Page 1

ПРОАетарі

.сіх KparH. вднайmеСіІ!

Рік видання ХХІV

ВVДІВНИК

Три дні гостювали на fXllaiнi оосланці братнього корейсьиого народу чле,ни п&ртійно-ур"довоі делегації КНДР на чолі з вид.а11НИ'М коJ)eЙICЬ,JtЮI ДЄj)iЖaВНН)( і поліТІМІИМ ~Я'Чем. то&])ИШе'м КііМ Ір Сеном. всі тp}1ДJIJIЦi Ра.лsнської У,к.раїни 3}'1е11})і~аUIИ Іх я'к

Орган Броварського районного комітету Комуніс1ИІІноі партіі Украіни та районної Ради депутатів трудящих Київської області

*

Четвер,

6

nипня

1961

року.

..

ЦІна

2

пере.lk;ки. Ось уже видно доб,ротві 3 червоної цегли хотедж.і 3 в~рандами. Це- село WeaBeplBK3, де розтаШOlВаllа оіЛЬ'Г()Cfiagr:iль «Дружба». В правШшві артілі вЩбулася ТРИJВала OP03lttO ва , п~ 'ІаІС якої товариш Kw Іор Сен і1ІОстави'в годові іIWЛГОС!Пу В. В. Ру-

Народно-ДемократИ'Ч1!,ої РеСП}'бліки та ЇХ е}'1IJ'УТНИКИ, товариш Ф. Р. Козлов, керівшики Компар­ 'І1ії і J"ряду України були lI!P'И­ С'УТ,liі ' в Жовтн.еОО'Иу палаці ОО}"ль­ ту:ри на концерті 3acдyaкetНoгo ан­ сМliбuno lа'lЩЮ Y~paїHCblltOЇ РСР. Чт-верroго .1Иn'llЯ 'f.lени парті,й­

ho-у.РЯЦОБОї

делегації

чолі з товаРИlшеіМ

«Дру'жЮа» Г,ребін;к.і:всмw- використаН,НJI ІВ сіЛЬСЬіКОГОffiодар-

го району Київсьиої 06ла'сті. Ра- сь.кому виробнИ'Цтві 'машин і :ме30М з дедегаlцією буди ч~н Пре- ха'НІЇ:жів, робота М'ЇжК(югOlC!ПНИХ зщіі ЦК КПРС, сек:ретар ЦК орга'Ні~ціЙ. :roПРС Ф. Р. Козлов, першИ!Йсе;кКї1>! І,р Сен, Ч,l~НИ паР'I1і-йно-

ДМИТРОВЧАН

КНДР на

Юм Ір Сеном

ГOlСТSiми

!

на

заВОІ;чї були

Голова

Ра'дИ Міністрі'в УРСР В. В. Ще,рбwцький, сек,ретар ЦК КП YR<PaЇни О. І. ІващЄ!Нко, ~с:оби, JIIКi суПРОВОіД!fТЬ кор.еіЙських гостей у

яким змагаємося, допоможуть працівникам сільського

J!'ЄTap ЦК КП УlК'раїни М. В. ПV)lr урядової де;уе'гації, Ф. Р. Коз- пої':цц1 по країні. ГОР1llIlЙ, ,се,крета:р цк КП У'країни ЛОіВ, М. В. Пі~roрний ra іlнші Щ)ІЯНа ЗЗJвщі В'ЇЩіб)lВСЯ м;ітин.г, п,рИ­

господарства в заготівлі кормів.

М. Д. НубtНовським, пе.ршИЙ сє,к- КУЮТЬ у сіш.ськИ!Й БУідИ'НОК ,куль- ClВlJlчени'Й зуС'ГріЧJі 'КОДЄК'fh1!У лiJД­

Промислові підприємства Дмитровського району, з

ретар київсыIwоo оокОІ1ІУ партії тури .•ТуТ ОО~И огдЯlНУ.'1И . крае.l-1 ПРИЄМ'С1~а ~ ла,ртНrно-~рЯ!дО'ВОЮ П. Ю. Шелест та інШі. на'вчии lIIУ3Є1ИСе.'Іа Кса'ВЄРі'вка. де.lегацНJЮ КНДР. На MITRНry з

Ра'ЙО1Ша J'а:зета дми.тровсыIt-- І МQВИJ!ИlСЯ бв ці Га!j}Ячі дні ооя­ го райолу, Мо сltОвcыкїї 00- ти а'ItТИlВНУ участь в заг<Yri.в­

КОДОіНа машин 3УilIИlноо'т~ся.на

ЛЗJСТЇ, «Путь Идьича» в НОМЄ'.Р'Ї .тri грубих і ,соковитих ~OijJIMiB. за 27 че: рвня ~!aJФУ1К11Ва,ла 30, Виходьте, дор(}гі т&ваJ)иші,

ДОС;1ідн:ій С1'аНіЦіЇ тваРИIІIНИЦТ!Ва «Терезино». Після огшщу г(}(щода'ріС'ІlІа на честь корейських ДРУзі'в &уло даоНО с:ніщанок, ЯlкИіЙ IJIPОЙПЮВ у виНЯТКQВО еерце'ЧіНім обста1l0вці. Під ча'с с:ніданку то.горний, М. д. Бу6новсыIйр03Jмов-- вариші Юім Іор Сен, Ф. Р. KOOJIOB дяють із 3НМ1J:I.UЮ JlаН1!tQlВОIЮ. і М. В. ш~ий ООМ1нялись ...3нову по ООЩilJВа боки доро-' МJУJIWніми промовами. ГЛ МeUIькають RОЛГОС«Іні по;r.я, І Ввечері гості з Корейсь'кої

вирішеНlНі

Ось вони: «У ві\ІЩ(І;ВЦць на 1НЄ'ВИ'М Пдену,мом ЦК Іі;ПР~». заклшt татіщЄІВСЬКИ:Х 'l1Oрф'ЯНИ-· Великої ,де'РЖ0"ВlIОЇ !ВаfИ к.іІв, колeatтJIIВИ ЯХРOOllськ<ого справу вирішИUIИ 3'робити наші,

російсЬіКі

ПI\РТIЙНИМ З'ЇЗДRМ - ГІДНУ ЗУСТРІЧ

Ащже 'С11ВО',реіНН:Я пов­

фооі)Щ:риємства, ОрУ'дЄ'вськоі ного ДIOiC.'l'a.TKY всіх ІВ'И~ npофабрИ1КИ, Синьковської IQКtijJlГa- iQYЮЦtі для наседення в нашій

Перша стаnь

всього

сь:кої фа6рики щітоЧІНИІХ вир.о- радяІнсыItгоo нарОІДу ,

зобов'яЗJaННЯ:

ТН'lIf КИЛИМОМ DРОС'l'IІІ'ЛИОЯ лю­

пинові лани, набирае СИ.'JИ «королевІ потв». Яке багат­ ну гі!.'WоCJfЮРУіД ка.наду і'ме!llі ство! 20-25 тонн ВИJCо,копоМос,КlВИ ви.кОісить і зас'киртує КОolе,кти'В нx.po~cыlt.Iгoo 'р,а,йо­

живиоro

СИJIооу

на

Таю тов Яі3аIНIНЯ взя,'ІИ ІНа се-

J

веі підприємсrвa, організації та

його бригадl Аобове заВдаІОІlІ по

вИООКоі якoori.

reJt~тидьно-трИК01аЖ!На

фаб-

_ _ _........___.. __________......._ . _..........._______ ,

і

Аде 11110 нового врожаю Дедалі бlYlЬWОГО розмаху наби­ раю,{ь збиральнІ

роботи на

пі.д­

ні України. В Голопристанському,

Цюрупннському та інших районах І

І пшениці

області

lіїстерс:тв і віrДОМСТВ, парТЇ'йн:их, профспіlЛКООИХ, кожомoJIbcык'иx організацій ву.з'і'в, пі"'J!JРИЄМС'ГВ, КOJI1'OCПЇв і радгоспІв КіраїlfИ, предcrав.ники ви· щої ШКОЛИ содіалістJII..НИХ країН. довго нестихаЮЧIІІМИ оплесками зустріли )'Ч,ас­

ники Н.ар~и ПОЯ9у в ЛОЖ'8'Х ' Л. І. Б,реЖІІІєва, О. М. Косиrіна, Н. А. Мухітдіиова. К. О. Фур. цевої, М. с. Хрущова, Г. І. Воронова, В. В. Г,ри, ШJl'На.

.му, шо працівникн вищої 11І'Коли 3УС1'Ржyrь ХХІІ

з'їзд КПРС новими успіх,а'ми в під,готовці моло­ дих cneцiMiCТЇB і в РОЗ8WI1<у Hayк'OВO--дocJliд)н1IIX робі:т. що вони внесуть гідний DКЛад у 6ущі,в­ ЮlІЦтво IООмуністИ'Чноro суспільства в lКашій юраїні.

деJIIIЮМУ

иа,раДИ-ll1И'Т2'Н,НЯ

про

хід Пі!ребудuви вищої освіти в СРСР. З великим піднесенням присутні Щ>ИЙМlають щюпозицію оБР8ТИ до noqecнoї n,pезидії нара· ди Президію ЦК кпрс на qOJJi, з ТОВЗіРишем

М. С. Хрущовим.

привітЗlНН'Я

буірХJIJiВOЮ овадією с

З доповіддю про хід перебудови роботи вищих

учбових порядку

років

пра­

цює на будовах Кривбасу qригаtда

монтажни.ків,

очолювана

Ан,ато­

змагаючись за гідну

ХХІІ

монтує

з'їзду

металоконсl'РУКЦії

з в.иnередженням

На фото:

зуст­

КПРС. брига,да дом\нм

І1РафіIКЗ.

брт-ада А.

П. Мат­

(Фотохроні.кз

РАТАУ). Фото А. 3апа,ри.

з.акладiJв

зміцнеНіНЯ ЗВ'я3lКУ

віДПО8іЩНо дО шкоди

З

життям

33.К1ОИ'У

про

і про дa.nь.

ший розlВН!ООК cж:rrеми НЗіродної оовітн в СРСР вис'!'уІІІИВ міністр

вищої

і cepeдJНЬOї спеniалыІїї

освіти СРСР В . П. ЄлІОтін.

(ТАРС},

Державне вида,ВlНИЦТВО полі,тнч· lЮї ,1ітератури випYICfГИ.ло збір­ nик

ЧО'рної металу;РІі'ЇЇ

ОIJублшюва,ні в 1960 році .

веле'])llЯ

в

раідЯIНСl>кі й

«О«ООВЇ 6а.та'})еї, К<nmIл екс цеох·і!в хiJМiлнorо вцробнИlЦ'l1Вa, ~ ін­ ШИJX ПР()l1т(IfCJЮВИХ JIЇwlЦЖєМJmIВ.

(ТАРС).

Вічний BorOHL слави В мшсыIty на ilIJЮщі Пере'мОІІ'И

партиза'llМt,

,ки Вetликоі

трансформатор Веди~у 3Д'ОО}'1в

'вlфCЮlIИЧУ

IКОДe.ltтив

ВітчИWIJWОЇ

D]Je'~тавиикі'в ТJJ"У'~ИіХ

1'РIliIroфОРМатго.р!ноro

зав~у

вогню.

-

на

міоsщь ра'lliше ~Ю~ виготовле:но для Брат~ыroi ГЕС першИ1Й .си­ ловий тран.сформаТО<р

потужattcтю

ТИ'CJIЧ lK'i-ЛОIЮЛl>l'-аЮІе.р на на­ пругу 220 ТИlC'ЯіЧ вольт. Це-на й­

275

маТО'р. У цьому;рщі

Тpa.Ilсфор­ ~CIl'-

во

,1fВa

виготовwrь

ще

1!jJанЩоорматО'рИ

,'Ідя

таашх

Бf}а'reыїї

ГЕС.

Гігантський

генератор

На Хд,l}юів.сь.кому за'вOtДi «Е:леlК-

імені ЛенilнауооіlШ­

Ap.мdi і но зшве,ршено

виrnpоо.уш.аН'Н1ІІ 'ВИ­

війни, ГОТООЛЄІНого тут 'І'у;рбoreнеР&ll'Oра

l\(,іТИ!lШ' ПlYrуЖ'нісТЮ ;столиці Це-i.'W}'га

200 тИlС'S'Ч

плиту іЇ в цек1lJ!'i її

овіти.'ІЬ'llИ'К

Юurоват.

'Гака елехт,рJf\Шa ма-

БіЛ~У'сіі. ТуТ 6}W'вельюllКИ 'fК!.'1a- шина "'ач""'а . ,прmд "'" 8C'l'а008ИЛИ

пе.ре:могу

3а.портюыtгоo

ЯКІ ЗМИ!НІУЛИ В ро-,

'l1jIIЄTЬ&ГO ЛИIIIIWI вitJJ:б}'1ООЯ

ли гранітну

.

Найпотужніший

біля lВелИJЧНorо IІІW'lЯ!ПІlШа-ооеліс- Т}JiOIВаж:маш»

ка 'ВОЇ'lИ:м Pa~Ь1OOi

С.

пресі

(ТАРС)

агрегати

к,раї;ни. Тепер

М.

СРСР і міжн8tрод!н.ого становища.

За рік-чотири потужних

това,риrnа

У збі!рни,к уві,iiwли п!ромов.и., та інтерв'ю Мик'Ити Серrіііо&И.Ча з питань зовнішньої поліrmки

<>---

---о

висту.nіlВ

ХрУщова у двох ТОМlах «Про зов­ нішню полі,ти,к,у Радя,нського Сою­ зу. 1960 рію> .

на Kapa:ra1llДlllНiCbКoмy ме:га:лУ'РІГій­ ному заволі v.i'lO'Ib дві ДQМНИ, \ЩВ'Ї ПМ'Ужн-і'!Пий в країні

шс:трів СРСР О. М. Кооиriнy. ВіІН оtoJЮшує прИ' вітаtтянаlраді вІд ЦК КПРС і Ради Міністрш СРСР. У ПРlІІВітзннівисловлено в.левиеніс:ть в то·

зуС11рів

Ба[!агro

Бa1JJ& на'родже'НІНЯ нового

HOBoro врожаю.

Потім слово на,дається членові Президії цк кпрс першоwу заступН1lКОві ГОЛОВИ Ради Мі­

Зал

РІг.

почалося

Всесоюзна нарада nраЦіВНИКіВ вищої школu паJlаni віакрилася Всесоюзна н,арада працjв,ни· ків вищої школи. В ній 6epyrb участь понад 2500 чonовік-керіlllН'ИЮІ і ВИ:КJ)8.дачі yнilвepcRre­ тів та іиститутів, предcr,аJIIНИlКИ :p~Ha,proorti6.M,i·

М. с. ХРУЩОВА КривиА

У I буідї,вникіlВ [ метаmуViГЇШ' Ка­ збирання озимої пшениці. На за­ заоостанськ~і маIГll'ЇfГКИвели'кє С'ВЯ­ rOTiBeJlbHi пункти надійшли nер- то. Минув })ік З ЛН1Я іІІУ' ClКУ ilIер­ ші тисячі тонн озимого ячменю і пюї доменної печі, що &3Намен}'­ Херсонської

31\ ТІСНИЙ ЗВ'ЯЗ0К 3 життям Нf\РОДУ ЛІІ!ІНЯ В .~OCKB,i У Великом~ Кремлів.ському

ДВОТОМНИК виступів

віенка за рООо70Ю.

нано.

юашТУ'В3.1И 'КО'реЙ!сь.ким

(РАТАУ) . -0-

пішно

перевико­

пої!~о:м

д~.l~гщія 1ЩДР

Підорний і Кї!d Ір Сен обмінядись

I'Онн.

бригада

спец~аlЛЬНИМ

ПРIk"овами.

зздо-

рапортувала:

пlдвищеие зобов'язання

в д'ОГJLllДЇ за посіБalМИ. ОтВОIРИ-

ХХП з 'їl3(ДY КПРС і ХХП З'ЇЗ,lУ Кампа. J)ТЇЇ Украї·ни.

місяць.

(

Вtд-

rfринка

комуністичної праці

з'Ї(ЦУ рілної Ко.му:нkТИЧIІЮЇ ково виконати плаІНи виробпа'J)Тiї. ництва і продажу )І,е})ЖalВі моМи J!III СІВН еІ!Іlї , що у iН'(IJC В})&- лока, м'я'са 'Іа іlНШОЇ npO)W,K1от не буде ні ()IДHorO про­ цП. Це буде Ч'У,дOlВИЙ пО'да.ру­

JtодєItтЮlИ яких

УІСраїни

річ

Закінчився

Нехай це БУо.\е нашИіМ lІОда- ти достато.к ко:рмів iдJ!!Я тва­ py:Н!К~ БатьхівlIЦИ1RЇ дО ХХП РИН1ництва - знач,ить дoCТj)O-

танОІІИ,

61t

иа

Д<ОCtВщу в на­

ДiJУ'ЗЯ!l\I урочисті проводи. На Ки­ ЇWCh'KO,MY ,ВО;Jtза<Лі товариші М. В.

ліє,м Пеl'ровичем МатвієнlКОМ . Ус·

BOneнo.

})ика, будіведьний ко."бінат, за'вод холодильників та інші П()lд:али 3Ha'~y )l;0іІ10МОГу пj,дmефНим колгоспам і ра:.щгОС«Іа!М

N'И'с'лового ПЇ\JlJ!l'}нмме11Ва 'ЧИ У'С­ нок

вугіпnя

ПрОСЬбу знатного

ЛИСТ, щО HalДpy.KOBaHO в га- ві;ц в цьому, КОЛИ пі,цприємст­ зєті, :Jaкінчуєть.ся таJtиlми е.ло- ва і 'Установи району, ЗОJtре1lа

вами: «МИ вважаємо ,С!ВОЇ31 пат

Кo.tи на D1UTI Імемl дутугіна складuи амроБНINИА nllaH діль­ нкць і брнlёU на червень, Герой Соцlалlстмчиоі Праці Олександр КОJlЬЧИI[ за дору.енням своіх то­ ваРlfшів noпрасив збlт.wити в ВІЩо5утку

переДQВОГО

на "оді з Юм Ір Сен'()·м віl;ФУ~lа 3 Києва в MOC'КIBy. Т'j}У'МЩJі , столиці

надпотужиа

На просьбу Оригаl1И ИОJl~чика

бе і 'Всі інші пiJдп'РИЄ~f1C1'Ва установи і нашого району., Дмwгровськогора.йоifFy. Адже ми маємо певний дос-

ріотични\1т( обов'яз'К1О1М не тільки виконати ЮJI'l1і 0060'В';Яза:н:ня, аде й дооитИІСЯ ТОІІ'О, щоозаГО1'1}ВЛeнd ~ор.ми бyvJИ

одна

Т<Ого Ж )Щя товариш Кім Ір Сен і його супутники ві\ЦВЇідали Ви­

YlВe~epi

нормально.

,ІЩрОІВУ,

сіно в ра'дг.оооі «Борец» на повний }(ОС'Іаток грубих кормів, 350 гекта'ра.х і ЗМt.'lаде 2000 5-6 ТОНН консервованих 1(ат(}нн сиД(юу; КОдешrив Мель- Ч~""I'в на свин о MaТlty можна І. ц.q чевсь.кого ТОРФ~})ИЄМІСТва потрібно 3аГО1'Увати в цьому викос~ь. ВИlОУШИТЬ. 1 заскир- році. тує ~I'IIO В :j)(IIДI'оCJШ «ЯXIJ)OIМJC- І 110 ин ;tМитровчан має надкий» на 250 Гeatтapax і заго-; ЗВRча~но lІелпе значен'ня. 'POIВ~~Ь 19.00 ~OН'H си.'!>осу». Впевнені, що його нас.lїДую1'Ь

ще

рощам:и! ».

партій,но-урJЩо.ва

мартенІвська пІч. Першу П.llа.ку 6уnо зварено за 12 го"ин. всі ме­ ханіІМ. і складна апаратура ста­ ~еплавильного агрегату дІють

.

д'Уюч1

.ваду

вонии п:ра:пор. На ~ЬOllfY з()..~oroм ВИlШито слова: «Х~И живе ВІ:на, Н~V'УШИJ}"а і!РУ'.жб~ 1 aг~тoвa'НllIC!ТЬ Ml~ р&іДdІJIiCЬКИМ 1 к(}реіИ'СЬИИМ на-

РСР.

На Криворізькому металургіА­ ному заводі імені Ленін'а стала до

стаВ~ИlКам за,воду П&JМ JlТНJl1И Чє.р-

ставку

нового мартена

біов ВИlJ)ЇlШи.'ІИ БЗШГИ ~КТIШmY ЧУlДові тра1!И ВИlPOC'.JIив !lIИ­ у'ча'стьв за'ГОТJВ.l1 грубих і Himньo.мy ро.ці на нашм зап­ СО1tОВИТИХ кормів В ~ефнИІХ лавних .'l)'lК:aх, д~&pe В'РОіДИЛИ рщоспах і В3'ЯШ! lІа ,се.бе с.'Іі- конюшина та тимофіївка, жов-

ДИ .M~IН1C'T'PIB ур?р В. В. Щ:рОJllЦЬ­ К~И І Гo.~()Ba цк TpYД~~OI паl~­ T~l ~O'p'el, Гo;rова Ka~HeTY МІ­ Н1~I:B КНДР ~О'ва'РИІШ Кl'М Ір Ce~. ПJ,Д БУРХ.ДlІ'Вl ()[[дetки .пРИ{Jymшх то'Ва,риш КІМ Ір Сен ІВ?У!ЧИВ. цред­

J)О(.'ЩОМу ГО'СlПодарстві У,краінсьхої

)

це ОЩРд.1!а

У

graarrерей:Jf{}і фlЩ>и:ки і Р()Гачев- КіР6Їні -

А

ні .москви, ММЬ'ЧЄ'В.сьх{)го тор- брати.

Т

райоНІУ гі'д'РОСЛІО:jJlУ1д lІ\3,на<'lУ ЇіМе- підиос.ко:вні JlJPузі -

А

успішному

8

ц~внИ'КаМ еідьськмо Г(}СПО~iliР- М'Вlдань по роз.виmку ваі, х га­ сФВа в aaroтil&'Ii кор~пiJв Д:.'ІЯ Л}'ІЗей сідьськогоспolдарсыюго т&рmшицтва. виробництва, на~реСJfених січ-

Р

йону ло на~~шню допомоги пора- .села

Того ж ДНIJI Го()СТЇ побува.lИ па пр(}м~~ми.виет)'[І1L1И ГОДОВа Ра-

ЛЩlНтації ЦУКJ>OВИ:Х БУРJПсіlВ, ву обро6дяє ланка ~ічі Героя Соціаді'crrич:ної Праці О.К. ДИIl11'аlІ з ,кмгоспу імені І.'ІlЛ'Їча В3JCИ'ЛЬ,ківсько.го ра'Й(}н;у. Тав.ариmi. K~iМ Ір Сен, Ф. Р. К()ЗJIОВ, М. В. Під-

бов''.Язан'RЯ р()()і1'IНИIVЇ'В ря~у на соціалістичне 3ІМагання за п:ромИlС.'IQ.ВИХ J11WI:РИЄМ'СТВ ра- кращу допомогу 'І,!)у,щооюtiliМ

на

.

Tpeть~гo лиnн,&. па.vrїЙНО-У])JI- лу П})ибутюів, <Орга:нізац1я і ()[[- ПОО}"DaЛИ на київському заводі дова l11:е.'ІЄlГа.ція KH)W IЩЩВI'дала лата upaцї в бриг8ІДа:Х та шшк3іХ, «ТочелеК1'іj)ОІЦРlІЛа\д». РазОІМ: 3

ноп .

ПІДХОПИМО ПОЧИН

4

ДРУЗІВ

З е м л І

рv;tНих і близьких, 3 іВелmroю ра- банику багато !lIитань. Носо ці·ка,щііСТЮ і гО'С'ТинНlїСТЮ. ВИДИ, зОКpєQfа, іІІ,()РJtДOOt pooiII~i-

!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! JtОЛГOlСПІ

І

українській

на

IІМУПВ3111У

.N! 81 (2142)

.

Радісні зустрічі корейських

'8і''ИІОГО ~oi...KoIмcoMoдьicыкїї

.. !тя 3ul'-1"Cb.... "''' ДРЕС. (РАТАУ),


&УДІВНИИ КОМУНІЗМУ

2

ЧВТRep,

n....... 1961

6

...

рему.

ХХІІ ~y

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ­ І Прізвища колгоспниць­ ПІД КОНТРОЛЬ ГРОМАДСЬКОСТІ в "календар трудово' -

НА

спави"

На звітно-вuборних партійних зборах ,

1I3амістьогляду преси

.

ПЕРЕДОВИКІВ

В ці напрочуд погожі ДІні вирує

На ХУДОЖНЬО оформ:.'Іе'но~.у щи- І ЖИТТЯ на рожніВСI>І(ЇЙ

!

рІВНЯННЯ

I1

та М. І(онончук

ді.lhН1иці

Ко.'1lЖТwваl~'11~ра.н~ор'l1НО~ КОН-, Че'С'не .. ЗВ3'IfН~ У\!І.ІІ.jJlНика .комуюс- ті _ «Календарі 1J)У';(ОfЮЇс.1авн» торфопід.цриємства. З ранку і до

тори D.1ЯIВ Пlдвищею ЗОб(}В яза'Н- тич, нО! праЦІ. На них ]>11ВняєrЬС'Я лі'l'ківського КО.1ГОСПУ i~~ Ka.'l1ЇHi- вечор~ І!е припиняється НЯ'

на честь

,_О

IlraСАТY;nНИ1Х

,о'

.

ХХІІ весь КОіІе;КТИIВ а,в'ООпар'ку. Пlpmе,

'П у.

I?Д)" КПРС 1 ХХІІ 3 li3I;І)У ~

3

раl'НИ П.'Іаи

на

ЯК же 'в:иіюону'єтыJl воно. '

.

3

?

Ц , _.

е. пи

в"боp:RИХ

'о. І

J

Г

на Пе.Б!Не по.1fmше:н,ffЯ aD'l'O'rpaRC<IIo.])IIY,

екопл;уа- борних зБОіj)ів ОІкрем'им пунктом і

о>к:реми'х

Г. Гаврмnенно,

П'Я'l'ИlміlС:JIiЧ'IН~

.

КО.1ГОСПlН,И,К.

вИi\tOOlаЮI!Я СН1);Сті ~оціа:.'1істич:ного зм·аNJRВ'Jl.

дострокового ВИl(онання соціа-

лістичного зобов'язання!,..

щоб до 25

Вже другого в БЛИСКlа,В;ці пові~омлялося, щодня брищда І. дов-

rюбачИ'ти цифР, як ВО<д.'Іl В1IItО'Н,У-

=

загвершено ДОСТРОіКовона 100,9 Ю'ТЬ денні, тижневі за'вдаННJl. Ча-

П ""'Ц""1"а. Пnl'lте В ціл(}му по 6ільуу ~ 1"" CfГO С'.к'РУl'не ("1'ановище і у ;реДКО-

шості пока'Зllиків" 3OК:~ а'вто. б;У'СНИ:Х пеіf!ЄIВе!:reннЯlХ, колеlWИ'іНlа- легії, яка,ВИlПУIС'каючи стінгазе... ,

ЛИШИ'ВlCЯ у боргу. Пл3!н 5 'МЇlCЯlціlВ 'І1У чи блисхавку, не може під-

вИ'Конанона 97,8 цроцента.

Сек,ретар па,n""ЧJlNl'lJIЇ!за'цїї .не у І Р031і1РИ В п()внk1'Ю причини відставаНlНЯ. Ного \дООomlили КООІ,у....

ICJ)іпИ'lИ роботу TOro ЧИ іншоГQ Шофера

конкретними

ЦИфрами.

3а звітний ПЄ";ОIl паР10рганіза1"

з?орах.. прии~аючи

НОВІ СОЦlа- та ряд інших. Оповіща€ться про

.1IСТИIfНl зобов ~заlН,1Я. . В ро.зroртаllfН1 змаг,~,ння, по~~-

! зації

Несучи трудову

колекТИВУ

на

ТРУДОВі діла

ни, монтажниці цеху ламп дем- 'щодня в декількох екзеМП.lярах. Horo

світла (завод

електро-

виробів) Варвара ЯІ(ОВЕНІ(О (справа) і Лідія НАГОГА значно пере8иконуюrь

В

тільки BiAMJHHOЇ якості.

Фот0' і текст В. Полотняке.

...

них

ництва С(tціа~IСТИ'Ч,Ни.м ЗNагаilfll~М. - 3а оста'НJНtй ча'с, -roБIOi\)ить 1'. ГаМ,дУ'К. -1ІІ.а:!)'ГЇ:Ина орга'IFЇі3ацііЯ меНІШе стала пРЩЩЇ'ЛЯТИ у:ваги ор-

ви,конан.о на

. читаємо.

року сеМИlРI1ЧКИ

проц;ента: І

108,6

ЗНОВУ ВІДзначено бригаJtIf М. БІЛЬського та І. Довгодька . БЛlІСка,в-

«Борючись за дострокове ви- ка уміло проп.а,гу€ MaTepia~ 3'аконання плану ~идобутку тор- іитересова'ність рО'бітнltКі~. На кон-

змінні зав-

дання, виготовляють продукцію

.. . ОДИІ,и 13

фу, .!'олекти~ 1-1 бригади, очо- кретни.х прик.lадах показує, як із

леНОI М. БІЛЬСЬКИМ, ~a члени з6ільшеНоНЯМ видооУ"П<У па.1ива бригади І. Захарченко, П. Па: зростає заробі1'ОК кожного торф'я-

льоха, М. Шеверун, М. Строи ни'ка . •... "•• "... _".".".".".'.•.•"."."_..• ,,. ,.".".,'"! КОРИСНУ, велику роботу I1ІРОВО! ДlіТЬ редколегія стінгззетн. Ії

діЯЛhНоість

!

~ підтримки.

заслуговує

!

П.

~

j)Є'зульrrат ПОСЛll'блеНllМ IКО!НТІЮ:по БО])IIJIХ зборів новообраний еекXeptll-

ч~рвня РОЖlН1'ВСь.к,у _дIЛhНИ'I:ІЮ

честь ~XII з'їзду ХХІІ з ІЗДУ l(омпаРТIJ Укра 1- і ремз блискав,ки, я,кі випускаються РІЧЧ~ третього

'вони, в осаI'ОВ'НОІМу- сподіваТКCJI, що піCЛJI ЗЮТJЮ-:ви-

за ,роб.оroю авrотр:шc:IlO'jJmY,

переДОВИ1Х шоферів які працюють на вивезе ІІІН і па"и,~,а. 26 "

lІахту на і на:дає велику допомогу наші,й торФо~шп.р'иємства 06летlVIа pa~c..!<ПРС _і! паlрторганізаціі стінна преса, зок- H~ ЗВІстка - плаlН першого .шв-

чать в оосо- цd:я aвroпарку зміциіJlа, SpOCJIa, нlJcти, щО В3Jl1ЛИ У ПРИ'ЙН'JlВши в dlОЮ сім'ю 6 краBQpOOНi звіту. Віщcтa.rвa.:RНIЯ, ЯIt ЩІІХ пєреДО8пів зм:агаШlЯ. Слід вказу'вали

годька перевершила цей пок,зз-

а·".". ". ,. " •.• ".".".".! ренні передового досвшу, мобlЛl-

пока:зни'ка'Х. А.'Іе це-инака'з KO!М'yНЇCTLв не ви-

З:а18Да,НlIiJI по конаниЙ. На ;\ошці ШЖaoofикі:в не .П ~'в""'е'НIН.Ю ва'Н'І'3.Ж·У в тоннажі

~I'"

розгортаііте змагання иа честь партіііних з'їздів! Доб'ємося.

вої, яка доби.lа'<.>янаи.к.раЩIІХ по- І ХХІ} з ІЗДУ КП Украl~И, - од- шіlнні торфу. Тут від~ачаютьёя В рішен'ні ТОlріШllіх зШ'І'НО-іВИ- казників. ноотаlflНО зая.~или РОБП~Ики .на І В. Руль, Г. Толочин, Є. Лещенко

тадії ванmжного і па,сажиj)сыlto- Оу.l0 за.ш~са>но про посилеННІ![ глаплаll!y по

'всілЯ'!roї

POM,,,eJU(o, службовець.

і

ретар і його зuryПНВЮ{, Ісі к.ому-

РоЖ!ніВСl>ке торфОПі'дприемствО'.

!

ніC'rИ з ВSЄТНВОJD ЇМ енерr-їєю лїквідYmЬ I!ИIСJI}!tї недоnі,,". Все

~ ~

зроблнть ~ yoro, щоб coцi.a~етичне зм:агавия було rllJСНИМ, Діганізщііпр.щі, ()С0Ол1ИЮ ce,f!Є'Д іовнм і завж..к звахОДffЛОСJI під водіїв a'D'I'OOyC!i'B. Тому-то і .не КOН'l'j)OJleM rрQI!І&де!l}ц)СІі. Це до·

ПаРТіЙНИМ з1їздам­ гідну зустріч

!

~

На П'.'10(';~~ВСь,ко;М'у відділку '}Ja\'\ГОФ' у «30j)Я»Вийщ]ОВ че.рговиЙ н()мєр щоденної стіНll'ёЮeТИ «&

t !

)l.ИВНU, щО план П3lс:аЖИ:РОllIеіреве- поможе подолати ~ава1lll1Я, ,ста-

~ КООІуні;НІ». Ш!~ Ш1liIlІКОЮ

цент. Не'З&lдовіIJlЬНО вИІ(І(),рИtтО- ТУ!lати цро ДОС'l'РОКОве ВИЕонанпя аВТОмашини , Я1К'Ї зайнlЯ- ЗwОВ ~~ ,язань, ВЗЯ'І1І1Х на ч""ть "".. в уюrr ""я ре' Іма -

!

зеонь ,ВlfКона;ний ЛИІІІІе на 51 щю- ти в число п~ре'дО'ВИiItiiв і ,ршо,р-

ваIН'Іаіже'НJНЯ ЙОГО п,роводи;гься \вручи,у, на що 'витр~чавтЬ!с>я багато ча!сv. € 'ВИіПа'дки, кОли на окре-

MJIIX' nіIДnIРИ'ЄIfCТва.х,

ООCJЛlY'l'()ІlІІу'Ва-

НИХ АТ,К, 'дonу,с-каЮТЬіС\Я lIIPooroї і

М. Жогnо, інструктор ра'Аком,у КП Уl(')аіни

_"",c,...

oC' ......

З'Ї3lду Ь:омпаlУГіі Yк,paїНU» вМliщені !• мате:ріади про хід змагаНіНЯ на

~ чеC'l'Ь Зlfаме'Н~НИ'Х дат. підІГОТQoЧ'К}'

! ДО збиран'НЯ зерн.ових KY~ЬTY1>, ! Рабов,

_.и'c_

Р..• ..:

ВИІІ'И

ТЇwшй оргапюади елllД ,'U""Я' інщіаТИВУ-СКоlикати СJlільну нараду гоС'Пода'рників, що кориетуються а втотра'l!I('ІП OJ}1'lHI , і працівникі!в АТК,.~e,06гmюрити, як_ .._.

n .n.R

liiраще, рЩlOна.1ЬН'lШе ВИIКОjНfС'Nl

да» ще на поча'l1КУ Г,j)ИДlц.ятих ро-

KilВ. О.'lаву ,місту el'BOP-Юва.ли ме-, --На п()оча1'КУ DНfНИ, -оса\дує тал"-nги, шахтарі, будіеельнИlКИ, Ми'кола АРХИІІІОВИЧ,-_IWЖНУ .де-_ пра~ю &ких у ті lП:l<м'лтні роки бу-І CJFТy 'Іонпу ~_етаIЛУ !q)аша одер.жу .'Іи еПОРYlджеН'Ї нові перші вала з МаК1l1В1CЬ'К()d'O за1Щ.W. Але !I'М.fра11я:н:сыІ" блю,мq,н,ги, ДО"'НИ'. заlкла~ею но- І"Ж 3 Т ого ча'су ~":Vlл(}вано нові +'оу... '6

O1dJJ'+'o

ни, ма'j)Тени, прокз.Т'Н! етани.

.'

peдaK~p.

.. ,.,,.,.,,.,,._. . .,,--=".--_..:<",.,.4---,..~~_#_.. ~ __...:--_...:--##_..:>о.с-.с-

__ _

ЯК дію'l'Ь глибоко iI~ зеlllлею ком-

байни, се:lпщі;юмwрова СИС'І'еІМа .

Н'"

'ствола. Натис, щm!~ КНО!І'КИ ВІ:Н IKepYf; ГО.'ІовнИL" ПIJ,1lИОІМом, пере­ микає веНТИДЯ'JlOр,наіСОСIf'. «Про.lетарсь.ка-Г.lибока» отає шахтою І 'КОМШlе'КСНОЇ ме'ханішщії.

.

...

n.

'

і

непОВ'Не завантаженн,я ЗIВТIJМ3JШиlН. МІСТОМ jн:лустріальної сла'llпина МаКI·"lвка ІВ JlУСТРlаJlьва !зоола Маасіі'Вку газета «; p a B - . . . . . Питан,ня ,п.LДН· ято rваж·л'r.u". П~'р'IW'IO

«ГЦну

~ ~i; Ч ХХІІ з 'їщу ~ПРС і ХХІІ

ті па П~Рl!ІвеооRні тоРФу, бо на- ступнwх З'Ї3,1'ів паprrіі.

.'

Рів-

CЄlll'ffleтap па.рт- нього і ПОЛ!Їти'І'Н()ГО рівН'я, ~'лоД - Це буде наш ТРУ'~()вии пода- IlИК Окремі блИС'ка,вки ПРlІІСвячені "У о ов;'лаю во'l' к,ва;гіфікації. ТУ,р, а та'кож С'винар,ки Г. 'онцо- ру 10' честь ХХІІ з'lЗДУ КПРС бригадам, що зайняті оНа оуІ К на,_ _

оргаюз'щн . 'рута, 1}:m "" чи nv o роооту З'R'OOпарку, 'В:ка'3аВ •

що ста-

Товариші торф'яники!

3б0lj}ах, що віо.\6улися могу в підвищенні загаль'НоосlВЇт- кіlНЧИЛИ ПРОПО.'IlКУ г()ро~Фх KY,lb- сушїlННЯ і збирання торфу..

цими ДНЯ'ми

пра-

няіітесь напередовиківl Ширше

К _ ДІвчата, шо ПІсля заКlIIчеltН~ ШКОв« ал~нда.р тmOBOI СЛШВП» за- л,и пр,ийшли до нас. - ВСІ вони

ної праЦІ, не ГОВОІРИ:"lИ з НINИ, He-eeIНli П:М!tвища ""О,'liГОC!Il'НиrЦЬ .~aH- змагаються за те,

104100,

новить 196,5 процента.

'!"''' оу.l0 ОІClНовни.м на ЗВ1ТНО- НІКУ са'ме потре 'б ують ВОІНИ ДOllro- ки М. дyН!IfК, що пе])шИіМИ ,І за- серпня виконати пла,н видобутку,

та'ніНЯ

T1liK

лин видобули

ВИКOlнати деоCJlПf~ОО:IШИ тparвy до lCI'~ц.я: ДИІВНО, але ф&КТ. давно за рішенням партИmої ор- робітники, які вже ие. перший рі'к ганізаЦl1 1 правління коJш'о.сп}' д,?бувають п~ливо, ! юнаки. та

. •

го

робота

. . '.. . багеРІВ І СТИ'.1ОЧНИХ машин, бригад, JFВ.'І'ЯЮТЬСіЯ все НОВІ 1 HOIВI ЩО працюють на суші,нні і зб!і-

не ,довел~ іме'на Пе'редовик~в зма,гмIІНЯ. Нєщо- ран,ні торфу. Засмаглі від СОНЦЯ

.u·",

AJ 17 ЖОJVI'НЯ, а p.lЧНИіИ по за MWHy.le ПlВJ)lЧЧ,Я ЖОідНОІГО разу покаоошка'х-до 15 грудня. не зібрали ударниШlІ ~ОМl}1НЇlclrич-

БС~Х

TV..T

ІК: паР-lJl,ина о~гаlllзаЦlЯ

CborOAHI,

цюючи в другій змІнІ, при завданніl 53 тисячі торфоцег-

а пять ІNлом:етРl'В ПР?СТЯіГ,lОся шосе, SIOке в наиБЛИЖЧ1Ро.ки ма6 с'гати вулwцею нового-півніЧ!нО'го району МaJciїв.ки. Та:кі ж «Че'рему:шки» мОЖНа • побачити • і ••••

КОWБеиєрі:в, що несуть ВYNJI'.Я Д{) . U

на tХОІД1, 1 на II11BД:нJ, 1 на за'ХОДI. І

Про те, що в:же дало

переоо-

ти аll!ll'Oмашини. ВІ шахти.. І Г(),;10ва міської Ради на.ві.в й За ce-МИlрічюу буде 3будо<ва,1І0 52 6рооєння пі'N1'РИЄ?rlCl11ва, пові,яомив КОМУіlllісти і KO~COM(}дЬЦ~ авто- . ~ Cгa';~lНCЬK()MY .OO.'l~C'НmlY' аР-І і:нші цифри, акі цi:rкo'y сПj)Oсro- ШCJlчі RБ:liprrlfp. Ha-B"K~.10 міста началыиІк ,шахти Степан СерГШОпар;кугО'!1У'ЮТЬ 'ClВОl ТPY'"J,OBl Пfl,lа- 'ХІВlз6еj)lга,ютЬіСЯ. ЦJКa,BI ДlЖi}'lМєл- ВУЮТ ПQбоювання crrа.рих ха':JЯЇ1В створю6тыяя зелене кі.'lьце ca~li'B і вич ПaJСіса:ІЬСЬКИЙ: теХlнї'уа З:аіШНИ-

wнки на чetСіТЬ Н:liCI11'IJТНИХ з'їз- І T~. про ДOlpl'во.~ЮІЦ'ІJЙне 'МИlНУ'ле :Ма- зшоод;. Десятки ММtіівемшх ша!Хт

дirв. Водій т. Печу:ра, наIПJJ'Ик:''1ад, КllВКИ. Ось пять пwо.К,на ни,х обслуговуючи &лі-еькwй цегель--напИ'с: «~po пetрeтlВ~jJЄ'JШЯ еенИіЙ за'вод, виJW,Н~ змінні ~aIBдaal- J.1ища Д'МИТVIеDCЬ~ 'в ,МІІСТО» (так IfЯ на 110-115 лроце,нl'l!В. ХО-lllазивмrася Ма.К!18Ка). П])О це ріOllIlИХ )'\СПіос~ дOlбиш~ тт. У сеН-І ~JЮп()талооя Ті/ва.РJliСТВО _ бл8l'()У: ко, Щetj}бак І баrnто 1!Н'lllИ\Х. все строю ,селища . .Але хawn шап І ши:рше РОЗГО})'ІаЄТІ>СЯ серещ ко- за'l!О)(у були прorrи.Вони б()Я'ли-

~ають ТеІП~р ЩOlДоби 45 ешеlЛОН;В ~УІІ'і'ЛдJl. Чимало 'Йеro переробляЄтьсн Т}'" же в ба1<LРМХ KOКICoxi~1Ii~ них заоод,їв. ЧaJcrrнна Чa'l~У1Н'У па М'Їщі пе.J)e'l1ВОIНООГЬСЯ в Тj)уби для ООД{)ПРОllідних магістра:лОО. ДО цього треба дщз,ТИ 11>И десятки

ла п,ращю

.'IietmatpKi'B.

АРХlітек1'ОРИ і еоК{}1І0"j.с,ти, які ще ие та.к да'ВIН) е:к:да:~"lИ Гelllера.1Ь!НИlї прое,кт за'буд'Ови міста, розj)аlХyrва.'ІИ, що тут бу~е 430 тисяч ЖИ'1'I!ІЛів лише че:рез 20 рокі'В. A;re життя ВИllIеоре'ДИЛО [!'дани. Цьоro показника ДосШ1Нyrrо вж;е

600

шахтаj}ів! Виробі-

ток КОіК'ного гірника зJ).іс на треТИЩУ. Це і 6, каже ві'н, семи'річка в діі. По шляху теХJfіЧ1JОГfl Щ)'ОI'J)eСУ йдуть і м<шії:всыJci металу:prи. Вони п.ере.6}'1Довують ДIJМе:нШ lПечі, прока1НЇ стани, аГJЮМetj)IlЦЇіЙні

лекТИВ'У ко,мунkТИJЧlНе ЗМalГаIНiНЯ. СЯ, щО коли селище Пl!iPетоорJl'1'Ь іlШllП ~ИG1IIC.'rВ. і У вас С'К.lа- т~пер-за Ііk"ЛЯ'В06пні рОки насе- стрічки. А на '!1Р'}'ІООІОМУ' .за'ВtW ста­ Уже зараз 15 ЧОJl()вік НQС'ЯТЬ по- У місто, то всі «'Пр~ба,гат- дається Y'JlВЛelПI'JI п'ро ооличчя .1е'ИНЯ зросло В піlВтора :раза. ve У'СТМ1КУ'вання ц1JНt01( зам1няВ партійних групах

с'ГВа лежатиМ'}"ІЬ ма,рно». -ПО!Миди,ди,ся

MЇJcтa, JШte пере'ІООРИJlОіМ в оорав-І . В M~CТ! д~аДІЦ!Я'ГЬТИICJI'Ч бу- 6ТblCJl .нorвим. Т'УТ МIOOf/ГYЮТЬ автоці ПaJRИ,- ~Mi- жпій ІІ'Ро.мисловии.U центр ДОlfба.С'}"·IДlвельниКlВ. Кожного ранку 'Вони маТИЧ'ні літї, на яких маши:ни

є:гься голова мїIсыоїї Р3JДИ МИlroла

А його завтрашнііЙ

де:нь уже II'j)Я'М)'1ОТЬ на ришто' вання

В па,рri!йних гру.пах ПIРОХ(}ДІЯТЬ Арх'=""'ич КО!рОО()lІ. Иі>'ху, ста:ро- ВИ1ДНО в риштованнях новОО}'ІДОВ. ,І бу'щв У ЖИТ;10ві і вибори. Хороших резУJlh.

звіти

fi'IIV'D

НОВО- саіМ1Ї віДЛИlВатимуть ч'а!ВУ'Н'Ні Т,ру-

Кlва'ртали, на би. Техніка підвищить r fl'poI~В-

татів до6нлася 6рига~а ПЗР111Р'У- Ж lІІЛові , акий довгі РОКИ очолював Іх тут безліч, особ.шво на ОКОЛИ-I Щ1\lI Р И6МС'І'ва, що ре!КОНIСТРУЮЮТЬ- ІН'ЇІСТЬ дра.11'і . вч~еро.

па, !ІОК'У О'чол!O€ І. Б-иооцЬІКИоЙ. Ту: трест

«.Ма~ііВМ:е'ТаЛYva'бу,д», доб- ,ЦИХ.

10 гекта,рів куку:рудзи на зерно І ре відомо, як виросло, ЯК з:міни- І

46 гектlІІРЇ'І!в ями на закладена

ся.

І

. ДОПИТЛИВІ, Ц~~РЯJd()ВаIНll ~ди

... Головна ВУ'ЛИ'~Я, що н~ить І' ДиtCпеl'чера шахти «ПРО,'Іетар- живу~ь у Ma1Q1JЩ1. ~.н()Ж'ачи. }нсилО'с, яка буде .Л""'Я місто. Ві: н па~'.wraв, коли іv'я великого ЛЄЮ1на, HOOOМlTHO І ська-Гш.ro ока» lва:на бЛ.оnвИ'Н()Ви- ДytCI'l'J>Ilа'льну славу, РІ'.ДНОГО М1ста, з качанами мо"". р ...

лочно-восковоі СТИГJlості. добребУ'ЛО е'ІІору,д,I\'еНО кожний З:а1В~дсь- вл. 'и~аєт~ся в . ш~~е шо,се. Оп'ра- ча еХ:1На ми заIС1~.'ІИ ~ля .l1'УlЛьт~ ВОНИ ,~OTy.~ ~ЩНі подар}'н'ки доглянута і рооте, немов з води. кий а.грегат, :НОВИй ,IQВaрТал, ба- ва І зшва, НООІ\lЛьки r.яга6 о.ко, упраВ.'JlННЯ. По че1)ВО~И:.1{ 1 зеле ХХІІ з 113'Д()ВІ КПРС.

М. ГаJlкцькиА, с. п~:frк:.ар парторга,нізації.

гато вулиць у Макіівці. В них- СІІІоруджymaні бущинки.· І них .'1ампоч.ка:х, що. СВlГIf.ШСJI., ПО і його праця. Макіївські «Черемушки»! І е.1е'Кт'ропри.lцах ВІІІ спостеРІгав"

м. ,Іо,\акіївка.

Б. Герценов.


Четвер,

nИnИIІ

6

1961

РОК1.

6УДІВНИН КОМУНІЗМУ

Перед досліДНО-JIОхазовим гос-

П01l{Щ>С'І'Вoot

БУТИ

ЗАГОТУЄМО ДЛЯ ХУДОБИ

приlt.IАДОИ

ХОРОШІ ВІСТІ

всьому

у

.кОЛІГОІСІПОМ «ЖОВ-

-

тень», СТОWl'Ь

ВЇІІ\.ПОІІІІі~ь;Щза'в- «.БУ'КОіВИНI(,ЬіКIfЙ-І»

суванні передової

агрОО'е'Хні~и і

Ці,к,аві попе,J>elЦ1Ні

""'ержаннівИlСОКИ'.Х. ,О1'али;х """0- ДУДНИХ д:і'.'Ія:пка,х "'" ~y

жа'їв всі,х

Радгосп

дані на ДGС-

1550 ТОНН. ДЛЯ цього вихори- :1' стано зелеиу масу озимиии, іі багаторічних трав і різнотра- ,

к.Ту6нЇ'в а,міа'Ч1l0і

в'я. Заготівля соковитого

f~уЮ"lИ rWIi TPY:l{OIВЇ поj.'\a:р.ун- 'ВОДИ на re.кrrap. На діля:кках же, ки на честь ХХІІз'їзду І\!ПРС і на ЯКИХ пtд'ЖИІВИ:.'ІИ картоплю чоХХП з'ЇЗдУ Комшаv,тіі Ук:раї!ни, тирма цеН'!1Н~раіМИ води, воїна гІр-

і пе,рші

Рещова

БРИ!'аІДа no6}'ІВала

])ОЩУЮТЬ на

700

'])олеви ПОліВ»Мі-1' .вже ~OJC,я-

l,ів метрової

ВИ-

Велику

колгосп «Більшовик» почав $іре- І,

. .., сува ти Аого. Тюки перевозимо ;і ПОСІЯ:Н1И, автомашинами до ферм і скла- іі

І

Ре А.. r а зет и

,,6у.. 18НІІ ко_уНIЗ_у"

соти. У IJфYJГНі БРИJГaN, JI100Ю ке-

420

даємо в скирти.

І

увагу

в ДOlC:л1JДВо-.по- І

ка'зовом,у

І рС'Тві

редактор

roСl1щца-

с. РОЖНИ .

прИ'~ють

~'І'В()ренню

міцної

юо,рмової Мзи. Тут

баl'атоти,ражноі

Волинська

газети,

*

шею зеленою

**

На фоw:

кормову

масоJO хоиюши-

ни і різнотрав'я. Для худоби заготовили iI1uHaA 500 1'ОИН

МелЬ'НичеНК()J)( са- рів добротного сіна. Зелену маСІУ І ме закіНЧВ~1И пLдЖИВJЮН'НЯ !Куку- З 50 reltTa,pїiB за~И1ЛОСУ:вали, 1,2 9 j)у,дзи аміачною селіТІ»Ю. гектарі,вконюшИ'ни В'Їщвели на . - Лк ій:не poom,-ПOlClМIХ- ВИП:l!С та назе.1енумасу.

І

РЄ'И:l{овіибрИ'га~ )lJ()БеЛ'ОСЯ по-

'IJliН1Юl'a У нас пооі:lИl3. на високому ба' чити і JlЯД HeIД~.'HКI'В, Яі1і, на

j,

зоотех,ні'к колгоспу

ім.

С, Ліl'КИ,

Ш

D

сп()­

У KO.1,rOc!li і мен,і

Івана

а .......-.....-......... --.............

Додаткове

Лорuдlt вченого іі

обпилення

Каліні,на.

КУJьтивсщіі внесли на Гel!tта.р по мих ЩЇлян,ка:х д()сіне ПРО,рlВa!НО, а

НОВОВО.1ИНСЬКОГО району

(Фотохроніка РАТАУ). Фото г. (аЖ'НЕва.

...... ..- . . .- ... ..--...........__ .. .. . .

В. ОМЕЛЬЧУК,

lliiд ча.'С п~Ї жаль, ще є в 1W.'1гооп,і. На ОIКр.е-

В КО.1госпах

будівнИ1ЦТВО кукурудзооушаlрні

Франка,

раннього силосу.

С

область.

РУДЖУЮТЬСЯ механізовані кукур'удзосушарні .

базу, заПОIlИИЛИ ще одну траи-

.re.K;Ta1)lї'B конюrmини. Т.РетИllf1Y

ником Петром

аl'JЮФооі.

і

Г. ПИЩАП,

Дбаючи про міцну

рує ОJJeltCа'П}W кiJисыIо,' 'l1paKTO- 11 скоси.'lИ На сіно, і з кОЖJfO'l'О РИСТ Михайло Безл~а із IЮмьч- ге,ктара одержано по 20 цeн'l1Нe-

НУВШИlCь, каже механшто,р,-ка-

,

Одночасно з збираиням сіна:

на суці'шmwм та ШИРОКОРЯДІНИМ СП()- І

гектарах. ПИШіНО-

зелеНе ЛИlCТЯ «'ко-

корму

П. КОНОПЛЯ, робітни!К.

***

за,к~~ено

. ся впе~ше, На греЧЦі,

ХYlкуру\1tзmшх ланах. Ії тут :ви- со{іами.

~ми

тривае.

результати ЇDl НalIJолег- та'юож на боба,х, які вwрощують-

.'ІИ1Вої праці ВІЦНО майже 1І,С1OfД:И.

за- І

раннього силосу, 'а вже заклав

lС'іЛl>Cькогосподаj)ICЬКИ!Х найкраЩе пішла в рі<сТ на п().;li,

Iw.тtГООJIJНИlКИ не,ма:JO iIlО'J1PlYДИ~ИСЬ, І ша. Досmдні ділян,ки

«БобрицькиА,.

планував заготовнти 1100 ТОНН І

IкаРТООІлі. Вон'а

КУЛЬТУіР, юірще}( ~е'н'If,Я багато- Де в грунт ДО поса~1'КИ галу9е'ВО,ГО ГООПОідарlСтва. в' нееено НО 2 центне, ри

Качаниста зберїzаmu.меmься добре

В ДОСТАТКУ КОРМІВ

та« вор ІШ е<3ь-

давн'я: бути .п,РОВЇIЩНИХОМ ІУ' 0001'0- ка».

з

кукурудзи [п,nя ""'и

ВагаТОj}ічна І1Іра,ктика передо- РУI1(3И, ПРИ':JНJliЧе:них я.к і'І" .N'вих ГOOHoiдalJ'C'l1В, а "aJЮОЖ' 'Ha~o- раilllНЯ на зе'l)lНО ,в JroвнJiй JCТНГlJIOC-

илоснї траншеї ! BO-ДОС~lі~mc зак..'l'аді:в Ш)кalЗує, що 'І1і, так і ДЛЯ збирання в молочноще пустують

І Оt2l,llИМ

3

ваЖДИIВRХ аГіротеХlllіЧ1l~Х воС'Ковій стш"лomі на сил~с.

заХО~IВ, які ПЇіДвищують У1Юж'аи-

Додаткове 06пиле'І\ІНЯ хукуруД-

2 центнери а:міа:чної ВОДИ, пОтїJМ подеМ}lДИ ПОJЗrГOiJl1ll0 не ПlРОПQlле1l0 Хороші тра'ви ви'роми iIlа Щ'- ність КУ'КУРУ'ДЗИ, є ДО,'J,ап,ове шту- ЗИ мав оообли.во :в.а~иве. зна.ченнею пцжввИJIИ ПОСЇ'ВИ, а О'сь те- K}'IКY})}WY. Чи'мало ко:рмово'го бу- К'а'х .tОЛГООПУ ~M. ВaTyТЇIНa. Tyrг у чне ,обпИ.'lення. ІНЯ П1рИ ВИРОЩУ'В!а~ ГI'~(Jro пер ще дали по O"JtНOMy Цe'НfI1Нepy ря'ка тaJtож

а.міачноі ~літри на гектар. Поде третьої 6ригащи, яюу очолює Лн)@tй Бабич. Агj)OНОІМ колгоооу О.'lьга Мwкиті'в;на ХО.'lод показує на,м Д!JIСЛЇ'д'Ні діЛЯ'НІКИ КУКУРУ1ДЗИ. Мета цJt.Х ДО1С:"lїідів: ветаНОВИ'І'И, я:юі СОPlти кача:нt\lCfl'OЇ найкраще

потреб-ує

нЄ1Г3МНОІ ВЩGЛИ'НКа,х

П'pt(1по,~ки та П'~~РИJВoки. H~ щtремих Дl.'lЯlfка,х ИО!ГО 3 БУ'р яну не вщно. O;tHe 3 най:~п()ві!ДальнJших за'Відань: зраЗКGВО пї\щготуваlИСЬ до збирaJfIНЯ ДOVЇДH1}ГO ВiJЮжа,ю. А оо'ме з цим ТУТ 'lfЄіГара'а,д. На по-

рО<СТm'olУТЬ і да'ватIOry!rЬ ляос ДОЗірі.вав 930гeктapiIВ

оои-

та.кож: ДООРі

осока,

Підвищен:няврожаю зерна ку- lfAICііННЯ. Адже на ~lлЯ'Н'КаlХ І1БР~I­

рогіз та інше PЇ\m 0Т,p8.IВ 'я, .ІІОкі І К)"IРУї1J3И R'Ї'Д iL~atROBOfO ОIООИ.1еН-1 д~iї ПИЛIt~ зна'ч'но менше, JI1:J: Іможна ВИКО}}Иlс,тати на сИ'JIОС. Про- ня становмь в еере,1;ІІЬОМУ 4-5 на шших ПОСl:Вах ІКУКУWYI.WИ, тоо!} те ЇХ ,дооі не збирають. КroJllГOlClП цеН'lнерї'в 3 ге'ltта'ра, а в пере(.J,О- щО' мате.рImсык1 фО'рми з Ч(}.10ВJпови,нен за.КJraJCfГИ 1050 тонн ,ран- ВИІХ ГОСШ),,'1'арстваіХ ще більше. чою !1reРИЛЬН:itcтю не утворю ют!' НЬО'ГО СИ'ЛOlС')', а не 3а'готовлено НаприклЗ,д, знатний лан\КО:ВИЙ ,кол- Ж'Иттєзда'l1НОГО ПИЛКУ, а 3 .зви'чаижо~ної тонни. А. Паnьоха. госпу il'deнi Горькото KOТO'В'CЬK~Г~ них м'атеринсыкІх ,р()С<.lИН )1~~ B~с. ПУХЇВІКа . ранану Одеської області, ~В'I'Чl ЛОТЬ 06риваю'lЬ до .почат,ку 11 ЦВ1-

***

feV:OH Соціалircтичної Праці Є. В. 'l,'ЇННЯ.

наАвищі врожаї 1!У'Мова.храіЙООІУ. мих, WО-ярих. Хо.ч н'аявні 12 Для ГОlДі'влі XJУ'дООи м.лгоспу БлажевсЬІКИИ, якиМ виростив в НайкращЮl !Шос061W ДOo;ta1UW- Про врожай .рООRТИ ВИОІІов- ~байні,в, з яких три причlпнИІХ «Червона Y~paiIHa» тре(}а заго- cepe,)lJНЬoм;y за остаооі 12 років !ЮГ0 06nИЛе'НІНЯ К}'ІКУ'РІУ~И на ~_

]tИ ще не МОЖJIа,-Raже ОЛЬ1Га М'ИJtиriвна. - А щOlЦО тp.a!ВOCroю і те<мпі;s росту вже .сwголні ба"lИмо, ЩО із А'е!І':ЯТИ CJOI)'IiВ НаІЙК,раще ВЄ1деоо6е К}"Кf1P)WIaміЩЄlВOго сорту «с!Іщ)иlнсыIta),' гібрид

зернови'х та три сил{)сних, ві\д- ТО!ВИТИ 4200 тонн раннього ,СИJlОРeAlонтоВ&Ні, 0lJlaK до JlИІХ не СУ. Проте заготіlSJlЮ еоковиrnго Вlfсrrачав 'l'j)awo:pitв. Дове~етl>CJI І корму затяrУIIJТЬ. д, Т".КО. ЗJбирати 6aaratro СО.'lО<МИ, проте зов- с. Гоголів. ~iM Ma~10 ВОЛ~КУ'Ш, ті..чыии МИ'Н. • •• _ C'roГО:КЛ'аІД. Підрахувавши СВОІ рєзерви, РеіЩова 6р,игада: Я. Гаижа, помічник БРИ;І'а\lJ.Ира, М. Ме"'ltничеико, ла'~кова, В. Ковбасинський, К(}'пГООПlни'к, М. Тищенко, від редакціі районної газети «Будівиик комунізму».

Дружна робота механІзаторІв Пє'ретвор.юючк в ЖИ'М'JI і~Іше-н­ Ня січневих ПЛ!!ІН)'ІІШ Ц,К mпрс 'ta цк KO'МIJapтiї Уlltра.іни, кол­ ГО<miИXи Н&ШОЇ a:prriJJi бarато вже зроОJМИ ІОНІ того, щоб о.цержаrrи по 50 цеН.l'не-рів зерна і по 3!}()

••• +

••

линках гібридизації в ЮШlЄlCеlllRЯ ПИJJХУ безnGOOpeДНЬ'О на ПРИ'Й1lочки кві'l'У.ЧИХ качанів. ДOlЯ цього

КО8!",Оro корму не ПОСПlШ~ЮТЬ'1 ПНJ10К 3 OДffi.j1( РОС'ЛRН попав на ДОС1 в УРіНlшеl Jаклцено ТІЛЬКИ ПРНЙМІІ"ІХИ качанів інших рОМИН. 50 ~HH еИIl?СУ, )(0'1 є в ДОС'І'аТ-'Через те, що 9 ПРИ]lодиих УМОку Pl3HQTpaв Я. вах пе1lенесенми пипку куltуРУД-

Дy~ )І,О'6рі }Je'ЗУЛЬТа'!И бyJВa!O'J'Ь ПРИ 06пилеRні хукуру~и C'lreці-

І

О

Q

8. Тка.ченко.

, • , • • , ,-, • ••

цеН11Неріjl зеЛЄІН~ї !(aJCИ КУrКWYД­

П ·ІД

ВИ,ООКОГО

бригаді на

JUIoymi

.

'К~.1И

84

не

М1iJСИ'ВУ

бе

'в • ка'ч аНI І

ПИ.10К

КУ:КУРУ)\'ЗИ

оое,чує1'ЬСЯ

К:УК'УРУі,~3И

В1 'ра'чаР.

1М!ІCtI'и

иого

за

1ДООомО<Гою

ВIlj)МВ-

,"

життнзцаТ'ilіМ'ь, кача'ні;в

ВНаІС;ІіДQК

у,6х

ff,ізarrорі,в ділка

кий».

6огдarн'uвсЬ<Коro

ращrooпу

Вони

ві'д­

«Богданівсь­

ведуть

_..-_--~_._._._._._.---._--_.-

ДО СТО.lУ

!

обробіток

КИЯН

3а отllilflA Ч&іС pa,цroco «ВеликомшерськиlЙ» ПОСИJIIІІВ продаж oJJ01Jlial державі. В кarазини КиG'В!a в!щравJМИ Л(}Нд.1д 2200 ЦЄJIТJЩI1в капусти, огірків, молодих БУРJlЮ'В, 1l0'pl0ВИ

і і

заготовляють

корми

для худоби, зз,вершують підго­

товку

до

збирання

ВЗЖiJIив'а робота

врожаю.

та.кОЖ ООIЮ­

еИlНяма<7l0ПРQДіУК'1'ИL8і1их земель.

ТОІРік

в

уроч'ищі

11>ЗКroрисl'И

« .\tишкіill»

розорали

50

гек­

тарів тarких yгilд.Ь, а тепер зно­ ВУ

працюють

овочі'в

1356. "опаеко ранню ка.ріІ'ОfIo1Ю. Ії до<ставили до столу КИКRaJМ 555 це HТIIe}Jtiв. Г. Черних,

ді,mа

розорюють малоп,род!ук­

ти:вні

землі

Та ЇllШО'Ї городньО'ї щюдук.ціі. П'.'Іан ItDодаж.у ранніх

1520 цеВ'ІІНеjU, а ~o )(am !ltОЖ'НОro )l,НЯ

а:гроном·економіот,

фото:

тут.

На

механізатори в

від­

урочищі «.\\;иш­

діна.

П'І~RЩVЄ

текст робко.ра П. Ку-

врожаи

'.

' .

КУКУ:J>}'\.'\ЗИ. не

.•

тtлЬІКИ

СІОРИ'Д'НОГО

.

на-

а ПlJЖЙ­

слриЙmIТ.1И-

цих ПIРIfЧИІН

ОБПИJJ&НВЯ ~JItУРУД,~И п(}чина­

ЮТЬ при маСОВIИ .t,JОЯВI на р~сли­

нах НИ'l'OК }ІЖе

качаНІВ. На цек чае

є пилок,

'ІОl\Іу

ЩО

султани

('волоть)зщвітають раніше, ніж

У качани.

Обпилення на:йк:раще

ниця :ІЩчанjв, що ~IШЛlilJtaє знач­ дити в ранкові ':'ОАІІНИ, після то­ ний нещобі]J Y1JO'.жаю. ЦМІІМ'У мож­ ГО, ак спа:де роса. В Це'Й час на на запо(}Ї1I'rn Д(Ца.ТlW'Ви!м ШТУЧНИ'М pooJlина.х наАбільще буваG пилку ООпИJIенн-ям і, таким ЧИ'Н{)](, ni\!{- і, «'Рі1І того, з равхувін найбільш вищиш врожай. ЖИ'l"I'6зJt&'1'НИЙ, а приlмочltИ кача­

Най6ільш

дoorУIFНItМ, пrpo:eтим нш наАбі'льmе

СПРИЙНЯ'l'Jlиві

ДО

і о<лночwсно на'mreнш трущоміст­ зanиJIЄНВJl. В період високих ден­ ким ClIIОІСООOOl ДОІдатковОІГО ООли­ НИ~ температур обпилення прово­ ЛЄlННЯ

КУКУIJ)}'\IJjЗИ

Є

С11РymуваН:ІІіЯ

дm'и

не реltо)(ендуєтье,я.

пилку 3 ~вitry:чИJX В()JlотеіЙ за ~oУ зв'Jl3КУ 'І тим, що рослини І )(f}·ГОЮ ві'J}ЬООКИ, .псу ПJ)!JI'JПlуmь It'f.КYJlудзи цві'І'}"І'Ь Нeclдночас.но,

: по вершках рОСJlИІІІ,В J)ЄЗУ'JlЬТа'l1i ТОЙ caJlИЙ масив КУКУ]Jrдзи треба І чО'гошrД()К рОЗНiOlCИТЬСЯ по МаіСИ- ООJIИлювати ~а-три ву і ПOn3tдав на квіту'чі качани. два-1'J}И дні.

Такий onосіб ,д'Oдаmооого oбnи­

ків».

Фот()

.

п"в'не.

кукурудзи утво.рюється Череі3'Зе.рпосівів,

И8ІС'ІННИlЦьких ПОСIВl'В Д . <{~ одаткове ()WlиЛЄ1Н,Jfjl,

L'PI'" т"го , в СliRreя, але и пошпшув кОГО ЯКlоСть. 1\' L.. . "

ПИJІО!К ШJ3ИiJК,О

ві,сть ::\0 з.wпиле:нIНЯ.

М,()<IЮf

БаNТО тепер турбот у меха­

с. Plyсаиі<в.

за

,

тому

.

ВІТРИ,

jlЩЖУ ('ух'у погоду в пе1ріод цві-

МУсій Юрчеll1tо. (тат,на.

І

'!'іннн

PIflВaB поле шоФер а!ВТОЦИІСтерни

ім.

.

,Бе.ll\1К!

"

заПИ.'1ення

,1(00-

М. Носо6nик,

.

ВІЮТЬ

за1l0СИТІ>СЯ

.

цюlOТЬ па 'Ср&Кторах «ВєдаРУIСЬ»'1

колгоспу

.

па~ає в ШЦf}стаlній кі'1ыксті •. А ки, ,ЯК це реIWМ~~I>СЯ д.'lЯ не-

зUcШчЄ'НО. Оргаllіоова,1Ю ЩЮХf))UllГЬ ЩІ po~a і в 11)}ООЇй (}ригаf\i. Значно переви,коную'l'Ь Н()J}МИ на DWкИJllле'lIlні меха:нізатори Iвwн MarpX}OЦiIJ і Да'lfИЛ{) f,улDi, які пра-

агроном

.JIкщо неМiliЄ об. "I:JМOГH ЦРОDelCtl'И "б'-

ку,куtPУІ;13И

і пи.'rОК У ПИEШl'И на ДIIЛJВЩl ГІ P~ЦH

ве<,1ИКИХ К'ількосll1ЯіХ 'о'бсипа61'Ь'СЯ вкшr.w~ ооооооом, то М'!\'\ .• 1'РО-

reImLpax _ивле:пнл ~JWlИ

Бюпере6шн{) достав.1fJOOрЦка

качан,и.

в" І JfЯ Ц "'ТІ ,н

на зе<М.1Ю, а ,на 'C'YC.JIДН1 рос.'ІИНИ п~-

врожаю

~авистоі иаG lI~'ИВлеНlН:Я її ГІНО'Ї1!iltою та Ї<mпими рі,NtИ!МIf Дf)б­

ривМlИ'. В

а ч~·

інощї не бyrва-є вітру

ОАиIl"l&rJIО' з між,РJII)QIIfМ ()ЩюШ1'JЮJ( поailвiв ВЄ'ЛlШе3'начення одержання

рOl6ки або в кульки і noriM 3alCиnають у ЛЛ'JllШКiУ, шийку якої

aJtЬ.HD .ВRГ~овленИN ЗiЩ)'1'OliУ У ВИМJIUCl Щllзаll0г0 xo~yca П'РИЛJaзи з рослини на рослину відбу- ДОІІ-Qбпил'юва.чем; вl<Н НarIЮвнюва~тьеЯ' за д.GПО1fОГОЮ вітру, запи- lється ПIІІІК()м. ~1fЙ при .'Іеге:ньлеИНIІ 'lat'lO sапе;t(И'ГЬ від випад- І ROМ)' ro>рушymанlJIlJ. ВІІІСШJаетьс;я на ItОJ!ИХ причин.

ЗИ З кача.вa1lИ иОJЮчнО ....вОС'кООІОЇ C'I1It'JЮc.ri 3 гектара.

ДJlЯ

пилGх збираюП> О!Юч&'l\Itу В ко-

paJIrocn «3сРIІ» заПllaJiУВ&В аl1К- цьоrо аrpoприйом),? Як ві)l,ОМО, за.в'IfЗY1JO'!'Ь !llaa>JIею. При g6пилеlllласти поиаJl. 2000 тонн. paHHLoro ДПЯ запнлеННJ[ і зав'язування на- 1fIi. пилок з IIl'лJl1lllItи через м-арлю СИilОСУ. Однак 3 ЗМ'61I~ею ССІ-. сінни КУJCУРУ)І.ЗИ необхідно, щоб С'1'р)'ШІувТЬіСJI на КJВil1'}'lЧі ка'чаUIІ.

с, ТребуХів, + +

по 69 центнерів зerpна з гектара, одержує від ШТJч.ного обпилення 'цОД3.'1'КОВО по 8-10 центнерів куКУРJА3И з rеИТ.1,а. ЧИМ же о~умовлене підвищенНЯ аРDжаifності від заСТО~)16iU1НЯ

.'Іе1ШSL ДOЦ1JlЬНO зас'lОіС'ОВУвати ва ООх гоепода~ьких П()іСЇ'В'&Х K}'R'Y- І

рази чеJ){':І

П. Нnючко, каіндищат сі.1ьськогос п ()даDСЬ­ ких

нау.к.


Четвер,

6УДІВНИК КОМУНІЗМУ

4 -,

ае

ее

.~

ее

І Ку .'1ьтурве

t

ее

................ ~ __ ....... ~~ ....... __ .......................

ее

ее

..... --. •••

ае

• .....

••

ее

ее

а

ЛЕДАРЯМ -

іb1l

араця

lJ учаениltи приііwли АО о.,,&ОГО виен()щ: виeryпи брига.ЦИ ма-

м.о&8ть щаС1'Я IIUIIIX Аиlа. Добра аlС1''' 8СIО.ІІ,ІІ лине

тимуть устх лише в тому lIa~i, я,кщо в&ни будУТЬ тісно пов'язані

Про 'l}'довиl уро.аА Лauи ТОІ1lхи МарІї,

ська бlб..lотека. Одну з кІмнат цього культосвlтнього закладу вІдведено АЛЯ антирелlгlАної пропагаНАИ.

ЦК КП У,краї'НИ, за N;tHy ЗУ:С1'рі'Ч уча'('IШКИ боРИГ3JДИ ДRIК.'ІCtмують:

В «КІмнаті атеїста. різнома­ нІтна наочна агІтація, 8 тому числІ плакати: «ВчеННIІ І. МІ­ чурІна про релlгllO., «Радянс ..кl штучнІ супутннкн ЗемлІ., «РадянськІ ЛЮАИ змlннлн ари­ роду., «Походження .11 ІОДНнн», «Розвиток тварииного свІту. та іншІ. До послуг аlдвlАува­ '11 в-лІтература на антирелІгІй­ нІ темн. Часто в «Кімнаті атеїста. вlдбуваlOТЬСЯ бесіДИ. Не т"

на'сту.пни'х з'ї":щів партії.

Аавно

з місце'вWtI ЖJmям, з за1!давнSlМИ, Що збаrа.. уе наш араА. Jl'КI вирішують J('OЛJ'OCnники . Шаily'lO'{ипе. редовиків, самоTalК і ЗJЮбили. Червоною НJlТ- І ,1j,я.'1Ьні артисти гаю.б1l'ЯТЬ ле.да-

рішень

січне:ви'х

П-ЛЄ'Н}'Імів

В ист У п а є агіткультбригада Д!К ІШРС і І'

TaKIfX

І

пе~

,на:м ,на л().1'mx»,

МаАстрlв сталих YPO.IКaTB, БригаАНрів,

І

лаикових

.не ПI)ВИННО

але

бути.

й

Tl)!tIy

Ще н Д081ДКУ .КУС" має, Що хаороба допікає ... ПРО.ВЛЯlOть всІ турботу:

І

А СоловеА у садочку

виступав

Тут записаио у ' ній..

Боііовупрограму ДІИ. (і30.'lО'Га ,книга» - JЮС1'аН'О'Ва

. П ЦК КПРС Ч еlЧіневого лен}'l~ · ' . лее!:. ни IfР"Гащи ЧИ1'ають .ху.дож:ньо

о.фОJ)'М:feні С'Горimtп. На КО)f,1І;IЙ-

,

за в.щанон я,

поcraВ.1е"І

.

лять

на'гол()С на ЦифрІ

О

«5 »-

иОі'О

і

колиш-

богослов'я

драматичного гуртка ДраматнчннА rYPToK у нашо­ му клубі створениА не так дав­ но. Більшість його учасннкlа­

комсомольці

і

МОЛОДІ..

серед

них: В. СкоробагатlоКО, П. Май­ 'Іук, І.

Миронець,

ренко,

О.

Кааша,

І.

С.

Понома­

БУРАа,

сестри Леоненки.

Д.ІІя nO'lanty .I.paмrypTк.iaцi niAroтyвa.t1l сБезтu8ННУ. То­ бlлеанча, яку показаoll" у себе в CeJIl та на сценІ _убу с • .Бor.,­ данlака. На 'ІЄрзl-обмhfна .и­ стааа а с. Бобрих. Зараз

rOTYIOTb

самодіяльні нову

артисти

постановку.

С. ГVЗІЯ, секретар KOMcoМOnЬICIIKoї організаціІ .

більше .

роботу.

в 6риrЗtд.И,

'lІиll фіtЛьм, лекці'я , доповідь, JlаОЧ на агіта,ція-все під,"~ядкова, не од/ній меті. Чимало повчалыlгоo в діЯJlЬНОС' ті Рож'Нівс~ого клубу. Дещо по-

...

сімей.

З а,від;уюч а

бібJDi<УГекою

Про

-

нову

книгу,-сказала

ліпшилась робота в РусаніВСbll«>'

му, Б0гданівському та Гоголіовсь,

Відомо, що ОДН.IIJМ з умов огля·

ду є підготовка культосвітніх за·

кладів до зими . А з цим не всю· ди гаг':lЗД. Знову згадаємо Пухі8ку. Просто дивно, як бюро па,р· тійної оргcwiзації, пра:вл. і.ffНЯ кол· госпу і сіЛЬВIfКОН1КОМ МНlря,ться З таК'Им CTa'llOM КУ.lьтосвітнього за­ кладу? Або як мифЯ'Ться у KIJI1IIжичах, ~раси.тівці. Мокреці? А скі.!JЬКИ було роз.мов про клуб

Навіть знищнтн з корІнним:

і ложі заЛОВІІШЛИ КОЛГОClIІІ'IІІКИ

семінару про нове у Плоаківсько- с. ВИ'ryро~вщнна, окіЛЬКИ Жl3нача. му, КняжlІЦЬКОМУ, Kpacн..rriBcbKO· лОСЯ C1lpOlКЇ'B ЗЗlВePшення Iiorо ре­

'тересом ДIМlIfЛИСЬ п'єсу О. КорБо иема для них а нас місць: ніЙЧ'Ука «Над Дніпром». Хто не робить-тоіі не їсть. Н

сдіД. ддя користі спра ..и, opf1alНi· підг<УГоВ'Кою приміщень ваЖJ1ИJIШМ

Щоб і дух їхній ие ,пах В наших селах І містах

В Д •

за'відуючий

Ві,нНlЩЬSЮГО рай<mу, які з іІІ'

УАіQNЩЬ,

б

Ваколюк

rt -_._._._._._._._.-..-.- •

с . РУСЗінів.

перед/ньому

НIUtЯ aPТI.'1

К.1'У о·м .

В.

кому клубах. А як в і,нщих? Ні· чого цjкa' Boгo lІе почули учаСIlИЮІ

М.

П.lа1I i-<ге.1ЯТ-

«Комунар» Г. А.

(сврава)

К остенчук.

і

10.

клубах. Чи не моиту? Змін же ніякнх. Поряд з

з'ува'Ги

допомогу

шефську

Стосується це

а

доярока

(Фотохрооік.а РАТАУ). фото

му, Пухівському

щих юуЛ'ьтосвітніх отаючНlМ?

а фото: лід час слектак.1Ю.

На

сі.1Ь.:ЬКИМ

Ко.1ГООО ім . Ста_lіllа,

Копита.

кра-

за,кладів

lІе

є також завез6Н'ІІЯ палива

ві'Д-і му . Часу до

.1ІofIше клубів ,

огляду

підведеиня

на 311-

пімумкі.в

МtЛИШИ.1ОСЬ

неба,гагго.

11 бі6лі.отек. Адже у Пухівці ні- Сп,рав чимало . УчаОIlИ,КИ семlна.ру

'!ПІМ . похвали11НСЯ: не лише заві· .lуючом'У клубом. ЧИ1'ачами біблі· атеКIІ тут € .1Ише 60 проЦ,еllтів сі·

ДОМОВИ.1и.сь, що докладуть всіх ЗУСИЛЬ ДЛЯ да.1ЬШОГО пі,диесен.tIя рівня ку.lьтосвіТIlЬОЇ роботи на

мей. А

селі.

у

cyci.liB-РОЖlllівців-не-

•••

ДНВІТЬСН ТЕJl.ЕПЕРЕДА ЧІ 6 ЛИПНЯ Четвер:

11.00-«Новини

1.10--те.1€'візіЙниЙ

дня.;

ЖУ-РІІЗЛ

«Ате­

їсТ»: 18.00~передача для дітей «Де веАмеднк?"; 18.15-«Новнни дня»; 18.25-назустріч ХХІІ з'їзду КПРС і ХХІІ з'їз.щу КП У,к,раї1НИ. «Ваша думка, тоаариші телегля­ дачІ?». (Репортаж з Виста,вки проектів стз,нц,j,А метро другої чер· ги);

естрадна

19.00 -

ВlІстава.

(Москва) .

7 ЛИПНЯ П'ятннця: 11.45 «Буревісник розправляє KpHn». Кінонарне; 12.00-рenортаж

раДЯНСЬКQЇ (Передача К. а

ве~их.

Перша вистава

веде

Світлова газета, науково·шJlПУЛ:ЯР-

ЦЬОГО ВЕЧОРА в залі Ві кmщшюго МУЗИЧНО·Дора·

І це ціДIIСОМ реаЛЬRО!-IВИ­

-о-

цілеспрямовано

не ви,конаllНЯ 8ЗЯ:rнх зобов'язань.

rE'lltTapiB f1ГЬДЬ.

прИіС'В'ячуючи

КЗіРтотеКИ

Вище ми згадали Берsи'UlО. Це

.11!j)1II1-

цію КОJll\КіТ.lliВУ відділка на усліШ· я сама, ІІаОЧ'llа а.гітація.

К}'1ІЖи~нес)'I'fКИ, ПО 430. це1l'l'Jlер.;1В : МО.'ІОка j 75 Це'Нтиерів м' жа на

:Іанки М. Тооі.хи, ім такі рцки:

у культ-

як

ла:нки, до 1'ваРИhJ!икі... КOJIИ ж т. Теплюк, - КОдГOOnНИЮІ знаюrь ЯlКIfЙСЬ з.ахід проводиться у Кілубі, БУIК~аЛЬ11О на .1ІІруги.й день. П;ро він теж СI)РЯjмоваllЯЙ на мобіліза- це ІНформують наші дr>узі'Ч1ИТачі,

тут

~оООв'~я:

В пiдlвeрдження DЇJВ говорить про еЛ3Jвні діла ~єi 3 нашJl1X :кращих дояJ)O'К М. ПИЛЬТИИ, пе­ pe~oi <СІвинархи К. ЛWI овчemro ,

Вllкл.tкав

Центр її перенесено

центнері'В кyut.УР'у\'\зИ, 22-00РНО­ ВІIJX, 185 - Мtpl'OПЛЇ, 40-фрYR­ тів, мати по 110 яєць IМI't !J(.ожно-ї

гукує ().:\ин з

складеІІі

огляд

так,

года І Grшраючись на актив, за дом організаціі літератYlРКИХ ве­ допомогою ради к"lубу він цік.аво чорів тваРIШІIІ:ИlМ .

зібрати 3 кожнО<1'(} гектара по 50

1ОО -

одие:

щоб було

не послат,ися 3ІlЮву ка клуб с. По- т. ТеПЛJ()l{ Н. iJ)03.'Пові.'1а про re. греби. Gкі.1ЬЮI творчої і:иідіа:NIJВIИ ЩО ' аютН8НИМИ ЧlІтачами книги е ВИЯВЛЯЄ йОГО за,ві:д:уючий І. Не· всі тваринНJm<И, подіJШлась досві.

на "JtИІХ М . С. ХРУЩ&В

Сl'3ліна,

у Рожнах, Бе,рвиці та ряді І,нших сіл. До речі, ЯІК ВПЯ'ВНiJЮCIt JIJЗ семі,нз'рі, не в усіх бібліотеках

за поаТOjреllНЯ, але ми не можемо

3аJt1J!нка.врівшrrmeя. Дат йде м&ва П'J}'O наш ко<лгОО1

ім.

закладів. На ceMiaн·al»i !!іРо,водились оглядові допов.іді, і.нфQpмаціі З місць. і всі вони СВЇl!l.чать про

CНl.!J, rrра'l'неlfНЯ зустріти з'ЇЗдИ ~аселelfJfЙ пункт, в якому роз. партії дадьшкм поліпшенням ташована бркrада колгоспу ім . культурного обслуговування тру- І·го ТраВJI:Я. МОЖJUlВостей мен­ дitmНlКiB села. ше, ніж, скажімо, у ПУХівці, а Хоч дехто і з.робить нам докі,р цікавого і повчально1'О набагато

зо6оБ'нза:н:ня ТР'~I8НИJtїtВ села по вwpoщенвю «lItOlЮлеви IJО.Н». ПРИСУ1'Ні 'I/}'1О'ТЬ '3'На.Йо!fl імЄ'На: Є. О. Долинюк, Г. М, Л3lдa'Ні, С . д. ВИ'Ш'І3ІК, М. Х. СQ.вчен'ltО... Це

ма'яки,

справ

мзmчного театру пану.вало осоБЛИlВе пожва.вJJення . ПаIР'reiР

ШО!tlу лі~НеіСе'Нню сі'1ЬСь.кОО'о госГОІС'П1ІИlКЗ!М

чимало

CJІІД давати по заслугам, Щоб оце погане зілля

._

пЄtJ)eД Ращлжькою УКр.8ї,ною, ])06-

~

забаром читач буде в кожній КОЛГOOllніif сШ'ї. Зокрема, і По· греБСЬІКій бібліотеці слід добре ло·

І лив

ТЕАТР ЗАПОВНИЛИ колгоопники

.

цифрина,~реелetНь п3J)'l1l1 ло да_1Ь-

ІІ()І;(аретва. 8etдучі ЩIJГЗДУЮТЬК0:.1-.

лекцІєю

...................... .................... ........................ -

ЧерroвиН семінар з.авіщуючих клубами і бі6ліo:reкаіМи. ЯЮlй від· бувся У CeMIiIIOJtкaX, був l1JP1~я-

освіт:ні,х праці'Вниюв /ІОВ нА

К. ДАВИДОВ.

П: , . ИК01lа1lН «M~P'llIY .Ь,1 С'х.ва.1(>Н1IЯ КО.1ГОСПНИIК'l'В 8еідУ1{'.1Я В. _Л. tJl1 КЗіЮУТЬ: БРlfГа,д КОМ}"НІС'І'ИЧ'НОІ П'\>аЦІ» О:\И11 Д _ 3 ве.;tyЧИ'Х ПОВЦONJLЯЄ: a~MOJДaM, ледаЦlOгам

А зараз, Арузі, не просту Р03горнем книгу-Золоrу,

з

ТРУДІІЩИМН

~

чен,иА ходу ОГ.'1яду к,УЛЬТОСВl11Н'ЇХ п'раuювати,

Е. Дулуман.

ІІ

Лежить собі в холодочку. П'

перед

нlАкандндат

11

Вчасио аиАти на роботу

І

всІх чесних рядовнх.

небагз.'То,

Всім. говорнть, ШО він хвориil,

. я.ка І

заю'н'чу-єть'Слтаl!tЮlИ рJЦКами: Щиро, АрузІ, ми аlтаєм

6ра;кор06і'в,

у артілі Анатолій

ПочинаЄ'І'ЬІС'.я наш ВИCllУіІІ ліс-І

«r арно

рі'в,

п'ЯНИЦЬ і Х1улЮ'аl~iB . Іх, праща,

..........-.....

Попереду ще

кlвс"киА. розташувuаСIІ сl ....-

С."річки 1'РУА-' Гepotчва

~

На другому поверсІ Буднику культури радгоспу «Семнпол­

Ми npoc.Iавимо пlCIUIМИ

агі-rКУЛЬ16Dнraди, 8С.і

конання

рону.

1961

............. -..... .... ....-............. _ ..............................._ ••_ ....-0..................-'

ее

а

атеїста

ГАНЬБА

ОЛИ у вас обroворювааи про-

гра:му П'J)O'ХОДИТЬ 6Q.РОТьба за ви-

ее

Кімната

ПЕРЕДОВИКАМ- ШАНА,

ІСою через вею оро-

ее

nИ"НR

Іде огляд "ультосвітніх за"ладів j

.нтт.

- ............._ ••_ ............ ...............................................

К граму

ее

6

ее

про

Чапек-«Казка

ее

ее

••

відкриrrтя

ВИС11авки у ЛООдOlНі. з Лондона); 18.00 -

ее

ее

аа

.. ......

вро прннцесу ее

••

••

ПЕРЕКОНЛИВО, ПОВЧАЛЬНО! РАЗ міжо.бла~и·й се· На Ц.ЕFI М1наІР Meтoд'IIcгm раIIЮН!IШХ

руд.зово-да,., «Куточкн дogpк.и.,. . СеРlозне

значения надаЕТЬ-

ба

По.-1биі КУ1КИ можиа і тре· органіЗУlати і в нашому

біб.1іO'reJ< Киівсb1WЇ і Чt~J)!fkі,в , ської областей відбувся у Ко· рооському раіюні сусідньої з на:ми Чеllliі'ГЇВСbl<ОЇ області. Ба·

с!! атеіC1'И'lиіА пропамндL ми Biдaiдanк 6 ~6ni<n't!K і всюди ба'lИЛИ «I(yroqKH ате1ста.. 3 Ееликим іиrepгСDМ 03Н8·Ао-

рaflOні: у Сewипо.тdВСіОКИі сі.1Ь· СЬЮЙ бібліоreці прнсвя.чениЙ М. О. щорсу, у жердїJlcы(й-відомій артнсщі М. К. ЗЗtНЬ-

.щува'IШІЯ, побачил,и там учаC'llИ-

ботою. В райоиніА

варто мати КУТКИ

гато хорошого, в.apтoro наелі-

ки семі.наIРУ... Де б ми не буди: в ра itolfllї й ЧИ

В

всюди

сі ,lЬСЬКИХ

зв'язок

БСБліorrека'х-

відо6ражено їх ';сний

3

КОЛГООПНIfIМ виро6нJlu"

твОм. Це «Кутки доовіду:., в яких

ціаліCТll"Ч'Нi

пере,дрв.ого вміщені со-

зобов 'Rзан.н я

113

третіА рік семкріЧJКИ і дані про хід іх В'I\1КОJIIЗfИIНя, сте.нди с.мая·

кам множитись і зростarrи», бі бліO'ТeЧll і плахarrи, JШНЖIКО'

ві вист.авки, рекомеНJl,aWlЙНІі опи·

0К1І лі1'ератури. Тут же пallКН з матеріалами про neрЄ\lt08И!Й досвід колrocniв, бригад, ланок. тваринннків свого раЙО· ну. ці Nатєріали узаrальнює

відділ пропаганди і агітац.іі раАкому КП УlЦJаіНИ і разОМ з райбі6лї<УГекою РОВМllОж!уЄ IWI ротаторі та розсlМає в усі сільські бібліотеки. Зacлyro·

Р удня. с. К :::============~,:",~в~у~ю~т~ь~у~в~ant~_::«~УТ~О::::ЧКИ кукусСТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМЬ _

мКJtНСЯ МИ З краєзнаJNОЮ

ро.

бібліотеці

I~ І у НtllUІІХ сусlдlІІ

1

fфнвфтає yBaГty C'NЩП. «Радян·

ська

K~:t. На ньому

матеріали історнчиoro МИКУЛОго і сучасного раАону, імен·а

людей TPYДOВtOї

CJlа'ви, реко-

мендаціirниА СПИСОК тати про іCТQ»ію

«Що чи· нашoro

краю», порт.рети видатнпх зем ля:ків .

За ініціаrrиВtOю бібліоТЕКИ в

раЙO!NlОNУ цeн1'P~ орга:lfliзoвaкo меморіалb1llИЙ музей, !JIЖОВЯ' creниА ~воmouіоJrePУ-Н8iPQДОВОЛЬ1UO, першому В'Rна.х.ідиику pealКTII'ВHOГO двиГtyна Кибаль-

чичу. В ШабалінівськіА сі.1ЬськіА бі6лiA:mці є ме.моріальнlІ'Й кyroк. присвячеинЛ першій росіАсыкйй жі1lЦІ-вче.ному xiM~ Поповій. Ведуться к.а,ртот~ки

-

.

краєзкаечOl mтератури.

ковецьхіА, в іншlltх бібліoreках

лро repoїB

rJЮмадянської, Вe.nикої Вітч·НІЗ· КЯllЮі воєн, зачинателіВ КМroaJнorо ,руху тощо.

ПИТЗlНlНЯ охопленя' я

ко.иоі

сім'ї

коропці

К!ШГQю

майже

виріwllJl'Н. В усіх бібліотеках є ~а'РТОТеки сімей, залучено читачам'и 80-90 процентіВ. В нашому ж районі, .н.а жаль, більшість бі6ліотек ще , не закінчнли склада:н'ня кз,prroтeк, не кажучи вже про OXOMet\1НВi

книrоюкoлrocmниЮ18 і ро6і11П{-

ків paдrocni:в. Багато перекОНЛИ8ОГо і поВ, чатaюrо бачили ми у сусідів. За.раз, н.anepeдOiдlllї з'їздіа пЗІР' тіі, у вирішальні д'и.і ог.'1'ЯllLУ культоові1Ul:iх закл.ЗідЇв нашим біблі01'e'lННN п,раціввЮ<a.N слі~ 81UroptlCTaTH цінНКЙ ДOCВЇ\lt КО· ропських бі~отек. Т, Золотуха,

учасниця семінару.

Солімананську». (Перед,ача для дітей): 19.00-наЗУc:J'iPіч ХХІІ з'їз­ ду КПРС і ХХІ! з'їз.ду КП Ук ­ ра,ЇIН·И. «І(омсомольськиіі телеві­ зійннй пост СП08ішає.. Передач,а для мо:юдї; 19.ЗО-сДах •• Італій· ський художній філь\&; 21.05-рі­ шення січневих Плеиумів ЦК КПРС і цк КП УкраіНИ-оу .жи г· тя. «Школа передового досвіду в сІлІоСЬКОМУ господарстаІ»; 21.45~обителям шахів . 8 ЛИПНЯ Субота: 10.00-«НОВНІІ" ДІІЯ»; 10.10-«Роаесник вІку •• Новий ху­ дожній фі'льм; 18.00-«Дош. Бер­ лІнІ». Телевізі,й'Ний фільм Німець· кої ДемокраТИЧIІОЇ Рeonу6л,іки; 18.20 - «ВечірнІ розмови • • Пере­ дача Д.1Я молоді; 18.40-сКашкет капітана ЛаАманlса.. ТелевізіІІ· иной фільм: 19.00-СПОРТJlвна пере· дача . В антрак';-«Новнни дня»; 20.45-«Ровесннк віку •. ХУДОЖJИііі фільм .

Т. 8. о. редактора

М. ІВАНИЦЬКИА. Драгомарецька Га'lІ'на Олександ, рівна, !!ка ЖJtВe в с. КlняtЖИч,і, порушує

CdliPaDy

'п;ро

РОЗіЛучення

з €рмолаєвнм Василем Стenа,ко­ внчем, m<ий живе в м. Бров.ари, вул . .Б. Хмe.nьН'ІЩЬКОГО, 22. GnР3JВа слухатltме"ГЬОЯ в Н'зрсу­ ді

БраваlРського ,раАОНІу.

Орєхова Парасковія Нефодіівна, яка жнве на ст. Бобрих, порушує сп!р8ВУ вро розлучення з Орехо­

І вим

Іваном І ва:новичем, якнй жи­

ве у м . Хвастовичі, Калузької об­ ласті .

Gnраl8а слу"аТИМе'гЬG1ІВ нар' суді Х8аСТ08нчівського району. Андрух Андрій АидріЙОВ. ИЧ, я·киЙ жJtlВe В с. Заворнчі, порушує C1JI»a ву npo ро3JIУЧекия з Андрух Раї­ сою ГРВГQpі8'JfOЮ, яка живе Т8:М же.

Справа с.луха.тиwеТЬСА в ді Брова.рського району.

flap.cy·

opraH БР08арского райкома КП УкраинЬІ н раАсовета депутатов трудящихся. Гор. Бровары' КиевскоА области. Адреса peдaкu.ii: м. Броаари, Киівcwc:оІ області. вул. КвІаськ.а, НІ 158.

-·--------------------------~6~--~~------~~рО&8рСЬка р8Й08иа друкарня обласного

упрамWJНя культури.

Зам .

2945-3309.

81 номер 1961 рік  

81 номер 1961 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you