Page 1

Пролетарі всіх краін, єднайтеся!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

М І С Ь КО І

Газета ВВХОАВТЬ з

РАйОННОУ

І

17 квіти. 1937 року

КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОУ ПАР Т І У УКР А КИ1ВСЬКОУ ОБЛАСТІ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

РАД

ф

Н!!

Середа, 21 травня 1980 року (І

ф

81 (5012)

секре­ Голо~а

Президії Верховн о ї Ради СРСР Л. І. Бреж­ нєв, член Політбюро ЦН НПРС. мІнІстр за­ кордонних справ СРСР

А. А. Громико 19 трав · ня вІдбули з Варшави в Москву. В аеропорту товари· шів Л. І. Брежнєва І А. А. Громико провод ­ жали Перший секретар

ЦН

ПОРП

v

кандидат

Е. Герек , члени

По­

лІтбюро ЦК ПОРП , мІністр справ

закорд о н них ПНР Е . Войта -

шек,

секретар

ЦН

Щороку _штячого

А. Г. Новальов.

* *

Ць(!)го

ПНР на запрошення Першого секр.етаря ЦН ПОРП Е. Герека. У Варшаві Л. І. Брежнєв мвв зустріч з прези­ mHToM Французької РеспуБЛіКИ іЮскар д'Естеном.

НОР)ІИ

>І:

ральний

НПРС . ,Голова аН Верховної

!

ЦН

Прези­ Ради

СРСР Л. !. Брежнєв і

,Ч.1ен

По.'Іітбюро

КПРС. мІнІстр

закDt>

донних

СРСР

справ

А. А . Громико

\

ЦН

повер

нулися в MOCKBV. ВОНИ

перебуваJJИ

в 'столиul

'-

СРСР

ПНР

К

у

Москву

,'Іися

також

П(')Мічники

Г е нер а льнпгu секре ­ таря ЦН КПРС А. М Александров І А. І . Блатов. (ТАРС).

УрочистІ збори, ПРИСВЯ­ че_Ні 25-й річницІ органІ зації Варшавського Дого­

вору, вІдбулись

19

-

учаСНИЦІ->

Варшав

ського Договору Маршал Радянського Союзу В. Г. Нуликов . У цІ TpaBHeF:i днІ, сказав він, увага св і тової громадськостІ при вернута

ради

до пІдсумкІв

ПолІтичного

сультативного

держав -

на

кан

комітету

учасниць Вар

шавського Договору,

вІдбулась в столицІ

14-15

яка

травня

Польської

на

06'єднавши

1

радгоспи

льових

маршрутах близьсlльсьних

нулІнарІв. УчасникІв по ­ еlВНОЇ скрІзь забезпечеНе) триразовим безплаТНИ'1 ха рчування:vr.

На двозмІнне обслуг ' вування сІльських труді :;

райсп<' посівН;.{ \

агрегатів щодня прибув" двохсот

ан

томагазинІв

розвозок

пІдприємств

громадського

харчування , більш як

1,2

цІ

досягнень

народного

господарства

УРСР,

неЗilлежза міжна-

,, ;,IЬСЬКОГО

за

мир, свободу ність народів.

І

розрядну .

за

припи­

:jення гонки озброєнь і за ро :) з броєння.

З доповІддю

про

25 ·у

річницю оргаНізації Вар­ шавського Договору ви­ ступив

начальник

штабу

Об'єднаних Збройf'НХ генерал

зав

армії А.

І.

ницькому

дослІдно-експе-

р иментальному

чеха нІчному

Найвищих у

роботі

да

М.

результатІв

добилась

М.

соціалістично­

З1vlагання

ділІв

СИ,l Гриб­

брига­

Берегія, яка за

Щдсумками

го

ремонтно<

заводІ.

серед

колони

підроз­

вийшла у

пе­

першо:чу

По - ударно:vту працювали ... варталі. Особливо від­ будів є льнини на зведенні з начилися слюсарі . монпташників Сеilшполків тажники М. В. 3анрев­ ської птахофабрики . ко ський, І. В. Шелегацьрівника у радгоспі «Гого ... ий, га з оел ентрозварю:тівсь!шй», ~1Онтажі об п альник М. Г. Рябченко. •1а д нання у павІльйон: Стабільно, вІддаючи усі «l\Іеха 'нізація сі,lЬСЬКОГО ,:пої сили, нміння , досвід, господарства » на Вистав ні в чому не поступаю­

"О.lександрівка»

родну

"'ilрб , )

до

загальний

ЄвропІ.

ро

становиТJ,

в

на

д р нні

в

Бори~,

району .

СПРЮlувавши С'Н:І.1Я

у

господарстві

свої

вчасному

ЗУ· вве

експлуатацІю

сl,'Іьськогосподар с ь ких

об ' єктІв, вже

будівельники

зда.'ІИ

чись

молодим,

Нучер.

Усі

вони

високо ­

ПРОДУКТИВНОЮ ПР<іцею вlд­

значи.'ІИ

35-у

річницю

Великої Перемоги радян , ського народу уВелиній ВітчизнянІй війнІ .

замовникам

пташню; на 42 тисячі ку­ рей на Се;ш!Полківській птахофабриці і цех пере-

Н,

ТКАЧЕНКО,

секретар

парторганіза­

ції ПМК-5 .

(ТАРС). автокрамниць.

тут

і

заве­

Машини для

трави

~ля

машин

перевезення

КОШеНОЇ

зеленої

свіЖ')Н-t­

маси

по­

чав комбінат Сінажних башт у НоростеНі на Жи­ томирщині .

Вони

створе·

ні на базІ шасі « Rолхч­ :\а » і вміщують до 8 тонн трави значно більше ніж звичайнІ. Вже цього

року' господарства

облас­

ті

таких

одержать

500

повідають

на

агрегатІв.

(РАТАУ).

сті» . Вони своєчасно і якІсно' провели сівбу ран· ніх ярих культур на зеJJ С

.,1JягаG

СумлІнною

~lеханІззтори

Олександр

рах.

250 гектарів - на 120

Миколайович

гектар.

щі

кукурудзу

20-21

на

пло ­

гeк:rap . Всього

І на нультурою в гекта­ буде зайнято

Нині механізатори про­ довжують сівбу кукуруд­ зи на силос. У грунт ляг­ ло насІння на площі 171

Бабич .

Труді в ники радгоспу « Зоря» роблять усе для того, щоб виростити ви СОКИЙ урожай nвочів. Во ни

сво r, часно,

строки,

у

впоралися

він висіває в грунт наСIЯ­ fJЯ на площі 11- 12 гек­ " арів при завданні 9 гек­ [·арlв.

Нині

ранн : з

ви

саджуванням ранньої K~ ПУСТИ У відкритий грун: на плоші 15 гектарІР Більш як на 300 гeKT ~ рах механізатори посіЯЛlI пізню капусту І стола в.' моркву при плані 525 гектарів.

'тупили

' ади

:'і!й

овочівники до

висадки

помІдоріВ

грунт.

у

прироз­

відкри­

У нинішньому

!10ці 8 господарствІ їх ви­ ' ющуваТIfМУТЬ на площІ

гектарІв. ТРУДіВНИЮІ nвочевої бригади зобов'я­

GO

залися зІбрати з кожного гектара по 170 Ц~HTHepiB помідорів.

с.

М. МИРОНЕЦЬ. Світильне.

Зразки ударної праці У

радгоспі

імені

Мічу

темпи Овсяников І Петро Федо ­ ріна посилюються рович Салтан. При l,ормl польо в их робіт. ТрудІВНЕ пока 14,1 гектара вон" сІють ки господарства

під цІєю цІнною кормовою

площі :зерно

І.

ТУРБОТИ ОВОЧІВНИКІВ

працею від -

: : начаються

корм

на

М.

за день

тваринництва

фото:

Фото М. Семинога.

наСІННЯ

НИЙ корм для громадської худоби , закінчили сІвбу ~укурудзи на зелений для

На

По-удаРНЮIУ трудиться на сівбі овочів водій трактора ЮМЗ-6 Андрій Андрійович Жук Щодня

-,т ГРУНТ

постанову

ЦН НПРС і Ради Міні­ стрів СРСР «Про додат­ кові заходи по збільш е н­ ню виробництва грубих і СQКОВИТИХ кормів У 1980 році І підвищенню їх яко·

Випуск спеціальних са­ морозвантажних

ТРУДІВНИНИ радгоспу «Гоголівський» ділом від­

На в е сняних польових роботах у радгоспі «Требухів­ : ьк нй » постійн о в числі кращих тракторист Микола ; :'анович Бабич Норми виробітку він ВИКОНУЄ на 1110 --120 пр о ц е нті в прп високій я.кості роботи.

трудяться

ветерани війни М. Ф. Джерін, І. М. Дубок, М. І. Черепанов, Ф. Ф.

нов.

по­

1\0 двох тисяч

що

процента

дослідном у

Полтавської по

тисячу

за зміцнення безпени І розвиток спІвроБІтництва

з

вІдправили

ють близько

їн продовжув<!ти боротьбу

колгоспи

никІв перейшли живспlлки. До

Вона

зення товарІв за поперед­ ні:lШ замовленнями.

областІ

виконан бу

монтажних

сувних установок на Дар­

реможцем

глибокої вІдданостІ І твер­

Впроваджено

зусилля

нооператора:vrи,

він

261

ванців,

пІдтвердженню!

тисячі

колесах

п е ресувної

дання .

На-

Сервіс

на

100.6

Республіки.

новим

року

БІт

травня дої рішимостІ братніх нра­

в МосквІ. ВІдкрив збори головно номандуючий Об'єднаними Збройними Силами дер ­ жав

родної є

Нолектив

механіЗОВ<іНОЇ коло н и .J\"Q 5 успішно справився з ЧtJТИРИ:,ІісяCJЮШ П .1а ном. З початку нинішньо

го

РІЧНИЦІ 8АРША8СЬНОГО договору присвячується

на

ОБ'ЄКТАХ

дlве.'ІЬНО

------

ВИКОНУЄ

НА СІJlЬСЬКИХ

в

поверну

систем атично

щ

Ольшев­

ський.

верхнього влаштову­

ТРУДОВА УДАРНА ВАХТА

зустрІчаючих

посол

фабрику

нов, В. І. До:тгих. М . В . ЗимянІн. К В. Русаков, ІншІ товарн,

Серед

на

трикотажу

Фото А. Зарічного.

Сус.10В. М. О. Тихо· нов , К У . ЧернеНI<О. М. С . Горбачов. П. Н . Д е мічев. В. В. Кvзне­

cJYB

КОП.

процентів. здає продукuію 3 п ершого пре д 'явлення . На фото: Н. Павліченко за ро­ ботою .

На BНYKOBCbl<O:llY аеро­ дрО:ll:І Л. І. Брежнє­ ва і А . А. Гро~!Ико ЗУ· стрічали товаришІ Ю. В. Андропов . В. В. Гришин . А. П . Нири­ леНJ-(О, О. М . НосигІн. А . Я. Пе .'1ьше. М. А.

Гене­

секретар

2

125

шl.

Ж дня

Ціна

t' ться багато мо.lr'JДИХ дівчат. два 1 0КИ тому після закінчення місь­ І, ОЇ середньої шкот1.N~ 2 ПР:і1"lшла сюди і Ніна Павліченко. .]івчина з ко~!сомольським за;)­ зяттям п()чала освоювати обрану п рофесію, досконало опанував­ ши ЇЇ, вона стала В ряди передо­ В І!Х швачок-кетелькиць, З~: іН!Jі

ПОРП Є. Ващук. Б. М. Поно­ Серед проводжаючих цов, М . С. Соло були посол СРСР У марьов, І. В . НапІто ПНР Б. І. Арlстов , за, менцев, ступник мІнІстра за­ кордонних справ СРСР

И,

Повернення л. І. Брежнєва з Варwави у Москву Генеральний тар ЦН НПРС,

МІСЬКОГО

господарстві

1220

гекта­

ріВ.

М. громадський Аевт.

ХОМИЧ, кореспон­

зують

даної

приклад

праці.

н а пол е гливе

п е ревиконаня

самовід

Вони

BeдyТl

змагаННЯ;1;

виробничи~

завдань.

На садінні каРТОП:Іі особливо від:значаЮТЬС!1 Г . О. Розсоха та А. Г. Семенець, які вже ПР(jве­ .'ІИ роботи на площі Відпо­ відно 114 і 111 гектаріВ. Щоденно перевико н у Є

з ~Іінні завдання на сівбі зернових П. П. ЛаВРУХіН.

Відмінного результату : іОСЯГЛИ 18 травня механі­ ,;пор П. І. Стріха і сівач В. А. Булах, які при НОР­ '.Іі 4,5 засІяли агрегатом СНГН - 6 кукурудзу на 26~ сктарній площі. На оранцІ відзначається С. П. Беленок, який що­ .:І О ННО

перекриває

норму

на

20-30

процентів,

на

внес е нн і

аміачної ВОДИ

М.

М. шдлужний . В, КОВАЛЬЧУК.

а


*

2 СТ()I'.

2il травня 1980 року

ИОВЕ

ЖИТТ"

з ПРИЦІЛОМ НА МАЙБУТН€ ========

• КОМСОМОЛЬСЬКИЯ ТЕЛЕТАйП

Тру AS1TbCS1

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ В ШКІЛЬНМХ ОР!":ШJ3АЦJЯХ

у 172 класних 35 первинних шнільних КО:\1· СОІІЮЛЬСЬКИХ організаціях шкіл Броварщинн завер· шилися звітно виборні збори. Вuни стали справжнІм оглядом бойовитос, ті кожlЮЇ організації ВЛКСМ, звітом членів С . ПШІШ про свою участь у Еиконаннl рішень ХХV 'Оо КПРС з l;1ДУ. у . ~ ц е НТРІ Р03МОВИ. яr;з в!доу.13СЯ на класних і б б шкільних 3 орах. ули питяння навчання членіІ1

шк і льних к ом І тет і в ЛНСl\IУ і класних 1\о;'ІСО-

сьну турботу». Зокр е :Vlа, ~азначалося, шо в цих

~;y, го

;,Iольсыіхx

школах

~ зяти

ВЛНСl\І . ставлення ЇХ д()

~IiTeTiB

бюро

по

мооі-

організ о зано

кім-

щО 06 f1!~ 'Я:З Г.К !ЮЖНО' Ч.'Іеl,а 8.1HCM активну

участь у

~'; o .'IЬHiB,

а

звітні

до пові-

.1ізації моподІ на гідну з устріч 110 - ї річницІ з дня нарадження В. І. Леніна. Діловитістю , актив· ністю кожного юна на й дівчини відзначалася І громадсько . полІт и ч н а :зт€ст ,щія. яка у більшо с ті

нати і куточки, ~іють русі ~ Олімпlада - не ;1і бу.сп звичаЙНЮI п е регуртки юних тваринників. ': і:IЬКИ для о.'ІімпIйЦіВ" . .1'іко}! проведених заходів. ШколярІ стали справжні - фізично гартувати себе. ОКРС:І'і недоліки у підго ми друзями працівнШ;іВ готуватися до трудової ТОВ1:! І пров е д е нні з борів :IІОлочнrJ!оварних фер ;о.l ;-:!Я .1ьностl. ВИЯВИ .1И пр е дстаВНИЮI 1І1Ісцевих господарств. На· :l!іСЬЮ;О МУ ЛНСМ Ук ра їн" Цікаві ДУМХИ відн()сн г , прихлад, КО~ІСОМІ)ЛЬІ!! поліпшення навчання І в Інших шко:rах Брошєвченкlвсыіїї ШКО.ll1 . взрщини . НовообраНЮI

шкіл ПРО!lшла на високо· . .й ~IY оргаюзаш нrщу та іl1~Йно·пr).!JіТИчному рівні.

1'3Я.1И ше стьо над мо · Ф .1 0 чнотоварноК> r Р:\10Ю « Г<'lле'!> відцілка .М 1 рад-

В цьому П.'Іан!

[оспу

><

ня

заслуговує

від з начен·

рnбота

хо

Ф

ни

~

Б б

часто

n риuьки

й

був:зють

В

». у

О'

СВО·

.

<J ЕТИВУ,

І" Ф 1 ше с'!'ьа ~: .lacоргані,,2)!ій ЛНС:'Іі

:;"раїни

Н<'Ід

піонерсы\··

:rи ?згонюш .1И

I'ИС.l0В.1ЮВ3' б

:> CJpax І-\няжиuь

І1ист~' паюч:

на

ся

реалі;,аuію

з ауваж е нь

пропозицій

ченківсЬf; ОЇ.

Ста"тІ3 вона ще ОДНИ:\1 етапом антиві:іЯI1.ії діяльнос· тІ r:.1асних шнілыхx ХОМС(",!О.1ЬСЬІ-:ИХ орг з ні:>а·

ниніlПньо:\rу

нято

uій,

навчальному

зоб е,;; 'я з ання

за·

Берш:;J.ЛЬНИЙ п ' ятиріЧЮI.

чу. Зросла роль учнів · СЬЮІХ KO:vJiTeTIB у бороть ,

У звітних ;:СП:)~;;JЯХ сеliретарів К()YJса;lЮ.1ЬСЬ-

}(О'ЧСО:\Іольuем міцними j Г."шбm : юlИ знаннюlИ. Під' ВИЩИ.13СЬ вlдпов!даль ·

неюю з НраСИ.1іВСЬ:':ОЇ, В. Зіненка Шевчен' нl в сыії,' Л. Лрвченко 3

бі 38 ОВОЛОДіння КОЖНИМ

юнаr:ів

1jiCTb

І

дівчат за

ре:J У .l ь :-ати своєї праці. H~ ЗВітно,виборних

зБОР;JХ б~-.10 }(иіі ана:rіз

дано глибодlЯ.'Jьностl

ких організ а цій

тр е бухівсыіїї

НАШ

десятnї

ЙШ ,lr::ся

при-

і

в Ін·

c"'aTYR,-,JИ

т()і1

фаr:т.

партій!:! І:ії і ц>мlтети

що

них бюро , ВИ:Jначити шля· хи підвищення бо є здат-

ТЗI\ОЖ Рожнівсьхої і Сві · тильн!всьної восьмирlчних Іпкі .l, ВИСТУП;:JЮЧИ В

чергу, стосується Семи· ПОЛНіВСЬКОЇ, Погребської середнІх і Жердlвс},кої

учаСТі у виріш енні з а в дань, ЯК! стоять п е ред УЧН!ЕСЬКЮШ НО.'l е НТИВЮІІІ

обговореннІ,

восьмирічної

.1\1> 6, Ng 7

середніх,

а :JборіВ роху. Це, в першу ностІ НО;і;НОЇ

РОЗПО5Jдали

шніл.

Тут шн!л

XO.le-;тивів у ринництву -

чу HOP~! КОМn:'Т€КСУ ГПО . Вони висловлю в али дум,

. . . . . . . . . . ._ _ _ • • • • • • _

гектарів. денку

• • • • • •_ _• • • • • • _

•.•• _

ІІ а,

робництва,

}{О.'Jектина~І

ня продухтивностl працІ на кожному робочому ~!icцi. Треба ДОliлаСТIІ

ПDОМИСЛОВИХ

ВідраднІ ви­

р о бничі .успіхи. ·}(и Б І льшості

фабрик

ПР81: івни, заводів 1

ДОСТРОНОВО

ВЗЯ.1И

чотиримісячні

рубеЖі

по

ВИІ{онанню

державних

завдань і соuіаЛіСТИЧНИХ зобов'язань. План по ВИ­ :пуску валової продукції J1 с ре!-;рито на 1 мі ,1ЬЙОН

тисяч карбоваНЦіВ, а [[О реа.'Jізації на 1 імі.1ЬЙОН 80 тисяч нарбо­

848

головним

рахунок

максимум

Г O ~I

ставитися

Па-новаторськи. ви~уагають

ланхи і її

минулого

зріс на

збі"lьшенню

цтва

}(О.lентиви

,БО вої

заводу

пор ош­

l~Ie1ii

БО-річчя раїни,

залізо· заводо­ будівного liомбінату, ре­ :iVIOHTHo':lIExaH! чного, Го­ г о .l івсыіїї

:ної

стрічкоткаць·

фабрики

СЬІ,ОГО

іНалитян·

КО:l1біКОР~fОВОГО

G <і ЕОДУ·

Відрадним ма й ж е

є

й

усі

спрзв и:шся

те.

що

колентиви

з

завданням

по виробництву наЙваж· ливіших , видів продукції . У

TO~IY

числі

]{У"lЬТ урн О признач е ння ШИ рО Ii О ГО

Не

і

преД~lегlв

ВЖИТКУ.

викона л и

завдань

по

тсвар;в в а ння

товарІв

побутовоі'О

-

намічених

вироБНИЦТВУ

народного

,:шше

спожи·

КО.'lеЕТ!і3И

водів

ПОРО!,IJКОВОЇ

лу р гії

і

П.lастмас.

З~·

мен­ д е рев')

обр о бного КО"lбінату. Ш1ін ор е ~IОНТНИЙ

завод

I!€

спр з вився

.,

П.lану пП а З .'! Б О,J.

6ИПУС!{У Ізолу :;алізп6l' гонних

:; о нсrРУIiЦ1И ниuт ву

виконанням

-

~ В ЯРНИХ

по

вироб метял~

КОНСТ \J\· r; ц і Й .

3 210:::1

,1C; -; :;~'1 От ;-;; (' ,

,, :т: е пr:ОЙДI?НО п')

JmT\1rU н (' обхі,~НО

KOMCO~IO:lbChKO

цього

рішr'ння

листо­

молодіжного

fiвартал;.'

ПОСИ.1ИТ УІ

дозволили

РезЛізаuія

М.

·1

.,'"

Завод ПОРОШКОВОЇ металурrtї завод

пластмас

Деревообробний комбінат , Завод залізобетонних конструкцІй Дос.1ідно·експериментальниЙ завод Pe:vJohtho-механічний

завод

101,4 100,0 101,1 102.0 100,2 100,0 100,8

101,8 100,2 102,4 104 ,9 100,9 101,3 100,5

101,1 100,3 102,2. 103,0 100,4 107,5 100,9

>-

"'"

с.

101,.1 100,2 101,5 101 ,7 100,3 104,0 100,6

верхнього дитячого

трикотажу

Друкарня

Завод алюмінієвих БУДКОНСТРYRцlй завод

Вир о бниче деревообробне об'є~<WIНЯ Дослідно-енспери:v!ентальний завод буднонструкцій Х .lібозавод Побуткомбінат нестандартного

КО~lунального

обладнаняя

Завод торговельного :ІІашинобу дування

f\!о.10IiОЗ3БОД

Райоб'єднання

Гaгo:тiBCЬK~

площі

«Сільгосптехнїна"

стрічкоткаць!\а фаБРИl\8

літківсы'8 фаБРИІіа художнІх виробіВ іменІ Т . Г . Ulевченка

Н8:ТИТЯНСЬКИЙ КО:lrбіНОрмовий завод З а во;! \Тр'Ті!лm;онструкцlй

ПРО:lшсловість РСС Разом по місту і

рай()Ry

молодому

меха­

автокра­

. Інші трудівники 3 цього господарства - В. Симо­ ненко та В. Богун не від­ стають від свого товариша. H~ KmKYH .H!J!i і культива­ ції грунту вони демонстру­ ють

Семиноrа.

з ра з :ш

ви с окопродук-

ТИВНОЇ праці справляються

і зі

успішно змінними

ВЗЯЛИ РУБІЖ

П'ЯТИРІЧКИ

107,9 102,2 106,2 100,0 103,8

102,0 100,5 111,7 102,8 103,3

102,5 104,5 108,2 100,0 102,9

102,9 101,1 108,3 100,6 103,9

101 .0 102,2 119,5

101,4 101,1 129,1

106,3 101 ,3 104,5

105,7 101,1 101,2

101,8

101,8

102,3

101,6

103,9 100,0 105,7 104,0

102,5 103,3 104,3 105,3

86,5 102,1 122.8 103,6

98,9 101,3 112,0 104,0

101,2 101,4 101,0 103,9 101,9

101,7 100 ,8 100,6 104,2 102,3

102,4 100,0 101 ,5 115,5 100 7

101,2 100,2 101,3 113,3 101,4

в

УСЬ()МУ.

Н"

електрозвар­

Так вже траШІЛОСЯ, що доля закинула ВОЛОДИМИРі! Олійника з Ворошил() в гра.'l шини у Калінінград . Саме там він. з акінчивши проф" ,

!інків заВЖ .1!1 \! о жна покла­ стися. Я к У робату н е дору­ 'Іать їм - все зроб .~ять І~ исокоякісно і У строк. До­

сіЙНQ, технічне

ІІзгаються

працював

Завод

куль­

на

Передовий зварювальник

4 місяці 1980 року

Вал

Ulиноремонтний

провів

ІІізаторові значно пєревико­ нуватн зм-інне завдання.

Холявко, якого

ВОНИ

Держсrатистики. В процентах)

Фабрика

І3ін

грунту

М. ГРИШКО, інструктор АЙСЬККОМУ ЛКСМ України.

(38 Дr8ИВМИ міського інформаційно-обчислювального центру

3авод

моло­

нормами.

премИС,IОВИМИ підпрнємствами за

Світ .l0техн!чниЙ

-

екіпажу В . Ше.lест. Трак­ TOPO'>l Т-150 за минулу чо­

на фотознімку. Він

Фото

Радянсьної УКдеревообробНОГО

J;О:llбінату, заводу б е тонних виробів,

со­

змага н н Я

МО.1ЬСЬКО

будівельників.

досягли

металургІї

обл асн о го

На культивації грунту у радгоспі «Жердівський:. відзначається '!.lен комсо­

відзначається високою ПР()ДУК­ тивністю праці. п()вністю за­ безпечуючи фронт робіт Д.1Я

виробни­

продукції

працює

Микола

ви бачите

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

року

протя­

ВИХОДИТ!!

нах.

творч,),

дуктивНіСТЬ праці підви­ щилась на 4,9 процента. Ще кращих показнинів

!ІІО

Тllжнів

діzl\НИХ ек і пажів. зайнятих на садінні крохмалистої у ПРЮlіськіїI і Поліській зо­

падового (1979 р.) ПлеНj'­ му ЦН НПРС.

процента, про·

9.8

за в ­

процен­

ру д ня нам

двох

ССfJед

Броварщини.

відмінно

нівник

щоб

як

При є мно ві::J;значити, що обсяг ПРО:ІІИСЛОВОГО виробництва в порівНЯflні з відповідним пе'

удар­

З)lін н і

150--200

п е реМОЖЦЮНI ціа .lіСТIIЧfIОГО

•••••••••••••••

ка»

чи­

зростан­

ЗУС:,.1Ь,

ва;щів.

piOДO~1

особлив()

д озволял()

На 6удівниuтві Калинівсько· го КОМПJтексу «Овочева фабри­

у(;унути окре:чl недо.'1lкн і упущення в орган:зщ:ї виробничого процесу, Д1 :: о боти

три­

механізатори

120 гектарів. Економне ставлення ДО кожної хвили­ ни робочого ч а су. висока профе с ійна майстерність

дня н а р о дження В. 1. Ле­ н і на п р инесло ТРУДОВИМ

за

ви­

с лі д за­

останню

В :1 I;('> IІ\' IОЧ IІ

тивацію

боротьбу за дальше п!дви­ щення ефеКТИВНОСТі ви­ ном,

в

молоді

тириденку

Соцlа:т І стичне змаГ"l;НЯ честь 110·ї річниці 3

по

тів. Високі те мпи роботи, чіт­ ке дотрим ання технології

KOl1lIEHTAP

іІІіДПРИЄ~IС1'3

щ()

дання на

А резерви є! :на

ла~I\Н

трудилися

Н. РУБАН, секретар мlcыгоo ко­ мітету ЛКСМ Україин.

КИ до проведення збор1в, І тому вони пройшли на

де­

КОМСО,ІОЛЬСЬКО­

ПРІІЧОМУ ,

з начити.

ВИЯВИНІ

пlд~Йш .1!1 ГО.l0ВНИХ

про свої спортивні досяг·, комІтети ко~!сомолу не нення, говорили про зда- ста .1И центрами пlдготов-

русІ <,ТваКОМСОМО .1Ь-

ДОПО~IОГ.'Іа

дні

р" щуваНIІЮ картоплі 3 IІлемптах()зав о ду «Рудня» (керівник .naHКfI іЧ . Фісько) успішнп спраВIІ .111СЯ зі сво­ 'i'>l з а в д а нн я м. В () ни п() сз ди­ .1И бу.lhби на площі 140

ОРl'анlза· вузыi міс u я в роботі Ііа' Шlilл без - :1:ітетів ЛНС1\'ІУ і клас-

'Jhpf:-:l-rJ

СЬКОЇ, ГО,О.1івської, В е · FЇДП()В)-,"?'ІЬНО .1H-;одІнlе рсыої.. місьхих:-.о ПРОR:>.1ення

С. Ноно-

було

на зборах

['-іИХ Ішюлах району. Таl; . І;О:1ІСОМО.1ьці Троєщин,

ді:lено значну увагу ана.1ізу досягн('нь учнівс ::-. ;-;их

•• 11 • • • • • • • • • • • • • • _

рlн

на

році значн() пожвавилась діЯЛhність постів всеобу·

весняні

Так, ч л еНIІ

і

тапії тут БУ~10 ВС:.>б ічн() rОS ~1ЯЮТЬ f\ОР:\1И д .ття l'pO· .~?X. проаналізоl3ЯНО ВИЕона НRЯ :.rа;;сьт-юго твариннИ1 :,,~. У той же час. по за· Еомсо~ю,lы lя мии с' соБЕС'!'!:-': Про ваЖ.1иві г;и т з,шя вершен~і ЗDJ.ТНО-БИf'j"рної lю;о.Ш.lенсних планів , прий 1' . )~!CO)'IO.1ЬCЬKOГO : };~ТТЯ кампанії ДОВІ);:'ИТЬСЯ НОН--

ці

' lсJ .lо діжної

EO:lIC()MO.lbUiB,

СЬЕій середніх. а таn:ож мі с ьній ШНО.']і Ng 1 в до· по в ідях КО:\lітетів комсо· МО "lУ з'азначзлося . що в

у

сятки молодих трудівни­ ків, зайнятих на весняних польових роботах.

!-:оміт е там ~:n:, IСОМОЛУ слі:! врахувати ці УПУЩЄННЯ на :. ! аЙ6утнє і подб'lТИ П,J,)

< J ргаНl:3ЗU

!шх

Високопродуктивна, а повною віддачею. ТРУДilТЬ­

Пlев' їх старших друзів - тва - V п:юс х l11сы';!! ВИС .l0В.lених на :збnрах . .11 7,: і Р ('ЬЕ"!. ринників. ДОПО;llагають' Й '" . >< • в'·ял:у. У І\алитянсьхіЙ. чі ських .NQ 2 і .'I\Q 5 се· ЇМ .1 0 г.1Я.1а тил'УДО(.У. пі ~ !:ї , ·Д'-'''РIШЬ!.'n . 1ІІ) СЬКИХ Отже, зsітно'виборна ' 'й . Р ycaНlB' . У ход;' ?тес· час .11ТНlX . . . XQ 3. :\1> 8 сере .1 ніх шно- ка-:l-шанія завершил а ся. Т ре б YXIBCbКJ редНіХ ШН! .l . . наНlI,У .'І з а г(-,· СВОГО найголовнішого оБCJ'

комсо ' :олу

-: (J:IIсо~Iо.1ьсыifnn

ударно

НИ3ЬНО:l1У рівні, З невисо· l' ОЮ аr;тивнlстю КОМСО­

.1ИКИХ

на

учи лиш с. одному

підприо!ств.

3

..

в'

заг арт )'

цього

перш

вєе, за рахунок !(валіфік я н і ї. оу В .

за

високої Г. Олій­

ника та О. Й. Григорчука - п'ятий рпзряд, а у В. О. Г1ЛОТНИШ,I\()ГО -- четвертий. !\()жний. "рім спеuіальної

вався як робітник. А потім переїхав до Києва. Трохи працював у сто,лиuі. та сподобалися р() біТНИКQві новобудови Бро ·

освіти ,

варів.

fJOбот!!.

до

гаються

пр а uювати без про­

.1ати

з

і

він

своє

вирішив пов'я·

життя

наЗЗВЖДІІ

містом-супутником

столи·

ці Радянської України . Електрозварники потрібllі скрізь. І ось тепер він передовий ланковиіі -ПМК·?; тресту «Броварисільбуд». За дострокове виконання

особистої п'ятирічки кому· ніст В. Г. Олійник наго · роджений Почесною Ленін" ською грамотою. Ylог о ф(). то на районній Дошпі Пошани.

-

Дружна

у

говорить

нас

л~нк:],

ВОЛОДИМИР

Григорович,

працюємо

з натхненням, б о ремося за якнайкращі у с піхи. [ле,,·

трозварники Олександр Ylо· сиП'ОВИЧ ГРІ1ГОРЧУК та Вік· тор О.~ексаН;:РОВlіЧ П.l 0 Т · ниuький

--

ДОСАід ' !сні

МЗ І·'

с тр" своєї справи.

А ось ЩN uей

РО1повів

КО .1ектпн

ПР "

~, a ііСТ('[1

м ЗЕ

чималий

досвід

цього ж.

нама"

стоїв. « )Кодної втраченої ХВИЛJ!НИ» -- т а кий у них :, ('віз.

На їхньому рахунку вже 'Іимало зведених об'єктів. Серед них -- басейн школи .J\"~ 2. будинок по вулиuі Га­ гаріна та інші. Монтува.1И балки. блоки, ферми, коло­ НН, підвісні стелі.

.. .І ось з нову новий об'єкт: д итячий садок на 280 місць .'!ЛЯ дітей працівників тре­ с ту «БровзрисіЛhбуд» . Об­ сяг робіт тут ЧИ ~lалиЙ. Це і чонтаж зовнішніх і внут­ nішніх сходинпк. підвісної стелі ... Одним СЛОБОМ. елек­ Т jJозв а рюваЛhНИКН

с праву

з

четалm.1.

пrаllЮ .

fI;]n,1Ю!(,lfТhСЯ

х:roпців

о n'єкт а

Пршо ють

ВЇJчінн о. на с()ність . А ковий

покюує

B O I!!~

той

ф а кт . що 15 У .1УЮТh .'l,lЯ най­ \f() .1().1I!1 Ю БРО!1 2р чан. на­ проює їх на бе зде фектну

П,\\К-8 В . М. По.1іЩ\·IС . я добр!' З Н31;' UlІХ

-

мають

А

Треба

поспіШЗТ!I, в

с тро,

а:Іже ЗJачі

е к с п,т\' аТ3;lію.

,1aH·

Пр : !К.13 Д yc ; ~!

Л. ШИНКАРЕНКО.


НОВЕ

ЖИТТ"

травня

21

.1ИЦЯХ

H~

Горо;тниul рік добиваються

Це

дало

за

РОtШ,

чотири

танн

ВИIiО·

ТРУДЯЩИХ,

НОВНО:' ІУ

ІШЯН .

в

ше.

B j ;J.iJP~B·

напри

К .1!!;:І. їх ПР();::і1Н() м<'!й­ ,,;е 1400 тонн. Від p'"'J' .11:>ац!ї ранніх овочІв г " сп о ;;-:о.РСТВ')

600

б :;lьше

60зани:в

тисяч

ПО.ln?ИНі!

СУ:ЧИ

торін ,

н'lавдlя :\І2КСЮlенно

кар-

Це

огірків

кожного

ра;:ІГ О СПН У касу від усіх га .1У:1еЙ сіЛЬСЬtЮГnСП/)' ДdDСЬКОГn ~ир n бництвя.

занріплених

рnП',ТНИ1!!

і

п!)

теП ,1ИUЬ,

трудящих р06іТ­ НІна Андрlї!3на

городньої

ПРОДУКЦІЇ,

в

БЛИЗЬІіО

6

тому числІ

ріально-виробничим

.1eKcoM,

шо

к о ~lП-

споруджу єт ься

на базі багатого родо вища !{зм'яного вугілля.

На зн і мку: да-БеjJкахіт.

на лінії Тин­

ТОНН помІдорів. Поси­ люють темпи збирання Тепличної продукц:ї бригади,

якими

K~-

Марія Федо р і в н а Тнзченхс. З початку виробничо­ го сезону робітницІ це­

з

п.:Іощі

за

вони

ху

ними

вже

тонн теп­ продукuії. Доб­ рий урожай збирають танож Иатерина Іванів-

.,ичної

Іііло-

закритого

Татарська АРСР. У СВОЄ'.іУ l'!1ступі на листопадовому Пленумі ИК КПРС това­ риш ..1. І . Брежнєв у ЧНС.,і г~r !: т оr :;J :;ьно-вироб н ичих компЛексів, що продов ж ують свій динамічний Р ОЗ В;: ТОК, Н 3 ЗБ а в НИЖНhOJ<ЮIСЬКИЙ КО~lПлекс . Сього д ні комплекс прискореними те~ІП а ~1И наб!!Р Q Є поту;.кність. Бі .lьшість підприємств успішно вик о на ,J[{ П.1JНИ і зобов'язання 1979 року. Понад сто тисяч В "! .lиковантажних автомобілів вироблено на К з !>';Л3і 3 дня пуску. Останній рік десятої п'ятирічки для трудівників ПрОМ!!С.'10аого 3а1{ам'я буде ро­ ком .1енінської ударної роботи. На знімку: 'ГО<10ВНИЙ конвеі!єр автосклада.1JЬНОГО заводу.

грунту

прод3.ли державі БІль­ ше 160 тонн огіркІв і

зда­

4-5

.1И по

цеху

11,2

сталу ницl

першим у зоні БАМу ПівдеННО-ЯКУТСЬКИ~1 терито-

.'Тина ПН .lипівна Оза· довсьнз. Вона З і брала і здала б!.lьше 85 тонн

нвадра,ного

метра liорисноl

3 ~F.PETOrn г,)унту :1lбр:=!' .1И ПО 16 кlлnграмlв огір!іів

одерж~ ­

ДанилІвна і Га .ТlИна

кілогра!l;tів

чистого

ДОХО;JУ. що н~;:Шшов У

Торік

червоних nочі­ відправи.:!и до

Панасівна ЛесЯl{. Зма­ рують Галина ВОЛQ,1Ягаючись за те , щоб Титарєва і одержатJt по 24-25 миріЕна

(),1ержало

лрибут;-;у.

ніж

тонни дорів

Попереду у змагаю,і йде iO:Jet-;тив теП.1ИЧ­ ниць, яний очолює Га­

НинІ в теплиuях в розп~..,і виробничий се­ ~I)H. Овочевий ІіОН­ вейєр в дії. Сум .11ННо трудяться р!)('Нтниul

ньої ПРОІ1Уr.\цJї. перс· важно ПО~JіlInР\В та Торік,

ПРОДУК­

ти приБУТІііВ від її ре?­ .1ізацП.

ос·

.1PHO 5550 ТnНН гор'о;!­ nгірків.

городнрої

на Заглинська, Яpocnа­ ва Ярос.:!аВівна Иизим­ чук та інші. Перші

f\асян. Валентина Іва­ нІвна Сверток, Галина ПИ.1ипівна ГончареНl\О.

ції з ТИ"'!, щоб ще бі.r!ь-

нати п'ятирічку. При заВ,1і1нні 53(;0 тонн до стол у

торішНІ покаЗНИІіИ врnжаЙності. Впни

наміТИ .1И зібра ти і продати держ?:"1 1480

ЇЛі

;::острm,:ово .

метра

ся за те, щоб перекри­ ти по

У рІк ВИСОКИХ

;\ ю;t;.lИВ:РЬ

квадратного

корисної П .10щІ теп­ лиць, а нині змагають·

г е ктарах.

9

урожаїв .

грама помідорів з кож­ ного

стор,

централ ы ю ді.1 иіІІ І{ Я БАМу_ ,J,о с трокои З:l а llО в постійну СКСП.1уатщію 220кіломе ·трову .1інію ТИIІ ;(а­ Беркакі1. Uя траса зв' я з ала про· мислові центри "р а 'I НИ з

І ОГІРКИ, І ПОМІАОРИ Ве.1ика площа горо­ дів під прозорою Шlів­ ЕОЮ В радгоспІ l!\lенl Щорса. Тут вирощу­ ють ранні овочі в теп­

3

)(.

року

1980

помідорІв .

r АВРИЛЕНКО.

А.

(Фотохроніка Т АРС- РАТ АУ') .

ЗАМІТКИ ПО СУТІ

Кол.,. порушують

;:НІlшуваиня

з

ць о г ') р nr:у НСІ ну .

ПовіЛЬНn

ся О? ЮІі

за­

тації .

весна

точно

райо

скІЛЬіШ

~!іСЯЧНЮІ

прийшла

П О.1Я

РlJ3RИRctють

ІіУ,1ЬТУРIJ

і

ще

повl.1ьнішр ТрС!В!І. В 1JИНУ.1ИХ і)()Іі;]Х В цей пе ріо::! уже вся худоба булct пер е в еде на

J\ІИ.

В

на ~eneHi

Ubn :l1Y

кі .1ькість

р о ці ї ;.;

o(i :; l e ,J-; е на

ничи V~10R~~1И.

ч е ргу "

Н<JГИ

погод

1110 R свою

СТРЮJУ(-С

живої

приріст

ХУДlJби.

:jро;;уміл о .

Bcl~]

кор

ЩО

та·

Ііа ситуапія ВИ~Іilгає pctulO' на .1ЬНОГО НиТр<-tЧilННЯ м'я· са на f.llугрігосп о дарські потр е би :3 ТЮІ, щоб за­ бе?печити

Н;JJJЄЖНИ~І

гро

~ІЗДСЬКИ~І Х1JР'JУНilННЮI

ро

6ітню;ін ГОСПОД;JРСТВ РiJЙО'

RCI,OTO

ну на протя~і при

ні

ОДНО'lilСНО:IІУ

. грctфіЕіR

жаві

~(яса

виконан·

ПРОД;.J;ЕУ та

роху .

дер

иаЕсИ<йаль·

HO~IV за;:rOFШ.:rеннІ

потреб

трудящих ~Iirт У нь,щу.

Проте. в Оf-;р е мих керіВ­ радгоспі R

НИЕів

:>авдання

РИВlічної :>дачі :lІ'яса дер ' жавІ та ПQстіЙНОГО підви­ щення його TOBiJPHOCTi не l\ОРИСТУЄТЬСЯ

належною

УВctгою'

Вже

травня

Ot;pe:lIi

ства

до

р е алі~ува.1И

ні 11 оргаНі~. :щIЯМ.

раху в.1 ННЯ

п е ршого господар

в

сторон­

без за­

план .

45.6

тонни м ' яса (в тому числі радгоспи «Авангард » 12,7 тонни. «ГОГО .'1lв,

CbEl-lЙ '> UЬІШЙ » ХіБСЬЕИЙ" Hpi~l

12,3. 7 ,6, - 3.9

того,

,' Завори· «Тр ебу­ тонни) . радгосп

«Ав а НГіІРД» вІднрив гіВ .іЮ м'ясом чер s з РЬОЕ.

-

:Іа­

господарспз

ч е р є :> їда.1Ьні . Тоді, ян

yci~1

ція

іНШі

ТОР­

F. і,"'():\ю.

и'ясct

pect.1i:<f\-

р!)бітюr кам

C .lv r.-: БО ~ I ' Я ,J

СУS ,lНн я

шо

!IJ .1 ЯХОМ

його

І

БИПИ

бухга.1те

6

рі! ГОСШJ;lаРСТВ<J є н?й бі.1ЬШ ПkJ. ЕОНТРОЛЬНЮ.І І повністю реСЮІ

~ідпов!даr.

р ;шіnНiJ.1ЬН"ГО

риста:' IJЯ

й о ,о

Б

інте вин)·

СУЧі1С-ШХ

в якому абсолютно розписано: І

1i0ЛИ

;;ених цІнах --. від

,; арбо в анuя ;> С1НIlЯ за речі,

до

пр('йскуранті

такІ

Спеціалісти І керіВНИІіИ часто поясню­ ють '1ДClЧУ м'яса сторон­ нім організацlЯil1 тим , щО мовляв.

від дорізів. пояснення

Н:=!ДХОДИТЬ

Однан. не

таІіі

ВИТРИ~IУЮТЬ

ніяхої IiРИТИIiИ. бо , згІдно ;rіючих

бін"т

прави .1.

приt\~Іаr.

придатн е

цілей . утІль

~ля но,

~І'ЯС()ЕОill­

все

для

м'ясо,

харчових

Приймаєт ь С 'Я І

в

м'ясо, не придатне

·харчувctннЯ. Звичай· все

це рnбиться

суворим

наглядом

під

вете­

ринарних спеuіilлlстів. Дивно також І те , що господарства реалізують м' ясо сторОННіМ органі:за-

цlям в той час, власні графІНИ державі

ються.

м'яса

ТаІі,

коли їх продажі

не

викону­

радгосп

«За­

вориuы\й»> в квітн! недо­

дав

тонн м'яса, «Аван­

7

гард»

в

сІчНі-ЛЮТОМУ

-

тонн. «ТребухІвський» в січнІ - березні - 3,9 тоннИ.

46

Все це говорить

рушення

заготlве.1Ь ної

;щсцип.:rіНИ

та

:\оговорctми з

боку

дарств,

нехтування

КОНТРctКТilції

окремих

що

призведе

про по­

до

госпо-

неодмінно додаТІіОВИХ

збиткІв.

Нерlвнинам стам

таliИХ

І

спеціалІ­

господарств

неCJбхідно тєрміНОБО пере­ глянути свої ПОЗИlilї . да­ ти на .1ежну оцінну влас­ ному сnмоупр::!вству і да­

;ті не допускати реct ."Т\ :' 8ції жодного кіЛОГРil'\J8 ~(яса ПО:\іИМО договорІв ІіОНТРЗIi­

'УсІ ЕєрIRНЮ;И ~liЦHa ТРЮlають Н па:l!' яті свого

тації .

:lІ'ЯС3 -

IiО:llбінат.

поийяаЛЬНИЕа

hJ"'я'г"киЙ ~j'ЯС')­ На

ст()р()жі

їх

па~1'яті в І\ОЖНО'\ІУ госпо­ дарстві є договір І\оитрак-

з

пору-

11\1' Я

Євгена

ІіОЛ'

l\lctртино­

го міСТі! І раЙnну. І не просто відоме, його вІд· дан і сть

обранІй

ч е сність.

як

принциповість

комуніста,

Є'рудипlя. ніСть

дІловитІсть.

глиБОJ{;!

як

:1 0б рим

оБІ зна

вчителя,

ста.тrи

ПРИК.1а;rm,І

БІльшості

з

них

всякденному :звичзйно. в

-

~lipl

справі .

для

У

для

по -

житті . Та . наЙбі.'JьшіЙ колег

школи·

інтернюу, середньої шко· ,N'g 1. в яких праuював

,'ІИ

він трудиться з пер­

шого

дня

його

Станозлення

ВlИ

справився

з

доруче-

ною справою, свідчать результати, висока оцІн­ ка ЙОго роботи педагога­ ми . чІтка організацІя ро· боти всього

педагогlчногn

КО.1Е'КТИВУ,

ІіОЖНОГО

вчи·

те.1Я З0нрема. Досягти такого, ска;.куть одні, просто неможливо . Досип,

нелег}(О,

СНl,жуть іншІ

j

наведуть ряд об'Є J-: ТИВНИ ;: ;:rОІіазIВ. «А Євген Марти нович, ВідповІсть сен· рєтар партj ЙН(1Ї органіЗ2

цlї школи

Г.

Р.

Артем

ЧУІі, ~:'.1Ip). І не лиш" під час h-авча ,lЬНОГО рm;у. а. що Н::JПР.;J;Е.111J3іше . р, пері О І\ Кі!Jlіv.ул. 32ВДЯКИ Тут

вІДПr')в!дj

ко

.1ег були одностctйнl: :зав ДЯ!Ш ;:хі . 10ВИТОСТ!. особ.,и вій праuе.1lСбності І не· ВСПСІіОЄНОСТ!, ВИСОJ{ій ви· мог.'!ивості до себе 1 ко-

звичайно,

TO:lIY.

в

що

задовго

до

кожен

З:lюже

Tali

справі).

І; РИЄТЬСЯ.

й ого глибокій

виходу

з

or-

Нпім цього відпала не­ обхідність доставляти

ва.1а

шнеЕа

оберта -

в поле гербіциди, їх розважувати та

ється на двох

підшип­ він при­

В

рух

шvвати.

(Прес-центр

не

1-;0.111» ,

.просто

hЄРУЄТЬСЯ ПРiJВИЛОМ:

він ран-

не

існує.

в життІ іНШИі\і «Мені довіри­

.1И. я повинен ... ». І не ви-

падково саме його абрали ? а ступником

секретаря

ларторганізації.

спов-

Можна ще чимало роз­

вс е , в

зщікавле-

повісти

про

Cblii,

ділові

організатор­

здібності

Є. М . Пруса. Однак най-

ності справами кол е liТИ- , вищий його авторитет ву , почутті ос о бистої від- це авт о ритет учителя. І ПГJвlдальності за їх ре- важт-;о точно сказати, де

зультати. НRйперши~ш

Безп е р є чно, пm!ічню-;аТlШ

_ _ _ _ _1

IМ · Я

йОМУ

він починається, де здобутий: на ypOliax у.lюбле-

-

КОМУНІСТ

----

ВІДДАНІСТЬ вирішеннІ

будь - яmго

питання С.1у;t;ить ве.1ИIiИЙ ЖИТТЄВИЙ дагогічний досвід. І вже

то

переконувати

силою

ЙО:ІІУ і пе· ЯЕЩ()

1i0ГОСЬ,

особистого

при

кладу.

ТаІі бу.10 і ~ об.1і1;:rн ан ням географ і чного Іі а бі · нету. Євген l\Iі!РТИН О ВИЧ не

просто

став

!Н!ІІі а т()

рО:'.1 у цій справі. а й Н<1Й активнІшим

учctСНИКОIlІ .

ного

пр е дмету

:';:ОБНИХ

заходах,

lИБО на гах

а,

ро­ ви-

мож-

фронтових доро­

...

l\І CJ.10Д!)ГО Г:.1ика .1И

до

Бчит еля

по-

сл)';.кби

в

Ч е рвон у АР~Jlю нап е редо­ ;щі війни з бі.l0фіннами.

Почав

:325)'

свою С.1У;Ебу в ctртн .lеріЙсному

пол;у в І-іонотопі . А поНевдовзі зна йшлися ПО' Ti ~1 :l1 ()ТО ~ Jех:з ' єднання . ~J!ЧНИКИ Й У ЧНі. (1 і ~іо .1n ;:І И11 c e pr.-:ант одер вчит ел і, й сп е ціалІсти. ~ ''-yє в і ;:іПовіда.lьне зав Так бу л о і 3 оргаНізаціЄJI ' склад а ння

су

ГПО.

НОрllІ

1і()~ІП .1Е't

А:Jже' НЕ TI.1ьr;T:

траn1Я.10СЯ хяй « вікон е чт-; n» В

Н ~ Й :,'І f> НШ( ' (і с нn ;m ; і ·

р оботі . Єв ген І\І ?Р ПI!Ю Н J I 1 якнзйбільш()ю R і Д Д і1 Ч'''' S!l!іОРИСТnВУВ3В йог о v

Ш()РТИБНn~ІУ ;"а .1' ...1,б о і сі

ше: Еикона"ня п~р'і Іі '!в' доручеиь. для кnн\;ніс та Пруса таЕ!lХ П " НН ' ·Ь . Яf( «не встиг», «6У.10 ні-

,-шия:

:: а

J-:l .1bf'a

' ііДГОТ УR СНИ

І·lшов

1911

В е лика

"іТЧ !!:'Н Я JЧ війна i1 '] i ~ R ЧУГ УЄЕ і . I I!Ш"!і У б і й

'Ш'!

~JісяціБ

НОRобранпlD.

ріг:.

:1 5.5

~ ? стал а 3 R ід~п

'І І ГiJ'! 6ич

·? ртпо.1ЕО).I.

':0'.1;1Н"И)10'1

'Ста]';

пбс .1УГИ

-';.lі''fтрnF!r)Ї

152·

гаР:Jати.~'

СЯ ··'-:ІЮ· . Ж "РСТОIiИХ б о ях Р.'З 6 i.'J '-,]) У СЬJ:ИХ зе ~І.1ЯХ г.CJ .11-;

з а~ нctВ

и

дир нулеметної роти ст ар­ ший

лейтенант

Є.

Прус.

Але спочатну були гірl(! дороги відступу до Ста­ лінграда,

хід і

наступ

на

знову ХаРІіів,

з а­

3і1ПО-

ріЖ;ЕЯ, l\Iолдавія, па:l1'ятні переправи черсз Дністер , Західний Буг, Одер... І як відзнака з а бойові подвиги - Op;:rCH Червоно't Зірки IJ сту п е ­ ня, JI1едалl «3а оборону

Сталінграда», <,За ВИЗВО­ ,1ення Варшави», « За

гео­

графії , в ГРО:I!ЦСЬКій боті 'Ш П03aJ;ласних

втрат. Є. М. Пруса на­ праВ:ІЯЮТЬ у 878-й полк, який іThlенувати~'!еться на­ прикінцІ війни Червоно­ прапорним орденів Суво­ рова і Оленсандра Н е в­ Cbl\oro ОдеСЬІіИМ зенітно­ арти.т;ерійським. І з Н!lі\І дО Берліна пройде l\OMaH-

взяття у

та.',1 змі­

Держ­

комсlльгосптехн УРСР).

БОДИТЬСЯ від вала від­ б о ру потужності трак-

«CelipeT"

перш за

для

никах.

на віддатися навіть улюб lєній

гербіцидів,

сверд.1ИТЬСЯ

Вал

шав її у вечірні Пі :з н! го­ ;:ІННИ (хоча, погодьт е ся, не

можливість механізува­ ти цю роботу, вивіль­ нити двох праціВНИЕіВ.

шн е ка.

цистерна

Д~ЕОНИliа прйходив до ШКО .1И І останнім З3 .'1И ­

про­

цес завжди сн.тrадниЙ , На долю ж Євгена Мартино­ вича випала надзвичайно важка ноша бути пер· шим за1'учем шноли . Ян

СПРRВR,

В

встановлюється змішування

р оз ЧЕНУ Вір

тора Т 16-М. ТаІіИЙ з:нішувач дав

цистерна отвір,

д .1Я

;! !)у гої

hOBOrO

колєнтиву,

-

який шнек

пеРШЮі

заснуван­

ще Шliільного,

цієї

6іци;:хів, яю!й повніСтю ~IexaHi3YBaB цю роб!)­ ту . Ось що в і н ЯВ .1ЯЄ соб о ю. На в і ЗОЕ причепа 2ПТС-4 ставиться І за­

тілЬІ-:И

ня.

та

сторони

вир!зctЄТЬСЯ

.тreг.

зразу по приїздІ в Брова­ ри. І мІської середньої ШІіОЛИ Xg 7, У цьому за­ кладІ

Віl­

на 3600 літрів. ро :з ра­ хована на 6 запр а ВОh піДЖИЕ .:rЮВ3ЧiJ - о б прис­ кувача ПОУ. 3 однієї

безпеки.

Бича Пруса відоме чи не ко;.кНОМУ педагоговІ нашо­

об.lастl

гстовили З:\іішувач гер-

"t:ріплюється

госпу i~1eHi Суворова Jt\аШliівсьr:oго району

чо~;у ?

Я. ВОРОНЕНКО. Гй,ІОВИИН дерЖIНСПЕ'КТСР по . заК~'ПRах 1 ЯRосТl сlЛЬГОСППРОДУRтlв по Броварському району.

.

правил техні­

МеханІзатори

ціни

господарств

BOH~

ІіИ

1,0 1

значаться.

Є!\П{Qсті

лІтрІв. ця роб а та

ВИКОНУЄТЬСЯ

один кілогра іІІ. нІ в одному

До

Інші

шенням

карбо-

0 ,5

Й

НерIД!іО

Як. правило, сторанні;'.1 "ргані:заціям радгоспи від­ :1УСl\ають м'ясо по :Jани­

Для

200. 300

здавати

Y~IOFJilX.

З~Е О ННОГО

на

черкзсы\її

госпо­ винону-

ВИIiОРИСТОВУЮТЬ

60ЧКИ

ІіОМ)"

:- r'ясо .

H~

робота

вручну .

цього

ОЕБЕ

Змішувач гербіцидів

тран-

Ця

в бl.1ЬШОСТ\ да рств об.'ІаСті

ється

зро-mть ТАК у

розчину

гер6~r:идів.

контрактації М г. Йже

І

спортування

договори

пі::>н е ННЯ~І

Промисловість пони що не випускає спеці­ а:JЬНи'х машин для

В Є.1 И Ii И Х

БеРЛіна:!>,

<,За

пс­

ре;vюгу над Ні~1еччин о ю » . За успіхи , доБРОСО R іСНJIit труд на освітянськiIf н и ;) ! до

воєнних

бавляться

на

нагород

пізнішс

ленінська

ме;:{8.1Ь . ~,H "­ нар о;шnї

ЧОЕ відмінника освіти. медаль

ка .

І

ще

;rOBro

учите.1Я

д о­

юг,і.1 С' lі­

l\"! Cl Kap ('lJв

п а~ I'ЯТ!

КО.1И!!1J' ЬОГО

ФРОНТОВИІіа, хоч ю; б п да­ ле1-:0

не

віДДiJ.1Я.1ИСЯ

нас тІ буре~lНі ТЮIУТЬ

УРОЕИ

від

р'жи. n''-}!-

!JOr.HJi!IX

до­

ріг. Ур()ки ~J У jJ-;Н()Сті , від­ ваги, л юбові й н (' на в }! ст і, правди і добра. І НJ!'ТП прон е ;Jе

r);JИН

п е дагог

:JеСЯТОЕ

ще

не

вихо ;,; ян u і !1 .

Шоб ніхто не був ;],, 6у­ ТЕті. ніЩr) не :О2бу .l n ся. А нещ ода ВНr) B(' T ~p:mI f1 iJ .lnY . EO ~lHIU :f j ф rl) !~Т t,Гf1 Іи з бира лися в POCTnn :: Іі!-ДОНУ на трад шjй ; : у

".vстріч. Вони в ТРИ]""!, : ,­ п' яте ві;JзнаЧJl.l;j (Н Ь Перемоги. п (' рЄ':. ;r,~н :\ І' : р у.

,1

А.

КВІТНЕВА .


4 стор.

~ 21 травня 1980 року БЕСІДА

НА

н А Т О:

МІЖНАРОДНІ ТЕМИ трз.вня у сірих

12-14

призе:Щіузатих

в ЕвєРі

ПРОХО;Щ .1И

Брюссе.1Я

засідання

нёС

країн

CeC!l воєнної

в

П:д

rypr;ory

чгСТіших

Незадовго

B~

обстановці

істерії,

паНЮ1ент

дедалі

у

:заС~,:1.ань

США

був

ёl};O:V1 га РУ1ат

БРЮССЕЛЬ' ;:{О

Генера.llо

значні

ти

преса,

ТИСК

на

вчин,!

вав

не

ра:]

пар.1ЗУ1енти

Данії,

й

CbOro;JHi

опір

на

деяr;их з

них НОВI1Ї

но-ядерної ньої

тернторlї

:зброї

та};

звана

НАТО печити

ранет·

сере;:І­

да;lьнщті.

r;их

"'ІИ,

це

у бібліотеці,

розта-

у

культури

Б,уДННКУ радгоспу

«В"",'lИКОДНі\Іерсь КИЙ,), бібліотекар Г. М. І{узь­ мик влаштовує цікаві

книжковІ

виставки

стенди.

Активно допо·

магають їй у цьому уч

ні середньої школи Ка тя Мироненко, Ліда Драна. На честь 35-рlччя Перемоги радянського

rичну

внставку.

д . на·

знаходять

на

не

далено

Близькому

щоб у

до

асигнувань

колективах

країн

ри противників заявляють про

ю!еринанських

кети нів

ся

9

травня

тивнщо

під час спор·

. на

свята

славного

ювілею

честь

на

ста­

діонІ «Спартан». У вирІ· шальній грі помірялися силами

команди

порошкової'

автотранспортного

ємства ,М нонливим

заводу

металургії

з

ні. хто

09034. 3

пере­

рахунном

пере­

суддя

змагань.

ціною

з

благоговін перед

свого

тими,

життя

сьогодніШ'

ній день, нвlти, сонце. Бе· режі.ть світлу пам'ять про загиблих героїв! ТанІ сло­ ва написані на Дипломі І ступеня деревообрОбного номбінату, який щорічно вручається

mКО,lІИ

мадських

переможцям

19:- 23. молодості

24-26.

СвІтло і

тінІ

(Японія).

Десант на Орин­

(<<ЛенФільм»). Літня

27 -29. (PYMYHiSl).

історія

розрядку,

манев-

зірвати

А.

при­

озброєнь, зміЦНИТJi підсту­

пи сил мілітаризму ни.

IЮзрядни, свою рі-

дянське

гро­

добранІч. дlтиl .Час •. 21.40 Художнlі! телефІльм • На­ речена для брата.. По за· KiHqeHHf НОВИНИ. • ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 8.10-18.00 Навчальна програ­ ма цТ . 18.OQ Екран студента·заочника.

20.45

.Чао. фільм

І

вій-

1

ЗВАНЦОВ. (ТАРС).

17.35

монументальне

мис­

Разом дружна сім'я! Пошта програми .Час'. Кіножурна., -Хочу все

і

елентроцеху, в 19761977 . - меблевого цеху, в 1977 - 1980 коман­ да заводоуправл і н н я. Переможцю вручено пере­

хІдний ;;убок І Диплом І ступеня. В. ВАЛЬЧУR.

30-31.

Чуже

КУРО

Вища

Талліна::..

10.00 10.15

Новини. Адреса

«Червоний

Сеанси: 11, 13, 15, 17, 19, 21; двосерійного~12, 15, . 18, 21.

телеВолзі:..

Шкільний екран. IQ КЛ. ·СуспільствознаВСТВQ. КП РС - складова частина міжна· родного комуністичного ру­

11.40

ху.

16.00 Новини. 16.10 Срібний дзвіночок. 16.30 За гуманізм і милосердя. Телерозповідь

про

во

Хреста.

Червоного

Наші

прем'єри.

1

Товарист­

М.

чинський

Флет-

чер.

«Вибачте,

ви

помили-

ЛИсь

номер....

Теле8истава.

.Нюанс'.

Реклама. Концерт радянськоУ пІсні. Актуальна камера. 1~.30 ФіЛЬМ'кониерт .Співає на­ родний артист СРСР І. Пет­

«Соро.

ярмарок».

Виста­

ва оперноУ студіУ Ки'івськоТ кон<ерваторії. В перервІ

довІдкова

служба.

фІльм

еЛІтнІ

Редактор Є. Н. ФЕДЯИ.

вкладав

всі

травня Ц. р. О

ЯРМАРОК

-

8

годині на

ринку

продажу

промислових,

продоволь­

чих і господарчих товарів. у ярмарку візьмуть участь підприєм­ ства торгівлі та громадського харчування райспоживспілки.

(альт) .

I.l,~ Документальний фільм «Це місто на

17.45 Фільм-кониерт

(Данія).

ПО

ДніпропетровськuV облас.ті. Грає лаvреат мІжнародних конкурсів Ю. Башмет

17.05

серце

8е",,·

району

10.30 t

KIHonporpa.

Мусоргський.

житлового масиву м. Бровари ПРОВОДИТЬСЯ ЯРМАРОК

колГосп

нартиззн»

М.

математика.

у НЕДІЛЮ

25

HbGl!.HinpOBCbKOrO

21.30

йому міцного здоров' я і щастя на довгі роки.

)'Т

досвіду':

Вечірня казка. Документальна

ма.

Миколу Андрійовича з 55-річним ювілеєм і ви­ ходом на заслужений відпочинок та бажають

команд: збірна СРСР .збірна НДР. Фінал . В пе­ рерві - 22.20 Сьогодні У світІ.

пароси­

господарства

чов.

своі знання L .~дібності в її технічне оформлення. Колективи редакції і друкарНі гаряче вітають

ХудожнІй фільм .ТихиА дОН». 2 серія. Програма «Час •. 21.35 Чемпіонат Європи з футболу серед молодіжних

ПРОГРАМА'

20.00 20.15

.ІtіськраЙонну газету ~Hoв(! життя», .Мо­

21.00

В' тому роцІ переможцями

підводних

Все своє свідО.!Іе життя пов'язав з поліграфією МИКОЛА АНДРійОВИЧ ДОВГИй, комуніст, наставник молоді, активіст громадського життя. Понад 20 років він верстав районну, а потім

19.10

змагань з нульової стрі.'ІЬ­

атомних

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ

теЦТво їО-х років. Вперед, хлоп'ята.

би, присвячених Дню Пе­ ремоги. Перераховані і прІзвища загиблих на вій­ ні заводчан. Змагання на приз нуб}іа Пам'яті стали на підпри­ ємствІ традиційниУ1И 1 проводяться з 1975 рону. колентиви

На

19.Зn МуЗичний Jlfелодії:..

.ТихиЙ

16.35

кореспои­

найновіших

21.ЛО Програма

Новини.

18.05 18.35

;10ВОГО

оснашення

По Сltбlру і Д,мекому Сходу. Кінопрограма . 15.35 РосІйська )\108а. 16.05 Сонячні міста. Про ра­

дентів.

стали

Д,1Я

НОВИНИ.

1.4.30 14.50

з

М. ПОЛОВКО,

слухач

призначеної

дон •. І серІя . 10.50 Концертний зал телестуд!'!' «Орля., Ло зак:нченні -

агіткульт6рнгадою го­ тується до виїзду в по·

.'1Є.

Програма ХУДОЖНІ/'

8.00 9.05

у КІНОТЕАТРІ ІМЕНІ Т. г. ШЕВЧЕНКА

гу

М. ДУБРОВСЬКИИ,

голови

збеРіГ для нас

підпри­

життя».

Схиліть

НЯМ

боркати ГОН}іУ зберегти мир,

і

СВіД­

народів

На знімках: ліворуч один з перших американських атомних підводних ЧОВ­ нів -- носіїв ракет «Трайдент»; праворуч - під час запускv ракети «Трайдент::, з-пі!.t води. (Фотохроніка ТАРС-РАТАУ).

ог­

разом

«Трайдент:>,

СЕРЕДА. 21 ТРАВНЯ ПРОГРАМА ЦТ

і

могли автомобілісти 5:0. Ім і вручено перехід­ ний І\убок газети «Нове

roJIОВНJfЙ

лерівську Німеччину у ВеликІй Вітчизняній вій·

яскраве

волі

.

тИви

його З6РОЙН!;ІХ розгромили гіт­

чення

Сполучені Штати Америки форсують створення найновіших систем стратегічно! зброї. На мисі Канаверал (штат Флоріда) 6уло проведено чергове випробування ра­

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ

На приз кубка Пам'яті

народу і Сил, які

рамнах Тижня

охо­

знати!.

Вдруге пройшли фут· больні змагання міських номанд на кубок газети «Нове життя». Цієї весни вони були присвячені 35річчю Перемоги радян· сьного народу у ВеликІй Вітчизняній війні і Дню преси. Фінальний матч відбув·

викривають

у

-

виступи

організації, партій

;:reMoIi-

мітингах і

дій за європейську безпе­ ку і співробітництво. ці

єв·

нонтиненту.

rlредставники

в

страціях

профспілок, політичні дія· чі багатьох європейських

переки·

18.45 Сьогодні У свІтІ. 19.00 МузичНl.Й телефільм

газети

:\lОги,

святах

Дня Пере­

скоро­ на

лІтературн, бе· цікавими пові­

,~Оl\f.'lеннями.

Пройдуть століття, а.1е ніколи не зітреться в пам'яті поколінь героїч· ний подвиг радянського

у цьо­

межами

недавніх

витрата­

СПО Р Т

Нова прописка кубка

в

у

Першотравня і

розташовано· за

rpO;l1aJCbHi

тільни

разі

участь

операціях

ропейсьного

і

участь

взяли

дуже охоче

подвиг

lядаМlf с!даl\Ш.

вих полицях «Ніхто не

раЙОНІ,

\ту

на

збрОЙНі

бюд·

не має ніякого ВЇ;Іношення до та;; званої європейської сфери ;:Іlяль-

НИЧНХ

книжко­

Viy

ще

Бійсьн із Західної Європи

Zіібутий, Ніщо не з::бу­ ТО», «l\'Іои Батьківщr:· ~a СРСР». Нерідко Г. М. І{узь­ 'ШК внступає у вироб­

п~редодні свята у БІБ .1іотецl цікаво про­ !ІШОВ вечір зустрічі fI!OHEpiB з книгою. ЧастІ гості бlблІот!' !іИ В цІ днІ І вчнтелl, агІтатори, пропаганди сти, лектори . Чимало нового, цікавого вони

більше

sтяпи партнерів в орбі­ ІУ своєї небезпечної Пl)-

дання

галузі, що

зу·

народу у ВЄJ1Икій Віт· чизю!нlй війнІ T~'T та· кож об,1аднано тема­

ховує спроб

воєнних

ми­

«ра·

воєнних

призводить

І{ниги розповідають про шованій

безпосередню

тим,

рону здоров'я, освіту, }іу.1ЬТУРУ, до збільшення податкового тягаря і зро­ стання інфляції. А воєнні витрати нраїн б.l0КУ (без США) і так уже зросли 3 1976 по 1980 рік з 1:46,5 :\!ільярда ;:{О 189 :.rі .1ьярдів ;:rоларів. Вашінгтон ВИ}іористав " аТ.1антични11 тиждень» і .::\ля ПО.1lтичпого тиску В

ПОН.1ИЮJН~ забез· ~.3РОП"ЙСІ,· воЄННі

щоб

зу­

З)lїцненню

ру. Мі.1ЬЙОНИ трудящих r;раїн Європи взяли

США

союзників

активізувати

по

дальше

БОЄННЮ1И

на які

чення

ЄВРl1грvпа

у'

Бюrагають, СИ;lИ

силля

йдуть європейсьнl країн,!, яні усвідомлюють те, що

sr;.ld,l

;:rеРЖ8В

в

І\РИЗИ»,

ЗЮ1И

ПРИВ<"Jдml,

на

аме­

війсьн

нонтингенти.

ШИУ1ість

УСі натовські реНОУ1ен­ дації поs'язані з до;:{атко­

НАТО ско·

РОЗ:\Іішення

мож,

в райони Персидсьної за­ тони європейськІ союзни­ ни збільшили свої вій­ ськові

підтриматя

::;адовольнятись

заХІдноЄВ­

у

сенретар заклиr;аз

Середньому СХОДІ. При цьому Пентагон не хоче

}іраїнах

нраїІ!

ж

Брюс­

жет.ів.

фаr;навіть

б .10ЕУ, на~lіченого задов­ го ДО '1Фгансьних подііі Тон диснуСіЮ1 на засі· даннях У БрюссеЛІ зада·

в

в

гонка ОЗброєнь

США в економічному тС}іУ на Іран. АД"'lіністрація Нартера не ПР'І-

.1іТИ}іИ

зонр<:,

пере}іиданні

збільmення

Ірані

що

TO;Ji,

.1ітаків

йони

r;y з Щ!:l1 газета «ЮУ1ані· як

союзН!~r;іВ

існуючих складів . і спорядження,

рикаНСЬ}іИХ

га·

Пі;J непрнr;РИТН:V1 ТЕСКО:\1 СШ А ЄБРОI1РIJСЬКЮI r;раї JfaY1 НАТО бу.1И нав'яза­ Н;і паани виробництва і

;Jізн~л~ся

розширення

ропейських

наr,БРУ.1нішюш наК.1еп!ШЦЬКЮШ вига;:tка:vш. У Брюссе.1і. писала в зв 'яз­

те», керівниr;и

п.lанує,

Відразу

прибуття

се .1Ь державний США Е. Масн!

со.1ідар·

воєнного ПЛ~I'

б .10К

НАТО.

після

Північноатланти+

.1ИВОУ1У

вдаючись

пере}іручування не гребуючи

ристались .

НАТО .

НАТО зброї

Європя

ПОJ : ЮІИ Б АфгаНІстані, шоб ;:хобитись на рошуваll· ня воєнного потенцlа~у

гою

НО:\lітст

:\1а

Ш .1Я·

роздувають.

АФганістані,

.::\0

їх євр::mейсьr;их союзни· ків. Досить зга;:Іати рі· шення сеСІЇ ради НАТО ~ грудні 1979 року. CB~TO ва ГРОУ1з;:rськIСть 3 триво

І

:JO сті

ність», що означає необ· хідність С.lіпо ДCJдержув~­ іН .1інії Пентагону і лі· .,еРів НАТО.

участь

.1ЗС наВЕО.10 по;:{ій в

сво

«згуртованість

ний

тів,

на

си .lЛЯ блоку . У комюніке ЦіЄї групи ві;:lмічаЄТЬС>l необхідність зберегти

3И;lИСЬ

загр о зу».

Бі.1ИЙ ді:'1

тисr;у

н ,'

БИТЯГ.1И на світ заЯ.l0же­ ний Міф про «Ра;Іянсьr;у

виr;огmСТОБУ

та!іТИКУ

протестували

США і Західної

Сході .

У. ~!Ину.10~1~· уже

к и

ху П .lанів Пентагону і НАТО. реа}іційНі сили

європеЙСЬhИХ

СереД:-!ЬО}1У

.1 іти

Щоб 3ЛО:lШТИ існуючий

партнеРіВ США по НАТО з ТЮ1, шоб вони 3!\ТИВН> ше піПТРЮlува .1И Вашінг ТОН в його :ивніШНЬОПО.1;' тич ю!х 3hu і ях і воєнни': авантюрах нг Б .1И~ЬКО:\ІУ

і

п о

-

порядку денному

на

кування, я!шй засідав по· тім. РОЗГ.'Іянув суто ВО· єнні питання І завдання по аl\тивізації ВИ}іонаНЮ1 "овгострокової програми

ще

недво

-

Rr;~зj ВhИ

КОНТИ­

:ЮІентаріїв.

ний cer;peT~p НАТО И . Лунс. В:н дістав, fJk ПОБіДО~IИ .lа

на

Норвегії. Гол .1андії. Не· безпечне рішення засудя1и 230 іта.lійсьних пар­

СТО.1ИЦ і

ВИ~'.lИ!іа нш']

для переговорів

обурень

ЖИТТЯ

,ільки предстаЕНИЮІ Ш~І ' :юr;ої гpo~aДCЬHOCTi, а 11 :10.1ітичні нерівнини. Про­ ги перетворення Європи в ЮІерикансьr;ий ранетно· ядерний п.lаuдарм БИС.10·

~!анеБріg.

до

сьних

ХВИ.1Ю

США,

СцеНёlрій

розроб.1ЯБСЯ

щінгтоні

ВИК.1ика:JИ

lОжнина:\ш

СПРіЕ'

б.l0r;у.

НАТО

1еЙСЬtiих країн стають за·

з'їхалися Н.Jча.1ЬНИН~ штабів . :.lіНі crри ОбортІ: ' заЕОРДОН НIІХ

шення

ненті . Проти зловісних наУ1ірів Пентагону, череа 1ні наРО;JИ західноєr ;;0·

ріВНИ!іIВ БіЙСМ;nБЮ; і ПО.1і· тичних орган:!' НАТО. Не «аТ.lантичннЙ тиm.1і:'Нt

та

що грудневі рі·

Bi;:to:'>!O,

будинках

бl.1Я

НОВЕ

\( \

Буде представлено широкий асорти· ~Ieнт швейних та трикотажних виробів , взуття,

господарчих

та

продовольчих

то­

варів, кулінарних, кондитерських ВИРD­ бів і напівфабрикатів. Запрошуємо відвідати ярмарок. ПраВ'lіння райспоживспілки.

18.00 18.30

19.00

ров

•.

П. про

19.50

Загребельний. невмирущого..

турна

,Дума ЛІтера­

Районний віддІл культури та бібліотеqНі праиlвники району висловлюють глибоке співчуття завідуючій Ро. жlвсько!О сІльською бібліотекою Якименко Л. Ю. 3 приводу

тяжкої

втрати

смерті

-

11 чоловіка

СТРОй

Дмитра

композииlя.

Васильовача.

-'::~~~~И~:~:~Є:~I~:;~~:::~к:~о:н:~.:r-1':-:Л~:J::Е~;--I-:5~~=~с::~:~~:~.~~~~:;~::~~:~~~~~E~--I--Г::;;:;:~~'-! Советов наРОДНЬІХ депутатов Киевеко~ 06.,асти.

Газета ВЬІХОДИТ на украинском ЯЗЬІКе.

11.

БРОВАРИ,

Вул. киrВСЬК8,

154

І

~.eI!T.

МІсцевого

радіомовлення

_

масово! роботи. фотокореспондента -

19.3.18: Rідділів 19·4·67.

промис.,овоеті.

у вівтврок,

середу.

п'ятницю І суб()ту.

Друк ВИСОКИЙ. Обсяг 2 пол(;~и формату А 2 . " ' - - - - " . . . - - - - - - - - -________....__..........,,__.... __ r:.._ ...... ......---..,...,....,:.#.,....,.~~.,~".:.---.,...--"" -------,...,.....-~~.."..:-,."..,.#~.,.~..:t_'~.,....,;t'..#...."...~ lliдекс 61964. Броварська .1рукарня Київського облynравліНі{q в справах видавництв, поліграфії книжкової торгівлі, ву.,. Київська, 1154. Зам. 2886-11.800.

......

#81 1980  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you