Page 1

ае

ПРОАеrарі всіх IСраін.. едн.ааrесяt

РІ. . . . . . .

••••••, .

... 81 (1848)

• • • • • • • • ___ •

• •••• ,

• • 0"0

ое

,еу

. . . . . . . . . . . . « •••••

t

d <;1 d ,

Рішевu вep8CHeBOrO ПJlенуму ЦК

ВІВТОРОК

5

1_

«

...

КПРС про вдосконаJlевва керівництва

ЖОВТНЯ р.

народним

ЦІва І _оа.

r о с·п о дар ст в о.

і внесені

Радою Міністрів СРСР пропозиції, що ВИПJlИвакnь

3

u

цих рuпевь,

одвостаиво

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОНtЮГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКО( ОБЛАСТІ ша

Сесі.. ВеРХОВНОІ Ради СРСР Як уже повідОМЛIІЛОСь, :на. шос­

ті) сесі.ї

Bepxo~oi

шостоro

Ради СРСР

С'КЛи;каННIІ

по

пе,р.шому

П}'ІНК'І'У поря.шку деlfН'ОI'О

'- Про

пo.nШшення управління 'ПРОМНС­ JIOIIIістю ІЗ доповіддю ;виступив пepmвй заступннк Гоповн Радм

Mi'IIi.crpi.в СРСР

депутат

К. Т.

Мазуров. ЦИМИ ДНЯМ1l, сказав тов. Мазу­

JЮВ. ,від6угси

ПnенуМ

Централь­

ного lІ(омітету .l{ОМУНЇСТlfllИоі пар­ тН Радяя<:ького Союзу. якиїt роз­ глянув питання про поліпш8RНJI Уll'pввлilll'ня про.М1fCЛовістю, удос­ коиалення

ПJl8ІНУiJl'8,ННЯ

та ·nocи­

леНJtЯ eltQНQмічaOro стимулював­ кяrrромНІСЛО!ВОГО вироБНlЩ1'8а і прИЙlН.Яв ваlЖJlиві рішення. .ЛраВЇідка роль уроавитку E:J(O'НOlofіки· краї'нНІ, як відомо. нале­

жить

іПромиіловості.

Лопередні

ni.цCYМ!КH показують. що завдаяня

семнрічк.n

по

за·гальному

обся­

ІІІ'родукціі

буде

гу npoмкславої

.

lПерев~mtO.

Але ми 'Не можемо вадовольня·

тися :ДОСllnНУТИМ,' .каже доповідач. Інтереси НlliЦтва

комуиіСТИЧНОГО

.вьвrають

дальшого.

швидшoro '3jJOC'J18iН!Ня удоск~ия

будів· ще

і всеміpllOГО

промислового

ви­

рОбннцтва. sбільщеJIПIЯ випуску та під;вищен'НIІ Я'Кості продукцП.

Наша 'l(раїна має могутн,ій "'ро" мислOlВJI1Й потенціал. ПРОІ'е вели· кі ВИ'робничі ·МОЖЛ·lІіВості. які ) НtIIC

є.

ще

не 'Використовуються

в

J1OВ'Кій мірі. ТеМlПИ ЗРОСТАМЯ 06'CJlГy промислової продукціі ..ід­ стають аід темпі8 ЗJЮCТа:н:ия ви­ робничнх фондів. Тому за остан­ ні. роки відбулось :дeJlК;e знн,жен­ ня ровомірі.в націOlНального доходу і промltCJЮllої продукціі .в роз­ рахунку яз карбованець наявних основних виробнИЧlfх фондів. Плену\м цк КПРСПОСТ88ИВ вaвдallНl ---, поБУд'У-ва:rи KepUiИИІЦТВО ПРОМИCJIовіcrю так. щоб. зміцнююЧи цектралізова:ие плану"ваиня ІШЛЯ~М ~озробки ~овних наlllрямів єдинaro держав'ного

ПJl8:НУ • .всемі.рно Розвнвати rocnо­ да рськуііИіціа 1'ІІІВУ

підп рИІЄМСТВ,

широко ВНКОРИСТОВУ1\2ТИ

систему

економічного СТН1МУЛЮВаиня з до­ ломОІГОЮ таки,х методів і засобів. Иf( матеріалыиa заіитеРесо1!аніСТЬ працi.в1lикі8. roaJоД8.РСЬКИ'Й розра­ хунок. ціна, ,прибутOlК. кредит. Досі • Il'pактиці керівництва JfpOlМИСЛОВНІМ пrдприємCТlЮМ над­ то велике місце sаЙмали. у нас адміністративні заходи :на ШКОДУ

екоиомrчиlDМ

методам.:

Дії керівників \ПіД!ПриєМСТ!В ехо­ ~ались надто деталыимии регла­ ментаціями згори, велlllКИМ ЧИCJIом ПJlJ8IЮ1ВIІХ показників. Це обмежу­ ВIІіІІО

іх

<:амостіАиість

та .І.и·іціа­

ТlllВУ. ЗIfJDiC)'ІВ8ЛО _іДl/ЮВідаЛЬІНість ва пo.nіnшения ор.ганізаці,ї вироб­ ництва.

Тепер промисло-вкн підприЄІМСТ­

. вам по

замість

.

аелl\!(ОМУ

розгорнутого

колу

)Ю8QДИТ1tМут&СЯ

тільки

nJlllSl8i ЗilllВда'н.ня.

ПЛ8ІНУ

ПOlКааинків

го.ювні

Підnpиємсmа

иа OOКQBi цих l'QЛовних В8вдань ~o плану самі ровробля­ 'fJUIyтt. свої мани 'По ,ікших по­ ......х. У тому чнслі й по та­

I8'и.potбиищтва і .поліпшенню сю;те-

ми' ,матеріал&ного заохоченн:я пра-

заообilв IІІlВтома1'И\1ації

керуга.ння.

і

систем

цівяикїІВ. На' !Кожному lПіддриємств,і з УРax)'lВакня'М його 0с06ливостей ство,рюваТНМУТЬСIІ С!Пеціал&ні фО:НДИ ро3ВИ11КУ ви-

МШік:.терство м.аШІІІНобу~'IfИII для лег.кої і хаpiЧOlllОЇ npомислово.сті та шltбутових ПРИJIадilв. Поряд .З цим пропонується пе­

чення. соціалынокультур.н.и,хx захо-

стероства:

джерелом У1ІВорення цих фондів м,аЕ cтa~H IПрибуток, Заl1'llO'В8ДЖУЄТЬСЯ плата за користування основними виробкиЧIf;МИ фондами і 060рот.н.JIIМИ КОШта.ми" .які lНадає держаа. що опрwяrrlllме підвищеИlНЮ ефектИ83lЮС1Іі !Ка.піт,a.JIOtВКJJадень і змlц-

по !Газовій IІІромисловості' СРСР­ у Міні.стер.ст.во ,гаЗOlВОЇ ПРОМн.словості; . держаВІНІИЙ 'ВИІрОбнИІЧиіІ _комітет по траІШШОРТilЮМУ буді1внИlЦ11ВУ СРОР У Міністерст.во т,ра.нс­ портнqro будівницт-ва, вн.оситыoll також прооозиція

робн.ицтв.а.,

матер:альнorо

заохо-

дilв і жwrловorо будівкнцтва. -

Рe1UЮРИТR іВ за'галыисоюзні,' ІІІІні­ ~iдy.Вoнo

Державний виробничий комітет

неннюгосподарськorо ,розра;хуику.

)"І1ІЮРити 'І18кі союзно-республікам­

Перед6аІЧІІ.ЄТЬІСЯ підвищити частку IпремПі у заробітній маті ,працівників ПРОМllслО!Вості. Під,Приємст.вам !буде 'Нада.но 'Прав0 саМНІМ I8l11Значати haA-р.щіOluмwіЩI умо,ви та ровмір.1f lllрем:іюва'ння і фо,рми OПJIаТIf; пр..а.ці на. OCНOlВi

ські міяіСТЄрс1'Ва СРСР: Міністерство чорної _металургії. MiRЇCTePCТBo КОЛЬОРОВОЇ металур'гії. -МiHicтetJcrвo ,вуг.ільної промж:JЮIВOCТі. МїЮстер'С'І1ВО хімічної промис-

ТІІІПОІВИХ

довості

поnожень

по

.галузях

•.

самостійність пі~риємств,

У заходах. схвалених ПЛенумом ЦК КПРС, ;велике значення надається посиленню економічно­

ro

сти,мулЮ8В1НКЯ

ЩЮМIfCJI080ГО

та.ко.ж (І

оправУ.

Треба підносИ!l'И роль колекти вів підп,р-иємств у 'PQЗ8'язв'нні ви ро6иIfiЧИХ 381Вiд8fИЬ.р0а8l11ВаТ1l 'l'lВарчу і'Ніці.атнву й' активність робіт.инкі'в. iJIженерно--техиі.чних п,рацil8Н.и.ків 1 слyжOOвuїl8. НеМаЕ сумніву в тому, за'JDВD нanрнкі:нці тов. Мазуров. що пере­ твоpeil!НЯ в жкттярі,шень вересне­

* * *

звнчайно y-скЛаднlllВ

УПР8ІВління і іІ1ІРо.д)IJЩія яких споживаєrься іВ

rrромж:ловістю. я.ке стало бз'г8'ТО- OCJЮВному всередині 'Республіки. сту.пін.частНІМ і троміздкнм. можуть С11Во,рюватись республІПЛенум цк кпрс. каже щшо- ка'нські міН!стерс1"ІІа 1860 управ­ відач. приАшов дО ВИ<:JЮIВКУ. ЩО .'1ЇRНЯ (об·ЄдН8іКНЯ). в інтересах Дt8JIьшoro успішного Для !Керівницт.ва М08:теріально­ ро3Витку раДЯJНськоі економіки теJCНічннмпостачан'ням пр опонує­ УПРЗlВJlWmя промж:ловістю треба ться yтtВорити СОIOЗНО"'J)eCfJублі­

орга!НЇ.з)'ваТ1l за rалYGеви,м IІ1'РИlЩИ- К8'ІІський Державний комітет Ра­ пом,

дИ MтiCТJ)i& срср по матеріаль-

Керуючись рLшеИН9М'И Плен)'ІМУ ЦК КПРС. Рада Мін.істрі.в СРСР ВИОІСить·на 'розгдЯ:д Верховної Рцн СРСР такіпропазиціі. Утворити за·гальноооювні MЇilfi-

ho-техн,і,'ІНОМУ іПОСТачаНlНЮ. На цей комітет покладається ор·гаН1і­ зація matepianb1fo-тєХ'Нічного постачанН6І в IКpaLнi. Розроблені iR8ЩОЮ оартією і

стерсма:

~РSЩОМ СРСР заХОДR по удос.коналеН!НJO ,кері'ВНИЦ1'ІВа промислов,j:c­ тю. ,каже тов. Мазуров. ПРОДИl(то: ван,і розвитКом' щюдук'ТН'ВИИХ СИЛ иаuюї .кра'ї'ни, ви;кликаяі lНасущНН1МИ ВИlМогами ЖИl'f'Гя. Іх I'OJIOВ-

lВажкото. е.нергетичн.оro і Tpa!llCllopr!'HOГo ма·ШIІ!НОБУіду:заIНИЯ. . Міністерство lВерста'тобудilВної та ін,ст.рументальної 'ІІромисл о -

MiHicrepcmo

вості.

на

мета

IПОЛlІ'І'ає

". ТОМУ. щоб

МИlCJlовості.

ПОСТlliВJ181fИХ ПЛенУМОМ ЦК КПРС,

промж:ловост,і.

З1Іиву до верху;

,Mitнicтepcтвo хіміІІІнОІГО і нафто- 'вимаlГаЕ дa.JIыoro удоокоиалеин·я во·го 'ма'шинобулува'IІНЯ. СТНJlIO і MeтoдїtВ .роботи деРЖ&ІІMiiНkтepcrвo елект,рoreхнічної НІІІХ Т.В: господарських opre.нiiв

Мі.и~рсгво приладобудування.

цpaBIlllын,' lН.ІІ:уково обгрунтав.а-

MiRicтepc11ВO Тіра'ктОір!НОГО і сlль­ СЬІКоrocподарсЬ'Кого

ма,ШJmобуду­

ва.иня;

Міністерсмо а8томо6ілЬІІЮЇ аро­ МНОІЮІВОС11і. MїнїJC'I'epC'I'Вo х:iNічнorоі ,нафто­ вого м.awиноб}'lд)'llа.н.и 11. Мі'Иіcrepcтвo електротеХ'ніqноі промислOlВOCТЇ. Міиісге.рство ЦРИJJа.добудуваиня, засобiчl ,8tВТOМ8тизації і систем ке­ P}'III8IНiН я.

МіИЇlCтepc1'1l0 м;ашинобущуваlН'НJl мя: леl'КОЇ і харчової промисло­ вості та побутових rrpял.аді1l, За.коио.м ,пере1180реиі 'в 00ІО3'ІІІО­ респ}"бліІК8ІНські Mi!Нїcтepc'I"Вa: ДеРЖ8JВЯ1lЙ .виробни,чи·й комітет по енеprетищі й електрифікації СРСР - у Мі.ніаерство eнepтem­ ки й електрифi'l<аціі СРСР;

lІОіГО Плекуму ЦК .l{ПРС і закону. .ий 6}'1де atpи)няти,й на цій ее­ ctї Верховної Ради СРСР. буде ДерЖ8IВdIII'Й ВИ'робни'ЧИй комітет IlleЛИКІІМ IКрокам lВІІеред у оороть­ по. рибному rocпо.дарС1"ВУ срср­ біпартііі і радянського народу за у MiHicrePCТBo рибного гoc.nодар­ побудову кому.н.істичнorо С}'Dllїль­ ства СРСР; СТІВа 8 нашій країні. Держ88'Ни'й l8щюбн.ичиЙ комітет

• • ••

8(

'ширяються nр,ава і roc.подарська

иесум,Юне

іКОСІНістю і 6юрократюмом, як,і можуть пог)'16ити будь-яку ЖНlВУ

промисловості MiнicтepcтtВO нафтодобувної Необхідною '}'іМОВОЮ пЩвищен- цромисловост.і. о 2 годииі дня 1 ЖОвтя ІІа H~ ПрйіД}'ІКТИDИості суспілыи:її npaМШіcreрсг.во нафтопереробної і РOSАілllilИХ ззсїдши.ях оочалось ці Е УДОСКIJНIaлЄШІЯ організацій- нафтохі;міlQЮЇ ПРОМIfCJIОІІЮСТі, oбrовореlПlЯ першого ПИТ8'IІ!ІІЯ по­ них форм і методів УПР~ВJ1і'ННIІ МіністерС1'ВО лісOlIЮЇ. целЮЛ09- рядку ДeJl!НOГO сесії. У сво,їх ви­ rooподаpc1'lВOМ. овоєчасне ус}'ІНекня h.o-паlПерової і деревообробної СТУП8JI: депутати я. С. Насредді­ відЖИJJИХ організацій,них форм. П.ром,ш:ловоеті. нова (Уз6ецЬІКа РСР). К. М. Ге­ які заважа,ють зростанню соціа· Мі'ністерство о,ромисловості бу- pacНIМOВ (РРФСР). І. П, Ка.за­ лістичll'OГО ,виробницnsа. ді1велwlDX матеріалів. КЕЦЬ (УlЩ)аиька РСР). Б, Оае­ У 1957 році ІВ ;нашій Х,раїні буМilн.iсте.рст-во легкОїпромисло- зов (ТYl*Менська РСР). М. С, ло здійснеио перехід до управ- вості. Буйний (Украї'ю;моа РСР) та іlitШі лm.кя ПРОМИCJЮВістю через .ради Міністерство ха'рчової lП'ромис- гли6око ll!ИалізУ1\али • проповиції. народного ГООП0АЩ)СТ8а. Раднар- JIOВocтi. . ВИСYlt'Yті :в доповіді К. Т. Мазуро­ rocпи ва цей період провели КОМіН!стерство !М'ясної lі !МОЛО'ІНОЇ вв., одност.аЙно схваJIRIIИ внесені РIЮИУ роботу по об'єднанню др.ш- промисловості. иа ірОЗгля.д сесії заходи про по­ вих lПідприемств. по опеціалізauіїІ1ропонується далі !Перетворити лі.пшeJIЮI }'IIJPаl8Jlї:НН1І ПJЮМислоі кoonеруеаиню вироБНlщтва. ство- у аідповіJQИі СОЮ31Ю-респубmкан- lВістю. ,ренюо спецім:вованlІІХ пір,при- ські MiHicтepcma СРСР: ЄМС1В по ремонту устатхуиаНіНЯ. Держаиий виробничий :комітет МОСКВА. 2 жовтня ·ма сесії аиroтавлекию ва'готов!Ж та i1llCТ.py- по енерге'ГІЩі і електрифі.каціі. Bep,xOlВНOЇ Ради СРСР на роз­ мента. Держаl1lJlИЙ !Комітет -по 'Рибному ДЇЛЬІННХ звсідаНJНЯХ палат трива­ Проте іВ системі упра.влі'ния ГОСІІодарству. ло обговорення першoro ПН1'&ИRЯ nPОМИСJlOlВісгю через радна'РГООПИ Державний теологічний !Комітет, порядку декного - про поліпшен­ I8ИSВИJПICЬ 9елiR(і хиби. які в міДерж8ІВНні виробничи'йкомітет яя УПp8IВJIЇJlllrЯ :промисловістю. ру IЗРОС'NI!ІUlЯ промж:лоВ(W"о аи- по монтажних і спеціlllЛЬН'ИХ бу­ Піcnя перерви оБКДlВі .па.пarrи ро6НИЦ'I1llа дедалі більше дають". Д!lВельннх роботах. зі6ралж:я в залІ засідань Вели­ ся взиаки і негат.НІ8!НО вмиДержавний комітет по торгівлі, кого, lWемлівськoro палацу. За­ вають на якісні. показ.иики робоДержавний комітет З'JlOшува.но- СЛУХ8'ВШИ З&КJI1ОІ'ІНе СЛОВО тов, ти 1П'р0,мислoвocrі. ПiдlпРИЄМС11Ва 1'0 землеробcr.ва і водного rooпо­ К.Т. Мазурова. палати wt'IЮго­ o,!Qlfieїi тієї ж талу.зі промисло- дарства IIl'pOПОН)'ЄТЬСЯ перетворll'ТИ лооио .прийняли Закои ІПРО зм,іиу в'ості IВИЯillИЛНІСЬ ров'f'дааюIМИ. в М:'н!стерст.во tpltra.цiї і меліора­ системи oprа'НІВ управ.rriml.,11 про­ Порушилось УПР8lвлLння гаJlYGЗЮ ції СРСР. мксловістю і перетворения деяких IПромж:ловості як ЄДНоИим виробУ союзних рооп}'блі.ках для ке­ U1ШIfX Оpd"08иів держaaнoro упраа­ ннчо-техніrmкм комплексом. Від- рimllЩ'Т8а пі.uщрнємствами. які лі,ННJI. хід від галузевого прИlщипу над- працюють на мkцевій СНр08Н'.11і З8ІКОНОМ 'передбаtreно утворен-

чиселЬ'ШСТЬ персоналу. Міністерство ібудівeльн.oro. шли- шАпов:нїше враховувarmй внко>­ R,ро.цуктивкість ,праці. со(Нва.ртість xoвoro і комуналь;ного машИlНО- РИJCТовуваТ1l' об'єкТНlВкі екоком.ічні ІІІ,РОД},ІІЩЇЇ. будув8!ІШЯ. закони ооціалізму в Ї'Н'терес.ах все­ Цими д'RSlМИ Рада MiH,jcтpiB MoiHicтepc'l1ВO трЗІКТop'IfООО і сіль- IМfpНOfO IПЇiltвищення ефeк'l'llS'Ності ОРСР затвеРДИJJа nопоження пр.о cыкгосподарськогомашинобуду-- ,виpo6RИЦ11Ва :і попіпше.ння матесоцїI8JIЇСТ'И'іНе державне 'Виробниче ,вашtg, ріалююго 'добробуту ІНароду, г.їдпрммСТІВО, IIKItМ значн.о роз­ МтістерС11ВО автомобїльн,ої проУсп,iwне розв'изaм.RЯ аавдань.

IUIIX,

не ynрaвлliКн~ sщю6нИ'Цтвом, що ClJJtpаєт.ься tIIа творчу іиіціаТНІВУ праці8lll:НiКЇlВ. несумісне з 'метода­ ми гcwюго ЦlllініСТІРуваJШИ. по­ cnїШНJIми ІІОЛЬОІВИМИ рішеннями. в .іmорува.ния:м арактиЧJIОГО до­

по монта~их і ооеціалыихx буді­

вельних робо'118х СРСР

-

у МЇ'Н'і­

стерство монтажних і спеціальних

будігмьних робіт СРСР; Державний геолотіЧ'fI'ІІА комітет срср 'і Міністерство теолосії срср;

-

ДеI1ЖЗ'ВНИЙ Ікомітет Ради Міill!­ стрів срср по торгііllлі у Мі­ ністерство торгівлі СРСР; ДержаВIfИ'Й I8И'рОбни,чий комітет ПО '~шу.ваному землеробству і ВОд'Ному гооподарству СРСР - У Міністерство меліорац!ї і водного ГОСІІ10дарства СРСР. Пере'l1ВОРено в загаЛЬ1ЮСоюзні мі,ністерства: ДержаміІ'Й вщю6ничи'й комітет оо газовій ВРОМИCJIовості срср­ у МіиilC'reрС11ВО газоеої промисловості; ,

ДержавниЛ вир061fН'Ч'И1і комітет

по

"l'pIl!НlCПОР1'Ному. буді'ВнlЩТlВУ

СРСР

-

в

М:яїстерС11ВО

тpoaJre­

портноro будіовННЦ11ІІа.

Пenжавний пла.новиЙ комітет СРСР ,пеpe'I1ВOlJ)eRО в ооюзно-рес­ !l'ylблЬк8ІКськи:й

Державн1l'Й

плано­

вкйкомітет Рап'" Міністріа СРСР (Держплвн СРСР). Держ8'8НИЙ !Комітет по ХОО'рl1И~

нації иаУКOlВО-ДОСЛЇiltRНХ робіТ СРСР перетворен.о ІВ за'Г~льно­ <:ОIOЗiНИЙ Державний комітет Ра­ !XDI Міиїстр:'В СРСР по lJIауці і RЯ такнх ооювиО-.республіК8IJf- теХ'НЇIЦЇ. ських !МжістеРС'І'ІВ: Утворено COlQ3Jlo-респу6ліканMiнiCТepc'l'lВa ЧОРНОоЇ мета.'1ургі'ї. cыкі Державний комітет Ради МікіlСтерства lКo.пJoq)oвoї ,мета­ MilнiCt1PЬa СРСР по. &rа:теріалЬІНО­ лургії. технічному постачанню, MiHicтepCТIВ8 1іyriльної ПРОМИСДерж8SНИ'й комІтет у спра·ва.х ловості. . буД!lІіНицтва' СРСР перетворено Millficтepc1'1la ,xi:мї"I!НOЇ ПРО,МИCJК)- в СОЮ3НО"'РеспубліlКа'НСький Дер­ ВОС1'і. : Жяillний КОІмітет Ради Мі.ністрі'В Міністерства иафroвидобуівної СРСР у споа1lВХ БУДЇlВiн1lцтва промисловості. (Держ.буд СР<;Р). MЬн~a нафтопереробної ої Законом ЛDідова'llО Вищу IР8ду нeфroХі,МіЧJЮї .nрам,ж:ловості, ",ароД1ЮГО ГOCIII0118DCТIВa СРСР Міністеpc1Чlа лісової. целюлQS­ Ради Мін'іс:т))і'В СРСР і рад'У на­ н.о-паlllеравої і IІ',ерввообро6.ноі 'РОДНОГО господарства СРСР. Вип·рамисловocri. 3'Нано також .необхі'д'ІІ:ИМ лі.квї.ду­ МіністеРCТlВ8 ПРОМИСЛОіВОСті бу­ вати реапублжа:н<:ькі paдi1l .народ­ ді1lмыихx ma1"Qp-і.алIa. HOfO 'ГОСІІода'РСТва і ради _родно,­ МЬкістерства лertCої Ilpомик:ло­ го rocпшарс'l1В8 економічних ра­ вос.'Ті. йонів. Mi'Н'iC'l"ep'C1'8a хар1ЮВОЇ промис­ По д;pyroмy пункту порядку лоеості. денного сесі:і було а.аТlВeрджеко МЬністерства м'я<:иої і 'МOJI.OЧIIоі Укази Превидії ВepXQ>ВiHOЇ Радн промисловості. СРСР. ,в 3а1{оні, перед6а"lено )"І'ІВОІРОІІІТ Верхоон.а Ра'дt СРСР затвер­ такі за'Г8J1Ь1НО'Союзні MiHЇlCтepcтl8a: дила тов, Д. С. ПолlLНCЬКОГО пер­ Milнicтepc'l'9O аажкого. .енерге­ шим зacтynнltКОМ Головн· Ради mчнoro і тр8нспоpт!lюlгo маШИlllO­ MrнicTpi8 СРСР. будува'ІІНЯ. На ПJЮПозицїю ТОІВ. А. І, Мі­ Міиісгерство вepc1'l81'06yAiaнoї JCIOllИа Першого секретаря ЦІ\ та ,іист.ру.мен:тальиоі промm:ло- І(ПРС тав, л. І. Брежнєва обра" ВОСГ$ ИD членом l1рemщіої Верхов.ної Mi~icтepcТlВO буді'вмыиго.. шли­ Ради СРСР, хового, j комуиlWllilИ'OOO Мll!UJинобу­ На цьому сtrCі,я Верховноі Рази :wcін:чила свою ",оботу, (ТАРС). Дyt8811tИЯ.


[~.~~:~~!!~.~'~IIiOїO' ·6!~~.~~~i~:~:~~~]: І Гар ... е

І

Др)'1жний, завзятий кол6К'ГИВ

первенця семирічки'~ Бро:ВЗ!РСЬК.'.ого шиноремонт.ного. за­ воду.

Під<приємст:во

хім'ЇЧИОЇ

промисловості ще молоде, по­ чало діwrи тілык'· два роки то­ му, проте робі'lІникибагато

вже зробилИJ

для -збільшення

\ випуску продукдіі і поліпшення її я,ко'ст. і. з,а.вДlЯКl! зап. ро, ва­

і .rtr:"Удоеконалёння .вироб'нщтвЗі джєJtНю

\

~

прorресИВ'ноt

шиноремон1'IlfИoКИ

:реМQНтують

!

техноJlO­

високоякісно

автомобільні ши­

ни. Якщо ра,ніше вдруге по.в6р­ нуті

до

життя

aarroпакряmки

Щ)ОХОДlМи 18-,20 тисяч ,кіло­

\

І

ЦІ( КПРС, Москві. На

схваленням сприііНЯТі пропози-

кальне устаткування в цехах ВИКОРІІСТОВУЄТЬСЯ не на повн~

ПОТУЖНість,

а

звідси

ції ПрезидП ЦІ( І(ПРС, В8КЛВД~lfi в доповіді на ПленУ'Мі члена Презндії ЦІ( КПРС, Голови Ради М:ністрів СРСР то.в. О. М. І(осигіна еПро -(10ліпшення управліНня промlІСловістю, удосконалення ,плану-

збитки. Після рІшення Пленуму цей недо.лік, звичайно, буде усунутий. - Всі ,вирООнIfllНИКН гаряче схвалюють рішення Пленуму ЦентральнorоКомітету нашої Iпартії,-roвopиIJ'Ь ce~p'eтa'p ІІІар-

вання і ,посилен,ня економї'Чного СТИМУЛIОІВа:ння ПРОМИlCлонorо

тіА.ної С. М.

не виконуємо ,план по відновлею{ю зношених

.'tіпшення ловістю,

.вироБНИЦТВа». ......, Ми часто

-

аВТОПСЖРИWQК,

говорить го-

ловний .інженер заводу Петро

організаціі т. Пазенок Ми/дооре розуміемо. що справа ·іде про 'корінне 110-

Колектив шиноремонтникrв намічає ШЛЯХИ дальшого зрос-

думку, IВмшка недоробка виtЩИ,Х Іпла'нуючих органів, бо,

тан:ня .виробни.цт.ва, збільшення !В IIJПуску продукції. Нині в

є чимало відоМчих малих дрі.б-

'беруть підвищені зобов'яза.ння

зі'рка».

шинами

«Взуті»

БРО. ва,р,ськИJМИ

:кукурудзо-

і

бур,ЯКО­

сі.8ІаJLКИ та інші машинНІ, що ІЇХ ВИJПускають 'кhровоградді, дов-, ше п. рацюють, ЗЗJбезпечують високу якість сі·вби. Шltноремонl'НИКИ

тим

,них заводів та цехів, що займаються ремонтом. Через це недоодерж)'ІЄМО

не

зули­

.мяються на Д<J'сягнутому . .вони більше

мабуть, ,не вр мсували того, що 'в наші'й області і ряді інших

задумуються

peMOHТtНoгo

над

валової

продукці.ї. чи

СТRМУЛ~

для піднесенн:я !Виробництва. 'І

творчої та

ЗlКТИ!5НОС:-і робітни~іВ

tнженерно-техН1ЧНИХ п:ращв­

НИіКів. От

ЧО'МУ

монтників

з

колектив

шиноре­

вели,кою

увагою

t=~;:,;:~~~HYMY Великі

перспективи

,велИlКОЮ увагою оона'йом-

3

люються в ці дні 3 матеріал,аМИ вересневОІГО Пленуму ЦК

КПРС 11руді'вники Броварсько-

го за'воду елеКТРQlтеХ!нічних ви.. робіІВ. Заходи. наікресле.ні' 1(0'-

му:н.ЇlCТИJЧНtQЮ .партією для даль:

шого

POOBWI"KY проми.словості, • РішенlllЯ Пленуму ,відкри-

ОДlностаино схвалюються.

Тому

муємо

на

і

Плен)"мі,

з тим, щоб дое1"роково Івиконати ,план ЗЗlвершального року ~ семирічки.

уні-

А. ГАВРИЛЕНКО.

В який би цех Броварського заводу

торговелыигоo

машино-

будуваиня в ці дні в обідню перерву не зайшли, побачите там прonаганднстів або аГітаторів П. Рибенка, В. Коробова, А. €peMeHKa, А. КИCJIова,

В. Линник, В. Суханова та ін-

неї не мали

в

цьому

році

БoJIдовкі'н,

велике

жен'НИ

сПро

поліпшен:ня

управління

промисловістю, удосконалення ПЛ8illуванни та посилення еко-

номічного

стимулювання

мислового виробництва».

П)70-

НОІВа система роботи підприємств, намічена Комуністнчною. партією, набагато роз. ШИtPю~

МОЖЛИВОСТІ

кожного

заводу, фабрики. Адже тепер

керуватимуть тт.

І

І

,

у

,вироБJIIИцтво

М.

€.

Прус

Заняття К.ОМlбінату'

з>а,няття

на

зібралися

Н.В.

ОІзнайомlІІВ

програмою

Визна,чено ведення

З

:на'вчал!>ного

день

і

слуха.1И

по

пеРШLЙ

Ве.1И'КИЙ

«На-

1963' Році, знижено трудомісткіС.тьвиробі:в на 19,8 процента, то в МНlНулому році на 33 проценти.

МCllРКСIlC"N:ько-ленінсь:кої тюрН. В 'НШі~ШНЬОМУ на,вчальному році .в сітці. ;nо.rnітиtf!fOlї ooвimB оонов

до

за,воді зроблено чимало ,ДЛИ збільшеННІ! випуску та поліпшення якості автомагазинів,

ван'ня та посилення економічІЮГО стимулювання промислового виробництва робітники

!них - комплектувальн:иця М. І. Пан.аIР:lна, зварник Е. О. Ка.раТОдїIН. складальющя' Л. Т_

ліпшення її якості.

СИ'ВН>З Ва'ракіна р.QЗповіла :про

бу'Гку, .реl\1'а.БМ!>Іі[СТЬ та деякі Їlн:ші. А це сприятиме' .більшому ,РОЗІВlfЖУ вир06нИJ\I11ВЗ.

М. УЛЬЯНИЦЬКИЙ,

начальник складального цеху .Ni 1..

побутових ll!llтомайстерень, обладнання дли консервних заводі.в та }нших" виробі.в, які не

залежуються на підприємстві.

ловістю, удосконалення плану-

заводу докладуть значно більше старань і вміння для збільшення випуску продукції, по-

Наша продукція ,має підвищеНИЙ попит У заМОВіників, на

І. ПРИТУЛА, парторганізації.

без ІВИНЯТКУ

слухачі.

Серед

Уtnа.чина, ,маЙlCТер цеху А. І. КіР]'1п'ЯlК та і'lIJші. Пропагандист Ангеліна алек-

приїхала ~елегат з'їзду І. Д. Во·лкова. Твпло ,зустріли її присутні, у:важно слухали її БИ·СТ)"ІІ. ... Коли Іраїді Дмитрівні бу-

ло 10 'роІсів, вона <Вже парти­ занИWIаВ3ЗlГ(}ні, який діяв в уралЬ>СІ>КИХ лісЗtх і сибіРСІ>Кій

тайЗі. В Мо"кву на·з'їзд вам поїх·ала ]І 15 рохі,в 'з KQIМ'CO­ мольсЬІКИМ IiJIИТКОМ ;м 2036. ВЛЗlоне 'кажучи, іхала ммо, більше Шпла пішкира:зом :з такИ'Ми, як вона. Дощ, вітер, а

деЛro'ати ;комсомольського з'Ї'з­ ду у лаптях, легенько ОДЯГІНУ­

ті, з :мігшками за плечима пос­

пішають у МО>lЖву. Ось і зал засідань, :ПРОДOJ!жує іС:ЕОЮ розло,відь тов.

-

Волкова. ,- Ту'г ,вже ба.тато делегацій. Одна з наИбiJЛьших

-

з УкраїіНИ. Веселі, життє­ хлопці і ді!ВЧз:та тан-

радісні

2

НОВЕ

5

ЖОiJ'ТН'Я

ЖИТТЯ

1965

року.

цюють ['опака. Всі х;вилюють·ся. Коли дізналися; що БИСТУlІаТИіме Ілліч,рад~сті нашій :не було КЁнця.Кожен бажав сkти ,БЛИЖ'lе до президії. Та місця ці дісталисяпредставHwкa'M інз,Ибільших делегацій. У президії ·кілька

стільців

і

одне крісло '3 золоченими 'віж­

ками ЇСПИНКОЮ

-

для .1Іені-

ва.

-

Рівно

J!

призначений час

з'JlВився Володимир ·Ілліч. Заи­ шов бочком, якось Інеc.nодіва­ во. УmlJlЯєте собі, що було у залі. Оплески і .вiи'yrКи ... Кож­ ІНа делегація

ПРОТОЛОШY1lала

ооій 'лозytнг. Запам'.ятала' ви­ гу:ки украї-нців: «IIpRВiTBiд ба:тькLвщини Тараса!». А Ілліч :відсунув те 'ЗОЛQчене крісло, повkRВ :наспинltу C'lIільця СБоє ~оношене пальто іпотерту кепку, 'Глянув 'на зал l1РИЖМУ­

реними очима, всміх:нувся Іл­ Л'fчевоДJ ,посмішкою. А зал не в'Гихає. ШД'няв .1Іешї<н руку, за­

микаючи 'ДО ОПОКОЮ. Зрозумі­ лими - мало часу у Ілліча, ,і затихли. То>дї почав ,Володимир

Ілліч свою nP~MOBY.Y залі було так тихо, так тихо, що і передати :не ,можу. Ми пра.г­ н.УЛИі

'не

пpotПУСТИТJi

ЖОДНО'ГО

слова. А .1Іеш1н

говорив про

защдан:н.я

-

молоді

вчити,ся,

вчитися КОМУіні:зму. І стало lНам Я'ОНО, якJ заВЛ3іЮІЯ стоять

:................n·····.

ДОРОГИЙ ГICTЬ~. ни

tl1e'peiд 'Нами.

1раї,да

Дмитрівна 'нагадала

присУТІНЇМ про те, що час то­ ді був тривожнии 'для нашої

ВатьківщиJНИ, :не вистачало хліба, ОДЯГУ, парод одеРЖУJ!aD мlзер.ні лл.йки. Знали ми - і Володимир Ілліч :недоїдає. Представник іКУ}}СІ>Кої делега­

цП підніс ЛеНі:ну запашну хлі­ бину з сіллю.

Де вз,м, дорогий Воло­ ди~иру Іллічу, сказав 'КУ­

-

РЯRИlн. И()ІГо підтРимали

де­

легати з'їзду. Але Ленін був іншої дУ1МКИ. Він заПР()П~Н)'!ІІав пеРеАа:ти хлі­ бину еиротам, які виховують­

ся у дитячому будИJН'КУ.

3га,цала

Іраїда

і та;кий фа:кт,

Дми~рrВ'на

що хаРЗіктери­

зує уважність I.'lJВча. ПарубоIt

увагу

:на

му .Васильовича Новоселова

зу,

о:володіває

знаннями, вчиться

'КІJмун.і'зму. Присутні Ігаряче 'подЯ'Ку:вали

Іраїді Дмитрівні

за

цікаву,

зміСТQВНУ розповідь. К.

ДАВИДОВ.

підполковника запасу, ка-: дванадцяти

орденів

і:

:

маючи

участь в

риторії

нашого

боих на те-:

району,

Кузь-:

ма Васильович був тяжко по-:

раиений і незабаром ОПИНИВ-: ся у ворожому таборі. Та не:

надовго. Радянський воїн втік,: добравшись на третю дОбу до: с. Рудні. Тут він знайшов при-.:

тулок у радинської патріотки = €BДOKiї Антипівни

Леоненко,

: : Перемоги:

яка врятувала йому життя.

Напередодні Дня

€вдокія

Антипівна

зустріли

його

одержала:

поздоровлення від Кузьми Ва-' сильовича, а нещодавно він сам приїхав в Рудню .. Радісно

,за­

ля Володимира Ілліча .1Іеніна. ВИ!КОНУЮЧИ Йог·о вказівки, 'Наша CJlaJ!'aa мо:лО'дь на:полеглИ1ВО

-:

(:ОЮ-:

В перші місяці війни, прий-:

НО'ІІИХ чоботях ї фуфайці ...

шого ДОРOll'ого J!ОЖДЯ і вчите­

Радянського

медалей.

те,

кї'нчила ,свою розповідь тов. Волкова, ~ пам'ятатиму ІІІ з'їзд комсомолу, ви,стУ'П на­

Героя

валера

з Ворон~жа у

-

комісар ~

Молочко розповів у «Но- ~

нию

Володимир Ілліч Піз:ніше ~найшов цього хлопця і 'дав '!Комусь розпорядження. А у.ве­ чері делегати з'їздУ l1абачили

Скільки житиму,

перемо,гр і

ликої Вітчизняної війни Кузь-:

кавами.

-

славну

вому житті» про учасника Ве-:

що парубок цей одя:гнутии у ... жirночукофту :3 короткими .ру-

предста.вника

кували

М.

Так, так, О'бов'язково ПОО<liЧИlте,- ,вілповів .1Іенін. І звеJШУВ

13 травня ц. р. в статті cBo-:

районний військовий

з іВоро.незької області підіишов ДО .1Іеніна і за.пwrав: Чи Іпобачимо ·ми КОМУ'нізм? -

же

. .

···················~i

: Повертаючись до иаяруковаиого!

ва,ЖЛlІві'сть Вlfвчення оон'ов мар.JroИl3lму-леН1ЮЗМУ; проза'в-

тут

слу­

Перше за'няття Iна!ВчаЛЬІНО[10 'р'оку пройшло ор:ганізовшю. Слуха,чі залишмИJCЯ задоlВОлені. В. РОМАНЮк.

Ilвuсmу1ЮЄ деАеюm ІІІ S'ЇdAY РЕем11 "Я БАЧИЛА І СЛУХАЛА ЛЕНІНА" зуеТРІЧ відбулася у Бро,варах Інапередодні 45-річчя ІІІ ~з'ЇIЗДУ КОМоСl)l\(ОЛУ. В тості до раионlНОГО> активу

,перед

'нав,чальн,ому

ЛIffioO.

-

Ц IКkBA

новому

Лекція по першій тем,Ї «Фі­ лософія я'к наука. Ви.никнен'ня і '!Jозвиrroк філ,ософії маР'КСИ1З­ му» прочитана ці·каво j дохід­

.................................................... ................................................

-

секретар

році.

'маljЖСIl1ЗМУ-Лfiні-

НЗJМ будуть пл'а,ну:ватИІ лише ооновні ПОlКаз.IШКИ; обсЯІГ .реалізації пр oДYКtЦii , суму []'ри'

пост.авлені

хачами

нізмунавчати:муться 20 член.іlВ

і кандидатів в члени КПРС. .1 ЖQIВТНЯ відбулося перше заняття. На HЬOro прийшли ,всі

в нас на

даняя,

,ВИlвчеllJНЯ

У відповідь на піклування Ком~ністичн()ї партії про поліпшенни управління п.ромис-

час

-

ДОХІДЛИВО

~HTepec ;ви.ЯВЛЯЮТЬ

працівники за,воду елеКТРОl'ех-

школі

запитаНtня.

-------

ці і знижується трудомісткість

.виробі·в

всі

ганізовано і на. ІВИ'::ОJ(ОМУ ідей­ ІІЮМУ рів'ні. А. ШИРQКОВ. член КПРС.

присуrн:

темі

ви-

Перше за'няття пройшло ор­

про-

Uika.BO, ні'Ч1lИХ

ні 'BiД:nOBi'дi 1Іа

року.

годwН'и

лекці.ї

закінчення

'ну:му ЦК КПРС. Тов. Сергіевський да'В вичерп­

з

занять.

Ylвагою

лекцію

II1lРИlсутніх

іс­

чі IПРОЯI8twли 'вели.киЙ інтерес до м,атері.алі'в 'вересневОІГО Лле­

всі

не вал, а обсяг реалізації продукції і основна номенклатура плану.ватиметься згорн.

За останній

Після

'mщрець

11І1ІКЛО ЧИlмало,запитань. Слуха­

перше

слухачі [Jоча11КО:ВО'Ї поліТШIЮ!llИ-. ПРОІ\18Jга~іДИСТ '1. СергіЄВСЬКIІЙ

сивної технології і раціоналі-

Піродуrщії. Якщо, наприклад, 'в

Встановлено

род ~ спраlВж!Ній торії».

тресТУ «УІКР­

NQ 2

прогре-

зацІї. Тому систематично підвищується продуктивність пра-

Горгоц.

пройшло оргаВЇЗ0вано

вають ,перед ,на.ми !нQВi 'горизонти і іІІели,кі перспективи. НИJНі ініціаТИJВа lІиробни!tfникі!в

ще ·більше зро.сте. a~e згOlPИ

Б. Я.

!

еди,ний день навчан'ия піропагандистів кожна третя п'ятни­ ця щомісячно. Новий навчальний рік розпочавси. Партійні організації, керівни/[и гуртків і шкіл повинні звернути особливу увагу на успіw.не проведення занять. Поряд з опануванним про­ rpaMнoro матеріалу слід ,глибоко вивчити матеріали верес­ невого, Плеиуму ЦК КПРС.

своє

Г. Шевченко, Л. Дубровський та багато інших. ВОНИ завждн в пошуках, прагнуть ,весь час іти вперед в справі впровад-

постанови

І

Чималий вклад в справу ,вдоскоиалення 'виробів, їх якісних показників вклали наші конструктори іраціоиалізатори В. .Коровін, Е. Колодяжний,

В.

Будинку

Вже розпочав роботу районний семінар, на якому побувало пponагандистів. Створено секцІї керівників шкіл марк­ сизму-лен!нізму ~очаткових шкіл .полlтичної освіти. Ними

еЛе\ВаТОРМJLИНlбуд»

€рмаченко,

обласному

перепідготовку 32 чоловік'!.

140

жодної рекламації.

О.

На семІнарі. при

В аВЯ1<Ко.во прибра,ному ро­ бі11НIІЧОМУ клубі будіве.ilЬНОГО

щих. Вони знайомлять вироБННЧНИJ(ів піlJ,приємства з матеріалами вересневого Цленуму ЦК КПРС, роз'яснюють значення

прооагамдистів.

пропаганди 'і агі'Еації пройULIIИ

підтри-

,6рига~ах., иа змінах відбу.ваються збори, на яких роБJТНШКИ

школа для кері,вників і секретарів парropганізацій під­ приємств, будов, радгОСПів і птахофабрик. Значку роботу провели партійні організації по добору і розстановці пропагандистських кадрів. Близько 200 кому­ ністів з вищою і середньою оСв1roю працюватимуть пропа­ гандистами, весrимуть семінари і секції. Чимало зpPtблeJlO по підвищен'ню теоретичного і фахового

рі.ии

схвалюємо.

в ІНТЕРЕСАХ НАРОДУ

якою ціною і за рахунок

ВflКОРИJCТОВУЮТЬСЯ всі

фонду.

lКілЬІКlcть

ро.блені

~,~#~~~~~~#,~~~~~~~~~#~

.чог~ вик.Qнується план по випуску

GнаЧ!ну

11

роз-

мо потрібної кілыюсіi реMOHT-НOtго фонду. Тут, на нашу

І 'го-

-

та, що не 'має-

І

екО!Но-

Заходи,

стали і атмосферНіШИ;НИ для сіЛЬСЬ'кorоспода:РСblКИХ маши'н,

Гнатович Кузьменко.

В нинішllЬOМУ аавчальиOJlУ році сноре.но 88 шкІл основ марксизму-ленlиізму, 98 початtrolИх. па..ітиЧИRХ шJd.. , в иПХ навчатимутІоСИ 4069 слухачІв. Крім 101'0, lІ.езабаром розпочне роботу вечірній ~ніверситет марксизму-ленІНізму і раЙOЮlа

управління промиспро уД.осконалєнН6І

мічнИ1Х стимулів.

пеРВИнНоі партійнс~ організаціі Ііастаа

оберуn..

-

flЛlЗНУ;ВЗіІІКЯ,поси.nеН1іЯ

.жиrтi КОЖНDЇ

8

&іАПО8~альний П~~Д -- 1 ~OSТK' posпоча8СЯ новий навчаль­ ний рік 8 системі політичної ОСВіТИ. ВИКОНУIOЧИ рішення ЦК КПРС по у~коналеннlО форм партійної освіти, підвищенню ідеЙНо-teоретичиого ріВНИ кож110І'0 .1t000YIlkтa, паРТJИНі організаціІ району ПРО8еJlИ &ЄJlиху кооІтку роботу. при комплектації сітки партlйаоі освіти ва партійних зборах, в ІндивІдуальних бесідах з комунІстами виисиеlЮ, де вони будуть' nвчаtися, ику форму на.вчавни

значНІ

ЛОВ;Н,а n:j>ичи'на

все

\

щО проходl11В у З8іВоді 'з lГtII'рячим

метріІВ, 1'0 тепер-25-ЗО тисяч. .Більш Інадійними вроБО'тї

які.ва:вод відправляє на кіро'­ ~ во'градський завод "Червона

~

с.хвален.в

НавчаJlЬНИЙ рік розпочався

мешканцІ

села.

СердечноlO була з ним зустріч

У

восьмирічній

воду ЦЬОГО тут

школі.

З

при­

відбулась уро­

чиста лІнІйка. Затамувавши подих, слухали присутні роз­ повідь т. Новоселова про його. іі lІойовий шлях. :

: Кузьму Васильовича прийня-: : то в ряди почесних піонерів, : : йому пІднесено великий букет: : живнх квІтів. Учні запевнили: : дорогого гостя, що навчати-: : муться без двІйок. : : Н. КУДІ НА, :

.......................................... . :

8.

..

ЮНКОр_

: •

~,


На черзі

. . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . " . ". . . . . . 11І • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • •

fРОЖАИ В ИСОl\Ш МИХІІИРОСТИЛИ ])(жу rОСПОА!'J)С1'ва

ТАКІ НЕ ПІДВЕДУТЬ Дп хлопців

розцілува'l'И

ПОUlIJIЬ1іО хочеться ві.-гук-

пу1'ИСЬ і IІ1ро ЇХ1шх това;ришів' - mршого 1'РYDИ IQлeItсія КоваJUl, штолш Пічуру та . Ів&и,. _ar~. До речі, пєрIllI1:Й 3 іІІІІХ иащ земляк, з Лі'fOOt. Пічура з Козельця, а

у ·дві зміни. Зорали 45 і поеїJIJП[ 14 l'e1t'l'&piB ОЗІПІИХ. Оnєх-

_пушetlець - зSакар.па'М'я. РіаШ роботи 101 npопону,ваU CТY)leНТМI~ J[еРШі 1 ва.жчі.

1t&JНODиі і

працюв

3&pu

на Цьому траморі, а _има

сїН'нЯ\М:

кла,су,

котрий послав Їх у селО'.

п. ЛУБ'ЯНСЬКИИ, керуючий першим від-

ціі ,на СУМЩИlні: Микола теж

хофабрики.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A . . . . . . .II • • • • • • • I'I.~

ІБРАТИ і збе· регтн

якостями

-

З8іВдання

не

менш важли,ве, ніж 'виростити ви'сокий ВРОЖl81і. На"jі~раще збер.іrається :кз,ртоп­ ля

в

ТИlпових

сховищах,

в

мО'Жна на протяві усього дупіДТРИМУіВати :потр,і.бну

,я,ких

періо­

TeMne·

......2

нів.

метри Іна .протязі ОсoфJИJlО

добре

2-3

І

просушити

бульби, зі,бра,ні з тих ділянок, де

БУЛRВ.ll'ЯlВJlені во~нища

жеНJНЯ

фітофторозом,

тельно перебрати їх. Надійним засобом

пошкод·

,"(Уті'М

ре-

підго'т.оВlКИ

ЗБЕРІГАННЯ

·Сх~ища ,на. діВІ

.

моЖ'на .• ·~оз.поДlЛНТИ

,груп~:

ПОСТlИН!.

сов!. Кращии,

,ка'РТОПЛІ

є <?зеленеf!JНя.,:-{еЙ засі'б _змЩнює nОСТІЙ!НОГО типу. ~I;PKY (jульб І робить ІХ БІЛЬШ

шея-к, ЯlКЩо при цьому Дотри'мува·

СТI'ЙКИlМИ · проти захворювань. ОзелененН6І ЩЮВОДЯТЬ у сух.у по·

хідно,го режИ'му збер;Га·ння.

ПІДГОТОВКА КАРТОПЛІ ДО ЗБЕРІГАННЯ ЗЗlКJlадати на зберrг8illНЯ слід тільки здорові, в·ідоортова.ні -буль·

"!ИМЧI8-

для

р·ежим, ШДТРИМіУється 'в

де їх немає, ЮЗ:РТОllЛЮ МОЖJна добре збері["ати 11 кагатах і траіН­

підготовки і т8'КОЖ :необ·

І

н.ообхІДНИИ

насїіНіНОЇ картоплі

тись усіх IПра,вил зама.DJКИ БУЛ!іБ, а

до зберігання загл~блених

сховище,

'ГО.1!авною YlМОВОЮ. ' при СIІОРУ,д-

женНІ сховищ є 'Р2'Вень СТОЯ.JtНЯ грунтових 'ВОД, якии ~овинен бу·

ГОДУ,. H~ маЙ·~анчн;кув ЗЗ"ТІ,неНО·1 ти не IВИlЩе 1 Ме11ра Вl'д .дна схо-

ИАУВОВЦZРАДs.cть

ри j. 'періОдично (2-3 'рази) пере·' вертають. С,ідмат.и на увазі, що озелепідlВищену ПРІІІ аберіган:ні вони приведуть до fleHi .6улWн маІ<УГЬ Рe<lОВИ'НИ масового ПСУіВання картО'Плі. ,КілЬКі~ТЬ огруЙI!.ОЇ БілЬ'ше ІВСЬОГО в:р.а·жається хворо­ сола1il'ІІУ, тому ІХ lІІе МО'Жlна спобам'и 'картопля з ~ехан.іЧНИ1.\lИ ЖИlвати в їжу та на КО'!>М ху;добі.

бульби, :пошкоджені хворобами­ ЧОР'ною ніж'кою, кільцевою 'ГІІИЛ­ лю, фітофторозом та і.ншими, то

Перед

ре

за,клад'кою

обсушити В

зеМfll{Х

бульби

Тlllмчасових

.на­

1,5

lІ'ірша.lа

кова:на ,в '«НО:ВОМУ

с,кладаІ<УГЬСЯ умови зберігання, належать: темпероа1'ура, "Вологість ї !Газовий склад повітря та світло.

ній lІ1ер.іод, температуоа висока ~ 10--15 г,радусів, ІЗ потім

. ,

житті»

9

верес.ня · ц. р., в числі Фнши'х ["ооподарств району піддано КРИТІЩі і раlд'ГОСП сЗо;р'я» за несвоєчасне ,вибwрднн-я своїх ваита,жі.в, зокрема мінеральних добрив, зі станції Бобрик. Директор радгоспу т. Залі· Щ)'ІК 1П0відомив редакцію, що статтю обговорено ;на поши·

реній виробничій нараді. Фак· ти, 'иаведенігазетою, підтвер· дились,

К!РИТИКУ

визнано

cnpa·

ведливою.

до

Вжито конкретних заходів усунення .недолiJкі& Для

проведення

B&HTa~Ho-po3Вaн·

та-жув.зль'них р06:т .на валІЗIІИЧ· ній С'!'анціі створеlЮ спеціаЛIІНУ бритаду. Вона вже доставила в радгосп 61,4 тоннн, селіт.ри, яку повністю ви'користано для підживлення озимини за допо· могою сіЛЬСЬКОГОСПОL!1арської

а'віаціі.

прод()овольчОО'.()

ВИ;СНQlВок

оди:н: щоб

Ш:У;ВШННЯ і до П()RИ'ЖеmIfЯ схо­

бут.ньому, всім Гltслода'рстваl( треба прцбати в<ідповщні ма­

ШИlни та пі~ОТУlвати IП'01'JlіIООгі кадри.

Коілька слЇіВ про на,сі:mня го­ роху. Майже ~сенасі/!ШІЯ ц~єї культури

зробкти зараз е,феКТИ.DIне зн~­ З3Jl)а.жffiJJНЯ

_&ТавляЮl'Ь

хою

треба

су-

житиьою

со·

1Н00f

в

зернівка

.же

ця ІНадто

температурах

в

КРЕМІНСЬКА,

за.відуюча

Солому IІІрlOCооаЮl'Ь шаром зем.

насіиною

Г:ребrнь

ро,бота

}"окла:днюється.

Н.

саНТИlметрів.

саитиметрів.

перООу,ває

3НИlщує 'нааіmня. При ПОіниже­ ,них

а GBeJ)xy по гребеню ~ 25-,30 Ю-15

хлорпіКРff-

ГОСіПода'рС11Вах .

ста.дії ЖYlка; JНШ.й інтенсивно

ми ТОВЩИІНОЮ до 50 сантиметрї'в, посереди-ні 30-4{) сантиметрів,

лі'

iflllсіпня }'!Сіх

І його треб& НЄlГаино провести, а,цже

два бортових тер· мометри. Вкривати ка:гати

іГорО"хо­

турні умо,ви повітря доовол.ять

<mpомоЖ!ні зрО'бити скрізь, бо рі;в

пошкоджено

;вою зернівкою. ПрО"Те 'знезара­ ження зроблено лише урадгос­ пі ~<кра.сlfлівсыtlй>>.. Темпера;

контрольно­

лабораторією.

пературав бурті ilIе знизиться до 5 градусі'В тепла . 3 :ilастання'М хо·

ЛОд'llИХ днііІІ кагати ПOlвиістю ·вкрИl. ва.І<УГЬ СУJШЮ, пухкою землею -

ко*

У

ням

землею

тра.ншеях

і

з

перешаруван·

без

lІІереша:руван·

ня. НаЙКРЗІЩі ,розмі;ри траншейш!tpина 1 'метр lі глНlбина 1 метр.

до тиМ'Часових СХОВІІІЩ відно· ТРl8iltшеї .восени повілЬ'ніше о~ю· сяться К8ігати і тра:llшеї. Кагати лоджуються, тому вентиляці'я'В РОЗТl8ШОВУ·І<УГЬ на СУХОМУ, 'підви" НИХ повинна 6уТИ сильнішою, lНі,ж щеному ~icцi Іпо JJ;овжи.ні з пів· у 'КІ8гатзх, витяжиі ОТВОРИ треба ночі 'на ІІІ івдень. Вtдста:нь між ка-встановлюватиуздовж тра'ншеї. гатами 4 метри і мі'ж кожною [lа, Траншеї з переша,рува ння:м рою 8 ,метрів. Ширина кагату землею роблять без 'веитиляції.

}(а11ЗТИ розподіляІ<УГЬ на назем· ні і заглиблені з котлованом О,25-{),5 метра. На'йкращі умова

.

сантиметрів. Вологість ,грунту для пеJ)ешаРУіВання ,картоплі по­ ,ВIЮІ'на б)'Ти 17-19 Іпроцентів .

3бе:р!гання 'нео6хідно підтримува· з ;котлованом 0,25 M~pa ізаІВ· шеї 'глибиною 0,5 метра, завширш. .ти OnТИlма.льну TeМ'llepaTYPY.. ширшки 1,5 метра. Q.,.. б ки 1,5 метра. Шар К8іртоплі за· ""азу IIІ1СЛЯ 3 и'ра,ltIIя, 'в OCVH· КиїillCька о·вочевО-lКJ8ртопл.ЯІНа

У cтoaтri «Ма Р-Н отр атст во і байдужість», що була. ОІІубл!·

затИ!­

цодЮвОіГО не допускати н май­

І

якість

зерна.

ПершИlМ фактором є темпера· для 136ерігз,Н'ня ка,ртоплі створюю· Останнім 'ЦІСОМ широкого роз· тура. На протязі усього періоду ться в на:nівзаq-ли6.лениlХ ка'гатах повеюдження lІІабули MiJDКi тра,н-

«МАРНОТРАТСТВО БАЯДУЖІСТЬ»

слщoot цьОО'о не тільки

IIfYло два проценти насШня, а й усклаl$Нилась ОЧIfСllка і 110-

РЕЖИМ ЗБЕРІГАННЯ для ІНасінної ка:J)топлі 1,5-2 мет- Картопля ди'хає за рахунок :повітКАРТОПЛІ ри, ВlЮота заваlНтаження до і 1 ря, яке знаходиться в вемлі. Тов· До ООНO!lli!lIllХ факторів, з я,кихметра, ДОВЖlІ'на 15-20 метрів. щина земелЬ'них ПрОШI8РОК 4-5

доб­

кагаТlахзавширіШКИ

~ проценти озимої ПШellfИIl)і на площі 405 reК'l'8:J)m. Вна­

з.низу на 50--60 сантиметрів, а ПО му м!сщ .а,ОО ПІД ДI8'Х9М. !Бульби ІНа вища, обладнаного '1iP-НРОдіНОЮ! гребеню ~ .на 40-50 саlнтиметріlВ. 8-<10 ДНІВ розстеляють У два ша· а()о примусовою вентиляЦ1ЄЮ. М _"-' к Т"'"ЛЮ та ожна "",еРІгати ар..... .

потраплять

пошкод;ЖеНlН'ЯМИ.

в РЩJJ;Г()СІІЇ «РуС&ІІШСЬКИЙ» ІПО­ тоЧlНОО-О . року бул,о 'заражеоо

,каР'топлесховищах землею не приеооають, поки тем.

би,. Яющо во КI8'РТОПЛЮ, яку закла­ ІВ

'l1вердою ,голоннШQ. НanриitJЩД,

ламою. Зннзу кладуть шар соло·

КАРТОПЛІ

прОО'рую­

якісще 'ПРOlI'рувння значні пло­ щі з року в рїІІ: заражаються

~~---_#_#~-~~--~---~~---~-,g-~

ЗАСОБИ

,цля

бо . це ' прИ'зведе до l3!гріІВlІІНІНя,

Зараз стоїть чу ДltвасOl1fJl1Ч­ на ІІІОО'ода. TIt~IY Тр~ба 8ИКОрltCтати не лише кожен день, а и !КО.ЖІНУ гОДИ/ну для сушiJнІНя НIl:СЇюl'Я З ТИМ, щоб ~o JIОХОЛОД1liНЬ lНе заЛImIИЛ()СЯ жолнorо цeHТlНЄIJ)a ~олОО'orо зерна. Повітря:но-соня'Ч!не ,<:уnrіlllНJl ,вlfКИ і 'ГРe'l'КИ IIІа току оргшmiзОВalНО, ІН&ПРИ!ЮJЩД, У pa~ «'Зав()IJIIIІЦЬКИЙ». Аце

.

v:а.шИlНИ

БаН'ня.І, можлИ'Во, ЧeqJез не­

зеРНl()схмища,

ра,щгООПJі'В. Перевірен() овес 'ра.лІ'ослу «ГorОЛЇDCькИ!Й» і вИ!ЗначЄlНО йото IпеРШIfJМ та дрyrИІМ !Кла.сом. В радгоспі «РУ'С&lні,вськии» ЯЧМDНЬ lІІершоГОКЛ<liСУ. Лаборато"р'Ї:Я ;ві.дібрала .ЗР(llЗКИ Н3.С'nІІНявід очwщеІН ОГО Івівса. Зате зOOtсім не П'РИіСТYlпа.ли до пwото1!'КИ насiurняв радгоспах імені Щорса, «Зоря», ІНа ПухіНСІ>Кій пта-

ратуру таоологість по.вітря. Там,

дають

у

ЖOlCТі, отже, до ;втрат.

ТИІЖ-І

мають

!

і перевї,рку якості ярих лише

хоФа,бри'ці.

..........

3ЗlCип&ти

• + ••• '.' •

ЗБЕРІГАННЯ КАРТОПЛІ

!Ка,р топ·

лю без В1'рат ,з кращими насtнни· ми і продовольчи· ми

на

.

ділком К3.ІІитянської пта·

: почитав 'з трактО'рн()ї бриr.!ДИ.

3

ли­

хають, так би ІМОВИТИ, на 'до- • B~CIM

техніці» і ВИКЛ&Jдачем Лебединснк6ГО УЧИЛИJЩаМеІ&JНЇ'3а-

МOЖJIиве, щоб IlІО'вести з ·ними боротьбу. Не всі радг()C[lИ

три­

За :~~=АЙ 1966 року • • • • • • • • • •

ше 3 5756 цe!М1Нepi~, або 18 ;ПРОЦЄlнrrів. Рооо(}чали очиетку HacrHНJI

лю. Та йне дивно чому. З села ж! До .Іпраці .не звикати, робота знайома. ОД'НИІМ СЛОВО'М, трудяти. Такі :не ІІІОСОРОМЛЯТЬ батьків і lНе підве.дуть учбового 'закладу,

пiJдвИЩЄІНою вологkтю. Та.ке зеJIIНО 'Ні 1\ sкo.мy разі не 'мож-

перевірку зразки В хонтроль­

ла'бораторію

погоду,

кавтьCJI Інині, )!овести ,все Іна­ сrНlfЯ ІДО кращих посшних lКон,двцї,й. Водн(}час слі~ lНа1Гадати а.гроспеціаліст:JiМ та ,ке­ рівникам іГосподарств про 'не­ 'безпечність заСИПКИ Ha.cJillJ.НJI '3

цеН'І1нері'в зд&но 'На

шо-насінну

.

'намолочен{}J'О

А шкі,щники і хвороби? Ко­ ли, ЯК lНе зара·з, ~робити !Все

зерноочиенlWИШГ­

оприятливу

очистку

Ha.CЇIIIHJI відзелеНОl маси.

ти Н& !Всю потужність, щоб' в>

85 IIJ.р()центів :перш{}J'() 10 - ДРУГ0О10 і 5-

33116

lІ'а.йІну

ОСЮИЦЄlні

perата·ми. Іх треба вик(}риста­

щtа:зати, що при пла'ні -засип­

ки

ЗJ~ООПИ

скла1fНКМИ

друго­

Проте, .посія.вши ози,мі, 'де­ . лкі !Керівники зас.покоїлись і про lПідготавку Н&сїIІІI:fЯ яри культур :майже забули. Досить

.Ів ІІЩeJIb ~1) ClШООНИХ коибаіЙаів, с~іЗМl'JЮПОіНУ-

гають птахофабриці збирати кукурудзу ш силос. РозправЛЯIO'l'Ь маеу ІНа прИ'Чм&х "і КУеонах, трамбуlO'l'Ь ЇЇ. Обо.в'.ІІ3КИ :нел'8ПIQі, проте X!JIО"пці 'не ;нарі-

осішlНЇми

та

'l!ретьorо.

-

Хто іВО"ни? Де-C'l'YдЄlНТИ .фаitультету інозем:нихмов Киівсь'КО"го держунїв е1l"СИ'ГЄТ}' ,ЩО прибули в числі 'овоєї групи допомагати 'робітника,м відділка 3

першого

поеіяли озимі д06РОЯІСіСІНИМ 'На­

!Вали.· І ось м&йже місЯlЦЬ .цолома-

польовими рО'бота,ми. А 'попроСИ.JIIІІСЯ в мех&ніза'Т~И невиlІІадково. Це Їх:ня попередня ~щщіа.льність. Олексій :Перед ;вступом до в}'зу закінчшв техіііК}1М, IІІрацював у «Сільгосп-

Наші

,ній· У'Рl>жай, раR'О~ПИ і птахо­ ф&Jбрихи ' В'Иlнrшньої осені 'l'еж

3аво.}Щюк lІІРиcryпив ~O рем'()Нту і'Ншоrо ,«ДТ-54». Комбі1Lе30\НИ ми вИ!дали ім, чоботи.

швидше ·вnоратися

ра.­

ІГО /класу. Дбаючи про майбут­

треба. Золоті ру,ки У яп. Коли: розподіліли по роботах, іВоlfИi ПОПJЮCИЛИСІ в мех;.аиm'1'01»1. Попaroдили ~і.іІсо8&'В.ИЙ «ДТ-54», mдпрвгЛиПЯу:гаі о!МГли 101'0 в бороону. Оpdи

clt

цьогО'

йону. rtblJ!lY . в значній !Мірі спрИЯ;10 те, що lаi\lС~IІIІЯ було переважшо

lПO.DCю,в;и в ЦeJМeнтoвi пл()ща.д­ 'ки. CJIід п&М'нтати і про 'Не­

ЯРИХ культур

ООИ­

вашаго

очистка насіння

-

її ПОСТУІПОІВО ЗНIfЖУIВЗ"ТИ ІНа flро· тя'Зі 3O-4О.ltнів . .' до '5 r:paoДycilВ. б ДО

Ю:lЩя

lПерlOДУ

картоплю

з е-

рігатн 'nри температурі від 3 до

5

.

гра'ДУСІВ тепла.

Другий В8ЖЛИВИ,й

вологість середовища,

дослідна станція в таких кагатахКЛl8дається на 40 сз,нти'мe't1рів. зберігає насі,ину картоплю .вже Завдяки ,невеликому ша'ру 1<ар­

багато :років. Процент відходу топлі воиа не зі,грівається і швид· булw прll' цьому невєлlІ'КИЙ 'восени. B.Lд· . ;ко охолоджується 5--.6 процентів. Кагати оснащенІ' сутність ,веитиляцїйної системи

lВитяжною '&ентнл.яцією

фактор -

зохзо

ПJ)ИПЛИ-ВНО·

у lВигляді

. санти·ме'Грl'll

в 'якому кана;вок уздовж кагату ЯКІ' заКI'·нчуються приплив зберігають !Картоплю. Найкраще її : " , . , . ними тру·бам·' Qис~·~ю 1-1,3 м-збер.kаТIІІ при віщюсній !Вологості "и vov "'.

повітря _

90--95 процентів.

ра. ВитяЖ'ні труби 'ВостановлюІ<УГЬ 1К0жші 4-5 метрів на ре· В ажливИ'м фактором зберіrан- через шітку ПРИlПЛRВНОЇ lВентиляцИ. ня є також 1П00ві11РЯНИ:Й реж~м. При заСlllпан,ні 'В середИ'ну ща. Коли ,в IкаDТOIWIесховИ!Ща~ ВМІСТ ру каРТОПJJі через КQЖніlO мет·

lВ)"ГлекиCJЮГО

газу перевищує

5

'.

дає МОЖЛИВІСТЬ ДОВ'ГО утримувати

нИ'Зьку TeМIIJepaTYPY в "раlншеях. Такі

ооновн'і

способи

ня картоплі.

І

збе . ріГан·

КУШНІР

. ,

старший науковий співробітиик Київської овочевоКЗіртОІІЛ.ИОЇ дослідної стаи-' ції.

Волинська область. Наукові співр06іТни.ки обласної дослід· ної с.іЛЬСhКQoГОСІПО.1арської стантретій рі,к уапішно ве· дуть досліди по ,вирощуltа'нню

, ціївже

на посушливих землях Пол:сся нової кормово'ї культури­ К'Уузі'ки. Це г:брИ'д кормової капусти і бруКІВИ, який займе важливе мІсце у 'раціоні кор· 'мів для тварин.

На

фото: старший

опі'll'робіТ'Н'ИІК

'H"n'-I

15 процентів) ЗlИК-

цього часу с.аМОВlддаио

ції Віталій Костянтинови.'! Шелест іНа плантації кууЗ'Ї'КИ' ФЬто Г. Сажнєва, . (Фотох:ронiJка РАТАУ).

р

ликае затемнення . M'~.Koтi булЬб і'l цює иа 1Іи~ще. ННI овочевих KY;~! ченко та Інші значно перевиконузрештою, задихання.

- "3.1111 иорми виробітку. ДО ООІOSНИХ факторіВ збері· лини Федорівни. Ільчеико. Не Вже зараз можна підвести перга·н;ня ,юз:ртоплі необхідно Івіднес· ,знаючи вто~и, роБІтниці догляда- ші підсумки. Лаика виростила і

ти іовітло. На збері-гаlННЯ

тур дружнии колектив ланкн

'Про·

ли

помідори,

а

як тільки

воИІІ зібрала на кожному з чотирьох

довальчої Іка'ртоплі світло ~пли·- t стали дозрівати, почали вибіркове гектарів по ває IнегатиlВ'!ІО. На

залишати

т,[льки

лю, бо озеленення 'не шкодить на. ~ пл Д не перестиг. сіН'Ним вла,стивостям і затримує! п. Лук'яиенко, Н. прорОСТ81t1l'Я.

145'

центнеРів помі­

'~ітлі можна і вибирання. Прагнули, щоб жоден дор1в. Відрадно, що вся продукиасІННУ Kap70n·i .і Ч· і Г.

С.вчеJll[О, ІМ.

лени .ІІаики пархоменко"

ШиБІка,

П.

Ів-

ЦІЯ ,здана в магазиии Києва l' льки першим сортом. Тепер

.. анк.

приступила до ко-

дослід-

сІ'льсы~''''''''"потт'арськ~-1 ста· и ""-',"'" '"' v іД

D :С1!1ІН1 r:;;:;~IВ'i .ВJ~:б:авт~~~:ь ~~~: І-з :::~:~~·.·~:::~·····:·······:·А··п····К··А····;"р··:;ж 'ЯКОСТІ. Недостатня КІЛЬКІСТЬ • І П а81. f-I'. .,. ЮlCНЮ (менше

науковий

обласноі

RИ Х

пання столових буряків, моркви. В цій роботІ беруть тако. аКТI1В­ иу участь пеш:іонерки ·М. І. Сах­ но та С. П. Гресь. М. БІЛЕНКО, помічник бригадира.

РадJГОСЛ сЛіТ1<івськиЙ».

НОВЕ

5

жов'ГИЯ

життя 1965

року.

3


СОllІА.llЗМУ

СвІтова соціалістична система ие8JJ8llНо мlцвlе І роз•• вае1'bCS, перетворюючись у вирlшuWlИЙ фактор сучасностІ. IАеі соціалl:5МУ завойовують уми і серца мІльйонів людей в усІх KYТKa_~ зеМноі ку..l. )'спіхи соцІалістичних краін у розвитку економІки І ку.аьтур., в пlданщеннl матерІального АобробутутруJUlЩИХ .ИIUIUaJOТь оо­ "УТТІІ заКОlfноі гордості у іх Hapo,uJB, демонструють перед усІм свІтом незавере"ну nepeaary соціалІзму над капІталІзмом. Нижче Н8ВОДIl1'ЬСIІ . де.кl цИфри І факти, 1Ік1 говор.ть про AOCllrнеки. соцlалlcтиЧlЮГО табору. і Ш

! ~

•••

о

п·роти доеОЄИНОГО

:МtЧНОЇ взаемодопомont (РЕ.в) 'в\Юуа<.аюrь блв.зIoКО пlвмi.llьАо­ на тракторів , 100 тисlIJЧ зерно· 'ВИХ комбайнів 'Т8 багато. ·tишої технilки..

1963

соціал.істlІЧ'НИХ

створюють

держав

сприИ'Тливі

умови

ДJJoЯ ,да.льшого пі'ДВИЩe!f1llЯ д06 ·

робуту lІІароднк.х мас. Так, у МlfНулому році націоиальниJi

ярдЬв !Кіловат· годин елек11>ОЄ'Иер.гИ, або на 10 процент,іf більше, ,ніж у

ДОХОД .Бол.гарПперевершив рі· вень 1963 року більш я'к ІНа

році.

процентів,

6

Монгuлії ,приблизно 'На

меRШ як у 2,9 раза. Частка щ>аї'll соціалістично-ї с.пrвдруж, lНості 8 світовому промислово · му виробництві перевRЩll.Jlа 8 1964 році 38 .процеНТіВ . О На'Ава.жливішим показни,-

НИ'Х держав є IІІРИ<ЖОРенlLЙ роз. 8KTQК Х'ilмічиої IІІ'РОМИСЛОоВостl. В МlfИулому рОці хімічні під'

лерервно зростають реальн,j доходи І суопілЬНі фонди спо· жива'і!:ІІ'Ji трудящих . на

.ком РЇ1!Jlя 'РОЗІВитку екОоНОМЇоК.И

ли випуск npoдук.ції поріВНstИо з 1963 'роком ІНа 12,7, Польщі-

на

Є,як

,в ідомо,

ви робнІІІЦ'ГВО

13,9,

20

ЧєхословаЧЧННIf -.на

,процента.

7,5

О У

Прав ід'Ие

міще

1964

5

rtpoцeнтi'B . Без-

році ІВ УгорщинІ

державні кошти зБУДОоВ8ffО ТИСЯЧ ЮllЗ;РТИ'Р , В НДР -

близько

76 ТИСІІЧ; І/Іа 328 тИС'Я'ч

кімнат

3білЬШIIJВCIІ

електроенергії. Від стану елек ·

в цій ·галузі II'J>омисловості заА-

фонд .польщі; більш як 51 ТИ·-

іМ,ає lВироБНlЩТВО

сячу

сту-

лі'llьмеханізації і автоматlІІ3Зціі ВltробнlЩ1'8ІЗ, ЗРОСТЗ'НJн~ I1POoдyocrJfВHOCTi праці,полі" шекнll .культурно-.nоБУТОВИIХ умов населеин.я. В усіх соціалістИІЧ.НИХ gpa,Їflax у 1964 році

WТYЧНJI'Х

во·

локон , синтеТIfIIНIfIX смол, 'пласТ~ЧНІІХ мас, ,м ьнеральних доб· рив. О Зростає технічна оснаще· ність сільського господарства соці'алістlAНlІІХ ІСраїн . Щоороку

нових

Приємно завітати тепер до броварської міської чайної.

ЖИl)'лови'й

троенергети,ки

залежить

~

4,7, на 7, ПOJJьщі -

О Характерною рисою еко , 1ІОМLки більшості соціалісти,ч·

Уropщtl'Ни збіль1UИ'

\

НДР:.... на

' рі· &НЯ I/1Рибли.зно У 8 раз, а8 1К8піталістИlfНИХ держ.авах -

приємства

!

О Уопі'хи· в РОЗВИ11КУ еконо·

міки

• • • • • • • '0 о о·

• • • ·0-

О IВипуск ПРОМИCJIовоі .про· .ду.кції ІВ краЇоНах соціалізму ООіЛЬШИЗСIІ

ЯК вас обслуговують?

МОГУТНЯ ХОДА

у КРАІНАХ

ква'J>ТИр

Тут після !ремонту стало затишно і щmвіmо. А голо.вне­

встановлено потокову лінію для самообслуговування від­

заселено

·відувачіlQ.

в PYMYlНii. О Країни чле.ни РЕВ n~· даю rb економі,чну і техНіЧНу допомогу 45 державаlМ світу, що Ірозвиваються , 11 будїВ'ництвібільш ЯК 1220 лромксло·

На

шення ОПО'ВІЩали прО' дис­

пут у РО'жшсlІКШ сільсмсій 6іі'іліотеці 'На тему (('Ділами а серцем прекрасним БУАЬ». Тема диспуту зацікавила .не лише 'МО'лО'дь, ай дорО'слих,

h

JПtі :прийшли сюди.

увагу

привернули ;вислО'влення Н. Крyn~IІКО'ї, Л. ТО'ЛСТОГО', А. Чехова та інших .видатних лю­ ,дей, &НИ:aDКО'ва 'Виставка «Су­ часн.ику lНашО'му

~ 'риси

щастя. дО' чо'го' ,вєде BiA~~'Т­ :ніі:ТЬ суCJIiлliНИХ інтересів» .

при

ВНlКонавні

кО'ли Щчу.в, 'ЩО' eЇJH кО'рконий

Я поспішаю .

-

-

ну іПО'важають і ЦЇПJIТЬ в ІНа­ шО'му суспільстві», «В чому іПOJIJlГає кО'мyпricтичве ста.1I'JIев­ ня ~o праці. Ч&му !праця зве­

нила, щО'б я . вєсь б~ відда.ниіі праці . І кО'ли в'ЇдчуватRМУ, ЩО' IПра.цею приніс КО'РИС1'ь люд'C'l1lУ, зважатиму себе щас­

ЛИЧУ'

ливим.

слО'ва.

o,~===========================

На голубих

екранах

ВІВ. ТОРОК, 5 ЖОВТНЯ . І !l'ОЛОСИ» (передача з .ц.н.iInР?"~' Перша програма. 11.00 _ «yp~bКa). 18.00 - .ТелевlзWi:l!1 ВІС' :коомосі «Восход». НаУ'К()ІІ()'ПОПУ- T~. 18.30 - С1'Орl'ІІКИ герОJЧНorо

турбуються ПРО'

Завідуюча бібліО'текО'ю Л. JfКИМ-eJIIКО' зрооила бібліО'графічнии О'гляд '1СнИ:г «ЛЮДИ'Ra

U

Т' . -

л.яриии фІЛЬМ.

ЛJТОІПНсу.

РООПO'lllдає

Герой Ра-

12.00 елеВIЗІИ- , дlwIcыкroo СоЮЗУ В. Бонд.арен.ко. (!'\ОСКВЗ) .. , , 12.1~ -119.05 - В. Кожевников - «Щит

:НІ новИ'нн

для ШКОЛЯрІВ. «ТоБІ, , ЮНI7ГЬ » і меч». Прем'Є'р'а телееізіiИlого (Москва). 16.55 - . Наша. t8~lша. спектаклю (І сер:я). (Передача з

пре.К])(Юна і славна в праці».

для ДО!Ш<IЛЬН~КlВ J мо- Ленінграда). 20.15 «Світ сьо­ школяр.1ІВ сДIТ.Я,М про . годні» (Москва) . 20.45 - «Само­

17.00 -

П. БРЕ)'С, секретар

КОПИТО­

ВІД РЕДАКЦІІ . МИ повніс­ тю роздіJlIІЄМО думку нторів .ІІиста. До речІ, про rрубіlUllв з м'.сноro віМілу продмаrу гаета пише не вперше; Диауе, чому Анрекціа змlшторгу ми­ ритltClІ :5 такими фактами.

вї,щовLcть пО'-людськи, IНtКО'ЛИ .не пО'чуєте B'ЇJt ньО'гО' дО'брОГО'

ІНЬО'ГО'.

у~і.ш:нО' закінчи-

рО'боту, щО'б :вовамене ПО'ЛО'­

ВА. :

ПQТрібен ЛЮДЯ:М, товарИ'Шам

j щО' во:ни

ПО'спішаю

сені Т3іКі питюrня: « Яку ЛЮАи­

ТЯКОВА, М.

OOnВ'JI'3KY за.плакав 'Від щастя, і

за прилавком» .

М. КАБАНОВА, А. ТРЕ­

шевськогО', як у ВЇІЩО'lІідь пО'­ чуєте iJКРИК і обраЗJI~.в.і слО'ва. Так «оослуговує» пО'кулцШ Ма шевський. віщ .нікО'ли lJfе

служБО'вОО'О'

та Е. RоБИJlJШlі:ЬКО'ГО'. Ві;н <ска-

мkце

тись дО' :прО'давця Ми'кми Ма­

задО'вО'лення

:за.в:

дО' мети

T8.lte

житrя •.

Вистynаю'ЧИЙ :посла'Вся Іна кшофілw «lкpa~Hыe беРЄТЬI» , Ае вихО'ва.нець дитячО'гО' 6у­ дин'Ку, вже буд}"lИ і:()л~атО'.,

Ціка.вИІМ бу.в ;виступ етуден­

ти .навча:ння і О'держати та'ку

«Що

рО'БQТО'Ю,

таХофа:бри:ці.

На обгО'вО'рення були .вине­

JJЮАВіНУ» ,

Щастя

-

КиіВСЬІКО'Ї кО'нсерваторії, Jflti тимчасовО' працювали -на .нашій

лю­

~ей KO'MYOнi:Jмy» .

А О'сь ЩО' сJtaЗа.в В. Козін:

Вісім ТООІа'риші,в ,взялИ\ участь в .ооговО'рен,ні цих пи­ ТЗlНЬ, ~epeд них і і:ТУденти

у .ві;д·відrвa.чів ЦЬfiГО відділу ".а ~'Y'Xкa: «ТрубіЯRaМ - іне

ЯКЩО' у !Вас є 6аіЖаIJШЯ зі,.­ су\вати сооі ;настрій, зайдіть у м'я~ни, й iвi:,WwI брО'ва:рс ькО'гО' ПРО'д'магу. ДО'сить .вам зверну­

Диспут в сільській бібліотеці оф~рмле.ні оrолО'­

роздавальниця е. М. АиосоІа видає страви ,

Грубіянам - не місце 38 ПРИlанко.

:~~;~~~~:~~:~;~~:~~~#~::;~~~~~~:~~~~::~#~##,_J

К РАСИВО

фото :

л~ДWИ'Х

парторrанlЗ8цlі

ЗВIРЯn (передаЧІ з ~еНlИГР2да) : І цвіти». МУЗlfll'Иа передача, (Моск17.30 - для l1Жоляр rв. «МоJЮд;І ва). 21.30 - Телевізійні ИОВIiНJI

Пухівськоі птахофабрики.

===================================================== (Москва).

«Кожен з нас

22.00 -

І і -В'Є1\нам>>. Літературна передача.

даfИ товариськІ суди та добо роаl.аьнl иаРОАнl АРУЖJIНИ? 3 таким зanИТ8НИIІМ з~ертаю-

тьс. читачі Ао редакціl. Друкуємо матерl ... на цю тему.

• • .

. ••

АкТивізація громадськості 'в 60·

ОПУБЛlхува. киям в пресІ a~o без ; ти 'перед аДМIНlстроаЦIЄ,? П::!t'l1'РИ- то. го It.fаЙна громадя,н та вчинення дожній ф~льм. Ви робн НЦТВО к іноН":>ГО)' . 'И.акласти грошовнй .штраф " ємстеа, установн, орга'НІззщll пи- . ших . ' С1ІУДі'і імені О. довженка. 21 30-

в РОЗМІРІ до 10 карбованЦІВ.

т~н'!,Я пр~ 1Н8ПРЗ<ВЛ~НЯ на .неква- ІН lІQPушень. Телев ізі й,н і 13іості. 22.00 _ «Біля ЯХЩО вчинок зв'язаннй з пору- ЛlфllКоваНJ ~І3иq1ll роООтн ",а І Т?",а~иський СУД, ВЖИ'ваючн l1е- теа,..раль:ної афіші» (Мосюва).

шЄН'Иям

11Рудової дисциплі31и,

строк до

1'0

15

дЬб з О:П,1атою за ви·-

'реЛІчеНІ заходи ВПЛИ8У, може зо-

това'риський суд 'Ие може Haкftac: і Ko~a"'Y p~y oci~, я~і ІВЧIIJНІМИ бав'Я'Затн ~ин'ногов' ідwкодувати ти штраф, але застосовує

lоНШI ДРІбне ХУЛl'ГaJ\C'11ВО, ДРІбну спеку· і Нt8flесений ООи,ток в. сумі ·не біЛІ>-

заходи 'ВПЛИВУ, передбачені поло- ляцію, JНа'Иєсли потеptПілlfМ побої

ротьбі з ЗЛОЧlfКНістю ТІа право· женням .

ше БО карбоваи'ц)в

І чи легкі ушкодження на тілі.

В

.

.

СЕРЕДА, 6 ЖОВТНЯ Перша програма. 16.55 - Наша

а~іШа.. 17.00 - ПрограМІЗ для ді· теи та юнацтва. «Спорт ЮНІІ'Х».

порушен,НlЯМИ немкнуче 'ПРИБо,мtтlt Товариський суд може поста . З' . оправах про розкрадаfl;НЯ Репортаж з ДlfТячої СЛОРТИІІ'ної до ВIli<ОРі:нення цих ганебних Я8ИЩ вити перед керJiвни,цтвом підпри. а ,lНWi ,порytшекня цього захо · державного чи г.ромадського май- , ШК()JJИ. 17.30 - Урок м,гліі\оськОї та I1:»JI1ЧИН, що ЇХ 1ІІ0РОДЖУЮТЬ. є мств а , установи чи оргаи ізаniі ' ду апливу застосовуватJf' не , мож· .на това'РИСЬКИ'Й суд у всіх ви· мови для малят. 17.50 - «ІОт"РН · ВажлИlВУ pO.~b ов ОО.,,?тьбі 3 ПИТЗlНJlя про переведення .винного І ноз. f1aдкax ПОоВlІНен зобов'язати вин- ~aJl'Кa». МУЛЬТНlJJlі.каціАн'ИЙ фільм.

праВOfI?РУ-l!IeJiНЯ'М\f .

ВІДІграють на иижчеОПЛ8чувану 'Роботу або

добров1ЛЬНІ народНІ дружи, ни та

товариські СУДИе Допов.нення та зміяи, з'Несені YКta зо м' ПреЗlfДії 8ерхо.lІІНОЇ Ради УРСР від 8 ,грудня 1963 ;роху дО «ПОЛОЖЕІКНЯ про товарж:ькі суди УРСР»,

розширили. ЇХ права.

'

YoК~ Пр:зидіі Bt;PXOB1IOЇ Ра;ди но!го поВ'ИЇСїto відшкодуеати запо-нижен'Ия в посаДІ на строк до ' УкраІНСЬКО,І РСР ВІД 20 березня . . . трьох місяців, може порушити 11965 року ще 6ільшерооширИІВ ПОДlJNIУ .ма тер 1.8ЛI>ll У ШІЩІІ.У. _ " ,питання перед адмі,ністрацією ПO'Jlollооажен'ilЯ товаориськlІХ судівl1pИРОЗГЛЯДI СІ1'ра:в .про дJ:}J~и.у

18.00 -. Телевізійні вісті. 18.30-

«ЕкакОМІСТИ З8 «РУі'ЛII'N столом». 19.00 Гулак·АртемовськиЙ -

сЗа.nopooжець за Дyнa€Io. Спек·

про звільнекня в уста.новлЄ'ИОМУ' по рoзrЛЯ.IJJY оправ -про дрібне спекулsrцію ТОВ8РИ~ЬКИЙ суд nрий- T8IКJIЬ Київського театру ооери зако.ном ,пормку особи, Я!Ка ВИКО-' розкрадан:ня державно.го або гро- має рішенl/lЯ IІІрО передачу пред. ТІа балету імені Т. Г. Шевченка,. 3'НЗlЧНО 'ИУЄ :роботу, зв'язаflУ з вихован· мадського lМа·Йна. ці С11рЗіВИ пере· 21.30 - Телевізійні НQВи.ки (Мо-

І ням непов'нміТІНіх і молоді, або даються , на розгляд товариського метів дрюної опекуля.цН в КОРНоСТЬ c~a). 22.00 -

Ряд опра'в , ЩО раніше перед,а - із збер.і га·нн.Я!м матер!IЗЛЬ:НИ'Х ' цін · суду ?рга/ІІЗ:ми,

міліці'ї, лро:кура· держави.

валися ohapo-д,ІІОМУ СУДУ, стали ностей .в тому випадку, ~кщо C~~ ч'ри І .суду, а та.ко,ж аДМIН' lстра · розглядати това,риськ; суди. до І визнає немОЖЛIfIВИМ ДОВІРЯТИ ІИ ц~єю "П1:IIІПРИЄМ~ТВ. установ, ор·га-

rO,JIOBcl

ни,х вtдносяться : справи IIlPO дріб- цю 'Роботу. R!І3ЗіЦІ Й з 1ІІ0ВІДомлеll'КЯlМ про це іІІЇ І<ра'діжки державного, громад· В свою чергу а.п:мі.н!страція , 'ВИ - прокур~а. І ct.xoгo та особистото !МаіІна ГРО' , конуючирішення товариського мад.я'н, дрібну опекуляцію, др.~бне " cyl1iV про звільнеНJJЯ праціВНИd<а, хушгаиство, ІПРО самоrонсхваРI'JfНЯ повин, на дотримати лоря.док звіль. та n!lЯЦТВО, ~ порушекия тру: неlf.НЯ, ,передбачений трудовим за· ДОВОІ ДИСЦИПЛІони, в тому ЧИCJIІ конодавством (за са,нкnією робіт·

нor J нарОДIІOl'O CYlJY·

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!S"'Е2!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Р € ФЕДЯR едактор.

'

-

І Криченко Софlll Антоні.иа, ЯКІЗ і ЖIRIe в с. Руди і, ,пору,шує справу І про 'розлучення з Ковшу~м Ва­ , CКJI. ем АНJJ.рlЙовичем, ЯЮfИ живе там же. . mрогул без повоажни,х 'ПРИfЧИ1I, за· ничого, 'місцевогокомітету проф · 50 карбова'ИЦIВ . Справа слухаТИ'меться 'В ,на.рсуді . Справа слухати:меться в 'нарсу· оЛІзненн'Я або передчаоне залишен· спілки). Це 'І1рави.ло не застосо'ВуєтЬС6І Броварс~кого р.аЙону. ДІ Броварського Р8ЙОНУ. и.я: роботи, про недодер:>ка,ин·я .................. 'II ...... 'I ........................ , ...... і.'I .... 'IІ ........:•••• , ....................... ' •• 'І •••••• ,.................. . прави.л теJ(jніlКИ безпеки, про .:амо·

в1лЮfе !ВШСоpиcr8.иня в особltCТИХ .цілЯ'х т.ра,нопортних засобів, сіль-

І

СЬКorocIIодарськО'ї техні1<И, верста· Tjlll, ЇlНструментЇ'в та і,нші .

-, Ось заходи, Яікі можуть .бути вжиті товариськи'М судом до по·

рушникі.в: L'3OБОов'язаТJf

публі,чно

I1РОСИ'ТИ ' щюбачен'Ия употерпілого &бо

.коnекти'ву,

оголосити

рнське lПоое.рt;tжеНlНЯ,

тов а ..

громадсь-

За ДРI6нерозкра.дан,кя держаІВ' ,иого <{игромадського майна, В'ЧН' нене .вперше, товарисЬІК . ИоЙ суд ~o· же ма·l(JJоЗСТИ' оНа . винного штраф до 30 карбо~анщв , вдруге - до

С. КРАВЧ)'К, БроварсЬКОГО район-

В ефrpі «Ммо·

,дІСТЬ». «<?рбіта». (Моск.ва) -.

НАША АДРЕСА : Б А

М. РО8 РИ, вул. І(иївська, 158, І

ТЕЛЕФОНИ: редактора

І ,«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

-

Бабич Ма,рlа Пеrpі' вна, яка ЖИ, · Бе в с. Требуховj, порушує спр.а. ву про :р03лучен'ня З Ба~ичем МикоІ лою Петровичем, ЯКИН Жl!JВе там же.

І орган Бровараюго р.ailооиого І

комитета КП Украни .. и .районного Совета І ТРУДJlЩИХСЯ Киевокой области.

І

3-82, вlАділ" партІйного .жип., масової роботи, clль-

СЬКОІ'Осподарськоrо, промислового та віАП08IАUЬRОro секретар. ІНДЕКС 61964.

депута:гов

_

4-67.

Газета ,иходить у вІ.тороl(, четвер та суботу.

•................ ІІ . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ІІІІІ.ІІІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ".1 БроВtll' рська Арyt(8рНЯ, Київської 06л~ті, вул. Київська,

158. Телефо-н -

4·57.

3З<м.

5468-J837.

__

_оши.н АнатолІй НикatЮРОви... який живе в м. Брооарах,

вул, КИ'ЇВСЬІК8 , N9 296, Q. 109, порушує ~праву про розлучення з

Во.ІІошиною

Надією

Семенів-

ною, m<a живе ІВ м . Києв і -82, Віт· . б.N! 2

~~ ~:Щ УД. СпраlВа

суді ~ ПОАілЬСЬіКОТО

еа.

!

8, ,J(1B.

CJlухаТIfМеться .раЙону

4,

в

:кім ·

нар.

м. :Киє ·

81 номер 1965 рік  

81 номер 1965 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you