Page 1

-.,. ---.,

ВИДАННЯ іІ-1'1

p,JrK

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТВСЯІ

Г"

>WF~WГ

~

-~

W

16 80 (3078) ЧЕТВЕР

9 липня

1970 ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУЩІЩИХ

затщ'ІрджуЕJться ОдІ-юст.айно т.аюий порsщон денrни.й сооії:

Р.аrди УкрСІІїrнсьоної РСР сьо•мого снл<ИІкання. Сес:ія п.роХО!дИіТЬ у зНІа•меНІНИ<Й час, ноли ТІРУІдящі 1 нЗJшої ресцублЬни parзo:vi 3 У'а:м радяrнсь-

сес.і•Й!ІЮІМІУ з.алі ВерхОівrної Ра•ди УРСР ,з!бралИJсь делуrm·ти пе.рЕЩОJВиtн.и і ІЮ'В<Ш'Оі rocтfi ри .про:~-шолового і аільсмюгос-

Піро стаJн .і захqди По дальШОім,у поmrnшеНІню обсЛІуrr.оцу;ваніНІЯ .наюелеrн:НІя •уrата.но.ва.ми і підУнраїнзв'я.зНІу ПРИіЕJМіСТ.ВаІМИ

лей~у леніІНІСЬІНІУ 'ІJРУІдОІву вахту, ЗаJВ€ІРШИ1'И уrапішно Пір. 31 ш~уrгь

n>аJртrіrЙІних, ІРЗ\дЯ.НІСЬЮtІХ і J1ромад. tСЬІІШХ О!ріГЗJНііІза.ц~й.

розпочала Верхо.вної

но-·т ехнL'І!Іюї баои нашій J(ра.ї.НІі.

номунізму

· В

1.

ПЩІа)ІJІСЬІного · ВИІробющтsа, діячІ сЬІНої РСР . 2. Про n.poerк:r земельного ноІШ:І'І нщро.д.ом, прQдDІВЩуючи юві- .на;уrн.и і ·НІУ'ЛЬ~ури, пРЕЩСТаІВнwни

n'ffтир.і· ч~у . Ращи

rн:ої

Вибори до Верхов-

OFCP, яrні

нещ~<Іrвно

П,Щ оплоони ПJРИJС,уmНІіх м:і•сця

в ·уrр.ЯІдовнх ложах за!Ймають не-

ДЄІІ(СІУ У:н:раrtнсЬІної РСР. 3. Tljpo ЗаJ11Вщ;1Д!ЖеНІНІЯ Уназів

ПрезіИІДН

раfіІНІСЬІНої

Ун­

Р. а:ди

Ве\рховоої

PrOP.

ІВЇід)Qулооя, ще, раJЗ 1 пе;рен.онлиІВо рЬвНІи·ни КОІМІУІН.ЬС'тич:ної па~р.ТІі.ї і п:рQдемоНСІ'І1РУВаJЛrи монолdmНІу єд- УІРЯІдУ УінраІ'Ііни. Оеаію віr~рив голова В~хов1ні.ать ІП<JJртіГі і Н3Jроду . Одностай.нrе СJQВаJЛЄІННЯ >ВИІКЛИІІmли у роб.і1'- НОЇ Р.а,ди УРСР ДЄІ!lіJ'ІТат О. Є.

З даІювіідJДю ІВ п~пюм'у пиrraJffili rюр~ rденоого ·ВИІС'І'УІІШВ міі:нtі'С'І1Р ЗІВ'm~у УРСР д€1Пуrrат з . СіІнченно.

ІВІШІІRуІВІа•ли

Коміоі.ї Вер-

rн:иніІв, НМГООІ]НИІн1Ьв, rіІнтеJDЬгенщії НqрнШЙЧІУ'К.

Уч.аJаН.НІІ\И

сесм

r.

ОП:іІВІдоіпоВ:~дь у цьому ШІІТа.н-

Ніі ~робИІв

голооа

.J)іІШЕ1ННіЯ JDИІПІНЄІВОГО ПЛеН]уму ІЗІСТаJваtНІООМ ІП.аJJvі'>Я/І'Ь ПОІМ€JРЛОІГО В ХОІВІЮЇ РІ3ІДИ УРСР ПО Т.раJНС­ ЦН НJПRС. ЗідіІЙІан.еНІНІЯ •НІаtн.~с- пеJ.)!кщ між сесLями дооуrrата порт.у і зв'.яr3НІУ де.пуn'ат В. Ф. леної Пленумом ГWОІ1РаJМИ даль- Нерхавної Ра(Ди УРСР, П€ip!IIONJ ДобрИІн. шо.го тr~нооення оі.лЬІСЬlЮ>ГО гос- заю'і1уІПІНІИІна ·голоtВи KOМJL'J'ieТ.y д~ ПСІдЗ/РСТВа ~е новНІм вел'!П'им жаІВІної беІЗІП.ени .Піри Р~і Мі,нІІВІІ(Л·а:дом у С'І1Іюрення ,матерn.аль- 0'11РіІВ УРІОР Б. С. Щульжеина .

Поча;лося обг,оворенНІЯ доrювіrді і сп;іІв.допаІ4hді . (РАТАУ).

ОІІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJІІJІІІІІІІІІІІІІІІSІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІt

у МооюВІі ·ВЇrдіКРИІ&ся Плепwм ВЦРПС . На ло•р,ядrК'у де:НІНОІМ'У Пленуму та.кі

7

ЛИІПН:я

1 І е:рІГови:й

ПІІТа · НІНЯ:

І. П:ро зав,да.н.ня л·рофоn 'лок , ли.n•неrвою UK КПРС

ІlІ:,;н:·ум.юіrв

з

. вИІпли· вають

як:

Плен.уму

р.)

(1970

П,ро роб<л:у профсrеілка.вих

2.

о.рrа.н, 'заrwі•Ї! ·по даль.wом'у шerнюo

•1\J:·в

ПромоВІці •ПаІЛ.КО еХІвалили р. і­ шен•ня лИJn,невоrо Пленум'У UK КПРС. У роЗІв'·я·з аrн:НІі· за.мшнь, ЛИІПІ!ІеtВИІМ Плену­ nостаІВле.ниіХ мом ЦК КПРС, ГОІВ·О')Jилос.я на ва:жлива 1роль •налеПлешу.мІі\

t

охороrни

n•j:Ya.цi

non',n-

роб:,тни­

СЛІуЖбОІІЩіІВ.

Ком.: тети nр<С}фаn.'лr~а,м. ж.ат ь повскщно ·мають ІПрофоrt'ло·к ор.гаІн·іЗІУ'ВаТІІ ,р.о•бату по .роз'.яс­ ІІІен:ню . т.ру,д.ящим рr:шень Пле­ ну.му ЦК КПІРС .j дDІповіJ'•і Ге­ секрета·ря нер.алt:~нDІГо

КrПР.С

З доnовЕ:дtіІІЮ •В nерШОІМ•У пи, таtІШ•і вшатrушпв член ПолІіrr бюро UK КПР.С, Голова ВЦРПС т01в. О. М. Шелеn.!н.

юва:риІШа

І.

Л.

UK

Бреж­

,нє.ва.

.ПленІv·м

робо.'fІу:

В.ЦР:ПС

·ароаювж•ує (ТАРС) .

Мільярди Братської ГЕС ВРАТСЬК. Врат. сЬІюа ГЕС заміль.нрді.в юіuнrват-r. о­

,дин

елеЮ!1)}оене'рлії.

3НИ-

Ві,д

жеІІ!н.я її собіDа!Р'І'ООГІі в пе. ршо­

му 'пr~рі<ч·чі одерж.а~н.о

125

ти-

СЯЧ карбОВЗІІІІЦІ.В е!ІЮ1ЮМіЇ.

Енергетики ВратсЬІка 1\МИ в

!НИІН:іІшній ІІІ' ятирі:чц·і на. р()!Д:Н>О'Му J1оспщарс'!1ВУ Сибі)}у

8,6

міль-

я•mа кі>ловат-rодин rпоН~\'1 nлан .

п· Я'Nfрічне 33ІВІДа'ННЯ fl!O ВИІР·Об-

Перед2Квивва рада «За:ВІдаІfІ'Н•Я

·nа•рт•. ИІних

·Іюви ЦК КПРС та

орrаІНІіrза.u,іІІі

по

ви;кон.аJн.ню

поота-

Ращи Ммн.:ІстJJІ'Ів ОР.СР «Про заходи по· заІбе:mе­

Ч Е'ІІІ' НЮ зби·раііІІН·Я ВІрО·ЖаЮ ,j. ЗЗГОТ,>вель с,і,ІJЬІСЬІКОІГООПОІдЗ!J'СЬІКИ•Х П'рОд'УІК 1):16 у 1970 .роц1іІ»-з та,Jю'Ю ,доrnо•в1 :І.'J.дЮ •вистуrnwв 'на сем.і.н.аІрtі се·~ре:тарБв ·na•pTOІJЖatн.:Jзar:J,'й район•у се'крета•р Б,р•о ва. рсІжоrо ра-йкому КП у,к,ра.ї•н·ІІ

бО'в' ЯІзались rвиконати до 1 ве)}ЄІС•ІfЯ

1970

· Велике : б:іле пе.рнате гоопо­ Ід.l'РС'ІІВО у П'!'ащющ~ Киі'вської п·r.аtх· офаі6рики 'ЮОІМУІНUстки Лю­ r бо·ві Решет}'Іново•Ї. 3а нею за­ юріиле· но 6іУІьше 8 тІ\ІСЯЧ' куrрей­ цоглящає 0!1wра·н.н· о :н.есу"Ч{ІК. ІВОН~ їх, вч,аJсню щдує. ПилЬіНує з.а ТИІМ, Щ!Об р.ащіон C·KlliЩaJBCЯ з .повного

кwпоненту ко))'Мів .

3а Це JІІІ'ИіЦЯ .В!J}І,дЯЧУЄ ВИ'С()ІК•ОЮ продУІктивністю. 3а перше пів­ ріЇІЧІЧ.Я ІПере~ова poбirrnmrця Q~ер­ жала ~Ьд ІВІСЬQГО стаДtа 1 міль­

ЙІооr 134 тис.ячі яєць, що с.т;шю­ 'В'иrrь маІЙж.е 140 ІІІТУІt на JWЖ­ ну КУІ!ЖУ"'Н~сучку nри J)'ітюному

3о6ов'язааJІІ:ІІі 205 яєць. •ІLО-УІДІЗ.ІРІН>ОМУ '1\)}УД:ЯТЬСЯ та­ ІКОЖ nташнІІІЦі Віра М>О31'000 та Юна Т, ра~ж-оВ'сЬІКа. Вони дали СЛОІВО одержати: З>а ріЇК ПО 195 яєць 1ВІЇІД КООК;Н<()Ї несучки, а за

ЯЩЬ

,від

Ку;ріКИ-'ІrеСУ"ІКИ 1!11рИ

плані 89. 3а цей чаІС фaбrpwu ІПродала держаІВі більше 20 МіЛЬЙtаІІJ~В lii'I'YK, ЩО СТа· НОВИТЬ 13 0 П')}ОЦ•е!WІ?ЇВ ДО ПUІаІНу. &і.ра•з ВОНlа ЩО\.'ІНЯ ВІіІДJІІ))а:ВЛЯ€ ДО СТО­ лу Т)J'}'ІДЯЩИХ 140-150 ТИІСЯЧ Яf.'ЦЬ.

велиІШМ задовмеrн:н.ям зу­ ст)jtв коле·ктив фа.~рwки рішен­ ЦК Пле:н.уму ЛИІЛ!Н€<воrо ня

3

&ПРС « Че:рго,ві заІЦіа:нн.я ,00:ртії

QІІJІІШІІІІШІІІІІІІІІІUІІІІІІІППІІІІІІІІПІІПІІUІІІІППІІІІІІІШhПІІ

По, наід фО.!ІІд ра,д·гос.nа.м і ко ..lН),,Па>.\1 держшва достроков·о виді.ляє . ЗаІПЧаІС ТИ>НИ, техн.:Іку, hOIIITІt на l'•П·ОРІ\1.1;ЖеІ!ІІНЯ Пр·И•Мt'Ще<Н•Ь ДЛ.Я збе,р:і-

р·аІД,'оnе.ре;даІЧ.

за'UІі,я.х. ПwганІНю КОІМІПлектуваІн·н.я сІ!ІС'теми nаrр1'і•йної і :J<ОІМСОМОЛ·ЬСІ>КОЇ ОС·ВіТИ Т3' НОВНІМ форrМаІМ .НаJВ1ЧаІІІІНІЯ у Н·ЗІСТуІ!LfІОМ'У Ю!.ІВІJаЛЬНQ!Му .році ПрИЮІИІ'ТИЛа ВІОСТІ)'ІП З·аІВІіІдуюча КаІб~Не>ТОМ Па:р"ГООВ<і;rи ра.ЙЛ<ОІМУ ПаІр­ Т·~Ї Н. І. БІілИІма . П~ред сеІК.ретаІр.я.ми nаІртИ'tни.х ор~а.н.ЬзаrlІІій р•а,дГОІООі'В, пта,хофа6ри.к •і

11р0МИІСЛОІВИ.Х

ІТі.ІІJПр·И.ЄМІС11В

ВИІСТУІІИ~В

К!П УІкраtЇІНИ В .• О. Кр111вошлик

НЗ. <:емІіІН:аір•і• С~ре.та>р р·аІЙJКОМ'У

.ВИІК О­

~OC'J1P'O'K1J.BO

.реможцЛNи,

НЗІГИ плани і :юбоо'JІ!ЗМИІ'я за­ ОО'fJІШаJІМІ'ОІГ() J)()ІКУ П 'ЯТИlj)l"liOt Та ЩНJ•ДАЖУ ІВщюбіНИІЦТІВ'У ~е· рІПІРО'дУ'ІЩ' іff Іl'J1аіХівнищ11ва ж>а:І!'і.

ІШ}

ГАВРИЛЕНКО.

А.

ІіІоле.ктив за.воду rІЮJЮІІіК· О.ВQЇ О:JН<ІЙОІМИІВШИСЬ

металу·j)І'і-і,

3

pirne!II!Н'Jrми ЛИ'ПІневоrо Плщму

ЦК КЛРС, 1ВИРFШІіВ

оод&вати

OO!jOi"l•ll)' ДO!Il'OOI· Ory. Т. ІJІУІДW· ИК/і\1 села 'У .ви,Рііrшенн'і тих ВМИ'КИХ 33Івдань, яюі стruвиrrь пере~д пи­ ми rn/)ll'i:я.

Ми шефствуємо пад ращ• rос­ ,пом «1\JраJсиліІвсwшй ». 3 3 j ІЮ

))ООЇІІ1JІ1ИКИ 'П'jщrПрІffіМІСТ­ ва ~ОІПОІМаІ!'аЛ· И 'Іf]}У!д'•ЇВ'НИ!Ка'МІЮЛЯ

8 ЛИПНЯ

пропооюмти

к.а:ртоолю,

кааrус­

'І'У, інші культУ' ІЩ збИ']Jати су­ НrІІІЦю. 3а це ООj)ІООІІКЇІВЦ>і одер­ жал.и батаІІ'О щи:рих оодЯІК як .в~д ~ЦІН~кціі р,адгоооу, тІІІК і Ві'д Са!МИІХ ЛЮЩ8-Й. і'НТе:НІСифік~ції П~ршма ВИІР об­ СІЇJЛЬІС ЬІК ОІГОІС[І· ОД<'І,'])С !>КОГО

ПОТРУДИ­ СТАРАННО ЛАСЯ НА ВИРОЩУВАН­ НІ ОГІРКІВ ТЕПЛИЧНИ­ «ТРЕ­ РАДГОСПУ ЦЯ ГАЛИНА БУХІВСЬКИй» ПІКУЗА . З ЗАКРІПЛЕНОJ ТЕПЛИЦІ ДІВЧИНА ВЖЕ ЗІБРАЛА 1500 КІЛОГРА­ МІВ ОГІРКІВ.

ор.гаІНІіІз.аІU;і·Ї соwіа.л;:.отичuюго

nита,нн-ях звi.rr,is і ви.борtіrв у па.р11ЬЙІни:х ГР'УІПаІх та цеховиос оргаІп•і­

кіІв «КИJЇІІІІ'l'ГаІХОЩюму» ,вИJЙІ!'·И пе­

IUUIIIIIIIIIIIIIDIUUDIIIIIIIIIIIIПt

:з>ма•га•н,ня хлІ:бо:роб(rв, його глаюноС'11і . Ви.ход.wчи з цього, поче•он,у м·Х.ію n.і1д чаІС ж1ни•в nсж.1и•каІн,і .в'Ід;іІграти а ·гітаrrори, ло.тПітііІнформа-rори., віщІпо­ вІ'tдальИІі за о•nер.ати:вни.й ВИІП'У~К баІга,тотираж'Н.ИіХ, ст.іІИІНИІХ газет та

на

те,

щоо у зІІІ,шmнШ· се:рещ nтахrвн.и­

€. ХАРЛАМОВ, секретар партіАної органі­ порошкової заводу заціі метаJІу,ргії.

Ue

ЗавіuІJу.юча орг:вJJ.'.ділом р•аІЙІКому па:рТІН Л . І . Шелес1' зупНІІІилаІСЯ

3'а

боротьбу

;)}QІЗ>І'Орт;а.!ОТЬ

ми також прагнутимемо .аноси­

уаіма Ка'Те>ГОріі,ЯІМИ за,і\ІНЯТИ>Х 'У ПОЛ·Ї З Про!ЮСТИ ВИІрОО!ІИІЧУ на;ра,ду .1ю,дей, ро.зробити ·і зат: вер:·итн робоч і n.1а.ни. Не.дол,)ком поrnе:ре :Ініх ра.к і;в є те, що ми :неід.ОІСТа.т:ньо дбали про заооЗ<nе;че.нrня а>!1ре>rат,:•в та іtн ншх д;'.1янок дОПDІМ!і 1 ж.н.ими роб іТІниrкаІми, треба в рах·уша.ти .всім 1{ерrі;вни.ка•м, щоб обслуговуючю1 nер•сона.1ОІ.\І . не д01nуокати ПІРD•сrоі'в тех.н.' ки п :д ча•с хл. :бозбwраІНІНЯ. В цей в.ід,по ­ в-ідалf!ний час сл1':д н.а .1а.годити техн, :•чне і побутове об1:лу.го.вуваІНtн.я В ПОЛі, Г3'J)>Я'Че Ха 'р'ЧіУІВаІН>Н>Я.

>На ВИКОІИІа>НІНЯ веJІ•ИІКОЇ 1 П 1 рОrраІМ И даЛ.ЬІШОГО •ПіІднесеrН:НЯ ОЇІЛІ:ІСЬКОСООПО­ да)JІСЬІl<ОГО 'виrробниrцтша.

К1ПРС, прruЦІrВІники фІаб· рики ~· іВіЇt!JJШJІВІМДЬ rl!a ПІЇІМ}'ІІ!іа!Н1НJІ ла·рТіЇ

'І'И с·вій .ВІtІЛаД В ЇЇ ВИ'КО'Щіі Н · НЯ.

:зом.'Іст nо~танови па,р­

Тов. Серrг'ен•ко з:верну1в ува111у се;к•ретар:іІв •па.рторІга•нrізаruдй ІН•а ~еоб­ Плещуrмrу UK .маrrеріал:Ів лшп.невоrо х•:rдін.:сrь доклад,ного ВИ!ВІЧенш.я КПРС з уоі.м.а ІПІР·аІ!J!іІВІНиrка.ми сілЬІСt:~коrо tГ{)ICJil'()lдaІpCllвa, мОІбІ:ІЛбзаІUІію іх

тхне.ні рішеннями Пленуму Цfї

- і ,на·ша Кj)І()вна опра­ <Ва. В мі·ру СИЛ j МОЖ.ЛИІВОСТеЙ

Ішж:ного к·омбаІИнера, 'Гра.ктоірИ'С'Та, .10 т!ії та уря.д'У треба довости жа,-.каІр.я, водія. Кр•і·м <J '•д'Критих nа.р т. '•іі•Ішх збщJІ)в з за.1учен•ня. м rrред­ ста:в.ник.і•в шефськи•х ор•ганІіrза.І~'іі, в раІд:rооnах ·і nта.хофабриtка•х слід

з:наче.нн.я

році П'і'аХО­

У ЮІВіЛеІЙ'JЮМ'У

фаrбрИІІUl зобов' яза-ла:ся одержа­ ти ВІЇ;ц :К'ОЖН•ОЇ КУ'JЖИ-Не!СУ'Ч'КИ ІПО 185 ЯЄЦЬ і ІІІ'J)ОJ\3/ГИ ЇХ ДЄІр­ Ж>а!Вfі 32,5 мільйона nrryк. На­

'НИ'Ц'І1ва

П !:' р ~м·о.ж,н.Я•\1 t:<щ'а·ліkтиrчного зма.г.а,н:ня nеГаІН·Ня зерна, J.О•брнва реі;J.баІчено ломановою ряід з:ах'<щІ:Ів ма,герІ:.алt:~ноІго заохочеНІня . ор~а.нtіІза.ЦІіЯІМ и в cв·irr лі n а:рт.' іі.н н·м и Яrюі · заІВт.1а,н.н.я стоять n ерс,д р.:шень ЦЬОІГО Ва.ЖЛІІ• АО>І'О ДО•h')'І М<"ІІТа?

Па .рт ія ·на,да.Е ВИІНЯТІ; ОВОГО

'J10СІПQДарсЬІЮОО'О· виробництва.

справа

Ж· НИІВ, rоnов•:!да·ч, ЗО<h•ре, \13', ·наго1ІХ'И.В на ши.рокому залуче:н:н,; до ц.k: і В>і:.ІІJПОВІ~далf!ної hа>\ІІпа.н<·ї hО .'І.С'ІіТІІ•3і:•н nр·омислових п.і~д~nриемrст•в шл•я­ ХОІ\І •нада•н,ня р·обочо:: •і техІн:ч,Іюї .'І ОІnщюги . Керjвни,ки !В•ОіІх Ор!ГаІнйrза.­ ц'•й ЗОбов'я.за• ні .1І)П{)\ЮПІІ C'.їl>CfJhO.\o!V І'С>ОПО.ДаІрІСТІВУ а·втот.раІНІСПОІJУТОМ .

гово·ритt. т. Се.р•ГЇЕ1ІІІКО, -

СЇJіЬСІ>RО­

хnвни•юі'в. Вони за nерше пів­ Рі· ч·чя <Ще!рЖJали ІЮ 113 lli'I'YK

О. Серrгівнко. Р о:ЗІП О1в.'даючи про держа ·в·н•і за.хо.'! н що.Jо ЛІровеJІ,ен.ня цьо·га;р,'•ЧІни.х

І:іаІса'м'nе-ред, -

ПіІЛJН' е'СЄІНН.Я

ДЛ:ЛЬШе

н.а

СІпр Я'МОВа1н і

'II'JIOIJ101з ицИ,

Це і наша

С'І'Ва». 11руІ.Щі:в·НИКИ rве-дуrгь нині

(РАТАУ).

коіf.креrrні

•вносwrь

ПлЄІІfУ'МУ,

.ПQІ!J3.З!ІІИІКНВ В роооті ·ВИСОІКИХ ;J;QІбива·Є'І'ЬJея .весь кіІле:югИІв пта­

В Г<lЛ~3і сіЛЬСЬКОІГО Г.О• СІfІ()!Дар-

)ЮКу. І

Мд!Геtр:іалах

по

бес·іди

жва1ві

вже є ІПО 124-127 яєць. 3а П)}ИКЛ.ЩЦ·ОМ перед' ОІВПКіі'В

1'v\ .

-

~

Продукції буде більше

1/leprue rrrnврі'Ч'ЧЯ IJfa іх РаІХ'УІН'КУ

юі: ІfЧооа івщнJ.блен:ня з почшrку ')ЮКУ

коп.

ДІАОМ ВІДПОВІМО НА ЗАКАИК ПАРТ/l

13

Ниє.в:і сеоія

2

~

\,.._,_, "_,."_

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Сьома сесія Верховноі Ради УРСР 7 липня в робст.у ci.orvІa

..

Ц:rна

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОИНОГО КОМІТЕТУ

р.

Г. ПІКУЗА.

НА ФОТО :

Підписання БУХАРЕСТ. (ТАРС).

7

радянсько-румунського договору

ЛИПІНЯ

тут

·вЦбуwюсь

m~ие&ння .щоrQ'Вору ' про \І@уІJШбу, сnЩробітниц,rво

та ·~ Д·ООЮМ'Qrу між Сою:юм ~адяІІІСЬІКИХ Сщіа!JІіСТИ'ІІf·их Роопуtбл·і~ і СоціІалkт. wчною Рее­ ПУІбЛіІООю РуrмуtН. іею . ДОІГОІВ'ір nі~иса;ли: 3 JЩДJI!IIICMNJЇ С'l'ОРОНИ ·ГО'ЛО!Ва РаtДи ·Мініrсmрів СРСР, член ПQЛІітбюро ЦК

КПРС О. М. 1WDИI1i~; з РУІМ}"НІСЬ100Ї сТО}>ООІИ-Г!()ІJІо­ m:а Ращи М~ністрів ОРР, член ~И!КO!JnOON'Y і ІЮСТій­

'НІОЇ прСІзидії цк Ркп и.

*

У ТО/Й же ,це:нь ІВ

*

r.

MaiY"PЄ!JJ·.

Byx,a.pecrri

ві.д6увея мdтинг

·РУІМ'УІН·о•рад.mrеьІWі ~ружІби. На wингу з црОNо­ Мrа.'}'1Ре)} і о. м. Коси:гіІІ. 'ВаJМИ .виступmли и.

r.


п

Н

А

Л

органІзацІйнот І масово-подІтичнот роdоти партІйнот органІзацІІ радгоспу "Вепикодимерський" на час збирання врожаю 1970 року Зміст

І

роботи

Дата

прове)J.еиия

(Доповідає

!

д~ректQР

ІПаІр'llКОМу,

'Ч.1{';Н

Фу•рда.).

ра,щюапу

І.

nерших

змінні

r.

Фосго А. Коза~а.

о

ІН,!ІЗаІІ!і.єю в::\l!д•іл:ка Іі<м~і ~іч•у;ріі.на. (Допоаіда€ секрета.р па!РТОр['аІНшз·ащн М. С,

120-1 ЗО

На фото: 1М. А. ПІНЧУН.

СЬІКОІ облшел овоча:ми та ІКаІрrтоплею» .па•рТІіІй.ною ор!Га­ .в~:д.д•І.л.ковоІ

на

завдання

nроцентів.

Заету;nнИІК се'к;р.ета.р.я М. СкQрН1Н3 ІПаІртю.щу

!O.VII

на

вання, він систематично виконує

r.

ГіІІНJ\ВОСти зжіtда•НІНЯ .паІрrгкОіму з ·пор,я~доком деш•ним: <~~ро ІВ111КОоНа:н'НtЯ .За.ХОдІ~В ІПаІр11КVМ'У Та• .дJИ!реКІЦJЇJЇ раЩГОQ!Іу ІВЩ 3\ ·б€ре~НЯ \970 роюу :ПО ВІИКОНаtНІНЮ ПОСТаІН.QІВИ По­ ЛІЇ"І]6юр•о ЦК КП У•кр.ЗІЇ•ни «Про ·стаІн 'Га JЗ·ахо.r:н .по забез­ •nече~ню м . ~иєва. та ·інших п1р0ІМІІІСЛО!Иtх це•Н'І1Р.іІв .Ки•і.в­

Працюючи

апараті контактного еnектрозварю­

Па.рт:ком

4.VII

торrовеnьного

на заводі

машинобудування.

Хто проводить або вІдповІдає

роботи

П.ро.вости •Віщк:рит•і ларrrзбори поря.дІКОІМ деі!ІJН,ам: з ко·м•у:нІіС1іhв ·в ;перІіЮІд І~би.р.аmНІЯ врожаю».

«3 аtВЩЗІН·Н•Я

І

Почесного звання уАарника ко­ муністичної праці Мниоnа АнАРІ· йович ПІнчук УАОстоівся ОАНИМ із

Се.тио;к).

•ПрQІвести ~аСІіІдаІНІН•Я ІПаtрСJ1КОІМ1У 6 Пq))'ЯІдІКОМ ДеІНІН•Ш\1: <1~ро rото.вн,:сть те.хІНJ•ки до зби,ра·ннІЯ •ВІрожаю». (До.по­ •В·ІІдає голов.ниІЙ іІн.же,не1р Іра;дгоапу М. Ф . .В.оро.11ецьки.й). Провести •ноаІра,ду-ІСеМІіІНа,р ІМехаІНІізаrгО!ріі.в, ІЯКІі шр·аІЦЮва­

т-иІМ')'Ть 1на. ~би•ра,НІНіі ·в·рожаю.

Виrоrго.в•ити та по•Jювити иаоЧІНу .aif\irra.u,iю. Х<у,дОЖІІ!ьо

офор.МИТИ •lІЩДНІВІЇІдуал.ьн.jо СОЦЗобов'ЯІ3аІИІНІЯ ІКОІМІбайнер~В

q

Г orryє •КОМІЬсJ~я В ОКЛ•аЩі тт . І(:у:шка. Г. П., Па!J!•Х{)­ менко П. Ф . , Корбуrга· .в. Д~реtК\ІІJі,я, ,парrгком, ІРООЇІТІЮОІМ

24.VII

r.

26.VII До

Па•рт•ком, :робіІf11Юм

5.VII

В>СтаІНОВИТИ Ї•Х ,на ІВІ!,ДІНОМу МЇ'ОІJJЇІ,

.ЦроІВе•СТИ. з.бори ВІіJІІ.щЇІЛІКОІВИХ ІПа.р:rоргаІІІ'Ї\ЗЗІЦЇІЙ 3 ПОІ\)ІЯ.Z:­ >КОМ .денн.mм: «Па:р11lіЙІно;пміrгичн•а :робота ІВ ІІІер!іод зби.­ ра•нІн•я .!JipOtЖa<IO

\6.V1I І -23.VI І

6ЗіfІІДЗіНІНЯ ІІЮМУJНІЇстіІВ ПО з•д.і-йс•неНІНЮ

ti

Секре:rа•.рі •па.рторtr·а­ 'нІіtзаці:й в.:Іl!Jд·і.n.к!і•в баТЬ.ІОЇ!В », ШЛЯоХаІМИ Червнева пошта р~аJІщLї га­ ІЙСІВИІМИІ зети « Новtе жиmт.я:~> Qy ла ріЬзно­ А . НщеНІна «'З.ріл!mь». .маІНІіmною. Чиrr<~.Чі у ОВОЇХ ЛИІСТаХ Про те, ЯІК мещичJні пращі!віни­ ЖИІВОІ'11ІІ0Пе11Ніі і!ІИІТЗ!Н­ ~ И. tЗ,j'ІС\11~ЇЛИ СІВОЄ ОВІЮГО, рооіП 0 І!lі~,lІ)НІіІМ.аІJІИ ,н;я Н.аІUЮІ'О бj'ІрJ!іЛИ:ВОІГО ·СЬОІГОІДеН­ ві:ІБ 'У crr.arrтi <<ВСІ\ртОВ:і ЗДQРОВ'Я» ІНІЯ, ;ДіJlИ\ІІИЮЯ ІДООВІ1ДОМ .робОТИ, ЮЛО\В'НlіІЙ л~мр раІЙDІНІУ В. Б;уге­ npo . лкщеtй к.рruси­ ра.. Роомооу цро. бла1'ОІР'ОІ,lІ)е11ВО роЗІпсхвltдали 1 ІВОЇ 'дУІІl!tЇ, Про ІВИІІЮНа\НІН'Я П'ЛТИ­ ІЛю.деtй йііли:х халатаІХ <і npo у tрі'ЧНОІГО rnл.aJHY ІІІІіІдГІІРИЄМС'І100ІМИ, 'ЧуJЙН}СТЬ ,lІ)ОІООріІв Щ>ОІдО:ВІЖИ'ЛИ птахофаібрНІК<ІІМИ. 13 •РСІ!дГООПСІІМИ, <~Б,рЯ:Т',УІВСІ'ЛИ іКОІРеІСІІЮІН/д€1НфЇ •ЗаІГ.аіJЮМ ІредаНІЦі.я оQІДержала в ЖИІІ1'11Я» Зас'!'У!П!НИІН Г()І.]ІJ()ІВІЮТО JЙ­ МJіІ()Яці 200 лиютів. ІR8.ірЯ раійІону І . На.лИІвани:й т а ІМИ/цуло~ 170 і'З ІНИХ ІНаJДруІІЮВаІН!О В газе- Хі.РУІРГ ЛdrхЮІ:ІСЬІНОІЇ і.дІЇІJІЬІНWf;НОЇ 1':L, ІРеUJТ:У ІНЗ(П)tсл.а~но на роtз:гляд JD~~ajpнi В. Шм01~н. •аРо ІЗаuJРОІІІО.НоОВаjНІО аJВТОІРСІІМ ДО­ ПриЄМіН'ИІМ буJв у ІГаІЗеті <і де­ <!tраІЦЮВаІТИ, ІПLСЛІЯ ЧОІГО ТОЙ ЧИ бют ученищі· ІВелИІНО/дИмерсмюї ·іІншИІЙ м.arrepiLaJI може бути на­ ВаілеRrИІНИ шноли. сер.~ньої друuюва~ннй в гаІзет.і. М.еш:Ін:ИІК. Вона, ІНСІІДРJ'ІН'у\ООJ1а ле­ У червНІ! :ВІіІдQул.аІсь важлива rеЩЦJу-m.раищу «3J'IC11plitч у лісі». ;ВіИборИ де­ Мова ЦЬОГО mБОІ.РІУ СОІКОІ!ШТа , об­ Ш)Л~ТИІЧ/НІа JІО.дІі.я ·Ра:ди ІРа~а., w роздj'ІМИІ .Верх:ОІВНОЇ ,до І!JіУ'ТаІ'ГЇJВ емоціЩfІі, С:АСР. Про ПЇідГО\ТОІВІК;У оДО них ІП'РИІМ~·щують д:уІМ.аrrи d· хаимюва­ П()Іф'ііІЙНО іІііфQрмуІВQj.Л•а СВОЇХ ЧИ­ .ти:с ь раtзом з аІВІТОІрОІМ. :ТаJЧ\ЇІВ :rаІЗета . Заівї,дуюЧи.й ЗІГіт­ ЯJн баJчИІМО, іЦІЛ'Я ЛИІсmіІв Ч И!Га­ •пу;НІюrом J'j'Ір1'0ЖИІ'І1~ ..NQ 1 ЗІИІО­ ЧІів р!з:ном.а;ніт:тя ~не ідЮібуЩіІВІЮГО :коtМібЬнаІту В . nви­

а:в а:нІГ а~рщ·ної ·р ол:L н.а Ж.1Ш&аІХ».

. За•кр·mит~ за кожю~м комібаІйновим aJ11pe.rarroм полі'f­

:•нфор.м a'fop 1•в.

Пр·о~ести

ІІЮЛ·ЇТ·ЇІнфоІрІМ атqр·іJв, а[)іТ arrqpd.в та

сем.і•н ар

Леtk"ТОрІ!ІВ ІІН~ІРІВИНІНОЇ OipІr.a:н,kJaiiJjUi ТОВа,р!Юllва «3ІН·аНІНІЮ> ПО

До

5.VII

Пщрт:ком, сеооре'ГЗІІJ'Ї• nаІрт­ QІJJІГаІнІ)заІц:і:й •ВІіІдідІЇЛ•КІЇв.

До

10.VII

Па:ртком

До Іб.VІ!

Па.р11ком

ЛИТаІНоНЮ «іП;р·о ІПОСИJJеІІІ!Н•Я ІПО.~•ЇТ•МаІt·ОіВОЇ ІрОООТИ. •n.Щ ЧаС Зби.раІНІН,Я ІВІрожаю ЮівІЇ:ЛеЙ!ІЮГО •Р·ОІКУ •і ЗаоЦ,ІІ;ао!ШІ:Я ПОJІІЇТ­ Ї'Н:фОІріМЗІТ'ОІріЇІВ, а['·іtrатDІрів, лек.тор.і•в •ПО •роо'яІС.не.н.ню м.аrге­ ІЮалІJв лrпrnневоrо

(.1970

р.) Пленуіму ЦК К,ПРС».

Провести н·а:раtдІуіСем.~нар

члоо·~в з.МІЇJНІН•ИІХ !J!едІколеrі:lі

ба•rатотир•а.жн.ої :гщзети «За• ІКО~н:істиmоу •пр·ащо» з по­

«3ЗІВІдаІНІНtЯ ІРе>дКОЛООЇІЇ JIO ІВІІІСіВІЇТЛСІНІНЮ ·

'!JІЯд:ком tдеНІНИ.М:

СОІ1Jіа.лt:ІСТ.И!ЧНОГО З.МаІГ.ЗІНІНІЯ ІВ ІП6р•Ї'ОІд 136ІІJраІНІН'Я В,рО.ЖаЮ».

Провести.

,реЙІд-ІпереІJJІіJрк:у

rотоВІ!ІіОІС11і

.мехаІН~30ІваІJЮГо

rоку та Зе,р;НО•СХОІВ•ИІЩ \д<О іЗІберthrЗІНІНtЯ ІНОІВОІГО ІВ,рtОЖаЮ.

ОрrаІн:Ьзу:ва;rи. •реІ!J'ЛЯІРІНЇ' &НІЇ.~и ЗІвтокра.мІІІ•НІLtіЇ' .в поле. ОрІrа,нІ;І~уівати д·В·Оіра:зове хаор:ЧУJВ·ЗІНІНІЯ мехаІніізаторів без­

:посерещн~ьо у ІПОJІ·і•.

До

ГІ!JІУЛа ~а'J)'ОІДІЮГО

5.VII

ІКОН1lрОЛЮ

Р а,rN\ОПір•ООКООІП Д~rреооІІ!ія, робітоКам пр·офоnіл•ки.

ЩqдеtНІНО Щоденно

Масово-пОJІітичні заходи

'ОрІГ аІн,іІзу;в arr И'

:В И.СТ.уm И..

аІГ,Ї.ТІОуЛ•ІіІ1бір·ІІІГ ЗІДИ.

бущwн·к:у :куль'Г')'.ри· в поЛІі.

сіЛІ7СЬІКОrо Ра1з .на ти..ждень .Ра:да клубу

Пр•01вести .веч\р·ІЗІ)ІІСТ1р:і·ч ІР.Оібіr11ІІ'ИІюіJв I!J•aщroc.ny з ІК'ращи.­

м и ІшроІбни•ЧJни.:ка:м•и. Б.рова.рІСЬІІЮГО 1К<ИЇ•В>Сько.rо за·вощу «Арсенал» у

заtвОІду 'іlл,астмаІС та аі·лІ7Ському буди.н.ку

25.Vll

.з!ІН,

•Сwсте.матично ·ВІІІСВІітЛЮІв.ати. ІВ :р·щщrоюпи·Lй ба.гатотІ\1раж­

u,і «За КО•Мі}'tНоіІСТИЧІН'У і11радіІ0» ХЇід С<ЩЗіМ.ЗІГаІНІІІІЯ ІНа з.би. ­ ІроаІНІНІЇ ВІрожаю. ОргаJН;ЇІЗ'уоваrги ЩОІдеІНІІІ:Ий ІВНІПу'ІСК бюлетен:іІв «Т:р.ущо:вої слаІВ:И» . ІВ~КІрШИ оПІУJНІК:ТИ ІЮН.ІfІl1Q:ВЩЦЗІЧ tll ОрtГЗІ!ІіU3уІВаТИ 1pooбorry .КН'ИГОІНОШ ІПО обсЛуІГОВІуіВ•аtНІНЮ КІН'И.ІГОЮ пра<ЦЮЮЧНІХ у ПОЛ·і.

зФіщно r,р.афі<ка

«Руtсан!І!всІ>КИ$і• П. Бо'П011ребсЬІК'ОЮ .ЗСІІВІWЮ'fа б!6Л1101'rекою Н. Ле11К.а, робно.р ІЗЗІВQДу

Прот,ЯІrом ·всьоro ІПеtр!іощу

ГаІНН•Я •Сере.д ІКоQІМІОа·Й/НОВНІХ а:Г:реtrаФЇ\В З LІЗ•ручеІll.ІНЯ)\1 •пере­ Х•і..rІНОі'О че:рВІОІНоОГО .ВИІМІПел·а Ї. ГрОІШОІВНІХ ПреМLЙ.

.Прю,вести .збори. ІРООЇФНИ1КіІв ІРЗ\!І.~ОІС"'У ·з nQр.я.щкам ден-

ДиІjrеІКІЦUЯ, ·робі'І'КОМ пірQфопі~ки.

за

j

СеІJ<іретаІ\) Паір'Г•КОМtУ

обов'ЯІЗОК І!ЮЖІJЮ­

Гр ОМ а/Д.ЯІНИІІІ'З·.

Довест и до ши•рокоrо tвіІдому ІВІс.іх •Р·ООіrгІНИІКі:Ів .рщц,rоспу П 01станоІВУ ЦК КПРС Іі Ращи. ІМіІн,:стІрі•в СРСР « Пр.о за­ заготіІвель хо,д.и по за1бе~печен;ню ІЗібrпршн:н я .ВІрожаю 1і о:лЬІСЬІкотоопо~ а,рсь:ки.х прDІду;кт.ів ry 1970 ро111і».

.Про['ра•ма даJJь:шого rn:tщне·сеі!ІІН·Я ства

ПЇІДГQ'ГQВНІу оДО д)ЇІЄЇ ІВаІЖЛИ'ВОЇ ПО­ Л.!ТИЧ:НОЇ НЗІМІПаІН'!ії.

АНІТУ'аільною .і злобQденною в GІВ'ІЯІЗІНу З .цим qул.а СІТЗІМ'.Я сВи­

щmуюrrь ~ ІВИ\бОірцJJв• стар­ Г.

. Горудще:в•иІЙ (1969 ІР·.) Плен')'м ЦК КПРС d VII сеоія Ве:р•хов.ню·Ї Ращ.и. Союзу РСР ІПJР'О ТJУУІдОВІУ ди.сцНІПлФн.у (Л €1КІІ1Jі•Я ) . одра.ва всен•а'РЮІдН.а (леооціtя). Зtби.Ір·а,нІНя :в:рожаю До1'рИ:МЗІН'НоЯ р а,,:J.ЯоН\С ЬІКІІІХ ІЗЗІКОІНЇ•В -

Пр·О'ГЛІГОМ

JІ,уІН 'ЯJН:€1НІ~Зі. •ВажЛІИJВ і mеми

На~nриuшаІЦ,

Пю·лІ:'І'і1нфор.маrгор А . М . .Кузьмен:ко .Гол<JІRа LІЗНКОІНІКОМу аіл ь­

НИІЧО11'ехн'іІчІне ІНІа/ВЧаІНІНІЯ МОЛОДИХ

ІрЗЩИ. .Г. •М. ·К.а.раtНІДЮІК

р01ЕШ~НІИІКІ!ів на Пі!ідІПІРИіЄМС"І'ІВ! , про ОідеtржаІИН.Я ІНИІМИ ІНЮІВИІХ .nрофе­

Ani11Кooe~rnв, .пол.іт­

<СІіІЙІНИОС НаІВИ.ЧСІН, ОВОіЛОДіН'Н.Я Пе­ рЕ'ІД{)ІВОЮ .т.еХІНDКОЮ і СуЧа.С'НИІМИ ІМеrгоtДаІМИ :та ПрИІЙОМСІ!МИ .ВИ'НО­

r.

01кри.люють

СекреТаІj) ПЗірТІІЮМrу І. М . з.а<боло11Н•ИЙ Пр:О'Г•ЯtГО.М •ВІСЮГО

часу

Аіг.іТІКолеюти.в, tпмLт­ ·:ІІІфор;м ат01р а, оргаіі•ЇІз.а ц.і я ТОІВ аір ИІСТ'В а ~З,н аІНП.Я »

ПартІАний комітет радгоспу.

На

бaratrьox

•буді1вельних май­

ВисокІ

темпи

раймюів облСІJС'Ііі: і Кита П"РЗЩЮ­ ють р·01бітники БІJ'ОІВарсЬІкої пере­ Jia коlІ!Іплеrос.на 'бриr.ад.а бУдів·ель­ суІвної Ме.х'аІ!І'іЗОІ!ІІа!НОЇ .КОІJО:НИ М 3. шиюів .А.нато.лія :Поrrов-и<rа. Осооли­ До.бре Їідуть справи ·в К•І)М'ІІЛ екс­ Іво ста:ранно тут працюють муляр НІій бриrа.'ді ІКО'МуНІ!сти<rно·і mраці, Мwкола .КОІJЮЛЬ, 'J'Іе'Слярі кQМ'уІІfіст яку очолює комун'Ї'Ст Данило Ла­ Василь Р.а.к, Г.ригоvdй Вацwк. Во·ни ВоІНа цими дн-Я!МИ 3дала б ережуть бWІ·івеІJшНіі ма-оо]}іми, н~ щев. КJ()ІМ•оонат на 91} tЦО'П.У'О.КаЮТЬ 'ЮГО, ЩОО 3 ЇХ J!ИНИ дитячий н·овий МаІЛЯТ В ПЛЄ'l\ІІП'l1а'Х'()ЗЗІВОДЇ « Р·У'~НЯ » . була Х'ОЧ невеvпта за.трwм·ка в p-oВwсоких те:мш~в у ІЮб0'11і набра- бrvPi. Та.к mращюють і ба:га'І'О інО

2

стор.

О

ПJ!Jдro­

метаJІІУJРІ1ії О. ПопелЬІНіЮ.К у ст.ат­ ,т! <<Про_д:j'ІІ(І'11И/ВіНЇС'ТЬ ІПра•lІ)і ПіJ1ВИ­ ЩJ'1&-аТИМ€1ТЬіСЯ » пише ІПро ·вироб­

Ді!Іректор :р·а•дІГооп·у Фума І.

( ЛеІКJЦі•Я) .

д.а'НІЧWК(ІІХ нашого та 'J)·яду інших

по

і~Нтенер

TCІBll)i ІКЗІД)р!ІВ ЗЗІВОідУ ІПОрОШНОВОЇ

ЦЮв.і

в~домоаті

illjpO дІ!ІЯль­ дНІтя­

н!•сть фаібриНМІ :верХІНЬ()ІГ() чого

О.рІrа.и,~зув.аrг.и. гли.~ке ІВИІВ'ЧеІН•НІЯ .допов;ді Гешера.пьного •сеІК'рета•р.я ЦК КПР<:: тов. Л. І . Брежtнєва на лаПІНево­ м у Пле.н•уJмі ЦК КПРС « Чер•ГDІВІі за·вщаІНІн:я ІПаІртдї •В га­ лузі с·:.1 ьсь:ко:ю rоюп ода•р•ст:ва» і ПостаІнови. Плен•уіму.

у

іНСІJНІНЯ :НаІЙібіі'ЛЬШ СК·ЛЗІд!ИИХ робіТ.

•DЇЛІ7СЬКОІГО rоспDІДа:р·

ПленуtМу ЦК КПРС

mіІдJнЬміали

овоїх Імаrrеріа;лаос Іі іLнші аtв.rори .

І . М. Забол•()rІ'ІН•ІІІЙ

і'JнфоІрtматори.

м:К:.яця

(ле.щія).

Р•hшеІНІН.Я Л ИЛІНЄІвоrо

виро­

ШОІГО ІііІЮ11р,уtНІТора .раJйвИнонному

Робота лекторської ГJ>І}ІПИ, полІті•нформаторІв, аrітколекти•ву

ГQ

елеюгроrrех~НІіІЧІНИХ

б1Ів ·0 . Мещер!ШЮВ, rолова rви­ :конпюму ІПо11РООснної с.Lльсьної Р.аJДи І. Негода рQІ:mов!л·и 'Піро

С:оJІьк:ь:ка. бі1блtіі0тека Сею~а1р ПаjрrІ'КОІМу, rолова орооіткСJІМу

раІД­

crJ!JМLлк,a

['()ІСJПІУ щу:к,

.РедІКОЛООЇІЯ ба['аrгmwраЖІки

.СИІС~СІМа;ТJіІЧіНО П•іщби..ва:rи ІПідJсJ'lМІКИ. СЩЇ'а\ІІUСТИ~НІ{)jГО ЗІМ а­

«П~дОУ•МоКИ ,роботи. ІКОЛеіК'І'ІІІЦ}' ТОСІІІОД,3ірС11Ва. н.им: пі•в·р,і•ччя і з.а:в,даtн'н'я •на, ІІ ІПіврІі'ччя 1970 р•аюу» .

кормодо6уівної

ібриг.ащир

QрІtlіЗЩИ •ІЩРІІІОІГО

к-уЛ>І>ТУІРИ.

mрИІКОТ,аJЖ,У

ПQДСІІЄ

у

ІКОрес­

> ГО­ І'ІОНJДеfІІЦі.ї «06Н ОІВИ фаtбрИІКИ > ЛСІЕІНИІЙ і~Нтенер В. Гj'ІНІСІJза.

тем. А це ГОІЛОІВІНІе ІВ ДЇІЯЛЬІНОСТі

['.ооети, бо ще В. І. ЛенЬн nі!д­ ІКресІЛюtВаІВ·, ЩО ОІРГСІІН буд~ ЖИ· 13ИІМ і жиrгrrевИІМ то.дJ.., ;кОJlи ІНа ІП'·Я(Гь .л·!Ітератqр:,в, що щ~рують

n',яrосот і ІПіОІО'ІІііЙІІЮ ПИЩу:ТЬ, ~ П'ЯТЬ ТИСJІІЧ праІUJ1Jв:НИІКІЇJВ .Н€ JІІЇ · тераrгорі!Б .

Отож, nИІШііІТЬ на~м, .д~рузі! Га­ зе'ІW . фкавля:ть наІйріІЗНDІМанlmиr­ середина ші темИІ. Лmтень J!J1:М·. Й,Де ПІі{,lІ)ГОІ'І'ОВн.а ідО ЖНИВ, а >В ОІ(ІреІМИІХ

гоопqдарс-лва;х .вани

незабап>ОІМ ороопочнуться. Lнфор­ .м,у.йіте, чи. roroвi ваш! Jюлеюти­ ІВІИ іВИ!ЙІТИ В' 1ЮЛ.е, .ЯІ!{ ІlіРаЦЇ/ВІННІІШ ІІІ,РОМИ/СЛОtВИ:Х ,ІJІJ\дІПІри€1МІС'11В допо­ маІгають rв ц~ '11РІУдіІВІНина•м села .

Hw ІПоч.а/111{1у цwго м!осяця .ві.д­ буівоя Пленум ЦН НПРС, в рі ­ шеНJНІЯJ{ ІПО

:я1ноrо

д,аJІЬІІlЮМу

4.000>>, по « Біу]де лохИІ В. ХилЬІн<JІВа • ТуІРбоtrа про tвLд­ В. Га;лицноого «БоІГЮЧИ.НDІН »,

заоюди М.:ІІГе­

nі.ДІП'рнємст­

1!1'DаХофаІбіриІІtаХ , .на

\ВІах .і в j'Істашо!Віа•Х ВИІ!3ІЧають йо ­ .110 ірlШ еtНІН'.Я .

в.JІІнона,ння

Пі!Цqу:м.юt

П·Ь&р іч­

ІНОІГО ПЛЗІНУ ПСІВИІНІН.і С:'NЩ''ИІ Те/МОЮ 01!\Іре!МЮ.Ї р:о:ЗІМ С\В И..

Лjро

лщдей праЦі,

ІВ!ЩЮбІН:ИІlІ)ТІВ.а, 'ЇІНфО:р­ ІНІС\ВІаfГОір;ІВ МСІІЦІЇЯ ПІРО прОІВІеденНІЯ rодrючи:н­ НіУ. стаJТІТі на еокооомЬЧІНі! rг.ем и ­ "'і'f11ЙН;у П'РОІПИС ­ ІВ:Се Це З!НаІЙ\Де ПО.. 'НУ на сторdіНІ~аІХ га.зеrги.

Чекаємо в.аши:х лис:тіІВ, друзі !

бУ'дІЇіВ'НИЦ11Ва ІООТ.РУ'Д'И.Л3!СЯ ІЮму!Н,jстО!М

dудівепьників

•ро3В'ИІ11Н:У

,Рl аіЛЬІНQ-ІГеХІНІіЧІНОЇ баІЗИ• С!і.ЛЬСІ>ІЮ­ .збі•ЛьШ е:Н!НЮ ГQСІІІСІд.аІраТІВа., 'ГО і рОСЛИН:НlllЦЬНОЇ ІВИР<JІбН1ііЦ"ІІВІ3· Пи ­ 11В:аІрИІНІНИІЦЬ'Кої прсщ:у•к,ції. рад,rослах, wк у ,ваших ші:ть,

РозІнJІВ4д!і

і8СІІГОІМИМИ фаІЮСІІМИ насиченІ таІКОІЖ маrг е:рtа1ли Т. ІІІе.вч е:нка <<:СІП,!ІЛЬІНИІМИ .зу;силлЯІмИ>>, П. Во­

наJміЧІЄІН:і

у Києві. Тут до·бре 6риrа.да, fJЧОЛЮ&ана Рибак'()~{. Мико.ІJою

ших бущtmеЛЬІНИІііів. Б:ригщца ус- і:з з·а.вд~нням •пе·рш()І!1о • пів~іччя j В ра;д1100пі « Т:р·е'бу·~ ів·ськИІй» рfJбіт­ ІІІішню зааоінчuа 6уtД)вн.нцтво ІІІоово- заJве:рmальн01г~ року ili ятир'І'Ч'КИ. ники ПМК М 3 звели нове кар­ го бУІЦИІНКУ на ЖИ'І'JЮВІ)'МУ масиві Пл<~~н бУІЦJІвель•ню"'М·онтаокних р~біт топлесх~вище на 1500 'ГОІІfН. ІІJІІЮмиелового ·В}"ЗЛа Бvова;р·~в для РЄІМОН'l'НО-ІМЄХаRЇЧ'Н.ОГО ·рООЇТНИ~LВ 3аІВОд'У. Нооаіб.афом: в нь-ому ооравдять ІІЮвооілл.я близь100 100 сіІМей. Y9f1imнo оправився кмектив ПЄ'J)ОС}'ІВ!НОЇ NеІЗЛІІізованоі КООООПІ о

НОВЕ ЖИТТЯ

.вwкона:н,о н.а 105 процешті11. ІVрім ДИТЯЧОІГО комбннату і будИНКУ ДЛЯ ПР'ЗЩtІІІИ.икJnв •зав'ОідУ, бмі•веІЛЬІНики в минул·ому мі•сяці здали Н$ИЙ будинок на 90 :квартир д.ля праЦіRНІПtіЇ'В ·МFНІЇ1СТе'{)С'JІВа сіЛЬСЬІКОГО

о

Четвер,

9

3щр:аз бУJда1ве'ЛЬ:н.ики зос®е!Джують ЗУСИЛЛЯ Ш1 ТОМУ, ЩОО ДО !НОВОГО на.вчалЬ'ИІОго року Y.Jдarrи в е·кс­ mл~ацm JШіЮІЛУ на 560 уч,НІів

в селі Плооке. Г. АНДРІЄНКО. лвпив

1970

року.

о


Р:іпzеии.н липие:аоrо Плеиуму .ЦR ВПРС-:в :JКИ"Z'"Z'Rl

"Головне, що нам потріОно для піднесення

тваринництва,-це норми, норми і ще раз-норми" (З ДОПОВІДІ ГЕНЕРАЛЬНОГО СБКРЕТАРЯ ЦК КПРС ТОВ. Л. І.

БРЕЖНЄВА НА ЛИПНЕВОМУ ПЛЕНУМІ ЦК КПРС).

РОСТУТЬ У ПОЛІ СКИРТИ Понад

500

ГІЖ'Га~і·в приро,цних ке;руючий . -

,П.отім звеземо його но 'ІЮ госr~оода:рс'l1ву

304, -

роз­

і сіяІНих тр.ав ПО'І1рі•бн·о зі·бр.ати ни­

на сіН'НІfЙ ДіВ~р б.j~я фе·рми і за- ПІОІВі1(аЄ ГОЛ·ОІЮШЙ Жj}ШJІОМ ра;д•ГОС­

нішнього л·іта

СЮІІРТУЄІМО . Скирт01пршви у н<ІJС до- іІІ'У Володимир Ол~ксійmшч Оса.ц­ с'відче:н•і М~ола Паwювич Мі- чИJй. 1Вроnйність зелен&ї ма­

дkuку

на

ра~гмпу

ІПерmому від­

«Гr.голі>всьІЮІіЙ».

ДСУщова rrог&да <.щриял.а росту рос­ щ~нюо, ВалеріJй ДміtтJ)'()вич fuклин, у.р.ожаІіі ·оіна видwвся баrа­ таев, Іван Савич .НаумеІfЮО '!'а ~нтим, і теше•р оправа за тим, щоб ші•. Т~ва'рИІШі СfМЛЇНіІЮ і ІНІМіЛО дати ·wому л.ащ, не допу-стити !ІІО'І'РУ.ЦИJГИІСЯ на СКІfР'І'УІВа:НJН:і ко-

50-70 центнерів з гекта­

3 ПjНІІПИІІ!еіНІІШDМ ІПjрО>І!<ІІі81НІІіХ ДОЩЇ•В ЯІКИЙ обслуrовує тrр3ІЮІ'о.рисr l;aal! КОЛеІКТ!іІІ!· ІПеір<ШОТО ;ВІЇ!дrдФЛІК·а pa.z: • Шеm·іrгько, і/lJВІі· "Гр•аІКтор!Н<і •воJнжуші І"ООПУ «33ІПЛаІВН;ИІЙ1» ІПJНОС'У'У.П·И>В ДО (т.раюорНІС'І'И Олеаrоій От;рох та ЗібИІрЗІНІНІЯ .С:ЇіЯІНИіХ То\}аІВ. Д.r.реі',ЗТ ОлеІК'с.:>й Олеrкю:еНІКо). ТІршкrюJJиста

О.лексіп дJмJІ'ТІРОІВІіІЧа

Ми зверн>ул•ІІІСJІ <За д~ооюмоrою до

.ра вища nлшоовСІі, тож М·И !l\ЩQ й МііЩеІНІКЗ· ЗЗ• .д.ва. ТИіЖ1!Dі> СКОСНІВ КО· о,_щносел.І:ІЧаrн, я:кі< пр·аrцюють на ІНЮШИІНУ ІJІ.а 1()() Г>еКТаІj}ЗJ( і ІНа 20 КИІЇІВІС UK И.Х ІПІі!дІП!р ИЕІМ С'\1ВаІХ, ,В ЗСИШІ ШЮРІОІТWІИ ПЛОІ!Ці ДЛЯ Г()ДІі'ВЛі ху­ ге1кт а<р arx т ИІМофі<ЇІВІКІУ. діми1')Jови>ча Васи<tJІк,а, М~tкоюІ tдоби. 3а рахунок цьоого буде біль­ В МІіІРJУ ПРОСИ'ХЗІНІН:Я ІСіІНО ЗІ)РJІОа•в Г аіІ~риловН'Ча ТуІj)еНІКЗ•, rnel!'ciQrllepi.u т>іШИІНИ, ТО ДУ'МЗІЮ, ЩО Й тут Не Ше З<VГОІТОВЛ~НО о•на Ra ЗІrМу. у ІВа.л.ки 1'р<а.кторИІСТ O.лenroirй Я<ко­ ~оІРа Лоо&ІІІІІОtви.ч·а Оле:юсrіеИІка,

втрат.

3 КОНЮШИНОЮ МИ ВП'Орали~ ІІІІі)Іjве'д'У'ТЬ. Відзначилися й ме<ха:нізаrrори Мик.ола Ащріойович BJ()eyc, В(}ло,ди:ми;р Ва;сил~:~ов·ич Мишюорі•3, Ю·р~й Є.JІОJЮВИЧ Хаш та llіктор МиІюола!Йович 1\фопива. Вони rнаЮть

-

си на

Збираємо сіяні трави

СЯ ШВІИіЦКО і за СУХОЇ іПОfІО'ДИ, із за:ДІQІВМІJНІням гов·орить КІJРУ•Ю­ чий <В~іл%о•м ГриrоJ)ій Андр·ійо­ •вwч Гмець. 160 Г{)ІК.тар.ів ско­ сили і :t<юкиртунали ;}а ЧО'ГИІРИ ~НІі. В ЧОТИІj}ЬІОХ С•КИj}Т3;Х тепер надійно Gберіга;єт~ся 280 т01нн за­

А;гроаом вголос і.\)ООИ'І'Ь rпідра­ хунки. У скиірта.х уже лежить 720 ТОНJН ІІ!ОЖ'ИІВноrо 1ШСоКQЯJК·1с­

ІНОf\0 сіна конюшини. А ще ж бу­

де ·3аJ<.ЖИІртоіВІ1ІІЮ сіно з 240 гек­ доІшJІмаJГали ['ре<бти й с·КИІJ'І'УІвати тш.(}іІв ІІІриро.щних лу·к, сооше:но й !К~НЮ!ШПНУ на Д}}}"ГОМУ ВЇДДіІЛКу .. З<ЮКЩУ.І'ОВ'ЗіНО 300 ГеІКТ3:І}}l'В ОДІНО­

І та;,м ще .цо .цощіІВ ·за;,rоін'Чили цю річних сіІІних '!1pam, :mачну ДJОбав­ Р·ОбО'І'у. к-у •коj}!Міів да.д)"І'ь ота'Ви. ТоJ)ік у трави ще не Н~fІІОГ3:НО О{)['АJН'іЗОВаН{) С·rаооби- rІ)І<І;Д>І'ООПІЇ б}"JІО ЗаГО'l'О.ВЛЄUНІ .ЛИШе

в·иrч Шеm,іІГьІІю. Щоо ІНе ашва1жати ІВИІКОНЗІНІІІЮ ІіІНІШИІХ rробіrг, ·М•И ОJ)ГЗ· ІІІЇІЗJ'ВЗ>ІІИ іІІІ~Не QКЛЩ!JіЗІНІНІЯ С:Ї!На КО·

нюшкни ·в •КОІПИ!ЧІКИ. На ,роботу в·и­ х<Jщило 50--бО робі'ІlІІ<ІІІЮі•в ·і ,робіт­ н•и.ць. ІВже ЗІІ'реіООно •сіrн·о і· засJшр­ ТОІВЗІНО ,3 100 ІrеК'ТЗІріі•в 277 ТОН.Н. На СІК ИJР1'ГУІВЗІІ!1НІі' П')}ад!О€ діВ і б.р·и.rа·ди ІРобітниrюів, стоrгомет,

Г<риrюр;:.я. К<JІва>Лщя,. Катерmн·ІІ Оле,каіrє.нІКо та .~1!1ШІІ!Х . Вони C'J"M· лІі'н.но дооом аІГ аrють •на зб ІІ!р·анн і с:1на. Саrмов:Ід!даІно ІП!Р·ЗІЦЮЮТь JIO· б:rr:н•ІІ!ки ·і •porбirгrнl\1llii ві;:'діл!К~ Ма<ри­ на ТоолQJухова, МарІ:rя Ка,~ЮІК та і<НІШЇ.

11. ЖИГАЛО, к-еруючиіі відділком.

П<JJШНІСЛ'О ІВіЇТ&МіІННОГО 'IOOij}IMy.

Шяні

оДіН(}річ:ні

•РМІІНЯ і на ·іінших .від.л;ілках, {)ІС•об- 1•600 'rоІІІН DiJнa, а в ниюіщн.ь'!Шу Ге·К­ ли:оо на чт~веrртому. В суху пого- :р.о<ці, за "ОrорОМНИІМИ піі,ІІJР.аІХ·уuща.rми, дві дУ тут скfJІшено і заІСКиртовано йото 6уще м~йже вднічі 6ільше.

дос'!'ИJМИ, '!1ОЖ на ві,міл.ку почали

КОСИ'І'И ІП'j}И'j}ОДІН1і, Я'КИХ Є . 12 0 та;р.}В.

Для

ць01rо

С'ІІВ'(}рено

uрwга•д·и РУЧІНИХ косаj)і:В, по 1520 ЧQоЛов·~к у кожній. На біІЛьШ ПЇ(;ІІВИЩ€ІНИХ ;1\UЇІсІЦЯХ (ЖОШе'НЮ МіМа

за·С"о•ооми 80 гектар;ів. - Це сіно з&раз сушимо в по­ к·оса.х, після дощів, повід(}МЛЯ~>

По

35

60 reкtra>p]в к•оно~оши:ни, ·кож-еон з

силос

Ноо'І1ій•юа ДОЩО/Ва поrода заіІІІда­

яких видав по 32- 33 це~нтне;ри В!а:ЛІа бжаmо н~риємн(ІІСТеЙ кор.мо­ су•хого сіна.

Т·ОІвуючи .кожну ~ПРИЯ'ІVІИ'В'У 1110госІ'Н'У !І'ОДИІНу. Щ{)б юраще зберег-

ти rrоживні ЯJК·О!сті сіна, Й(}ГО скиртували 'ВПОІ'Fі, Іпі:~с()JІювали. 3 Ко(}Ж-

ного ге<К'М'Ра ІВИЙ'ШЛ·О по нернв іКІонюшини.

Цьоrо 'JЮКІУ ІВООІЮЮ Цу.ла велІ'Ііка ·н.а rПJJИІДеtоон,НІі. Це ,вJtрна

Тj}а.ІНИ, ЩОДНЯ ВИІПа!ДаJІИ j}ЯООЇ ДО­

н~йблmжчими ДІН'Я'МИ. А коли сі·но

стоятим~ в скирта;х, тоді тварин­ Дю Ж!НІІВ оЮнозбцрwtmя 3&wі:Н'Чи'НИК<ІіМ ~и:ма н~ буде стра;шн~ю. сіІно , з мо.

Прі!'довжу;t:мо збирати ПІР ИJЩ~НИХ луюі:в. При ІПЛllіНЇ ГfЖт<а;рів аі6рали його вже на

fiiiWDIПDIUUПШШIUIIIDIIDIDIIШIDIШІIIUUUIIIIDIUIIII-DII

У ф Ід!НІі, мЗJбу,ть, :не 3Най~и il'aJІIOI родНІНИ ІВ рЗЩГ{)QІІІі «Ве­ ЛИІІЩДИМерсЬІНИ1Й», ,де б Не

ф

сл!у~и по .рЩДііо., rне чиrrал.и

ІВ r~ЗІХ rДОІПОІв':ІдІ Генераль­ <ного c~кperrajpя ЦН ИПРС rrc1в . Л . .1. Б(ретнєва і П осrrаІНо­

Шостий клас Люба Топіха за­ кі:нчн.ла на «відмі.н­ но». А ко.ли настали канікули, не

піонерка

ма.рнуе

часу.

Вона разом з сво~ ею

матір'ю

нетою

Лиса-

Волод.нми-

рі.вною

ходить

радгосп

в

«Русанів­

ський» на

збн.ран­

ня

суниці.

Що­

дня

дівчинка

зби­

рає по

30

кілогра­

мів ягід.

на

зби­

ра:н,ні суниці.

Фwо А. Коза•ка.

ф

·ГОІВІ! заІВІД~НІня .парТІ!ї •В галузі

ео::льсьпюго roan cІдaІpa'nNt». Це іНаіРОІдУ.

[1Л'СідІ:ів і яrf~д.

ОІБОЧ:і;в ,

Н а н::;нець на­

с:туrшюї .n \ІJІТИІРічни., аіід~рес­ люєrrьоя в допсІЗІ:Щ і л: · І. БіР·еж!Н!ЄІБІаJ, ІНаJмJ.ч еuю довести ІЩеtрЖІаJВІНІі 3aJKj'IПK И Коа!J)ТОІШі ДО 1.5,;5 МоіЛІ>ЙОІНа ТО'Н'Н , ОНО·

Ч:ЇІБ ІДО Д)~В і я:n~д

1·5

-

МіЛІ>ЙСІНіІв, ЛЛО­ до 5 мdл ьйонtв

ТОНІН.

ЧЗJСТК·а

.вк.азаІної

<ПІР'СІдУІК'l(!.ї <Н аІДЇІЙДе :і :ВІЇ•Д ІВ€ЛИ­

липня

1970

року.

rваrнwя rКаір'ГОІПЛі в 1971 •ІЮц.і . Пі:Ід ·ООЮ бУіде з·а:йrняrга площа ІВ 7 50 !ГеІ!:сrЗ.рі:JБ . Щоб П•ЇіЦВИ­

•С:Я nлощі з-ш\.д кращих поn е­

ІРЕЩННІКІЇ!В ЛЮПИІНУ На 3€Ле­ ІНИІЙ НО!рМ 1 СИ..ТЮС , ОЗИІМИJНИ. Збі;льщуєт ЬІОЯ оВ•ИІР.ООНИІЦ'ЛВ О Ідабр.иІВ. На Ленl.НJському в І·д­ J])і:JІІИУ

.БІЖе

опо<рУІдЖеІЮ

т.ноє­

СХОІВИІІЦе .на 5 'ГИС ЯІЧ TOH1f. Т,а­ ІКе Ж буще 'Б. НИІНіШLНЬОМу ро­ ІЦЇО ІПОібущоffіruно і на Н:і•ровсь­ ІИому, а В :Н а!Q11УПНОІМУ році ­ На іДІВОХ Інших вмл•иах. Пщд чаJС зяблевої ора:н:Іш !ВНОС'ИІГИІМ;У:ТЬ ІНа ІНОІЖНИіЙ ГеН­ ТаІр по 3 центнери ам1ЗІЧІНОї

м:ін~маrль:ною

т ьrся за новою теJGНОJЮІІ'ією.

заrтраІТою

руч­

сщущуються.

Пос:И'ли:ли 6Qр01тьбу з щ~ід­ <1ШИ·аJМИ rra ХJВ0Ір003ІМИ Наrртоп-

9

rКИІЙ 1в:роіЖаJЙ бул І>б, ВИІКОНа(ГИ собоів '•ЯJЗаJНJНІЯ •по rnрощ.ажу їх rДержа.вІі. НелИІИС!дИІМ·еjрча•ни .вже за­ ра<з думаІЮІТь І ПІРО вип>оrщу­

ці'ю по 7-8 цеtнrr.н>еріrв си­ :пу>чИІХ ,мJ~нераrльнИІХ •добрив. У·ся .к·а•ртоrпля <ВИІ.РОJ.U,УІВоа1'ИІМе­

сИІСІТемаrrиюю

Четвер,

лІ. Мех:аІНіЇІЗаrоори 1роблmь .все ДЛЯ Т·ОІГО, ЩОІб зібраrrи ІВПСО­

ІКОІДНІМЄ\J>Ча1Н. Уж е в цьаму <ро­ ці ІВ р3!ДІГОС.Пі Є 721 Ге!Ш'ар наІртоплі . Вирощують її оде­ в'яrrь. ІМ·ех:анІіJзс:в.шних л анок з

ної праці. Bal .пJющd добре обjроблені , ПІ~ДіЖGіВЛеіНі . ПООЇ'ВИ . Каір!ГОІПЛЯ ЧНІСІТа ВІЇІд бу·р' SІІНЇ'В , ЗОІНремоЗ. СJВИІріІПИ, бо ЗОСТОСО·· ІВ•у:ваJЛи гербІіци'ди. М!ЖІрящдя В ІЗВ'ЯІЗКу З ЧаІС:ТИІМИ ДОЩаМИ

о

всщи, а веаною піІЦ ІКуликва­

Щоб зменшИІти rв!;ДХІ•д .на­ •С"І~НІНОї

и~а;ртоmлі ,

З'бе1РІіrати­

м:уть ЇЇ ІВ апеЦі·3:ЛЬНИ'Х СХОІБИ­

ЩаJХ . На КtроВІСЬІІЮrму в-і!Дділ­ ІІrу тащ е •вже є, на Ленtнсь­ НОМІУ 33ІПЛаJfЮБі3ІНІО збуду­ ІВаrгИ>.

Рщробляються заосоди по меині:ЗаіцШ ІПер ебир3іННЯ на-

НОВЕ ЖИТТЯ

До збиj)'аІІ!І!я його. perreлlffi\0 готує­ ться КОJ!е>КІТИІВ чет веротОІГО .віщд,ЇJІІК3

рЗІЦ['ООП<у

"'ЛІіm~іІВІСЬІ~ИЙ» .

ЧОТИіРИ

ГГ!раJІСТОріІІІі і П'ЯТЬ ·КІЇІНіІШХ a<OCaiJIOK, r,ра6лІі•,

·ВОЛОІКІуШЇ',

СТОІГОіКМІІЦИ

та

оjнші •М.ЗІШІІ!Н·И ІВіЖе ШJІВІНnстю П•Ьдrо­ товле•ІІі до роботи. .РобіmН ИІІШ· І!ЮріМа•МИ

•ВЇІд.дІЇ.Л'Ка

ВИ!\}ОО Ї'І1Ку,

ІЗаОХачеіІІ:НІЯІМ, ЩО

ООЇ;зrК.ЗІНІі 3

ма:тері>а.гІІіІІіі М

бу.де

ЗЩрОВаІд­

же,не ІНа• ОЇ>НDІЗібиrр'аІНІІІі. На косіІІІІІІІІ, ЗІІ1!JІЇОЗІІ!ІНІЯ і: СЮt:)JІ'Гу!ВІІІНН•Я СЇ;На залу­

чен,: та1юі СІІІеІці,аЛіісти, як А. Корен­ ~дюк,

М. ЛисенІКо,

О. ЮхІІІМе.НІКQ,

о

І. ГАПОН,

НАРОДУ

ЩИrrn врОrЖаІЙ, ра;дrооп ПОІВН lс­

роб:НJ.ІІЦ'))ВО картоплоl ,

ЗаJІJІаІВНИ'Х

вrрож.а.й с.ііна.

громадсЬІКий кореспондент.

rшо ПЄІрейще .на ооІрrго:ві пооі­ :ви раІЙОНОІВаІНіИМИ СОрТЗМИ. ПlІд ІІН!jрт<JІПЛЮ ВИІД:іЛЯТИІМ>у:тЬ­

ІІЮ-ІТе:хІІJііІЧІІЮї ОаІЗИ С:ЇЛЬіС ЬКОГО •rо:спОrД.а.рат,ва. П еrред.ба'ЧООО, зок рем а, .ріІ3ко з6ільrшw.rи ви ­

на

бу1де проведено в cтиrc.rFi строки.

інтереса•х

1дальше зм~цнення 'М·аrrері.аль­

ЩО

о. холод.

ВСІна спрямонана на

,велика >П!рDІГ.рruма ;в

В аІГома

На фото: ЛЮБА

ТОПІХА

'В'И\ ПJilei~YJMY ЦН КПРС << Чер­

ТОГО,

лу,к.а!Х бу~де ІВІІІСОКИЙ

головний агроном радгоспу «Требухі•ВСЬКИЙ»,

ІНТЕРЕСАХ

в

ІІІ'РІІ!КІМета

М. Козел· та іншJ . Збиrр.аІІUІ'Я сіна

'НЯ'М .

П. ТЕПЛЮК.

В. ГУЗЕНКО, директор радгоспу.

530 250.

.

В nеоріод, мли дщрtвали еілні 1юда1

rдобУІвни:ка'М. Але як Н€ ІМ.Ж·ЮО, в·о- Щі і н~ бул{) ~ю;юл·ивості збmра.ти - .Цього року за план<ОМ ми ни ІП.(}ОДОІНЖ~ть 3а'Г(J>1'<.-вляти сіно. >еі!Но. Тод'h ми ІВ'И:І>ішили змену м&ли СК{)ІСИТ'И на сіно 260 гектарів конюшини, а с~t~оси.ли фаІКтич- 3а'J)(І:з вся уваrа зосередж1ша на маосу з 170 гекта•рів сілних тр·ав К<ОСОІВ'ИІЦ>і, суmіІН~і й стоrува•нні ~сИЛОС'УІВіа'І'И. За КІО);)ОО':КИ:Й: промі­ тр.аш на ІІІіРИJЮ,ЩНИХ лу,wа.х. На під­ ЖІОК чшсу за•к;шл·и ·в тра.ншею по­ ІВИЩених міщях ІВИ&ОJ)ИС'rоВують­ нащ 2200 'I'~IfH ВJЮОКОІІЮЖИВrІfОГО ся '11.(}3:Jit'I'O!PIIIr а\~С:ШрІІ:.и, а на забо­ ІК:Оj}ІМУ. СИЛІОС}'ІВСІJНІІІЯ \Ц.(}ОJ\ОІВЖУБ>МО. 3н,а'Ч!но пе.реtвик<Онують оорми ІВИ- ;юrче~~~их НИІЗИ:НЗІХ ІІІ!РЩЮ·Ю'І'Ь ЛЮДИ Пла!Нуєм·о .до жнив з~ати і сі­ 'IJIOtYiтlty· 'l!'a .кor~atP•Ka•x ·MНJt()Jia Гри­ ВІРУ'ЧJН'У. ВсWІ'о К'ілЬІк.а десwш"ів ІНО З 870 ІГЄКТ<І;ріі;в ПРИІЮД'НИХ лу­ r~ровwч ІІ.Шуrрюо та. Олеurоанщ·р І.ва­ rе:ктаірі:в ~а:ЛИІШИJЮСЬ СКОСІfІ'И. •К!tВ. На оі>Но3бІІ'ра!нні зайщпо 6 нович КиреGв. ІВол·окушами пЇ!Д'rя­ •В}"де :Дооре, ЯІЮІЦО на ІВСіх від­ '11Р'аІКТОІРІНИІХ і ТР'И ~і·нні косарки, гують сrно Петро 1ванонич Урив­ ,щілюах прцдmять цій ірОООті яюнай­ 75 кQ.Сарів. Не дОІІІуокаЄ'Мо ро.зрис~кий і МиХІа.йло Ва·сил~<о-вич Ело­ се<р!ЙоонЛішу УІВІаГУ і за'К>інчать її ха. Склацає Dі'Н'О стw01кла'д!(}М Пет­ 'ВУ :МіЖ К<JСОІВИЦеЮ

35 це'Нт- ро ІІJіаJНІОІВИ'Ч :ЮЕндра.тенко.

На деснянській ~апJавІ

центнерів а гектара

Н€.ПОО'аJНО в·р·одила ЦЬ()ГО vоку ко:нюшина ;н.а лолях ра!,ІJJГОСпу « 3аВО'РИЦЬІЮfЙ». 3бир.али її, :вик(УJtиrс-

о

Високопоживний

ІСLНІНОЇ

иаірТОІІІЛl,

За:в-амажек­

НЯ ЇЇ :Б rКаJртОПЛООЗіДЖЗІЛІКИ. У;ее це сrrрwя11и:м€ збільшен­

ню ВИ!р00НИІЩJ100 НаірЮПЛ!, з ниженню її •соб~ВЗ!РТОІС"ІіІ. У ЦЬОІ:\\У році

1РО!f1JУ€ авОІ'ІІ1 на В

тому

65,

числі

агі:рк.~в.

р3ІДІ'ООП ІІШ-

232 г~ЗІра.х. поМІ!rдоріІв -

-

каnусти

60,

;ра1н.ньої і 'сере;дньої по 8 ГEJI\\'Nllpjв, ІПі~НЬОЇ 26 і Т. Д. Овочі в защсІВІ!,ЛЬrНОІМІУ ста~ні . Площ і ОІСІЮВНИІХ <и;ульту>р за­ кІріnл еНІі за рооrт:ницЯJМи;, яюі ІВИрощуюrгь ОІВОЧі В~Д СаІДЇ.НІtЯ

до збщра;нн.я ваюак•аю . Велиrку Д,СІП СІМОІІіу

ПqдіаЮТЬ

у<ч,НІ)осЬІка

ра,дr0100у

<бірИІГЗІда,

груп а

роІбі,т.нИІи·'<В ·із «АJрсен<ІUІу » т а i<HШfir. Меха:н.І:оотори І.ван Ten· л юн , Павло Ли1зун nроБаДІЯть мІі>жІЩДНИJЙ oQJ>oб.irrorк авочl.в . а:щяшвлен:ня їх.

~7СПЇШ1НЮ ІВИІИОНуЄ радгосn п-тшн прсІдаІЩУ раІНІнlх ОІВО­ ч;m. ВИІІЮНаІНО •і ООІв,дання -

більше 380 тон.н, •в rroмy чис­ лі ПОН<а!Д 1'3 0 ТО<НІН 0ІІ1LрІІ>[ІВ

Wс!ІД:1 1ЙШJЮ

ІВ

М<Ш'.а!ЗИіНИ

КиrЕJва. О~ремі ТеІПJІ'ИlЧІНИ­ ці М~Р\ІЯ Иу.зьмии, Уля­ !НІа

Ожшnпrо

.та

і!ІНІШі•

ви,рос­

тили і ;щали з иожноrо НІва:д­

ра.11ноrо .ме11ра ПЛОІЩі ІПО 6,2 -

6

заrКІРіnле.ної К>іЛ О.Г.раМ'і•В

огір!КJ:в.

.Всього

QУ'д€ про;даІНо дер­

ЖЗІВі ·2300 ТЩІ!Н ОІВОЧW, 4 18 тонн фрУJИтіrв. ~·равлеІю вже бі.льше 50 romr С'j'ІІШЦІ .

М. ІВАНИЦЬКНR. О

3

стор.

О


rry

Радгоспний,

лю

роопублі·МНІСького

СЗІМОІДІіяльіного

фестпв·а­

Учжн.иІЦЯ хору Н. ЛWІ1ВІинен­

МИІС'І'Щ'l1в.а,

~ожньої .сам01ді~лююаті Раід!ГОС.П­ 'ний ІІЮлен-тиІв ІПРеІМІіІЙОІНаJНО в C'J"M [ ДВ'і ТИІС ЯЧЇ К.аJрбОВаJ.Н:І.І)~В .

Ію :Віід '!ІМеtН'і ІВ•СіХ С3МОДі·ЯЛЬНИХ арпютів ІПQд!я•к;у!В·ала · за .вfІlСоку

.п,рик:.вя:ченого 100-річчю з 'дня ІНарОІДЖ·еtНІня В. І. ЛооіІна, ОЦ;ІНІК•У ірОООТИ К•аJПеЛ И, ЗаJКЛИІК3П~ИІСІВОЄІНО ЗіВаJНJНЯ « НЗ{ІЮІдНОГО » . ла. ІQВІ()ЇХ ТСІВаtрИ!Ші,В <ДіЛОІ\1 ІВіД­ ВіднИІн.і .ця ЕJДИІІІІа 'серед .рщцгос­ :ПООіСТИ. на, Ц€ . .п.і:в -столИІЧІНОЇ облас'І1і ·ка:пела Про :веtлИІкиІй шл:ях, який

••

народнии

Ї•М·еtНІУІВаТ·ИІМетЬІОЯ «СаМО'Д!JяЛ Ь­ НИ!Й :НаІрОдІНИІЙ ХОрОВ•И!Й КОЛеК­

ВИ1с11упі

ТИІВ>>.

О.

3 ЦіЄЇ НаІГОІДИ Збори <уЧаІСНИІ~іІВ

ПрОЙШQІВ

TY'l' ІВі:дбулИСЧ ХуІДОЖІНЬОЇ са­

.Jrop,

На!ГаJДаІВ

ний

радгоспу

Ві,н вислови1в

норесшонд,енrr .

На фото: (зліва): відповідаль­

у СВОЄМУ

іди;ректо.р

ЧиІіІШк.

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, .пр омаJдІСЬІКНІй секретар

лення

Київського вІддІ­

музично-хорового

товари­

ства П. КРУПНИК вручає Гра-

щир у

МQД~•ЯЛЬНОСТі .

Дирек:rор обласного

Бу,дИІн~у

Х,уіДОЖjІfЬОЇ СЗІМС\Ді.ЯЛІ:ІНОС'І\Ї·, за­ СЛУЖ€Ш!іЙ .праІфВНИК ку-л ьтурИ М. МорочІко~сІшИІй ,п;~д оплески прИJ::у-тІНіх .вручив Поавідчення ПрО ПJШОВОЄ:ННЯ Х<~рО!ЮМУ КОЛЄІ(­

,'J'ИВу ЗВаJНІИЯ «НаtрОДНОГО» .і •В.еЛИ­ ІЮЇ ме.да.л:І. ВLн ,в,ручи<в та;кож коле.ктиву ДИІплом .першого сту ­ ПЕня за .перемогу •на обласн ом'У кон~урсі са.мод'і'яльного ми.стец­ 'І:ва. Гра:-.юти .і ,великі мЕ:Ща л і ;вру•ЧЕІН.[ 6Є'33МІ;;НІНСІМУ ;Ііері•ВНИК.\:' к::.:пели ,

зас~у:женом'у

артИІст у

:у РСР В . Мі ньІ>у, п ершом у за­ ·оп.:ІВІУJВ3ІЧ'У хору директору р а.~rосш•у О. ЧИІЖИІК:у , Лрамоти - кОІНІЦ€Іj)І'І1М·ейс:т,еру И . П аЛІієІВу, секр етарю

В.

І.

партком1у

Гл,ушану,

'голоВІі

радгоспу

робіІтиому

Степаненн,у . УЧ~С.НИІ!>ЇІВ ХОру ІГаJрЯЧе ІRіТ<lЛИ

і л.оздороюми ,секретщр

райко­

ли КИJЯJНИ., :його тепло nрийма.ли У ·себе m~УІдящі міІста.,героя на Неві. В юк•ла~ді нолентИІв~ -

сталася ІВИІЗНаJЧІНа пОідІіІЯ. Поста­ новою .п·рези;дlіl Р.есцублі.каІН­ ської ІраідИ профспі.лак 'Цьаму

м-у КП У~а,ї:ни В. Лем·п'і>ЦЬІШіІЙ, ІП.РЄідОТаJВІНИІК Кwї:всЬІК·оrо облас­ ,ного ІІЮміrге:'!lу НП У.и1ра"fни О. Я:&но, В'ідпоВІіщальнИ!Й секре­ та:р Иwї.вс1:1кого ІВІіІдділеtН!ІfЯ му­ ·3ИіЧJНо-~о,рового това~риства П. ,КруІrtНИІК , .П!рЄІДСІТаJВНИІК заюлуже,НОЇ хорової .каІПели П~енно3аJХіІдІної залLзнИІці О. Л}'Ік '.ян-

р!ЛЬІНИІКИ і ТІВарИІННИІКИ', оМеХ.аJН'.і-

ХОрОВІОМу ІКОЛе~ТИІВУ

чуІс

Далеоо ,за межа~м.и нашого затори :і юпеціаЛІі,сти аільсь:кого району ІвіІдомий хоровий ·колек- ·гоаrюдарст.ва, предста 'В :ни 'к и ІJ'ИІВ раДГОШІІУ ЇІМ6НІЇ Н,і:ро.Ва. ЙО- СЇ·ЛЬС І:ІКОЇ ІЇШ:ТеЛ:~ГеНфЇ. го уча:сникruм ІН'е 'РаJЗ а1п лод;rваНещоІд.а!ВНО в жиm-і капели

ЛaJypea-

-

((JUIIIIIOIIIIIIJIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIJJJJUOIOIIOI(((IIIIШIUnm

~=~~дяа ЗАПОБІГАЙТЕ ЗАХВОРІОВАННІО ДИІС'!Н~ПQ!~ тр.а;влення,

ГОСТ\РИ.Й- Ірозлад

-

який

трашляється

у

ли дИІтИІна :пла,че, а rо.д1, коли 'на:стаJне ч ruc . ДіУrей до ''l1рим,Lсяч­

•С.ПраJ~ньоМІу ІПОЛюбИJІИ

-

за:служе:НОІМУ

а.р,тисту

УРСР В. •МіІНЬНіУ, .концерт.мей­ етеtРІУ К 11а.Jл.і.Ещу, ооLм, х:то піс:нею :при.І-юсиІть

людям

ра,дость.

ОдеtК•са.Н:./;1\Р МихайловНІч побаJЖЗІВ у'ЧаІС:НИІКаІМ •СаJМ<Jід!ЇІЯЛЬНОГО НІарО•Д­

ОnасИІбі за те, що ІВИІ по­

-

пuщяку

ПЇ•С.НІО,

ска.заJв у авоєму :вн:сmупі ке­

рtвни.к ХОРІУ .в. М ~НЬІІЮ. пьд­ ІВ'ИЩУІЙ.Те ВИІІЮНаJВСЬ}{;у М<і:ЙІС'11Єір­ ІНІЇІС'ТЬ, ТОВаJрИІШі, ЩОб 1f.ІОНЯ ІВаМ ЗаJВЖДИ ІДОПОМаJГала В пращі.

•'НОІГО

хорового

кИІх ІУWіХ!іІВ

колек:rиву

,у Пра:І.І)і

вел и­

і ІНа< 'НИ1В і

СаіМОІДІ1яЛЬІНОГО 'МИІСТ е.ЦТ~'l .

На~ка:зом

МІLн1сот:ра

м'ЯССJ.-,МО-

лоч:ної ПроіМ.ИJСЛОВОС'ТJ УРСР за а•К•ТІ-Jвну

оучасть

роІЗІВІИJтку

моту

директору

О . ЧИЖИКУ; тор обласяого

радгоспу

(справа) будинку

дирек­ худож­

ньої самодіяльності ІУІ· МОР~ОЧ­ КОВСЬКИИ вручає

біткому

радгоспу

НЕНКУ

головІ ро­

І.

СТЕПА­

ПосвІдчення

про

присвоЕшия радгоспній капелІ звання << Самодіяльний народний хоровий колектив»; (внизу) учаСНИRи

художньоі самодіяль­

ностІ на урочистих зборах. Фото А. Коза:ка .

х~-

ді~тей раІНІнього .в!•ку . За тяЖІкі,с­ ноrо ІВІіІК.У с:ліІд ГQJJ;y!ВatrИ ч~рез тю n·epeбhny розрі•:з.няють просту ІКОЖІНІ\ ТJ)И J'•QДИІНІИ З Н1~ЧНОЮ пе­ 1 ТОІІЮНІЧоНІУ ХІВОробу. ЯКЩО ПрИ рервою шЬоть ГС:ІдИІН. Наоету~11н'і проют.іІй ІдИІопеrrdіІї зата,льнИй 'Т'РИ ·М ЇJСЯІці ІГОДj'ІЮТЬ через КОЖ- , стан rДИJТ.НІНІИ. мruйже не nорушу­ •Ні 3 ,5 ·години. ПLсл.я шести мі­ ГО,ДУЮТЬ ,п'ЯТЬ єтьоо, ТО ІІІРИ ТОІКоСИЧ\НІ~Й :щоров'я {JЯіІJІіІВ іНеМ{)ІВЛЯІТ ІJЗЩЗЄ, }{ІЇІЛЬКЬСТЬ ЮІІПОрDЖНЄНf> ра1з з ІftіЧІною перерв.ою 8,5 го­ на добу досЯІг.ає 15-.20 ршзі,в. ~ИІни. Осаблwво т.реба ·атежити ·ма­ Х11юрооа с}'ІІ"@ОвQДwтооя блю­ .вання·м, рі3ю~м по~У'даІНІНЯМ. Оч-і тер!Я1м за rгн1м, щоб не перегодо­ заJПСІ!даютt. , .слИІзов·і оболонки 'вУІвати діУrей . П!.сля 5 - 6 МІ1сяч­ ВИІСИІХ•аJЮТЬ,

дихання

-

нерит-

мі·чне, пульс чrucrrlшaє. Іно,ді на­ стruє 'непритомнЬс1'ь. Тяжкий стан 'Іlероо~гу ХІвороби спостері­ гає::rьоя ЗДеІбіЛЬШОІГО ry ТИХ Ді­ тей, Ю«і В'~дстають у фі:зИІч.ному РОЗВИІТК;У,

а :також

ХІВОрИІХ на

рахі~т.

ХВОРОБИ

лричи.н

заХІворювання

п ерегоідОО\УІВаJНня

і

-

Інеrrра:вильне

рruннє підтqдоІВ:у!Ва\ННЯ . Диюлеn­ сію може ІВИІКJ]ИІКаJТИ :іІнфенщія , ЩО

ПQ11раJПИЛа ІВ ШЛІУНІОО<

З

3ара­

ЖеНИІМИ їтею чи :водою, чер ез брІУідJНІЇі і1ГраІJ..І.LКИ, СООКИІ. Н ооащо­ НіЛЬІНі ІЖИТЛОВОіllОб;<rТОВ'і <у'МОВИ, ~ Я'Н·ИІХ п еребуіває ~РУІдНа дити­ на,

'І'ЄЖ

MEJT·QДOM

Т;Р-еІНіУ·ВЗН.НЯ

юJІШІюво -шлу.нкDІВого 11ра.К"І'у . Во­ но полягає 1В "Тому, що дитині ПОС'ГУІПОВО .:збіЛЬШУЄТЬОЯ ІНU.'ЛЬ­

. ГОД)'\В,аІНІНЯ.

КІіС.1'Ь ЇЖі ІНа КОЖJНе

Щ016

ЗаІПОб'ііГТИ

ДИ!СJІеПС!Ї,

СЛіД

т аІІЮЖ уникати .перегрtв-аиня ідИ­

3

цією метою ІН€ рекомен­

~ує ться

т еnло

пер еtбуrва'І1и

одяrаrrи,

3

а

'J\а•І«JЖ

,дИТИІІЮЮ на сон­

ці 'У ЛІЇІ11Н'ЬЙ ЧЗ!С.

Ч а~стот.а захшорюваJнь Іна дис­ nетюію 3аІЛеЖИІТЬ .ВЇ!д OOOCoQY ГО­ Д•у!Ва•ННЯ дИІТИІНИ. Бі,льше х:ва.рl­ ють 11!, що ·перебу:вають на ШТу'ЧІНОМУ іГ·ОіДУ,ВаJННІі , Ірhдше на ІП!РИІРЮІДНОМ'У (ЛРУІдІНОІМу). Од­

3

в.Lку зruпр01ва.джують •ПіrДіГо­

тини.

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ

на

ноІГо

ДОІВ}1В аНІНІЯ

М<УЖ)'!ТЬ ОЦРИІЯТИ (рО!ЗіВИУГ­

М·~

гсщувruнням дитину слід

НаJПу-Ба1І"И ПЇІДСОЛОІДЖе.НОЮ за .день ·у

ж а•рwу

ВОДОЮ,

пору •во:на

по­

виНІна •ВИІПИІТИ бЛИІЗЬКО С.КЛ.ЯНКИ ІВСJідИі. Нищо дwтИІНІУ г01дуооть з ідСІПОМОГОЮ

СООКИІ,

Т·О

ОС1'<ІІІJ!НЮ

т•р еба ЩСІДЕJННО КИІП'ЯІТИІТИ <і · збе­ рі.ГаJ'l1И в заІКритойwу fІІРО!ВареІНОМУ

ПОІСіУІд·і.

Переід НЖИІВаІНіНІЯМ СОСКУ

миють mоереІВІаршюоо в01дою ,

а не

беІІJ(УТЬ ІВ 1рот, як це часто роб­ лять .м arrepi.

За~QДОМ ЗаJПоОО~Г,аІННЯ ДИСПеП­ сіЇ є .талrож боротwа з мухами,

рИНе

Т ЬСЯ

6

МОЛООО,

ЯіКШVІ

рек ом ендує­

ГО!дУІВЗІТИ :НеМОВЛ.Я:Т ДО

б-

М.і•С.Я:Ч\НОГО оВіІКу.

Я к при 11РІУJдному .ГQіду!БаІнні, та:к

і мЬшаному

чи штучному

3аПОІд~ГТИ ІДИІОПЄІПdіІї ШЛЯХОМ

р ежИІму .

MO?roHa ТЗІКОGК

іДОТ•РИМаJННіЯ

СУJВОРОГО

ГСІду;ють не тоді, ко-

Т·аІКОІЖ у ХОЖЩНІУ JIQpy рону . Ніtм­

наrгу , ,де п ереб;rв;а'є МаJЛа ДИІТИІна, неСJІбХІі!дНО

час11о

м. БРОВАРИ,

Щ ЄІН.Ні>

:ТИJ

ІНе

ПОВНІНІНа

(партійного

ІВ 1llрИІМІі­

··

ПеtрЄІВИЛЦу!Ва­

18 - 19 грщДJуІс!.в .

3 метою

'Сі!JіГа н.ізац,і.ї Пра!ВИЛІ:ІІЮГО ГОІдУ­ ВаІНІНЯ та :вІі)дІповіІдJНОІГО 'дотщrду,

м атерям

Інеобх<іІд.но

ІРЄГУЛ.Яірно

ІВ'ЬдJВііДУJВаІГИ іДиmяІЧ~у КОН:СУЛЕіТа­ фю і ращиrrик:я ·з ЛІік·а'Рем .

тя» .

леб ачен ня .

лікар-педІатр .

м . Бровари .

Х удожніІ!

~ 19-3-82,

заст.

промисловості,

10.05 - Новини. (М.). 10,15 - Ф е ­ юних . (М . ) . 10.45 - Кольо­ ров е телебаченн я . Лялькова вистава •Жив собі солдат» . (М.) . 11 ,15 Ху­ дожній фільм «В асиль. Суриков» . (М. ) . 12.45 - Телевізійні вісті . 12.55 - Юно­ ф естива ль «Партія наш рул ьовий» . Художній фі л ьм еМикол а' Бауман•. 16.05 - Н а ш а афіш а . 16.1 0 - Н а n риз сШ к і ряниіІ м'яч » . ( Харків). 17.10 В . Гольдф ельд сІва н та Мар'я» . Сп екта кл ь російського дра матичного театру БРСР ім. М. Горького . 18.40 -Телевізійні вісті . 19.00 Кольорове телебачення. · сМультипапорама». (М.) . 20.00 - Програма сЧас» (М . ) . 20.25сПісні над Бугом•. (Миколаїв). 20.45 « З а прошуємо у подорож• . (М . ). 21.30- · Кінофестиваль «П арті я н аш рульостиваль

~~·~~::~~:: ~:~~~::·~

в раІІоиного Совета депутатов

редактора ,

масової

ро-

·І боти) ,

ретаря

19-3· 18,

:·~~:::::~-1

Газета виходИть

вІдповідального

І

сек· І

вІддІлу сіл~оеьк. господарства-:-19· 4·47.

.............. .............................. ,.......................................................................................

.-.--

Брова·рj;ька

~

д.РУІ!<аІР•НЯ, _ Киї-вської

о блаІС11і·, вvл . Киі'вська ,

ІМ. Те.lефон- 19-4 -57.

З,ам .

Художній

2854- -7013 .

фільм

еМикола

Ба у·

м а н• . 23.05 < Рит ми л ітнього вечо . ра» . Естрадний концерт. ( Львів) . 23.35 - Т ел е візійні віст і .

Дня

р!Ібалкн ,

<Вишне­

філ ьм

сНовиR

Концерт уч а сників

15.30 -

атракщон•.

IV

Міжн а ·

род ного конкурсу ім . П . Чайковського. (М . ) . 16.05 Л ітопис піввіку. До ку­ ментальний телефільм еРік 1942• . (М.) .

сНа

Чемпіонат СРСР з баскетбола : •Жальгіріс• (Вільнюс) - <динамо» (Москва) , 18.40 сНа м еридіанах Ук·

с ільс ькій сце ні• . (П' я тигорськ ) . 1 8 . DО­ Новини . (М . ) . 18.05 Кольорове теле­

ран пошани» . Для тих. хто на жнивах .

дІtуга

17.05 -

Новини .

програма

(М . ).

17.15 -

б а ч ення дл я дітей . •Ум ілі руки• . (М. ) . 18.30 Ф і льм .концерт сФлуераш ». (М . ) . · 19.00 Художній фільм < Золоте тел я» . (І се р і я ). 20.25 Худож ній те­ л ефіл ь м , (М . ) . 20.45 • Н а до бра ніч , д і ти!» 21.00 Е . Х емі нг уе й <Про­ щай, зброя» . Телеспекта кль. СУБОТА, 11 ЛИПНЯ Перша програма 9.05 Гімнастика для всіх. (М . ). 9.30 - Новини. (М.) . 9.45 - Для дітей. •Т имков І п ри годи ». (М. ). 10,00-І(ол ьо­ рове . тел ебач ення . Кон церт. (М. ) . 10.30 - Передач а « Здоров'я• . (М. ) . 11.00 «Об 'єктив» . ( М .). 11 .30 Фестиваль

Колект ив

у вІвторок, четвер І суботу.

фотокореспондеита-19·4-67,

-

В ИЙ ».

П'ЯТНИЦЯ, 10 ЛИПНЯ Перша програма

трудящихся Киевской области.

життя,

До

ві усм іш ки• . 13.00 Для воїнів Р а · динеької Армії і Флоту . 13.20 сТа· л анти твої, Україно» . (Львів) . 1 ~ .50-

. .=. . . . . . М. РУДЕНКО ,

ком итета КП УкраинЬІ

154.

ТЕЛЕФОНИ: редактор а

віддІлІв

пров:їrr.рюва~ти,

.теМІПераmураJ і!ІОІВЇІТорЯ

···::::·:::::~-----·~~:·~~: :·~:~~~ вул. Київська,

12.05 - <Пошуки, знахідки , відкрит· 12.40 - Українське кольорове те ·

!дОТрИМа\Н'НЯ ЧИІОТQТИ іЇІІ1рЗШОК '!'а

'іІНШИІХ .реч ей, З ЯіКИІІVІ·ИІ СІ1і·ЛІКУ­ КУ ХІВQІРООИ. ЄТЬОО немов-ля . Нем.аІЛе ЗІН.а.<чення має га:ртуів.аJНІня. ~реба пр~ну­ ЗАПОБІГАННЯ .ти до :того, щоб у rгеrшу поvу ЗАХВОРЮВАННЮ ,дИІТИІН а я,комога :бі.Л ЬІШ•е чосу Qдни.м і'з заХоді:в 3 ашобЬГання ІПІРО'11ЯІГО.'І1 дІНІЯ пер еQу!ВаІЛ·а н а ові­ дИІапеrrdі'ї є бО!рОТЕіба з ра:ннІім ЖСJІму лавІіrгрі . На авіЖе ш:тоі'l'ря перевещенНІЯІм дwтини Іна міЇ.ІШа­ СЛЇІД реГуЛІJ'ІІРІНО ІВИІНОСИІГИ Д~ТеЙ не або щтУJчне ['()!Ду.ва,wня. Як заш.ОІбtl.гти 'з аооJЮрюва.нню? Для ЦЬОГО ел'ЇІд ПраіВИІЛ ЬІНО орГаJНІі:Зу­ ваrr.И реж.ИJм •ГС\дІУ•ва.ння; nа.м 'ІЯІта­ ючи, ·ЩО наІЙІПО'ЖИJВІНІіWИtм, ІНоаЙ3ДОр О:В'ЇШИJМ :ПІрОІД;<rКТ()ІМ ·Є М аІТе­

юних . День школяр а Української РСР на ВДНГ . (М.) , 12.00 Наш а афіш а .

с.ювлює

17.00 -

раїни» .

оnmчутгя

Концерт.

Друга

19.30 - · «ЕК·

програма

Н аша афіш а. 1 7 . 10-Л . Лео· сБа рсуки• . Телесп ектакль. (Ч а .

17.05 -

нов-

стина друга) . 18.40 Кольорове т,еле· бачення . Докум ентальний телефІльм

сНа Далекому Сході•. (М. ) . \9..10 Художній телефільм «Ставка, бІльш а за життя•. (1 серія ) . (М .) . 20.15 Мультфільм сКазка про рибака та рибку• . 21 .00 сНа добран іч. діти і». 21 .15 . - Художній фільм сЗолоте те· ля•.

(2

серія).

Редактор Є. ФЕДJІИ.

п.р.а.u;';в:НіІІ!К·'Ів :Б.рова•роськоrо

r либоке

19.10 -

раіtком'У

ЛКСМУ

ви ­

заВІіІдуючом•у Ів:іІд,щіІJюм ком сОІМоль ­

с ьки:х орт аІН•:Із аІціІй Ір а•й.кому комrомолу БоЙІку К<уЗЬІМІі Ма~сИ\мо ­ вичу З П рИІВОод/у ТЯЖІ]{ОЇ ВТр аТ И

-

•CMe<ptrii

ЙОІГО б а Т ЬІКа

БО ЯКА Максима Логвиновича.

80 номер 1970 рік  
80 номер 1970 рік  

80 номер 1970 рік

Advertisement