Page 1

"I!!!!!!!!!!!!I!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!___ П РОЛ ~TА РІ В СІ Х КРА' Н, ед НА пт Е С Я! !!!!Ї!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!І

ОРГАН

БровАрського

МІСЬКОІ

І

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

РАД

*

faseTa 8ИХОАИТЬ ~ 17 квітня 1937 року

КОМ)' НІС ТИЧ НО, ПАР Т 11 Д Е П )' ТАТ І 8 К#И І 8 С Ь К О І

КОМіТЕТ)'

НАРОДНИХ

*

80 (7367)

Субота,

)' КРА І НИ, 06 ПАС Т І

23 травня· 1987 року

*

Ціна

3 коп.

. ZЗ

КАНДИДАТИ НАРОДУ Пед1вю вадзвичаАвої

до виборів у

місцевІ Ради вародних депутатів І народних суддів. Вова - ще одве яскравесвl,цчеввя ПОГ.JIИблеввя де­

мокраТВЧВВх засад, прarвеввя партії й урядУ залу­ чнти до вирlшеввя державних І громадських справ вайширшl _асв трудящих, вадатв Ім можilив1СТь прояввти своl оргaвlзаторськl здlбвосТl й дІ.пові якості.

Спрaвaaur суть вашоl демократіl особ.п.иво помlт­

во lIpOJIВUacь ' в перІод проведеввя в трудових ко­ .пектввах, васе.певвх пувктах передввборввх зборів по внсувеввю кавдвдатlв у депутати обласної, місь­ кої, рaloввої, Сe.1lИЩВоl І cl.пьських Рад вародниХ депутатів наступного ск.пвкаввя. Кампаиlя ця завер­ шується. На сьогодВі . довір'ям товаришів ' ПО роботі, односельців вже вадt.пеВі ,майже 1550 кращих пред­ колективів

підприємств,

установ,

opгaвl­

заЦlй, активістів громадського ЖИТТЯ . Це дійсво кращі Із кращих серед вас, адже на бt.пьшостl збо­ рІв їхучасвики обroворювмв по кt.пька кандидатур.

Ударно трудяться в другому роцІ ХІІ п 'ятиріЧки молодІ виробничники заводу алюмінієвих БУАКОНСТРУКЦШ . Шість комсомольсьно - молодіжних но.iJективів уже рапортували про виконання плану п ' я ти місяців .

мольсько

-

молодіжний

-

директор заводу

пластмас

ФІ птахорадroспу сСемвпo.пкlвcьКВЙ. А. Л. ПO.llJl­ вовська, диреКТОр КuНТJlВCькoї сереЮІьоі шко.пв Імевl В. І. ЛевІна В. Ф. Пнсаренко, печоввА заводу порошкової металургlї ІмевІ 60-рlччя PaдJlВCЬKOЇ YкpaJвв В. С. Гусєв, директор мlськоl шкОпв :NiI 5 Л. О . Прудка, ткаля Гоголlвськоl - стрlчкоткацькоі фабрики Н. Г. Бутко, оператор по вlдгодlвлі вели­ кої рогатої худобн радгоспу ІмеВі КІрова О. Се­ люк та lиml. У чнc.пt внсунутнх У народні обранцІ мlсцевllX Рад багато таких, хто вже має досв.д де­ ПJтатської роботи. Це - -тисвв.пьник заводу пласт­

n.

мас М. М. "Гурин, Інкрустатор внробничого дерево·

70- РІЧЧЯ

сомольсьна

номсомсльсьно

-

А КОМСОМОЛЬСЬІ\(О - МОЛОДіЖНі ко­ лективи І . Якимова та О . Вітрика , якІ успішно

виконали

план чотирьох

мІ ...

сяц1в до дня вlдкрИ'Ття ХХ з'їзду ВЛКСМ, зобов ' язалися завдання двох років виконати до. 70-річчя Ве­ ликого Жовтня .

молодіжна

бригада снладальннк І в О . Кислощу­ ка. КМК С . урясьєва. В. Андрусен­ ка. О . В1трикг . О. Матухна. П ' ять

С. СЕРГІЄНКО,

секретар

комітету

комсомолу .

Працюючв В вових економІчних умовах, колектвв фабрики верхнього дитячого трliкотажу успІшно долає високІ трудовІ рубежІ. Зокрема, на сьогоди1

понад

но 'майже 17

пааи

jtже

ввrотов.nе­

тисяч одиниць

верх­

У

високих

здобутках вагома

візом «План двох років - до 70-рІччя Великого

m~три'мавши передО\ВIfХ

чимало

чя Великого Жовтня . зІ

знач'ним часу

Зо·

виле·

працю€.

Фетісовим. В індивідуаль­

32

ЗН<ачним

ви·переджен ­

з них .рапортували про плану

С tфед

двох

бригад

номсомольсько

за

-

моло­

. Н. КОВРИГ А, голова профкому фабр,JiКн верхньо­

тр-удовому

nonepeAy

. супер·

дозатО'р ,

ник Є. С. Яворський, електрю'слюсар М. П . Пет­ ре,нно ,

Iма.І'нітниця

Рудник . 'l1:равИІВ

В.

І.

Завод вже від­

. заМQI8ни.кам

понад

план 2326 тонн розс!fП· частих та 1300 то.н.н г ра ­ 'нульова'них комбікорм'іВ. 318 тонн премІксІв . А. ФЕДОРЕНКО .

го днтячоro трикотажу.

Виконання плану

У списках вltсувутих кандидатамн в вapoдвt об­ ~аиц1 веммо й таких, KOIIIY довір'я JIIIВIIeвo вперше.

будlве.пьввмв оргaвlзацlямв за січень

- квІтень 1987 р. (За даними міськоro 1вформ8ціЙНО­ ебчнc;JU0В8ЛЬВОГО центру держстатнстики .

-

це штукатур тресту сБроварвct.пьбуд. С. М. Ко­ .песввк, космето.пог Р8ЙПобуткомбlвату А. Г. Рачи­ те.пьва, робіТ1111Ц8 paдrоспу tмeвt Щорса Я. Я. Ки-

У процентах)

'

ВЩр8ДВО ковставтуватв, що в бt.пьшості трудо­ вих KO.IIeктввlв збори по ввсувеввю кандидатів у де­ путати до об.пасвоl Міськоl, palоввоі, се.пищвоі,

()pr&нlиціl

сільсЬІСИХ Рад пройпі.пи орraвlзовано, на високому

lдеЙВо-вo.пlТВЧВОМУ plввi. Зaцtкaв.пево, аргумевтоВа­ во ОбroворюВ8JIВ вазванІ кандидатурн учасвикв збо­

рів ва заводах порошкоJЮї металургlї іменІ 6O-рIЧ­ чя . P8ДJIВCЬKOЇ Украіни, пластмас, рaдrоспах імені

ЩоРСа, сЛіткlвСЬКВЙ., імеВІ 6О-рlччя СРСР. Така атмосфера органlзованості, ВідвертосТІ й прввцвпо­

востІ повиива панувати й надалі, адже передвибор­

ва кaмпaиtя вступає в вову фазу

-

РОЗПО'lllJlається

реєстрація кандидатів у депутати, ПРОХОДВТВМУТIt Іх зустріЧІ 3 ввборцимв. .

Необxt.цио також ПDдбати ПРО активІзацію масово­ поmтвчвоl роботи. Парт1Аивм оргав1зац1sм слід зелу­ VIТВ до участі в вій усіх б1Ац1в ідеологічного фронту . Вaz.пивo, щоб прв .проведевві захоДІв наголос ро­ бввcs ва '!'Ому, що розпочаті Ве.пвким Жовтием ре­

вomoцlйв1 перетвореивя тривають і в нашІ двt . По· трlбно вацілювати трудlввик1в иа широку участь у тру.довому суперництві 3а rlдвy зустрІч 70-річчя

Ве.пвкоl Жовтвевоl соціa.пlСтвчиоl ревОЛЮції, допо­ магати Ім г.пвбше усвlAомвтв велич перетворень, що С'І'&.ІІИCS В K~ Рад за ці роки, ва перекои.пиввх првк.падах пО&увати цt.песпрJIJIОвавість курсу пар­ тО ва ДOCJlI'вeввsldJщевоІ мети - пlдвищеВВJI доб­ робуту p8ДJlllCЬКВX тодel. Саме 3 ypaxyB8ВВJIМ цих вимог і будують свою дlя.пЬвlсть ч.певв агlтколек­ 'l'пlв, створених прв artTDy'ВКТax тресту ~Бровари­ ПРОlІЖВТлоБУД., рaдrocпу.комбlвaту ~Ка.пвтsвcь-

квй. імевІ 50-річчя СРСР, радгоспу імені 6O-рIЧ­ чя СРСР. It от arlTaтopaм рa.цrоспlв сПухівськВЙ., .Боб­ pвцьквl., мемптахорадrocпy сБроварсьКВЙ. та де­ JllCИХ lиmих бракує вмtивs . заСтосовуватн иовl формв

вп.пвву ва масв, аaцtкавиt'll виборців. Та йофор­ м.пeRlЦO art'l!lyllКтi8 Іх зав1,цyJoчвм веобх1дво прilдl­ .пити бt.пьше yвarв, адже ВОВИ ПОВRВВі бути центра­ Мв масово-пo.пlтвчвоl роботи.

І

тоу ·

Дl'В'ИИ'кlв комбlJЮРМОВОГО ЗaJООдУ зобов'язалися зав­ дання двох рок'lв п'яти· рІчни викО'нати дО' 70-Р;Lч

ням часу.

визнано

.лочН\н

·підnриємств

г.осоодарст.в .

ІНІЩТВ1

ми

п ' ятирічки Жовтня •.

валося.

рє<джен.ням

дІжні КО.'lективи, очолювані І. І . Ша­ ховою та В . С. Кавуновою .

част­

никам продукції на 264 тиcsчl карбованцІв . Це значно БІльше, ніж плану­

зі

п'ятирІчки.

вІдпра­

господарствам-замов­

брнгада по ,випусІНУ ном­ бl'Кормrв, очолювана Г .. І.

пІдсумками минулоrо місяця кращи­

ка працІ правОфлангових соціалістич­ ного змагання, яке проходить під де·

вив

працюють

виконанн~

року J(ОЛек·

кормового заводу

ному

рОКів

цента.

з початку

тнв Ка.пвтяиськоro комбl­

Активно включившись у трудове су ­ перництво, вже 235 трикотажниць

достронове

нього Дt!ТИЧОГО трикOIt~у, ПРО-ДУк, тввиість праці зросла до 111 ,5 про­

завдання

ирема.

НАДПЛАНОВІ ТИСЯЧІ

горчук, пі з . честю ввправда.пв довlр'и внборцlв у ввв1швьому cклвкaввt..

.

нагороджена

лових підприємств .

пра­ на

У рахунок ч€рвня трудиться номп­ ле:ксна

Більwе

вимпелом ЦК ВЛКСМ як перемо­ жець огляду роботи по виконанню рішень XXVII з 'їзду КПРС серед комсомольськнх організацІй прQr.'lИс­

КОЛЄіКтив

з початку п'ятирічки ця бриг.ада цює з випереджеиням графіка 51 РОбочнй день.

органІзаЦlя

обробвоro комБІвату М. Г. ХамБІр, продавець Боб­ РИЦЬКОro рaдrocпy О. В. Андрущенко, · помlчник брн­ гадира племптахозаводу «Рудня. В . О. Лисий, ме­ xaвlзатор paдr~ 1мeВI 6О-річчя СРСР А. І. Грн­

ЗВ111ЩL

ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ

працюють 3 клеймом «Комсомольська гарантія Я>кості •. Все нові штрихи з'являються в 151ОГ.рафlїзаводської комсомоліУ. Ком ­

слюсарів, яний очолює І. ЯКИМОВ. А

Серед тих, по o!.BOroJlOCНO чи бt.пьшlстю голосlв

Г. С . Тюфтsвв, директор рa.цrocпy сП.пocкlвськИЙ. Герой Соцl8.ldстичвої Праці П. Ф. Волоха, птamви­

ДО

колективів

НайБІльшого випередження графі­ на на 15 днІв добився номсо·

І тt.пькв ваІавторитетвІШі, найпривцвповіші бу.пи ваЗ8aвl кандидатами в народнІ обранці .

вaдlлeвJrl довіР'JI1II,

-.:.

'П'ЯТИМІСЯЧНИЙ-ВИКОНАНО

Barв в жВТТ1 вашого соці­

мlствчвOll'О · суспiJlьства є пiдroтовка

cTaвВВJtIв

ПЛАН ДВОХ РОКІВ П'ЯТИРІЧКИ

Славний бойовий шлях пройшли наші BeTef,>aHH. Багато з них продовжують т.рудитися на благо ВітЧиз­

ни. В їх числі і елект.РОСЛЮС~ заводу «Тормаш. іме­ н! ХХУІ з'їзду КПРС ФеДір Дмитрович Власнк . Учас­ !іин вІйни є ударнином комунІстичної праці, наставни­ ком молодІ . Тож і поважають його -на заВОДі за сум­ лінну довголітню працю .

На зніМ1КУ: Ф. д. ВЛАСИК.

Трест сВрова;РИПРОМ'ЖНІТJlоБУД;t в т . ч. ПМК- 15 В МУ-35 СБМУ~ МОСТОІзагLн-112 ПДБП-2 Bpc:maPcbKa ПМК РВУ-4 ВЗВК ПМК-5 ШБУ,sо СПМК-580

Упр1і'ВЛ1Н.ня мехаН'lзaцl'і

Фото Б. Удовиченка.

.1

ПОРЯД З МАЙСТР АМИ­ УСПІШНО тру дяться . тва­ РIfННН!(И

радгослу

~MeHi

60-річчя ОРСР . В ці ДНі с'ереД1l'Ьодобовt .надої ВіД корови СТaJНовляtь 16,1 · нілог.рЗUtfа

молока,

що

на

KьnoгpaMa більше, Ніж торііК. Поряд З досвідче­

1,4

ними маЙcr.рами МОЛОДЬ,

працює

яка роонть

ваго·

мий .ВJIJe<XЖ 'у зarальну справу. Впевнено . заявив

про. себе

комсомольсько­

молодіжнИй оКо.nектнв. Найвищих рєзультаТjg у , oКBiт.н.l добилася номсо­

'~О'JШа

ГanlfНa

Сом.. яна

' МОЛОДЬ ла па

368.

508

'lОілог.рaмJaI мо­

при зОО()в'ЯЗМІІНі По 466 Юлогра,мl.В

ЙОГО при зобов'язaннt

одержа:ли

ЧJJeRИ

421

колекти­

ву Марія ЖНТН1На та Єва Ва,раіНІ. В цІпаму ж брига· да при зобов ' язаШI1 374 К'tлог.рalМИ

'надоїла

Н'ОжиоІ іСорови ІЮ JЮrра'М.ів

МОО0К8.

Разом по місту Трест • БроваРИСіЛЬбуд. в т . ч. ПМК-7 ПМК-8 ПМК-9 nМl:(-24

ДQГЛЯДає 23 норови . ВіД !КожноІ з них вона надо'!· пока

а.втслрашспорту

455

віД

СПМК-509 СПМК-503 ПМК-5 тресту сУщ>~ембуд. У.правJЙННЯ мехаtНlзац1ї cnец6уд:у СПМК-l

СПМК-2

РаАШРБУ РВУ обл,місцєВllРОМУ Рec.nуБЛінанк:ьна СПМК-4 УправЛіННЯ механізацl'ї тресту

..

Н. ТИМОФІЄНКО.

сТenлицятехМQНlтаж.

Разом по району

І}(і-

-

Разом по IІІ1сту і району

iI~ і! ! 74.,6 79,6 81 ,3 109.0 .106,8 11.7,2 101,7 66,0 67,7 80.9 111,4 100,4 94 ,3 00.1 98,5 87,0 95,5 102,6 81,1 82,8 100,5 ,9 6,7 103.1 117,8 65,2 106,6 131 ,3 100,1 109,4 84,5 91 ,8

. ~~

~iи ~ :;: :» :2: :Е

73.5 73,3 82,6 109,0 105,4 10~ . 7

113.7 66.0 67,6 80,9 96,6 100,4 94 ,3 U",~

98,9 102,7 101,6 96,9 104,3 82,8 101,0 94,4 103,1 117,1 56,7 94,5 131 ,3 100,1 109,4 tЮ,6

81.4


~ . &1IUIp. *~ 23 mра.нІІ. 1987 РОІеУ •••••••••••••• ' "Н О В Е

СВІТЛІ 3

ПЕРСПЕКТИВИ ШЕВ·ЧЕНКО .ВОГО

ВІД ВИБОРІВ ДО ВИБОРІВ

-

Два половииоlO роки иевЄJlИ­ кий період у DlВНДКOMY П.lDlllі життя.

лиць, що нaBecнl потопають у біло­ пІннІ вншвeвorо цвІту. МолодІв село,

Anе той, вому не ;цовеnося за цей час .побувати в Щевченковому, . при )10811 31стрічі з 'НИм буде вражевий добрими зміиами, що тут стаnиси.

на очах Красивlшав. І молодІсть цю

дають йому nюдя, творцІ CBoro щас­ ти І достатку. KpaiНJI. Це вом-вев­ томні трударІ - коже.. день напов­ нюють ЗВRтижвоlO працею, робnJlТЬ реanьJtlстю плани. партіі по приско­ peнmo со~іаnь..о-економIЧRorо розвнт­

Пройдіться сьоrодиі вуnицими одио­ FO З И8ЙмоJtодmвх сіл Броварщввв, й

У очі вам впадуть ЧИС.\lеин1 иовобудо­ ••. Зводяться 1идивідУanьиі буди..кв

і

призвачеВВІІ,

ку. Саме про розв'Jlзавви соціальних пробnем у t:ЄJlI за період від мину­ nвx виБОРів до opraHiB народовладдя і е lНаш~ сьоroднІшня розповІдь.

соціanь ..о-Побутовоro

закn8ДІІ

триває

викоиаВВІІ

ро­

БІт 110 бnaroустрою І озеnенєввlO ву-

ІlfА3ВАЛН

ма

Зараз

МОЛОДІЖНОЮ На карті села вона з'я­ вилася

шість

pOKLB тому,

aJ1e й зараз на баrатьох земeJIынхx ділянках іДе БУДі,ВНИЦТВО. Красиві, ошатні будинки , просторі ro.cподарсьКі приміщення оп.оруд.жують шевченків­ ці хлібороби і вчителі ,

ТВЩ>И'Rни:ки й

·медики.

І

кожен БУ1дИНОІК стає но. ВИlМ urrрихом до заrалЬ­ ної

картини

оновлення,

ще більше підкреслюючи красу і сучасність цього · житлоВOГQ

масиву.

Зара,з 'на Молодіжній споруджується близько дecяrrи нових осель. Хоч ,як не кортиrrь забудовни­ кам якомога швидше від­ святкувати новocJлля, але й зайоо1 iIlО'СПlШНОСТl вони не проявляють. Будинки

..·на

рі>зташову,ють

РI:вн!,

одному

обкладаЮтЬ білою

цеrnою, пІдбирають одно­ твпнl з сусідніми буДі-_ вельнl !Матеріали. Відчут­ ~ допомorув придбанНі _ цих

' подають

матеріал\в

Ім адміністрація радгоспу сБобрицькИЙ. 1 вшюнком сLnьр.аідИ,

ТНІМ

прИС1<орюючи

CЗJМим

зводиться

трипо­

раз

nlЗННЧНlfiкlв служби мате­ ріаЛЬІНо-технічного поста­

ідуть будІвельні Щоб прискорИ'Ти

ЧЗ/ННЯ. Здача його запла­ нована в нинішньому ро­

ження

Ці,

ла

а

це

значить:

1985-1987

роки

повним

ходом

роботи. споруд­

З'3Кладу,

вирІшили

жителі за

JЮ вlд:працювати на буд()8'і ПО ЧОJИРИ дні.

шають

черги

ня

житла

квартири. на

Мен­

одержан­

на

пlД.Приєм­

.cmax

І в устЗ/новах Шев­ ченкового. Узятий n-aртією нrypc Н<і забезпечення до 2000 року Iкожноl сім'ї <жремою квартирою або 1IJдивlдуальним . будииком

стає для мешканців д1'Йсністю.

села

ОДИ'Н

по­

раз.

І

це зрозуміло. адже давно вже

n'РИ'Й'ЩО8

Шевченк-овому

час.

мати

. свІй

буди­

нок культури; що став би, центром

ком сільради при допомо­

для

З осо­

мЬ<ро.району, де прожи'Ва­ залlзнични:ки, виділе­

но землю піД К.()І()ператив~ НІ сараї, що будуть зво­ дитися методом ·нароДНОЇ будови.

останні

ро-

ли .

Шевченкового но виконати

шення

спорудження

й

культу,рно-масо-

Ось

тнсяч

майже

100

.цегли,

знач­

ну

ШТУ'К

KLnьKiCТЬ

шифе.ру,

іІ:ІИКIІВ

депутаrrи

наступно.­

склика:ння

люди

про­

ж,

із' цнми слова­

голови

сIЛЬВИI<ОН\КОМУ

намітилися в останні д-ва-трирою! позитивні зруше.tfНЯ, але ви.конавчиЙ

по­

'комІтет ще

не

зміг стати

опраВЖНім координато­ ро,м у ВИlрішеНіні соціаль­

IfЮr програми.· Бракує основного чіткого конт­ ·ролю за . здіЙсненням на ­

мічеНих

заход~в.

СКі'льки

разІ» порушували сельча­ ни проблему ,вивезення

смІття. При тих можли­ востях, що є :в Шевченко­ вому, ·розв'яз.ати її не скла'дає· особливих тру дно­ ІЦ1в, чиrrи

варто лище ПIДКЛЮ­ до. цього нер~вникlв

ПіДlфНЄМСТВ І · оргаНізаЦіЙ, чіtr'Ко Спланувати роботу , Та до цих пір численні

сполучен­

розмови "ак І залишили­ не не пl:д'КpliJленими ді­ лом. Та й Ор1"alНИ громад-

ня сприяло й продов­ же.ffНЯ маршруту автобу­

Рудня •. мешкан-

. ського

С3lмовряду.вання

справІ

по.лІпшення

устрою

'ЯlВНО

в

благо­

недопрацьо­

вують.Са'Ме на цІ питан­ ня необхІдно звернути

увагу

СіЛЬСЬJ<ій

путатам

РадІ,

насту,пного

де­

скли­

t<аIН'НЯ.

І все ж узятий курС на

це­

нраще альних кІв

за6у ДОВ­

нові будинки

роста ють на

BНCYHefiНi

1

менту. Не ДИВНО, що при ТaJКl.йп:1Дтримц1, заінтере­

сованості са'мих

при

-важко не погодитися. Хоч

че ­

penаumика,

чому

Що

За

тнсяч

суво­

беЗВ~ДІюві­

сільської Ради

ми

тільки

штук

усією

явили більше вимогливос­ ті й ВИ!Я'ВИJIИ довір'я ТНІМ, у діловиroстl й умін:ні ЯКНІХ орг3!ні~Ylвати роботу були переконані :

меш:канцямсела

понад

дору­

ВИlКонком

у

го

ВНJ(О1ЖОМ· сільськorо орга­ ну Радянської влади ви­ ділив

з

К3JНДИlДатlв

реальністю

са «БроваР.и На клопотання

спитав

а

·!Ності за доручену спра;ву.

мрія сельчан про пере­ крИ'М'я асфальтом . дороги по вулИці Леніна. Воно Не тіль'Ки Д03воли.nо поліп­ шити т-р'анспортне обслу­ roвування, але й бл~ro­ устрІй села. Поліпшенню тра н сп:ор тн ОГО

ClПраву ,

серйозні претензії. Не пройнялися обранці ус.ві­ ДOl:\fnеНlНЯМ відпов4даль­

медам-

обx.Jщtність I1ти в тісний sa:mн-клуб , що лише час ,вІД часу з'являється ·На . станці'і Бобрик.

Стала

пройнял~я вони

Та й до окреми~ депу­ татів сlJIьради ниніШ1НЬОГО скликання є у :виборціВ

-к~мнати для проведeНJНЯ ЗдJ'НЯТЬ rYPТJ(.jB х'удожньої

ЦІєї:

приступи­

дальність.

б16лl0тека,

самодіяльності.

залlзнич-

І· не

рістю за таку

міщенІ глядачевнй зал на

Мlі'Сць,

Не

не

Минуть лічені місяці, йна ОІКОJ!И.цl села вирос­ те свІтла красива споруда, у котрій будуть роз­

400

за.вершуєтьСя ,

роботи

так

чену

б.пагоуст.рою 06'єктLв ав­ топІдприємства МІО52, стадІону., відкрити

до.

rв~дпов.1дальністю за

зІ й підтримці депутатІв, трудових колективі·в має намір :домогтися за.вер-

та С<Щіальнь-культурного. ПРlf3Начення віД1Іаде не­

за останнє десятирl<lЧЯ до РOЗlМови на . цю тему учаснИіКИ сесій с1льської Ради, сходів м·ешк3IJЩ~в,

верталися fle

'ни,ки

же із зда'Чею цього об'єк­

РЕАЛЬ,НІСТЮ

·ви,канкому

розвитку

госпо­

п!:дсобних

дарств

в

а",е

мешканці'в

розширення

До речІ,

соціаль.ного

кІномайданчика.

С:КЛI9lа:ння

. Планом

передбаче­ ЦіЛИЙ ряд ·важливих заходів. Уже в . нинlшньом·у році викон-

мережі.

бистих

ють

п'ятирІчці.

літнього

в

дП з нетерптням чека­ ють усі шевче нкlвці , ад­

МРІ/ СТАЮТЬ

З'ас1lдань

.

метою

ХІІ

перебудо. ві

прикла­

дом автовазl.вців безоплат­

24

торговельної

ної програми Ііо його со­ ціаль·нИі

се­

онолИ'Ці села розшириться

ще на

«БоБРИЦI>КИЙ», реконстру­ ЙОІВано віддІлення зв'яз­ "у, ВИlКона'но значний об­ сяг робіТ по ремонту і благоустрою заюіCllll.Lв

соЦіально-культур­

вий фонд мLкрорайону на

із при-

кладів цієі допQМОГИ.

тут

ного

житл<r

розв'язання

лише один

ЛИ . зробити подарунок шевчєН'Кі'вця.м і здати бу­ Дююккультури до 70,річ­ чя Великого ЖОВ'l1ня. За­

верховий .будннок для за­

ЖИll'лової проблеми, спри­ яючи закріпленню трудLв­ иию'в 1Іа' селі. Ось

але буді'вельники виріши­

зручностями одержалн

чотириповерховому бу­ диюсу працівники Н1~ жН'Нсь'КсіідистанцП колії.

8

ВУЛИЦЮ

ЖИ Т Т Я" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

задоволення соцІ­ потреб трудівни­

села

дозволяє

ди:ви­

тися в майбутнє 3 опти­ мІзмом, У ШевЧe/ilКового є всі Пl'Дстави стати се­

!ІН­

Молодіжній,

яи гриби після дощу. Останнім часом тут від­ CBJI"I1Кyвa.nн· новосілля опе­ ратормаши:нноro доlння

лом »исокопродуктквної праці, висо.кої КУЛЬТУРИ,

М. А. Прокопенко, вОДій В. І. Сакун, учитель мlс­

цього

цевоl

середньої

В. І.

ГлеА.

порядну.

IЮжнИМ

днем

стає

усе

впорядновaill.шою. у

нова

вулиця

не

лише

вої роботи. Пункт · .Пору­ шити

клопатання

вищестоячими

перед

організацІ­

'дltНКy

культури.

Помаз.а.

в

записувався

\депутата

сіль­

Маленько'і, .мешка1lців.

CnільнНlМИ I3УСИJЩя.ми ·ви­ рішили ,вон,и пита'ННя Із прокладанням

It

ЯУ

газопрово-

водопроводу.

А те­

пер ставлять перед собою мету перетворнти Моло­ діжну у зразкооу вули­ цю.

Та не тІЛьки на наАмо-

лодшій

ву лиці

ведеться ДіВНИЦТВО.

села

Ж\ітлове Щороку

ШевченкОіВОМУ

.стає

б.уВ ДО

ладУ 5-6 іиди·відуальних 'будИ'нКJ1'8. За останнІ два

з половltНОЮ р~и їх спо­

РY\ItЖЄНО оселі

15 . . У

кра~иві·

переселилися

слю­

сар молокоз~воду · М, Д. Ту!кало, водії О. Ф. Біло­ ус. М. · В. Голубцов та Ін­ ші

сеnьчани.

АікТНlВно

ведеться

жит­

в Шев­

чЄ'НlКOВOму 1 службамн, П1одекн<rЗа·',\НОЇ заліз­

ницІ.

В

1985

ями

році краси­

,і єучасні ~вартири з

ycl-

про

ріК

будtвництво З

в

бу­

PQlКY

різ-

нома·нітн! р~шення І захо­ ди,

але

справу

зрушити

з

,місця не :вдавалося. На перешкоді стояли причи­ ни об'єктивні й суб'єк­ тивні: то ,коштів немає,

-

то будівельникн важлив'1ші

зводять

об 'є.кти , то до.

кументацію вчасно не Ііід­ готували.

Хто-З'на, окіJlЬКИ

б

так

тривало, якби altMIHicTpaцlіЯ рад!'оспу .. Бобриць­ юliЙ. не проявила напо­ леГЛИвост1 в вир IшеН'Н І цього питаRНЯ. Труднощів

було немало. Довелося пройти чимало ~HCTaH­ цій, щоб дІстати дозвіл на буд!івництво. Справж.н1м свяrrом стало TOP~K для шевченків~ів закладення блока в фуида-

nepUJ..O('o ме1ІТ

лове будівни.цт.во

вже

крони до

зроблено.

В. НЕВРАТ.

1Иl'ЦI:aТОР1в усІХ дООрИХ по­ чИЖlНЬ М. В. Лободк, І. В. ради Н. М. але й самих

ГРОМ3'дського

ПершІ

школи

З

цьому заCJIyr,а

зраакОІВОГО

БYlдИ'НJ\У

ку льтури,

п.роектн<r'Кошторисна

вар­

тість якого близько семи-· .сот . тисяч -карбованц1.в.

Введення його в еКСПлуа­

тацію намІчалося на дру­ гий квартал 1988 року,

цЇіВ села, підтримане сіль­ ВИКOlНIІЮМОМ, адМІюстра­ ц1я ·автотранспортного підприємства продовжи-

ла цей маршрут до Шев­ ченкового,

і

тепер

його

.MeiuкtaнЦI

мають змory за лічені хвилини дістатИlCЯ до РуДНІ, з'їЗ"дити в Бро­ вари.

Не ня'м,

буде якщо

таннім

перебільшен­ скажу,

що ос­

часом , івИlК<JНIК'ОМ

сільської

Р.ади.

flародннх.

:цепутатів, І депутати сіль­ ського. органу :влади,

між :яких

з-по­

особли-во.ю ак·

ТИlшістю

виділяються

М. А . Гури:н. Д. Ф. БІло­

ус,

П.

П.

І{удін,

Г.

Т.

Чуприна та інші, Ї керів· ниии УСТаІНОІВ та оргаНlза-· Ц'1'Й стали більше уВаги приділяти задоволенню соЦіаJlЬНИХ по.треб сель­ ча1l . За .період flИНlшн.ьо­ го скликання Ради в селі ста\llОСЯ

змін.

чимало

Проведено

~ОМlIJлекClНО

-

помітних

ремонт

приймально­

го пункту, у ·яиому, крі.м інших, тепер функцІонує

майстерня по ремонту взуття, зроблено рекон­ струкцію

приміщення

піД

магази~ на терит.'орії цент­

раЛЬНОl

садиби

радгоспу

ки в селІ стали краще праКТИкувати залучен~я членІв т·руДових иолекти­

віів п.1дinриємств, установ, оргаНІзацій до. здійснеччя захоДJJв

буlЦOВИ.

соцlалЬІНОЇ

Пl,

Саме

таКlЙ

при

··

булаТОРіЮ, ствоРити пункт

швидко.ї доп Оr.tоги , прО­ вести благоустрій вулиць

Ле:нliна і гоголilВcьиої, ви­ конати інші роботи. Ви­ рішити

ці

ня

можна

не

та ' Інші

Пl:llfан­ одним

.допомозі працівюmів них Гffi1Iузей, з lн1ціатнви член!ffi партії, ветеранів :віЙни і праці Ф. П. Шев­ Ч€IНіКа · і П Й, Матюшка

лише

проведено

майданчиком. Кожен меш­ канець Шевченкового від­ працювМІ 'На цих роботах

тІ не лише викоlІУ.()МУ й депутатІв, але й усіх трудових КО'f.еКТИ'ВІ.в, жи­ телm села. Та й існуючі недолl1ки треба їм зумІТ\і

по

ВИfI.ра:вити.

Pl;j·

..

,кладовища

одному

БУДі'ВНИЦТВО з

ритуальним .

дню,

а

трудо­

'8і колективи придбали і Вид'іЛИЛИ необх1ДН1і мате­ рІали. Таким же методом народної будови споруд­ жуватиметься і ста.діО!Н flо.б;нюу БУДИН1<У культу­ ри.

МАЙБУТНЄ­ ЩЕ БІЛЬШ

ЗАХОПЛЮЮЧЕ Все, що зробл.ено в се­ Лі тІльки початQК здій­ снення широкомаештаб-

пома.JOOМ

за

ко.нClJННЯ

руки.

кожного

Ви-

пункту

заходів соціальної перебу­ дови села максимум

потребуватиме мобілізованос­

На фото:

• як aдJlЬНJIТВ

ПОВIdШ"

задо­

соціanьиі

потре-

бн односельцІв, зробнти насеяеннй пункт бnа~ устроєвим t красивнм'{ Це ПRтаRRII одне 3 ос­ новних,

вврІшеввям

ЯКИХ

займаються депутати сіль­ сько! Ради. От.і цьоrо .ра­

зу зlбра.лиси гоnова ви­ конкому сіnьськоі · Радн иародннх депутатІв О, . р. Скоробагатько, голова по­ стІйно! п~аново-бюджет­ ноі комісіІВ. І. Дяченко, чnен постійноl комісІ! по торrівлl ' й rpoмaAcbKoMY харчуванию Л. І. Остапен­

- Проблем у нас іще чимало, ~ РОЗПOlВl:Дає го­

ко, щоСі.." обfOворитн пер­

. лова

витку

І

Шевченкtвcького

. 'СільвИ1КОНИОМУ О. П, Ска­ роба:гать'Ко. ГQЛОВН~ З НИХ інертне, спогля~ дальне ставлення · окремих керL'ImИЮв установ І орга­ нізацій ДОВlJрішен'н~ со­

ціа\llЬНИХ питань. Ось один із прикладів. A~i­

нІстрaJЦП й колективу Го-

ловнаго

матеріального

окладу ПlвдеНН<rЗахідної заJi1вниці було доручено .впорядкувати зо.ну відпо­

ЧИНКУ

і

паІЩ

no6лизу

спективli'

Aan:bmoro

роз­

Шевченкового.

Тривають· роботн на

споруджевв1 житлового буднику, в котрому еза­

..

баром одержать

квартнри

працlВНRRИ спужбн мате­ planbHG-технічного поста­

ч.анНJI Пlвденио-Захlдної заJIiзввцl.

Ось

такий

внrляд

мав cьoroAнl наймолодша ву nиЦІІ Шевченковоro Мonодіжва.

Фото М. Семинога.


••••

F .

... .•I-.__. . . . "r".""" . _"'~

зета

порушує

таке

наболіле

ПИJТання.

як

ритмічне

перевезення

па­

сажирів

у

мІстІ

та

М. Пасі'IIDIЙ з Требухова. «В селі, пише він, бarато людей сідають «иа круг •. Тобто вже иа зу­ пинцІ «Коитора радгос­ ПУ. васажирlв иабираєть-

ра­

йонІ. От і тепер, після публІкацій «Коли у про ..

граші пасажир.

(М 28

від 20 лютого ц. р.) фейлетону «ЗаЙЦі.

1

пок.РО8ителі. (М 42 17 березня ц.р.), одержали

Іх

багато

аналІз

та їх

про

редають,

Требухів, ие раз

платять йок,

а

нашого

всІ по во,цlй

салои

села

копі­

20

передає

квитки

в

аж

ти

мв,

кра­

копІйок,

20

почвиаючв

маршрут

саме

силу.

.Старикам

_

У. нас

борнІ

кували

святу

пиinе иам

одержалJt квитків лвmе на 1 карбованець. Колв ж скіичаться всі ці иепо­ добства?. Ну що ж, запитання слушне. Адресуємо його і}{ерівництву АТП 13209.

ру­

могу,

приємству

пере-

Подібний

, пився

з

кої

служби

тися:

відмахну­

мовляв,

ДРібницil

Нескаж[ть!

Для

денами і медалями?1 Шдомqі автобуси...

Пи­

-

пишемо

го

вони

повідомив наш

постійний

читач,

Це

Сади.й бджоли

сто­

ЩJаща

-

тиметьсямоло'Чнескотарство господа.рства, eKOItIO-

рігати

голlв'я худоби, може Bal\J з певнІстю сказати: успl-

хи ферми, доярок

. міка

напо-

ше

TeJOHIK штуч-

зна-

ч~, Т1I'IUлоко буде, і по-

rблів'я, значить, на фермІ

вчасно

зcrмІнять

двадцЯТИ

доорІ 'напутнl

HQIГO OC'lменІння. ЗнаЙшло-

ся теля в корови -

З . тнх пір минуло біль-

.

/ІОВИНУ залежать від того,

як працює

галузІ, добр06у..т лю-

дей.

чать та'li,нI6и

.

старих ·

в неї І секретів.

тою,

кажуть,

кати

Петрmа. У радгоспі tMe-

нІ Щорса її - поважають і

ки

побажання

бджіл

10-12

13209 і буде на . контролі ..

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

В.

-

иадТQ вже

цих спеЦіа-(lістІв радгосп-І нО'Говиробництва. .' Багаrrо хороших. тел-.

тим спеціаЛіСТОМ,побачи· те на ,прикладі вел.нкогс,

му 'не менше СпецІалісти

"ійних корів. Разом із зос)теХІНlками 'не раз пои-

адресу. В. Є. Климчук і • Л. П. ГО'нчаренко. І пра-.

тваринницького

одержуовали

. середнЬ')· 96 телят.

на . феРМі, ГО'дlвл.ею сухо-

тваринни-

цтва знають, що за таки-

дивлялася, нк

су.

ми

твариннН'Ки.,

Коли ЛІдія Петрtвна Гончаренко ПОЧИlнала своюр060ту На посадІ

чезна робооа технІка. Саме чІткий облік ФізlологlЧНlOГО стану норlв, без-

'Мерзають корови... Понад 1800 ,корів І тели,цьпід опІкою Л. П.

нDн'НЯ,.

кою 'штучного

технІком

техніка

комплек.

в

ШТУ'l'НО'ГО

ЇЙ

не

раз

осіме-

як

-

вели-

доганнеВОЛОДіННЯ

ГО'ВОDИ'

ли: Від ,вашОГО старання, il:ку.ратностl, сумлІнності залежаткме,

ПОКаз'Нинами

допомагають роботІ.

розвива-

Доречно

тех ні-

осІменіння ТРУДівниці J3

сказати,

що

працюють

чи

не

має

худобу

в

особистому

користуванні, говорять їм • «спасибі •. ТаІК і повиннО.' бути, якщо справу веДуТЬ.

люди прОфесіЙНі, віД,ПОВі-:

працює і Воло-

дальні.

диrмир Є'вгенович kлим.чук. За 13 рокІв спільної Blrн добре

ВОЛОШИН.

цmники радгоспу, іт1, хтО' І'

пере-

Гончаренко. Разом з нею

роботи

від

отрутохі-

зробиш,.

рювань молодняка і худоби. ЛliЦіЯ Петрівна ревниво стежила за чистотою

з

вільні'

-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~

=

не

цl.нують. СудІть самі: за OCTaJНHi п'ять років в роз- · рахунку на 1 ОО корів тут

пов'язаних

інші

По-Іншому,.

корІв, І теХНОЛОгІ'l'НИЙ ланцюжок не перерветься. Ще окладніше коло

проблем,

та . в

осІменіння і

бо

«прОгориш.

СВОЇХ

організовано на днів до лІсу, сте­

НОВИН ЛІКУВАЛЬНИН ЦЕНТР

лиl}( слІв ч)'ютьна ~вою

всІх

оброб­

.ВАЗ-2109.

• =

виходити

телят, не допустити захво-

час

вивозити

БУДЕ АВТОМОБЩЬ

тонка І делікатна справа

щоб

оодів

мікатів Місця.

було,

переживань

нерід­

застосовували.

на

тримати

=

мотна,

Чимало

не

Найкраще

застосування

ною Вlfдалася минула зи-власне, .тут і роБН:ТИ не ·ма.

а

НадІйно й безпечно цьому можна запобігти, якщо перемістити бджіл в місце, де отрутохІМі­

ємства ~q

• •

нІ, акуратнІ.

сЛ.абшають,

пу

цLвНlі1ки..... охайно оДЯгне-

ві от.елення норІв. Нелег-

отруТОХіМіка­

ко й гинуть. Як же убе­ регти бджіл від загибелі, а мед від забруднення?

якихось І

завжди чисто, а йосо пра-

госп І завершуються масо-

Достойно ,працює ЛідІя

иема€

H q пунктІ

... Надворl весна. У рад-

зву-

сьогоднІ

сказанІ.

су TeJOH11О1'В, учасник 06ласних і республlкансы1ихx

змагань.

років. А

слова

досвІд роботи і секрети ЛDдії ПеТРівни. Зрештою, і

від

тів. Отрута попаДає на­ віть і в мед. Бджолині сім'ї, стикаючись з отру­

!

ЛІ' дія ' ПетрІвна ~ переможець районного кОнкур-

най­

-

спІвдружність

Але, виявляється, що БДЖОЛИНі дари треба обе­

n л І Д,І М О Л О КО ' ! --------------------------лЮдИНА І П СПРАВА І To~, хто знМться на технології відтворення по-

мо­

штучною вощинОю.

ПРИ

І

поповню­ вІДбудувати рамки із

редакція також передала керівництву автопідпри­

Н.

са­

Деякі сім'ї

жуть навіть по дві - три

автобуса

як-то

бишево.

ветеран

,працІ Н. Г. Литвнв. І це тІльки за ' 45 хвилИН. Скільки ж їх за день пе­ ревозять туди-сюди лввtе повітря та спалюють беи­ зин?.

літньої

радгоспного

нетерпін­

цвітіння

помітно

ються.

зайві. І, нарешті, останній лист, 1К0л.ективниЙ. Меш­ канці хутора Куйбишево (всього 11 підписів) про­ СЯТЬ" щоб автобус ом 340 за маршрутом «Київ Жердова. заходив- в Куй­

«СіМ 'чи вІсІм та­

-

паси

T~K, ніби це його власний автомобіль.. Що Ж, ' ко­

лися БІли стадіону, щоб взяти пасажирів в бік Кив ва,

що

з

чекали

Дів. У цей час медові за­

ки Г. І. Гома.-Поводить­ ся вІн за кермомвlдомчо­

ментарі,

а

БДЖОЛЯРі ням

,розповідає в своєму лис' ті до редакції вчитеЛl-К.а­ пенсіонерка з Красилів­

ких aBTo~yciB ие зупнин­

хо­

може

ор­

і їздять.

АТП-13209,

прохань,

увінчувалися

шемо,

ча вийти саме тут ще ~y­ ли бажаючі. Хтось

жи­

ОНУf(ЗМ,

як їздили порожніми, так

це був саме він) не став дослухатися

щоб

нам,

завжди

ся на 40-му кілометрі (лІсовий !Кордон). Але Іван Петрович ДІденко (за даними диспетчерсь­

·

і здоров'я для того,

односельцІв,

ять на узБІччі дороги,

пеН'Сіонеркою

Kp~Beць. Вона' попроси­ ла водія аВТОбуса« Ки­ їв Налита. зупинити­

інвалІд другої

и~

СИЛ

і

БДЖІЛ

пла­

ни по перевезенню попут­ ні>о пасажирів... І ДИВИТИ­ оя не хочуть водП , В бік

«Ніпої уваги ие звер­ .тав М: М. Якубовський (автобус .N!! 51-19. КХО)

шкодували

дітям

ОБЕРlfАЙМО

натовпІв на зупинках, ЩО

виоодок. тра-

з Великої Димерки -Н. Ф.

Кін­

не

доведено

Cllt<lp •

ЧИТАЧ ЦІКАВИВСЯ

матеріалах

в години «пік. шту,рму­ ють рейсовІ автобуси.

лося краще. То невже не можна піти назустріч та­ кій людині, тим самим вшанувати і її вік, і ті трудові заслуги, що не

кермом то-

був Г,ригорій Гаврило­ вич Ющен«о).

групи О. М_ КваUIВlиа.­ І дуже образлввою дЛя.е­ ие була повеДі~ка ~o­ дія автобуса " маршруту .Ni 331, пий ие захотІв зачекати хвилииу, поки 11 увІйду в салои. Цей ав­ тоб)'с зупнвнвся иа «Чер-

а

автобус

в

рейдових бригад, висту­ пах завідуючого м'іськфін­ відділом П. С. Собчука. Нарешті, кожному під­

-

почет.

спІвається у в.\ДОМlЙ пІс­ нІ. Ветерани ... . ...fорде ім'я. Це вони у трудІ І

· ді

з

з

Але

приємстві, за

«Як привмио 'lИтати про доброзИ'IJIИВИХ, чуй­ иих людей, . зустрІчати Іх у повсцдевиому життll­

СИЛJв'lаии, більше соро­ ка чоловік, всі оплатилв

проїзд по

ЗІй­

ШИ8, і меиі довелося вер­ татися Назад..... (Як по­ відомили нас в авто під­

цевьї ЗУПИІІКИ..

иа

.Торгмаші., 1· то лвше кілька штук по 1О копі­ йок .. Наприклад,

реії...

кІнцевої зупиикв, а по ceJlY катаються, иаче иа екскурсl'і.. Далі М. Па­ січний 'пропонує почина..:

спостерІгав таку картину: з

пІд

везде

шла я иа проїжджу . ча­ стииу вулнцІ 1 '!же пІДій­ шла до в1ДЧЩlеввх две-

СЯ стІльки, що иа кіице­ ву можиа иавіть І не заїжджати_ Але roловие в тому, що гроші за проїзд такі пасажири пе-

вІйн.и 1 праці О. О.Рогач з Красилівки: «Ідучи у Бровари автобусом М· 9

пасажири

нІ Атн з П8J11f11Коto.

не

ме­

ЩЕ РАЗ ПРО ЛЮДИНУ ЗА КЕРМОМ

вІд ми

зацікавленІСть читачів у наведенні належного по­ рядку на п.асажирСькому транспортІ. Ось про який випадок нам повідомив ветеран

через

СЛИЗЬКО,' важко

говорили

*3

ІМ? JЮ"У

Так, і про це ми не раз

жінки, та ще й з сум­ кою, такІ прогуляики вже

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

листів.

свідчить

дуже

•••••••••••••123 тра.ня

Ж Н ,Т Т я-

воиоткацькlй. ТРОХИ далі, бо попереду стояв · «Ікарус. .Nir 330. Було

Трохн іншу ситуацію onнeaB у своєму .листі

Ч АС від часу наша га-

"н О В Е

фермІ пліД.

вивчив

(ЛІож

буде

·на.

І . молоко, 1 при.:

у

рік

70-річчя: ВелиногО' Жовтня

колектив ВАЗ\'

• п.риєтупа~ до серійного виробництва HOBoro автомобі• ля «ВАЗ-2109. (на знімку). НQБа модель, за виснов-

~. ІВАНЕНКО.

==~~_~==~==~==================================~=~м~щ~~~м~е~~ш~мн~р"~зпродун­ І цієюзарубіжинх фІрм.

ПАМ'Я'ТЬ

зах~днlше

БронзОвий солдат оберІгає СПоній З3ІГиблRX радян<;ьких ВОї,Нів у БІло­ РУСЬКОМУ сеЛ'l Дворище, що знахо­ диться в ШУМJМіНСЬКОМУ районІ. Тут

та }31'1"ебська та

ЯКІСТЬ? таким заголовком,

надру­

ковану у «~oвoмy житті. 13 березня 1987 року, у якій ішла мова про низь­ ну якість хл1бних виробів, дала відповідь

завідУюча .

лабораТQрією хлібозаводу В. Ф. Коваленко. у

ній

говори·ться .. що

.

хлІба,

замІтЦі,

З якостІ ремя

висловЛеиі

Ось що сьогоднІ

Велика

довНІЙ Шевченко загинув смертю хо-

ВіТЧИЗlНЯН<і

воїна живе.

дороги землю.

конструюється

,.ехноло-

гічна лІнія по витотовлен'­

ню бато.нІв, .курси

органІзовані

підвищення

квалі­

ФікацІї робітниніВ по виробленню булочних ви­ робів, посилено нантроль за якІстю хлІба перед вlдправлениям його у торговельну .мережу.

.

·

випускник Гродиенського ве~ситету, краєзиав(щь.

Цього

KBiTHesofo

дня

птахорадгоспу

• Богдан1вськиЙ. стурбо­ ваними прийшли на робо­

r:f, адже" буревій оБІрвав електропроводи, опори,

тож

повалив

ПРИПJfнилася

подача води в птailiники. !

Старший . І~женер-саи­ технік А. В. Наконечний швидко Зібрав GJП()сарlв. Незабаром було ВJфlше.­ но неоБХІДно врІзати у

водопроаід трубу 1 шлан· гом

З

пожежної

машини

• •

до

подавати .воДу птиці. Дос'­ відченнй електрозварник М. П. ТеПЛЮ}(l у сКпадних погодних патрубок

умовах врІЗав у водопровід, а

слюсарі-саllтехніки М. М. POMaHelfJ(O, . О) та

ВОДіЙ

1ttашини

Л.

Бобко

пожежно!

м: Т.

авто-

Музира

зробилн шлангове з'єднан­ ня, УсІ з нетерПІННЯМ че-

вани

пра­

одужання.

рахунок

А

скорочення

внщачі ЛікаР'НЯНИ~ листків і дOlВ1ДoK по догляду за хворою

реабілітації для дІтей дошкі.лЬНО!'О віку. СХИЛЬНИХ

инках, чи ні? Пожежна по-

де

ПОВН!О'Г()

за

Донецька область. У і. Н\да'Нов1. створено центр

кали: пІде вода по пташ-.

мають

Цj/OКJlТЬ. Адже діти віД,ві­ дують ценТр .реабілітаЦії

до

частих

простудних

за-

І хворю\3а'Нь. праЦіВIfИКИ

проl.\ЄСУ

приємство,

=

наздоровТ

не тІльки ба1'ЬКИ, а й під­

= ),и1-.

В И Н А Х' І Д. Л И В І С . Т Ь

благотворно

BнroдY ВЦЦ Т3ІКОГО лІку­

'.

Ю. КОМЯГІН,

ігор

вального

його ім'я ,вика.рбуваІНО

вому .кладовищі.

Тут в 1944-0МУ ПQЧалась вІдома ~пе­ ра.цtя · «БarpаТіОН.. Того ltня РадІн­ формбюро повідомляло: .Швнічно-

Але пам'ять Щ>9

Чотириразове

позначаються ма.л·lО1(lВ.

= • на одній із r,ранітних плит' на військо- = Пройшли роки,

війна. На фронтl вІн став рядовим 732-го стрілецького полку, віДважно воюва,в з. ВОРОГОМ. ФронтовІ привели його на БІлоруську

ку та

тому,.

робрих,

.

ХЛібозаводІ проводиться замІна обладнання, .ре­

де:нь, І не тілblКИ

коли

почалася

• = =

пам·ятниЙ.

лерІВЦЯми Поблизу села ТОШНН'К ри-

підвищення

продукції, рооши­ асортименту її на

той

шахт.

вітгмІні'3О1Ване харчуван­ ня, нисневі коктейлі, чу­ дові УМ<JlвИ для в.1дпочН'н­

проти.

др вІйни вІН жив У селі ТроєщинІ ВРQБарсьнorо району, що на Київщи­ ні. Зв~ти пІшов захищати Вітчизну,

У

справедливІ.

метою

видався

червневий

претензlI до низької яко­

сті

иаступ

ниос

ЩО В неБІ палало розжарене сонце.: На землІ йшли гарячі поєдинки з • ворогам, . . : 23 червнSI 1944 року . В бою з гІт- •

!ВІдомо про .CQлдата.

На критичну замітиу під

авІації перейшли в

Гарячим

селІ цьому похованиЙ і Василь МИ­ Шевченко,

наші · віЙСЬ'ка при піД-

нtмецько-фашистських військ.,

нього подиху бився на цій землі за честь і незалежнІсть БатькІвщини. В

.китОвИЧ

І південно-схІД'ніше

• міс- І

тримці масованих . ударів артилерlI

сплять вічним сном ті,. хто до остан­

А ДЕ Ж

•І

ЗГЛСА€

НЕ

-Пом батьни на роботІ

=ма'люки •

дитиною

удається

добитись веЛJffiОЇ еконо­ мП робоч<>То часу. Лише з~ один нвартал роботи центру реабіліlfаЦliї кіль­ кіСть ,заXJВорювань у Ді­

тей зменшилась більш як напOlJІО'вину: ВНlдача лlнар­ НЯ!ни,х. ЛИС'I'l<і:в снороти­

л.ась 'На·

34

проценти, до"

під наглядом до:

відOlК по догляду на 53 процЄ'Нти, а ЧЩ:ТИЙ еконо­

ВІд. Вода до птахів п.рий-: XOW!Tb курс прщзначеного шла. Два ДНі таКИl!f спосо- .лікуваНlНЯ, загартовують

мічний ефе,кт від' цього становН'В близько 48000 карбованцІв.'

вали птахів,

На зНІмку: медсестра Ірина Михайлова в кабі­ неТі спелеотерапії готує

чала наповнювати водолІЮ-

свідчених

медсестер про­

.бом у птахорадгоспі напу- І організм. Тут є басейн з поки елек-. пU.дігріт()ІО

ТРИНИ не лі·квідували ава-

ріюелектромережі.

Ф.ЗАРУДНИR,

слюсар-сантеХНік

хС?рaдrоспу ський.

nтa-

• • ється сауна.

= хроніЧ'ННlМН'

• НЄ'ВИlМи

водою,

буду­

Для дітей з

бронхо-леге-

захворюваннями

І обладнано спеціальне при-

«Богданів-. м'Lщеюш/ в ЯJ<ОМУ підтри• мується мІкроклJмат СО!lЯ-

юних

паці€JНТliв до

проце­

дури.

(ФотохроНllка ТАРС-

.

РАТАУ),

.


4 стор_

* 23 травня/987 ро"у, ••••••••••••••., JI о в Е IОО~РIЧЧЮ

Р ОКИ

с. А. К 08 ПАК А ПРИСВЯЧ .ЕНО

1(1 ЛіТlІНСЬкoroрайону на

ВІ'нІННЧЧИНI') МИlНaЛН в час бурхливих революційних ПОДіЙ mюмадяНСb'lюУ 'ВІй" ни і RласовоІ боротьби з В~ГllМи . за

раІнl.

Ніосе

У калинtвському лісі:, БІля обеліска загиблим у 1941 році чекістам', ВИlillикува:лИlCЬ У почесній вар" ті учні, вчителі. Рапорт вІд обласного штабу пОхо­ ду здає Герой РадЯП{СькQГО Союзу noлковни'К В. Ф . юнаки

та

'Ного

прапора

дlвч.ата

·разу· д{)

хищали Київщину від фашистсько! навали_

А. Малишком, П. Дорош" •

природи ріДного 'Краю, не" втом ним труДівникам­

цюв.ав у редаlСцlї

ХЛібороб·ам, землі тeopIl, JllКy лол.ю6ИіВ

ком,

Усе життя, m< найдо­ рожчий скарб, іскриnась в серці ШlСьменни:ка nю" бов до людей, зокрема

жінон. З особливою.

,!Масу.

любов,

не

честь:

.Провесінь.

На фото: про роки . ВеnИКОІ Вітчизняноі віЙНИ розповідає В. Ф. 3атнлков; під час покладання кві" Городнього.

з

далеких походІв .

' е адж

би

Темі

-

(}Ід:н1 .чoб<Yrи,

в

1

мороои

ДOl!ОДНЛOlCь баТЬ'НОІВі носи" ти СИН'1lJ до' школи на ру" К!Ю{, Заа."орну:вши ЙОГО В кирею.

Любов до хліборобсьК'Ої пращі. до землl"матеРl' до

ПЮДЮjИ'-трудtвюша • Ми­ Хайлик прИЙ'НЯв від CB~

Ух батькІв-пр.целюбіВ. Б авт06tOl'pафіч.нl'Й пов~т\ сщедрНіЙ !Вечlр. М. Стель" мах згадує, що найбільше задоволення матн ' одер­ жуваlJIа( в npЗ:д)l: «Як свя­ та, очікувала садіння, ко­

СOlВIЩІ, жнив; вон.а люби" ла, щоб сноли були гар­ Юі!МИ,

як діти,

а цолукіп­

ки, 'наче парубки, пле" чев плече..... Матері хо" т1лося, щоб і П син по.­ люБИ'В пращю і був госпо-­ дарем :на

не

землі,

а

н~лібнИіІ(ОМ.

непоборноУ друж".

жайн'і СХQДИ. Копи в Дя"

і 'КівЦях

створювався · КOJI" .

• гооП,

'Комсомолець М. = С'l'ельмахочолив рІльни" • чу брига:ду й РЗl30М З КО-­

ТРЕНУВАЛЬНИЙ

= ли:шиlми •

ншмитами apaJВ.

ciJIВ, кClCИВ.

НОНКУРС

=

3а1(ltнчивши школу КОЛ" 8 rocпн.ої 'молоді, Bm вету" • ПИв до ВіНницького пед" : теJt1Н1куму, а · згодом і до

Третій l1'ур

8 Вінницького педtнституту,

=

RКИІЙ за'КЇ'нчи.ву 1933 РО" 8 цІ. ДоВі зими М. Orель­ • мах IIlра,цюваlВ учителем : у.кра}1н.сЬКОЇ мови та лІ" • терату;ри на Поділлі, ПО" тl'М У ceJII. Лlтках Бровар" • ськ.оro ра1ЙОНіу _ Доводwrься: тільки ди" • .: вувarrнся', де молQДИЙ y'rн"

=

тель

знаходив .на

все

час.

І щоб зачароов.увати рідним • слOlВОМ школярів, бути У : вир.t . зсlх подій на сеЛі, • ра.зом з учнями збирати • перлини .народної муд" На діаграмах задачі-двоходІвки - бі~і починають .~ : росТі '(.п Існ і , думи, казки, дають мат за два ходи. Правильне розв язання НОЖНОІ • пркслm'я та првказки), задачі дає по два очка, за помічені хИlби (дуаль, поб1чний • назіть у негоду ходити роов'язок, нероЗВ'язуваlfість та неможливість ПОЗlЩії)

нараховуються додаткові бали. ,.

; .

=пtшки

Вказати слід лише перший хід роов язанlfЯ. Остан-:

ній строк наДСИJIання вІдоовІдей -

теку.

до Ниєв.а.в бібліо-

Дійсно, можна сказати:

1 О днів з дня вихо- • ЛЮIдИ'на -

шення кожно! задачі присилайте окремо карткою листом у двох примірниках з обов'язковою П03начною.

.Шахн, 3-й тур..

гідна

=ВУ, IJ;pИ1<ла:д або • наслідування.

ду цього номера гавети (за поштовим штемпелем). РІ-

поди"

достойний

З

1939 РОКУ М . Стель" служив у лавах Чер• воноІ АрмН. Весною 1941

=- мах

.

Чекаємо вlдПОlВідей і зичимоусп1х1вl

ЖЮРІ КОНКУРСУ.

ІІ

!

:крижану

воду

дівчат

мочити

ко­

розповів і про події тих років, КОли досить часто

ленінські

керІвництва.

ВІн сміливо виступає про­ ти парадностІ, політичної '!\РІскотні, проти словес­ ної і ПЗllIерOlВОЇ творчості зам.ість живого діла, ПРО"

вийшла в свІт перша йо-

АДРЕСА РЕДАКЦІІ:

255020,

звітах

з

метою

,«вискочити

В

(кИ.,

обмеженості

проти

киселів,

передови"

проти

безбородькІв .

бореться

піДлості

Письменник

за те,

«красивІшими.

щоб'

дужчими,

дружН'lшими. були ра­ дянські людИ' на радян­ ській з~млі.

Коли ,лею

над

рідною

зем­

розпростерлись

ли­

ховісні смертоносні кри" ла фашистської свастики,

М.

Стельмах

був

БаТЬКіВЩИНИ. у липнІ

1941

ших

лавах'

у

пе}>­

захисникІв року

солдат - а.ртилерист Стельмах був тяжко

'М. по­

РaJНeНК'Й ОСКQJIКОМ воро" жого снаряда. Та ще не встигли а

загоїтись

-

солдат

рани,

артилерист

поonішає на фронт. МІж боями, Пlд час перепочин­ ку вІн пише статтІ, нари­ си,

оповіДання, вІРШі, ус­

лавлюючи

СЬІКИХ

подвиги

юїнів.

жагучу

радян"

виливаючи

ненависть

до

злочинців " TeBToHLв і пе" нучий біль, який 'Від" лунювався

в

серці

від

спалеНИХ мІст і сіл, чор" них згарищ иа місці ви­ шневих садів і попелищ

рідних х,ат. За все треба було сповна відплатити хижим ворогам.

На фронтІ М. Стельмах активно

виступав

одичній пресі.

у

Разом

-

пері­

з

Вороньно.

еПам'ять

дІй •. Що заважає впроваджению нових техно-

логІй? 20.15 сЯ з

щаюсь..

тобою не про­

ФІлЬм-концерт.

20.45 Н'8 ДОбранІч, ДІти!

21.00 _Час. 21 .40 ФІльм

.

еПоіздки в ста-

рому автомоБІлІ •.

23.00 Актуальна камера. Ве-

чlРНIЙ випуск . ЧемпІонат С·f'lCР з гандболу. ЖІнки. сСпар.

23.30

так.

(Киів)

(ВІльнюс).

• • : • • • • • . • вtLрш «Матері:\>. високо оЦІ" : Н!ений газетою сПравдз:• • .

сЕгпе.

-

.

.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕдАЧІ НА НН'. 'tA О&ЛАСТЬ 8.0о...Гlмнастика.

8.15 сРнсн прогресу. . На­ у!Юво-популяриий Фільм. 8:;J5, 9.~ . ІсТОР'л. 8 КЛ. 9.05. 13..ro ІталІйська мова. 10.05 РІзьблення І розпис по дереву. 1'0.35, 11.40 ІсторІя. 5 м. 11 .(<05 М . ГлІнка . евальсфантазІл •. Вдруге стІкав кров'Ю: 12.10 ФІльм еСерЦя чотиlfIa полt бою М. Стельмах • рьох •.

20 липня .1944 року

Львовом, де

ПіД 11 l:J~ ~~т:е~~итет сlльсько-

був тяжко

=

ГОсподарських знань.

поранений. Виніt; Із поля. 17.45 І знову наша розпобою його ПОQратим поет. вlдь про танець. n __ " ' . 1~. OO СлуЖ. У Радянському М

. гvмalIfЧeJlКО. • Союзу! І знову, трохи одужав" 8 :20.00 ВечІрня казка. ши, боєць ' " артилерист 8 2С . lб Міжнародка панорама. • 21 .00 Час. і 1 Ф посп шив на ронт таки . наздогнав свою части-

• 211 .40 ФІльм • близьио •.

еЩастя

так

ну вже за ВІслою, щоб: ~.~ Новини. добивати фаШИСТіВ у !х" 8 . ДовІдкова СЛуЖба. НЬОМУ . лігвІ,

уславлювати:

- - - -_ _ _...._ __

" ви- • зволителЬіІ(И. • Щоб повніше ' й глибше : відтворити прожите й пе- • режите в жнтті, прозор": ливо заглянути в маАбут- • подвиги солдат армlI

БМУ-З5

промжитлоБУА:t НА О R

П

= пера = -

творІв.

Крім семи

поеТИtfi!ИХ.

зб~рок, з-піД його вийшло 11 ромаНів 1 ПО". вІстей,

шість

п'єс і

дІтей.

Написав

Вlршова.них

зБІрок

"ублlцИСтичних

нарисІв, розвІдок.

15

тресту

«Бровари-

нє, М. Orельмах пише ~ багато оповідань, повіс" • тей, романІв, драматичних •.

8

СТІ

НУ

РОБОТУ потрібні: мулsrри,

монтажники,

малsrри-штукатури. Оплата акордно" •

для. преМІальна.

багато:

Одинаки

забезпе-

статей, : чуються rуртожитком і

літературних. пропискою • А .

Добрим доБІрним

зер-. дреса БМ~ - 35: ном засівав свою ЛІтера-: Бровари, вул. КИlвська,

ту.рну

ниву

невтомний:

292,

відділ кадрів. Те­

хлl.6oдар М. П. Стельмах. лефон 5"03-77 'а.кадемік,

лауреат.

ЛешнськоІ . '1 Державно!

Ім

МОЛОКОЗАВОДУ НА ПОСТІННУ

Т. Г. ШевчеНІКа, Ге-:

рой Соціал1СтИЧІЮІ Праці .• Н. ГРИГОРЕНКО, •

РОБОТУ

лектор обласноl opra- : нlзац11 товариства 8 «3Н8ННJ1. " 8'111'feЛЬК8. : : ні, Редактор €. • ЕДЯ А.

Киівська оБJIаСТlt, м. 6Р08ари, ВУ" •. Киівська,

потрІбні: _ слюсарі, оператори котел~·

=

154.

ІІ

.

=---------_

премій СРСР, лауреат. Державної прем1У УРСР.

~13-11; иступника редактора, .lмllІl. ПРОМИСlІо.остl, "истl. І маС0-

4-04-81.

•.

серця • . 19.00 Актуальна камера. 10.35 еЧас рІшень -- час

Телефони: р8"аитора - 4-03-76; ІІlмllІ)' партlйнoro ЖИТТЯ - ....04-61: .1"no.I,q8JI~ ceKpeтapR, .lмllІУ clll"C"Horo господарст.. ....02"82; корес:ПОН"8ита Мlще.orо ра­ "IОМО.llення ао1 роботи -

П.

• • : .• • • • • • .• • • • • • • • .:

у

багатоплаНlOВОМ1У ро. .Правда і кривда. (1961 р.) М. Стельмах

цифр У

ФІльму-

17.05 езакон І ми •. Отрута. 17.35 Дон. телефІльм. 18.00 Концерт. _ 18.30 До l()().рlччя з дня на­ .. родження С . А. Ковпака.

У маш

принципи

сВарвари

• t6.46 СрІбний дзвІночок.

ноплі.

порушувались

вистави

• • • • .

гу, гоЛ'ОВу колrocпу Без" бородька за те. що .тоЙ і

го театру Сою~ РСР.

• . ПРОГРАМА УКРА'НСЬКОго • ТEnЕ&АЧЕННR : 16.30' Новини. .

прикладом

Жінок

де-

• :Ю . І0 Сl;>оroднl у свІтІ . • 23..25 сУдвох з оркестром •. : Маленький концерт.

негlДНИ1<а, ' хапу­

заганяв

Про

21 .00 Час. . • 21.40 Продо_еиия

його воолівання за жІНо­ чу долю є епізод біля ставка З роману .Правда і 'кривда. , кол)! фронто­ вик комуніст Марко Безсмертний заслужено nOKapasв

еБlля

якостІ..

= .

8

тИ мильних пузирtв, дУТИ'Х

МудрІ зе.pщl батьківСЬ­ кої на~и й ніжна мате­ рюlcыкa любов дали упо--

!---------------------.... НАШШАХОВИR КЛУБ

ріДнІй

Яс~авим

джерел

Н&lРОдів приовячен'ИА І.

І ЛІОНОВІ На .всю сім'ю в хаті були

Музика.

і.

СПІВВЦЬ КРАСИ

С. ГОРБЕНКО,

заступник директора спту "4.

М-уль'l'фlльм .

. 8 фlцит точних ПРИЛaдl!s вона невід'ємна частина для визиаченlUI якостІ велико! братньof сІм'! ра- • ПРОдУКЦlf (Сумське ви.б • робниче оd'єднания дянських 'народ І В ра-. еЕлектрон.). тів такий лейтмотив. 19.30 Новиии. поезіІ . • 19.З5еВврваJ)И.. . ФIЛЬМ"8И. • става Державиого Мало-

щасливе

пр вернулися

-

ній волі ЖИТЬ.,

материнство, спІвчуття жінкам - удовам, чиї чо­ ловіки

7_00 Раниова зарядка.

І буде . Укра!на «в воль-. 19.00 ,ПрисноренlUI.

сХ\Вильовано

опоеТ!fзував вІн у своІх творах нев'янучу дівочу ЖlJЮЧУ

проrРАМА цт,

фрон-.

ком Червоного Хреста •. 1 І 2 сеРII. «За яснІ зорІ •. У Моск-. 11.45 Новини. • 15.50 КоВНИIf. l .,.,. вІ вийшла йqГQ з б "'Уна 8 16.00 еАфрика: eНOIIOMiкa, • У кран не sольной ЖИТЬ... політика, культура.. КJ(1944) у перекладі Ната- : 17.&f~~fм ell'vмa ПРо КовлШ Канчаловсько!. Хоч. пака.. Фільм 1 еСпоРадянська УкраУна «го- • лох •. борні.. 18.ЗО еДень за Днем_ Рай" р ить - палає у , • ком партlr в уМОвах пепроте буде зJЮВУ мир:,. реБУДО8И •. День 1. .життя і сила, і зірниця., : 16.45 СьогоднІ у свІтІ. поезій

ЗНОВУ

до

І ЗАrAJIЬНОСОЮЗНА

пра-:

вийшли зБLРКИфронтових:

Іду, МОВ сіllЧ, HeBecHil Бо зlткене серце з любові РОНJlС не землю пісні •.

ПОВ'аroю,

С.3а

ТЕJlІВАЧЕВП8

ПОНQІІІОК, 25 ТРАВНЯ

У ВОРО". ~:~ ~льний DrЛЯД. межІ та УфІ в 1942 році. 8.50 ТелефІльм «ПІд зне-

схвипьовений

11

Дмитерком

ВатьківщиЮl..

лечку:

Чого ж

Л.

тової газети

ма" ама"

-

красу і жагучу всеСI1 Л ЬНУ

\Црyroro

Покладанням ·квітІв і хвилиною мовчання за кін" чилась Бахта пам' ~Ti.

Фото В.

....

Допитливий хлопчИіК са" мотужни ' навчився добре ·чи.таrrи й писати, таму в школі його прийняли од"

•розповіДЬ ветеранів' 'Про чекістів 2.27 пол"у. які за­

тів.

залиши"

їха!В за село... І все жит" тя я відчуваю ' над собою безсмертНе 'крило чеР8()­

.

слухали

життя

ЛИlCя в його уяві червоНі козаки, ніби Юl'зков! герої з nегенди ....1П1д їХНі" 'МИ прапорами, умліваючи 0I;t радості, я колись ви"

никам республІканського та обласного штаБІВ вІй" СькОВО - патріОтичного виховання . молодІ було

Схвильовано

на Ук·

•• • :

го зБІрка поезій сДобй>ий ранок.. Це rnмн красі

утвердження

РадSЩCbКОЇ влади

Ра,дянсь}(ого Союзу С. А. Ковпака. Ранком 12 т.равня учасники республІканського походу ПlДІ~ш" ли до ІІЮРДОНУ Київської облаСТІ. ЮнаРМlйці ,)\'ІІСЬ­ кого профтехучилища, середніх шкІл .м 2, 5 та КалинІвської підготували урочисту зустрІч. .Керів­

Затилков.

змужніння

пнсь.меннЙіка (село ДяКів"

lЧХц(ує по республіЦІ Від _Сум · до Карпат похід УЧ!flВ профтехосвіти, присвячений lOO-РіЧЧЮ радянського державного діяча, одного з органІза­ торів партизанського руху на Україні, двІчІ Героя

вручено хліб-сІль.

ДИТИ'НС'l"ва і юиа"

ЦЬ!lОГО

Ж НТТ J/" ........- . -••••- - - - - - -..__._11..........111•••

каснр.

Іцекс Друи

81281.

oфcernrи..

дРУКО8IUUIЙ аркуш. 14.565 примlриикlв. Замовлення

O<lclu' 1

1'lIP88 .

JI6 2419.

#80 1987  
#80 1987  
Advertisement