Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

РІК ВИДАННЯ 32-А

€ДНАІПЕСЯ!

"" 80 (3232) ЧЕТВЕР

8 ЛИПНЯ р.

1971 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАІЮННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ТА РАйОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

СІПО3БИР АППЮ­ ВИСОКІ ТЕМПИ Тривада дощова погода ~аважає

Цін,а

киrВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Просапві доглянуті

'сіно;ііираНIІЮ. І все ж в

ПРIІIМХЛИіВОЮ була цьа,гарічна

просихан'ІІЮ ГРУНТУ. Та чи не на,йбідьше чекаЮТІ, ІВ ці дні сприятливої 'Погоди косарі. СіНОlзбирання завжди було хоро­

весна, та й до са,мої середини літа погода стаїть нестійка ~ривала спека З:l1інюєтьсязз­

площа 'Ра~ді.лена

ТЯlжними дощами. Нелегка в та,ких умовах .праводити ООРOlб1таl' ПОС;lвіIВ. А їх у !Нас чима­

шою пеРI~ДЖНИВНОЮ репе'Гищією. Цьо,го року воно ма,ііже ~CIi­ га'є1'МЯ із ;}биранням Х:Іі;бів.

потреби доводити,

ЯІ, важливо

crJи!:ористати

Iif)ЖНУ пог(}жу годину для сіНОlщсіlI'НЯ. Всі РІІ!Д!ГОСПИ і птахо­ фабрики ВІШЮЧИЛИСЯ в ЦЮ р,оботу. П,роте часті дощі не тіль­ ки стримують роого'ртання його, а в ,повному PO:JYiМiHHi сло­

ленька площа

--

праеaJI1ні Н:УЛЬ­

ту,ри заJЙмають 270 гектарів, у тому числі 110 ГЕштаlрі,в гора­ ДИНИ.

О,дна'к мехаlні,зата,ри в іДД:Лil.а ,

ва не дають можливості включити всі механізми в роботу. Сільсм\Им труд'і'в'ника,м належ,ить зібрати трruви з IIIлощі по­ над 14 ТИСЯЧ гектар,ів. 3ібрано поки щО близько ше,сти тисяч. Як бачи!мо, поперед'у велике напруження. У'спіх цілком зале­ жатиме віід ор'га'ні.зацїї прщі, чітко продуманого плану і ви­

СОКОІПРОДУ'КТИВНОЇ работи всіх меха,ні:заторів, заіЙНЯТИХ

за!го­

тівдею кормів.

Добре, наЛРИ1клад, орган,і,зув,али ,сі'ноз(}ирання ке'рівники Ка­ .1ИТЛНСЬКОЇ rrrаХ'О'фаібрики (директор т. 3агуменннй В. Г., 'секре­ тар парторганізації т. Та,влуИ В. С.). Вони поставили завдання пер(;д трудівника,ми до початку жнив повністю закі'нчити сіно­ ~бира,ння. Характе'рно, що тут зru:щалегідь чітко проду!мали р(}бочий план, вИІ3начили моральні і матеріальні етимули, за­

ра6і:ТIШКИ аів,а,чі в,нИlцькаї брига­ ДИ, переборюючи труднощі, 'ве­ ДУТЬ НaJполеГЛlrв,у бараТl>бу за ВИСОКИЙ урожам в,сіх нультур. 3 са,мої весни і да, цього ча'су м,и не даємо пащади 6УР\іIJна,м, ВНИJщу.єма їх ріlЗНИJМИ заообaJМИ.

СтаlРЮJlНО доглянуТі і чисті па­ сіви QlГj,pЮВ на 'плащі 23 гекта­ р:,в, помідорів 20, КОРМОВІІХ бу:рлків 35 reKTClipiB. Хоро­ ШИЙ

,в,иглщц

да'l)IСТВ нашої о,бдаlсті трудіВІНИКИ БогданіВ1СЬ'КОЇ rrrа'хофа1брики ,запровадили метод ПРИМУІсової ІвеНТИЛЯJЦі,ї на Іпро~ушуванні

ка.ртопля,

на

Оперативне ~шеденнН про середній надій молока на корову в господарствах ,раАону за 6 липня 1971 року.

сіна. ДЛjJ цієї ,мети во'ни ви'готовили решіт'Частий дерев'яний

30

метрів і П()Jставили дО НЬ,ОТО

\идько, який за ,lень скошує до 14 reKT1LJ)iB трав при нор'мі 11. Ио,го баТЬ1КО Іван Фед,орович працює скиртоправом. Трак­ тористи Михайло ХИіIЬКО, Леонід Бобко, Іван Романенко

стя­

гують сіно, а Віктор Бобко п(}дає СТОГОЮІадом ,в екирти ..Більш ніж на подовині наявнихсіножатеи трави вже скошеНІ. По

500-700

природних і сіяних трав

'вже С'коше'но

в

ра'Д,го~пах «Г(}голів'ськии», «3а.плавниЙ», «30РЯ» та інших. А.'1е в ці.10МУ ПО РІІ!ЙО'НУ те,МlПИ сіНОі3ібирання не.задовілыі •. Станщ{ на 5 .1ип'ня ПИJше по 200-260 гектарів трав зібрано в радгоспа'х «3апдавний», «КржилівсЬ'кий», «Великодиме'р­ СЬКИЙ», «ЖердіIВСЬКИИ», і,м. Щорса. Таке становище по,винно внк.1икати серЙОI3lI'У тривогу в керівникі'в господарств, пар­

т'їйних о.рганїlЗаІЦіЙ, спеціа.'lі,стів. Адже заго'тrвля сінажу про­ водила,сь зна;чно активніше, хоч ця ро,бота була для наших

віДРЯДНі,СТlО,

вся

на НУ1ЗhміВlна Бараник. ЄВсЦОН:fI

.рільнИlЧИХ б,рИ1Га,д, ,діЛЯнни внд:-

р.обіТНу .ваю! систематична в,ико­

,ри, сщщіалі,ста.м. Са,ме тому па-

;цеНl';IВ,.

жаЙ.

ДаlВlгадь'Но, ГРИlгорій МИКИТОВІР!

міЖ членам<у

лені нав,іть прац1вникам нанта-

Грп,горіRlна Нартенка. Но:рми ви­ нують не менш

ЯІ' на

Серед

115

ара­

механі,за!!'о:р і В

,сі;ви їхв,ча:сна прополоті й пра- ,на,й,нращих результаТів V раБОТі рваНі, обіцяють ВИСQЮііЙ уро- доБИJваються Минала ПаlвлаRИЧ ВеЛИІіа

у,в,а,га

:при:ділена

і

Мичап(

та

Іван

тИ'мофиtОRНЧ

ІЮРМОВИМ нуль~у,рам. 150 гентарі,в НУ,wу,рудзи .на СИЛОС пер-

давlга,дыо •. ДОГЛДД посіві,в

ший РCliз були О:QроолеНі

ооновнаму З3lвершена,

тарними

за'раlЗ

тра'н-

нультив,а,та:ра,ми,

пос.:,в,и її

а

прополюються

:вручну. Їх ПіДЖИ'В'ЛЮЮТЬ а,міач-

наю водаю центнера

3

на

На догляді

РОізраху:нну

гентаlJ.

праеаlПIНИХ

lП.еребу,нають

Тепе:р

в

на віДДіЛНу

ха,рашомуста.н:.

починається

збирання

н,рашаю. Вже вибираємо. агі.рни,

1,5 :поміда:ри, НОПCIJємо РClJн,нЮ

при-

господарств

РАдГОСПИ:

~< Пло,ск.h!IСІJК,ИЇ!»

13,7 12,3 10;8 9,1 9,0 9,0 8,9

':,МelН'Ї Юро,ва i,M€'HЇ ЩОіР,С а «Р'YlсаlніIВІСЬКИ,й» «З аIВ{}jJ)ИІIJ;fjJ{ИЙ» «Лі'11к,:,~сь.IШЙ»

,«,ЗоР'Я» «БоБРИlЦЬКИІЙ» «кJ)а,сил'~вс'ыиІй» '«3З1плаIВІНиli»

-о ,І

-0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,1 -0,6

8.6 8,,5

8,2

«Т,р€iБУ'Х,:IОО~И'Й» «ГК)ГОЛ,:ІВЮ~ИЙ» «Жемі,ОСIJКlИIЙ»

«ВМ'ИІКОДИІМ€'РСЬК;И,Й»

-02 -0:2

8,0 7,0 6,8 5,9

-0,7 +0,1

в

осі ВаНІ!

нар­

ТОПЛЮ і в,j,Д1пра:[3іляєма .в ма,га'зи-

нлад в ,рабаТі па;НaJЗУ'В,а,ли і па-

ни Ниєва.

наlЗУЮТЬ члени ріm,ниlЧОЇ брига­ ДИ ШJlНlнова Марія Ман­ еимівна Нарпенно, рабітнИ'ці Маірі,я 'ЕРОХИlМіlвна За,Хa.j:>чеНIRО, Мотря Миниті'вна Мехед, Тет я-

старший віддідка ськиА».

В.

ЛИСЕНКО,

агроном

третього

радгоспу

«Літків-

с. Р,О'ЖШі.

~

!! Ж~~~~ОС"і~~:'~~~~~~~'~~~:""! ~

kкряться вогники бистрини. Після закінчення школи

Петро

\

з перших .кроків свого робітничого шляху зарекомендував себе

• , \

Ткаченко залиши,вся в рідному радгоспі. Працював

~

їздовим.

працелюбом.

! ~

\

~

j

Згодом П. Ткаченка став приваблювати тракторний парк, все частіше він був його Ігостем. Про бажання Петра стати ме-

ханізатором довідався

механік тракторного

стану

ра,}l.ГОСпу

~.

~ \

«Зоря» села Кулажинці Анатолій Козюба і за'пропонував юна-

кові .поїхати вчитися. Петро з радістю погодився. Пройшов час. І ось комсомолець за K~PМOM трактора - навчається в ПереЯСJJав-Хмельницькій школі механізаторів. Зараз він на ,практиці у рідному селі. Працює на тракторі ДТ-20. Непоказний на вигляд трактор в руках молодого механізатора старанно трудиться на полях: він коткував буряки, бороиував капусту, виконує багато інших робіт. Бригадир тракторної бригади М. Шинкаренко запевняє, що із П. Ткаченка буде хороший механізатор широкого профілю. Хай робітнича гордість допоможе молодому комсомольцеві побудувати тверду життєву дорогу, щоб можна по ній іти тільки вперед, не спотикаючись, бути гідним громадянином Вітчизни.

Г. ВЕГЕРА, робкор.

. --,...,.....".,,..,.,.~.......,,..~...,....,.....,,.,.....,,,....,..,...,.~

~

\ \ , ~

\ \ ,~

~ ~ ~ ~

..., \

НТ АХОФAlБРИКИ: C€,мИlПОIlLк.:IІЮIJКа 10,2 ,каJ1'итя,НIс.liка 10,'\

,8,3

,Бог.да,ИЇlвськ,а

ПУJC:ІВІСЬКИІЙ ПJ1е1мmахо-

ГОClпщарств зовсім новою.

В Директивах ХХІУ з'ївд)' КПРС по

п'ятwpіЧJIОМУ пла'н,у

I)(}ЗВИ'ГКУ народного господарства СРСР на

1971-1975 роки

п{)ставлено :завдання :забезпечити дальший р,озвиток тваринни­

І(тва на оС'нові здїй'снення в КОЖНОМУ господарств'і і"фективних заході'в по зміцненню кормової бази. ГРI}МЦСI,КО'ГО тваринництва, за.lежатиме виконання

IР€lПР,QД'У1КТОР Плем:заво,д «РУ'ДНІЯ»

. плаНІВ І

соціаліlСТИЧНИХ 31}t)()в'яза,нь по ВИР'!ібництву і про'дажу молnка та м'яса дрржаві. Т(І'МУ й не,,,аР. ііі .1ЬП! відпо!відального сьо­ годні 31Щlання, ніж уепішне ПjЮВI',lення еіноз()ирання та :іагn­ ранНІ,nГn силrrrу.

~~.-~~~~

-0,1 -0,2

7,7 7,7

111І ІІІ 111II11II1II11II1II111II11111Il1111l111l1l1111t11ll1ll

системи

3РOlзумідо, що від то,го, скільки ми :Мlготовимо корМІВ ~л~

тівля

Назви

ТelIТло'гене­

ратор, ЯlШМ на'l'нітають тепле чи пр,охолодне повітря. Подбали кер,івники ГОСПО1дарства і про ОР1гані1зацію праці. На сіНОGбиранні добре працює тракторист Федір І,ва,нови.ч

дИ'відуальною

0----------------- ~

~eHe в скирти.

Не чекаючи літньої с'пеки, за прикла:ДОІМ і1Іе,редо'вих гоепо­

має

ВСЇ<Х 85 гект,араlХ к,у.:щі її підгор­ нуті. Виращування кормавих буряні,в У ,нас ПРОВОДИІТЬСЯ за ін-

пров,адили дійо~есоціалістичне змагання і ВИіСнітлення ЙОГО. Все разом сприяло тому, що на:віть в негоду тут уже .зіlбра­ ні трави на площі понад 500 гектарів. Пр,(jiсушене сіно скла­

каркаІС довжин,ою

IIСОП.

Трудовий

![]І},го,жі дні .1іТНЄСОllце, легкий вітерець сприяють ШВИдКОМУ

Тож немає

2

ВОДА ЙДЕ НА ПОЛЯ Оператори включиди потужні насnсні станції Суво'ровської :зро­ шувальної си'сте,ми. Ду'найська во­

;\а пішла на по'дя колгоспіІІ «По­ "(Іда»

та імені Суворова О;\еської

об.1а!сті, де зрошуватиметься

1700

,гекта1рїIВ по'су:шливих земель.

Завод

Цими ДНЯМИ по закритих трубо­ РУilЩ:Й проводах ЛИіско~ськоі зрошуваль­ ної

системи

живлющу

нологу

еалliзoбетон,н,Юt конет­

ВіНIНИЦІ>НОГО

«ОБЛМ'!Ж­

,НОЛlЮСIООУДУ» на.рощує темпи :па 'ВИІЩУ'СНУ пра,ду.нЦі,ї для

налго~п-

одержали поля спеціалізова:ноrо НИХ 'l'ва,РИННИIЦЬКИХ' комплексів. РIІСОlсіючО['о радгоепу «Прикор\цон­ Незабаром його ПOlТУlЖність даник» КїлJiIЙ1СЬКО'ГО раlЙону. ДОСТРОКО'ВО внещено Jj дію та­ ;кож тисячогектарн!fЙ 'масив Та­

сооне

1.6

тисяч куіБОМе'Щ)lіВ з6ір­

ногоза,л'l,зооетону на ріН. На фато:

Іготова

ві,д'ПравлЛЄТЬСЯ в ласті.

прадунц:я

.калгаспи об­

Фото Ю. На:пита.

радгоспи вже за:гото,вили близько РАНІШЕ СТРОНУ (фОТОХРQНі,на РАТАУ). 900 ТИСЯЧ тонн сіна, 112 тисяч На Ериворі.зько,му >коксохіміч­ тонн вітамі,нного трав'яного бо­ ІЮМУ заВОІ)І;і іме'ні д. С. Коротчен­ рошна, пО'над~ва мільйони тонн ка на мі:сяць рllніше строку завер­ с~нажу зна'Ч'но більше, ніж на та.рбунаР1сЬ'коІ 'систе,ми, яка вже шено клад:ку де'сятої коксової ба­ І(ей ча!: торік. :JРОШУЄ 27 тисячгектаріlВ ПОlсі­ Відбулись урочисті збори, при­ Ростов-на-Дону. (ТАРС). Урочи­ вів пше'ниці, .КУ~УРУ'і~зи, о,вочів, сто відзначили ростовчани ,вручен­ свячені врученню ордена. З промо­ 'гареї. Агре'гат, :ц:tТНИ;Й вщюбля­ нино,градних на'саджень. ЦВІТЕ ГРЕЧ НА ня рідному місту ордена Леніна. вою на' них ,виступив секретар ТІ! щороку .830 тисяч тонн палиКомІтету КПРС Найвищої нагороди Батьківщини Центрального ДОБРИВА -- ПОНАД ПЛАН ва для домен, поставлено на ро:зі­ На 300 тисячах гектарів в рес­ індустріальний Ростов УАосtоєниі! К. Ф. Катушев. ВІд імені ЦК пар­ грів. У кожніlИ З 78 пе'чей батареї пу'БJLіrці вирощується гречка. Не­ ,Восьмий у ниніIШНЬ~МУ році ве­ за великі успіхи, досягнутІ трудя­ тії, Президії Верховної Ради ~алахн'ули га'З0ві пальники. :по·вторно кра'сиві ціr.ї літньої по­ ЛИКОІва,говИіЙ ешелон мінеральних щими міста в господарському і СРСР, Радянськor~ уряду він щи­

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ОРДВН n8Ніиа~іНдустРіаnЬНоМу Ростову

,tЛЯ ПОТРЕБ ТВАРИННИЦТВА

понад план, ри гречан.ї поля. Рослини одягли- Ідобрив, вирооле,них ся в біле .вбрання. Сільські труд]в- вийшов з Іворіт Дніпродзержинсь­

У рее'пу~)ліці в розпалі ~иран- ники вивезли до квітучих планта­ кого Хlімї'чно:го ~оМібї'нату. Вся ,про­

ня КОРМОІвих культур. Кол'г()ІСПИ і цій бджіл.

ДУІЩіl!l

-

пі'АВ~НОЇ якоо.ті.

культурному

будівництві,

у

вико­

нанні заВ)t.аи!ї fI'lІ'rИpfчоого ПJJа.иу ПО розвитку ПРОМИСЯОJlОГО вироб­ НlІцтва і особливо галузей маши­ нобудування.

ро поідоровив робітиикlв, Інженер­ но-технічних працtаників, усІх тру­

дівників

міста з високою

нагоро­

дою БатькіещlUllt·і ~ик,lпив ор­

ден до праfJ&P8 ИkТ8 Роєтова.


НЯ

Партійна група • 1 виробництво У р:шеннях ХХ,ІУ з'Узду НlІ1РС, ХХІУ

лено з·авдаНlНЯ: баротись

за

.ро ЄЛИ1сейо'в-ич, слюсар Сушко Ва,силь Іла,ріонСУІ3ИЧ та: інш:. ЧлеНlИіпартгру~и, по-

за пол;:пшення

даючи о,сOlБИСТИlЙ пр!;'хла,д, щоденно пе·

ро,боти первинних па'ртійних орга,Ні'ЗClJЦЇlЙ, ,ПЇJднесеНlНЯ їх бойовитості і орга,ні,зуючої

ревиконують доведеНі НО'іРМИ і бережли· .во ста'ВЛЯТI>СЯ до техніхи. Тов. Будко

ролі в мОІбіЛі'зації ТРУДЯЩИХ на виконан-

1 цехових парТіЙНИХ органіі3ащій,

ПaJР'Т'

м;,сце

ві,ДВОідИТЬСЯ

ж~ко,м і фі·

До Ії

схла,ду

RХОДИТЬ п'ять кому,н;сті,в. Всі вони меха·

н;'затори. Особливо з,аслу,ГОВ.у.ють Вlдізна·

.

ро.БОТl

_

Па,ртій'ні гру:пи

Є ЖИВНІМ

щт,~а~крема, хотіло,ся б в,ї,дізнаlЧИТИ ~ращу

бри:гад.

легшою С'тала праця

· рО'боту партійних I1РУIП. ра.д;го~пів і,м. Н1-

робіТНИЩЬ овочевих

ЧлеіНИ паРТ,І1Р'." ПИl РClJЗОМ

.У'

Остан-

,нім часом вони ct~'І1И1В;~УIВ~И св~ю діяль-

З усіма т,ру-

ді'ВНИlнами неМaJЛО

енергії і дос.в.:.ду до-

ІН:Й !у:~й о,во'ч і,в

на в;дділку по 150

н,лаідають для того, щоб виростити серед·

ні'сть і в ра\ДГОСIПl «,гогошвсыии>>.. Па.рт, 2,

гру:па l'Іранторної бри,г3JДИ 'віДд/lЛка ,N'Q

центнеРІВ з ге!('тара . Для Ц.bOГ~ вони дО·

де паіРТГРУ:ПОРroм Т:РclJКТОРИСТ Будко І!ригор'й Миіюла'йович, налічує 6 комуні·с,

ІПЛОДИ наіПруженої іП'ра,ці.

ми орга.н;'затО'ра:vш і ВИJювателями ма,с. У Постанов; Пленуму ЦИ НП Уltра,ї,ни, яхий н('що~авно обгов-О'ри;в ПWГctн.ня «Про

фаібрИlКClJX нашого району, ,зонре· ма в ПУХ:lвці, були ,ВИlпа,дхи по­ жежі на ,комбаЙlнах. І лише ТО'­

,нулі

рі,в,нищтва :пе,рвинними па,ртіlЙНИ'МИ орга·

IГаІСі,ння,

н:,защія:vІИ та п : ~.несенню їх ролі у ви,но, " ХХІV з"I',зду наН'НlI р.:ше.нь ' . ИП"С ' Г' І' ХХІУ ,оо И оо Уvра'I',ни>, П'I'д"ресл<>uо З'1'3ДУ

о':wлаРТlІ

'н'

У,

,

',,'

'за!ноду

БУДі,вель­

ВИ1роб:,в :заlва,нrrажене

ВИ ·

гО'товленими 'ІЮНlСТ'рУ1НЦ:ЯМИ. ТУ'Т їх сотні НalймеНУіваіНЬ:

тя'жни

,Що ж необхі,дно знати дЛЯ ІТОГО, аби не дощу:сти,ти пожеж

діляти

цеховим партlИНИlМ ОРІ1аН1ЗaJ~~ • і па:ртійниіМ грушам, ПРОЯlв.ляти ПОСТІ'ИНУ

ТУ:ріботу про зм:, Цlнення склаІДУ ceK,~eTa -

'ПііД час ДOl3ірLва'НIНЯ і ,косОіВИI!lI. хл.:.БLн? Перш за ,осе, нерї,ВНИ-,

орга.ні'зат о р с ы-Qїї і виховної .р.ОІбо:ти.

іІшмрадгоопів

рі,в та озброєння їх

,кращим.

ДООК'дОМ

Ih-еобхLдно

Ю. БІЛИК,

.

КП Ук

v

ІНструктор раикому

ї

Бонда,ре.НlК3

з'Яlвляються

все

нов·\ й нові

креслення.

Це

з аМОВЛtlння :1В'я'зку. . У

29

М:,ністерс т ·в а ватая~ка

монта:ЯNШН\В.

Но,жногО'

ранку

бригадир

перег лядає

завдання, О"де.ржа,Ні на :почат­

ну

м,іБЩЯ,

вносить

вl~ПOlвLд­

ні пошра:!JIКИ, .вшз,на,ча.є,

СЬОіГо.дні ГОЛOlв:нев Clп.РClJва .в то,му,

що

:ЗaJмо:влень

не

за,ІЮД

В ')\ОЖН.Q1му ку

що на

роБОТі, сталих одержує.

окреМОІМУ

.мО'нта~нихClJМ

випад­

доводиrrься

самост:йно

'М3Jйстр ув ати

ycta-гнуваlНіНЯ

та

для

і НСТРУімент

ВИlГОТОВс'l ення

'тних за'мов.лень. ){, рИ€ться

HeCTaHiд,ClJp·

У ЦЬО,МУ й

ТРYlдність

роботи.

Для ВИlготовлеНlНЯ оснастки нііДІБОДWГЬСЯ мl,ні:мaJЛЬН и. й ст,рок. Робітникам ДОВОДИ,ТЬСЯ проявляти немало н,мlтли:во­ сті для С'!1ворення ДО'ПОІМіж­ них ПРИСТРОЇ:В. І це майоне що,денно.

іВит,ри.мати ,робоче тажен.ня в 6ри['адl,

на,ва,н­ Оідна,н,

нелеnJЮ. НРі'МВСЬО'ГО іНШОГО, п~трібно бути л.рацелюБНИIМ. Но.жн.ИІЙ день маєш сп,раву з

металом. А Івін любить ,ВlНlнос­ ЛНІВНХ,

,в.И'МaJГClJЄ

зна.Ч!ного

дос­

в ' ду. Ось чому ,}(ожному З МСJlН"Т.аЖIНИlніIВ Іпотрібно 3іна7И­

ся наСУ1міЖlНИХ професіЯХ­ зв·арн.ика, рі'заЛЬНіИlка, тон,3!ря.

Важливезна'чення врOlбо· ті

ву.

має

'з,дружен:сть

об:Й'ти'сь. Опочатку до новач­ на Вален.ТИіна Ш~стя робіт· НИ'КИ

поставилИlСЬ

,рогою. жості лось

Ду;мали, в

-

з

пересто·

,ві,д

байду­

хлопця не все ЛCliди­ то деталь з1рветься

з РУН, то бран пІде. Та 'коли збaJГ,НУЛИ, що но.ва~чон ста;ра­ ється на,вчитИlСЬ працюв.ати .па·СIПРaJВ,ЖНЬОМУ, всі пorчали

допома:Г<:IJТИ,. з :ним

Ножний ділився

досвідо,м,

да:вав

пора·

ди.

3,ва.рнин Дмитро БіЛОідід радив: «Опочarrщу 'Р()Ізмі'рнуй, що ДУ1М3JЄШ робити і я,к бу-

о

2

стор.

О

НаІнрес·

хл:ба і

корМів

від

пожеж,

за·

тверджені 'винонномом райради ,депутаті,в трудящих 10 tра,вня року,

'Масиви хл ібі,в біля лісів, до­ р і :г, т,орфОIВИIЩ необхіДIНЮ проко· сити і оБО'рати, а ТИМ'ЧClJсові па­

rpО'ЗПОВlідав, зда,ва,лось, зо,вlCloМ

ра,нні врожаю, слLд провести па·

і,стини:

ОПИlСУЄ

.'ІЬ'С)lві дороги за'крнти. бітни,нами, заЙlН!ЯТИ,МИ Комсомолка Людмила В'яткіна швидко і доско­ на;,о опанувала профе­ сію в'язальниці. Тепер вона - К,раща робітни­ ця фабрики верхнього дитячого трикотажу. При внсокій якості роботи виконує щодня змінне завдання на 120-130 процентів. Та ,крім вироб­ ництва, дівчина бере ак­

«ТРИ:МЗієш в

-

заЙви.х .ру.

-

П!ВдУ'ГУ

молотО'}(

вдаряє Ів одну точку. Та й у цьому потрІБНі НaJНИЧ){1И».

Багаrrо що значить

жи­

-

ти і працюва7И в та,кому ко· леКТИIВ' і, ян бригада, СЛЮСiJ­

Ті,

Бондаренка.

хто люібwrь роом у , пра­

цюють да:вlНО, Ледаірі самі ,РОІЗ,ра,хOlВУ,ються. П:втора де· сят,ка ,років В;Дда!В' БРl!га'Д1!Р коле:кти,ву. 3а цей час на за· вод прийшло k'VIО'лоде по.но­

тивну

гуртках

.про

TClJH

кол.ектив

і про

в

у

комсо­

житті,

в

ху ДОЖНhОЇ само­

діяльності.

На фото: Л. В'ЯТК\­ НА за в'язальним вер-

ВОЛОідимир Ма"гнійOlВИЧ дбає ян

участь

мольському

л і IННЯ.

статом.

цілому ~

Фото

нож,ного ЙОГО чле­

Л.

КОЗО,І;;І.

нолекти!В,у,

ГОРДИТЬСЯ

по

уча,сть

ч.а,с, бу,де

V ,вирІшенНі В· уцра,влін,

т.ворчим

можли­

'ООіС'Тя,м ,lЮЖНоІі людини. У свою чергу, це апонy;J{'ClJЄ ро­ бітн:ИіКЬВ, уоеі,х працелюб!,в по· діловому ,вlДнлии,атН1СЬ на ,в,ажли.ві рішення ХХІУ з'їзду

~ПРС і ХХІУ з'ї:~у НП Ук­ р,JJ'1НИ, aJМ'ИJRНО дбати про ви­ Іконання наIМ1:Ч€JНИіХ ПЛ3інl,в.

БФИlг.а;да

В.

М.

БОНД3ірен,

Н3і ;:з дня в день 'перевино· нує ви;рOlБН'ИJЧі .плани . .все, що тут ВИІГОТОВЛЯІЄТЬСЯ фQРМИ дл.я конст,ру,!{1фЙ, траверзи, кронштейни, сотні і.}J[lШХ за­

лише відмінНіОЇ 3 20500 карбоваНіЦіlВ,

,МОІвлень,

Яlкості.

заlпланованих ЛОО ,вироБІтку .на

.мІ,сяць,

на,

ЦІ>ОООНЮ

25 20400.

реДУIМОВ ну

Одн1єю з пе·

у боротЬІ6і. за висо­

якість

т'ворче

чеРВІНЯ оо,ра·

І

к:лькkть

ста,в,лення

-

є

колектИіВУ

' до Піраці.

П. ЖАЖКОВСЬКИR.

звуковими

снг·

допу,стити

по·

ннється

танах,

,нур ити

'на

МОЛОТЖЛhНИХ

Х.1:lбних М<JiCи:ваос

і

нав; ть

побли'зу .них. Н; в ЯКО:vlУ раізі в ,пер;од 'збиралыоіїї спалюв,ати 'стерню,

,хам,панії

н('

не розвО'дити

IВОГНИіЩ біля ХЛЇlбнИlХ ма'сивів, тоні,в, лісі,в та польових ста,н'ів, особливо блИ'зько стояно.х трах· тО'р і ,в і ном:бай,н;,в. .вс і номбай,ни, траl){ТОРИ, авто­ М3JШИIНИ мають бути забезпечен і ,на,д.:lЙни,ми

іClнрога,сни,хами

і

l:lервИ'НіНИ:МИ за,собами пО'.жежога· сіння:

ноnнега'сника,:vIИ,

водою,

мітлаlМ,И

т.КClJНИlНОЮ. С'юя,ину

ло,пата­

та, проти,пО'·

3аlпраlВНУ та

ре.монт

міClЦЯХ.

Не допу,снати

за·

'По,яснити той факт, що ааводо­ БУіді,вlНИlЙ комбінат .за 5 Мі,сяців НИінішнього рокузда,в 490 тонн

.сТУ,БаТИlCЬ 'С,\,рникаIМИ чи фанела· !ми СУ,ВОРО Зalбороняється. ПоблИlЗУ lIЛ()lЩ! зБИРaJННЯ тре· ба ма'ти наlпоготові транторні IПЛУ,ги для 060рюваtННЯ поля на ,юЩ3jдон пожеmі. При {ЖИIР:ТУ:ВаIН­

мета,лО'лому, а в чеРВІНі недода,в

ні сіна, соломи снирти слід роз­

до плану першого ;пі:нр:ччя 6 тонн. І це в той час, нали на те­ ,риторі,ї номбі,нату є в наявності 60 тонн брухту.

міщати на B'lAcTaHi не ближче 150 метр. і,в від будівель та ПРО" ,їж,джих шлях.ів. В:дстань м іm 'Clниртам,и має бути не менше 1.50 метрів" кожну скирту необ­

ЦІННА СИРОВИНА

ні держа,вою. Рад.я.нськ.авла-. да саме й ДО!10МШ'ClJЄ ШИРОНО ,p0j3н.рИl'I'ИIСЬ

і

Щоб не

л: елентрwчнИІХ ліхтарі,в. Нори·

І. Лен:і,н. ВелиюllЙ мисли­

брarrи

зlби·

,праіВнУ Воно'! і , а, Я){1ЩО проводити ЇЇ, то тіл~ни при я(жра'вому світ-

Життєвим шлях В. БоНіда­

Іважливих JШТClJНЬ

н'а

жежі хліба, категорично 33ібор·О'·

сиві;в

[Іра,ву

рен'}(,а несе в собі ДaJВIНi МРИ про ті часи, про тй гооорив

В.

3 ус:ма

но:vюбаЙініlВ і тра.нторl,в ПРО,во,ди­ ти у BliJ1д<liJle.HIfX ві,д хлі,бних ма·

за,вод.

тель вірив., що настане ,коли рядовий рOlбіТНИІ}(

н,а.1а::vIН.

жежною

Ці:внИlК!.в ЗВ"Яlз'ну. УапіхClJМИ його .пращі., як і 3Іу.силлям

,B'CbOll'O

.пожеЖОГ3ісіиня

;П<liJlЬНИlМ,

члеНі обкому профап:.лки n.ра­

.

жешно · техніч.ни-Й. міН:ііМУМ. 'Гони треба ОІБОВ"JI03ІКО'ВО обо­ рати та забе;mечити засаба.:v!И

:wи,

на. Та й Яlк же і.накше, адже ,в'ін децутат міської РаДИ,

коленти­

На МОІНlТaJжі бе,з цього ;не

.вИКОНіЗJТИ

ІмеХClJНlі,за, ТО',ра,ми, шоферruми і ра­

рі, в,монтаж.НИI}(!,В

РОI3lпор,ядженні·

'всі

~рубих

ра 1Пf.

та птахофаБРи,к

лені '3ахо,ди ,ПО охо.ронІ

цього

Х!і,в не 'повинно БУ'ТИ. Держах

,

знали

деш роБИlТИ. У,яви, нка пови;н· н.а бути деталь, щоб її розу· мі,ли РУКИ». Григорій Проца}(

,руках МОЛOl'I'С)}(

'раlді()lЩОГЛ і т. ін. Та

ра!зо:\! :1 ЦИІМ ,на робочому стО'лі бритаlди;ра слюсарів· мо,нтажннх'в Володим и Р а

меха.н~зarrо.ри

,ВаІНlі.

'' ' " ' ,

що ПClJРТХQ,МИІ повинні. ,?ільше у:ва~и .п:~~

статньо внесли орга.ні'ЧНИХ І М.·нера,льних дolБРИlВ. Тепер :проводять ОПУШj"ван·

прості,

металеві форми для .колон, Т.Р3Jверзи, нронштейни, .на·

а

~BOЇ обов' ЯlЗiНИ по БОірооьБі з ,вог­ HЄ1JVI, хліібні МaJСИlВИ були ВРЯТО­

кожниИ ДЕНЬ - ТВОРЧИЙ Подві.р' Я

В ми·

роки в радгоопClJX та птахо·

'му, ЩО вони були ,забезпечеНі перв,ИlНlНИlМИ за'СOlбами. пожежО'­

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

НИХ

хлі­

Од.нан є тані люди, які пра· НВ~lНЮТЬ недібаЛі'СТh ДО' Н3іродн()· ,го добра. 3 їх вини ча'сто гинуть

IприхлаIДО:\!

аа,Від3JННЯ па ~<JJ~lhШОМУ ПОЛ2шшенню хе·

Тому й овочі чисті, Н абагатО' аа,,·m,ди рroпушен.і 'м:жряддя. ~.,

ноже,н НОЛОСО'Н,}(ожен ГРЮ1

бав п е ріод йогО' зои'рання, с , \Ю.10ТУ й зlберlгання.

творчої антнвності .КОМ у!Ні'СТ ів. Вонн. за,І3'

кі,в та КaJПУСТИ. ВОНІ! щод€'нно ВИК()ІНУЮТЬ норми на, 115-120 прощент;в при вИісО'Itі й я'кості робіТ.

п Т а,JCофаібр ИlК и. Хл;бор06и, УС~В;ДОМЛЮЮЧ!І свій (~бов' я;зох перед Ікраії,НОЮ, роб· лять в,се МОЖЛИ.ве, щоб зберегти

;\епутаТfI РусаН'IВСІ>]{()Ї сільської Ра-

ж,ди йдуть ПОlпереду, ви,сту;паJЮТЬ БОЙОВИ·

ЛaJЙО'IВИ:Ч і Чемерис Нщція Іва,ні в.н а , я')(; IпраіЦЮЮТЬ на міЖРЯДНОІмуопушуваННі і обробі'ІШУОlвоч.ів, з(жреlМаlпомі,ДОР;В, с:гір'

,ваіГИ, інровна оправа кожного робітнина, радгос,пу 'ІІІ

трудящих і

чення ному.ністи Шульга Ва'силь Єрмо-

.БільШі,СТЬ і:з них ПРOlВодитьвел.и.ку ор· l'а:Н ;іЗ,а,~О', рсьuу ; ма, сово-<пол.ітичну . роБОТУ . " ". на ВСІ' х .діЛЯНlнах радгоCJП:НОГО 'Ви.рOlбни-

«РУ'саіНіlВСЬКИ:И».

депутатів

його

державної

худО'mн;й самодіяльності. Перед <)дносель'чаlНЮШ частО' вИlСТУ1П3JЄ ян депутат

Р:l'ДИ

іПора -

'3ІБИlРClJННЯ. 3-а,к;,НlЧИТИ НОСОВИЦЮ в ст.ИСЛ,іС'І1РОКИ і без втрат, за· сипати в ЗaJCі,хи. БClJтьнііВЩИНИ да­ ,рідне ЗЕ\РНО-'3aJВідаНіНЯ ,вели:кО'ї

на,вчаються в шхолі ПЇіДіви,щення . квалі'

ди.

Є,в.менович.

ся відпа:ві,дальнClJ

ла Михайлі,Вlна" ДяченнО" Любов Иостян,

RолО'ди:vшр

тарній бр ИГClJд і О'чолює механ!к Шка,РУШiJ

На полях ,радгО'сПів· та птахо· фаібрин РalЙОНУ зріє дорі~НИЙ у,роmClJЙ зернових. Н3іближаєть'

переви,хонала,

ПQна,д за,Відання на,доєнО' 390 центнер:в. Всі члени Г,РУПИ _ Ио.лутннцьха Людми-

Ч .lен О'6хо,:vIУ ИП Унраї!lИ М . 3. ПИ .1Ь· тяЙ. АНТ!lRНО ПР,ЩЮЮТh В пО'ст:й.них }(О' міс;,ях 11, Т. Соловf'Й і О. Ф. СемеНЮІ(

іПClJр-гіlЙ'НИХ груп, які найБЛИlЖче стоять до безпосередніх ВИIНОНClJВIФВ ТИХ ЧИ і'ншихза'ВДaJНЬ. Серед 112 партійних г.руш районної Іпарторганtзащїї 42 пра:цюють у сільс~ю~х партіЙіних органі,зацlях.

рова, «3О'РЮ),

цеН''!1нері,в МОЛQlна зна"ІНО

обласної

:вlдуоргані,ЗaJторськоіі і ВИіхО'вно! роботи

Ва,жливе

СQМО'ЛЬСІ>Ки.х ГРУП. У раДГООПі «Русанї,в­ сьхн'Й» О'чолювана кО'муні'СТом Героєм СоцїалістИ;tшої Праці Марією 3 ClJXaiPi:BнО'ю ПИЛЬТЯЙГРУlПа доярок і'з семи чоло­ вік пінріrчlНе з060в'Я!за,НіНЯ надоїти 2309

т6фторою. Вся нартопля .підгорн.ена, чис· та, ма,є хо-роший вигляд на врожай. У рад,гО>СІпі «3Q,J)Я» па,РТІГРУ[JУ на тран·

ГРУlпаргі:в та ,зашроваджt'Н'НЯ кращого ,Дос-

,серед Н()Імун;·сТі, в І ТРУДЯlщих ра'Йону.

з

:бур'я,нами, КОЛОpajДсЬ'ним

за:КРЇlпле,н,ій площі ні,н своєчаlСНО про,во,ДИТЬ СіП УШУ<l, а'н,н я міЖIРЯДЬ, іборотьбу з

га :vюжна дО'сягти при УДОIС.J{.()налеННі структури парт.іЙНИХ О,РГClJН,:IЗащій та з.~1і.цнення СНЛ3іду сен,рета,р,і,в первинних

'своєчаснО',

фі:хащії т,ваlринників, беруть Ш\ТИІВНУ учаlСТЬ В громаДСDl{ЇЙ робо'ті, зонрема в

цій :повинна бути повсякдеНlна, орта,нir.затО'рсь!ш РOlбота на мі, сцях та пер,е,вірка

'І3иконання рішень па,ртії і уряду. А цьо-

ЗБЕРЕЖЕМО ВРОЖАЙ ВІД ПОЖЕЖ

'пО' догляду

[]1!}QIВОДffТI>СЯ

RонаlтивзЯ'те зоБОВ'ЯЗ(j,н,ня виростити ПО' 120 цен-гнеР1В на,ртсшлі з гектафа. На

, ста, РаІННО' Д()lглядає ЇЇ, ПРClJгне з честю ви·

у стилі і органіlза-

овО'чами

піджи.вленням

Всі робати

рощу:в,а:н.ню КClJРТОlПлі на, ПЛ()lЦі 70 га,

на всі діля:Н1ХИ еНОlНом,LчIНОГО і соц;ально-

іПО'літиЧіНОг.о життя. ГоловнНlМ методах первИlННИХ Іпартійних

О'днО',ча,снНlМ

тинівна Соловей Анастж:я ТИМО'фі.їв.на , CeMeH~H Ольга Феадосіївна, Без.па~а B~. ра І ва, н:,вна , Пластилі,на Ра, їса ГриГQoР :,В' на пості,Й'но поглиблюють С>ваї знання __

Г. М. очолює меХClJн:,зо,ва:Н:,v ла,нну .по , ви-

ня держаlВНИХ пла.Н:IВ, посиленняВlПЛИВ'У

з

пО'вним ДО'Т,РИМclJННIЯМ 3JгротеXJні,ки. Чимало добрих СJПраlВ ,на раху,Н,КУ ном ­

ті,в. Серед .них т,ра'кторист Чу,при.н:ка Пет-

З'1ЗДУ НlП Укра,'Uни, в мат·ері,алах червневого Пленуму ЦИ НlП У,КР3Jїни поста,в-

тільки

M-ін'дО'б,р,и:вам,и.

.

3аіЮі,Н>ЧИЛО"СЬ перше пі,в,рі,ччя. ро,зуМіЮЧИ ,зна,чення заготівлі металолому, б:льшlсть пІдпри­ ємств., раДГООПі,в і ;птахофабри}{ !Не тільки ВИlнонала держаlВНИЙ Іплан, а й 3ІнаІЧНО [Н~реВlинона,ла. 'l'і.льни :понад план 3ДalНО ЙОГО '250 тонн. УСlпішно Clпра,вилИІСЬ з дО'веде­ нимзав.даіНІНЯМ

з <JJroTjoB л і

цієї

ЦіННОї ОИIРОв.ИlНИ для металур.гіЙ· них П:іідіприемс1'В зав.оди пО'рош· IКОВQlї метаlJI!у,РГ:,ї, ремонтно"'ме·

хан.ііЧНИЙ, ШИIІюреМ-Q:Н'l'Н1НЙ, м·о.с­ ТОіПОЇ1ЗД, ,р,айоо'EJДнання «Сіль· ГОСlПтехні.ха». Приємно в;~з'Н,ачи­ ти, що нсі ,ралюапи, и.ріlМ «Тре­ буХівського» і «30рі», в.Иlно,на.ли ,пі,в.рі'чниЙ план здачі металолому .

ПРИІНРО, що керl'в.н.ики ново· створеного тресту «Брооа,рисіль­ буд», ,зок,рема заСТУIПіНИlК керу· ючого т()Ів. СУДClJнов,' не рооу­ м.:ютьваЖЛННОіСті Ці'Є'ї за!Га.льно,

.де:ріЖClJВlIЮЇ с.цра'ВИ. Вони за,60р.­ ГУ,Воа,лись у :першому .пlНР:'fЧі 47 тонн ,мета.лобруосту. П()lсила­ ЮЧИІСЬ ,на р~зн:інеО'б'ективні п.ри­ чини, ,нtщов,инона:в .плану

зда,чі

ВСЬОІГО ДO'tдaiB

ТОННИ до плану не­

4

завод

хол ОДИЛЬН-Rlні:В ,

Двадцять дев',ять ТОіНН іІЗ 33 по Іплану не.дода,ла БО'І1дані'нсьна Іптах.офабрина, 10 ТОIН1Н.-"РУ,ДНЯН­ ський пле.МlптаХ0l3а1ВОД. 30в,сім не 6рали у'чаСТі у ,ВИJ{ОН3іНlН! [Іла,ну 3ДClJчі мета,лолому

[J,ращ!,вниии мисловоеті

металур,гійної готують

ШНІВ

про­ т.ру­

дЛИ

на.ро.ДНОТО

ГОClподаіР­

ства.

О. ЄГУПОВ,

ленням до цього питання можна

мету».

ЖRТI:Я

СВ,ЯТУ

дові ПОД3ірунни. Тому й всІм нам треба еприяти цьому. 3ро­ ''ЗУМіла, щО ЧWМ біЛblШе буде здано ,металобрухту, ТИlМ більше буде ВИГО'ТОівлtlно снла,дних ма­

уповноважений

НОВЕ

райлІ·

ха,рня і lПабут,но>Мбіна т. 18 ЛИIП,ня наша кра,їна буде ,в.Щзна'чати День металурга, Всі

ЙОГО завоlд елект рм ехіН іч них ви· ·роб!IВ. Тілl>ИИ несе.рЙооним став­

о

па­

,ганО' займаєтьсязаг-мі,влею ме· ТclJЛОЛОМУ .раЙопОіЖИіВІСІП і л 1\ а.

«Вторчор­

х.ідно

оборати

смугою

У період ,збиральних робіТ не можна 'за,лишати дітей без до· IГJjЯДУ СТclJРШИХ. ДоіПОМОГУ нерів· ,НИJ{aJМ РаІдгоспІ,в 'Та птахофабрlИ{ ' у цій . ваIЖJIИІВ,і,Й (щра,В'і, ПОівинт :подати ПРClJцІ'вн!Ини Ш'нІл, ном· СОМОЛЬСЬКОІЇ

ніlЗ<JJЦ1>Ї,

і піонерської

члени

[ІРОТИІПОЖЄЖІНаго

8

ЛИПНJI

ор,га·

д06ров.;ЛЬНОIГО' тов,а:риства.

Усі ці за,хо,ди, Ніні за,безпечу­ ють ПОіСlІІЛен,ня протиnоmсжної Qезпех.и п:д ЧaJC зБИіра,нIНЯ~РО' ж,аю, ПОlИr,нні бути іВИlнанаtНі .. НOiЖJНlОМУ 'рОіБLТlНИ,КОВі. радгоClПУ чи П'!1ахофабрини треба, постІйнО' [Іа,м'ята'fИ,

що

Іпожежу

легше

з аilіО!БЬгти, ніж пога'сити. Хл.іб на.РОідне багат,ст,во його треба зберегти вJiд втрат. П. ЛЕВЧЕНКО, начальник lRспекц1У держ­ іllОНШ3ІГ лЯ\ду.

Четвер,

в три

метри.

1971

року,

о


перетворимо в _иrr.t у мехаnїзоваuuх лапках х то проходить чи проїжджає :lаасфальтованою вулицею ми­ мо двоповерхового ,приміщення конторн ~алитянської птахо­ фабрики, обов'язково зверне увагу

на

високу

щоглу,

де

му, що молочно-товарна ферма розташована на третьому від­ ділку, тому і всі основні корми концентруються там. Сінаж

-

ма­

йорить червоний прапор. Хоро­ ша традиція встановилась на Іпахофабриці: кожного дня на "есть ,переможця в соціалістнч­ . :()му змаганні ,зл1тає на верхів­

теж. "ого заклали

ку

Часті дощі заважають сіlJО­ збиранню, але бригада Я. Мо­

щогли

червоне

.

конюшини, вирощеної на дру­ гому відділку . В середньому при'пада€ на кожну корову дві тонни .

.ПОЛОТНИЩе.

Сьогодні воно піднято на честь t.tеханізатора О. П. Самодія. Тут же, на транспаранті біля щогли,

роза

чита€мо:

ПРИ

нормі

3,5.

гожу

€MCTBi,

цюють

до­

не

скла­

До початку жнив закінчити сінозбирання таке зобов'я­ зання

взяла

на себе

бригада

Я. Мороза. Слово підкріплю€ ділом. Скошено тимофіївку на

150

гектарах, заскиртовано з ста. ~олектив усе робить для того, щоб ліквідувати розрив

сінозбиран­

бо­

між косовицею і згрібанням, за­ І·.обігти втрат. Робітники заці­ кавлені в цьому матеріально. Відповідно до наказу директо­ ра за рахунок фонду матері аль­

~ОРМОДОбувні бригади М. Швачка з третього відділка і Я . , Мороза з другого організу­ вали дійове змагання хто більше нагромадить високоякіс­ IJИХ кормів. Остаточні підсумки будуть восеlJИ, а тепер вонн одній

стогокладах,

дають сіно в скирти.

рошна.

ОДlJа

на

ного заохочення в перші дванад­

З другого

Bp€yc

~

разрахуєть с я

На

~иївському

заводі

зібрано

мотоциклетному

нову

Т,риколісну

машину «МТ-9». Це дорожній мо­

тоцикл

важкого

ти.пу

з

серії

«Дніпро». Потужність двигуна до 34 кінських сил, швидкість до ста кілометрів на годину. ~piM чо­

тирьох звичайних, є ще п'ята пе­ редача --·для заднього ходу. На фото: нова марка мотоцикла «МТ-9».

чисті B;~ БУlр'ЯIН )В.

Особливо

ра!Дують

(<Р ОТОXlр.о, н' іка РАТАУ ) .

вість оо'рО>бляти площі д{) з' явлен­ ня

-створювалась ко!}ка,пkля дощі~ провО'дили :МЇ'ж,рЯ!д:ний обр()бі'fОІ; . Декілька

ДИРЕ~ТИВИ ХХІУ НПРС передбачають у

з'їзду НИНІш­

річний обсяг виробництва сіль­ сt,когосподарської продукції на 20-22 проценти, забезпечити

ставці.

повніше

ючих

задоволення

потреб

дуктах

зроста­

населення

харчування

і

у

про­

промис­

.'!Овості в сировині. З'їзд пар­ тії наЦілив учених, спецІалі­ стів,

усіх

трудіlвників

господарства

нальніше

на

сільсько­

найраціо­

використання

гектара

землі .

Саме

присвячується

нідкрита

в

~с.піJЮМ. ПРИ за,ндаНН1і тонни в:дділок продав держаВі 13.3 тонни P3iНlHix і пар­ НИКОlво-тemличших овочі:в. ОСОіблИ'во відрадні ['юказ.нини У теПЛИЧНIИlніIВ. Вони зІбрали й 'в,і,дпраіВИЛИ

в

,ма,гaJ3ИіНИ

ни теплич.НlИlЦЬ Ка'l'е.рини ЛуНі·В­ НИ Ннове:НlНО, l{а'териіНИ Ха,рито­ Н:IJ~НИ РОlгач та Га,НlНИ Трохи­ l:wівrни я,кубавської 'вже одержа­ .1И від 7 ДО 8 ~кі.лог,раМlВ огІ,р­ н;lв, з

нва,дра.1'>НОГО ме11Ра

конкретних

іншого

району

бригадир бригади закрито­

тисяч

о

і

«Сіль­

умовах

того

навіть

радгоспах

аналізів

кольорами, експонується на ви-

Ножен

по­

Великі

площі

займають

на

Україні кислі та засолені грун­

тому ЧИ іншому поживному еле,:w·ентов,:. А маючи да:ні про хімічний склад грунтів на полі . не важко з'ЯСУІвати, яких саме добрив не вистачає. Спеціалісти колгоспів і рад­

ти. Матеріали експедиції пока­ зують, що зроблено в цьому напрямі. Наприклад, у минуло­ му п'ятиріЧЧі вапнування кис­

одержали

докладні

кар­

тограми по своїх районах. Це <:воєрідна технічна інформація те.

на

якому

масиві

чого

му азотні чи калійні туки або ж мікроелементи. Як пока­ зали дослідження, і вІд мікро­ добрив у великій мірі зале­ жить урожайність полів. Це своєрідні ліки землі. Вносять їх грамами, а прибавна вро­ жаю

обчислюється

центнера­

Проте

розмаlТlСТЬ

грунто-

вих відмін настільки 'велика, що нерідко навіть на одному колгоспному масиві можуть бу­ ти грунти з різним складом. Як же врахувати ці мікровід­

міни?

і

Четвер,

В

УкраїНСЬКОМУ

во-досл; цному

робства прилади,

8

ГЕКТАР 3ЕМЛІ

липня

інституті

сконструйовані за

допомогою

1971

poкr.

науко­ земле-

нові яких

ня туків на вапновані масиви забезпечує значно більшу при­ б3lВКУ врожаю . Науково-дослідні установи респуБЛіКИ вишукують нові прогресивні методи поліпшен­

·ня за'солених пл.ОIЩ. нього

часу

з

цією

До о·стаіН­ метою

вино­

ристовують гіпс. Та ось недав­ но випробувано компленсний спосіб: внесення гіпсу, гною і Мінеральних добрив. Ян пона­

хімічної меліораЦії. жаю

скажімо,

картоплі

за

вплив

В умовах

приріст

уро-

рахунок

цьо-

го заходу становить в середньому 29 центнерів з гектара, зерна НУН У'руд'зи 4,9, ().3нмої пшениці понад 5 центнерів. ВаIПНYlВ3іНIНЯ пози1'ИВНО впливає н е тільни Іна ,ро,дючість самої землі, а й підвищує ефентивність мінеральних добрив. Виявляється, що внесен-

о

НОВЕ

ЖИ'М'Я

вана технологія готує грунт до засіву за один прийом, а рані­

освоєІЩХ земель, найБІльш ви­ гідні набори сільськогосподар­

ня

ських '

таних

«лІнІв»

родючості

рація.

грунтів

Співробітники

сьного інституту

є

су­

меліо­

Україн­

науково-дослідн о г о гідротехніни та ме­

гулювання

про

няно з звичайним корчуванням , знижується вдвічі. Запропоно­

гарантує на-

Міш

енсперименти,

дяться

дані

ми, науковці вважають глиба не фрезування. Для цього використовується серійна машина «МПГ-1,7». Вона перемелює гілля 1 в той же час розпушує пласт глибиною до 40 санти­ метрів. Вартість робіт, порів­

багато вищий економічний ефект. Надійним засобом поліпшен­

широкі

лі-о.ра,ц:ї IзаIIliРО[JОНlУIВ<aЛИ схему тан зв3ІНОIГО [JодвlйlНОГО ;ре­

ці каlВ і

гpyнrry.

ше потрібно було винонаТIІ майже 10 операцій . Інститут реномендує танож

зали

лих земель проведено майже на 6 мільйонах гектаріН. Наво-

Полісся,

ми.

десят­

грунтів

грунт.

відповідає

госпів

колір

не вистачає. На одному полі слід внести фосфорні, на іншо­

те­

ля? На допомогу хліборобам л,{)ийшли вчені. Вони провели

,... колгоспах

го

цІй

наука» Ви­ досвіду в

і

карта

площ і .

Г. ГАЙДАй,

про

народному господарстві УРСР. Щоб 3 найбільшою віддачею використати землю, необ­ хідно передусім глибоко знати її особливості, яких поживних речовин вона потребує і в якій нількосТі. Адже тільки в нашій республіці нараховуються де­ <:ятки грунтових відмін. Як же визначити норму доб­ у

ця

столиці

796 центнер:,в 001рКі'В при пла­ ні 350. ЗlбираНlНЯ плод:,в триває, їх бу!де ще 2.0-,30 таНІН. ЛаIН­

пло­

кожно­

експозиція,

павіЛЬЙОні

ськогосподарська l:тавни передового

,;И

~УЗЬМЕН~О.

11.0,5

склали біогеохімічну карту . можна д~знатИіСЯ, окіЛьки ,кареспубліки. Помережана наи- лію , натрію чи азоту містить різноманітнішими

'ІИ

обприскали кар­ І.

ВАСИЛЕВСЬКИй,

ньому п'ятиріччі порівняно з минулим збільшити середньо­

рив

разів

топлю проти шкідникtв і хвороб.

!,ільн:сть її подв о.ї .lас ь .

Д.

борінк.а­

тільки ВlIIiіЖРЯДДJlХ, а й в РЯlд­ ках не було бур' я' н~в. Щоб не

заступник директора радгоспу по реалізації.

мі

спеціальними

чала,ся

ЦИМИ ДlНЯ}1И почалсся J\ОП3іНlНЯ й здача р а нньої .!(аРТОІп .lі. яної

го

сх одів

ми. Ко,ли зійшла картопля, то не

Са!l'юві!дда.н.а праця ОВ 0,'1 і,в,ни­ і{:,в ДИ'М1WЩЮНСblНОІГО нідділнз ра,дгоспу «н.расилtвсЬіКИЙ» уВ,іН­

,в нас :по~а.:\ж е,но на ПО.1ИВlН ЇIЙ ДЇ .1ЯНЩ: 30 reJ\Tap:'B. Пе,ршо,го ДНЯ , [j· ї дправили в то:рговельну м е р ежу 2,5 т о нни, а 'вже на,ступно,го

го

орг. ані'l' НИХ добриш . На,сіння

Вдвічі більше

Щ:, де .посаджені сорти Суле.в і Ч3ІрівНlИЩЯ . З'брані на них бу.1Ь­ би пLдуть В оснавноУІУ на насіння.

-

тонн

1ШІІІІІІІІІІІІПlІІІІІІІІІІІШІІІІІІІПlllUlllllllmlllll

догля­ З ір

агроном.

НІ\ високому І\ГРОФОНІ

Фmо В. ЛИlсеНlка.

ранн;х ОіВQlчіlВ ,

Га,р!ні види на в,рожай J\аРТОlП л і . Всі :пос і, в,и ~аIЙЛИВО ,lІуті, ЛРОlПолоті,

також

J10са'дили картоплю напівгребенеВИ'lII ,с,по,со{)ом, що дало можли­

майже ІНа треТИІ НУ ВИJ\он.ан{) :р : чний .план .пр ода,жу ог:рнів д е ржз­ з,д а ч;

головниА

....................

Т, Р'УД1Е!<НИ 1 J\И р'а ;~г о,слу і }l ен і Що, рса ВИР О,СТИЛИ хороший в,р.о­ жай ·раННіх овоч:в. Зараз п о с.и .1 е ним.и тем'пами 'проводить с я їх ~бирання ! здача держав і . Кожн ого дня в М3іГа ' зиIНИ і ,наба,зи ]{HЄIВ,a ні,ДlпраіВЛНЄТI:>СЯ 20 - 25 ТОіНН ПРО;1у,j,Щ:>Ї, в том у ЧИС.1 і до 10 тонн тешJИlЧНИХ ог:,рнів. А р а ніше, ;10 дощ~в. ОІг:р'ніlВ З;1авали б .1 И3bJНО· 20 тонн за день. B ~ ьo,гo їх здано вж е більше 200 тонн,

державою по

[Ір(}веде,но

у,еієї плuщі помідорів. В. ОСАДЧИЙ,

'ручної пра~і . В нинішньому році 'Bi-ко,ристали віlJllбі'р,не, в то'м'у чис­ колеі КТИВ зобов' Яl3ався о'держати лі HOB~Г' O дЛЯ нас сорту Сулев на 120-центнерний урожай. На кож­ 56 гектарах. ний з 76 ге'ктарів внесено 75

І- АННИ ИАр'rОПЛИ-НА ПРИЛАlllt,у

ні, Через два. - три диі го,опо,да,рство ПОВ,Н :'С ТЮ

ний о.бробіток

площах картопля

Вже не пеJ)ШИЙ рік у радгоспі « ./Кер'діВСЬRИЙ» механізована лан­ ка Вале'lІтина ltaлюкавирооцув каРТQlПЛЮ з міні'маль'ною затратою

М. ІВАНИЦЬ~ИЙ.

цять днів заробітна плата під­ вищена на збиранні сіна на 30 процентів. Крім того, робітник

поступаються.

.'1 rних за ними

робота організована в три зміни, але тут така необ­ хідність викли,кана лише одним - у стислі строки, поки є в наявності зелена маса, вигото­ вити якнайбільше борошна. Без­ перебійну дію машини забез­ печують машиністи Г . Христин­ ченко, В. ~yдiH та В. Посв'я­ щенниЙ. Механізатори В. Гайо­ вий та І. ~ореневич скошують і подрібнюють кос арк О ю КI~-1,4 зелену масу, а шофери І. Ташута, І. Скок автосамоски­ дами доставляють її на завод для пере,робки. З початку сезону колектив уже виготовив 250 тонн трав'я­ ного борошна з плану 400. Взяв курс на те, щоб понад план мати його 100 тонн. Сто оди­ надцять тонн борошна продано державі.

В. Шульга . Спеціально виділе­ на ланка, а також Ю. Проко­ пець та І. ~очутенко, які пра­

,сорт~поновлен,ня,

віД'ді.1ша та ТрИ1ГО'Рій Іванович ІВ<lНlЩЬКИЙ 3 третьо.го. На закріп­

Як на промисловому підпри­

сихання і підгрібає боковимн граблями М. ~арпенко. Стягу­ Ю1 ьволокушами сіно до скир' механізатори В. Бредак та

ИІд передовиків у бесідах, стінгазетах і полівках. ~ожен робітник знає, яку .він одержить IlРЯМУ і додаткову оплату, зок­ рема натурою, за виконання і llеР6Виконання планової вро­ жайності, норм виробітку на трав'яного

проведення

Чотири тракторні косар­

провели

lілла АlfдріЙQlВИЧ

го розфасовуюн у паперові мішки і транспортують у тут

А. ~удіи та І. Розсоха, щодня

'Гваринництва».

lJі, .виробництві

-І\інний вітамінний корм.' Йо­

скошують траву на 18-20 гек­ тарах. Зворушу€ її під час про­

На заготівлі кормів (а їх потрібно мати на стійловий ·пе­ ріод: сіна 1285 тонн і соко­ витих 105(0), - розповідає ~~KpeTa,p ,парторганізації В. Тав­

закладанні сінажу,

барабану надходить подрібне­ на зелеlJа маса, а з іншого бо­ ку вже йде трав'яне борошно

КОРМІВ

для

що

же спеl\іально збудовані за­ темнені напівпідземні склади, щоб борошно не втрачало яко­ сті .

-

по,пуляризуємо

по-

Догляд забезпечений

мав Н3ійкращий виглщц. Догляд тривав. Оп щіалЬ'Шl 1І10са'дили uулwи в стр{)'к і якісно. бригада по захисту рослин під ке­ Види на врожай каРТОПJ'Iі в нашо­ рі'ННИЦТІЮМ аlгронома В . Г. Цасю­ му госпо.цар'стві значно кращі, ка провела Оln'робіток каРТО'плі від 'lІіж минулого рок'у. Іколорад'ськото жука перший раз на 750 Овоєчасно провели. догляд за на ваій , пмщі, ДРУ1ГИЙ Проти фіт04IТОРИ­ 1І10, сj.ваlllИ, 'ІІіjщивили їх. На об­ гектарах. р~бітку о,со,бливо ,віlдзнаltJИЛИСЯ першим раз на всій площі, другий ланкові механі'з , ованих ланок Ми­ раз - на 320 ге' ктарах. Дівороо{)­ ри.ва,

має назву АВМ-О,4. Вогнем ди­ xa€ вона . Похилим транспор­ тером у черево її обертальиого

ки, на яких працюють механі­ затори О. Самодій, П . Зозуля,

Справа честі кожного ро­ бі1'llика внести і с в і й вклад у створення міцної КОРМО1Вої бази для грn­

ми

годину

робіт.

соціалі ,стичного змагання!

_Njt, -

високопродуктивна машииа:,

УДАРНІ ТЕМПИ

Рівняйтесь на передовика

м аДСIiКОГО

. кожну

використову€

ЗАГОТІВЛІ

Учора механіза l' ор ,(АтІеК(' ій ПИ JJИiПОВИЧ Само­ дій скосив траву на 5,5 геl<Тара

тонн :l

1100

Минулої вес,пи механіl зо,ва.ні ланки рruдгоспу «Гo.rолівськиЙ» ()ara'l'o лопра.цю' вали, щоб закла'е­ 'Ги , мі!l\'НУ о,сн()ву під врожай кар­ топлі, яку вирощують на 1050 геl{тарах: вне'сли міне'раЛЬ,ні доб­

одержує десять процентів сіна від зібраного. На сінозбиранні організоваltO громадське харчування. Агіта­ тори і політорганізатори прово­ дять з робітниками бесіди. Та 'ІИ не найбільш ритмічно трудиться в ці дні колектив за­ воду трав'ЯIJОГО борошна. В просторому залізобетонному приміщенні 'стоїть величезна

Перший екзамен тримали на закладанні сінажу. Справа в то­

вод.

Навесні ,

рівня

коли

грунтових

вологи

схеми. сівозмін

в. умовах

культур,

шляхи

ново­

раціональні

створення

нультурних

пасовищ. ХЛібороби з Полісся, які відвідають тематичну ек­ спозицію, візьмуть для себе ба­ гато

корисного

вання

і

щодо

найбільш

застосу­

продунтивних

на

суміШQК

полях

удосталь,

дренажна

си­

культур.

стема

відводить

надлишон

во­

ДоБІр матеріалів експозицІї підпорядковано одній меті­ збагатити землеробів, відвіду­

ди від плантацій. А в умовах посушливого літа, навпани, во­ да подається для зволоження посівіІВ. У тому ж інституті опрацьована технологія обробіТНу осу­ шених площ. Перспективним способом первинного обробіТКУ т.оРфОВlИЩ, в~риrrих ча,га.рНИlка-

вачів

тран

та

виставки,

кормових

науковими

комендаціями ' та

досвідом

подарського використання лі

-

джерела

НОГО багатства.

нашого

В·

ре­

гос­

зем­

суспіль,

КАЛИТА,

кор. РАТАУ. е

з

C'l'op; '

О


У 'СТОЛИЦі УКРaJї,НИ Р{Ж~ПOlчаіВ стролі

Че;рн:вецький

,но~дра,м,а,тичний

снаї га­

державний

театр

і,м.

ОЛЬГИ

На6и­

лянськаlї. Тепло ЗУС11Р:ЛИ ,кияни послан­ ,фв «зеленаї Буков,ини», я.кі привезли цьога

року

великий і

ріlЗlНоманітниlЙ ре-·

Іпертуар. Це і «Па!м'ять серцю> О. Нар­ нійчука, і «Алм,а':з.не жорна» І. :Кочерги, «Зача,рО'ваіНИ:Й В:ТРЯК» М. Стельма,ха і «ДзіВОНЯТЬ ДЗВОІНИ» О. А HaJH blЄlВ а, «Нків 6а,гом.алов-» М. Горl>кога і ~Маріч'ка» lVI. Андрі.єівича, «Циганка Аза» М. Ста­ ,рищько,га і, «l\а,м:нний гаCJПО;ДWР» Л. Ун· р,аїНlКИ. Не заібули аР:ТіИСТИ і .пра наймен­ шого гляда1ча,. Діти 3'МОІЖуть переГЛЯIНу­ Т!lВИіс'тав,и, «Цілюще ifблу,ко» Я. Жа.Ні,Н· Сlшога, «3айчин-заlзна'ЙчиК» С. МlихаЛIЮ­

дить сл:,па СИірата-діlвчина Лія (аРТИС'Dна

Пальські ШЛЯХТaJЧі, ЗОl>рема па,н Пше­ .шорков,сыtйй з гаlЙ.щУінами, зайшО'вши в нарч;му, в ка.ро'DН:1Й сутичці :перема,гають ';Vlу,3.инант:в і ,в'ЯЖУ'ТЬ їХ, речавий дохаз для них .дороги.Й .пер·стень, який за­

хара,ктери

тис в руці Іль!на. Ух кидають да -в 'ЯIЗ,н и.ці ,

ня. І. :Коч.ерга бере в основу драми :,ста­ рични:й епііЗОД РОІ\ІИ' пі,сля придушен­ ня пов-стання 1768 р., що iBIB-ійшли в історію іІіlд назваю «:Колiїlвщина». Ц:,ка­ нараста,ння

графиня

В:.ш"lюм~рсьна

(її

ст:на,

але

й

знамеНИlте

аЛlмаіз,не

жарно,

ним переканаНІНЯМ, ра'знрwва,ється

ІНИ ... і з а:вм и,р, а є_ г,рафиня ступила йа,му на,зустріч, прастя:гла теж рун.и. Потім

3- l поміж в-инанаllщів Ін;дзначити

'ра"

МУIЗИIХ(J,нтів ПРОНОІП(J СІФЯІ1И (артист В. Нов.аль), м,усі,я llIеНЧИіна (apTWCT О. Са'вна) та Лун'яна Ілька (а:ртист М. На­ Ці ЛIQДИ не знають ц:ни

зна­

Янби

на .нього можна було вИJ~УіП,И:ТИ хоч одна­ га хазана, а то що з тих ,на!мені,в п::в­ 'гори

лиха

...

РУН ~у,зи:наIНТі'В

алмаl3lне

над

трапляє до нарчма,ря (арти.ст М. Біля.єв.),

НаВИJпадон війни, в Яlкійво­

'Пlроом,С'т,в.aJХ,

y,cTaHOBaJC,

у

рад­

IГОСlПах і птахофwбринах с<т,ва'Р'е­ Ні IПУ'НlНТИ цивільної оборони. Для :ПіДГОТО:ВrНИ нав,чatНня фор­

МУ'ва.НЬ ЦО, а такаж .керіIВНИIЦТ­ HaJ НИМИ СТIООРЮЮТI>С<Я 06'EJКTaIBi служби .і формування. До та­ ,КИХ фЩ)му,вань МеідlfЧlної слу~­ <би .нашеЖaJть:санітарНіДРУЖИ­ нНІ, загони lПершої ідООЮМОГИ, ,ПфQIТиеПіДеМ['ЧНі 'загон.И', саИ;і'l':JjР­ ні па'сти 'ї т. п. СаНітарНі, дружини, як фа,р­

,МУ1ваНIН:Я ме.дИІЧНОЇ ПQдають

допомогу

НЯ.

за-XJадlіВ

з

паціЛ:У:ННОIМ»

її

і

МаІШ»,

пластмас,

зн3!ч<ну

,роботу.

Ідопомаг,ають

lПоВ,СЯlJtденну

ВОНИ:

OPГ3lHWМ

ВИІП,а"днах,

актив­

ДУШ:,

а

І далі:

«Очі

,стиенують

х;ворюв-аннях

раптових

,на

прищріlплені

!3а­

IВИlроБНИ,ЦТІВI,

Іпр.онадять 'значні

заXJади ІЗ ,ме­

[lрафі:Л<iJКТИlНИ

.зах;ворю.ва.н.ь

сереід

ПраіНТИКУЮТЬСЯ

'ЬНфекці:йних НaJселення.

lПадв:,рні об­

хади для вия,влення темпера.ту,р­

Х!ВОРИХ,

,сигна.л~зація

гос1'.рИХ

пра

заXJВорюв.аlН'ь,

·ca.Hita,PHQl-оовіТНЯ Іробота, лікуrваль.на-:праф:ла:НТИIЧНі заха,ди. ПЇlдгатовну ІПРОВОДИТЬ номітет Ij',QваФИlства Червоного Хреста, і Червонага Пі'вмісяця ,опілыю з

з·а:бу,вати

;

.ресаlв,аних

10.15 -

9

поріжжя).

ЛИПНЯ

17.30 -

програма

КОЛЬОlюве

телебачення

для

дітей. Мультфільм <Розповіді старого моряка» (М). 10.45 Художніil фільм «Гутаперчовий хлопчик». (М). 12.00Телевізійні вісті. 12,10 .Деяь у таборі». Репортаж з республікансь_ кого піонерського табору .Молода гваl1дія». (Одеса). 16.50 Наша афі­ ша. 16.55 «Працею звеличені •. (За·

Телевізійні

17.10 -

.Світ

присвячена

слі,в:

соціалізму».

5О·річчю

віСТі.

Програма,

народної

револю,

вул.

Київська,

.оцінити лише

ТЕЛЕФОНИ: редактора відділів (партійного життя,

ції в Монголії. (М). 18.00 За на­ кресленнями ХХІV з'їзду КПРС. Те· лежурнал «Прогрес.. 18.ЗО Зустріч юнкорів телестудії «Орля» з заслу­ женим майстром спорту Л. ЯШИНИМ. (М). 19.00 Українське кольорове те­ лебачення. «Запрошуємо на пісню». 20.00 Художній фільм «Красуня». 21.15 -- Програма «Час». (М). 2[.45

-

[9-3·82, заст. редактора. промисловості. масової ро-

-

одним

словам:

Та в О'сновнаму артИ'сти

її

в,ід

Наза,хов­ ЇЇ ма)І,на прекрасна!

життєво

,нулога ,нашога нараду. Тому ні'стю ДО

них 'Понидаєш

і

І

й з в,ДЯЧ­

театр,

з

хвилю­

Вале11lТИиа МЕЛЬНИК, ВНПуeJtНиця Великоднме~ькоУ СШ.

є. ФЕДИН.

Дирекція, партійна фабком профспі"ки

птахофабрики

сповіщають про трагічну голойного зоотехніка -

СТАШІ(ЕВИЧА Івана Івановича і висловлюють співчуття пnк!йного.

,да

електриків,

4слюсарів,

верстатник і в і деревоо6роблюва л ь них

• верс:а.тів,слю~арів-са'JI­ і теХНІК'IВ, слюсаРI!В з

'справи, шоферів

і робочих.

І

Одинаків

,чує

3:а у

завад

пропис,наю

та

.довідка,~~ш

ВlДДІЛ

авто­

і ріЗlIО­ забезпежитлам.

зверта,ти~я

на'ДРІВ.

і

Дирекція.

дільницею

по виготов­

! \

~

\

\ \

риментальних дільницях по виготовленню нестан­ дартного обладнання та інструментів. Зарплата робітникам гарантується в середнь·ому 160-170 крб.

зна­

Адрвса: Бровари: вул. Залішшчна, .NQ 41 до н.',нцеваї зYlПИННИ.

:НеР;IВНИікаіМ цих підприємС'т.в Іп.отрібна IНіднятиробату ,на на­

~ \

2. Ухати аlвтабуеам

, ~

.

r.,....,...."'..,.'·,·,~..,...,...,..,.....,....,.,...."....,,..~...,.-~

лежний ,рівень.

................... ..... -................. -... ....--....... -......- .... -...... -... -....................-..........................-' • .. ·..,r

о. ЛИТВИНЕНКО, саиепідемlчиоі стаиції.

БРОВАРСЬJЮМУ ЗАВОДУ ПЛАСТМАС

І'

потрІбнІ:

І

пресувальнИІШ та учні преСУВ3JlЬНIJІ<ів, електрослюсарІ І слюсарі-ремонтюн\'И,

!

НА ПОСТШНУ РОБОТУ

світу

з фех_ Телеві,ій­

програма

16.45 - Наша афіша. 16.50 - Нови­ ни. (М). 17.00 еПісні над Доном •. (Ростов,на,Дону). 17.ЗО А. Чехов­ «На даЧі». Телефільм. 18.00 Нови­ ни. (М). 18.05 І(ольорове телебачен­ ня для дітей. «Подорож у казку». (М). 18.30 До 5О·річчя перемоги Ху­

дожній

фільм «Нащадок Чінгісхана». Науково· популярний кінона­ рис Мистецтво-народу». 20.30 «На добраніч, діти!» 20.45 Фільм-кон­ церт .СПіває Рима Волкова •. 21.45 -

20.00 -

«Терем_теремок.. Казка для дорос­ лих. (М). 22.45 Чемпіонат СРСР 3 футбола: «Динамо» (І(нїв) СКА (Ростов) .. (Відеозапис другого тайму).

ІНДЕКС 61964. Газета внходить у вІвторок_ четвер І суботу.

боти), фотокореспондента - 19-4.67, вІдповідального сек­ ретаря ~ 19-3·18, вІддІлу clльськ. господарства - 19·4-47.

........................................................................................................................................... 331М.

! І·

токар і фрезерувальник для роботи на експе­

IlІОІВI:lдних ДelзинФенціЙJНИХ розчи­ Ні,в, ві,дібіIР' ,ВОДИ, ГРУ,Н'ТУ тоща,

Монголії.

столярів,

ючого експериментальною

ють метадин,у ПРИІГотув3!ння Івід­

в

~ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИНШ!

~ ЗАПРОШУЄ Є НА ПОС'ГІИ,НУ РОБОТУ:

ленню інструментів, слюсарі IІI-У розрядів, бляхарі, інструментальники,

Не ,снрііЗЬ НaJЛaJГQджена (щра,ва ІЗ фіIЗИ!ЧНОЮ ПіііДroтоВlНОЮ член:,в

-

СЬ~t8Ч "'''>48(i~~48Н,''''''''4~

інженер по техніці безпеки, інженер по металообробці на посаду завіду­

Ш'РЗ, завОідУ «Тi()fр.г,маш~, ЗНК Прот·е :3НCliчна ч,астина санітар­

не .всі

рідним

пот р І Б НІ:

ЯЮІ!Х

фаРМYJВання.

Іса<н;'т.а,рних ДР~У'ЖИіН',

СМРІН},

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

лі~у,валыо"іпрафl-­ Iзанл,ад:іВ,

організація і Богданівської глибоким сумом

з

,------ВРОВАрсьюr! ::т:~;;;:::;:~~--." . !~

СЛі,двіДЗНaJЧИТИ .роібату Д'Р'ужин

еНОВ'"АЯ жизнь,. орган Броварского районного комитета КП УкраинЬІ и районного Совета депутатов трудящихся І(иевской области.

154.

в,ряту!Ва,ла

служенаlГО артиста УРОР Ю. сьнorа (СУ1ДДЯ дУібровськиЙ).

токарі, різноробочі.

ОДИінани забelзпеЧУЮТI>СЯ гуртажнтoJ\ОМ.

2941-8034,

і j

Адміністраіtія. .................... -..................-..................... -...................... -..... ---1.- . . . . -. . . . . . . --....:- •

.................

t

t

i-.....••....••..................••..~··....................••......·, :

і

*

".~

НАША АДРЕСА: М. БРОВАРИ, інд. 255020.

ЯlНа

ak

хат'ілося б ві,дзначит,и мистецьну гру за­

на

революції

Редактер

по­

Не дуже вираізні в п'есі імасаві сце­ ,ни, осабливо в другій дії. НaJПРИIН';НЩЇ

,вилось, б!льШі,сть друЖИ:Н добр·е IП:IДГОТОlВлена. lC~д ,~ращих

народної

Фота А. Пі,дjду6НОJ'а. (Фотохронііна РАТАУ).

ру;ни в

«ХЛOlп. ГаlЙдама:ка»,

людині,

...... .......,........................................................................................................................ іі

~

розкриті,

-знаХOlдИIМО

:беізчестя, а, ма,же, й смеРТі.

(М). 23.15 Чемпіонат тування. (Відею,). 2:\.45 ні вісті.

Перша

спажив,чої та,ри.

ршз.ч,а'))Уіва,н,н:я,

графині падана ,наідта ідилічна, ,в-и­ та,Н'чена і гречно. MO~Ha була б ці риси И натури не заlП еречув ати , а,ле не слід

я.ку

Друга

мала·

ху ла,мінованога П8JГJеру.

06p3J3

У 'червні проходили ЗМaJГ3Іння

лікар

у,па,нува,ння

На фато.: у ДРУІ,арськО'му це­

,дальш:й а'вто.рсьнLЙ ,реМШj)ці. ТоіМ!У не магла графиня, можновладна паНІна" шляхетна і .гарда, цьога допустити. Ій би не ,простив цьаcr'О вищий евіт. Вза,гаЛі,

<F.KpaH молодих». 22.45 МузичнИіі телефільм «Російський калейдоскоп».

П'ЯТНИЦЯ,

гі.рне

її шираil\О

МедИІЧні дружини підп ри- них ДРУ~И<Н не MaJoЄ HalВ,lTЬ ,необ­ ємС'Тв, .УСТаІН'QIВ та птахофа.брИlН· ~i:ДHOГO ,ДЛЯ роботи ЗНаІРЯ,ддя. тою

потім

серце»

Куmо'Чо'К ЦО

л,актИlЧНИХ

.пад

і О'Г,ИДОЮ», якзауіважує в рем.а,р.ці а!В:ТОР.

у ЯБЛУіНЦЯХ

Ін еріlВНИКaJМи

:vI'ЯJ\ога

Ю1 -- ВИІПУСТИВ Фа,ст\,нський за­

то в графИНі «ра,ДІ,СТЬ змі,нюється жахам

oJCQpa- 28 сав;:'DCllPНИХ ,ДРyoRин. Нк вия­

іПIРИ травмах.

ВИlпа,дни

ШИіноремонт-

cьoгaдНl

пО!ДОСМ~WЧНУ ДООЮМОІГУ ари не­

аха­

«Торг­

та ЗоalВОДУ

,ни :здоров'я. Іх .особовий скла,д

ОріГана,м

,населен­

,НЛИlК

б

ЗЛЯJнану

Д.1Я

стягає ·ру,ки, роблячи ЦИМ лише мелодра­ ма,ти.чни'Й жест_ Нали в ІЛl>на це па­

людськаю

ПaJНЯНIКОЮ,

«РОіЗ'Дm1нену

уже

саніта.р,ну

них

IЗaJВОДУ

ЗВИ

IП,рОНQДЯТЬ

ЦО,

,серед

Дружини

заIВОДУ,

Iща'сlН'ИІХ

.

наlННЯМ пра,глннувши до к':нця вистав,у.

халаДИЛI>НИНЇIВ

но

їх·.

«.раIЗОМ не,сли

слу.жби

РОНИІ 'з,доров'я в проведенніса­ H[T,:JjPHO-О:з.доровчих 1 IIJрофілак­ ТИІЧНИХ

нага

Гайдаlма,н,а»

оп!у,с·на,є

6юпосе.ре~НіСТЮ. У розвиток Д!ІЇ З алм,а:зним жорном Вlпліта,ється інша РОЗlПов::дь Ілька ,про залотим перстень, ПOlда;рован.иlЙ йа'му

3МАГ Авва САНДРУЖИП рог,ом МQже бути застО'саlВана зБРОЯ ма.СОВОІl'O у,раження, для захИ1СТУ ЛlOДвй і об'~К'І'і,в- на пі,д­

повіЛl>на

ру­

[!раIВ,ДИlВО в-тілили на сцен: а:в,торсьний :з,аДУМ,віДТНОРи.ли сто;рінни даленога ми­

Івін 'рятує, НОЛИ га:й~wма:ни

жа,рна по­

простя.гає

І\НЇ'псм,а область. Першу ПJК-' )1УХЦ:Ю ~- ла,міновruний ш.Пі\>­

іпус'ка,ється IПр.инрої памиЛ'ни: чомусь ,пlр·а­

грузаслужена,га

перев-ажа.є

.дуже

Вlперед,

ОСІ, янраlЗ тут, в Цій сцені Н3Jй,вища,го IНа'пружеНlНЯ дії, артист:на О. Ільїна і да­

в його д1ях IHBMa€ ча,гось неприрод­

артистичність

І л ь н а, А маже, це а,Лlмаз? Ба,чиш, Я,Н

С 11\ Р Я Іг а. Та ха,ч .би й аЛМaJЗ.

« Хл оп.

НОІГО, з.аЙвого чи штучнога. Все .просто і прекрасно.. Ва'і~НlQlча,с хотілО'ся б бачити ,сильнішу г.ру а.ртист18 М. На:талушна (Тльна) та А. Ше.ремет (Л:,я). В їх діях

хіДЦі. ГР:JoЄ •..

мені ха'тілося

ма:йстеР;litу

Jшда,ється

Іповільно,

арт,ис.1'а УРСР П. МіXJневича (Авр,3!М ЦВі­ ІШО'В;:Ц). Ного ,гра б еЗIПОС ередня , щи­

ний св:т героїв. Випадна,во алмазне жарно ,патрапляє да

таЛУlIща).

рву:чно

риша.

духов­

і

Ав,раlМ ЦВ';,нла!ві.ц (за,служе,н,ИІЙ артист УРСР П. MiXlHeb-И'ч), ПОЛЬСЬНИЙ м,у,дРЄЩЬ,

СЛід н:дміт,ити ріlВіНіУ гру аil\т,орі,в В. На­ в.а,ля та О. Сав:ки, В. ШептеКіта й ар­ тистки Л. Ма'К'сИ!меRна. Ві,PlНО тра,нтують С'8аї обраlЗИ артист М. БіЛЯIЄВ, х,оча йога ,раль еп!,задична (.карч,мwp), і а,ртист Г. Г.рИIГОРl'ЙЧУІК (пан ПшепюрновсьниЙ). На маю АУ,МКУ, на;дзвичайна в,дало передана ,С<мертельний [Jаєдинон пані,в Ло.з,кн та ПР0l3ЮІІ :за ав.QrЛ(Щ:,Н;НЯ ал!ма,зам. Жадоба да баlгат,ст,ва таlка велика, ща адин з них - Дро3.на - ГИlне від шаіблі св·ога тава­

д:а:м3ІНТ, «що важив 12:3 наірати і БУIВ першим наменем на Унра,Їlні· і в Цілій ПаЛЬЩі». Падалі на,в'нала· ЛИlпа'в-ецьнога аЛМ·3іза раlзга.РТОСТI>СЯ дія ,дра,ми, її кон­ фл':нт, Г,РУШУЮТІ>СЯ персанажі за їх і,дей­

на-

-

~РЕ.цЕИЗІRiiiFOiii_~

І еші:зодив норчмі, і подальший РOlЗ­

раль

мая

дасить тіЛЬІШ прийти, щаб паве,стн заса:баю, нуди в'і.н схаче. ась шляхи ІЛI>,на і графИНі сходять­ залі суду. Чути галос с:удді: - Пане вазний, внедіть зла,чинщя! ':З'ЯlВ.ЛЯієт[,ся Ілька. Вшзнав Сіваю мрію. «Гельцю! » --- чути йога оІ{'рик дуJПі. Він

вито.н Д;Ї,ЗВ'ЯlзаниIЙЗ ці~ю оценаю, у ви­ <KOHaJHHi арТИСТі'в наДЗВНЧаІЙіна яС<кра:Ві.

винану,є арти<:ткз Л. Г:рипич) втра,ч3!є не тіЛlШИ золато, .срібло, наг,раібаlване баГaJТ­

Вся душа

'ЙО'МУ мене Та ея в

батька двах СИlні:в, ЯlШХ у"били га'Йда,ма­ ,ни, на'знаний 6аТІ>на сл~па'Ї ,си.рот,и. ЛИ, віддає ал,маз Стесі, яна хоче за ньога врятув.атИі життя коханому Василю Х,марнаму.

n,оВ'ста,н,ня, не Йаlга· ма'І1УТНlЄ :піднесення, а па,РаІЗ'КУ, ІЮЛИ проклятий на:радомна­ мен,даіНТ .!(ора,н;НІИХ ,b-іIЙСI>Н Ю,зеф СтеМIП­ ,нО<НСIШИіЙ ЖOlР,СТЛlка РОl:щравля.єтьс.я над Iпов,сталИJМИ у м. І{адні, на, ЖИIТОМНlРЩИ­ ні. ,драіМ·атична діяр·о.:з<гарта,єть~я надзви­ чайно :просто. Під ча'сг3!й:даМaJЦЬКООО па.в­

стаіНIНЯ

Бр а 'гі ,н ·с ь Ін а.

лежить цьО'му ,р,ица,реві з т;єї пари

n

ВИЗ.,tJолен­

_

рят:,в­

нина, ,праriне .зустр;,чі з т,им, ,ному лада,ру­ вала ·своє ім'я, перстень і пащ:луна·н. В її ~я'В,і це гречний рицар, шляхтич. Ва­ на і ДУМЮІ не ПРИПYlонала, що НРЯТУіва,g її в ту жаХіЛИВУ н(іч гайда мана і БИlдЛо..

СТОРІНКИ М-И НУ о го

МИlнуле .

що а,втор взяв не момент

,ЛраФиня дов,г·а розшу,хує свога

Іпосіlпа,ни хочутьзав.QЛСЩ:ТИ алмаGНИIМ жорна,м, бо це (ЩіМівол влади і ба,гатстна.

...

ва,

де вже перебуває і Василь XJмарниЙ.

па,ни

-

Лозка іПрозна, г,раф РУЖИНСI>Н,иIЙ, йага

Серед тв-орчих робіт театру асобли,ве .Mi~цe заЙіма,є Араlма І. Ночерги «Алмаз­ не жарна». Ав-тар веде на'с у далеке

засває на,ціOlна,льне і духавне

героїв.

l\а;рчмар і паЛl>сьні шляхтичі

Розтерз3!на, ПQlневалена пальсыюю шляхтаю, Унр3!їна ОІблив-ається краrв'ю. Гннуть її краЩІ сини і ДОЧ,ЮІ. Та в-але­ любннй нара,д веде С'НЯlЩеНіНУ баратьбу

ПЬзніше

перстень належ,аlВ I'рафИIНі (а,ртистна О. Ільїна).

А. Ше,ремет). НaJЦРИі~::н;ці дра,м,и жарна ПО1'.рапля€ ДО ру,к I1рафа РужинсьнО<га (артист В. ШеП1'вніта). У ра,звитну стрім­ каї і НаІпруженаТ дії ВИЯВЛЯЮТЬСЯ різні

,ва.

[,сторичне

гвалт».

пі3lн,іще за нього смертельна б'ються па­ ни Лаlзка іПрозна (арт,и;сти А. Марти­ ,ненка, д. МаXlНИIЧ). Врешті йа:га знаха­

МУ3гич­

і і

і

БРОВАРСЬКО,l\оlУ з,М!ШТОРТ,У ДЛЯ РОБОТИ В

НОВО3БУJI:ОВАНОМУ ГАСТРОНОМІ ПО ВУЛ. ЮНВСЬЮИ М2 139

терміново потрібні: старші продавці та продавці продовольчих

товарів. Звертатися у від,д:л на.дрів.

І :

* і

! •

і ДирекцІя.

:

_ .................................................................._ .. t В СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ :'fl 19-3-18.

80 номер 1971 рік  

80 номер 1971 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you