Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРА ТН,

.Ni! 81(3389) П'ЯТНИЦЯ

16

14

197~ р.

2

Ради

МІСЬКОІ

депутаТІВ тру дящих

ЧЕРВНЯ

ЦІва

..

Сесія

ЄДНАНТЕСЯІ

червня відбулася сьома сесія міської Ради

татів трудящих тринадцятого скликання.

коп.

«Про

ства

роботу

пасажи'рського транспорту

депу­

З доповіддю: автопідприєм­

Івист)"пив голова міськради М. Ф. Поліщук.

09034»

депутати взяли активну участь в обговоренні допо'ві­ РІК

ді і прий'няли 'ві)щовідне рішення.

ВИ"АННА ЗЗ-іі

Сесія також заслухала звіт про роботу голови постій­ ної комісії охорони і соціального забезпечення міськоі Ради депутатів трудящих Л. О. Прудкої. Звіт про роботу сесії буде надруковано.

UPfAH БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

З'Ї 3 Д

ПЕРВИННА

пропагаНДИСТІВ знань

ПАРТОРГАНІ ЗАЦІЯ Дальше пlдвищеиия ролІ первииних парторганІзацІй. поліпшеиия їх органlзатор­ сько"і

та ідейно-виховної

ро­

боти в колективах. На цьому иаголосив ХХІV з'"ізд КПРС. який накреслив науково об­ грунтовану

програму

кому­

жеиа на прискорениі науко­ во-технічного прогресу за­

Первинні парторганІзацІї основа КПРС безпосе­ редні провідникн політнкн партії, Підеології. Партор­ ганІзацІї керівне ядро трудового колектнву, діють

порукн успішного здійснен­ ия головного завдання дев'я­ тої п'ятнрічкн: дальшого під­ вищення добробуту радян­ ськнх людей. 3апровадження нової теxиlки І технології, досвіду передовнків, бороть­ ба за пlдвнщеllИJl проДУк­ тнвностl праці,. економію і бе­ режливість цІ пнтання ре­

-

там,

де

створюються

мате­

ріальні і культурні цінності, де здійснюються планн пар­ тІї І дерщави. Вонн внсту­ пають бойовимн органlзато­ рамн і внхователями мас у боротьбі за комуи1зм, стоять БІля джерел багатьох почн­ и1в, спрямовують зуснлля трудящих ва успlmие внко­

наllИJl завдань дев'ято'l п'ятн­ річкн.

Остаииtм часом підвнщнли свою боєздати1сть парторга­ и1заціУ вашого міста і райо­ ну. Так, ва заводах порошко­ вої металургії, торговельно­ го машннобудуваиия, у рад­

госпі «ПлоскlвськНЙ. кому­ нlcтн йдуть В авангардІ со­ ціаЛістнчного змагаllИJl. ці колектнвн

взялн

пlдвнщені

соціалістнчні зобов' язаllИJl вІдразу після опублlкуваllИJl Постановн ЦК КПРС «Про пІдготовку до 50-річчя утво­

рення Союзу Радянських Со­ цlалlстнчннх

Респуб л і к •.

Патрlотнчну тнвно

,

у розв'язаниі якнх повнині взятн безпосередню участь всІ комуністн. Матеріальне внробннцтво це головний предмет постійного піклу­ ванвя первннних партійннх організаціЙ. Іх повсякденна увага повинна бути зосеред­

на

нІстичного будІ виицтва новий Історичний перІод.

іи1ціатнву

підтрнмалн

ак­

партійні

оргаи1зації. На заводі пласт­ мас (секретар Г. Я. Мархотко), торговельного машнно­

гулярно

внносяться

на

поря­

док денний зборів первнRНRХ партійних оргаJilзацlй заво­ дів пластмас, порошкової ме­ талургії, електротеxиlчних

виробів. Комуністн активно обговорюють їх, приймають KoнкpeTнl рішенвя, за внко­ иаllИJlМ

яких

встаиовлено су­

ворий контроль. ці первиииt парторгaиlзації звачно поси­ лили свій вплив на роботу підприємств, що підтверджу­ ється успІшним виконанням планів другого року п'ятирІч­ ки І зобов'язань ва честь 50річчя утвореllИJl Союзу рср.

Активність членів КПРС.

У цьому сила вартІйної ор­ гaиlзації. Неухильие І послі­ довне дотримання ленінських норм партійного життя, .прин­

цнпів керівництва, внутріпартІйної демократІї обов'язкова умова розвитку такої активності. На це особ­ ХХІV

рнцькнй.

В. М.

регулярно проводять

М. М.

Прокопенко),

Кн"івської птахофаб рнк 11 (секретар Т. Є. Ігнатенко) во­ нн

наполеглнво

добнваються

здійснення ленінськнх прнн­

цнпів змагаllИJl: гласвості, порівнянності результатів, можливості повтореиня пере­ дового досвіду, шнрокого. йо­ го впроваджеllИJl. 3 цією ме­ тою

внкорнстовуються

всі

формн і методн. Первинні парторгаи1зацlі

.повинні активво вплнвати на розвнток творчоі трудящих, на їх

ініціатнвн BКJlaд у

здlйснеllИJl програмн дарського

і

госпо­

культурного бу­

збори,

де всІ беруть участь в обго­ вореииt, тих чи iиmих пи­ тань,'

де підтримуються

прннципова

крнтика,

їх

пропо­

зиції, зауваження.

Великі можливості для ак­

тивного впливу

на працю

І

життя колективІв надано по­

ложенням Статуту КПРС про право

коитролю

адміністрації.

діяльності

ХХІV

КПРС вніс уточнення

з'їзд

в це

положення. Тепер ним мають право користуватися партІйнІ

організації устаиов, закладів тощо. Необхідио систематич­ но І вміло використовувати це право, адже смисл партій­

ції

парторганІза­

внховуватн

-

почуття

внсокої вІдповідальиості кож­ иого комуиlста, кожної люд.н­ ии

за

загальну

справу,

ви­

могливостІ до себе І дО ТО­ Bapнm18.

XXIV

з'Ізд КПРС

внзна­

чнв ряд оргав1зацlйннх захо­ дІв, СПРDlОваинх иа дальше підвнщення вlдповlдальності первннннх парторraвlзацlй за проведення в жнття полlтн­ кн партІІ, внсунув велнкий І складннй комплекс проблем

Минуло трохи БІльше року

лося чимало нового. В бага­ тьох з ннх перспективне

практикується плануван н я,

роз­

фан'ти наводились на з'їзді товариства «Знання. У;країНСЬНОї РСР, який Відбув­ ся в Ииєві. Присутні телло зу­ стріли привітання Цмтрально­ го ИOll'IIітету ИОМУНіСТичlНОЇ пар­ тії Ук'раїНН на адресу з'їзду.

у пошивному цеху фабрики

верхнього дитячого

трикотажного

адягу nрацю€ багато РОбітниць, які з початку п'ятирічки випереди­

ли час на 5-6 місяців. До таких належить і ударниця КОМУНІстич ­ ної праці Тамара Костянтинівна Миронець, яка систематично вико­

HY€ змінні норми на 130 процентів. На фото: бригадирка П. М. БОНКО (справа) дa€ пораду Т. К. МИРОНЕЦЬ як краще виконувати деякі операції 8 новій модел!

На з'їзді було вручено По­ чесну Грамоту Президії Вер­ ховної Ради УРСР, якою това­ РИСТІІIQ «Знання. УРСР иаго­

дитячого жакета.

ФОТО А. Козака.

роджено

за

заслу,ги

в

поширен­

============================1 ні політичних та наукових знань і активиу рoбdту по ,комуністич­ На по.лУНUЧНUХ п.лантауіях ному

вихованню

Із

товлятн

Людио .в ці дні на площах садових бригад радгоспу «Ве­ ликодимерсый... Розпочав­ СЯ масовий збі'р ранніх сор­ тів ПОЛУІниці. ПлаитацП чисті від бур'яні'в, червоиіють яго­ дами . За кожною ланною за­ 'кріплена певна ,площа. 3а­ проваджено

бригади

з

громадський

деннІ

3 .великим пїднесеН'Ням прийнято ві'тальнl листи ЛіНня

них вибрала вже кілограмів

5-го

(РАТАУ). 'ОПІІІШШІШШШІІЩШUUWІІІІІІІІІІІІІШІ_

Договір про Аружбу та співробітництво

Іваницька, Иожна з

1600-1800

соковитих

полу­

ниць .

У ті,м, що на приймальні пункти столиці У1{Іраїни від­ ділоквїдпра'Вив 13 тонн ягід. немала заслуга труді·вниць .

тож по­ зібрати. на виби­ Патьола,

..............,............... .......................................................... П. ДЕСНЯК.

~

СІН1\Ж ПО-З1\ПОРІзькоft\У Но.ву технологію закладання сінажу розробили вчені Цент­ '11Вари.нництва

кормів класІТИ занри­

вають поліетиленовою плівкою, на яну укладають шар зволо­ женої соломи завтовшки 30 сантиметрів. Досвід минулого року показав, що при такому способі закладання добре зберігається

Пі'вдень країии вже поча,в жнива. Перші Д'ні їх показують: там, де заздалегідь подбали про ремонт хлібозби­ ральних агрегат і в, справа

н і ка

За

не

спориться,

тех­

підводить.

даними

ЦСУ

ПреЗИДіЯ ВерхОІВНОЇ Ради по­ становила: подаlНИЙ Радою Мі­ ністрів СРСР на ,раТИфінаціЮ Догооір про дружбу та спІв­ робіТНИЦТВО між Союзом Радян­ ських СоцlаліС,тичних Рес.публіН і Іранською РеспуБЛі'КОЮ, . під­ писаний у БаnдаДі 9 Н'Вlтня 1972 рону і схвалений комІСія­ в

закордонних

(РАТАУ).

ЖНИВА

затори на ліНіЙКУ

-

ня в колгоспах І рад­ госпах країни постаlВ­

монтують'ся

лено

Урожай уже готовІ !LРИ!ЙНЯ'ТИ 132,5 тисячі

на

лінійку

ГОТОВ­

ності 328,3 тисячі ном­ байнів 52 проценти :ДО наявних . Готові ви­ йти в поле також 155,1 тисячі рядковнх жаток

процентІв.,

зерноочисні

і

Ре­

складні машини .

а,грегатlв більше, ніж було на ту ж дату то­ рік

Трохи

Ра- .

торІк, ста'влять мехаиі­

СРСР, на початок черв­

47

справах

ди Союзу і Ради Національно­ стей Верховної Ради СРСР, ра­ тифіІНувати . (ТАРС).

За новою технологією господарства області вже заготовили

ЗУСТРІЧАЮЧИ

13 червня в МОСКВі відбуло­ ся засідання Презндії Верхов­ ної Ради СРСР, 'на якому було обговорено ,питання про ратифі­ кацію Доroвору про дружбу та співробі'ТНИЦТВО ,між Радян­ ськи,м Союзом і Іраксьною Рес­ пуБЛіКОЮ.

ми

поживність сінажу .

тисячі тонн цього норму.

і ревізійної комісії това­

риства «3наНlНЯ. УРСР.

кореспон­

ник, Олександра Оля Наконечник.

було ЦИ

ИПРС і ЦИ КП У'Н'Раї.Ни. Обраний новий склад прав­

Галя Пригара, Марі'Я Колес­

віДіДілку 'радгоспу «ГОГОЛі·В­ ський • .настала гаряча пора.

Врожай вирощено, трібно його вчасно Добре .працюють раННі ягід Фросина

2-3

дент.

Андрія

Дмитровича Тарана

ренко .

по

В. 3АБЕРЕЖНИИ,

ДозріЛИ полуниці. Для ко­ лективу

викоиують

дІйшло понад 200 центнерl'В смачних. я,гі\Ц. Передбачаєть­ СЯ на кожному з 21 гектара плодоносної площі зібрати 50 центнерів полуниці.

ТОНН

ви­

това­

режна, М. Лизуи та інші, якІ

УмагазИіНИ Ииєва вже иа-

допо-

голова правління

На з'їЗ!ді вис'тупив кандидат у члени Пол і'l'бюро , сенретар ЦИ ИП У.країНИ Ф. Д. Овча-

норми.

грамів вона щодня збирає по

13

по­

бі'тниць, серед них Г. ш­ lЮЖ, Г. НРУІН, О. Иондратен­ ко, Г. Товстенко, Г. Овчар, Г . Селюн, С. Су.нал, С. 3абе­

індивідуальну

-

збиран.иі

луниць працюють десят:ки ро­

віДРЯД'НіСТЬ, яка сприяє висо­ кій проду,ктивності праці.

стовують канікули

на

трудящих .

доповіддю

риства члеи-нореспондент АН УРСР І. І. Иондиленко . Звіт про роботу реВі'ЗіЙНОЇ комісії зроБИіВ її голова доцент К Л. ЛІсничий.

тару.

Су.млінно

звітною

ступив

могають реМОНТУіВати і заго­

ЧЕРВОНІ€ ПОЛЕ

тійний вплив на добір і роз­

тlйннх організацій, їх дІяль­ ності У здійсненні Прог~ами КПРС, рішеиь ХХІV з їзду КПРС та ХХІV з'їзду КП України.

значного

ці

урізноманітнюються засоби ідейного виховання, зріс пар­ становку кадрів. Все це сприяє пlдвищению органlза­ ТОРСЬКОї І виховиої ролі пар­

досягло

VIII

иеииt їх.

після ХХІV з'їзду КПРС. 3а цей час у роботі первинних партійних огранізацій з'яви­

мережу

ні в ,республіці щодня в серед­ ньому проводиться 13 тисяч лекцій та інших пропагандист­ ських заХОДі'В, які охоплюють майже 700 тисяч чоловін.

Пі'вденної зони (Запоріжжя). ДЛJl Н'Ращої герметизації по укладеній у траншеї tpaIB'-я.ної маси рекоме'НДовано шар с'Віжоскошеної зеленої трави. Потім масу щільно

шення організацІІ соціалl­ стнчного змагання •. Обов'я­

розгалужену

ва:рис''llВО

рального інституту мехаНі'заЦії і елеКТlРИфі'Ка.Ції

ціІ вегативинх фактів, недолІ­ кІв, а в запобіганні та усу­

культури , пере­

маху лекЦіЙ1НОЇ пропаганди. Ни­

н~~оконтролю не в реєстра­

дlвннцтва. Саме на це наго­ лошується у Постанові ЦК КПРС «Про дальше поліп­

зок первннної

Cl!Н'ТИВ,

100 і більше. Два її сини, учиі 6 і 8 класів Толя та Віктор, раціонально викорн­

звериув

та

своїх ограНі'зацій і установ, то­

з'їзд КПРС. Активиими бій­

ливу увагу

В. О. «Боб­

Мемрук), «ЛіткlвськнЙ. (сек­

roслода,рства

ДОВИНіВ і новаторів виробни­ цтва. Спираючись на численний

Взяти хоч би робітницю Ма­ рію КРУ'К. При нормі 25 'КіЛО­

будування (секретар Болдовкін), радгоспів

ретар

вчених і великий загін спеціалі­ стіврізних галузей народного

-

цями партії комуиlсти ро­ стуть, ідейио загартовуються там, де дбають про суворе дотрнмаиия Статуту КПРС,

(секретар

TOBaplfC'llBO «Знання. УРСР 575 тисяч громадських ленторів, серед них 24 тисячі

об'єднує

швидше,

ніж

товності 'також

го­

маши­

ни, призначені для збираиня lНу,курудзи,

льону, бурякІІВ, картоп­

лі. І все ж час .кВallwrь: сільські механізатори повинні дорожити кож­ ною

годиною.

(ТАРС).


ВИЙШОВ

НОП-РЕЗЕРВ ЗРОСТАННЯ 85

з а, при чому бути одержано

процентів приросту ПQВИННО за раХУНQК пі,двищення про­

дуктивнос,Ті праці. ся на неоБХ іlДНі,СТЬ

мі,сць У

Особлива увага звертаєть ­ 'нсебічного впровадження

передбачає найбіЛЬШ раціональНі фор­

передових

меТОДі,В

і

застосовані

ОРГ3'н ~зації

на

з ерви

,вивІльнити

ПЇJДвищення

на

рі зних

продуктивності,

ленням я.ких працює наша

ін­

оprані1заЦії

робі,'ГникLв і тим самим підвищи­

ти продуктивність

праці

діль­

ницях понад 50 РОбl:mшкlв . З почат·ку ниніш­ ньої п'ятиріЧии уже вивільнено 14 робітникІв. На нашому лідприемстві є ще великі ре ­

Збільшення ПИТОМОЇ ваги техні'чно обгрун­ тованих норм виробі'l1КУ з почат,ку !Нинішнього вивіЛblНИТИ і .перевести

над

служба

вияв­

нау'кової

останні

року,

IнадзвичаЙно.

дні

який

був

насичений

ви­

-

'з на'lНИМИ подіями підго­ товкою до вїдзнач,ення

50-

річчя Всосоюзної піонер­ ської органісації імені В. І.

Леніна . Готуючись до органі­ з ації літнього відпочинну школярів , більшість иоміте­ ті'В IКОМСОМо.л;у та піонер­ ських

дружин

свою робо'l'У

спланув а ли

так, щоб і під

час иа'нікул не знизилась аи-

варсько.rо.

заво.ду

для молодших шиоллрів «Бе­ ріlзка» . В 'ньому працюють

нері·в. Для тих ШКОЛ Яірі.В, які не мають можливості виїхати в профспіJUЮВі табори , створе­ но шкільних піонерських

нои,

Донецька

область.

12

З

ініціативи

ні

Ілліча

бібліотеки

в

бітничих

читальних

залах,

гуртожитках,

ро ­

червоних

піонерів

та

комсо­

на літні

кані:кули

в шко'лах

обговорювались на <комсо­ мольських зборах, педагогіч­ них ма

радах ,

доведені до

кожного

МісьнИJЙ

відо­

учня.

иомlтет

КQМСОМО ­

лу розробив нонкретНі захо­ ди по ОРГ3ІНI'зації літнього ВUДПОЧИНlку школярів району.

Ще за,довго до початку лІта був I1Jроведений семінар старших

вожатих

та

органі­

за''І'орі:в по пооакласній робо­ ті, на якому всебічно було

обговорено. да'не питання . !ВлЬп<іУ кожний учнівський <колектИіВ

живе

своїм

твор­

ЧИlМ життям. Але вся робота Піонерсьиих дружин 1 lПід час лі'l1нlх канінул повинна бути .пtдко.ренаroло.вніЙ меті

-

ПіlДГОТОВці до вїданачення

50-·Річчя утворення Союзу Радянських СоціалістиЧlНИХ Республік. Кожна дружина, кожен З3Jгін ПОВИНІнІ зустріти

цей

ЗН3Jменний

·таборіВ. зовано нок

справами, Ві·ДМіННИМИ успіхами в на'ВЧ3Jнні , праці,

них

буде

школнрів ,

табори

сьиої

оргаlні­

проводити­

чеНf{іВСЬ'кої, варської .NQ

200

Бровар­

«Берізка»

Шев ­

«Сонечко» Бро­ середніх шкіл.

2

юнаків

району

побу­

.вають увLйськово-спортивних таборах. Вони протя,гом лип ­ ня пра'Цюва'тимуть в 1 О се­ реднІх школах. В цих табо­ Ірах хлопці ознайомляться з героїчними l1радиЦіЯ'ми

Збройних Сил Радянсьиого Союзу, з бойовими та трудо­ вими ПОДВИJГаlМИ ClВОЇХ земля ­

кі'в. Вони також засвоять ос ­ lНовні положення військових статутів, на'вчаться нести В'нутрішю службу, .вивчати­ муть прийоми та правила

с'ТрілЬ'би з ~рібнокаЛіберної гвинтLвки та бойової зброї .

Кожен юнак пl\дготу&ться та

Зідасть

нормативи

lІ\омплексу

Шд час

нового

«ГПО».

багато

спорті. Піонерські загони, що ст'ворюються в таборах, мають

ви ,

цІкаву

різнос:тОіРОННЮ роботу по маршрутах Всесоюзного мар­

шу «Завжди напоготовіІ». Дннми розпочне свою ро­ боту раЙОННIfЙ піонерський таБІр «ДесНЯНlка», в якому I1JРОТЯГОМ двох змін буде оздоровлено 240 дітей. ТаБІр УИОМIJлектов3JНИЙ досвідчени­ .ми

ВЧИJТелЯ'ми ,

вихователя­

ЦLка'вим буде стаРШ()J{ласників.

ві'дПОЧИНОИ ПІсля за­

кІнчення екза:менlв вони ма­ тимуть змогу побувати у та­ борах праці тавlДпочИ'нк'У, якІ у цьому ,році працювати­

в

14

сільських

ф

2

стор.

серед-

О

по

Iрі,ДНОМУ

IИіраю. НаПРlfклад, піонери Требухів.ської середньої шко­ ли

цього літа

вирушать

бататоденний турис'Тсьиий похід у Карпати , де Діз'на­ ЮТЬСЯ багато нового і з з у­ стрічей

з

ЦЇ'кавими

віідЛОЧlfватимуть

ничих

куточиах

у

людьми, мальов­

Прикарпат­

тя .

За,слуговує

ми .

муть

подорожі

ні заЦіЯ

на увагу орга­

літнього

вІдпочинку

школярів У ШевченкіlВСЬК!й середній школІ. Тут майже кожен учень буде з айнЯ'тий тими чи Іншими формами відпочинку. З 1 червня в шн·оЛі діє табір відпочинну

о

«ЖеРДі'ВС ь :к и Й»,

ча'ння. А з 1 ЛИПНЯ вони на ­ биратИ!муться сили у військо­ во-спортивному не.ри

НОВЕ

шостих

таБОРі .

Шо­

-

класів

пра­

вофлаНГОВі

Всесоюзного

нерського

маршу

виставки

літератури,

при­

свячені 50-річчю утворення СРСР.

І.

Коспенич

(л івОРУ'I)

і Т.

І.

ион­

ку:рси на краще оформлення вулИ'ці, змагаНlНЯ з фут60ла ,

волейбола , ВИlCтупатимуть концертами

цями

перед

3

мешкан­

своїх !Вулиць.

Комсо.мольці' 9-Б класу, який вийшов переможцем республі,каНСblКОГО огляду нлаоних

комсомольських

ор­

гані:зацій «Пар:тії на вірність присягаEJМО», побувають в легеН'даірНО:МУ Бресті.

Цікавим

буде

ліrrо і для

юних спортс'менів шкіл .райо­

ну. Ще в тра:вні розпочалися раЙОНІні зма,гання футБОЛі­ на приз

клубу

РАТАУ).

6~H~r.

цеві

К. укурудзоводи

по

показують зразки високої продук­ тивності праці на подрібненні кор­

мів Д.ТJя великої рогатої худоби.

А ось повідомлення з літнього тваринницького табору. 3 дня у До однотомника видатного день -зростають тут надої молока . українського радянського пись­ В цьому заСJ]уга доярок Г. у сти­ менника Ярослава Галана уві­ йшли п'єси, ОJЮвідання І нари­ менко, А. Ревенко, М. Погребняк, си, памфлети і статті, присвя­ П . Прокопенко . Вони ділом під­ чені революцІйній боротьбі тру­ дящих захіДних областей Укра­ їни за своє визволення з-під

кріплюють свої зобов'язання. П'ять заміток у газеті. Всі во­ Слід иапіталіСТИЧНОГО гнІту, за воз­ ни конкретні і злободенні . з'єднання з Радянською Украї­ відзначити, що партійне бюро ною. у творах довоєиного пе- відділка (секретар І. Чорностан) рІоду

письменник

плани

викриває

ІмперіалІстІв

проти

СРСР, таврує ідеологІю фашиз­ му та націоналістичних запро­ д анЦів . У книзі вміщено таиож

памфлети, написанІ на матеріа­ лах НюрНберзь'коro процесу .

Книга вийшла у видавництві «ДнІпро».

** *

« Повість про Юрін Гагаріна» Російсьиа письменниця Лідія Обухова кілька років працюва­ ла

над

художнім

твором

про

першого космонавта. В повісті зображено весь життєвий шлях Юрія Гагаріна. Спираючись на доиументи й спогади товаришіВ, авторці вдалося створити образ незабутньої, дорогої для нас людини,

кінця

мужньої,

відданої

щирої,

своїй

до

Батьків­

щині .

Книга вийшла у видавництвІ «ДНіПро» у серії «Романи й

повсякденно

редколегії стінгазети зробити

її до

участі в ній бригадирів,

ланко­ вих, тваринників, представників сільської інтелігенції, розширити тематику, в полі зору тримати головну тему дня підготовку до гідної зустрічі 50-річчя утво­ рення Союзу РСР.

ПЕРШИЙ 'у КРАУНІ П'ятдесят тисяч «новоселІв. прийняв перший чотириповерхо­ вий пташник еисперимен'Таль­ 'ної фабриии «:l{ирилловская. під Виборгом . Таких спо.руд ще немає в країнІ. Птахофабрика розрахована на УТі.рИМ3I ННЯ

260

тисяч курей-несучок. Ії прое.кт­ на потужність 56 мlJU>йонlв яєць на ріlК. Затрати на СПОРУД­ ження

комплексу окупляться за

роки.

{РАТАУ) .

«Шкіря­

с'тадіоні

мІських команд перше мІсце зайняла команда БроварськоУ

СШ М

Кращою

1.

Вінницький завод засо­

проходи­

ли Фінальні змагання . Серед

серед

бів

автоматики

підприємство ні

слрав .

роко

f\ОМітети

цікавих

комсомолу,

ради піонерсьиих дружин ЛО ­ винні спря,мувати свої зу­ силля

на

ВИlио.нання

заходів

по органІза Ції літнього вl,дпо­ чинку школярів, постійно

турбуватися, щоб цей відпо­ чинок був зМіСТQВНИМ і на­ РИС'НИМ .

Н.

нове

міс т а.

Електронно -обчислюваль ­

сільських стала иоманда Кра­ силівської 8-річної шиоли .

Попереду багато

-

машини

«Каштан»,

які тут випускають, ши ­ в

використовуються

народному

господар-

стві.

На фото : одна 3 дільниць

.'.

заводу.

Фото Ю. Копита. (Фотохроніка

РАТАУ).

ДУБ ЕНЕЦЬ,

завІдуюча вІддІлом шкІльноі мо.ло.дl та пІо­ нерІв мІськкому ЛКСМУ.

ЖИТТЯ

о

П'ЯТНИЦЯ,

16

червВJI

1972

керув

ще більш масовою, залучити

2-3

повісті».

і предметно

стіннівкою. Партбюро покликане допомогти .

ний м'яч» . В ·них взяло участь 43 'вуличнl 'иоманди. На поча'тку червня на мІському

вирощу­

ванню врожаю . На догляді за ка­ чанистою, відзначає «Кіровець», перед ведуть Г. Бруєнко та ~I. Кондратовець. Знаходимо ми в газеті прізви­ ща С . Бондаря та М. Гнатенка, які

"НЕДОСШВАНА шсня"

ПОЇ З'дJ{ОЮ

Вони проведуть

хто

денко, Г. Швець, робітники су­ сіднього лозодеревкомбінату . Високі зобов ' язання взяли міс­ На фото: працівники бібліотеки

крито

в столицю Радянського Со­ юзу Москву. Протягом літа в селі пра­ цюва'тимуть 25 вуличних ко­

манд .

цукристих .

Газета пише тепло про ТИХ,

О. Пилипенко, А . Найда, Г. ере­

вих новинок. В цехах заводу від­

дирекЦією

на,ГОР()lдженІ

знача6ТЬСЯ в стіннівці, був зроб­ у боротьбі

братніх республік, огляди книжко­

піо­

«Завжди

напоготові!» школи

сті.в

иаlНі К'УЛ

'загонів «червоних слідопи­ тіВ» Броварщини здійснять :походи по мосцях революцlй­ ної , тру,Дової і бойової сла­

продовжити

буде зайнято 37 ста,ршоклас­ ників . 43 юнаки пІсля за­

цький» ,

ВіДПОЧИ'

«Свl'ТаНQН»

.NQ 1,

ві\Д,ПQЧИНН:У «ДруЖба» , в яио­ му змістовним відпочинком

плеМlптахоза'воді «Рудня» , в трактotpних бригадах, де за­ кр іллять на практиці ті тео­ ретич.ні знання, які здобули на уроках виробничого нав­

муться спортивні змаг3JННЯ, ПQХОДИ, енску:рсії . Акти'ВНО вже розпочали свою роботу

ювілей удар­

ними

У

змістовний

З 12 черв'НЯ розпочав ро­ боту шкільний табір праці та

польових

кутках організовуються веЧОРІ!' присвячені творчості письменниКІв

'W/Н'.иD'/Н'/Н'/Н'AVUO'.ин.ип.

читця тощо .

фронту

відзначається зараз на догляді за посівами. Це Г . Кондратс;вець,

(Фотохроніка

кінчення ек.замені·в працюва­ тиму:ть у радгоспах «Бобри ­

JJ][t~C!) тивніс'Ть

кращого

«3

радгоспу і вийшла під

Жданов­ лений лише початок ського металургійного заводу iJ.le- за високий урожай

працівників

досві~чені вчителі Ф . І. Си­ з оненко і Г. М . Прилюб. В таБОірі органі,зовано двора­

на

-

Кірова

на відділку механізаторів Г . Гу­

Сефер готують стенд, присвячений літературі Казахської РСР.

зове харчува!ння дітей, про­ водиться обговорення кни­ жок, екскурсії в поле, сад, конкурси на иращий малю­

віддідка

імені

зенка та М . Трохимчука, які на високому агротехнічному рівні посіяли буряки. Але, як за­

М.

пластмас .

ніх школах та базі учнів­ ських ,ВИ1робничих бригад. У МИlНУ лих роках добре працю­ валитабори у Великодимер­ ськLй, Ру,санівськШ, Гого лів­ ській середнІх школах . Дос­ сві'Д їх роботи вивчений і узагальнений міСьк<Комом иомсомолу та будинком піQ­

Ш[tС!)ш~~cglliffi~ мольців, щоб кожен день лі­ та був за'повнений фкавим , з містовним життям . Плани

стінної

робіт». І зараз добрим словом згадують

Фото Л . Самсонова .

Закінчилися

номер

є щинського рубрикою

праЦі.

В. НОГА , старшнй Інженер по. НОП Бро.­

праці.

З метою 'вдосконалення органІзації робочих

на'вчального

свіжий

ня ДОГ.rJяду за посівами і діт­ ньому утриманню худоби . «Кіровець » стіннівка Тро­

раза.

чам без зайвих заТ.рarr часу знайти пот.рlбне приміщен'ня . А скільни ~Hoдi ДОВОДИТЬСЯ при вj,J~віди'нах Я'ко.госьзакладу чи підприє.мства шу,иати і Допитува:ти'сь, де знаходиться той чи ll1i!l1ИЙ відділ, цех , бригада . У цій п'ятиріЧЦі передбачається з а рахунок ЗaIllровадження на заВОДі заходів по наУJ\овій

іНШИМИ

opraHi-

8

робіТ­

продуктив­

-

та більше пресів. Це була одна з умов з ації праЦі трь'ОХ десяти іlВ ПРeQува,ЛМШКів по обслуговуванню иільиох пресових установои .

року дозволило

1,5

пІДвищити

Іноді незначна дрібниця · дУже допомагає У Іроботі. Так, виготовлення ,вка з івнина розташу­ вання відділів заводоуправл:і'ння сама по собі річ 'незначна . Але це ДО3іволяє відвідува­

норми обслу.говуваиня одним робіТ.НИКОМ двох

шу роботу

змогу

апарату .

планується і впроваджується у виробництво ряд заходів ло. наУil\овій оргаlНLзацlї праці . Тан , ВіДПОВі,ДНО до такого напря!'.tиу НОП, я:и у,до­ сконалення 'норму·ваиия , були розроблеИі із В'рахуванням

дало

дення слуЖlБОВИХ нарм. Усе це спрямоване на підвищення ефеКТИВНОСТі управліlНСЬКОГО

З метою виконання заданих на п'.я:тирі'ЧКУ темпів росту продуктивності праці (44 ,6 про­ з

що

ЯКОl

IpeHOMooдaцlї про порядок ЛЇідООТОВКИ і прове ­

ефектинну органі'зацію 1'IJ)~IдОВИХ процесі'в.

поряд

призначення

іНСТРУJ\ЦіЮ по 'введенню системи J\ОНТРОЛЮ за виконанням внутрі'заводськихрозпоряджень ,

'ТИlки, які забезпечують раціональну, найбільш

пла,стмас

Кожен

ДіЮ друг,!:

ний ГО.ТJовним завда нням сьогоден­

упаиовки ,

Удос'коналюється у нас також уп,раВЛі'ННЯ виробництвом. У цьому нanрЯіМІІ\У розроблено

говув аНlНЯ. Слово «наУКQва» в даному ро зу­ мінНі о значає, що розв ' Я1зання пра1fТИЧНИХ зав­ дань органі'з ащії праці повинні спиратися на сукупність досягнень науки і передової прак­

ЗClJводі

в

!Ниць ,

ІніСТь ПlраЦі в

дума'ну оргаНі'зафЮ роБОЧИХ міlСЦЬ і їх обслу­

на

введена

.полягає в заміні ручної праці пакувальниць ,меха'ніlзова'ною. Результатом 'та'кого нововве­

ПОРУЛОННОї

'дення стало вивільнення ДВОХ з П ' Я'ТИ

ми роз'поділу та коопераЦії праці , впроваджен­ нянових методьв і ПJpийомі'В, УДОСКQналення нормування і оплати праці, 3НИіЖеиня витрат іРобочоro часу, полі,пшення умо.в праці та ПРQ­

цента)

цеху скатертей

ОГЛЯД СТІННИХ ГАЗЕТ

газети викликає інтерес у чита­ чів. А цей особливо, бо він тема­ тичний. Майже ввесь присвяче­

лінія

наУКQВОЇ органі'зації праці я,к одного з джерел росту продуктивності.

. НОП

черговий номер

ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

ДиреК' ТИJвами ХХІУ з ' їзду КПРС передба­ чається за дев'яту п ' я,тирі'ЧКУ збільшити об­ сяг 'виробництва хімічної проду,кції в 1,7 ра­

року

о


привезла гарячу їжу. ОбіД із трьох страв коштує двадцять копійок. Механі­

тисяч тонн сінажу

90

'заzотО8имо

'затори

ДОЮ,

ЛІОДИ ВИРІШУІОТЬ УСПІХ Та

бу ла

сінажу.

перед

пачатком

Просторий

радгоспу «ГогаліIВСЬКИЙ»

директора

спілки,

ства,

і робітничаго і{о.мітету

спеціаЛі'СТИ

бригадири

і

сі'ЛЬСЬКОГО

керуючі

праф­

та Г. К Сущенко. Як і їхній

господар­

відділками,

товариш,

калектив механі'зованого загану . йшло­ ся

про

астанні

притютування

дання цінного КОРМУ.

до

за одним

про

готовніСТЬ

спеціалісти доповLдали

вони

з,грібають

,валки

загону, знайомились і,з уuvювами саЦіалі­ стичного змагання. Домовлялися, як кра­

Ю.

І.

НиріЯ.

Тlрактористи

Ножен був сповнений бажання якнай­ краще виконати доручену справу. Вже

які спеціальними механізмами «ННУ-10» вантажать тра,ву на автомашини. Ось

загону вирушив на поле ДРУІ1Ого ві!дділ­

декілька

ка. Три двоБРУСНі косарки Вірізалися в тра,востій. Через декілька годин, коли тра:ва прав'ялилась, в робату включили

хвилин,

і

М.

«!"БУ-6» та стілыии ж нопнувачів і на­

З tfIерших днів між механізаторами розгорнулось дійове соціалістичне зма­

О.

каже

маршруту,

механізато.рІв

Шевель.

М.

звертається

B~H нагадує,

радгоспу що

дирек­

Я.

Булавці,

ТРCl1ктористам,

Нру­

на дякують і дають славо працювати ще

краще. Щодня он полі бувають директар

машина

радгоспу

А.

Д.

Грязєв,

секретар

парт­

комуВ. Д. Нириченко та агітатори. Во.ни допомагають інші

на місці виправляти ті чи

недолі'Ки,

підводити

підсу,мки

гання, розповідають про країни,

події

за

ли

життя

з,ма­

нашої

кордоном.

За.кінчився обід

і знову загуркоті­

-

трактори, зелено.ю стрічкою патягну­

§ Броварського району елект ро- ~ § мереж, яку очолює В. П. Дя- § ~ тел, проводила ремонт елект ро- § Slосвітлення по вулиці /(оккіна- ~ кі. Сонце стояло в зеніті. Пра- ~

8 цювати при жарі було важко, §

І але робітники трудилися з nов- ~ § ною віддачею сил, щоб на ви- 8 § хідні дні люди не залишились §! ~ без освітлення. /з

завданняАо!~

§ вони cnравились 'успішно, за ~ І що мешканчі

вулиці були їм ~

І§ ЩiJ~лив::UЧНІ'досвід плечи.ма

§

у

роботи за І

монтажника

В.

П.

Дятла. Його TfJydoauu стаж сягає за 20 РОКІв. / завжди до

§ §

~ своїх. обов' язків він ставиться ~

§ СУМЛІННО., ~

На ньог?

і§

рівняют~ся Д. /. ~

~ Росинськuи, Г. В. Ребlзев, В. Т. ~

§ Мирошкін, ~-

І.

Ф. Заєць. Вони

ударники КОАlуністuчної пра- ~

§ чі,

за будь-яких погодних умов ~

І в'/аСНО попереджають їх. швидко

ліквідовують

За це броварчани

аварії, ~

говорять

~

§

І ЇА! лише «Спасибі!». І. КОВАЛЬ,

~громадськнй кореспондент.

S

~

~

~

траву, яку

ущільюють

трактором

С-100.

Рівияйтеся на передовикаl»

НаПОВНЮЮТhсясінажні

слуга в цьаму людей,

І на нього рівняються. Більшість шо­ феРіВ перевиконують норми виробі'ТКУ. Обідня перерва. Нухар Н. П. Сушко

"~ І "Світлодари Бригада електромонтажників ~

лися автомашини до Сінажної траншеї, де трудяться В. Є. Татарин, В. П. Лисенко, П. А. Чернишов, Г. О. Дейне'Ка та інші. Вони рі,ВНОМірна розрівнюють пров'яле­

наю

організаЦією.

~

траlншеї,

і

за­

очолених партій­

М. ІВАНИЦЬКИй.

~

~

...

~

~

;3УСТРIЧ

~3 АРСЕНАЛЬЦЯМИ~ ~

Нещодавно в гості до трудів- ~

~ ників Гоголева завітали в гос- ~

§ ті самодіяльні Ях вас обсltуговуюmь §ського заводу § переповнеНОАоІУ

ВБОЛІВАТИ ЗА ДОРУЧЕНУ СПРАВУ

артисти

к.иїв- §! «Арсенам. Y~

сільському бу- ~

І динку культури перед початко.М ~

3

товарами-в поле ~ концерту лектор заводСЬКОI ор- ~ ~ ганізації товариства «Знання» § Бобрицький робкооп обслуго- § т. Громов прочитав леКljlЮ ~ вує населення п'яти господарств ~ «Про міжнародне становище 18 радгоспи «Бобрицький», !СРСР». «Жердівський», «Заворицький», Потім аматори сцени сто- S .ЗаплавниЙ» та племптахозавод S личного. підприємства виступи-І

М. Гусак Наша городня бригада, що на Г. Таран, К. Дяченко, Димитрівському відділку, має до­ 'l'a багато інших. Список їх можна було б продовжити. сить високу питому вагу в за­ гальнорадгоспному виробництві овочів. Ми повинні їх виростити

загін,

ку та Ю. І. НиріЮ. Механ1затори сердеч­

Слава переможцю змагання!

та,ри його ~алегою М. Я. Булавкою. По­ тім пасі:в перші'сть на 1\ретій косарці тракторист В. Л. Деркач.

Меха:нLзований

які працюють на волокушах, І. І.

центи.

другого дня був перекритий на три гек­

разроблено,го.

Деркачу,

який прн нормі 17 тонн доставнв маши­ ною «ГАЗ-52» до ямн 26 тонн сінажно! маси, внконавшн завдання на 15З про­

гання. У спеціально випущеному бюле­ тені павідомлялось, що траК1\арист А. М. Міщенко скосив за день траву на 15 гектарах при нормі 11,7. Та цей рекорд

згідно

одна

майже

-

премії шаферам А. А. ЛогвинеRКУ, М. С. Трикозу, І. М. Литошу, косаря,м В. Л.

«Першість у соціалістичному змаган­ ні на перевезенні сінажно! масн учора посів шофер Іван Михайловнч Литош,

ями,

тонн, на першому

никrв, зайнятих на закладанні сінажу, вс'тановили щоденні І1рошові премії для переможців змагання. Тут же вручає

В цьому ж бюлетені читаємо:

вантажувачі,в, дев'ять автомашин, трак­ торні валакуші. Безперервним потоком

сі'нажу.

заНlрита

з метою ма'теріального заохочення робіТ­

вже мчить к'урним шляхом до сінажної ями. Пот~м під завантаження отановлять­ ся машини Ю. П. Тарана, В. І. Веги, М. С. Трикоза ...

грабель

вже

ція, партійна і профооі'лкова організацН

Д. Талаш,

наповнена

ві,дділну

Пот~м до

пі~ганяє свій «ГАЗ-52» з висоним риш­ туванням бортів І. М. Литош. Минає

,наступного. ДІНЯ калектив механізованого

в

М.

на стійловий

тонн

5600

голова робіТно.му профспілки

Є.

Тата:рин,

маса

С. Дейнека,

В.

ня цієї роботи.

па чала надходити сLнажна що біля ферми віід:ді,лка.

М.

нага­

Осадчий,

переїжджає на третій Вl,!ЩіЛОК.

по

Нажен з них стягує до

збирання виконують

О.

600

тонн.

ві'н,

міlСЦЯ пра в'ялену ма,су з 12 -15 гекта­ рі,в, перевико.нуючи норму вирабіТ'Ку майже в два рази. Завершальний етап

ще організуша'ти СОціаЛі,стичне змагання. Визначили відпові'дальних за проведен­

другому

700

старший

у

нагромС\іДИТИ

яма на

- 27 гектарів трави при но.рмі 15,7

та

техні.ки, сінажних ям, уточняли маршрут

іншу техніку: троє трактарних

На

на кожні граБЛі. Слідом за граблями йдуть тракторні волокуші М. В. Немировича, І. І. Нрука

занла­

Один

період

дома прийшов на допамо,гу. Поряд з ним працюють т,рактористи М. Є. Гуть

переповнений. Сюди зrбралися члени

-

парткаму

В.

лос на таму, що. потрібно

цький. Він уж,е пенсіонер, але не всидів

А. Д. Грязєва

Користуючись

який відповідає за заготівлю сінажної маси, повідомляє про результати роба­ ти, ставить завда'ння. Він робить наго­

Траву в міру прав'ялення згрібає у валки меха:ні,затор"'ветеран О. О. Івани­

заклада,ння

.кабі:нет

задоволені.

головний агроно.м

Та не перевелися в нас ще й такі робітниці, які не виконують

.РуднЯ». З

початком весняно- ~ли з 1(lкавою концертною про-§

і здати 955 тонн, у тому числі свої зобов'язання, не вболівають капусти 370 тонн, огірків - за доручену справу. Наочно це 120, помідорів - 200, столових видно в полі. Візьмемо ЗНОВУ-'l'аки буряків 179 та інших -116 ж ланку т. Блінової. З 32 робіт-

§ грамою. § Від імені присутніх секретар § обслуговування людей, які пра- ~ виконкому Гоголівської сіль- ~

тонн. ниць 29 тримають свої ділянКолектив зобов' язався не тіль- ки в чистоті, а от Г Бабич ки виконати, а й значно переви. ,

обслуговує трудівників цих гос- ~ ла Іх пршжджати чаСТІше. подарств. В поле вивозимо кон- § Г. МЕДВЕДЕНКО,

польових робіт ми за першочер-

гову мету ставили добрОЯКісне ~ цюють безпосередньо в полі.

закінчили прополювати капусту і помідори. Є і в інших ланках не­ дбайливі робітниці. Так, Є. Дячен­

-ВИКОНАЙ конати це завдання. Всі овочі бу­ .1И посіяні та посаджені в строк і якісно. Механізатори проводять міжрядний обробіток ЇХ. Щоб лік­ відувати знеосібку, підвищити ма­ теріальну заінтересованість робіт­ h'ИЦЬ, за кожною з них закріпле­ на певна площа овочів, які вони

доглядають, на

урожай. ють,

яких збирають Трудівниці наперед зна­

яку одержать пряму

і до­

ко досі не закінчила прополюва­

ти на закріпленій ділянці буряки,

чекає на неї і капуста. О. Кулик не прополола 0,35 га капусти, не

приступила

яку

велику

шкоду

завдасть

Адже

в

колективи

ланок.

кінцевому результаті

доводиться працювати

З

і за

їм цих

нероб, які користуються правами

Полтавська діючих

область.

ХОРОJlЬСЬКИЙ

лока

за

процеси

На

зміну.

тут

В

комсомолка

Н.

гій і третій ланках-М.'Яковенко,

радгоспу

СПЕЦІАЛlСТИ

ГОРОJliНЬОЇ

бригади

«,КраСИJJівськиЙ».

В зв'язку з частковим випа­ дом озимини в райані значно збільшилася плаща під ку.ку­ рудзою,В тому числі і на зер­

що

перша

проводиться

досягаєм,о

гарного

РОЗІПУЩУЄМО

грунт,

стаНі

з

шує

повітря,

дями.

Нількість

р.озпушеними

міжряд­

досходових

і

післЯlCХОДОВИХ міжрядних обра­ бі,тків залежить від грунтово­ клі,матичних у,мо.в, стану по.сі­ вів, їх забур'яненості. Здебі,ль­ ШОl10 їХ буває 2 -з.

міжрядного обробіт­

о

зменшується.

Як-

на

гли­

підрізування

БУР'ЯНів,

поступово

КЛ ИМІ НА. (Фотохроніка

РАТАУ).

ріння

не пашкоДжуючи

кукурудзи, даступ

випаровування

ко­

інтенсивна

а

це

збіль­

зменшує

вологи.

При обробіт.ку посівів куку­ рудзи слtд обов'язкаво піджив­ люва'ти

ЇЇ,

розвитку і

щенню

ща

врожайності

центнері,в

з

кожного

Підживлювати

П'ятниця,

сприяє

16

кращому

росту рослин,

на

1972

З

- 5

гектара.

качанисту

червня

підви­

беруть

механі-

руч побачите великий будівельний майданчик. Площа його 14 гекта­ рів. Тут буде збудований показо­ вий

кралячий

і<ОМПЛСКС

радгоспу

Споруджують кампле/{с буді­ вельники Чернігівської ПМК Мі­ ністерства м'ясомолочної промис­ ловості УРСР. Вони готують тран­ шеї. Сюди завt>зені водопровідні та інші будівельні матеріа­ ли. ОБJ1аднано гуртожиток на 48

К. ДАВИДОВ.

гетар.

§

tH, . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ioll.JlII • • • 1I

ВІДРЕМОНТУВАТИ

Усі наСТУ'пні міжрядні абро­ б.іт'ки праводити не пізніше, як через 8-10 днів. Своєча,сний лення

за

її

врожаю

є

кукурудзою,

запору,кою

зерна

і

піджив­

високага

зеленої маси

друго.му роЦі п'ятиРічки.

В. КРЕМІНСЬКИй, агроном.

Q

Він не тільки

НОВЕ

АВТОПАВІЛЬйОН .

~ ~ 8 ~ ~

§

На. житловому масивІ нашо-§

Стріху. § го МІста є зупинка, автобуса ~

доставляє товар § «Школа»., Там

СТОІть 6eTOHHa~

у поле, а й уважно прислухову-' ~ споруда для пас~жиРlв,. куди § ється до запитів ХліборобіВ. § вони хо.ваються ВІд . сонця, а 81

Так, план реалізації продукції ~ ОСІННЮ І в~иAoIKY

-::-

вІд нег,оди.

за травень він виконав на 101 ~ Але внаСЛІдок ЯКОІсь авари ЦЮ

§ споруду

процент.

розрушено. Тепер вона§

З наростанням темпів польо- ~ осува~ться з к?жним

ВИХ робіт, на,

червень

працюючих у полі

довели §l!раЦlвникам

.дH~M. ~

шського вlддlЛУ§

забезпечення ~ ба ПО~бати про • ремонт авто- ~ всіма необ- S павlльиона якнаишвидше. §

хідними товарами. S Окрім того, автолавка торгує'

і промисловими 'таварами. В Миколи Григ?равича є книга, де

ЧІВ на таи чи іншии крам. Іхю

ються.

Наприклад, надійшли гарні

в

~ ~

§ § - ~ §

I.~

"Ш.JIЯХАМ1""

хустини ЧИ якийсь інший товар.

~

чи сто т

Продавець приїжджає в радгосп

профспілки і

~

§

~ .

замовлення своєчасно викону-

да галови

Пенсіонерка

МАСЛЮКОВА.

~ С//МАМНItаша~ І

в~деться ~блlК поп~ту спожива~

гово- ІЗ

в путівці робить позначку і на-

ЗаМітна під

' 8

таким заго- § рить про наявність товару. Тай ~ лавкам б~ла Ha~pYKOBaHa в ~

8 64

номеРІ

наШОІ

газети

від

8

правляє авталавку на певну ді- ~ 17 Тlравня. У ній йшла ма- ~ лянку робіт. ~ ва про те, що із території § виїзди.

прадунції на суму

а,міачно.ї води.

догляд

Григоровича

За минулі п'ять місяців зраб-

ДОціль'на центнери

1,5 -2

Миколу

лено 42

'Годі, ноли ут варилося 4 -6 ли­ сточків. Нращими добривами є азотні та фОСфОРНі 3 розрахун­ ку 10-20 кілаграмів діючаї речовини на вноси'l'И по.

госпах «Бобрицькому». «Жер- S дівському» шофера-продавця §

метою повнішого

Кали ви звернете з асфальтавано­ го шасе Київ-Зазим'я, та право­

треба

рову

§

більше завдання. Зроблено це з § КОАtунального господарства тре- ~

НА БУДІВНИЦТВІ

КРОЛЕКОМПЛЕКСУ

чала вік.

бину 10-12 сантиметрів, то ,останню на 6 -8. Цим ми

,но. Основне завдання тепер по­ лягає в таму, щаб тримати всі пасівив чистому від бур'янів

ку

цеху.

апаратниця

Кукурудзі-відмінний догляд

РАДЯТЬ

Глибина

слідкує

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

трібне вагоме слово дирекції рад-

брига.ди,р

вироб"ичі

апаратному

лені за нею овочі добре доглянуті. Ос(}бливо відзначаються - К. Та­ ран, О. Дяченко, Р. Дяченко,

Бондар-енко, Р. Міхно, а в дру­

ладу

молоко-консерв­

Основні

arpNaTiB

не виконують. В такому разі по­

r.

до

автоматизовано.

фото:

роботою

робітників радгоспу, а обов' язків імені Кіра ва.

НАГНІБІН,

Став

ниА завод продуктів дитячого харчу­ вання. Нове підприємство розраховане на переробку 100 тонн незбираного мо­

показує приклад .в р(}боті. Закріп­

В.

.

З радістю зустрічають у рад-

йде ланка Л. Блінової. Сама вона

госпу.

задоволенням

затори та робітники.

не­

своєчасний догляд за просапними.

нових завдань, зобов' язань. Попереду

за за­

Неодноразово я розмовляв з цими робітницями, роз'яснював,

Обурюються і

нок працює сумлінно.

догляду

єва.

даткову оплату за виконання пла­

Більшість робітниць трьох ла­

до

кріпленими овочами і Г. Заверза­

Ради М. Овдієнко тепло §

дитерські вироби, безалкогальні ~ громадський ,кореспондент. напої, хліб, цукерки тощо. Ух I~

Н. Тавлуй та Г. Кон(}ненко досі не

взяв ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

§ ської

Наша автолавка за г,рафіКОМ І подf!кувала гостям і ~anpocи- ~

ванців.

Хочеться

правлІнню

~ заводу холодильни,ків ВИїЖД-§

Реалізовано IS жають . необла,днаНі ~БО пере, - ~

4950

закинути

кар60-

повнею машин!! з ВІДходами

деревини,

докір

требухіВоСЬНИЙ

раЙспоживспілки.

замі 1\КИ -

Часто-густа замовлення робкоопу і трудівнинів

ються

через

які

§

засмі чують §

шлях. АІВТОР ~

робітник раЙВ'іД-§

ділу будівництва та експлуа- ~

села викону- ~ тсщії шляхів І. Гапон ст~~и.в ~

кілька

місяців.

§ питання

про те, що.б aДMIНl- §

Цей недолік потрібно усунути. ~ страЦія пі~приємства забора- ~

Настав час

заготівлІ кормів ~ нила необладнаними машина- ~ ланах § ми возити відхади деревини. §

на зимовий період і на

працюють не

лише працівнини §

Заступник дирентара заво- ~

радгоспів, а й робітники підпри- S ду холодильників

С. Заєць § ємств Броварlв/ Ниєва. І забеЗ-I§ повідомив реданцію, що за- ~ мітка абговорена на збарах ~ печити їх таварами

абхідності -

першої не-

наш обов'J,lЗОН. І. ЄФІМЕНКО,

голова правління Бобрнцького робкоопу.

ЖИТТЯ

Q

робіТНИКіВ

транспорту.

Фак- ~

ти п~дт'в~рдились. Забароне- ~ но IВИlпу.снати з теритарії під- ~

приємства машини з погана §

вкладенИlМИ

ф

3

дрова!ми.

стор

О

N


!

~-..,.#_----.,.,...,..

~ свято ~ НА ДЕСНІ ~~ ВІДПОЧИВАЮТЬ РОБІТНИКИ

!

НОЛОНКА НОМЕНТАТОРА

пам'ятник-монумент

стояли

на

тут

честь

у

1941

році. В нерівному бою батарея, якою КОАшндував офіцер Сергій Оганян, а політрукам був

Цими днями завершився

Сергій

виг Сергію ОгаНJlНУ та Сергію Вавілову посмерт­

но присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

цього візиту з великим інтересом і схваленням зустріли міжнародна прогресивна громадськість і пре­ са. Преса братніх країн відзна­ чає, щО СРСР і Юго.славія спов­ нені рішучо.сті виступати в дусі

На фото: урочисте відкриття пам'ятника-мону­

Во.на пото.пає

мента .

в зелені плакучих верб і мо.ло.­

(Фотохроніка

~ деньких каштанів, то.по.лї"в, го.­ \ робини. А до.вкола - трави,

ТАРС) .

духмяний запах квітів.

Тут

встано.влено

світлі

24

буди'нки, о.бладнані всім нео.б­ хідним, па'вільЙо.н для відпо.­ чинку,

в

якому .

є телевізор,

радіола, магніто.фО\l, літерату­ ра. А по.руч спортивний майданчик.

у минулу неділю відбулося відкриття бази відпйчинку , яке перетво.рило.ся у сво.єрідне свя­

то «Нептуна». Сюди автобуса,ми приїхало. близько 180 ви­

\

ро.бничників З сім'ями, Свято.

~ почало.ся виступuм «во.лодаря

! ,

морів». Цю місію виконав сто.ляр цеху хо.лодильників Лео.нід Олександрович Ткаченко.. Він щиро привітав всіх присутніх, по.бажав ім хо.рошого і приєм­ ного відпочинку. Потім «Дес­

-

~ няяка»

) вого.

робітниця

цеху

Ніна

мебльо.­

Михайлівна

~ Литовченко. піднесла символіч­

. ний

ключ під бази відпйчинку директору за'во.ду Олександру

Костянтиновичу Го.рбо.но.су. А о.станніЙ в сво.ю чергу пере­ дав

ключ сто.ляру

мебльового

цеху Михайлу Федоровичу Во­ до.тіЙцю, який на щоглі під­ няв

прапо.р.

Після уро.чисто.ї частини по.­ чалися гуляння. лися

на

Одні-ката­

човнах,

рибалили,

~ грали у во.леЙбо.л і теніс, інші купалися, загорали.

\~

Радісні і бадьо.рі повертали­

\

ся до.до.му виробничники, що.б нас.ТУПНо.го.

дня

з

но.вими

си­

лами приступити до ро.бо.ти.

На базі відпочинку заїзди

-

по

в

дні кожен

24

-

протяго.м літа відпйчине близь­

ко.

100

виро.бничників З сім'я­

ми. Крім цьо.го, кожної суботи і

j

неділі

організовуватимуть с я

масові відпочинки

інтернаціо.налістичних традицій, за зміцнення сп· івробітництва,

~=========================~============~ro~M~OOP~~. Гuпи СФРЮ,

новому ВРОЖАЮ-НАДІЙНУ охорону ~~~;і::~іШ~~~и~~~~~~~ На полях радгоспів та пта­ хофабрик нашого району до­ зрtває дорідний урожай зер­ нових. Наближається nідпові­ дальна пора його збиран­ ня. Закінчити ІЮСОВИЦЮ в стислі строки і без втрат, за­ сипати в засіки БатькіВЩИЩ-1 зерно завдання великої

ро.бітників

і службо.вці'в. г. AHДP·I€H.KO.

13.30 -

13.00 -

«За

льорове

телебачення .

Бесіди

17.30 -

ХудожнlІl

про Ко­ теле·

фільм для дітеА. 18.00 Новини. 18.)(1 - Кольорове те.~ебачення . Мультфільм. 18.30 «Товариш пісня». Концерт за заявками телеглядачів. 19.05 Теле­ альманах «Подвиг» . 19.35 Художній фільм «Хліб і сіль». 21.00 Програ­ ма «Час». 21.30 Грає Ван Кліберн. 22.40 - Кольорове телебачення_ Доку· меНТ3.1ьниА фільм. 23.10 Новини. Друrа

проrрама-УТ

ТелевІзійні вісті. 11.10ФІльм-концерт «Співає Га .шна Туфті­ на». 11.55 І. Лебедєв «Кінець чорних лицарів». Телевистава. 16.05 Наша афіша. 16.10 «У колі друзів •. 16.55 - Програма передач . 17.00 - «ЯК

11.00 -

цимбали (ЛЬ8ів) .

обізвуться» . 17.30 За

Концерт-нарис. накресленнямlt

ХХІУ з ' їзду КПРС. «Партinне життя». (Харків). 18.00 Для дітей. ТелефіЛЬМ «Тореадори з Васюківки». 18.30 Ін· формаційна програма «Вісті». 19.00 Творча зустріч з Горьковським акаде· мічним театром драми ім. М. Горько­ го . 20.00 «Екран молодих» . (Дніпро­ петровськ). 21.00 Програма «Час». (М) .. 21.30 ХудожнІй фільм «Квіт\! запізнілі». 23.05 Вечірні новини.

Реl8К!ОР є. ФЕДИН.

них ліхтарів.

ли

випадки

ломи.

пожеж

скирт

Наприклад,

тянськіЙ

у

слідок порушення правил по­

тор.

значить, що важливо не тіль­

жеж під час дозрівання, ко­ совиці хлІбів та скиртування

ти,

закрити всі

шляхи

втра­

там.

ХлІбороби, усвідомлюючи свій обов'язок перед Kpa~­ ною, роблять все можливе, щоб зберегти кожен колосок, кожен грам хлІба в пеРіод йо­ го збирання, обмолоту і збе­ рІгання.

Однією з причин втрати зерна і соломи пІд час зби­ рання є пожежі. Тому най­ серйознІшу

увагу

слІд

звер­

нути на організацію надійної протипожежної охорони хліб­ них масивів, мІсць обмолоту і ЗберІгання урожаю . ТорІк з вини окремих без­ турботних керівників радгос­ пів і птахофабрик, а також недбалого ставлення деяких працівникІв до охорони соці­ алістичної власності мали випадки,

коли

тракто­

ри, комбайни, автомашини, якІ працювали на збиранНі врожаю, не були повнІстю забезпечені захисними проти­ пожежними пристроями і

первинними жогасіння,

засобами поже­ що

могло

при­

звести до небажаних наслІд­ ків. Такі факти,зокрема, ма­ ли місце в радгоспах «Заво­

рицький», «ЖерДІвський», імені Кірова та ін. А в ,радгоспах імені :Юро­ ва, імені Щорса, «Великоди-

вати

щоб

cTepHIU,

вогнищ

не

біля

допустити по­

комбайнів.

Особливу увагу слід звер­ нути на збереження содоми. Трактори, що працюють иа Ії збиранні, повинні бути за­ безпеченІзасобами пожежо­ гасіння, мати трос або лан­

рик повинні виконати всІ на­ кресленІ заходи по охороні хліба І грубих кормів від по­ жеж, затвердженІ виконко­

цюг волокуші такої довжини,

момрайонної Ради депута­ тів трудящих вІд 30 травня 1972 року.

щоб солома знаходилась не ближче, як за п'ять метрІв

НеобхІдно також ознайоми­ ти всіх механІзаторів та ро­ БІтників радгоспІв 1 птахо­ фабрик,зайнятих на зби.ран­ нІ хлІбів, з правилами проти­ пожежної безпеки І добива­

торфовищ.

від трактора. Не можна скиртувати солому біля про­ їжджих доріг, біля лісІв та

смугу

як

завширшки

не

менш

Масиви хлІбів біля лІсів, торфовищ, дорІг необхідно обкосити і оборати, а тимча­ сові

польові

дороги

закрити.

Всі комбайни, трактори, автомашини мають бути за­ безпечені справними, надій­ ними

чи ками господарств.

у період збиральних робіТ не можна залишати дітей без догляду

прокосу

метрів.

6

іскрогасниками

праЦівники шкіл, ком­ сомольські і пІонерські орга­ нізації, члени добровільного протипожежного

ну

пальним,

нового

стоянку

надійну

висуну'l'O

ЛОМАКА,

заступник

та

начальника

райвіддІлу внутрІшнІх справ, майор мlлlцlІ.

ремонт комбайнІв і тракторів проводити у віддалених вІд

"fi постій"у роботу

ВЕРХНЬОГО

терміново потрібні:

ТРИКОТАЖУ

на постійну роботу

ПОТРІБНІ:

було розглянуто й актуальні питання міжнаро.дних відносин. Сторо.ни заявили про підтримку позитив­ них зрушень, що відбуваються на євро.пеЙ.ському континенті, про необхідність підготовки і прове­ дення в близький час загально­ європейської наради з питань

безпеки і співробітництва, відзна­ чили важливу роль

мають велике міжнародне значен­

ня. Радянський Со.юз і СФРЮ зно­ ву підкреслили сво.ю незмінну підтримку справедливо.ї бо.ротьби наро.дів Індокитаю, арабських краін. Підсумки радянсько.-юго­

ШОФЕРИ,

Звертатися на адресу: 'М. Бровари, вул. Степана Ра­ зіна, 7.

АдмІнІстрація.

-

славських перегово.рів

ще один

кро.к у здійсненні виробленої на­

шою парті6Ю Програми миру, яка має широку

підтримку

народів,

усьо.го передо.вого ЛЮ1Іства .

ВАЖЛИВИН КРОК ДеJJ1. Індія і Пакистан досяг­ ли

домовленості

про

припинення радіо- і ної пропаганди один

ного. Спостерігачі

взаємне­

телевізій­ проти од­

розцінюють

це як важливий крок по шляху оздоровлення атмоСфери у від­ носинах між двома державами. (ТАРС).

БРОВАРСЬКЕ

АВТОПІдприємство

09034

ОГОЛОШУЄ прийом на курси шоферів ІІІ кла­ су при ~иїв,сь'кому з,вто­

'учбовому іком'бінаті.

розмітник IV, VI розрядів, фрезерувальники ІІІ, IV розрядів,

Строк навчаННJI - 5 мІ­ сяців з вl\Цривом від вироб­

V, VI

ництва.

розрядІв,

Курсанти стипендlвю

забезпечуються в

су,Мі

на місяць. За дов\Jдками

ливарники,

ЗВЕРТАТИСЯ НА АДРЕСУ: 'М. ЗОЛ, ВІДДІЛ КАДРІВ ЗАВОДУ.

БРОВАРИ,

35

крб.

звертатися:

м. Бровари, вул. МетаЛУІргів, 22. Іхати автобусами: ом 41

учні ливарників,

ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ, БРИГАДИРИ-КОМІРНИКИ, ПІДСОБНА РОБІТНИЦЯ, БУХГАЛТЕРИ, СЛЮСАРІ, НОЧЕГАРИ, ВАНТАЖНИНИ.

перего.во­

рів, на яких досягнуті уго.ди, що.

учні пресувальників,

ЧОН,

недавніх ра­

дянсько-американських

пресувальники,

ШВАЧНИ І УЧЕНИЦІ ШВА­

всё­

токарі IV, V, VI розрядів, термісти IV, V, VI розрядів, гальваніки IV, V розряді.,

слюсарі-інструментальники

УЧЕНИЦІ

програму

і Югославією. На перего.во.рах у Москві

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ПЛАСТМАС

ДИТЯЧОГО

ши.ро.ку

бічно.го. співробітництва між СРСР

охоро­

врожаю.

В.

року

товариства.

Пам'ятайте! Хліб на­ родне багатство 1 його треба зберегти від втрат.

.За­

значення

1971

під час візиту до. СФРЮ Генераль­ ного. секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва спільно.ї заяви, в якій

Усі ці заходи допоможуть організувати

велике

прийнятої у вересні

дати

тами, мітлами, водою та про­ правку

рад­

госпів та птахофабрик у по­ передженні пожеж повинні на­

і пер­

технікою.

старших.

Допомогу керівникам

винними засобами пожежога­ сіння: вогнегасниками, лопа­

типожежною

бути не мен­

в три метри та забезпечити їх Цілодобову охорону об'lЖД­

лості хлІбів великі масиви слід розбити на ділянки по 50 гектарів, зроБИ'l'И в НИХ прокоси В 10-12 метрів 1 вздовж

між

ше 150 метріВ. Ножну скир­ ту неоБХідно оборати смугою

З настанням воскової стиг­

проорати

Відстань

скиртами має

тися суворого Іх дотримання.

підкреслюється

маси­

близько стоянок тракторів та

ники радгоспів та птахофаб­

В о.публікованому спільно.му ра­ дянсько.-юго.славському ко.мюніке го.во.риться, що. сторо.ни і далі ви­ ступатимуть за всебічний о.бмін думка'ми й до.свідо.м . У КОМliніке

та особливо

ФАБРИЦІ

В'ЯЗАЛЬНИЦІ І В'ЯЗАЛЬНИЦЬ,

су­

РОЗВОДИТІі

хлібних

вів, токів, лісів

соломи? Перш за все, керів­

БРОВАРСЬКІЙ

.

не

Нористуватися

в якому разі в період зби­ ральної кампанії не спалю­

трак­

Що ж необхІдно знати для того,

електрич­

Поблизу ПЛОЩі збирання треба мати напоготові трак­ торні плуги для оборювання поля на випадок пожежі. НІ

Нали­

птахофабриці. вна­

1

місцях при

світлі

сірниками чи факелами воро заборонено.

со­

Народна мудрість говорить: (' Не той хліб, що в по­ Лі, а той, що в коморІ». Це

вашими листами».

Новини. 16.50 «Сила І мужність».

дукторі внаслідок вІдсутнос­ ті круглодобової охорони ма­

ріло півскирти соломи

П'ятниця, 16 ЧЕРВНЯ Перша проrрама-цt 10.15 - Художній фільм -«Як ста· тll мужчиною». 11.25 В ефірі «Мо­ .10дість». 12.00 Кольорове телебачен­ ня. Естрадниll ко.іцерт. 12.30 «Об'·

спорт.

яскравому

ва кожного хлібороба.

ки виростити багатий уро­ жай, але й вчасно його Зібр~­

хлібних масивів

«Жердівський,

,

Пухівському племптахорепро­

державної ваги, кровна спра­

T~ єктнв».

мерський»

жежної безпеки пІд час скир­ тування соломи на полІ зго­

місце

три

о.фі­

ційний дружній візит У Радян­ ський Союз Президента СФРЮ, Го.лови Со.юзу комуністів Юго.сла­ вії Иосипа Бро.з Тіто.. Підсумки

Вавілов, зупинила фашистські танки. За цей под­

біля

села Ро.жни ро.зташо.вана база відпйчинку «Деснянка» заводу хо.лодильників.

споруджено

артилеристів, які на смерть

В привабливо.му місці на бе­

\ \ ,

співробітництво країн соціаJlізму

В степу біля кургана, недалеко від Ростова-на­ Дану

~ ЗАВОЩу' ХОЛОДИЛЬНИКІВ резі тихо.плинно.ї Десни

MIЦHI€

ф

ПРОМВУ­

до вокза~, ом

1

до

ремза­

воду.

А,ІІ,мlнlcтрацlя.

Адм1н1страцlя.

~~--~,~#~-~,~,.~,,.,~~~~~---,.,.#_~,.

_

...е~~ЗL

~

~~

~

НАША АДРЕСА: м.

'В'УЛ.

255020.

БРОВАРИ,

КИЇlliCblКЗ.

ТЕЛЕФОНИ :

A!lKTopa СІЛЬСЬКОГО

154.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» орган Броварскоrо горкома Коммунистнческой партни УкраннЬІ, rородского н раЙОнного Советов депутатов трудящихси Киевской области,

реАактора

-

заСТУПИlІка ресекретар •• вІддІлу

19-3-82.

19-4·47. вlдповlдал~ного

господарства,

коресПОllдента

мІсцевого

радlо-

\

мовления _ 19-3-18, вlДАlлlв робо"н. фотокореспондента _

'~II8II~~~~

Броварська друкарня, Київської 06ласті, вул. Київська,

ІНДЕКС Газета

,

вівторок.

ТелефОIi

-

19-4-57.

"ре..."

.'.ТИВЦIO І суботу.

ПРОМИCJIОllOCтl.

масовоl

18-4-8'1.

~PIi

154.

'11164,

внх.ди,..

Зам.

........

2538-8833.

81 номер 1972 рік  
81 номер 1972 рік  

81 номер 1972 рік

Advertisement