Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ KPAlН, вДН4.FtТЕСЯ!

СТЯХАНОВ(UЬ районноrо КОІітету Rомуніетичноі партіі Украіни та районноі Ради депутатів трудящих RиівеЬКОі оБJIаеті

OpraH EpoBapeLKoro

д оку.мент 3 липн;\ в

«Правде» опубліковапостанову Центрального Ко-

но

мітету Комуністичної партії Радянського Союзу «Про подолан-

ЗдІйснюючи рІшенн& ХХ з''ізду КПРС, радянський

Рік видання ХІХ

ваєтьс&

П'ЯТНИЦЯ

країни.

ЛИПНЯ

Ціна

15

видатних

успіхів. в усіх

господарського і

Радянські

наnколо

р.

1956

нових

подітичного,

6

люди

Комуністичноі

ще

галуз&х

ку дьтурного

тісніше

шитт&

згуртувались

партії і виявл&ють

високу

творчу активність у боротьбі за виконання завдань, поставлених ХХ з'їздом.

коп.

велuкого

вогу ІЇ ОЗJ10блення. Реакційні кола США і деяких інших капіталістичних держав явно занепоltоєні зростанням впливу ідей соціалізму, активною і послідов-

народ пІд керІвництвом Rомуніетичної партії доби­

81 (1374)

значення

Історuчного

ний результат. ~e разом з ти~ І логікою БОРОТ~Би. нашого народу є міцною гараНТІЄЮ того, щоо в умовах каштаЛІСТИЧНОГО ото­

повністю відновити принципи радянського соціалістичного

де­

ніколи надалі в нашііі: партії і КРаіН! не могли виникнути

чення. Історичний

на-

явища, подібні до культу особ~, щоб надалі керівництво партією

що ~ci труднощі і перешкоди на шляху соціалістичного будів-

родів за пом'якшення міжнарод-

і країною здійснювалось· колек-

ництва були переборені. Завдяки люцій ної соціалістичної

значення, дано яскраву картину того могутнього піднесення твор-

ної напруженості, справи миру.

зміцнення

тивно, на основі проведення марксистсько-ленінської політи-

героїЧ'ним зусиллям радянського народу і Комуністичної партії

ності;

чої ІНІЦІативи і революційної енергії, яке викликане історич-

В постанові ЦК КПРС вказується, що останнім часом в

ки, при активнііі: творчій участі мільйонів трудящих.

наша країна зробила гігаитсь­ ЕИЙ стрибок у своєму економіч­

комуністів і найширші маси тру­

ними рішеннями ХХ з'їзду КПРС В рядах нашої партії і всього радянського народу, в рядах братніх комуністичних і робіт-

буржуазній пресі розгорнуто широку наклепницьку антирадянську кампанію, приводом для якої реакційні кола намагаються ВИ-

Мільйони людей, як у нашш ному і культурному розвитк.у, здійснення завдань шостого п'я­ країні, так і за рубежем, вивча- стала могутньою соціалістичною тирічного плану, всемірно роз­ ючи постанову ЦК КПРС, знай- державою. Всесвітньоісторичні виваючи для цього творчу ІНІ­ дуть у ній вичерпне пояснення успіхи соціалізму в Радянському ціативу й енергію мас-справж­

систсько-ленінського аналізу най-

з

нення і поширення культу осо-

ня культу особи і його наслідків». У цьому документі, що має

В@.lике

політичне

ничих партій.

і теоретичне

ною

боротьбою

raиролюбних

за

На основі марк- користати деякі факти, зв'язані засудженим

Комуністичною

досвід

свідчить,

нінської генеральної лінії пар­

і внутрішнього життя, діяльності том особи и. В. Сталіна. Вороги ведені і проводяться Itoмуністич-

етапі ЦК соціалізму, організуючи цю кам- ною партією,

КПРС в цій постанові дає ясні панію, всіляко намагаються ос-

Сила і життєвість радянсько­

її Центральним го соціалістичного

ладу,

його

Комітетом для подолання культу

перевага над буржуазним ладом

доведені

відповіді на питання, що вису-

лабити притягальну силу рішень

особи і його наслідків.

ваються

зу-

ХХ з'їзду партії, відвернути ува-

ральний Комітет КПРС дав гли-

темпами економічного і культур­

силля партії і народу на Р03В'Я-

гу. робітничого класу і його пар-

бокий аналіз

ного розвитку нашої країни. Ра­

життш{,

спрямовує

як.

Цент-

об'єктивних

небаченими

в історіі

зання головних завдань, намі- тій від головних питань, висучених ХХ з'їздом КПРС. нутих з'їздом, вдаються до всі-

умов, в яких набрав поширення дянськиИ: лад привів у рух не­ культ особи, так і суб'єктивних виЧ'ерпні сили в народних масах,

«Центрапьний Комітет КПРС з задовопенням відзначає, говориться в постанові цк КПРС,

ляк их викрутів і хитрувань, щоб перекрутити політику КомунїС'гичної партії, кинути тінь

факторів, зв'язаних з особистими якостями Сталіна, на негативний характер яких вказував

з.алучив мільйони людей до бо­ ротьби за соціалізм. Радянське суспільство сильне свідомістю

історичного ХХ

на великі ідеї марксизму-ленініз-

ще В. І. Ленін.

мас.

з'ЇЗIlУ Комуністичної партії Рад .... кого Союзу зустріпи ціпко-

му, підірвати довір'я трудящих до першої в світі країни соціалізму СРСР, внести замішання в ряди міжнародного комуністичного і робітничого руху. Ідеологи буржуазії, пускаючи

З великим заДОВО.'Іенням радянські люди читають у поста-

творчою працею героїчного робіт­ ничого класу, колгоспного c~­ лянства, народної інтелігенції. Саме цим пояснює'гься, що ра­ дянський лад з честю вийшов б з наитяжчих випро увань як

що рішення

-

вите схвапення і гарячу підтримку всієі нашої партії, всього радннського наРОАУ, братніх комуністичних і робітничих партій, ТРУАЯЩИХ вепикої співдруж-

в ХІ·Д різні наклепницькі вигад-

туції Радянського Сою.зу, до кінця

виправити

порушення

рево­

закон­

мобілізувати наші кадри, всіх дящих на боротьбу за практичне

причин, що привели до вини&- Союзі знаменували торжество ле­ ніх творців історії.

важливіших явищ міжнародного партією Радянського Союзу куль- би, схвалять ті заходи, які пр{)- тії.

партії на сучасному

мок.ратизму, виражені в Консти­

нові: «ХХ з'їзд партії і вся політика Центрального Комітету після смерті Ста.'Ііна яскраво свідчать про те, що всередині Центрального KOMiTe'l'Y партії

Иого

доля

визначається

8

мирного, так і воєнного часу.

Постанова ЦК КПРС «Про по­ долання культу особи і його нас­ лідків» :має велике міжнародне значення. В цьому ,!І;окументі показано, який широкий відгук і схвалення в усіх братніх ко­ муністичних і робітничих пар­

тіях знайшли істориЧ'Ні рішення ХХ з'їзду КПРС. В ньому відзна­ чається також, що братні пар­ тії

вчасно

ворогів

розпізнають

соціалізму,

маневри

які намага­

ються внести замішання в ряди комуністичного та робітниqого руху, і дають їм гід­ міжнародного

ну відсіч. Тепер, коли незмірно зросла сила соціалізму, який став світовою системою,

коли виявляєть-

ся своєрідність шляхів до соціалізку

в

.

РІЗНИХ

країнах,­

ності соціапістичних країн, міпь- ки з приводу культу особи, на- було ленінське ядро керівників, Тепер Центральний Комітет, марксистськ.і партії робітничого йонів ПЮАей У капітапістичних магаються приховати той фаК1', які правильно розуміли назрілі вся наша партія зосереджують класу повинні, природно, збері­

і копоніапьних країнах. Це і що йдеться про пройдении етап потреби в галузі як внутрішньої, головні ЗУСИ.'ІЛЯ на перетворенні гати і зміцнювати свою ідейну зрозуміпо, бо ХХ з'їзд партії, у житті Радянської країни. Але так і зовнішньої політики... Ле- в життя рішень ХХ з'їзду КПРС, єдність та інтернаціональну бра­ який знаменує собою новий етап їм не вдасться перекрути'гл нінське ядро Центрального Комі- в яких дано розгорнуту програ- терськ.у солідарність в боротьбі

у творчому розвитку марксизму-

правду, фальсифікувати історію!

1'ету зразу ж після смерті Сталі-

му дальшого зміцнення радянсь-

проти з.агрози нової війни, про­

пенінізму, дав гпибокий анапіз Всьому світові відомо, з якою на стало на шлях рішучої бо- кого ладу, розвитку економіltи ти антинародних сил монополі­ сучасного міжнародного і внут- наполегливістю і рішучістю ротьби з культом особи та його і культури, неухильного підне- стичного капіталу, які нама­ рішнього становища, озброїв КО-І Комуністична партія і Радянсь- тяжкими наслідItaми». Позитив- сення добробуту трудящих, все- гаються придушити всі рево­ муністичну партію, весь раАЯН- кий уряд ліквідують наслідки ні результати цієї боротьби б.'Іа- мірного розвитку соціалістичної люційні і прогресивні рухи. ський народ вепичним ппаном культу особи, успішно здійсню- готворно позначаються на всій демократії. На це спрямовані Зокрема, так.і факти, як асигну­

дапьшої боротьби

за побудову ють нові завдання

в інтересах багатогранній творчій

комунізму, відкрив нові перспек- зміцнення миру, побудови кому- сті нашого народу.

діяльн()- здійснювані

партією і урядом вання

заходи по розширенню

прав

і сум на

сенатом

підривну

США великих діяльність В

тиви дпя об'єднаних дій усіх нізму, в інтересах широких наВороги СОЦІаЛІЗМУ твердять, компетенції союзних республік, країнах соцімізму, мерзенна партій робітничого кпасу за віА- родних мас. ніби культ особи Сталіна пород- строгому додержанню закон- провокація імперіалістичних

вернення загрози нової

за інтереси трудящих».

війни,

Центральний

Комітет

у своїй постанові

КПРС жений не певними істориЧ'ними ності, перебудові системи П.'Іану- агентів у Познані,

підкресдює,

Після ХХ з'їзду партії минув що в критиці культу особи пар- умовами, які вже відійшли в ми- місць,

невеликий строк. Але вже за цей тія виходить з принципів марк-

мроткий час велика життєва ~ила його рішень знайшла свій конкретний вияв у нових успіхах радянського народу на всіх

ділянках комуністичного

сизму-ленінізму, з положень марксистсько-ленінської теорії про родь народних мас, партій і окремих осіб в історії. Як відо-

будів- мо, на ХХ з'їзді КПРС питання

ництва. Радянські люди ще тіс- про культ особи і його наслідки ніше згуртувались навколо Ко- будо глибоко розглянуте. муністичної партії, свого випvоСмілива і принципіальна крибуваного вождя. Вони сповнені тик.а к.У.'Іьту особи, розгорнута рішимості

і далі

напол.еглино

проводити В життя мудру ленінську політику партії, політику дальшого зміцнення могутності соціалістичної Батьківщини, по.'Іітику миру і співробітництва з усіма країнами.

Рішення

ХХ

з'їзду

З

ініціативи

Центрмьного

Комі-

1'ету, була підтримана всією нашою партією, всім радянським народом. Вона є новим яскраВЮI свідченням сиди і міцності нашої партії і радянського соціалі-

КПРС етичного ладу.

успіхи нашої партії і радянсько- мужньо могла

нуле, а самою радянською систе-

Великий, важкий і славниіі зації:

шлях пройшла наша Батьківщина під керівництвом Комуністичної партії. Вона була першою в СВІТІ країною, що прокладалз .. ·1·" людству шлях до СОЦІа.ТIІЗМУ. и ДОВОДИ.'ІОСЬ переборювати вікову економічну, культурну і тсхнічну відсталість, будувати соціалізм в уховах запеклої боротьби проти класових ворогів . _

тільки родної імперіалістичної

всього

сві­

країн висунута з'їздом програма боротьби за зміцнення миру, за ситтєві інтереси народів була зустрінута одностайним схвален­

ням і викликала велике підне­ сення, то в 'габорі ворогів робіт­ ничого класу вона ПОРОі\ила три-

рії, творця всіх матеріальних і

духовних багатств людства, про вирішальну роль марксистської партії в революційній боротьбі за перетворення суспільства, за перемогу к.омунізму; наполегливо

продовжувати

реакції. ральним Комітетом партії роботу

б

8

народ, оз роєнии ІСТОРИЧ'НИМИ РІ-

шеннЮlИ ХХ з'їзду КПРС, згур­ тований навколо Комуністичної партії, твердо і впевнено йде вперед. У тісному єднанні з Ра­ дянсь:к.им Союзом під прапором соціалізму, натхнені марксистсь­ ко-ленінським ученням, будують

інтереси народу, к.ористуєтия йогобезмежною піДТРИМК9Ю. Партія вважала, що коли виступ проти культу особи Сталіна і викличе деякі тимчасові труднощі, то в перспективі, з точки

капіталістичному оточенні, під постlИНОЮ загрозою імперіалі­ стичної агресії. Складна міжна­ родна і внутрішня обстановка вимагала залізної дисципліни, найсуворішої централізації ке­

верху до низу, леніисЬІ~ИХ прин.­

ва, по додержл.нню норм партій­

зору корінних

інтересів і кін-

рівництва. В цих умовах доводи­

ного життя,

ва до комунізму.

цевих цілей робітничого КJIacy, він і\3СТЬ величезщ позитив-

лось Й'l'И на деякі тимчасові об­ иеження ,.еиократії, випраВ,1(ані

том нашої партії, по розгортан­

дянська

трудящих усіх

вати їх досягнення.

в усіх партійних організ.аціях, 3

ЦIИНИ

серед

ЩОДІ)

перебувала в

ного здійснення стоять у центрі

громадськості

безтурботність

нових підступів імперіалістичної агентури, яка намагається проникнути в соціалістичні країни, щоб шкодити трудящим і підри-

нове життя великий народний Китай, всі країни народної де­ мократії. І){еї миру, демократії і соціалізму підтримують бага1'0 мільйонів ТРУДJlЩИх хапіталістичних, колоніальних і залеж­ них країн. Ніякі злобні, наклеп­ ницькі випади наших ворогів не зможуть зупинити неЗДОJlанний хід історичного розвитку людст­

Більш як. чверть

Якщо

про те, що не можна

послідовно додержувати в усій Наша Батьківщина, яка пернашій роботі найважливіших по- шою проклала ШЛЯХ дО соціаліз­ .'Іожень вчення марксизму-лені- му, перебуває тепер у розквіті нізму про народ як творця істо- своїх творчих сил. Радянський

та їх агентури всередиНl краlНИ,

партія, ·яка вихована на револю-

уваги

діяльносгі свідчать

мою. Такі наклепницькі тверд- і самокритики. ження спростовуються всі.,ю Виходячи з рішень ХХ з'їзду історією розвитку Радянської партії, Центральний Коміте1 держави. КПРС закликає партійні органі-

го народу в справі їх практич-

ту.

активізації

місцевих Рад, РОЗВИ1КУ критики допусти'l'И

Так смі.'ІИВО і а також проти підступів між.на- проваджену в останні роки Цен'т-

зробити

спрямоваю],

вання, розв'язуванню ініціативи проти народної влади в Польщі,

...

х

при нци п ах

:марк сизму-

-

KpalНa,

ленінізму, яка виражає корінні ложеної фортеці,

століття Ра-

ПОДІ·бно до об- по

найсуворішому

ципів

партіИного

додержл.нню

керівництва,

цасамперед найвищого пу

-

принци-

колективності керівництзакріплених Стату­

ню критики і самокритики;

(Перltllова «ПраВllЬІ»

за

3

""ПНН).


СТАХАНОВЕЦЬ

П'ЯТНИЦЯ,

nипня

6

1956

року

ЩЕ ТІСНІШЕ ЗГУРТУЄМОСЬ ПІД ВЕЛИКИМ Всі сили на успішне виконання ВЗІТИХ зобов'язань

ЛЕНІНСЬКИМ ПРАПОРОМ-ЗАЯВnЯЮТЬ ТРУДЯЩІ СТОnИЦI УКРАІНИ

На

Гарячу підтримку і одностай­ знаємо, що всіма своїми успіха­ не схвалення зустріла в столиці ми наш народ зобов'язаний муд­ України Постанова ЦентраJlЬНО­ рій політиці Комуністичної пар­ го Комітету КПРС «Про подо­ тії, її невтомній організаторсь­ благо тру,ll;Я­ лання культу особн і його нас­ &ій ,ll;іяльності на лідків» . 3 липня на пі,а:приємст­ щих. Тому ІШ рішуче ві,а:кидав­ вах і в установах лись ЧИТКИ цього

міста відбу­ історичного

мо наклепницькі вигадки, які ви­

документа, жваві бесіди про йо­ го величооне політичне і теоре­

,ll;еяltИх інших ,ll;ержав у зв'язку

тичне

значення.

3апалеиий рішеннями ХХ з'їз­ ду КПРС, самовідано працює ко­ ле&тив суднобу,ll;івного заводу «ЛеніНСЬ&а к.узня». Перевикона­ но піврічний план. 3 випере,ll;­ женням графі&а працює підпри­ вмство і в липні. Коли rY,ll;olt

сповістив про початок обi)l;ньоі перерви, майже всі зібрались навколо агітаторів.

-

особливою

3

творчою

енергією

іЮЦіативою

працює

і

&0-

сувають реа&ційні

кола США і

з рішенням нашої партії подола­ ти культ особи та його наслі,ll;КИ. В розмову вступає монтажник

корпусного цеху комуніст Я. В. Коленко. - Ніякі труднощі і ШJI&1 вороги не страшні нашій партії тому,

що

вона

-

єдина,

гово­

рить він. Будь-які завдання їй по плечу, бо вона виступає Яlt згуртована монолітна сила, Я&а не знає страху в боротьбі.

3 великою активністю обгово­ рюється Постанова цк. КПРС і

лектив нашого заво,ll;У після ХХ

на інших заВОАах столиці Украї­

з'їз,п КПРС,

-

ни.

механічного

цеху

сказав

Г. П. Журавель. броїла

нас

слюсар

ТРУ,ll;ящі Києва заявляють про свою рішимість і ,ll;алі наполег­

Су,ll;новерфі

Партія оз­

-

коНl~Ретною

ливо

програ­

мою боротьби за ,ll;альші успіхи в БУАівництві комунізму. Ми

проводити

в

життя

МУ,ll;РУ

ленінську політику партії.

Вчора після голосної робітникав

ся в тра&торній Керівник цієї

і

Ч'Итки

схвалю­

Цілком вірно, по-ленінськи зробив Центральний Комітет на­ шої партії, що відверто розпо­ вів всьому Hapo,ll;y про ті ПОlШл­ КИ, що були припущені в ре­ зультаті виникнення і розпов­ СЮ,ll;ження культу особи СТЗJIіна.

-

непереможиу

силу і авторитет нашої Комуні­ стичної партії, навколо якої щільно згуртований весь ра,ll;ЯН­ ський народ. т. Власен-

Слово ВЗJlВ токар

говорила HapO,ll;OBi прав­ ду. Саме у цьому, у її ЄАності з наро,l;ОМ, вірності ленінським за­ повітам сила нашої партії. Схва­ люючи IWжен рядок. Постанови Центрального Комітету нашої партії, ми, механізатори, разом з КОЛГОСПНИ&аМИ ще більш напо­ легливо будемо боротися за ус­ пішне виконання взятих нами зобов'язань на час АОГЛЯДУ за посівами і збирання врожаю. завжди

Один з ветеранів нашої МТС слюсар т. Дренов Л. сказав:

про

ко В.

Комбайнер т. Божко А. час бесі,ll;И сказав: Ленінське

-

Центрального внкрило

помилltИ,

результаті

:каже він,

під

керівництво

Комітету

культу

сміливо

,J;опущені

особи

в

Orалі-

на і вживає заходи до подолання

Їх наслідк.ів. Дарма,

2.

Наша Комуністична партія

-

вали Постанову я& &омуністи, так і безпартійні товариші.

Це говорить

бригаді М

передової в на­

зав:

розгорнувся

О,ll;ностайно

к.ульту

шій МТС бригаді т. Сом М. ска­

жвавий обмін ,ll;уоами. ВиCJIОВ­ лювались

ПО,ll;олання

особи і його наслі,ll;ків» відбула­

Постанови ЦК КПРС в майстерні між

«Про

:кІсцІ D областІ

п. М е х ед

... На

шrенумі

Київського

об­

IWМУ КП України, де я був при­ сутній як голова виконкому рай­ ра,ll;И депутатів різIW

трудящих,

критикували

вкрай

за

незадовільно

державний план

нас

те,

що

виконуєм:о

развитку

пого­

лів'я корів в IWлгоспах. Крити­ ка цілком справе,ll;лива, бо серед 35 районів Київщини ми посі­ $ЄМО 31 місце. Якщо за 9 міся­ ців

ГОСПО,ll;арського

розви'rку

року

громадського

план

тварин­

ництва виконаний по колгоспах району на 100,2, то &орів у нас

всього лише

71

процент до ша­

ну.

Вкрай погано з цією справою по багатьох наших колгоспах, але особливо загрозливе стано­

вище створилося в артілі ім. Жданова, с. Красилівка, ім. Шевченк.а, с. В.-Димерка, ім. Леніна, С.· Жердова, ім. Ка­

І'ановича,

с.

РУ,J;НЯ,

«30РЯ»,

С. Кулаженці. Тут покаЗники набагато гірші, ніж по району в цілому. Дійшло ,11;0 того, що в ок.­ ремих колгоспах зараз &орів мен­

жовтня

1

ро­

1955

ку, що сві,ll;ЧИТЬ про розбазарю­ вання Ху,ll;оби.

Голосна читка Постанови ЦК КПРС

31

рік-перший рік шостоі п'ятирічки

1956

ше, ніж на

(РАТАУ).

Слово механізаторів 3 глибоким інтересом читають і вивчають механізатори, спеціалісти сільського господарства Броварської МТС Постанову Центрального Комітету КПРС «Про подолання культу особи і його наслі,ll;ків».

на

Комуністи і без-

Далеко не все гараз,J; У нас і з розвит&ом СВИНОП.оголів'я, хоч район в цілому виконав план на 109 процентів. 8 &Олгоспів з 27, в тому ЧИСJlі 4 з с. В.-Ди­ мерки не виконали і не вжива­ ють заходів ,11;0 того, щоб викона­ ти план розвитку поголів'я сви­ ней.

173

проценти ви&онання пла­

ну по вівцепоголів'ю за,ll;О­ вільний показник ,ll;ЛЯ району, аlе кол~спи сс. Бобрик, Ру.в;ня тут не причому. Вони план не­ довиконали,

а

по

колгоспах

сс. Світильне і Рожни зовсім немає овець. Хотів би, до речі, нагадати, що колгоспи сіл Сві­ 'l'И",1Іьне і Рожни мають всі дані для того, щоб 8УТИ представле­ ними на Всесоюзну сільськогос­

ти.

Рщ наших к.ерівників и,олгос­ пів не тільки не дбає про роз­

виток птиці,

а розбазарюють і

ту, що є. Пок.інчити треба з та­ кими явищами. У нас є МОЖJIИ­ вість, і ми повинні по розвитку Ху,ll;оби посісти в області таке ж місце, яке займаємо по надоях

молока і відгодівлі свиней.

вирlmИТЬ успІх на ВбираЛЬНlй

ше ,ll;овір'я до

КПРС

Комуністич­

pi,ll;Hoi

були

рішення повністю

ХХ

з'їзду

вИltOнані.

ної партії. Не вперше це. Ніко­

Торі& я зібрав &омбайном «С-4»

ли у них 8 цього нічого не ви­

пона,а:

ходило і не виЦе. Могутня Ко­

IIJ)1

муністична партія

го рок.у і ,ll;об'юся, щоб вироще­

серце і розум.

це наше

-:-

Ми,

робітник.и,

до&ладемо всіх сил ,11;0 TOtO, щоб історичні рішення ХХ з'їзц КПРС були якнайкраще перет­

500

гек.тарів

зернових.

краще буду працювати цьо­

ний врожай був зібраниЙ

без

втрат.

П. Гап імурза , секретар

Державне вцавщ'!Во тичноі

літературиfPСР

_oro

ПО.lіВИПУ:,

стило в світ ухраїнською мовою брошуру

з Te&C'fOJI

Цеитpa.шlОro

Постанови

lомітету

кире

парторганізації КОJIГОСПів і МТС ПОСИЛИJlИ за час піCJIЯ ХХ з'їз,ll;У

КПРС органі.заторсьи,у і виховну ханізаторів.

иаСJlIАкlв" «Про по,а:олаиня культу особи і його наслідків». Брошуру вщано масовим тиражем.

(РАТАУ)

т. Ковбасинського

сек.ретаРJl

парторгаюзації

і

т.

3а підрахунками, що зробили СтреJlьче'нка, що, мовляв, і вони разом 3 керівниками колгоспів борються за високий врожай і партійних організацій зони МТС, овочів. можемо і повинні зібрати ранні Дещо 3 нашоІ колосові і озимі за 10 робочих ,ll;нів. Переважна більшість тех­ практики ніки як. МТС, так і колгоспів, М. Хаза н зоltрема комбайни, що потрібна з першого ,ll;НЯ збирання, готова. .. .Всі працеЗ,ll;аmі чоловіltИ Вживаємо заходи ,11;0 того, щоб русанівського колгоспу ім. Ста­ найближчих днів завершити ре­ ліна за винятком тих, що не мо­ монт 9 мохотарок і виправити жуть залишити роботу на фермі всі інші недороБJIеності в під­ або машині, працюють зараз на готовці матеріально-технічних ЛУ&аХ і на заItJIадці раннього засобів до збирання врожаю. силосу. 3 ники вся парторгані­ В постанові червневого Пле­ зація близько 40 комуністів, нуму ЦIt КП Ук.раїни зазначе­ бiJIьшість Itомсомольців. Це дав но, що вирішальне значення в :мені упевненість Яlt голові &ол­ справі боротьби з втратами зер­

госпу

заявити

на

пленумі,

що

на і поліпшення його якості має зобов'язання ,11;0 жнив завер­ РОЗ,ll;ільне збирання хлібів у ста­ шити сінозбирання і закласти ,ll;ії воскової стиглості. Ми пере­ пона,ll; ПJIан ранній силос, бу­ к.оналися у цьому на пра&тиці, ,а:е виконано. коли торік окремі колгоспи зони Окремі голови колгоспів недо­ діяльності нашої МТС, зокрема оцінюють силос з різнотрав'Я, ім.· Леніна, с. СемиполltИ, збира­ бур'яну. Це шкідлива тенденція. ли таким способом ,ll;еякі площі Наш колгосп вже мав кілька сот пізніх культур. Враховуючи це, тонн СИJIосу з різнотрав'я і про­ запланували і підготовили на­ АОВЖУЄМО йОГО ПОСИJIенно заготов­ явну техніку ,11;0 того, щоб зібрати ляти. Це ,а:асть нам :ИОЖJIивість роздільним способом 1000 гекта­ мати по 10. а може і 12 тонн рів жита і 1ООО гектарів проса спосу з &укуру..зи і люпину на та гречки. РОЗ,ll;ільне збирання &оРОВУ. почнемо за 5-7 днів раніше Деякі керівнии колгоспів не повного визріваНRIJ хлібів. завантажити облицьо­ Повинен, проте, сказати, що хочуть у підготовці ,11;0 збирання вро­ жаю в зоні МТС ще ,а:уже багато серйозних не,ll;оліків. І основний з них той, що ря,ll; колгоспів вкрай повільно розгортає сіно­ збирання і закла,ll;к.у раннього

вані траншеї різнотрав'ЯМ, бо ці

спору.в;и потрібні бу,а:уть для кут·

курудзяного і люпинового

Щ'об справитись з сінозбиран­ ням до жнив,

як-то заплановано,

повинні зараз щодня працювати у нас на ЛУ&аХ 2050 чоловік,

а працює лише понад

600.

Пле­

сило-

су. Наш досвц показує, що різ­ нотрав'я прекрасно зберігає свої поживні якості,

силосу.

cepe,1l;

колгоспників і меРезультати

ції ,ll;іяти так, як &омуністи ру­ санівського колгоспу ім. Сталіна, що у ці ,ll;ні всі, як один, пра­

цюють

на

цього

бачимо у пі,ll;сумках весняної сівби, план .якої перевиконаний на 5367 ге&тарів. Про ріст про­ дуктивнос'l'i праці механізаторів свЦЧ'Ить така ЦИфра: при ПJIані 170 гектарів веси.яних робіт на 15-ти СИJlЬШ трактор ВИРООJI8но 307. ще бiJIьшого напруження всіх СItlI зажа,J;ав ві,ll; нас збирання. Адже недИВJЯЧИСЬ на загибель значиої частивв 03lDlИX, Шlоща

луках

і

особистим

ПРИКJIадом Be,ll;YTb за собою кол­ ГОСПllИ&ів на боротьбу за те, щоб ,11;0 жнив завершити сінозби­ рання.

Червневий

Пленум

цк КП

України визначив завдання пер­ винних партійних організацій, інструкторсыtиx груп по зонах МТС, райкомів партії щодо ор­ ганізаціі macobo-політи'fflОЇ ро­ боти під час збирання врожаю

і заготівель

раі-

:МТС, де я секретарем, первинні

МТС.

ВІІАаlНІ ОКР81010 а,ошуроlO ПоотаНОВIІ I1aHTpaJlbНOrO КомІТ8ТУ КПРС "Іра ПО"ОIIННІ КУJlЬТУ 0006.

група

кому партії по зоні Бобрицької

роботу

.'8'.

І

д. Д в о р о в И й

.. .Інструкторська

парторганізаціі.

Броварська

ворені в життя.

колгоспу

засилосувати

як слі,ll;.

&оли

його в

наземних

буртах.

Все, що нами

намічено

за

планом збиральних робіт, підго­ правління артілі роз'яснили бри­

історичні

на

про те, чого варті слова голови

&им показником Їм там не бува-

посту-зробимо все для того, щоб

кожен

Це ОДИН тільки епізод, але він досить переконливо свідчить

товлено. Партійна організація і

з

бежем намагаються пі,ll;ірвати на­

-

і забули .

зати всі первинні парторганіза­

але

вороги Радянсь&ого Союзу за ру­

партійні

циБУЛі, про ІОИ кеРіВНИКИ аРТіЛі

нум райкому партії має зобов'я­

ви(}тавку,

Робота 3 ЛІОдь:ки

-

для збирання зернових не зменшилася, а збільшилась на 1076 гектарів.

тут ~осіяно H~BeCH.i 2 гeKTap~

та­

подарську

своєму

-

• •

(3 8истуnіо на n.леНУJtі рай"оJtу КП У"раїни) •

хліба

та інших

га,ll;ирам,

що

площа

метьс.я зібраною лише

вважати­

TO,ll;i,

коли

на ній повністю закінчено зби­ рання і скиртування соломи.

Будемо боротися за першість у соціаліСТИ1fll0МУ змаганні на збиральній і хлібопоставках ,ll;ержаві.

ПІклування про пасІння для сІвби 03ИJlИХ

т.

Х а в р о

.. .llлосківськИЙ колгосп ім. Ле­ ніна успішно провів весняну Виходячи З цих вказівок, роз­ сівбу, енергійніше, ніж у минулі ставляємо зараз партійні і ком­ роки, бореться з бур'янами, го­ сомольськ.і СИJIИ, агітаторів, тується до жнив. Настрій трудя­ культосвітних працівників для щих села ба,а:ьорий тому, що ви­ кукурудзи, кар­ практичної участі в ПОЛЬОВИХ ди на врожай овочів та ря,ll;у інших роботах і організації соціалі­ топлі, культур дуже хороший. стичного змагання сере,ll; колВивчаючи постанову червне­ госпнии,ів і механізаторів. вого lГленуму ЦК кп України, Один тІльки епlаод наша партійна організація і правління колгоспу, яке очолюю, м. Сухоруков звернули особливу увагу на ... ОбіЙШов ,ll;н.ями поля вели­ вказівку про забезпечення на­ &о.в;имерсь&ого колгоспу ім. Ди­ сінням для сівби озимих куль­ митрова агроном Броварської тур. В зв'язку з загибеллю озими­ МТС т. Твер,а:о:ие,J; і натрапив на ни на значній шощі у нає не ,ll;уже забур'янену площу, Ае і вистачить пшениці. Вирішили ознаки не було ві,ll; бу,ll;Ь-ЯКИХ Я&-ТО радить цк КП У країни; культурних РОСЛИJl. 3 розмови з прщбати частину насіння на ЧJIеном правJIiнн.я ltO.ІІГОСПУ певних умовах у ltO.lгоспни&ів і т. ГорlїєПО)( з'gсуВ&lОСа, що )(6Хаиіза'l'OРів. сільсь&Огосподарських продуктів.


П'ЯТНИЦЯ,

NИПНЯ

6

1956

СТАХАНОВЕЦЬ

року

3

Будуємо Міцно, иапітаJlЬНО

У Раді Міністрів Украінської РСР Рада

Міністрів

Української

РСР

громадських

розгляну.1а

земель

колгоспів

Ража

Міністрів

питання про факти розбазарювання громадських

~TKpaїHCЬКOЇ РСР усунула

земель в колгоспі імені Сталіна та рибколгосrrі імені 1 Травня, Обухівського району, Київ­

райвиконкому т. Запорожця і пере}l,ала на роз­

трудящих питання про

і Капустіна прова}l,ИЛОСЬ дачне будівництво окремими громадянами м. Києва. Голова Обухівського райвиконкому т. Запоро­ жець не тільки не присікав цього грубого пору­ шення Статуту сільськогосподарської .артілі, а зазначених колгоспів. Це сталося також

в

ного дійового

того, що

контролю за охороною

артілі

і

потурання

грома}l,­

сільськогоспо­ разбазарюваинro

-------------------а

зм:srпииl

•••••••••••••••

3

перІПОЮ f5риrадою

виііде_о Радують

посіви

кукурудзи.

Після дощів, що добре зволожили грунт, вона швидко іде вгору.

Стебла високі, листя широке, зелене. Зобов'язавшись зібрати по 40 центнерів на кожному з 26 гектарів, наша брига}l,а посія­ ла її за три дні, перед сходами

і після появдення їх }l,ілянку за­ боронували, розпушили грунт. А потім знову розпушили грунт. Перед прополкою рослини піі\­ живили мінеральними добрива­

ми. На кожен гектар внесли в суміші по 2 центнери азотових,

1,5 --

калійНих і по

1

Київському облвик.онкомові доручено внести на розгляд і вирішення зага.1ЬНИХ зборів чле­ нів колгоспів імені Сталіна та імені 1 Травня питання про можливість залишення на посадах голів колгоспів тт. Бондаренка та Капустіна. Прокуратурі УРСР доручено провести слідст­ во і притягти до відповідальності осіб, що }l,о­ пустили розбазарювання громадських земель колгоспів Обухівського району.

З}l,іиснював постій ..

ських земель г.О.'Ігоспів. За грубе порушення Статуту дарської

ною громадських земель колгоспів.

громадських земе,ІЬ

результаті

Київський об.ивиконком ·не

центнеру

фОСфорних. Зараз КУКУРУ}l,за чиста, на }l,ілянці ЖО}l,ної бур'я­ -нини. В кожному rні.зді після проривки залишили 2--3 стеб­ ла. Добре попрацьовали на між­ рядному обробітку трактористи брати Ілля та Опанас Овдієнки. Механізатори щодня виконували норми на 120--130 процентів. Щоб кукурудза ще краще розви­ валася, через декілька ,1І;Нів її

мінеральними

КартошІЇ у нашій брига}l,і 74 гектари. Зобов'язалися зібрати з кожного по 180 центнерів клуб­

ніВ. Ії двічі пропололи, нині за­ кінчуємо підгортати. Як на об­ робітку КУКУРУ}l,зи, тут ві.в;зна­ чаються ті ж самі трактористи Овдієнки. Вони що"ня підгорта­ ють картоплю на 12--13 гекта­ рах. КіННИМИ поліЛЬІПШами під­ горнули 30 гектарів. Колгоспни­ ці поправляють к.ущі вручну сапками. Старанно це роблять ланки Ганни Луцько та Євгенії Itoрнійко, які борються за вищий урожай, ніж брига..а. На 180 гек.тараІ розкинулися посіви люпину, з яких 110 гек­ тарів кормового і 25 -- алко­ ЛОЇДНОІ'О на зерно. Решта на зелене добриво під майбутній урожай озимини. Приоремо лю­ пин в CTa}l,ЇЇ блискучих бобиків

76

ставав

гектарів пшениці. Бригада гото­ ва ,11;0 жнив. Визначені колгосп­ ники до комбайнів. Всі знають, хто

очищатиме

зерно,

стогува­

тиме і скиртуватиме солому, Розраховуємо зібрати урожай зер­

нобобових шви}l,КО, без наЙllен­ ших втрат, у ТОIlУ числі ОЗИllі за 5--6 .в;нів. Дбаємо і про урожай наступ­ ного року. Вивез.1И пі}l, картоп­

лю

150

тонн гною. Добриво скла­

даємо в кагати і нак.риваємо Пlа­ ром грунту.

Змагаємося з першою рільни­ чою брига}l,ОЮ, якою керує

І. Каленченко. КУКуру}l,за і кар­ топля тут прополені, обіцяють хороший урожай. Брига}l,а гото­ ва 1\0 жнив. Змагання ДОПОllагає нам в роботі. А. Корнійко, бригадир рільничої

другої

бригади .

Колгосп ім. Хрущова,

рослинах.

Маємо

Довгий час наш колгосп від­

пере_о.1RЦИ_И

знову· пі}l,живимо добривави.

на

голову

гляд сесії Обухівської районної Ра}l,И .в;епутатів зняття його з посади голови Обухівського райвиконкому. Рада Міністрів У країнської РСР вказала го­ лові Київського облвиконкому т. СтафіИчук.у на вк.раЙ незадовільний стан контролю за охоро­

ської області. На громаДСЬІШХ землях цИХ КО.1госпів з дозволу голів колгоспів тт. Бондаренка

й потура в розбазарюванню

від роботи

гектарів жита і

с.

50

Требухів.

у

будівництві,

зокрема

тваринницьких приміщень. На центральній садибі не мали жодної

будови, спорудженої З3 проектом. У зв'язку 3 ростом поголів'я худоби дійшло }l,0 того, що частину корів, мо­ ЛО,ll;НЯК веJlИКОЇ рогатої ху.в;оби, типовим

свиней утримували в ПРИllітив­ них, напівтемних повітках. Це негативно

впливало

на

продук­

тивність тварин, особливо взи~­ ку. Так було тому, що колишні керівНИltи зовсім мало ли уваги бу}l,івництву.

приділя­

Інша картина зараз. Маємо вже НОВОСПОру,ll;жений добротний корівник і поряд з ним ВО}l,она­ пірну башту, телятник з шла­ коблоків на 160 голів молодня­ ка. Зве}l,ено також стінки просто­

ОсобистиЯ приклад комсомольців на заготІвлІ кормів сій

Карпенко,

Іван

Юрченко,

заготівлі кормів для громадсько- Михайло Соловей, Павло Рак го тваринництва. Переважна щодня виконують норми на ко-

більшість юнаків та дівчат знаqно перевиконує шій брига}l,і,

ніж

трави на

центів. По

110-120

4-5 тонн

зеленої

бригади

У на-

маси доставляють з луків ,11;0 си­

Колгосп

наприклад,

Олек-

ЛОСНИІ траншей Микола Рябий,

с.

весни

значно

у минулі роки,

на луках колгоспу ча». Це затримало

пізніше, спала вода

«Шлях Іллі­ ріст трави.

тридцять ші

в роботу всі 5 сіно&ОСарок, які повністю вї}l,pемонтоваш і стоять

чали

напоготові.

косовицю.

Пер-

================. НаГОРОАИ І премІї КОllгоспа. та переАовика. сІльського ГОСПОАарства 3а досягнення високих покаJ­ ників у розвитку тваринництва в 1955 році Міністерство сіль­

За

допомогою

*

В колгоспі низький

І.

Сталіна,

Русанів.

гектарlв

гектарів скошено і на 20 гектарах згребено сіно. Завтра-післязавтра включаємо

30

Зараз на окремих площах розпо­

вибіркову

ім.

Ng

мехаім.

шзмів збирання сіна

закінчимо

..О жнив, як і пере}l,бачено планом.

А.

Барбон,

голова сільради.

с.

3азим'я.

~i===============

І<ірова, с. Погреби,

врожай кукурудзи,

бо

її дуже

ТОуік

ником В.

потім

минулих

повернулися

в

Вра­ ро­

дівництво ЧОТИРИРЯ}l,ного свинар­

свиней. На черзі спорудження 3 шлакоблоків

рівника на

1 Поради спеціаліста

11

чотирирядного

204

ко­

корови. П. Петренко.

бригадир

будівельної бригади.

Колгосп ім. с.

Ватутіна,

Пухівка.

Н а жені

з нім к у: корівник і

новоспоруд­ воДонашрна

башта в колгоспі ім. Ватутіна. Фото В. Шміловнча.

•••

••

••

Оздоровлення картоплІ

вІд захворювань

ва

нематода

кі

черви

-

дуже

малень­

мікроскопічних

це

розмі­

рів, які проникають в бульби че· рез вічка. Проникнувши в буль­ бу, вони викликаюrь на ній тем110сірі вдавлені П.1ЯМИ, якІ охоп­ люють майже всю бульбу; в міс· цях пошкодження кожура тріс­ кається,

задирається

догори,

м'якне, перетворюється в труху.

паненко І. шукають квадрати на посівах кукурудзи.

иика,- площадки напіввідкритого типу для цілорічної відгодівлі

колгосп.

ша, суха гнилизна на бульбах та біла вожка, що викликає зав'я­ неиня батан картоплі. СтеБJlе­

Голова і агроном колгоспу ім. Кірова т Т. Бруєнко І. та Сте­

нання роботи всій бригаді чи окремій групі видається грошо­ ва преllія. Так, наприкла .. , ка­ менярам, що раніше визначеного

строку закінчили кла}l,КУ стін свинар ник а, ВИПJlачена премія в сумі 600 карбованців. 3араз бригада закінчує бу-

В умовах Київської області в останні три роки посіви кар­ топлі в колгоспах, колгоспників, робітників та службовців дуже пошкоджуються грибковими за­ хворюваннями і стеблевою нема­ тодою, які набагато знижуюrь урожай картоплі . Із грибковнх захворювань най­ більш поширеноlO є чорна пар­

Рогача і техніка по заплі}l,ненню тварин

І:я строк початку і закінчення будови. При цьому За.3начається,

Прийшли в бригаду каменярі Федір Савченко, Федір Суліма, арматурники Петро Осипенко,

(3 виступів на пленумі райкому КП Украіни).

плодорозсад­

М. Івонко цієї ж артілі, пташ­ ників -- С. Кліщевського з кол­ госпу ім. Калініна, с. Літк.и, І. Карпенка -- з КОJlГОСПУ «Більшовик», с. Рожни.

помилки

доглядають її ще гірше, ніж торік.

ского соревнования работников сельского хозяйства» бригадира горо.. ньої бригади колгоспу ім. Хрущова, с. Требухів, М. Ос­

штучному

-

ків, ми здійснили ряд організа­ ційІІИХ заходів, в першу чергу, доукомплектували будівельну бригаду, поповнили її здібними спеціалістами. Сщи увійшли }l,освідЧ'Єні теСJlярі Павло Суліма, Іван Веселкін, Павло Яншин, Микола Висоцький, які раніше працювали на бу}l,овах Києва, а

дали. Цього року з-за бур'янів її зовсім не видно

ками <~ОтлиЧ'НИку социалистиче­

завідуючого

хувавши

зібрали

с. Требухів, -- вантажною. За високі показники n робо­ ті Міністерство нагородило знач­

нача,

}l,іляти увагу будівництву.

погано догля­

ського господарства СРСР пре­ міЮRало колгосп ім. Калініна, с. Літки, легковою автомаши­ ною «Победа», ім. Хрущова,

оплату

що при умові ,цострокового вико­

т. Філатова Г., який почав при­ рільничої

акордну

брига,ці наряд, в якому вк.азуєть­

ченко. бригадир

3апрова}l,ИЛИ

ззкінчено будівництво пташни­ ка. СПОру}l,жено також електро­ млин, працює пилорама. Біль­ шість будов з довговічних і вогнетривких матеріалів.

чотирирядного

150

ловою артілі тридцятитисячника

про­

бригаха Ilає постійний скла... f МИИУJlї роки неАостатньо ВИlористовували зимовий період }l,JlЯ заготовкИ матеРІаЛІВ. Це призво}l,ИЛО до простоїв в роботі влітку, коли треба будівництво вести широк.ии фронтом. Інше становище в нинішньому році. Коли стало тепло, робота пішла повним хо,цом. Взимку завезли }l,остатню к.ількість шлакоблоків та інших матеріалів.

свинарник.а

на

Степан Юрченко і Петро ЛИТОВ-

норми.

ПершІ Цієї

сінні

В артілі нерідко були випад­ ки, коли майстрів відривали від іх безпосере}l,НЬОЇ справи і на­ правляли на роботи, зовсім не зв'язані з будівництвом. Тепер ця практика ліквідована, і

свиноматок з приплодом,

рого

за час після того, як обрали го­

І. Топіха,

та інші, що

раніше були на сторонніх роботах.

праці будівельників. Це робить­ ся так. Правління колгоспу дає

І все це за півтора року

Багато МОЛО}l,і працює нині на

Петро Михайленко

Саме захворювання передЗ€ть­ ся череа бульби картоплі та грунт.

3

метою

оздоровлення

картоп'

лі від захворювання на Миро· нівській держселекстанціі імені В. Ф. Старченка велись спеціаль· ні досліди по знезараженню кар·

топлі перед посадкою хімічними препаратами' та літні посадки картоплі. Найкращі наслідки по знезара­ женню картоп.,і від захворювань

були одержані тільки від літньої посадки. Одержаний врожай кар­ топлі з цього посіву був цілком здоровий, не пошкоджениl! гриб­ ковl&ми

захворюваннями

і

нема­

тодою. Це підтверджується та­ кож даннми і інших науково-до­ слідних устаиов, що найкращим способом одержання здорового насінного матеріалу картоплі € літні посадки. В. ДУБІНЕВИЧ, науковий працівн"ІС

Миронівської станції.

держселек­


СТАХАНОВЕЦЬ

4

Трудящі

району

широко

1ОО-річчя

від­

3 дня на­

родження

видатного українсько­ го письменника-революціонера Івана .яковлевича Франка.

Сільський клуб і бібліотека ра­ зом

з

-

шефами

колективом

78- ї середньої школи Ленінсь­ кого району м. Києва влаштува­ ли

літературний

вечір,

присвя,

чений цій даті. Присутніми були близько 300 колгоспників сільгоспартілі ім. Андрєєва. 3 доповіддю про життєвий і твор­ чий шлях письменника

висту­

пила

шко.п:и

вчителька

78-ї

ПіСJІЯ доповіді відбувся кон­ церт. Драматичний гурток сіль­ ського клубу поставив п'єсу Івана Франка «Будка ;М 27), деклама'гори

інспектор

тво­

райвідділу культури.

будинку

Пухів­

ського міжколгоспного піонерсь­ кого табору лунають звуки сур­ ми. В трусах і Ашиках діти бі­ жать на ранкову зарядку. Під звуки баяна легко виконуютьс;r

гімнастиЧ'Ні вправи . Обличчя піонерів рожевіють, рухи стають жвавішими. День почався. Сьогодні всі підуть до лісу рвати щавель і суниці збирати, а увечері має відбутися особли­ во цікава подія. Колгоспники попросили піонерів, щоб вони виступили у клубі. Так минає день за днем. Ве­ село живеться в таборі. Здаєть­ ся, немає жодної вільної години: то цікава розповідь вожатого про героїв-комсомольців, то обгово-

рення

книги,

то

гра

«Розшук прапора», то туристсь­

кий похід. Заняття цікаві, захоплюючі. Тому і час пролітає непомітно. Загорілі й повернуть­ ся піонери в свої рідні села. Для піонерів райцентру теж є де відпочити. Нещодавно в Бро­ варах

від&рито

піонерський

та­

бір міського типу. Біля сере/{­ ньої школи щоранку о 1О годині збираються діти. Вони разом з піонервожатими ходять в ліс, на л}'ки. Тут почав працювати гурток «Умілі руки». Скоро від­

будеться похід 1\0 гирла Десни. І. Дячук, завідуюча

кому

відділом

ЛКСМУ

з

по

шкільною

рай­

роботі

молоддю .

Традиційнии крос у 'минулий вихідний день на броварському стадіоні відбувся традиційний легкоатлетичний крос ім. fероя Радянського Сою­ зу Олександра Шевченка, в яко­ му брали участь понад 500 юна­ ків. В бігу на 1500 метрів перше, друге третє місця посіли

димерЧ'ани. Володимир подолав цю віддаль за

4

Шитий хв. 32

сек.унди, ВОДОДИМИР СИ,ll;оренко) - за 4 хв. 35 секунд, Микола Половко за 4 хв. 36 секунд.

Проведені

змагання

ших видах легкої

і

по

атлетики

булася

товариська

зустріч

3

сь&ого деревообробного

заво-

ду. Виграли фУТQолісти ливарно-

прокатного

заводу

3:1.

з

paXYHKO\l

В. Калюк, заступник

головного

судді

В 3азимському сільському К.'Іу- концерт .

змагань.

Виступили

хоровий,

сті, якими керує завідуюча клубом лаурем' І-го фестива.'ІЮ МО-

вий

на

слухади

;J;eMOKpaTiB.

Зараз гуртківці репертуар,

,Т(ЯТЬ

перед

з

готують нояким

виступ-

колгоспниками

під

В. Роман чен ко.

r===================*

харчуватись

Завідує їдаль-

за

нею заступник

тівку.

або

ГОдОВИ

кредит, під що­

к.олгос­

місячні

Ана.ста­ Клепак,

дуже

дувада себе ве-

кратів в історії матеріалізму і а теїзму, і

про соціально-політичні

фі,llософськ,і

основи

атеїзм}'

Бєлінського, Герцена, Чернишев­ ського, Добролюбова, Писарєва, про критику ними релігії і релі­ гійної моралі. Атеїстичні погляди російських

е. Циган, яка теж має досвід в -Їдальня ються

і

буфет

забезпечу­

продуктами

в

голова

колгоспу

Ілліча:.,

Глибоцького

«Заповіт

райо­

НУ, Чернівецької області.

основно-

Новобудови

ПольщІ

революційних демок.ратів, їх критик}' реакційної ро.'Іі релігії авт(}р книги ВИК.'Іадає в нерозривному зв'язку З конк.ретною ПО.'Іі'гичною обстановкою в царській Росії середини ХІХ сторіччя. Російські революційні демократи були активними політичними бор-

У наро.Цно-демократичніЙ Польщі ВВО)l;ЯТЬСЯ дО ладу діючих нові важливі промислові об'єкти. Будівники мета.'ІургіЙного комбінату імені В. І. Леніна в Новій Гуті закінчили монтаж мартенівської печі. Тепер провадятьCJI випробування устаткування но-

сом він дасть першу плавк.у. У молодому польському залізо­ рудному басейні Ленчіца (Лод­ зінське воєводство) почав пра­ цю вати перший залізний руд­ ник. fірники вже видобули кілька тонн залізної руди. Одно­ часно в басейні тривав спору,ll;-

цями, вони сполучали свої матс-

вого мартена.

ження

Найближчим ча-

ще п'яти

рудників.

Зростання рядів компартіі Китаю над 70 тисяч жителі

Тепер у Китаї налічується понад 9 мільйонів Ч'ленів компартії. За минудий рік ряди кому-

ких районів. У провінції хуей на кінець минулого

російські реводюційні демок.рати

ністичної партії значно

налічувалось понад

ного мракоБІССЯ спиралися на досягпення сучасного їм природо-

бітників, сенн, діячів мистецтва.

могутню силу, проти якої не мо-

бей в компартію вступило близь-

тисяч членів

же

ко

СПlлltИ МОЛОДІ l~итаю.

підкреслюється в

книзі,

попов-

І в ідейній б~РОТЬбі проти релігій- лились за рахунок передових ро- членів

УСТОЯ'І'И

релігія,

щО

СПОТВQ-

науки і

компартії -

сільсьАньроку

270 ТИСЯЧ в чотири 1949 році.

рази більше, ніж у У першому кварталі цього ро­

За 1955 рік у провінції Ху- к.у в члени КПК- вступило 200

10 0" тисяч ЧОЛОВІК,

З них по-

.

Новодемократичної 11'

рює справжній світ. Тому видне місце ню

автор приділяє

наукової думки

в Росіі такими

вченими, як Сєченов, Менделєєв, Мечніков, Тімірязєв та інші. з літера.турною

сійських

спадщиною

революційних

ро­

демокра­

тів, Яка викриває антинауковий характер

релігійного

Групи взаємодопомоги у селах ДРВ

висвітлен­

питань розвитк.у природничо­

У Демократичній В'єтнам серед селян

рух за створення груп взаємодопомоги. На кінець червня 1956 року в Північному В'єтнамі було організовано понад 185 тисяч

700

груп

які охоплюють

взаємодопомоги,

читають не тільки лектори, які ведуть науково-ат~їстичну пропа­

ських читачів.

секретар

посольства

в

Афганістані

111.

А.

товариств

Хреста

у

зв'язку

з

і Червоного

спів­

землетрусом,

гана, що І10терпіJlО від зем,'!етру­ су,

15

ТИCJIЧ афгані.

fолова Афганського товарист­ ва Червоного І1івм:їсяця Будинку

культури з початку

польових таборах тракторних і рільничих бригад.

учаснцки культбригади виступають з концертом у польовому таборі трактор­

ної бригади БіJl()церківської МТС.

Фото Н . Цидільковського.

вив подяsу Червоного

Союзові Хреста

І1івхісяцн СРСР

господарств.

(ТАРС)

--~.~.----

радянського

Союзу

лянських

--......

----....

ДОПОlога СРСР насеJlенню АфганІстану, яке потерпlllО вІд зеМllетрусу Перший

селянських господарств. Особли­ во успішно розгортається цей рух у районах, де вже закінчено земельну реформу. В деяких місцях у групи взаємодопомоги вступило понад 90 процентів се­

процента

58,7

світогляду.

Її, безсумнівно, з цікавістю про­

Республіці шириться

населенню долин Камерда і Саи­

(Прескліше РАТАУ).

Вона

му з фОН,ІІ;ів, виділених для Н а з нім к у: в обідньому зариночної торгівлі. Обід у Ї,ll;альні лі колгоспної їдальиі. 4·8 • •

Богачов передав у фонд допомоги

Н а з нім к у:

задоводе­

нею.

кулінарії.

чуття

у

грошо­

Книга ~Іістить великий систе- ЛИRИ>{ майстром готувати смач­ звільнила від Т}'Рбот по &ухні матизований матеріал про місце ні і різноманітні страви; на по­ багатьох колгоспниць. російських революційних демо- саду помічника кухаря висунута Д. Жижі й,

який стався в Афганістані. Тов.

концертів

в

ні своєю їдаль-

революціонеріп- яка зарекомен­

Червоного

20

го­

ві аванси на ТРУ,ll;одні. &лгоспники

Богачов відвідав АФганське това­

Культбригада Білоцерківського районного

в

їдальні

Півмісяця СРСР ВИС.10ВИВ

близько

колгоспни-

Кожний 'Іден артілі може

риство Червоного Півмісяця і за

Київська об.llасть.

1 карбованець.

Смачні і поживні страви приваблюють до їдальні сот-

тарем .

)l;орученням

польових робіт дала

80 коп. -

ків .

вили колгосп­

*==================~

*

ря -

безпечило потрібним інвен-

дається у виданій Держп()дітви- ницю давом книзі В. Прок.оф'єва «Ате- сію демократів».

рону

сніданок

ні

кухарем поста­

російських

карбованців,

3

облад-

видатну родь у розвитку матері-

ганду, аде й широкі кода радян-

час жнив.

сцені

нашої

нало його і за-

алізму і атеїЗ~IУ в Росії розпові-

їзм

1956

прийняте 80 КОП.-1 крб. 20 коп., вече-

Про їх пу тов. Козлов;

Книга В. Прокоф'єва знайомить

танцювальний та ГУРТОК худо жнього читання.

Нещодавно колгоспники із за-

фідософзокрема

комбіна- знавства. Вони бачиди в науці

ту та ливарнопрока'f'НОГО

бі добре організована робота гуртків художньої самодіяльно-

доволенням

спадщина

передової наукової ської думки минулого,

.як

. Б б фут олу МІЖ командами ровар-

на

ська.

від релігійних забобонів . у цій пропаганді широко ви­

конали норми ІІІ розряду.

ін-

Бовалев-

доиості і поступовому звільненню

праці і оборони». Норми ШО І з революційною боротьб(}ю проти ступеня здало 198 чолові&, 11 самодержавства і кріпацтва, з ступеня 133 і три юна&и ви- викриттям буржуазного ладу. Після закінчення змагань від-

членів

було

ної їдальні. Пра.вління підібра.'!О відповідне примі-

трудящих, по підвищенню їх сві- щення,

багата

липня

Колгоспна їдальня

11

Керуючись маркеистсько-ленін- рішення про відкриття колгосп-

здачу норм комплексу «Готов ДО ріаліСТИ'l1lі і атеїстичні погляди

Виступ гурТКіВ художньо)' самодіЯlІьностl

лоді Київщини Одьга

зборах

сідьгоспаРТlдl

сь&им вченням, Комуністична партія проводить ве.'іИчезну роботу по пропаганді науково-матеріалістичного світогляду серед

користовується

6

у цьому році на звітно-ви- коштує від 1 крб. 80 коп. до

борних

атеТсти

революційних

.,.іто цікавої

Російські войовничі

літературна спадщина російських

с. Бог даиівка.

Піонерське Біля

ряд

рів письменника. Особливо май­ стерно прочитала «Вічнии ре­ волюціонер » Ніна Бобко. Присутні сердечно дякували організаторам і гуртківцям за вдало проведений літературний вечір і побажали, щоб частіше вони відбувалися. В. Полотнян,

О. Па,ll;аиовсь&3.

Ранок.

прочитали

~П~БУТОВі теми

БІблІографІя

Літературний вечір значають

П'ЯТНИЦЯ,

висло­

товариств і Червоног,)

за співчуття

допомогу.

(ТАРС)

До становища в Марокко Французька преса придідяє ве­ лику увагу подіям у районі Агаді­

ра (Марокко). Перекидання фран­ цузьких військ у цей район викликало

вели&е

незаДОВО.'1ення

місцевого населення. В усьому районі Агадіра був проведений одноденний загальний страйк ма­ рокканських с.'1ужбовців і робіт­ ників

на

пересувань

зна&

протесту

проти

французьких

військ .

Марокканський уряд заявив гострий протест проти

Франції

«необдуманих і бвзпркчинних пе­ ресувань французьких військ».

Реяактор С. ПОГРЕБІНСЬКИП. Колектнв працівників і міс­ L.CBKOM профспілки Літківсь­ I\vї лі!'lІрні ВИСЛОt1ЛЮЮТЬ сп і ІЗ­ чуття ГO.тrOBHOMY лікареві j\'\еЛЬНI{КУ УІосипу Васильови­ чу

з приводу передчасної смерті ЙОГv дружини

МЕЛЬНИК Анасгасії Григорівни.

Адреса редакції: с. Бровари, Київської області, вул. Київська, Н2 ас

Броварська районна друкарня Київського

138. ~--~----------------------------обласного управліния культури. Зам.

2649-2480

81 номер 1956 рік  

81 номер 1956 рік