Page 1

РІК ВИДАННЯ 29-й.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАFІТЕСЯ!

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОИНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

І з ~poxmul За СЛОВОМ .-

ДІЛО

-

.'НСХ1t6

Однак на початковій ста­ ~іі Ж!fИВ_ даються взнаки 1 недорооки та упущення. До цього не

часу,

наприклад,

організовано

громадсь­

кого

харчування

для

пра-

цюючих у полі .

-

ІН~

стебла пшеющі іі підсохли, механізадобре тори знову вийш .1и в по­ лосся

ле.

В

загінки

гострими

врізались

ножами

жатка

скаржиться

помічник

Михаііда Ар­ тюха і самохідний ком­ байн Петра Денисt<нка, за­ дишаючи за собою рtвні пок.оси. Хдібороби продов-

зання.

1\uмбайнера Іван Ві тьом.Треба думати, що дано­ Нам доводиться їздити обі- го слова механізатори до­ дати додому. тримають в короткий Не підготовлено

і від'ПО-

ст·рок

упораються з жни­

відної :наочної агітації, на вами. Кері·вники

жодному з трьох

комбай- ства повинні

господар­

подати їм у

ні в немає сезонних соща- цьому необхідну допомогу, лkтичних зобов'язань. Не створити всі умови для були ще у полі та на са- безперебійн()ї роботи агреРадіонович

рист

Михайло Артюх. Змінні

Уночі пройшов дощ і зволожив хлібну ·ниву . Ме­

Руднянеького виконують. - А я вчора з помічни­ племптахозаводу зібралися вранц:і на · центральній са­ ком Василем Пантелійови­ почав диііі 'біля майстерні і з не­ чем Пономарею.;о~І

терпінню! чекали, доки ви­

підбирати,- встряє

погодиться, щоб продовжу­

мову комбайнер Микола Дмитрович Шевчук. - За пі·вдня підібрали 1О гекта­ рів і намолотили 22 тонни

раа ПІ~Рf'ВЇІНІ.ш їх пере,1 роботою . Тут же були го­

Всі механізатори

бригци О. Я. Смирнов, за­

відуючий майсrернею П. І.

збирання пщмих ми ще не пnчина,. · ди, liflЖe ГОЛОВНИИ ІНженер. - 1\ІІ с или вибірко-

на

,

200.

На

І вановиЧ(''І

міЧІІИІ\Ю! Іnанn~І

Вітьо'.ІЮІ

•\

;\'

. .,

c.loвn

кипить

Фото А.

Козака.

пцюрати

:Іl!Шени.ці

туги:чи,

СТJ)і'Ч:Ка>ІИ

•ПО­

сІrть

ві1н ШВІІІдКО, ·які,ано, не ::(ОП\'ОКа€ ТОГО, ЩОб Х.О4 ОД­

~ стеб.lИНа ЗЗЛИШИ•lаСЯ Не зр· ізаною. При • нор::чі 19 гек­

він щод~ня дає по .гектари. Добре ПОЧ311111 ЖОНІіВа Т·ре­ ТЬОЮ року п'ятир:·ч:ки :чеха­ І!'Ї'З!пори р~игаопу «Плоrсків­ сьюtй». Зобо,в'я-завши·сь зі­ брати ОЗІНІі культури тіль­ ки роз.~tільни:ч •апособо.м за 10 .робОЧІ!Х дІНЇ1В, а я.рі за 6 д.н~в. мехаw~затори ШИ·

21-23

розгорн у ли

заш1шати

заІ!'ішки.

)'ІСІПі·ХІІ

в

Це

рvбо•Т'і .

В<:і аnрегати, як !lрави,1о, з на

rд,ня

3~5

,виробляють

гектарі•в

більше

HOj)\111. Ко:ч·баrй.нера'І rІІі

тут

·в.сі У~ЮВИ Д.lЯ

nраЦКJІВа.1И

ТИВІНО, .не

cwope·

ТОГО, ЩОб

' dИСОКОГІ1Р·О\дІУК­

м<ми

будь-.я:ких

перебо'ЇІВ у робо"!)і. Д.'ІІя них д1вічі

на

23-25

золотавого

гентарах. видаючи з бункера до

45

тонн

зерна.

КОНОНЧУК Іван Петрович комобайн е р ·ра.дгоепу «Гогол ~всьюІЙ>>. При розділь­ ному збиранні скосив у ІВалки 80 гектарів озимини,

а тепер щодня обмолочує валки пшениці на 23-25

гектарах .

Нкість

·роботи ІВідміІНІНа .

ЄСМАНОВИЧ ЛеонІд Макарович -

комбайнер Семипо.'!!\~всьної птахофабршш. Щодня номбайном « СН-4>> обмолочує ,валки .пшениці з 18

-

19

гектаріІВ. Не допус·кає ІВтрат.

ВАСИЛЕНКО Кнрнло Сергійович номбайнер Ссмшюлнtвської птахофабрики. :Ja пів­ твра дні обмолотив номбайном .вални пшениці на 37 гектарах. Яік·ість роботи відм~нна. ТОПІХА Іван Якович -

механізатор радгоопу <<Плоонівсьний>>.

ному збиранні ОЗИМИіНИ Щі)ДНЯ

21-22

жаТІНОЮ

ге.кта~ри :пшениці.

На розділь­

<<ifH3H·6:P

ІІРт-

1\онuн ч ук. їх іщна

ЖНІНІ\'Ві11/ІІЯ

з аІІf'Сl'Н/

.

ІІа

раііонну Дошr;у пошани.

На фото: агрегати М. д.

Фото

А.

У виконкомі райради депутатів трудящих

На чесmЬ

Козака.

На засіданні

день

чн во

-

каrва

-

в

обід

пол•уrд€'НЬ-ДООТІІІВЛ• ЯЮТЬ

і

га-

або

.випу•с к бю.1етені:в юІст­ ків трудової с.1ави, в яких розповідається 1 11:ро ш:·редо­ ВІІІ к·:•в .на збІІраНІні врожаю , п с rширюєтьоя їх дос&ід. ВІІ'ЯІВІІвс.я і пере~южець ш•рших ДІ Н• і•в ударн·ої робо­ тн н.а ЖІшвах. Це Іван To-

~ю.1око

ко~І'ПОТ. І В·Се це деше­ - .шше 10 rкоПІійок.

З перших д•нів жнна до а·nрегат+в почали навідува­ тись аrіта11ори . Серед них і С&іт.1а1на Фееен,ко, яка за­ ·Ві•дv є •l' і:н,ською бі6.1 ·іотекою ,

n:xa. йо~ІІV

rв,ручено

пере­

ХІіцrннй черrвоний вимпел і ГрОШОІВа Пр€1:-.!ЇЯ. Фр01нт збиральних робіт ши:рша·є . Радгосп підготу­ вав ;ця

п ершу

ІПартію

процажу

пшениці

держав.і.

На

ПІрІІЙ:Ч а.lЬНИЙ П У НКТ В'ідП))3'.З­ .1€ІНО перші деСЯ11КИ Ц€ІН11Не­ рі;в хлі·ба нового врожаю.

та і·нші. Во.нн ж орга:нІізува·

д.

ГАВРИЛЕНКО.

Мос·юваr.

(ТАРС).

Сто

СЇЛЬСІ>КОГОС'ПОд!Зі])СЬКИХ ву­ З'і•В Іі філі.ал.ів готують оне­ ціалістів ДЛЯ 'КОЛГОСПіВ і раІдГООПі'В юраЇІНИ. 8 УJСІіХ rСОЮЗНИ'Х реапубліках і ПрИ­ ІрQд,НО·Є'КОІНОІМ~НИХ ЗОНаХ Є середіН'і оільськогоапода·р­

радгоспу імені Кірова.

татів трудящих постановив:

трудовими ді­

відзначив

Піврічний план здачі мо­ лока державі

виконало м'яса

-

ту

на

-

на

господарство

113 процентів, м'яса

238, 118

процентів.

тримає

ські

учбові

ОЧНИХ,

понад

400

Б.шзІ>ко д,а·чів і

ІJ!ІУ'З~в

23

ТИСЯЧ

одер­

ВИ!СОКО·

На

ВеtЧVрНіХ .навча€тьс.я

ЗаО'ЧІНИ'Х

·вЦдділах

щор~

тисяч тисяч

чолоаік . викла­

1703

кілограми моло­

ка, а в цілому по радгоспу

наJ'ІКОВих спі·вробіт·

1504

кілог­

становили

по

·

рад­

567 грамів, а по Троє­ відділку,

тримає першість,

який гра­

584

566

грамів

-

такі серед­

ньодобові прирости

великої

на

пасовищах.

'НЯ )}ЇВН'Я rіtдеЙJНО1ВИХОВНОЇ роботи у Rузах ІПраовяче­

Першість

нарада,

яка

ві.

вигульних

ВРХ

по

тримає

відділок

-

голово.цень.

703

зараз

прироостах Погребський грами

на

карбоваю~ів.

Село Роніни (годова

виконкому Рожнівської сі.ТJЬ­

ської Ради депутатів трудящих т. JІитовченко Г. П.), прuсудивши йому третє місце а вручення~! почесної грамоти райвиконііому та райкому профспілки праців­ ників державних установ і грошової премії в розмірі

карбованців. Від:шачити хорошу робО"rу по благоустрою в 1968 році і нагородити грамотами райвиконкому та райкому профопілки працівників державних установ села: Вели­ ка Димерка, Русанів, Зазим'я, Рудня. Виконком районної Ради депутатів трудящих вважає за необхі~не і • надалі всім сільським Радам, постійним комісіям, головам вуличних комітетів аІітивно бороти­ ся за наведення зразкової чистотп в селах раЙОН}' .

20

ми.

1'0 виробнИІ~11Ва :Іпі·ДІІІшцен­

&сеооюзна

50 карбованців .

ню;ів державних установ і грошової премії в розмірі

30

яка

ІН·а

установ та грошов()Ї премії в розІІ!ірї"

прирости

рогатоі худоби,

ІВ:ідбуваєтьоя зараз у Моrск­

Коноваленко С . П.) , присудивши йо~ІУ

сільської Ра~и депутатів трудЯщих т. Шевченко Т. Г.), присудивши ііому дРУГР місце з внчен,ням почесно: грамоти раіівиконко~ІУ та rрайкому профспілки праців­

но по

шинському

жу€

r.

перше місце з вр)· чення~І почесної грамоти райвикон­ ко~ІУ і райкому профспілки працівників державних

тут на кожну корову надоє­

госпу

Сrільс ь ·К е

(голова виконІіому J1ітRівсьііої сільської Ради депута­

тів трудящих

Село Семиполки (rnлoвfl виконкому Семиполківської

свиней

·гоооодарrстшо

Визнати переможцями в ранониому конкурсі-огляду по благоустрою і зовнішньому оформленню ceno Літки

місяців

Середньодобові

ІЮВЗЛ.іф іКОВ аІНИХ •ОПЩі аJІ1ЇіСТЇ'В. Про.блемам пол.іпшен~я .якості підіготСJІВКИ апеціалі­ сті•.з •ОЇ\l!ЬСЬКОІГОСПОДЗ!р{:ЬКО-

заКJІа.ди.

мо­

Зазимський

відділок. За шість

20

ДООЯ'ТКИ

прирос­

Першість по надоях лока

tНИ'КЇіВ .НЗІВ'ЧаІОТЬ С'ГУдj!ІНТі•В ПО апmіальн0tе11ях.

50-річчя

р-ами.

<Jі.ЛЬІСІJКОІ"ОСПОДЗ'\)СЬ КИХ

районної Ради депутатів

Компартії Україин колектив

Славними лами

надої становили

СПЕЦІАЛІСТАМ СЕЛА­ :КРАЩУ ПІДГОТОВНУ

вик· онко~ІУ

трудящих цими ~нями підведені підсумRи конк.урсу на краще проведення робіт по благоустрою і зовнішньо­ му оформленню сіл району в 1968 році . Розглянувши предстамені матеріали, виконком ранонної Ради дещ:­

.111

борш з \t'яоо:ч , каша ~ю­ лочша або с~Іажена картоп­ .lя, .до я:кої додаються огір­ ки чи овіжі ІfЮ>Іrідори. На

ЗІмаган;ня

ва стислі строки rробіт, ви­ соку якість збираІІня . Бонн виріши.1и .працюаа.тн та•к, ЩОб, ІНе ІВИКОНаІВШИ ,нОІрМІІ,

першого

на

ііолоска. По-

;ш де с ять роііо- на оіімолnті ва.1Ііів .

.ряч.і стр!lІІІн. Вони с~tач· ні , 'висо.кока<1орН'иrі . · Так, на обіІД буває 'УК!РЗІЇ.ІІ'СЬКИЇІ

11ретє

таріrв

пр~tнrосить

Но\Ібай.юнt

ланах

їх планують скосити й об-

мереЖИЛИ поля. Вздо.зж них пливуть алрега•ти. Ось nрацює І1ван Топ·іха. Ко­

не

« ГоголінсьюІЙ>>.

пuн•ющі, ра- го G:)O гектарів аернових, Недина та І. П. Нонончуна

Тільки роздільним способом

роко

.радгоспу

<< СН-4>> щодня П'ідбнрає .і обмолочу є валки пшениці

сношує по

ЮВІЛеЮ

ЗОЛGtТаБИ\111

НО\Ібайнер

напружена праця.

єдиного

fНJВИЧ

господарстві " всьо -

зо\! з ними Ііосив х.1іб жат- " олотtпи ІіОЮ « ЖРС-4,9 » траБТО- чих днів.

Ва:жи

КЕДИК Михайло Давидович

П. ТЕПЛЮК.

На фото: комбайнер П. Ф. Денисенко.

жнивах:

т.а ярини , в числі перших ептріастів 220 геІі-~ .

М. Ітт· llleBЧ\.li і Б. :\'І. ч,_._

СtіОСІІ.lИ на :ша.1 " 111;.

71 гепарів

гогодівських

150 ;•пвич І\е,·ІИІ\ та Іван '

«CJ\--f ,>

.1али

гатів.

на

v~apH0\1\' · ;, ' · TP'.'.lЯ'fhCЯ Т\.·Т сво·І·"".· комбайнери МихаііІІО Дави...

зва.тт "

гектарІв. По

тарІн

змагання

жнивування

свої до

гr•ктарів, ІндІорати й об~Іо-

П

••

ного

зобов'язався

на

lіО~tбайнюІ

цІй та дирекцІй радгоспІв І птахофабрик заносяться на рай0101у Дошку пошани передовики соцІалІстич­

Ентузіасти

своїх сил, щоб вирощений урожай нпорати своєчасно

Go основні :~~асиви не лотити юи~ини Р

мобІЛІ­

ві жнива, впевнені, що проведуть їх шви;~І\О і без

СІ\ОСJfГИ

ДОСТИГЛИ. ІtІНІІІаІІНСР етро Федотович Дсниrенlіо :І по-

запалююче,

Хлібороби докдадають усіх

Денисенко

масовогn

во,

роз­

птах.,о-

ІХ

сього.''~. н 1·шнього машини. 1\омбай·нер П. Ф.

-.До

:ІНЯ

раз

зуюче слово ой як потріб­ не людям!

:1аводу, вступаючи в масо-

втрат, надіються

·

Григ·ор.

в

: 1ерна.

ловний інженер В. l\1. дин­ ченко, бригадир тракторної

·

агrrато-

норми пере- І ри, ~.олlТІнформатори. А аа­

ханізатори

вати збирання . Вuни пора­ лися біля машин, ще іі 111~'

· · дио1 ме_х~юзаторІВ

За поданням партІйних, профспІлкових організа­

траь""Гориста

їсти нам ще ні разу жували нас·туп, діло~! під­ Д() агрегатів, кріплюючи взwгі з()бов' яВИВОЗИЛИ

-

Доzвв:а попzаии

обідом, Rоли ко­

Перед


ПРИКЛАД ДЛЯ КОЛЕКТИВУ г;;нє <<оlr:к~:і:ЬR~~:~ІЛО~о рад~~~~~ КомунІ·сти в авангардІ· 1\ІИХАйдU ПАВЛОВИЧ Нілов в механіч- ни тощо. Однак іноді є справи,

~ий цех заводу електровиробів

які пот-І вважається одним

прийшов рібно вирішувати без зволікань, не чекаю-

му вручено перехідНИЙ ЧеІ>-

· · · КІВ вщд;шка, серед комуні- трактористам Валерію Гавстів п а · риленку та етру JІЧНику, В" ·

пустив аморальний вчинок. В той же день ' пісдя роботи зібралися комуністи цеху і шову премію радгоспу. Відсуворо засудили поведінку т. Ро~шненка. ді.1ок продовжує вести Він зрозумів принципову критику своїх пере,1 в усіх роботах. Він

ю;існо. Не бро жо,1ного випадку, щоб вони допу­ сти.1и будь-ю;е порушення агротехніки, або ;1 якоїсь

ілизько трьох років тому. Привітно зустрів чи визнаЧеного дня прове,ення зборів. "

;олектив демобілізованого підполковника. Так трапилось, що член КПРС В. О. РоfІевдовзі дирекція призначила його май- маненко порушив трудову дисципліну, до~

:тро~!. А коли за рішенням партійного бюро тут будо створено партійну групу, ч.тrеfІИ КПРС обрали комуніста Нідова парті'рупоргом.

3 передо­ вих в господарстві. За успіхи 8 соціалt·стичном,· 3 ~_,1 а-

'

ганні на весняній сівбі йо-

воний прапор і першv гро-

щмrнно

трудяться

в виконають

своєчасно

радгоспі ланкові механізованих данок по вирощуванню картоплі з мінімальними затратами ручної праці Було до чого д01mасти рук Михайлу товаришів і зараз став хорошим П'Рацівни- найраніше підготувався до комуністи Васи.1 ь СкульбіПавдовичу. Як-не-як за двадцять шість ком. збирання врожаю і почав ;щ та l\Іш;ода Довг 1ц 1,ко.

неуваги виходили У них з ладу машини. Тра!\Тори ви­

роr;ів служби в Радянській

І>ористовують

жнива, тут доuре б)·ло ор-

Очолені ними .;rанки меха-

від «гражданки», нови~ІИ для нього бу.'ІИ ідейному загартуванню ч.тrенів КПРС, під-

Армії

відвик

Постійну увагу придідяє партійна група

ганізонано сінозбирання

ніааторів зобов'язашІся зііі- ськи, еконюшо витрачають

і цех, і виробництво, і вимоги.

дог.'Іяд за посівами.

рати по

вищенню

Однак не розгубився бувалий воїн.

їх

загальноосвітнього рівня і

За ділової квадіфікації.

короткий час познайомився з людьми, прис.1vхався до їх думки, освоїв технологічні ' процеси. 3 перших кроків своєї роботи опирався на комуністів, актив, частенько

Ком~.·ністи навчаються в шкоді основ · марr;сизю.·-денінізм'·, в інститvтах і тех' ' ніІ;умах, передпдачують газети і журнаш1.

радився з начальником цеху С. А. Гешик­ тором, секретарем партбюро l\1. К. Ушrни­

комуністичІJІу працю. Тут понад

цьким. Зараз механічний цех

один

-

В цех\.· доб11е орган,ізовано змагання за

"

·'

кращих на заводі. ;\осягди з них «Майстри зодоті руІ\и» топІ.ВРІ·чниІ~І план тvт • викона.ли ІІ\е 18 кар Іван БондаренRо, сдюсарннструменчервня І. 1ла..тrи надплановоt" · прО."''"ЦІ--І на м"

,,

тальники Никифір Небрат,

65 тисяч t:арбованців. Це ві,Ічутна, вr.1п- губ та інші. ка трудова перемога всього І>ОJІективу. • ,3вичаино,

Григорій Біло-

є ще над чим працювати пар-

І в цьому немада заслуга партіііної групи. тійній групі. Одним із го.'!овних нrдошкІВ Всі 11 1\Омуністів працюють безпосередньо в її діяльності є не;.\остатній ріст рядів

-

на виробництві

токарями,

слюсарями,

інформатори, сюди

нпчюш. Очолює Jаво;~ську групу народно­

·

в·ш

І\О.

;Jумш

прави.;rьно

сиди

і засоби nроводили

·

на

·

вирІШальних

виробництва,

· · швидко 1 якtсно посадиди · · "··артоплю , кшька разІВ

дшянках

добре

знає

по10щ сход1"в

,

як І:о-

муНІсти

rаврилею;п 1·

НИ!\, -

говорять

ііригади-

-

по-

·

ри

трактпрних

tJригад,

•І ч-

J

боронува н ня ди проводять вироuничі на-

до появи перших . п1'сля них пІ"джІ · , · І-

·

ра;:щ

·

мехаНІзаторІВ.

1\о~п.·ністи від.-.іш;а

ТР\.·-

· з '' срt.1інно викою.·є види посши. араз меха- дяться на відповідальних · обов'яаки. Своєю старанні- юзатори старанно дотя- ,•ілянRах nа,,госшІого ВИ-

CII/JaB\,·,

стю, творчим підходом

до дають картопдю.

' ,. ' Тому во- робницrва, та~r, де важче.

вирішення того або іншого на добре росте, обіцяє

ба- І всю,'И

питання засщ·жив повагу і гатий урожай. авторитет серед трудівниЯку роботу не доручать

поRа:н.·ють

'

прш;-

.1ц в роботі. Г.

АНДРІЄНКО.

а лектори

й аовсім

заі))·ли

не-

rюtольської організації, падати їй конІ\рет-

ну допо~tогу, поЖвавити роботу редюегіі стінної газети «Инструментальщ1ш >>. Про ці недолі1ш і недоробленості пар­

виробництві вміло поєднує з громадською.

ДТСААФ.

Успішно справдяються з виконання~! пар­

тійна група анає і працює на,1 їх усунен­

тійних доручень комуністи М. К. Марущак, А. М. Герзон, П. М. ~'стюжанін, З. М. Там­

ням, мобідізовує колектив завершення

ра;~ов та інші.

вироuничих

на дострокове

аавдань. в.

-Роботу партійної

дар, комуніст Іван Макарен-

В они·

обхідно звернути увагу на діяльність ко,І­

Повагою в коде.ктиві І\ористуєп,ся член ІШРС М. Д. 1\орнієн~;о. Свою роботу на

комітету

здібний госпо-

дорогу.

В найбдижчиіі час партійній груnі

спороІен-розряднш;.

його обрано головою

тримати даного саова.

у~Іілий,

Так треба працювати

-

· траиористам, всш

Не все гаразд а по.lітмасовою і вихов­ ною роботою. Рідо в цеху бувають по.lіт­

Взяти хоча б слюсаря-інстррtента.'!ь­ ника І. І. Рогачова. Він передовиіі вироб­ контро.'Ію,

ком

щоб до-

І;ів, хоч база дпя цього достатня.

аІ\-

тивно виконують партійні доручення.

го

ро б дять для того,

партії за рахунок передових виробвични­

показують зразки сумдіниого ставлення до роботи, йдуть в авангарді колективу,

центне- па.1ьне і мастило.

130-150

успіхові рів картоплі з гектара і все

сприяє те, що І>ерує відділ-

70 вироб- розставити

ничникам присвоєно почесне звання розві,ниІ;ів майб,_·тнього. Найкращих ,_·сшхІв

з

в аначній мірі

по-гпсподар-

полотняк.

групи,- розпові-------...· - -..- - - - - - - - - -

дає М. П. Нілов, ми ведемо планово. Щомісячно проводяться партійні збори, на

Ланкову городньої ланки Рожнів­ ського відділка радгоспу «Літків­ ський» Софію БАТЮК знають як хорощого політінформатора. На цьо­ му фото ви бачите її серед жінок

обговорення яких виносяться питання по-

ліншення якості продукції, переходу на но-

ву систему планування і економічного стим)·дювання, зміцнення трудової дисципді-

за читан,ням свіжих газет. Фото А. КозаІКа.

ІІІІUІІШІПНПІ.ІІ8111111оnnІІІПUІППНІІНІІІІІІІПВІUІІИПІІІПІІІПUІІІШІІПІІІІІІІІІІІІШІІПUІШІПІПІПОІППІШШІПІІПUІПUІІПІUІПППШІІІІІППППІПІІІІІІUІІUПІІППІ

-

А ВІТЕР, НЕМОВ на­ ріпився. Жбурляв на всі

го

боки

Щось скоїлось?

чванливу

давав

мряку.

розгледіти

ані

не

до­

роги, ані парканів. Дівчи­ на нуталась

в

куценький

плащ, який раз по раз ви­ рипався з руп, мокрі ПО.'ІІІ

полохались

врозтіч.

Вона

вийшла з прохідної .сама, нічого не хотіла чекати

«за

компанії>>. Тікала від

денного

го

шуму,

сміху.

горіла

вогнем. Дівчина насувала на очі хустину, щоб схо­ ватись навіть від цієї без­ людної злелевованої до·

щем вулиці. Біля

самого

двору

ков­

знулась і боляче впала ху­ денькими холіньми. й ні­ би ної

очікуючи нагоди,

тримно

давно

слуш­

сльози

покотились

по

нес­ що­

ках, Вона не встала з :>.юк­ рої

стежки,

а

болю, як від першого

сво­

го трудового дня, від того,

що сумно, серед

усіх

самотньо

ми.

тих

Здалось.

веселих,

що

вона

далеко від рідної хати, що

нікому нітрохи непотріб­ на. Маленьке загублене дитя.

Від цих думок вона

ще

дужче

згорнувшись

примітним

заплакала,

сірим,

хвіртка,

не­

клубочком.

Дівчина не чула, нула

як

як рип­ вийшов

хтось на дорогу. Схаме­ нулась, коли мати ойкну­ ла

над

нею:

~tамо. ..

рятувала

· Така

Упала...

ВІД

холодІВ

тепла

і

надійна.

Ск.ільки сліз гарячих

ній запеклось.

Нолlнь-

щання

...

на

Він на проБ

<<

сказав:

ережи

тут важний, а у вас, ви­ бачте, ні зросту, ні здо· ров'я. А в іншому місці

Познайомилась з Людою Шевченко. Якось Призна­ лась новій подружці про перший свій трудовий

nум

ви

день.

сті. І вчитимусь, і працю­

працювати?

В

принесете

Нористь,

нас

користь...

наибшьше

·

Мати майже внесла руках

тіло

худеньке,

і

все

на

приговорювала

хаті роздягла дочку,

ко поклала вкрила час

в

\ людини,

у

В

хут­

ліжко

ковдрою. кімнаті

потрібна

й

Деякий

стояла

Ну,

ян

над

ладиаа

без

вона

Ііншим.

фабрики

не

для уявити. не

Отаке­

:vюнрі

можу

--

раз легної

Нюхпула

про:vшс.'Іовості

і досить з мене.

_

Знаєш,

пішла

б

я з

завтра то б ою,

але це оlішно. СІ;ажуть, що за

в

цеху,

все

для

з

рук

сміху

валить­

та

соро:Ііу.

Нічого з мене не вийде ... Ні

в

інститут

поступити,

ні робити ... Мати слухала вала:

доч.ка

заплаче. Встала і

хвилі

й

от-от

Як

відчу­ знову

її втішити?

вийшла,

руку

свою

доню

стояла над

розповідала,

дрували

при

як

Ноли

лась

дівчина

сама,

відразу

натяг·

ми ман­

окупації?

видіння

стирається

лишаються

<<Нуди важку

лиш

й за­ слова:

вам, дівчино, про:Ііисловість!

подумали,

як

у Ви

доведеться

усмі­

Галя бачила

цокотливі

ко,

ніби

над

нею

схилив­

Галя почала ходити на фабрику верхнього дитя­

чого трикотажу. Вже нав­ чилася зав'язувати хуст­ ку,

як

і

справтня господиня,

рядами швейних

Незадовго до цієї роз­ мови на фабрику приїха­ ла бригада монтувати но­ ве устаткунання. Одного ранку Галя йшла под­

вір'ям й стрілась з моло­ дим

хлопцем

...

ні дати. Таких мабуть, ніде не

Повин­ гарних, шиють.

Пра·вда, мамо?'>

в

робочій

спефвці. Вона глянула на нього великими чорни­ ми очима і так засороми­ лась,

на

що

м•ало

рtваюму

звали

таким

мились,

не

місці.

Иого

хороши~!.

ім'я:Іі вони

-Львоа познайо­

здружились

помітили,

впала

і

не

як прийшло ко­

хання.

Відшуміло веселе

ко~І·

сомольське весі~lЛЯ. Дів­ чата відспівали україн­ ських пісень, трохи ножу­

хи. Особливо щедрими на

рились: <<ОТ і не буде на­ шої Галочки, відлетить ластівК'ою. Тепер уже яс· но, яке в неї буде на•вчан­ НЯ>>. Проте зітхали подру­ ги марно. Массумова '!е залишила фабрики й про­ доожувала навчання. Про­ кинеться, було, мати се­ ред ночі, а вони сидять обоє над підручниками.

поради були для Галини та її подруг Марія Пили-

Зітхне, згадає свою моло­ дість: <<Ох не легко бути

пі,нна

корисни~І

-

Правда, правда, нечко! Спи 1вже ...

до­

Через рік Галя Массу­ мова вже знала всіх дЬвчат і жінок в цеху. Во­ ни допома11али своїм досвіДом,

дівчині розпові-

дали про свої перші успі­

Зайцева

Іванівна

і

Головко.

Надія

Ух без­

легко

людя:Іі,

ох

не

... >>

не

корисливу чуйність важко забути.

йшла ніби

Мати я1юсь нагадала про інститут. Дочка довго

Влі11ку 1965 року їх ~ім'я збільшилась. Наро­ дився син. Назвали Бори­ со:Іі. Раїса Овсіївна стала

мовчала і

бабусею, догляда.1а та ле­

усі дівчата,

хиталась боязко, а рівно, байдуже,

- Я знала, що ти так зробиш, Галю. Хоч і важ­ кувато бу,де, проте здо­ лаєш. Я вірю ...

Незабаром

Скоро наші костюм­

промислово­

ватиму.

рідкісним

стихала:

в'яжемо>>. Вчорашнє медаль дадуть весь ча:с зникало під тис­ ІЮ:VІ сьогоднішніх вражень.

легкої

не

чшш на міжнародну ви­ ставпу поїдуть аж у са­ мий Монреаль. Може, й

ла на голову батькову ши­ ся батько. <<Ноли ти пот­ рібний іншим... Певно, це нелю і їй стало тепло й велике щастя, тату. І я затишно. В уяві зринали буду потрібною колись, о~на за одною химерні, буду ... буду ... '>. уривчаті картини. Ось во­

на стоїть навшпиньках по перед столом голови прий­ ліжком: мальної комісії. Потім це

Тобі холодно, Галю. Я вкрию тебе батьковою шинелею. Пам'ятаєш, я

щасли­

Буду nоступати. з фабрики я не піду. Здам документи в техні­

A.le

ха~1ась. А Галя й в ліжку

-

руки. І водночас відчува­ різ­ залиши· ла запах шинелі так

а

-

Галя притиснулась пле­

ти слухала та лиш

забута всіма. - Не перебивайте, я не більше твоїх... Ну гублена, Бачила дівчат, їх швидкі скажу ... Немає мені місця спи, Галю, спи, а я піду. ся

сло­

витись. Дома тепер біль­ ше щебетала дочка, а ма­

вожу. Мені теж нелегко машини і себе, що стояла роз­ доводилось, ти знаєш. Сил з розкрити:Іі ротом,

Отакої...

Чесне

цеху ді•вчата теж находи­ ли хвилину, щоб перемо­

кучери-

Не піду я більше на то... фабрику.

стає.

Спасибі, Людо ... ВідтодІ обох міцно три­ мало вкупі. І на роботу, і з роботи. В швейному

ки.

твою

с:-.Іішно

Побачиш, які че~1 до подруги і костюмчики для дітей ми во шеnнула:

Нарис шипеля

не

узголів'ям, пог­

ще

коли

стя

Батькова

втерпіла старша і, нагнув­

шись

плакала,

Життя во!

ти-

-

там?

я теж

-

ша.

-

не ща

працюю

тремтяче

та ОХІ\-ала на всі боки.

І

А

Ма'І'Іа її заспокої.1а: Галю. мою маленьку смуг.'Іян- де? Так гірко бу;lО ... під силу ну>> і шинел!р 'дав, щоб <<Важка не А тепер, коли згадаю, то

в хатv, бо й лихо1 години д~ ~ . часто можн~ отак схопити...

інстн­

користь>>.

Берись за плечі... Мок- тебе закvтува.1 а в него­ йди в легку. Я ось ра вся, :\ІОВ курк~: Пішли , І ' повторював: ж і горя не знаю.

їй

гов~рких дівчат. <<Мамо, мамо ... » шепотіла при­ пухлими, солоними губа­

тут?

ми ось.·· - Та ба, аж посиніли!

притули­

лась до частоколу і пла­ кала. Та, певне, не тан від

Чо-\ Бать1ко загинув. а вона :Іас

сидиш

Нічого не скоїлось,

-

остогидло­

Голова

Лишенько моє!

ти, Галю.

між

машин.

лась:

нарешті зважи­

стила

онука.


3 перемінним успіхом Сонце ма1їже в зенІТІ. Неймовірна спека. Особли­ во

Задушно

поля,

що

у

3

ВІІ.l_ОЛИНКУ

обома

ко•ї я:косrі , то вам

l}JPOH1'J'" iit"llllB

рахавЗJно

-

впирається в лісосмугу. Са-

ста-ранної

піІдгоrовки.

Поза

увагою механізаторів н е за ­ лишилося жодного вузла, витривалість механізаторів деталі . ~·ее було якісно відрадгоспу «Гоголівський~ ремонтовано, відрегульова-

<Надій,Іfість теХІІ~іки, врученої

но,

їм.

роботі спрйяють і ряд орга­ нізаційних заходів, вперше

Металева обшивка ба:йІн.і•в «СК-4», ·немов

комс.ко-

-варідка, ·гаряча. Здається, nок.1ади .кусень м'яса, і він

nеревірено.

вnроваджених на жнивах.

Усnішній

цього

року

Пар тіЙІна

дирекu;ія

·

рад­

госnу потурбуВ'ались про ~tатеріальне і морадІ>не за­ охоче<нІНя

інuих

механізатарів

nра:ці•в.никі-в,

та

заі!Н'я­

тих на ж.нИІвах. Хі;.'І. соц і а­ л.істично-го змагання •вИІсв і т­ люється по ·мі-сцевому ра•діо­ МОІВЛенню, •d багатотираж­ аій ГЗJЗет·і, за;ВЖ.ДИ ;ВИСТу­ nаЮТЬ політ~нформа•тс•р и під

засмажиться. Та навіть nри Тепер нема nотреб и до­ такій темnературі серце водити nеревагу групової час обід1ньої пере\)'ви . От і степового корабля

-

працює ()сзперебійно, ІЮ

витримує

двигун роботи успіш-

навантаження

.

'Комбаіінів.

-

Засмаглі

ти

~ОJ>!ЧО,

•я·~

1

це

зро

тоді

б

или

будуть

нал•еж,нІі ·результати .

на

до СЬ<JТQДJНЇ

кожно1 справи слід nідходи-

мо.1отнльний та іншІ агрсга- rогошвча•ии, ТІІ.

Та

Ось

і

сонці ком- на цій п.тющі прщює 7 ком­

баіінери вправно ведуть бЗІЙІНЇtв. За ними закріплено свої машини, підбираючи з ст.ільки ж автом·ашин для

валків пшеницю. Позаду nеревезен~я зерна. В лол.і рівними рядками залишаю- Ч·ерrує СІ!Іеціа.;шна ЗІВтома­ ться купи обмолоченої со- шин-а для юшаНІІШ технічної ломи. Водії явно nocniшa- допомоги, зарядки . nальним

адИІН З \НИХ, 0. Кузьм еюю, розпов-і•В п.рисут­

ІНі.Ім, ЯК украЇ•Н·СЬКИЙ народ Ві,дЗ.НаІЧ ИІВ П'Я11Де<:ЯТЩJЇЧЧЯ

К01мпарт.ії

УІк•раїни, ознайо­

тір

на

--

оперативниіі

відкрите

поле,

npoc-

$ІІКУ

ХІВилnну

ванн .надають

де ШІВИ'дtІ<іУ .!І!ОІІЮМогу техн•і-ц.і.

розмову

сек­

-

і

тyrr же,

як

переможцю

з:~~аJ'ан<ня, ·вручає т. Кедику перехідний черооний •вимпел і 5 ка-рбоваюІ!Ї'В прем-ії, по­ здоровляє .його з ус[]Ііхом. Змаган.ня проходить з пе­

ремін<НІ>~М

тому вимпел

Даа дні

y.anixo.:vt.

перехідн-ий тр и;~r ав

червоний

колекти.в

аг­

·рег ата Г. Тарана, поті<М І. Конончу.ка, а сьоrодІН:і пе­ рейшов до М. Кедика. Ви ­ со.кИІЙ ІВИ!роб іток та і - ІНаіl\ю ­ лот порів.ня.но непоганий ~ю 18-20 центнері•в золота­ вої пшениuд .виходить з кож­ ного

жаю в рад!гос:пі . Під ча.с п о ·

Ж.нива В П О•R'НО ~І \' розnа­ л і . П онад 600 гекта\)'і•в хлі­

луд'н ика бух•галтер чет:верто­

rо •ві•дділка М. Жм•ін·ько на­ ·ве.lа ц:•каві цифри ПІРО заро­ б і ток, а ВІLн •вЗJгомий.

-

Ви, Михайле

Дави,до­

уч-ара

змолотили

у -валках

пшеницю з 25 гекта'J)і•в при можна краще розгорнутн Подбали -тут Іі про людей, свої снлн, підставити під які nрацюють •на ЖІf!.ИІВах. ·нормі 12. Заробили 2Q кар­ О 5 гощи.нІі 1ра;н.ку .механ.іза­ бованціІВ. Оскільки .ви знаІЧ­ поднх повітря машину і об- rорі;в <ПрИІВозя•ть з села у по- но Іnеревико.нуєте нормv

личчя .

·в

ретар nарткому В. Gмєхов ,

МИІВ з ходом збНІра.н:н-я -вро­

ютІ,, що() швидше вnоратися і м.астІІ.ІЮМ тмбайн<rв, ви­ вичу, звертається в он а з озиминою у видолинку і ділені tремонmники. В будь­ до :комбай:нера Ке.дИІка, вийти

буде на­

безплаwо

Та і це ще .не В1Се, -

В11ручq€ться

і п·рофсn,ілкова

орrаІІ І і зації,

де до :к'ОО-Іба.й:ніІd. Як тільки •робі11Ку, добиааєтесь

ви­

ба

геюара.

вже

у

валки

.і майже полавин.у об~юлоче­

но.

БеЗІПереJJІRНИ\І

ЙД)"ТЬ

патокО'М

Шофери

М.

Хомеюю,

це,

Якович

Процнк,

Іааса•\Шеред ,

-

;результат

перши~ш

присту1пили

до

продаж у держа'В'і хлі•ба.

І.

МИХАПЛЕНКО.

ру чнини,

адже

не

за

мн й диnломна, а заn-рошує гуляти.

гора ­

синок Лиш

nіз но •вечером, коли в су­ с ідніх хатах чорніють вік­ на,

вона

nише

листи

чо­

ловікові. Галя не обмину­ ла й того, що її призна­ чили майстром в швейно­ му цеху . Писала , ян це Се рЙОЗНО і Ві•ДПОВіД<lЛЬНО бути майстром, иоли в тебе 80 жінок та ді-вчат :

1 всі

такl різні, в кожного свій характер .

Але Массумова скоро освоїлась і не збавила темпІв ·роботи . Нищо нор~а

випуску

ко11ажу

дитячого

протягом

три­

зміни

1500

штук, то підрахунки поІ\азували 1600-1650 штук .

Вона

ніколи

не

повч ада, а більше

ради­

лась з подружками

Гали­

ною

Нечваль,

Олею

Кри­

''У·Н, Ніною Довготеле с, з 'ії

ста ршою

колишньою

наставницею Аллою

ніІвною друтиій

Луговою.

Ів.а-

Цей

· осередок

став

для молодого майст ра хо­ рош{)ю підмогою

і

опо­

Давно я з тобою хо­ nоговорити,

тію подумай...

Пора

подіти

руни .

ян кров

гаря­

х.вилею

ударила

заполахана

сто ­

-

црислухалась

до

думка .nостуnити в партію

.. .

давно

тривожила Про­ це так несподівано »

...

Иоли син і мати посну­ ли, Галя знайшла батько­ шин е лю,

:ВН'рил ась

з

голо:вою . Заnахло рідним, так им близьким. Tar<,

:гаи... Вона стал.а nотріб­ ною людям і завтра обо­ в'язково наnише заяву в парторганізацію . Вон а ут­ Н\Нулась обличчям в шор­

сткИ/Й комір

і заплакала .

Ні, то бул и .не ті сльози, що сім років тому. Це

плакала

жінка.

кала

Минулого ·року, 'В один к.вІтневий день , Галя по­ ве рталась з обідньої пе­ ре рви. Біля самих две рей це ху її гукнула Євдок.lя

:найщасли:в іші коли плачуть. не

в

тому,

пу хову

батькову нелю

...

1\ОРМИ

Євдок іє

себе , - може, справді во­ на стала і-ншою? То чоrо так хвилюватись? Адже

вже

державі

500

м етало-

показнш:

во-ткацька фабрш;а, <, Сіль­ гоrнтехніка », з~ іштоrг

та

підпрнежтв

район у . ~·чні зібрали близь-

об­

150 тонн мета:тоЛО\іУ .

ні пунии , а v ешта ~іеїJІЮПІ ва.нтаже~і J е;r.:_ип на ;ш:ііt­

них подвір ' ях . гоrподарс·rвам ,

Відпйві,1.НЮІ на

Ці підприємства здали понад план ?40 тонн

рії

юшх

,111,

f'.1ід ДОПО\ІОГТїі

Мf'ТЗЛО.'ІОМ)'.

ПOj)Tfl\1 ;1 ТІІ\1, ЩОІі

r·во;ї зав- чап;у

т·ери~·о ­

знахюяться Шї-: о -

навчал,ноrо

,lн Поо-

f>ІJJi\

« Зоря », « Плосківrький » та ряд інших. Проте частина радгоспів, такі, m; іменІ Щ~рса, « З.аворицький », не

металобрухт. ~~ свій •1ar ,'\11ректори радглспів і птахn­ фабрик одержали таку вка­ зівку, але машин ШRО.'ІИ

справилась

так

з

виконанням

що

Пла­

навіть

жінки ін ­ І пл акала

подуш ку,

офіЦерс ь ку

а

в

ши­

Г . БРАТЧУН.

і не дочека.1нrь дn ць о ­

Це НР- іо ча r·у .

н

числі

І

-

ВСЬОМ У

ГОЛОВА

сумління

відповідальності

""--

Наші розрахунки

Пе ред nолективом радгоспу « Літківський » постав.lено важливе зав,1,ання

- в кінці n'ятир ічки виробляти і'> ООО тонн моло­ ка, а продавати його дер­

жаві

4250

нішньому

тонн. Уже у ни­ році

вир обити

4200 тонн і продати 3570 тонн молоБа . Для забезпе­ чення виходу такої кільк ост і ПJJО.І~·nції стадо маточного поголів' я , поліпшуємо створюємо

порідність, міцну

кормову

базу. Нам

:Jаготови-

4596 тонн

груііих кормів, в тому чис-

•333. ()о

тонн

На

тонн сіна, а таІ\ож

14 ТИС ЯЧ ТОНН СОКОВИТИХ J474 тонни Ііонцентратів.

і

У ра.1госпі є с іножатей і пасовищ 2859 гектарів.

високоякісного

800

сіна.

гектарах випасаємо

худобу, яка знаходиться в літніх таборах. Це дас·rь нам можливість зе кономити корми з посівних площ, зниз ити с обіварт і С'Гь моло­ ка. З 359 гектарів одержи­ мо силосної маси 71 8 тонн, з 160 гектарів кукурудзи Jакладемо силосу 3200 тонн ,

ііуде н еоuх і,1 но

ти в цьому році лі

При врожайності 20 цент­ нерів з г ектара ми ~Іатиме­ мо на 1700 гектарах 3400

люnинового

1800

силосу

тонн. Решта со-

І>овитих поповнить ся за ра-

хуноІ\

дикоростучих

та поо1чної

трав

рослинницької

продукціі. 1190 тонн редбачено нагромадити

песо-

.1оми озимих і ярих культур.. Щоб од ержати вищий врожай кормових · культур,

минулої осеНІ 1 нинішньої ве с ни підживили ка.'Іійни­ ми і фо с форними добривами 2050 гектаріІІ природних луків, а після :тяття врожаю внесемо добрива аміачну селітру на тисячу гектарів сіножаті . В найближч і дні :Jалужимо

160

гектарів

про~шсловості

виконувати

У них nлани, давати fіідьшr краї ­

Схова.1ися за добрий ее-

добре? .

« Що це зі мною?

ву

лися здати

п·еред державою.

в

До кінця зміни в неї ніби пружина поселилась.

те

нинішнього редньорайонний

року всі підприємс·rва, рад- завод елеІ:тротех нічних nп­ госпи і фабрm;и зобов'яза- роfіів, Гоголівська rтрічІ:о­

й почуття

nташка.

подумаю,

рожко

державою

1 На поча·rк.у

можливості бути

обличчя, маленька жил­ ка забилась на скроні,

Хомі-вно,

М. ЗОЗУЛЯ, керуючий вlддlлRом

Вчасно роJраховуватись

є, а немає лише

де

на

білше .

ніж пла нували.

Відва нтажено також понад 255 пентнерів ранньої

1(ращих. Металолом

вже

Массумова стояла і не

рою.

ХомLвна Иузьмич. Колись

май­

постулати.

передба ча.1н.

кар бованців

, А треба сказати, що згада - .турга. Своїм r.кромнш1 внР. ні господарства мають всі ~ком '>ІІІ допомоа;емn наші й

Галинко.

кращих

стрJ•в , агітатор ... Про пар­

мов

ні.ж

6170

гативно позначилось на Н езао'іаром вся 1-: раїна б у загальних покази иках ~ ДР с вяткувати ДРнь мета -

рики .

чою

більше,

Відрадно , що від реааі зації рзнніх овочів до r•ад-

цент- госпної І<асн надіііш.1 о значно

державних ш1анів.

партійної органІзації фаб­

знала,

-

по 3,5 кі.1 огра 'tа

з квадратного метра аа•:ріпленої Піl ОЩі .

даННЯ Р<ЦГОС·ПІІ (< Требу·хів- ПОВІІіСТІ!) офнр~ІНТИ ІІП.'J<і'Г}' ський » , « Боііриць ки Й » , і премії школа м :щ :цанніі

вона була майстро'\1, да­ вала першІ nоради Мас­ су:~~овій, а нині секретар

,Відчула ,

37 і

ПrреВНІ\ОІІЗЛІІ

Фото А. Ко:зака.

чу

ПродашІ тако.ж нери

ладнання.

ІІІПІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІUІІІІІШШПІІІІUІІІІШІІ

'Ги одна з

над 460 центиРрів огірків та 78 центІІерІ·в по~Іідорів .

дар'тног о Rо~rуналь ного

На фото: Г. І. Потапенко за роботою.

-

по­

за води порошкової іІІ етащ-рrії, торго вельного ма ­ шинобудування та нестан­

праці .

ват и, згорнувши руки, Га­ л і було ніколи. Робота, rро!І1адСІ>nі доручен н я. Вона агітатор . Там <<День яності >> , і їй доконче слід бут и tJa ньому. Дома пlд­

ранньої ~Іідорів -

городини, в тому числі

полуниць

кількість вирости.1а і зда ­ .1а Ганна Бондаренко . Ма ­ рія МищРнко вироети,;т:~ і зда.1а 165() кі.1nгра~1ів no-

ному а~шrанні · веду·гь ре- Однак прю: ро , шо :тнше 90 моlfІ'но-механічніШ ·ааво;ї;, тонн вивезеііа на щ;.ігlімал-

шщі . Гашша Івані&на завоювала добру шану, а згодом У ДОL'1'ОЇлася високого звання ударниці комуністичної

Львова призвали в армlю . 3нов :~~узика, піонl. Суму­

центнерів

1900

кілограмів з кожного ї-:вц­ метра. Tat-:y if:

ратного

Першість в соціаЛісrич- ї-:о

приємства по-належно~ІУ оцінив трудові заслуги робіт­

ходити,

рів ранніх овочів і продати їх державі. Фаh"'ГИЧНо ж з відділка уже надшш .1о в мага зини Києва fіі.lЬше

330 тонн ме·rалолою· .

лц . Стала прщювати самостійно, добилась високої прЛ,lУІtтивності працІ 1 якості rrродуІщії. Колектив пі;~­

n отроху

НЬІ)МУ році ми зІ)(jов'язали­ ся виростити 1400 центне-

пі·вріччя вже заготовлf' но і Старанно попрацюв:J .'ІИ в відправлено на переплавку нинішньому році ШRО.lИ

.вода.

електротехнічних виробів, у ·неї не бро жодної ква­ .:ІіфіІіаІІіі. ·<!а що ж братися?», подумала вона. А І\о.ш роз.щnІІ;l~ся дооре, то їй сподоба,lася професія свердлува,lьниці. Почада освоювати, діло пішло на

Тіш,ки маленький Боря

цих культурах.

лому . І СЛІ)Ва свого дотри- ряд інших мали. Протягом першого органі~;щііі .

Коли Га.пша Іванівна ПотапР-нко прийш.'!а на завод

nочав

зосередити билася робі·тпиця Марія Чу­ зда:ш вже 29 саме на няк, яка по 6 У ниніш­ центнерів огірків -

змогу

колективу

тонн надпланового

.1у~!ШК. Завжди сtвіжа лит­ на

увагу

В

так званих технічних при- обід, що 'Коштує лише де­ чин, роз п ов і дає механік сять копііІ01к, а оотвм nо­

Петро

ПО

шд

аІВl'О~!аІШИНИ

Тр уш, І . Jl!fїoш та j,нші СЩJНІЯЮТЬ безперебій;н іЙ рО· боті к-ФІбЗІwнів . Два дні 'f{І~І У їо юлі-вча ­ нп

ДО

та картоп.1і, ягід і фруктів. поліети.'lеновою плівкою до­

Це дає

З nоля .на тuк, юІІВаІ!fтажені зер.ном .

висо·

- Ліквідація nростоів опаде -роса, вони присгулакомбайнового парку із-3а ють tдо ,роботн. Омач•ний

п-окладено

Тр~тій відділок радгоспу nапу сти і підг отою ~но уже де­ реалізації ще 500. кілька років спеціалізуєть­ Найкращих успіхів ся на вирощуванні овочів вирощуванню овочів

« Краси.1івський »

·і зерно.

сторонами

м~ тут у передобідню годину можна було спостерігати

ще ·

Ранні овочі-понад план

злаковими

ні еталі, чавуну, прокат-у . О. ЄГУПОВ, уповноважений << Втор­ чермету».

Щодо пер спективи, вона у нас непогана.

то

'Третьому Бвартаді цього

po-

f:y на .1апла·ві Десни

~'

буде

введrна в д ію

осушуваль­

но -зр ошувальна

система

rектарах.

1400

Це

на

дасть

можливість збільшити площ у під кормовими культу­ рами на 700 гекта•рів і

збирати, починаючи

з на­

ступного року, гарант ований високmї врожай.

Звичайно, ми уже зараз

травами, що в майбутньому відчуваємо деякі труднощ і.

сприятиме

забезпеченню Дуже тяжко придбати

·насі_нн~м для поліпшення сіння злакІ}ВИХ трав лукrв 1 культУ'РНИХ пасо- , створення культурних вищ.

Особливу увагу надаємо совищ і полі!J1'Шення

вирощуванню високого вро­

нічного

складу

трав

на­

для па­

бота­ на

жаю кормових буряків, ку­ сіножатях. Уже тепер пот­

курудзи та інших кудьтур. рібно подумати про придВони добре доглянуті, під- бсmня відповідної техніки , живленІ. Мине небагато ча- для сівби, І}(jробітк.у і збису, і буде зібрано сіно на природних луках . Більше тисячі тонн запашного корму уже складено в скирти.

рання

них

врожаю

на

заплав-

землях.

В. МОПСЕЄНКО, головJПІЙ агроном,


ВІДПОВ/ДАЄМ~,

І

НА ЗАПИТАННЯ

j

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ЗАПИТАННЯ: На який строк адміністрація мо­ же призначити праціВ'юша на вакантну посаду тим·

:ro

ник звільняється .з поважних Причин, причину з ві л ьнення слід в к а<зати. ЗАПИТАННЯ : Чи виплачується допомога у зв'я·

ча·сово виконуючим обов'язки? ВІДПОВІДЬ: Виконання обов'язків на вакантній посаді не є тимчасовим заступництвом 1 тому не об­ межене яким•небудь строком. На відміну від тимча­

зку 3 тимча·совою непрацездатністю після зВ'ільнен· ня з р о боти? ВІДПОВІДЬ: Пунктом 5 Положення про порядок призначення і виплати допомоги по державном у со· ціальному страхуванню передбачено, що при на став· ні тимчасової непрацездатності після звільнення до· помога не видається. Якщо ж непрацездатність на·

сового заступництва , ко л и працівник при значається для ВІШонання обов ' язків тимчасово відсутнього працівшша (на пе.рі<>д хвороби , відпустки, відряд·

ження і т. д.) , призначення виконуючим на

вакантній .посаді ,вважається

обов ·язки

переведенням

стала в день звільнення ,

на

іншу •постійну роботу за згодою трудящого. Тому увільнення від цієї посади може мати місце тільки

має

право

на

то в цьому ра з і працівни!\

допо:\fогу ,

причому

днем

·звільнення

вважається той день , з а я к ий він востаннє одержав

чинним з аконодавством скороченням штату, за непридатні­

з аробітн у <Плату . Якщо непрацезда·'І'ність настала в період спору про правильність зві л ьнення, то в разі

стю, за nрогул і т . ін.). Якщо ж працівника при· значено виконуючим обов'язки ·на посаді, заміщен­ ,ня .якої вимагає погодження з вищою організацією , то увільнення його 1!ід цієї посади в разі незатверд­ ження вищою організацією може бути проведене з ,на,данням роботи за кваліфік ацією і оплатою не ниж­

поновлення на роботі допомога видається за час не·

у випадІ{ ах,

передбачених

(наприклад ,

за

че

тієї ,

яку працівник виконував

до

працездатнос'І'і з дня поновлення . У тих же випад· ках, коли тр удящий захворів у період роботи і б у в

звільнений як довго хворіючий (понад два за п у нктом << Ж» ст.

переведення

ЗАПИТАННЯ: Який порядон ВІДПОВІДЬ: Передбачені

вом

чинним

з а!\онодавст·

наприклад,

за

роботу

в

своїх 11рудових обов'язкі·в.

пустки, не зв'язані з хар а ктером трудових

від·

функцій

робі т никі·в і с лу жбовцLв. Такі відпустки надаються за ,виконання громадських обов'я зків або для від· новл е ння здо;ров ' я працівника і приєдн у ються не до

12, а 1.

за .власним баожанням з .поважних nричи'Н, безпе· .рервний стаж може зберігатись і при більш тривалих перервах . Наприклад, жінка ю~ає .роботу у зв'язку з народження•м дитини . Безперервний стаж у неї зберіга·ється протягом .року з .дня народження дити­ ни. При звільненні за інвалідністю, у зв'язку з хво· робою за висновком лікаря, у зв'язку з переведен· ням на роботу в інщу місцевість чоловіка (жінки) і т. д. стаж з берігаєть с я незалежно від тривало· сті перерви в 1 роботі (підпункти << Н>>, << О >> і «М >> вка­ заного Положення) . Отже , при зві л ьненні за власним бажанням без поважних причин у Трудову книжк у причини звільнення не вносяться. Якщо ж праців-

.

до 15-д енної відп у.стки . До них належать:

відпустки для дружинників , Я'{і найбільше від значилися, тривалістю до трьох робочих днів на рік за поданню1 командирів або штабі!! народ­

-

них

дружин;

2.

•вLдпустки для тих членів добровільних пожеж­

них дружин, які особливо проявили себе при запобі­ ганні або ліквідації пожеж, 'І'ривалістю . до шести робочих днів на рік; дні відпочинку, що надаються донора·м після дня дачі n:рові, які за їх бажання:v~ приєднуються до чергової відпустки.

-

3.

А . СТЕСІН,

... Не:~овго

жила 3 сІJоім чоловіК"ом Марія Петрівна Годюк 3 села Пасічне Бари-

міСІ\ЯХ нашого сеа а. Всі во- вав, яr' і належить

ністу. Громив він ненавне­ ного ворога. Розшукали на­

воїн оберігає матір і

ладного

дити-

в Гоголів, до братської мо­

кому­

гили

листа,

запроси.1и

Та хтn ж похnваний у ка Горківськnі братських моги.нх, хтn по- 11И її батько

оfіласті , ко­ бригадир

-

встановленню ·

З БОЙОВОГО

сі л ьра.діі

.. .,..,.....",........,.".,....,

Рахунон відкрив комсомолець

МИЮ'ЛОГО

Фронт ще був далеко, а фашистські розвідувальні літаки намагалися nрорва­ тись в район Сталінграда. На одному з аеродромів базувався наш винищуваль­ ний nолк. Морози, глибо­

гвардійського полку . За цей подвиг молоднй

кий

льотчик

комсомолець

Лямин

був

сніг,

мальних

відсутність житлових

недалеко літака .

Так почався

від зби­

бойовий ра

нашого

авіаційного

винищувального,

нор·

умов

землився того ним

хукок

-

все це аж ніяк не заважало нам пильно нести бойове чергування на землі і у по­ ві·трі. Вранці одного зимового дня по сигналу зеленої ра­ кети у повітря піднялась пара винищувачів «Я К-1•

звання

Юрій

нагороджений

орденом Леніна. зачергово

згодом

Иому

було

по·

присвоєно

«молодший

лейте ·

нант•.

Звістка про подвиг цьоrо відважного сокола швидко облетіла весь фронт. Фото комсомольця

на

с·торінках

на чолі з Юрієм Ляминим. Набравши висоту, Лямин

газет побачило фронтовиків.

виявив літак з фашистсь­ кою свастикою і хрестом на плоскостях і фюзеляжі, Фа­

Багато разів ще літав на бойові завдання Юрій Ля· мин. Та в одній нерівній

чись, він намагався уник­ нути переслідування. Та да­ ремно вміло маневрую­ чи, Юрій не упускав гітле­ рівця, безперервно атакую­ чи його. Коли ж Лямин ви­ тратив весь запас патронів і снарядів, він з словами «Не втечеш!• пішов на та­ р·ан . Удар гвинта літака Ля­

Юрій

благополучно

про

комсомолу

буде

сутичці

з

смертю

багато

ворогом

загинув

rер'Оя.

Побратими мстили

Юрія

за смерть

Продовжуючи ним

77

відкритий

раху. нок,

ворожих

по П·раву

відо -

товариша.

вони

знищили

літаків.

гордився

Полк своїми

відважними льотчиками, се­ ред яких 14 Героїв Радян· ськоrо Союзу. Це: Микола

Козлов, Анатолій Гультяев, Вячеслав Башкиров та інші.

П. КИРИЧЕНКО, інженер

підполковник

запасу.

при-

~~ .

Бров а,ри.

Активі сти ДТСААФ

Н. ХОМЕНКО, ник гуртка

аль­

юних слідо­

питів, Г. МЕДВЕДЕН­ КО, громадський корес· пондент райгазети вe

3а·катовано-

ЖИТТЯ».

1с. Гоrолі.в .

Добровільного Товарнетва сприяння Армії, Авіації 1 Флоту.

-

Де

нею

виступають

ветерани

війни. Добре працює стрілецька секція.

результат

дальшої активізації обо· До речі, члени первни· роботи У керів­ ронио-масової ної орrаиlзацlї ДТСААФ

бом.

ротьби за Радянську в.1аду О. С. Лшника,

Піддубного. в......,....,......,..............,...,...""~..,.

комсомо­

оформлено змістоІJний

гибелі . Зі6рані матеріали про активного учасника бо-

За хоробрих і похований у нас

слі.~опити

матеріали

ського

місць, де поховані наші земляки, подробиць іх за-

.1іг смертю хоробрих У боях польової брига,1и Василь за Батьківщину? Ци~І пи- Андрійович Бn:ІДін - пішов танням вже давно цікав- на фро·нт. Загинув _ с'dертю

.'!яться юні с.1ідопити.

по

А.

виконком у

,райвійськкомат у майор

.1ьськоі організації. Є вже Вісімдесят процентів орrаиlзацlй ведуть цікаву документи про 22 юнаків і nрацівників заводобудів· роботу з допризовною 1 діІ!чат. До 50-річчя денін- ноrо комбінату є членами призовною молоддю. Перед

Разом з тим наші черво­

роботу

Зараз

~бирають

ні слідопити ведуть велику

. О;щна;щять років було Ніні Лайіній 3 се.'!а Ворт;ов-

активного

минуде сідьськоі

ВJ1аштовані дружна зустріч, братній прийом.

ну, у визначні свята відбу- до себе в тості. піонер-

інших.

П'РИбули рідні С. Бо­

сенка, дружина і сестра О . Годюка . Тут гостям були

ші юні слідопити l\Іарію Петрівну, надіслали ій док­

Фото

партизана П. А. Касяна, лохованого в с. Рудня, під­ полковника М. П. Стасюка . який віддав своє життя за мина по хвостовому опе­ вюволення Литви від гіт­ ренІію, і ворожий літак по­ .1ерівських загарбншtів, Сам та валився на землю.

А 6 день, коли ми від­ значали 50-річчя Радянсь­ ких Збройних Сил, коли святкували д~нь Перемоги,

час очолював бригаду, працю­

ни в зразковому стані, завжди потопають У квітах . А бі .'!я ~rоги.ш, що у центрі се.1а, на п ' єдеста.1і якої

го гайдамаками,

іх

3

ріДними.

В.ш з ькu трьох тисяч вої- шівського району. Чоловік нів сн.1ять вічним сном У її О.1ексій Никифорович могштах, триІJалий в різних тра~.:торну

зв ' язок

встановити

П. Т . Чайка і представник І. П. Ротачков.

шист над небом Сталін· града! Ворог маневрував набором висоти і різким зниженням. Відстрілюю­

юрист.

Слова подяки юним слідопитам

КУТОЧОК ГРОМАДСЬКОГО ВІДДІЛУ ВІРІСЬКОВО­ ПАТР/ОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Заmlтка звертаються ' голова

робітни·

.Крім того , з а•ко н передбачає й і• нші додаткові

Проте в тих випадках, коли трудящий звільняється

урочисті ські .1інійки.

додапюві - відпус1жи,

вшшнанням працівником

у

одержання допом.оги по соцстраху зберігає ться, якщо J!ерерва в роботі не перевищує одного ~1ісяця.

ваються

у

шкідливих умовах праці, з а ненормований робочий день, як прави.1о , приєднуються до 12-денної основ­ ної відп у сши. Ці відпуспш надаються в зв'язку з

робітників і службовців, ш;і з:;і: ІІ.>ІШлися з робота за власним ба.жанннм, безперервний стаж роботи для

трьох братсІ,ких що розташовані

надання

Ііа:І'І і службовцям додат!\ових відnусток?

ВІДПОВІДЬ : Згідно з підпу.нктом « Ф >> пункту 128 Положення про .порядок призначення і виплати до· стр а х у ванню,

місяці)

допомога

вста·нов л ення інвалідності .

ЗАПИТАННЯ : Чи потрібно в Трудовій 1\Нижці вказувати причину звільнеНІня при затішенні робо­ ти за власним бажання~!?

соціально;vІ у

КЗПП УРСР ,

зв'язк у з тимчасовою непра цездатністю видається йом•у і після звільнення -- аж до од ужання або

( .роз'яснення Державного комітету Ради Міністрів СРСР в питаннях праці і заробітної плати та Секре­ таріату ВЦРПС від 29 грудня 1965 р . М 30/39).

помоги по держа•вному

47

Київська область. На п,ризовному п у нкті Тетіїr.· ського району. З напутнім словом до призовни к і в--· колгоспників із села Степоне (справа на л іво на переjЦньому п л ані) А:натолія Довбиша та Петра

колективі.

вчасно

Члени комітету В. Вос­

миякии,

А.

Корнєв,

сплатили

внески

за перше півріччя . Т. СИНКІШИ Ч,

П.

« tto- Оиашко, А. Карпалюк при повсякденній допомозі партійної і профспілкової

•Ї<HCillJ)!Y<KТO'\) ДТСААФ.

р ай,ко~ У

допомогою Центрального ар- в седі .

хіву Міністерства оборони Не можна без хвилюван­ СРСР і райвійст,кко'dату ня читати сповнені велико­

вда.lося встановити вже чи-

го гnря листи,

що

•Композитори дітям•. (Творчість О. Пахмутової). (М . ) . 17.45 - •За вашим nроханням•. Концерт . (М.). 18.30 - .•t<;:•~ курс проводить літо• . Репортаж з ВДНГ. (М.) . 19.~0І<. У кіномандрІвtІНків•. (М.). 20.00 ІелевізІіінІ вІсп. _ 20.20 «Старт·68». 20.50 ТелевізіАна реклама. 21 . ~ ..Еста_фета

на;~іИ­

новин.

ма:ІО прі звищ загиб.1их і nб­ Ш.'ІИ На Ї)І' Я ЮНИХ С.1і,1ОПИ­ ставини їх оrерті. ТіВ 6ід БектурганоІ!а, якпіі Розпоча.1ося

аІітивне

.1и-

стування

.1их, в

ці.1і

втратив сина Абдаданса; від учениці Марії Скороход з

по ч а -

ча Босенка.

і

фото-

Встано!J.1ено,

ЩО

по;(яка вихованця~• 6 « Б » і 7 « Б » класі·в Наташі Ру-

!\раїни

В

лисrах

і\о1·о побратими•. (Чернівці). 17.40 ТелеВІЗІЙНІ ВІсті. 18.00 «Олівець-Малювець• . 18.30 Екран пригодннцьког.о фІ_JІьму . •Ша.•енІ rроші•. Художній фільм (2 серІя). 19.45 ІелевІзІ~на реклама. 20.00 •Камерні вечори•. 20.30 Інформащина проrрама •Час•. (М.) . 21.15 - А. Чехов •Три сестри•. Сnектакль Харківськоrо російськоrо драматичноrо театру ІМ.

-

о.

участь в боях за 6Изволен­

вони зробили ддя того, щоб

ня Броварщини і Києва.

ро3шукати сім'і загиблих і

Пушкіна .

-

В перерві

міжнародний

Друrа

дешко, Тама:рі д· яковій, серед похованих у братських Наташі Гаценко, Тані день, :.~оrи.1ах 29 бійців і офі­ Олі Кагардик, Ваді Хан, церів бра.1и G е:шосер едню дюбі до6ко за все те, що

12.00 -

,

ТелевІзійні

хорової капели. Марика Пеrуса•.

дожній

фільм.

Перша

вісті.

13.00 -

(5

комитета І(П Украиньо и

вул. Київська, 154. ТЕЛЕФОНИ: ре~~оактора -

,ІІ,ІлІв (оартІІІного ;кнтта,

12

липня

nporpaмa

12.15 -

Концерт

Юровоrрадської

Для школярів. • НеіімовІрні nрнrодн Польський телевізійний баrатосерійннй ху­

серія) .

(М . ).

·-··~·:·~·:··:~·;~~::··- ••••::::::·:~::~~··~··~~:::·:::·:~:::~:~··~::~~::·:~•••••• 11. БРОВАРИ,

оrляд.

nporpaмa

ПроІ'})ама Махачкалинської студії телебачення. (М . ) . •Сільська новина•. (М.) . 19.00 - Р . Роллан - •Кода Брюньон•. Фільм-спектакль. 20.25 - •На добраніч, діти!•

16.45 18.30 -

п•ятниця,

раІІонноrо Совета депутатов

17.10 -

Наша

афіша.

17.15-

ГІаНзе~т1 ~а1:;~~·д;~~~

.._ . ......

трудящихся І(иеІІскоА области.

(М . ).

•Альфа

22.00 -

У вІвторок,

qетвер І суботу. і 3-82, sастущІИІUІ ре~~оактора, вІА·І токореспондента - 4·67, відnовідальноrо секретара - З-18, вІд· промисловостІ, масовоі роботи) І фо- ділу сІльськоrо rосnодарства - 4-47.

І

Омеrа•.

«Пісня зустрічає друзів• . (М.) . Друrа

nрограма

Телевізійні вісті. 11 . 15 «Юність- ~ат.ькіи•. ПісtІі з кінофільмів . 11.45 Для школярів . • НеймовІрНІ nригоди 1\\а· рика Пегуса•. Польський тедевізіііний багат<!серІйн~іі худож· ній фільм. (4 серія) . (М.) . 17.20 Наша афІша . I1.2S до ІОО·річчя з дня народження В. І. Леніна. ~ •.~"~ .К"евчук та

Вінниччини, яка пише про різних рідного їй Сергія Улянови­

надходити .11\СТИ

графі і.

Перша

22.4.'; -

11 ЛИПНЯ

11.00 -

якощ· · б t> руть участь

к .1а с и.

кінців нашо~ .1И

ЧЕТВЕР,

Те.•евІЗІиниіІ

фІльм.

.

проrрама

10.05 - телевізійні новини. (М . ). 10.15 - Для дошкільниКІВ І МОJІодшнх школярів. •Чудеса природн•. (М.). 10.30 - •На по· лях країни•. (М.). 11.00 Фестиваль фІльмів •. • nрисвячений 50-річчю ВЛКСМ . •РозповідІ про юність•. ХудожНІн фільм ._ (М.). 18.00 - Ддя школярів. Б. Свойський - «П ' ять зустрІ~ей•: Телевізійний фільм. 19.00 •Три пори року•. ХудожиНІ фідьм . 20.30 •На добраніч, діти!• 20.40 Концерт КІрово· градеької

хорової

каnели.

СУБОТА, Перша

13

ЛИПНЯ

проrрама

9.00 - Гімнастика для всіх. (М.). 9.45 - Телевізійні новнкн. (М . ) . 10.00 •З днем народження•. Музична розважальна ne· редача. (М.). 10.30 «Здоров'я•. Науково-популярна переда· ча. (М.). 11.00 Фольклорний клуб •джерело•. (Л~овів). 12.011 - Телевізіііннй театр для дітей. Пенчо Макчев - • Заяча шко· ла•. Лялькова вистава. (Харків). 12.50 - Для школярів . • Ней

мовірні приrодн Мари ка Пеrуса• . Польський телевІзійн!'Й баrа · тосерійннй художнііІ фільм. (6 серія). (М.). 13.20 - •Іворчtсть молодих•. (М . ). 13.50 - •Мальовнича Україна•. «СТверсьkий Донець•. (Донецьк). 14.10 Телевізійна реклама. 14.15 •Історія золотої туфельки•. Художній фільм. (М.). 15.30 - Н ефірі •Молодість•. (Сімферополь). 16.30 - д .•я дітей. •дуда· рнк• . 17.00 Молодіжна nporpaмa « По!ляд•. (ЛьвІв) . 1'8.00Міжнародна товариська зустріч з леrкоІ атлетики МІЖ збІрни· ми командамн СРСР , НДР, Польщі. (Ленінград). 19.1 5 - •На воrннк• . (М . ). 20.30 - «На меридіанах України•. 21 . 00-«І:.кран дружби•. •Капітан з Кельна • . Художній фільм. (М . ). 22.35-

Телевізійні

новини. (М.) . Друrа

проrрама

16.30 -

Проrрама кольоровоrо телебачення . (М.) . 18.00 Для шкодярів . •Четверо друзів і чарівні тапочки•. ТелевІзІйнІІй

спектак.•ь. •На

19.00 -

добраніч,

«Кам'яна квітка•.

діти!•

.

Художній

фільм.

20.2U -

.4480IIIІI818ІIIІIIIIІІ881ІIІ818 .. 88If188HІI81118111fll818ttfltltti1Іittttllltlttt . . . . tlltlllttltt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JI 8 1 118 1 81 ІII . . . . . . . . . . . . . . . . .

Броварська друхарвй, Киівськоі області, вуд,

Київська, 154. Телефон -

4-57.

Зам.

2555-6470.

Редактор Є. ФЕДЯП.

81 номер 1968 рік  
81 номер 1968 рік  

81 номер 1968 рік

Advertisement