Page 1

ХІІ 3'13Д J"ПОВНОВА.ЖЕИИХ

ЄДНАйТЕСЯ!

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН.

СПОЖВВЧОІ КООПЕРАЦІІ J"RPAIHИ

.Ni! 81 (3986)

ТРАВНЯ

ЦІва

2

Києві, у сесійному

залі Верхсннюі Ради УРСР, три­ вав ХІ І з'їзд уповноважених спо­ ..кооперації Української живчої РСР. Делегати з'їзду всебічно об­ говорили підсумки роботи спожив­ чої кооперації республіки за звіт­ ниіі період, завдання по дальшо­ кооперативної тор ­ му розвИТку гівлі, пол іпшенню заготівель сіль­

25 1974

дні в

Два

СУБОТА

р.

а:оп.

ськогосподарської продукціі і си­ рівня госпо­ ровини, піднесенню дарської і організаторської діяль­

З ' їзд обрав новий скл ад керів них органів Укоопспілки .

великим піднесенням делега

З

лист н 1 вітальний ти прийняли адресу ЦК КПР,С, Презид ії Бер

хавної Ради СРСР і Ради Міні · стр ів СРСР.

учасп взяли В роботі з ' їзду член Політбюро ЦК К ПРС, пер ший секретар ЦК Компартії Ук · раїни В. В . Щербицькиіі, член~ Пол ітбюро ЦК Ко м партії Украі­ ни

секретар ЦК Компа·ртіі ~к­

-

ності у світлі вимог XXIV з'їзду раїни М. М. Борисенко, перши ~ грудневого

рішень

КПРС,

(1973 р . ) Пленуму ЦК КПРС. Із

ня

Ф. Д. Колесник. Звітну голов а до пові д ь р ев ізі й н ої ко\Іісії зроб и­ .1а .Л голова С. М. Овчинникова.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАВОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ІДЕОЛОГІЧНУ РОБОТУ

звітною доповіддю правлін ­ його виступив Укоопспілки

з_астуnник Голови Ради МіністріЕ голов ~ УРСР Н. Т. Кальченко, Укрnрофради В. О. Сологуб, кан ­ дидат в члени Пол ітбюро, секре· тар ЦК Компарт ії Укра іни Я . П . ' Погребняк. (РАТАУ).

-

НА ВИЩИЙ РІВЕНЬ ПАРТІЯНІ та

міс-

організації

району все ширше роз-

і

по

роботу

гортають

вивченню

воt

партійні

роботі

ідеологічній організації

порошко-

заводів

матеріалів травневого Пленуму розякий ЦІ( І(П України,

ПМК-8, Київської пахофабри­ сПлосківський», ки , радгоспів

глянув питання «Про завданн11 партійних організацій рес-

r. Літківський», «Жердівський» . На. жаль, нерідко ще можна

по дальШому полівідеологічної роботи в

свідчать факти, які зустріти про неДбале ставлення окремих

XXIV з'їзду рішень світлі КПРС». Пропагандисти, лектори, агіполітінформатори рататори, ііону знайомлять трудкщих із Політбюро члена Аопові.цдю ЦІ( КПРС першого секрета,ря ЦІ( Компартії України товариша В. В. Щербицького, в якій

керівників до політичного на­ таких трудящих. До вчання слід віднести С ПМК-50З, пром­ комбінат райспоживспілки, рад­ госп «Заплавний » та інші. За­ няття тут якщо і проводились; то з малою кількістю слухачів, невисокою активністю. Пленуму під­ У Постанові

публіки .шенню

Ааний

роботи

аналіз

глибокий

паRтіііннх орга~ізацій

по ~ор-

креслюється, що партійні комі­

первинні

тети ,

парторганізації

муванню комуНІстичного свІто-

зобов'язані і надалі вдоскона­

мобілізації трудкщнх, гляду виконання дострокове їх на XXIV накреслень величних

пропагандистську люоати всю ідейно­ підвищув ат и роботу, теоретичний рівень політичного

Період; що миз'їзду КПРС. нув післІІ з'їзду, підкреслюєть-

тісного н а вчання, добиватися його поєдн а ння з конкретними

ознаменований ск в доповіді, роботою титанічною справді

завданиями культуриого

і господарського будівництва . По­

лекторської

партії, вса.оrо радянського на-

ліпшувати роботу

РОАУ по здіАсненню иакресленої з'їздом широкої програми соціально-економічА&льшого ного, політичного і культурно-

групи па ртійних комітетів, ор­ ганізацій товариства « Знання », колективів nолітінформаторів і по комуністичному аг ітаторів

го

розвитку країни. . Трудящі' району, як і всі одностайно люди, радянські

трудящих, роз'яс­ вихо в анню и еиию їм рішень партії і урн­ політичних по­ ду, важливих

схвалюють ленінський курс нашої партії, гаркче підтримують

дій , підвищувати дієвість наоч­ вдосконалювати ної агітації,

плодотворну

дікльність

Цент-

справу політичної

В інтернаціональному і пат­ ріотичному вихованні слід ще ширше використовувати рево­ люційиі, бойові і трудові тра­ днції партії і на!Юду. Розгор­

КІІ. У відnовідь

нути активну політичну роботу зв'язку з у серед населения

зростання добробуту тр~ящнх підпромислових колективи nрнємств, сільські трудівники енерпрацюють з подвоєною гІею. Досить сказати, що за минулі три роки дев'ктоі п'ятнрічкн виnу щено понад план

промислової nродукціі на суму близько

12

мільйонів карбо-

святкування підготовкою до перемоги історичної ЗО-річчя Союзу РСР у Великій Вітчиз­ ияній війні, а також ЗО-річчя

виз волення Радянської Україин німецько-фа шистськи х завід · га рбин к ів .

в

Завдання полягає

тому,

щоб в цілому підиести ідеоло­

трудівники Сільські ванців. значно перевиконали встановлені плани по продажу сільсь-

гічиу роботу на вищий рівень, завдань, сучасних на рівень тісно пов'язувати її з життям ,

зо-

домагатись, щоб вона бул а ді­

когосподарськоі

крема

продукції,

молока , м'яса, овочів,

картоплі.

Цього доскгнуто внаслідок поліпшеннк організаторської і масово-політнчної

роботи

п ар-

тійних; профспілкових і комс;_омольськнх організацій. Тільки

йовою,

цілесnрямованою, щоб

с nрияла

успішному

виконанню

соці ально-економічної програми партії, в иробл еної XXIV з'їз­ дом,

пла ні в

дев'ятої

п'ятнріч~

к и, за вдань, визначених груд­ иевим (197З р.) Пленумом ЦК

системою політичного навчанНА в районі охоплено понад 26 тисяч трудящих, 13 тискч економічн ими овоJІІодівають

КПРС, дерЖавних планів і соц­ зобов 'язань 1974 року. Травневий Пленум ЦІ( І(омпартії України поставив зав-

зн&ІІНІІми.

дання перед партійними, проф-

Підсумкові з{Іняттк, ккі

не-

ЩОАавно відбулІісІІ, показали, що слухачі шкі.л, теоретичних

семінарів наполегливо оволодізброєю нашої вають Ідейною марксизмом-ленінізпартії мом. ВИвчення творів В. І. Леиіна, рішень ХХІІІ , XXIV з 'із-

ЦК Пленумів партії, АіІІ! КПРС, матеріалів, присвячених Жовтня, Великого 50-рІччю 100-річчю з дня народження В. І. Леніна, 50-річчю СРСР ідейнопідвищенню сприало слухачів, рівня теоретичного

підиесениіо іх трудової і політичної активності.

Багато

уваги

приділяють

спілковнмн,

комсомольськими

в виховувати організаціями комуністичне став­ трудящих

лення до праці, глибоке розу­ міния того, що здійснення на­ мічених партією завдань роз­ витку економіки країни, nідви­ щення добробуту народу зале­

жить від трудового вкладу кожної людини, кожного виробничого колективу. Тож необхідно глибоко про­

аналізувати діяльність усіх ла­ нок ідеологічної роботи в ра­ конкретні й оні та накреслити

з~ходи поліпшення її у світлі рІшень

травневого

Плену·му

ЦІ( Компартії Украіни.

---~·~~~

читку газе т та обговорення Звернення. На знімку: члени бригади комуністич~о~ої праці шліфувальників із заводу порошкової металургії, очолюваної Євгеном Олександровичем Сибілевим, обговорюють Звернення. Фото В . Бендика.

• Нану хв илю творч их сил ви_кликал_? Зверt!:еннЯ Ц ентрального Комітету Комуюстично1 парт11 Ра­ дянського Союзу до всіх в иборців, громадя н Соц іалістичних Республік у Союзу Радянських трудівн иків нашого району. Агітатори 'nромисло­ проводять

трудівники

вих підприємств, сіл ь ські

п~~~~,~~~~м:!іі:іі1іІіІ~•••~!ІІІ

-..~,~~"'~"-~'-~~~~

мІськкому роду>) виступив перший секретар КомпартП Украіни Ю. М. СОКОЛОВ. Учасники зборІв взяли активну участь в об­

ТРАВНЯ в районному будинку культури відбулися збори активу органІв народно­

секретарІ

го контролю, в яких взя,ли участь

контролю,

всІх контролерІв міста І району,

В роботІ зборІв активу народних коатроле­ рІв взнв участь І внетупив з промовою голова

На зборах з доповІддю <<Завдання народних

j

посиленню контролю за вико­

ЗвІт про роботу зборІв буде надРуковано.

нення ЦК КПРС до партії , до радJDІського на-

-

---...-..---

ЗВЕРНЕННЯ До рогі товариші! Ми , учасники· зборі в , активу м. Бро­ народних контролерів ва рі в і району , обгово ривши пи­ тання : << Про за вдання народних мантролер і в по посиленню конт­

рішень ви конанн ям "За ролю П ленуму грудневого ( 1973 р.) ЦН НПРС і завдань , що випли­

ЦН НПРС

до партії, до радянс ького наро­

всіх дозорців дУ », закликаємо активніше ще міста і району бо­ у всенародну включитися ротьбу за перетворення в жит­ тя рішень грудневого (1 973 р.) Пленуму ЦН НПРС ,. н а nолегли­ во боротись за виконання дер­ жавних nланів

зобов'язань 1974 року.

і соціалістичних визначально го ,

дев'ятої

п 'ятиріч­

ки.

міста і нашого Трудівники району у в ідповідь на З вернен­ ня ЦН НПРС до nартії, до ра­ дянського

народу

широко

роз-

горнули соціалістичне змагання зр.

усnі шне

дарського виробництва , борють­ за

си­

витрачання

економне

ровини й матеріалів , зм іцнення державної і виробничої дисци­ nліни . Тільки в минулому році

цього

виконання

зав·

ції за перші чотири місяці цього року. Тільки понад план було

випущено nромислових м ільйона на суму 2,2

виробів карбо­

ванців .

За мину лі чотири місяці сіль­ пере­ значно ські трудІвники народногосподарські виконали nлани по продажу державі мо­

лока , м'яса, яєць. Державі про ­ дано більше проти відповіДного nеріоду минулого року молока

тонн, м'яса 4 МІ ЛЬЙОНИ ТОНН, ЯЄЦЬ 4580

штук.

3640 218,5

і

зниженню

собівартості продукції, \ШНню державної

дотри­

дисциnліНи.

народного постам Групам і контролю радгосnів і птахофаб­ польових дні рик в ці гарячі робіт т:реба ретельно стежити за доглядом за посівами всіх сіль­ с ь когоспод арських

культур,

до­

ведено народними контролерами

ч ів,

на під­ масових nеревірок в радгос­ приємствах, будовах, пах і птахофабриках району_

26

Та ми розуміємо, що н еповні­ стю використовуємо ще всі мож ­ рол ю

за

дарством

для

госпо­

промислової і сі льськогосподар­

Ось

тому й

коли той чи інши й колектив не справл яється з доведеним

ном,

допускає

..

сІльськогоепод а р­

культур ,

домогтися

даль­

шого nіднесення продуктивності громадського

тваринництва

і

тратством , nорушенням трудової

накреслених

nродук ції .

ських

виробництва

кожним

кожним

збільшенн я

збирання

заходів

виконанням

підnриємством,

забезnечити своєчасну nід­

готовку і високоякісно nровести

птицІ . Проводячи контрольну робо ­ ту, ми будемо неухильно боро­ тися з безгосподарністю , марно­

ливості для більш дієвого конт­

трапляються поодинокі виnадки,

свідченням

якості

підвищенню

поточного в першому кварталі року по цих nитаннях було про­

зобов' я­

рік .

й розширенню шенню випуску масового асортименту товарів с поживання, nостійно слідкува­ по заходів ти за виконанням

помагати с Ільським труд івникам одержати Вl!сокий урожай зер­ нових культур, картоnлі і ово­

і взятих

1974

дострокове

тисячІ

nа рт ії .і настанов винонанням уряду по дальшому nіднесенню і сільськогосnо­ про мислового

ської

nідnриємств дань колективами по виnуску промислової nродук­

-

контроле­

які пра цю­ р ів міста і району, ють безпосередньо на виробки· за неухильним цтві, сл ідкують

держав­

Яскравим є

ного 'Загону н ародних

виконання

них план і в

зань на

учасників зборів активу народних контро­ лерів до всіх контролерів мІста І району

В цих досягненнях є посиль­ на частка nраці і чотиритисяч­

ся

контролю

народного обласного комІтету М. С. СТЕПАНЕНКО;

нанням рІшень грудневого (197:3 р.) Пленуму ЦК КПРС та завдаць, що випливають Із Звер­

вают ь і з Звернення

нижче

яке

друкується.

прожектористи.

ІtонтролерІв по

Звернення ДО

говореннІ ДОПОВІДІ і прийняли

партІйних органІзацІй, голови груп народного народного активІсти контролю , позаштатнІ

інформації.

рuьного Комітету, його Політбюро, Генерального секретаря КПРС товариша Л . І. ЦІ( Брежнєва в галузі як внутрішньоі, так і зовнішньої політина турботу про

·

«Торгмашу»,

металургн,

пла­

випуск • бракова­

оперативно вжива­ дисциnліни, ліквідацІї по заходи тимемо виявлених недоліків.

Виходячи із завдань,

дених у матеріалах

викла­

грудневого

(1973 р. ) Пленуму ЦН НПРС,

ної або неякісної nродукції.

Зверненні ЦН НПРС до nартії , ·

Ми закликаємо всіх дозор­ ців міста і району постійно на-

до

давати допомогу партійним ор­ Радам і ганізаціям, місцевим колективам

трудящих

у

вико­

нанні планів і завдань четверто­ зустрічних го року п'ятирічки, планів і соціалістичних зобов'я­ зань .

увагу особЛиву При цьому за контролю nриділяти слід nродук­ збільшенням випуску nродуктивності ції, зростанню праці, економії паливно-енерге­ тичних ресурсів, металу й Інших збlльматеріальних цінностей,

радянського народу,

ми за­

кликаємо вс іх народних · дозоР­ підприємств , промислових ців

будівельних і транспортних ор­ радгосnів 1 ганізацій, установ , птахофабрик особистим прикла­ дІйовим і повснкденним дом всебічну надавати контролем організа­ допомогу партійним ціям та всІм трудовим колекти­ завершенні .в усnішному вам планів і завдань четвертого :gо­ ку дев ' ятої п 'ятирІчки.

обговорено Звернення активу прийнято ва зборах органІв варо.цвого коатролю мІста І району.


Урочисто від50-річ-

значили

чя присвоєння

Всесоюзній

nio-

нерській органі­

зації імені В.

І.

Леніна піонери

Броварщини Поnереду

колони

учасників

зльоту

крокують

nраnороносці.

Партії на вірність присягають ТРАВНЕВИй ранок МІІІНулоі неділі нмІр()чуд видався сnнячню1.

И·ого тишу ро3буди.чи

J вр;и rО<рнів, .:.\ІJіб бара·банів. 3 усіх кінців на­ шого району до міс ьккюtу комсомО.'Іу з'іжджали­ ,· н де.теrати на піонерськwй зліт, приевичений

.) :! -й річ.ниці від дня народжеНІня

пі·онерськоі

<Jрганіз<:ції імені В . І. дені·на .

готовІ» на.д&-ється секретарJО \Ііськкому КО'.ІСО'ІІІ­

лу В. Лохову. Він го.ворить в~та.~r партії

великого Леніна, справі K!JMyfl;cUІчн" ·l РадЯtІ1· ського Союзу. 3 честю ·виконуІоп,

юні ленінці заповіт Ілліча «Вчитwсь, вчитисr. і вчитись».

235

піоне. рських 3агоні. в- навчають 1·: r

Чіт!\о .'Іунають рапорти rf1.liв р;ц ніонер ~: ькю: ,'!ружин. Чt>pP:J 1\uжні .1 в і хнилини :Jмінюпься ГltJ­

.]ІІО}Jі та від.,Іі-ІІІІі ОЦіНІ\·И ,

'IPr:нa ІЩJІТа ui.lЯ

ІН11\И

1111'1, Я11НИІСіt

, \О РОГОМу

130ЖДЮ.

]]Jrийш ;rи на rн нто ветерани партії і 1\ЮІсомо:rу, r;t>ріІJІІИІ\11 .vril'тa і району. пе.ре,щвиr;и і новаторн в rrробництва.

,

:(о

\Іі!ірофону

ІІі.1.\іІДІJП,

ІІР· j)lІІИЇі

t't'l\j)PT::·;І

}Іі С Ь!\І\tНІУ 1\О.\ІСО'ІО.'JУ Но:нцюtи}І Ло.\ов , ЯІ\ИЙ вітає

чt•рвоНІ}Г<І:rстучну

піонерію

:J.

J)роварщини

('. Іі!ВНЮІ ЮВі.'ІеЄ~І .

}fинає і'Ю рокі·в :1 д•ня щJисвоєн,ня ніонер с ьr;ііі органі:нщїі і:'ІРНі В . І .•lеніна.

:!Рніна, :t аповів ііпізі ДО •.< .'Іенін

ІІіввіку .1 іменеч

піввіку жиRемо , вчюІоl· ь і працюємо , нr; І.1.1іч. На :ІН <І І\ безМf'ЖНІJЇ і гдибокої . ;Ію­ ВРЛИІ\О!ї< ІИЖДЯ. ІІЇД :JВУІ\И МеЛОдіЇ пісні :J;:•в;r;ди ;1\ивий » . пре.1.стннники кращих

ІІіІІНf'j) С ЬJ\.И.\ ,l•j)Y;!;ИH 1101\.lаJаЮТЬ ДО ІІіJНі't!;ЖЯ Піl­ \1 · нтника

рід.ному І :J .'Іічу живі І\ віти. дунає кощ~нда, і півторатисячний :Ja riн учае­

ників ;J .lbІJТ)'

ІІі .{ :туки

ВИ.\одить

центральну

на

веьо>ІУ rшiJJxy

\І<ІРШУ

ЧіТКИ'ІІИ РЯДЮ!И

вулицю

Броварів . .На

nбелі·ск<:• Слави юних .1е нінцін

,in

в італи бро'Вн.рчани. Колони ау.пиняються навпро­ ти nбe.1irr;y. Хвилиною

мовчання

вшано: вують

нюr ' ять тих, пn віддав життя за евіт.1r і щас­ . Іивr сьnrндІ•ння. ІІрихиден·і прапори , коли .111 ІІі,lІІі11\іІ:іІ

ПnР :ІіСІ\іl

!ІfJКЛад<ІЮТЬ С'Н

rір.lЯНДИ

Т3

І; віти.

: J;Ііт ІІРОдо :JЖ·уєпсн у КалинівсьІ\о'ІІу ІІриr;рашrній

ІІО:rяні

шикуються

:rici.

піо.нерські

Н "•

дру­

;r;ини H:t урпчисту .ІінійІ\у. ІІочеені гості зай­ ІІ:tютІ, 'Ііf' ЦЯ у ІІРІ' :mді ї . « С:~·ухайтс всі! Сдухай­ т ~ всі! » рщноеить rн с игнад сурмачів т:t ба­

раб<tнЩИ·І\ів. ІІочина.єть('Я пеJН' І( .lИЧІ(а девізів лі о ­ ІІРJН' ЬІ\И.\ дружи: н райnну. Потіч гnлов[.• р:~йоннn­ ІІіtІНРJН'ЬКОІ їІ штабу Тпя·на І>і .1ок інь відда,:;

І·,,

ранорт

ІІРРІІІО\І} І'РІ\f),РТарю \ІіСЬІ\КЮІу

JІfJrІ r· nтnвність де.1rгатів

,1n

К.ЮІСОМО.l}'

прОІВРдення районно­

І ' " JІі<ІНРр t· ькпго :J .li,oтy . Вносяться пр апори міеr.­ Іі<tЇ І\ІІ\ІІ'tНІn.ІІ,сьІ\rtї ІІ!}їанізації , р.айонної піонf'р­ ,. ,,r;,Ії ІІJН'а· ніаа.r(ЇІ . rrіонерсьІ;их і\J1УЖИн шкіл. Пра­

J:о

ні :ІJ няти

Ін·тРрану

:lержавний

Іl і чошнНІ'ЬІ\ЮІУ, Г•риr · а.шру

пp;:•:rnp

СРСР

надаєтьсн

щtртії і 1\ІІ'.ІСІJ\Іn:Іу Індну Кіндратовичу

;tP.lernтy

ХУІІ ~··Іцу ВдКСМ,

1\ЮІсоІІо.l·ьсьІ;~с,Іо.lодіжної бригади :т ­

і:ІІ.ІУ ІІІІіJtІІІІІ\ІІВОЇ ІІета .1урrії Rа r и.1ю Буr.l<ШУ , ві.1ІtінниІ\аІr навчанни Haтrt.lЇi Кnrтир, М:иr;олі Бі­ гуну :J Руеанівсr,J;ої та ІІлnсІ\івсної ('Р.рс,:щі.\

ІІІІ\і .l. ІІі .1 :Jвук и Гічну Ра.1ННІ'І,кnrо Сr11щу вони ІІі.1ІІі\ІаЮТh ЩJaІIOfJ. Ві .1 іІІt>ІІі учасrІІІІ1ін :ш,о ту кращі нредrтав­ ниr;и

піонr.р('І,І\11\ .ІJ1У'<І;ин

ПІJІ\.'Іадають ЖИіВі ~>-Ві­

ти

.' ІІІ fii)('Ti\\IeHTy IJIOI, ЯТНИКІ:.• RОЇІІаМ-Чf'КіСТ<І\1 2 27 IIO.li>Y війrьІ\ НІШС'. Н'І\і Jаrпну.lи в бnях :1

:~ прИвітаннюІ ,lІІ юних .l ~нінців :ІВРрну.:rас:І · ·е!\рРтар .vriІ'ЬI\tІrn "' J "ітrту Кnщ1артії ~7 кра:іни .Т. І . Шелрr·т.

.1pyrnr·n

етапу

Все r ою:шого ніонrрсьnnгn 'rаршу « Зшвж ,,и напnО

2

стор.

О

lre:J

невстигаючи.\,

3732

піонери

\tаІоть

42( J

1111.\

Вітає

Ji.

І.

юних

Шелест.

І

ленінців

секретар

міськкому Комnартії Украіни

.лнін• ві.1ЧіІІ­

-

Н (.'З ЧаtННJJ .

В районі відрито

2.0 кі:~~нат-ІІуаеїв , І\уточкі .в. нr;і розповідають про життя і діяльнісп, В. І. Лt•­ ніна, 25 !\}Точків ррволюційної та бойової с;шнr р;цянс·ноr" нарщу , 17 1\ ,тубів інтrрнщіrта.1ьної

' .rружби . ~·часниІ\и ІІа.ршруту «JІіонербуд» ~ібр<І­ .rи 248 нінн :~~еталолюtу , 43 тnнни 'І<ІІ\у.lатуJ)н , ро:шовсюди.1и .1 ітератури на. суму 4 7:З2 карбо­ ванці , ца,Іи держ&ві 23 тисячі кролів. Правофла:нгови·ми другого етаіПу Все со ю:Jного «З авжди нап(}rотові» визнано піонерсьІ;і дружини Кал-итянської, Шевченківської , )!іської .\1! 2, Ру·са.нuвеької, Плоскі·вської середні.\ TJ ІІJІ\n.lи-і.нтер,нату. Переможці нагороджені почf' r ­ нюtи грамота;ми мі~:ьккому комсо.'.Іnду. 18 піонеr­ ським :Jаrонам вручено пам'ятні стрічки ЦІ\ 11аршу

ВЛКСМ і Всесоюзної піонерської орr?:нізації іме­

Хви.чиною мовчання nіонери вшановують nам'ять загиблих вої­

нів за незалежність Батьківщини.

ні В. І. Леніна. Велика г. ру, па активісті:в піонер­

ської роботи на го~о~же.на

грамnтами об.1аснnго

та '.ІіСЬ·К ОГО КЮІітетів КОМС ОМО.ІТ у . -- Ю:ні аені.нці, до боротьби ~а справу Кnч­ ністичної ШІ,ртії будьте готові!

Підняли сл , руки в піонерсь.кому

ca:r юті ,

t·отн і

д•звінких голосів 11вердо відпо:віли:

- Завжди roroвi! Піонери в.ручаю'!'ь шановним гоетяu\1 квіти . Свято продовжується rвеликим концертюr , у \якому беруть уча:сть .кр<:щі учаС'ники художньої са'ІІодіяльності шкіл району. Тут же ві .~бувають7 І'Я мас(н~к·и, різні ігри .

І ось горни поклика.ш на. заключн;у .'Іінійt;у. ІІ.раво за.па.1ити вог~ище :надається старшій піо­ нерв:ожатій Великодимеl}rької середньої шкnлн Ользі Музичен·ко, головам рад піонерськи.\ дру­ jf\ИН Троєщин.ської і Требух~всьІ\ої середніх ІІІІ\і.: І Сергію Пижу та Г<:лині ЖуреноІt, ч .1rну .район­ ного піонерського шта.бу Ірині Лип'явко і ч.1е-ну районної ради пі·онерської t ~рганізації Наталії ШкурІ\о. Як тільки міріади іскр бризнули в небо, учаеники зльоту з натхненням під.\ІJЛИ.' І!1 нісню « 1тшньте вогнями, спнії ,н,очі » .

Голова районного nіонерського штабу Тетяна Білокінь раnортує

nершому секретарю міськкому комсомолу готовність до nочатку зльоту.

Володимиру Лохову про

На :JаІ\інчення висту,пив сещретар МІ\ .11\СМ~· Но.Іодюtи. р .1охов, який підвів підсумки з.1ьоту. ІІіннер с ьк.і д.р. ужини, окремі апи.вісти, що бра.111 •НР.1ику участь у підготовці і проведенні зльоту,

бри нагnрnджені rрамотr.•ми міськкому комсо\Іо­ .lу.

І(rй :ш іт ще раз заевідчив іВі· рність піон t>рів Брnварщини ;ннw.вітам великого Лені•на , чиє іч' н Вс·Р-еrно:Jн;: пі:ІJнР-рськ.а організація ~ честю ·не се ІІЇІІІВіІ\У.

Юні .тrенінці ііудуть свято бе·регти і нрюtнnжу­

!І іІІРЦЬІ\О-фашиr·тr·нюtи :!аrарбника.'ІІІИ.

С .1nвл ля ІІі.1ве;1еннл нідrумкін

про ті добрі ді.1а,

якими піонери ~тверджують свою вірність запо­

вати с.1авні традиції піонерських поколінь, котрі япиrали не одну яскра:ву сто·рін .ку в історію на­

mої Бать· Кіtвщини . С. ПРИСТУПКО Фото автора.

НОВЕ ЖИТТЯ

о

Карбуючи чіткий крок, nідійшли делегати nіонерської дружини Великодимерської восьмирічної школи, щоб раnортувати npo nри­ буття на зліт.

Субота,

25

травня

1974

року.


ПРО НАСІННЯ

fiEPHOBHX

J.БArrи ТЕІІЕР Все. ширше розгортається Всесоюзне соціалістичне зма­ гання сільських трудівників за

збільшення виробництва і про­ дажу державі рослинницької продукціІ

в

четвертому,

визна­

чальному році дев'ятої п'яти­ річки. Колективи радгоспів і nтахофабрик нашого району в складних умовах нинішньої вес­ нн також наполегливо трудяться

над виконанням взятих зобов'я­ Збільшуючи внесення в гnvнт

органічних і мінеральних доб­ рив, хлібороби весною nриділи­ ли особливj' увагу підживленню озимини, у тому числі і корене­ вому, збереженню вологи. В кращі агротехнічні строки і

сокоякісним~;~

'Сортами

ви­

посіяні

ярізернові культури, дотримано необхідної густоти насаджень картоплі та інших культур.

Незважаючи на збіг робіт під ·час сfвби пізніх культур, ста­ ранно організували догляд за посівами

сільськогосподарських

культур у радгоспах імені Юро­ ва, <<Красилівський», <<Требу­ хівський•. <<Плосківський~, в племптахозаводі <<Рудня>>. За станом на 20 травня вони обро­ били гербіцидами всі насінні посіви озимих та ранніх ярих зернових культур , злако вих ба­ гаторічних трав. Та, як частина

показала

перевірка,

господарств

продовжує

повторювати nомилки

-

нехтувати

минvлих

насінниц­

твом . Не приділлють належної уваги застосуванню гербіцидів у боротьбі з бур'янами і вже

зараз сипку

ставлять під заГрозу за­ високоякісних

насінних

)ондів під урожай

11З

а посі­ вів зернових культур бур'янів уже треба почати видове пропо­ лювання посівів озимої пшени­ ці від жита, яке вийшло у верх­ ній ярус. Прикро і те, що в жод­ НОІvІУ господарстві не nідкошу­ ють на насінних ділянках коню­ шину, люцерну,

першу чергу

197 5 року. це стосується

радгоспів «Бобрицький», «Вели­ нодимерський >>, імені Щорса, << Жердівський >> , СемиполніВ · сьної птахофабрики. В них не оброблено гербіцидами жодного гектара, насінних масивів

ози­

мих зернових культур, багато­ річних злаJ<ових трав. Втрача­ ються кращі строки в боротьбі з бур'янами на посівах ячменю, вівса, проса . Між тим нинішньої весни радгоспи «Великодимер­ ський:о>, «Заворицький >>, «Жер­ дівський• повністю обміняли на­ сіння ярого ячменю власного виробництва з-за домішок редь­ ки дикої.

Так і не змогли довести до посівних кондицій першого кла­ су насіння озимих і ярих куль­

тур під урожай 1974 року рад­ госпи <<Гоголівський>>, «Русанів­ ський» та Богданівська птахо­ :І>абрика . З-за неякісного. обро·

~!тку гербіцидами насінних ді­

лянок сільськогоепода Рськщс культур у цьому році не мати­ муть чистого насіння радгоспи «Гоголівський>>, «Зоря », Пухів -

посилаючись на

те, що мала зелена маса. Чека­ ютІ,, щоб підросла. Тим часом завідомо

зань.

років

сІ,І\а птахофабрика. Поряд. з видаленням

втрачают~;>

на

кожно ·

му гектарі до центнера насіння багаторічних трав. Принро й те, що досі не виді-

лені

в натурі,

не обзначені

етикетками,

не

оформлені актами насінні

сіви

·

.

не відмежованІ,

по­

сільськогосподарс ь к и х

культур у радгоспах імені Юро­ ва, «Калитянському», Пухів­ ському племптахорадгоспі і Се­ миполківській птахофабриці. У шнурових книгах обліку на­ сінних ділянок запис ів про фак­ тично висіяне насіння · не зроб­ лено. У накдадних на видане на­ сіння відсутні записи, яка бригада чи відділок сіяли, номер сівозміни, поля, сорт, репродук·

ція насіння. Часу для виправлення недо­ ліків обмаль. Директорам госпо­ дарств , спец.їа лістам сільського

Традиційне І

8

етикетки,

скласти

куль­

відводу

та зробити відповідні записи у шнурових книгах обліку насін­ ня , в лімітно-заборни х картках, накладних на видане для сівби насіння. Вида лити жито в на­ сінних ділянках пшениці. На

готувати

зерносховища,

видалити

решт­

ки зе рна , побілити, дезинфіку­ вати . Особливо звернути увагу на дезинфекцію критих токів, мішкотари,

а також

інвентаря.

Закінчити ремонт зерноочнецих ма шин,

звернувши

увагу

на

комплектність і відповідний на­ бір реШіТ ДЛЯ 09:ИСТКИ ОСНОВНИХ зернових культур, багаторічних т рав.

Старший

каширу-

по сходах,

рослини

заборонована підживи.мо.

Механізовані ланки Петра Іва­ новича Стріхи та Ігоря Петровича Пономаренка

о

вирощують

куку-

доглядаються

центів.

на 20 про­

п'ятирічку.

дає

Хороші результати

свого існування шляхом впровад-

сумісництва

вже близько 140 робітн.иків. А (Jід цього лише стала значно зростати продуктивність праці. У процесі соціалістичного ама­ гання весь час народжуються все нові і нові переможці. Колектив нашого заводу законно гордиться св оїми правофланговиюt, які, зна чно перевиконуючи норми виро­ бітку, повсякденно борються за політиення якості виробів та зни­ ження їх собівартості. Серед них

республ іках

нашої

країни.

вивільнено

кавалери високих урядових на­

-

город Анатолій. Григорович Косен­

ко, Ніна Олексіївна Гурьєвt.ька, В олодимир Павлович Лагус, Ми­ кола Микитович Климась, Андрій Костянтинович Яринка, Любов Іванівна Риженко та багато інших.

нашому підприємстві було пущто в дію нову каландрову лінію по

Дуже відрадні успіхи приносить соціалістичне змагання між акрє­

полівінілхлоридної

плівки, з якої виготовляються на-

ші скатерки.

шанована

людина

на

заводі

його в обстанов ці великого

мими робітниками. За особистими планами

змагаються

56

кращих

робітників. Багато з них вже на-

своїх

полі-

Добре працюють наші хіміки і

і апаратника-друкаря. Працюючи КПРС до всіх виборців, громадян за особистим n'ятирічним планом, Союзу Радянських Соціалістичних він виконує свої місячні nлани на Республік. 135- 140 nроцентів. Крім того, До свята ми підходимо з певни-

стки у кращих здравницЯх Кавка­ зу і узбережжя Чорн,ого моря, в Карпатах. Багато подорожує по

nластмас. Він оволодів суміжни- тичного і трудового

ми

nрофесіями

nеремотувальника

ви··ликано 'о " V

піднесення, змістовно відпочивають. Багато Звернення" ЦК пр ацtвниюв · · праводять своt·· BL·апул•

він як секретар nартійної органі-

цеху

скатерок

nроводить .ии трудовими здобутками. Плано-

історичних Союзу.

місцях

Радянського

велику nартійно-nолітичну роботу ві завдання і соціалістичні зоУ мальовничому куточку При· серед свого колективу, nриділяє бов'язання за чотири місяці ч~т- десення підприємство будує піо· иертого, визначал ьного року дев я-

нерський табір для юного покалін­

стю .

Значно поліпшуються житлові умови. Торік введено в дію буди­ нок на 219 квартир. А в недале­ ко.иу Аtайбутн ьо,иу пластмасівці

багато уваги вихованню молодих І тої п'ятирічки ми вИ"Коналu ., че- ня.

справлятимуть новосілля у першо­

,ну дев'ятиповерховому будинку. На зп.воді добре поставлена ор­ ганізація спортивної роботи.

Київської області. Наші пластмасів ці впевнено дивляться у своє майбутнє. На них чека є ще багато нерозв ' язаних проблем. . Це заміна застаоілого устаткування, о своєння ново ї про­

гресивної технології і передоваго досвіду. І молодий здоровий ко­ лектив броварських хіміків зав­ жди готовий виконати накреслен­ ня Комуністичної партії. Запору­ кою цьому сьогодніtині успіхи, а також досягнення минулих ро­ ків п'ятирічки. С. МІРОШНИЧЕНКО, начальник бюро технічноУ іиформаціі.

оброблено

25

гектарів . Ц!d роботу буде за ­ к ін че но дQ 1 ч~р вня. Тут запро­ в аджено інднвідуальн о ·п,ремі альну оплату . За виконане у визначений

строк заІВдання кожній робітниці, крім основної оплати, буде вида­ но 15 карбованців премії . На nлан­ тації пр ацюють 70 чоловік -чле · нів ланок. Багато людей залучен'J також з інших · ділянок виробни ­ цтва та сільських установ і ор га­

ніз ацій . Робиться все для того, щоб виростити по 600 центнерів коренів на кожн ому гект арі .

В. КОВАЛЕНКО, аrроиом птахо­

П'ять років тому Валентина Радик прийшла у цех лиття

Зміна, якою керує комуніст Ми­ заводу

пластма с. Досконало опанувавши професію ливарниці, за прикла­ дом передових виробничників перей шла на обслуговування трьох Аоіашин . В ступаючи в четвертий , визначальний рік п'ятирічки в она зо­ бов 'язалась змінне завдання в иконувати на 110 процентів. Слово у неї тверде: щовміни виконує норму на 125- 130 процентів . Зараз Ва­ лентина на замовлення Львівського матозаводу виготовляє пластма­ сов і кожухи до мотопеда ~верховина».

На фото: В. РАДИ К пильно огляда є свою продукцію перед від­

правле нням замовнику .

1974

Ко­

лектив спортсменів є одним із про­ відних у нашо~rtу районі, а також і

також

Субота, 2б травня

професій

Особливо елавляться наші скатерки. Іх відправляємо у Москву, Ле- · нінград, Ригу та багато інших міст. І треба сказати, що якість їх підвищилася після того, як на

пропо.1ювання в рядках з одночас ­

rоловвий фабрики.

впро-

в адження у виробництво Щокін­ ського експерименту. За рахунок

ження у виробництво сучасного оснащення і найновішої технології вийшов на нові виробничі рубежі і став одним з найбільших в республіці підприємств по пе-реробці пластичних мас. Тепер на заводі виробляються найрізноманітніші вироби із пластмас безпосередньо dля промислових підприємств, а також для культурно-побутового призначення. Наша продукція з .миркою «БЗП» користується ве -

механічн е розnушування між,рядь, а тепер робітниці розпочал и ручне

Вже

в ищення ефективності суспільного

виробництва є прискорення тем­ пів росту продуктивності праці.

дукції стільки, скільки дали її під- праt;і зросла майже

посіви кормових бурякі·В, яких м а­ є-м о 70 гекта рів. Тут пр оведен о

ною проривкою.

нових виробів. Одним із головних факторів під­

приємства цієї галуз і за всю сьому

рудзу на площі 320 гектарів . Вони провели досходо·ве боронування всієї nлантації, а за ра з вона об­ робляється гербіцидами. Вносить його обприскувачем «ОВТ-1 » , з штанюю тракторист Микол а Сндо­ рович С'І'рільник 250 гектарів уже обnрискано . За високопродухтивиу працю механізаторові недавно вру . чено прем ію в сумі ЗО карбов ан ­ ців. Старанно

процента. Спожива­

вальної машини комуніст Андрій Завтра наше тfадиційне свято ближається до завершення Костянтинович Яринка - всіма _ День хіміка. ми зустрічаємо п'ятирічних планів.

зації .

В. КАДАНЦЕВА, начальник Броварськоі дер­ жавноУ насівноУ інспекціі.

апаратник

100,1

Цей показник з початку року ви­ конано на 104 проценти. А з па­ чатк.у п'ятирічки nродуктивність

вир обництв у

насінні

нали на

діозна програма успішно виконуеться. Тіл ьки за першу половину п' ятирічки вироблено хімічної про-

ніх

лійними добривами. час

синтетичних

ликим попитом майже в усіх брат-

початку викидання колосу у вів­ сі прополати насінні посіви 'яро­ го ячменю і навпаки. До пепшо­ го червня підносити насінники бобових багаторічних трав при будь-яної на них зеленої маси з послІдуючим обробітком стер­ ні метафосом від шкідників. Підживити посіви фосфорно-ка­

Уже

та

НаШ пластмасовий завод парівняно ще молодий. Однак. за роки

встановити

акти

мас

смол у два рази, а товарів побутової хімії - у 1,9 раза. Ця гран-

проса, злак~)ВИХ багаторічних трав, зокрема тимофіївки луч­ ної . Неякісно оброблені посіви обробити повторно. Оформити в натурі насінні посіви усіх відмежувати,

господарства нашої країни.

плас тичних

ми посівів ярого ячменю, вівса,

сільськогосподарських

Так, наприклад, план по реалі-

КПРС на дев'яту п 'ятирічку передбачено збіл ьшити виробництво

СВЯТО ХІМІНІВ

Виконують зобов'язання

тац;я буде ще раз

ного

господарства необхідно негайно зосередити увагу на тому , щоб закінчити обробіток гербіЦида­

тур :

хімічної

А тому Директивами XXIV з' їзду чам відвантажено чимало надпла­

І

робітників.

З вел нки'м ентузіа з мом трудя­ ться в ці дні хлібороби Семипол­ ківської птахофабрики . Вони ді· лом відповідають на Зверненн я ЦК КПРС цо всіх виберців, гро­ мадян СРСР, борючись за одер­ жа~ня в нинішньому році високого врожаю всіх сільськогосподар ­ сь.ких культур . Механізатори і ро­ бітники рільничих бригад старан · но доглядають посіви. Механізова11і ланки Григорія Олексійовича Розсохи та Юхи.ма Олексійовича Василенка чотири рази обр<ХSили свої ділянки кар­ топлі до появи сходів з доnоМ(}ГОЮ борінок «ПРУ-{) , 7», щоб не допу­ стити заемічен ня грунту пирієм. А ланки Володи мира Дан иловича Лебедин ця та Михайла Микола ­ йовича Кравця двічі обробнлh по­ сіви на nлощі 140 гектарів. Усі трактористи розпушують міжряддя на 16-18 гектарах при нормі 12. На плантаціях поч ал и з'я·вляти­ ся сходи картоплі. Механізатори готують агрегати для піджиІВлен ­ ня їх. А ділянка В . Д. Лебединця - 70 гектарів- уже оброблена гербіцидами. Вся картопляна план ­

У розвитку

тепер зацікавлені усі галузі народ- зації промислової продукції вико­

року.

новЕ

житrя

кола Дмитрович По кидько, щодня nри завданні 21850 квадратних метрів nолІвінілхлоридної nлівки виnускає більше 30 тисяч квад­ ратних метрів. Н а фото вгорі :

М. Д. Покидько і апаратник ком­ сомолець Володимир БІЛИНЕЦЬ nеревіряють якість плівки на ка­ ландровііі лінІї. Фото А. Козака. О

3

стор.

О


Фестиваль української

Вони cmaюmb

культури

Новим радісним святом друж­

би і братерства російського, ук­ раїнського та інших вародів ва­ шоі багатонаціональної Вітчиз­ ни стане фестиваль украінської Rультурн в Алтайському краї РРФСР, який проходитиме з

10

по

єння

червня ниніmиього року.

З трудящими краю зустрінуть­

ся

письменники,

художники,

Іюмпозвтори, вчені, а також партійні і радянські працівники, новатори промисловості і пере­ довики сільського

ський народ nри безкорисливій республік-сестер, працює

він над виконанням завдань чет­

вертого

року

n'ятирічк~.

У концертних

дом

спортом,

шко­

Захоплю­

тах

мрії навчитись керувати трактором. Пішли назустріч юнакові, направили його на курси тракто ристів. Після закі нчення комсомольцеві

се ре д

творчими

них

рем .

ЖІП­

на

птахофабриці.

доручили

але

а

завод

НОВ.

виявленим Ум довір'­

дають його з честю. · Нам, ветеранам війни, особливо приємно, що бойо­ ву естафету старшого nоко­ ління приймають сильні, мо­ лоді руни. Ім під силу на­ дійний захист рідної .Бать­ ківщини .

а са­

ме: слюсаря, монтажника і шофера . Двома професіями володіє одІ_ІН з кращих шофе­

МіСhКЇЙ середНіЙ ШКО·

J'

хо­

ям і запевняють, що виправ-

розрядним

рів автобази М З << Ниївсільбудтранс>> слав Сторчевий .

Селюк,

кордонні частини. Вони гор­

дяться

з радгоспу імені Щорса має

т акий

ВалерІй

лодильників Вітольд Номар та багато інших. ... Юнаки одержують при­ значення в артилерію, Вій­ ськово-морський флот, у при­

що сенемало

кілr,ка спеціальностей,

шлях обрав і Микола Борс ус

ком со-

йде

транс­

райспожив­ Перехрест, «Великоди­

столяр-верстатник заводу

слюсарем. Анатолій Захаров

коня .

-

в армію

шофер

-

мерський•

справжнІх майстрів своєУ справи . Так , _на завод по­ рошкової металург1І Григо­ рій Штапир прийшов учнем,

господарства.

Шкала ,

Норми внР<Х'ітку вико­

Варто відзначити, ред призовників

покидан

сталевого

Серед них

портноУ контори спілки Микола шофер радгоспу

го колективу.

місце­

<<Дисциплінований, сумлін­ ний механізатор>> так ха­ рактеризує С. Остапця ди­ рекція

зарекоменду­

бере активну 'участь в гро­ мадському житті виробничо­

Спочатну

не

Відрадно, що завтрашні воУни майже всі передовики соцІалІстичного змагання.

нує на 120-1 ~5 процентІв,

змаганнях. Після закінчення десятого класу Сергій зали­ вій

юнак

дослідно-експериментальному заводі, де він працює слюса­

неодноразово

працювати

же

а зго­

слюсарем,

в громадському

ким

вав себе і на Броварському

казника ми на трудових фрон­ ви :шачального,

лі NQ 3 його пам'ятають як активного комсомольця. Та­

відстоював честь рідної шко­ ли на районних спортивних

імені В . І .

ВОІНОJ\\И

комсо­

шився

ЧІr:-,1ало

залах. палацах

класну

шкільну.

-

вався

Ідуть хлопці n армію . Ідуть сини і ннуки фронтони­ ' І{ів, ті , що знають про війн у з розповідей ветеранів, з нниr , фільмів... Особли во приємно , що завтрашні :за­ хнсникІІ нашої Вітчи :з ни , це свідомі, полїти ч но грамотні, фізично :1а rартовані юнаки.

в галузі економіки, науки й культури, яких доби1Іся украін­

середньої

очолював

мольську організацію,

rі своїх колекти нін.

нашої республіки. Вони розка­ жуть про ті чудові досягнення

доnомозі всіх

комсомолу

полкІвської ли

Леніна. І призовники вІдзна­ чають ці дати високими по­

діламн

господарства

про те, як самовіддано

МОЛЬСЬКИХ аКТИВіСТіВ. Сергій Остапець з Семи­

Як і кожного року, в ці травневі дні, на призовній дільниці нашого міста бага­ толюдно. З усіх кінців райо­ ну сюди прибувають призов­ ники завтрашні воїни Ра­ дянської Армії. Цьогорічний призов незви­ ча йний. Це рік XVII з ' їз­ ду ВЛНСМ, 50-річчя присво­

на Алтаї

1

••

тресту Влади­

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, громадський кореспондент.

нудьтури і клубах, у Цехах за­ водів та фабрик. у кодгоспах і професіональні і самодіяльні ко­ Ж~!;тиви,

провідні

содісти

1

Про досягнення професіона.'Іів народних

та

просять

адм іністрацію

час чергоної т а кому разі

розповість

виставrса уІ;раїнського

дні. Однак , якщо останній день строку випадає на неробочий за календарем, то днем його за­ кінчення вваЖається наступний

газети

про звіль­

нення за власним бажанням, під

обдар_ованих

умідьців

пояс­

дити

художників­

консультаqtt

ни,.н , чи може робітник попере­

Чнтачі

теат-

рів республіки.

•••

Наші

радгосnах виступатимуть кращі

відпустки рахується

і

як у строк

тахого попередження. На їх пи­

образо­

тання

иідповідає

адвокат

юри­

творчого і народно-декоративно­

дичної

го

Робітннии і службовці мають право розірвати трудовий дого­ вір, укладений на невизначений

мистецтва .

Кращі художні і хронікально­

документальні фільми виробни­ цтва

с трок,

кіностудії Радянської Ук­

раїни ознайомлять

глядачів

консультації М

попередивши

про

мінІстрацію письмово

з

Броун

це

за

ад ­

два

успіхами кінематографістів рес­

тижні (ст. 38 Кодексу законів про працю УРСР). Якихось об­

публіБН.

межень

На

_Ішижковому

ЯІІИЙ вІДкриється

нення

в Барнаулі,

Украіни.

(РАТАУ) .

часі

подачі такої за­

Чи підніму? ..

Підстраховка на старті. Фотоетюди В. Бендика і

за

власним

бажанням

.~-юже бути подано як під час перебування працюючого у від-

буде широко представлена про­

дукція видавництва Радянської

у

яви немає. Тому заяву про звіль­

ярмарку,

пустцІ , так і в інші періоди, ко­

М . Кравченка.

. ли

він · був відсутній на роботІ.

ВІдрахувания строку поперед­ ження про розірвання трудового

r$tll!iщмWJ СУБОТА, 25 ТРАВНЯ ~~JJІ. І

1\.

т

1\.

-

Програм а ЦТ Програм а п ередач .

Гімнастика . 9.2() Т.

Д.nя ;\іТе іі .

9.f1.-,

- - . Новини .

9.30

«В .1 Я.ЛЬ КОВОМУ

ма·

':~ :; нні •. 10.00 -- '\узич н а прогр ама «За .., нста ш1 г.1ядач ів•. 10.30 - К. т. еРоз­ І ювід і n po російських художників.

!!;Іх НІJІІН .

ІH~t.~nyб.li~:Іt » П ро t · рам а

конавців .

(Київ).

і2.1:)

сПоез ія».

гі" та диn.lомантів Всесоюзного телев і 3 : іін о го фс·стивалю народної творчості . І: ;:1'> Прог р а м а •Здоров' я ». 15.00 . . к . т Телеві :. іІЇна опера м . о . Рим ,- ,,кuгu- 1\орс а кова «Зо.lотніі півник» в lj !':Х()С.1nвач чнні . };).45 Кінострічки .\; 11 ну~1 н.х . 1 іт . ХудожнUі фільм сБудн -

lнфор маt~ійний випуск «День 3а :1нем».

НЕДІЛЯ,

26

Програма

_'[о 175- р і ччи 3 дня народж ення о. с. П ушкін а. « Д ру зі душі моєї» 1 2.~5 _

« \\v з нч" а с•сга <Ьета

юнн х» .

! Л ьвів).

ТРАВНЯ ЦТ

!І . Ш - - Програ ма п ередач. 9.0.; --1\ . т . rі мнастнка. 9.20 - НовнJ-Іи . 9.30 - 1\ • . Для школярів. «Будильник•. І О .ІЮ --- •Служу Радянському Союзу•. 11 .00 -- «Музичний кіоск• . 11 .30 - К. т . Для школяр і в . «Незламна і лігендар ­ ""' 12.30 - К . т. •Сіл ьсь ка година». І З ЗО - К т Художній фільм «П іднята l\ІЛН Н а» .. (2- а серІя~ .. 15.10 - _!<. т. сСьогодНІ -- День XIMlKЗ:t . 1_5.2<> --: КанцерІ' н ~ зам_овлсння. гляда чІв: 16.0.:J Л·\tжн а роднt з м а ­

' ан ня ІЗ стрІль_б н І З лука. 16.20 - Сто ­ JІ_!ІІКІІ творчосп nоста Л . Мартинова . li .OO - «МІж н ародна пано~ама.•. 17.30 -- К . т. Про гра ма м ультф_ІЛЬJ:!ІВ : «За ­ повІт на ~t ~1я~ _ «дмитрик 1 МІкробус», «Соба ка. ют 1... » .. 18.00 - Нов ини . !8.15 ·; К. т. « Клуб юноnод?роже й•. 19.15;К, т . Впе рше н а екранІ ЦТ . ХудожІнй фІ.lЬМ «Ч ерв_он • маки Іссик-Куля» . 21.00 ·- Ін формацшна nрограма «Час• : 21_.30 --- К. т . «Ваша думка». 22_.30 -;-- Чемпю­ нат СРСР

з

сnортнвно1

(Ростов - н а - Дону ) , 23.30 -

пмнастики .

Новини . П ро ­

,· р а м а nepeдaDpor\Jaмa УТ

9 .5.і Наш а афі ш а . 10.00 - - К. т. Н а ф естивалі • 1-fиї вська весна» . 11 .00Д.тя д і теіі . І(онrtерт . ( Ужгород ) . 11 .30Ф . Кн оrр~ •Вес н яна путівк а• . Тел еви ста ва . І З .БО Художній телефі л ьм « Чобот и ». 14.20 - Сьогодні - День хі міка . Зустрі ч з випусКІниками хі міко­

тех нологічного інституту. (Дніnропет ровськ) . 15.20 - К. т. •Ол івець - малю-

ве ць» . 15.50 - еМи н а марш!» . ( ДоJ :.\ .Зі І :Sа вт'р з де нь хім ік а. н ецьк) . 17.00 - Спортивн а nрограма . • ВЛХТА » (Н ові rоботи Донецького 19.00 - - Інформаційн а програ ма «Ві" І ауково - доr.lі дf-!ОГО інст ит уту nла стмас ) . ст і » - 19.30- --- <ІнТерк.луб» . 20.45 - сНа І ~! о н с цьк). 11.00 _ Худож ній фі,1 ьм доб р а ніч. діт и! •. 21.00 Програма " .'l p\· 1- .,.ііі \\иколк а • J .ї .ЗО Міжн а - • Ч ас• . (М . ) . 21.30 - К . т . Е кранізація , 10 д н е ж иття. :· р:в1 а . 17.30

{і /t\ >>

16.()0 Сnо ртивна п ро « Ек r а н nере дового дое-

.J.окум е нт r1 .l!.. ні фільми «д.1 я 3 а -

· rІ .l ьн огп доб р а)) '" ·'" море•. 1 8 .ІХJ

і

« Під крилом за в Горьк нй . • Яків

.\\

:і оп>м О.lОВ». В и стана ч~rнівецького І-t ~-:шч t ю - д р а матично rо теа тру і м е нj ) . Коб и.1ян ської . В n e pcr вi -- інформа Ііііи а іІрогр а "Іі> « В і ст і » 211.45 - - « На юб раніч, д іт и ! » _ 2 1.00 П рограм а < Ч ас ». (~\ . ) . 21.30 -- К . Т . Н а фест нва 1 і « 1\ нї ве ь кіі nPr н a » 2Z . ЗО 1:Н<1 л а -

--'І ітерат урних творів . Три.лоrі я «Ходінн я

п о м у ках » . Ф і дьм д ру гий сВісімнад ­ Іt я-тий рік » . 23. 10 Sечірні новпни . Програма n ереда ч . Програма на Київ і область

18.00 --. Наш а/ афіша. 18.05 -

,

Екран ..:т у .1с н та -:~аочннка . Другий курс . М арк с ис·тсь к о - :І с нінс ька ф ілософ ія. «М а рк­ с нстсько -.п е нінс ька філософія м ето­ до.поrі5-J Фі з и ка . \~) . :Ю

ївс ька весна • . 22 .00 -

•Київська пан о

ряма».

і\1 : .,\\ t•нде.lьсона . 19 ..і(І - ХІ'дожній фі .1ь м << Дв~rі ЗАГСу відч инено» , 21.00 - - К . т. В еч ір н а уково го кіно . 22.00 -

нок n :і а \t: стах». 16.35 __ «На арені ци р - ~-~-- «Ве~ня нt _стр І Л І~ ~.

,;р . 17.00 - - «Очевидн е-неймовірн е». і , .lWІ _, НовІІнн. 18. 15 к. т . Прогр ама \1\·.тьтфі,,ьміо : •С карби затонудих кор і 1 !і. 1 ів. •Собака, кіт і ... » . 18.40 __ Теле ві ·,іі'ІІ І ІІіі нарис «Високе до~ір' я7> . 18.55 к . т . « Пі с н я - 74». 19 .25-- К . т. еС РСР Ав 1 ·т рін : курсом співроб ітницт ва» . І!\ . :ї:ї _ К . т . Телевізійниіі театр мі ніатюр «13 стільців». 21.(Ю _ І нформ а ІІііін а л 1 ю 1·рама «Час». ~ 1.30 - к. т. Ф f'pвt> . •.\\ аде муазе,1 ь Ніту ш » . .\\он таж опеrетн. 22.50 _ Ч е мnіонат СРСР ,; c'IIOJ'TIIB JI Oi гімнастики . (Ростов - на _'\с>ІІ\' 1 . n .:JІ ) --- НОВ ШІІІ _ Пrо г рома ne ІJ<' .'І" " · nрограма УТ І ІІ . l:, ІІ а ш а ~фіш а . \11.30 «.'lос я!· ' J\T<' з робнмо нор\1 ОЮ » _ (Про .~осв 1 д ,1,а щнх кукуrуд зово;\ін ) . (Харк і R) . ІІ .ІЮ Прогр а м а фі.т ьмів-nрнзе р ів 1 Все• ,· ою:того nr~'1яду тс.'Іевізійн н х фі .1 ьмів. 11р1н:nя чс н н х роб іт нич-ому класу . 12. 1.1) - .

но ­

Програма на Київ І область. JH .O\J Наша афіш а . 18.05 Екра н 1.:ту :\е нта -:нючн нка . Перший курс _ І сто ­ р іи КПРС . «Г.од овн і пі дсум ки істор ич­ ного ш ляху КПРС і в сесвітнє :шачення ·11 дос в іду» . Німецьк t~ ~юва. «Резул ь· тат ~t вниіі пасив. §1 8». 19.10 Концерт ст,·дентів Л е іі п ці гської вищої школи

І. Шишкін ». 11 .00 сДля ва с. бать· ~" '' . 11 .30 - - К . т . Канцерт молодих ви ­

В . Соколо в . 1 2 .Зі1 - - К . т . • Більше хо1 ю ши х товарів ». І :\ .00 __ еМуз ичний · ка .lС ІІ да р». 13.30 .... к. т . «Л юд ина, земля, sс~св іт». 1·1.00 ... к . т . Концерт лау реа-

В ечі р н і

22.3;') переда ч .

11рн родни х і сусn іо~1ьн их наук» . еФотопи . Функція Пла нка> . Hr~ концерт ах фести валю «Ки -

!'ІОНЕДІЛОК, 2ї ТРАВНЯ Програма

".00

ЦТ

П рограма

-

п е редач .

договору за заявою працюючого починається

строк

включаються

К . т. Гімн асти к а. 9.20 Новини . 9.30 - т. Програм а мультипл ікаційних «Скарбн затонул их кораблів• «Со бака, кіт і ... ». 10.00 «Очевидн е­ неймовірне». Іо .іі5 Програма пе ре­

18.15 -

К.

т.

ПОТРІБНІ

17.30 18.00

завідуючі працівники,

-К. т . ~- Но ­

Для діте й . Театр І

тажники,

«Дзві ночок ». 18.30 В сесоюзн ий ре ­ портаж •Кандидат и народу• . 19.\S - Музична

програ ма

чів. 19.45 ху дожнього

за

листами

П рограма УТ Н овини .

11 .15 - «Екран мо «Інтерклуб» . 14.45 Наша 14.50 - До Дня прикордон.нн­

лодих• . афіш а . ка. •Кордонів радя нськИх вартові• . (Ужгород ) . 15.50 « П артійне життя• . ( З досвіду ідеологічної робслн комуні ­ Малниеького району Житомир­ ської області) . 16. 15 - На допомогу стів

абітурієнтам .

номічн ий •Сади на

•Запрошуємо

вас

факультет КдУ•. n іс ках• . (Херсон).

Рес[Іуб.l ік анськ а

на еко­

16.30 17.00 -

фізико - математична

школ а. сЕлеме нти топології• . (Переда­ ч а третя). 17.30 -- Інформацій·н а про­ грама •Ві сті» . 18.00 Філ ь м - концерт « .\\ уз и чна nрогулянка• . 18.30 сТова ­ ри ві ст ь

народр . (Ха рчова nромисло ­ Украї ни у 9 - іі n ' ятнрічці) . !9.00-

lj8 фін а лу Куб ка «Зоря» бран іч.

СРСР

« Ка І1jаТ» . д ітн! •. 20.55 -

-

з

заява

-

переда ч .

nрограм а н а Київ І об.. асть

18.00 .-

Н а ш а афіша .

власним

про

бажан­

була подана 1 березня р. Строк попередження вІдраховується з 2 березня і за­ кІнчується 15 - березня. Цей останній день роботи і є днем звільнення. 'У цей день повинна бути видана трудова книжка 1 проведено ро з рахунок

ючим .

~кщо

з працю­

адміністрація у

день заюнчення строку не про­

вела

розрахунок ,

працівник

має право залишити роботу. Та­ ким чином, строк попередження

про звІльнення обраховується не в робочих , а в календарних днях.

і неробочі

РеJІ.актор

€.

ФЕДЯЯ

~ ПРИ БРОВАРСЬКОМУ

комбінату

ПОБУТКОМБІНАТІ (м. Бровари, вул. Енгель­ са, 2, у райові заводу «Торг.маm•) у новому побу-

НА РОБОТУ:

к васу,

то~ому JCopпycl

ВІДКРИТО АТЕЛЬЄ

морозива,

КОЛЬОРОВОГО

реТВl, сімейнІ, груповІ сі.пьвl знімки.

18.05 -

Екран

студента - за очника . Другий курс. Тео­ ретична м ехані ка , •Пон яття про рух, що м ає нерухому точку . Розподіл ш вн.._. костей та nрискорень у тілі з неру­ хомою точкою. Прикл ад . Рух вільного

твердого тіла. Розподіл ·швидкостей та нрискорень. Заключні зауваження .до розділу «Кін е м атика •. 19.10 Теле­ фі.lь м сАзбука творчості> . 19.30 На концерта х Всесоюз ного ф естивалю ми ­ стецтв «Київс ька весна• . В п е рерв і інформ а цііІний виnуск • день з а дне м• .

і ве·

Ательє працює з 10-І АО rодвии. ВвхЩві по­

18-J

аедІJІок І вІаІ'ОрОК.

с;;~;;;~~~ ~~~~~~--~

І

ФОТО

Тут можете замовити порт­

АдмінІстрація.

АдмІиістр.ція.

ПЛАСТМАС

І

НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ

-~······;~~;:;t~;;~·-

! ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: І !пре~увальники, учні пресуваль· 'ннкtв,

ливарники,

учні

АВТОБАЗІ

ливар·

НА

1 ників, фрезерувальники, токарІ,

·! сарі-сантехнІкн,

електрослю-

платі, Інженер по техніці без­ пеки, економіст ( тнмчасово ), во.ц\і І і 11 класів дл11 роботи на .цизе.nьннх автомобілах, слю­ сарі по ремонту ходової час­ тини автомобІла, слюсар по ремонту обладнання, газоелек­

Одинаки з-абt-зnечуються гур ­ тожитком .

\І.

Звертатися на адресу: Бровари, промвузол. А.цмІнІстрацІа.

трозварник.

Ремробітники забезпечують­ ся без платнцм обідом, а також будуть послані на ·курси шо­ ферів за рахунок підприємства . При автобазі є їдальня.

Броварській · дослідно­ е кспериментальній меблевій фабриці . Н д РОБОТУ ПОТРІБНІ :

ОдинакИ забезпечуються гур-І

н ачальник виробничого відділу, начальник цеху, старші майст­ ри· і майстри, головинА енерге­ тик,

ПОСТІЯНУ РОБОТУ

'Інженер по праці і заробітніІі

сарІ, зачнщицІ.

6

....f

.1'6 2

ПОТРІБНІ:

; газоелектрозварники, слюсарІ 6 · по ремонту обладнанн•, елю- t

21.00 Програма «~ас•. 21.30 -- Вп е рше на телеекрані . Художні і\ філ ьм •д авним - давно• . 22,45 Пр огра м а

за

1974

(М . ).

новинн .

попередженням

ням

художник, лоточннці,

пуб.чіюІ>.

-- В ечірні

з

звільнення

Звертатися на адр есу : м . Бро вари, вул. Київська, 148.

футбола :

«На до· сН а ланах рес­

20.45

день другого тижня . Наприклад,

пива.

гл яд а ­

П ре м' є ра багатосерій н ого телефільму «Руїни стріля­

.

11 .00

про звільнення за власним ба­ жанням закінчується в останній

кущами, кухонні експедитори, ван­

продавці

ють• . (І се рія) . 21.00 Інформаційна nрограма •Ча с». 21.3() К. т . «Н аші с усіди» 22. 15 - К . т . Спорти вний що­ денник. 22 .4'і Н овини . Пrогr а м ~ пе ­ редач

В інших

попередже~ня

цей

громадського харчування

Хrоні кальІ:о - докум ентал ьний телефільм

вІfни.

дня

В

строк

_..,..,".~ . . . ~..."....,.".~.,..".С' ·~ .....

Броварському

•ден ь народження поет а».

17.00 - · «Мамин а шкода». Для школярів. «Вогнище• .

заяви.

випадках

9Л.ї

1\.

16.00 -

наступного

подання

фільмів :

да ч .

з

пі сля

за ним робочий день.

тожнтком.

·І ха тн автобусами .N'2.N'2 І, до зупинки сП~К-15».

столяри-червонодеревники

41

ЗвертатисІ на адресу: м. Бровари, вул . Шевченка, 21 .

розрядів, столяри, муларн, nрибиральниця. .

4- 5

...........................

А.цміністраціІІ.

АдмінІстрація.

................................~................................ ..._....................-.!.

~····~

~~~~~~~~~сс,~~~~~~·~~~~~~и,иІо••І~:q,,~,~~·:~с~··~~~~~~##~~~~•J~~~о•оІ~#~gqоqІD~#

«НОВАЯ ЖИЗНЬ•

_

орган Броварс-кого горкома

Коммунистической партии УкраиІІЬІ

город~кого в

районного

Советов депутатов трудящнхс~ Киевской области,

І

НАША255020 АДРЕСА: '

м, БРОВАРИ.

вул ,

КиУвська,

154.

ТЕЛЕФОНИ: редактора

відповідального секретаря

'

19-3-82,

застуnнвха реJІ.актора

вІд.ді.пу сІл•с•коrо rоспода.......,.І

дента .. місцевого радіомовлення

-

м асово • роботи , фотакореспондента -

19-3-18, !9·4-67,

-

11--4-47, -пов-

..~,- ' --.--

вІдJІ.ІІІІв промвеловостІ,

~#I'CC~oC'oC'~Іь:C'І=C'I""""ьC"w71'#4.7ЧiO'kf#..:"C&'_,.~.,_otC""#І'ІI.,.,..,....;rьC:###I'~~_,~.DC""""el'.qoь>#',.",...,4"#1'_,.wC"rL",. .I#CicCD'

І ІІДЕ КС 6 1964. Броварськ а др-уІ\ ЩJ ІІ Я Київського облуправління в сп равnх ви давн ицтв , nоліграфії і книжкової торгівлі, :вул. Київська, 154.

·с

Газета

BB:rtO.I.IID

У вІвтоРОк, eeoeJU',

І

n'КТІІQІО І eyelory 01\с:вr 0,5 ФОРКІТУ газети сПравда,.,

r-l'c,__._,:L"',O....

Зам. 27 4~ - 10.904 ..

81 номер 1974 рік  

81 номер 1974 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you