Page 1

Тут друкувалася

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАPlТЕСЯJ

ленінська "Искра" У І(тві

П'ЯТНИЦЯ

республіканському видаВНII· імені Крупської ~liCTa Киши·

25

lІева відкрилася виставка «Геро· ЇЧІШЙ шлях партії Леніна». Вона присвячена 70·річчю ІІ з'ї зду

РСДРП. Більш як бомів, карт·схем про

створення

1973 ЦІва 2

книг, а.1Ь· розповідають

повернувся

Р.

відкрито меморіаль, (ТАРС) .

80П.

(ТАРС).

РІІ{

Заява нкп

ВИДАННЯ 34-й

Подією історичного значення

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І Р АПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

о

о

НЕЗАБАРОМ ЖНИВА закінчив одинадцять класів се· редньої школи . Не пориває він зв'язку з селом. От і цієї вес·

по забезпеченню збирання вро· жаю і заготівель Сільсьногоспо, дарських продуктів у 1973 ро·

ни, ознайомившись із Поста но· вою, вирішив під час своєї від­ ПУСТЮІ сісти за кермо комбай­ на СН-4, зІбрати за десять ро·

розмову

господарство.

Почало·

щороку

до.

u

юнця

". 'tя жваве обговорення Постано· Б . С. 1{0Щ.Ш разом ВИ. Один за одним висловлюють свої думки робіТНИКи і спеціа-

лісти, схвалюють важливий документ,

розповідають,

ються до жнив ,

Oдносельчани

уже

як

готу·

зараз ви-

дівельного

настав

діжних

одному

Усього

ких

в радгоспі «Заплав-

ся

приміщень

завершують­

опоряджувальні

во

роботи,

ці роботи старших

дня

допомагають УЧНІ класів середніх

ня

Головну

чергування

увагу

зараз

закінченню

по

опорядженню приміщень монтно-механічного цеху,

ре­ га­

ража, санітарної бойні,

трудівники радгоспу. В. ДЖЕЖЕЛlй , громадсьний кореспондент.

збиральної

тують

Червоний

та

ваго­

вої та їдальні. Нолективи бу­ дівельних організацій роб­ лять все, щоб яннайкраще

на

На фото: вгорі Дмитро Васильович Ностянтин Іванович лагодять внизу

ніни

-

останню

слюсарі Леснк і Слуценно

сінокосарну;

остання перевірка тех­

заготІвлі сінажу перед

вої,

Марії

Рябової, бригада

ва,

екскаваторник

ЛеОНід

номбайнер Борис

Степан0

вич Тетян.~ч, бригадир першої траИТОРНОІ бригади Микола Федорович Сонол, номбайнер

17

- .

новий,

у зміц­

ці міжнародних відносин принци, пів мирного співіснування. РаДЯIІ' сько·західнонімецькі переговори на найвищому рівні справлять ПОЗІІ­ ТИВНІ:ІЙ вплив не ті.1ЬКИ на полі. тичний клІмат у Європі, а й на

відносини між Сходом і Заходом в цілому, віДЗllачає ЯПОНСька «Санкей сіМбун».

......................................... (ТАРС) .

~

Добросусідство і співробітництво Триває

ОфіЦіЙНий

ДРУЖНій

візит в АфгаНістан Голови Пре­ зидИ Верховної Ради СРСР

М. В . Підгорного. Візит М. В. Підгорного, пише газета

вад».' віднриває

нову

«Хі.

важливу

ма країнами.

Інша

набульсьна

«AHiG» вназує, що цей

візит є ще одним

нроком

шляху зміЦнення дружніх

на

від-

двох сусідніх держав . Відносини між АфгаНістаном і його північним сусІдом _ Раносин

нілька днів, і будівельники в

дянсьним Союзом та їх спІвро-

дуть замовникові -

видатним прикладом

радгос-

біТНИЦТВО, вІдзначає

газета, є

проведен-

Н!" в життя принципів добросу. СІДства і мирного спdвіснуван-

ня . Газета «І{абул таймс» особливо пІдкреслює успішний роз.

--------------..---1.j Е. БРУСЕНСЬКИИ,

-

-

винятково важливий крок

газета

у день

ключІ від другої черги номплексу.

--."..,. .... ~--,. ~~~~~ -- -- -- -- --.,....".

«Унзере цайт»

ти інших, які день

пу-номбінату «І{ал и т я нсьний» Імені 50-РіЧЧЯ СРСР

,......,....",....,..."..

ЗаХіднонімецька

сторІНКУ у відносинах між дво­

УРОчистІй обстаНОВЦі переда-

виходом У поле; зліва направо !'~

ництва народів, яку посліДОВIІО проводить радянсыйй Союз .

Гаврилишин, електрозварю­ вач Оленсій Рожков та бага-

. на НОМlсія по прийому БУДівелынхx об'єкті'в. Мине ще

'інвентар.

нопну.вачl, ~рейфеРНі наванта­ жувачІ та інше знаряддя.

номплексна

Зараз тут працює держав-

техні­

підбираЧі­

танож

добиваються нових успіхів.

завдання

бокові і попереч­

косарки,

трудової

ШЛЯХОВИНів Єгора Єгорченко-

київ­

ЗClJвершено. На лІнійці готов.но­ :виставлені

над будовою

прапор

бригада Василя Марченна, бригади штукатурів-малярів Поліни Бородавко, Галини Бойко, Валентини І{ухаре-

знаряддям, ,потрібним.на заго­ тівлі оінажу . Ремонт повністю

ні граблІ,

бригада

З великим завзяттям тру­ дяться

Особливу увагу вони приділили

cTl

травня

слави.

ним, старанно ремон­

машини

завдан­

процеНТіВ.

160-180

честь піднято

сьогодні. І механІзатори радгос­ пу Імені Щорса успішно справ­ ляються з

на

своє

вийшла переможцем і на її

ГОТОВНОСТІ першочергове

виконував

гій половині

при­

робіт

будівельно-

За підсумками роботи у дру­

шкіл міста Броварів. ділено

завершити

монтажні роботи у свинар­ нику 5·Л, цей колектив щ() ­

розбиваються клумби , висад­ жуються квіти. Виконуват~

.

-

підтвердженням великої життєвої сили політики мирного співробіт­

ненні миру, утвердженні в практи.

усП!шно заюнчили ремонт ком-

байна.

десяти

На лінійці Підготовна

вищому рівні ста .10 переконливим

вич Чуланов. Щоб достроко­

праЦlВНИЮ

з

ських заводів. Став номуністом,

ни

діалога

на най­

же~ерно теХJ:l.!ЧНИХ

останньому

почав

з

Рекордної

продовження

відзначає, що цей візит

в

все життя.

Повернувшись додому,

бригад .

що

між Москвою і Бонном

керує знатний будівельник, номуніст Оленсандр Петро­

контролерів. Так вирішують долю врожаю

працювати на

змагання

номсомольсьно-моло­

Брежнєва у ФРН. Газети підкрес·

люють,

нання

П ятнад- організовані пости,

наснагу

набра­

преСІ!

підсумки візиту генера.1ыlгоo сек, ретаря ЦК КПРС, члена Прези· дії Верховної Ради СРСР Л. І.

свинарників відгодівельної групи. Навколо тваринниць­

МОЗl РО~IТНИ~1В маистеР~l І I~~

цяти РІЧНИМ під~ітком почав працюв~ти ПРИЧlПл!Овачем на

і

дальшому

розвитку вІдносин між СРСР І

продуктивності праці добила­ ся компле:ксна бригада, якою

Василь Єгорович Гуляєв, -щоб запобігти врат зерна. Будуть

загартування

І надалІ всі­

сприяти

У центрі уваги світової

розмаху

соЦІаЛістичне

серед

до пусну.

силами

Вчора вже зав(:ршено на­ ладку технологічного облад­

лишився бе~ батьк~ , який ~aг~нув при зв~:льненНІ . ПОЛЬ!д1 ВІД

жав

ло

1{0мунІсти будуть ма

з ПОМІЧвНИ­ ком комуНІСТОМ Павлом Є до· ким.овичем НОРНУСО,!"l при. ~o~o·

u

ля. Настав час, І Бориса призвали на дійсну війсьнову служ­ бу в Радянсьну армію, де одер­

Широкого

найвідповідальніший

значається, що цей вІзит відпо­ відає інтересам трудящих ФРН.

в центрі уваrи

ОЦінку.

зараз

ва в Бонн Президія Німецьної HOMYH-!СТИЧНОї партії. В опублl­ нованій тут заявІ президП вІд·

(ТАРС).

виконати доручений обсяг робіТ і здати їх на високу

відго-

комплексу

період-пІдготовка

ПЯТИРІЧКИ.

тах. Ось один. З них Борис Се- комбайнами хліб буде Зібраний. менович І{ОЩШ . ~а'рО.дивс.я він _ Усе робимо для того, _ у 1937 році. У ВІСІМ роюв за- говорить народний контролер

траНТОРІ, ПОТІМ заюнчи~ На:г ю : жансьну шнолу номбаинеРlВ І почав водити ст~пового кораб-

Калнтянського

черги

явля!оть бажання взяти участь ний» 730 гектарів зернових . За у СІльськогосподарських робо· десять робочих днів чотирма

фаШИ~ТСЬКОІ нечисТІ.

другоі

будівельнинів

У

називає візит Генерального сен­ ретаря ЦІ{ І{ПРС Л . І . Брежнє ­

ФРН, пІДкреслюється у заяві.

ДРУГОї ЧЕРГИ

директор радгоспу «Заплавний» бочих .днів 250 геита'рі,в ози­ І. І. Накалюжний, коли ми при· І мих. Таке зав;:~ання В~, КОНУ:Бати ~. їхали в

о

ПЕ,РЕД ПУСКОМ

Нещодавно було опуБЛікова· но Постанову ЦІ{ І{ПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи

це вів

Моск­

Брандта.

о

. Саме про

травня у

візитом на запрошення Феде­ рального канцлера ФРН В.

П'ЯТИРІЧКУ -ДОСТРОКОВО!

ці»

22

ву з Федеративної РеспуБЛіКИ Німеччини, де він перебував з

пар·

тії в Росії, міжнародне Зllачення досвіду КПРс. Великиіі іllтерес становить КН;lга «Ленінська «ИС· кра» в Кишиневі», яка розповідає про діяльність створеної тут за вказівкою В. І. Леніна підпі.%IЮЇ друкарні . Вона діяла з квітня 1901 по березень 1902 року. В бу· ДИНКУ, де розміщувалася підпі.11)· на друкарня, ний музей.

Генеральний секретар ЦІ{ НПРС, член Президії Верхов­ ної Ради СРСР Л. І. Брежнєв

ТРАВНЯ

600

марксистської

ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРИША Л. І. БРЕЖНЄВА В МОСКВУ

.N2 80 (3582)

начальннк Комсомольського штабу будовн.

витон

радянсьно-афганських

еНОНОМічних ЗВ'ЯЗltів.

(ТАРС). -

,

червня - день вuборів до .місцевих Рад

На-

.

зимір Вікентійович ДУБОВИЙ,! АКТИВНА ПІДГОТОВКАб~ває у агітпуннті, яким заГавриВІДУЄ член І{ПРС О. І. Га-

завідуючий майстернею

ло І{остянтинович Слуцеино. Фото П. Теплюка. .

\ \ \

З дня минулих виБОРів до

місцевих Рад депутатів трудящих

минає два рони. Змі-

НИЛ0 свій. вигляд, понращало Зазим я за цей час. Через

~ 'село .пролягла С1'річка ас-

~ фальтового

шляху,

який

про оргаНізаЦІю

масової роботи з виборцями. Всі агітатори

проводять бесіди з виборцями про радянську

з'єднав його з Броварами і

систему, права

~

ни -

мують

столицею Радянсьної Унраї-

І{иєвом. У центрІ виріс

красивий будинон, де розмі· стилися аптека

відділення,

І

поштове

діє п.роФlланто-

рій для робітни~ів. принрасилися

тими

ВулиЦі

новими,

шифером

нри-

будинками

закріплені за

виборчими окр~тами і вироб. ничими дільницями. ВОНИ

\

~

агітаЦійно-

виборчу

й обов'язки

радянсьного депутата, Інфор-

про

газетними

у ПОЛЬСl>НУ

ви-

партійна

ха, П. В. Стрельченко, П. Т. Білонриницька,

С. П .

Бар.

Барбон, М. І . I{ИРіЄнко, Г. А.

дом

у

праЦі,

нають виборЩв множити тру-

лосувати

ділка у третьому, вирішаль-

ному роЦІ п'ятирічни.

полум'яним

словом агітатора вони занли-

Німеччини, про хід винонан-

ня СОЦіаЛістичних зобов'язань, взятих колективом від-

Відділ.нова

'

дові успІхи,

тові дерева, квітнини. Зараз зазимчани аитивно

борів.

Дрбре працюють агітатори

Н. І. ЗеліНСl>Иа, Ф. Ф. Пальо-

Народну РеспублІку. іНмець-

ку Демонратичну Республlну І Федеративну РеспуБЛіНу

готуються до наступних

\

Радченно. Особистим прикла-

,робіт.ників І слуЖбовЦіВ . Ba~ бить зір молодий с.квер, по-

саджені деноратиВні і фру, н-

дають

матеріалами

ретаря ЦІ{ І{ПРС товариша

~ ~~

оде.РЖУЮТЬf(IВалIФlНова-

нІ нонсультаЦlї, які черговІ агІтатори.

бон, В. О. Приходьно, М . Ф.

про візити Генерального се]{-

Л. І. Брежнєва

~урнали. В агІтпункті ~Ибор.

ц,1

найважлив4ші

міжнародні події, знайомлять

з

лицьна. Тут є потрІбна виборча література, газети,

взяти

антивну

участь у виборах до місцевих Рад депутатів трудящих, гоза

непорушн. ий

блон комунІстІв І безпаРТlЙних. В. ПАСІКА,

ГОЛова виконкому сІль-

~,"~~~~~:_::~~~~л;~",,,,_~~~:~~~:~~~~:,

! ~

,

_" ___ . . _,_


ОБГОВОРЮЄМО СТАТТЮ В. СЕРДЮКОВА «МАНСТЕР ОРГАНІЗАТОР І ВИХОВАТЕЛЬ»

!............... і

._..........'

н~д&леко,Му

маиоутньому.

Отож,

звідси

и органі:ювує , роботу свого КОЛ~КТlfВ' у: ста­

майстра. Але читачі у своїх лис.Тах під- ~

Замінити той чи ьнший .пристр.ій своє­

І *і бригадира як організатора і вихователя t робіТl:иків.

розширюємо рамки:

: обговорення ~TaTTi .В. Сердюкова «Май- і ; стер - оргаНІзатор І вихователь».

...............

.................*

~

-

ЧalСНО

і

Цим матеріалом ми

СЯГJ1ивершин майстерності, а й 'BMiJIO не­ ре~ають естафету 'l1PYAOBOЇ слави .молоді. Таких л'юдей, як Володимир Г,ригоро­ вич, нази-ваютьна,с.та·вни·ками. Це труді.в­

вит!, ві,щПОlвідн.і штампи IНі!. пресах.

креслюють, що не менш важливе значення ~

і

в

~ нашій газеті.. триває розмова про роль і кеРІвника НИЗОІІОІ ланки виробництва - ~

це значить зберегти для ~ир()б­

ники, КОТрі 1В0лодіmь

меншишr,

го, так j за опра:ви дня прийд~шньо,го, Іх

у

цехов()му

складі наявні ду6-

-

шанують у колект·wвах. Бо вони не тільки

rьiд

СЮlі

рукою.

Як бачите, багато СПРalВ

'1100

перевик{шують

,вwробничі

але й ,навчають цього

.вир.ішу'ва-

належить за'МіЇ:нити

тих,

ІНа

завдаш!я,

кому завтра

ТРУ довому

посту

СТ1'dрших.

Іх на'зивають · настаВ'I!И'J\И. І~раСlІве і , ва­

волевт.в~

п~ково

,називають

швидкою

допомогою.

Вийшов з ладу 'прес чи штамп ВОIНИ й поруч.

,вже

-

Бригада в оснавному ,ремонтує штампи.

ПРО,фесіЙ.не

утвердження

Бла.готворниЙ дух наставництва охопив наше життя. Він f. оДни.м 3 яск,Р:tвих

yre

прикладі.в

ПОСТlИної

тур'боти

па,ртії

та

уряду про епаДКОЄМ.НlіСТI, кращих традицій

вже майже дев'ять Іюк,і'в. В цеху Івстанов­

робітничого класу, що був .і залиш&ється

Лlовав перше uііладн&ння, першим же і

осшовною

продуктивною

силою

суспіль­

СЛ'УГОВУВ1І!В Йогu.

C'JlBa.

сони, його і транспортують до цеХ(fВО,ї маи­

Та це ще не все -вміти добре sик{)ну­ вати роботу ·самому. Важливо пе'редати

всіх свідомих громадян наш{)го с'успільства

()l1в·()ріву циліндрах і стаканах с.вітильни­

",ів «КРИСТ&,1-1» та :їнших lюrробах. Ті ПУaJНСа.ни, що 'вийшли 3 ладу, ,вибиваємо, пош~реJIIНЬО 'відкр'У'ГИВШИ гвинти. Ста'Вимо нові. Я~що треба

шл:фувати

поламані,

Зlвертаемось до су·с.іднього цеху. Інко.т[И постає необхідні·сть Івідремонту­ вати штамп. У так()м'у 'випадку транспор­

туємо його до ліфта,

'ним

f.!

-

д01нстру­

ментальної ма'Йстер'н,і. Ці за,соби механіза­ ц;ї дозволяють свО+;ча()но доставляти ' необ­ х. іідне на ремонт і 3 . p~MOHTY. І, ' звичайно ж, витрачається на це обмаль часу. Перебільшення не , буде, що

від налlJ,дчиків

жить

яюі,сть

у

якщо сказ&Ти,

першу чергу

зале­

продукції цеху. Во ПО'lне

штамп для :ВИТЯГ}1Вruння КСівпаяка СНГШ залишати

задирки, їм

сигналять

пувадь'ниці. 3аміlПИЛИ пуансон лік лЬквідовf.!НО.

штам­

і недо­

-

Варта у· в~ги арганїзщія праці БРИГoliДIІ. у її склаДІі оім ЧОЛСі'Вік. ТРИ 'ВWХОДЯТЬ У першУ

'3\\1ііну,

Бригадир,

в

ст.ільки

ж

ОСНОІВНОМУ,

-

У

другу.

працює

ар·анку.

Бригадир <попере,цньо зна6 ,від керівни­ кі,в цеху, які деталі будуть :випу,скати,ся

«ВеЛІІка пе'ревага поляга.є 'в тому,

здuбуте РСіками іншим. Заціка:вити моло­ дих робітників СВ06Ю прОфесією. Допомог­ ти Ї~! упевне:но почу.вати себе на робочому мі,сці.

Прийшов у бригаду молодий робітник Микол& Підг(}рниИ. Був учнем. Ста;РаІННО

вик(}нува,в св{}ї обо.в· язки, ви.вча'в 'і вдоско­ налюв~ спеціальність нададчика.

шкільних

св·ітильників,

-

'KOMYHiC'l1iB

взагалі

гово.рив У овоїй допові­

·і

Інапрям

суспільного

ДИlНИ».

Слова ц.і стосуються і настаlвників, які б,lаго,ро~ним ГОlрінням своїх сердець запа­ люють молодих, прищеплюють ї~( любов до обра;ної пр.Офе·сії. ·В їхніх рядах почесне м. ісце займає і бригадир наладчикі'В Воло­ димир Г,ри,горович Попов.

і

За відw;·нні успіхи у Івикон&нні завдань

восьмої п' ятирічки ЙОГО нагороджено ОРде­

П1ідвищити

,прод.уктиВ'ність.і

ри. На с'В(}їх вони

У ці

двадцЯ'тихатках

переIВ'і,ряють

і

уточню­

ють 'списки впбо~ці'В, прово­ дять ·бесіди про ~адянську ,ВІІ­ uарчу систему, права j обо: в' яз­ ки раДЯJ!lСЬКИХ людей, знайом­ лять з бі'О·граф.іямикruн,дидаті,в

у депутtJТи обласної ,Ї район.ної Рад депута'!1ів трудящих. Часто бувають агітатори в бригадах і ла·нках. З 'інтере­ сом слухали :виборці Кіров­

ТРУДЯЩИХ і соціал,іс'тичне зм~:!

смисл

РО':tВИТКу, ясно бачать цілі, які ПО'ставила перед собою 'наша країна, і шляхи, якими ми йдемо. І оправою честі цих передових сил є зробити це розуміння, цю овою ідей­ ну пере'конаНIЇ'сТЬ, благоро~не Г()J)llНН'Я своїх сердець ~адбаНrНЯ.м кожної р&дянської лю­

«Кристал-l» тощо. Т:реба ()Казати, що Clпеціалізація ·на такій продукції доз.воли­ Б&.1ЬНИЦЬ, і наладчиків, як.і

сеш: Великої Димерки.

ро'зу'міють

Ішжн,і КРИШКИ, ,малі стакани для люстри

ла

на ву­

ського 'нідділка бееіди «ltон·сти­

виробів !випускає і КО' зwрьок для каркаси, 'веРХН1і

всюди мож,на побачити

ді на спіаьному урочистому засіданні ЦI~ JШРС, ВеРХОIВНОЇ Ради СРСР і Верховної Р&ди РРФСР, ПР·И'Dвяче·ному 50-річчю 'Ут­ JWiреНI!Я СРСР, Ге.неральниИ секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв, що . в()ни до· 6ре

В тому, що CЬOГQДH,ї SЇrH ' вж' е добрий спеціаліст, 'велика заслytга бригадира і його підлеглих, досвідчених робіТНИlюів ОлеоК'сія Олекеі'Йо:вича Павдовського, ОтеП<:1на Ми­ хаі1:л()вича Габрійчука ' та ,інших. Це 'ВоНи ::ry;міли переКСінати юнака . в необхідності підвищення знань. І він пішов до школи РО'бітничої молоN. Кілька наймеНУ'ва;нь наш цех. Це ві.цБИ1 Вг.ч

ТРУ,ДЯЩИХ», «Хай живе непо­ рушний 'блок комун.істі,в і без­ партійних» - такі заклики

дні активно працюють агітато­

й

Якщо в якомусь із ·них поламалися пуан­

стер.ні. Пуансони служа:ть для проБИJВа'ННЯ

«17 червня - день 'вибо­ рів до місцевих Рад депутатів

становлення

вання у .ній IвіДДil.!шсті ·і'деям і ПРИНЦИП<:~І

06-

ЗУСТрІЧ

лицях і .в гро:мадськи,х місцях

,\lо.1СіДОЇ :Jміlll'И робіТНИЧt}ГО класу, за 'вихо­

ти ватажок rЮ!ладчиюів Володимир Григо­ РОІВИЧ Поп(}в. Успішно організ()вувати робо­ ту колективу йому дозволяє .власниЙ ,вели­ кий доевід: IBUH трудиться на .підприєМtтві

І ДНУ

гоме слово. Це зваНJ!Я зо,БОВ·Я3У6. Настав­ ники несуть 'велику відповідаЛЬНrіс'гь за

бу )Jjівників к.о.мунізму. Наладчик,і'В обладнання механічного це­ ху зз:воду електротехн.ічних виробіlВ rJIeВИ­

r

'Вїдпо.ві­

дг.льності як :Іа ОПіра,ви дня сьогодн.ішньо­

Роль бр_гад-ра в

ПОЧ}"ТТЯ!М

ництва робочі хвилини. Щоб простої були ;lюючі І1Іта~rПlI. О'гжс 'все необх·ідне

Виборам до Рад-

ном «3нак Пошани». Він' -- депут1ІТ міськ­ ради, член цехо.вого коміТI!ТУ прОфспілки.

Ш'тампу­

П. СЕМЕНОВ,

обслуговую'ТЬ заступннк

Clбладнання. Заслугою ДОDвідчених ·робітни­ кі'В цеху є те, що 'вони не лише самі до-

начальника

туція СРСР

- осН()внии За­ Радя;НrСЬ~ОЇ держави»,

кон

«п,ра.вf.! і обов' язки ·радянсько­ г{) деПУТ1J;та», «Ради депутаті~ гання», «Наше оело 'у дев'ятій п' ЯТИlPїчці» та і,нші. Іх пр(}ве­ ли вчителі в()сьмирічн-ої шко­

ли В. І. Довга і В. А. ЛомаК0, бригадИ'р ClвочіВіНИЦЬКОЇ брига­ дИ М. Ф. О,нашко, депутат об­ щ,сної Ради бригадmр-парни-

ко.вод М. А. Губська, бригадир тракторноїбригади В. П. Хуть­ ко.

ше

Колектив 'віддіJИ\а ще шир­ розг()ртає соціалістичне

З~laгання, щоб гідними трудо­

ВИІМИ

'пода'рунками

ЗУСl1р,іти

день вwбор:'в до місцевих Рад депута'тів трудящих. В. ЗАБЕРЕЖНЮ',

механіч­

громадськнй кореспондент.

.

........................................................................................................... ЛЕК Ц І А І ДОП о в І Д"Е А

ТЕМАТИКА

ДО 70-РIЧЧЯ 11 3'Ї3ДУ РСДРП

Сімдесятиріччя 11 з'їзду РСДРП - зна­ менна дата в історії ленінської партії, Радян­

на закономірність комуністичного будІвннцтва. Підвищення ефектИВНОСТі суспІльного ви­ робництва корІнне питання економічного

ської краіни, всього міжнародного комуніс­ тичного і робіТНИЧОГО руху. 11 з'Ізд t>СДРП - поворотний пункт у сві­ товому робітничому русі. ВсеСВ1тньо-історичне значення 11 з'їзду РСДРП.

В. І_ Ленін

розвитку країни. Прискорення науково-технічного

ХХІУ з'їзд КПРС про поєднания досягнень науково-технічної революцП з перевагами со­ ціалістнчної системи господарства_ Удосконалення управл~ народним госпо­

Ленінське вчення про партію найвидат­ ніший вклад у скарбницю революційного

дарством

марксизму.

Дальший розвиток про Комуиістичну тію в рішеннях ХХІУ з'їзду КПРС. виховання

В. І. Ленін на чолі парті'l у боротьбі проти буржуазно! ідеолог1і, ревізіонізму, троцькіз­ му, «правого» і «лівого» опортунізму.

-

тично} революції.

КПРС

-

натхненннк і організатор всесвіт­ перемоrн

радянського

чого

соцІалізму і кому­ соціалістнчного

'"

і

..

братерська

ленlнЩ»(оІ національно! політики КПРС. XXIV з'Ізд" КПРС - історнчна .. віха на Зростання керівної ролі КПРС о

2

стор• •

-

BCboro

радJlИСЬКОГО народу.

руху.

, реростання

дружба народів СРСР -.--: велике завоювання шляху рцJlИСЬКОГО народу до комунізму.

екоио­

-

МіЖRародн~ значеннв: досвіду КПРС в роз­

єдність

питань

Боротьба КПРС за єдність ізгуртоваиість світового комуністичного І роБІтничого руху. Програма миру, розроблена ХХІУ з'lздом кпр.с. основа зовнішньополітнчного курсу парті! иа сучасному етапі. ,> Героічний шлях ленінської партІі. (До 7Q-річчя 11 з'їзду РСДРЩ. l'озвннуте соцІалістичне суспільство та пе­

здійснених ,радянським народом під керівни­ цтвом КПРС. КПРС натхненник і організатор утворення 1 розвитку Союзу РСР. ..

в'язанні національного пнтання. КПРС партія . послІдовного пролетарсь­ когО, соцІалістнчвоro інтернаціоналІзму.

класу,

тичного

су­

спІЛьства . в СРСР головний підсумок величиих ёоц1ально-економlчннх перетворень,

Інтернаціональна

вузлових

Єдність партіІ і народу запорука успІш­ НОго будівництва комунІзlt1у. КПРС бойовий загін свІтового комуніс­

народу

у Велнкій ВІтчизняній війнІ. ' Всесвітньо·історичниЙ досвід КПРС по ке­ рівництву будівництвом нізму. Побудова розвннутЩ'о

з

гання за дострокове виконання плану дев'ятої п·ятирічки. КI1РС випробуваний авангард роБІтни­

натхнеиннк і орга­

нізатор перемоги Великої ЖовтневоІ соціаліс­

ньо-історично!

одне

TpeTboro,

трудя~х.

Комуністична партія

-

мічної політики партії. Діяльність КПРС по дальшому розвитку радянсько і соціалістичної демократії. Успішне виконання планів вирі­ шального року п'ятирічки важливе завдан­ ня радянського народу у виконанні історичннх на креслень ХХІУ з'Узду КПРС. l\ПРС органІзатор соціалістичного зма­

пар­

ХХІУ з'їзд КПРС про завдання комуністич­

Horo

прогресу

вирішальна умова підвищення ефективнос­ ті суспільиого вl!рОбннцтва.

-

організатор і вождь КПРС.

-

ного цеху

"

об'єктив-

, ,..~

.

~:

його у комунізм.

Робітннчий клас ведуча сила радянсько­ (О суспільства. . Соціальні проблеми піДВJlщеННJI ефектив­ ності виробництва на сучасііому етапі розвнт­ 'ку раДЯНСЬКОГО суспільства.

Ленінські ідеї про . соціалістичне змагання в дії. ХХІV'з'їзд КПРС про соціально-полІтичний розвиток радянського суспільства.

НОВЕ ЖИТТЯ

ПРОГРАМА І СТАТУТ РОСІйСЬНОІ СОЦІАJf-ДЕМО. ИРАТИЧНОІ РОБІтничоr ПА Р'ГІІ , ПРИйНЯТІ НА П З~ІЗДІ ПАРТІІ.

П'ятниця,

1903

25

р.

травня

(ФотохрОНіка ТАРС).

1973

року


ДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ-ВИГІДНЕ І ЗРУЧНЕ У ПІДВИЩЕННІ рівня матеріального забезпечення 'радянсь-

деН0 і .нині дІє 41511 ДOГOlBopiB по добровІльному ctpaJ<Y,Ba!-I'НЮ.

радгоспу «Бобр ицьН ИЙ:!>, енскаваторному цеху pemohtho-мехаНіЧ-

сільські Ради. І Ів цьому :році к,ращі господарства І ус­

зміцне.ння енономічного становища ,коопера-

левій, Гоголівській стрічнотнацькій, Літ-

мих діЛhНИЦЯХ ПМl\-7 та ПМl\-15 унладено

дять роботу. Вони до­ строково завершили

ПОВІний

них

людей, а

тивних

та

також

На

громадсьних

організацій

значения

БроварСЬКіЙ

нівсьній

велике

робіВ

меб-

худ ожніх

фабри.нах,

у

ного

ви-

Ру-

завод у, lІІа окре-

середньо м у .по

одно-

збір

дОбре

платежів .

розрахунок

ківс ьних середніх школах, Русанівсьній діль-

ко жного працюючого. Проте чималогро-

хом дає з'могу не лише прове сти Івиплату стра­

ничній

~~ад ян.

хового

честь

50-ріЧ'lfl

зацію

страхування

проводи.вся .на к,ращу кож,ному

ся

послугами

Держ-

громадянам,

Бу ло

в

радгос-

ус-

воді

прийнято

денних

інших

ПІдприємствах

СОЦіаЛіСТИЧ-

нізаціях

ні зобов'язання, що передба,чали Зібрати пона'д план 67 тисяч нарбоваНЦі'В платежІв. Слова ' свого : працівнини дотримали: понад завдання надійшло 92755 -карбоваНЦіВ, або ,на 38 процентів більше. Річний план ви.конано на 107 про-

центів,

та

усі

страху

і оргапрацюючі

у,клали договори на страхування оного життя . Умови зм,ішаного страхува'ння життя гарантують ,застрахованому не т,іль,ки одержанняауми, обумовленої в договорі, а й певної ,матеріальної

:надійшло :цопомоги 'при .карбо- працездатності

1264,3 тисячі

ванЦіВ , у тому ЧИС.7Lі-

тому,

що

вого

онладного

вання

сум

ну льтурно-масовl

ні

та

і:нші

умовами

страху-

1 О до 25 працюючих .

випад-

Одним

депутатів трудящих

страху-

відраховано на

різні

з

у ВИКОНI\, омі районної Ради

обов'язно -

недостатньо ознайомле-

в ання. Тільни цим можна понснити те. що в сел а х 3аворичах, ЛІточнах, Погребах, 'На заводах елентротеXJніЧних ,виробіВ, д ослідноен с пе, рименталь ном у, ППДБП-2, риБНОЛГОСПі та РожніВ С ЬНОМУ торф ОПідпрИЄ М СТВістрахуванням охоплено вLд

втраті внаслі-

дон нещасного

лише

Із

Підбивши підсумни КОННУРСУ на кращу страхову роботу в році, виноНlЮМ районної Ради депутатів трудящих поста-

потреби

1972

нарбованціВ, а танож зроблено відрахування на ПРОфілантину зах,ворювань тварин та на протипожеж· ні заходи . Перед і'нспенцlєю Де.ржстраху в ,нинішньому році стоять ,відповіlдальні завдання. 3о.крема, .потрібно до-

140290

Погодитися звисновнами номісії по присудженню перших, других і третіх місць сільським Радам .депутатів трудящих, радгоспам і птахофабрикам, групам сприяння, бригадам і це ­ хам за Вlюоні показнини 'В розвитку добро.вільного державного страхування і виконання планів надходження платежів та збору обов'язнових платежів з господарств громадян .

Перше місце з врученням

тиву інспекції

прису-

добре

пра1 пора

і

г-рамоти

.почеСІНОЇ

спортних засобів, буді-

страхуван>ня. Проте це

управління

державного

розуміють, яну

.нелину матеріальн у підтримну можна одержати від державного

Друге місце з врученням грамоти райвиконкому та рай ному

не

значить,

сьній

платежів.

ставлено

що ,відпа-

на Богданів-

'птахофабриці,

страху,ван-

дає .потреба ушироній

ня l\иї'ВСЬНОЇ області та обному профс.піл.ни

аг.ітаціЙно-масовій роботі. Досвід пона з ує ,

хорепродукторі , у ·радгоспах «РусаНі.НСЬ-

п.раціВlНиків УСТа!НОВ.

що ся

ний» та «БоБРИЦЬІШЙ», де ,на ноmен двІр ук-

державних

ПухLвсьному

у,спіхів добиваютьті колентиви , де

При антивній допо:\юзі паРТlЙіних, проф-

державному майновому і особистому страху-

спіЛнових організац,ій та страхового антиву в минулому роцІ укла-

ванню при,діляють багато уваги. Напри.клад, у траиторних бригадах

племпта-

л а дено по два, а то й більше договорів. Тан і

Третє місце з врученням грамоти райвиконному та райному профспІлки праЦівнинів держустанов Рожиівській та Бобрн­ цькій сільськнм Радам депутатів трудящих .

охоплення ,різними ви­

дами страхування ро­ бітників і службовців пі дприємств і ДОСТРО-

ново

занLнчити

інс пекц;ії

Кращим-Почесні грамоти

збі,р

ПраціВНИНИ

докладуть

Грамотами виконкому районної Ради депутатів трудящих та

.

райному

профсПіЛНИ

всіх сил 'і енергії, щоб з честю lВинонати со­

жавного

страхування :

ціалістичні зобов'язан­ ня третього, вирішаль -

NQ 2

ного рону п'ятирічни , С. ПАНТАЛІП,

ж ус піхи мають РожН'ів сьна , Семиполківська та l\расилі:нська

начальннк інспекції страху.

вимпелу

профсПіЛКИ праЦівників держустанов Русанівській та Богда­ нівській сільським Радам депутатів трудящих.

му страхуванню до

вель та сільсьногоспода рс ьних тварин. Найкраще цю справу по-

перехідного червоного

райвинонкому та райкому профсПіЛКИ праЦівників дерщустанов присудити Пухівській сільській Раді депутатів ТРУДЯЩНХ.

46 1.022.555 карбованців ку. Виплати за мину- де.ржа8НИХ заходів , що тисяч , що стан<Увити­ по ,добровільному стра- лий рі,н з ЦЬОГО виду сприяє охороні особис- ме В середньому по х:уванню . ст·рахування становили тої власності грома- 1,7 дог, овора на ножен Н б' . За досягнення кра- 274230 нарбова'НціВ. ДЯН , є страхування :до- двір. ео ХЩНО знач~:щих поназнині'в ,ноле,кБагато трудящих машнього майна, т,ран- но підвищити процент ,джено перше мі, сце в областІ з врученням .пе.рехідного Червоного

.

новляє :

лроценті'в вести ,кіЛЬИJі'сть договоріlВ ПО 'доБРОВіЛЬНО­

з 'важливих

президія

шово! премії Богданівськ.ій птахофаБРИЦі Броварського району.

що поте.р-

роф

та

,За високі показники у розвитку добрОВіЛЬНОГО дep~~BHOГO страхування присудити перше місце з врученням ПеРШО І гро­

відшкодування

піли від стихії чи нещасного випадку, а й

СРСР

селІ,

підвищені

молокоза-

Виконком обласної Ради депутатів трудящих облпрофради постановляють: .

Держстра­

коннурс ДЛЯ ДОБРОБУТУ НАРОДУ поповнює ,мІсцевий органібюджет. Тільни у 1972,

Пі , підприємстві та

таll08і.

голівсьному

·не ,користують-

з

на­

нове та добрОВільне страхування, яне проводять органи Держстраху . У минулом~у 'році на

Го-

селеНІНЯ

"'ВИТЯГ 3 ПОСТАНОВИ ВИКОНКОМУ ОБЛАСНОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ ТА ПРЕЗИДІJ ОБЛПРОФРАДИ

Адже

санівській та Семипол-

о

Присуджено перше місце

прово­

має обов ' яз-

лі н арні, на

му-півтор а договору на

таlНОВИ

о

районної Держ-

праЦівнинів

нагороджеНІ

Пнлнпенко Анастасія Гаврнлівна БогдаНіВСЬКОї птахофабрини .

Міхеєв Віктор Семенович

активІсти

начальнин

-

дер­

птахоцеху

секретар парторганізації Гого­

-

лівської стрічноткацької фабрини .

Хамбір Олександр Максимович

директор

-

Русанівської

середньої ШНОЛИ.

Коробова Агиеса Олександрівна сенретар парторганІза­ Ції Л1 тнfвської фабри ни художніх виробіВ імені Т. Г . Шевчен­ на.

Бойко Іван Андрійович

УС ПІХИ РАДУЮТЬ

радгоспу «Бобрицьний» .

Прудкнй Дмитро Кирилович

інспенцію

державного

стра­

ти ,

сумлінному

мас ової

робо- '

ставленню

пра­

помозі

Рад,

винонномів

За аитивну участь у проведенні агітаЦійно-масової і роз'яс­

активісти :

до­

Писареико Ольга Ничипорівна голова групи сприяння ' при Пухівській сільській Раді, Довгодько Петро Павлович насир Рожнівської сільсьної Ради , Міщеико Микнта Остапович - голова робіТНОМу профСПіЛКИ радгоспу «РусанІвський» , Оста­

сільських

ПРОфСПіЛНОВИХ

організа­

цій, широного антиву значно , збільшилась кільнІсть договоріВ

"'1

пець Олександра Василівиа

страхових надходжень , Янщо,

наприклад, Зl\1 ішаного

1966

у

році

страхування

життя

групи сприяння Держстраху , Вакалюк Галина Володимирівна­ голова г.рупи сприяння Держстраху меблевої фабрики, Коваль

НинІ обслуговую пл ем птахо­ завод «Рудня» і завод електро­ технічних виробів . Часто зу­ ,ст·річаюся з робітниками , про­ воджу з ними бесіди про ЩІ.ЖЛИ­ ВіСТЬ державного доБРОВіЛЬНОГО

Валентина Іванівна Надія Михайлівна -

-

Спираючись

страхування, ВИГОДУ від нього і ТИМ, хто уклав договір на страхування, і державі.

ємствах. сказати

на цих підпри­

Хочеться про

добре

таких

слово

аитивістів,

як Д . Шевчук з племптахозаво­ ду (",Ру:цня» ;

І.

М.

Волчансьний

на

актив

Питання про стан страхової роботи в селі ПухівЦі неодно, разово

виносились

на

розгляд

виконному сі.'lЬСЬНОЇ Ради і об · говорювались при широкій уча­

із заводу електротехвиробіВ . Вони докладають багато сил і

сті

енергії по дальшому ню страхової роботи

Нрім цього, створ е но груп у сприяння органам Держстрах у , яка багато допомагає у справі організаЦії і проведенню робо­ ти по дальшому роз витну доб­

поліпшен­ в своїх

колективах.

Радує успІх у робоТі моїх но­ лег - страхових агентів: М. П. Семенога, С . Т. Безсмертного, Ф. П . Шевченка, Л. М . Семе­

нюк,

І.

равля ,

П. Мехеда, С. М.

М. С. Жу­

Музиченна

та ін ·

ших.

Ветерани С'І'рахової справи докладають всІх зусиль, щоб збір платежів з усіх видІв стра­ хування:

у

ному роЦі дострок<УВо.

о

третьому ,

п'ятирічки

вирішаль­

виконати

громадсьності

та

працівни­

рОВіЛЬНИХ

видів

страхування .

Завдяни зусиллям наших стра­ хових активістів і пгацівнинів

інспекЦії Держстраху лися певних успіхів. ні

добрОВіЛЬНИМ

ми доби­ Тан, ни-

страхуванням

охоплено наявного поголІв ' я тварин 78 процент, іlВ, -будівель

-

65

майна

-

проц е нтів , домашнього 54 проценти . По стра­ життя

від

нещасних

випадків укладено 257 догово­ рІв. Всього по селу укладено

П'ятииця,

25

травня

1885 договорів, тобто на кожну сім ' ю припадає їх більше двох. Наші активісти

Ради занріПЛЮЮТЬ досягнуті ус­ важливу

і

велину

охопл е нню

роботу

трудівнинів

добровІльними

видами

по села

страху­

1973

року

У тр е тьому роЦі п'ятирlчни прагнемо збільшити нільнІсть у нладених

договорів

їх більш як сім'ю .

голова

і

довести

по два на

ножну

Д. РІЗАНЕНКО,

BHKOНROMY

Пухів­

ської сільської Радн .

На фото заступник голови винонному районної Ради депу­ татів трудящих С. І. Товстенко вручає перехідний червоний вимпел головІ виконному ПухІв­

ської сlльсьної Ради Д. А . Рі­ заиенку

за

страхової

кращу

організацію

роботи .

Ради, Гузlй Петро

ди.

v

НАДІИНА ГАРАНТІЯ Державне

страхування

має важливе місце економ,ічних доходів, них

на поліпшення

ного добробуту

птахофабриЦі го характеру . на нращу

зай­

в системі спрямова­ матеріаль­

трудящих. Доб­

ровільне страхування

набуває масово­ В ході ноннурсу

страхову

роботу

в

роЦі укладено по селу договорІв, що ,.становить більш нІж два дqГQ.ВОРИ на двір . Страхуванням 'тварин охоп- ' лено на 85 процентів, домаш­ нього майна на' 52, будІВЛі - . на 50 процентів. Члени гру­ пи сrrрияння Держстраху за­ кріплені

за окремими дільниця­

ми, де проводять роз ' яснюючу роботу серед робіТНИКіВ про ви­ гІдність доБРОВіЛЬНОГО страху­ вання на місцеВИХПРН1<ладах: Так, у громадянина В. Р . Те­ нем

НОВЕ ЖИТТЯ

трапилось

пошкоджено

о

Держстрах

лихо:

вог­

будІвлю.

виплатив

йому

по

добровільному страхуванню 862 карбованці заМіСть 1 ОО карбо­ ванців по обов'язковому стра ­ хуванню.

у нас , на

1972 1845

рещенка

Фото П . Теплюка.

інспеитор Держ-страху, Семиградська страховий агент, Негода Іван Михайлович

голова виконному ШевчеНlrівської сільської Ра-

з допомогою

піхи І надалі продовжуватимуть

-

голова виконкому Погребської Сільсьної

Григорович -

партійної та профСПіЛКОВОї ор­ га,н,і зацlй, нерlвництва птахо­ фабрини та ВИ коном у сільської

вання .

нів Держстрах у .

хуванню

І . КОВАЛЬ, страховнй агент.

нормувальнин Семиполківської

Бобрицької сільсьної Ради депутатів ТРУ'дЯЩИХ, Немировець Михайло Степанович голова МК профСПіЛКИ автопідприєм­ ства 09034, Ячннк Галина Кузьмівиа майстер цеху, член

поступило 133 тисячі карбован , фв, то в минулому році -849 тисяч карбованців.

страху , створені

-

птахофабрини, Романюк Ольга Феодосіївна . голова будном у профспілки ПМl\-15 , Ягола Іван Якович голова ВИКОННОМ ,У

від

ВІдчутну допомогу в роБОТі подають ,комісії сприяння Держ­

бригадир радгоспу «l\раси­

-

нюючої роботи по роз витну державного добрОвільного майно­ вого і особистого страхування в своїх колективах премійовані

цівнинів інспекції до винонання

своїх обов'язнів, постійній

бригади

НАГОРОДИ АКТИВІСТАМ

хування . Невелиний б ув тоді нолеитив. ,З часом він зріс і зміЦнів . Завдяки посиленню

.р<уз ' нснювалыоїї

траиторної

лівськиЙ».

Понад п'ятнадцять ронів том у прийшов Я працювати в район­ ну

бригадир

-

ли

Підсумни конкурсу обговори­ на засіданні робіТКОМу та

затвердили

на

ської

. Таf{6Ж

Ради .

шляхи ню

по

стану

ВИКОНl<.О~і

сІль­

'Н'а'креслили

дальшому

поліпшен­

держа1ін'ОГ()'

страху­

вання. UЦQб УСП~Ц91СJPавитись з с.во.їм» ;)ішдЗ.ННЯl\1И, поліпши­ мо рОз ' {fснювальнуроботу серед ТРУJЩЩИфВ

tJТахофабрики, •. ак­

тивІЗУЄмо роботу c~paXOBOГO ан­

тиву, використає'мо всі можли­ воеті для успішного 'ви,конання плану третього, вирішального

рону

п'ятирічkи ;'

.' -

. ф~ ЗАРУДНИИ,

голова

rpyJiв' '- СПРJUIJUIJl

Держстрuу

БorдавівськоІ

птахофабрНRИ. -

о

з

., .

crop• •

.


!БРОВАРСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА-СЕМИРІЧКА

ME~OДII ДРУЖБИ ПЕРШЮІ

ВСЕСОЮЗНИй У СТОЛИЦІ

У нашій країні популярні фестиваЛІ мистецтв «NI0CKOBські зорі», ленІнградські «Бі­ лі НОЧl» та інші. Активну участь беруть у них і укра­

UЦo особливого в програмі фестивалю? Хто буде пред­ ставлений на ньому? На цІ та ІншІ запнтання кореспон­ дент РАТАУ попросив відпо­ вІсти заступннка головн ор­ ганізаційного комітету, ге­

ського

іншими

ху­

гастрольно-концертно­

го об'єднання Б. Г. Шарвар­

весна»,

-

ПРИCrВЯЧУЄТЬСЯ

братerрсыій \дружбі Ірадянсь­ 'Них народів, які .недавно від­

лісько,го

значили п'ят.десятиріччя Союзу радянсыихx Соціаліс­ тичних Респу6ліи. І не sи­ падново цього

місце.м

вельми

UIро,ведення

предст,аЩ!ІЩЬ­

Потім

До

К'ультури,

зал

Київської

імені

П.

ливо

)ООилююче

с.вято

І.

магазинах,

Особ­

площах,

друж­

народному

УРСР,

сюрпризом

для

озеро» П. ЧаЙіковсь.КОГО та «Лісову пісню» М. Окоруль­

Приверне увагу, бе зп€iPЄ ч­

з

нО!Нцерт лауреатів та

використаНJНЯ,М

викличе

ДО УВАГИ ЛЮБИТЕЛІВ в

. 2.7 травня о 10 годині ранку примІщенні

редакції газети

життя»

відбудеться

ного.

імені

Дмитра

255020

М. БРОВАРИ,

вул. НиІвська,'

.

має на меті дати широким масам І :ву ШJ(ола B~Д вир.обнИЦТВ!і аб~ навчання, 'I!1ДВИЩИТИ

іа

і ностях: ФОРТЕПІАНО, СКРИПКА, ВІОЛОН-. іДЕОН,

ранку до 18 год.

1 ДОШЮЛЬНИХ

найбільш

установ,

обда.ро.ваних

'

і

ГІТАРА,

ДУХОВІ

ІНСТРУМЕНТИ.

Дирекція школи.

~'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-I у недіJ1Ю, 27 травня в унівв~мазі \

н а ~ ~:f ~o~~~} pa~~: И В І

на­

І

товарів.

До ваших ПGі:ЛУГ

буде

1 до зупинки «Порошинка».

роботи,

-

ПАЛИВНИЙ торф

для оргаНізацій і_населення щоденно

3 10

ГОДИНИ до

18

ГОАИНИ

Адміністраціll.

• • • • • • • • • • • • • • 8118 • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' . . . . . . . . . . .

______________,

:~~*"~~~~~~~~~~

Броварському змішторгу

на постійну роботу

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

:

f f

ізинах, цродавець позаlПравці і

І За на

сифонів.

довідками

адресу:

НА

звертатися і

t

I+~~~~~~~~~~~~"~~"

райоиного

19·3-18,

вІддІлІв

фотокореспондента

-

ІНДЕКС 61964.

Газета

ВИХОДНТЬ

у вІвторок, середу.

п'ятницю І суботу.

промнсловостl,

масовоі

19·4·67,

• • Киівса.коі області, вул. Київська, 154. Телефон - 19-4·57.

РОБОТУ

ПОТРІБНІ:

Звертатися ва адресу: м. Бровари, вул. Кутузова,

61.

АдмінІстраціІІ.

.

м. Бровари, вул.

Дирекція змішторгу.

и

ПОСТІИНУ

верстатники по деревообрОбці, помічники верстатників, столя­

Одинаки забезпечуються гуртожитком.

Київська, '138, щоденно у від· І діл кадрів з 9 до 18 години, крім суботи й неділі. • •

!

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ХОЛОДИЛЬНИКІВ ри-теслярн, слюсарі-сантехніки, машиніст козлового крану, машиніст газового котла, муляри-красильники, різноробітники.

ро:бі'тники для ·роботи 'В мага­

орган Броварского горкома

заступника ре-І мовлення

І

БРОВАРСЬКІЙ ФАБРИЦІ ВЕРХНЬОГО ДИТЯЧОГО ТРИКОТАЖУ

на nостіі1ну роботу потрібні:

Зам. 2524-9884.

iHHlehep-механік зі CTaНleM роботи, бухгаптер, старший комір­ ник, в'язаnьниці і учениці в'язаnьниць, ~ачки і учениці швачок,

фрезеруваnьник,

j

відпускає

Дирекція змішторгу.

митців

городского

РОЖНlВСЬКЕ ТОРФОПlДПРИ€МСТВО

широкий вибір сезонного взуття,

Адреса універмагу: м. Бровари, вул. Годовна, 16. Іх ати ав· тобусом М2

Є. ФЕДИК

Украииw,

І

швейних та трикотажних виробів, інших товарів.

Рада студії.

-

:

:

......~~~*"~*"~~*"~~~~~....~*"~~~~~*"~~..~..~~~~..~" ~~~~*"_t

зП, кого вабить чарівиий світ

дактора 19·4·47, вІдповІдального секретаря, вІддІлу сlлl>СI>КОГО господарства, ~оресПQндента мІсцевого радlо-

8роваРСloка друкарки.

:

Адреса школи: м. Бровари, вул. Кірова, 28.

,

бує свої сили в прозі чи пое-

19·З-82,

~;~~~~Ін:дреси. Прииом заяв проводиться до і ВСТУПНІ ЕКЗАМЕНИ _ 27 травня з 10 год.:

Правом вступу до школи ІКОРИСТУЮТЬСЯ гро-

154. и==~~~::=::=============== _

Заява про прийом до шкоди подається на ім'я і

ЧЕЛЬ, БАЯН, ДОМБРА, БАНДУРА, АКОР-

Л. АНДРІЄНКО. .(РАТАУ).

партин

:

директора з зазначен~SjМ обраного фаху та до·. і

тур.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ.

,років.

НавчaJПIJI в школі проводнться по спеціаJlЬ-

:

родів Інашої 'багатонаЦіО­ нальної нраїни, сприятиме дальшому зближенню ,і взає­ мозбагаченlНЮ браТlніх НУЛЬ­

Редактор

10

які 'вже мають

шюльних

також підготувати

*рі:Ве.нь .музичних зна,нь осіб певну !Підготовку.

«Ниївська ,вес­

літератури.

:

Термін на.вчання -в школі - 5 років, для: вступників, нкі 'мають ,відповідну піДГОТОВ- : ку - 3 роки. :

: учнів ДО ВСТJ'шу в музичні і культурно-ос.вітні : та музично-педагогічні 'училища і mідвищити

і

І

. . . . . . Прн ш~оЛ1 !'-ІЮТЬ IО-МIСЯЧНI ~бласНl курси по: ПlдготовЦІ кеРlвникі~ .ХУДОЖН~ОI с~модіяль~ості.: ~урси готують баян!сТ\в-хормеистеРIВ та kePIBHH-: КІВ духових оркеСТРІВ. :

виховатеЛlВ

Советов депутатов трудящнхся Кневской области,

ТЕЛЕФОНИ: редактора

працею, а також учні .віком від

: ква:т.llфшаЦl'? кеРll~НИЮВ ,колектиВl'В. худо!КHbOl ·саМ~ДlЯЛЬ~ОСТ1, м,Узични;с працlrВНИЮВ,

яному візьмуть участь

тисяч

,...,..,..,.~

мадяни, які займаються. IСУСПіЛЬНО-КОР.ИСIЮЮ і

труд~щих загальну музичну ОСВіТу б~з відри..

струє непорушну єдніс'ТЬ на­

Коммунистнческой

-,..~..,...,......,...~

оголошує набір учнів на 1973-1974 навчальний рі"

~------~~ НАША АДРЕСА:

...

,.~

БРОВАРСЬКА 8ЕЧ І Р НЯ ШКОПА ЗАГАПЬНОТ музичноІ ОС81ТИ

і

і учаQНИКіІв художньої само,­ діЯЛІ>НОС'ті, ще раз цродемон­

Чепур-

j

Шановні товариші! Просимо відвідати ярмарок.

чергове засІдання літературної

студії

Плата за навчання

гру­

близько .п'яти

! ~

,

на фортепіано. баяні. акордеоні

ко,л­

11Ворча

~

Адреса школи: м. Бровари, вул. Кірова, 28.

у .навколишніх

Окрема

~

..~~~*"...~..~~~••~...

І

Запрошуємо всіх, хто про-

ХУДОЖНЬОГО СЛОВА

«HOlle

на», 'в

27 ТРАВНЯ.

-

ТРАВНЯ.

27 ДО 25 ТРАВНЯ.

по '!!~~~~~~~МC~~~~~HHX І

ФеСТИІВаль

Колектив Київського теат­ ру опери та балету імені Т. Г. Шевченна 'покаже іна фестwваЛі црем'єру qдноаит­ !НОГО балету «Нармен-сюїта» ІВ обробці cr<омпозитора Ро­ діона 'Щедрі:на ;і іВ ,nоС'танов­ ці відомого нуБИJНСЬКОГО ба­ летмейстера Альберто Алон­ СО. Спектакль 'підго,тували майстри Великого те.атру СРСР Азарій 1 Олександр ПлісеЦЬrк,і. Партію І{армен

відка про стан здоров'я та дві фотокартки.

_t~. .~~~. .~~. .~. .~ . . . . . .~~~. .~. .~. .~~~. . . .~~*"*"

па виїде іДо, Жданова, на всесоюзну y~apHY будову СТМі «3600».

молоді ,і студеит1s, який від­ будеться lНинішнього літа в Берліні.

МУЗИЧНОІ школи

на

заводах,

госпах.

та домашньої адреси, а також

подаються копія свідоцтва про народження, до- ~

також

Виста'вці,

фестивалю

до

.".....,.,.,..~

(-

валю з любителями мистецтв

присвячується

група,

~

учааникtв фести­

відбуватимуться

Всеові'1\НЬОМУ

підготовча

ПРИйОМ ЗАЯВ ВІД ВСТУПНИКІВ ПРОВ ОДИТЬСЯ ДО

.!lнтерес.

Зустріч

ВИЛЛЄТЬСR У масове свято ,на

Х

ісиує

31 крб. до 40 крб. 2 крб. 41 крб. до 50 крб. 2 крб. 50 коп. від 51 крб. до 60 крб. 3 крб. вІд 61 крб. до 80 крб. 4 крб. вІд 81 крб. до 100 крб. 5 крб. вІд 101 крб. до 150 крб. 7 крб. ~ вІд 151 крб. до 200 крб. 9 крб. від 201 крб. до 250 крб. 12 крб. 50 коп. \ від 251 крб. до 350 крб. 15 крб. \ понад 350 крб. 20 крб. , , Плата за навчання на домбрі, бандурі та духо- І чання зві.%няються. Якщо в школі навчається \ ,ВИХ інструментах, скрипці, віолончелі: 1 крб. двоє дітей одних батьків, за другого учня пдата ~ \ 50 коп. незадежно від заробітної пдати батьків. вноситься у розмірі 50 процентів. " Батьки·інвадіди 1-11 групи від плати за навДирекція школи. , , . ..... ,..."....,.,.,.,..., ...... ..."............,........... ..,. ..,.. ..... ,..",...,. ,.,..,. .........,... . .,.. ,....,...,.

теат­

даВlНіХ

школі

кова.

*якої І *ної спеціальності *

подається на ім'я директор.а з зазначенням обра-

IРОідНИХ традицій, безперечно,

дипломаНТів ВceClВiТlHix фес­ тивал1s Імоладі й с·туденті·в, художнІх колективів «LHTep,кл.убу~. Ця зустріч, яка теж

*

вІд вІд

Отож молоді запрошують ГО'стей Києва до себе на авя­ ·то. НOtВИЙ радянсью{Й обряд

СЬfЮго.

*

музичної І повідні музичні дані. Музична підготов-

Загальна заробітна плата батьків

днів призначено реЄСТlраЦіЮ шлюбу випус~ника студії во,­ калісті,в «Укрконцерту» Ми­ ноли Мозго,вого і ІВИПУСКНИ­ ці ХО,реографіЧНого відділенІНЯ Віолетти ДруroвеЙко.

вистав, на ніЙ буде показа­ но також балети «Лебедине

і

г) по спеЦіальності: духові інструмен- 10-12 років.

ШКАЛА ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ В ДИТЯЧІй МУЗИЧНІй ШКОЛІ

справжнє Івесілля. Річ у тім, що на о,дин із фестивальних

гляда­

ч1s буде... сцена з водяною завісою, яку споруджують ІНа <щном:у з озер. }{;рім спе­ іЦифіЧIНИХ 'театралізованих

но,

'СКіВерах,

*

дитячої

ВСТ~ЛНІ ЕКЗАМЕНИ

хро­

ІВУЛИЦЯХ

ти

КОНСУЛІЛАЦІІ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ -

Ці,кавим допов'неНrНЯМ до програ.ми «Київської весни» бу~е... Івесілля. Так-так,

йтимуть

тут о,дразу на п'яти відкри­ тих майданчиках. Але справ­ жні.м

у

на

віолончель

Заява про прииом до ДИТЯЧОІ

марки.

господа;РСТВі

Концерти

При

,

піонері,в,

та

спеціальності:

~ приймаються діт!!. віком 6-7 р?ків...

,ральних і концертних залах організуються J\НИЖJ\ові яр­

би народів відбудеться на ВистаВіЦі пе·редового досвіду ІІІ

~

річі глядаЧlів з популярними а'ртистами кіно,. Буде lВіДНРИ­ то також 'виставки 'т,ворів о,б­ Іразотворчого мистецтва. В

Великий

ЧайНОВС17КОГО та інші.

по

.років;

ка до вступу в перший клас не обов'яз­

дorкументаЛl>НИХ

-

\

~

в) по спеціальності: баян, акордеон, домбра, бандура - 9-10 рокі,в;

~ школи приймаються діти, які мають від-

фіЛЬМіS Івиробництва студій :країни. Перед початком се­ ансів sідбуватимутьrcя зуст­

за­

де,ржавної

KOHcepsaTO.piї

б)

7--9

До першого класу

фестивалю приу,рочує­

нікально

ли 'палац IИlУЛЬТУРИ «Ук­ ,раїІна», КОЛОНrнийзал імені М. В. Лисенка, ЖОВ1\невий палац

~!

мисте­

науково-по,пулярних

ї,м буде

нращіконцертні

,палацу

;

До першого класу прwйм,аються діти такого ві.КУ:

~ а) по спеціальності: фортепіано,.скрип~ ка 7-8 р'окі,в;

ться показ 'кращих ~удожніх,

неть'СЯ уро'чистим теат,ралізо­ ваним парадом учасників по

Х·рещатИіКУ.

НА 1973-1974 НАВЧАльниіі РІК

~

ДержавІНИЙ заслужений ака­ демічний ансамбль ТМіЦЮ Української РСР, Заслуже­ ний акщце.міЧrНИЙ у:країнський нароД\Ний хо,р імені Г. Ве­ РЬОВКИ, Заслужена академіч­ на капела «Думка», вокаль­ ho-tiнструментаЛЬНі ансамблі «Піаня.ри» з Біло,русії, «Діе­ ЛО» - З Грузії, уи'раїrНські - «Червона !рута», «Мрію), «ЯіВір» іт. д.

коl'О огляду ,названо Київ. Наша столиця-один з най­ більших :культурних цент,рLв країни дуже багата на мистецькі традиції. Та й са­ ме ,Micro ю такій порі особ­ ливо .привабливе потопає в зелені lі IИlвітах ... «КИЇlвськ·а весна» розпоч­

;надано

~

~

самбль СРСР «Класичний балет», ІМОСКОВСНКИЙ намер­ ний оркестр, оркестр народ­ них інструментів і ансамбль танцю Білоруської РСР, танцювальний коле.ктив Тбі­

«Київська

сказав Борис Гри­

горович,

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

У ,концертах «Киї,вської iJесlНИ» візьмуть участь нра­ щі художні колективи Ра­ ДЯНСЬІЮГО Союзу, зокрема Державний іконцерт.ниЙ ан­

керІвннка УкраІн­

Фестиваль

майстрами

.."...""....,.....,....,;-.,.-##'!

~

цтва.

ка.

-

арти­

ВИМ і Е. Серкебаєвим, Г. От­ сом, Д. Г'натюком, Є. Мі'рош­ ниче.нко, Ю. ГУЛЯEJВИМ, ,на­ родними а1ртистами УРСР Ю. Тимошенком 'та Ю. Бе­ резuним, Д. ПеТРИlненко Й А. Со,вою, народним артис­ том Азе,рбайджанської РСР М. Ма!'омаєвим та багатьма

весна».

і

народна

льо артист В. Литвинов. Кияни та їх гості зустрі­ нуться під час фестивалю з народними артистами Ра­ дянського Со,юзу Л. Зикіною і С. Ріхтером, Б. Штоко,ло­

А тепер-от мІстом велико­ свята культурн братнІх народів Сl'СР стає Киів. З ~5 травня по 3 червня нн­ нішнього року тут ВІдбудеть­ ся перший ISсесоюзний фес­ тнваль мистецтв «КнІвська

директора

УКРАІНИ стка ОРСР В. Калиновська, Хозе народний артист УРСР В. Круглов, Ескамі­

го

дожнього

МИСТЕЦТВ

Івиконуватиме

інські маистрн сценн, естра­ дн, переможці конкурсІв ху­ дожньоl самодіяльності.

нерального

ФЕСТИВАЛЬ

"..". ......~.."..I-..,...,...,....."..,.....#."..~~..."......,...~,.-I-I'.,.....,...#..,. •

кочегари,

вантаНІНИКИ,

еnектро,

монтери.

Звертатися на адресу: м. Бровари, ВУд. С. Разіна, 7.

Адміністраціll .

#80 1973  
#80 1973  
Advertisement