Page 1

Газета

Внходнть

17 квітнн 1937 року

Броварських міської та

районної рад, районної державної адміністрації

з

Ng 80 (9897)

Uього року персдплатна кампанія почалася пізніше, ніж у попередні роки, - з 13 жовтня. Пощ:нюсться це тим, шо чимало редакній газет узгоджували ноuі ціни на uидання, оскількн зросли витрати на поліграфі•Іні послуги, придбання паnеру і

такс інше. Зросли ціни і на доставку періодики. Персдплатою займаються як листоноші, так і відііілення зu'нзку. Uя робота nов'язана з багатьма організаційними трудношами: у нас не вистачає листонош, с нарікання на те, шо у багатоквартирних будинках з nоштових яшиків, які nотребують ремонту, хтось витягує газсти і журнали. 1 все ж, незважаючи на всі ці негаразди, ми ~шємо завершити персдnлату на загальнореспубліканські видання до 15 грудня, на обс1асні видання- до 20 грудня, а на "Нове ЖІІПЯ"- до 2S грудня.

Бажаю, шоб усі ви, шановні читачі, вчасно передплатили ваші улюблені видання і були з ними впродо!JЖ року.

Людмила ДЕЛЛА-БОСКА, начальник Броварського вузла поштового зв'язку.

Там, де rуркочуть комбайни З раннього ранку і до пізнього вечора тривають

~збиральні роботи у нашому фермерському

господарст!Jі "Жура!Jушка". Механізатори збирають зернову кукурудзу і картоплю. Плоші під ними зайняті досить солідні. Качаниста займає 1000 га, і на 800 га урожай зібрано, а картопля викопана на 350 га з 400 га, шо відводилися під цю культуру. Погодні умови цьогорічної весни та осені скшUІися такі, шо доводилося вдаватися до різних агро­ прийомів, шоб збсрсгш !Jологу у грунті. Урожай збираємо непоганий. Наnриклад, картопля дає в середньому 300 центнерів з гектара, а там, де була можливість застосувати поливальні установки, уро­ жай бульби ше виший. Сорти вирошуємо різні: частина картоnлі призначсна для виробництва чіпсів, на інших nолях - вирошували їі для продовольчих товарів. Однак сьогодні го~тро постало пнтання рсалізацїі урожаю картоплі. Иого розв'язанням зай\Іаються наші спеціалісти. Сергій ПЛАКСЯ, директор фермерського господарства "Журавушка". смт. К<UІИНі!Jка.

у

жовтні

викликало

хвилю nожеж у селах району та 1\.Іісті. Се~Іиполки, Літачки, Пухівка, Бровари ... Ось :1алеко неповний перелік адрес, де сталися трагедії. У nо:Іум'ї лише за жовтень загинуло 6 людей. Статистика останніх років свідчить, шо впродовж року такою с~1сртю закін­ чують життя десь 14-15 людей. Але ж оmUІювальний сезон лише nочався.

За яких обставин сталися подібні трагедії? Вони нам добре відомі. Здебільшого люди наnідnитку з цигаркою у зубах, дивляться телевізор і засинають. Відомий й інший сценарій. У електророзстку вмикають саморобний "козел" для обігріву кімнати, вночі, коли він розігрівається, не витримує електро­ проводка, або ж шось загорасться з легкозаймистих речей. Особливу небезпеку становлять квартири, влас­ ники яких не nодбали про індивідуальне опалення

житла і сnодіваються опалювати квартири пши ж сумновідомими "козлами" Багато таких квартир у Калиті, Русанові, Княжичах, Калинівці. Павло КОЛЕСНИК, старший інспектор Броварського управління МНС, майор внутрішньої служби.

Пілоти допомаrають нетеринарам Успішно завершилася акція ветеринарної служби району 3 застосуваннн вертольота для розкидання приманок з лікувальною речовиною проти сказу лісових звірів. В основному захід спрямовано на припинення

nоширеннн

захворювання

серед

чер­

воних лисиць. Саме вони і с основним джерелом небезпечної для людини хuороби. Нсuсличкі темно-коричневі брикети, а їх було 11 тися'І, містили лікарський препарат проти сказу. Ветспеціалісти з \Іалої висоти розкидали їх у лісах та

перслісках по всьО,\ІУ району на плоші 65 тисяч гектарів. Нам стали доступнюш найвіддаленіші болотисті кvточки.

Застосушіння вертольота з такою мстою ст<UІО в

Україні вшuюю.

першою спробою,

вона

винвилася

дуже

Валерій ЗАВАДСЬКИЙ,

H:l'l<l1bHIIK

ре>к:у

2007

Серед 28 районних та міськрайонних центрів зайнятості, що функціонують в Київській області, Бро­ варський базовий міськрайонний центр зайнятості відзначається успішними показниками з багатьох напрямків своєї діяльності. Над чим працює колектив служби сьогодні, яка ситуація на ринку

тань я

торкнулась під час

ВСТЛІКарНІ.

праці

цих та багатьох інших

-

пи­

спілкування з директором центру ГРИГОРІЄМ МИКОЛАЙОВИЧЕМ ПАШНЮ­

КОМ. Незважаючи на кінець робочого дня, шквал дзвінків у його робочому кабінеті не припинявся. І кожному з телефонуючих він надавав потрібну консультацію чи пояснював шляхи вирішення існуючих проблем. -Основна мета діяльності центру зай­ Г.М. Пашнюк, -

нятості,- розпо!Jідас працевлаштування

населення

та

задо­

волення попиту роботодавців у робочій силі. Службу я очолив у 2001 році. В той час на обліку перебувало більше 9000 безробітних, в колективі працюuало 38

Шоб попередити це яви ше, nрацівни­

торгівля,

то

-

сьогодні

Вирошування

проводять \Іасові заходи

-

розведення риби, виготовлення сталяр­

кансій

"Крок

та

фесійне

професій",

майбутнє",

життя", долучаючи

"Ярмарки ва­

"Урок

у

nро­

реального

не лише

робото­

овочів,

виробництво.

ки служби на базі загальноосвітніх шкіл

шамnіньйонів,

НІ ІХ ш1робів, рс\юнт авто~юбіліІJ, пере­ тяжка \Ісблів збираються

-

ось види робіт, якими

зай\Іатись

початківці

від

давців і виклада'Іів професійно-техні'І­

бізнесу, отрищшши оартовий каnітал.

методика більш дісва, бо старшоклас­

Декілька слів стосовно перебування 11а обліку. Сьогодні громадяни в статусі без­ робітних перебувають в середньому 6-7

ники ~шють змогу вислухати своїх май­

місяців. Більше

же ровссникіu і вже зробити певні вис­

валим терміном, коли людина може втра­ тити кваліфікацію. Працівники центру

чоловік. З роками намітилась тенденція

них

до зниження кількості непрацюю'ІИХ громадян. У 2007 році статус без­ робітних у місті має 700 осіб, в районі трохи ·більше 300, загалом - 1090.

дентів

Відповідно і базовий міськрайцентр зайнятості обслуговують 29 спеціа_~істів. Чим це пояснюється? Звичайно, еко­

новки.

Одне з центральних завдань, яке стоїть перед працівниками служби зайнятості, -

зайнятості кажуть, шо в порівнянні з

номічною ситуацією як у країні в ціло­

організація перенавчання громадян, ста­

ся погляди. Вони хочуть якнайшвидше

му, так і на місцях. Якшо взяти

2001

рік

училиш,

цих

а

й

безnосередньо

навчальних

сту­

закладів.

6 місяців

вважається три­

минулими рока:-.1и у гро:-.1адян зчінили­

жування на виробtшцтві, навчання під за­

отримати роботу, а не стояти рока\оНІ на

це була стадія розвалу підприо1ств, коли багато людей залишилось без ро­

мовлення роботодавця.

біржі, отримуючи порівняно не!Jеликі

боти і, за великим рахунком, запропо­

наnравляти

нувати їм шось було дуже проблемно. На сьогоднішній день, як місто так і

~южна лише за їхньої згоди. Тобто, як­

глншL~ося в пресі, коли, маючи статус

що ринок праці сьогодні nотребус тока­

район розвиваютьсн стабільно. Підпри­

ря, муляра, а людина ~Іас бажання ШІв­

безробітного, люди нелегально працю­ ва_~и в інших \Іісuнх, Григорій Пашнюк

ємства

вийшли з кризи, повернули втрачені потужності, модернізували ви­

чипІсь

робництво,

технології,

це брати до уваги. Тоді ж знову пропо­

nершу '!ергу законодавство порушус ро­

-

в резуль­

нуємо протсстуватись і визн<РІИТИt:ь із

ботодавець, котрІІіі без трудової книж­

привабливі робочі

профссісю. Як правило, після закін'ІСН­

кн приЙ\Іає на роботу людей і не спла­

місця з регулярною заробітною платою.

ня навчання люди усnішно працевлаш­

чус податки. У Бровареько~ІУ \Ііськра­

товуються- таких 78 %. За 9 місяців цьо­ го року 343 безробітних з міста та райо­

ле но.

-

удосконалили

обновили випуск продукції таті

створено

За

нові

приклада~нІ далеко

ходити. не

потрібно. Наш гігант комбінат "Теплич­

Законодавством

-

на

на

nередбачено,

навчаннн

бухгалтера

ч

що

безробітних

11

нвища,

яке

неодноразово

роз­

оnератора

nонснив, шо служба заІ'інятості не \Іас права контролювати безробітних. Бо в

ний" свого часу персжив сконо~Іі'ІНИЙ

ну закінчили курси кухарів, nерукарів,

обліковців,

не лише на Броваршині, а й по області в цілому. Успішно розвиваються БЗБК,

ющь,

кранівників,

лень,

електрогазозварників,

завод алюмінієвих конструкцій, домо­

ників,

ад~Ііністраторів,

\tанікюр­

операторів

флористів,

водіїв

коте­

закрій­ та

йонно~ІУ центрі таких виnадків не ВІНІВ­ Під •Іас рОJ\ЮВИ з ГригоріС\І Мико­ лаііовичоІ н торкнулась ТС\ІИ кадрових

агентств, яких зараз в столиці налічують не один дсснток.

Ui

організацїі надають

інші.

nлатні послуги і, до речі, дуже недешеві.

Навчання безnлатне. Додайте ше й оп­ - с рса_~ь­

Як фахівець, він nояснІІВ, шо на відміну lJiд державної служби зайннтості, в

Плюс створено чимало нових підпри­

лату за проїзд в обидва боки

ємств, шо допомогли вирішити пробле­

ний шанс отри\Іати нові знання,

му працсвлаштуваннн. Наприклад: "Ас­ канія-Флора", "Камелія" та інші.

nовідає Любов Левицька.

Взагалі ж сьогодні на ринку праці ос­ новною проблемою є не відсутність робо­ чих місць, а відсутність представників

виnлати. На мое запитання шодо нсга­ типного

ко~п'ютсрного набору, ми повинні все

спад. А сьогодні зарплатня тут найвиша

будівний комбінат "Меркурій" та інші.

Горимо, rоримо ..• похо.'юдання

>t<е>вт ... я

24

Чоrо nотреоvє ринок nраці

Почалася передплата

Короткочасне

СередСІ,

-

роз­

Якшо nідійти до проблем, нк то ка­ жуть, за статевими ознака~Іи, то статис­

72%

тика вказус, шо

подібних організаціях дос1пь часто на­ дають неперенірсну інфор\Іаuію. Оскіль­

безробітних -жін­

КІ1 це одІІІІ із видіu бізнесу, кінцева \Іста

-

нкого

nрибутки, все З<L1СЖІІТь від по­

рядності

сач их

орган ізаторі в.

То\ІУ

ки. Нині місто і район потребують шва­

nотрібно бути уважни\1, шоб "не пско­

кваліфікованих робітничих професій. Ви­ робникам бракує кваліфікованої робочої

чок верхнього одягу, квітникарів, овочів­

'ІІІПІ в халепу". До речі, в Броварсt,КО\ІУ

НІІUЬ, особ.1иво \ІСдсесл::р і санітарок.

центрі заііюпості реєструють і праuю­

сили:

Післн

Ю'ІИХ

будівельників,

слюсарів,

сан­

закінчсннн

відповідних

курt:ів

ЛЮдеЙ

(ЗВІІЧаЙНО,

без

ВІІПЛаТ),

техніків, токарів, мулярів та інших. Начальник відділу активної nідтрим­

жінки залюбки й.tуть працювати в індІІ­

котрі бажають З\ІінІІТІІ роботу, та доnо­

ві:tушІьні коте:Іьні, шо з'являються ос­

магають знаііти іншу.

ки безробітних Любов Миколаївна Лс­

танні~І 'Іасом в ново6удовах. За статис­

вицькарозповіла, шо вони, окрім нап­

тикою,

равлення громадян на оплачувані гро­

роботу на території БроІJаршини.

основна

чаt:а людей

знайшла

Окрема увага працівників служби зай­ нятості приділяється громадянам, котрі потребують

соціального

захисту

і

не

Одним із напрямків роботи служби зай­

здатні на рівних конкурувати на ринку

нятості є сприяння розвитку малого та се­ реднього бізнесу. Науковrtі стверджують:

праці. Її спеціалісти разом з прсдставни­ захисту населення (нк ~Ііста, так і райо­

чи в теnлиtІі. Лише юрист, економіст,

менше 10% з-поміж нас мають природний хист до цієї непростої справи. Знову ж

\Іенеджср, \Іаркстолог, на гірший виnа­

таки

бронюють робочі ~Іісцн. Жін;~и з діть~Іи

мадські роботи, проводять велику про­ форІснтаІІіііну

роботу.

Адже

сьогод­

нішнн \ІLJ:Іодь вважас, шо неnрестижна працювати на будівельному майданчику

-

шюІхом

тсстуваню1

працівники

к~щи Управ'Ііння праці та соціального ну)

сnі.1ьно

6

розробляють

nрогра\ІИ,

лікар. Наприклад, після одного з

центру серед гро\І<щян, котрі мають ста­

до

провсдсних заходів, під час якого випу­ скникам шкіл було презентавана

тус безробітних і бажання сnробу!Jати

припинила навчаннн у навчальних зак­

себе в бізнесі, виявляють людей, котрю1

ладах різного рівня, котра звільнилась зі

фахівцями з нав'Іальних закладів та ро­

резонно

строкової віt'іськuвої або <L1ьтсрнапш­

ботодавцями

Після

док

низку

робітничих

про­

започаткувати

ної служби, особи nередпенсійного віку

фесій, ніхто з учнів не виявив бажання після закінчення школи вступити до жодного з них. Тож і доводиться nояс­ нювати молодим хлопцям і дівчатам,

базі ТОВ "Анастасія", де зі слухачами проводять тренінги, вчать писати бізнес­

або ж звільнені після відбуття nокаран­

nлани, випускники приходнть на захист

горії людей, котрим в першу чергу nро­

своїх робіт в центр зайнятості. З цього

понуються В<Іріанти пр;щевлаштуваннн.

шо потрібно реально оцінювати свої можливості. Не завжди те, Шо закладе­ но nриродою, відповідає їх прагненням. Спеціалісти центру проводять тсстуван­

при13оду відбувається засідання ко\Іісії з

Право

надання одноразової допомоги на від­

можуть інв<L~іШІ, котрі свого часу пра­

криття nідприємницької діяльності. До

цювали на підприоtствах і за них СІІла­

їі складу входять представники служби

чувались

нн, які допомагають виявити нахили та

зайнятості, уnрав.1іння економіки, по­

обслуговуваннн інвалідів в центрі зай­

здібності респондентів, шоб потім nра­

даткової інепскції, держаІJні рссстрато­

нятості теж приділясл,ся значна увага.

вильно їх заріснтувати стосовно вибору

ри, успішні бізнесжни. У такий спосіб

майбутньої професії.

пропІГО\І

2007

яке

справу.

на

Бо досить часто

наuчання,

власну

року

проводиться

років, \IOЛOlll,, котра закін'ІІІла або

48

ня чи примусового лікування -ось кате­

-

отримати

uнсски.

статус

безробітного

Взагалі.

сnеІ111фіці

Завдяки тіснііі сnівпраці з \Ііською

осіб отрищUІи

радою, райдсржаюІіністрацісю, раНон­

молода людина закінчує ВУЗ, опла'Іую­

шан(; ро:точати нове життя. Аналізую­

ною радою с \ЮЖЛІ1 вість }Ікісно викону­

чи навчання, а потім виявлнється, шо

чи опуацію, спеціалісти стверджують,

вати

вона не може реалізувати себе у виб­

шо

населення,- таю1~111 були заклю'Іні сло­

раній

професії

-

вибір було зроблено

неправильно. І приходить вона до цент­ ру зайннтості і стас на облік.

це явише

характеризується

прогрс­

сивнимІІ, позитивними зрушеннями.

Якшо раніше прерогативою персваж­ ної

більшості

бізнсt:-планів

була

ва

регіональну

керівника

програму

Броварського

зайнятості

базоuого

\Ііськрайонного uснтру заі1нятості.

Лариса ШАП Кr'\.


2

Середа,

жовтня

24

--ПОВЕ ЖИТТЯ-----~~~Н-~·

року

2007

ПОСТАТІ

~~@][1_)@]8 "Я каятись не буду, що вибрав '' ШЛЯХ, КОЛЮЧІШИН ВІД терну

©17@[]1]@][}[]

. - .

12 жовтІtЯ ц.р. у столиці, в Українському Домі, відзначили 70-річний ювілей украінського політика, довголітнього в 'язІtЯ радянських концтаборів, народного депутата України І, Пта /V скликань, одного з творців незалежної Української держави, відомого у світі правозахисни­ ка СТЕПАНА ІЛЬКОВИЧА ХМАРИ. Рядки з біографії. Народився

12.10.1937 р. в с.Еобятин на Львів-

1990 р. С.Хмара бере активну д · участь в організації та прове енНІ

медінститут. Ще змолоду актив-

дування-протесту на Майдані Не-

кого козацтва. Від імені Прсзи-

но займається політичною діяль-

залежності, наполягає на розпуску

дента України В . А.Юшснка (того

ністю, розповсюджує самвидав та у о

Верховноі Ради України, щоб позбу-

б -і

' · в тися номенКІІатурнОІ бІЛьшостІ

дня він перебував У Слова'! чині) С.Хмару тепло привітала Марина

з Дніпроnетровська, авторка книги про С.Х:..Іару, nодарувала йому

працю академіка А .Д. Сахарова

ару

з політичного життя, спецслужби

раїни орден князя Ярослава Муд-

вдаються до відкритої провокації; а комуністична Верховна Рада

.. ·· украІнськоІ арештів опозицщноІ інтелігенції, слідом за ув 'язненим В'ячеславом Чорноволом, продав-

поспіхом дає дозвіл на його арешт,

ре важно книгами) на сцен У виходили депутати всіх скликань.

1.1 одязі Максима Кривоноса (nсевдон ім С.Хмари _ Максим Сагай-

щині в родині хлібороба. Закінчив

іншу заборонену літературу.

В Український Дім привітати

ювіляра прийшли депутати, 'ІИС-

ленні друзі і колеги, серед яких _ і

знаменитого студентського голо-

адмірал Флоту, і гетьман українсь-

-

АМ

роки вперше в Україні переклав

парламенті. Щоб вижити С·

"Роздуми про мир, інтелектуальну свободу та прогрес". Після масових

СтавнІ·и~ '!УК І. вру'Іила Герою Ук-

тоуприміщенніпарламенту.

возахисну діяльність у 1980 р. був

Тепло привітала батька його донька Соломія, яка зараш1 цього свята

ханням надати допомогу братньому слов'янському народу- сер-

Народ мій- то вулкан не з гасний . Стоїть він, як титан ,

привітання прозвучало з вуст його дружини Роксоляни, яка прочита-

незалежність.

' ний д о семи років увязнення в табапах сувопого режиму та п'яти

у у років заслання. Покарання відбував на '"'ралІ·. За нескорєну позицію

ІСЛЯ

ну "Богоматір-Тросру'Іниця".

зидентів України та Росії з nро-

прилетіла з Канади. Але найкраще

тям за теплі nривітання, nобажан-..

с народження тата тепана. Від імені працівників Броварського краєзнав'Іого музею, які є

ня здоров'я, довголіття, подальшо! плідної праці на благо України. Х · Стспан мара - не тІльки

самим депутатським складом,

членами Товариства Святого кня-

зя Аскольда-Миколая , Степана

ет, письменник . У 2005 р. вийшоLІ

боротьби за повалення тоталітар изму і відновлення української дер-

на арешт депутата Хwари незаканною. з тих тр вІн активно пра-

Ількови'Іа

його двотомник

жави . є одним з о•пганізаторів та у .. Г. 11 .. · -

цює у Верховній Раді 1, Пта 1У сv•иvань. Нині він є активним чле-

Спілки (УГС) та Українськоі Рес-

ном Української Народної партії

визнаєсвоюжпостановупродозвіл

· ·

керівників JКраІнськоІ ельсІнськоІ

·

автор

~ у унІ·кальнии" иом

цих

Павлина КИРІЄНКО,~

науковий працівник.

"Дорогою до

Броварського краєзнаu•юго

мрії", який він подарував нашому музееві з дарчим написом "Крає-

подарунок -

знавчому музею

книгу професора Миколи Голова-

MVJCIO.

На фото: Степан Xwapa з

Броварів відав-

Пав;шною Киріенко (у центрі) та дру:жиною Роксоляною на День Незалежності УкраіІш .

тора" . Ось кілька віршів поста:

того "Знамениті постаті України".

(Ю. Костенка).

15.ll.l973p.

політик- він ше й прекрасний nо-

рядКІв та од н опартІ·єць ювІ·ляра п авло фе д орови'І жук І. вручили

.....,, "'

. публіканської партії (УРП). Від

привітали

закутий туманом ,

А ми- струмки ро з печеної л а ви, Що будятьдуші nорохюІLІі І сіють зерна нелукаLІі. Вони зійдуть на весну , І Україна ше воскресне' Стспан Хмара .

Іменинник подякував усім гос-

(')

відсидів 306 діб карцеру. Після по-

вернення з ув'язнення поринає у вир

Не вмре Україна нікол и'

бам, котрі також виборюють свою

ла вірш, написаний їхнім п'ятирічним сином т арасом . до дня

ня та ж сама Верховна Рада, тим

Jj

ства і подякував йому за те,с шо

і подарувала йому старовинну і ко-

п·

ражении

дак) . Дуже тепло привітав ювіляра представник Російського nосоль-

Заслужена артистка України Ольга Богомолець сn І· вала для ювіляра

безпідставних арештів, 25 серпня 1991 р. , фактично на другии• день · теля проголошення незалежностІ· • України, без суду та вироку, иого звільняють з-під арешту. А 4 верес-

колю•Ііший від терну,

Ні слави , ані похLІ ШJИ

~

тільки одна людина - це був тепан Ількович - звернулася ДО nре-

портрет. на якому ВІН зо

ро го. З квітами і подарунками (ne-

дев'яти місяців ув'язнення, довгострокового голодування та трьох

заарештований КДБ та засудже-

б

не хочу і не жду, І байдуже мені , шо , може , до овиду не д іііду Під тим хрестом 1.1ажким. Стсnан Хщtра . 12 1. 1973 р Пам'ятайте, двадцятого вікv ~юнrо:lИ, -

що и• вІ'дбулося 17 листопа да прос-

жує видавати підпільно "Український вісник". За політичну та пра-

.

Я каятись не буду,

Письменниця Леся Степовичка

Що вибрав шлях ,

~~~~~~~;;~~~~~~~..~~..............................................................~....--~~~~~~~~~..~~..~~~~~~~~~~~~"&&~

ШЕВЧЕНКОВЕ ••• ЩО Найперша новина

в селі минулої

меблі, а на нову фізіотерапевти'!ну

неділі відбулося громадське обгово­ рення проекту будівництва неподалік

апаратуру кошти надійдуть з район­

поліпшимо проїзд транспортних за­

ного бюджету .

собів,- повідомив В.М. Дяченко .

села потужного заводу з виробництва

Я бачу у дворі амбулаторії новий автомобіль "швидкої допомоги". Теж

-

скловиробів. Інвестор - зарубіжна фірма - обіцяє серйозну підтримку соціальній сфері села. На новому виробництві працюва­ тиме десь

І

тисячі

-

Автомобіль одержали торік, як і

обладнання

стоматкабінсту.

Ос­

танніми роками, дякую•ш районній

спеціалістів. - Сьогодні щоранку електри'!ка­

держадміністрації і районній раді,

ми на Київ від'їжджає до телів

села.

Новий

2 тися'! жи­

завод,

гадаю,

матеріальна база медичного закладу загалом

незрівнянно

зміцніла.

Подібноїтурботи про здоров'я насе­

дасть їм і хорошу роботу, і зеконо­

лення я давно не пам'ятаю.

мить багато '!асу для домашніх справ, - розповідає голова сільради

справді

Влас Миколайович Дяченко.

ко.

Громадські обговорення пройш­

хороші

зміни,

-

Ue -

ділиться

своїми міркуваннями М.Й Дацен­

-

Керівництво нового заводу з

виробництва

скловиробів

обіцяє

ли активно, депутати сільради, жи­

допомогу селу у будівництві нової

телі Шев'Іенкового цікавилися тех­ нологією виробництва, еконо­

амбулаторії неподалік школи .

мі'Іними характеристиками нового

медики ведуть своїми силами.

підприємства. Відповіді на запитан­

А поки шо ремонт в амбулаторії

-

Хотілося, зви'Іайно, щоб його

ня давав представник фірми-інвес­

проводили

тора В.І. Глей, до ре'! і, їхній земляк.

лісти, але що поробиш, коли немає

Загалом, жителі села з задоволен­ ням зустріли цю вістку про будів­

коштів, мусимо зайнятися цим самі ,

ництво нового підприємства. Ради­

Мусієнко. Знаєте , хо'!еться працю­

ли

вати у чистих і охайних кабінетах.

звернути

увагу

на

підготовку

спеціалістів з числа молоді Шевчен­ кового,

організувавши

відповідні

будівельники-спеціа­

-каже фельдшер Михайло Іванович

Пору'!

з

Михайлом

Іванови'ІеМ

працює на опоряджувальних робо­

ремонтні

тах медсестра Надія Митрофанівна Кот . На ребрах одвірків вони цілком

роботи тривають в Шев'!енківській

по-професійному кріплять спеціа­

медамбулаторії сімейної медицини.

льний металевий кутник з отвора­

Будівля

ми, які заповнить сатенгіпс.

Ue

дасть

а самі

курси , наприклад, при школі. Інша новина

194 7

ця

-

великі

ненова.

Побудована у

році з шлаку. Але стараннями

кімнаті

акуратності,

на­

персоналу тут завжди підтримується

краї не будуть обшморгуватися одя­

належний порядок.

потреб сільських і селищних гро­

гом пацієнтів. Все робиться на совість . Облич'Ія медиків "припуд­ рені" білим будівельним пилом. Ще трохи терпіння, -і роботи із впоряд­

мад. Для нашої амбулаторії виділе­

кування

-

Недавно на сесії районної ради

розподіляли

но

49

додаткові

тися•! гривень,

-

кошти для

каже голов­

кабінетів

закін'!аться.

У

кабінетах бачу пластикові труби, тут су'Іасні

ний лікар медамбулаторії Микола

з'являться

Йосипович Даценко. - І ось наші

умови роботи з санітарних мірку­

останні обнови - металопластикові вікна, поставлено новий обігріваль­

вань набагато поліпшаться .

рукомийники,

дині вкриє мо гіпсокартонними лис­

Усі ці дні і тижні сільський голова В.М . Дяченко займався органі­ зацією вивезення на вулиці Шев­

тами.

'Іенкового

ний котел, стіни приміщення всере­

Старе

примішення

набуде

щебеню

з дорожнього

зовсім іншого вигляду. На кошти,

полотна залізниці, яке ремонтува­

які

лося. Тепер щебінь потрібно рівненько розгорнути грейдером.

залишилися,

закупимо

нові

-

Десь на третині вулиць села ми

Нехай підождуть невідкладиі справи,

А з освітленням вулиць яка ситу­

Яподивлюсь на сонце,

ація? товляти

проектно-кошторисну

ua траву,

Наговорюся з добрими людьми,

Кошти для цього є, треба виго­

-

нещодавно одержали?

і

,5

робітників

-

-

СВ,ТНдШНК 3дКОНАЕНЬ

В СЕЛІ?

HOBOrO

Не час минає, а минаєм ми.

до­

кументацію .

Загалом, село готове до наступних холодів. В усіх багатоквартирних бу­ динках обладнане індивідуальне опалення. Чотирьом сім'ям з низь­

Ліна Костенко. Найбільша радість на Землі - це радість спілкування. Справді, шо нам ше так зігріє

лугах ,

ким матеріальним забезпеченням районний благодійний фонд "Від­

душу,

додасть

як

красиві листочки, квіти , засу­

щире

неформальне

спілку­

родження" допоміг купити опалю­

вання з однодумцями.

шували їх , а потім виготовля­ ли картини. Саме про мстод и ­

вальні котли чи конвектори.

Гарно, '!удово, прекрасно ... Ці слова з активного словни­

-Таких сімей чи одиноких людей, які залишаються сам-на-сам з проб­

кового

лемами

має.

опалення

Тим

людини .

Але

нас

не­

скільки в нашій свідомості то­

бабусям,

які

го,

житла,

одиноким

запасу

наснаги,

у

'!ОГО ми

'!асто не

можемо

в Києві, вони до них часто навіду­

осягнути . Почуття прекрас­ ного дає волю фантазії, спри­ яє культурі людських відно­ син . Людина живе і праuює за законами краси, які включа­ ють у себе красу мови, думки,

ються.

живуть в селі, з вугіллям чи дровами допомагають місцеві підприємці . Та і повністю одинокими їх ніяк не назвеш. Хати свої вони переписали у спадок своїм роди'Іам, які живуть і оnаленням

душі і, як наслідок, відобра­

rуртожитку сільськогосподарського

Є

nроблеми

з

жають красу людини, створе­

товариства "Бобрицькс" , і їх товари­

них власноруч речей. Якшо людина вкладає у свій твір '!астинку своєї душі, то такі

ству треба вирішувати. Школа, дитя'Іий садок теж мають автономне

опалення, яке діє там відповідно другий і третій сезон.

тувати котел. Бо у попередні роки

вироби говорять та співають . Але по'!ути цю пісню може тільки той, хто має велике від'Іуття краси. Саме такі люди, які LІідчува­ ють красу і творять й своїми руками, зібрались на чергову зустрічу клубі "Надве'Іір'я".

опалення ·будинку культури , як і

Саме тут

-

У нашому будинку культури, на

жаль, так склалися обставини , опа­ лення

не

діє

років

п'ять,

і

тут

потрібно до нового року облаштува­

ти топочне відділення, а тоді і змон­

прилеглих будинків , здійснювалося централізовано, на шо витра'!алося чимало палива, і система опалення

була дуже неефективною і затрат­ ною , - каже сільський голова . Питання соціального розвитку села- одні з найскладніших, які до­ водиться вирішувати сьогодні сільським радам, їхнім комуналь­ ним службам. Приємно, коли їх о'!олюють такі ініціативні і ділові люди, як В.М. Дяченко. Володимир ЛЯШКО. с. Шев'!енкове.

вони

і

отримали

uікаве спілкування, поділи­ лися своїми захопленнями, улюбленими справами. В приміщенні бібліотеки була оформлена виставка робіт: картини виготовлені із засушених квітів і листо'Іків. Про своє захоплення флорис­ тикою розповіла Людмила Ге­ оргіївна Баннікова, читачка , член нашого клубу . Вийшов­ ши на заслужений відпочинок за віком, вона разом з чо­ ловіком полюбляє проводити

час на лоні природи- в лісі, на '!ись

біля з

рі'ІКИ.

природою,

Спілкуюзбирали

• 111

ку створення uих прекрасних

картин і розповіла Людмила Георгіївна.

Про свої захоплення ро з ­ повідали також інші члени клубу. Так, Марія Ігнатівна Білокінь захоплюється LІІІШІІ­ ванням- від маленьких ссрвс­ ток (столові , пасхальні) , руш­ ників ("на щастя , на долю") до скатертин і навіть килимів. Людмила Іванівна Чсбіна принесла серветки, в'я з ані гачком . Крім того, ue людина, яка любить і вмі є гарно співа­ ти, uікавиться історією ви­ никнення кожної пісні. Вона із задоволенням розповіла про ue і виконала кілька ро- _ мансів. Кожен з присутні х також розповідав про свої захоплен­ ня. Та найбільш популярtІІ1ми справами жінок є все ж приготування

нсзвнчайних

екзотичних страв та випічка. Так за '!ашкою чаю з пиро­

гами, під спів пісень •Ілсни клубу ще довго спілкувалися одне з одним , отримуючи на­

солоду і задоволення LІід uіка­ во проведеного часу в район-

ній бібліотеці.

-4

Наталія КРИМЕЦЬ, головний бібліотекар Uснтральної районної бібліотеки , керівник клубу "Надвечір'я".


3

Середа, 24 жовтня 2007 року ~---------------ПОВЕЖИПИ -~---

Vкра'їна - НАТО: ffiffiffi[]l1lli [DШШОШ ffіШОШШ[DЮЩО~

[pffiffiШUO О Шffi[DffiШffiaшmшm~

НА ТО

Росію. Альянс робить

внесок у світову безпеку, тож чи хочуть українці брати участь у

цих рішеннях? Чи хочуть вони зайняти

своє місце за цим "круглим столом" і відігравати свою роль у цих обговореннях?

Чи готові робити власний вне­ сок у колективну безпеку? Це ті питання, на які має, безумовно,

відповісти народ України.

Сьогодні ще чимало людей не

вони не мали агресивного зміс­

був в Україні багато разів, і мені

ту, вони не передбачали розмі­

говорили -слухай, Джемі, якщо

шення баз НАТО. Опозиція є природною мя демократії, але вона має грунтуватися на фак­

вимушені будемо розміщувати величезні бази на своїй тери­ торії або допустити сюди ядер­

тах. Наше завдання так, щоб люди точно

ну зброю. Моя відповідь на такі

що відбувається.

питання

-

ні, це не є правдою!

Погляньте на реалії. Я переко­ наний, якщо ми зможемо від­

Пане Шеа, ви були свідком nідnисання Хартії про особливе партнерство між НАТО і Ук­ раїною у 1997 році. Чим була викликана nотреба укласти саме такий документ з Україною і в

той час? - Після набуття незалежності Україна була країною величез­

ного стратегічного значення. Її міцні зв'язки із Заходом були

Відверто, мя нас було б важко виконати деякі завдання без ви­ користання українських транс­

маєте сили чисельністю у 350 тисяч військовиків, але з еко­ номічних причин у вас дуже ма­

портних літаків, які є дуже по­

ленький оборонний бюджет, ви

тужними і ефективними з точки зору витрат. Тож питання про

не можете тривалий час утри­

те, що внесок України є сим­ волічним, навіть не стоїть. Вона робить дуже значний внесок у наші операції. Тисячі українсь­

багато

дуже

ких військовослужбовців про­ йшли через місію НАТО на

ли

Балканах. Менший внесок ми маємо в Афганістані, але важ­

важливими для стабіль­ ності в Європі. Ми повинні бу­ продемонструвати

нашу

підтримку незалежності та те­

риторіальній

цілісності

Укра­

ливо навіть те, що Україна здат­ на зробити цей невеликий вне­

мувати таку структуру. Тож на­ краще зменшити й до

рівня, який можна порівняти з

оборонним бюджетом і який буде найефективнішим. Це і є зміст реформи - приведення ва­ ших амбіцій у відповідність до вашого бюджету та

спромож­

ностей.

- Деякий час

тому європейська

і євроатлантична інтеграція сприймалися в Україні як єдиний

ділити реальні аргументи від міфів, тоді громадська підтрим­ ка в Україні на адресу НАТО підвищиться.

Чи вважаєте ви, що роз'яс­ нення цих "аргументів і міфів",

-

проведення інформаційної кам­

nанії в Україні-це сnрава НАТО? - Розумієте, НАТО не шукає нових членів. Ми не агентство з набору рекрутів. Разом з цим, ми відкриті для країн, які хотіли

б до нас приєднатися. Тож іні­ ціатива має виходити від краї­ ни, вона не виходить від нас.

Ми, зрозуміло, очікуємо, що національний уряд, який прий­

партнерських зв'язків. Це відбу­

сок. Український корабель, який прибув до Середземного

валося в І 997 році, у той час,

моря дЛЯ участі в операції "Ак­

лася, і, за даними оnитувань, ук­

коли НАТО також започаткува­ ло відносини з Росією. Тож мя

раїнці більше схиляються до європейської, ніж до євроатлан­

реконаний,

нас було дуже важливо мати па­

тивні зусилля", надає нам мож­ ливість розподілити тягар обо­ в'язків. Це є дуже добрим також

тичної

слухати

ралельну

їни,

готовність до

розвитку

співпрацю

з

напрямок. Зараз ситуація зміни­

інтеграції. Чим, з вашої

Ук­

з точки зору правових аспектів.

точки зору, відрізняються ці два

раїною, щоб вона не відчувала

Якщо ми маємо присутність в

себе в тіні відносин між НАТО і Росією. Ми показали, шо хоче­ мо мати добрі відносини з обо­ ма партнерами - і з Росією, і з Україною, державами, які є ду­

операції такої держави, як Ук­

напрямки і в чому вони є близь­ кими?

раїна, ми демонструємо, що ця

місія не є суто завданням Аль­

-

Євросоюз і НА ТО

ганізації,

-

це ор­

засновані на однако­

має рішення в процесі консуль­ тації з народом,

проводитиме інформаційну кампанію. Я пе­

шо люди

саме

будуть

національний

уряд та доручать йому лідерство

у цьому питанні. НАТО може відіграти

у

цьому

лише

до­

поміжну роль. \1и лише нама­ гаємось відпові( ги на запитан­

-

вона вимагає зусиль ши­

вих цінностях. Це демократичні

ня

цінності, ринкова економіка, індивідуальні права людини.

прозорість. Але не може бути

партнерами

рокого міжнародного співтова­ риства. Я також думаю, що

НАТО. З моєї точки зору, той

наша спільна участь в операціях

себе відповідальність за інфор­

факт, що ці процеси були запо­

чатковані одночасно, політич­

допомагає процесам оборонної реформи. Якщо ми приїжд­

Вони поділяють принципи вирі­ шення проблем з опорою на міжнародні інституції і колек­

но є дуже важ.пивим.

жаємо до Києва і говоримо про

тивні рішення.

оборонні реформи - це може виглядати дещо абстрактним. Але якщо ми разом беремо

лиження до Альянсу, реформи, які ви проводите як складову

же

-

важливими

Історія знає добрі та не дуже

добрі часи для двосторонніх від­ носин між НАТО і Україною, як, наприклад, під час відомого скандалу навколо "Кольчуг". Як­ що nідсумувати всі ці фактори,

янсу,

Якщо торкатися вашого наб­

хто ми,

продемонструвати

ситуації, коли НАТО візьме на маційну кампанію. Ми бачимо, шо зараз в Ук­ раїні уряд нарощує ці зусилля створено національний план, проводиться більше подій, ширше використовується теле­

У'Іасть в операціях, враховуємо уроки на місці події, зважаємо на взаємну сумісність, зв'язок

зміни, потрібні дЛЯ того, щоб стати кандидатом на входження

ба'Іення та преса. Я думаю, це добрадемонстрація того, як Ук­ раїна співпрацює з НАТО і бере

яким є сумарний вектор і загаль­ на логіка цих відносин? - По-перше, у будь-яких відносинах є піднесення і спад.

та інші аспекти у реальній ситу­

до Європейського Союзу. Тож

участь у спільних заходах.

ацїі, - це стає набагато на­ очнішим, ніж під час проведен­ ня семінарів або конференцій

ви

Але навіть під час такого спаду

на суто теоретичному рівні.

є автономними та приймають

практичних перевагах. Я не го­ ворю зараз про членство у НА­

НАТО ніколи

На продовження теми обо­ ронної реформи. Ми багато чули

рішення незалежно одне від од­

ТО як таке. Але вже нині, в рам­

ного. НАТО не може вирішува­

ках

про трансформацію самого Аль­

ти за ЄС, і навпаки. Але, якщо ви перебуваєте в Європейсько­ му Союзі в Брюсселі і думаєте про розширення, якщо ви ба­ чите країну, яка інтегрована з НАТО, яка йде шляхом досяг­

Трастовий фонд, який допома­

не

ставило

під

сумнів власні відносини з Ук­ раїною, не було й мови про

-

процесу,

отримуєте

прискорять

тепер

подвійну

У цьому сенсі було б корис­ ним

користь.

Безумовно, обидві організації

гає

сконцентрувати

партнерства,

у

знишенні

ми

увагу

на

створили

небезпечного

зробити розуміли,

-

- В Україні завершилися nар­ ламентські вибори. Чи ви очікує­ те, що nитання НАТО стане ціллю для політичних спеку­ ляцій? - Україна є демократією. Є

питання, які мають вирішувати

самі українці. НАТО не мало наміру будь-яким

чином втру­

чатися у виборчу кампанію. Але я переконаний - який би уряд не був сформований за підсум­ ками виборів, він продовжува­ тиме співпрацювати з НАТО. Ми у минулому зустрічалися з Президентом Ющенком, кілька місяців тому у штаб-квартирі був Прем'єр-міністр Янукович. І хоча вони не мають єдиної політичної думки з деяких пи­ тань, одна річ є спільною. Коли вони приїздять до НАТО, ЄС та інших європейських інституцій вони говорять про бажання

-

продовжувати

політику спів­ праці. Співпраця з НАТО, спів­ праця з Європейським Союзом, продовження діалогу з ними, на моє переконання, відповідають

стратегічним раїни.

інтересам

Щодо 'Окремих

Ук­

"ради­

кальних" заяв та дій - оцінюючи ми маємо пам'ятати про

їх,

ширшу перспективу.

Після останніх політичних

подій•в Україні як ви оцінюєте її шанси на входження до Альянсу у майбутньому?

Ми розпочали інтенсифіко­ Україною, ми взаємодіємо у дуже багатьох сферах, ми маємо План дій та щорічні цільові плани, які пе­ редбачають величезну кількість подій. Ми чітко дали зрозуміти: двері були відчинені, і вони за­ лишатимуться відчиненими. НА ТО збільшувалося вже двічі після завеошення "холодної

-

ваний діалог з

війни", сорuк відсотків наших членів - це країни, які свого ча­ су були під комуністичною системою. Тепер ми маємо три країни на Балканах, які викону­ ють план дій щодо членства. Під час самміту в Бухаресті нас­

припинення співпраці.

янсу.

Комісія НАТО - Україна є форуІ\ЮМ, де можна відверто обговорювати будь-які пробле­ ми. Ця структура дає Україні

форми кореспондуються з логі­ кою змін в НАТО? Якими є зміст і мета трансформації НАТО? - Мета трансформації- знай­ ти найефективніший та найко­ рисніший шлях дЛЯ викорис­

стан­

програми з охорони довкілля. Я

дартів, ви, напевно, будете ди­

думаю, на цих прикладах люди

тання наявних ресурсів. Що ми

витися на ЦЮ країну ПОЗИТИВ­

намагаємось зробити - це вико­ ристати той бюджет, який ми

ніше, ніж на країну, яка не про­

можуть переконатися, що НА­ ТО розглядає не лише питання

ходить через цей демократич­

стратегічної політики, але здат­

ний процес у рамках підготовки до членства в НАТО. Я можу зрозуміти, що, напев­ но, в Україні люди думають більше про економічну окладо­ ву - заможність, рівень життя, робочі місця, яких вони могли б досягти в складі Євросоюзу,

не

речі, ніж академічні аргументи. - В Україні є політичні сили, які мають досить радикальні nог­ ляди стосовно НА ТО і з будь­ якого приводу організовують

що, напевно, робить його при­

протести і демонстрації проти

тися, а по-друге, від спромож­

вабливішим. Я можу зрозуміти раціональне зерно такого під­

Альянсу в Криму та інших міс­

ності виконати стандарти, які

цях.

ходу. Але, з іншого боку, така держава, як Україна, якщо вона

гальному дусі двостороннього

необхідні мя членства в Аль­ янсі. Часові рамки цього проце­

можливість

пояснити

власну

позицію - мовляв, хвилинку, вислухайте нас, це наш погляд і наша позиція, не поспішайте з висновками. Я ність

таких

вірю,

що цін­

відносин

Наскільки українські ре­

цього

чіткий розподіл між фактами і міфами. Тому шо такі навчан­ ня, ви пам'ятаєте, як "Сі Бриз",

розуміють роль і місію НАТО. Я

ми приєднаємось до НАТО, ми

-

Вони не є нездоровими, поки вони не пов'язані з насильством і проводяться в рамках закону, коли це боротьба ідей, а не фізичне протистояння сторін. Коли у вас відбуваються про­ тести - це також привід дЛЯ нас, щоб краще пояснювати свою природу. Важливо провести

навіть

маємо, з максимальною корис­

зростає у певні важкі періоди. Я думаю, що ніколи не треба

тю. Це означає - зробити наші сили професійнішими, здат­ нішими до застосування на ве­ ликим відстанях, розвинути їх здатність до швидкого реагу­

зациклюватися на "драмі сього­ дення", але бачити ширші тен­

денцїі на певний час уперед. У випадку з Україною така тен­ денція відносин постійно була спрямована на зростання. І це позитивний елемент.

-

НА ТО є родиною доволі по­

тужних держав. Чи є практичний сенс в участі України в оnераціях під егідою НАТО, або ж така участь є дещо символічною? - Україна має дуже велику армію в процесі модернізації. Україна має великі традиції у сфері оборонної промисловос­ ті, вона має літаки Антонова.

вання, наприклад, в умовах ми­

ротворчих

місій

-

все це заби­

рає роки. Створити такі сили, які здатні діяти як, наприклад, в Афганістані, у загрозливому оточенні, з мінімумом тилового забезпечення, надати цим си­ лам кращу розвідку, забезпечи­ ти їх захист і так далі. Зрозуміло, що все це- питан­ ня, пов'язані з необхідністю ро­ бити важкий вибір і витрачати гроші на визначені пріоритети. У випадку з Україною, якщо ви

нення

демократичних

дивиться в сторону НАТО, усвідомлює, що Альянс - це ор­ ганізація, де приймаються важ­ ливі рішення. І за "круглим сто­ лом" цієї організації перебуває більшість із західних сусщш. Щодо Сходу - ми маємо Раду

надлишкового

озброєння

та

боєприпасів, ми маємо програ­

ми, які допомагають перепідго­

товці

колишніх

приносити

військовиків,

практичну

ко­

ристь. На людей більше вра­ ження справляють конкретні

Як це позначається на за­

тvпного оцінку

року

ми

можливих

зробимо подальших

стадій розширення. Таким

чином,

відповідь

на

ваше запитання повністю зале­ жить від народу України. Я пов­ торюю, НАТО - це не "рек­ рутське" агентство. Ми не під­ штовхуємо, мовляв, йдіть і приєднуйтесь до нас. Це зале­ жить від України. Насправді, це залежить від двох речей. Передусім від наяв­ ності політичної волі приєдна­

співробітництва між НАТО і Ук­ раїною? - Насамперед, Україна є де­

яких ресурсів потребуватиме

мократичною державою,

щось таке, шо ми можемо ІJИЗ­

а де­

су,

як

швидко

це

трапиться.

-

це все в руках українців, Uf не

відмін­

начити тут, у Брюсселі. Для Ук­

ності у переконаннях. У будь­ якій демократичній країні ми можемо очікувати такі дебати.

раїни важливо знати: перспек­

мократія

передбачає

тива євроатлантичної інтеграції є відкритою.


4

Середа,

24

жовтня

2007

..

~~~===повв життя_-~_·

року

······-······•·······-····· .....,.". ,,,," . Іоновоrо

г.::::==·==·····==········~,.

РОАІ НАІІ КРАСНИЙ

Ае посій

1

,

Я

-

КОріННІІЙ бровар•ІаНІІН, а ОТ

:;

батьки \!ОЇ - родо\І ни.

Відвідуючи

;щtІіііні

з

щорі•rні

Чернігівщи­ \Іа\10Ю

збори

тра­

членів

Ч Ср Н і ГіВ С 1> КОГО З С \І Л Я Ц ТІНІ у Київсr,ко\ІУ П~L1аці спорту, спос­

терігав, з нкою радістю зустріча­ ються ЗС\ІЛS!КИ-'ІСрнігівці, З S!КОЮ HlKT<L'Jьгitю ладують рідні ~Іісця і ДІІПІ'Іі рОКИ. Та ЦS! ІІОСПUІЬГіSІ- без великою оrутку і трагіз\tу, адже усі м11 живо10 в Україні, тобто,

-

скрізь, де б не жили, ми вдома. Ас ност;UІьгіsr дещо іншого ро­ ду. І про неї я розповісти. Гостюю•rи на дачі у Козельці у

xo•ry

\ЮЇХ роди•Іів ІЮ татовііІ лінії, я щоліта зустрі•rався з їхньою сусі.1кою Л юд\ІІtлою І вані.вною Папіловою (в дівоцтві - Шинка­ р.?нко) і не Ішдавав особливого 3H<I'ICHHS!, З S!KOIO ЛЮ.JІШОЮ СПіЛ­ К\'ЮСS!. ЗшІ'Іайно, я знав, шо вона

дішно живе за межами України- в

Росії, у далекій Воркуті, і голос роду, любов до рідної землі знову і знову повсртас ·й додо\tу. Ось і нинішнього літа вона знову приїхала у батьківську домівку на відпочинок з П івно•rі і привезла з г~··~

вщкритrя сезону полювання на

1

ту чн іншу дичину. Хочу посту­

кати, як кажуть, по дерсву (аби І не наврочити), але наші профі­

!.

і лактич ні

; А мисливська сім'я . ни - uc ж усе -таки

У зв'изку з підготовкою до друку

благополучно. Одне хвилює: не перевелись, на жаль, бра­ коньєри, пострілюють в угіддях і вдень, і вночі, у дозволені, і не­ дозволені для полювання дні. В uьому питанні нам ще багато­ багато треба працювати, аби за­ хистити природу від хижого ока.

.

. організацій

\Ііста Бровари та Бра­

і варсІ,кого району Uснтр елект­ І ро·ш'нзку NQ І (Бровари) просить

тає.

І заперечення

: дові.'Інику

на

роз\tішсння

лефону, ю; пізніше

,1,

у

свого квартирного тс­

15

листопада

ня~ІІІ ритму ссрuя, гострим ко­ ронарюнІ

, 2007 р. повідошпи про свою нез­ ' t·uдy За ТСЛl:фОНа\ІИ 5-20-90 \ (абонвідділ) або 5-32-40 (розра-

!

тет.

І

Член правління Європейсь­ кого товаристuа кардіологів О. Пархоменко з Національного наукового uснтру "Інститут кардіології і~І. академіка М. Стражеска" в доповіді, присвн­ чсній профілактиці ссрнево-су­ динних захворювань у ХХІ столітrі, наголосІtв, що. окрім фар:-tако:югічних препаратів і хірургічних мстодів :1ікуваннн. велику увагу слід ІІрІщі:~нти поліпшенню способу життя, зокрема прІtпинснню паління, що значно знизило б смерт­ ність. Член президії Європейської

,

; І

'·У довіднику бу ле зазначено 'І

,

прізвище, і\t'я, по батькові фізич-

ної особи, насе.1сний пункт, вули-! ну

без

квартирного тслефо- і

но\tсрів

будинку

та

квартири.

Aд.~tiuicmpat(iн ЦЕЗ МІ.

. '--'---~------..

Гтов "Всеvкра~нська оvдІвепьна компанін" nponoнvc nocnvrи;J

f

- збір вихідних даних для ви готов-

ментація, Робочий проект) з отриман-;

,' лення. будівельного паспорта (ОІІиту1вальнr листи. висновки вrдrrовrдних

ням поrоджень ycrx зацікавлених служб:

!служб, '

технічні умови, АПЗ та інше);

та позитивного висновку державної екс-

-одержання дозволу на будівництво; -будівельно-монтажні роботи. Звертатися за телефоном: (044)

і промисловоrо та соціально-культурноі побутового призначення ( стадіі -

wкony

1·111

стуnенів

N! 3

на nостійну

,:.,·; .....

t'LtC!.JШ '-'•flj!J:::J®IO~i130il:f.lJIO"• t потрІОні на роОотv складапьники

І метаnопластикових ионсrрvкцІй 3 І . досвідом роОоти 38 Фахом. 1Ten.: 92-441, BI067J 243-ОО-35.

'>М·}-·:.-.:.,..;--.:-т.-.mж•~--~м•-~......1

. ttOBE ЖИТІЯ"

-

" Ююoo(f)®rm'jy@ ·<Іt[іr.Jшзааю[!JШІ» ;,:

районнео державнеі адміністрації.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

~-

< ~

:-,_.

<.··~/

(вул. Гагаріна, 6)

;::

·. . - .<~ :._-. . /.,

~->

колектив редакціі газети,

Броварські міська і районна ради, районна держадмінrстрація.

Сві4оитво про державнv реєсташю КІ Ng 259 від 10. 12. ·1997 р. Індекс 35064, дnr1 відомчої передплати- 61285.

~

і~

13-00.

.·,

· ..<"<:; '·;~: '..{':):~;·.··.>:-:-.<: .:/~; АДРЕСА:

3

АС Т.

РЕДАКТОРА

Воаодимир lІ.ИШКО

січня

ІІродов­

2008

ро­

Мань­

то у суботу і неділю) утримай­

тесь, будь ласка, від походів у ліс, аби випадково не потрапи­ ти під постріл мисливuя. А впа­ де сніг, то uя перссторога вже

<шрссується любителям лижних прогулянок до лісу. Правда, за­ уважу, що в січні полюваtшя на зайця

дозволяється лише в неділю. Кажуть, яке там, мовляв, сьо­ годні може бути спортивне по­

лювання: дичини

нема,

порох­

шріт та інші мисливські при­ бамбаси стали майже вже золо­ тими за ціною ...

ендокринної хірургії, тран­ сплантації ендокринних ор­ ганів і тканин) зупинився на визначній ролі в лікуванні хво­ рих на цукровий діабет сартанів - нового класу препаратів, що дають добрий ефект при ліку­ ванні артеріальної гіп'сртснзії і хроні•tної серцевої недостат­ ності. Незважаючи на порівня­ но молодий вік сартанів (вони з'явилисн трохи більше десяти років тому) їхня ефективність, з позиuій доказової мсдиuини, не викликає жодних сумнівів. Змістовним був виступ ди­ ректора Київського місt,кого uентру серця професора Б. То­ дурова (першим в Україні здійснив трансплантацію сср­ uя), присвячений проблемам хірургічного лікування ссрце­ вої недостатності (наприклад, так звана операція Батісти). Се­ ред причин того, що в Україні національний досвід у галузі пересадки серця сьогодні вель­ ми незначний (кількість таких операцій можна перерахувати на пальцнх рук), найголов­ нішою, на думку виступаючих, є відсутність відповідної нор­ мативно-правової бази, що є камснем

uснтр

спотикання

для

: · • ·, на зайця коштує ЗО гривень (на ·І сезон - 80). А вже ліцензія на ' кабана- то й усі 1200. Якщо ж,, борони Боже, відстріляєте дику : свиноматку - заплатите штрафу 1500, а самку оленя- п'ять тисяч і

питна, і хутрова. А от uіни ... Uc дійсно так. Навіть відстрільна картка на один день полюваннн

!

гарно подумати

@'@8 [j)IШ!iJ0fJШ!IJJq 0@{j)G:>@!IШlq 1]xrl[J)@'f7[WJGJGJШq

UJ0,!iJ0[j)'jJ'JIO:ШJGJШ ~GJ~[JXf)й0»v .fill" Щp0ШCIO{j)IJJ"

ill®Щj.j@[p@llJliJ@J."ШJШ rривень QJ!iJШ

50

~ ®&0~ а вень

QJ!iJШ

@ll®l.їJ@[!!]@GaGaШ

JOO гри­

®[J)Il~aaaю~[!JШ!io

Ш[р@

!J(i)~

Ш@r;шJJ !JJ@fir(Jfill@!Лfl w[j)IJlm&iJЬ Ga@!J ~ro "' 20 rривеньо d!]®mi1!}Jшro тІ 'fii'J)li1o8 4-23-26.

07400,

nawa.

теn: 8Ш96І 966-54-01 8Ш971 109-73-27 Саша.

(ох, скільки жартів на uю те-І му!)... ' А'Іе ж ... Як гарно в осінньо- і зимовому лісі, яка чудова о цій І порі природа, як відпочиває :1у- ; ша

в

За ТОІ.ІНість ан~ладених фактів вЩповідає автор.

!

ливські теревені біля колскпш- 'І,. ної

"скатсртини-самобранки", поблизу романтичного б<nат- ,

тя ... А натруджені ноги прІІЄ\1- І

!

но гудуть ... гудуть...

Нехай вам здоровитьсн, бла- і гаполучиться і щастить у полю- 1і . . ванш,

шановнІ

ливuі!

колеги-мис-'!

і

Михайло ПРИМАК, І голова ради УТМ Р.

•шшш•шшшш•ш•ш

шжшш

: ~

НАМ ПИІІУТ.

Миnосердя не шукає наrороди

Наша родина багатодітна - у і!

ній п'ятеро дітей. У 2006 poui ': ми розпочали будівництво· власного будинку. Оскільки власноруч його збудувати важ- і! ко - звернулися за допомогою і: до різних інстанuій, органі­ зацій і установ. І світ не без добрих людей.

Щира подяка від нашої ро- іі

дини за благодійну допомогу в голові

правління

ВАТ "Ко~І­

бінат "Тепличний" Володими­

РУ Іллі•Іу Чсрнишснку, голові правліннн ВАТ "ШБУ-50" Віктору Фс.р,оровичу Гаври­ ленку, дирекції ПФ "Анжіо" Олексію Миколайовичу Жар­ кону, Нонні Вікторінні Ранюк, директору ТОВ "Астро ЛТД"

Павлу Миколайовичу Птусі,' директору ТОВ "Теплобуд­ ссрвіс" Людмилі Олександ­ рівні Павлик. Нехай Господь воздасть Вам сториuсю! Багатодітна сім'я

МУШИНСЬКИХ. Іt'І'4ІІНЬ оrо11оwень

'•ІІІ!..,.~;ttмІи те11ефонуйте

4-23-26. ~. ВтJ)ачене пенсійне посвідчення серІя АА

669276,

Ng

видане Управлінням праці та СЗН у

Броварському районі 08.Q7.98 р. на ім'я Салая Валентина Петровича, вважати недійсним.

~Втрачене пенсійне посвідчення видане на ім'я Литовченка Юрія Михайловича, вважати недійсним. ~Втрачену круглу печатку "СПД Корнач Валерій Володимирович інд. код 2516405855", вважати недійсною .

,;;: Втрачене посвщчення ветерана праці серія A-IV N! 467394, видане Управлінням праці та СЗН 16.10.96 р. на ім'я Фіненко Ольги Михайлівни, вважати недійсним. Колектив

Броварської

санепід­

чування Строй Ользі

ГеоргїІвні з

'~Втрачене посвідчення ветерана праці, А lV N! 471706, видане 15.05.96 р. УпQавлінням праці та СЗН м. Бровари на ім'я довгодька Миколи Федоровича, вважати недійсним.

приводу

смерті

• Лнстуванн• з читачамн - на сторінках газети. .. . • За, 3Nіст реклами відповідал•нІст~оо ЖІС• рекле.vоднець.

завідувачці відцілення гігієни хар­ передчасної

ма-

тер і

Галини Семенівни.

2. Друк офсетний. Обсяг

1 друкований

аркуш.

Віддруковано в ЗАТ

Газета виходить

з 17 КВЇТІUІ 1937 Р• Дні

будівництві нового будинку·

станціІ висловлює щире співчуття

Редактор: 4·03-76. Відділи: rромадсько-nолітичного життя 4-21·34; nромисповості і соціальних nитань, віщювідального секретаря 4-04-81; листів і масової роботи 4·02-92; бухгалтерія, nрийом оголошень 4-23·26. e-mail: newlife@meta.ua •

uьому роз~шїтті дерев,

мерхлих трав! А нкі с:шt•Іні мис- І

iL'

Редакція не завжди подІпвє позицію авторів.

,

;·Втрачене посвідчення учасника війни серія В 11 N! 602096, видане Управлінням праці та СЗН 11.06.97 р. на ім'я Молодченка Миколи Опанасовича, вважати недійсним.

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

перед пострі-

лом -то самсuь чи самка біжить і

роз­

Сергій ЛУКАНЬОВ.

І!$шrоm:;шш

1

гривень! Тож мисливuю треба І

От тут виникає головний біль іншого характеру: грибники . Тож. шановні любителі "тихого полювання", у вихідні дні (тоб­

..

fl~І:I@ IJ!@I!!lї.lj'Jtj

-~-·

28

ку.

ЧИТСІІЧі! fВm Л@'U@~ ill!].)ЮllJtliмriJш 2

<

nочаток о

жується аж до

г'"""""'ііІ СІІ О В і !IJJ)llJ~ r:aro ~ IXJ\il~"' Ш!@ІШJШ ~ІШ!q

\(_

об'єднаннR ((КриницR».

хутрових звірів термін

.

';; відбудеться чергове засідання;·: Si пітературно-мистецького :;: ::;

Б.

(Український

у міському клубі

жовтня,

косулю (заборона на лося три­ ває). А з З листопада - на зайця, лисицю, єнота. І якщо на копит­ них остаtші постріли мають про­ лунати 31 грудня 2007 року, то на

лями уряду й парламенту.

професор

~Ш/~~~

28

тися. Дичина є. І псрната, і ко-

acouiauїi з вивчсннн цукрового

;:·

У неділю,

газета Броварських

МІсько·і та районної рад,

<:--:·· "·

_,:

роботу терміноао nотрібна

.ct~)@(J_;~<З®CЗ1j'[ . ~GJ с.. Ten.: 4-82-:15.

·.··.)х

:" .·

лишається uілий місяuь, а вже з 27 жовтня починається мис­ ливський сезон на дикого вепра і

діабету

..

і.. ~с~зний ~Е.?.~~-~Е.?.ект, Po~cJч~.~Y.:.- .•~~2-BZ.:'!_7, факс (044) ~~~:?0-~~........, У &роаарську заrаnьноосаітн10

З першим можна не погоди-

витку перссадки серuя в Ук­ раїні як напрямку. Медики вва­ жають, що uю проблему слід розв'язувати спільними зусил­

ковський

перrизи;

- проектування об'єктів цивільноrо,

нук­

діабсто!\І і розв'нзання багатьох інших кардіологічних проблем. Спіuголовами конг­ ресу були президент АМН Ук­ раїни Олександр Возіанав і міністр охорони здоров'я Юрій Гайдаєв. Велику зацікавленість присутніх викликали змістовні доповіді авторитетних вітчиз­ няНІ-ІХ вчених, які мають також значний міжнародний автори­

·~-~1

ДО~ДНИК.

HO\tcp

снндромо~t.

ровим

про занссеннн вашого телефону у І

ця та

полю-

Нещодавно відбувся VIII на­ uіон<UІьний конгрес кардіологіu України. ню-ій розглянув акту­ альні питання в су•Іасній кардіо:югії- боротьба з артеріа­ льною гіпертензією, порушен­

Відсутність заперечень буде і

j абонентів, фізичних осіб, у разі

Бо до завершення

вання на периату дичину ще за­

Чим стурбовані кардіолоrи

липня, і їхній. воркутинський, фестиваль "Червона рута", і від•Іу­ вав гордість за українців, які так далеко на Півночі зберігають наші звичаї, нан;і пісні, навчають маленьких ворr..утинців - своїх дітей і онуків - знати свої корені, врешті-решт, - З<UІищатися українцН\111... _ Сергій КОВАІІІВСЬКИИ.

враховано як надаюш вами згоди

Хочу зазначити, що саме в ui дні напруга в нашііі гро­

! мадській роботі ще більше зрос­

край"), і полнрний день, НКІІЙ тривас з кінцн травнн до середини

Ng І.

1400

ти, пернатий сезон, прохоюпь

рою та зви•rан\tІІ українців, побачив, які тут •Іудові, працьо­ виті і доброзн•ІЛІІВі люди. Мені діставсну спадок будинок батьків - \ІОЯ рідна дО\Іівка. А мої сусіди, Надія та О,1сксандр Ковалівські, стали 'теж :-.юсю родиною. Зараз у Воркуті проживас ІЗО тисяч жи­ телів - більш ніж 50 національ­ ностей. І 24 % з них - українці. Воркуту жарто:-.tа називають "сто­ лицею світу•> ... Ось так, роз:~-ювляючи з Люд­ милою Іванівною Папіловою і пе­ реглянувши "Абетку", н унвляв собі і заполнрну Воркуту (у перск­ ладі з ненецької - "ведмежий

хунковий відділ) UЕЗ

Броварнш­

понад

Ось і нинішній, так би мони­

&роварськоrо району 'І довідника телефонів нисслсння та

мис­

'чоловік.

ВАТ "Укртеnеком" міста &ровари та

.

серед

І. дій, каліuтв чи якихось казусів.

культу­

До уваrи абонентів теnефонної мережі

бесіди

і ливuів дають свої позитивні ре' зультати: обходимось без траге­

xo•ry,

··-----..

Євген

І

прнїх;ша з онуко\І, нкому два ро­ ки. Я щоб він зщUІку поз­

···----------·-----·--"·----·--

політик

собі прост(J не унв:шю. Uього літа rrрІtродою,

відомий

наших розмов у рай­ \ раді УТМР, коли йдеться про ,

Ось шо розповіла мені Людмн­ ла Іванівна: <<Я народнласн у 1951-му роні в Козельці. Нав•rаласн на геог­ рафі•rно\tу факультеті Чернівець­ кого унівсрсІпІ?ту. Доли закинула у Росію. на Півні•І. У Воркуті - з 1975 року. Працюю у красзнавчо­ му \tузсї завві.:uі.'JО\1 природн і екології. Шороку свою відпустку відбуваю в Україні і крашого ві.шо•rинку, як на Батьківщині,

з

гинув

І. Кушнарьов, ще й донині стає

журн<L1 "Абетка \Іалснького вор­ кутинцн". Про•шпшши його, я зрозу\tів: цн історія ~южс бутн цікавою всім.

найо:-.швсн

на

1 прсдмсто!\t

собою виданий українською мо­ вою, кольоровий, яскравий і надзви•rайно цікавиЇІ шІпrчнй

н пя

трагедія

'Харківщині, внаслідок якої за­

ІІовmорна і 11овчальна. Де б не жила людина - вона, якщо забажає, зуміє ІІрuсmоL·уватися до обставин, зберегти свою ідентичність, само­ бутністЬ, неповторність. Ось 11ро це - настуІІ на розповідь.

МАІІЕІІЬКОГО

Мисливська

'

Наш світ - такий розмаїтий і баг;mий людьми. Доля кожного - не­

t\ BOPKYTf.!

··················································································································

І. миспивськоrо сезонv В чеканні nершої nopowi ·,

• там і вроАиться!

І

______·=··=,··-'""'1

,.,~···········~=·

виходу:

середа. субота.

"Броварська друкарня".

Зам..

2703

Тираж

3900

прим.

:

#80 2007  
#80 2007  
Advertisement