Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ КРАІН,

Назустріч виборам до Вврхо~оі Ради СРСР

ЄДНАНТЕСЯ!

.NЬ

80 (3985)

П'ЯТНИЦЯ

24

путати

якому підбито

жінки, понад 18 процентів мо· ладь віком до 30 років, майже 28

підсумки

роботи,

проведеної виборчими комісіями, розглянуто завдання наступного етапу підготовки до виборів.

ТРАВНЯ

1974 Ціва 2

21 травня від6улося засідання Центральної виборчої комісії, на

Кандидати

р.

в депутати

зареє­

стровані по всіх 1517 округах: 767 - по виборах до Ради Союзу і 750 по виборах до Ради На­ ціональностей. В числі кандидатів у депутати керівники ·Комуні­

коп.

стичної партії і Радянської держа­ ви, робітники і колгоспники, керівники

і спеціалісти різних галузей

народного господарства, працівни­

ки партійних, радянських органів, громадських організацій, представ­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИШСЬКОІ ОБЛАСТІ

ники

інтелігенції,

бовці.

Jl

військовослуж­

складі кандидатів

процента

50,7

робітники

-

і колгоспники, близько третини

процентів

-

безпартійні.

-

Окружні комісії своєчасно здійс­ нююrь усі необхідні заходи, пов' я­ зані з підготовкою до виборів, на: мічають додаткові заходи для по­ дання допомоги і поліпшення ро· боти дільничних комісій. Збори трудящих, присвячені зустрічам кан­ дидатів у депутати з виборцями, в яких беруть участь мілойони ра-

дянських людей, знову підтвер· джують високу політи•mу і трудо­ ву ·активність наиюго народу, є

демонстрацією справі партії,

його

відданості

ідеала~>t

комунізму.

у де-

(ТАРС).

За ТРУІОВУ честь, за високі янісні показники Трудівники колгоспу JJ Україна" Павлоградеького району Дніпропетровської області посилюють боротьбу за підвищення якості робіт і сільськогосподарської продукції Характерною прикметою де- 'дукцій. Наш головний хліб -~му у нас чимало зроблено для в'ятої п'ятирічки є борот.ьба пшениця. Щороку вирощуємо її того, щоб ці показники бу_ли за високу якість роботи, за під- 4-5 сортів <<дніпровську- якнайкращі. На тваринницьких вищення якості продукції 521>>, «миронівську-ювілей- фермах обладнали лабораторії одного з найбільших резервів ~у-50», ~<кавказ», <<безосту-1» по вивченню якості молока. виробництва.

лось

у

Як

підкреслюва-

Звітній доповіді

ЦН

1

«мироювську-808>>.

ні, що

ХХІV ~з'їздові НПРС, в ниніш- дозволяє

робимо

Перекона-

правильно: це

одержувати

молу про необхідність серйозно піднімати якість роботи в усіх ланках виробництва, на кожно­ му робочому місці. Ми виріши­

додоювання корів, щодня пере-

Н?ГО труді~н~ка почут:я

ефект для всього господарства, краще

мо и про насшия кукурудзи. Випробували "5 гібридів цієї

вірлють жирність молока від кожної групи. Нолгосп неодно-

вщ"ал~носТl 1 гордос~~- за к9ж­ нии юлограм ~родукцн, ЯІ\а иде

ливій справі

культури. Нанкраще в умовах нашого господарства зарекомен-

приділяється по- дували себе

разово одержував подяки робітників Павлограда, в шести

гібриди <<красно- магазинах

якого

відпо­

вість, широко застосовують до-

сягнення науки і передового досніду.

67,8 рий

центнера

-

по

з

гектара,

64,5 центнера.

дру-

У

нас

реалізується же бу:ги 1 хороших показниюв у

На

сто

гектарів

запроваджено дійовий

тимальНІ строки _1 високояюсно,

госпрозрахущ>к, що сприяє еко- зараз широко розгорнули рабо-

Певних успіхів досягнуто і в номному

тваринництві.

матеріалів,

витрачанню

дба~ливому

коштів, ти по догляду за П?сівами. Особстав-

ливу_ уваг~

приДl~яємо

куку-

По роботі й наслідки. Серед- угідь торік вироблено по 80 ленню до технши. Рентабель- РУд31 · ПосІЯ~и насІ!"ням. нових ньорічна врожайність зернових центнерів м'яса, 634 центнери ність виробництва за минулий високовр?ж~~.ших гІбрид~~- При за три роки

п'ятирічки У нас

молока, а на сто гектарів зер-

рік становить

46

процентів. На

ше, ніж мали у восьмій п'яти- річки надій молока від корови ності праці, яка проти 1970 ро- ним в~есен~ям мшера2ьних добрічці Минулого року кожен зріс на 801 кілограм Минулого ку зросла на 31,6 процента. ривб. . ехаюзатори ро лябть бвсе · 41 2 " · · . нео хщне для того що за езгектар зернових дав_ по , року и?го надоєно по 2940 юМи почали ~астосовувати без- печити належи г' стотv осцентнера, в том:r:. чисш по _41,8 ло грамІВ на ~о рову. Головними наря~ну си_стему. організації лин. у У · Р центнера

озимо1

центнерів

пшениц1, по

зерна кукурудзи,

факторами шдвищення продукти~ності

ферм,.

покращеН!fЯ

працІ мехаюзаТОRІБ з помісяч-

ним авансуванням, яку запози-

по 29.4 центнеl?.а ячм~ню: Наш яюсних ш;жазниюв роботи .. з я- чили

в

Виборюючи високий врожай

ми, не гаючи часу

прискоренн~

Баштанському районі ми темпами гот є~ося

0

йоrо

вкл~д в украшськиКІ мшьярд вились змщнення кормово_1 ба~ Миколаївської області. За цією збирання Жнив~ план є~о п 0 • тор1к становив 39 тисяч 717 зи та поліпшення. племшно1 системою працює два механізо- вести за ·10 _ 12 робо.іих д!tв

центнерів зерна -. на 21217 центнерів більше. юж було передбачено н~родногосподарсь-

молодняк загонах знаходиться в прямш нізатори ·закрили всі можливі прирос:ги залежності від т~о. який вони канали втрат зерна, а перед ви­

"'JБ язань. " живо1 в~ги 800-.900 грам1в. в~ростили врожаи, тому меха- ходом у поле перевірять агреЦі досягнення не приишли Здаємо. иог? н_а м ясо через 18 юзатори тут виявляють осо?ли~, гати в роботі. За кожним агре­ 19 МІСЯЦІВ, -а_ ра~іше здавали ву :ГУРботу про високу яюсть гатом закріплені комбайнери і самі собою. До них ми йшли, жен гектар

використовуючи

ко- чере~ 24-26 МІСЯЦІВ.

робІт, ~провадження досягнень підсобні

робочі

3

розрахунку

землі, піДвищуюч~ ЗбІЛЬJ?.УЮЧИ виробн_ицт~о науки 1_ пер~дового дос~ід~- В двозмінної роботи. І. І. Якуб та продуктивність і якість. своє 1 продукцн землеробства 1 тва- колгосш полшшились яюсю по- 1. с. Дудник, які працювати­ роботи. у піднесенні культури землеробства важливу роль зі-

ринни~тва, ми вод.~_очас дбаємо про шдвищення н якості та

казники експлуатації машиннотрак:горного парку, на 20 про-

обгрунтованого

чергування культур і збільшувати врожаї.

Ві новлювати

у

шсти, вс1 }РУд~вники господар-

року_ заощаджено

кон~и~1ями здається продукцІя

на

ства н~ баидуж1 до того, якю.~и

силу пошв 1 ферм. Адже

по тому,

4026

карбо-

визначальному році цього рубе­

ванцш, а пального зекономлено жу досягнуть усі

2060. карбо~анців.

Висою ~обов язання взяв наш шуються. За чотири

добре~ня полів. Наперед знає- ся -~родукщя, вироблена. тобою, рш. На всш площІ посшу ·збере~о якому полю скільки і яких тво1м господарством, ОЦ!НЮЄ!Ь- мо зернов~х по 42 центнери, у · · бр ' Торік напри- ся праця всього колективу, ио- тому чисш кукурудзи - по 53 давати . до ив.о ічниЙ в ожай го вміння по-науковому органі- центнери з гектара. Цього року клад, шf7 і;~~ч Р тонн оlганіч- зувати і вести виробництво. Та виконаємо п'ятирічку по продавнесли брив т тобто кожний гек- й держава економічно заінтере- жу хліба державі. До 1 березня них до • .. х по 25 _ 35 совує в цьому. У нас стало 1975 року нпораємося з виробТ?НН.

50. ВиробничІ

і якісні показники щодня поліп-

земл~ опомагає т~~~~ч система яким попит_ом користуватиметь- в~робничи~. колек:гив . на 1974 вже одержали

тар

с и

від корови

по

Ци_;vІ

нии

кожним роком.

з~ймається_

запн

на чош

спеціалі_зова-

з

ванців. Добрий приклад

щення

молока

відповідальності

ливу роль відіграє насінництво і застосування сортової агро­

техніки.

Вже

ю пункти вщгод1вельне погош-

підви­ за

показують

Молоко на приймальних пунк-

го жирністю і кислотністю. То-

Трудівники колгоспу схвально ми менш досвідчених подруг по

сприйняли слова товариша Л. І.

Брежнєва на

XVII

з'їзді камсо-

роботі.

Щоб примножити

успіхи

в

комуюстом

І. І. Сливним. В розпорядженні загону - усі необхідні механіз­ ми і машини. Вже почали дба­ ти і про врожай 1975 року: за­ готовлено 1 О тисяч тонн орга­ нічних добрив: Механізатори ви­ возять їх до визначених місць у поле. Припасли також 880 центнерів азотних і 600 цент­ нерів калійних добрив. У підвищенні врожаїв важ­

багато років під­

ряд

культури

висіваємо

сорто­

вим

насінням

високих

репро-

також

площі

пов­

тів, заготовимо понад тонн соковитих кормів,

17 тисяч 600 тонн

сінажу, 200 тонн трав'яного бо­ рошна, 510 тонн сіна. За рахунок кращої організа­ ції робіт, механізації виробни­ чих процесів збільшимо вихід продукції, продуктивність праці підвищимо проти рівня минуло­

12 процентів. Собі­ вартість продукції знизимо на, 7 процентів. Рентабельність ви­ робництва доведемо до 55 про­ центів. Шляхом підвищення якості продукції, що надходити­ ме у продаж державі, одержимо

додатково

60

тисяч карбованців,

а на економії пального, електро­ енергії, -запасних частин та ін­ ших матеріалів тисяч кар­

- 15

бованців.

ми знаннями, досвідом передо­ вих майстрів хліборобської справи, тваринництва. У нас діє чітка система підготовки і перепідготовки колгоспних кад­ рів, у тому числі й середньої JІанки, працівників масових про­ фесій. Економічна ефективність,

ження собівартості продукціІ­

всі ці важливі питання розгляда­ ються в гуртках економіки, школах КОJV!.УНістичної праці, агро- і зоогуртках. Цього року

в них навчалося 418 чоловік. З великим політичним і тру­ довим піднесенням йде наш ко­ лектив

назустріч

виборам

Верховної Ради

СРСР.

до

Нині

конання наміченого залежить від нас самих, в першу чергу від того, як використаємо ко­

За

тах, як відомо, оцінюють за йо-

з

розширимо

держава доплатила 4200 карбо­

торік.

реалізованого

збІльшуємо

доглядІ за посша~и. _Виробництво мІсцевих добрив

мових культур, більше, нІж у минуJІі роки, маємо ущільнених,

кожен прагне працювати якнай­

якість

.. неральних добрив. до~~ємо 1:< також . при к~льтив~цн, сівбІ,

440

щоб підвищити врожайність кор­

високу

на цей час

1 травня - молока, до 1 груд- наші кращі доярки л. М. Тка­ в'я тільки добре вгодованим ня - м'яса. Причому, працюва- ченко, М Т Біла Н А Нон­ велику рогату худобу вагою тимемо так, щоб 10-15 про- драчук. Йдучи по~ереДу · 340-350 кілограмів, свиней - центів плану виконати за раху- ціалістичному змаганні, уво~0~ 110-120 кілограмів. нок високої якості продукції. стали справжніми наставниця-

шд оранку вне л

тонн мі-

місяці ми

891 кілограму молока, що на 139 кілограмів більше, ніж мали

о~ер~~~о-:ектарну площу правилом зд_ават'? на приймал~- ництвом і заготівлями яєць, до якість всієї роботи а

міц­

Збільшення

муть на нових машинах «Нива» рентабельність тієї чи іншої га­ і <<Нолос>>, пройшли перепідго­ лузі, · шляхи й можливості зни­

грало запровадження правиль- зниження собіварт_ості. ц~нт1в зріс кое~іЦі_єнт зміннос- товку на заводі «РостсельмаШ>>. них сівозмін, які у нас повнісБоротьба за яюсть - спра_ва ТІ. На ремонТ! сшьськогоспоТорік у нас була 31 доярка тю освоєні. це дає змогу доби- д~ржавна, все~ародна. Спецщ- дарських машин до весни цього тритисячниця, а в четвертому, ватись науково

бази.

Ми добре розуміємо, що здіб­ справи. На сто корІВ щоро~у вані з'агони, очолювані комуніс- На збиранні хліба працюватиме одер~уємо 92-95 телят, а вщ тами І. Д. Сливним та Є. М. 9 зернових комбайнів. Усі вони ності людей треба постійно ·зба­ одює1 свином~тки" - 19-22 Довганенко. Оплата праці в ц~~ вже на лінійці готовності. Меха­ гачувати сільськогосподарськи­

ким планом. 1 на 14700 цент- поросят. Пом1сни~ ~ер~в більше проти взя~их зо- дає ..середньодобою

дбайливо

кормової

передпосшнш культивацн ~нес­ го року на

становить 31,5 центнера з гек- нових одержано по 38 тисяч ефективності позитивно позна- ли по два центнери аміачна! во­ тара - на 7,5 центнера біль- штук яєць. За три роки п'яти- чилось підвищення продуктив- ди на гектар, пос_іяли з одночас­

56

пов'язаних із створенням ної

на

питань,

для радянс?ко1.. людини. Адже торних посівів. На зимово-стій­ без проф_есlЙНОl Г'Ордості не. мо­ ловий період, крім концентра­

всякденна увага. Хлібороби, да~ський-303>> і" <<краснодарсь- високоякісна молочна продук- роботІ. . . тваринники, спеціалісти госпо- кии-436>>. Першин торік дав по ція нашого господарства. Весня!"у с1вбу. провели ~ опдарства працюють добре, на со-

курс

Сидорчук не лише реєструють

високі факти. Вони стежать за якістю j мо роботу по вихованню у кож­

стаб!льні врож~ї. Постійно дбає-

же завжди означає і більше. в нашому колгоспі цій важ-

взяли

ли працювати ще краще, щ~ виробництва кормів тісно поєд­ повюше використовувати наявнІ нуємо з поліпшенням їхньої резерви. З цією метою посили­ якості. Докладаємо всіх зусиль,

Лаборанти О. І. Мілаш та М. М.

ніх умовах, коли мати на увазі

народного - це май-

тваринництві,

комплексне вирішення

краще, бо добре розуміє, що ви­

жен

гектар

колгоспної

землі,

якої якості державі.

продукцію

здамо

Ми закликаємо колгоспників, всіх працівників сільського гос­ подарства нашої республіки роз­ почати масовий похід за дальше зростання якості робіт у земле­

робстві і тваринництві. Давайте зробимо все для того, щоб в усіх колгоспах і радгоспах сьо­ годні справи йшли краще, ніж учора,

Радянський пасажирєький фо~~от по· поввився турбоходом «Максим Горь­ кий». Ного реестровий тоннаж понад 25 тисяч тонн. Судно приписане до Одеського порту. Воно має довжину 196 метрів, ширину - 27 метрів, 310 кают для пасажирів, два басейни, кі­ нотеатр на 320 місць, фінську лазню, ресторани. В нинішню навігацію турбо­ хІд перевозитиме туристів. На фото: сМаксим Горький» у Клай­ педському порту (Литва). (Фотохроніка: РАТАУ).

*

*

а

завтра

-

краще, ніж

сьогодні. Доб'ємося, щоб рік у рік збільшувалось виробництво і Підвищувалась якість сільсько­ господарської продукції, не­ ухильно зростало багатство, економічна могутність нашої ве­ ликої Вітчизни.

ЛИСТ ПРИПНЯТО НА ЗАГАЛЬНИХ 3 Б О РАХ

КОЛГОСПУ

«УКРАІНА»

ПАВЛО ГР АДСЬКОГО

РА·

ИОНУ ДНІПРОПЕТРОВ­ СЬКОІ ОБЛАСТІ.


Д&2"И' продувц:lі 6:la:.пze~ вращоі .в:вооrl~ з мевzп•м• аатратам•l

Девіз змагання: ЗВЕДЕННЯ про

Назви

Реа.1ізація

nідприємств

продукції Випуск вадової продукції

~

'...."·

..." "' "'"'

.."'

nідnриємств

Б ОРЮЧИСЬ за дострокове ви- дівельн.ої ор-ганізації не J~жили конання народногосподар- належних заходів і з місяця в ського пл11ну на 197 4 ;рік, біль- місяць йдуть іг знаочним мімусом

Продуктивність праuі

:<

Назв"

* * *

виконання виробничих планів промисловими підnрвемствами району за квітень 1974 року (в процентах)

їо

"'"' с,.

о

"'"

.\1о.юкозавод Побуткомбінат Дослідно-експерІІ >ІеІІ· та.1ьний завод Завод «Торгмаш» .П ітківська фабрика

113,4 114,1{)

\19,3 114,2

114,3 119,0

122,2 119,2

\02,6

112,3 107,4

116,:~

98,0

89,3 105,8

100,4 104,8

93,1 104,7

98,7 104,2

художніх

107,2

106,3

100,8

103,0

\03,9

102,9

105,2

ІО.З,З

104,2

102,2

105,0

102,4

виробів

Фабрика верхнього .1нтячого

друкарні,

ІО.З,О

102,4 106,7

\02,8 101,4

104,4 101,2

102,7 102,6 102,1

105,9 103,2 105.0

105,6 104,3 100,0

1і0,3 103,2 100,7

101,2 102;\ 101,1

106,9 101,4 105,7

101,0 101,1 100,6 100,0 100.6

104,8 103,4 102,4 100,1 100.2

102,1 105,0 102,6 101,6 \00,4

102,8 102,0 103,0 103,1 100,7

102,6 105,9 102,6 104,7 100,3

103,2 103,5 \03,0 104,0 101,7

\ОО ,.О

109,2 103,3

100,0 105,6

107,9 105,4

91,0 100.3

96.0 100,3

же

прикро.

ний

J\о•мбінат

ве завдання по реалізrщїі продуІ\­

фабрика

Завод п.1аспІас Цеге.1ьний за во.1 Райоб'еднання «Сільгосптехніка» Шиноре,юнтний заво.1 Ja вод залізобетон· них виробів 3аводобvдівнніі

100.1

100,0

101,0

100,3

107,:3

100,3

74,7

9.3,5

85,1

96,0

84,5

94,0

по

87,8

району

98.5

100,5

10:3,0

88,7 IOif,J

100,2 102,6

102,6 103,9

В

110

тому

п.·1ан

Госпро;JрахунІ\ове БМУ РБУ-4 ПДБП·2 ШВУ-50 КСУ-2 БЗБК Мостопоїе~д-814 ПМК·5 ПМК-15 СПМК-580

125,3 113,0 111,2 117,5 105.1 102,0 104,9 115,6 57,5 110,7 101,3

Разом по місту Трест <<Броварисільбуд>> в т. Ч. СПМК-509 СПМК-508 ПМК-9 ПМК-24 ПМК-7 ПМК-В СПМК-503

Разом по селу

по

ста.с1и на трудову вахту передови­

.реалізації,

·випуску

ва.:rової

продукції та росту прnдуктивно·СТі

ки виробництва. І в перших :рл­

праці.

дах ватріотичних почина·нь юІсту­

Так,

:Jаводобудів­

никопав

квітне­

--

продукції

досить

значна.

Адже через їх ·відставання район

недови•кона.в квітневого ПО pea,liartЦiЇ

Виробіток на одного

П\)ЮІИС'ЛОВОЇ

В ці.~ому

145,9 101,6 103.4 114,3 106,0 103,6 99,8 75,4 143,8 101,8 100,9 100,2 109,2 100,7 108,5 100,7 98,4 102,8 101,2 101,7

ції

про-

будівельні організа­

·Району

значно

перевиконали

чотИ:J)имісячний пдан як по генпідряду, так і вла,сними сидами. Будівельники міста У певній Mi'!Ji

навіть

пол~пшили

деякі

бу;~,івельно-монтажних .робіт мас­

•СИ11ами

процента.

І

виконав на

відс1·ава-ння

неться ще :від

ш;

і

:Jавжди,

Серед новобудов, які зводить колектив пере­ сувної механізованої ко­ лони .N!! 9 тресту «Брова­ рисільбуд», двоповер­ хова школа у Великій Дщtepzji. Високопродук­ тивно тут трудиться

Rомуністи,

ущрники

комуніс­

тичної праці. На заводі пор~шко­ вої ж•талурrії по-у дарно~ІУ несуть передвиборну вахту старші печо­

ві, ко,Іуністи В. Є. Сікааенко, В. В. R.у:шецов, Почесні )Jет&зур­ ги СРСР В. О. Горохівський і В. М. Антонов, на заводі електро­ техвиробів

~. ~

бригади

бригада

Аtулярів, очолю­

вана І ваноАt Володими­ рови'ІеА·l Думанським. На знімку: бригадир Аzулярів І. В. ДУМАН· СЬКИИ аа роботою. Фото,В. Бендика.

склада.lІ>­

ниць Ж. М. ЛатриІ\F.євої і Л. І. Нагnги, на :Jаводі холодильни­ ків · ~ бригада сто.;шрів М. М.

oflij~~

Фесю1;а

д

і

бригада .верета тників

М. :;. Трипо.lьця, у ПМК- 9 -·

кюш.m.;ена бриг&да О. П. Чуласnціааістичного

змагання.

Тепе.р кероівниюнr партійни~І,

підприF.мств,

профслі.сrко.вюІ

і

ком­

сомольським організаціям необхід­

ЮВ

О 6

ІЛЕЮ ВАЕЛИКОГ

0

ПОЕТ

черВНЯ ІІИ'Н•ЇШНЬОГО р•ОІК)'

УІИнає 175 років з дня на­ родження вели•кого росій.ського .поета Олександра

Серг·ійовича

Пушкі•на.

У

но сл.рюrувати усі сили на під­ зв'язку з цією датою, якп трюшу б.1аrородних і патріотич­ широко віІдзначається у всій них починань ентузі&zтів і мо•бі­ країні, Ра.1а М.і:ністрів

пrжаз- :rізанію усіх працюючих на до­

ники. На жаль, ко:rектив пересу.вної м•еханізованої колони М 15 чоти­ ри~Іісячне з&•3дання по обсягу

ними

пають,

1;омсо"ольці,

аавда.ння нова та .Оагато інших ентуаіастів

дукціЇ.

ІІ(НlЦЮЮЧОІ'О

103,7 113,0 112,6 106,3 105,1 102,0 100,7 95,9 57,5 105,5 102,5 109,3 106,8 102,4 100,3 100,0 100,0 100,3 102,2 104,1.

67,5 101,1 101,0 101.2 101,9 103,3 101,5 106,5

Разом по району

числі

власнн-

\1Н С'Но18МИ

ськатп Союзу до всіх виборців, громадян Союау Радянських Со­ ці;:·.lістичних Республік першими

:Jації

про виконання виробничих планів будівельними організаціями району за чотири місяці 1974 року (в процентах)

ГеВПідрЯ,.1У

зг:воду ел·ек'J1l)отехнічних виробів з·начно поліпшиди свої техніІ\оекономічні тжазни:ки, а саме ·-

на 84,5 процента. Не досягди пл а нових ру:бежів Калитянський кюrб:кормовий завод і про~Ікомбі­ нат райспожи.в.спілки. Питома в&­ га їх в загальноМ·У обсязі реа.ІJі­

105,8 103,5

будівельних о.рганізацш значно пожвави.1ась робота. У відповідь

на Звернення Центрального Комі­

ції ;шше на 74, 7 процента, по випуску валової - на 8 7,5 про­

ЗВЕДЕННЯ

П.1ан

бо.ротьбу за

rету Ко>rуністичної партії Р·адян­

цента, по продуктивності праці

103,9 102,6

на

Ві~радним є те, що :робітники

Азе поряд :J передони:ми є ряд

Комбінат раЙСПОЖИВt:Пі.'ІКІІ 1\алитянський ко.ІІбікор­ \tОВІІЙ зава;<

зувати зусиJІля

та інженерно-технічні працівники

відстаючих підприємств. І це ду­

100,0

1;о~Ібінат

Разом

рай·побуткn;Fбінату.

102,4

порошкової

чсталургії Ре~юнтно- м l'Xa ніч н 11 й .\.1ібзавод

~- ·rр&вні в цехах •бі.1ьшості за­ водів і фабрик, на майданчиках

102,8 106,9

ткацька фабрика 3авод холодильників Завод

дитячого трикотаЖІу, Гогодівської стрічкоткацької, Літкі:вської художніх в,иробів, міськрайонної

103,8 103,7

трикотажу

;].рукарня Г ого.~івська стрічко­

Меблева

У своіх nланах. Чотири міf:яці це треткна. року! Період великий. Отже, ВЖ•е зараз ІІІотрібно МІ)білі­

пі~вищення •ПJЮдуктивності праці колективи заводів - порошкової і виконання планів по обсягу бу­ металургії, холодюІьн•иків, мо:rо- діве.1ьно-мон~ажних ро•біт усіма коза·воду, ре~Іонтно-механічного, дільницями, бригадами і ОІ;ре~ІИфабрик меблевої, ;Верхнього ми будіведьниками.

Завод електротехнічних виробів

шість про;мисJІових підприємств і будівельних організацій району у квігні місячні шшни •Не тільки виІ\онали, &.le й дали rораїні ба. гато на)J,Плано.вої пр·одукціі. Це

95,9

це

тяг­

січня. Був час і

УРСР створила Республі­ ювілейний комі­ строr;ове завершення виробничих н<анський

планів

першого

півріччя четвер­

того, визначального

pm1y

дев'ятої

п'яти,річки. Т·реба піднести соціадістичне

з\Іагання на такий рі-

вень, що·іі програми

у не

тет.

Республіканському ювілейному ко:\Іітетові доручено

розрабинІ

виконанні піврічної

nлан

було нідетаючих

ню

ні

можливості н.адодужити прогаяне,

підприємств, ні будівельних о,рrа­

однак керівники цієї великої бу-

нізг:цій.

і

захо;t•ів

зат:вердитн

175-річчя

з

відзначен­

,\ІІЯ

нарол

ження О. С. Пушкіна. (РАТАУ).

------------------------------------------------------------------------------------~--------------------Щ • Е ЗАДОВГО до ПО· чаткv

торжества

:lКТОВИЙ за.~ За•ВОду

в

ПО·

рошкової металургії но­ чали сходитися робітнн­ !Ш, службовці, інженер· но-технічні працівники

нідприо-Іства.

гості

1

;\\осІ\ВИ і Києва.

Радянському Союзі за· ВЩІ.У по виробницт.ву за­ лізних порошків. І ми за­ конно

гордимося

тим,

що

на ШЛЯХУ ДО цієЇ ВІІЗНаЧ· ної дщи здобу.1и чимало

Сl'ІІЧних зобов'язань на честь заводського юві­

.1ею.

На трибуну виходить кращий шліфувальник, у дарник комуністичної

мог. У першому кварталі

нраці, делегат XVII з'їз­ ду ВЛКСМ Василь Буг­

четвертого,

.1а.к.

видатних

трудовнх

пер~

визначально-

Розповівши про ве-

женерно·технічних цівників нагрудні

«Переможець

пра­ знаки

соціалі­

стичного зм-агання

1974

року» і почесні грамоти. Голова профспілкового

комітету Д. А. Шинка­ ренко, ОГОJІОСИВШИ рішеН­ НЯ про підсумки соціалі·

ЮВІЛЕЙ ПОРОШКОВОГО Уваг\

кожного, хто за­

ходить-· всередину бу· динку, привертає барв~.~ стий плакат «Завод мш ~- гордість моя». Тут же поряд -~ розміщені фото· стенди «Вони бу.'!и пер­ шн:-.ш», «Завод порошко­ ної металургії сьогод· ні», «Наша продукція». На численних фотогра­ фіях вся десятилітня історія заводу. Рівно о третііі годині дня

секретар

нарткому

г~

року

рІчки

рични•ми ріш е н н ям и XXIV з'їзду Комуністич· ної партії, наш колектив

ває урочисті збори. В!н.

вих

r.

Сьогодні для 11ашо·

-

го колективу ний

і

-

радісний

па.м'ят· день,

-

сказав він. Святкує· мо десятирічний ювілеіі з

дня

пуску

Q

першого

2

стор.

в

пере·

гії СРСР вийшли на дРУ· ге місце .. Натхнений істо­

впевнено

директорові підприєм­ ства О. Бо:Іьшечен.ку.

n'яти·

хідний Червоний прапор міськкому Ко,шартії Ук· раїни та виконкомів місь­ кої і районної Рад депу­ татів трудящих, в соціа­ лістичному змаг а н н і серед підприємств Міні· стерства чорної металур­

О. ГІ. Коротенко відкри­ Надає СЛОВО ДЛЯ ДОПОВІДІ

дев'ятої

завоювали

крокує

тру до вих

до

но­

перемог.

Кращі з кращих комсомольсько - молодіж­ ні бригади цеху залізних порошкfв В. П. Бєлова, цеху N2 2 --В. П. Нака· .1юж,ного, цеху N2" 4В. В. Бузюна складають рапорти про успішне ви­ конання взятих соціалі·

О

:1икиіі

ентузіазм,

вакли­

етичного

змагання,

ко­

з'їзду

лекти•вам

передових

це·

комсомолу, він запевнив,. що молода робітнича з·мі­ на гідно нестиме 17рудову вахту в ім'~ комунізму. Потім слово надається гостям. З теплими віталь­

хів і відділів пам'ятні червоні

ними промовами виступа­

рів та побажав їм у ви­

ють перший директор за­ воду В. І. Уваров, ди­ ректор Інституту проб· лем матеріалознавства

конанні державних

АН УРСР

М. О. Сергієнко.

В.

І. Трофи­

мов, доктор технічних наук І. М. Францевич, голова обласної ради профспілок М. С. Ша•в­ .1овський та інші.

Від імені Міністерства чорної металургії з при­ вітанням виступив на­ чальник відділv ГОJюв­

спецсталї В. Б." Акимен­ ко. Він вручив велиіКій групі робітників та ін·

вручив вимпе·

ли.

імені

міського ко­

мітету Компартії Украї· ни щиро привітав ювіля·

дань

нових

зав·

трудових

звершень другий

секр~:

тар

парт!!

міськкому

Учні та

піонери

під­

шефної середньої школи N2 5 виступили з літера­

турним монтаЖем про героїчну працю майстрів вогняної професії. Після урочистої части­

ни

заводські

сценічного

.'!юбителі мистецтва

влаштували великий коl!­ церт.

НОВЕ ЖіrrТЯ

Згідно

Статуту

відповідності

з

І

А. КОЗАК.

вибори

ВЛКСМ, у

тивності

постановою

ком критики і самокритики про­

комсомольців,

nід зна­

Центрального Комітету комсо· молу, в квітні црого року в 36

йшли збори в nервинних комсо­

первинних

середніх шкіл ,N'g 1, ,N'g 7, Руса­ ·нtвської, Семиnолківської, Ка­ дитянської. Погребської, Боб­ рицької. Троєщинської середніх, Гоголівської, Мокрецької, Рож­ нівської, Калинівської, Велико­

комсомольських

ор­

ганізаціях шкіл міста та райо­ ну відбулися звітно-виборні збори. 1м передували збори у

каний рішеннями

Від

Звіти

класних комсомольських органі· заціях та групах. У звітно-виборній нампана

взяло участь 3934 чоловіки, що становить 97,9 процента комсо­ мольців, які nеребувають на об­ ліку. В обговоренні звітних до­ повідей вистуnило 485 членів влксм. В більшості первинних ком­ сомольських організацій шкіл збори nройшли на ниеоному ор­ ганізаційному та ідейно-nолітич­ ному рівні, в обстановці діло­ вого і принципового обговорен­ ня доповідей, глибокого аналізу роботи комітетів комсомолу і бюро за звітний nеріод по вико­ нанню тих завдань, які визна­

чив перед Ленінським комсомо· лом XXIV з'їзд ІШРС. Приєм­ но відзначити, що роботу всіх комітетів секретарів

комсомолу, бюро і комсомольських ор­

ганізацій визнано задовільною. Організовано, при високій ак-

мольських організаціях міських

дю,Іерської

восьмирічних

шкіл

та інших.

ВіДРадно. що на зборах був зроблений детальний аналіз ви­ конання кожним учнівським ко­

лективом nостанови VI Плену· му ЦК ВЛКСМ, заходів по nід­ готовці до 50·річчя з дня nри­ своєння комсомолу імені В. І. Леніна, зобов'язань, взятих .на Всесоюзних комсомольських зборах «Ударною nрацею і від­ мінним навчанням ознаменуємо визначальний рік n'ятирічки».

В центрі уваги звітно-вибор· них зборів були питання nідви­ щення ролі комітету комсомолу

за глибокі і міцні знанця учнів, за

виховання

лінного ня

у

школярів

сум­

ставлення до оволодін·

основами

наук,

відповідаль­

ність кожного комсомольця за навчання. Добре працювали в цьому

П'.итииц.и,, 24 трави.и 1974 року

напрямку

комсомольські

о


НА ОСНОВІ СПЕЦІАЛІЗАЦІІ Поглиблення сnеціалізації і nосилення ионцентрації ви­ важливі захо­ робництва ди для забезnечення дальшо­ врожайності зростання го сільсьиогосnодарсьиих всіх собівар­ иультур, зниження

Овочі, ян нажуть у наро­ з розсади. ді, починаються забезnечу­ Тому димитравці теплиці, ють нею не тlльии а і віднритий грунт. Вони ви­ теплиці ростили на гентарі nід поліетиленовою nлівною, парвинових а також у 500 нlльність достатню рамах На цій nомідорів. ро:зсади

-

тості nродунції. Враховуючи це, радгосn «Нрасилівсьиий» уже в цьому році спеціалізу­ ється на вирощуванні овочів. до Значно розширюється під nлоща 270 гентарів урожай торіи ними. Яищо

городини,

зонрема ранньо1.

Є в наяв­

(

у тому числі

гентара з

4,2

тисячі

чотири

таиож

а

обігрівом),

газовим

nарниионих

рам. Найираще організована робота в теnлицях Димитров­ сьиого відділна. Досвідчений Марія бригадир-овочівнии уміло Мииолаївна Онашио спрямовує роботу нолеитиву, сім­ в яному нараховується десят робітнииів і робітниць.

'--

Основна nлоща теnлиць , - розnовідає Марія Мино­ зайнята nід огір­ лаївна, -

на

ками. Іх вирощуємо

одержати

на иож­

і додаткову

рок. За умовами конкурсу, кожному

сільського управління мотами гос.пода;рства, районного ммітету

тара

висаджував

гентарах.

Ця

Дуnлій.

Іванович

оnлату.

nлощі гектарів занріnленої зо­ внеоний урожай овочів, нрема по 150 центнерів nомі­ дорів. Нолеитив ланни закін­

рута,

з

не­

широним,

зеленим

ти

листям,

цвіт , рясний nрннриваючи зав'язь і дозріваючі огірии.

чує

їх уже зібрано в цій теплиці Мине кілограмів. рі шість небагато часу, і буде винона­ nланове

завдання,

а

щн;фесійний рівень наших Д{)я.рок

зрk нез,рівнянно. А Це, безпер,еч­

ранніх

і здала для реалізації 160 тонн огірнів при плані 270. семи Щоденний збір досяг

ному році п' яти.річки . В. ПРУДКИй,

-

район•

зоотехнІк

старший

по·

ного управління сільського господарства.

надої

Пудові

від

молока

корови

закріпленої

одержує щодня одна з кращих відділ­ доярок Троєщинського ка радгоспу імені !(ірова Гали­ на Кирилівна J!стименко, яку ви бачите на цьому знімку. Фото В. Бендика.

овочів.

І. МИХАйЛЕНКО.

тонн і далі зростає.

ЗО·бо­

СОЦЇаліС'І'ИЧНИХ

в' язань в четве.ртому, визначаль­

Уже відправлено в магазини 160 тонн огіриів, 60 тонн ци­ булі, 15 тонн редисни, інші овочі.

.. м

прис.коренню

щtодукції,

ВИКО·НаННЯ

збільшу­

днем

ється продаж

поліпшенню

худо·би,

тивності як•ості

продук-

nідвищенню

сп·рияє

но,

кожної

З иожним

-

~ашинного

майстрів

Конк. у. рс

доїння корів наочно nоказав, що

бітну.

·зо­ І соціалістичне дом бов'язання. В цілому брига­ ла М . М. Онашно уже зібра­

та

птахофабр·ИКИ

племптахо•за•воду «Рудня».

вира­

nеревиконуючи норми

зго­

також

стосув:ться

Це

В.оJ1даНіВ.СЬКО· Ї

НесІн.

розсаду

висаджувати

змагання.

на

п·родукторі ще й до•сі доять корів

вручну.

тридцяти

з

ножному

при11езли

не

~оярок

збирання мідорів, нарощує овочів. Ножна робітниця зби­ рає щодня по триста і біль­ значно редисни, ше nучнів

на ножному нвадратному мет­

но

на

ма­

майстри

ПТ&-ХО·фа·брик.

З

Це тим більш прикро, що в Пу­ радгоспі-пле-мптахо!}е­ хів.ському

ро­

ються собі, підживлюють рос­ шnа­ лини. Стіною звисає з

участь

На жаль , ·була представлена ли­ ше Семи:полківська фаб.рика, а з .птахівничих господарств інших

дала слово вирости­

дарства,

г,рамотами .

·взяли

ку.рсі

збиранні Особливо

Іванівни

Галина Данилівна Ми­

-

роненк:о з Велико,ї Димерки, Оль· га Григорівна Б&рланицька з Лі­

шинного ДОЇННЯ

овочева лан­

nрацює

дружно

КУР•СУ

Уперше за О·етанні роки в кон­

реджується на догляді за по­

а танож овочів.

нівський». се,ред пе.р ,е.мооюці·в rкон­

похвальни·ми

Тепер основна увага зосе­ сівами, ранніх

і

ТО<К, Поліна Анастасіївна Драги­ нич з Т:ре>бухова . Всі ВО'НИ наго­ роджені гр~шовими преміями та

нарізанні

на Галини

гудина

господ&рства та. заготівель, го міського комітету ЛКСМУ.

на

розсаду

На

тані, що ратура і вологість без звичин довго не всидиш, а робітниці хоч би що, пора­

мов

бу .ТJо зд&оти п,рофсІпілки праці·вників сіл.ьсі.ко­

бота в основному зан!нчена. У нращl строни висаджена у на відкритий грунт наnуста 60 гентарах, посіяні огірки на 30 гентарах.

де теплицю, Оглядаємо Роза робітниці nрацюють Євдокія Миколаївна Лобио, Нарnівна Стрельченко, Ольга Петрівна Павлеяно та Ганна Темпе­ Антонівна Павленно.

лер

необхідно

учаснику

показниках заліки по т, рьох теорії, знаннях матеріальної час-

рам.

паринкових

двох

ла

основ­

це

за

гентарів ·по­ Тільии на сто мідорів ми повинні були ви­ штун ростити 4,5 мільйона розсади. На третьому відділ­ ну nід нею зайнято тридцять теплиць. Сумлінно справила­ робітниця із завданням ся яна Ольга Петрівна Чунян, виростила на 1000 нвадрат­ них метрах 250000 штун роз­ сади. Високих поназнинів до­ Анастасія билися робітниці Галина Харитонівна Таран, Сергіївна Зінченно, Варвара Платонівна Міщенно, Варва­ ра Андріївна Ладан, яні ви­

т1::\ОЖ nо·сіли місця Перші доярки Ольга Андріївна Салай з радгоспу імені Щор<са, Віра Пана­ сівна Юр..,енко з радгоспу «Руса­

борозен і внесенні води від­ з начається транторист Мино­

nеревинонати

одержать

&они

господарств нашого район.у наго­ роджені також похвальпими гра-

Петра Минолайовича Павлен­ ка, яний nри нормі 1,5 ген­

зобов'язання, бо знають, яку ну

«Терезино » , ції тваринництва nредстамяти та.м наш !район.

вало шість розсадосадильних

метрі 12 ному квадратному нілограмів при nлані 8, 7 ні­ лограма. Теnличниці зацікав­ винона­ лені, щоб не тільии ти, а І значно

вих )Jісць , одержали заохочуваль­ ні премії. Пе.ре·можці конкурсу з

виробітку машин. Внеоного агрегату нолеитив добився

рощують плоди . Зобов'язання

-

технол{)гії виробницт.ва пропаганда мамолока , широка шинного доїння корів, підвищення профРсійної майсте. рності доя-

На садінні розсади працю­

-

комсомолка. Кате­ Олександрі'Вна МИІtолавнко. б-\}ати завоювала пра-во

налення

тисячах

3,2

радгоспу

дояр-ка

доея·rла

«Плооківськяй »

Герасиме н н о. Мииолаївна Вирощування розсади, nідраховує агроном-овочівнии Михайло Григорович Чу­ трудоміетна робота . няи,

рощували розсаду в чотирьох

гентара . За иожною ланкою, робітницею за­ а в ланці нріnлена площа, на щrій ви­ внеоні

Для переможщів змагань було

взяло уча сть ЗО кращих праців- ІВста•новлено три .пр•емії по 50 кар­ рина.

-

ності шість гентарів теплиць nід nоліетиленовою nлівною

Найк·ращих Р'езультатів у ама­ ганнях

ників мо.ТJочnото.варних ферм ра,~- бованців кожна , три других - по Вона участь в. облаеному конкурсі май­ госпів і пт&охофабрик Бориспіль- 40 карбо·ванців і три третіх ського і Броварського районів. по ЗО кар·бов&нців. У сі учасники ст.рів :машинного д'оіння &!}рів, що дальше вдоск·о- конкурсу, які не зайняли· призо­ від&увся вчора на о-бласній стан­ Мета змагань -

-

базу

неnогану

Створено

для вирощуваНІ;І:Я

корів .

ст,рів машинного доїння . У НJ>о•му

-

становив 214 центнерів, то в цьому році иолеитив бореть­ ся за 230.

тини та бе:зпосередньому доїнню

Цими днями у радгоспі «Ро гозівський » відбувся конкурс май-

Марія відзначилися роботі Неля Яновенно, Захарівна Галина Федорівна Дяченно,

-

-

У ДОСКОПАЛЮВАТИ ТЕХПОЛОfІЮ, ПІДВИЩУВА.ТИ :МАЙСТЕРНІСТЬ

~~~.ТСЬ;ІІіііІ.

--------------~---------------· -----------------~---------------------------------------------------------• органІзовано

проишпи

Пухівсьної, Нали­ організації Семиnолнівсьної, тянсьної, середніх, Рожнlв­ Бобрицьної Руднянсьиої, Нулажин­ сьної, ської

Зонрема, у звітних доповідях комітетів номсомолу

Наталії Гриценно (Троєщинсьиа СШ), Ольги Шульги (Налитян­ Найдана сьиа СШ), Михайла (Броварсьна СШ ,N'g 1), Надії СШ (Броварсьна Тимошенко

N2 7)

була

широно

розирита

з'їзду НПРС

навчання,

занять

систематично

заслухову­

вати на зборах, засіданнях но­ мітетів номсомолу чи бюро зві­ ти сеиретарів нласних організа­ онремих груnномсоргів, цій,

ленін­

XXIV

в життяІ•. nід­

-

яного

підсумнів

з верталась

ідейно-політичне

членів

вилом

шкіл

сnів·

пало з періодом звітів і вибо­ рів. Атестаційні иомісії об'єн­ nеревірни до тивно підійшли здійснення ножним иомсомоль­ цем особистих номплеисних пла­ нів <<Вчитися номунізму». Нрім

ак­

номсомольсьних

с номсомольці

району про Всесоюзний <<Рішення залlн сьний

тивістів no забезпеченню внео­ ної успіUІності. Тут стало nра­

діяльність

вели

ведення

восьмирічних шніл.

сеиретарів

мову

ВЛНСМ. в

гуртнах

увага

Відвідування номсомольсь­

ної політосвіти, вивчення nраць

політін­ В. І. Леніна, читання далено не nовний формацій перелін

тих

заходів,

в

яних

номсомольців про хід навчання,

старшонласники. брали участь Водночас було піддано гост­ рій нритиці тих учнів, яні не­

поліnшити яність знань.

відвідували заняття регулярно пасивність гуртнів, проявляли

винривати недаліни з' тим, щоб

N2 2,

у масовій роботі нолентиву. Но­ мітетам номсомолу та бюро ря­

зборів зроблено глибоний ана­

заnропоновано систе­ ду шніл матизувати сітку иомсомольсь­ ної політосвіти, а саме: органі­

шнолі середній місьиій Велинодимерсьнlй, Плос­ нівсьній, Заворицьній, Нняжиць­ під час шнолах ній середніх У

ліз · участі иласних номсомоль­ сьиих організацій і груп у рес­

публінансьному огляді «Партії на вірність nрисягаємо•. Серйозну і nринципову роз-

о

зувати в настуnному

навчально­

сдуговує

району

П'ятниця,

24

ніх

шкіл

музеїв

по

І.

В.

віднрили

иом­

ініціатива

створенню

Леніна,

двері

Важливі

і

кімнат­

нині

яні·

відвідувачам.

відповідальні

зав­

дання поставлені перед номсо­ трудовій п'ятій у мольцями чверті, що проходитиме під де ­

візом <<Моя праця вливається в ресnубліки•. На моєї працю звітно-виборних зборах визначе­ трудову на робіт обсяг но чверть . Так, у виступах номсо­ мольцін Плоснівсьиої, Богданів­ сьиої , Нняжицьної, Налитянеь­ шкіл йшла мова кої середніх роботи уч­ про вдосконалення бригад. нівсьних · виробничих про ефентивніше використання соцзмагання,

своєчасне

підве­

дення nідсумнів, про створення

таборів nраці і відпочиниу на виробничих учнlвсьних базі

проводи-

травВJІ

уваги

сомольцlв Плоснівсьної, Богда­ нівсьної та Налитянеької серед­

знань•.

У шнолах

робота .

Требухівської, Бобрицьної, На­ середніх шкіл. За­ литянсьної

му році гуртни «Основи науно­ вого атеїзму» та «Основи пра­ вових

поUІунова

працювали антивно Зоирема, Русанівсьної, нлуби << Пошун•

на

загартування

велина

лась

1974

бригад.

рішень XVII На винонання номсомольці ВЛНСМ з'їзду середньої шноли Погребсьної

року

о

НОВЕ

вирішили створити два ударні з агони старшонласнинів і напра­

ні, громадсьній роботі, сусnіль­ но-норисній праці.

вити їх на будівництво тварин­

Виступаючи на зборах, иом­

нроле­

сомольцІ особливу увагу звер­ тали на шефство иласних ном­ над організацІй С?мольсьних

номnленсу

ницьного

та

комплексу в радгосnі імені Ні­ рова.

си

Танож наnравити на кур­

оволодінню професією

по

механізатора виnусннииlв. На

номсомольців­

10

розмовіJ.

про

створення

таборів nраці та вІдnочинну на

І

ба з і радгосnів

nтахофабрик

району. А номсомольцl серед­ ньої шноли ,N'g 7 та Велиноди­

середньої

мерсьної

створити

рішення

ни,

nрийняли на

працюватимуть

яні

заго­

ударні

бу­

дівництві нових шніл .

nідшефним

доnомоги

нретної

зборах у місьних шнолах

велась

загонами, визна­ пюнерсьиими чали завдання по наданню нон­

загонам . Досить широко обгово­ діяльності

nитання

рювалось

дзержинц1в». <<юних загонів організації змістовного дозвіл­ спортивного

норм

здачі

ля,

винонання

ГПО,

комnленсу

комсомольсьних

доручень.

Разом з тим, на звітно-вибор­

них зборах було висловлено ба­

гато проnозицІЙ щодо nоліпшен­ ня

внутріспілнової

ремі

номітети

роботи.

Он­

та

номсомолу

У більшості комсомольсьних організацій шкіл до nідготовки

бюро недостатньо уваги приді­

звітно-виборних проведення і На творчо. підійшли зборів

ляли навчанню иомсомольсько­ го антиву, прийому до лав ном­

з бори. запроUІувалися неріввини підприємств, радгосnів і птахо­ фабрин, голови винониомів сіль­ ських Рад. секретарі партійних організацій, передовики і нова­ ветерани виробництва, тори

сомолу

партії

і

номсомолу,

а

також

представники шефсьних номсо­ мольських організацій. Відбула­ ся

коннретна

розмова,

чим

жи­

иласний колектив, ве ножний ян вони виборюють право ра­ портувати

го

рону

цтва про

ЖИТТЯ

в

нінці

визначально­

nередовинам

виробни­

свої усnіхи в навчан-

о

нращих

а· також

учнів,

не стали дійовими помічнииамн nедагогічних нолентивlв ·. по за­

високої

безпеченню

усnішності

серед членів ВЛНСМ .

Нинішні звітно-виборні збори

тості

бойови­

підвищенню

сnрияють

ролі шнільних иомсо­

і

ротьбі за

у

організацій

мольсьних

бо­

здійснення

завдань,

ХVЦ

з'їздом

nоставлених

ВЛНСМ та ХХІІ з ' їздом комсо­

молу Уираїни. Н. НИЧИПОРУК, секретар міськкому ЛКСМУ.

О

З стор.

О


В. ЖІСКАР д'ЕСТЕН ОБРАНИй ПРЕЗИДЕНТОМ ФРАНЦІЇ ІІАРИЖ. У другому турі виборів, які відбули'ея 19 травня, пре­ зид~нтом Фра-нцузької Респубдіки обран,ий В. Жіскар д'Ест!:'н, .lід!:'Р наці· ональної Ф~д!:'рації неза.7Іежних республіканців. :VІіністерrтво внут.рішніх справ оголосило, що В. Жіс;;ар д'Естен дістав 50,71 процента го.ло·сів, у той час як Ф. Міттеран, спі.1Ьниіі ;;ан;щдат .1івих си.1, дістав 49,28 процента голосів. Остаточні офіційні да-ні про результати президентських вибор і в будуть пго.1ошені :Кпнституційною радою Франції. (ТАРС).

Під час варвареького бомбардування таборів nалестин11 ських біженців з ізраїльських

рузі школи

::

дві вчи-

:J

Живуть !{ Бобрику т<:лькu-пенсLОнерки -

11

важиться сказати, що вони вже

мін.

замаснованих nід дитя-

Параска Jl чі іграшки.

школі не працюють. Бо •щсто

11 у

.

11

11

УГОД

з допомогою прямого насиль-

провела

на

в. результаті дій скетремістів у провінції не працює багато :заводів і фабрИк. від-

· one-

о;і школи і магазини. Прово-

нонтро-

нації << ультра» викликають обурення трудящих Ольсте-

льовану Тимчасовим революційним урядом Ресnубліни Південний В'єтнам, 66 арт-

ру . в Белфасті nройшла демонстрація протесту проти підступів реанції.

райообстрілів визволених нів. Літани сайгонсьної ав!а-

(ТАРС).

72 рази порушували по-

ції

закри-

чанні елентроенсргії,

стуnалью

рації на територію,

у поста-

чунаються перебої

Вона

шень паризьких угод.

174

ства і nогроз не доnускають трудящих на підnриємства.

Південному

~-

які

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

.

Hll! .

стантських екстремістів,

нуті з ізраїльсьних літанів. ВКАЗІВКА

нічне обслуговування літаніn

нами, з відІрваними рунами .

11 ,ножна бачити їх тут, серед уч-

проте-

дії тривають виступи

ХАНОй.

Англійсьний уряд дав вназівну номnанії «Ролс-Ройс •> анулювати нантрант на тех-

в руках . В лікарні nривозять 11 1 дітей, що втратили зір, з опі-

ОБУРЕННЯ НАРОСТАЄ Лондон. У Північній Ірлан-

ПАРИЗЬКИХ

В ' єтнамі в період з 11 no 15 травня сайгонська вояччина вчинила сотні грубих пору·

УРЯДУ АНГЛІІ

Десятки таких <<іграшон» 11 Олександрівна Соло,нко та Ма- 11 11 рина Кирилівна Біл огуб. Та ма- 1 1 були підібрані палестинськи11 ми дітьми і вибухнули у них ·· · Іі "' 11 (}уть, юхто, хто ІХ знає, не на- 11

на

пункти

ЛІовали населені її території.

ПОРУШЕННЯ

і знешкодити більш як 100 мін-Іграшок. У таборі Бурж аль-Баражні були знайдені

отруєні цукерки, також ски-

тисячі

літаків були скинуті

11

визволеної вітряний простір зони, бомбардували і обстрі­

ської хунти .

виявити

аль-Хільве вдалося

ЗЛОДІЯННЯ д

Про це повідомив у палаті громад прем'єр-міністр Біль­ сон. Він сназав, що робітни­ « РоJ).с­ ки-авіабу дівнцки Ройс>> відмовляються винону­ для чіл!йвати замовлення

Тільки в одному таборі Айн

СТРАХІТЛИВЕ

ІІ

лі.

- --------------

----·

іі

чілійсьних війсьново-повітря­ них сил і заборонив енспорт заnасних частин до них у Чі-

КолишНІ mІхован!{І вчительки Параски кла с ів ІІ.ІЮЛОдших вже с ьогодні 11 Олександрівни

11

:J 1юсьмик-:асники.

А~е .;;к і тоді,

Учень

до

приuшли

ТІЛЬКІІ-НО

ІІ K0,1ll

середньої 5 Сергій якого САМІЛЕНКО, вн бачите на знімку став недавно зліва,

11 11 д.r л них ваго.ме і авторитетне. 11 на вечорах, 11 ІІ Вона часто бува є

::проводить. бесіди,

зустрічаєть-

Jl

::найчастіше ;,южете .::устР_іТи і:ї

J:

::хто трудиться на зе.м .r!. Жодне

Jl

нашої

чемпіоном

об­

з плаванкя на 200 метрів дистанції стилем «кріль».

ласті

11 11 C.'l :11 своІ.Ми вихоВаНЦЯА!U. 11 Марина Кирилі в на- великий 11 І. сьогодні 11 11 . 11обитель природи. дІЛЯН/{1 . ІІ 11 Вчить юних любити свою рідну 11 11 :~ е,н л ю, працю, шанувати тІІх, 11

11 у ШКОЛІ На дОСЛІдНІU

кл асу Бро­

8

варської .Ni школи

школu. слово першої вчительки

11

учень серед­

Токар,

Ігор

Броварської

.Ni 7, -

школи

ньої

11 трудове свято у шко.н не про- 11 11 ходить беа активної участі вчи- 11 11 11 т е .rьки-пенсіонерки.

чемпіон пливІ

Киева у ·за­ дистанції

на

Коли ви будете у Бобрицьr;ій 11 11 шко.1і, обов'язково почуєте про

J:

стилем метрів І ОО «батерфляй•. На знІмку nраворуч школи плавцІ кращі

::кіа. і від саАшх учнів. Вони б.а- 11

школьниn, Сергій Ігор ТОКАР І Сергій У СКАРЖЕВСЬКИЯ басейні плавальному

:J

11 Іj!lX двох людей теп л і слова по- 11 11 дяки і в ід педагогів , і під бать- 11

рокт,

ще багато

ї.и.

11 жають

11 дІН . Н>NlІХ 1 творчих. В. МИКОЛАЄНКО. ІІ

:J громадський

J:

спортивного

11 ::

кореспондент.

комплек­

«Металург• су ду порошкової лургії.

11

Фотv

заво­ мета­

11 11

11 11

На відпочинок- :: ~ у здравниці ~

::

11 11

С/'.10

ростається

:: 11

його nІ'йзаж

Жердова. ,У

нписуються

Ни попврвдити wпунково­ кишкові захворювання у дітей

11

роз - 11

З року 11 рік багатшає,

ново-

J:

11

11 будо в u - сьогодні тут ведеться 11 11 спорудження великого тварин- 11

:J НUІ{ького

~дарно Jl

комплексу.

дrлянках 11 жердівчани, вплt- 11 11 таючи і свій труд у загальнона- 11

11 трудяться на рІ з них

дитини,

11 господарства

ПОСТ ЗДОРОВ'Я

І наслідки:: :: родний ентузіа:нt. причиНайnоширенішою 11 с в оєї праці tmнu бачать н~оч- 11 ною захворювань є непра­ 11 но --- невпинно з ростає doopo- 11 вильне дити­ харчування 11 бут, ЖІlТТЄRІІІі рівень Ml'ШKai-t- 11 ни. Найкраща їжа для дітей 11 перших життя місяців :: ців села. 11 Зводяться добротні будинки. Jl грудне молоно. Діти, яких хво­ рідше 11 Майже над "ожним а них сьо- 11 ним годують, 11 годні - телевіз ійні антени. Все 11 ріють. Але навіть тоді, ноли ::більшІ' стає власникі~ мотоцик : Jl

и 11 ЗмІстовно 11 . 1і в . авто.иашин . А тим, 11 відпочив ають. 11 ціка в о 11 хто хоче поправити здоров' я, 11

J\профспілкова організація рад- 11 11 госпу надає на nільгових у.мо- :;

Лише 11 11 аах санаторні путівки. ,нісяців на 11 11 протяго .и ос танн іх

1111 р.ізm1х курортах країни . . 11 11

ва . 1о

б агата

б ро zтниюв.

не

чистоти,

дотримувати

шлунон

дитини

траnити мінроби. Крім того, хвороба виникнути внаслідон

у по­

можутІ,

11

Електрозварювальниt; Петро ІІ 11 Костенко та робітниця контори 11

::Галина Коваль відпочивали і 11 в иконроб :; 11 л іh·увалися 11 Со чі,

Це дуже

шкідливо,

сонця.

тому що

пряме сонячне проміння ви­ клинає у дитини підвищення

дитини 11 жику . Слюсар тракторного пар- ІІ бувати про потребу немовлят з Навіть 11 ку відділка М 2 Олександр 11 у воді. 11 Бойко л ікува в ся на курорті 11 перших днів життя треба

Коваль

Віктор Jl

11 Ге расиАtенко відпочивав у Ад- 11 11 л е рі. Одержав путівку в Цхал- 11 11 тубо токар Олексій Сала.матін. 11

Бажаючі можуть при_дбати J\ 11 путівкu у будинок відпочинку 11 «дубки » . Любителі подорожей турист11 ,ножуть скористатися \J ськи.ш1 путівка ,ии по П риб ал11 тич і, Кавказу. _УЗбережжю Ч орzx те ж пропонує 11 ного ,11оря 11 робітко.н. І. ШВАЧКО,

11 11 11

сількор.

\І 1;

11

дітям Давати поїти водою . кип'ячену необхідно тільни день ніль­ воду, і в жарний кість її збільшують. Велние значення для аахворювань

філантини

nро­ має пере­

систематичне купання,

11 бування на свіжому nовітрі.

до дитину nривчити UЦоб нього, треба частіше провіт­ 11 рювати німнату. з ахво­ Основною ознакою 11 ІІ рювання у дітей є рідке ви­

11

Jl

11

11

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

тури .

шлунковим

дітей,

нишкаво­

запобігти

UЦоб

у

захворюванням

треба насамперед под­

роsви­

бати про nравильний

ток і зміцнення здоров'я ди­ те, що ми тини, тобто про

10.45 - Конц е рт чоловічо­ 15.55 - Програма «Каевур ». г о хор у «На nолях нечорно­ 11ер е дач . 16.00 документальних Програма :~с ме л ля». худ о жник».

фі.оьмів. 16.45 17.15 рів».

« Росіііськніі романс». 19.30-К:. т. Пре ­ м ' єра те.•евізіііного художнього фільму 21 .00 - . Інформаційна земля » . «Своя К. т. «Арт­ програма «ЧаС». 21.30 з 22.45 - Чемпіонат СРСР лото». (Ростов-на-До­ сnортивної гімнастики. Новини. Програма nере ­ ну). 23.30 · дач.

Програма УТ К . т. Худож­ Новини . Іі .30 Іванову». телефільм «Про !(лаву 12.50 --- К . т . «Зайченя». Вистава Ря­

11.15 -

треба Особливо ретельно оберігати дитину від пронии­

з анського

середовищем для

розвитку

мінробів, і дітям давати його не слід. Особливу увагу тре­ ба nриділити чистоті іграшон, слід не Пустушку сосок. брати в рот, бо у вашому ро­ ті є багато мінробів, шн!дли­ соску Тому вих для дітей. треба обмивати лише кип'я­ ченою водою. Фрунти і овочі ретельно миють ниn'ятном. Необхідно виробити у себе ·звичну обов'язиаво мити ру­ ни перед тим, ян брати дити­

звичну

руки

мити

nеред

туалету. nісля та їдою Пам'ятаючи про роль мух у хво­ заразних nоширенні

роб, необхідно вести з ними боротьбу. Маленьн! діти люб­ лять

nовзати на

підлозі,

му треба ретельно за її чистотою.

то­

стежити

М. РУДЕНКО,

блювання. і порожнення Змінюється загальний стан у

лікар-педіатр.

театру

л ядьок.

16.35 -

l БРОВАРСЬКОМУ ЗдВОДУ 1І ПЛАСТМАС

!

нд ПОСТІЯНУ РОБОТУ

І

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

19.30 цшна nрограма <Вісті » . «Київська кочцерт ~ х Qн~стива .'Ію

ливарники,

учнt

Екрані з ація •l ітературних творів. ТрИJІо­ Фільм пер­ пя «Ход шня по муках» . «На данах рес­ ШІІіі «Сестри». 23.10 публіки». 23.15 - Вечірні новини. Про­ грама

передач.

Програма на Київ І область афіша.

Наша

18.00 -

Вища

•Обчислення об ' єму

тіла.

математика .

Довжина д уп1 та. nлоща поверхні обер­ тання».

Те.левистава

19.25 -

20.45 -

ськ1 оповІдання».

·

концерт а;

ФЕДЯR

Є.

Редактор

~..,....,......."...."..

Броварська

'

~

райспоживспІо~~на ~

І

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ~

І

У МАГ АЗИН-ШКОЛУ продавців

підготовці

по

ливар- І

промислових

І газоелектрозварники, слюсарі по ремонту обладнання, елюелектрослюt сарі-сантехніки,

~

товарів.

сарі, зачищиці.

На

«Тесляр.

весна». 22.00 ...: ' фестивалю •Київська •для вас і про вас, киянки•. 22.45 Інформаційииіі огляд •день за днем».

f

Екран

18.05 -

сту д ~нта- з аочннка. Першюl к у рс.

фрезерувальники, токарі,

Jників,

На в·ес­

-

на». 2n.4.) - « На добраніч, діти І•. 21.00 - Пр о гр а м а • 'Іас». (.\ \.). 21.30 - 1(. т .

+пре~увальники, учні п~есуваль- І t ниюв,

ДО

'

дітей.

Для

-

17.00

Назустріч « Сонечко ». (Львів). 17.30 Ради СРСР. д о В е рховної виборам «Нар?дні кандидати». (Донецьк). 18.00 - ~ІЛЬМ·Конце рт <А у нас- весілля». абітурі~нтам. допомогу На 1R.Io радіофізиків». майбутніх до «Сдово ІR.ЗО - «Трибуна письменника». «У нас Інформа­ в. ,;остях 10. Бедзик». 19.00 -

На-

............................................................_....._..........................

і продовольчих

Приймаються особи не мо-

f

f

лодші 18 роні в з освітою за 8-10

переважно із

нласів

сільсьної місцевості.

О.J.инаки забезпечуються гур- І

І і тожrпком. адресу: на Звертатися І• Бровари, промвузол. 1 І

Звертатися на адресу: місто Бровари, вул. Київсьна,

f

149, відділ надрів.

\1.

Адміністрація.

уже з ну. Старшим, ·· дітям раннього віну треба прищепи­ ти

•Від виборів до вибо­ школярів. •Пушкін

Для

,. моєму житті » . 18.00 - Новини. 18.15 -· К . т.' Для дітей. «Веселі нотки». 18.30 - «Світ соціалізму•. 19.00 - К. т.

ній

є

-

(Одеса).

жнив).

«Народний

фільму

: t о кументадьного

ТеХНіКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДарсЬКОЇ

П'ЯТНИЦЯ, 24 ТРАВНЯ Програма ЦТ 9.05 передач. Програма 9.СЮ Новини. 9.30К . т. Гімнастика. 9.20 К . т . Для шко.~ я рів. «Веселі старти». 10.00 - · К. т. Пр е м'єра телевізійного

вже згадували вище.

ного nрацівнина не слід дава­ ти н!яної їжі, онрім грудно­ моло­ го молона. Коров'яче ко дітям дають тільки ·нип'я­ ченим. Молоно з-під корови

11 Андрій Пелепась побував на 11 11 курорті в Анапі. .неханіаатор 11 температури, що сприяє ро·з­ спричиняє 11 КостюІтин Урсє гои - - у сана- 11 ладу травлення, JJ торії «Сонячний » , що u Геленд- :; захворювання. Не можна за­

JJ «ХАtельники ».

темпера-

Немовлятам без nорад медич­

її дитина під маля

промІНням

підвищення

гається

може

надмірного перегрівання, укутування її . Влітну можна

пекучим

сnостері­

неnра­

вильного догляду за дитиною,

ти, бажаючи. щоб аасмагла, трим~є

Іноді

нення в її організм мінробів.

побу- 11 часто сnостерігати тане . Ма­ ~

млявою,

стає

вона

їсть.

гірше

на «Резерви ша афіша . 16.40 с.оужбу виробництву.. (Про nідготовку

І{fliluщ?щlliJ

Бендика.

В.

Броварській друкар~і

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН

!

Львівський торгово-

і

економічний інститут

Київський кооперативний технікум

ОГОЛОШУЮТЬ ПРИПОМ

шофер-розмотувальннк па-!

на 197 4-197 5

І

перу·

рін (на стаціонар

Звертатися на адресу : мі- І

сто Бровари, вул. 154, тел. 19-4-37.

відділення).

Київсьна, І

Адміністрація.

........................................__................

~

навчальний

заочне

Правління

райспоживспілки.

~~

l#~-~·:~~~~~·~~~g:~~~~~D~'~D~,Ciq•~~~~Q~I#4NCcQ~~~~,.~~~~~~~~~~~~-~~~~c·~~~~~C~I,~~, 4.V

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•

_

І

орган Броварскоrо горкома

Коммунистической партии УкраинЬІ, городекого : Советов депутатов трудящихся Киевской

0

районного

ласти,

АДРЕСА: НАША~. м. БРОВАРИ,

вул, І(нУІІСька, \54,

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора

відnовідального секретаря,

дента

-

19-3-82,

19-4-47, І редактора -кореспонзастуnникагосподарства,

відділу сільського

місцевого радіомовлення -

масової роботи, фотокореспондента -

і9-3-18,

вІдділІв

промнс!tовості,

19-4-67,

Газета внходнть І

У, вівторок, середу,

о~::ц~ 5 І ф~~о;::; газети '•Правда•,

~

g~~#CD#~~~C~III~~~,.#Cil#~~~~~~~·~~~~gc##CCP~C#I.C#I~~,O~·q#C~~~~·~~q#O#ФO#'~~##I,CO~

ІІІДЕКС

61964.

БроварсЬІ<а друкарня Київського

облуnравління в справах видавництв, поліграфії і книжко·воі торгівлі, вул. І(иївська,

154.

Зам.

2736-10.904.

80 номер 1974 рік  
80 номер 1974 рік  

80 номер 1974 рік

Advertisement