Page 1

ПРОЛ>ЕТАРІ

ВСІХ КРАІН,

РІК ВИДАННЯ 32-Іі

€ДНАПТЕСЯ!

q ••

,OU~~_

ом

81 (3233) СУБОТА

10 ЛИПНЯ

1971 ОРГАН БРОВАРСЬКОl'О РАйОННОГО КОМІТЕТУ

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ

ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

_

Де

ь

ЗУСТРІЧНИй ПЛАН ДЕНШГР АДЦІВ

Haiicpe~i (J'IIaХОДитьея

~І~:~'~ЮЧИ; у lПерший р:н Д~­

ніНІ~раДСbIJЮГО за,воду 'піДЙОМНО­

арті.ll)

т,ранапортнОІГО уста'ТНУ'ВaJН>НЯ ;ме­ ні С .. М. ,ІНрова Із.вернувся іВ Мі­ н;стеР·Сl1ВО .з Іпроханням збіль­

ЦЬОіВити:И

Ізаlвдання

х1мН,

з.ма!Га,н,ня

;з ж итт Я '11 , у-с'пішн() виконувати справлятися

ТИСЯЧ

з

держа.вним

пла­

пливали 'в річку ма.ль'ки, а та­

;) улов()м. 3аслуговуєві'дзначення

доБРОlсовісн'у працю

ї

К(rЖ 'ііагат() перенесли ЇХ ВРУ"І­

Як і для всіх

радянських

УСІЄІ

Іплощt IПОCl:в.у по 40 центнерl'В зерна і fПо 200 центнер~взеле­ ної 1\1,ОСИ ·з ігектара -- ,почали

ну.

ЗАВТРА - ДЕНЬ РИБАЛНИ

ЛЮlдей, -нинішній рік для наос О'с()бливИ1Й. На "JelСТЬ ХХ,ІУ з'їз­ ду WПРС і ХХ'ІУ IЗ'Ї:3ДУ ІШ Ук­

HpaJHiB.

з

ся

ном.

металур­

QДержання

жукин-

рі у·спіхи. Хоч і невелика за

поклцені на нього ОООІВ' лзки­

:ку,ну,рУД;ЮВ-ОДИ реапуБЛі,кансь!{~г~. Іза

за

ством, рятуемовііД заlГибелі ~iд ча,с 'спа'дання води в русло мільйони штук малькі,в. Цю ро,боту з успіхо'мви-конує брwгадирО. М. Бельський з своїми юними 'ПО'м.ічника<ми­ піонерами. ,Лише .нинішньої весни вони п-роко-палисотні мет'рів рівчакі,в, по яких .від­

доведе­

,рожнівська ланка. РИіБWКIІ І. 3. Мехед .і П. ,п. Ла.рхо,менко в ,будь-яку погоду п(),вертають­

У КУКУРУДЗОВОДІВ ОДЕЩИНИ QдecЬHi :ніфаrr-о-ри

перевиконують

не за:вда:ння і TO'llY мають доб­

Невеликий, але дружний і пра­ 1I КОЛfК.ТИВ живе

гі'ї, 'СУ'дноБУ1ДУlва:ння та інших !Га­ Л:У'З6Й ДОСТ,РОКОВО одержали .від лен.іlнrІ1раlдціlВ десятни

завж,ди

ев(;їмекладfJ'ІІ, BilДMiHHO працює

на Рібова HIЦ~B . ІЦДПlриємства

рибuловецька

-

40-річчя

ЄДИНЮІ прагненням: йти в ногу

т:лыш ,(щра;вилися ,зз6ільшеним -планом, а ІЙ 'ВИіП,у,сТИЛи .додаТіНО­

на 21 7

і'\І.

Де,сни

промислове

Жо'втня.

.пе)Ушого

ПіВр!'ЧЧЯ 6ільш ,ян .на 250 тисяч нарібов3JНЦ!:В. І ось ,ро:б;тнИJШ не

'во IІ1іРОДYl!щії іще

чарівної наше

ГОlr'П·IІ:даР~ТВ(J

в ,л'_ .., j ІП ЯlТИР·,.ЧНИ, J\оле·нти,в .ле-

,йому

;~

СТРОКОІВО 'справились з піврі"І­

ся перемоги . .в день ПРО,фес:ій­

НЮ! пла,ном .вило'ву риби.

ного

На пере·в·е,зенні -продукції 3 при,и,мальнwx пунктів сумлін­

нам

,взяли

1'орист-'скутерИіСТ І. Ф. Булах.

Не'зважаючи на дощ чи ві'гер, він своїм не'великим чов-Н'Otм

ших днів найкращі показники

~олає значну в!іДlстань, щоб !вча;сно ·зі ' 5рати пр,одукцію і до­

не

дає

З:МIQ'ГИ іВИІ!ЮРИСТОВ:Ylва.ти ,меха.ні.з­ -ми, ТIЮЯlЧЇ іНОЛГОClпнинів і сотні шефсыих tБРИlГад мі,сцевих п:д­ приємств,

у

'ВИХіДН~

)Іала

ДН'lведуть

ручне .lПрополювання

та

пасин­

г;у,в,анн-я.

ВЕЛЕТЕНЬ

МЕТАЛУРГІЇ

РОіЗіРОіблен-о

.:За.'I~вер дж ен о

прое.нт ідальшог·о .розвитну Жда­ HOIВCI:>HOIro . 'за,воду «Азовсталь». Віперше .врадя.нсьн:Й метаЛУIР­ ;гИ іна, fПіДДРИ€:'''ІІствах створюєть­ ся

цех,

де

,в.елиному

техноло­

I1~ЧНОМУ ІПQТОК~ Gідїйснюва,тИlМУ­ ться rвипланна та б е3ІП ер ервне розливання

стаЛі, видача

сл.ябіН.' поча·ТJ\о·ва ,на ,спеціальному

ЛИТИХ

їх пронатна обтиснному 'ви:пла-в­

на сталі на mідприємств: зросте у

3

два

!ПОЛОВИНОЮ

ра;за,

а

бритада,

яку

-очо~ю€ !Г. Ф. ,Бондар. ДО'Clвідче­ нии іориrа;шрразом з своїми риоака'llИ М. В. Кабаном, С. К. БУ;lахо'll, М. ,В. Денисенком та

ставити на центральний склад.

іНШИ'llине по,верта:всябе·з здо­ бичі. Вижористовуючи в роботІ сітку, невід, Я'Гір, бригада завжди мала хороший улов.

;1ЯНО-ВИЧ lПав.'1ЮК. 3а і вдання ло вилову риби в першому 'к-вар­ тао1івін Івико·нав на 200 про­

ви­

.ро6ництво lnронатузбільшиться

,в і:НlДиві·дуально,мусоціаліс­ ТИЧ,НОіМУ

зма,ганні

пере'можцем

центів. Вм'іло, ризикуючи ж и'Г'ГЯ''ІІ, Інапрwкла::\, ;В.О. Пав­ люк про'водив

тів.

але

~ідліднИ1Й лов.

ВУ

'продов,жува'll

не,сти

Найбільш .УlрожаlЙни'Й СТ.ИlГ,ли:ft· СОРТ ,Шабдару ,си:дснно,І .l{онюшини -

пожина.6'М-О

ПЛОДИ

при,ро­

ди, ай Дlба'емо про розведення РИ1би, бореомось 3 бра,коньєр-

!ДО

·середини

Іберезня

апарат рухався по ехилу ,старо,го кратера діаlмеТРОIМ бшrзько 200 '11 СТ'!) і в. На траосі РУХУСІюстер·іігалWСІ) численні .вт,оринні кратери. Одержано теле'фO'f(І'ІІеТРИЧlні паНflрамні 'З('jОра.ження Ha-ІlКnЛИШНl,оі

на

ножнОІМУ Ігекта-.рі іПо 460 центНІ'­ .рі'ВІ зеленої Імжиі 200 НіЛОГ.ра­ мі·в бl0логі,чного

міl(,л,чно,j поверх'ні.

а,зоту. (РАТАУ).

У першо:vIУ році нов·о·ї ,п'яти­ Р:ЧіКИВО\Дt.ї БРОF!а-.рсьного рай­ об'єднаННfI ",сілыос.птехнша»

за

,цhв,рl,ч,чя добились хоро!Ших по­ ка:з:никі,в ,ПО перевезенню ванта­

жllВ у ЙОНУ_ ють

roооодаlj)ства нашого ра­ Особливо добре працю­

по щентралLЗОів-аному

заво­

опра,ву.

На І1ревели'ний

жаль,

,ДО цього чжу води ·Р3JЙоО' Е\д­ нання зустріі"Іа.ють 'велині труд­ нощ.і. У .весняно-літніЙ період нелеl1КО 'знаJЙТИ а.гро.нома, щоб ІПРИЙНЯВ вантаж та офор.мив то­ Ib.apo-транспорТНі

А

ДОНУ'ме н ти.

в Оl{ремих гос:пода.рствах до­

зу мін€;ра.льниlХ добрив та.кі во­ Ді,У, нн М. Хрущан, П. Кру/{, В.

во;щться шу,нати 'l1ри чи Й біль­ ше о.сі,б, і лише ,після їх пі;:юпи­

Лщбеl!&!\О, М. Нрун та ба,гато ін­ ших. Вони ЩOlденно доставля­ ють в· ГООПОДЩ>С1\ва ПО 15-20

су ІВ' бух:га,лтерії ставлять .штамп.

тонн

мі,неральни-х добрив.

Але ·~ТИ ': '.·н,

:щоіб

ДОСТlpОI!{ОВОВИ!\'О­

Й ~ереВИінонат.и річний униннути З8ІЙІвих пр·остої'в

• '-.ртра,wпщпу, .!{ep;,b-ни!{а:vI рад­ ГО<.JП1'всЛіД цю

ЗООРН>уТИ :у:вагу

важливу

,на

в.ідповідальну

Лщдям .потрібно crJї:рит.и. Ва,гару ПО'l1рібно .мати штаlМіП «міндобри­ crJa~ і зна,ти:, ЯЮ!lЙ 'ви'д доб.рив напр.авляти

на

поля

чи

в

хім­

окла:ди.

По вині .J{ерї'вниlХ ,працівнин;в ,у

червні

оформлялися 'l1ра-.нс:порт:ні

неоднораlЗОВО

св·оєча,сно документи

госпах «-Вобрицьний»,

не

това,ро­ Б

рад­

«Же,рдіIВ-

заrвжди

і В'д ен ьз Богнем.

Н3JПРИінлад,

1-го

ЛИ[lНЯ

чоти.ри а:втоса.мосниди по годині [І'РО:СТОЯЛИ ,на центра'JlЬНіЙ сади­ бі радгоооу «3ашлавний», а по­ тім по,їхали у ·с. Вервицю і там .простояли, знає,

де

тому ЩО,

ніхто

РОIз.вантажувати

льованиlЙ СYlперфосфаlГ. ,віддачу

дали

(фЮТОХ!IЮН'llка РАТ ЛУ).

не

грану­

Яну ж

аlвтомашини

з

та­

.ною ор,га-.н:,заіЦіЄЮ п,раіЦі? Зроби­ ли ло O~H-o.MY рейсу .за'мість

трьох. А, що зароби.ли водії? Головний аіГ,РОIНОМ радгос:пу «Во.бри,цьниlЙ» 'Т. М:щенно го.во­ РИІГЬ, що «СіЛШОСіпте~ніl{а» Gобов'Я1зана телег,рафу·вати, .коли

КУБОМЕТРІВ ВОДИ

600

НА СЕКУНДУ На трасі 850,Н;lJIометро,в.0-

!го Ha-рalКУМСЬІ-ЮіГО ,ї'ме.н-l В_ І. ЛенLн-а

вдачі.

дар 'УнснноІ ,ВОідИ на· ·ce!(y-н~y

голова риболовецької артілі.

[l.ропуо!{а:тиме

&-------------------

"". '~i:

.

13,7 '12,4 -10,5 9,4 9,3 9,,1 ,8,.8 8,4 8;1 8,0

':lМен,і, IlJ.qpм:a

« Ру,са,R1ac~ItЙ»

~Баб:р,нlцыкІІй» «ТреБУСХI;'В!СЬКИЙ» «3а:пл.а'ВНIНlЙ» ,«ГОIГОЛ':'ВIСЬJQНIЙ»

7,5

7,1

~<ЖеРIД;:IВ'С.I>К'ИЙ»

·ПУJХ':'ВІСЬ.І<'ИЙ

6,1

у НАШИХ ДРУЗІВ

I~o. "'-

Вчвкі-сіJlЬСЬКОМУ

+~~

господарству ЗБИРАЄ .ВИШНІ­ КОМБАИН

+0,1 -{),3 +0,3 +0,3 +0,1 -0,1 -0,1 -Q,5

СОФІЯ.

шиноб,ущYlВ-3JННЯ,

+0,1 -0,7

іБУХА\РЕОТ.

ОВ ипу'сн ати

«iIlЬн.етонс»

і

«аЛRі­

ла1l'lі,н.~, .призначені для 60IРОТЬіби '3 шн:ідЛНlВИ'МИ, ,нома-.ха­ ми. ",Пі'неТ()!('С» знищує Іно­ мах

-

шні,днин,і,в

помідорів

та ,іНШИХ овочів. Ві,н не ШКіДЛИ1В,ИІЙ для інших рос­ ІЛНlН, аст,рОН ЙОГО дї·ї за,н:ш­

Доібре нала'годжена робота [10

ЧУЄТІ:>СЯ

ра:зо.м

достиган­

ням овочLв. СИР·QiВ-ИНОЮ для ,вирОіб.нИіЦ'11В а <<lП l.нет окс у» є ,відходи цеЛЮЛQlзно·шаlП·еровоІ промисловості. «АJIi!\іла,м.ііН~ теж є ефeJm'ИІВІН-ИМ засобом 1Щ>0ти. 11юмах. оо 'ЄДН&НіН Я «ВОірзешlГ» '!:юч<tло ВUl!Iус'нати хі.міінат «феIРОIfO!('С-3~ для 60ірОітьtби 13 К.Qiмаоса,ми шнід­

Мі,не.ральних добрив

у раіДГ(YCJпах «Лі'!шіВіСЬНИЙ» (аг­ роном по доБРИJВ'аёІС тов. Па.сту­ шенно), ",'І1ребу~JвсьнИІЙ» (а,гро­ ном тов. Новбаса). :ЦеНТ.ро.за,вез-ення ,ва-.жли.ва Сіп,ра-.ва, І щоіб МИ РyJCалИlСЯ :вше­ :ред, пот,рі6на взаємна, дія рщц­ lгоспі,в зра-.Йоб'є~нЗJННЯМ «Сіль­

НИl!{ам.и.

,ГОСЛІтеХ!Ніlна» .

rосптехнікаfl).

оо 'єднання

""Ворзешт~ почав іюі-Мl1Rа,ти;

,с'воєчасно

Г. ,ВЕГЕРА, інженер райоб'ЄДИIІіІПІJl «СіЛЬ-

Ro-лент.ИВ

[]ІРОМИСЛОВо!гО

офор.мляти данументи. :rJIРИЙМ8JНіНЮ

.пЛQді:В.

ЗАСЛІН ШRІДНИКАМ ІПОЛІВ

[J-ри.й,ма,ти добрива і без затрИіМ­ та

'вишень,

,і,ншиос

дерев.

Тому опеціалісти ра,дгоепіrв ,по ДоQри.вах, а в :радгоопІ вони є, Іповинні бути готов-і ножен день автомашин

ч-ерешень,

та

НюіМ\бай,н п:ра,цює ,від тран'ТО­ ра «Вела.ру:сь». його обслу­ IГОIВIУюrrь 2 чолов:ни, не ~ахуючи тра.нториста. За го.­ дИіНУ 'в1н .ЗlБИірає пло,ди з 25

Іра.

ни

СJиm,

ГОІрі'хі,в

+0,1

7,8 7,0

.тракторо.бу­

Він ПРИr3НaJЧенИІЙ .цля .Збиран­

Іпле:м-

.« PlУI,QНlЯ»

на­

ДУlв·ання· і сіillblгосm'машино­ БYlдiYiвання Сl!\онс.труюва.ВRОМ­ баій,н, ЯlНИІЙ с!\лщдається з дівох осноВlНи.х ча:стlІіН в:­ оратора та ,Пillодовлов,лювача. нІЛ

+0,4 -0,1 +0,9

.софilй!ськ,ИІЙ

У.Rово·щосліднИіЙ і,нсlГИТУТ ма­

-0,7 +0,1

.10,6 10,1 9,4

долини

[J·ет:даIl1СЬRУ рl,вlшн·у.

6,8

.«.ВеЛИКОІдНlмеіР'С-ЬКИ'Й» Птахофабрики СеМИШOlПlК;IВ!Сt.lка К а л И'Т'ЯIНlС І>К а 501ГiДaoН'ЇIBIClJKa

у

.....................

РадгОСI1И ,«ПлQCl.КiЬВlC.$lи!Й» ;:MeНli"l\hpoв.a,

crJЇH

М:у,ргабу, Тедж·ену ,і При.ію­

ОПЕРАТИВНЕ ЗВЕДЕННЯ про середній надій MOJlOKa на корову в господарствах району за 8 ЛИ'ПНЯ 1971 РІЖу

" :z:-

~аналу ста'в ДО

лajД,У ЛОТYlЖНИІЙ ГіДРOlБУЗ,?Л. Понад 600 ,Hy(jOMe'11piB a-.мУ­

О. ДЕНИСЕНКО,

Назвв

38

На ф.ото: у ,в'ія'~альнОоМУ цеху

щасливої

ГQгrlOдаl>СТВ

Інах

фа'б,рик,н. Фото Ю. іМосен,Жll-И1ка.

вели'коютруД'о'вою :пере'МОIГ{)Ю

бажаю

З

Де:рж,а:Б-Н,ИЙ ~<ЗIJl)аIК я:кооті».

[J,РИlвезуть дOiQрива. Але ж ло­ ста:в!lЦИНИ м~ндoQрив .не СПОіБі­ lЩають раЙо.б'Ещна,НlНЯ, .ноли цри­ БУlде се,чо.вина чи ам:а,чна селіт­

СЬНИЙ», «Зашлавний», «Зорю>. У радгоспах «Жерд:,всь!{ий» та «3а!Пла,вни.Й» не знайти ні!\ого Тан,

що

оа,1КИ,!f'дночасно поздоровляю з

МОlдeлеЙ.

Івже ,Бlп~ро,в.аlдже;ню у ВИір·обни­ ІДТВО .. дВОМ іМЮlдеJDЯіМ ЛРИtOВ'О'€/но

чи 3 СВЯ'ГОМ вас, товариші .ри­

.пле:мв·а,вю,Д

НЕПОРОЗУМІННЯ

БО 'Н'ОІВ'ИІХ

рибалк-и

похвалwrи-сь,

Iпта·ХQlреПР-О-ДУ'К:ТQР

На УІЩВИ'Й еl\'еП!~РИ'llен'Г у морі дощі'в 'Гриває.

.ЗУСТРІЧНІ

ПРИЄ'МНО

Дня

«ЗаII!iOlll'И'Ц~» «.л,:mю~ВІОЬКИlЙ» .«.30IР'Я»· і«,Кір,асиVIluВlОЬКИ'Й»

(і липня ,м'ісяцехі'д по'чав ,р'ух у північному напрямі. Са,мохідний

Пос:я,на ·восени, Івонана,громад­ ЖjУіЄ

свюа -

не

ДOlMaLГaєть­

кий час у·с'Пішно справИlВ'СЯ ~ ,,'\fр*а,вним Іпланом відло­ вив 401 IЦeнтне'Р риби. Вітаю-

Та 'ми ,не тільки, так би іМо­ .вити,

"ально.

н-аlвіть на малоро.діЮЧИХ :грунтах.

ТР:УДlJIощі,

ва.хту.

ЦЕНТР ДАДЕWОГО .КОСМІЧН-ОГО3В'ЯЗКУ. (ТАРС). Радя,нська ca\loxiiIHa лшборато'рія «ДYHOXOIд-1» IПРО,ДОіВЖУЄ ДО'CJI,ідження мі-сяч­ ної поверхні. Всі сис'Гсми і агретати місяце'хода пращЮ'ЮТЬ но,р­

«3,В» Івиведено ІНа ,ВахшсьніЙ30.наль­ іНШ сіЛЬСЬКі()l'СЮПQдарсьн:й до·с­ л~дНl1й ,ста'НlЦі,ї у ТаджИ!шстаю. Ця !рослина ~ОІбре ,почув.ає себе

ne'р~БOlр'ІОЄ

він МУЖ­

кодектив еа порівняно 'КОРОТ­

трудо­

"Луноход-1" знову в дорозі

lCHOPOлер­

непогоді,

Р8.ХУ·ЮЧJreЬ 'з ча.ооlМ,

Не раз провалю,вався у ВО(ДУ,

у ,ПіВТQра ра.за.

НОВИй СОРТ КОНЮШИНИ

ньо

вии,шов ко,муніст Василь Оме­

Не випадково вона має найкра­ щі П!i'J\аі3НИ'IШ піврічний план виконала на 150 процен­

3 великим Jі1В3Я'ГТЯМ п-рацює й по'гре'бськабригада на чолі 3 1. Ф. Без)1Г.'ІИМ. Члени його ііри:гщи 'В.О. Пав.11()К, Д. О. Павлюченко,М. С. Онищенко

ста-.н,і.

ІЗ. :ЗaJН,інченням ,робіт

лі'Гкївська

наШ'рекі'р

Київ. Ко·леК:ТНIВ IКИ,j.ооької т,РИ­ IlюrrажнlОЇ ф.аіQРJl.КИ «'Ки,ян,ка» ::юбо'в ',Яl3аIВІС5І 1ИIlIJlуm,ит Н іВ ДblOlМy ,pqцA, :на 240 ІГІЮЯ"І ВИІ1ю6ї'в біл,ь­ ше, _Н';,Ж в 1970. ,БУіде ~аСі!Ю€/НО

діючи

ву риби.

снасті,

Нарешті була !ila.Ha команда приступити до ро,б·QТИ. 3 пе'р­

уже

Ча'сто

Кота рwбалкиВ. Г. Сака'Да, П. І. Лещенко, В. І. Сака,да до­

рибаЛЬСI>l,і

йонаос lll,Jюсашні

РОСЛИ,Н

перешкоди.

[]і'двище'ні~о'бов' я~ання по уло­ Перед виходо,м на про·мисел

ІГОДИН ,на :доБУ, а там,

кі

всі

ною пращею 'віlЦзнача,вться мо-

.20

На

'сь'Ка Ібрига.да .нашої артілі. Лід ке'рівниIЦТВО·М ,5риrадира 1. І.

водити путину.

висота

нелегка.

йn,го шляху до успіху -вели­

готовність всіх знарядь, вwзна­ чади мі:сця, де найкраще про­

де

;(авен ,звkно, що

риtбал'ки

раїни трудівники нашої артілі вчасно піід-готували до сезону

рибаки ще і ще 'раз перевіряли

3Jl1рега.ти JІрацю­

давніх

праця

масо.ВИЙ' IГ.ро·ма,д,сьниЙ О,ГЛЯД п лант ацllЙ. У НмграД,Сl:>но-му,Роз.діль­ ня.НСЬІКому, Ананьєвсьному ,ра­

ють ІПО

2 коп.

Володарі голубих плес

БА ТЬКІВЩИНИ

шити

Ціна

КИ'tВСЬКor ОБЛАСТІ

р.

ліQУ

ШЛЯІХО,М

розпи­

лення над .ліСОвимиМасИіва,ми

І 1i,_.IIiiIIIIIiiW;QI~_~IIiiIIIIiiIfI_iilflllIiiIII",_~ ______ ;QIiiIIF8iIFiiilF8iIFi' ііі'..,'!!


ПДРТІЙНЕ

ПЕРШЕ ДОРУЧЕННЯ

ЖИТТЯ Григорія

Петровича

Хамбіра

за допомогою до т. Хамбіра. І він знайшов час, щоб допомог­

уРусанові Ізнають на .рі.ЗНИХ посадах. Був він трактористом,

ти

потім бригадиром тракторної бри:га;ди, MeXalНiKO'!\f. ,За·раз пр,а­ цює

хлопцям

трактори ті.

вклад

вніс

він

у

до

байна

та

ження

картоплі

виготовлення

силосного

швидшого Ів

ком­

наванта­

автомашину.

Тому так уважно присл~хають­ ся механІзатори до його порад.

швидше

на

поставити

лінійку

Партійна

слюсарем-інструменталь­

ником центральної радгоспної майстеРНі . Яку б роботу не ви­ конував Григорій Петрович, він зарекомендував себе людиною, що закохана в техніку, турбу­ ється про ї'і збереження і ви· соку продуктивність . Відчутний пристосувань

На ХХІУ З І';ці КПРС та ХХІУ ~у кцію. 'з ' ї' ;ці ffiП Украї·ни вказуваЛI)СЬ на Іпідвищення як(}сті пр 01.'1 У кцз,ї як на одне 3 сеj)ИО3НИХ еlіоно,мічних і Іп(}літиqних питань народното ГОClподаj)Cт,ва к'раї, ни. Буд і ВНИЦ'І'ВІ) l3аІВОД У пла, стмае і О,СВОО' н , нярезервів здіЙсню. валось з одночасним навчанням 8СЬО і ГО колективу. 3 перших днів ми на'ма, гались прищеплювати праці,В'НІliка'М ПО' чуття відп(}відаЛЬНОIГО ,ставлення до праці. Адже УDпіх ·може приити, коли за я,кkть ВііlД-

готовнос­

організація ПОТУР'

БУlВалась про залучення канди­ дата партії до активної участі в громадському житті. Яке ж

обрати

перше

дОРУічення,

щоб

воно прийшлося йо,му до душі?

Порадивея с еК.ретар .з г.ри,горі:єм Петро.ВИlЧем, з заlстymНИIКОМ . Ви­ ІР:ШИЛИ ДОіРУі ЧИТИ ІПРОВ(J,ДИТИ бе­ ,сі,ди з ремонт.нИlка,ми. ПІДК.aJзали тему, ,РОЗПОІв,іли, во

,Зіве,рнути

Перша

на

по'відає Іщжен окремо і ;весь ко-

щоособли­

РOlЗМОІва

РOJботи коле'ктив заво\.'\у взяв на-

при с:в,яч ена

!П:,д!готО'вці теХін і,ки до Ж ни.в. На­

цїі

партІйної

оргаНlза­

маЙстерm· Романом

Михай ­

ловичем Зlнем. - Якщо комуністи виявлять мені таке ДО81р'я, сказав

хвилюючись ВИ:Ч, -

Григорій

Петро-

Я IВИlПРalВідаю ІЙОГО з чес·

тю. Але мені Іпот.ріlбна, допомога.

'гехнічного контролю

тиріЧіКИ.

Під,~ресли:в,

IМОНТ.НИКа.м

на

роль

тут

належИ'ть

у підгото:вці

же НЗjзва,в

що

вирішаль­

І

,ник!,в Дми~ра слюса.ря

ко.му.ні,ста

11вана

кандидатську

МіЦні рукостискання. здоровлення, успіхів.

картку ·

Щирі по­

побажання

нових

ші

Про·

ється

до

IЗУ'Ст.р:ч і

ТУ,

наступного

,відчу,в,

що

дня

В:JIДIпов:дальНі,сть

'йото Іпо.двнїлась. А,д:же ,ві. н ,за­ раз комуніст, на якого рівня­ ються

якого він у бе, а

товариші

по

роботі,

беруть приклад. відповіді не лише

й

за

весь

з

Зараз за се·

колектив.

но,м, боротьба за які·с ть багато

відпаві-

flальне ста,вленнякожного до пра- Тут

з

КР'ім ЦЬОГО, !ве.'ІИКОГО зна ч·ення

рекомеНДУівати т. Хамбіру, я,к ДОіПО'МОІГТИ йому .піДЮ!lIЦИТИ свій

на:даємо вив,ченню дое віду роботи

IзаlгаЛЬНООDві·тніlЙріlвень.

д . КАЦЕНЕЛЬСОН, кореспоидент.

четве'рто'му

в.іідlНИ:КИ швидко 'Ї .пра:вИlЛЬНО за­

змогу ОІперативно ке:РYlнати фор ­ Iму.ва:ннЯіМИ циві ЛЬНої оборони .

іВlcеБLч.ну IПі,дlГО'ТО,В,КУ одержала наша еа,Нlдружина. І .в цьо.му за­ ,слу,га лі,кар:'В Ді.ЛьниЧlНОЇ Л.\ІКЗ;Р­

Іні І. Фесенка та Н. Литовченко, ке:рі.вника дружини. О. ШУім,ай. На районних зма.гаНIНЯХ грамот­ но Ідіяли Л. ,зоорєва, Н. Ше­ ,вель, В. Фро.лова, Л. БQРJЮ1l0' лець, Є. ЛаlВр ;.неНlКО.3а ІВИlсо,кі дружина

в:і;дlзна:чена. ,накаlЗО'М диреКТО.ра

і

Фото

• • • • • • •_

с(щ:алІIЗМУ .на стз;рода1В/ній 'Монгольській землі шароко ,відзна,Ч'ають Іра'дянський СOlці.а.л'Ї:стич;них

кра,їн .

С:р:бляст,ий лаіЙнер «ІЛ, 1В», залишив­ ши в бла!кит,ному небі легlmЙ білий шлейф, ПРИJЗемли:вся в Улан.,Ба.то,рсько­ ІМУ а ерOlПОРТУ. І от ~e маШИlНа мчить нас до центру столиці МонголИ. Відра­ :височНlТЬ

!Громада

нової

ТЕЦ. Поруч з ,нею роок,и;нулись ДОIМОІбу­ ДЇ'В' НИlЙ ,комбінат, а:вто,ремонтний завод, великий комплекс .навча.лыоІго ви.робни­ !Чого ,комбінату. ЦраворYlЧТЯIГНУТЬСЯ ко:р­ lПуси ,ПеірвенІЦЯ ІМОНІГОЛЬСЬКОЇ ЛРО'МИСЛО­ ВОМЇ п,ромкоміб:,на(]'у. За мостом «Ми­ ру» маЛЬОВіНиюtй Іпарк.

C'J\O:Ї'MO на

вешш<їй площі, в

цеН'l'рі

якої на скел;.-постаlМенті, '~дибивши ба,с­ ,к()го

С.ка.КУlна ,

рукою Івождеві

зав.мер

із

за,клИlЧНО

вершник

монгольського

простеР1'ОЮ

Це lIlам'ятник народу,

заснов­

,Г. ,tВАНИЦЬКИП, иачальник шТабу ЦО брига­

никові МНРП і МОНГОЛЬс.ької нз;р~!ної де.ржави д. Сухе,БatГС>Ру. РІого, в,станов­ лено на тому мї,сці, де 50 ,рокІв тому Су,хе,Батор IІ1.РОГОЛОСИlВ lIlepeMory Мон­ !Г.ОЛЬСЬ>КОЇ нафQ,ltноїреволюції. На поста­ 'меwг і. ВИlка;рбув,анослава :зае.новника де.р­ жаlВИ, 'звернені до Ha,PDlдY: «Не втратити Сіlюlбоду, Я!К'Оlї ми ІЗ ~аІМИ IДобил.ися ... По­ IГЛИ1бл.юна.ти революцію». 'За роки IнаРОіДНОЇ влади МОНlГолія про.­

ДИ.

йшла шл,нхвід теокраТИі'LНQlї MOHa.p~iIЇ

Iпр ем.і'йОIВ,ана,.

,заслУ!Говує IПОХІВ·а·

ли .наша IпроТипожежна служба, ЯІК:У .очол.ює І. \дя,КОf!.

Навчальний рlіК :за.кі НlЧивея . На об'єкті 'РОIЖор.нуто ІП:ЩГО­ товку до нового на'вч·ального ро ­ ку .

-.

о

2

стор.

О

торговельного

вання

-

lI:Iаwииобуду­

один з ведучих. МІж рі­ та

штам,пувальниками

браку

пиняється

соціалістичне

87. На сьо-

заготовки

для

змагання.

ООдасть.

В

!{варталі

()ль­

району

/(І,ОГО

о

n.

пресових

і

НОВЕ

До 50-ріЧЧЯ мнр середньов.іЧної

мог.

Робота

ладиться.

року

хайло Заєць, Іван БуJJ.JOК та ба­ гато іншнх. Вони вімають j)Qбoті найбільше сил І вмlии.; І. ,МОРОЗОВ.

Дудченка.

до

суча.сної

НanpJll(лад,

план минулого місяця 'по всіх аи­ дах заМОВJJень бригада IИконала на 190 процентів. Бригадир з за­ доволенням називає прізвища кращих, які особливо добросовісно ставляться до ,роботи. Це · МИ1(о" ла Харченко, ОлексіА Куд., Ми­

в еl(СП.1уата­

НАШ відстаЛОСТ'і

операцій,

ріжуть лнстове ,залізо і прово­ ДЯТЬ рубку швелера. Кожна де­ таль з особлнвої форми, відповід­ нихрозмірів, їх потрібио витриму­ вати згідно суворих технічних ви­

(Фотохро'ні'ка РАТАУ) . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ • •_

11 ШIJ!1НЯ 1,97.1 року Іми,нає 50 рок'і'в ,МОНlгольськіlЙ наРOl,ltНііlЙреВОЛЮЦії . Це свято Qра:тньої Кj}aJЇ,НИ, ·свято торжества

мостом

М. ПОЛіЩУК,

на добрій трудовій ОСНОІІ не при~

,На ·фото; ;tагалыиии 'ВИГЛЯД бу-

за

на­

натхнеНН1; (І

директор заводу.

воду

заJ.lьниками

l.lівни'Ц"тва 'за.вщу .

,зу

більш

Механічно-за'готі,вельний цех за­

цію .

нав­

,бе:зпечили ШТaJб ЦО об'єкту не­ оібхідними Iда.нИ'ми, що :дало

на,вчанні

] 971 року -

rцати ПU;ІПРИЄМСТВО

на,рOlдИ

і ХХІУ

ТАК ПРАЦЮІОТЬ 3АГОТl8ЕflЬНИКИ

Iпреміюва'ННЯ

л е ннявтрати за рахун(}к

.року.

у

3ilпро'в<щжено

rЛОРУДЖУf:ТЬ'СЯ міжко.1ГОСПНИИ гі ,l,ро.1і l :Jн()-дрі ж джовиИ завод. Ву­ ',lівель' ни,ки в' зяли зО'б OIВ , ЯЗilННЯ В

на'род,

КПРС

:;Нlенши,1ИСЬ на 5800 ка'р60ва.н­ Бригадир різальників Апошнян­ спорїднени,х під'приє'м, етв, а також '/(ііВ . У порівнянні з 1968 роко,м, ський Георгій Григорович, як пра­ ролі матеріаль'ного стимулюва,ння 1\001И вони становили 0,09 пр·о­ вило, з'являеТЬСIІ иа роботу на рооіТНИКILВ за високоякі~ну ПРОчверть годнни раніше. · Треба об­ цента, брак зменшився більше міркувати хід роботи, .правильно ніж у два ра l 3И. Випуск скате'р­ розподілити обов'язки між робіт­ т ей леРі llЮГО ·CI)PTY 'В 1968р(}ці никами. Адже дорога lІ(ожна робо­ ·ста,но,ви,в 78,'5 процента, у І ,квар­ ча хвилина. А виготовляJOТЬ тут

:П()ст іЙн!у. у в.а['у даЛІ>ШОМУ у;дос­ ,н она,ле,нню цив.Ільно,ї оборони.

іВмілими діями зарекомеНідУ­ ' вала себе розв:Іlдувальна .ГРУlПа, .де заняття 'п;рово,ди.в офіцер за­ !Пасу І. Шумай . На вченнях роз­

з'ЇI3ДOt,\І

це дає

Вже чере· з рік після початку ща'чі виро,бів 3 першото пред'яв­

ТОЩО .

форму парТііЙнОІЮ навqа.ння по­

• • • • • • • • • • • •_

ЩClденно

мірну боротЬ!бу за як·kть. Тож і

підпри&метва :с я РlJііота 3 u с о,би.стими R.ЛеЙ'маC\lИ .

;Дире~ці.я, ІпартLйна, ,но.мсо­ 'МО .1ь>сьна і IПIРОфClПілкова о:ргані­ за,Д;!ї То.голlіВIСЬКОЇ С'l'рі,ЧКОВО­ l1ка.ЦI>КОЇ фаlБРИIКИ Іnриді ляють

jП(жа:зники

«юїльцевии

ПОі сті<Й,нии контроЛІ> з боку керів- )!анн і та упакуванні IПрактикуєть­ 'НИХ

XOPO!lllї

XXJV

ці, 'грунтовне знання те хн І)ЛО'Г і ї апа:ра тник!uв у Ізалежноетівід та техні'ки , вдосконалення машин, сортно,сті лраДlЩії. НаВИібраку­

УСПІШНО

IПОК·aJзаVIИ

Ми

ІМИ .ціЛІКОМ підтримуємо намічений

включа є .10,брі наслі,дки у цеху IскатертеЙ.

ск.1аДНИХ ЧilСТИН;

·31 ИІ(олаїВСlща

:ЗНalННЯ. На:й.КРaJЩе ,заовоїли "ІРО­ й:денИІЙ 'ма:теріал В. Булавна, В. ГаіЦенко, В. Ж'М.\lнька, Н. Ли. тош, Л. К аlРП люк , М. Кли.мова, О . ЗііНіченко.

лиття, П. А. Філоненку ~-

tтруме'нтальни,и цех.

положення

lJ[іlIflсыуy МИlіо.1аї'вського

;В Г,РУІПа,х, ЯіКИМИ керували Г . Хан, О. ЛОl1В,ИН, М. Басама.н,

J(ex

ВИР()І&ів на кожному ро,бочому мі,с- р оюоту іншоrо, від як(}го о,дер'жує дOOP(}C'O'Bi~HO.

Завершили

робі Т.ІОilК И

3гадані

запроваджувати

талі

чалЬ>ного

1." Ь

ці, на КОіжні,и дільниці. Таким чи- піlВ'фаlіірикати . Особливо

монтІ своїх машин і звернулись

еві,дчать підсумки

В. Ф.

Осоil(}старшо' МУ апаратнику цеху rкструзії, А . Т. Фор.остенку.~

но впливає на покращання якості :\Іу, І!ЦО -один РОlоітнн:к контр,олює пряМ'ку ще

:Зустрілись молоді трактористи ЯкІв Жук та Станіслав Тищенко з труднощами на ре ­

Про ;це

товариша'м;

цех скатертей, М. М.

Останні,м час(}м ,на заводі ПQlЧа- з'їI3Д(}М КП Украіни куре на осе-

у';юско'наленню техноло'гії та впро- .1И

ремонтнИ'ка,ми. То бу,де розм ова

громадський

Щербині -

вадженню нової техніки. Це ,знач- І\ЛНТРОЛЬ яко,сті». Суть иого в то- Ібудемо прщюва.ти ,в цьО'му

про їх зав,даНIНЯ у 'га;ря,чі ДНі (~бираіН:НЯ врожаю. ПарТіЙіна ор­ робо­ lГаНіlзащія іМі,рку.є .над тим, ,ЯІКУ

на

_

lі() ЖНИИ рік RДClс к{)налюються.

,В елику увагу приділяемо також

Ноли Григорій Петрович при­ йшов

якості» з .врученням вимпелів. l(n

шана ВИiIlала

kнує ТaJlШЖ інший вид пр ем-ЇЙ , РOlбітники заводу.

« Днях я'кості », ЩО''Іісячних завоД- в і:ДРJl1ДН о ».

партії готу­

насту!П'НОї

ПОРЯДКУ

Я КІС

Сbf(ИХ « Днях яко сті » .

товаlриші.

:За,ра:з .ка.НДИlДат

проду,!Щії

'СI;онапеЮfЯ техніки. Оперативний аак.рі'пленниИ «ПОЛОiJкеННЯіМ про докладаємо зу,силь до 1'&0, щоб ·КОНТРОЛЬ;Jа. ш;Ї'стю ПРОВОДить'ся пре'lіювання іІЗ фО'НДУ матеріаль- вчаlСНО і, IГClловне, 'ВИСО'коякісно щоден'н,о в цеха.х,на щотижневих HOTU СТИМу.тІювання почасово та виконувати всі замо ВJIe'lI НЯ.

І він її одеРЖаІВ. Бригадир IКОlПовича Солов'я, звар.ника Ге­ тракторної бригади М. Кова­ ОІр,гі,я Петровича Г,удзя та ін· ленко, механік М. Гузло та га­ ШИХ,ЗCliКЛИlкавши .пРaJцювати зозварник П. Середа, котрі да­ та,к, як :вони. ли т. Хамбіру рекомендаЦії до На бес :,ді був присутній т. партії, порадили вивчати Прог­ Зі,нь. раму і Статут КПРС, роз'яс· Все га;разд, с,казав ві н нювали обов'язки і права члена партії. Розмову на цю тему ,3ГОІДО,М Григорію ПетровиlЧУ. мав з Григорієм Петровичем і Але JCвилюв:зтИ'сь не слід . П і д­ !пере,К{)ІНЛИВИХ вожак партійної організаЦії бирайте бі,лмпе ,при}{.лаідLв і фalfті.в, ДООИlВайтесь, майстерні. І ось в житті т. Хамбіра ста­ щоб бесіlда була жваlВОЮ, актИlВ­ лась визначна подІя йому ною, щоб У ній бра\lJИ у,часть ін­ вручено

пеРШОГIJ

,дa ~1bHOГO ,стаВJIelННЯ д о пра'ці, вдо-

пере,дО:ВИIХ

POtHTІвана ОНИlкійовича, та ТРОХИIМОІвича Ві,ричів,

процента

Здача про;rуюції:Jа саратовськив.рsчення особистих клеіім та 'dимеТОД<liМИ ·вимаГ<l:Є 'безпе'рrрв- НЮГО пред'явлення на рівні 8ста- .вИМlпелів П'jЮХОДИТЬ в урочи'СтїИ ·ного піД'Вlfщен'ня 1~!Н a Hb , !відло,ві- НОlвлени,х ста,ндарті,в. о,l}становці. До цьо,г() rОТУЮТI>С.л неі

ре­

техні,ки.

:1

пре/я· влення.

:УІІІ села, про з~БОВ'Яlзання рад­ ГОСіПУ на перший рі,к нов.ої П'Н­

бездефектно,го rOAHi 97,8

ДЕН НОМ У

ПРЯ'dО К на бе' здефектне виготов.1ення 'ПРОД'Уlщlі,ї l lздачу ЇЇ У відділ

Давньою мрією Хамбіра було г адав т. Хаlм:бір слухаічам про назавжди зв ' язати своє життя що їх ПОСтаВИlЛIІ з великою шНjтlєю ЛенІна. Ци­ ті за'вданн.я, з 'їзди партії пере,д ТРУД:Вlни.ка­ ми думками вІн подІлився з секретарем

НА

ле-.ктив в ціло\Wу. На дру'гому році

у,вагу.

Принцип

пред'явлення ,дi~ у всіх І)СНОВНИХ tYають I)СOlоисті клейма. цехах :заводУ. НИМ охоплені всі3а шіcrь ,М, ЇісЩlі:в 1971 )Юку ва­ категорії О'СНО:ВНИХ ПРОфесіИ. По вод не ма·є р.екла'мацій. Все часті­ КОЖНО\lУ цеху о'Пра;цьо'вано «По- ше пр(}водятЬІСЯ цехові змМ'ання ложе'ння про пр еміювання за зда- з ВИМ' огою «Здавати продукцію чу продукції з пе·ршого пре-д'я'в- ВТ,К 3 П€j)'ш()Го пред'явлеНІНЯ » . лення » . Згідно ЦЬОIГО ДІжум е нта , ЗмінаМ-Іпеj}e'МОЖЦЯІМ ,вручаються переJlбачена виплата щомісячної пере'х'ідні ' червоні 'ви'мпели; «Зміна премії ві:! 15 !10 25 'Процентів;(о віД\lінн(}ї якості». :!ajюііі'Гf'У при виконанні ОСІЮВН()Ї У ЦЬО\lУ році чотирь()м краВЮf()ГИ :цати ПРОдУ'lщію з пе р- ЩЮІ това'риша,м за сумлінне став.1ення до роботи зав(}дський комітет ПРИСВОЇІВ зва, ння «ВЇlд,мі.ННИf(.

• •_

••

ДРУГ

€MCТB. Створено ,нові ,цРО,МИ~Л()lВо-енеj)lГе

цивілі!защіії. У важ.ких умовах боро·таби ;з феодаЛ ;IЗМОМ та його Іп~режитка,ми,

ТИlчні

ду.рма ном .'Ja<маkтської реЛ іГ:IЇ мон·голь­ СЬІШЙ на:род, ,керованиіЙ евоїм боЙо.вим

гоопо.дарСТ,В'і, яке ІЗ 3аіВ€IPшеннЯіМ КООоПе­

авангардом МНРП, спираючи.сЬ, на Ібра;т е рську допомогу і. опівробі·тнищтво З

'матер:ально-тех;нj,ч.НLУ

,радянським Союзом, ,црокладав нурс до ,с.оц;.ал:I3МУ ів.ивів до .н.ЬOlГO крЗ!І.ну, ми­ нуючи каlПі.таVIістичниlЙ шляхрозвитку.

На I\1Qiча1)КУ ,в.СТУlПила

в

60-х

РО,Кі'в

заlвершальнИ1Й

респуБЛі,ка

.пе.ріод

б,у,діIВ­

ни.цтва сощ:алі:Зму. Цілі 1 заВідан>ня ЙOlГО Ібу'ли ВИlзна'чені чет.вертою !Црогра,мою ІМНРП, яку .п'ять років. тому прий,НЯВ ХУ .З'Ї,ЗД IпаіРТ :,Ї. За ,ці. .роки .КРаІїна зроби­ ла ще один нелики,й крок ВlПе,реід. Чер­ говий ХVlз'jlзд МНFШ, ЯКНІЙ нещода:в­ но :зан :нчив'ся, переконливо Іпоююав,

бу Ді,в' ни:цтво соціал!,зму

що

на МОНІГольськ·iJЙ

.землі !Стало апра,воюв.сього, Н>ЗіРО;ДУ.

Су;ча,с,на МОНlголі,я Я(Ж.раво демонс1'РУЄ вели.ч езни:Й ДИlнаlМЇlЗМ СOlЦі ал і,стич НО:ГО ла!ду, його творчу си.л!у . До регв.олюц:ї в ,кра,їні не було Iпроми<Словості, транспор­ ту, ,зв'язку. Тепер ВОНИСl1ворені -1 ШВИІД­ ко РOlз,в:ивають>ся. ТІ,Л!ши за роки чет,ве.р­ тої .п'ятирі,чкизбудо.вано і ршюнстру.йо­ вано блИ1З'ЬНО 90 великих цехі:в і Пі·Д;ПРИ-

житт,я

райони .

Разючі !з'мі.н.и ,в~дбулИЮSl іВ С;ЛЬСЬ!ЮL\'ІУ ру,вання

одержало

ШВ~О

бal3У.

Ізростаюqу

ВсІльсько·

,го.сшодз;рськи,х об'єднаннях І деРЖГОСl\1ах I\1раlЦЮЮТЬ тисячІ тракторІІВ, IкомбаіЙніВ,

ав:томашин, бaJгато LншOlї техні~и. Краї­ на забезпечу:є себе хл16омвлаClНОГО ви­ .р06ництв,а" а лишки поставлЯіЄ .на ЗОВ­ н :шній ринок. СТВОірено УМОВИ для СТЬЙ - . кого 'розвитку нaJЙiВalЖЛ'ИІВ:IIIЮІ га;лузl гос­ Іподарст'ва ТВЗіРИНlШЦтва. 3будова.но 12 ком,бі'кормОІВИХ зaJВ,()1,!(!іВ j, цех,їв·, втроє ІЗІб і льшено страховий ЗaaJас кормів на ви­ ладок стихііЙіНОІГО лиJta, .вLд ЧOlГО ран,!Ше В"l'ра'чалИlCЯ мlдьJЩни ГОЛ!іВ. хуtдoБИ. Збу­ довано. близько 15 тИсяч '11В<l,j}И1 Н;НИЦЬКІІ-Х Іприміщень і ПQна.д 10 тисяч ВОДОПI,ЙlЮЦС ІПУНКТ:В. Обводнено Ім'lл!>йони гекта;р.!IВ ІП а'СО,ЮrIЦ.

ЕНОНО,МЇlКзреооу6Л,і,КИ,

що

швидко

ро.звив.аєтьс:я , забезпечила ірliзке пІдне­ сення матерlальнОІГ6 дdб,рolбуту HaJPO.ЦY. НИlні МНР ЗЗIЙМає одне 'з lIlе:pilllИХ . місць іВ Лзllї за рІвнем нацІонального дохоД<у .на

душу

населення.

ІВ результаті СПРaJВЖНЬОЇ КУ,ЛЬТУ:РНQ.J; революцИ еформув.а.лаlС,я соціалІс1'll'ІІВІ

Субота, 10 JIИDIIII 1971 року

о


.&.В ви B.Bo.:.ve'.I'E

своУ ЗОВОВ~RЗАИИR?

НА ДОСЯГНУТОМУ НЕ ЗУПИНЯЄМОСЬ ВИJCока !1Jрмукти'внІсть мо­

дек іл ьна годин. Підгодо.в,у:ва­ ти ХУДOlбу зещщо.ю масою ,не­ .ма ,потреби, даємо їй лише концеНТ,ра'ти по 300 гра­

лочної х:у:доби в усі пори ро­

ХУ забе:mечує О'держа;ння за­

IПла,Н:ClНaJНО:ГО

.валового

збо,ру

,VlОЛОіха. Цро це 'ми й дбає.мо на,с амп epelД , 11у:рБУIЄМОСЬ про ст:в,орення

МЩНОlї

iM ~B

на

Пост:йне

,но.рМОВої

!р:в на статок

нлад,

РCIJнний

на

на,доєного

молока.

О:lI3И на зИ'мовий і ліТlНlй пе­ 'р~,оди. Минулої зими, НClJпри­ норови

кілог.ра,м

нашому від­

перебу,ван>Ня

ко­

св:;жому !пові трі, до­ зе.,ених корміІВ, ста ­

догл~д

ШВНlдном!у Іпідвищенню про­ ДУ ,Н ТИl вності д~Йного. стаІда .

жаючи на

МО.10,на

умов,и

зи­

100,В

весни.

ви,паtCали

У

,на

Т,РаІвні

зеленого

,конвейєра,

геитар:в озимих.

150

норову

тоді

до

ДОlфВ

7,9

і Но.пент,ив

кіло­

тв,аРИlнникі·в

Надої ще до :переве,дення ху­

шого

роtЦ1Зобов' Яlза,вся

ся ДО

по

ніЛOlграм:в на норо­

відд!,лна

в

на­

260.0 кіло'грамів

,ку

за десною. іс­

,вИlпareа€cVlО рсдн,их

що

,норо ву

'Н<liдОЄНО

ді,внИlЦТВО нової МОЛОЧНО-ТО­ lВ,арної ферми, де будуть лов­

вручають'ся

премі,ї.

Н;,ЧН!

мі,сячно і з,ма.гання

тва,ри.нни:на,м

но­

і

ВироБНИЧі

доїння

сelбе донрка ОлМ'а

Іпасуть

ВИlМlпел

по

весь

ча,с

грошові

У цьому червоний г,рИ'гаР:ІВ-

• • 'Другого 'ВIД)І;lшtа,

іде

M~ Il&п'ка, бригадир М. Онашко

ня ,по.яви фітофТОРОіЗУ на'сі:нні буль!би були оброблеНі препа,ра-

том 11м-rд. Більш ніж на двох Гатч,НlНСЬНИЙ та іншими, ст:йни-

.цевост!со.рта,ми Сулев,

внес-

м·ету виконати іза,вдання по

Олев,

ти і с,ві,й вклад у здійснення

ми проти фіТОфТОРОЗУ.

рішень ХХІУ з'ї,зду КПРС та ХХ,ІУ з'~3іДУ .ном,па:ртії У'н.ра:Lни. Не пе,рший квартал

Ва,гато у' ваги було приділено доглядові ПОС:В:В картаплі я], в ДОСJCОДОіВИіЙ, так і в пі'СЛЯСХОІДО-

ІПраIПОіР.

ми проти бу,р'яш;,в,

І.

.вИ!Й перІОди. На площі 5400. гenтa,pi-в ЇХ обробили ге,рбі,цида-

'МАКАРЕНКО,

всі ооробл ені лJ1а,НЛ'аIЩїнеребу-

ківський».

В 'у ДЕ

вають в чисто.МJУ стані. ,ВеЛИI!ЮЇ ШНОДИ ПО,СЇlвам

у

раДjгоопі З

лорадс!>ний жун. Нині в гоапо-

дарст,ва,хра~йО'ну

в,сі пла,нтації

д,в,і,'Чі оброблеНі проти циго ШНЇДjнина інсектицидаtМи, а в Ok ре,м·и,х - три ,рази. ,Добре опра-

«Гог.ол1вськИ!Й»

маШИtнно"транторною

.вився 'з ,зав~данням ,ра:дгосш «Тре-

маЙlСте,рнею, аПQрудженою ніль- бухі,осьний», де на площі

і U~~НИКOlВ()<Д Г. ГаЙдaJi. 3в~дти вже Вf1lJП'ра,влено :більше 115 тонн ОІlІочів при плані 90. Хороше .працюють Т "'"ЛИІЧ' НИ ' • "'Н

·' та Г . З IItч~нк{) ,на п яти'ст'ах

б . . увагу на те, щора'н'Нl ОВОЧІ

ква Д'ратн их

теплиці

:Ме'\'рах

СОНЯЧ'НОЇ

,вир,()стили

:tдали

відкритому. 3в,еJ)НУЛИ о'с ооливусяти а,втомOJбіліlв,.

на;JХОДИЛИ в маГaJЗИНИ в асор-

'flйlенті і високої я'кості.

'3~'раIЗ у:же 'за,Vl',н,чу'~ться ви- у гоопода,рстві створена с.пе'" '" '" б' ер''''ані ,КJщдання CTtH. ДОЗИіМИ буді в- Іціальнари:гада, ЯІОИ п Чr\" v

н,И:ЦТіВО майстернL має бути :ПОВ- ,нсі н:,стю зав·ерше.не.

обприску!ва'fі,

необхідна

нільність тра,ктор:,в, машина для

....................................................................................... 15,00

юілогр.а'м.jв огірків, К. дя-

М. ЧУНЯ К.

М. АНДРІИЧУк.

СВідомі,сть широних мас т,рудящих. У IVpa'ЇHICT8Qpe.HO ши:року ,мережу на;вчаль­ НИХ, ме,дични"', КУ.11>1\У'РНИ'" .за,кладі:в. 35

ронl.в тому, .коли в Улан~БаТQРі ставала ~o

ла;ду

,пе,рша

ел екl'РОСТ а,lЩі я ,

ДЛЯ

її

ен;(щлуатаJції в, нраііні не знаlЙШЛОСЯ чо­ тирьох інженеР:,Б. Те.пер у реСПУlбліц;

!п'РaJЦЮЄ пона:д 60 тисяч ООЕЩіаліст:,в з В'ИlЩОЮ і середньою оові/l'ОЮ. Діти й о,ну­ ки колишніх но'чlівнині,в нерують реа.к­ тив.ними літа.н.а.ми, IПО'ТУ.тннми ту,рбіщlJМИ

' \іа еле~.роста;Ніці:ях,

pOH:J>a

'їм Іпослушні еле,кт­

і ·телемехан:,ка.

сы)~дн~шняя Монголія 11вердження .нї.рНОС. Ті

-

я'с~рав,е під-

лені'нського

в'чення

прО'Можл.иJВі,СТЬ lПе.ре~од.у Iві.Дсталих :К,ра'Ї,н

до. СОЦlал!:аМу,миtНаЮЧ.И;КaJПl·т·алі.ЗМ. На Ипринла,ді моло.ді держaJВН Аз:,ї 1 Аф­ 'рюш,

що

нуються

Лік;в!,дацИ

РOlз:виваються,

в

тому,

що.

наочно

,перено­

,НClJйкра:ЩИIЙ

6агатові,нової

шл,ях

'ві!дста.лоtCті

і

с,твО:реНJНЯ Clпра:веДЛИlвогосу,спІ,льства, де

,немає гнotблення це

ЛЩДИf!.И людиною,

шлях СOlціа,лі,С'т.И;чного

-

РООВИТ!КУ .

Ще ,не,даІв.но багг:то ааооі:дних ,пол:,ти,кі,в нама'Г<lЛося«не IПо.м\'Чати» ,Монголію. Зросли і зМіІЦнl.ли її .nрестиок і позиції ~a .сві,тові.й аІрені. Член О,ргаН1заці.ї

~б'єднаних Нац:й Монгольсьна HaPO~Ha ~апу6Ліка ,підТРИlМУЄ HWHl ДИІПломат.ич-

ні в,і дносИ!ни з 58 ~раїна,ми, :прнчо.му З двадцятьма ЇХ було встановлено про.тя­ ,гом останніх п'яти років.

У,спіх своєї ~раIЇ,ни трудящі МНР :зв' Яlзують з широним і 'ПЛl,ДНИlМ с.пі,БРО­ jбіТНИtЦТВОМ ,з ОРСР, його бра.терською ібеЗНОРИСЛИіБОЮ . ДОПОМОІГОЮ. В тезах ЦН , МНРП «50 рон:в Монгольської народ­ ної революц:ї

говориться:

«ІнтернаЦіО­

нальна ,дружба і всеБLчне 'С'llіВIJюбіТНицт­ .во з ,першою ,краї,ною соціалі~му, її без­ ,но.рислнв.а ДОІПОМОІга і IпіtДТ,р,нм,ка віді­ ,грали історичн:у роль в ІПо:дола,н.ні бага­

:т'ОвіНОВОЇВ:ідста,лості

краIЇ,Ни,

ст,воренні

і Р0і38ИТКУ СОЦіаЛі'СТИЧНОїеконОМіни та нульту,ри, IпїднесеНlнl ,доібробуту трудя­ щих, утверджеННі, соціалі,стичннхсу­

Clпільних вlдно,син. Вони У ВИlрlшальнїй 'Мі:р:CJПРИ.яли успішному переходові МНР до соЦіаліl3МУ, МИНУЮЧИ стадію розв,итну».

ця

і,нтернаціонаlЛьна

напі'талістичну

оцінка ра,дянсь­

ko-монголыскихx Ві'ДНОСИН

Пі:двезен:ня води.

Теплі, б.ратерСЬНі в.іД,НОСИНИ ,між наши­ МИ ЩJаїнами, ,па.ртіЯми і народами рі,к у

МОНГОЛІЯ

знаЙ1lIlла

в,lдо-

6раже,ння в усіх документах ХУІ з'їзду МНРП і ді,стала одностайне СXlвалення всього на,роду. Вона проя.вила,сь і в то­ му вели.чезному за,доволенtНі, .3 ЛИ!fМ тру­ ,дящl Монголії С,ПРИlЙіняли ,програму ,ко­ ,му.ністи,qного. бу,ді'ВНИlцт,ва вОРСР, на­

.рі.к М іЦНіЮТЬ і .розвиваються. ДРУжбу ІЗ Радянсь!шм Союзо,м трудя,щі Монголії бережуть ян най:дорож;че ,надба,ння, «ХУ, ! :з"іЗД . МНр'П, товоритЬtCя в ухва­ ле,ні'Й НИМ резолюції, доручає Цент­ 'ра,льному

Номітетові

сл::до,ВIНО .п.ров·адитИо

о

НОВЕ

...

на

шими .нраії,нами ,соціа,л:'зм:у,».

неухильне

.

РеапуtБЛі,ка встушила в .свою п'яту п'я·

т иріічн у'. ХУ,І 'З'ЇІЗД іМН:PlП !Визначив її ІГО­ соціаЛl>но-Ctко.номl'Ч:не завдання

-

,ДОІб.итися знаIЧН.QIГО зlбj.льшення обсЯіГУ су,спіЛЬНОIГО ВИіроБНИlцтва, шляхо'м б і льш стіЙно.го

зро.стання

сільсьного

го'С'по,дар­

-ства, дальшого рок~в.итну IПРОМИСЛО'lюсті та інших та,лузей ено,ном-іни, за,бе3іПечи­ ТИ на фй основі неВlпинне Іп:двищення іматеріального і культурно'го рі.вlНЯ жит­

ТЯ ТРуДЯJщи~.

РаЗВ'ЯJ~у,ва:ти це 'велИ'не, і .завда,ння МНР буде у ТІС­ ному опі:в,ро.біТНИЦТВі з свої,м вірни.м і не.з,мі,нним ДРYlгом Ра,д,янсьнИ'м Сою­ зом та і,ншими країнами СОЦіалі,сти,чної

. відlпов:дальне

СIПі,~дJруж.НОСТі. Радянсь!{і

Л!QДИ

tП!~шаються

пере.мо­

гами МОІIliГОЛЬСЬНОЇ Наро.дно,ї Республіки, евя:т!нуючи

,славний

.,кр.аIЇН:Й, ВOlШ шлють

ювілей

.браТ!н.ьої

наЙщирLШі . .поздо­

.ровленнямо.нгольсьному

Ha:poдoВl.

М. МЕТЕЛЬСЬКИй.

креслен:у ХХІУ з'Ї'здо.м НJпр.С.

. Субота. 10 JIИIIJIJI 1971 року

партИ і НaJда,лі по­ ку.рс

,зміцнення УіЗ дружlби і в,сООі,ч,н.ого с.пі.в­ .'РОlбіТНИ:Ц'!1ва з Радянсьним Союзом та ін­

\Ловне

ЖИТ1'.ІІ

в

стані

перебуває

,рад:го,спах

ЇMc"ji

Що,рса, «Нрасилів,сьний» та іІІ' ших господарства,х. Але, .на жаль, були ВИ1па,дни запі,знення

;1 обприскуванням іпла.нта,цjЙ, у ·ра:дгоопі « ГОГО .' :'ВоСьхиЙ» на окреС\іИХ

IП,lощах

є

'з,на:чнl

ІПО­

шкодження. У Великій ДимЕ'Рці після об<прис,ку,ва,Нtня л ітаном не

були своєчасно оброблені. нраї IП.1антаціЙ на,зЕ'М,НИ,МИ засоба,ми, а через янийсь ча·с та,м зі,бра­ лась

веЛИ1ка

маса

шкідників.

РУІДНЯJНСЬНИ'Й племптахо,завод ма,є в,сього 46 геюа,рі,в . lПосіву .картоплі,

але

через

ність Хімі'чної

нес,воєчас­

обро§JШ" на

13

!\iyJIЦ;'B- дуже ,пошКOtДJfi:.eні жу,ком.

IНе м'ожна не 3Ігм~ати

KClJP- IПЛOlЩі тіОМ:ДорііВ.

550. ра,н'ніх ОІвочах - 'прмarrи Їх ка )J(Жі'В ТОМУ, ,почалось БУДіlВ- ІГеКТаІрі,в після .дJВОРaJЗОВQ.ГО об'державі 3060 центнерів. Для НИlЦТ'ВО нової а,вroмalЙстерн.і. Це IПlри:(жування отруто.хі,міна,тами цього 'Посилиш~ IзБФр {).вочів Jшqу,де п:ро,сто,ре це.гляне .прим:- ро,сли:ни ,переб.у;вають в чистому щення, в якому ,можна ОДjночас- стані. Для~::мLчног.о захи'сту у з·а·к·ритO'!d'У гр у,нті , т·'к і в а НО .поставити на ремонт до де - , ро.сли:нвід Ш1{ідникі:в і хво.роб

ці ТРе'\'ьО'Го ві'дд'ілка. А. Таран

хорошому

У

1

про

біЛЩІості

топлі в о.стМ!'ні роки завдає ІЮ: IГОСІПода.рст.в ВОіНИ . !vt.a~::rb

СВОЯ

АВТОМА Й СТЕРНЯ ІПОРЯід

не з а.тр ач 8,-

ІВ

],артопля

ючи на церYf'I'НОЇ пращі. Тепер IГeJ\Т~фа.Х близькр". _:3D--п ро;це нті IJ

віДДілком ,радгоспу «Літ-

U

На 90.

посаджено

й переВИК'ОІнати взяте со,Ща-

В ціл~~у ра'д,г~~п :п, ри плані

о во,чї В продав за ста'н()м на перше липня 2356 це'нтнерів. Кол"ктИІВ ста.вИ'Гь пере'Д Сn'" бою керуючии"

її

висо­

\по УДОQрених попереднинах ! в стислі строки, Для попереджен­

керуючийРожнtвськнм

рання mюч'Ї'в,віДlвантажен'llJІї.х СПОіЖива'чам роо'ітни:ки

одержання

ного в,рожаю картоплі.

,ми У;'l1риму.еМО В себе пе.рехіДНИlйvа,дIГОСПНИЙ червоний

ранніх

для

Іпрощентах 'плоlЩ

по,сіяяо

зобов'язання,

РОСЛИН

ра·

тисячах гентарів картопля посаджена но,вими для нашої м,іс-

ченко та О. Рогач з такої ж

центне-рів

нашого

шо.го. віДД'іл,ка сповнений бажання ,не тільки ,вю\Онати, а

площі - 1450, М. 3інченко11 ОО кілогра'мів.

цві тисячі

зроблено

пасо,вище

ге:нта:рах

300

л : стичне

в

ПЛАН ВИКОНАНО! Кож'ного \дня 3 рад,гоопу «ltрасил,івсьюl'Й» IrРЛМУЮТЬ у КПЇ'Вlськ-і мага,зини авт()машини, на6антажені овоча,ми. Добре ор­ ган,іІ3уваливиро:щу,вання і зби-

ку;льтурне

ГОСПОіда,рства,х

йону в ,ниніШньоМ:.у році багато

ТР~олеI\ТИIВ твариннинів на-

'110-

утри·му.є

У

т,рудо­

су,м;ш білої й че:рвоно,ї но­ нюшини, рaiЙJгра,с:у, тимофИв­ ни та інших ба:га'торіЧНИХ

IПQденаlДНО, то,му стає бі,л ьш нон­

н'ретни:м і ді:єви!м. .роЦі IпереХідний

·на

-

завдання

доводяться

імехан'jзов,а,ні

да,ється

перехіlltні

рі'в .на ЛУJ>,и, о 3 годині 30 хвWли.н ночі і пасуть їх аж до' почат,ну paRКoooгo дої:ння. П:сля paHJ>OBorO й 06іІДНЬо.го танож

ні,ст.ю

'М'I,стні ,виробнИЧі процеси . Порщц з фермою вже за,нла­

lІ1 і і,ДВОДЯТЬСЯ ФДСУ'МІКИ роботи, IІ1средовим доя,ркам, ,які доои­ ваються найкращих ре.зуль­ та'Т,і,в,

АКТИВІЗУВАТИ БОРОТЬБУ з ШКІДНИКАМИ та ХВОРОБАМИ

. . На

державі

'червоніВИlмпели

їх

ПО

на 10.4,4 IПіроцента. У ДОСЯl!1неНН1і У'СІПі,Х!у голов­

Б:,ЛЬШіtCТЬ Чalqy тваrрини не­ ребу,вають на ;паші. Чергові 'виганяють

й

план

пl'сля останніх РЯСНИіх ДОIIЦЇ'В.

скота,рі

при­

ПОШТУlнату,рИ,ЛИ

lПобілили 'СТіНИ, Іпола,годили підлогу в стійлах і ,на ,п:рохо­

го діев.ї'с'ть. У нас ЩОМі,СЯ:ЧНО

.1ись IнаlВlНОЛО табора. Траво­ стtй на ,них ХО,роший, особли­ БО бу,йно стали рости трави

'Гв,aJРИIІІНИЩЬКИХ

-

матут.нє Імаємо ще кРащі п~ропентнви. Неза:ба­ РО'м за селом 'ПО,ЧJнеться бу·

його

топлі, яку обробляє механізована ланка Григорія Максимовича Олек­ сенка. Прагнучи зробити вагомий трудовий вклад У перетворення 8 життя накреслень ХХІV З'ЇЗДУ КПРС і ХХIVз'.їзду Компартії Ук· раїни, м"еханізатори зобов'язалися зібрати з кожного гектара не мен­ ше 130 центнерів картоплі. Вже зараз можна спевнено сказаl'И, що свого слова вони дотримають ,3 честю. На фото: Г. М. ОЛЕКСЕНКО.

БУДі­

дах

,ародажу

,1

Чудові види иа врожай у радгоспі імені Щорса має 'плантація кар'­

ІШКО,рИСТОВУЮТЬ

ремонт

ну роль 'ві,д:іграє СОЦЇ8JJIі·стич­ не З'МaJг,ання тваlРИНlникі,в, йо­

Р03lЮііНУ ­

:наші

1358

-

'но,р:в на при­

лунах,

на

таборах,

,міщень

,l\iлог,рамl.в, Jпі,~річний Іплан ,ВИірol6ництва молока ·ви­ конано на 10.5,,3 процента, а

нує вІн уже т,ри .рOtlШ, ДoQре обла~И'аниlЙ. Та,м апоруджено :кaJпіталыіi .годіIВlf!.Иlці,на,д ЯіЮI!МИ встановлено ,навіси. У табарі діють а[1регати для ,ме­ ханічного ДОіїННЯ нор:!в, є .;"jHKT ШТУЧіНQГО ос,~меніIННЯ, І ~':циноч:ни :д,ля ~ваіРIfННИlнів .

ВИ,РОЩУ€lМО

для ІП:,ДГО,ТОІНКИ ферми до .зи­ ми. Вони вже l3авершують

молона

В<ІіЄ в таборі

в

веЛЬНИlЮ1

одержати

'Діл;на ДРУ1ГИ/Й 'місЯlЦЬ перебу­

'З3іра:зв.се Дlій.не стадо вLд­

доба

нин.:шньому

на НОРОВУ і те.пер донладає зу,силь, ЩОО з честю дотри­ Імати даного слова. За пі,в,ро­

в,у.

ми

в·а.ги. НаlЙlВИ'ЩОіГО приросту !До:биваютЬtCя пастухи Нузьма {.ва,навич ДО'ВlГо.дьно та Гри­ горій Іванович Ярмоленно. Літн:й період, ,ноли вся ху­

грама.

,доби у ЛіТ,НllIЙ табір 'п:,дняли­

9

становить

а

,раз" становить лише

посівах

ап.aJCЛИ

на

"і.10,гра,ма,

адже

Ділк~в pa'дirOCllY. Все по,голі­ :в'я ра,нньоювесною переве­ дено в ,два ЛІтні табо.ри на ХOlроші ВИlпаоеи, тварини ШВИідJКО .ро'стуть і на,бирають

ві,я уже досягав 11 нілог.ра ­ М:'8. На ферм,і дру,гого ВІД­ д:лка, з яним МИ3'магаємось. середній Н<liдій на норову за­

Велику у;вагу ГОДі'В,Лі тва­ }r . ,пр~діли.1И :VІИ і з само­

fi$' початну

нЯ'на,

теЛlЩh для 'ПOlповнення і ре­ монту діlЙIЮГО стада всіх ві,д­

ОстанніlМ часом денний ,на,д:й

мі,влі, на,до,їв ц;:юму по фер­ мі були ,непоганими.

.Іюрів

'ся .У наое і утримаНіНЮ молод­

сприяють

д:лну .мали ріі3іноманітнии і :бaJГатий на ,поЖИВНі речови­ ни кормовиlЙраtЦ:,ОІН. Незва­ тяжкі

,на Барла,ни'Цьна, яна зара,з одержУ'Є по 15 нілограМI,В молона на КОРОВ,У. ПО 1415 ,К]ЛОIІ1р,амів ,на,доюють та­ НОЖ Ма,рія Василі,Вона, Ячнш\ та Гал.ина Г,РИІГор:'вна Хавро. Велина У'ваlга щ}иділяєть­

:хоро" ший в И1ГШЩ , по дна-три р'ази бу­ .1ио:броб.'1ені фунгЩида,ми. Останнім ча'со.м л,ройшли ,ряс ­ ні дощі , яні ами"ІИ всі отруто­ хі,м~каIТИ. Тому заРaJЗ потрібно

ІПРИСТ,Ylпити До. хі!мічної обробни іпо,с:вів

У ТИ

каРТОІплі

першу

і

чергу

помідорів.

сліід

оброби­

всі .поса,ДНИ помідорів проти

фіТОфТОРОЗУ. хідно

Для

використати

цього

необ­

QДнопроцент­

ну бщщоtCьку рідину, осоБЛИіВО нараlн:н:іх помі~о,рах. В кожно­ му гоаподарств,і треіба, розроби­ ти г,раф~н хімі"і'НИХ обробон .цієї нультури з_ ТИІМ, щоб поа;торю­ вати їх через ножні 7 -,в дні,в. СтИ1Г лі помідори після обро:бни бор'досьною рі,ДИНОЮ можна зби­ ,рати че,ре:з п'ять дні,в, але Іпере:д .цим потр:6но обов'жжово 1ПРОіВОДИТИ ДОЩYlван,ня пос ів і-в ІДЛЯ ТОГО, щоІб зми,ти залишки отрутохімікаті,в з плоді:в. ти

У'сі посі,ви на.рто;плі об.робля­ фУlнгЬци,да;ми, ·ВЛНОРИСТО­

;ВУIOiЧИ для IЦЬOlГ.о цинеп

(3-03.5

J>ілаГ,Рalма, на гента,р) або ""ЛОфО­ ,,,ис міді (2-2,5 ніло,грама на :геюар). На,с:ннини фєї ку льту­ .Р-И, особливо. ранніХ со,рті.в, яні

дуже

.Уражаються фітофто.рою.

доцj.ЛЬНО обpolбшги ОДН'ОІПроцент­ ним розчином БУіРДОСЬ1{ОЇ рі.ди~·

,ни з нормою виливу 50.0 літрі,я .на гекта,р,. Площі, зараж€ні Н(1лора:дсьн.им ЖУКОМ,слі,д ще

ра 'з

обрolбити інсе.юици:да.ми. Черговеоібпри,аку,вання план­ тацій по,трібно проводити ч€'рез десять дн:,в. Для об.РOlбітну по ­ лег лих IПОС:іВ:IВ

на,РТОІплі

тр·а]\То·

, ри .паВИ'ННі бути обладнані гич­ нов і,ДВі,днинаIМИ.

Отже, на,РТQ;пляра,м і о,в<>чів­ никам району треба за,раз .не JПосла:блюв,ати, а Iпо.СІмюватн БОРОТЬіБу з ШНj,Дниками й хворо­

'бами рослин. одержання

Юl·РТQ1плі

Це

забе3іпеЧИТh

вис,окого

врож;:но

і .помідорів.

В. ХАРЧЕНКО, начальник районної стаНЦІї захнсту рослин.

Q

3 qop.

Q


Вітчизні

--- ВСІО повноцІнність життSI

РОМАНТИКА КЛИЧЕ І цього року учнів Велико~

ни, Їх JYAe ознайомлено з бо­ йовою і трудовою с.uавою ба­

димерської середньої школи, що успішно закінчили 8-9 кла­ си, чека€ змістовний і цікавий відіПОЧИНОК під час літніх ка­ ні.кул. Біля красуні Десни, недале­ ко від села Літки, в росистих гаях, розкинеться 30 наметів, де 70 учнів проведуть CBO€ комсомольське літо. Свіже і ці­ люще ·повітря, рибалка на дe~­ нянському плесі,праця на -по­ лях радгоспу «Літківський», а вечорами ватри, а біля них кращі

номери

гатьох інших 'проживають у селах_

Пролетять

ку. До рідного села будуть вер­ тати маршрутом: Залісся­ Семкполки Богданівка. Очо­ люють

спомином

для

випускників

Літківської де<:ятирічки. Директор школи В. О. Венцковський, щиро .привітавши присутніх з тор­ жеством, вручив 60 юнакам і дівчатам атестати про середню освіту. Вчителька Є. В. Вакула, заступник секретаря парткому Л. Г ..Киченок, батьки А. М. Марченко та Б. Ф. Бондар висловили добрі поради перед виходом юні на великий житт€вий шлях.

го

життя.

На фото: вчпускники Літківської середньої школи. Фот о А. КОЗ31,а.

Сім'ю

Терещенків

знають

у

Літках як працелюбну, добро­ сусідську. Всі 'Ілени цієї вели­ кої родини кохаються в му­ зиці, образотворчому .oItистецт8і.

Син Терещенків Віктор кілька років керує дівочим во ­ каЛЬНИАt ансамблем у сільсь­ КОАlУ будинку культури. До серйозного

захоп лення

музи­

кою прилучилася любов до ви­ готовлення

тації. юнак

В.

І.

сопілок

Методо'!! уже

інкрус-

інкрустації

створив

Леніна,

над

та

портретом

портрет

закіН'1U8

роботу

Сергія

Єсені-

НОВА РОБОТА УМІЛЬЦЯ на.

Картини удостоєні

ної

оцінки

J.taЙстрів

декоративного Фахівців.

А

схваль·

Віктор

вели'LНИМ

сина

художника

образом

постає

геніального

українського

І

Тере-

тував соломою портрет Тара­ са Шевченка. Ця робота само-

народу.

брати

Аю і,

'tуЖОМУ

Свого

не

Витвір

научайтесь,

Горького,

сам

увагу

]{ожному

в

нав'lається

КОВАЛЕВСЬКИИ.

Т ел еспектакль. (Ленінград). 13.00 ГеОРI'ія Ніського» . (М). воїнів Радянської Армії і Ф."оту. (Куйбишев). 14.00 Для Юliацтва. «l'орде ім'я робітник». (Ужгород). 14.20 -Живе в серцях пам'ять» . (Одеса). 14.50 Концерт ан· самблю пісні і ТЗІІЦЮ Ровенського ю,онокомбінату. (М) . 15.30 Прnг· рама передач . 1~ . 35 Т ележурнал «Старт» . 16.15 <Ст()рінки творчо с ­ ,і Расу л а Гамз а това ». (М) . 17.00 Кольоров е телебачення. «Клуб кінопо·

.- «П е йзажі 13.30 - Для

11.00 -

ре · Кон_

Новини.

(М) . Друга

програма

це рт

майстрів мистецтв Монголії. 12.30 _ Для дітей. С. Михалков _ 12.00 П е редача «Здоров'я » . З (М). 12.30 _ Наша афіша. 12.35 _ «зЙка-зазнаЙка». Спектакль Москов«Ми _ радянський народ». (Одеса). ського театру юного глядача. (М). 13.05 - «Золоті ключі •. (Львів) . 14.00 ІЗ . ЗО В ефірі .МолодіСть » . (М). «На меридіанах УкраїIІИ». 14.30 _ 18.55 - Наша афіша. 19.00 - О. Зllа_ Кольорове телебачення. .Виставка менський - « Легке відрядж е ння». Те­ МОНголЬського мистецтва у Москві » леспектаК.1Ь . (М.). W.25 Кольорове (М). 15.00 _ Кольорове телебачення: телебачення. З устріч з заслуженою (М).

Художній фільм ,Повернена музика.. (М) . 16.15 _ «На ланах республіки » . ОО) 16 З5 v (М иколаlВ. . "Ольорове телебачення. «У світі тварин.. (М). 18.00 Новини. (М). 18.05 _ На спартакіа. дах союзннх республік. (М). 18.W _ «Пошук». кольорове

(М). 19.00 телебачення.

Українське ,Співає Гізел-

_

артисткою РРФСР вою. (М). 21 .00 -

ти!»

21.15

-

Лідією Руслано_ «На добраніч, ді·

Науково-популярний

.ф. ільм «Відродження». 22.15 _ Украlнське кольорове телебачения. Співає заслужений артист УРСР К. Огневий. НЕДІЛЯ, Перша

11 ЛИПНЯ програма

........................................... л а Ципола . 19.30 Завтра рибалки. 2().0О КОllцерт.

- День 9.05 ГІмнастика для дітей . (М) . 21.00 "- 9.15 - Новини. (М). 9 . ЗО _ КОЛЬОРО_

Відкрита передплата на полІтичні плакати

У ;пропаган.д.і рІшень ХХІУ з'їзду КПР.С

та

дорож е й».

(М).

18.00 -

Кольрове

18.10

Новини.

(М).

телебачення.

Ху­

дожній фільм «Біле сонце пустелі». (М) . 19.З() -'- Кольорове телебачення.

Чемпіон а т СРСР з футбола: .Спар· так» .Торпедо». 21 . 15 Програма .Час •. (М). 21.45 .святковий вечір вОстанкіно» . к.онцерт, присвячений Дию рибалки. (М). 2З.25 Чемпіонат світу з фехтування. (Відень). 2З.5() ­ Новини . (М). Друга програма Наша афіша. 18.45 - М . Лєсков .ЗачарованиЙ прочанин» • Фільм-спектакль . W.30 « На добра_ ніч, діти!» 2().45 Фільм-концерт .М у · зичний монолог». 21.30 !(іноком е дія «За nітриною унів е рмагу» .

18.40 -

ПОНЕДІЛОК, Перша

ЛИПНЯ

12

програма

Наша афіша. 17.40 Тсл~· візійн -j вісті. 18.00 Для дітей. «Ві· _,ОЧка·книго"оша». (Х а рків). 18.30 -

17.35 -

ХХІУ з'їзду КП

УкраlНи._велика роль належить ,иаочній агітації, зокремаплакатній

« Заготівля

сінажу

с прав а

-

корнс ­

по перерах~ва,нню ВІД ПІДприємств, будов, радгоспів, установ і учбо­

на» . 18.5() Худож"ій фільм «Про е кт Аква •. (І серія) . W. IO «Культура слова» . W.4lJ Пр ~ м'єра студії ,Укр­ телефільм». І. lІечуй-Левиць!<ий .Баба Параска та баба Палажка». 21.()() - Програма «Час » . (М.). 21.30Художній телефільм « Сага про Фор· сайтів». 4 серія .Обід » . (М.). 22.W Кольорове телебачення. Зустріч з ар_

вих заклаДІВ. Передплата на . плакати на 1972 ·рі' к приймається без обмеж~нь і за' кінчу€ться 20 серпня 1.971 року,

ТJІСТКОЮ Е. Уразбаєвою. V Спартакіада народів 23.55 - Телевізійн1 віст І.

"РОДУКЦІІ. Враховуючи це, в нашІй ре<:публіці. починаючи з 1972 року, будуть видаватися політичні плакати 4-х серій видавництва «Мистецтво» УРСР.

ДЛЯ більш. зручного і регулярного постачання П-'1акатами доз­ воляється

приимати. пе~ед,"латуза

безрахунковий

розрахунок

або

СеРІЯ ,плакатів на громаДСІ>ко-політичні теми складається із 48

шту~ і коштує

ваРТІСТЮ

4 крб. 81 к?п., на промислову тематику - 23 штуки 2 крб. 35 коп., СI-'1ьськогосподарську - і6 штук вартістю

1 'КР'б. 65 коп., на теми ·патрlотичного виховання піонерів і школя- 24 штуки вартістю 2 крб. 24 коп. .

рів

~ередплачувати можна всю серію чи окремі її підтеми. Передпла·

чеНІ

,плакатипереДflлатники

одержують .самі

у

відділенні

«Союз­

друк.». Оформлення передплати на плакати проводить Броварське вІДДІлення «Союздрук».

В. БУТНИКОВ, Броварського відділення «Союздрук».

Друга

(М . ). СРСР.

(М.).

(М . ).

18.05 -

ТЕЛЕФОНИ: редактора відділів (партійного життя, $ •••••• ' ••••••••••••••••

заст, редактора. промисловості, масової 1'0-

-

19-3-82.

~. І •••••••••••••••••• І' І' І ••••• , е.""""'"

&poв3tpooыаa .ДоР'YlКа,РIІ~Я~

киlїIвlc.ыюїї

І

18.00 -

Но­

Фестиваль

сим -

оркестрів РРФСР. (М.). Г. Слс~вська «Обираю мужність». Спектакль Кишинівського російського драматичного театру ім. А. Чехова. (Миколаїв). 2().5() «На добраніч. діти!».

ІНДЕКС . 61964. Газета виходить у ві в торок. четвер і суботу.

боти), фотокореспоидента - 19-4_67, ВідіlOоідального сек­ ретаря - 19-3-18, відділу сільськ. господарства - 19-4-47.

•••••• І"""'" е ••• , ••• е. ее І' •••••••••••••• ' •••••• , ••• І' І І •••• ' ••••••

обл'а~1. вул. К1ІІЇ'ВI:ЬК8,

заСЛУ'га

154. ТeJlефо.п -

19-4·57.За:v..

і

,поглядами

проводжають

ДНЯ вона буде ПЇ;J\JІУIВШI'v.:сь про те, ян .~рatЩе ой IВІ~рніше !ВІ~нрити нам шщюнИІЙ шлях у майбутнє.

Велине Вам Clпаси6і, Д{)Ірота наша Галина ХариrrОНj,впа, за всі ті почуття, яні. Ви прищепи­ ли нам за ЦІ. наротк! роки.

Валemин:а ВОВКО, Ольга НОВОХАЦЬКА, учеlOlЦl Вогдак1ВСЬКОI деся­

писати,

захоплено

У цьому

2962-8034.

. Велина

'першої

вчи­

теЛІ.ки. Це вона ·сі'є в .наших до­ ,в : рливих серцях аолоті зе,р,на .ви­ хо,ваності, .ніжності, ,правдиво­

сті. Вона н:ноли не зна,є втоми, бо діти И· ба,дьорість, радість творче натхнеНІНЯ. Вона разом з на:ми ,р аlЗОМ

з

ЖИlв,е ·серцем

і душею,

на.ми ,поділЯtє

радість

і·

горе. А ск і льки ту,рбот через на,с СЩРИІЙНЯЛО Ії нентомне сер­ це? Окільки нових пригод чекає її на на'СТУІПНі д,ва роки, адже :во,на, .ра:зом Із на,ми ,іде 'в 9-ий,

10-ий

...

~

~

тирІчки.

",ла.си.

І I3НОIВУ

'НОНШОІГО

Редактер

в. ФЕДИН.

4~~_"_._'_')_'_&J_

tЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИНШ ~

ЗАПРОШУЄ

НА ПОСТІР1,ну РОБОТУ:

'столярів,

електриків,

І деревоо.броблюва Л ? них

І

І

слюса рів,

верстатник і в

верстатІВ,

слюсаРіВ-сан­

техніків, слюсаріlВ з автосправи, шоферів і різно­ робочих.

ОдинаКіJЗ заJЗОД

·чує ПРОПИіоною

За. у

та

ДОВі,ДНЗJМИ

забезпе-

житлом.

зверта·тися

відділ ка:др!·в.

'.'.'.'.'.'.'.'.'.1.--'

і

Дирекція.

~...,. ."~..".....,..~..,..,.,~..,..,,.,.,

Броварська районна лікарня повідомляє, що

~

~

ЛАБОРАТОРНІ АНАЛІЗИ

~

дорослому

~

будуть

~

лікарн : .

: на.селенню

. fJИiК'ОНоytВатись

ЛабораТОРНі

12 ЛИПRЯ,

Щ)ИМіщення

~ , ,

а.наЛ'1ЗИ. ~LTjJM ..ВИ,КОНY'ЩtТВМУТЬСН

~.

у

IРalЙОНУ, 410ЧИИаючи ла.бараТОР!lї

НОВОО"О

з

---------_._ ...._----.., І

~

у стз.РОМУ 1!РИМИценю.

.

~

.~~~~~~~.."...."..#~~~,~~~~~, ВRОRАRСЬЮй АВТОБАЗІ ом 2 НА паСТJPlнуl RОБОТУ ПОТРІБНІ: ,

І

-ВОДН 111-1 КЛАСІВ

І

ДЛЯ ровоти ,по ЦЕНТРАЛІЗОВАНОМУ ПЕРЕВЕЗЕННЮ БУДІВЕЛЬНИХ .ВАНТАЖІВ.

Одинаки

забезпечуються

Звертатися

'

на

вііФ.lл кадрів.

адресу:

гуртожитком

промвузол,

у Вроварах.

....._-

вул. ПРОДОJlьна,

і----------,

І,

І

БРОВАРСЬКІй РАйСПОЖИВСПlЛЦІ НА ПОСТІйНУ РОВОТУ

ПОТ Р І Б НІ: інженер-швейник, автомобільний електрик, автослюсарі, завідуючі продовольчими складами, шофери І-ІІІ класів, вантажники бази РСС, майстер цеху безал·когольних напоїв,

робітники цеху мінеральних вод, овочесховища,

І

утильскладу.

За довїI,ЩКalМИ звертатис,я у в\дділкаlдlР"1В рaofюпожИlВос.п;л,ки:

19.00

-

на.вчила

мр.іяти про маlйібутнє?!

фонічних

.НОВАЯ жизнь. орган Броварекого раllонного комитета КП УкраинЬІ и районного Совета депутатов трудящихся Киевской области.-

пелені

ці, ві.цnoчинку і чудової юнаць­ кої романтики. В. МЕЛЬНИК, випус'книця Великодимерсь­ кої середньої школи.

ма.тф'ю.

преІіра:сне,

(М . ) .

~

НАША АДРЕСА: м. БРОВАРИ, іид. 255020. 'вул. киоївсыа,' 154.

сивІй

читати.

22.50-

..........................,...,.......... ,................................................ ,.......................................... начальни,к

дру.гом

програма

друга). ·

-

ба чити

ТелевізІйні ВІСТІ. 11.10Художній фільм .Берег юності». Iб.55 Наша афіша. 17.00 Новини. (М.). 17.()5 .Піонерія». (М.). 17.3()« Уралмаш». П·ятИрічка . Рік перший •.

(П е редача

у

Їх у дорогу. Туристський похід почався. ПопереДlУ дні пра­

ти наш у б езкраю Б.атьк,іIВЩИНУ, людей, пава,жати їх праЩЮ,ша­ НУlвати й ОХоРОНЯТИ ПРИІРОДУ ,

11.00 -

вини .

рими

А хто на·в:чИlВ на·с ЩИ'РО люби­

ха».

народної

щи,рим

ДР:Ylгою

руф перо,

ше

т елебачення. МУЛl,тФіЛl,МИ. (М) . Сьогоді День рибалки. (М). .Музичнии кіоск>. (М). ІІJЮ Програма Махачкалинської студії ТС ., ебачення . (М). 12.00 - ДЛЯ дітеіі . А. Ліндгр е н . Псппі Д о вга панчu ·

ма , присвячена 5O-рі<IЧЮ волюції в Монгол ії. (М).

десь

ки і дівчата у спортивній фор­ мі, з рюкзаками за flлечима. Грає оркестр. Димерчани щи­

СІ\.тадати :перш: скла,Ди, а пізні­

10.00 10.:\0 -

Програма «Час». (М). 21.3() - Художній телефільм .Сага про Форсайтів». 2 серія «Сімейний ~KaHдa.~» і З серія « Пошуки щастя». (М.). 2з.о5 На V Снартакіаді нарадін СРСР . (М) . 23.45

губилася

тумаиу, крокують бадьорі юна­

Адже ,вона на,вчила нас тримати

П~

СУБОТА, 10 ЛИПНЯ Перша програма f'.05 Гімнастика для ВСІХ. (М) . 9 .ЗО НОВИНІ!. (М) . 9.4,5 Грае В . Кастельський. (М). 10. 15 Програ·

з .нас

:пора.дНИІЮМ,

автор .

А.

Навколо погруддя Кобзаря лі-

де

оО. ЛИПllевий ранок. HeA.i .. ~. Над Димеркоюие(іО запнул.i.kу густими хмарами. Сонце ПСВІІ­ лі сховалося за них, і ІІа зем­ лю посіялася дрібна мжичка. Мокрою ,від дощу дорогою, що

ка Галина Ха.РИТОН:lвна Нисли­ цька. З тих нІ,р МИНУЛО в: сі,м ро­ .КіВ , Галина Харито.ні:в,на стала

знавців художньої інкрустації і одержав високу оцінку ми­ стецтвознавців Київсько го дер­ жавного педінституту імені М.

бистро­

Іпорі·г 'ШКОЛИ, наlС 1П0-материн­ 'СІ,КО,МУ тепло зу,стріла вчитель­

цурайтес ь.

прив ернув

свої

музиканти, фотографи, читці­ декламатори і, звичайно, куха­ рі та рибалки.

Нали ми цперше переступили

Ду.маЙте, читайте

та

щенко закін'/ИВ свою нову ро­ боту. Молодий У Аtілець інкрус­

діяльного

~' чіте ся,

шко­

Нl\Шl\ ВЧИТЕЛЬКl\

.1іння .М.

народно­

Ашстецтва

нещодавно

терами, .маЙстерно аплікованu­ АШ із СОЛОМИ ріЗнu х кольорів, слова поета-революціон ера, за­ повідані ПРUllдешні,lt ПОКО­

директор

Драний. Серед учасників

плинної річки. Окрім цього, в таборі пра ІІі й відпочинку бу­ де широко .практикуватись вій­ ськово-патріотичне ·виховання: учні ВІІВчатимуть ВІИСЬКОВУ оправу, -проведуть ряд І~кавих зустрічей з учасниками грома­ дянської і Великої Вітчизняної BO€H. Вони ;почують полум 'яне слово генерал-майора М. Д . Божка, героя боїв під Переко­ пом Потаповича, зустрінуться зі старим більшовиком Федо­ том Бурлакою, дадуть ,клятву вірн6сті Вітчизні біля Могили чекістів. А під час маршруту - димерка - Бровари - Ка­ линівка Пухівка Рожни - Літки, який обрали таборя-

- Мине ще кілька годин, - сказала випускни­ ця Наташа СИНИJlЬНИК, і всі ми підемо зустрі­ чати новий світанок перший світанок нашого самостійного життя. Рідна Комуністична партія і Радянський уряд створили нам чудові умови ДJІЯ навчання. У вдячність за це ми віддамо рідній ВіТЧl\зні усі свої здібності, усю повноцінність сво­

Той урочистий вечір иазавжди залишиться х.ви­ ЛlOючим і радісним

берегах

маршрут

ли В . М . К»,авченко та вчитель фізиtlНОГО виховання В. К.

художньої само­

на

днів у турист­

15

ськомупоході по рідних міс­ цях у таборі праці і віДПО'IИН­

діяльності чекають на тих, хто оселиться

ветеранів, що, приДеснянськнх

j

вул. Київс!Ука,

149. } --~---_·~~·~~~~~~l

. ·:·

..••• 11.11 • • • '111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

:

_:

.

ПРАВЛІННЯ РАйСПОЖИrВОПІЛКИ ПРОВАДИТЬ РОБОТУ

ПО НАБОРУ АБIТУРI€Н11В

на стаціонарне навчання до Львівського ТоргоВо~еКоНоМічНого інституту~ у КИЇВ'СЬКИЙ

кооперативний технікум та Київське торговельне профтехУч'Илище.

:

І :

............ ....................................................................."...., ВІддІл кадрІв РСС.

"

:

81 номер 1971 рік  

81 номер 1971 рік