Page 1

~ 81 (151):

ПРО ЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ЧЕТВЕР

Слава вели~ому радянському який завоЮвав перемогу мад фаwистськими ЯПОІІСЬ кими

\

1 ДИ(ТОПАДА

1\.145

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙК()М~ КП(б)~ ТА

u

РАИРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИІВСЬКОІ ____

I.,l!c

_ _ _ _......_ _

*' •__

..

re-;;-~ ,$Jф_

~

"Зоря"

TO~I народів РаДЯНСLКОГО Со- друГі, закінчивши

картоплю, прикладають сил,

тому.

виконати

щоб найближчими ДНЯ'\ІИ закінчити кагатування її, плани

каРТОllлепо-

установленою тради- ставок по всіх видах та зда­

цією, Жовтневі дні в наШІЙ

вати

тваринництву

ви:юнанням j

ситу

зимівлю.

перевиконан-

6агються за вика

Готуючись до 28 роковин ЖовтневоїСоціа.1іСТИЧНОї ре

леними

волюції та 2-річчя з дня виз

перевалку картоплю.

волення міста Києва від ні-

картоплепоставок

викона­

дано

нерів

в

нання

хлібопоставки, колгосп поси темпами

вивозив на

Шириться

План

змагання

завдань соціалістичне

серед

робіТНИUь

Ліп{івської промислово-коо­ мецьких окупантів, колгосп ний, крім цього в рахунок перативно! артілі ім. 8-1'0 ПІДготу­ ники нашої артілі самовід­ натуроплати здано 600 цент березня за дострокове ви­ теплу і

чі овочів державІ,

країні завжди відзначаються

3аВ8DШУЕМО сіЛЬСЬНОГОСllоднпсьні DОDDТИ

та

збирати

юзу, виборене робіТНИЧИ~1 класом РОСії, в запеклих бо ях з буржуазіЄю, 28 років

_______________________

Жовтневій річниці та 2 роковинам виз­ воленняКи€ва--виробничіподарунки

"Жовтень",

свято завжди було і є свя- Кулаженський

ЖО8тпсвоі

Соціа~істичвоі реВО.lюції).

..·pr.·_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1"'...

кове виконання завдань чет вертого кварталу. Передові колгоспи, як

Соціалістичної революції.Uе Требухівський

За

(Із 3I.КJИ"!В ІЩ ШШ(б) до 28-рОКОВИIІ Великої

коп.

15

Імперіалі-

стами!

р.

в:;,·,.._~=S1.IІІ·

НАllЕРЕДОПffІ ЗНАМЕННИХ ПАТ Шість днів за.1ИШИЛОСЯ до 7-го ЛИСГО!Іада ·28 роковин Великої Жовтневої

иіна

ОБЛАСТІ

Н8роловJ~ німецьио­

працююгь,

ють сил,

приклада­

щоб повністю

картоплі

та

фонд

конання взятих зобов'язань

300.

Червоної АР;\1ії

за­

на честь Жовтневих свят та ням Ilланів і взятих соціалі Готуючи гідну зустріч кінчити польові та інші сіль Кожного дня на полі пра с f ичних зобов'язань, зраз- святам, треба рівнятись по ськогосподаРСЬКі роботи, ви цюють бригади орачів. В бо 2 роковин визволення міста ками піднесення продуктив- Ilередових підприємствах та конати зобов'язання по зда- розні ходить 12 плугів і вио Києва від німецьких окупан тів. ності праці, зниженням со- колгоспах. Потрібно домог­ чі сільськогосподарських рюють ДО 5 гектарів зябу. Бригада робітниць, якою бівартості випущеної про- тися того, щоб усі проми­

дукції на заводах,

фабри- слово-кооперативні артілі і

ках, в промислово-кооперативних артілях та інших

колгоспи в роботі.

підприємствах і в установйх,

вивершенням осінніх польо-

добилися

успіху

Широко

організаціям і

розгорнувши пе­

реджовтневе

змагання

ПаРТіЙНИМ

Високі зразки продуктив­

ПРОДУКТі в державі.

ланками

соціалістичне

між та

бригадами,

окремо

керує Моця Олена, виконує норми на 120-140 процентів.

ності праці показують Кор­ на Клавдія, Гришко Тетяна, Пилипенко Марина, Процен ко Грицько та ряд інших. Працюючи своїми коровами. вони виорюють по 0,35-0,40

колгосп

вих робіт, даброю Ilідго'гов агітаторським колективам в никами, артіль Зібрала уро­

Добре працюють Щерби­ на Галя, Куркін Галя та Донцова Галя на вишивці

чоловічих сорочок, жіно­ кою твари;шицтва до зим'в, lІередостанні дні треба спря­ жай карТОП"Іі на площі 110 більшу частину гектара замість норми 0,30. чих плать та скатерок, ви­ лі 13 колгоспах, достроко- мувати свою агітаціііно-ма­ гектарів, конуючи завдання на 125 вим ВИІ<ОII<1ННЯМ всіх зав- сову роботу так. щоб ко­ якої вже закагатовано. І. БАРТАШ, процентів. Не відстає від Після виконання першоІ ГОАова коноспу • l\ОJiіllтерп», с. СВідань по здачі хліба та ін- жен день був заlI08нений них робіТНИця Різник Марія. Т81ЬlЮ ших сільськогосподарських ~МІСІОВНИМИ лекціюш і 6е­ заПОВІді перед державою- І Вона щоденно перевиконує продуктів державі. сідами серед населення. До {~

ких

окупантів.

TO~IY, в ніч з

листопада,

Два

Б·го

ня

до,")лесні

l-го Українського

роки в

них

порядок.

6е заздалегідь

воїни

u

u

; исакии

День }Ковтня збігається свят треба пuчистити і при­ з визволенням столиці Ра- брати двори, вулиці, побі­ дянської України від німець лити приміщення і Нilвести

Наполегливо

u

врожаи

працювали

а тов.

2.50,

під керівниllТВОМ

норми.

Рябої А.

-

плани ки, Кваші МС1русі та Рябої щІ

проведення )l{овтневих днів Антоніни протягом літа,

генерала пах. За оСтанній період по

Ватутіна, навальною сільських ;С'Іубах підготува. ху дожатакою оволоділи КИЄВОМ. ти В!'СТУПІ' , . ГУР1' КІВ

водить аГітаційно-масову ро

бо

2

гектари.

ко Г. та Кабан Т.

ВИСОКИЙ врожай

наслідок

обробітку площі,

завойо­ газети

доброго відають

правиль-

Після збирання каР10llлі, ного запровадження ;grpo-

підведеНі наслідки

та

установах

j

колгос- Ланка тов.

Рак В.

і відзначатимуть новими ус вісти про піхами в роБОТі, новими людей.

досягненнями

у

ВИКОНанні

державних завдань.

успіхи,

кращих! І

Сільські Ради, партійні ор 1

ганізації повинні

тов.

взяти під

Село

читають

журнали,

міжнародне становище.Ред­

ЗІбрала,

там.

МАЛЬВ!Н

ГО.!ова КOJгоспу i~l. (Т<І.ІІ;І",.

Кваші М.-

с. ГРЕСЬ,

'

с. l'усанІВ.

ГОАОва праВ.IlіНШІ ItpTIJI

ГwrУ~МОСЬ ДО свят

.

ГоголІВ

готується шенню осінніх польових ро ВОНУ АРМіЮ, що забезпечи-

РЯД підприємств і установ, СВІЙ контро.1Ь проведення І до свнт. В ІІРОМИСЛОВО-І<ОО- біт. Перед веде аРТІЛЬ ім. ла мир в усьому як Броварський лісопильний' багатогранної роботи в під- перативних ~РТІЛЯХ .та кол- Петровського, де ~lОв.ніСтю тають газ~ти.

та клінкерниіі заводи, рай-! готовці до 28 роковин Не- ГОСllах вироониче ПlДнесен- викопана картопля І БІльша!

світі, чи­

В ШКОЛІ гуртки

Фінвідділ та інші ПіДПриєм-! ликої Жовтневої Соціалі- ня. Люд!~ lJ~И,кладаf~ТЬ, сил, :части~а її закагатована, ви- НЬОї ~аМ?Ді~ЛЬНОСТі ства, в[{лючив.ш~сь в перед стичної реВолюції та 2-річ- щоб.ПІ~lоОІJва~и ма!Е~рl-В~Т- конаНІ плани по ХЛlбо.пос- і ють ШСНІ, 10ТУЮТЬ

жовтневе СОЦІаЛІстичне ЗМ3 Ічя визволення Києва від ні- ЧИЗНІ наикраЩI п?дарунки. тавках та картоплездаЧI. І' новки. . В . аРТІЛЯХ "СтаЛІнська Д\яльну роботу виконуПРИМІщення

гання, борються за достро- мецьких окупантів.

КАРТОПЛЮ-дЕР)l{ДВІ

ся за виконання взятих

со- І

28

роковини Жовтневої ре- наводиться

державних зобов'язань,кол­

ці,mістичних зобов'язань; в волюцlІ та визвnлення міста 28 роковин Великої колгоспах переводиться на- Києва від німецьких окуЖовтневої Соціалістичної полеглива праця по завер- пантів, про героїчну Чер-

госпники Роженського кол­

революції,

за

виконання

Llo

._.~_

колгоспники ар­

щоб

найближчими

вив~зти

картоплю

сил,

ДНЯМИ в

раху­

рахуватися

з

та картопле

здачі. Своє зобов'язання во ни

виконують з честю. Дня

нок натуроплати та в фонд ми ВОI\И закінчили Червоної Армії. ти

.:;.

картоплю

на

вивози­

,перевалку,

виконавши річний план

.Jr

кар

топле1l0ставок.

Своєчасно

розраховува-

тись з державою,

дnБРОЯКіСНі Дарські

сільськогоспо-

продукти

-

такий

почесний обов'язок кожного

громадянина нашої

кра-

Ж

7

Оо.

електроенеРГll зекономили в

ІІІ

'

квартаЛІ цього року • • 1

заводи

Ф б

а

ердова, вивіз на перевал-

Ідської артілі ім. Леніна, ДОІ натуроплати за виконані ро в фонд

комчормету

/5

'

ЯКІ зекономили

мі J Ііонів кіловат

ЗаП~Р!ЗЬКОі електроенергії.

-

годин

Чер-

кол­ уби­

І. ХАРЧЕНКО.

ЗА

!

5

ГОДИН-12 ЗМІННИХ

НОРМ

НІКОПОЛЬ. (РАТ ЛУ). На

над 200.000 літрів Кагор, Лідія,

-" рооничии

"

рекорд.

Р· азом JЗ

годин уклав 9.000 цеглин, зикона вши 1.200 процентів

ВИНА

МИКОЛАЇВ. (ТАТЛУ). У' кат гам бурський,

сортних вин. Серед

тов.

мирнов встановив новин ви·

нюком і Болдиревим він за

ВИСОКОСОРТНІ

радгоспах винкомбіН(JТУ зіб-

~jеняр »НIКОlІольбуду

С

своїми помічниками т.Т, Пау

та ДНlПропетровсько! облас-

KV 630 центнерів картоплі обов'язкових поставок. Те­

ІІОРЯДОК,

ЗАПОРІЖЖ~, 26 (РАТАУ). теЙ. Найкращих показників! стахановській вахті на честь юловат-годин добилися підприємства Нар- ~ ХХУІІІ РО,КОВИН Жовт"ня ка-

7 мілі?НіВ

Колгосп ім. Шевченка, с.

боти МТС та воної АрміІ.

_ _.

МІЛІОНІВ КІЛОВАТ-ГОДИН

ЇНИ,, .z:tо'Гримуючись цієІ за- пер колгоспники здають рано виноград з площі 300 ПОВІДІ, колгоспники Свино- овочі і картоплю в рахунок гектарів. Вже вироблено по строково викона.'1И ріЧНИЙ П.1ан картоплепоставок.

набирають

госпники білять хати, рають подвір'я.

.. ..

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

рики

* ';' .:;.

здавати

ЗЕКОНОМИЛИ

державою по

овочепоставках

вивч3'­ поста-

ПО РАДЯНСЬКІЙ УКР і\ УНІ

госпу» Більшовик U , виконав тілі ім. Кірова, с. Заворичі, ши річний план картопле­ зобов'язалися повністю роз­ поставок, прикладають

худож­

Конституція U 'Ра "Художня, ють агітатори. В бригадах святкового вигляду. В арті­ вишивка" робітниці борють-' вони переводять бесіди про лях та конторах колгоспів

~

Борючись

розпо·

соціалі- техніки. Тепер ланки підго колегія готує стінгазету, ~aMOBiд товляють грунт для посадки IІРИСВJ'lчену Жовтневим свя­

Києва, святкуватимуть пах ~едколегіям випустити, на геКТ,арі 400 центнеРІВ І

третій раз після ВИЗВО.1еннн СІІННІ газети, в яких. розпо- карТО!!.'!I,

і

РОБІТНИЦЯМ про життя нашої Батьківщини,

Трудящі нашого району, ньої самодіяльності, концер стичного ЗМffТання, знаменну дату Жовтневої ти, вистави. На підприємст- даної роботи ТРУДІВНИЦЬ. картоплі в настунному РОЦІ. революції і визволення міс- вах, в

цехах,культ-рад::!, пере­

g

200

Потрібао колгоспниці ланок Рак Вар центнерів з гектара на пло­ боту. Агітатори т.т. Юрчен­

скласти

фронту, у раЙцент.рі, селах, колгос- рючись за високий врожай. ваний в

арМії

u

завоиовании

Каберне

НОВІ СОРТИ ЦИГАРОК

та ін.

. До ІОнця року всьог? ~y високо-І де випущено 600 ооо ЛІТРІВ них- вина,

змінного завдання.

Це в два

Київська тютюнова фабри ка випускає в найближчі дні нові сорти

цигарок вищого

рази біль­ гатунку-.Жовтневі" і

Аліготе, Мус ше, ніж у довОЄННі

роки.

гатир" .

,,60-


2

ВD8ТИ ппицлад 3

п

ГОГОЛlВlllВ турбування

но-побутових справа всіх

I1рО

Броварської шкід.1Иві гризуни

Виконком

на­

лін.

робітники

більних

(миші та ти з ними інструкцію по бо

авто:-,lО­ Крейслtр

заводів

висловилися на

користь 0 -

депутатів

нас мічають, що в наслідок не­ Ста­ достатньої лереведеної ро­ боти по боротьбі з по.1ЬО­

шої Батьківщини. Так учить партія, ве.1ИКИЙ

торос"

ротьбі з гризунами в жит- райку. ЯК передає агентстTPYjllj- []ацюки). 2. Боротьбу з польовими лових та складських примі- во Юнайтед Пресс, пеРСі'О­ ших та Райком Кll(б)У від­

rаііради

умов життя-­ трудящих

У слід за робітниками заво­ дів компаніТ "Дженерал мо

Ппо ООDОТЬQУ 3 польовими та хаТНіМИ ГПИ3УН8МИ

покращання їхніх матеріаль

п.шГРАМИ

СТРАЙКОВИЙ РУХ У США НЬЮ-ЙОРК, 28. (ТАРС).

виконкому 6РоВttРсЬКої Райради ДЄ:1утатів трудящих та РаЙІ{QМУ КГІ(б)У 30 жовтня 1945 року

Піклування за дітей сиріт та сім 'І, батьки яких заГIІ нули на фронтах ВіТЧIlЗНЯ­ ної війни,

:Ш,ОР,l,ОIlIlI

остапова

ВЮ1И та

хатніми

гризунами переводити в кол щеннях, переводити

l'оспах

під

сидами

керівництвом

систе- вори про підвищення заро­

колгоспів, матичну боротьбу і РЗВ

та ненн>! серед населення

про ЛОВ0СТі" перервані на невИ1-

хворобу туляремію. j начении .строк. ОБИДВІ стоБоротьбу з гризунами в 6. Зобов'язати правління 1рони ВИЧІКують ОГО.:'Іоше~ш, МТС, PJiiПРRвліннл­ llідсобних господарствах П\с колгоспів, керівників підсоб \ Труменом 'уРЯДОВОI ПОЛІТИ­ гризунами

Керівники се.nа Гоголева: голова с льради т. ОСТРИЦЬ РайзеМl:5ідділом, ка Г., секретар партійної ор здороввідділом, ганізації т. Ковах Н. та го- ми колгоспів, Сільвиконко-

MT~.

роз'яс- б.тної плати в аВТОПРОМI1С­

реводити

силами

госпо- них

господарств

провести І ки в гаЛУЗІ зарплат~,

Тру­

ЛОВИ КОЛГОСlIів, розу).lіючи, ма~1И,l{ерівниками підсобних дарств, за інструкціями РЗВ осіннє оБСЛідування ПОJIів мен зробить це ПОВІДомленна зараженість польовими ня 30 жовтня.. . що народне J'осподарство, господарств, органі:і3цііі та ти Раііздороввідділу. БОРОТl)бу з гризунами в шкідниками. МатеРI~ЛИ по Г?лова профсПJЛ~.И робlТзруйноване німецькими оку підприємств,в с.с. Погребах, ШJIIта~1И невзмозі цілком за- Пухівці та Броварах є ви­ СК';lаДСLЮJХ і житлових при обслідуванню подати до РЗВ ниКІВ сталеливаРНОІ проми­ ДОВО,lЬНИТИ вимоги сімей падки виникнення інфекцій­ міщеНllЯХ переводити СИЛА- на 15 листопада 1945 року. слово~сті і голова Конгресу 7. Завідуючому РВНО т. Вирооничих о' ПРОфСПlлок військовослужбовців і пере ної хвороби-туляре~tії. Шо ,ш і засоба~JИ організацій, водячи' І-ІІСЯЧНИК

допомоги

розповсюджується

діТЮt-сиротам,

інвалідам

грюунів.

чtрез

установ та 11риватних ОСІб, Леоновій, дати вказівки ди- (КВП) Мерреи оголосив, що яким належать ці приміщен ня, під керіВIlИLlТВОМ спеціалістів Раj'l:~дороввідділу.

ректорам шкіл про залучен переговори з сталелив~рни­ ня по обслідуванню лолів ми компаНІЯМИ п~о ПІДви­ на заражеНіСТЬ шкідниками, щення зарплати НІ .~o .чого

Вітчизняної ВІЙНИ та сім'ям На основі llОстанови Рад­ червоноарм,йців, роз'яснили наркому ;)'РСР та иК КП(15)У 3. Зобов'я {ати зав. РЗВ населенню неоБХіДНіСТЬ про від 30 квітня 1945 рику, т. Кириченка, не llізніше 4 ведення місячника, в наслі- N2671 "Про боротьбу з по­ док чого з своїх особистих

льовими і

запасів гоголівці в фонд допомоги зібрали 11.UOO ка рбоваНЦіВ, 1,5 тонни хліба,12 тонн картоплі,4 цеllТнери ква СОJIl,3 центнери пшона.Збір продуктів uроДовжується. Добре проходить м сячник допомоги вТребухові, КраС[jлівці, ТроєщИНі та в

ми" та постанови КИЇВСЬ1{Q­ го Об:1 виконкому Ради де­ ПУТ<1тів трудящих від 18 червня 1945 року "Про мі­ РОllриє\tства по БОjJотьБі і профілактиці з туляреміЄю", ВИf<Оf!КОМ Райради та РК КП(6);)Т ПОСТ3110В.1ЯЮТЬ: 1. Зобов'язати правління

]НШНХ

КОЛГОСlJів,

селах.

хатніми гризуна­

Сі. 1 ]ЬВИКОНКОМИ,

учнів старших класів. не привели. КомпаН~l ВІДХИ8 Головам виконкомів лили вимогу ПРОфСПІЛКИ, яка

ЛИСТОllа,J,а 1945 РОl(У склика Сіл~рад з

медробітниками, вирішила проводити голос~

ТИ інструктивну нараду бри провести обстеження ста- вання про оголошення страи гадиріu 110 боротьбі з шкід- ну колодязів, устаткувати ку, в якому ВІЗьмуть у:нсть

никами Сіо1]ЬСЬКОГОСllодарсь- закриття їх. Роботу по устат близько 900 ТИСЯЧ роБІТНИ­ ких рОСЛИН та проробити куванню колодязів закінчи- ків.

з НИ:VlИ інструкціЮ. ти до 15 листопада 4. ЗоБОН'5ІЗати директорів ку.

МТС до.5

J1ИСТОlliJда

1945 ро-

9. Контроль' за виконанням

1945

гюку повністю завезти до цієТ поста'носи МТС отрутні хі~tікати для селах на rOJI1B Ilрове;J.ення боротьби з гри- сільрад та зав.

СТАНОВИЩЕ В ІНДОКИТАЇ

НЬЮ-ЙОРК, 28. (ТАРС).

покласти в ЯК передає агентство Юнгй виконкомів тед Пресс з Тайгона, фран меДllункта- цузький бюлетень повіДО:VI­

зунаМIІ. ми, а по району на завіду- J1ЯЄ, шо 2-га французька S. Зо50в'язати зав. Рай- ючого Райздороввідділу. танкова дивізія, яка викориЦя постанова набуває си- стовує американське спо­ про- здороввСнілу т. Козіка, не

Та не всюди виявляють керівників підприємств, орПік;'ування 33 дітеіі--снріт, І гaHi:~aцiii, 11ідсоF)них ГОСI10-

С'М'Ї та

Військовослужбовців! Д<1РСТВ, домовласників

інвалідів

В ітчнзнлної

ни. Керівники се.lа чі

Ilе пе)..іеводять

І

вій І вадити

систе~Jатичну

~

ооро-

Княжи- ть(\у з гри:{унами на полях,

місячника

У садкаХ,на городах,в склад

пі:іllіше 10 ЛИСТОllада року

меДllунктами та

по збору продуктіс в фонд ських та житлових примі­ допомоги. Дбаючи про свої щеннях, у скиртах сіна та ос05исті інтереси, про забез соломи, на токах і в інших

печення себе, вони

зав., має чинність

опрацюва-

І

І.

оголошення на

Секретар

Райкому

КП(б)У М. РАТJ-'ШНИЙ

РОМАНЕНКО

дів Вітчизнлної війни. Керівникам села /{Іtяжичі: голові сіЛЬР1:ІДИ т. Максимен

31 жовтня в ПРИ\lіщеНllі госпів району, по питанню Броварського райземвіддіЛУ піДГОТОВJ(li Ilарниково-тента нес. Пухівці і Бобри- личного господарства по

ДЕМОБІЛІЗОВАНИМ

ку,

ку

інва.lі-

голова~1 колгоспів

Т.Т.

відбулися

кущові

Маляренку, Кзс'яну та Бори. ди бригадиріВ

нара-

допомогу

вирощуванню овочів та роз

парникових І садп городніх культур в зи

Llям,

гоголівчан,

повч~гися

них добре провести

в

місяч­

ник по збору продуктів в фонд ДОlIOМОГИ.

Ю. ШАПРАН, зав. віцїду

,1еРЖЗ,lбr3П:;'1('ННJ1

нрп Броварем;·11 І'аііраді

ІНСТРУКТАЖ ГОЛІВ ТА Відбувся інструктивний І

Hu

семіllарі

було

"Положення

сіл ьрад сел ра йону, склика вибори до Верховної ний виконкомом Броварської І СРСР."

ОlIра

про l1ушено 600 Ради

дянську агітацію. радикал-соціа-

лістів, в надрах якої народилася ганебної нам'яті по-· літика Мюнхена. Один із ГО ловних натхненників мюн-

ріННИХ демократичних ре- і на теперішніх загальних форм, забезпечення еконо- виборах комуністична пар-

хенської 1l0ЛІТИКИ ня і заОХОЧУВRННЯ

мічних і

(І,ких агресорів Едуард Да

народ

,прав.

тія дістала

прой-

кість голосів, посідає

ЩОВ крізь пекло гітлерівсь- ше ~licцe.

найбільшу кіль-

В

пер- лад'є проваливсь

що

джерелами,

районі ріКи Чау-Док вбито 200 аннамітів.

кубометріВ лі­ Фійське радіо

кредитів.

чизняного фронту,

Ці,1КОВИТОI'0 розгрому заз

Вибори У Франції, які Відl мовіддану боротьбу проти булися 21 ЖОБТШІ, показали німеuьких окупантів. що народні маси респуGліОсь чому як на муніцики прагнуть здійснення ко- пальних і кантональних, так

політичних

на

викориR

було

місця.

\ соматеріалу для побудови хат та 60.000 карбованців довготермінових

нала llартія,

атак

ПРИЗНАЧЕННЯ БОЛГАР­ СЬКОГО ПОСЛАНИКА В ПОЛЬЩІ Демобіu1ізованим, які при­ СОФІЯ. 26. (ТАРС). Со­ бували в село Троєщина, від

Райради та РК КП(б)У.

Міжнародний огляд

Французький

воїнам-перемож

повертаються в рідні

CF:KPET ArlB СІЛЬРАД

се\lінар голів та секретарів І цьовано

аннамітських

llівніч від Сайгона

стали мортири. Згідно з ан

всебічну

демобілізованим,

на

від Та­

цеве населення), і зброю.Англо-індіі1ські війська при від

намітськими

Держава подає

сенку, треба бр ІТИ пр lклад бригад та парниководів кол і мово-весняниіі період. з

просунулася

велике число аннамітів (МіСбитті

війсьДЕРЖАВНА ДОПОМОГА

та

рядження,

нан. Французи захопили у китайському районі Сайгона

НАРАДА БРИГАДИРІВ-ПАРНИКОВОДІВ

ковослужБОВЦІВ

і

території три милі на північ

Броварського району.

Голова виконкому Райради

забули місцях, де будуть виявлені

про дітей-сиріт, СІ,"I'ї

1945 ЛИ:і дня її

скликати J-Iараду

ріК свого існування

який за провів

передає

про

призначення доктора Павла Козарова послаником Бол­ гарії в Польщі.

ників не справдилися. місяці тому

ці

Два

по:rітикани

грунтоrшу роботу по очищен

скаржилися на те,

ню країни від решток фашизму, суворому покаранНЮ ВОЄННИХ злочинців, демократизації державного аllа

ляв, у Болгарії, не існує во лі виборів. У зв'язку з цим вибори Uу.1И відкладені. ТИМ самим було вибито отруєну

шо, ~IOB-

потуран- рату і здійсненню найжит- зброю з рук петкових. фашист- тєвіших ВЮlOг народних мас Тепер, не маючи ~1УЖНОС­ на

Вітчизняний фронт складає-

вибо- ться з чотирьох основних де

ті ВИСТУllИТИ одверто зі СВОЕЮ антинародною

Установчих рах. Радикал-соціалісти діс- мократичних партій Болгарії керівники

програмою,

болгаРСhКОї 0110-

. кої ОКУПRЦії і на власні очі зборах ФранцiJ', перше засі- тали тільки 19 мандатів (на Програма його передбачає зиції виріШИ,lИ за краще від пересвідчився, що ті полі- дання яких ві.:l.будеться 6 ли 90 мандатів менше, ніж у дальше поглиблення демок- мовитися від участі у нибо тичні партії, які раніше сто стопада,КО~tуністична партія

попередньому

яли БІЛЯ влади і керували має 151 депутатське місце. кермом державного корабПартія під назвою "Народ ля, збанкрутили. Деякі з нореспубліканс ь кий рух" цих партій виявилися одвер одержала 142 депутатські

Ця поразка свідчи'гь про ня заходів, спрямованих на Цей шлях, на який стали те, ЩО партін радикал-соціа піднесення економічного і петкови та інші реаКLlіоне­ лісті в приречена на вимиран культурного рівня країни. ри, ще раз доводить цілконя і ПОСТУIlОВО зійде з полі Здійснення цієї програ~tИ вите банкрутство ЇХ планів

парламенті).

го фашизму, а деякі-пр - що вона користується підт хованими. До цих парті. римкою глави французько-

"о * ред так званої болгарськот! род готуєгься одностайно В Болгарії"'в дедалі шир- опозиції, яка раНіше входи-І прийти до виборчих урн і

тими агентами гітлеріВСЬКІ) місця. Це пояснюється ти\!, ТИЧ ної арени.

французький

народ

тепер І го уряду

генерала де-Голя.

ратичних реформ і здійснен

виклика€ шалену лють

ших розмірах розгортається ла до складу

се-

рах.

і задумів. Болгарський

на-

Вітчизняного. продемонструвати СВОЮ не­

немає ніякого дов·р'я. О( ь Інша демократична партія передвиборна кампанія' до фронту. Болгарську ОП03И-/ похитну волю до нео(\меже­ чому вони зазнали нищі J- -- соціалістична - здобула Народних з?орів. На перед цію очолює Нікола Петков, ної підтримки Вітчизняного ної поразки на виборах. ·139 депутатських місць. Ке виборних МІтингах робітни- який свої РО:Jрахунки і спо- фронту. ОГЛЯДАЧ У важких умовах підпіл-! рівництво УІ в ході передви КИ,селяни, інтелігенція, І діваIlНЛ будує на іноземно-j _ _ _ _ _ _ _ __ ля комуністичнз партія Фран І борної кампанії

провадило службовці виявлнють цілко

му втручанні.

Але споді ван

Відповідальний редактор

ції провадила героічну, са- знтикомуністичну й антира- вите довір'я до уряду Віт.! ня Петкова та його поплічВ. ру ДEHK~. - - - БИ 50143 м. Бровари, КиївськоУ обл. вул.-к'ірова. Дру-карня райгазети "Стахановець". Телефон-редакція 2 ща.Тираж 1525.

81 номер 1945 рік  

81 номер 1945 рік

81 номер 1945 рік  

81 номер 1945 рік

Advertisement