Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ аР АІН. ЄДНАЯТЕСЯJ

РВ\. ВИДАННЯ ЗО-Я •

.Ni 81 (6227) СУБОТА

12 ЛИПНЯ р.

1868 ОРГАН ВРОВАРСЬКОГО PAROHHoro КОМІТЕТУ ВОlWУНІСТИЧНОI ПАРТІ1 УКРАІНИ І'А PAROHHOI РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДІІІЦИХ КИІВСЬКОІ OBJIACWI

Ц1иа

Сесія Верховної Ради СРСР МОСКВА. (ТАРС). 10 ЛИПНЯ в Кремлі відкрилась шоста сесія Верховної Ради СРСР сьомого

лежно ві,д їх оуопivIьиоro ла.дУ, добltва.ється того. щоб аряту.вати ЛЮДСl'ВО від ІНОВОЇ світової аіПи. Тому пр "PQДoHO, піДtК.pecJlИВ тов. Г,ро,м,и,ко, що Ра.дянськиЙ Союз,

дJi .

ці

ПРОПОЗlЩії,

в

тому

числі

ставлено

завдання

створення

си­

IВи.су,нyrri В остa.нsi,Й ЧtaС, продовжують вrдinpаваrrи QВОЮ роль в

стем колективної безпеки в тих районах, де концентрується зarро­

-мають европеЙСЬiКlі cnрави. В цілоМ'У, за!lВIіВ ві,н, наші позиції в 6врооі Haдdoftнi. 38Jвоювакня соЦЇ!ЗЛЇlЗМУ, своБOдlЗ і ;незалеж.нkть РIllдЯlН'Ob'Кого Союзу та його СОЮЗ, 'НИlк,і'в забезnечеиі. Доповідач спиннвся на проблемі радянсько-кнтайських відиосин. У виступі товариша Л . І. Брежнєва на міжнародній Нараді комуністичних і робітннчих пар-

тивної безпеки і в Азії. Радян­ ський Союз, будучи одночасно єв-

2 коп.

ЗАОІДАННЯ ПРЕЗИДН

ВЕРХОВНОЇ РАДИ ОРОР 9 ЛIИlня 'у

Кремлі відбулQoCЬ

чеоргове заlClідаН'Ня

Пре-3ИДії Вер­

ховної Ради СРСР. Вів засідз-в:ня СI,тlкання . шука.ннd ШЛЯJllrв до ,ВС'І'а.новлення за розв'язування збройних кон­ Голова ПрЮИ'д1ї BepXO~HOЇ Ради IМНІру в цьому рaJЮні. фліктів. Було Підкреслено, що На порядку денному сесії: пи· СРСР М. В. ПідгорнИЙ . дер­ В ЗOIВItіlWfoїЙ l1OJI'ЇrNIiЦi P-адЯНСЬ- поряд з Європою тепер хід подій таllllЯ міжнародного становища і який Ma€ ІШ( веЛІІКа сві:тава Одне з пмань, рО'ЗГлянутих на ЗОВflішньої поліТlIЮI Радянського жа'ва ш"роко рorзвивут.і ШЖ'llа· ІКОГО Союзу, ПРQДовжує . тав. Г-ро- висуває на порядок дениий З8-В­ стаillИТИ­ .мllКo, велике d важливе місце заА- дання створення системн колек­ 'засіда'нні Президії, було п'рисвя­ Союзу ; про проекти законів : Ос­ рОД:lfiі зв'lІО3Jm, lНе може нови

Вllправно-трудового

законо­

давства Союзу РСР і союз'Них рес­ !l·уб.тіlК; По.lOжен'н~ про поперед­ нє ув'язнення під варту, про виесеНIІЯ доповнень і НОВІІ КРlІмінального

змін в Ос­ законодав­

ства СОЮJУ РСР, союзних рес­ публік; про затвердження Указів

1реЗІІДії Верховної Ради СРСР . Тепло зустрі.1И присутні на спільному засіданні Ради Союзу і Ради HaцiOlla.~bHOCTeїl появу в президії керівників Комуністич­ HQЇ па'ртИ і Радянського J'ряду .

З ДО'llOiВЬДДЮ «Питан:н.я род,ного ста·но(!.ища

і

м.і жна­

зовн·ішньої

полат!fiКИ Ра,дЯlfСЬJroГО Союзу» ви­ сту,пив MiнUC1'p заlOOРДОIf1llИХ справ

СРСР депутаrr А. А. ГРОМИ'КО. Міі,ж,наIРОДНОМУ ста,новищу і пи­ тан,ням З~Вlн,;'Ш\ІІЬОЇ

полі,тики наша

парт,ія, Ра ,дяись'Ки'Й уряд і Вер­ ховна Рада СРСР, оказав А. А.

Г'роми.ко, завжди ПРИДДЛ7lЛИ вели­ чез'Ну

увагу.

Гл,и6()ІКиїI

аналіз сучасного ста­

но.вища в С8'іті, завда'нь, стають ,перед

,НbQЮ

що

ра,дяІІ'СЬКОЮ

пол-і'ТIJIЮЮ,

по­

зовніш­

містить

виступ

ГеНе!рального секрета'ря ЦК КПРС Т,О'В . Л. І. Бреж:нє,ва на мьж'наРOlD:Нlій Нара.ді комун-ісrич­ 'них

і

робітничих 'па:рн.й.

ки Наlради, прийняті

П-itдсум­

на

н,ій до­

К'У,менти ув.іЙдуть яскравою сторін­ кою не ті'ЛllіК>і в л,і,топис Мііжна­ родного комуністичного і робіт­ ничого py~, а й взагал.і в істо­ рію, бо вО'н,и ЗН3'менують собою НОВИЙ важливий етап у боротьбі 11Іародів за свободу, за незалеж­ ІІІІЇСТЬ, за мир.

ВИСt:IiКа оцін,ка діяльності деле­ гації КПРС на Нара.ді, да,на в пост,анові

червневого

Пленуму

ЦК КПРС, на партійних а,кти,вах і збора·х 'J1РУДЯЩIfХ, авьдчить про те,

що

запов.ilдан,і В.

ПРИінципи

І.

Лені'н,им

пролега,рсliКОГО ,ЬНТеріна­

ціоltалізму

і друж-би Ha;pOД~B, я·кі

пронизують

всю

зовнішньо-полі ­

тичну д!іялы'іостьb Ра,дянсЬІКОЇ жа,&и,

корн-с-гуюгься

дер­

ha-йшИlРШОЮ

прдтрим,кою нашого наро:д;у. Го­ ЛО'lІ'ні інаlП-РЯ-МИ і за&даlННЯ на-шої зовніwньо-ї ПOJllVrкки на нинішНоЬО­ му етаlпі ВlІзначені pi-ше!fiНЯ'МИ

ХХІІІ з'їзду КПРс.

30вн·ішня пол.ітика

СРСР, про­

ДОВЖIУlВав доповідач, має на меті забезпечити, разом з і,ншими со­

ціалюl'ИЧНИ'МИ и:раї:нами, сприятли­ ,ві міжнаРOlдін'і у,мови ДЛЯ побу до­ 'ви сОціал.ізму і ком)"нізму. Вона ста,ви-ть овоїм З8Jода!fiНЯМ змШ:ню­ ;вати ЄдJHicTb і згуртованість соціа­ .,істичних 'К'ра-ї.н, їх дружбу. Вона cn,РЯlМова,на на п.ід1'РИІМКlУ нз,u,іо­ наЛЬНО-lВНоЗВОЛЬН-ИХ

flе

СПі'Вlр.обітни-цl'ВО

ся паси.вно і до ТЗ1Кнх подій, які,

МОЖЛJIIВО, територіоалl>НО ВІддаленІ, але зачіlпают.ь нашу безпеку, а

та;кож безпеюу иашНіХ .о:рузів. RjA· ПО8'і;дальнісгь перед раlДЯ1ІСIiКИN I1Із\рGДOlМ, наш інтер'на'ц!їoot8лыиАA обов'язок зобоВ'Я'З'УЮТЬ до того, щоб іВНІС~1tЙ авторитет і могут­ нroть РIЩЯlНСЮІ:()Ї дeJ)жави ефек­ тивно служили опра8і збережен­ ня і змhmЄ'wя миру, відсічІ П()JIЇ~ 1'lШIJі загостре.IІН·Я міЖ'ИЗ<рОДНОі на­ пруженост,і і агресії Сі:різь, де та­ ка полЬтик·а загрожує МlІ'ров!_ ВплНоВ нашої кра.їнн на світові спраl8Н

'Н'И'М

довно го

принципи

оп-і'вkну,ваIННЯ

Доповідач віJtзначив, що особ­ лива роль у ~ціаліСТIAНІій c.nів· дружності Нlалежить краііна.м Ва,р­ ша:вського

держав,

неза-

(ТАРС'. Прапори

20

країн піднято в МОСКОВСЬКОМУ парку с(жолыики.. 9 лип.ня тут в~,д,I\РИJlась міжнарод!на вистаВ'ка «Сучас.на поліграфі'чна техніка·»­ «lнпо.1іграфома.w-69». Близько 700 ф:·рvr ,і організаlllій к·раї,н-уча-сни,ць ознайомлять ві.двід)"ва'Ч,ів із сучас­ НИ'!liИ досягнен,ня·ми в галузі ство­ ре.н,ня і С'ксплуата'цИ полkрафіч­ них

машин

та

дого.вОіРУ.

Борючись за ,мир, сказав тов. Громико, Радянський повсякчас

звертає

увагу

далі Союз іНШІІХ

держа,в на загрозу РОЗВ'ЯЗУ'ваиня но'вої СВ;'ТОВОЇ віі~IІ'И , ЗаВ;J.аННІІ боротьби

п'роти

цієї

за,грози,

бо­

ротьби за міЖ'Нlа'родну безпеку ви­ ступає в уС:Ой своїй rOC'l\pOTi. РаДЯIIі-СЬКИ1Й Союз завжди був і за.1ишаеться

a1lPe-

ПРОТИВ'ННlком

сивних загарбницьких ВОЄИ. Краї,ни жертви агресії завжди aha·X-О;Щ.1'И і ЗlнаХОДИТIІ,МУТЬ під ­ тримку з Їlого боку. Радянський

Союз, заЗlна'ЧI\ІВ ДОІЮ&ідач,

q

29 березня

року

ЯСНО

і

Міністр закордонних справ СРСР спинився далі на відноси­ нах СРСР з різними світу.

13 червня цього

викладено

принципову

позицію нашої країни, нашої пар-

тіі і уряду

вою, заінтересований в тому, щоб всі народи Азії жили в мирі . Ця ідея дістала широкий міжнародний відгук, особливо в азіатських країиах.

СРСР ЩОДО Китай-

Є

всі

буни

державами

підстави заявити з три­

Верховної

А. А. Громико,

Ради,

що

сказав

мі'жнародне

становище Радянського

Союзу є

міло, при рішучій відсічі

будь- уряду,

яким провокаціям_ Велику

Громико

проблем,

ством, ГОНЮІ

Наша

увагу

одній з

приділив

що стоять

Верховної

тов.

ні

зусилля

радянських

найгостріших ських організацій перед люд-

проблемі припинення озброєнь і роззброєння.

-

країна, сказав

Ради

Союзу

РСР, її Президії і комісій, актив -

він, ВИХО-

ЗовнішнSi поліТИІ\а

і

yct,al1KYlBWH-НЯ,

тех­

нологією вида,вничої спра·ви і ма­ теріалів, з кращим,и зразками по•1JграфічнО'ї продукції.

Комі'сія розробила

ністичної партії і уряду користується

нашої

Кому-

Т}

народногО'спода-рсь'Кого

ло передбачено збільшення С'Пожива'н'ня еШНtтроенер(lіі '11 сіль-сь­

сі'В у КОЛГO'C'llах і ра~гоС'Пах_

Сторінки великого

радгоспі «ГОГО.lівськиїt».

і безроздільною підтрнмкою всьо-

кіНОМИlСтецтві. Пон,ад

100 ХУДОЖ­

дила і виходить з того, що найбільш радикальним кроком, спрямованим на зменшення небезпеки

го радянського народу, і в цьому НІ:Х, Докуме.птальних і наУ'КОВlИХ - основа ЇЇ сили й ефективності. стр,ічак про ВОЖДЯ реводюції, про Радянський Союз, сказав на- велИ'К'і СOlЦіальні 'перетвореllНЯ,

жав.

землі.

Він

важливе довгочасне завдання по-

рення

доповіді.

нової світової війнн, було б зага.1ыеe і повне роззброєння дер-

прикінці А. А. Громико, твердо і здіЙсне.ні пЛіД пр'апором леНlilllізму, послідовна виступає за мир на С'J1вори"н у pd3Hi роки і иа різних проводить і буде про-

студіlЯХ діЯЧ'1 наШОI

багатонаціо-

У виступі тов. Л. І. Брежнєва водити політику дружби між на- нальної кінематографії. на міжнародніі'І Нараді комуні- родаМIІ - ленінську зовнішню поК!ращі з фільм,ів пр'о Леніна _ СТІІЧНИХ і робіТIІИЧIІХ партііі, від- літику. в програмі ретроспе,кrrив,ноro позначив далі А. А. Громико, як Потім депутати почали обгово- казу московського міжнародного кінофести.валю.

'~'#'·~~~~q'#C'~rl~~_#~'~~~~~~~~~,~~~,~~~,~,~,~~

"Р7ДОВИЙ

РИТМ

п~.в.тирzqви

Втрат не

допустимо

Щоденні дощі в травні

і пер­

ШІІІ ПО.l0вині червня перешкод­ жа.lИ працювати в полі. Скла.llа­ ся загроза забур'янення овочевих

культУІ\>. А тут ПЇ\!lоопіло і сіно­ збирання. Хоч mex-а'Jllізатори рад­

}Тут

госщ' «jJ\ердіВСЬІШЇІ» більш про­

бригади

Д}' ктивно

по заготівлі lі СІ\lрртуванню сі­ на. Висушене сіно негайно у

ЖИТТЯ

ПО,1ає

тваринництва

заК.lадають

пла-ну

на 1970 рік і HfflIOro п'mирічно­ го ШІану на 1971-1975 рр_ бу­

Радянського МОСКВА. (Т АРС). ЛеІІІ,інсь'Ка одностайною тема - головна у ра'Дя.нськО'му

роботу Добре організовано заготіВ.,і кормів Д.1Я гро­

працюють спеціа.lьні

пропооиціі

про те, щоб при підготовці проек­

громад­

профспіJlОк.

----------------0 мадського

,сільеь'Кого

господарства. Воно було підІ'ОТОВ­ лене К()місією по ПРОМИСЛОВОC'l'і, l'ранспOl}}ТУ j ЗВ'~3RУ Ра-ди Націо­ нальностей Верховноі Ради СРСР.

пода.ва:гнме дош)моту браl'НЬОМУ

по

щаль·шото полт­

шення електрифікації

ської Народної Республіки. Ос- тривким. За всім цим стоїть ве­ K~MY ГОСПОД3J>Cтві, ПРИоскорен:ня новою нашої політики щодо КИ- Лllчезна повсякденна робота ЦК будівництва сіль'Ських ліній елек­ таю була і залишається лінія на КПРС та його керівного ядра _ і пї\ц'впщення рівня відновлення і майбутній розвиток Політбюро, цілеспрямована й ТРОllереда-ч дружби між СРСР і КНР, зрозу- ефективна діяльність Радянського електрифіiJtщїї ВИ'рооничих щ)(ще-

!8'eTHa.МJCJ:jKOМIY народові в його оцраведл,ИІ&ЇЙ боротьбі. Радянсь­ 'Кий У'РЯД виявив важливу ініціа­ тНіВУ і ірозробив пропознції, сп.ря­ мовані на СПРflЯННЯ поліТIІЧНОМУ ,вре.гу.1юва'нню на Близькому Схо-

стали

використовувати

техніку. але явно. не

вистачало

ро()очих рук.

скирти.

Дирекція радгоспу, партійна

На фото: бригада скиртопра­ вів Івана Микоnайовича Ярка

прОФспі.lКова організації та ви­ КОНІ\ОМ сі:Іьради звернулися до всіх односе.lьчан, зокрема пенсіо­ иеvів, за ,цопомоroю. Вони ство­

за скиртуванням сіна_

Фото А_ Козака.

рили окрему ланку,

в яку

ВВІИ­

шли О. Голомозенко, С. ПОЛовitо, Т. Ячник, М. Голомозенко, У.

ВОНИ НЕ РАх~ютьса а ЧАСОК

п.ослі­

ми'р'но­

"ІНПО.JIll'рафиаm-89'· МОСКВА.

сказати, 3 Радянський Союз

від

уряду

держа­

молодими

зовн,ішня flолітика

відстоює

кож­

lіде в Од!НОМУ строю З бра1Ul,іми соціалістич,нимн юраїlilами, ювн,іш­ 'Н-Я політкка ЯlНiИХ ма-є ту са,му природу, що й наша зовwішня по­ л;ігИ'Ка, і ставить ті са,мі u,ілі. Ін­ тернаціональна солідарність, тіс­ ІІІИЙ союз соціалістиЧ'Них краї·н це ВСЛНlЧезна сила в б~отьбі за М'1І'р і соціалізм.

держава-ми, я,кі РООВlfВoаються. Ра­ дя'н:сь'Ка

з

роком і, можна

КОЖНlI\! днем.

рух,ів і всебіч­

з

3pocTa€

неухиль:но

тій, у заявах Радянського

ропейською і азіатською

чене !Проблема.м

РіllНОЮ СТ)Jl'lКОЮ ПРОСТЯГ.lаСIІ го відділка ще більше ві~чува- Чмир, Г. Н. Гутник. Вони не ра­ Х,()М' ЯК, К. неводо'всыкa та інші. дорога, обсаджена пі'рамїдальни­ ється трудовий ритм . Механік хуються з часом, раціонально ви­ Була запроваджена індивідуальна ~и ТОПО.1ЯМИ. Be;le вона до зап­ O.leKcaHAp Макарович Романенко користовують кожну погожу го­ іІавних земе.1Ь

рицькиЇt». ПО.1Я озимої ська-808»_

радгоспу

Навколо пшениці

«Боб­

ко,тІОСЯТЬСЯ

не може 'стриматись, щоб не по- дину, щодня складають по х'ва.'1МИ

мехаНfзаторі'в, які заго-

« :.tиронів­ ТОВ.1ЯЮТЬ кор~и Д.1Я худоби_ Один .'1юдеЙ,

тонн сіна.

відрядність. Усе це дало добрі на­ слі,в:ки.

33

гектари пізньої капу­

На полях цього· відділка добре сти, 20 гектарів кормових буря­ йде догляд ПОСІВІВ_ Тракторист ків і 3 гектари столових про по­

1і.1ЬКИ тракторист Іван ВасиJl.ЬО70 гектарів до- Григорій Євменович Накалюжний лено від бур' янів. Так організо­ які рідних трав_ А с.'1ідом, щоденно сам чотири рази обробив 200 вано роботу на Тарасівському та

На кожному кроці видно сліди вич Обіух скосив

наполеГ.1ИВОЇ праці

35

30-

продовжують боротьбу за висо­ Пе'Ре'виюонтуючи кий урожай. Ось трактористи П1іДlСохле CfHO

першого відді.1ка РОЗПУШУЮТЬ міжряддя кукурудзи. А рядом ін­ ші механізатори нагромадили скирту сіна конюшини.

но'рми,

та И. О. Ходос.

згр-ібають гектарів картоплі.

І. І. Федоровський

Роботи тут вед} ТЬСll комплекс-

но. На полі

з'явилася

бачиш, як

самовіддано трудяться люди, го-

туючи гідні подарунки до сторічвже не ного ленінського ювілею.

одна скирта, які склали механіМ. д. Дяченко, М. П.

А на заплавних землях друго- затори

Душа радіє, коли

п. КУдІН, грома,8,ськнА кореспондент•

Підліському відділках. Понад

20

пенсіонерів та робіт­

ників з iJIЇl,ЩПIj)ИЄМІСТ'В

допомагають

радгоспу збирати сіно. І. ШВАЧКО, громадськвіі кореспондент,


понад у

Вечорі.l0 . На ГОJJубе плесо Дес­

Завтра -Де.ь рибаави

виробів

12000

,ни ,

план

та

Т ОРИQ

чарів'l/ОЮ,

ОС,НО.ВННМ

дитячого

трикота­

жу здала її держз,ві на 3017 тисяч ка.рБQва.н:цLв при пла.н! 2079 ти,сяч карбованцІв. По­ над

доведене

завдання

nep~ДOBi

риб а ,l l( И н а

д О КИ

\1:'~· і іЯ.

виго­

ДО П.1И,1И

важ'ко

І раПТ()~1 у сітях ззтр і,ПQТ, Рllби попа.10 С Ь

Всю lІ,іч на'ПО.lеГ,1ИВО тру;щлися р"ба .1КИ . А КОЛ ІІ зустрі.1И сонце, 3 6агаТИ,\1

плаиового

у .10ВО\\

\іUГО

народ­

заощаджених

мате­

ріалах і 'випустИ'1'И за цей час парово~яних І' ОТЯИ, 4 штуки газових голово'к, 15 штук 10-

2

балонних

шафJlИХ

}'С'Іановок

і 10 тонн каналізаційНIfХ труб . Перши~и підтри~али цей п(\чин слюсар, кандидат в члени

КПРС т . Вінницький, брига.1ИР молодіжної бригади слюса.рів

т.

П івень, слюсар т. ПаРШjfll. Н. ДОРОШ.

Нещодавно

в газеті

«Нове

життя»

була

надрукована

стаття

НООЛlІ'жаJJОСЬ ~o кrнця ·перпі'врі' ччя. Пїдрахувавши, реконструкції що внаелідок всіх робочи.! цехі'в і майже міщь, а також у зв 'язку із ше

нання 'затягу€Ться

обла;\-

виконання

, плану , паР'J1їйне бюро заводу зі­ брало секретарів цехових .пар­ тШних організацій і від~ілів, членів заводського KO:lliTeTY прОфспілки, профгрупоргів, інж~нерно-тех'нічних працівни­ ків.

Головний інженер О. П. Трохимов зробив доповідь, в ЯКlИ відзначив, що в червні 1\0леl\ТИВУ пі,!І)приемства нале­ жить ВИКОЮ\ТИ

ремонтних ро-

В кипінні

трудових

завІдуючого ПРОМИСЛОВО-7ранспортним вІдділом райкому КП Украї­ ни тов. Павленка Л. І, «НОП І виробництво». Сьогодні цІєю стат­ тею головного економіста заводу «Торгмаш» Д. С. Татура ми про­ довжуємо поча7У розмову. НадалІ будемо вести її під рубрикою "'Трибуна НОП».

вирішуються

Запрошуємо спеціаЛЇС7ів і всіх, хто займається науковою органі­ зацІєю працІ, хто практично впроваджує її у виробництво, виступи­ ти на сторінках газети і поділитись досвідом своєї роботи.

.'ІОМ

Експериментальний зав одробки овочів , автопродукцІєю, торговельного машинобудуван- чавунним литтям, запасними

головні

комуністичного

буднів завдання

бу дівництва .

Одне з провідних м ісць тут на­

.'Іежить праЦІ,

науновій бо

вона

росту

організації

служить

джере­

продуктивноСТІ

пра­

ці , яка, за словами В. І . Лені­ на, є найrОЛOlвНіШИМ І найважли­ вішим Д.'Ія перемоги нового сус­ пільного ладу . Пам ' ятаючи про це,

колектив

печує

споживчу

кооперацію

спериментальні роботи по виго-

респуБЛіКИ торговельним облад- товленню нових видів виробів і нанням, машинами

для пере· оБЛЗ!ДlНан.ня.

з00О'в'яза,ння .

Та·к,

пк тимчасову кампанію,

Багато праці 'вклав

KOJeK-

тив

,'.Інів 'виготовити опорні і поБО­

е е,рійн~го випуеку

ротні

аВ1'ок, рана « К-162 » . Зараз , ко­

Ч~, р'вня видати

необхідне

23 06-

,підприємства в освоєння

16-тонного

ли .ві'Н уже працює 'В нарОДНО:llУ

ладна'н,ня "О аВ1'ОJi'ран і'в. І до­ тримала його. Добре попрацювали робітни­

ГОСПО1дарстві, дооре слово

хо ­

четься ск&зати

хто

про

тих,

його виготовллв. Це КО':ІІу,ністи В. Т . Наумен­

ІШ Д. С. Ковтун, М. В. Войсь­ "1І'ЇІ, А . е. Стойко, А. Т . ОДНО­ рог, І. Ф. Джуман . Пе-ревиконали взяті зобов'я­ зання і колективи бригад, .яки­ ми керують А . П . epьo~a та М. С. Гулак. Дякуючи їх опе­ раТИВНОС'llі, бригади складаль­ нИlcrв зуміли зібрати 33 екека-

збільшення

випуску ПРОДУКЦІЇ

13

метаЛ'ОКIJНСТРУЮЦЇЙ А . С. Коно­ вал' ова дала слово за 4-5 рами « К-162» і до

фактор

як

і створення

'КО, М . М. Гера' си~ов, елек­ трик Ф. І. Ка.рнаух, роб'ітники Б. Д. Мойсеєв, І. Т. Дррь . За півріччя у нас ПОЯВИ,1ИСЬ такО'ж У;і\арники "омуністич­ ної 1IlP/lIці о. Д. Кацай, О. В . Забережний, Ю . П . Зайцев та інші .

лютого цього року на гос­

подарсымуy

активі

рішення

дальший

про

робництва

НОП

на

і

про

прийнято ріст

ви­

впроваджеННіI

підприємстві.

Цьому

важливо му питанню були при­ свячеНі також партійні збори заводоуправління.

Отже,

як

організація

бачимо,

паРТlИна

підприємства

мовує зусилля к олективу

спря­ на

ви­

рішення завдань, зв ' я заних з науковою організаЦією праці , а також на перевірку виконання

рекомендаЦtl'й по НОП, веде ши­ РOl'У пропаганду ефективності цієї

науки

щедрої

вІддачІ.

З 1\1етою глибшого

тисяч карбованців тисяч запланова­

ватори Е-150 і ЛАЗ-690.

20

симум ЗУ'силь. щоб 'Сп,равитись з

Д'ОВЄіденим завданн,ям.

лення свого обов' язку прояви­

Р(;;}уміючи це, колективи це­

)lи

Отже, трооа ,прикласти мак­

*

:І стор.

підвище'ні

*

М.

при

цьому

Плішкун,

Честь рукам\

аВ'Гокра.нів

Великий вкла~ у вико'нання 'J11ЇвріЧ'ного- плану вніс скла­ даль,ний цех. Високе YCBi~o)(­

них .

хів взяли на себе

живого

стану

воді

організації

створені

ВОНИ су

працІ

творчі

досліджують ,

витрачається

на

бригади .

скІльки

на

над

шляхами

ча­

виготовлен­

ня тієї чи іншої продукції, мають

за­

ду­

х,вала

їх

золотю\

кореспондентсь­

кого пункту «Нового жит­ тя» на ремонтно-механіч­ ному заводі. На фото: ІІОВИЙ 16-тонний

бригадири

*

НОВЕ шипи

*

заcrосу,ВЗlННЯМ

щило n:РОдуіКТИlВlЙ'СТЬ праці на цроце.нти, полLпшило якість Iq>ОДУКlJjії, її естетичний вигляд . Uдночасно ліквідовано і вироб­

24

ничий шум.

Дослідження організації пра­ ці

на

дільниці

виготовлення

кіоскІв ДОЗВОЛИЛО вдвоє збі.'lb­ шwrи ВИПУоОК лроду.кції на тій же виробничій площі без збільшен­ ня чисельності працюючих.

Заслуговує на увагу і таке нововведення. Раніше упакова­

на продукція в цеху далась ну

на

підлогу,

скла­

NQ 2 потім

вруч ­

вантажилась на електрокар

аОО на електронавантажувач.~а рекомендацією лаборатор і ї НОП, ка за.вод.ї вИ('отовле.ні спе­ ціаЛЬНі піддони з отворами для

вил електронавантажувача .

На

них складається упакована про­ го

яка

не потребує ручно­

навантаження

і

розванта­

ження при т.раНСПОРТYlВан.Нlі . Це дозволило

вивІльнити

стати на

інших

бованЦів

заробітної

Об ' єднання

-

теж

цівників

І

викори­

операЦІях

чоловік, заощадити

6

кар­

5760 плати .

двох

творчих бригад.

цехів

пропозиЦІя

лабораторІї

в пра­

НОП

нічним

працівникам у вирішен ­ ні бага'ІЬОХ виробничих питань .

у планах НОП І оргтехзахо­ дах передбачається поступоно

Н(lп,РИК.'Іад, ана.1Jз, проведе ­ ний ІІИ1\111 в цеху .N'", 2, показав , що праця і виробництво тут БУЛIl організовані не зовсім праВИ.IJi>IЮ. Нсю роботу ВИlюнj'­ валя 3 бригади , в кожну з ЯКИХ ВХОДИЛО по 45 чолові/(. ТаИИМІІ

займатись

великими

транспортних роБІТ. У цеху .М

lюлективами

\ ПРdВЛНГИ

важно

При цьому і на

твом. Через денкий час зом по заводу бригади

нака­ були

ро з ділені по технологічному ло ­

Для робочих місць

виготовлені

ЗРУЧlнl і

засоби арг­

пра.ктичні

осна.стки. Все це дало можли­ вість підвищити продуктивність і

досягти

ефеКТИВНОСТі

Фото авто,ра .

,із

зварювальних КЛїщііВ для кон­ тактного зварювання, що підви­

велику

праці

автокран.

О. І. Гаврилен-

проводяться

один

току. Чисельність кожної з них досягла 10-12 чоловІк.

О. КОВАЛЬЧУК, керівник

До недавнього часу в слюсар ­

зниження

інженерно- тех­

заоща.дило

но-складальному цеху N", 3 зва­ рювання автовироБІв здійсню­ валось за допомогою клепки і електродугової зварки. Згідно за~ю~в НОП, зараз ці роботи

собівартості торговельного об­ л а днання . ЦІ бригади подають допомогу

і

тисячІ карбованців.

23

дукЦія ,

вивчення

оснастку робочих місць мало звертал ось уваги. На основі до­ СJlіджень праЦівники лаборато­ рії НОП і творчих бригад скла.­ ли рекомендації, в ЯКИХ запро­ понували більш прогресивні методи керівництва виробниц­

400 300

г л.я.д обла,днЗlННЯ

майже

тиву.

ник та інші .

цеху

важливий

а

кращих умов для роботи колек­

ІКО, М. С. l\олеоник, М. О. Різ­

брига,да

СЛЮlCарів-зварювальників

ще в кінці роботу по впровадженню наукової органі­ зації праці і розглядає її не

було

біт на З8'мість

тонни

сяч карбованцІв . По рекоменда­ ції лабораторії НОП впровад­ жений і новий метод кріплення при допомозі стяжних з'єднань , що поліпшило естетичний ви­

ня сучасне , добре механlЗо- частинами Д.1Я хлібопекарської заводу «ТоргмаШ1> ване пІдприємство. Воно забез- промисловостІ, проводить ек· 1967 року почав

ДОПОМОГ ПА ОРГ АНІ30ВАНІСТЬ

нового

6.11131>1;0

Є

Справа всіх і kожного

Трибуиа _оп

111І111111ІІІІ1111І11І11І1.....11І1ІІІІІІІІІІІІІІІ111ІІІІІ11111111ІІІІІІ1111111ІІІІ11111І1111І111111111111111ІІІІІІІ1111111111

'встановленн.ltМ

ХОРОШИМИ

На фото : М . В. Денисенко 7а П. П . Пархоменко СОРТ'Ують ри6у. Tel'CT і фО70 А. Козака.

МОСІ;ОВСІ, -

ження В. І. Леніна Bi,~lIIpa­ цювати на 'зеконюrленїй сиро­ 'ВІті, зобов'язався "ва .:\ні т,ру­ на

з

« ср,: б.1а » .

1\ОЇ ткалі М. С. Іва'Нникової, 'яка кинvла КЛИЧ 22 квітня в день

, п ::діїIШ.1И

подарунками. На рахУ'Н'І'У У кож­

Колектив заво.:\у нестандарт­ ного комунального обла"наJlНЯ,

дити~ ь

на

свята П . П . П а Р:Ю\lенко та ,1\\. В.

ВіА(lраuю~мо два дні

-

поверта.1ИСЯ

свою ба ,зу . до свого 'І'радиl.tіЙного Денисеlll;О

року

наміч е ного

в же й с \' теніти поч а .10. За­

.10 ЖI1.'J С «Cp;,G.10 ». '111\13.10.

вІддІлу фабрики .

1970

ве,сь КО.lГОСП .

до

з: 'l е К 3'If.}IЯ . Х .10пці пе-реКlПl'УЛИСЬ С.1ОВОМ і ПО 'lа .1И витя г ати. ТЯГ.1И

Ф. ВОЯКО,

підтри'мавши ,ПОЧИН

.на·

к шtу.1И С : Т ! . Час ПО.1ИН'У В в напру ­

'fовлено 12 тисяч штук три­ котажних ,вироБІв . у чер.вні на,йкраще попра­ цювали роБІТНИЦі швейно'! дільницІ , я.кl внесли великий вклад у ,виконання пІврічно­ го пл а.ну під!п~иємс'Гвом. иачальиик

,непов'

Вllїжджали

вич Денисенко по пра'ву називаю ­ т "ся ветеранам и літ]{~ВіСЬКОЇ рнб<>­ .10вецької а'рті л і i~le.Hi 40-річчя ЖовТІНЯ Бі ,lьше десяТil років виїжджають вони р аза\! рибзли-1'11. ~' ПР З Ilї натХ'ш' нн,її! й добр у тр ) .1 0 В У С.1аву здобри . Тепер це

понаЗНIІ­

ІЮМ, яний харю\Т Є'р"зує рит­ міч'ну роботу піДП:РИЄМС11ва, є реЗЛlі ~lація готової проду)'; ­ цlї . За пLв,річчя фабрика вер.х:нього

згасаючого

ЯКОЮСЬ

човна,х рнба .1КИ. Петро Павлович Пархоме:нко та МИКQ.1а Васильо­

економіч,ного СТИ му­

люззння

відблисках

з.ц'взл з сь

нових умовах плануван ­

ня

що у

С О НЦЯ

майже

*

економІчної

на

19

ти-

Субота,

ліквІдацією

ручної

ФізИчнОї працІ. Зараз 1\111 при­ СТУПІІЛИ

до

виконання

цього

важливого завдаиня. У минуло­ му піврІччІ вже механізована розливка чавуну. Велика робо­ та проведена по механізації вдосконалена

поточна

випуску КіOOJilЬВ,

лІнія

зДійснено

3

по

18

заходів , спрямованих на поліп ­ шення умов працІ роБІтників , побутовІ прнмlщення ПР1,fвсдені в зразковий порядок .

Цриємно відзначити, що за­ ходи, які стосуються культури виробництва і наукової органі­ зацН npа1ці, зд!ійонювались си­ лами робітників на громадських

засадах . Адже вони розуміють, що впровадження планІв НОП

-

важливе

завдання

колекти­

'вів цех1,в, ділынць,' БРИІ'ад, що це спраВ'а

всіх і кожного . д_

ТАТ)' 1',

rоловВИіі еКОНОМіст «Торrмаш»_

12

липва

1969

рок)'

заводу

*


ТАК ПРОВОДИТИМЕМО ЖНИВА кондиц.іЙ. Створена спеціальна бригада по очистці зерна. В неї ВХОДИТЬ 12 ,робі'J1НИЦЬ, за ними

РОЗДІЛЬНИМ СПОСОБОМ РішеННЛ\l

ЛJtстопадового

за прикла,Дом ми.ну лих ,років буде ЗaIllроваджена sі,дрядно· преміальна оплата на збиранні

зокрі,П;Іено три зерноочисні ма- зернових і

акардно-преміальна

Плснуму ЦК КПРС перед пра. шини «20В-І0» для первИ'Ниої -,на СКИРТУВаІННі соломи. Видаочистки, а одна «OBCY-3..~ для вати:меться натуроплата зер· цlвнина:vlИ сільськQlГО rосподарства

поставлено

важливе

зав-

ДОВЕщен.ня зерна

до

пос.івних

но і соло·ма.

дання-піднести врожайність

1 1\00ндиціЙ. Працюватимуть таВ оплат,і цра,ЦІ робіт,никі:в 60 збі"1ЬШИТИ ва"10ВИЙ збір зерна. I\ОіІі два навантажувачі. Меха- основних розЦінок виплачуєтьНа по"1ісыхx землях, в тому ніЗМIІ обслуговуватиме один ся за намолочене зерно 1 40 чи.слі 'і на полях радгоспу «Тре- мсханізатор.

буХіВСЬКИЙ», непогаНі ВІІДИ на Щодня в деРЖl1iродаж вивозиВРОЖ:1Й ОЗН:vIих Вони ШВИДI\О тиметь~я 30 тонн зерна, для '10.~ .. . го ВИДlЛятиметься на ніч 8 авДОЗРІ,вають. Зараз основне заваш н ДOГOB~PHi зобов'язанання детально розробити ,робо- т.ом И . .

JIIроценті,в

за

Зі6ра,ну площу.

ДІючим Положенням «Про оплarrу rnpацl1> пере!Цбачено підвиН

щенкя основних розЦінок. а збиран.ні зЩ>-нових иолосових

'!ий план зби:ра,ння, провести. ня .по продажу зерна держав,l механі13аropа,ми в перші 10 днів ЙСІГО в стислі строки 1 без втрат І ВlІl\о,наємо за тиждень. обмежУ1вального перюду на в комплексі 3 іншими робота- ДБАЄМО ПРО КОРМИ 60 процентів. В наступні п'ять ми.

днів обмежУ1вального пCtP'іоду-

В ,нашому господарстві підЩоб лягає зби.ранню 1024 гектари І грубих

більше

нагромадити для худоби,

KOPMLB зернових і. бобов~:с .Ry.1bТYiP. в І скиртування соломи проводититому чисЛі ОЗИМОl пшениЦі 694 мемо відразу ж після обмолоту гектари, озимого жита 79 валкLв. Для цього на кожному гектарів, вівса - 61, ЛЮПИіну- ,відділку створена бригада по 150 і гречии - 40 гeKTapiLВ. окиртуван,ню соломи, яка упо-

на 30 процентів. Робітникам кіННО-ручних робіт в перШі 10

ДНі'в -

'на 15 процентів, в на­

ступні п'ять дні:в - на 15 про­ ЦЕ'lf1'ів . Це підвищення автоматично застосовується ЛШlIе при БИКО-

В GB язку З тим, що озима пшениця на ба,гатьох площах МіСЦЯМИ засмічена волошкою і

рядковуватиме солому щодня нан-ні РОбіТНИИОМ норми виро­ на 14 ГЄКТС1ірах. В КОЖНУ брига- бітку. Якщо, скажімо, иомба'й­ ду входить 2 'І1ракто'Р'И, що стя- ,нер виконав денну ,норму ВИРО­

ромашкою, плануємо П'Р'оводити

гуватимуть солому,

збирання розділЬІНИМ способом. Для цього ВИКОіристаємо ші,сть "'-а ток «ЖРБ-4,91>, ЯRiI иласти-

один

стого-) бітку,

то

він одержує

иарбо·

6

Комбайнер радгоспу «Великоднмерський» П. Я. Семиноr наполег­ ливо готується до збирання хлібів. На фото: П . Я. СЕМИНОГ востаннє перевіряє свого комбайна. ФОl'О А. Козака

Вести роботи комплексно Для хліборобlі;в Броварщwни на­

ви,кори.статн всю н,аЯ'В-ну теХ'Ніку повний світ"овий день, залучити

клад і 8 ЧОЛЮIВlік скиртувальни- ванців основної З3іРплати (по став найв:і'jщовідальніший період неоБXJЇДНУ кількість людей . ків. Кожного дня в радгоспі тарифу) і 3 карбоваНЦі 60 копі­ - догляд за просапнн,м,н, збцран­ На нара,д,і ві,дЗ'начали умі.'lУ о,р­ ня ОВQчі,в, загагівля кормів, за­ окирту.вати:меться солома з 42 ЙОК пїдвищу.вальної . Коли ж ганіза.цію

праці

на

сИ'лосуваН,Ні в

муть щодня у валии 102 reR.Ta- геКТЗJPіВ. Оииртування соломи норму не виконав, то підвищу­ вершальн,і дні підготовки до жнив та ряд ,інших робіт, які потрібно радгоспі «ТреБУXJі'всblКИЙ», де ,в.же ри при норм.і виробі:т.ку 'на кож- зі всієї ПЛОЩі ОЗИ'МИХ і ирих вальної оплати позбавляється. закладено в траншею б.іVlьше 3 ти­ ну 17 гектарів. Таиим чином, культур закінчимо за 24 робоЗа янісне укладання валків, проводнти в комплексі. Саме цьо­

усі озимі будуть ПОR.ладе.ні у валки за 8 ,робочих днів, ЯіРі за 2,5 робочого ДНЯ. В м1ру дозрівання хлібl.в у ва"1ках їх підбиратимуть 7 иомбайнів щодня 70 геита.рtв

при ЩОДe'lfНIЙ нормІ на иомбайн

чі дН'і, в 'Гому ~{Ислі озим.их-за 20 робочих ДНІВ . ~~хаНlзатори на ІЮЖНОМУ 1\0мбаиНl зробили присто'суван.ня для збира;ння ПОЛО'ВИ. Разом з соломою во:иа

або за нормальну висоту зрізу му питанню і була прнсвячена ра· стерні за иожний гектар по.над їюнна на;рада керvВ'Ників і спецаа­ нйрму механLзатора,м випла,чує- л,істів ра,дrocпі,в та птахофабрик, ться по 20 копійои додаткО'Вої секретарі,в партійних організацій. оплати. За кожну понад десяту 3 ;нформщіЄЮ про хід виконан­

сяч ro'НН КОІНюшини, су;мішей вівса і гороху, люпину ,і ~i,вca. А от в радгоспах «Лі11ківсblКИЙ», «Вели:ко· димер,ський» та ряді інших дооі не приступилн до цi€ї роботн. Тим

Сlшр'ГуваТИ~lеться.

тонну зерна, зібраного

поживні якост,і. Деякі

якісно,

10 гектарів. За 16 робочих ДНіВ В цьому році в ГОСПОДз'РСТ.ві механізаторам виплачується. 40 бу,дуть пЬдібрані і обмолочені заплановано пооіяти 300 геита- I{QПійок. Івалки, в тому числі озимих за рі!: ПОУJ.існих і пожнивних поЗАРОБІТОIJ' 10 робочих !днів. сівів. Тому відразу ж пІсля "Середню норму на сезон для скиртування проводитимемо лукомбайна вотановили 147 гекта- щення стерні, оранку, волого­ рів, денну - 10. Ще в червні зарядку і Сі,вбу пожнивних

ножному l\омбаЙlнеру

вручено культур, а та.I\ОЖ оранку під його сезонне за'вдання, в якому озимі врожаю 1970 року. На за:"маче,ні культури, номери по- оранці 'і диск,у.ваННі щоночі. Пlра' ліі.в,

де

проводитиметься

зби- цюватиме

сім

рання. Всі поля і иульту.ри по- «Т-74», «Т-751>. назані

механізаторам в нату.рі

на місці.

Для

того,

безперебій·ну

тракто.рі, в типу

щоб забезпечитJ.\

роботу

всіх

агре-

Уся теXlнїка підготовлена і гаті,в на збиранні, їх обслугову­ поставлена на ліНіЙКу готовнос- ,ватиме в полі пересувна май­ ті . Пла.нуємо проводити збиран- стерня, яка виконуватиме дріб­ ня потоковим методом, зацрова-

дити гру,пову tpоботу комбайнів.

ні ремонти, зварювання тощо.

Воі

агрегати

обла\днані

про-

ПіДготовка до збирання йде :вже зараз. Всі площі, де буде проводитись зБИJрання і які мають розМJір більший 25 геита-

типожежним інвента-рем. На полі чергуватимуть пожежники. Вони 'контролюватимуть, як ви­ конуються ІІІротипожежні захо-

рІв,

ди .

вже

коси

розкошенІ.

цродиск~ан\і.

маршрути,

за

якими

про-

Складені

переходи-

тимуть ж<з'1'КИ ,і комба.Йни 3 поля ІВ поле.

збиранНі врожаю, організовано

КР АЩИМ-ПОШАНА

ма,ршрут­

найближчий і .наЙкращий шлях. Одночасно 1з зби:раНlНЯМ буде проводитися продаж хлІ,ба вІ та засипка посllВНОГО

теріалу.

Зе.рно

до певних

Для

також людей. Обі,д коштуватиме 20 JЮПійон. 3а колективом кож­ ного збирального агре'гату П3ірт­ організація заІ<ріпила по.rniт­ орга Ніза'ТОіра.

ваги, а потім у зерносхови­ встановлено

ха,рчуван.ня.

цього на кожному відділку ви­ ділено відповідний транспорт, а

3~ иожним комбайном 'на час збlwаНіНЯ заиріплено дві авто­ машини. Для шоферів. які во­ зитимуть зерно від комбайнів ща,

всіх механізаторів і ро­

громадське

ЗЕРНУ-ВИСОКУ КОНДИЦІЮ

на

Для

біТНИКlі'В, ЯКоі працюватимуть на

дер­ ма­

доводитимемо

товарних і посівних

l\Іоральному му

і

матеріально­

заохочеН'ню

надаємо

І1іра,фвнишв

першочерго.ву

У'вагу.

Дире.J\ція ра.дгоспу, партійна і профСПілиова орга.нізаЦії розро­ били ряд заход1в. Насамперед,

ВАГОМИЙ

ССіре~ній заробіток, наприи· лад, иомбайнера .при ви,конанні щоденного

зер·на

до

розроблення

реНlIЮ

ЗАХОДІВ ВЖИТО 24

червня Ц. р.

жнття»

було

в

газеті «Нове

надруковано мате­

ріал рейдової брнгади під заго­ ЛОВКом «Колн б вони могли роз­ мовляти». У иьому йшла мова про недоліки утримання худоби на першому відділку радгоспу «Г олівськиЙ».

Директор радгоспу т. J1азарєв В. Г. і секретар парткому Т. См є­ хов А. В. повідомили редакції, що кореспонденцію обговорено на

відкритих загальнорадгоспннх партійннх зборах.

Днрекцію господарства зборн зобов'язалн забезпечнтн негайне внведеиня корів з ферми першого

відділка в літні табори і розгор­ нути

ремонт

тваринницьких

при­

міщень. 3а антисанітарний стан в оборах керуючого відділком т.

*

Субота,

12

заходів

культурних

по

ство­

пасовищ

на

рік з введенням в експnуа­ тацію «малого зрошення» за ра­ хунок спорудження артезіанських свердловин. Інженерну службу ра­ зом.з дирекцією радгоспу зобов'я­ зано до 15 липня забезпечити ме­ хаtІЇчне роздавання кормів у типо­ вих тваринницьких приміщеннях.

1970

Частину намічених заходів уже здійснено. Халати, ручний інвен­ тар для доярок на фермі першо­ го відділка видано. Гній і багню­ ку з обор вивезено на поля. Со­ ціалістичні зобов'язання оформле­ ні . Регулярно подекадно підводя­ ться підсумки змагання з вручен­ ням

переможцям

грошових

пре­

мій. Тваринницькій бригаді 16 І (бригадир Т. Ярко М. Г.) за під­ сумками роботи в першому півріч­

-

липня

1969

50

року

час

Ра­

при

Крім

Т<Л'О,

яиісному СКОЧІуванні і пLд­

би:раНl!іі з 47 геитарів иомбай­ нер одержить безплатно 4 цент­ нери зерна і 6 цент.не,Р'Lв зерна в рахунок зарплати по 12 кар­ бованцtв за центнер. Щодо натуроплати. як стиму­ лу механі'3аторЬв на !JнШmli ро­ ботах, то вона 'l'ака: 11Ра:кторис­ ту-машиністу, що працює в жатЦі п'ять дні:в М3!СОooro но­ сіIНН'Я, видаватиметься за кож­

честь сторі,ччя

від дня

НІІ

народжен,

ня В. І. Лен,!на, завдання, які сто­ ЯТІ.> перед працівннка'М·и сільсblКО­ го господарства на даний період, виступив дн,ректор Дар'Нн.цько,го тресту овоче-молочннх радгоспів П. Чеботарьов.

Перше півріччя, зазначив він, труді'ВНики району відзначили ви­ 'Кона,ниям плану ви,робництва і продажу

продук1'ів

т,варинництва,

а також ра'нніх овоч,і'в. OДHalК ок­ ремі радгоспи «Великодиме:рсь­ кwй» ·і «3аворицький»-заборгува­ лися по продажу державі молО'Ка, нижче своїх можливостей по про­ дажу

овочів

йдуть

радгоспи

«Бобрицький», «Требухівський» та j,нші. «3аплаВ'ний», иапрИ'Клад, ви­ кона' в

57

план

по

овочах

лише

на

процент'ів.

ХО'роше оргаiIJізовано догляд за >просаIПНИМИ в -радгосПі «Русанів­ СЬКИЙ», де за.проваджено індив'іду­ а.1ЬНУ відряднkть, поля чltCті від бур'я,н·ів . ЦbQГO не скажеш за р,а'дгоспн «БоБРИЦl:іКИЙ», «3аво­ РИЦЬКИЙ», «3аlnлавний» частина овоч,і,в забур'янена. Цi€ї весни гоопода;pcrва

одер­

жали )1,остатню .кіЛl:ІКість ге,рбіIЦИ' дів для обробки кукоуру,цзи люпи· JlY. Там, де іх праJlИЛЬИО застосу­ вали,- нема БУ'Р'ЯНУ В радгос­ пах же «Лі1'ківськиЬ, «І\расилів ний скошений reктa,p 0,5 и.ілог­ Сl:ІКиА» «Гогол ВСІ:ІКИЙ», ІМеНІ Щор рама зерна безплат.но і ІНа шд­ са та рЯІДІ ІНШИХ недооЦІНИЛИ гер борІ валкі!! і СКИРТУ1Ваині про­ бщиди, І часткна площ пІД куку даватимемо по 1,1 Нlїлограма lРУ'двою, люпmюм заБУР'янен.а зерна на зароблений карбова­ Зараз відповідальний період

нець. Крйм того, в кІлькосТІі 40

J1JроцеНТ1В суми допла'l' і преМіЙ буде

продано

зарплати.

зерно

в

Шоферам

раху.нои

ІНа

виве­

зенні зерна за ВИ1ионання денно­ завдання

'виплаЧУ1Ватимемо

цреМіЮ в розмІрі 15 процентів відрядного заробітну і 2 про­ центи премій за кожний процент пє,ревикона'ння

цього

завдання.

На суму 40 п.роцент1і:в від суми премій і додаткової оплати бу­ де продано зерно. Крім цього, при

виионанні

сезонного

зав­

дання ІЮ~1байнером, шофер, Я>lшй закріплений за даним комбайном, одержи~ь безплат­ но 70 процеН11і:в (2,8 цеН'l'нера) зерна, нарахованого иомбаЙ<не­

нагромадження KOIpM~B мадського

ХІд соцІалістичного змагання висвітлюв,а.тиметься в багатотиражній радгоооній газеті, що­ денних бюлетенях, по місцево-

му иам

раДіомовленню. вручатимуться

черВОНі ,вимпели

1

Передови­ переXJідні

грошові пре-

мії.

І. КОВВАСИНСЬКИП, директор

радrоспу.

О. ХОЛОД, roJlОВВВЙ аrpоиом.

*

НОВЕ ЖИТТR

для

тва'РИН'І!И'цтва,

наголо­

сить KocapOlК та інших машин. Правильне використання їх дало б можливJсть вже закі,нчити сіно­ збирання. Справді, в Калитянсь­ кій птахофабриці все C~IHO вже D СКllртах. Особл,иво ві,дстають на сі нозбиранlН і ра,дгосп «Літківсь­ ,КИЙ», Семи,полківська птахофабри­ ка .

3а'В.J.ання по",ягає в тому, щоб до 20 ЛИІПІІЯ повністю закін'ЧIfl'И С:1l0збираIlНЯ. Складене в ОКИРТИ

с:-но за.п'рибуТ'Кув.ати.

Для

часом СИ.1,осна господарств

маса втрачає

свої

керіВН\ІІКИ

скаржать~я,

що

мало

т,ракторів, автомашин. Проте пі'в, р,ічний аналіз сві\дчить, що маши­ ни ВИКОРJIICТовуються ВК'рай пога­

но. Так, серед.НЬОДОбовнЙ виробі­ Т()ІК 'На умовний 15-силь'Ний тра·ктор становить ЛllillJе 1,6 гекта­ ра при нормі 3,3. Автомаши.на nОВlин·на ~робlfТИ щодня 200 тон· но-к,і"ометрів, а фактично робить

112-120. В ;інформаціях та виcrупах чіVlЬ­ ;не місце було пряділено останні'М приготува,н,н,ям до ЖіНИlв: проведе.н­

ню l1робних виїз<діlВ,

обладнанню

аl регатів і автомашин протlИІО­ жежним,и засобами тощо . Т·іль­ ки уміла орган,іза,ція усього комп­ лексу польових робіт у кожному господарстві забезпечить успі'х.

На нараді ВИСТУПИ'В ГО.10ВНИЙ aГPQНOM тресту «Кнївптахо,",ром» М. Давиденко, головний зоотех­ нЇ'к радгоопу «Лі'JIківський» І. Гло­ ба, ГОJlОВН<ИЙ агроном Семи.nолків­ ської птахофабрики В. Коваленко, райінспектор

де,ржпожнагЛlЯ\дУ

П. Левченко, начальник ЦО району А. Єфремов,

штабу

В роботі на,ради взя.в учаcrь ГО.10ва раЙ!виконкому П. Білокінь. Секретар ра,ЙlКОМУ КП Украї;ни М. Сергієнко в овоєму BII'CTyni звернув

У'вагу

на

КОМПЛeJК<Сне

іРрО'

веде,ння ваіх робіт. Учасникн на;ради відвідали рад­

госп «т.ребухівсЬІК'ИЙ», де ОЗ'НЗЙО­ ми"'ися з досв;дом силосування кормів.

ГрО·

шує Т . Чеботарьов. В ,районі є до­

ЗА АОПОМОГОЮ ШЕФІВ ШефИ Р3!Д1J'OOJ11Y кий» КОJектив

«Г,отолmсь­ пересувної

механіЗО'J!аноі КОЛО'lfи ;м 3 розпочали б}lдівництво силос­ них траншей. Вже ВИКOOfані земляні роботи, завозяться за­ лізобетQВ'Ні плити, якими ооли­ цЬ'(нrуватимуть т,ра·ншеї.

Г. ГОЛЕЦЬ, керуючий віддіпком.

цього

ПЕРЕВИКОНУЮТЬ НОРМИ

ру.

карбованців.

*

карбованця.

3,60

карбованцLв.

189

чі вручено перехідний Червоний прапор радгоспу і грошову пре-

мію в сумі

за

зом за 15 календа,рних днІв зБИ1рання комбайнер одержить

го

Годьця Г. А. суворо попер~цжено. Дирекція радгоспу приступила

З3Jвдання

збирання зернових становитиме: оплата по тарифу 6 карбова,н­ ців, піДВИЩУ'ваЛЬНlі в перші де­ сять днЬв обмежувального пе­ ріоду 3,60 карбованця, під­ вищувальні в слідуючі п'ять ~HЬB обмежувального періоду1,80 иарбованця, додаткова оп­ ла,та по 40 hОПійок за тонну

ня СОI.JJіалФстичннх зобов'язань

До початку жнив закінчити сі­ нозбирання таке

на

завдання

всій

Шlощі­

поставлено

перед

Скошене сіно скиртується без­ посередньо бі.'1Я ферм. На пере­ везенні

його

по-ударному пра­

Пильтяй, ками, які працюють на збиранні Петро Юрченко, Леонтій Семе­ сіяних і лугових трав. Хороше нюк, Петро Соловей. Разом з ни­ працюють трактористи, серед них МИ працює і відзначається на ро­ і Микола Топіха. Він щодня ви­ боті пенсіонер Панас Андрійович механізаторами і

КQШУЄ по нормі

*

5.

6

всіма

робітни­

і більше гектарів при

цюють їздові Григорій

Жук.

П. ТУПИИ,

керуючий

госпу

BIMluOM

«Русанівський ••

* 3 стор. *

,рад­


БЕСІДИ НА МІЖНАРОДНІ

ТЕМИ

ТИ НОЧЕЙ НЕДОСИПАnА • • •

НАПРУЖЕНА ОБСТАНОВКА В ІТАЛІІ І~ал,ія переживає зараз

гостру ,про"!'и rтаJllійсьхих трудящих. В{)д-

Ій Сlмдесят п'ять

І/ІОЛІТWІНУ 'Кризу. На дум'ку біль· 'ночас кер,joВІІШЦ'I1ВО ІСП рішуче шості огля,да'чіIВ, це найсерйоз- віlДМОВИл.ось від будь· яких спі.1Ь· н.іша полФтич.на КРИlза за всі після· них дій з ко.муністами. Усе це вивоєнні роки. ,кликало С~ЙОЗlне незадоволення 5 ДИПН'Я ПQДав у відста,вку уряд ШI~рО'КИХ мас соціал.Ї'СТі,в ,і П'Р'Иlвело Ру,мора, який явлЯ'в собою коа"і· до рО'зколу, в результаrrі якого з цію rr~K званого <шівого центру». партії пішли пра'Вlі фракції, що До неІ входилн 11рИ па,ртії-Х(рИ- утворили так Зовану «YJНiTap.HY (Х). СТИlЯНIСI>КО . LдемОК'ра'l"lfчна паP'l'ія Ililал,істИlЧНУ партію», а roлова (ХДП), яка предста'ВЛЯЄ lіlfiТЄРес.и ІСП П. Неltні ,ПО-ДЗіВ у ві,дставку. великої буоржуаі3іlї, соціалістична Ста'новище в *ра,їні дуже склад· партія (lСП) ,і невелика республі- не і заплута'не, і ніхто не чекає ка,нська ,партія. Головну рол,ь у ш&идкого розв'Я'за.кня УРЯ'ДОВОЇ ~ій ,коаліlwії ві,дJ~!1ра'вали ХIРИСТИЯ'Н' кризи. На вїдно&лetННЯ «л,івого

~(Жів.

ДО

ЖУП:t)',

І це ВI·дбува."ося в ТО."І час, ко. " Італія

.111

пережи'вала

'.

го

центру»

з

участю

.

'

ВИГЛЯДІ

'

небачене' ТІВ,

"

яю

'ВIідКО.l0ЛИСЯ,

а

бо

уряду

було

ти,

ві­

ру в сина?! .. Ючоro собі мораль

вrдповідального nраЦіlВника.

давай!

Звичайно, ЯКЩО слухати Ми-

комаНДYlвала Галина . Ти ж Кз'за'в, що ЗaJPубаєш. П'~ть рок,IIВ в,lдсидиш і 'Випу,стять!

колиного друга, який lНооІдомо з ЯКИХ міркувань створює на­ ВJ<ОЛО гіркої долі немічної ба-

Та врятували, на щастя, внуча- бусі «громадську думну» і В1Д ирику п'яний отямив· досить-таии суМНіElНУ!- то ~pe­ ся і опустив PYRY. Феодосії ба вислухати й протилежну OBepRiBIНi порадили розсудити сторону послухати биття

ra -

хату .

Микола, дізнавшись

ряй з неї справжню

б

для поНlРИТТЯ хати.

з

Ну ЧОГО

-

ашИlCТИ спопе-

Важко

.

КІІХ дe.~IQKpaТ1B 1 правих соц.іал.іс·

піднесення робіl1НИЧОГО і селя'н,сь, представнині'в ОдіиJєї ХДП.

ти, а/дже

J'

лили .все село.

хрИ'стия,нсь-

,

А якось за сокиру брався.

l'l1pbOMa старшими доч'иами хату буд\ЛЕШ Ф

у

HaдIН дуже мало,

11 з печ[ 1 з ,дому виган:яв.

мовчати, коли іВо­

.1

на вrI1Pатила найдорожче -

про

матe'IJИНОГО

серця,

послухати

ЛlGа виділи.в т.рудолю ивій сім'ї

За,раз може йти мана або ІПРО БYlдівельними матеріалами сфОР'МlYваlJfНЯ та'К з,ваIНОГО «пра;во· КОЛГОСП ДОПOlМіг. HOJJrocn і за-

Ільше окочу,валася ПРlІlСлуж'Ника бур·

попе,редіlfbOlМУ

вав

CM~' ся coa1CTl~

стя.гу-

ку. Нарсу,д ПОСТYlПИВ справед- стара Феодосія. ливо розділив хату ,надвоє: Отже, замість того, щоб ,від'

Нlщтва дедаЛІ да СI?,но'вища

в

. ХДП

.

кеР'IIВНИU<lIВ

погрожують

з

центру»

б'

б'ють,

ТЮ. ~~peд G';'М.И МИlЮла

це, подав С'l1річну заяву. На дочоо, сусі,дів, А односельчаН1 суді стільки за/слуг lІІРиписував хоч 1 побоюються «наклииа'l'И собі відносно права на хату, на себе» МиlЮЛИН ГlHd,B, та все що хоч бери й справДі ВИДjВО- ж не приховують, в яких ней·

ські демократи, а СОЦІ·ал\·""'ичн.а ... , партія під ТlЮКом П,ра,вого Kep~B-

.

кою:

неї не по:вщщу;вся з .війни чоло­ він. Не !Вберегла і 14-ріЧНОГО снна. Пу.стуючи, хлопці емер­ тельно підстрели.пи його, Багато СJlі'з пролила ті'нка,мати. Та .не 'вщчаювалarcь у неї було для кого і ради чого жити. У 6ідOlВИ залишилося ще четверо д~теЙ. Як могла, зводила нінці з кінцями, аби виходити їх, аби виросли працелюбами, чесними. Такими, як у.сі. По віЙіні заходилась мати з

І серце M'aIl'ЄiPЇ радdло:

господа!р-

одну половину матері, другу цітям і внукам.

«Яие

монір,них умовах дожи,ває

Віку

СТОЮlВати чоловіче «Я», боротись за себе перед І1Ір.Ьрвою ал-

-

Звільняючи материну «до- когольної !~~со.вИіНИ, Микола кого руху, Хви"я страі'рків потря, В ра,зі, 1<О.1И сформува,н,ня YJря' велике діло зробили ми, Д>1ТКИ, ,к,ра,ЇІН'У. ду вия.вИТblCЯ неможлИlВИМ, дове. ЗМОСТИ1ВШИ собі кубельце! Не- ЛЮ», Микола обчистив 11, що ст'упає по шнн ,наймеНlI!ОГО тер· «БеЗІПерервне н,ароста:н'ня С'l))}аЙ. детыся РОЗПУСТIfl\И flарламе,нт і має гірш поневї!рЯТИСЯ по чу­ там залишилася лише ла.в.ка і T~ - виживає з дому il З світу

ca€

lКово.ї бо:ротl>би в за га,'шно· провости іНО:Віі па'рламентсыvi ви- жих людях, Та й кому Та/кі тумбочка. Спати стщрій ні ІНа P1ДH~ неньку, бо та,к, бачи.те, заб~Ндюрилося; бо та, ба· наlЦіональному масштабі, розгор. бори, СтаНОІвище ускла,ДIІЮЄТЬСЯ к,вартиранти потрібні!» А потім чому. Та ,вона й .не ночує тут. НЙНЦІ чите, ВИРІшила будувати своє таJIНЯ веЛltких політичннх би ГВ, ти,УI , ЩО В са' ~lій ХДП, як показа'lJ про себе ОНYlВала «бабсьиу» щастя на чужому ГОірі. На гор! }'ІСпі,хи на виборах лі'вих сил сер- з'їu иієї па'рl'ЇЇ, що &і,дбувся ЙО3'НО 'похит,нули в Іта.lії ПО,1:ТIІ' і,:IІЦ: червня, єдності немає.

'ку .,івого центру,

з

допомогою

.1їі ~Іамагається rn<ористатися Дочки .повиходили заміж . 3а· крайня реа'кuія, Ось чому деякі лишився найменший, Микола.

риться в ПРИЙlн,ятому міжнарод· ною Нара\дою 'Кому.нkт,ИЧШIХ і ро· бітничих паlРіГі,й ДОКУalІенті, В цих у\Ю'вах стався розкол со· u,іа.1істичної партії, я'кий і дав пошто'Вх уря,довій кризі. РОЗКО.І[ назрівав да'вно, Можна сказати, щО ІСП, яка утворилася в 1966

за х,і-д'н і ОГ.1я.да,чі П<огооорюють навіть про можливі<:ть пра,вого пере· BOPorry в ці,й краЙ!,і. ~'цих У'~ювах Іта,lій~Ь1{З KO~I' паРl'ія закли,кає до широкої єд:нос· ті .1і'ВIІХ сил, яка повинна вИ'ВеСТIІ wраїну з ІІІинішнього пол~'Тичного тупика, У заяві ке'рівництва KO~I'

Цей !Не бра\В уча'С'l1і в будіВНИЦТ­ ві хати малнм БYlВ. СИ1рота, вано й батька не пам'ятає як слід. І мати залишила його при собі. Виросте, вірилось, і пожа­ Лі,є {;та.реньиу, догледить. Гор­ ді'СТЬ ма/теринська п~о те, що має мужчину при хаті, ніколи

,році в резу.lьтаті З.1ИТТЯ соці,а.1і·с· lJ'iB і соціаЛ'де\юкраТ'l'В, та'к і за ЛИШИ.~а,сь ф<JР~lа.1ЬНИМ об'єдна:н,

партії, опублLковаlнdй 8 ЛИПНЯ, за· значається, що «треба з,найти та· кий вихід з УРЯДQlВОЇ кризи, я,киїl

не допуокала чогось ного ...

Бо'рО'Тьба

І

все,ре,д!ШIЇ па,р' ПОСУНУВ би вперед,

а

не назад

особл"во заг.ост,рилась''lrrа,~'lIИСblJo."У '" . І ОО' 111"1' '" деМDlк'ра,ТIЮ»,« татІ по· пісдя серЙ~,з.ної поразки ІСП на трібнз нова пол,ітика», _ підкрес. парламе'Н,ТСЬКIIХ вибора,х 1968 ро- .1юе іта.lійська КОМ'у,н.іст,ична парку, Пра'ві фракції нав'язали тоді тія, яка вва,жає, що «за'раз не соціалістич,ні.и па'р'тії коаліцію з тільки в країні, але й у па,рламен, ХДП і пов.ністю п,ідтримаЛIІ полі- 11і

є

умови,

щоб

І

[

да,вно

ОБ горлі 'кJстиа, те­

(Т АРС).

неВІСТКОЮ над

,немічною

Хто той ПОІ1реб робив?­

-

тін-

брата.

-

нього

мати спати нам .не даіва­

ше

хто її не б'є те! Вигадує!» ХОДИТЬ,

Із залу суду

Мешканець села

ЛИПНЯ

-

програма

-

Гімнастнка для всіх. (М) НОВИНІІ (М ) 10 оо - Дні культури Польської Народноі Респуб­ ЛІКИ в СРСР, «Будьте щасливі » , Му­ зична розважальна передача, (М) Науково-популяр-

на програма (Ленінград), і І оо Наша афіша, 11 05 До Дня риба.1КІІ «Світанок над морем». РозповіДі про рибалок рнбколгоспів Одещини

Фільм-концерт, ,1Одість», НЯ» ,

ІМ) ,

12 зо

(Ташкент),

-

«Музика

В ефірі

13.15

-

Науково-пізнавальна

14,00 -

Сангир, ликим» ляльок

віва».

«Мо·

-

ти!» 2045 Фільм-концерт

(М) 17 зо­ «Культура і (М) 1800, 18 зо

«Грає

НЕДІЛЯ,

ІЗ

lІерша

9.00 тей ,

(М)

915 -

«Будильник..

.Шварц·ваЙс»

JІИПНЯ

програма

Ранкова

гімнастика для ді­ Новини , (М) 930-

(М),

10 оо

-

-

«Сонечко»,

школярів

«Музичний

кіоск», (М) !О,зо Передача, при­ свячена 25-річчю визволення вілыlсаa

від німецько-фашистських зага[!бників (Вільнюс) , іl оо П~редача 3 Моск-

-

11 з:; Темжу[!­ 12.45 д.,"

афіша

120"

(Одеса)

_Летючий

гол.паIlД<.'Ц1-.»

-

(Гданськ) 13 зо « У'юра і СЬОПJДllі » «Пол~ському спорту 25 років » ОГ.,ЯД (Варшава), 14 оо «Зірочка» Дл я ді· теіі 14 ЗО-.П[!игоди барона Мюннау­ зена», Му.,ьтфіЛЬМ 15 ОО Сьогодні

-

-День

Рllба.,ки.

(М)

16 оо

KOHtl~PT

1530 -

майстрів мистецтв ДЛЯ [!ибиоі промисловості

Для воїнів РаДЯНСІ, КОЇ ВіЙСЬКОВО·МОРСЬКОГО Флоту.

-

Арміі (Сім­

16 зо Інформаційна про­ грама .Час . (М.) 17 оо В Шквар· кін «Чужа дитина. П[!ем'ера те­ леспектаклю (М) 1830 Програма кольорового телебачення «Клуб кіно­ мандрівників» (М) 19 30 - Дні куЛІ,· тури Польськоі Народної. Республіки в СРСР, «Ставка, більша "ід життя»

-

Телевізійний багатосерійннй Х) дожній фі.,ьм (7 серія), (М), 2030 .Сім днів., Міжнародна програма (М) Програм а

21 15 бачення,

кольорового

(М)

224;; вістей. 225;;

теле­ Спецвипуск T~

,1евізіЙШIХ доброго настрою»,

-

.Камертоь

............ , •••••• , ............. " ••••••••••••• , ........ , •••• , ................................. ее ее ее •••• , .............................. .,

«НОВАЯ ЖИЗНЬ,. -

НАША АДРЕСА: м. БРОВАРИ, вул. Київська,

154.

11

комитета

КП

УкраннЬІ

орган Броварекого районного

н

районного

Совета

ІНДЕКС

депутатов

==============т=р=уд=я=щ==их=с=я===к=и=еВ=С=К=О=А==О=б=л=ас=т=н='============

61964,

Газета виходить у вІвторок,

четвер

і

суботу,

,ТЕ,Л!,ФОНИ: редактора - 3-82, заступника редактора, \ боти) і фотокореспондента 4-67, відповідального сек· ВІДДІЛІВ (партійного життя, промисловості, масової ро· ретаря - 3·18, відділу сільського господарства - 4-47. • ...........

• . . . . . . '11111' . . . . . . . . . '.'1' •• ' . . . . . . . . . . . . '1 .. '111' . . . ""'1111''''11'1'111' І 11' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

броварська друкаРНlІ, Киівськоі області, вул, Київська.

154.

Телефон -

4-57,

Зам.

2095-6633

Зну­

ми

-

поилянеться

ЗМ!iКJДИ в боіргу. В боргу, бо во­ на дала їм життя. А життя ці,ни ,не має. Життя lНайцінніше! Ми не варимо (а дуже ХотjЛОСЯ б в.1рити!), що Микола раптом

.набереться глузду, МУЖlНOC'l'і і І1Іротрезвіє. Збат,не, нарешті, як

Ви-

«набрати-

заплямува'В честь

сиНJi.вську , яи

затопта.в г,ідність

люди.ни.

Не

9ЬРНТЬСЯ, що віднині lВін жи­ тиме своїм рооу;мом, а не жін­ чиним і в-соіх тих по~ро,вителі,в, що штовхають ЙОГО на лаву пЬдсудних.

Заl'l'е сподіВаємось, що у Ве­ ли.кіЙ Димерці хоч тепер знай­ деться кому зайнятись долею нюлишньої трудолюбивої КОЛ· госпниці, багатодітної Malfepi .на

схилі ЖИТ'l1Я , Щоб дати їй спо· кій. З цього привОідУ повинні сиазати овоє слово сільська Рада, диреицdя

радгоспу,

вся

гpOMaДCbJo~iCTЬ.

М. ГАБРІИЧУК.

•••••

Рудня

рокі,в

Скок

З чет,веор'l'OГО ІПО двадцять

березня н,инішнього

Коли доч'ка

Тетяна

віlДмовилаlСЬ

вів покинути хату, ві,н пустив

розбещениlЙ антигромадський ;спосіб ЖИіТТЯ пи'ячив, тероризуваіВ сі'м'ю, погрожу ва/в уБИВСТВО~I.

восьме

року зовсім І

у

хід

СОКИіРУ, ЛИ/ше ,ВI~падOlК ДQlПDlміг за\JIИШИТНС~ живою, "'Роте тяж;кої

травми ВОІна т,ак

Ке руючИ1СЬ

.

1

не уникла,

C'l'аттею 340 Кр.имі·

не з'являвся ІІа роботу на Київсь, 'нальНОГО коде'*су УРСР, за замах КИ'ЇІ електрова'гоноремонтний за· на життя До'Чки на,родний суд вод, де працював

підсобним ро·

Броварського

району

біт'ником, ВіlН не зважав на захо- ОКОІКа І. 51. до 10 POlКbB ди

громадського і адМі'нісТРЗ1'IІВ'

НОГО ,В,П .1 ИВV,

Того ж 28 березня, вночі, після

праціВltикіг. (Ленінгр а д)

-

ферополь),

Наша афіша 19 оо Фіна ., ІУ Спартакіади п[!офспілок УРСР з гімнастики, 20 ЗО .На добраніч, ді­

Г

нал

і програма

1855 -

«Знан­

Телетеат[! для дітей,

(М). Друга

програма

Г Циферов .Хочу бути ве­ Вистава Харківського театру (Харків), 15,00 Програма

кольорового телебачення, Легенд" СНВОЇ даВН"НIІ, мистецтво древньої Русі», «На меридіанах Украіни»

фантазіі.,

-

ви , 11 зо Наша «Д[!ужбі міциіти'.,

село.

ЗА ЗАМАХ НА ЖИТТЯ

Іва,н п.ротя,гом кількох

Дні культури Польськоі Народно, Респуб •• ікн в СРСР, «Стаока, більша від життя», ТелевізіЙНIІЙ багатосерій' ниil художній фільм, (Іі серія), (М) 19,ЗО До Дня рибалкн .На вог­ нИК», (М), 20 45 Новини, (М) 21 оо - «Ленінізм - прапор нашоі епОхи» (М) 21 зо Творчи" вечір арт"стіВ Краснодарського театру ім, М ГОРЬ­ кого , 22 ,ЗО На \'1 Міжна[!одному кі· нофестивалі в Москві «Документаль­ не кіно». (М), 2315 В ефірі «М,,­ лодість» , Естрада, кохання і т[юхп

все

нещастя...

-

Єди:на люди.на, перед якою діти

сусіді,в попитай­

мати повинна

страмилися на

словом не обі'ДИТИ. А вона цьо· ro заслyro:вує вона мати!

працівник

враження,

=с==

1130

може

не

просить матііІ

бив?

матері не вір.

Зlначить,

Фото А, Ко.за;ка,

(Одеса),

ЯR

-

не споді'ваємось на те, що син, Пірочитавши ЙОГО, раптом пе,р,е·

оіlМ'Ю ФеОідООЬї ОверкLвни Нуш­ ки, заявляти ПРИlВCелюдно: «Ні·

На фото: голова народного суду Бро,ва,рського району С. д. Кравчук і /юра,кіосьwі дру. зі Єжи Кліца, Роман Келб, СтеФан Рек і Казимир Пітак.

.Здоров·я».

rroro,

місці,­

ДИМ8Ірчаииа,

діти, ПОВИІроставши, Друкуючи цей матеріал,

за його ж словами, добре знає

пам'ят­

спра·

-

хто

одна

щаються над старою, Ще .не ві­ домо, яи 3 ними поступлять Ух

сільраідИ М. Нарандюи, иотрий,

друзі

\о,зо

водоиолониу

j

Таке щастя

конком допу,оиає подібне. Біль·

п.рощаючlflCЬ, польськ,і

9 оо 9.45 -

Та ми, сестри. Через

нам

я втеила б з села шд сором" у землянці жила б, але так се· бе не ЗГaJНьбила б. Молоді, здо­ рові збу,ду,вали б свою хату

Теж ми! - Мииола страшний, Я'И п'я· ний!- доповнює депутат Вели­ иоди,меРСІ>К01 сільської Ради, 3 якою ми розглядали цю гіриу і дивну історію, ВОІНа теж не менше ДИlВується, ЯІ!{ сільви­

rоворили, що каше місто

Перша

Як

погод­

обурюється IlILдлістю молодшого

нш<а за'гиб.1'И'М захисникам ук­ раїНСЬ1<ОЇ столиці чек :crам 227 пo.rгку,

12

«Безпереч,но,-

Плаче й доч.ка Наталка.

побували в Калині'в"ці і покла­

СУБОТА,

(HeBicTRa

жувались обоє, мамі погреб. ось три роки тому, як Феодосія Ми собі новий вииопаєм». Оверківна Iрозм1няла восьмий Плаче мати, показує людям деся'ООк і ,вибилась .із сил ... Те­ побої, яких !діждалася від дітей.

ті рзнаЙомилнс.я з досвідом а.д­ м:,ніостраТIІВНIІХ ор'ган,ііВ 'району,

ч~До,ве

смій

зовсім інаише наводились. шоцкові!

Під час дружньої ЗУС'l1ріЧ'і гос­

них

,не

б'є, а син дивиться!) На суд.і ж

при.вів

аіта _1а та,к{)ж до нашого мі'ста,

на

сміє,

«с.вятити»

CBe~pyxy: «Не твоє, з'являтися у дівіІр!»

Делегація працівни,к,і'в пар­ тійних та ад'м і,нkТ'р'ативних ор­ ган:'в КрЗ!к,IВСIiКОГО воєводства ПОЛІіСЬКОЇ НаРQlДН'ОЇ Ресrnyблі­ ки, що перебува.1а у Києві, за­

вило

Не

пила віника і давай

IIIUUШПШШlllllшmmпoППIIIIIIIІIПDПQIIIПII"ПUlIШUlUlППUlIIIIІІIIIIIІІІПІІІІІІІШ!ІDIIІІWU ла. А

ЛИ В:,НОК дО під:ніжжя

два ІРОКИ.

-

казала

жилась залізти в погреб по иар · топлю, то син ШТОВJGНУВ її В яму, СПРИЧИlнивши тілес,ні по· шкодження, Невістка й собі !Вхо·

невістку,односельчанку. Яиийсь час мирили, ладили . А

забезпечити пер мати

репреіСій

lIIe~IU

А якось, ,вже після суду, нава·

T~KY ц:єї буржуа'зної парт.ії, я'ка та'ке .роз,в'яза,НIІЯ ниН'іШIlЬОЇ кризи, пер вона не 1П011рібна ... в овоїй ВIод'I<РИ1'О "'роголосила 'свою вір· яке вЬ']'повідатиме uим вимота'м». хаті. HkTb НАТО ,і «Спільному ринку», Є. ЄГОРОВ. ~,ри роки знущаються син з виступила за ПОСИіЛен'ня

матері ... Яиа ГalНьба! - Це б на моєму

:

' ----~------.--------~.- !!

протилеж·

l\fИl\Ола одружився -

І

ІІа .мора,llМI1'

!

Нинішньою О'бстаIНОВКОЮ.в Іта. робитиму, а там діти догляну.ть.

я,кої пані,вні класи розраховува."и стабlЛізу,вати капіrr,алізоМ», - го,во·

ням,

,----------------------

в думку: своя хата-буде де спо· I\Іі;ЙНО вмерти. Доки ходитиму­

засудив

лення волі з утриманням

позбав' У

'ко·

лонії посиленого реЖН'МУ.

чергової ли,яти,ки оска,женілий « Г.1Зва сім'ї» УХ()lПИВ сокиру і

ста,в 'wида1'ИСЯ на баТЬ1{а і дJітеЙ.

М. огОРОДНИК.

Редактор .в. ФЕдЯИ.

~""""""~""""""~""""""""~""""""-"""~ І І

І

: І

t : :

t t

І

І t

НА БРОВАРСЬКИй ЗАВОД ПОРОШКОВО' МЕТ АЛУРГІІ в зв'язку з введенням в експлуатацію нових цехів

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ЗАПРОШУЮТЬСЯ:

токарі, слюсарі-ремонтиики, фрезерувальники, шліфувальники, наладчики, верстатники по дереву, електрослюсарі, пресувальники, газоелектрозварники,

крановщики електромостових кранів, учні вищеназваних професій, робітники без спеціальності (чолові,ки і жінки).

За'робіток становить 100-150 крб. на м!спць. Житлом завод забезпечує на загальних підста,вах.

t

РобіТНl!JКам 'нашого за'во.ду за постановою ЦК КПРС і Ра· ди Мініс'l'lрів СРСР, як працівни.кам чорної металургії, нада·

t

і додаткових відпусток.

І І

пинки «Завод порошкової металургії»,

І t

і

ЮТЬСЯ щорічні оплачувані 'відпустки до 6 днів, крім основних

Звертатися у відділ кадрів. 'хати автобусом .N'9 1 до зу-

а

t

: : І

: : : :

І

І

t

: : І : : &

Адміністрація.

І

.""""""""""""""""""""""""""""""""""~

81 номер 1969 рік  

81 номер 1969 рік

Advertisement