІ. Донедавна роботи стрн­

лася ·коНІСретиа. дІпова .розмова. Приводом до веt

на оцінка

не

rtлан

квtтия з обеяrу будІвель· но-монтажних робІт влас· ними сипами . Так що у колективІ в всl можлИвос­

новнтв

Нещодавно ва nартІй• НОМУ бtоро КОЛОН8 аІдбу•

неІИКОВ8ННІІ

Ус·

виконали

трІUІШея гnнбнною до 6 метрІВ, де потрібно вета·

доведеться

переробпІІТН,

. ме •пpaaдL'DICIL

стало

ми

робJUІтиметься основна ИОМеНІСJІІтура продуКЦ!І­ стІннІ панелІ . По сутІ , це

час. І досить значний. СподІаhиІІ скептнкІВ. як1

баrато чоrо

JЩсвtдевувтьел.

піJШІо

рахунку дев'ять<>х братіа.

·

На

• 38Кlнчения

Дмитрович

Семен

ще

раз пІд·

значення

для рІ'

· креслив, яке важл.нве ІВ· ховне

~~~ І(О.І.[одІ МаІотЬ во-

~ ~:.-.:~ -~~, ,·

...

·

..

.

Семену

ro

бутий, нІщо не забуто! .

~ , .~ ·~ -і"- ~

.

_ ,.;.._.·.·~:·

·.--

Шахтарська здравницІ Донбасу Донецьк.

ве.ючвх. Нині rірннкв Ук· здравниць. Щороку 1 ІІНХ вІдnочивають, набираІО!Іt­ .ея сип і здоров' я блна~>ко ста тнеяч вуrпедобувни·

кtв.

\

(РАТАУ).


сНОВЕ

травиst·

23

ЖИТТЯ»

*

року

1986

стор.

3

--------------------~----------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------КОМУНІСТ І nРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА

М ИНУВ рік з часу ви-.

13 ДИНАСТІЇ ..

лення 'боротьби вом.

Професію ВітапІА ДІоrr­

рович ВласенКо обрав щ~ у 1953 році раз і на­ завжди. Він 'l'Окар Ji' .ятого _розряду. ЗавІІДНу постІй­ ність виявив робітник і по вlдноmевию до ,колек­ тиву ремонтно-транспорт-

. ного

П1Дприємства

ного

f ·.

ра$он­

аrропромис,повоrо

об'єДиаВН.ІІ, в якому пра­ t,1оє. Пов'язщs свою доJІЮ

з нвм у тому ж 1953-му.

Бував тут В!Тал.Ій і до свого вибору .. Загл~ав до .

батька, Дмитра

В~льо­

ВІJча, який ще з довоєн­ них рокІj трудиsся в

МТС aoдlif!t. Учащав 1 до

брат• Євгена, котрий пра· ЦіОВав поряд Із батьком 13 к~ · . copoJIOBJX. Y1'J*)x ТJWдяться Впасеи­

ІСR. ТfТ І

mінІ. nр•чому,

Дмитру ВасильоВИЧf уже далеКо за шІс;десят (а цієJ nричини він~ зараз

• . ввкон~ менш сиnадНу ро­ ,. боту "!fbчerapa). · • Отже1 постіАність Віта­

.Щя

Дмитровича

,

родивва...

-

...

риса

Вона зlrpana не остан­ tnо роль у тому. що всі 'Троє

у

ремоmнО"Транс­

по~му підnриємстві добрОЮ рахунку. І

ВітапіА

'--

спраuвЄП,ся

на

Дмитрович Із рІанома,

иtтнвмн ремонтними робо­ тами буДЬ-тсоІ складнос­ тІ якісно І в строк, го&арит-. завІдУЮчий ремонтною майстернею

,

М. М. КовбасинськИй.

-

Причому, крім то~арних робіт, :І;Jітапій Дмитрович вІдмінно виконує по суміс­ ництву і шл1фувальн1.

..

в .Д. Власенко ка­ валер ордена сЗнак По­ шани•. серед його трудо­ вих ІІагород три медалі, знаки ударника десятоІ

та одннадц.ятоІ п' ятирі­ чок. Із торішнІм виробни­ чим завданням (у нормо­ годинах) він справився на 106 процеmІв. У день 116-У річниці з дня народ-

ження те,

XXVII

В. І. Лен(на тру­

дівник

рапортував

що завдання

про

лективах,

чотирьох

l'tflcяцlв ·перекрИТо

на

тах.

24

Виробничі турботи В. Д. Власенка не обмежуJОТЬ­ ся боротьбою за ·достроко­ ве вик~нання плану. КІль­

професl'і

спИртного. тиви

навчав

селах.

позитивно

Важливим шляху ло

ротьбІ з

його

кож

мОє

моитнQJІ'ранспортного

нового,

актив

разом Із

шкоду

членами

зловживання

спиртним,

донесли

ХОРОШИМИ

до

помічни-

ками виконкому Руд­ нянсько'і сільсько'і Ради народних депутатів у справі зміцнення соціалІ­ стичної законності 1, зо­ крема. посилення бороть­

п1д-

та ра-

_би з пияцтвом

·

громадського

своІ­

є

оргави

самовряду­

вання.

пошуком

трудову

·

про

На черговому засІданнІ

наполегливІстю

примножує

органІза-

т~чка зору: сякби працю­ ва·& на роботі нормально.

дома

-

хай п'в•. На не­

ходУ

не

раз

правильностІ

такоrо пІд­

наголошува­

лося на засіданні комІсіr ПО боротьбі 3 ПИЯЦТВОМ nри

райвиконкомІ, де за­

спуховувапися рlвиикlв

І

звіти

голіВ

ке­

виконко­

мів Рад про ефективнІсть заходів по бороть'бі з nи· Зробпеио

бо

проведений

ІнlцІативи

у

квіт­

жителІв

місче- ·

лівці не було реалізацІІ в

магазинах

протягом цього періодУ. ·Але мІсячник проводився не для всіх.

група

Це

довеаа

м~анізаторlв ·рад­

госпу сКрасилІвськвй•. Слюсар В. С. Тетерук, траКтористи в. КурJІН­

номанітнішІ

засоби влли-

ханізатори

ву.

сказатЦІ що

спиртним

n.

ський, в. n. Тетерук. Г. І. Данько та ІншІ ме­

зловживали

у

робочий час.

Це трапилося· ~lж 12 і ~З квітня. ТІлЬки' через мІ-

в громадських

сяць

місцях притягнуто до відповідальності вІдповідно

у друг1й

-

декаді

травня адмІн~тРJція господарства ви,цш наказ

... 77 І 48 громадян. РІшучу відсіч дають сдрузям зеленого змІя• і виконкоми

про прнтяrнеН1иJ пнякІв дQ · адмlнlстративноt А матерlальноІ відповІ,ц~-

громадські активІсти сіл Рудні, Княжич, селища Калити та інших населених пунктів. Жоден випа-

Це непоодинокий .випадок безвlдповlдальноrо nідходу кер!ВнНкlв пІд­ приємств, організацій, за·

док

кладів, до тих, хто не мо­

Рад та трудовІ колективи,

не

ності.

залишає-

ться без реагування. ВідРадно й те, що тивlзували

свою

І ко­

впроваджуються

наш побут

тю поставкnися до перевиховання тих, хто знехTyljaB нормами моралІ,

пияцтва

досяr­

над чим працюваТМ.·

спиртного

роз'яснювальноІ

Досить

на

иутому п~дчасно.

роботи комісіr по бороть-

виконкомІв

ane

багато,

місіям, і Радам иародиих депутатів, і активу в ще

Плоского. Як і в усіх ~аселених пунктах, у Красн-

на роботІ.

.

А

шкІдпнва

Cna•

ще

же розлучитися з соновитою•. ПодІбних фактl8

ак-

роботу

можна

назвати

ще

чвма-

яц.тва

ніх,

серед

не

непьвнолІт·

оргаКlзОваио

на-.

пежиоrо І caoєчactroro n1· кувакм громадJІН," xaopu на хронічкий апкьrопІ3м. від виnадку

до

випадку

ведетЬся боротьба а сам<>' rоиоваріикям.

Це пише

деякІ аспек•

тн з широкоrо кола проd­ пем, розв' язатІJ які поклк­ кані всІ. усвlДо~ актуапьнlсть викорІне!fня з нашоrо nобуту • таких

rro

шнІ.дливих звичок. · ян

nи­

JЩІ"&О, самогоноварІния. Це, в. першу ч~rу. сто­

сується ротьбі

комісій

по бо­

з пияцт&ам

1

пер­

винних організацlА Това­ риства боротьби за твере· зість. Саме вони nовиннІ висту~ати

координатора­

ми всіх зусиль. RК1 спря~

мовуються

на

те,

щоб

чітко дотримуватися норм аmиапкогольного давства.

закоко­

утвер~ватв

твер~Ість у нашІй роботі І nобуті.

. М. ШЕРСТЮК.

еекретар вОІdеІІ uo 6о- · ротьбІ а ІІUЦ'ПО• upa раЬввовоІd.

комісії по боротьбі

славу

яцrвом.

своєr династІУ.

В~ ГОНЧАРУК.

яке

з пи­

проводилося

·З УСІЄЮ

птахозаводу сРудня• І. Я. Пономаренка. В. В. Ко­

рушення норм соціалі­ стичного життя, скоєнІ мешканцями села, які ще

ча, А. Не

П. Cнlrypa. перевелися

ще в· РуднІ громадяни, якІ нех­

вальчука та

полюбляють заглядати в чарку. КомісІя й . суд

тують

встановленими

карбоваНЦІв кожного 1 попередили Іх. що при nовторній появі qa роботІ

ВІтьома, С. П. Могнпеви­

могами

прийняли рішення про по­ рушення

ред

клопотання

районним

внутрішніх правлення

справ на

пе-

вІдділ~м про

'

на­

лІкування від алкоголізму

справ про · різноманітнІ по-

руднян В.

ви­

і пер~ва~ь на

робочих мІсцях у нетвере­ зому ставі. ТакІ 'іх дІІ

тІ)і};кв .дезорrаJІІзують ко.

ПРИМУСове

спільно з товариським су­ дом. розглядалося 10

·

міс1І й товарнськоrо суд3 прийняли рІшення оштра­ фувати працівНИкІв ппем­

CYBOPICTIQ

·

лектив. успішно ливі

з;;tважають йому виконуuти важ­

народногосподарськІ

завдання. Тому члени ко:

А. СІрого. І. І.

Інших пняти­

кІв на суму- вІд ЗО до 5О

напіДпитку

до

вих

бу­

дуть ВЖJІТІ ще суворішІ засобИ ВНХОВНОf() ВПЛІІ~;

В. РАДЧВ:ИІСо_ еІD­

ruon ...O•ollf рцв.

fУВАГА: ДОСВІД!====================================================

На основі інтенсивних техноJІоr.ій Нещодавно побувала я на полях радгоспу сАван­ rар.ц•. де госnодарював механізований загін по ви­

.

рощуванню

зернових

культур. Роботою його ке­ рує гопавний агроном r Л. L Попова хлібороб за покликанням.

котра смІливо використовує

1

людина,

енергlйно

все

нове,

прогресивне у землеробст­ вІ, в органІзаціІ nраці.

МехааrІи одним із пер­ ших .у районІ впровадив колеКтивний підряд і що­ року. незалежно вІд по­ годних умов, збирає висо­ кі врожа'і всіх кулЬтур. Особливу увагу прИдІля­ ють тру дівники озимій •пшениці головному хлі­

бові.

Нинішнього року в гос­ подарстві

вона

займає

мощу 540 гектарів. На 300 гектарах озиму пше­ ницю вирощують за Інтен­

сивною

технологією.

ре доглJІНУТа,

по

Доб­

весняно.

иу оксамитова, аона ми4'$є зір. З усього ВИДQО, заврожаІться щедро.

Знаєте, - говорить Jіюдмвла Іванівна, - є

8 -

багато варІантів

вирощу-

вати великий хл16. Але один Із найнадІйнІших -

80•.

технологі'і. Впроваджуючи nередоІІУ агротехнІку, ми дав_мо ЗЄ\fЛІ все, що вона

в

застосування

•отреб~є.

інтенсивноr

доглЯдаємо

3

року в

жай.

Природна

грунтів

3 КО

тому,

ють

яких

що

пролягли

колі'і.

трудівники

І це ма­

·,

Хлібороби господарства зобов'язалися одержати в нинІшньому році по 30 цеН?нер1в

цІ на на

озимо'і

пшени­

кожному гектарі, а

nлощах,

де вирощують

за Інтенсивною техноло" гlєю по 40 центнерів. Щоб справитися з ним,

,

вони

чІтко

дsтримують

ба­

розроблено! програми ро­

Засіва­

бІт, яка враховує nрирод­

тІльки високо­

ну родючІсть земель, за­ гальний агротехнІчний

кукурудза,

трави.

nоля

по

проти шкідників і хвороб.

подарств! відводять поліп­

гат.орlчнl

рекомен­

вирощування

Використовуючи техноло­ гІчнІ колії, вони досить вдало обробили посІви

Під озимІ зернові в гос­

-

додержують

ли змогу дІйти буквально до кожно'і дІлянки поля.

рекомеJІДаці'і

Це

І

ре­

Восени на

технологічнІ

по застосуванню іmенсив­ ноУ технологlУ.

картоnля.

добрі

уСЬОГО ВИДНО, ТУТ ЧІТ­

новЮfс,

уро­

порІвняно

шені попередники.

строки

дає

озимої пшеницІ за Інтен­ сивною технологІєю. Кра. nщми нинІ є масиви зер­

·

бідна --6. лише 38 балІв. Це чи не ; найнижчий по­ казник у районІ. Тому ус­ піху тут можна добитися ІWІяхом високоІ агротех­ нІки, запровадження пере­ дових технологій. Неда­ ремно головний агроном завжди має при собІ робо­

ЧJJЙ план і

Це

дацій щодо

родючість

тут

оптимальнІ

врожайними

споліська-70•.

сортамн

-

сполі~ка-'

фон

поживних

полів,

необхіднІсть

речо-.

вин протягом вегетацІІ. МІнеральнІ добрива вно· с.ять лише роз_дрІбненим сцособом. Для цього орга­ нІзували постійний агрохімічний контроль за ста­ ном грунту і рослин на кожному полІ.

зультати.

рІк у госnо­

програмують

смиронlвська-808•.

якісно.

в

кІнцевий результа'І'.

внесення

«миронlвська-26•. Усі ро­ боти хлІбороби прооодять

чіткій 1JІдповlдності з. ре­ комендаЦі8МИ · щуковЦів. Отже, MOжelfiO СltЦЛНво сnодіватися на. sи<:оккй

дарствІ

в

безатсоrот.Вl

rpo- ,

в

усюди

пияцтвом. а та­

первинних

зості,

ні з

988

тІльки в селах ЗаВоричІ та Богданівка за пияцтво

трудових

іНШИХ органІВ самОІІІряду­ ВаННЯ при підтримці ви­ конкомів Рад народних депутатів, адмінІстрацій пlдцриємств і закладів по­ силили роз'яснювальну роботу серед~ населення

1Іриємства. Обрано Вла­ сенка 1 членом обласно'і ради Всесоюзного товари­

стараннями,

в

Всесоюзного добро­ вільного товарнетва бо­ ротьби за тверезІсть. Іх

мадському житті. Він в членом міськкому парт1І та партійного бюро ре­

Комуніст

тве­

. цій

Віталій Дмитрович Вла­

ми

створення

само-

1220

продовжував пиячити. До таких застосовано найрlз-

на

утвердження

здало

вих Рад з усІєю серйознlс-

на

п~утує

заспокоюватися

штук Іх виявлено на звалищах. -

цтвом

колективах комІсій по бо­

стано чотири досить цІка­ в1 розробки новатора.

ства . винахІдників цІоналізаторів.

кроком

твер~

осувати

подекуди

свята ·А обряди, JІерідко трапJІЯІО'І'ЬСя випадки ПИ·

І

бі з пияцтвом, ДНД. товариські суди під керівни-

резого способу життя ста­

зернозбирального комбай­ на СК-4. Лише торік у · вцробництві було викори­

1

позначилося

місячник

заспокоюватися

Ирім

цих

сказати.

дотриманнІ соцІалІстичної законностІ в районі.

найпершу з них. Вона яв­ ляла собою новий, порlв· няво ефективнІший, сnо­ сІб реставраці'і варІатора

активний

у

крема,

БІЯ====:!:::::=========-

гОнних апаратІв і ще

лІ в чітко визначені дні й години. Це, звичайно,

nрохання Власенко тут же детальна розповів цро

сенко

вІльно

насе­

ється на Броварщині ли­ ше в 18 закладах торгів­

Спецнф1ка роботи в ре­

На

· напо'ів

yмoJJ

досягнутим

прод~У

Досить

населенню

небажаиИR

стосунки. а

яцтвом.

-Не

що спирrне зараз реалізу­

моmній майстерні вима­ гає. знань, справжньоУ творчості. Можливо, саме. цим І дорога ВіталІю Дмитровичу· праця. Із 1967 року у ви·робництво немало

П ИЯ ЦТВУ -

Саме з ініціа­

•гарячих•

Передавав свій багатий досвід, учив правильно організовувати робочий процес. Не так давно ви­ хованцевІ ветерана - при­ своєно другий розряд. Це вже четвертий навчений Власенком робітник.

рацnропозицій.

шкідливих звичок. Не ви­ падково ж у селах Бро­ вар~и населення до~

лених пунктlа райвикон­ ком заборонив прод~

БІлецького.

ВПр()ваджено

мислилися над сво'ім спо­ собом життя, позбулися

пунк­

· мешканців 18

сПо­

Однак було б вепра­ вомірним стВерджувати, що ніяких пробпем у бо­ ротьбІ з пияцт&ам уже не Існує. Цілий ряд недоп1- · ків дозволив виявити~ 80·

виступали

.

заборону

зараз

про

вальна робота? Сотні меш­ канців нашого району за­

оцінюючи.

законодавства,

комсомольця

ОлеJ<сандра

Схвально

за

ка попередніх мlс.Іщ!В, на­ ветеран

населених

рення

більше дбати

роз ясню­

по. НерІдкО Хх орІnІПІою

стає

для змІстовного. тверезо­ го проведення дозвІл.rm.

Що дала ця

;

нульrури А ОС81·

ти, працівники яких стапв

коtJ!!Іення п~яцтва . . ,

вжиті заходи. люди нази­ вали упущення в · дотри­ маннІ антиалкогольного

nроценти.

приклад.

самоrо­

з певністю: взятий курс на змІцнення дисцнплlнн й порядку знайшов повне схвалення й підтримку в тисяч трудівників Бро­ варщнни. СвІдчення цьо­ му партійні, прQфспlл­ ковl, комсомольські збо­ ри, сходи громадян. які пройшли в трудових ко­

JВІІ.DКою•.

ЦК КПРС

викорінення

боти в цьому плані дають можливІсть підсумувати ефективність вжитих за· ходів. 'іх правильність. СЬогоднІ можна твердити

сСьоrо.цвt сШьському rосподарству ак вtкмв по­ трІбнІ · тодв, аацІкаuевІ прафоватв активно, . з ввеок010 профееІйв010 ·JІаЙСТервІстю, з новаторською

(Із Пол:Ітично'і доповlдl з.''іздові парrЩ.

пияцт­

новарlння .. Результати . ~

ПРАЦЕЛЮБІВ

з

заклади

л~дей змІст положень Указу ПрезидН ВерховноІ Ради УРСР, у якому йшла мова про шляхи вн­

ходу в світ постанов партії й уряду щодо поси­

площі

'

пІд

озимину механізатори внесли необхІдну кІлькість фосфорних 1 каліА­

них добрив. Rанньою вес­ ною

її

підживили

азотни­

ми добривами. Іх вносили двічі в середньому по 30 кlлDграмlв

ни

діючо'і

на гектар.

речови­

Наступним'

Одеса. 88 вови сортІа 1 rtбридІа пшеницІ, nмe­ RJO, кукуру.цзн, eOJUIIDJIIUta та ІвшJа ICJA'I'JP спо­ рено за рокн оДІІІІадцпоІ а'атврІU8 ІС~еІСТІІІІо•

етапом стала боротьба з бур'JЩами. НинІ посіви чисті, добре пІшли в рІст. Справжніми Інженера­

Всесоюзноrо еuецІІво-rенеТІІ'ІІІоrо сортіВ І rtбрндЬІ еuевцtІ Інетвтуту

ми

КмЄІС'І'ІD8 ІRС:Твt)11 oAJDDІ з rмов.-п вор.оdв свовІ дІJшьвостІ вв-ав nопІпшевu сепекцІйвоrо процесу. ВІІКорвстовуюw ~OCJII"'Ieвu бloтexнOJIOrt! . І фІзнко-хіиІ"ІІІРІ бlмоrІІ, В'ІенІ добD810ТЬС11 у етво­ рюванвх cop'l'ax таких ~ефІцвтнвх ознак 1 влас'ПІ­ востей, ак DІдвнщеввІ ааdст бІтса І loro акІсть, ~тlйкІсть АО ' 8ахворюваJОо, еоJІе-, иороао-, І 80CJXOo стІйкІсть.

своєї

справи

називає

головний агроном механі· заторів М. Л. Дужика,

М. С.

Карпенка,

комсо­

мольця Володимира Де­ МОЧ'Ка та Інших. Іх удар­ на

праця,

чість

а

також

твор­

агроспеціаmстІв

сnрямовані

на

те,

щоб у

першому роді дванадцято! п'ятирІчки одержати ваго~ мий приріСт зерна і на ц,lй основІ добитися даль­ шого піднесення всІх га­ лузей радгоспного вироб­ ЩfЦТВа.

Г. ПОЛЯКОВА.

ІнсТІІТ)'1'У. 59 вврощуаuвс•

в одина,цЦІІТІА u'пврl'ІЦІ. ва DОПХ краІвн на uощ1

бtm.iu ак 10 ІІ1АІовІ8 rепарlв.

На звІмКах: JII'Opl -

'1 аабораторІІ бІохІиlІ рос­

лив (злІва вапрuо) ~овтор наук академІк ВАСГНІЛ,

еІnськоrосuода~ІоJСП ~елеrат XXVII і>tзм

КПРС Л. К.. Се'ІІІВr старІDІІА аауковиІ еІdвробІт­ инк С. В. Вов'І)тк, ммо~ .вауковнІ еuІвробІт­ инк В.

r.

Адаиовсьq оцІвююn. данІ аа

кa пшевнцІ І nмeJDO.

·Фото І. Паuсщка.

llldcno

CSu-

(Фотохроніка РАТАУ).


*

~ стор.

2З травня

1986

року

сНОВЕ

Вивчайте

...

lfA.

ЖИТТЯ»

КОНКУРС «НАШ СУЧАСНИК»

Оrолоmеина БорвспІяьське · середнє JЇроФесlІво-ТеХІІічме учвпіІще .Nil З , ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ ва 1966-1987 вавчаяьиий рік з таких

росІиську

спецtапьвостей:

мову У ІІіській середвІй DDCO-

1. 2. 3.

Jl1 .Ni1 1 два роки тому бу-

явищ мови, вихованню в них комуністичного світо­

~огявбаевам ·

го патріотизму 1 соц1ал1-

по

орrавізоваво

j)осlйсЬісоІ вuовавцt

Ііовв.

Першt

тавого касу в

ввпусввв-

етичного

'

П'грама

JоцІ. . Що ж таке погпиблений курс вивчення російськоУ мови?

курсу пов'я- .

Строк

навчання З

з освітою за

Значне .місце відводиться

скпадним випадкам росlй­ ськоrо <Щовотворе~я 1

учнів, розширити . Ух знав"

граматики.

ську мову. закріпити умівня аиапlзувати мовні фак-

вик.s>рнстання активних форм навчання, різних вн-

приладів

овоподtин.я

учнів, пов'язаної з повто­

строком

пітерат)'рнимн

нормами і іІісокою купь-

· ренням,

турою

.

російськоУ

мови.

курсу

· росІйсько І

· перів,

рlапlст~~го

усних

правку

Фото Б. Горбачевського.

текс-

виrотовпеиня

rапьиюючнх

НІ .ЕІРІНІІ

уза­

табпищ.. під­

бір · 1пюстратнвного

мате­

запрошує ба­

.Nil 1

няєтЬся) .

жаючих погпибпено вивча­

·.

чапьний.. рік.

22-25 Чортова дюжина (Одеська студія). 26-28 Помилка молодос1;1 (Югославія). 29-30 Приборкання непокірного (Італія). 31 Спідчий (Франція, до 16 років забороняється).

вовіІ

пІДходУ до

1 JІітературв.

Яку Відразу

СеКЦІЮ

&ажу.

що

пи ст. про .який мова піде

_нижче, дещо здивував. Та все

ж

спочатку

про

суть

листа. Авторка його уче­ ниця · однlєt з міських шкtп Світпана (на щапь. прізвища

свого

вона

назвала)

звернулася

не

до

редакціІ з цросьбою. СfТЬ П ось в чому. еВе! ми

-

добре знаємо, на,

-

яку

пише во·

велику

ко-

ристь дп.я людини nрино­

сять заюrrr.я спортом.

А

неРідко так виходить, що

тобі пQдобавтьс.я яний-не­ будь вид

спорту. а тн не

можеш з якоІсі.

причини

вІдвідувати цю секцію (за відсутністю даних. час тренування не співпадає

З МОЖЛНВОСТІІМИ Та tише). По

телевізору

часто

по­

казують заняття в секЦІях «Здоров'я•. Чи є у нас, в

Броварах. такі секц1І з ппаваинІІ, біrу й lнtпих видів , спорту? Як в них

можна· сзайматис.я? ~ .я те-

- бе проІІ1у, редакціє, доп о· можи , нам знайти вІдповІ· дt на ці- запитання•.

Шсп.я знайомства з пнс· том Світпани виивкпо к!nька запитань. В якій школі навчається дівчи­

на? Що сТало

написання

пнста

приЧІUІою до

ре·

·цій.

І Світпані

доцtпьнl­

wе було б звернутися до

свого учителя фізичного ви· ховання, який бн не тІль­ ки дав компетентру від­ nовідь, а й порадив. яким

видом . спорту займатися саме Ій. Адже хто, як не учитеJІЬ фізкультури най­ краще - знає здібності, можпивостІ- своІх вихован­ ців. Знаю також 1 те, яку вепику роз' .яснювапьну,

проnагандистСЬку

.

роботу

по · .якнаЙширшому ·. запу­

ченню :учнівСЬкоІ мояоді до заняrь фізичною куль· турою

спортом

1

ведутЬ

вчнтепl фізку пь,.-ури, · кпас­ ні кер!іники шкіл, Ух ди­ ректори. д9 речІ, учнІ те­ пер

обов'язково

ють

запік

Можливо.

з

.склада­

ппаваин.я.

це

не торкну­

лосЯ школи, де навчаєть­ ся Світлана? Власне, не так вже 1 давно в деяких школах на спецlапьинх до­ відкових стендах доводи­ лося бачити . оголошення

• такого

змІсту: сТриває набір учнІв до секцlІ з баскетболу, ручного м' .я­ ча ... • . У містІ nри мІсь· кому вtддіпl народноУ ос­ віти

працюють

дитячо­

юнацькі . спортивнІ шкопи.

Є при школах .Nil 2, .Nil 8 М 9 ппавапьиl басейни.

1

Дп.я дорослих

1

юних зав­

дакцІ\"? Адже по роду своєІ роботи знаю, що в кожній шкопl працюють

жди вІДкритІ двері- спорт­ комппексу cMeтanypr•.

по кtпька спортивних сек·

==:

де також діє басей.и.

й взагалі наявиlй спортив-

ro c~~~=-r.~~

rороДСІНОІ'О и реАоивоrо таrов

(На~

вторивк,

среда,

пат~.

виникло

Світ­

таке

тання? Може, байдужІсть?!

запи­

зустріла

Що ж порадити шко­ лярці? Важко відповідати ще й тому, що у листі не вказано школи. Тому до­ велося звернутися в кіль­ ка з них. Ось відомості з ШКОJІН 1'J9 1. . Тут працю­ ЮТЬ

легкоатJІетнчиа

сек·

цlя, 3 руч!Іого м' .яча, за­ rальнофtзичиої підготовки. 3rtдно з графіком у цІй та

Інших

школах

)1РОВО·

дяться уроки фізкультури· з плавання на базі того чи lНIIJoro басейну. У шк о­ n! М 8' бажаючі можуть займатися плаванням. за­ г~нофізичною підготов­ кою, в :ЛИжній секції, М 9 пеrкою атлети­

кою. баскетболом. До ре­ чі, кожного вихІдного в останній школі за про· rрамою кпубу вихІдного дня nроводяться різнома­

нІтнІ спортивні іrри, зма~

rаин.Я з вопейбопу, бас­ кетболу тощо. Такі ж сек· цtї з ручного м'яча, nerкor атлетики. баскетбо· Jiy, заrапьнофізичиої під­ готовки створені

лі

.Nil 7.

1

в шко­

Ще кlпька адрес. При ·спорткомплексі cMeтa­ nypr.• • ~аводу порошковоІ

І

~ ~

11 ІІ ІІ

фізкупьтурио-оздо-

1

ровчнх груп -

ня,

бадмінтону,

з ппаваи- І

ної

гімнастики,

ритмічної:

атпетич·

І

Броварсt.кому моловому заводУ

Майстерви по 8JI1DIIЩl ШІdр AOMamвlx тварив Борвспtльськоrо побутКомбІнату ПРОПОНУЄ НАСЕЛЕННЮ КОМПЛЕКС ПОСЛУГ:

-

вичинка

_

1

І

мацію про години р()боти І ну плату можна взяти в

11

газеті «Нове життя• за 7 . ~1

березня ць . · ого року (ма.те- ' І

центр І 1

І ще одна найновіша ін- І формація. При мІському І'

стадіоні ДСТ

<r:Спартак•Іі

тивна

ходьба,

-

1

пово-комунальними новамн,

уста- І

підприємствами

по піднесенню спортивно-

день .~

Було б, як

су~а..

.

Чекаємо ваших замовлень.

Адреса

друкаркУ. ~.

КиІеська

·

ІСІШІІСОВОІ сирОВВВВ.

Оплата почасова. За довідками звертатися на адресу: м. Бровари, вуп . Богунського,

22.

Телефон:

10.4-76. АдмІвlстрацІя.

БроварськоМу ПJІемп:rахозавод;у (с. Роасlвка) НА ПОСТШНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

кажуть. ба- І

електрики 4-5 розрядів 4 чоп., електромонтер по зв'язку 5 розряду; слюсарі КВП і А 2 чоп.,

шофери, муляри.

· -' · _

·

Доставка до місця роботи 1· з роботи з м. Брова­ рів ,Радгоспним транспортом.

1

Редактор

аидавн . ·ІІ'UТ6, м.

·

Заrотковторі райспожнвспtпкн

11

широкий. І

А. КВІТНЕВА

о~та..

79.

НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНИЯ. в забіЙІІВЙ цех роб1ТІІІІК по обробІтку

€.

~.------------------. Коnектме nІдnрмс~~етеа зВ'ІІ3Іtу rnиСІоко сумус

,

з

Ф ЕДЯ Я.

npиeo.qy ..~epeAчac:ttoi .смертІ -~цІеним . тикоnи ІtІаНоекча АІДУWКА 8КСІІО8ІІІОС ЩИре СПJВЧ."-nІ рІдНИМ та. СІІІК3ІtККМ,

255020, Київська обnасть, м. 6роварм, вуn. Кмівська, 154.

llposapcwca д.рунаРІМ Ktl(ec:W«)ro обпасиоrо упраапlиия у справа-х

натураль­

1 килимового покриття.

иедіп.я.

1-03-76; ІІід,ІІІпу партІАноrо життя - 1·04-61; аІдnоеІдаn~оноrо секретарІ!, еІддІnу cln~oc~oнoro rос:nодарстеа 1·02·92; коресnондента мІсцевоrо радІомоепеttнІІ - 5-13-11; заступника J)едаtстора, ІІддІnІа nроммсnоаос:тІ, nистІе 1 масоео1 роОотк - 1-04-81.

•wtee).

кро-

1

проживання, особпиво уч- І' нівської молоді. ЯкІЬ.о бі· 11 ля твого бу дннку за тиш- 11 шя. то варто його порушн·ІІ тн. 1

жання.

та

Адреса майстерні: м . Бориспіль, вуп. Леніна, Побуткомбінат.

масовоr роботи за місцем 11

Отже, вибір

.

чищення килимів

1

Немало робиться 1 жнт- •

нутрІй

Замовлення приймаються з 8-00 год. до 20.00 год., в суботу і поведІпок з 9-00 до 16-00. Вихідний

ритмічна І

«Здоров' .я•.

шкір

- фарбувания виробів Із натурального хутра (головні убори, коміри) песця, чорнобурки, норки; - поліровка шуб Із штучного хутра;

І

гімнастика. спортивне оз· І доровче плавання, · група І'

та фарбування

фарбувакия кожухів та виробів Із

-

організовуються групи за- І гальиофІзичио'і лідготовки: оздоровчий біг 1 спор-

,

.

, робІтники у виробІІІІ'DІЙ цех, оператори .котепьиl~' Наша адреса: м. Бровари , вул . Боженка, 5. Бро­ варський молокозавод. · .ДврекціJІ.

кожної

абонемент-

25 трав. ·

ПОТРІБНІ НА Р:ОСТІЯНУ РОБОТУ

ної шкіри;

«Пропонує

д~

Рада об'враввв.

1

«Здоров'я•).

.

Початок о 12 годині.

жуть відвідувати всі ба· жаючі . Детальнішу інфор-

ріал

розмірі

.N9 17 (в район1 'запlз.иичноr. стаиціІ 5·22-30, 3-02-19. ·

ПІдсумкове заввттs вІдбудетьсs в иедtпю,

ликів;

них,

в

ви, в првмtщеввІ редакц1І.

гімнастики та ІншІ. Іх мо- І

з

однорічним

ІІ

11 металурГії створено центр І «~оров'я•. '!Ут діють 1 кілька

Учні з стипендію

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ЛІТЕРАТУРНО­

Теnефонк: редактора -

8 ~~ і'-"~ · 1 gз7 rода.

Дни вЬІХода;

Однак чому ж у пани

АДРЕСА РЕДАКЦІJ:

Советов иаро,І8ІЬІХ .118ПУ·

~ВСІСІОА o6nac'rи.

Гаеета

Та

рів.

місяців.

10

одержують

МИСТЕЦЬkОГО ОБ'ЄДНАННЯ сКРИНИЦЯ•

відвідувати? ній базі в Броварах мо­ жуть позаздрити жителІ окремих обласних цент­

навчання

вул. Ушакова,

ЗА ЛИСТОМ ЧИТАЧА ·=============================

· : ·

автоматики.

сБорисІJlnь• ). Телефони:

Кінотеатр Імені Т. Г. Шевченка

ЛЯХОВА, росІйськоІ

та

навчання

.

29-3.06

r.

.1

хар~.

крб. на місяць 1 забезпечуються гуртожитком. Вступвики подають такі докумевтв: 1. Свідоцтво про народженй~ ·або па·спорт. 2. Свідоцтво про освіту або атестат. 3. Характеристику з школи або з місця роботи. 4. ДовІдку з місця проживання. . 5. Довідку. з місця роботи батьків .. 6. Вісім фотокарток розміром 3х4 см. 7. Автобіографію. 8. Довідку про склад сім'ї . 9. ДовІДку про стан здоров'я (форма М 086-у). Початок заввть з · 1 вересня 1966 року. ' Адреса учнпища: м. Бориспіль КиІвськоІ обп.,

П'ять· хвипии страху (~осфіпьм).

ти курс російсьflоІ мови в 9 кпас на новий нав­

J'lll'fem.кa

·

23-24 Помилка моподості (ЮгославІя). 25 Дивна Історія доктора Жекіпа 1 містера Хайда (Мосфільм). · 26---28 Слідчий (Франція, до 16 років заборо­

погпнбпеие внвчеин11 ро­ сtйськоІ мови. Отже, міська середня

школа

111&11

«Прометей• ·

рtапу R Інші методичні прийоМи. розраховані на

тичнкх р. ес$СіВ виразних

курс вивчени}І російськоУ мови сприяє, формуванню в учнів дJалектико-мате­

75

І спорт весною моподІє.

тів, сипаданНя дtповнх па"

ському суспільстві. Знач­ на увага .цридІпяється удосконаленню у.мtиь і- иа­ "чок усиоУ і писемиоУ мо­ ви, набуттю школярами пеобхідННх знань сти.Іdс­ засобІв рщ:ійськоУ мовв. пІдвищенню \І,>іВИЯ Ух rрамотиостl. Цоrлвбпеннй

Строк

конспекту-

редаrуваии.я.

n

триразовим

з таких СІіецtапьвостей:

вания мовознавчих робіт. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·

мови учні . одержують новІ е.JдомостІ про структу­ ру, Історичний розвиток, функціоиуаанн.я в радян·

особи

r.пшвща

Епектрозварювальинки. · Слюсарі по монтажу контрольно-вимірювальних

1. 2.

роботи

підготовку

закІвчеВВJІ

Особи 3 середньою ос.вlтою првймаютьсs в уqвтпце

напнсаии~ рефе­

пов!домпеиь.

у ходl.поrпнбпевого ви­

вчеJІНЯ

ратtв.

товвим

передбачає

самостІйноУ

· приймаються

ввпуСІСІІІІКІІ одержують диппоnt, який дав право ва

ту · підвищити заrапьно,лtиrвtстичну пІДготовку

дів

роки.

масlв. Шсяs

8

вступ у вищі учбовІ зІUUІадв. Учи1 забезпечуються rуртожпком, робо.им 1 вихІдвим одягом, безкоІіІ·

ванию в мовній практиці.

7И, забезпечити- практичне

та запізобетонних кои·

Монтажники зв'ІІзку (спайщнкн). Слюсарі по ремонту будівельних машин і механізмів . ·

узаrапьиеиию. _поодержаних , ра­ иtше знаю>. Ух теоретнчио­ му оемиспеиию. застосу-

Програма

~

10. 11.

~ся

ІJ.Я qснов .иауІЩ про росій-

систем теппо-

рпапеии.я.

·

9.. Моитажники сталевих струкц ій.

, rпибпенню

qійськоІ мови ставить ме-

1

та

Слюсарі по ремонту автомобІnІв. Машиністи бульдозерів, .скреперів. СлюсарІ по монтажу контрольно-вимірюваль­ них приладів - та автоматики. 8. Електрозварювальники.

зана програмою з росій-, ськоУ мови · дпя 4-8 кла­ сів загапьиоосвітиtх шкtп. Осиовна увага придtпя-

курс ро-

газопостачання

Столяри-будІвельники.

4. 5. 6. 7.

tнтериац1оиал1;3-

му . .

,

Резуяьтатв lx ваа..а•ІДрар,вL Тому аврішенабврати таввІ кас 1 новому В8В'UЯЬВОІІJ

Поrпибпений .

водопостачаинІІ.

гяядУ. почуття радянсько­

ввв•евJіоJ

цьому році -

КІL ·ви во ~

кас а

~пектромоитажинки . Маляри-будlвепьинкн. Слюсарі по монтажу првпадів

пom·rpaфU І

БРdвари,

аул.

J(J{НОККО80f

Киtвська,

154.

ropnltJI(.

Індекс Друк

друко-ванНІЙ

14.027

61.285.

офсетни•й. &ркуш.

Обсяr

·

1

Тираж

nрнм.LриикІв.

ЗV.Ювпення Ні 2610.

'

#81 1986  
#81 1986  
Advertisement