Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАГН, ЄДНАйТЕСЯ!

СТЯХАНОВЕUЬ

Свято

1 липня в СТО.'Іиці Украіни було ве.1ике спортивне свято. Відбу.l0СЬ уvочисте відкриття спартакіади ~' країнської РСР. Бдизько 70 тисяч киян до

краси,

сили,

МОЛОДОСТІ

• •

Потім почалися З~fагання наи-

Yp0ltucme відкриття

сильніших команд

України з

сп ар так і ади

легкої атлетики.

Української РСР •

та відбувся футбольний

Наприкінці

спортивного

свя-

матч.

відказу заповнили святково при3устріч команд ВорошиловградОрган Броварського районного комітету Комуністнчної крашений республіканський ста- флагштоку прапор спартак.іади, ської і Одеської областей закінпартіl України та районної Ради депутатів ТРУД8ЩЦХ діон імені ~I. С. Хрущова. На сповіщаючи про її відкриття. чилася внічию - 1:1. Київської оБJIасті зеленому поді вишикува.1ИСЬ ко3магання проходять одночас-

80 (1878)

Середа, 4 ІІИПНІ 1956 року Ціна lб коп. 11

11

ПОВСЯКДЕННО ПРАЦЮВАТИ

3 КАНДИДАТАМИ ПАРТІІ Кожен ВС1'упаючий

,11;0

Починається

лони спортсменів.

В

урядовій

:lОжі

товариші фізкультурників. руть участь

О.

тисяч юнаків і дівчат

І.

Кириченко,

Д.

С.

Корот-

'{онко, І. С. Сенін. 16 година. Від імені Центрадьного KO~liTeTY КП України і пяду Української РСР учасників спартакіади вітає голова

більше

но

на

багатьох

змагання з леГКОІ І важкоі атде­ тики, велосипедного спорту, вес­

ставників всіх 26 областей України, а також міст Києва і Севастополя, якї змагаються за особисто-командну першість і право взяти участь у Спартакіа-

лування, боксу, кінного спорту, плавания і стрибків у воду всього з 22 видів спорту. Спартакіада України є огЛЯАОМ досягнень фізкультурни-

ків республіки

кудьтурі університету

ю.ть зараз на косовиці сіна. Хід РСР. Повільно піднімається по оплесками. днів. _ _____________________

лою

партійного

є

виховання.

і спорту" при Раді Міністрів СРСР тов. Андріанов. Всдично звучать гімни Ра-

ченка, ордена Леніна політехнічного інституту та інституту фізичної культури, нагороджую-

групи ко.lгоспників, що працю- дянського Союзу і У країнської Ч'и

шко-

роботи IЮК3ЗУЄ, що т. Литовченко уміє словом і особистим ПРИК.lа-

Ра-

зом з тим партійна організація

дом повести за собою

кожнии

номер

дружними

вивчає за цей час політичні і виконання завдань партії. дідові якості вступаючого до лав 3а час піс.1Я ХХ з'їзду КПРС КПРС. ряд первинних партійних оргаВ І)ішеннях партії підкрес - .нізацііі, що протягом декількох .'lюється відповідальність партійоків не :!ростали, поповнився них організацій і самих канди- Р

В Києві закінчилась респуб.1ікаНСЬІtа наукова конФеренція в питаннях політехнічного навчання в школах У країни. КонФеренція, в роБОl'і якої взяли

датів за проходження кандидат-

за IЩХУНОК новоприйнятих кан-

всебічно обговорила

стан полі-

дістів, якими охоплено

ського стажу. Виходячи з цього,

дидатів партії . Так, наприклад,

технічного

в школах

мільйона учнів.

партійна організація, як-то було партійна організація відзначено на минулих

"час' J І'Ь

по над

"

тисячу

дадьшого

датами партії. Завдяки

партії,

княжицького

цьому ім. Щорса 3,

зросла їх }"І'асть в партійному ім. Маленкова .

ЖИТТІ,

авангардна

роль

робництві.

на

ви-

МТС

колгоспу ШКОЛИ

J

жаль,

~'країни

два

всі кан~идати

партії з

місяці

тому

&01'0 стажу залуЧ'аються до ак.. . . ТИВНОІ учаСТІ в партlИНОМУ житті. d

прийняті були

Д О кандидатів партії бригадири рільничих

бригад

Правильна

гоголівсьского

тами

колгоспу ім. Молотова тт. БезС\lСРТНИЙ і Дахно, Секретар парторганізації т. Стасько у перші Ж дні після цієї знаменної подіі в житті цих товаришів провів з ними бесіду про значення

кандидатського

вимагає,

робота 3 кандидаб що первинна

стажу,

товитись до вступу В члени пар­

тії. Там, де цього немає, можуть повторитися грубі помилки ми­ нулих років, коли кандидатсь­

ручення,

кии стаж

виконання

а також за роботу

якого,

партійних зборах.

увагу

організаl\ія

чення

тії.

вихованню

кандидатів партії придідяє партій на

русанівського

колгоспу ім. Стадіна, яка систе-

підприємств,

ветупаючого

до

Завдання партійної

лав

кандидатами

сі.1ЬСЬКОГО

господар-

••

партії

гідних

Вчора відбувся пленум рай­ І'ОМУ партії. Обговорено на пленумі: «Хід виконання пдану громадського

тварин-

ництва і підвищення його про­ ВИКОНКОМУ

(доповідач райради

годова

депутатів

трудящих т. Мехед) і «Підсумки весняної сівби, догляд за посіва­ ми,

проведрння

збирання

вро­

жаю та забезпечення виконання Ішану

заготівель

сільськогоспо­

дарських про~уктів» секретар райкоку

(доповідачі КП Украіни

В

ти-

10 як

директор,

Броварської

МТС т. Сухоруков). В обговорен­ ні доповіді взяли участь тт. Ков­ басинський І. М., Куницький, Федоренко, Компанець, Ковбасинськии І. С., Хазан, Остапець, секретар lІечерського райкому

КП Украіни м. Києва т. Степа­

нов і редактор обласної газети «КИЇВСЬІ>а правда» т. Михалев­ ський. По обговорених питаннях пле­ нум прийняв KOН1tpeTHe рішен­ ИЯ.

напlввlдкритих свинарникІв 1(и збільшення

того типу. на

60

ще на

Іх

уже

тисяч свиней.

70

госпо,в;арського

на кожні землі по

року

ціііної КОіlегії «Правда». В газеті надруковані статті, інФормація із столиць союзних республік, матеріали з життя РРФСР, а так'}ж зарубіжних країн.

одержати

100 гектарів орної 26 центнерів свинини.

***

6іnьше двох ТИСRЧ вантажних машин

на

відправив

збираnьні

з

початку

південно-східні

газеті від ЦК КПРС. Надрукова­

споруджено

тисяч тварин, будуються

Одним з перших в обдасті свинарни:в;и напіввідкритого ти­ пу запровадив колгосп «Аван­ гард», Магдалинівського раііону. Це да.lО йому змогу з початку

взяв

НО також привітання від редак-

виробництва

свинини &олгоспи Дніпропетров­ ської області будують відгоді­ вельні свинарники напіввідкри­

заступник. Го(РАТАУ)

~

(РАТ ЛУ).

роботи

місяця

раііони

колектив Горьковського автомо­ більного заводу. . Ві~вантаження автомобілів провадиться цілодо­ бово.

1500

***

гектарів забоnочених nук

і пасовищ осушено в цьому році

в поліських районах Волині. На цих зеМ:J1ЯХ посіяні тимофіївка, &Остриця та інші трави.

~===============

*

Новий ковальсько-пресовий цех На Дніпропетровському заводі

металургійно­

го устаткування закінчено будівництво першої черги иового ковальсько-пресового цеху. В при­ міщ~нні площею більш як 12 тисяч квадратних метрів установлено потужні парові молоти, устатковано нагрівальні і термічні печі, монту­ Ю1ЬСЯ гідравлічні кувальні преси. На цих агре­ гатах можна обробляти деталі вагою до 20 тонн,

Тепер

почалося

будівництво

великого

но-ливарного цеху. Провадиться пасонно-сталеварного механічного

Машинобудівники LTaлінської області поста­

чавун­

реконструкція та інших це·

чають ку

найновішу

не

тільки

техні­

шахтам

Донецького басейну. сконалі

машини

відправляють

До­ вони

також

у

Польщу, Болгарію, Ру­ Ки­ мунію, Угорщину, тайську Народну Рес­ публіку, Індію і В'єт­

П'ятдесят тисяч молодих спецlаllістlв у

вищих

Н а

з нім к у: шахтних

підгозлектро­

возів «8-АРП» дО від­ правки в Болгарію на

Торецькому

машинобу­

дівному заводі Ворошнлова (м, ківка) .

імені Друж­

(Прескліше РАТАУ), Фото С. Гендельмана.

закладах

);І'СЯ перевідні і державні ЛО 347 тисяч студентів,

України

екзамени.

закінчи­

Іх склада­

Вузи республіки випустили понад 50 тисяч інженерів, агрономів, лікарів, учителів та ін­ ших сп~ціалістів. Вищу освіту без відриву від виробництва здобуло понад 14 тисяч робітників, службовців і практиків сільського господарства.

Ycll

нам ,

товка

учбових

клаСОІ-на роботу в мтс

~колярі

упраВЛІННЯ

Всі

25

одержали

посвідчення

випускників

школи

прнйняти на

жаllНЯ

вони

ми.

право

задоволено:

комбайнеріа,

подали в МТС роботу.

зараховані

трактористами,

ху

за воду

успішно

Іх ба·

помічника­

причіплювача­

Колектив

феросплавів

змагається

дострокове

річного

плану,

плаВИЛЬНИКh

чи

Значно графік,

видають де­

топн

металу

завдання,

при

за

виконання

випереджаючи

НёlД

трактором.

ЗilЯВИ С просьбою

ми

на

ЗапорІжжя.

першого плавильного це·

сятки

Випускникам Шандріголівської середньої шко­ ли Краснолиманського району Ста.1інської обла­ сті урочисто вручені атестати зрілості . Одно­ часно

в

країни

хів,

по зоні Бобрицької МТС т. Дво­ і

КОНференції

ЛОВИ Ради Юністрів Української РСР тов. М. С. Гречуха.

19

Номер віДКРИВilЄТЬСЯ великим портретом В. І. Леніна. На першіи полосі вміщено привітання

високого звання

••

ровий

роботі

Нова газета "Советская Россия"

комуніста.

•••

навчання в внесено ряд

'І'исяч навчальних кабінетів. Ти-

проводи­

Пленум райкому КП України

д~'ктивності})

останні два роки понад сяч майстерень, більш

лась повсякденно. Всіма засоба-

партії,

розвитку

колгоспів і

організа-

щих,

підготовлених

даль-

ві, на піднесення рівня і ПОJIіп-

створили З:l участь перший

пар-

матично зростає з:\ рахунок крапередовиків

МТС,

ШКОЛИ

ції полягає в тому, щоб робота 3

більше

промислових шення якості шкі,lьноі роботи.

ВИІ>ористов)"вався

ми партійнuї робl)ТИ маємо вихо­ вувати BipнrlX борців за справу

найбільш

наВ'Іання шої політехнізаціі нагромадили школах У країни,

очолюваних для виховання і всебічного вив­

ними бригад, вони звітували на

Серйозну

не

натура-

реНІ практичНІ питання

парторганізація займалась Iі.Ож­ 1 ЛИПНЯ в Москві почала виним 3 них, давала доручення, СВОЄЧаСНО перевіряла Їх вико- ходити нова І'азета «Советская орган Бюро ЦК нання, практично допомагала Россию> товаришеві найкраще використа­ КПРС по РРФСР і Ради Міні стти к.андидатськиЙ стаж і підго­ рів РРФСР.

іх права і обов'язки яs кандидатів партії. Кожному 3 цих товаришів визначено партійне доза

. .

техНІКІВ,

На КОНференції були обгово· .

асигнування, а також ДОПОМОГУ

шефів-колективів

Ось декілька Фактів з прак- перших же днів іх кандидатсь- радгоспів,

'І'ИКИ первинних партійних організацій за ОСТJННЇЙ '[ас. Понад

його

юних

свіТИI1Ьнівськоro вже певний позитивний досвід. цінних пропозицій, спрямова­ 2, Броварської Використовуючи великі державні них на усунення хиб у цій спра-

Але не в "сіх з них, на

6.

РУКИ»,

здійснення в світлі рішень ХХ

виборних партзборах і районній кого колгоспу «Червона Украі- з'їзду КПРС. .~ ." '-' на» на.1іЧ'ує зараз 7 кандидатів В політеХНІ'заЦІ'-І партІИНІИ конфереНЦІІ, подlПШИда у деякій мірі роботу з канди-

Спартакіада триватиме шість

БудІвництво

сячі шкіл мають спеціальні навча.1ьно-дослідні земельні діляиІШ. В минулому навчальному році В шко.lах республіки налічувалось 51 тисяча гуртків «Умілі

ЧОЛОВІК,

наВ'lання

гоголівсь- УРСР і шляхи

звітно-

спортсмени республіки завоюва­ ли звания чемпіонів РадянськоГО Союзу.

ПолітехнІчне навчання в школах УкраІни

людей на

Спарта-

імені Т. Г. Шев- них, 19 світових рекордів, а 44

тії

стаж

перед

Після параду відбудись масо- кіадою народів СРСР. У район­ ві гімнастичні виступи фізкуль- НИХ, міських і обласних спартатурних колективів столиці. Гля- :в;іаАах взяли участь близько дачі з великим інтересом спо- 6 мільйонів чоловік. 3а час стерігали виступи школярів, уч- пі,1l;ГОТОВКИ до спартзкіади спортнів трудових резервів, студентів смени України встановили 329 київських вузів державного республік.анських, 58 всесоюз-

товчен&у М. партійна організаціll доручила організува'ги соціалістичне 3}ІіН1lННЯ серед

кандидатський

програмі-

пред-

ДЮДЬМИ ~ робітничого класу, колгоспного седянства і нашоі радянської інтелігенції.

Ддя вступаючого до лав пар-

спортивних

В

чотирьох

-

лав 10- ства. Партійна організація (се- оргкомітету по підготовці і про- ді народів СРСР.

кращими ку до кандидатів партії т. ди- Комітету Ііо фізичній

-

марш

У ньому бе- базах Києва.

М. С. fреЧ'Уха, Н. Т. Ка.'1ьченко,

муністичноі партії Ра".ІІИСЬКОГО кретар т. Петрук) добирає кож- веденню спартакіади перший Союзу ПРОХОАИТЬ канАцатсыtий ному з них такого характеру заступник Голови Ради Міністстаж. Цей стаж має на меті за- партійне доручення постійне рів Української РСР тов. Гребезпе'IИТИ поповнення лав пар- або періодичне, яке дає чуха. 3 короткою вітальною тії безме:ь:но відданими справі йому МОЖдивість наЙбі.'lЬШ про- промовою звертається до українвеЛИКОІ'О деніна справі ко- яви'ги себе. Так, наПРИК.'lад, ських фізкультурників і фі змунізму, по.lітлчно свідомими, прийнятому на початку ро- культ}'рниць заступник голови

дисциплінованшlИ

урочистий

по­

економля­

цьому сотні

ти­

сяч кі,~ов.1Т-ГОДИН елект­ роенергії,

Н а

3 нім к у:

розли­

вання

металу

розли­

вальР.оlO

машиною

плавильному

(Прескліше

цеху Н2

в

1.

РАТАУ).

Фото О. Красовського.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

4 чеРВНIІ в Москві відкрилась постійно JJ;іюча Всесоюзна промислова виставка. В її двадцяти павільйонах відображено досягнення соціалістичної промисловості, техніки і науки, розкрито перспективи розвитку народного господарства нашої країни в, шостій п'ятирічці. Промислова виставка втілЮ6 в собі сьогоднішній і завтрашній день нашої іщустріальної держави. Вона показує, як. радянський наро}!; бореться за перетворення в життя істориЧ'них рішень ХХ з'їзду Комуністичної партії. Перше знайомство відвідувачів з виставкою починається в Головному павільЙоні. Тут широко представлені досягнення Академії наук СРСР у розробці найважливіших наукових проблем. Екскурсанти знаиомляться з роботами радянських учених в галузі

рік у рік зростає технічна могутність колгоспів і радгоспів. У шостій п'нтирі'Щі соціа.1істична промисловість поставить сільськом}" господарству приБJIИ3НО 1 мі.1ьіі:он 650 тиснч тракторів у переводі на П'ятна;щятиси.1ьні, 810 тисяч зернових, кукурудзозбира.1ЬНИХ і СII.10созUираJIЬНИХ ко)!баИнів. Багато ~IapOK цих ~шшин вистаВJено тепер Д.1Я загадьного ОГЛlIдУ. Ось сяють свіжою фарбою потужниіІ гусеничнии трактор «ЧТЗ», який має ма&СЮ!<1.1ьне тягове 3УСИ.1:rя ~!айже п'ятнадцять тися'!' кі.10грамів, кукурудзозбир,мьний ко~!байн «tC\-2,G», нри.шачениіі іlДIІ роз­ ді.1ЬНОГО збирання качанів і сте­ бел ку&пуд:ш, машина Д,11І ка­ лібруваННIІ насіння кукурудзи та інша сі,1ЬСЬКОГОСПО,l,арська тех­ нік.а. Технічна культура і прогрес

модель першого в світі радян­ ського aTO~IНOfO криголама. За­ гальну увагу привертає діючий атомний реактор 3 водяним спо­ вільненням і водяним охолоджен­ ням. Лід діянням радіоактивного випромінювання, що ііого дають тридцять кілограмів урану, від води йде б.1акитнувате світло. В сусідстві а реактором встановле­ но «гаряЧ'у» камеру, де працю­ ють з радіоактивними речовинами ста.1еві «руки»-)шніпулятори. Досвід роботи окремих підпри­ ємств, які виробляють товари на-

вивчення

машинобудування

споруджений

освоєння

fi

корисних

Jалежить

на­

споживання,

розкрито

«Хліб»,

«Цукор»

на

дання, розповідається в паві.'ІЬИО­

ники інших галузей промисловості. В цьому павільйоні наочно пе-

ні «Верстатобудування». Сюди на­ діслали свою IІродукцію верста­

реконуєшся, які нові висоти за-

тобудівні заводи Москви, Ленін­

яск.раво

воиовує в розвитку техніки радянське машинобудування серцевина важкої індустрії. Від-

града, Горького, Одеси та інших міст країни. Рівні ряди діючих верстатів створюють картину

льняні вироби користуються ве­

відувачів вражає

працюючого заводу.

«Червоний гігант», Київ­

ської області, зачинательки руху

зо'

одержання

високих

буряків. А скіJIЬКИ ще в залах павільйону представлено чудових виробничників, які не шкодують

си.1 і праці,

щоб

дати

більше

цукру ItpaїHi!

товариСатире нко читає своїм шам також і статті з таких жур­ налів, як «Колхозное производст­ во» та «Достижения науки и пе­

читача. Адже в нас ГОРОJJ;НИЦТВО

редового

одна а наиголовніших галу­ зеи господарства. З року в

зяйстве». Там, де є можливість, наші активісти-читці не відмовляють­ ся використовувати і більші за розміром матеріали. Так, Віра Захарченко прочитала свинар­ &ам брошуру Паливоди «Моя робота на СВИНОфермі». Книга ВИlі.ликала великий інтерес. Читання книги, журна.1У пе­

шерстяні

і

:!Иким попитом у населення. Ви­ Р!lОНИЦТВО цих тканин у шостій п'ятирічці :шачно зросте. В 1960 році буде випущено 919 мільйо­

ВОI'О

;;ана.l1ЮЄ на бо-

все­

[lотьбу

лено

трактор­

Ilішне

не, автомобіль­

нення

сільсько­

здійс-

ред

вітчизня­

ною

промисло-

стоять

вістю Москва. Всесоюзна промислова виставка 1956 року. Н а з нім к у: відвідувачі виставки в павільйоні

ським

«Атомна

енергія в мирних цілях» оглядають діючий атомний реактор. (Прескліше РАТАУ).

т р у машинно-тракторні станції радгоспи Ук.раїни почали наддизельні

и

т О

р

ших тракторів неJJ;оціJIьне. Вони ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ на оранці, бо­

11

сіль­ госпо-

дарством у шо­ 11

Фото Л. Великжаніна.

а

і

стій п'ятирічці.

А. МИnЯЄВ.

рік

вона

розвивається.

Нині

колгоспники борються, щоб ви­ ростити на кожному гектарі по 300 цеН'тнерів овочів. Актив бібдіотеки бере книги не лише для індивідуального чи­ тання. От, напрнклад, ланкова з городньої (.ригади Надія Фесюк.

Вона завжди підоирає книги і для себе і для ланки. Останього разу вона звернулася з прохан­

ням підшукати їй таку книгу, де б говорилося про боротьбу з бур'янами. Її прохання, звичайно, було виконане.

мо. Л маю на увазі голосні чит-

Д Т-14"

Нові

трактори

ваціі, міжрядному обробітку про­

Орджонікідзе.

совиці, скиртуванні соломи, тран-

ін. Це дає можливість тракторис-

сП:ортуванні

вантажів.

там працювати без причіплюва­

рякосіючих

районах

двокорпусних

плугів,

ківський тракторний завод імені сапних культур, а 1'акож на ко- КУJIьтиваторів, обприскувачів та ці удосконалені машини про-

l'ектара умовної

У

бу-

трактори чів, значно знижує затрати пра­

оранки за зміну признаЧ'єні AJIЯ «ДТ-14», обладнані спеціальними ці і к.оштів на виробництво про­ роботи на городах, у садах, а та-

обприскувачами,

успішно

.lі,

КОВИМ АОВГОНОСИКОМ.

засто-

кож на невеликих }!;ілянках зек- сову ються для боротьби з буря- дукції. застосовування

потужні-

сельском

аудиторією

-

хо­

по­

цік.авиться цією справою. А са­ ме тут можна було б знайти чу-

дові комсомодьські доручення.

Наближаються жнива. Це при­

мушує й нас нродумати над тим, як СП.1анувати свою роботу в цей відповідальний період. ІІе­ ре}!;бачаємо значну кількість ці заходи допомогли .1ЮДЯМ в ро-

боті.

Встановилася дружна переписк а між колгоспник.ами аРТІЛІ

Чорноусько, бібліотекар.

с.

Плоске

••

перебуває зараз Києві.

ім. Щорса, с. Княжичі, і колгоспниками аРТ!.'Іl «Об'Ьединенная

сила»,

Дмитровського

*•

району,

перші залізобетонні

виготовив

Б.

Близько

ДаВИIІОВ.

колгоспників

механізаторів

району

дивили­

ся у неділю п'єсу «Мораль пані cыого

у постановці Львів-

драматичного

гаСТРО.1ЯХ в

Г. Андрієнко.

Шефи

бобрицького

сової

РСР

промисловості

-

колгоспу

Міністерство

лі­

У країнської

надають велику допомо­

гу в будівництві нових і ремонті

гаражі для старих господарських приміщень.

власників легкових автомашин.

•• 500

на

**

змаг а- ім. Сталіна -

В. Шикуnа.

Райпромкомбінат

Дульської»

Б. МихаііllOВ.

І.

Коротко про В8·Жа1Іиве

випускаються

ронуванні, передпосівній к.ульти­

-

ведикою

в

чесна і відповідальна справа. В цьому зв'язку я б хотіла зро­ бити закид нашій комсомоль­ ській організації, що вона мало

•••

••

ються між собою.

3 набором навісних машин і зна.-

рядь

ред

ОПЬІта

Звичайно, цн справа не така

Московської області, що

трактори

Ае

Най­

-

пе­

«ДТ-14». Випуск іх освоів Хар-

2,5

відкрили кілька виставок..

оаних· завдань,

машинобуду­ вання. Найно­ віша сільсько­

дуктивністю

масо­

нещодавно

гранді- ІІроста, як може показатись на

що

нові

проводити

Зокрема,

за ус- ки JIітератури.

господарське

ходити

ширше

роботу.

'" б голосних читок. Але справа не передо- ще одна фор~!а ЦIЄl ро оти, ЩО досвіду, її, на жаль, ~1И іноді недооцінює- лише в кількості. Головне, щоб

ренню

бічно представ­

як

ву

ставка яскраво Відомо, що книжкові виставвідображає ус- ки, списки рекомендованої ліпїхи соціалі- тератури, проведення КОНференетичної про- !(ії, тематичних вечорів, оглядів мисдовості, літератури - основні форми маСПРИЯЄ поши- СЛRОЇ бібліотиної роботи. Але є

У павільйо­ ні «Машинобу­

те,

ливості

передовий досвід в сільському господарстві. Тут є багато літе­ ра~ури з питань городництва. А це. особливо цікавить нашого

забарвлені

струменя.

про

ливо врахувати інтереси чита­ чів і час, коли читання прово­

дикає та, де вміщені книги про

си­

техніка наочсвідчить но

перший погляд. Тут треба особ-

цих галу.зеЙ промисловості. Міцні,

водяного

господарська

Не так }!;авно наша бібліотека перейшла в нове приміщення. Тепер в проr.rорому залі є мож­

більший іН'герес у читачів вик­

вугіль-

не,

поле

Готова продукція, виставлена в ньому, свідчить про важливість

руй-

дування»

КНИГОЮ-В

диться. ,нк показала практика, приносить найкращі наслідки ЧИТ'ання оповідань і гуморесок із журналів. Один із активістів бібліотеки тракторист Микола

Пройдемо в павільйон «Луб'я­ на і шеРС'гяна промисловість».

гідромоні­

.11010

*

3

урожаїв

робоче колесо гідравлічної турВеличе;ший інтерес випвляють біни вагою 426 тонн, і надзви- відвідувачі до паві.'1ьііону «Атом­ нів метрів шерстяних і льняних Ч'айно тонкої роботи електронний на енергія в мирних цілях». В тканин. Промисловість і сільське мікроскоп, який дає змогу спо- нашlИ краШІ атомна енергія господарство--сусіди в цьому па­ стерігати частинки, в сто· раз вперше в світі була поставлена вільйоні, вони доповнюють одне дрібніші, ніж звичайно бачать у на службу людині. Про те, як одного. Дати радянським людям красиві і міцні тканини--справа значно розширяється застосуван­ світловому мікроскопі. Один із залів павільі!:ону на­ ня атомної енергії в мирних ці­ рук не тільки працівників про­ че переносить вас у підземний лях у шостій П'ЯТЩJічці, розпо­ мис.10вості, але й трудівник.ів світ. Тут все схоже на вугільну відають експонати цього паві.1Ь­ КО.'Ігоспного се.1а. В павільйоні шахту. В штучних лавах вста- йону. Тут виставлено макет атом- наводяться цікаві дані, які свідновлено найновіші вугільні ком- ної едектростанції потужністю чать про те, що колгоспники рік яка буде у рік збільшують поставку сиробайни, механізоване пересувне 200 тисяч кі:Іоват, кріплення, навантажувальні ма- збудована в нинішній п'ятирічці, вини нашШ промисловості. Всесоюзна шини. Тут же *======т. промислова виfF=====* можна побачи-

llдаст

дівчата ~ ланки N~ 1. На іхніх грядках, слід сподіватися, вирос­ те врожай вищий, ніж у будь,кого з юних дослідників-натуралістів Пухівської школи. Фото В. Шміловича.

ознаменування

гетики, суднобудівники і праців-

ниЇІ

вони самості\"!но, без нагадування вчителя, прийшли на дослідну ділянку, щоб провести прополку картоплі і помідорів. Адже вчо­ ра пройшов дощ і погода дуже СПРИЯТЛИВі:. Старанно працюють

ниці Героя Соціалістичної Праці Ганни Денисівни Кошової. Він

госп у

нує

Шеверун Марія. Клим ась Віра. Писаренко Ольга, Усова Софія, Шевченко МарJя, Висоцька Галина - учениці УІ класу. Сьогодні

височить бронзовий бюст колгосп­

трудового подвигу' ланкової КОд­

що

*.======

та

інших. Перед павільйоном «Цу­ кор» на гранітному п'єдесталі

самперед від рівня рuзвитку вер­

ТИ

року

«М'lІсна промисловість», «Овочі і консерви»,

статобудування. В шостій п'яти­ річці виробництво спеціа.'!ізова­ них, спеціальних і багатопози­ ційних агрегатних верстатів збільшиться майже в два з ПО.'ІО­ виною рази, автоматичних і на­ півавтоматичних ліній та устат­ кування для авто~!атичних цехів і заводів-приблизно в п'ять раз. Про те, як розв'язується це зав­

тор,

1956

в

гетичної сітки СРСР, ззстосування електронно-лічильних машин, напівпровідників, одержання штучних кристалів і т ..д. Одним з основних на виставці є павільйон «Машинобудування». В його численних залах показ&но все наЙк.раще і найпереАовіше, що створили радянські І(ашинобудівники, металурги, енер-

велетенське

nипня

паві.'ІьЙонах «Шовк», «Бавовна»,

к.опалин, створеННIІ єдиної енер-

і

4

;;=====*

Огляд досягнень соціалістичної промисловості

родного

СеРОllа,

театру,

'що

Представники шефСЬкої організа­ ції часто проводять серед кол­ госпник.ів бесіди. Нещодавно Ю. l'аидихович прочитав у 5 бригаді лекцію про розміщення новобудов

у

шостій

п'ятирічці.

Таку ж. лекцію прослухали кол­ госпники 4 віддаленої бригади . П. Лукашенко.


Середа,

nипня

4

СТАХАНОВЕЦЬ

РОКУ

1956

3

До кінця господарського року в тваринництві залишилося

88

днів.

ЯК ВИ ВИКОНУ€ТЕ ВЗЯТІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ? 1==================*

Хто

*

*

*

*===================

Змагання

попереду

доярок

у соцІалІстичному змаганнІ серед доярок колгоспІв

району за високу продуктивнІсть молочної худоби найкращи>-, показникІв у роботі за господарського

9 мІсяцІв

року в тваринництвІ

добилися такІ доярки, одержавши вІд І{ОЖНОЇ корови кІлограмІв молока:

Шс.ІЯ Ч'ергового доїння ко­

від кожної корови. Мало по­

рів або й так при нагоді ча­

ступається в роботі перед по­

сто

проводить

рить

по

бесіди,

душам

з

гово­

доярками

колгоспу «Більшовик», село Рожни, зоотехнік цієї артілі Катерина Гоманенко. От і за­ Р8З, сівши в тісний круг на

траві

біля

~\Олодих

Десни з

доярок,

ГРУIIОЮ

вона

читає

постанову Пленуму ЦК КП України «Про заходи по ви­ конанню планів виробництва молока і м'яса колгоспами і

радгоспами УРСР в 19561957 роках» . ПотїJI розпові І!;ає

дояркам,

як

хто

працю­

вав у минулому місяці, які показники в роботі має кож­ на доярка за 9 місяців госпо­ дарського

року

в

тваринницт­

ві . у колгоспі зростають .1ави

передовиків-тваринників.

Се­

другою Галина Пархоменко. Вона надоїла по 2122 кіло­ грами

Майже непомітною була &омсомодка Галина ltабиш, яка

торік

щу доярку . одержати по молока

9 місяців надоїла

Н а

ку

в

тваринництві

по

2178

ро­

одержала

кілограмів

молока

по

з нім к у:

колгоспу

2038.

зоотехнік

розповідає

комсомолок-доярок

9

місяців господарсь&Ого

від

30бов'язавшись кілограмів корови, вона за

2500

Прямо з шкільної парти піш­ ла працювати дояркою Євдо­ Ії.ія Карпенко . Корови в неї зразу буди чи не найгірші, а тепер в ті.1і, бо добре догдя­ дає . Вона надоїла від кожної по 1986 кідограмів молока.

лістичному змаганні завоюва­

9

закінчення

школи прийшла на ферму. Тепер

про неї говорять як про кра­

сумки

яка за

після

семирічної працювати

ред доярок першість у соціа­

ла Марія ДОВГОДЬКО,

молока.

роботи

групі

про

під­

тваринників

за

місяців . Зліва

направо:

зоотехнік

К. Гоманенко, доярки биш, Н. Довгодько, пенко іН. Обіход.

Г. Ка­

€.

Кар­

Фото В. Шміловича.

ЗВЕДЕННЯ про надІй молока по колгоспах району за

9

мІсяцІв

господарського року в тваринництвІ НІАоено молока:

..,.=

Назви сіл і колгоспів

~ ~ ~

..

..

CQ

::.::

g.

.,

"

І')

Русанів, ім . Сталіна Літки, ім . Калініна Плоске, ім. Леніна Гоголів, сЧервона Україна» В.-Димерка, ім . Леніна Требухів,

ім.

Хрущова

КНЯЖllчі, ім . Щорс:! В.-Димерка, Світильне,

Рожни ,

ім.

i~I.

Кірова

Ма.'IСНКUСЗ

«Більшовик»

Бобрик,

ім.

Сталіна

Мокрець, ім.

Будьонного

В.-Димер~а, ім . Шевченка Зазн!оІ ' Я, Гоголів,

«Шлях

Ілліча:.

ім . Мологова

Красилівка,

ім .

В.-Днмерка,

ім.

Жданова Димнтрова

Се'миполкн, ім. Леніна Троєщина, ім. Ворошилова Кулаженці,

Погребн,

сЗоря:.

ім .

Богдаиівка,

Жердова, Пухівка,

Кірова ім.

ім. ім .

Ззворичі,

ім.

Андрєєва

Леніна ВіІтутіна Кірова

Рудня, ім. Кагановича К<lлита, ім. Сталіна По

БОбрицькій

По

Броварській ПО

МТС

МТС

РАНОН)'

2201 2027 1954 1824 1810 1794 1793 1783 1781 1773 1741 1698 1689 1569 1545 1521 1515 1464 1434 1400 1357 1283 1276 1237 1113 1081 1026 1621 1617 1620

Q

344 300 353 289 328 284 299 272 312 283 293 331 244 251 301 222 174 284 261 330 242 210 232 173 220 276 249 289 262 278

729 430 371 895 517 514 1105 1019 935 482 619 338 868 702 807 764 567 552 498 569 300 802 541 466 310 486 503 567 672 617

3483 2990 2781 2757 272!1 2683 '2676 2626 2598 2551 2524 2484 2482 2476 2406 2400 2394 2384 2370 2320 2315 2280 2260 2252 2245 2235 2229 2213 2204 2196 2178 2166 2165 2165 2163 2152 2152 2136 2134 2133 2122 2103 2100 2096 2094 2094 2087 2075 2067 2038 2034 2033 2018 2011 2010 2009 2008 2000 1986 1979 1967 1957 1956 1942 1932 1912 1901 1900 1893 1891 1890 1884 1875 1874 1870 1867 1859 1854 1848 1843 1828 1826 1822 1819 1815 1813 1802 1802 1795 1780 1775 1770 1764 1762 1756 1745 1740 1737 1727 1722 1699 1677 1668 1660 1646 1627 1626

Юрченко д. М. КО.,госп ім. Сталіна, с. Русанів. Маilло В. В . колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. Костнря Г. Д. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Коваль Г. Ф. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. Ряба А. А. колгосп ім . Сталіна, с. Русанів. Пильтяй М. З. колгосп ім. Сталіиа, с. Русанів. Мельниченко М. Ю. КОJlГОСП ім. Хрущова, с. Требухів. Строкач П. Ф . колгосп ім. Леніна, с. Плоске. Денисенко М. Г. колгосп ім. Калініна, с. Літки. Юрченко В. М. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Костюк У. У. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Ганжа О. Ф. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. Кулик Ф. Ф. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. Вірич Н. П. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Крикун Г. Д . колгосп «Червона Україна:., с. Гоголів. Ковбасинська В. П . колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. Ященко Г. І. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. Безпала П. Т. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Корнійко У. А. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. Писана €. Л. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Мельниченко Г. Я. КО,ll'ОСП ім. Хрущова, с. Требухів. Карпенко К. І. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Ряба У. П. колгосп ім. Сталіна, с. Русаиів. Юрченко К. Н. колгосп ім. Калініна, с. Літки. РJlба П. С. колгосп ім. СТВАіна, с. Русанів. Харченко Г. П. колгосп «Червона Україна:., с. Гоголів.

Довго пол М. А. колгосп ім. Будьонного, с. Мокрець. Топіха А. І. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Ворона €. С. колгосп ім. Калініна, с . Літк". Філіпович Г. І. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. Довгодько М. Д. колгосп сБільшовик:" С. Рожни. Гришко Н. П. колгосп ім. Маленкова, с . Світильне. Донцова М. М. колгосп ім. Калініна, с. Літки. Якименко М. Ю. колгосп ім. Калініна, с. Літки. Сом О. Г . колгосп ім. Хрущова, с. Требухів.

Логвиненко Г. П. КОЛГОСП сЧервона )<·країна:., с. Гоголів. Гордієнко Н. Ф. колгосп ім. Жданова, с. Красилівка. Трохименко П. П. КОЛГОСП ім. Калініна, с. Літки. Трофімова О. €.колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. Литвинова М. П. колгосп сЧервона Україна:., с. Гоголів. Пархоменко Г. І. колгосп сБільшовик:" С. Рожни. Гаценко К. С. колгосп «Червона Україна:., с. Гоголів. Карпенко К. П. КОЛГОСП ім. Сталіна, с. Русанів. Мищенко М. Г. КОЛГОСП ім. Сталіна, с. Русанів. Опанасенко Ф. І. КОЛГОСП ім. Маленкова, с. Світильне. Калоша М. Я. колгосп ім. Маленкова, с. Свlти.1ьне. Соловеil Г. А. колгосп ім. Сталіна, с . Русанів. Івченко Т. Ф. КОЛГОСП ім. Калініна, с. Літки. Хавро Г. Г. колгосп сБільшовик:" Кабиш Г. О. колгосп сБільшовик:"

с. Рожни. С. Рожни.

Шибlка В. Г. колгосп ім. Калініна, с. Літки.

Цахло Г, Г. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. Тищенко Г. К. колгосп ім. Маленкова с. Світильне. Ковалець М. Ф. КОЛГОСП ім. Будьонного, с. Мокрець. Лебединець М. Ф. колгосп ім. ЛенІна, с. В.-Димерка. Хитра €. І . колгосп ім. Леніна, с. В.-Димерка. Накалюжна Х. І. КОЛГОСП ім. Сталіна, с. Бобрик. Упир Г. І. колгосп ім . Калініна, с. Літки. . Карпенко € . А. колгосп «Більшовик:., с . Рожни. Слободянюк В. П. колгосп ім. Хрущова, с . Требухів. Динник К. С. колгосп ім. Леніна, с. Плоске. Конах О. І. колгосп ім. Леніна, с. Плоске. Будник В . Г. колгосп ім . Будьонного, с. Мокрець. Обіход Н. М. колгосп сБільшовик:" (.. Рожни. Мироненко Г. А. КОЛГОСП ім . Кірова, с. В.-Димерка. Верченко С. С. колгосп сБільшовик:" С. Рожни. Калоша К. А. колгосп ім. Маленкова, с. Світильне. Зозуля М . П. колгосп сЧервона Україна:., с. Гоголів • Павленко Г. П. колгосп ім. Ждаиова, с . Краснлівка. Пригара Н. К. КОЛГОСП сЧервона Україна:., с. Гоголів. Сахнюк М. М. колгосп ім. Шевченка, с. В.-Димерка. Постол М. С. КОЛГОСП ім . Леніна, с. В.-Димерка. Верченко С. А. КОЛГОСП сБільшовик:" С. Рожни. Зінченко М. С. КОJlГОСП ім. Жданова, с. Красилівка. Карпець О. М. КОЛІ'ОСП ім. Кірова, с. В . -Димерка. Бобко П. П. КОЛІ'ОСП ім . Кірова, с. В.-Димерка. Менжега Г. С. колгосп ім. Жданова, с. Красилівка. "азмієва У. К. колгосп ім. Сталіна, с. Бобрик. Ходос В . І; колгосп ім. Сталіна, с. Бобрик. Полях М . О. колгосп ім . Сталіна, с. Бобрик. Барбон Т. І. колгосп сШлях Ілліча:., с. Зазим'я. Скиба П. К. колгосп ім. JleHiHa, с. В .-Днмерка. Кроль М. € . колгосп «Червона Україна:., с . Гоголів. Бардаш М. Г. колгосп ім. Димитрова, с. В.-Димерка.

Мироненко М. І. КО.,госп ім. Леніна, с. В.-Димерка. Фалеilко €. І. колгосп ім . Маленкова , с. Світильне. Лукашенко К. П. колгосп ім . Сталіна, с . Бобрик. Лисенко К. Ф. КОЛГОСП ім. Щорса, с. Княжичі. Шевченко М. Т. колгосп сЧервона Україна, с. ГоголІв. Гладка Г. К . колrосп ім. Маленкова, с. Світильие. Хилько У. Г. колгосп ім. Андреєва, с. БогданІвка.

Рогова О. Л. колгосп ім. Шевченка, с. В.-Димоерка. Батюк С. Г. колгосп сБільшовик:" с.Рожни. Погребняк М. С. колгосп ім. Ворошилома, с, ТР08Щllliа. Кондратовець О. І. колгосп ім. Ворошилова, с. ТРОЄЩIflla. Петренко Г. Д. колгосп ім. Щорса, с. КИВ.Н'ІІ. Галицька В. Т. колгосп сШлях ІллІч», с. 3.азвм'и. Барбон Г. Ф. колгосп сШлях Ілліча:., · с. Зазмм'а. Сндоренко Г. Ф. колгосп ім. Шев.чеиха, с.в.,Димерка. Біленко М. І. колгосп ім. ЖданОІІ8, с. B.-ДИllерка. Касян М. І. колгосп ім. Щорса, с.Кнвжичі.

Дяченко Г. А. колгосп ім. Жданова, с. Красилівка. Клименко К. І. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. Кеуш Н. Т. колгосп ім. Андрєєва, с. Богданівка. Меижега Н. П. колгосп ім. Димитрова, с. В.- Димерка. Воробей М. Ф. KO"rocn ім. Щорса, с. К......... КРИШllИа Л. І. ко..госп Щорса, со KНUUI'II.

'11.

Ко_ОаіНI готовІ до роОоти Готуючись у всеозброєнні зу­ стріти жнива, наша МТС завер­ шила ремонт комбайнів. Готові до роботи 46 машин. Комбайне­ ри одержа.1И від ремонтників добре полагоджені комбайни, пере­ важна бі.1ьшість яких відправ­ лена в колгоспи на місце роботи. Склали план, в якому перед­ бачені заходи по збиранню уро­ жаю в стислі строки і без втрат,

достроковому

зобов'язань перед

виконанню

державою

по

здач'Ї зерна, підготовці до сівби озимини

і

О,~норазовому

прове­

денню таких важдивих робіт, як догляд за посівами, заготівля кормів та інші.

Ha~ треба зібрати хліб на гектарі. У постанові

14551

червневого

Пленуму

ЦК

КП

України зазначено, що вирішаль­ не значення в справі боротьби з ВТР3'l'ами зерна і поліпшення його якості має РОЗ,ll;ільне зби­ рання хлібів у стадії в6скової

стиглості. Цьому ми надаємо веJПl&ОЇ уваги. Намітили вперше скосити роздільним способом

гектарів

1500

15

roвlL1ПI

B~

ОЗlO(их.

лафетів

IОмбайнів

Шдго­

с хедерами

«С-6»

і

він­

4

,J;роуери «ЖР-4,9) дО тракторів «Універсал». Кожним агрегатом мавмо с&Осити зз день 20 гекта­

рів, а всіма

-

Отже, на­

380.

мічений план у В3JlКИ виконає­ мо,

виходячи

умов

з

&Ожного

конкретних

КО.'lГоспу, за

4

Ані. Роздільне збирання почнемо за ,J;екіЛЬ&а днів раніше повного визрівання х.lібів. Шдбирати і молотити почне­ мо на 3 день після &Осіння у валки.

Для

цього

комбайни

22

підготували

з

Підбирачами

«ПС-2». Кожного ,ll;НЯ ними під­

биратпмемо

'(ліб

на

гектарах, а иа всій

265-270 площі за

днів.

5,5

І. Деревець, головииіі

Броварська

інженер

мтс.

-о­

Свіжі ()вочі­ киянам Наnrосп ім. з,а:аЧ'Ї

iYJ\boHHoro.

ранніх

овочів

План

з пар ників

та різної зелені з відкритого грунту артіль виконала на 230 процентів. Киянам відправлено І також до 50 центнерів свіжої капусти.

А. Довгопол. с. Мокрець.

•••

Комосп ім. Капініна. Старан­ но ДОГЛЯ,ll;ають овочеві культури

городні бригади. Вже декілька разів прополені помідори, морк­ ва, цибуля, столові буряки. Кол­ госпниці збирають ранню капус­

-ry.

300

Киянам відправлено понад центнерів. 3. Короленко.

с. Літки.

.**

Konrocniм. Пеніна. повному

асортименті

Артіль у здає

ранні

овечі. за останній час відправ­ .ч:еио пона,J; 80 центнерів цибулі, oripsїв, ре.исп, петрушки, са­ лату та іншої городини. В. Maтora, с. Плоске.

Ko"rocn

***

«ШІІІІХ Іnnіча».

Ар-

тіль Посилює здачу свіжих ово­ чів. 3а останній час їх ві,l;Прав­ лено КИJlНам близь&О нерів. со

100

цент­

А. с.треllltченко.

ЗаЗJIII'Я.


СТАХАНО8ЕЦЬ

4

Середа,

пун&ти

Захарівку

-

Куііби-

Цими днями 4 батарея ко&сохімічного комбінату в Зеніце дала перші тонни коксу. З пуском в дію цієї батареї стали до ладу

шевку.

госпу ім. Леніна виділило ли­ стоношею Станіслава Земляка, випускнИІШ семирічної школи.

Поважають

трудівники

комсомольця-листоношу

села

і

за

те,

Щодня він регулярно доставляє що він старанно слідкує за ТІ!М, па веломашині газети, журнали,

щоб ніхто не спізнився 3 перед-

ltореспонденцію з Бобрицької поштової філії в усі населені пункти Жердівської сільської Ради, у тому числі у віддалені

платою на газети.

Де

закрито

і

дорога?

щоб зарівняти

Черкаська область. У сіль· госпартілі імені Ворошилова, Іркліівського району, налі­ чується більш як 300 фізкуль­

О. екок, шофер. с. І(алита.

турників.

Н а з нім к у: колгоспні легкоатлети на тренуванні. (Прескліше РАТАУ).

Подяка за СУМЛіННУ працю Прошу

оголосити

«Стахановець»

мою

ку медичним

в

газеті

щиру

подя­

***

хворих

варської лікарні, які з виключ­ ною

увагою

поставились

до

ли там перебувала

ме­

І(ор­

часно

-

що

а

Івану

продовжує

своє

хоч і

с.

перед-

горілочку ... »

народній

я к

лися

в

цього

останній

будівельній ще

не

з'яви­

час

нашій

бригаді.

чумаки

в

і

в

Правда,

повному

доренко? Не відстає від ком­ панії, хоч і знає, яку шкоду зав­ дає горілка. Дивіться, товариші, бо дочу­

це

макуєте.

розу­

а

с. Бобрик.

але

по­

Питаєте, як реагує на це бри­ гадир будівельної бригади І. Си­

І(олгосп

випивають,

на

і сні

мінні, бо вони поки що не п'ють, тільки

Антоновичу,

приходь

ти.

Відомо,

гуляки

n

обліковує

маТIІЧНО, до того й під час робо­

до чого він догулявся. На жаль, наслідувачі

в

систе-

-------------------~

ім.

ве­

~!аНДИ легкоатлетів, велоси­ педистів і баскетболісток по­ сіли третє місце, волейбольна це, дівчат

не

«Сталінець.. Сталіна,

...............

-

друге міс­

четверте.

Нижче своїх можливостей виступали баскетбодісти, стрідьці і п.1авці, які вийш­ ли на п' яте місце. Лише учень Літківської середньої школи О. Хоменко в плаванні на спині на віддаль 100 мет­ рів посів перше місце. В коман,ІІ;НОМУ заліку наш район посів четверте місце. Три учні зараховані в збір­

ну команду обдасті. Вони ви­ ступатимуть на спартакіаді України. М. Яхно. rO,loBa райкому по фізкультурі і

спорту.

Щодня

користуючись

гарною

совим

портсигаром,

мабуть,

знає,

що

час коксування вугілля виділяєть­ ся суміш парів і газів. У процеСі

авторуч,

сумочкою,

пластМ'а­

не ці

кожний,

їх

утворюється

ка­

м'яновугільна смола, уловлюється

предмети

газ аміак і пари бензолу. Кам'яновугільна смола,

зроблені ... з вугілля. ЯК же від­ буваються ці . чудесні перетворен­ ня скам'янілих мас, які вважають­ ся звичайно лише видом палива. в різні вироби, матеріали, препа­

аміак

і бензол є цінною сировиною для

приходить хімія. Відомо, що коксохімічні підпри­

шнроко

застосовується

галузях

приблизно

виробництва

в

різних

пластмаса.

видо­

Вона заміняє метал, дерево, скло,

бутку кам'яного вугілля в СРСР, виготовляють з нього кокс, необ­ хідний для виплавки чавуну. Під

шкіру. Кам'яне вугілля є вихідною си­

одну

п'яту

ЕА.' .дОЬРИВд

частину

всього

~. СТІ""~АЯТОРМ РОСТ у

РОСЛnН

~Ih

j3D..

d

І\іки

РЕЧОВИН"

І

Г.tia·~·-ш ПЛАСТМАСи

.

" _~ ф~;": ~ААКИ (/

......... -.;;:::::

~

IA.'Tмrнмii СП .."

-

~

Anlll ФікуlC)Ч' РЕчОВини

~. 11 ".ТІІІІ;"

WТУчнЕ 8.0АОIІНО

КІЛЬКІсть

~

9\

ПДхучі

Wl\яхові

РЕЧО8ИНи

nОКРИТТ!!

"

НІмецька

Демократична

сировини

легкої,

g;~j ПОКРі8~1\~"і МАте"",,"

для

харчової

підпри­

і

навіть

текстильні фабрики, використовуючи різного кольору барвники-­ ФУксин, індиго, алізарин, одержу­ вані з продуктів кам'яного вугіл­ ля,

створюють

яскраві,

гарні

ри­

сунки на тканинах. На кондитер­

ських фабриках в карамель дода­ ють нешкідливу фарбу, а для пр иємного

-

запаху

Рес­ оптич­

у

шість

ний

раз

рівень.

біноклів,

і

довоєн­

фотоапаратів,

мікроскопів,

готовляють

туру

перевищує

Крім

заводи

астрономічну

устаткування

ви­

апара­

для

плане­

таріів. Н а з нім к у: в цеху складан­ ня астрономічних приладів. Ме­ ханік Карл Гейнц ЯН за скла­ данням телескопа з діаметром об'єктива 130 мм. Фото

Центральбільд.

о

БудІвництво судна для Радянського Союау у ФранцІї

ароматичні

лось підняття радянського прапо­

ра на вантажному судні «Сергей Боткин», збудованому ціею вер­ ф'ю для Радянського Союзу.

(ТАРС)

В місті Парма (Італія), одно­ му з центрів іІартизанського ру­

Ч в роки другої світової війни,

відбулась

урочиста

відкриття

пам'ятника

церемонія

паР1иза­ нам. Пам'ятник встанов.1ено на центральній пдощі міста.

(ТАРС)

Безчинства фаwиствуючих ВІв.ентів у ФранцІї В ніч 3 29 на 30 червня ряді

населених

ризького

району

в пунктів Па­ фашиствуючі

елементи вчинили напади на при­

ка

міщення Французької комуні­ стичної партії. Такі диверсії мали місце в Сартрувілі, Антоні

які також добуваються з м'яновугільної смоли. З цих же есе нцій парфюмерні фабрики ви­

Баг~то хім ічна Від ома, ра цією ня

та

корисних

одеколон.

речовин

промисловість наприклад,

дає

тур и

(ТАРС)

перед опе-

для місцевого знеболюван­

лікарі впорскують хворому но·

вок аїн,

і ЖантіЙї.

медицині.

що

при

дають

підвищенні

темпера­

аспірін,

головно­

від

болю--піраміДон. Тяжко

хво­

ри м

прописують сульфідин. ці і баг ато інших медикаментів-та­ ко ж продукти переробки вугілля. А.

3агаJlьниіі страйк робітникІв аl8рикаllСЬКОї стаJl8ПJlаВИJlЬНОЇ

На СУ,ІІ;нобудівній верфі в мі­

сті Сен-Нааері (Франція) відбу­

есе нції,

духи

УРЯАУ.

них заводів в Ієні, які належали

парфюмерної промисловості. Так.

го

t

~

Хімічні заводи виробляють з К?М'Я.НОВУl'ільної смоли велику

гот овляють

~

А.!о;;ау =~~l

~......

nOlli'l'V" і АА""

~

Pj7AI КРАСМАьні

П'ЕПАР"Т"

_ _ _ ---

~ яці~

ровиною для одержання одного з

",м,ЩЕ8І"~НI

найбільш поширених видів міне­ ральних добрив--сульфату амо­ нію, а також отрутохімікатів для боротьби з шкідниками сільського

ємств

члени

(ТАРС)

ВІдкриття в ПармІ пам'ятника партизанам

господарства.

хімічного виробництва. З фенолів, толуолу, крезолу і багатьох інших органічних сполук, що їх містить смола, одержують найрізноманіт­ ніші ман'ріали. З них особливо

рати, необхідні у виробництві і в побуті? Тут Н<! допомогу людині

ємства, переробляючи

охолодження

військово-морських

___~~::::::::::======

Що одержують 3 КаМ~яНого вугілля кою,

в.я:к,

пара,!;

раніше фірмі «Карл Ц~йс», тепер

-

ПовІдь в ІндІї 3а повідомленням з Калькутти, внаслі,ll;ОК поводей в зоні, розта­ шованій на півдні від району

Лакхімпур (штат Ассам), потер­ піло понад

11 О тисяч Затоплено 285 сіл.

Слюсарев.

ПРОllСJlовості

липня у США почався страйк робітників американської сталеплавильної промисловості. Страйк оголошений проф спід­ кою робітників сталеплавильної промисловості, яка об'єднує 650 тисяч чоловік у зв'язку з тим, що найбільші металургійні ком­ панії відмовились задовольнити вимоги прОфспілки про істотне підвищення заробітної плати і надання гарантій на випадок безробіття. Страйком у США охоплено підприємства 12 металургlИНИХ компаній, які виробляють понад 90 процентів усієї сталі в Itpaї­ ні. Агентство Ассошійтед Пресс повідомляє, що страйк по суті повністю припинив виробництво сталі у США.

1

Загибель двох американських лІтакІв

У СПІА сталася величезна авіаційна катастрофа. Два аме­ риканських пасажирських літа­ ки розбилися в штаті

На борту їх було

128

Арізона. Ч'оловік. -

членів екіпажу і пасажирів, в тому числі 15 дітей. Уламки двох літаків були виявлені у Ве­ ликому Каньоні, в північній ча­ стині Арізонп приблизно на від­ стані одного &і.'Іометра один від одного, що вказує на мождивість

зіткнення літаків у повітрі.

(ТАРС)

чоловік.

(ТАРС)

Р"Аапор С. ПОГРЕВІНСЬКИR.

Адреса редакції: с. Бровари, І(иївської області, вул. І(иївська, Броварська районна друкарня І(иївського

уча~'

лів і святкова демонстрація тру­

бувс.!l

КОl

плавання,

взяли

частин, парад військових кораб­

во-морського фло'l'У. В Г,!;ині ві,!;­

публІка. Обсяг продукціі

атле1'ИКИ,

В торжествах

Голова Ра,ll;И Міністрів Ю. Ціран­ КЄВИЧ, маршал Польщі К. Рокос­ совський, член Політбюро Цент­ рального комітету Польскої Об'­ Є,ІІ;наної робітничої партії Ф. Юж-

щі було вцзначено свято віісьJCO­

29 червня в м. Білій Цер&ві закінчилась учнівська сп~ртакіада Київщини. З лег­

команда юнаків

Світильне.

озовися, частіше ле, не лінися!

співають

-

пісні.

праця •.

Маленкова,

і виконану роботу. Де ти, Миколо

«У Києві на риночку, там п'є у старій

ім.

о 3 О В И ся! не контролює ці -

м а А ж е,

колгоспне

«Соціалістична

Колгосп

На ланах першої бригади в дні зранку до вечора сумлінно працюють десятки колгоспників, а от бригадир М. Жовнодій вже третій день не з'являється сюди

чумак

ладу

липня в різних кістах ПоJ[Ь­

оо

баскетболу і футболу 60 уч­ нів наших шкіл захищали спортивну честь району. Ко­

майно.

би

Дет и,

з

(ТАРС)

дящих.

лоспорту, стрільбі, волейболу,

стін газет

виводить

країни.

СВІТ0 bIICbKOB0-80'СЬКОГО ФJlОТУ В ПОJlьщі 1

епартакіаді

І

Замочує

Вже місяць їздовий Іван

І. Діамента.

Ва 05.JIаеніЙ

Гоголівсь­

Бровари.

щоденних

ниJl замочує в калюжі, щоб не розсохлися, не тільки КОІієса, а й увесь віз. Від цього він заріс

і 'гниє,

лікареві

душі

П. Гnадка.

......

IIКіііІЮЧI РЯ1iКИl1

травою

усієї

Т. Жовтуха, І. Таран,

в зв'язку з

сторінках

від

кої лікарні Н. Лимаренко.

Н. Степанець.

По

хочемо

подякувати

не, як до хворої, у той час, ко­ операцією.

Фото

За чуйне і тепле ставлення до

працівникам Бро­

(ТАРС).

канави.

Бобошка ж це не бентежить.

попереко-

більшого в Югославії комбінату, .!Ікий даватиме країні 580 тисяч тонн коксу за рік, а також іншу продукцію.

най~

792 кілометри на захід ві,!; Ланьчжоу. Юйминські нафтопромисли

пуваноканавами. Нооабаром II відкрили, але ніхто не потурбу­ вався,

року

Залізничне будівництво в Китаї

с. Жердова

до Калити немає. Де ж вона поділася? Не знає про це й бригадир шляхової бригади Бобошко Г. В МИНУ.10МУ році дорогу буЛ(f

1956

Споруджувана тепер у Китаї З'Є,ll;нані з основною залізничною залізниця Ланьчжоу Сіньцзян лінією спеціальною віткою. Те­ І дове,ll;ена до Юйминя найбіль- пер нафту, що тут добуваеться, шого центра нафТОВОЇ промисло- можна зразу віщравляти заліз­ вості КИ1'аю, який знахо.!;иться за ницею на наф'fоочисні заводи

учитель.

Зараз із Заворич дороги май~ зовсім

тимчасово

всі виробничі потужності

І. Швачkо,

поділася

nипня

Завершено будівництво коксохімічноrо комбінату в Юrославіі

Старанний листоноша За рекомендацією комсомоль­ ської організації правління кол­

4

N2 138. ---------------------------------------------

обласного упраВЛЇНИIІ культури.

Зам. 2б24-248()

80 номер 1956 рік  

80 номер 1956 рік

80 номер 1956 рік  

80 номер 1956 рік

Advertisement