Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ НРАІН, ЄДІ-{АйТЕСЯІ

РІК

ВИДАННЯ 31-РІ

81 (3079) СУБОТА

11

1

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОНИОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Л·ИJІJІНІЯ в Києві .сьСJІма сооі-я Ве•р•ховно·Ї

nр(}ходила Ращи У•к­

ра•ЇНІСЬІКО'Ї РСР сьоіМО•ГО склиІКаІНІНЯ. СеюіІЯ рО!)Г ЛІЯІНУ Ла таІКЇ ПИТа•Н!Н:Я: Про сrа'н d' згх·оди по д:а.ль· ШОІМУ ПО·ЛІ~ПШЄІННЮ обс.mу•ГО.ВУ\В·аІНІН.Я Н•ЗІСЄЛЄІНіНЯ

уста!НОВЗІМИ ~ П'Їд/ПрИЄМ­

СТ:ВЗІМИ зв'ІЯІЗІ~у УІJііраІї,нк:wюі РСР;

-

upo

цр·оект

земельпосо

к•о-

Зе'МІНИ•Х

•ВИJСОіКОІЧаІОТ()ТІНИІХ

кабел,jв

біЛЬ>Ш ЯІК у 7 ра.ЗЇіВ. ОдінаІк ІЮТреби в ШИJрЮІКО poora· ЛІуже:ни.х , н.а~іІЙІн·их з.а,сОІба'х З'в'яз · 11:у ,в•се ще велиюі. Зоа~р-е.ма, JІео•б· ІХіjДН:)ст·ь ПОЛ•'Іl'ІШИТоИ ОІПеіР·З:ТИІІ3ІІІ1іСТЬ І](е,Рі'ІВІН•ИІЦТВ а В·Иjроб.НІІЩ:11ВОІМ 'В ИІМ З­

-

rає

С11В<JреіНІНЯ

В

. КОЛТ·ОС­

.коmному

ІПЇ і р·ЗД.:ГООІJІЇ •НаСДІі,ЙJНОГО

ІВ'НІУТРІllВИ­

ІрОJбНИ"І{)'fІ() телефонного зв'язку.

д;е.юсу УІКІр'аІЇ\НІСЬКОЇ РСР;

УІка,зі'В

У ,робот,і засоб~в

зв'ІЯІЗку ошб-

Ра:ди УРСР деnІута,т Я. Ю. Паш ­ ко. В·іІн rовоrрит.ь, що :в р.оов'язшн ­ ІІІі ЗЗ·ВідаІНЬ, ЛОСТаІв.ЛеНИ•Х ПЗІ(УІ':Ї€ Ю, ва,жли:ву rроль в•:LlJ!ітр.а:є раJІ;я:нІСьке земелІ::іlіе заІКО'НО\ДаІВІС11БО·, я.ке за.без­

пе,чує неооХІ:vщu 'уімови·

для дба,й­

ЛИІвого ·ВИІКtО.рИІста,н:н•я ·в.оі,х земель ­ ІfіИІХ реоурюів н ашо.ї к.р·аї,ни .

ДОІПОІВІЇДаІЧ ОПИНіЯ-Є'Т!JОЯ ·на. ООНО·В­ Н'И.Х

положеtnнЯІх

проекТ'}'

земель­

л ИJве м,:оце зай1м ают.ь :р щд.:омовле.н­

наго .код.е:кс·у УРСР. ЗаІП,роващ:жен,н.я земелЬІнОіго ко-

.н1я і телебаІЧеНПі:я. Te1nep :в РООІlІУ<і­

де:юс'У •в Ж И'І':'ГЯ опри:яти.ме ttі'І1ІЮМІУ

З дооОІвІі:.rщю по пе;ршому пита.н- . л,i,UJi .на .рааІ!іОІМ'ОІВІНих ст.аІНІІ..ІJЇІЯ•Х ПІра­

вІреІrулюваІНІНЮ зе,мельних вЩносин·

-

·п.ро

заmвер~жwня

У.юр·а ї.н-

ГІjре.з·и~uї Ве·р.хоІвно•ї РаJІ;и

СЬІКОЇ РСР.

ню ВИІС'ТУШflВ МіJн1Їі<JТіР ;з•в'ІЯЗ'КІУ УРСР і.ІОЮЄ 1\4 Ш~jреЩаІВа,~і·В, а ЇХ ЗаІrаль­ і· СТІВОІ,Р€1НІНІЮ НеОІбХ!Ї.ДіНИ.Х У•МОВ ДЛЯ М arre;p,j а:Л.ЬН•О-І'!'еХ•НІіІЧНІО Ї депуТаrг З. ОіІнченІКо. Іна, поту.жН!:КЛь за оотаІНІНі роки 110Qу!д0ІВ И

r.

з.росла майже в

3

Р·ЗІЗИ•. ПраІК'ГИЧ-

З•в'ЯІзок, окаІЗ•ЗІВ ·В.'Ін, є ва,ЖЛИ!В·ОЮ .но УІКР'З·ЇІН.З· є реюпуІблf.ІJюю су.ціль-

г З.ЛІу:ЗІЗЮ 'Н.ЗІрWІ/НОГО

lli и:р ОКОТО рОЗ­ Пошта, rrме:пр.аф, телефОJн, ,раtщ:о, ІВИ'11К•У набуло те.1е6аrчен:нІЯ. Нин.і 'Ге.пеба:че.ння., «Сою~р·уІК>> оп.р•ия· •телев.!ІЗ.і•йн:і пе.рещачі :Ве'ДІJ'ТЬ 14 теють

пі'дІВ'ищенн:ю

ІГОО!Іd!/tЗІрІС'ГВ а. ІН'О•Ї ,р ад,іофіЇІКЗІЦЇ·Ї.

'"'ол:іrrИІЧного

і

куль"J1.VІ"'НО.rо р:і!ВІН'Я Т'Р'УJІІЯщи:х . Ни- лецен'І1\)'ЇІВ, 15 поrrужни.х

;рет:р.аІНс-

л,яUJіІЙІНих ста,н:U!ій 'Га ПОІНЗІд І ОО 'ре-

J ,...

.ні в реtоn•убл:іці .н аліч•уетьсоя 14675 тра,н~ляrrоріuв м алої пwу.ж'Нос:ті. пІ':дJПІРИ€ІМС'f1В ~в·.я.~ку. БлИІЗЬІКо 80 npoцeнrr•i'B JІ.аІСеле;н;ня В •поrоЧ'н·:·й n'ЯІти·р.і'ЧІlІJі· ~в:іідІІфИ'ТО ·респуІбл:ІК•И .мо•же ,реr;уляірНО ди•ви­ ПОІНЩд 2 тиюячі стаціvн.іJ,р.ни'х та ти,ся телевдзіІЙ!НІЇ' пе:рещаrч.і'.

11е:росуJвни•х ВІіJJ:діл:ів зв'язк-у. Тепер поШІТСJІВІі ПОІСЛ'У'ГИ :на•селен;ню 'Га орга,н:.заІU:'•я,м ІІІЗІдЗ 1 ЮТь nСJІн.а,д ІЗ ти-

Оп:І;вщопов'щь

.з;.роби:в

голова·

у цьому

ком::ІСМ

шrтruІІІні

Верх'СJІВІНОЇ

Ра,ди УРСР ло тр.а,н:спор11у і зв'я·з·

баіЗ•И КОМ\УН'ЇЗІМ'У. ІВе,р.ховн·а Раtда

МНОіС'!'аІЙІНQ ПР·ИІЙІМЗ€ заІКОІН ПjрО затвердження зе:мел ьноrо к·QДе:КtСУ' Уrкра ЇІНІСІ>ко ї

РСР. у Тре'І':ЬІОІМУ

ПИТІЗІНІН•Ї·

деннщо 'J)обwи

сеоії

-

заІкони

і

поют а,нІОІВ•у

про

за-

про

за­

оя•ч в:ідІд'ілень зв'ЯІз,ку .і 2 тксяч:і· поза:шта'1'.Н ИІХ лраІUJіівни.ю':в.

ку де 1аутаrr В. Ф. Добр•ИІ]( . Дenyrrarrи О!дНОІГоло:ано ПІР'И•Й,нІяли

У баrаrrоrалу:зеІ:!ОІМІУ ГОІСІПОіДЗ,рІСТВі ЗВ '•ЯІЗІку, ·В'Ід;ЗІНЗІЧИ•В ДЗ·Л;і ДОПОВЇ·

ІПОСТЗІНОВУ «Про С'ГЗІН ,j, ЗЗХQДИ ПО даЛІ>ШОІМ•у ПQ.ЛііІПШеНІН'Ю оОСЛJУТОВу ­

пе•р,'.од м.і•ж .се·аіtяІми. ,В poбorr,i• СеІС·і·Ї В1ЗЯ ЛИ У'Ч З'СТ Ь Ке -

ріі:в,ни.к и КОJмунІЇІС'ТН'ЧІНОЇ na:p11ii і У:Р•Я\lІ:у Укр.аІЇІН'И товЗІр и ш і В . І. ДрtСJІзще•н'Ко , О . П. Ляшко, М . О. Со,боль, О . А . ТИ'Г'аrреІНІКО, Ю. Шелеп, В . В . Щ~р<Jи,ц ьки.й, М. М. БориІсе.tйю, Ф. Д. Овча·ре:н'Ко, І. С. Лр"fІШе\ЦЬІК·ИJЙ . (РАтАУ ) .

дач, ваrЖЛИ'ВОЮ ЛЗІНКОЮ Є електр•И:Ч·

ВЗlНІН•Я ІНЗІСеЛ€\Н.ffіЯ )1СТЩНОІВЗІМИ і П і'д­

ІfШЙ з·в'яrзок. З.а ЧОТИіР'И рО•КИ n'япr.р.іІЧ'К'и .в рес,публ,jці ~буvщва•но бли1знк'о 18 ти•с·Я'Ч ·КІілометріів ·м,і.ж-

ПpffEJMICi11RЗIM'И ЗІВ'•5DЗІКJУ У,к,раіЇНІС!>КОЇ РСР». Поrr.іІМ АеnуJтати р·оогля,нули пи­

м::С~>ких ,.кабелнн.и:х та

раІдіореле·Й·

таІн,НІя

них

По-rу.жнr::сть

де'КІСУ У:к:раІїІнської РСР. З дОІПОВІі~­

АТС у оіл.ьсІ:Jк.:tй мІі<Сщещост.і зб:ль· шилаІс я в 2,3 ,р а:за, а довжи.на л:,д-

:дю ,внпуптв голова КОІМ•іоН заІ](Q­ нодз,вч их пе.реll!ІбаІчень Вер.хов.1юї

л:і:~nі'й

~в·ІЯІЗІК'У·

про

п:рое:к:т

зеrме.льного

ко·

1970 р.

~

Ці,на

2

\

!ЮП.

~

.,.....?'_,.,...:-q.:r-##~#...."..

ТР~ДОВЕ ПІДНЕСЕНН.Я Вмике трУІДове •Під!НОСеJння :ви­ були постwвлені в·с·і шіrсть зерн{)­ 'КJІИІка:ли на Но!f'д,аІНWСЬІЮій :m~ахо­ вих комбамш,і:в, дні жаrгки та інша фаІ6риці ріш~Ішя лwп,не~воrо ПлР.­ т·ех•нrіrка . Ко:м,j~ія ВИіЗ1НаіІа кращими

НУМ'У ЦК КП~С. Це віщчув-ається м1реrатwми JWМ'б,шйнерів М. Тешлю­ BatpaJЗ, ІШІ:ПЄредОІД:Ні

М•ІVСОВОГО аfJи­ к.а та Ф. В{)б'К·а.

У,сі зе.рноtзбИJр.аль.ні а.r.реrати аа­

раІННЯ JJP'(IЖJaiO .

ІВИІди нд 'ВJЮЖШЙ озимих куль­ б·еІЗІПе'Нllі'Ї fі'j}ОТИІІОtЖеЖ:НИ'МИ за со­ ТУІР :Ша:Ч'НО К'Р3;ЩЇ, НІЇЖ у МИІІJJУЛ·О­ ба•МИ. Є аІПте·Чіки, бачки для пwr­ Му ·р·оці. Тех·нj.ка до жнив rото~а . ної 00;'.\И . BчaJC!R-O і 6е:з втрат зібtрати хлоо НбИІріаННІЯ зе•р•но~их виріше1но Т1\1Ке 3ai/WI)H./rЯ б}'ІЛЮ ПОСТ<l!В'ЛеН{) На пр.ов,е.сти за 8 р•о'б<1ч их днів . віщ:юритих пa·pm:Jб•oqJ.ax щр.ед кО<му­ 3 ОІСJЮВІІШ:Х ПЛ·ОІЩ ОЗИМИНа буде 3ЇІНЇІсІГ<l.ІМИ, вс:ім 'юолеІктив•ом. 6р.ана р·щдЇІЛЬІнwм СІПОІС·ООО<Ж.

Аіктивно пройшов 111ро6ний ви­ Ї'3JІ у :поле. На ліІній:ку !'ffl'овності

І.

секретар

НЕГОДА,

партійного

бюро .

ПQІ\)'ЯІД1ку

-лве'ІХЩЖеІНІНЯ У1~аІ~іrв Цре.щд.ІІї Ве р­ хойт.ої Ра1ди У'К:Р·З,Ї:НІсьmї РСР ви­ стуІІшв секретзІр Пре:зищ;і ї Ве р·хов­ ної Ра:ди УРСР деп1утат А. Н . Зле~nко. Деі!І1уtГЗ'Г И ОЩІНОГОЛ•ОtСНО П!Р'И•ftМ а­ ють

~

Рішення партії-в життя

Сьома сесія Верховноі Ради УРСР 7 - ·8

липня:

т:вер~же.н:н•я У.каЗІіІв П'J)еtЗИJІІЇ.Ї В е·р· ХОБіНОЇ Ра1ди УРОР, прий•н:ятих у

n.

Odnacнe радіо про радгосп "Веnикодимерський" 3 Ї'!Vrej)OOOМ: СЛУХІWІИ ІЮ3З!ВЧОра тичrnі зооов 'ЯІЗатrя прац•і,вники за­ вршнці наші ращІіослухаJчі леореда­ ІКРИТОІГ·О ГJІІУ'тrУ, Я'К•Ї ШІ<L:НИ 'J1ру:д1в­ чу Киін~СМWІГО обла:СJІОІГО ращіо. НИІffіfВ гооrюда:рІС.'І1ва по :пер.е'І'В{)'Р'ен­ Вона бул,а Іприс~мчена 'І'РУ'д:ОВИМ НЮ ІВ' ЖИ'М'Я ріШffі!Ь ЛИІПНе'В'ОГ U б~НЯІМ ОВОІЧіDВІНИ1ІіІfВ ]}а!ЙОІНУ, 30- Плеm:уму Це~wr•ральноі!'о Комі•rету ІІіф•е<Ма iJ'I4'.\ІГiiOrry «ВеЛИІюодwмерсь­ КіІІРС, ІПО заJбе•ЗJпе•ченню тру1дящих 'ІШЙ» . :сrrоІлищі: вщостаІЛь 01в о·чами. ДНІректор •рщдІГОІспу І. фу,РІда , ХойІД'У ВИІК·ОНадІ'НіЯ с<щіа.лkтичних ЙtОГО ЗаІСТуJmник Ba,c!O'j}a, гол,ова 3о·б.оІВ'яаа,нь онОJЧ·і·втшшми Вр-оІВІа,р­ 'Р'о&і'rікому І. 3уІб, ста,рши:й еюоно­ міrст П. КУІЗЬІМИ'К, а:гр(щтr-.о;вочі·в-· ЩІ~ни ІП'РИІС'ВЯТИВ С'І~ЇЙ іІІ'ИІt:'Г'У'П Г·О­ Інwк М. ГальчИІнІсЬІкий рQІЗІПо(ІНіли ЛаВа ВИІКІJН"К{)ІМ У ,райюrнної Ради де -

r.

п;ро те, я•к ІВИКОІН<ШИ t:в-ої с.оціаліr.- пу•т•аrrі'в 'І'j}уІЦящих П. Бідшаі·нь .

••••nпоІІІПШПІШОШІІDІВІІШІDІ-ПВПUПІІІІПІПІПІІІВ

В ІМ'Я НАУКИ, ДЛЯ БЛАГА ЛЮДЕЙ J8 f!ЩоЗtrНОМ'У• І]{.И'Х

з,д·іtЙС•НИЛИ

презищ:і1я А!кащем1іі -нщ:к СРСР .р,;:д­ зн·а~t~ила вцдатний •ВІК'Л·ащ у розви ­

·аіІС.ЇІМ•Н 3\ДІ!J;ЯТІfідОООІВИЙ

то.к 'КОСМОІІІЗJВІТИіКіІ! ЛЬО'Т"ІИ'КаіІюс'МЮ­

ПОід!R·ИіІ'ОІВЇ

'КОСМОІН3ІВТІЇ1 В,

•небу ВЗ'Л·И·Й

ІРЗіD.ЯІНСЬ·

оЯ:к,j,

І!І'З'ВТа СРСР А. Г. Н':кОVJ.аева, ІР ·а,н:і­ «Союз-9», ЗУJС'1'рІіІЧі• З Л.ЬОО'ЧИІКЗІМИ· ше наІГ<JІродженого Золоrrою медал­ .кОtамоІяІа•вт.аІми СРСР JLВ.ЇІЧ .і Героєм лю ,;,мен,j. К. Е. Ц:олковrс.ького , j.,п.ри­ РЗІд'ЯІНС ЬІКОІГО Союзу А. Г. НіІкол·ає­ оу:.L'и<~~а Золоту мещаль і.мен~ К. Е. ІІЗИJ~І і· Гер·ОЕJМ Ра:д.я.н,ськ.Q\rо СDю зу Ц'ОЛіКОІОСЬІКОГО ЛЬОТЧиrк:Оtі)і -!КОС МО­ В . І. СеваІСТІ>Я'НІQІВІІ'м бул.а лрис,вя­ н а му С~Р В . І. Сев.а:стья:нову. чена ЛІрес-іКQІІфе.ре:нrІ]'ІЯ , що від6у· П'щ опле.{;КИ '"'РИІС:у'!lн,і·х мед,аль ЛЗІСЬ 9 ЛІ-ЮП>НЯ В М DІСКІВ'Ї . бу Л О В'РІJ'ІЧеJНО Г€,рОЄ1 В,і КОСМОСУ. В,',д.КІJНіІва:юч и пре.с -.кан.фе,ре,шu,і ю , Я1к .n.ЇідІкІРе<сл:иІв члеи-ІКороеюпонn;ре<зис:~е<п Акаще.м,ії наук СРСР йент АН СРСР О. Г. ГаІЗен•ко, аrк.аще.мfІК· М . В . Кел д иш В·\дізна,ч ив, Яl\ИЙ .ви.с т у:nиІв пот.і,м, по.л,:'І' А. Г. ЩО ек:ІnаІЖ <~СGЮЗ•а - 9» у:С'nr:шн·О ВИ · н:'кО.1аЄІва .j. В. І . . Се:ваоС'Т'ЬЯІІІ'О.Ва 'КОІН•ЗВ ОКдЗLl•Н•у j ШИ р•о.ку П,р·о.nраму •П·~ р еtКСІ'1ЛИІ ВО ПОКЗ~аІВ, ЩО ЛІQДWНіІ ІІ•а;УІКОІВО-11'ЄХІІ!·;І'І'Н И.Х Є:КІСЛ е.рн:МбІ! Т.Ї !! ·~ЮЖЄ •Не т:ЛЬІК И •ПІРО'Т;Я,ГОІМ Т(J'ИІВЗЛО · та · :мещ и•ко•бІ'ю,~оІr.'чн·и.х .1ос:1 і•_о жен h . І'О час1v жити, а й ефе<r."Ти:вшо пр~а­ Рез'УЛ·оТЩГІt Іtьон> no·.lJ,a• ІY м ают ь Іtюз а·т 11 н )'Імова.х .коюм.і•ш осо по · Н3ІЖЛИІВ€ ЗН3tЧе:Ш:ІЯ Д "lЯ рОЗВИТК\' .1t,от,у. Н rоваІжаІю~и ,на вели,к•у н а" аол:іт на,ІJколоа nлшнети .на кора,блі

·;;о.:.мо•ншвтн:ки.. Бе:31по·се·ред·н·: іі в Іt :(:І .1ІQДНІІИ н коюм:ч,ннїІ пра.ст:\:> , о>:а· 3<113 1R:І!j , !JЇі..'.\'];•р•ІІ'В •Н ОІR·' \ЮЖ .1ИІ!Юс :·', для •.тосл.: дже•ння Зe~t .l'' JJ r.1обат,­ 'ІЮІ~tу М ОСШТ3іб' , Д.1Я П ()І3:Іі.:ІІ!ОТ\)

оавоє•ІІ•ІІ'Я

nри,ро.дНІІ•Х

В.сеюв:rrу. Генщр·аm>н а

n:p·o,r.p-a ми з аяІВИІВ диw,

-

кор.шбля

.їьотч и·к -ІкоомонаІвТ СРСР В . І. Се · В ЗІ: 'і ЬІЯ'Н'О/3 ,р03ПО<ВІЇЛИ

.к.оам,'ч,н их

д осл.',дж е.н ь,

М.

·виrК:Ор ИІС'ТЗІННЯ

ДЛЯ

Г ООПОІд·аІ рІС'l1ВЗ,,

В.

ПОТреб

проr1 р осу .

Н•аір•ОД­

Н·ау,КОВО ­

В а.жли•вим

КРОКОМ На ЦЬОІМУ ШЛЯ<Х'J' політ кОІраібл;я «Союз -9» .

През иденrг Ак аще,м.ії

Кел-

J'0СЯ ІГ!Н€1 Н '>

ДЛ•Я

«Союз -9 »

д,l•Я

р ац яІІІІС.Ьl\ОЇ

н аІn:рик!:'нІді

ТеІХІНд'ІІ!О\ГО

Ком;п;~д.И!Р

np·o, : ro•p и

лі"НІ'tя

ІЮОМОІН'ЗІВТ\fК И. НО!ГО

13

пр·оnраІми nольоту, П'ра­ Цl'З!д атнІ:,сть •КОЮМ ОНаІВІТ і•В ЗЗJІИJШЗ­ 'ІЗСС> на . .вJ~COKOJMY р;'!ШІІ' .

. '!ЬОТЧИ.К·ІКОІС М()НаІВТ СРСР А . Г. HiI)•:::J,l 3€1H і бОір'т -І::н,же~·е,р ко·ра1бля

p l~'r"P•O',в ,

ПрС>'Н И І\І!І·Є Н 1 Н·Я

.;J. 3 о1·ЬШОГО

. :ичс·н:ІСт ь

Є

НіQІВИіі

палІко

по -

Зід'ОІРОІВ И•В муж:н.:tх ІКООМОН.ЗІМ1Ї:в і ПО ­ баЖЗJВ Ї•М даЛІ>ШИІХ )'іОПІі.Х':ІВ у бла­ ГОір'ОС(ІНІ!'Й ОПІр•аІаі ОЮВОЄНІН'Я КО.СІМІ! Ч­

ного nр остОІРІУ · В і;н повіtдОІМИ'В, що

«Союз -9»,

Лj}О

n;po

КО·раібеЛЬ

ПІі•дГОІЮВІЮУ

ДО

П O­

,lbOJTy, n:po овою .роботу ІВ коамо.с і . Во.ни в.Їі.ZІОЗІншчили, зоюрема~· що ве ­ л.и•ка. трwва·ЛІХТ·Ь noл . ьorry да.ла .Зімо ­

rу, з ОІд!ІІ-0\ГО ооюу, зqІльшшги обсяг е,к,аnер·ИІМеJІІІТіІВ ІПОріЇІВ'НІЯІНО З ПОПеред­ Ht: М И ПОІЛЬQ'Т аІМ.И ·Ї, З діІ}j'ІГОГО боку, КОЖеН ЇіЗ ЗЗІПЛаІНОІВ•ЗІНІИ'Х екоnе·ри­ ІМе!Нrr[в .постаrвпти по J<jЇJIЬJ<.a р а•з . В ре:зу.1ьтаmі було оде,ржаnю баІrа ­ тий статИІСТнчний ма:те;рі.ал.

Поmіrм учеш.і і кос.монаrвти :в.іJІІnо.в!ли Н•а ЗЗІПИ'Т З 1ІІ'НІЯ ,ПІр·еtс и.

Піj}еДСТа•В'НІІJКІі.в (ТАРС ) .

БІЛЬШЕ ДОБРИВ НОСТЯНТИНІВНА,

ДОНЕ-

ЦЬІЮl ОВЛАСГІ. МаН'Таж \У"Ні­ КtаJЛІ>носо

УJС!l1аІ'Л~уіВ.3ІНІНЯ

рОЗІІЮ­

ЗаrверщуЕJться

ренОНІС'J1РУІЬЩія

беІЗП€1рервrно•ї .JIJiї .в ста~ро­ м:у цeJQy . Це. даеть ЗtМОІГУ без

H3JM€1p

ЦеХу

ІВІВ·Ещан,ня ІЮВиrх потуяmюстей на

С!~рч~а~н.Оі К:НІСЛіОІТИ на КостяНІти­ н:іrЕІСЬІКО\МУ Хdаwі:ч,НІому заJВО:ді . Ві·н ДаJваtТИМ·е СО11Ні ТОНІН СЇ!РЧаІ1Ю Ї ЮІІСЛОТИ :на рі1К, ПJРИІЗНаІЧ•t:ШІОЇ ДЛЯ сщерта~н:ня МІіІнера\JІЬІНИХ добрИІВ.

rгиос те :виu>обн;ичи.х площах май­ те на 200 тисяч тонн на р~н

ЧаJВІСЯ

В

<JПОруіДІЖ·УІВаJІЮМУ

ЗОЇ•ЛЬІШИІТИ доqриІВ .

ВИ\ІJІУІС'.К

фосфаmНІИХ

(РАТАУ ).

ТРУДЯЩІ НАШОГО РА­

Про візит партійно-урядової делегації Радянського Союзу в Соціалістичну Республіку Румунію

йОНУ З ВЕЛИКИМ ІНТ Е­ РЕСОМ ВИВЧ А ЮТЬ ТЕРІАЛИ

МА­

ЛИПНЕВОГО

ПЛЕН УМУ ЦК КПРС.

НА ФОТО: CEKPETAF но~wядоонtми делооащіяrми ~Убох ПАРТКОМУ РАДГОСП~ КІр.аіІН ВЇЩбуІЛИСЬ :Пе'РЄІГ·ОІЮj}И, як,і ПІрОХЮjЦИіЛ·И В .ТОІвафІІІСІІЮDй ОООІ'аffЮВ­ «ТРЕБУХІВСЬКИй » МИ· ц,і, в д'}'Юі 'взаЕЩОJюзу,мінНІЯ. д~ле­ КОЛА ПЕТРОВИЧ ГРІНl'&Ц'tЇ ВИСJl'ОІВ>ИЛИ пе•рrоt{ХШШfНЯ, ЩО З НАйОМИТЬ 3УІОТ1>СЯ резу льт,а.ти ві:зшу в Оо- ІІІОГЛи6леІНІня ДІружнм~го ооіJврооіІr­ ЧЕНКО ЦІіаа~ЇІс'І'wНfу Р~юпу6л·Jші Рум•}'!Нію .ництва Рщц,ІІ'НІСшоrю 00'Ю'3У і Ру­ СПЕЦІ АЛ ІСТІВ І МЕХА­ РЩЦ$ІНІСМQ(НП~оі деЛ-еtr<Щ.Й да rму:шіі ІDЇ\1!JПО!ВtЇІД;І.ТШІ·е ІШРЇіН'НИІМ іІН­ НІЗАТОРІВ РАДГОС П У З ЧМі з Гооовою Ращи Мініст.рів т·ер,оса·м 1/f&~~і:н обох .&раїн і еві,. МАТЕР ІАЛАМИ ПЛЕНУ­ ОРСР О, М. RосІІІrіНІІІМ у ра~янсь- ФОІІЮЇ сщіащ:іІстJtчн,о·і систеJІИ в МУ. 'Кtй'-іІJ'УN/У'.ІІСІ>&ом:у 1\Jомюві.Іtе. В ньо- цілому. Фото А. Кооака . 'МІУ •віщGІНа:Чавться, що між па:ртііі:(ТАРС).

.Я>к важливий ·вхлащ у да,льапий рі09&И'І'ОК В>сООі.ЧІЮІІ'О J)i(ijДJIHCЬ'K10"'J)YМ}'ІНСЬКОГО ООЇвробіТНИЦ'І'ва, у (JМ)ЇЩ'неІшr.я едоос'11і і зt\"Y1)'l'r003ocтi СЮІЦІЇІаЛЇ!С.ТИЧІНм КРІ!;Ї'Н Ха'J)а!Кте;ри-


======ВОМСОlИОЛЬСЬВЕ -'ВИТТН======

Мрія здійспиться

Економимо у великому і малому СОМОЛЬЦЇІВ

Н<ІІдавго залишилось в па­ м'ят:і !ЮМІСО:VЮЛЬЦіІВ і МОЛОДі ЛіІ11НІіІвсько:ї шнеЙІної фаІбрики

<,firo

поліІпшення вшюрис­ та:НJн:я :реЖИІМУ ІВИірООНИ:ЦТ'В<а і посИІлення .режиму е1юномїі ,g наро~НСі:vІ,У ГОСЛОІДаІРС·11Rі >>. Проходило всІно а:ктинно і принесло ба,гаrго 'КО\РИІСТі. Нкщо раНІіше ма;йже всіма роб,іі11НИКаІМl~ ОСНОІВІНа у!ВІаГа мію

111лмш

ТІІ{аІНИІН, .то

ІПИітання

да:рсІmе

С'Т3JВЛ€ІН:НЯ

Ла,

ми

госпо­

ДО

НИІТОК,

маІшинного

~!ЗІJ]ЗІСІНИІХ

'!аСТИН,

ІПОШИІТИ 100 ШТУК іНдІВОЛОІЧОК, 40 ІЕЇІДОІ~іІЯЛЬІНlШ{,~В. 100 ШТУК

,дало

З•еК·ОІН!СJіМЛВНИХ

яІКа

ТН3іНИІН

·ЖИ•ТТ:Я, ІП ал

поклаІспюя

дання

валсшої

по:на,д

за~в­

продуІщії

по

О. П.

ГаІПСІненно, Н.

Т!Dснч.і кщрбошанці:в, по п.lаІ11і ІНЗ 0,2 Т!~СЯЧі бСІВа:НІфВ.

за собою не тільки неспі.лко­

бачимо. робл:я,ть

моладі баJгато

за·р­ ка·р­

В.

Г.wвриле:н~но

і.нших,

.які

:КЛЩ:J;о::vt

,д,ля

та

Не ювоєї

лІізrаваІНИІіі

kкри JМІдості. 3аІдоволе~ний ІП{)Ка;зує 'Н<УВИІDКУ

ВСіМ, Х'ГО

прихющить до них д;одому.

Вироби фа 1б,рИІки ·Неj}Х:НЬІ(~Го дитwюrо '11рикотаж:у: К!Р,аІСИВі і 3Р·УЧ1Ні ІШСТЮМЧИІКИ, ІПла'ГГЯЧіка, жа,~ети, ДЛVеІМІПеІРИ 'КО'РИІСТУЮТ~СЯ ВМИКИМ ЛОПWГО'М у СЛІ•О­

ЖJИВ'аJЧ,іrв, не зале·ж:уют~ся на ~т.рилі\Jвках МіМ'аrзи­

н1в. А все це тому, що 3РоІбле:ні зі смак·ом, 'ВЇІДІПо­ ІВід·а.ють ІВИМіОЩМ СЬОІГОДН:ЇШНЬ'ОЇ МЮ'дИ.

За:хоt:~ІІІМо

до шве:йноrо

цеху фабри,ки.

ТУ'Г

спр,ruв•ж:нє ЦЩ)С'!1Во кольо,рі.в. Огрек·очуть машини.

3-tпіlд 'вмrлих ру1к швей .вих,адять г-mч:ші вИІрuби. Мощелі цих виробів нарuджуютжя rв лабор.ато]}ії. Худоіrоники-модельєІj)и Р'О3р:обляють 'НО1Ві фас·они, яwі '!1аІК до ЛИІЦЯ Н'ашим м,а:люrк.аJМ. НаЙ'КІJJІащІі 3 ІІІИІХ

«гуцулк-а» і «~анікули».

-

жено одержа:л.а 40 балnв. Це Н<'LЙІВИІЩа оrцінюа. Лке Та!М <JІJ11ВЗВУ'ЧЧЯ ІіJОІЛ~ор<іІВ, ЯіЮЇ ОРІН<tМе!НІГИ! 3.РЗJ3У В'ИІд'Н:О, ЩО Н.ЩД

Ці€ю

М<ЩЄЛJІЮ 1JІ]JаЦЮВаЛИ чуйні

35 rнових модNrей

Вр.ова;р.сьІюї

На п.мд'приємстві лр.ацюють

11

цюш, йдуть ІВ

облшсТІі н:ашої

pir:mi

ре,апу,бліки:

m

ДО КНИГИ ТРУ ДОВОЇ СЛАВИ

ьнші.

3а У'СІПЇХИ В СОЦ.і:алі:С'І'И'fНОМУ

Крі1м цьо1rо, про!ДУІЮд'ія ІВІЇ\'1\ПР'аіВJІЯЄТЬ'СЯ: :і >На ек~с­ ПО!РТ. Уже З(:Іа,но її на

змалшнш.і на че,сть

35 ТИІСЯ'Ч к.а;рб·ованці:в. Це

Д 1 НЯ JІІа,роц:жешня

значить, що діти заІру,б,іJжних і:Юj)аrЇІН бУІЦуть Н'ОІСИ'І'И

красивий од.ят

з м.ар.кою НроІВruрської

фаІб;рики

ВеІСЬ

ІК·ОЛ~К'І\ИВ.

rо МІЇ:СТа та н.ruвк:о,1ишні·х сі,1. Нещодruвшо но·ві ,мо­ одержruв

'ІJЇД1 Ше,фний

ращrосш

іrмені

ІЦ:ОІР 1Са. фа1 б:рики ашпуІстив т.рИІК-оrrажу ,на бО'І~ruнцьв Іrrри :плші

fНЖУ юмектив

421 тисяча Ш:ІJр,бова:ІЩm. ПJ)'о­

ЗЕ'ІМІН:і

та

Я'W)'

беІЗІСОjрОІМІНО

місцеві

ГрЗІбУ'ВаЛИ

екоплуаrrатОІ!J'И.

лює, нацає CHD 'В :І}ОІбіУrі.

ІПР·ШfІнуть

В. ТРОХИМЕНКО, громадський кQреспондент.

і'НО­

Кочове

наро,дом

і

йото

МОН>ГQ.Л!>С!>КИІЙ

на род

:На<ЗаІВЖ.І'И

Ж·И:ТЛОІВе

Q

2

стор.

Q

Добр~е

кра­

ІПРОВОд'ЯТЬ'СЯ ТОІООJрів,

тІУрговелмюго

бtуд::ІВІНІІІц;І1ВО.

З

і

р•о,к:у ІВ :р':ІК КраІСИ­

-:В.еЛИ 1 Юі ДОСІЯ.ГНЄІН 1 Н.Я МОНіГОЛ!:ІСІ:JКО:ГО 'На:р'!Уду

даІр:ства готують уІJІІ:Івер:еrrтеrr, педаІго•гі,чний :іІН'СТИ11ут, техІнІіІКУІМИ. Ба1гато юншк,ів j дJіІвча·т

І У музеї В. І. Леніна в Ула,н-•Бато:рі.

-----

В:БОЗИЛИСЬ НаІв:::ть ГОЛІКИ, СТВОреІНО

ЮТЬ НаІ)'іКО'ВО-ІДОІСЛі'дJНі зети,

н а:вчаютьс.я у вrуз·а,х Р аІДЯІНІсі.коІГо Союз,у та

·:rНІших ссщі:ал·::ст,иІЧ:НИІХ кра:їн. У·с,п,~шно пр:а:цю­ заІК.~ади. Рііщною :мовою ви,даютьая ;к.нити, га-

На'Р'ОідіН.а. Рооп)"бл:іка

овоею

миролюбною

пол,іти:кою

зшн·о•ювал а .вел ики.й м і.ж1н аІР·ОІдНИІЙ а1втортет, ,вона. є чле'НОІМ Орта:н,іва­

rд'.ї Об'є,дна.них На,ціІЙ, де твердо і послідовно під:т:римує Радя:нс~:окиіt Союз, ·наі ІКІраЇІНИ С·Оtrіалізм:у в їх бо:рат~с~бі за. ~мир в усьоІМ!У аві11і. НОВЕ ЖИТТЯ

Q

Субота,

11

заВОДУ

машИІн·обудуm:ан­

СЬКО1fІО ю·віл.е:йного року_ План р·еаtлізацн 1101варuюї пр·~УІКІЦіі ВИ'КОНІШRИЙ Н<І. 105,2 ПР.ОЦеІНТа. fірЮІДУКТИІВНЇСТЬ ІJІраІЦі П\)ОТИ минуло'J)ІіЧ'но:ї зроІСла :на 6,2 пр.оrцент.а. Поrнащ защцмшя зда­ ню де,р,ж,шві .вИІр:о,б:ів

1fa 3 О О

ти­

~r.лч :карбоооащіrв.

.ВеІJШКУ рюб:оту ПР·ОІВеЛИ Т:ОрГ­ М<ІШівці і ІПО ОСВ'ОеІІ'ІІЮ НОІВ·ОЇ

проду,юці'ї, :ПОІПИ'І' на яку ·весь ЗІ]> 1 ОСтає_ Уже :вW!равлено .ЮООІІІераrці:Ї пе,ршу

ДЛЯ ПО'І\/)00

Па!рТ'ЇЮ ПаJВІЇіJШЙЮІН~В ДЛЯ В'І'О'Р­ СІЩJ.ІУВИ:НИ, ІЮЧа:І!ІСЯ М<1С•QІВJІІЙ ВИ­ nу:ск стояк.оопх пЩоwів. 'l1ІУргове,льні ормнtзащіі У·к­ раЇІНИ оде·р,жа;ли ювасні бочки, ІИІІГОТОІВЛе'RІfЯ ЯКИІХ ПіДІІ1'/)И€М­ С'І1ВІО по·чал·о теж у ЦЬСJІМУ році.

Іх у-же

випуще:но 200 штук.

За. всі'М цим сто:їть нашюлеr­ шmа :п;р,а:ця р·обіт'НИІКЇІВ, які пр.аІГІІ.УТЬ ІІІНеІСТИ ваJІ10ІМ'lіІЙ ВКІЛаД

у ДООТРІЖО:Ве ВИК•ОНІІіІІІНЯ n'ЯТИ­

ЖУJрІНа'.1И.

МоІНІГОЛІ>СЬІКа

к,олектив

ня у пе,ршаму 'ПІЇ·вр,іJччі ле:нін­

чае

про:ми:с,1оrве

ШУІ'РУІдИІвся

еІЮШtе:рИМеІНТJалЬНОГО

,j •В галуЗІі культури. С11во:реща овоя наІЦіо­ Іна•л~:она інтел'ІГен:ц::я, се:реtд на1селення лік­ ІІй»овшно НЄІПИ:СІ>МеНІН<Ї:СТЬ. У •реСІПубліці ПО­ над 400 шкбл. Кадри ІЦЛ>Я на:родно.го го:апо­

Багато·р::ч.ні ,непорушн,і бра.те.рІСТІВО і союз монгольського і ра,дяпІ­ ськ·ого 'На'рО!дІ'rв витримали всі ,аипробуІванн,я в ми:р.ний і в воє!lний ча,си. За дОІПОІмогою •с.воїх :раtдяІнських дрrу:ЗІjв мон:гольський народ став на шлях бущ.і:вництва. соціюІ1іЗІМ'У і до,бmвся 'Великих уюпі'ХІ'Ів у ,р·озшит,ку екон·омt:'к·и і юу.%т:ури, ·В піІд:вищенн,і :до.~робуту. rоу.І'И ДО ре>БОЛЮЦі•Ї

НОВУ ПРОДУКЦІЮ

30-·40 процеонт.іІВ. ве.1ике

ШУЛЬГА,

ОСВОІЛИ

ПУН:К'ТИ.

ВЇІрНЮІ LІіИ\1 ЗЗІПО:Н:ТаІМ.

У МОНГОЛіЇ,

Н.

YY1'1"1'1'1''f

в:шаЮТЬ і '1ЮО•рядко,вуютооя :мІі·ста .і на:селені

радЯНСІ:JКИ.М

ЗаЛИІШИІВОЯ

на

У Nр·а,їні :ае,деться

велИІКНІМ дірутом

Ком·)"нkтичшою ,парт•ією.

ІВИІС'І13іВК'И-ІПр!<ЩаЖі

rо;апоща<р:сЬІкої -

В. І. Ле,н·:,на. В,:,н учив сво.їх спі·ВІвітЧИІЗ'НИІКJіІВ З

1\І.М'Зі3ИНі

ще

:юолектив

Р•ІУЗІВ'И'j'ІОІК торrіІІJЛі.

НИІnуюк пром·ислово·ї про.ді)'ІNІJJ'Ї пе,редбаче,но .збіІльuшти .на 70-80 п·роцент:•в, а а'.л~>сЬJко­

па1р"11jя. Ії оргшнr'Ізатор ,і ,вож.дь мо•нгольс~с~ко­

ПОС"І\lЇDНО З'МlІU!НЮВа:ТИ ,д,ружбу

ще. В

пр:ащювати

весь

СОІUІЗІМаmаJНІНJІ, аналі3У'Ють:ся ме­ ТОJДИ О:б'ОЛУ'ГОВ'}'ІВЗ;МЯ ШЖУІІЩіВ_ Все це П013И'ТИВІно ВІПЛива:є на

:СОІТІН•і :оуча:ани:х nідіприеМІС'І'В ма,ши:нобудіrв­ .ної, nірНИЧQДООУJВІНОЇ, Ле:ІЖОЇ та ха•р'ЧО'ВОЇ ПІР'ОМИ'СЛі'}ВОС11і. У КІР'аІЇ1 НІі на.лі'Ч')"ЄТ!:ІСЯ понад 30 дер•Ж>ГООПЇ'В і• бЛИіЗ'ЬКО 300 >СЇЛІ>СІ>КОГООПО­ ІдаІрІС!>КИlХ об' ЄіДЩаІНЬ. У 1970 po:lJii т.руд!ЯІllІ!і •республ'і•ки за.вер­ ІШ)'ІКЛЬ ІВИК'ОН.аІН1НЯ Че'ТІВЄ'Р·ТО.Ї п':ЯТИрІЇЧ•КИ.

Ве.1·И1Ка ЖовТІне:ва со,цІі:ал'kтична ре,волю­ цД.я стала МОгу'1'Н•іІМ ІСТИІМ'УЛОІМ ДЛЯ ро.~ВИТ'КУ нац·:о:НаЛЬНО·•ВИЗІВОЛЬІЮГО руху В кра>ЇН', Я>КИЇІ очолила Мо:н:го.1ьська на:род!ІЮ-'РЕ'іволюційна б)"в

ЩаміІсящя

збир<~.€тЬ>ся на. «Де·нь :ІІІр{ІДаІВ­ ця», де пj(l!Jб·ивают~с·я nідсумки

Народної рево.JІюціі в Монго.JІіі

життя, тяжК'а п.ращ·я, :злцдн:і та.ка була до.1я ара,ті·в. ПоІНа:д 90 процент1ів на,се-1е.н­ ІН>Я не .мало· оовrі:ти.

го на·ро.ду Сухе-Ба:тор

ІВ~а·р·і'в, :віJІЬІН.ИІЙ ДОС'11У1П ДО НИХ, [І 1РІЗЩЮG CTiJI pi(J:JIOP•(}IO 'l1K<l!HИ11 і цеос НІМJЇ!вфабрИІІVа'ІІіІв в уніrвер­ ма:3і «ПрИІвІіmний».

Цe:wrpa:JШUO:Ї СІП!і!JІКИ СІПОЖИВЧИ:Х 'МВІа:р.ист.в СоюІзу РСР, а дирек­ тор Г. Ф. Л:lіб·к'о юІБіJІеЙJЮЮ Лочеюн'О'Ю rj}ІІім:отою пра'В'Лі:ннн УІ:ЮООІПООіJFКИу ·В'іДІІЮВЇДЬ Н'{І. ~j ВИС•ОКЇ від~ 3НІЗІК•И :драіЦDВНWК.И універмату

~е~ний у 'ВИІГОО'ОВJУ.ШІ'Н.Я продуюцtИ трущ. В01на окри­

Мо,нго:'ТЬс·ько•ї На:роІдJної Ре:сп)"бЛіІКИ овоє .вели1ке ов,ято Де.нь пере·моrги На:родJної революu6ї, ЯІКа щій()нилась в І921 роді. У мин:улому це була ІВ:~дістала· к~олон:іаль­ кра·ЇІНа.,

В. І. Леніна

к1ошжтwв ценmра:льн:иго у:ніІве·р­

ІІJер:Ма'І'У на:fІОJроджений також ЮІВ1ілейНІ(}Ю Почесною Г·Р<ІіlІJОТОJО

426 тиеsrч кар­

дУ\Кти:вність :праЦі цроrrи мин,уJІ:ОІІ'О .pOOty ·зр.ОІСЛа на 17,5 П]юцента. М&йже 'Віс.Я Щ)О'ДУtІЩЇЛ випус­

перемоги

ВUJJJ)ЮІВ8ЩЖуюТІJСЯ ІJІJ)ОО"р.е!СИВНЇ фо;рми т()Іj}rімі: ВИІКлащшн:я то­

з

'вої СJІ~ВИ У ЮООІПІООіЛ•КИ і j}е·С­ ПУ1бJFЇІКr3іНІС~КОО'О комітету ПірЮ·ф­ сІП~~ки праJЦDІ!ІНИЮіІВ де:ржаJВІНОЇ то;рrімі '1\а стоживчаї кооІПеІра­ цИ. Іtоіле.КТИ'В ІП~аІЦ'DВНUІКЇІВ уІНj­

м~шсоtно постУJп.ают·ь Івир;оби і в МlW18J3Ини ·на.шо­ ~елі ЩЯІГУ

100-:річчя

:мату р:а.йшюживоrrіЛJКи заІНе·се­ ний до Ле,нінської ІЮниrи 11РУдО­

вер1х·ньоrо дwгячоrо трwк·QІІ1ажу, че,стю лко.ї до·ро­ жwть

матем.а·тики

Текют Іі фо:то в_ Полотняка.

Ч ер:ніrr'ЇІВІСІШ у, ЖитомирсЬ'К'У, Дні,пр·опе'l1р'ОВ:СЬWУ, ОдеІСЬ·КУ, ч~Р~·а·шку, 1\іір.оволрщдІС'~Ку, Зruп.орі3І>КУ, Д:о,н,ецьку

м::юце ,вчиrrел.я

говоря:rь про АнLдрІ''Я 0\Іеляно,вичІJ

:Вироби, ВИІ!1()І]'ОВJН~ні б·рова:р·ськими ТJНІіК'ОТаЖІНи­

В обстаІНОІІЩі ВеJШІКОЇ .ПОЛІЇТИЧІНО! І тру­ fОІВОЇ аІКТИlВІНСіСТЇ •.В:Ї'ДЗ'НаЧаЮТЬ ТР'Уд61Щі

•На.

зна:йшлося

На фото: кандидат у члени КПРС А. О. ГРИПИЧ.

ЧУ'дО>ві рооі'І1Ниrцl,

.JІИПНИ-День

!(оли

ОуІМа':ІНІНИІЙ, праІцьо.витиіі, -

-

· :юається ШtРШИМ с·ортом. Не~Рd\цік{) wa щщресу під­ Іприемс'І1ва нащх·о1дЯть XOP'ffi!Ii ·ВІЇ1ЩІ'уки віtд СІПО.ЖИ­ ЯJ.()MaJpiOK, ІВ<l!Ч~в. А це :на:ЙвИІЩа ШІ.І'ОІР'ОІда к~олеutт:mвrу :Ja вкла­

фаіі'ірИІКИ.

а

люди.

жіночі РУJКИ, ·ружи мшг~рі·в, ЯІ&і JJ.іІКJІуються, щоб

стruвшшо пон<ІJд

~вч~вся,

то.м у члени КПРС.

ЇХІНі д'іТИ були 3і :СМаКОМ ЦДЯІГНеІНііІ. 3<ІJра;з ХУ\Ц>ОЖ­ НИКИ ГQІТУ·ЮТЬ СіВОЇ НаІЙІК·j}аJЩі :ВИІР'ОІОИ 1fla який ·в~щбУ"дет~ся ІВ Києві_ На :ІJЬІо.му бУІЦе пред­

ПQІрОШ

·мет.аІіІ'УІ])ІГії,

ІВ К:улаІЖ~нськ,ій ·воІсьмирІіІ<DнІuй школіі, ІПJЇІШОІВ на• ІПе(!JіаІголі:чшу роботу. За1ра1З МОЛОДНІЙ оВ'ЧИ:ТеЛЬ ПрОДОІВЖ:ує НаІБЧаІНІНЯ На 5 lКі)'.рсі ун:і:вер­ СІfте·ту. Знаходит.ь ча'с і ,для лрома!,L'.·сько·ї роботи. КоІМ)"іі'і'сти pa:д!ro:c-nv «3аря» вияв,или т. Г:рrщичу :ви:соке доВІ:Ір',я. Иого при,й:н:я•то ка,н,диІда­

жеІНІНя.

·За шkть мk.mцьв ювіWІеtйного

«Гущуuтк,а» на фабрич:н1й JrУІД·ОіЖНій ращ'і заІслу­

ІПра­

слюсаіРе.М

на,nо·леrлишо

ОблlІ'Ч'Чя у 'В'еі:х )1СМІіІХІНеJІІі, .в оч.а;х світиться збуQ.І­

прwвда ж,

в ої н . . •

роки

на. За>ВОд!і

окрилює

в:д

мети демобі-

'КОІВ'ОЇ

3.ахюшленІНям .вwrу,юн.ув:

На

ДО­

:роз.губи:вся,

Іцювшв

тruжнwй костюмчик.· Од,JІ!І'НІУІВШИ ЙОІ'О, ~л·иrrчик 3

Ой, ~а .mки:й косrгю:м юра·сИІвий,

Не

ВІ~дстушrв

Чоти,р·и

ко:rрі с:воою пРІаJЦею прин;осять вешту р.ruд:ість на­ шій м.але,чі. Лк приешю, коли йцеш tвулиц.ею, а ншзу:с'І1річ тобі шюпішають ra,JШO :вбрані діти.

тату?

На'В'Ч3ІН:Н.Я

не

ПРИХОДЬКО,

швейної фабрнки.

споживачІв

В.аТІЖО І!11JШВ1В малюк,а Д•О\ДОМУ З ДИТЛЧ·UГО КОМ­ бінату. На ст·олі сина че'кал,а ІПОК'УІПка -- Т]mко­

1Ж!~ТИ

·

ПРОІ.'J:ОВ- :

~~:,ддІ'JІ.

.Іюлсн­

-------------------------------------------------------------------•

Вдячність

уНІіІВеjрІСИ-

ІВЕ'ЛОСЯ. ПЩсту:ана хво,ро:ба. зм 1 усила Іnереіітн •на заочний

секретар _комсомольської орrанізаці'і Літківсько'і

ріІн, зnі,д:н.о ІШИХ за ПіІдвищення пр01дун-

Ар-

А.~е

ТИІву.

Г.

вчите­

ТЕ''ТІУ.

СТ3ІЦ,',QІН3•р,j

Іне:дуть

.Jкього

n,~е,ка,в

Ра'дІЯ:н·сь1<'і.й

·Жа:ВІ!ЮГО

'В'.У молсtдь, а ·їt служа.ть при­

швей­ хоро­

ших спра1в, почИІНІань. ВоІНи 'взяли кО!щре'Іші зо:бав'.нзання ІНІа 'весь раХІ:У1НОІК

О.

ба['аІтьох

·стати

ІМ:Н ПОСТУШШ ДО :КИЇІВС!>КОГО ,L'е'р-

М: Нри­

ІВ•;ІЦЬНу,

Гри1пич

ле:м. І1ісл.я слу.жби

·НІра­

тс,сті проду!к·ц.Lі досягнуто єІr;r;ншvІ.ії по .тІжшинах на 0,4

Як ннн;и

БереQRЛИІВе еташлеаня ІКОм-

наших

Ашщ·рій

щих ІВ!~ро6нИІЧІНИІН:ііІв Г. М. Пуш~рну. К М. Мехед, Н:. К Марсь~у, Т. П. ГшпсІненІю,

павні:й 'СОбііІваІртості на 16 ти­ сяч К·<Іір:боrваІНЩі.В, ІВ:НаоСЛtіІДОіК ПЛаJНО,ВОГО З'Н!!ЖВНІНЯ СОбіІfШр·

ДО­

:на

за­

сер!ЦЯ

ДИТИІН(::Тва·

ІмрІ'ю

ОНОЄ

БЇдда•Є

ІЦВН:Та

ІНИІцу:ще:но

я~і:й

В·Се

СІВОГО

G

шту:к піtдОІд!і.нльнИІк;,в.

rB очах дитини -

д:уші,

і еІне;рmі.ю.

електро­

МадЮіК ЩіІЛИЙ ІВеЧІі:р

до

rПРИ'ОВ'Я•ЧіУЄ

Вже .сього~НІі хочеться за­ певнЕ'ТИ, ЩО ПОСТ3і!>ЛЕ'ІНі 33іВ­ ,д3ІНІНJ'! буідУІТЬ ПО:ВІН!і:СТЮ ВИІНО­ ІНЗJН'і. В ЦЬОІМІ,У МИ МОЖеМО

;щmК,QІВО поши:ти 40 шту:к чо­ лсІЕІ:Ічої СІіІлжши, 100 шту!l наrВ'олочок падушкових, 20

-

'РОІЗПОЧ!fНаІЮЧИ

'f'Р'Уід0'ВИЙ ШЛЯХ, обирає саме ту,

.Всь01го ж за п'ять місяців цьото, юві·лейно,го, ро.ку ком­ ·ОСІ:vІошщя:ми :піІдприємс'І1ва за 'РЗХІ)1НОІК П1 іtдJВИЩЕЧJІНЯ продуК­ 'ТИІНІІ-ЮС'ТІі П,РаЦі ІНа 0,3 П!рО­

мас

:З:vІОГу

голон.

і·з

:НаІС,

ІіІНШаЇ біЛИІЗІНИ .

Резу:лІ::іта,ти не .за,барилася. УЖ•е ЗЕ'ІКОІНОМЛЕ'ІНО 4 ТИІСЯЧ·і ко1'ушок на суму 0,3 тисячі ·ка<рбона:нфв , сотні ме'І)рі:в ЩО

ШІВ>ейних

фв,

ювоем:у ц::ка,в~і і по1'РІjбнІі:. І кожен з

Н3,ДПЛ:ЗІНО­

МіІв ·машшнноrо ма·сла, значну

енер:Гі'і.

ТКаІНИІН,

<СЯГТИ eHOHOIM.i:r ·ВІіД

ІВОІГО З'НИЖЕ'ІННІЯ собЬварТОС'J'і ІВІ~рОібіІв .на 3 тисячі .па(рбОІВІа;н­

по­

про

,ТИ\ІШОІС'І'іі ІІjраці 'НаМ'Ї'Ч€ІНО збільшити ВИІПУ'СК цроду;кцїі ІЮ\ 34 Т1ЮЯІЧІі ,н;а,рбОВсШЩЇ.В, ДО­

ІВО:ЛИ'ЛО ЗаОЩЗіДИТИ з.а 5 Мі•СЯЦіІВ 6 ТИІСЯЧ КЇЛО:В.аТ-ГОіДИ'ІІ елег;трое·нергії, ЗО кі:логра.г;.ільr;.і,сть

еконо­

зwраз

с:таІвили

ФУІР'Н:іт,ури,

на

ДО ІВИІКО­

ІРИіСТЗ!Н'НЯ електроенергН, ма­ шиrнІнаго ма1сла., швейних го­ лак та і:нши.х ма;те'РіаліІв доз­

обгсш.ирення Листа ЦН RПРС, Р<!ідИ Мі:ніс:11рів СРОР, ВЦРrПС :і ЦН: ВЛН:СМ

~верта,лаІСЬ

фwqрИІІШ

І.снує ба,гато р,ізuюма<НІіrruшх профе­ tс:,й. В:сі !ЮНИ ПО

рІі"І'КИ. д- ТАТУР, rолов:н.ий економіст заводу.

липня

1970

року.

о


:::=:::::::=:::с ТОР ІНК А

ТВ А РИ Н НИК А::::::=::::::::

Рішення липневого Пленуму ЦК КПРС-в життя На

Пленум ЦК КПРС вимагає від партійних, радянських і сіль­ ськогосподарських органів, нерівників коnгоспів і радгоспів рішуче усувати хиби у тваринництві, забезп1чити пі,.вищення продуктивності худоби і ,птиці nри одночасному зростанні їх

них ДОЛ. РВИ

,., "' "'""" ~5~

поголів'я. (Із П останови Пле<ІІІУ·М:У ЦК КПРС в;іІд З ЛИІІІІН•Я 1970 рСЖІУ

Доя, рКИ, .НаІJВИ ГСJ<С.ПО ." З'Р•СТІВ

« Ч ~р,ГОІВ.і ЗЗІВДЗІІІ'НІЯ rПа;р'ТіЇ В rа .•~•у:з.і С';ЛІJС!>КQГО ГОІСІПОіда;р'С'ГВа.» ).

-

:t ~ ~Е

Доярка радгоспу імені . Щорса Галн­ .ка Олексіївна Грос вже не перший рік йде серед право· фЛІІJНГОВНХ району. Особливо великих успіхів вона до· сягла в ленінсько· му юві.лейному ро· ці. За півріччя на· доїла на кожну корову по 2200 кі· лограмів молока. Натхнена ріwен· липневого

Пленум у КПРС, ,вона

о

"!<;

r.

нями

о

ЦК дала

слово до кі.нця ро­ ку надоїти ще не менше 2000 кіло· грамів молока .

На фото: Г. О. ГРОС. Фото А . Коза:ка.

(

Какун т. «ПлооюіІВІСЬКІ~Й») Ряба О. П. («Рі)ІсаІН.':вськиіЙ») Строкач r. А. ( «ПлааюіІВСЬІКИЙ») Пнльтяй М. З. ( «Ру:са•н,і;всикнй » ) Швачко К. М. (Кали: т , ЯІНІСЬІка) Бобко М. М. (Сем и;nол;к(ІВІС!>І<а•) Какун О. А. («Плос.к•'ІВ:ськи·й» ) Батюк Г. М. (Сем.иnол;юіІос t>ка) Ков~асннська О. М. («Т•рЕjбу:Хі''В'СЬК ИЙ » ) Tontxa О. О. («Плос.К'іІВІсt>кий») Герасим~нко В. Я . («Велшкщ~и;ме:р.») ПластнлІ. на Р. r. («Р.уюа.н(ІВІСІJКИЙ») Захарченко в . «Плоюк•:ІВСІJКИІ Й » ) Волоха О. І . ( «ПлоюКі~ВJСІJК!fЙ») Цьомка С. І. (Бо,г.даІНІіІВІсІJка) Крисько М. П. ( «Т;ребу.х.івськи;й») Коваленко 1. М. (КалигrяІІІtСІJка.) Ряба А. А. ( «'Ру• са,нІіІвськи,й») Малюга г. І. (« Плоюк.:ІВІСІJКИrЙ » ) Стасюк: В. М. ( «Плоок.і·ВІСІJКИ.Й») Шелест Г, Л. (Калктя•ІІJСЬІка)

r.

(

Грос Г. О. (.:,мен'і Щор,са)

МіщеJІІКо Є. П. («Плос.ю:Івський » ) Семенюк О. Ф. ( «'Ауt.а,ніtlВІсІJкн.й») Булах М. І. (Се.м·ишол;кmсЬІка•) Кобзар О. С. (Се.м-и;полr юі:осЬІка) Сергієнко О. К. (;імеІн•і КІі,рова.) Теплюк О. І. (БогtІІ.ЗІНІ~ВІСІJка.)

•2808 2792 2684 2628 2577 2560 2518 2482 2475 2401 2399 2312 2282 2272 2258 2252 2242 2240 2240 2227 2215 2200 2166 2.146 2094 2080 2060 2054

Ратуwня Н. І. (ФКрасил;іоськи,й») 2033 Розгонона В. А. (Калwrян, сЬІка) 2024 Колутнищока Є. М, ( « Р.усаІНІЇІ ВІСЬКИЙ») 2000 СтрQкач Ф, А. («Плоо'!(,і,вськигй») 1991 Рак «·Р\уІса;н,'ІОСfJК,ИІЙ») 1960 СамоJЮвалова К. О. ( «Т, реб)ІХІUВІСІсJКИ1Й » ) 1958 Борнwполець С . В. (•Ї•МеtНІі К,і•рова) 1955 Проценко Г. Ю. («З.оря») 1950

r. r. (

UЦоб надої зростали В д• ОІПОІВЇ\Ці Ге~нералЬІн:оrо сек:ре­ тушня, Н . І. ЛоріЩІОІ!іКО, ле.н100 та ·і• нші.

r.

п. ПаІв~

Га:нна Папшnвна Патл~wко пра­ цює долрюою ЧІВtе'j)'І'Ь етормччя, ста­ ла досВІЇід'ЧеІІЮю роібі'rtницею, ·~ай­ стІЮм п~шооо ·клwсу. Вона заІсто~ на;х іnте,JrеИІВІНІ()ІІ'О МОІЛ·О•ЧНЮ'ГО тва­ ·СУВІада іJ!Ідив~д: уальну гО!ДіЇJВлю ко­ РИІННИЦ'І1Ва .ц'ов~с'!1и середній р.і,чниЦ рмв 3а'КJРІ1пде. н.(}ї г.рущи. ОДІRііі ко­ JМtдій 1на корову до 3500-400() ронй дасть 6mьше зеле'НІ()>Ї ма;си, кіІЛО'І1j)Іа·мЇ;в. T1aJKe 33JВД~НІНЯ ПіД СИ­ :ЩРУІГЇЙ КЩІІ~юормі'в, третю на­ ЛУ і '!1ВЗ!j)ИіН:Н.И 1 1\<\ІМ РЩДГОСІПУ «1\;ра­ ІПоіть п~ЙІЛІОІМ. Коли ТВІС\І])'Ина ::tан~­

ІП()ІКОіТЬІСЯ, то Г<ІІНІНа Паівлівна все

•Нро() певний ріст сві:щча.ть і такі ::tробить д~я roro, щоб •ІЮНІа вві~ циф{}и. Пrоатарhк надій · на коро()­ йшла. · в :оорму і Щцщ.wа.ла .все мо­ ІВУ станош·ив 2460 кілограмів мо- л·око . 3а минулий рік тоо. llаJВЛе'Н-

ЛtQIKa, а ·ВИХЇІД ЙОГО на С'ТО Г~КІrа- ·KtO НІаД'ОЇіЩІ. р~в угFдь -

1927 1914 . J88б !88З

r.

т. афя ЦК КПРС тов. Брежнева Л. І. на ЛИ!Jj}Jе-вому ПленУІМі ЦК ЕПРС gрОібЛІ еQЮ ІН<І.ТІОЛОІС на ТОМУ, ЩОU до КFІЩЯ ~уmІно·ї п'.яrrиріч'КИ в ІІТР' ИІМісь.ких зонах та інших рай· о­

СИ.Лі:всІ>КИ'Й».

Вірич М. П. ( «Руtа;НІіосІJкИІй») Камінська Н. Д, ( «Т;реб)'ІхІіІВ'СІJКИЙ» ) ~ожай Н. 3. («Зоря») Лесик О, К. ( «Плоокі.оський» Логвиненко 11. (<~ ГоголІіІВСЬКІІІЙ») Корнус В. Є, (Кали·nя>НС~>ка) Лесик Ф, ~~плоаюіВІСІJІШІЙ») Журнбіда С. Ф. («ТІРООУІХІ)ВІСІJкиrй») Соловей А. Т. («Руса:нІіІВІСЬІІШЙ») Кукшин Є. Т. (КалитяІНІСІJКа') Сом о. г. («Треq'у"Х<ЇВСЬКИІЙ»)

Ві(д Ко()Ж1ІЮЇ

ltOJIOBИ

\880 1876

t. (

!8б9 І86З !8б0

Гордієн.ко Н. Ф. ( «КрасиJІJuвськигй») Юрчен.ко К. Ф. («·Р.уса:н;ЙВІСІJки•й») Постол М. С. («Вел.шкощшме;р:с~>кий») Топі ха І . ( «Р.у:саІ~і'ВІСfJКИ:Й») Колутницька Л. М, («Руса,нб в•сик~tй») Талаш О. А . («ГоrолдВІСІJК,ИІЙ») ЛнтвJІ:НеJІІКо М . К . (ПІмен;іо J<іі'рова) Назмієва У, К. («ІБоqр•ИІUіfJК·ИІЙ») Гал11цька М. Ф. (hмe:wi; Юrрооа.)

r.

С. ЮХИМЕНКО, бригадир ферми.

629 257 602 501 34\ 208

!260

477 497 468 587 5бІ

493 468 5б5

517 455 53 1

352 307 348 411 323

па.вленко г. П.

Л нтвн.н О. 0. ( « БобрІЩІ>К•И•Й») Нещерет О. А. (Р·уtаrнІі;оськ ий ») Лнтовчен·к о Н. І. («Го·гол :r вс~сJКИ.ЇІ»)

Менжега М. Р. («Кра~илй•вс~;ки•й») Вага М. М. ( «ТоrолІ:ос~:<ки.й») Дяченко Л . К. («РуІС ЗІНІ'!ВJС ІJКИЙ » ) Ковбаса к. Г. («Р.уrсаІІІІ :ІВJС.ЬІКИ· ЇІ » ) Коваль А. Я . (.і,менrі К·і•рова) Чаба.н М. П. ( «Б о5риІцькиІЙ»)

(

r.

481 284 418

479 478 455 468 45З

258 350 Q57

411 426 453

2'56 444

387 461 408 447

Q49 4ЗО ЗЗ6

445 42З

44У

410 З44

1714 ЗбО 1712 401 1708 2б0 1707 443 1704 З75 1700 452 1700 З8З Зr10 1692 1690 446 1688 ,459 1684 421 1681 40З 1681 З5З 1659 4ЗО 1655 389

ПТАВZИИЦІ ПтаШНИІІІІі·, ІНЗІЗВИ

452

483

17б4

І7ЗІ 172З

(

393 5{)4

474

(2.77

1744 .J742 1742

Ткаченко М. А. ( «Вели.кw~tмер,сь.кні'І>>) К)'кса г. с . «3ОІР·я») Прокопенко Є. М. (. 'rме<нІі КІі:ро.ва) Левченко Є. І. (.Ка:литян;сІJка. ) Лук'яненко К . І. ( «ТреqуХІі!ВІський>>) Птиця Г. І . (.;;ме,н; ;r Щорса·) Рогач О . М. ( <~ Кра;с иЛіі•вський») Ковбасннська В. П. ( « ТІребу.х.:rв.ськиrіі») Соловей Г. М. («.Р.УJСЗІНІіІВІеький») Колутницька Г. О. («РУJса.н·іВІСЬІКИЙ») Матюшечкіна О. М. ( «Го;rо·л ·'ІВІСtІКИоЇІ>>) Хамбір г. о. «·Ріу;са•нІ:Ів•СІJК·ИІЙ » ) Мироненко Г. А. ( <~Велшкодимер.») Фесюк Н. («Р'у"са;н,'ІВJСЬ!КИІЙ») Москаленко К. С. ( «Кр·аІсил,';вс.ЬІки-й»)

623 464

Q94 335 448 421 454 396 442 477 411

( «Кrр.аІ()ИJІr:ІВІСІ:ІКІfЙ»)

1787 178.5 1778 1777 1774 1774 1771 1770 1767 1767 1766 1764

.rооп01дарств

Репету·нова Л . О. (.К:и•ЇІВІСЬІка) Компанець М. Є. (1п. n. з. Ау:дJн,я) Нагорна Н. В. (ІП. ІП. з . .р.уд,н.я) Труба Г. С . (ПуХІіІВІС~>ки:й ІІІ . ІП. р . )

139,8 1.134300 139,6 981634 !ЗЗ,5 94571 129,7 337600 129;3 114440 12·7, 1 893000 125,4 З45756 123,5 901600 122,3· 895400 120,7 171428 120,7 171427 120,5 89641 1<1 7,З 294034 J,J7,2 580361 113,0 300061 І J.3, О 300061 112,.2 3.11612 ·1,12,2 ЗІ!бІ2 110,2 304752 110,2 304752

Ковшун У. г. (ІП..ІП . іЗ . •РІуtдн.я) Трасковська н. г. (КІІІЇІВІСІJКа. ) Слуговина Г. И. (ІП.ІП . ІЗ. Ру:д•ня) Мозгова В. М. (Киїос~сJКа•) Черната Л. К. (КиїІвсІJКа) Понома.р~нко Г. О. (Л .ІП . з . ~н.я) Пономаренко В. М. (;п . ІП . з . .Ру:L'JІ>Я) Шевчук М. П. (ІП.ІП . з. Ру,дн·я) Гайова Г. Я. (.КалитяНІСІсJКІ!і) Кеуш Н. М. (Бог.даІНІ1оська·) Макаренко К. О. (Ка.л·ІІІТЯІОСІ>Ка) Юхимчук Л. Х. (.Ка\ІШТ.яІІІ1СЬІКа) Розсоха г. о. (Кал·ІІ!'І'ЯІНСІJКа•) Кудін г. м. (КаЛІ\''!'І!tІНСЬ1<а) Воробей А. К. (Ка.лиrr.я.н:ська) Скиба Г. Х. (КалwrяІНІСІсJКа·)

Виконання плану виробництва і продажу державі ,продУ'КТі•в тваринництва господарствамн району з І січня по 1 лн.пня 1970 рсжу

,paщ;rociJI ((ІJ100"МВВСЬ'КИЙ» )"ОПЇШ-

146

З46

піврічний nJaн!

554 цеюгне;ри, в ми- 3285 К;ЇІJюлраІМ.Юв ммоха, за шість ІНУ:ЛОІ)f}' ,рющ.і, ВЇі\іІЮВЇlJ,'Н.О, 2679 і МІЇ~ЩЇ!В НИНЇІШНWІ'Q - 1767 КЇЛО- HQ СІІІ\)аІВИІВСЯ З D~'В[)ЇЧ'Н.ИМ заВІДЗ.Н· 661. За ще вищі .пок~ЗІники бо- грамів. 3а;роо ~ОО()ВЇ НІЗЩ·ОЇ від ням ІПРОІДЗ.j\QУ д~РЖ<ІіВі м'JІ'са. При j}еТІ!СЯ К• ()Л~Кf!'ИІВ у НІ:І'НіШНЬО· Му 'ії'Qіj)ОВИ е'І'а.ІfОВЛЯІГЬ 15 ХіЛОГ\)З)МІВ. ПЛ<ІJН, і 136 ТОН.Н ЙОГО [IJ}OIД'aifO р.(}ці. ll ~Pevl у сrщііа·лістичнюму З:)fаІГruнні ведуть ДQІярки Н. І. Ра-

1854 184.9 183.2 182'9 1827 1817 1816 1813 1810 1793 .!792

590 335 554 657 624

Нечитайло М. Н. (;і;ме•н•і К; і;рова) Якуша Г. П. (. ~мен,і к.їр01ва.) Ворона О. Н. (.і•мен,і Щор;са· ) Гузій Н. Г. (Сеююполrк6вс~;ка) Кукшин Г. Г. (Кали:'І'яІІІ1СІсJКа) Радченко Г. Ф. ( « Бобри;цький ») Стацієнко о. Г. ( <~Р)"СаІНІіІВІСfJКНІЙ») Литви·нен.ко О. П. (•і•менІіІ Кuрова)

Назви

'І'ОНІІІ.

господарств

КИСЕЛЬОВ.

€.

tiiiUIШIIUWIDШIUIUUIIIUUDIWIUUUDUIШІIUIWIIIШDDUІІWIQМ-UI81-ПUUIIUUUUIInD

ПОЧ"ЕСНА Бан:wго роНІіІВ Ма;рj.я МиІшт і,в­ на БобІЮ ПіраІЦЮВ.а/Ла доя:роою :в Самишол.кіІвсІJНІlій П"І\а.хофаІбри­ ці . УІрЯ.д В.Ї.ДЗІfШІЧИ\В ЇtЇ са:МСІВ>іД)Да· ний т.рущ високою

нwгорсщою­

ОІРtд:еноІм ТрущСІвого Ч арооно го ЦраІПІСіРа. Як кам)~Н'іІстtК,у її в :ав:іЙ ча1с посла~л.а. П<JіР'І1і:йна орга­ ні:>>а:ІJіія п:раІІ.lJЮВа,ти на птахофер­ му

П''ГаІШffИЩЕ'Ю.

І З НІОІВОІЮ .робО'ГОЮ СП,р.аІЕШЯЛа· ся непаган-rо. А.ле Я!Іюсь на паір­ '11іІЙІн.их з·бо1рах, де обгОІВІ(}рІОВ.а<ло· оя пи:таІШІ1Я ПіРО неза.ювільне ви· 1\ОН:аJНJНІЯ П.ЛІfШІ\У ІНаДОЇІВ МОЛОКа, М.а:р і ІЯ М ИІК ИІ11ЇІВ:НІа 3СІІЯ\ВИ' Л а :

-

Хоч я вже і пе.нсі:йного ві· n,y, та роботу не .д1умаю зали­ шати.. Прощу переtВ<еоти мене ~о:яр100ю . Я доведу, що наші ІЮІРОІВ'И МОЖJ'ІТЬ ·набаmаrго більше !:(:аІВаJ'ГИ

МОЛОН·а..

НоМІуНІі.сти сХІва~ль:но ві.дrу~ну­ ~~ися на З аяІВУ ен:ту<ЗІі,аJСТІШ, бо ~НалИ ЇЇ НаІПОЛ€ІГШІІВ' lіСТЬ, М<ІЙ·

о

Субота,

11

ПРА:Ц.Н

сте:рНІ1ють. І ось :~3 СІ1чня цього РСІІ':У Маjрі'Я Мики'Іі!Jmа вже до· ярн.а. За нею закрІnили 18 не­ rr:еЛІ~в. я;НІ1· бу;ли дуте НИЗЬКОЇ ГrJІІ1ОІдОВІаІН'ОС'І1і. Не розr;убиЛІа'Сь . '11вrердо упевнена в своїх силах, ІSоОІНа

3

ТаJКИМИ

Ж

КQРМаМИ,

ЩО

бу.ли в

гоопода.ратві.

для всієї

ХІ)'ідобНІ,

ІВ KQJIO'I1IOIЙ

ПроміІЖ<Ж

ча:су довела заJКІр.і.:Плену f!РУ'ПУ іЦО 'ВИІЩОС•ерt:ЩjНЬО•Ї Ва'.ОДоваJlЮС'r.і .

А ОІСЬ 'і Pe3Y!Лb'l'i8Jl'И. 3а пІів· .рі•ччя т. Бабію надоїла від НОЖ· НОЇ П€\РВі!С11КИ 2500 IdлO'I'J)&Мl·B ІМОЛОНа 3/НJаJЧ.НІО б.hЛЬШе, НіЖ ІПJLаJНі.УJВа:ли. ОеJ>€Ідньодобо!вий на· Д)Lй на !1\Qрш~у оя;r.ає за 15 кіІЛО· г.раміІв. ф,ЗJюИЧІна co6iJвalp'rucrь цен'І1иера молока ,у травні С"NШО·

ІВИ1JJ,а 11,40 КаJрібаІйІщя прИ 111\ЛЗІНl 14,73 ~wрбаоонця, а в червні •вана ще ООльше зНИІЗИ· .ЩІІDЯ. ВИіТ'рЗ/Nі нqрміLв .на ~я­

цю п;рQд..УJНІЦj~Ї липни

1970

СТЗІНQВИ:ТЬ

року.

0,71

ІНормщдИІІfИІЦ! ПІРИ ПЛІЗІНі

1,4.

За·

ll1pa!'\'ta !Пра!Ці ІНа ОДrИІШЦЮ ~­

ЦЇ'Ї при ПЛЗдІІі 1,31 ЛЮДИІІЮ·д;НЯ етнавить 0,34 .ІLЮДИН10~.а. ви­ rrparra ЗЗІРПіЛМИ 2,25 І{Зjрбованця 111ри ПЛаJНJі 4, 73 НЗІрбОВіа!НІЦЯ. .Проте Є В нас· Oil@le!Мil ДОІЯрКИ, як1 ЗН<ІЧІНІО менше . ~ють мо·

ЛQІІ<а ІВ!щ 3аІКрlіпІЛеаtІІХ ко.рів . То­ ІМІУ й НJе ДИІJІЮ, іцо Соб!Івwртdість

ІНОІЖ1НОГО ценmнера молсжа С'І'аJНавИІТь боваІНІЦ~в. І!\JОІРМИ,

Вшш

ІВиро.бленого кар­

25-30

перевWІ)ра>чають

3a.pri'J!tari'IY.

ВиХІQІДЯІЧи 3 рішень лооІщво­ rо Пле~МІУ ЦК КІПРС, ми ПіраГ· ІНеІМО оое :}р00ИІТИ. ДЛ·Я 'І'ОІГО, Щоб оо.lлЬІШиrги В.ИІробніиЦТІво мооока, зюroиrrw його ІН:ООМО

•I!JC'LX

ообіівщртіеть.

Р·і:в·

11ВЗІрИJ!іНИІИ:ЇіВ на Пра ·

:S()фЛrаІНГОВj' -

дояІ!ЩУ-ІКОМуНІіСТ·

ІНІУ Ма~рію МИІНИJ'І\іВНІУ Вобко . Ю. ЛУКАШЕВИЧ,

РАДГООПИ «ІПлосю:І ВІС.І:>КИЙ» !996 «ІРусаІНІівськи,й» І б! 4 «ТІребух.:•ос~>К И'Й» 1444 ~МеІНІі Щоj)'Са 1402 «КрЗІСИІЛІlІОСЬКИІЙ» 1369 «ООб рІІЩІ:>КИІЙ » !365 «3 о ІР Я» ],2'98 «Л:ІТІк.'ІОСІ>К·И'Й» Н98 «ЖердQІВСІJКИ 1 Й» 1146 «3а;ворИІЦІ:Ікиой» ІІЗ! «І8еЛИІІЮД·ИІМер!СІ>КИІЙ» 1095 «.Гоrо.л:іІВІСІJКИ•Й:о 1087 Разом по радгоспах 1317 ПТАХОФАБРИКИ 17.05 КаLІІИ:ТЯ;НtСЬІКа 129З БощаонІіІвс~>ка

Плем'З ашосі «Р·уr;Н• Я»

Сем ИІп-о•л.ю'ІВІс ІJКа Ки•ї:вська Пу;хдвсь;к И•Й плем1nт а--

.31,9

82,8 476 ВІД 330 86,4 405 84,9 343 79,0 .31 ·5 85,4 З45 84,4 235 84;1 146 .82;1 .206 78,8 239 84;3 .269 83,3 300

і20,1

12'7,3 1.16,4

23,1 :22,9 20,4 115;2 20,.3 2{),1 1}.()/2 127,4 14,6 rl9,0 19,6

102,0 102,8 96,2 100,4 91,5 94,1 90,9 90,4 92,7 100,1

·86,9 227 2315 79,3 !Зб 24,2 1179 81,1 11З 16,8 1175 78,6 121 ;2'5,9

новЕ житrя

ЮІ,9

105

93 128

109,5 96,2 94,8 102,5

• ] .}З

1409

82,7

1326 83,2 1707 ·85,0

167,5 72,2 87,6 100,2 100,0 61,4 104,8 1113,6 74,7 105,9 76,3 106,7 96,3 100,3 912,.1 128,.5 98,5 144,5

137,2

};}t2

38,9

110

103,2

122,2

131,1

264 24,0 98 102,0

110

100,4 106,0

103,9 61,3

131,1

134

-

ІВ б3 р·аІЗИ 19З,З

94,8

СТаІНІUJ',Я

о

1.19,2 103,4 144,8

25,0

· хореп:ро дJУ .ктор

Разом по птахо­ фабрн•ках Разом по радгоопах і птахофабриках •lІМеІНІЇ [(:;;р.ова Цент раLІІьна доrсліЩІна

rоловннй економІст.

о

·86,3 :561

о

з стор.

о


СПІВЕЦЬ СОНЦЕРУБІВ

,-----------------На те.ми .:нораJН ,МІСЦЕ ,н,а,рмже'НІНІЯ Я,ременІка ,к,ом су,во,р•о,го. режиму?! Певн'о', що Пет,ра та Федорова ЛеоНІvда 01дне: •н,:'. ПоІМtСТа? І ІЦе'й пр!fв'іІд в\,lщадає. ВелИіка, Днмер:ка,. Да'та •на,роджен­ Т•ут ,дІі>ЯІВ ВІСЬОГО-ІНа-ВІСьо,го ди1к,ий tня ОІдІн,а-: 1949 р,Ж. Оовrта ~хоІЧ і ЇН'СТИІНtКТ ~верtХІНІОІС11І, JІНСТИНІК:Т ПОр,іІЗІfІа (Іде,с,ять ~ в.іtоім кла10і•в), але ІХИІЗ'уtвд:тися перева•гою в ~силk Ін-

(До 75-річчя з дня народження П. БЕ ЗП О ЩАДНОГО) чжто поба•ЧИtШ, щоб робо­

llt> '1И'Й

hабінет

ПИtсьмен,ниІш

на,га­

дУІВtІJІв ... 'ВИІбLй. Поруч з хниІГами -шахтарська ла:мІПО'JіІ\,а, 6J'Іва­ лий о6уШОІК, qрила .ВУГіЛЛІЯ, Вl-1ДОбутОГО в Го,рлІLвці. Але це н•е ХИіЗІУІВа:НІНІЯ ГОСПОДаря кабі,НЄ''f!У і не да:ни1на МСІ,Щі. Павло Безпо­ щаІдtниtй

'!'ак

~рі,дннвся

з

,цими

а:т.рибутаJмІ:І ,&у;гле;:QобушачіІВ, що без НИХ ЙОNІ!У і ПИіС<J!.ЛОІСЬ fШЮСЬ ввжче, і почУJваІв себе tBi'H менш ЗаіТИШНІО; ,ві,дбери ЇХ і ЙОМУ ЧОГОСЬ

Не

<ВИІСТаtЧаJЛО

б.

С'Пjра,вІді, tПоет 'Не мислив себе, шюю

'ІШО'РЧІіють

поза

шахта,рсь­

ІШм к:ра.єм, без тих, хто ви,добу­ ва•є людям· <<чорне золото>>. Не МИІС"1ИІВ, бо ВОНJа, Т!ВОІрЧ>іtС.ТЬ, Ніl­ ро~ила,сь у шахт:а,х ДоІНбаІСу і ПОіВІНІі,СТЮ tВЦддана ЙОГО ОБіЯ'НИ~1 l:ЛаІВОЮ

тру:фВІНИtК!JІМ.

Вн:ук кр~пака, Паша Lванов (с:пра1вжнє цріІзелще П. Г. Без­ пощадного) з дитячих ,рон:іІв пі­ знаІв

ГtірІКо'І1у .ттwко'ї

долі

Т'аjрської, бе3проовіт1Ні

шах­

СОр'ОІМЛІЯЧИІСЬ, ПОТаЙ ПОІКЛаJВ ЙОГО ІНІа ст11л рєщаппор.а ,і пі,дпиюаІВ­

Бе~пощаrднИІй, чи,

З

ДІЛfЯ ОВІОtЇХ 'ІШоріІВ, ЩУіК,аІТИ ГеРОЇВ -ІП'ОІЗИіТИІВІНИІХ і НІе:ГаІ'!1ИІВ.НИХ, <<'ВИ­ ЛОВЛЮВІаJТИІ» деталі ГірІНИЩЬІКОЇ

бqре:ться

ПОІрОІДИ,

ІВИбі;рІНИІКОМ

ЛаІ:vІПОІНОІСОМ,

ПЛИ'ТОВИМ,

ІВ аІГО!НІНИІКОІМ,

CaJH ОЧІНИІІЮМ. Тут ПрОХОІДИІВ у!НІіІВерСИіТЄІТИ ЖИІТТЯ, Т:у:т Гаір'!1у!ВІаІВІСЯ ЙОГО ШаJG'!)а[рСЬ-

КИІЙ Хара:wтер, зрі,ла до

:НеНаJВИІСТЬ

саІ:>ІОІдерж,аІвстІва,

:вLра

те,

ЩО ,НІаtСТа<НІУ'ТЬ ОВІіІТЛі, Ща:СЛИ:Ві ча­

СНІ.

'І)ут

же, ІІіІд

землею,

на

ШаtЮТ:НіЙ В<аІГОІНtЄ:'І1ці, ІНІа,наІНІТ,аІЖе­ •Н:іЙ ,в.уг.ілл,я,м, ВІі;н,. нрей 1 .цою на:nи­ саІв е:вої перІШі ,ві 1 рші.

Як і у всього 11РУ!д0Іво,го наІро­

,щу,

ЖИІТ'!1Я Пruвла

tкруІто,

змtі:нИІлооя

,ЛрИІГО!рОІВtича ПІІсля

Велико­

го ЖоВtт,ня. <<Моя революція»,--·­ шшзruв

ВІЇІН

і,

ІВЗЯJВШИ

!1ВИНІ11іІВКу

1В руки, ПtLШСІІВ битися на фронти гро:vrа;ДЯІ'НСІШОЇ

ВtLЙІНИ,

В!і;ДСТ,ОЮЮ­

ЧИ НОІВtе ЖИІТТЯ, Мрію про НіЛЬІНУ п,ращю, про ЩаJС''!1Я і сонце.

3,аІКі;НЧИІЛИІСЯ бИ'!1ВИ З внутріш­ НЬОЮ і

ЗОtВІНііШНЬОЮ

,контррево­

ЛЮЦіЄЮ. Нра:ї1на ]]рИІстушила до ;vшрної, творчої цpa~Uji. Сол,да1т

ІввІнав

поІверну!ВІСЯ

ІпристуІпили до че,сно'ї ІПр·а,l.ІJі, ст,али ,вести •но,р:маю>н•ий опооіб життя. Та це бу:л,о ,не.дов:го. Яfк,kь не:руко­

СаІмо~,пjяльність -

за опрruвЕЩЛИІВІУ спра­

ІНа,

ЕІУ.

-

Он СіВЄІТа НІОВОГО предтеча, Он Проме'!)ейІ

Пращ.я ГіІРНІІКа

не з леnких,

ПІіІдИ1РеслювІаJВ поет. Але це цра­ ця tHa себе, ,на ОJ'ІСПІLльстsо, пра­ ця, В Я:~іІЙ НаІдіЗІВИіЧаJЙtНО T,iJOHO Пf1реІПЛеЛ'ИІСЬ

~У,ЖНІЇІСТЬ

і

ромаІН­

вірш П. БезtпощruднОІГо црониза­

Том:у щу:nі,лля у ІНього не просто

па.'ІИІв:о, а «чорні пе;рлИ>>, плас'ти

<<ЗОЛОІТОІ'І1КІа:НJі>>. «ІВІіД Р<JіідОСТі .Х!МІіЛЬНІі», р>аjДЯІНіСЬ!\іі Ша~т,аjрі -

--

ІНе Т'ЇЛІШИ 11,РУJДЇІВІН:ИtКИІ, а << СОНІЦЄ­

р.)'lбИІ» :і ФСІВ~ТЛОНОСИ>>. ВіІРІШі поет,а ЗІВtУЧаJТЬ ЯіК Г:Ї•М'Н

п:ращіі, нк ІВелиЧІна qра:то:рі,я у 'СЛаІву нарсщу, КСІІМІУІНі'СТИІЧ:ної tП<JірІТІLЇ, ІІіД wеріІВІНИЦ'І1ВОМ ЯІКОЇ пе:ретшориІвся і крruй Донецький, <і ,вся на,ша неосящ.на БаІтьІ\іі,в­

ЩИІна.

С,а1ме

тшк

сцрИІйм,аються

ІВІ'Ірші усіх 'nРИІдЦЯТИ ншиг Пашла

БеІЗПОЩіJІДНІОІГО ЖИІТІТЄІВ'ИЙ

і

його

'nВОрЧИЙ

tHa Донбwс,

ба:гаrrий

ШЛЯХ.

А. МАТВЕЄВ.

але

в

'РІЇЧ

я,кщо,

Отже, за•u,іІ"І»

друtга

kтор:~я

Ідимер,сЬІких

ще

і

«.апе,ІІJі'алі­ на

х•у л::,г шнст,віt. Оtцно['О 'Р шзу на ст,а:н­ 'Uііі Бро,на1ри ЯреІме,нІко, •і• ФедОІРО'В ,добре ХИЛЬНУЛ'И і: ПОЇХа,ЛИ ДОДОМу. Та на ~ово<ЇІЙ <СТЗІНІІ..ІJЇіЇ ІВ·іІдч,ули ... ~сІПИ!Р­ то,вий 'Голод. Не добрали, тобtrо! До•би·ратн tпо~ї,хали .на ,с,таІщ1ю Боtбрн.к. Добра'ли! ЗtВІіtдти по;r,али­

с<я ,на, стшнціtю За,вор.ичk

Чо['о їх тfУдИ поне,сло, нев,і:до,мо. По,р:,внmвши,сь з ,незнайомим tЧо,ло­

Іві:ком, ПОІПtросили ,приtгостиІв

заtК'УР'!fТИ..

циtга.рка,ми.

при;к,уІри,ли,

а,

т,qді

Той

П'•Я'НИІЧКИ опращюваІЛИ

ш6 неви,,"и,м,і ві:руси. Фе,дрров З'6Ив ЛЮlдИІНУ, З •НІЇІГ, ПОТІЇМ УІдtВОХ Р'УІКЗІМИ Й ІНОtГЗІМИ <<І~~ДДЯ'ЧУ,Ва,~И» ЇЙ за ІдО,рОЖtІІ'У ПОСЛ'У[1У. IH·atKlille ка,жуtчи, ІПОtбили ні в чом'у нев,ин­ ного

ГірОtМаІД,ЯНИtНа'.

Для чого, з ,я,кою метою? Невже вщруте

заІКОІртіло ІПОЛа,су,ва.ти

до'зволила

б

·опра-

ще

ЯремеНІка 'РаtЗ

Федорова

підтвеІрjджrує

ста;ру,

«Тимкові пригоди».

рове

телебачення.

(М.).

всіх. (М.). Для дітей. 10.00-Кольо·

Концерт.

(М.).

10.ЗО

Передача «Здоров'я>>. (М.). 11.()0 «Об'єктив>>. (М.). 11.30 Фестиваль юних. День школяра Української РСР на ВДНГ. (М.). 12.00 -- Наша афіша. 12.05 - «Пошуки, знахідки, відкрит­ тя». 12.40 Українс-ьке кольорове те­ лебачення. До Дня рибалки. «Вишне· Ііі усмішки». 13.00 Для воїнів Ра­

-

дянської Армії і Флоту. 1З.20 ланти твої, Україно>>. (Львів).

«Та­

13.50-·

~_У~ожній Фільм

1.> ..,() -

«Новий.

атракціон')>. Концерт учасникtв lV Міжна·

роднога

конкурсу

ім.

ІМ

П.

Чайковського.

) . І!і 05 -- Літоnис nіввіку.

Mf'HTЗJlLHИii Тt>Лефільм

«Рік

Л:оку·

1942».

(М.).

17.00 Чемпіонат СРСР з баскстбола: «Жальгіріс» (Вільнюс) «Динамо» (Москва). 18.40 «ІІа меридіанах Ук· РНІНІІ>>. 19.10 -- Ко•щерт. 19.30 -· «Ек· ран ПШІІ<Jни». Для тих, хто на жнивах.

Друга

17Л:і

новспша

Наша

-

програма

афіша.

17.10-Л.

Лео­

«Барсуки». Телеспектакль. (Ча. друга). 18.40 Кольорове теле­

бачення. Документальний телефільм «На Далекому Сході». (М.). 19.10 Художній телефільм «Ставка, більша за

життя».

(1 серія). (М.). 20.15 Мультфіш,м «Казка про рибака та

~иб~у». 21.00 -

-1.1.> ля».

(2

«На добраніч, діти!>>.

Художній

серія).

НЕДІЛЯ, Перша

фільм

12

«Золоте

те·

ЛИПНЯ

програма

9"05 - Гімнастика для дітей. (М.). 9.Іо Новини. (М.). 9.30 Сьогодні - День рибалки. «Повернення з пути_ НІІ». (М.). 10.00 «Музичний кіосю>. І

і

І

................

~

(М.). 10.30 - Мистецький альманах «Палітра». (Льві&). 11.00 Трудівни­ села. (М.). 11.30 - «Сонечко у дім». 12.00 Кольорове телебачення. кам

Художній фільм «КороJІівська регата>>. (М.). 13.25- «У світі мистецтв>>. (М.).

13.55 -

Для школярів. «Роби з нами. ми, роби краще нас>>. (НДР). 14.55 - Новини. (М.). 15.00 - Для во· їнів Радя11ської Лрмії та Флоту. (М.). 15.30 - «Зустрічі з російським му­ зеєм>>. (Ленінград). 16.00 Кольорове телебачення. С. Туліков «Баранків, будь людиною». СпектаклІ.> Москов­ роб11

як

ського

Н'атру

оnерети.

(М.).

18.00 -

Новини. (М.). 18.05 Кольорове п•.rн'бачення. «Клуб кіномандрівників>>. (М.). 19.00 Фільм-концерт «Добридень. зелені Карпати». 19.35 Сьогодні ДенІ, рибалки. «Призна­ чаємо побачt'ння ... ». 20.15 «Камер­ тон доброго настрою>>. (Донецьк). 20.45 Міжнародна програма «Сім днів». (М.). 21.15 Художній фільм «Коло· ні я Ланфієр>>. 22.40-«Музичне таксі».

--

Друга

програма

17.55-Наша афіша. 18.00 Л. Лео­ нон «Барсуки». Телеспектакль. (Ча­ стина "третя). 19.45 Художній теле. фільм «Ставка, більша за життя». (2 серія). (М.). 21.00 - «На добраніч, діти!». 21.15 Концерт майстрів ми­ стецтв. (М.). 22.30 -Чемпіонат світу з мотогонок. (М.). 23.15 Новини. (М.) ПОНЕДІЛОК, 13 ЛИПНЯ Перша програма 17.05 - Наша афіша. 17.10 - сСур­ мить сурмач». (Пісні І. Ковача). (Хар­ ків). 17.40 Телевізійні вісті. 18.00 Мультфільм «Рівно в 3.15». 18.20

Художній фільм «Куховарка»,. (М.). 19.30 - Кольорове телебачення. Чем· піонат СРСР з футбола: сСпартак>­ (Москва) «Динамо» (Москва). В nерерві коментар «Ресnубліка жни·

СЖЛ•ЯІНКа

г,і'р,кої

НІі. Коли

то ця

зло­

р.:,ди;ни

р.і,в­

в,а:ти св":;,іх в,чиІНІКдв не берИ<ся за ча'Р'І,у, бо пиtя'ти:кою зтубиш еебе.

ТЗІНК'И і веони, ,світлий ро,зу:м і ,на•й­ пр·о,ду,кти'в,нt:ІшЇІ tр·оки ·Марнувати в не<во,лі, у ,ВІЩ1 риtаі •в,ід захоплююча-

··· Нещощшв;н.о nсторію

.ме;ні ;р•ОІЗПов:,дали

Оід!НОtГО

бр,ОіааірІtІ>КОІГО

п'я-

НИІЧ'КИ. ТЗІК був ЗаІПИtВ ЧОЛОІН'ІК, ЩО НВ. баЮ1'В НаІЗаІд ВОрО,Т'ТЯ. ТрЯІСОІВИИНЯ алІко:гол.'Ізму безжальН(} заюмоктушало ЙО['О в свою чоІрІн,у пащу. ЯІК,оtсь на 11верезу голо·ву чолоІВ,',к на,пружиІВ В1СЮ свою силу волі, І

го

ба,га,тозм,'Істовшого

життя,

від

РОідИІНИ, ДtрtузіІв, 'КОЛег. х,:ба то пов­ fЮЦ<і!НІНе ЖИТТЯ, КОЛИ ТИ ПО,З<башле­ НИЙ ruрщва ,рОІМаІН'ТИІКИ, -Пtр'аtва ШуКа­ ти і ,дер:з.аrги, ВІЇ'діКіР'ИІВати нове, БІдОtскона.~ювати.сь?! Яка, ІН.аtсолода ІВ!ЇІд житт,я, коли Т'И не маєш 'пра,ва милу,вати,сь да-

МОРЕ. • • ПО КОЛІНА З.ЗіМИtСЛИВІСЯ: <<Раtн::ІШе Я буtВ ЛЮДИ­ ІНОЮ, Я'К уоі', шано,в,аною 1і пра­ ,цьовитою. Пройшов в':ЙІну, ,маІв ви­

ршми ,рІ:ІдJної при,роІдИ, •в.день 11Р'У­ дИ'ТІЮЯ ,у ЗІдОірО!В,ЇІЙ, т,в,о,рtЧіЙ 8ТІМ?­ сфе<рtЇ\ одерокj'\ват.и н,асолоtд~ вад

оокІі' бо,йові на,гор,оди. І раІfІтом ... !'ЮНа, Пt:fДС:ТУІПІН:fЩЯ, ['Оріл,ка, Пере­ оГОtр·Оід'И'Ла _r-,ОІРОІГУ·· 3Га<НООИЛа Їtм'я, JРО:ПОП'тала че1сть ti сла1ву. З мене

,пло~І)в ул,юбленої П!рофес.И, а в,ве­ черІі Ііl'Ї'ТИ В ІКЇІІЮ 'ЧИ тearrp, ПОСІІІді­

оМІіютьс,я,, на ме,не nа.льцями по,ка­

зують. Чи tдовІГо це буде... ЯLЮщо tне 'В~ІЗьму юеІбе в Р'У'КИ, ТІвер.до tС'КШ:Ю,В ЮООЇ Ч'0 1ЛОВІіІК, За!ГИНіу. 3 rор:іл,к,ою д·р•у,жІба кепська!» Ви­ р,іІШив j, ІП'ОрtВа•В З tдурНОtЮ ЗВИЧКОЮ. По'Рваtв ,,ю;зшвжІди-.пюдишою став. Просто? Тщк, все наrдто nросто. Н:',яІкого в:і,дJкриня. Люди;на вир~і­ шила ,з:роtбИ'ТИ те, що tда:в,но п::щ;ка­ зу,вала лоtг:•ка буттtя, що диктушав ~до•ро•вн:ЇІ г,Іу,зд, ,j tне білипе.

Я,кщо ШК'ОІдить не Іпий! І ось в результаr11і' цьоuо р,ішен:НtЯ (;ка'жуть, що ІКО~рt'•нь M'Y~'P>OIC''l1i' прост,ота) беІЗНЩД(ІЙНИІЙ ДО

m'ЯІНИІЦЯ

ЖИТТІЯ,

НОМ

'СТа/В

ЗІдОР'О'ВОtГО

mо,верtНу·В'СЯ

Ша.НО•ВЗІНИМ

ЧЛе­

ти у

ву:зькому

'КОЛІЇ'

u;іка:вою

g,a,

І)ЮЗ'МОtвою? СК!іЛhКИ ПР·!fНа:д у жит­ т(, ame ТИ іtЗ'ОЛЬОІВаІНИІЙ І~ЇІд ІН'НХ! Інші, ро.&е(Ш'И'КИ іl'вої, арацюють і tН:ВІВ'ЧаЮТІ;С,Я, ОідрJУЖ'УЮТІ;СЯ і ВИ­ КОХуЮТЬ cUJjтeй, а ІВИ, ,l!<ВаtдЦЯТИtр,і,Ч­ ІНt~ tЯ,ре;ме,н'ІЮ-фе,дорови (.коли б вас 1іЇЛЬJКИ двоє таких!), · ,позбавлемі пршва Qp,arrи' ІВІЇІд життІЯ те, чи:м во­ но ще,щю та1к наtдJіmило tва,с. По· зtба•влеІН'і', бо ви Оlд,ве<р,нулнсь від ще,щрот

ЦЬОГО

ЖИТТЯ, Пр,ОТ'ИtСТШВИЛИ

tcetбe С')І'СІП,ЇЛЬС!ТІВУ.

А хто йде П•роти ШКОІдИТЬ

бі'ЛЬІШОІСТ:Ї•,

(сУІСJІ]',лІ;СТво)

за,кон,:ІВ, хто ТИ:Х біЛІШІ':стЬ

суюро

ІКа~р,ає.

За

ВЧИІНе,Н'ИtЙ ЗЛОІЧИІН, ;ПрО Я,КИЙ МИ вже роІЗІПоtа;ли, Б,ро•ва,рtсЬІКий на,ро,r~шй суд заtсуІд.ив ЯремеІН:Ка П. М. т-а

Федо•роtва Л. М. )~о д!вох рок~в по­ збшвлеrнІня ІВОЛ•і у <ВИІПр,аtв•но'-'l'Р'У:до­ ХТО •ПОЛЮбЛЯЄ' Ів'й КОЛОtНtЇ:Ї С'УВО'!J'ОГ·О !режиму. Фе­

оуtОПІЇЛЬtСТ'Ва.

Цю ПО•раlду ХОІТ>ЇІЛОСЯ б <<Перепо­

пай-

іКО'ЖІНОМtу,

Я'КІЩО

нат СРСР з футбола: •динамо» «Арарат>>. (Відеозапис). (2-й

ко це з•роби•ти. Але ти зроби. З.роби! Кинь і дов~ди ЛЮідЯ'М, що ти

... Дво,є мо,ло,дf~Х лІQдей збилися з р(ІВІної до,роги. А в,се це, ще раз

Телевізійні

М. Горький такль. 16.30 Для школярів. Новини. (М.).

(Київ) тайм).

програма

вісті.

11.10

-

«Вороги». Фільм-спек­ Новини. (М.). 17.00 Концерт. (М.). 18.00 18.05 - Відповідаємо на

актуальні питання. (М.). 18.20 Те· лефільм «Півник і соняшник». 18.50Телеспектакль '«Актриса». 19.30 Ху­ дожній фільм «Новий атракціон». 21.0lJ «На добраніч, діти!» 21.15 - Фільм. концерт «Російський романс». 21.50 Спектакль Московського театру ім. Ста· ні славського.

11.00 дітей.

'>ІУЖІН,Я

Телевізійні

19.00

11.10 11.45 -

С:ПрЯ:МСt!ЮІН'і

'На уДОС'КОНа'ЛЕШНЯ

Художній

не

М.

знання

3М1іtЦНЕJН'НІЯ ,j ЦО об'є~та.

Робі'Т'Ни>Іш і слуЖІбоів.ЦІі п~дJВИ­ щи.ли ,аво.ї

заІверІШИІли ГрЗІму

зна,НІНІЯ,

успішно

21 "ГQДНІНІНJУ

ПІРО·

НtаІВЧаJНіНЯ.

ГАБРІИЧУІ(.

ком.ан­

длра роrЗІВіІДІГРУІПИ В. В. Миш­ к.а

і

ЇtНІШИІХ.

А~ктиtвну

уча.с:ть

у

з,дШйс-

tІКІнні захд;Щв ЦО браtв ·осо· бПВИІЙ СІ!{,ЛСІ/Д С'КЛЩ'),аЛЬІНИХ це:Х.:.в .N1! 1 і NQ 2. Шд час ІП,РОІБ,еідtЄІНІНІЯ О б' Є Н ІТ О 'В И Х ІВЧеІНЬ СаtН::JТаІрІНІі ШJІНІІШ, робі'Т­ НИІJШ ,j слуІІffібtСІзЦ'і циос це,хі,в

оргаtн.і:зruфї і про:ведеНІНІі нав­

ю~ться

чання. В цехах С'!1ВОІрЄІно ку­ тачки ЦО, є наочІна. аtrіта,ці,я,

ЩИЙ ·с:таІн ЦО

вІ~Т/РИі.НИ.

Ч:3;ЛЬІІJІИіКа

акла~да,ль:н.о,го

цеху

NQ 1 М. К УлЯіНИІЦІ>кою, на­ ча:л ь1н ин,а

ЬНІСТРУJМ ент ал мюго

цеху М. П. Ні,лова, ІЮМаJНІДИ­ ра оаJІІдJРУ"ЖИІНИІ О. В. Б!у;доч­ ІН1іІну, мruйш;ра М. А. Маелю­ іІ\.а. СаJІJІДРJ'ІЖИ!ННИІЦЬ л. І.

«Найnовільніший поїзд»,. 20.20- Фільм­ концерт «Знімається Огневий». 21.00сНа добраніч, діти!». 21.15 Науково­ популярний кінонарис сЧудо із всіх чудес». 22.00 Художній телефільм «Посміхнись сусіду». (М.). 23.10 «Спорт за тиждень» .. (М.).

н;у, Т. І. Нрruвч:вНІко,

пс:к,аз.али ХСІроші знання.

Серещ аНІтиніІСТІіJв ЦИІВІільної ОібО,рО.Н!И ІВtаір'ТО. іН.аJЗВtЗТИ ІНа­

фільм

цо

з

Нер~в<ний ІОКЛаід пі,дпрнєм­ с:тІва ІНаtб(уІВ ПЄ!ВІНИ!Х 1faJBИЧ.OtK В

СТеНІДИ,

пр"rJІама

_:

<<хреще,н,ниІками>>

За,н<іІНІч~вся навчаJІьний рік

Новини. (М.). 17.00 - Для школярів. «Світить «Зірочка». (М.). 17.30 - «Актуальні проблеми економі­ ки». (М.). 18.00 Новини. (М.}. 18,05 - «Спортсмени-прикордоиищш». (М.). 18.35 - Художній телефільм «Серена­

(М.).

Що. 'fІа 1 ГО"10ШУЄJМО,, ЧЄ'ре!З ДІрІуЖ6у З <<3~-

ПО ЦИІВіЮ>НІіІЙ обороні, ,н.,а заІВО­ ДJі елеІКІТрОіТЄ:ХІНІіЧІНИІХ ВИІробів. Всі п,роtв<едеНJj, зах,о,ди були

16.50 -

да».

ХаtЗясЇН ІСЛО'Ва.

Міцні

вісті.

Друга

тебе,

ІІІІІІІІІІШШШІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІПІ

Кольорове телебачення. Художній фільм «Прнборкувач.ка тигрів».' (М.), 13.20 - Новини. (М.). _ 17.05 - Наша афіша. 17.10 «Наш сучасник». (Во­ рошиловгра.і:J.)'. 17.40 Спецвипуск «Республіка жнивуе». 18.00 Сторін· ки nіонерського літопису.· 18.30 сНа· у ка прийшла на пол!"». (Миколаїв). 19.00 - Концерт. На ІХ конф!"ренціІ Міжнародного товариства з музично· ного виховання дітей. (Трансляція ' Кремлівського Палацу з'їздів). В пе· рерві програма «Час». (М.). 22.00 Тслефіт.м «Сліпий дощ». 22.45 «Лауреати міжнародних конкурсів».

23.30 -

ЛЮІдИН'Щ

димерtс~;кими

програма

Телевізійні вісті. «Сонечко у дім».

ЗаІВ~Де

'КО,ЛИ 'ВИр,'ІШИІШ, ТО tНаЗа,ВЖДИ, а ,1еНИІМ ЗtМІЇ,ЄІМ» і HeiB>Mt 1 •11'HtЯ КОІН•ТрО· ека;за:в в'і'дР'УІбаш! ,.1юва:rн с:воІї 'ВЧИІн:ки. Ім'я таrкі,ЇІ Нем,а.є суІМ,н:'tву, що tЗ :наtШИtМИ r::І'р.vжб:і і т,а:ким вчинкаtм- rа1ньб~.

14 ЛИПНЯ

Перша

аЛtКОІJ"ОЛЬ

':-Je ,в:,зь:~~еш ,себе в ру1ки. Не лег­ tПОІПер·е/ДtНЬОІГО ~~В ',я,зtнеtНІН<Я.

(ДонеЦьк).

ВІВТОРОК,

Для

до добра п'єтьс,я, кинь! По,дуtмай,

Пе:нЬІкошу,

В.

І: )Gм,ель:нИІць-

.......................... ..................................................................................................... ._ _"_____.._...__. . .,_____

Вперше

на з.ruводі п,рово-

ОІГЛЯjД,КОІНК.)'lрС н,а

НІра­

серед цеХІ~в і

ІЕІ:ІДІд.іJІІ:,в. Длrя пеа>ем,ожці в. ЩО ЗаіЙJМ,J'ІТЬ ПЄjJ)Ше, Щ)Іу:Ге і третє МіІОЦЯ, J'ІСІТаJНіОІНЛЄІНІі І1,РО­

Ш0Ів.і t!Ір~МІЇ!Ї.

Т,аІШЙ

КОНІН:У'РС

СІП,рИІЯіТ:ИІМе ВІИІВІЧеІ!JІНЮ

НQ;Ї .обоtроІни, вити '!1а

ЦИІВІЇЛЬ­

допоможе

У,С'J'ІНІУ'ТИ

вия­

Не!,ЦОІЛІіtКИ.

о. волков. начальник

штабу

ЦО

заводу.

Редактор

....__._~,.._---+---

88

8

І

Є. ФЕДЯП. t

І

І

8

88

18

8 8

8

І

~

НАША АДРЕСА:

~

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» ~ орган Броварского районнаге комитета КП УкраинЬІ и районного Совета депутатов трудящихСJІ Киевской области.

м. БРОВАРИ, вул. Київська, 154 •

ТЕЛЕФОНИ: редактора

,я,к',с.на

в:ІдІверт:,сть,

'К'УJДИ

11.00 . -

програма

на

вує». 21.15 Заключний концерт лау. реатів lV Міжнародного конкурсу ім. П. Чайковського. (М.). 23.25 Чемпіо·

Друга

9.05 Гімнастика для 9.30 - Новини. (М.). 9.43 -

п:шло

;' оро,В'У я,к n:рн;звідНШ(ІУ злочину >ПР'ИІПЛЮСО'ВВНО', ДО тОГО Ж, р:і:К ,j ЧО· ти:ри м,jІсяrцf., я,к,і, 'В,і•н- ле добу,в за

-

11 ЛИПНЯ

я•кби

Іна саt~югубст,ву. Х:~ба ,не самогуб­ ~ст,во, не беж лу~дя 'Кіращі еві­

ЗИІЧИ.ТИ»

Перша

лиха,

В.аtрто? Ні, 'і ще р·аз -

та

ча1сто зшг л,~да,ти ·,в ча:р1юу. Коли не

СУБОТА,

дІР!УtГого

як ,авіт, kпІІну: ,не можеш т:римати себе ІВ ру,,.а,х, не •&Міеш ,ко-нтролю-

во­

чарколюбіtв

вона :не

Вчинок

поХІваль­

rому Івипщдку,

у ІПР'ИІС'Та,нІщі:йних зшпр,а,вл,ялі,вках ІГраду'СаіМИ... а далІі ІНеІв,аІЖІКО Й :з,дога:датИІсь діяли за ,прин,ци­ шом: п',я;но,му море ІПО ~юлін,а.

ТИІК,а, дружіба 'і ІВЗ!J;ЕJМtОІВИіручжа, tНІіОНІНІі,с:ть і еу!ворість. Кожен ний СИІн:іІВІСЬІКОЮ ЛЮбов'ю ДО ОНОІВ:ЛеІНОІГО ДоНІбаІСіУ, ДО ОНО ЇХ Зе'МЛЯІКіІВ-ІqраІ'!1~В За профеаLЄЮ.

ла,сь,

б

вони, пе1реtбу:ваюq,и на оолі, хоч р,а•з (ощmн-о,дн>ісіІНький) сер,їюзно ІПО,дtумали над СВ,ОЄЮ ДОЛеЮ все,ПИ­ тущою. За,,щумали,ся, а до чого I.J,e я ,дІ',й,д'У, чим ,к:нчу? Чи 'Batp'TO, м.ов­ ЛІЯ,В, Че<рез ЯtКИЙ,СЬ необаЧНИЙ КРО'К (tС,КЛЯ'ІІtК'У ГОt]JіЇЛКИ) розплачу,ваТИ 1 СЯ Р'окаtми невоЛІі?!

'ЦЮваtти д•у:рІнtіІй енер.пі:ї.

на грома~,СІJІЮ-ІКОІРИОН 1 а·. Герої ж ІІІіЗІШОЇ p031IOВ.ituJi ІВИ'КQР·ИІСТОІВ)"ВаЛИ з,шпаси енер[',і1 Ї Іпо-,овоемtу. Пия:чи­ ли! К,f,нІЧали ІЗ>Мt:Іну :і йшли ,на, за­ лі:з,ни:чну стаНl.ІJіІЮ. До орибуrтя Че:рtГО'ВО'Ї еЛе'К'ТР,ИІЧІКИ ЗаІПр аtВЛЯЛНІСЯ

Н011ща иде:т ШЮQТЕ1Р НаJВtСТречу

,стинtкт, •якиtй зовсім .виключа€ з 'д:'<ї <31ДО,р0tВ·ИІЙ ГЛ')'!ЗД, бо КОЛИ б ХОЧ QДНа бО 1 Р'0ІЗ<JН'Ка МОІЗК'у ЗВІВО'Р'УШИ-

твор'н'і ,в,і'руtси што,вхали с~і,ШІІНИІК'і'В Ще Й На СЗІМОсUJЇЯЛЬІНІЇ tВЧИtНКИ.

героїЧІно

Бла~гоговвй!

ВОІНИ пра,г­

-

аося, в~се ста'л'6 на, ,свої міюця: вчи­

tГОІР!дИІМ,

ТіРУідноща,ми,

ду­

,нили ЗЛОЧИН, в,іідJбу~и ІПОКа'раІНІНЯ і

С'ИЛЬ:Н'ИІМ, СМІЇЛИІВИМ, ЩО н:е Ші'ЄТЬ­ ПЄІРЕ1д

~не

На ІНОЛІЇ Петро ІПраІцюва,в на за­ шоді ПОІР'ОШКОtвої металургії, Лео­ •н:д tна ІЗЗІВОІд'Ї' tПЛаІС'ТtМа•с. Зща:ва­

ТеjрНИ!И лек,СИІК'ОІН. Все це в:іІН з;НІаJВ, пережив саІМ. Саме тому і

,СЯ

хлоtпцям

ШЛЯtХ ,на, ВОЛЮ ОІдИН: 'Ка'Я'Т'ТЯ 'і Чес­ ІНа >пршця. ЯременtІЮ ,і Федо,ров dtшли цим шлrохом, ,і їх умо:вшо­ дост,роково з:вілІJнено в виІпра,вно­ тру,до:вої 'К'ОЛО•НИ.

ЇХ Р,О~МОВ~ ЗаіУ~J'ІВіJ!ТИ ЇХ ХWра'К.­

ШаJСТ,ІJІРЯ

неноли

же пришала що душі

,пращі і побJ'Іту, прислrухruтись до

ЗМаіЛЬОІВJ'ІВІаІВ

,ка'Жtучи,

,н,ули ІбуJJ,ь.,що 'ВИtрІватиоя з.ві,дти. А

полю­

би"1ось р.аІДЯІНІСІ:НШМ ЛЮДЯМ, рО­ бочіІЙ ЛІОДИНІі. П. БезпощІJІДІНІОМіУ :не треба було нигмУІВІаІТИ теми і сюжети

ГО,Цj1ІНІНІу працю :на хruзяї,в ,вугіль­

П:раІЦЮВаІВ BLH

то

З ВОІРОГаІМИ

СЄ\РЩЯ шах:тщрІі,в Д<жJІбас,у,

ДВаДЦЯІТИ­

ножно~у Ш'!1рек,у, :в ,коЖІНОtМІУ ви­

ОВІіІ'ЮМ,

~раТ1ни Р<і~д. З того чаJсу ім'н по'Є'N~ Безпощ~дного з,аJвоювало

них НОІПа:ЛеІНЬ, t!ILЗ'HaiB НІЄІбезпену, ЯІК1а ПІі,дС'ТЕ1РіІга.ла ІРОбіtТНІИіКіІв у

бої.

немовби говоря­

що буще нещІJІдно бщютися СТ 1 аjрИіМ

злиДІНі і

'не:стаШКИ, ІНЄІПОІСИІЛЬІJІУ

ІРОІ3'J'М теж ОіДИН: ОбЩдіВа ОПеІІ.ІJЇаtЛІЇ­ ЗУ1Ва,ЛИ•СЯ 1і опеІЦіа,ліtзуют~;ся :на ху­ ,"',га ІКТВ і. За цЮ <<опе'ціал,uз,аtцію» вже рІlіз Іюпл,а:тилиtсь: ві~в,~дали ІКаtзеНІНах ха~р,чі:в у ·казенному ;r.омІі•. ВііІдвер­

ПііІШОІВ У ШаХі11У, C'l1aJB аJЮИіВІНИМ робкqром. Якось ,нruпиоав ВІірш,

стря,слоюя

-

19-3-82,

заст.

редактора

боти)

четвер

І

суботу.

фотокореспондента-19-4-67, відповідального 19-3-18, вІдділу сільськ. rосподарства-19-4-~~~-

і відділів (nартійного житти, промисловості, масової ро: / ретар~ •_........__.".. . . . . . . . . . . . ,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Іі$8tІ

f

ІНДЕКС 61964. Газета виходить у вІвтоJ?ОК,

f

ІІ ttttttt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ttttt tt І t l8$t•t•t•tttttttttt• t t 88888·8·8···

Бро>Вар,ська дру:ка,р,ня, Київської облаІС11і, вvл. Киrв,ська, ІМ. ТмеФон-19-4-57.

Зам. 2859-7013.

І

~

; j

' j

1

••••_.~~~----~ -..-~-и.......~ •• І І 81 88 .• . • ІІ t І І t 18 ......__....._..,. -----~------~--•

В СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ N2 19-3-18.

~j

4

81 номер 1970 рік  

81 номер 1970 рік

Advertisement