Page 1

ПрО1erapl иеЇ1 "раІ., ЄАП.Ітем!

РАДЯНСЬКО-КОРЕЙСЬКЕ КОМЮНІКЕ

,~~~JLI~~~~/JL аT~, ~ Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих, Київської області

УРЯДОВОЮ Делегацією _Корейськ~ї Народно­ ДемокраТИЧНО1 РеспуБЛІКИ

11-1 ~ вересня в Москві малr ;:' говори . МІЖ Радяu;:ьким Yl)f." [ ДелегаЩ.GЮ Корейської

РеспуБЛІКИ.

І

Н!!

про переговори між Радянським Урядом і

80 (985) ЧЕТВЕР, 24 вересня 1953 року І Ціна 10 коп. С радянської =========~========~=========================~ участь:

Партійне навчання кових заняттях, ЕОНИ і самос­ тійно не працювали над кни­ гою. Винні в цьому n ці кому­ ністи,і колишній секретар Пар­ тійної організаціІ т. Кришин Ф., який не приділяв уваги ро­ боті гуртка партійної освіти, ідейному вихованню комуністів. у жовтні--початок нового навчального року в сітці пар­ тійної освіти. Дібрані кадри пропагандистів, серед нких ~O мості, вад :lасвоєнпям ОСНО8 комуністів, що дістали відпо­ марксизму - ленінізму. Тільки відну підготовку на курсах при при цій умові він може повсяк­ Київському обкомі KIl У країни; денно РО:l'яснювати безпартій­ заве ршуєтьсн комплекту вання ним масам смисл поліТИ\tи і uолітшкіл і гуртків; вживають­ рішень партії, бути справжнім ся заходи, щоб усі слухачі бу­ ЛІІ забезпечені потрібною літе­ політичним вожаком мас. Саме цій меті служить існую­ ратурvю, школи і гуртки-на­ ча сітка партifiної освіти. Фор­ лежними приміщеннями, наоч­ )lи партійної осиіти різні - по­ ним приладдям. В парторганізації завориць­ літшкола, гуртки, самостійне навчання. Кому ніст ноже обра­ кого колгоспу імені Кірова, тиж­ ти ту форму навчання, що йо­ день тому хід підготовки до нав­ ку більше підходить за рівнем чального року, форма навчання загальної підготовки, але вчи­ для кожного комуніста обгово­ тися, невпинно підвищувати рені на партійних зборах. Ко­ СВій ідейний рівень зобов' яза­ лектив~е обговорення цього пи­ ні всі члени і Іtандидати партії. тання допомогло запобігти до­ .Минулого року різники фор­ пущеним торік ПЙМШІкам. Слу­ мами партійного навчання бу­ хачами гуртка затвеРJtжені ко­ рівень uіДГJТОВКИ хо охоплено 826 K(UlYHicTiB. Иід­ муніети,

теоретичні яких, В основному, однаковий. в кінці Партзбори звернули

увагу сек­ ретаря парторганізації т. Соко­ що більшість товаришів добре й ленка С. на потребу система­ :lадовільно засвоїлп матеріал за тично перевіряти ідейний рівень кожного програмою, знаЧIlО вищим став :lанять і успішність слухача. їх ідейниП рівень. Перші :lаняттSI в сітці пар­ Разом з тим у кожнШ шко­ хі, гуртку ВIlЯВИЛИСЯ такі тійної освіти присвнені будуть слухачі, що, по суті справи, вивченню постанови вереснево­ «ІІро не вчилися, а тому були пасив­ го Пленуму ПК КПРС ні в житті партійної організа­ заходи дальшого розвитку сіль­ СРСР». ції. у гуртку партійної освіти ського господарства при парторганізапії княжицько, Цей історичний документ. по­ го колгоспу імені Щорса (иро­ винен глибоко :Інати кожний пагандист т. Геря О.) деltілька комуніст, щоб:з ще більшою комуністів рідко КОJIИ відвіду­ енергією та завзяттям боротися ЗІІ,ійснення поставленого вали запяттл, конспектів не за вели і, яКS'ясувалося на підсум партією :lавдання. навчального

року,

показали,

n

Збирати картоплю всіма засобами На перших .u:ісцях у районі І чі, ніж по району в цілому.

по темпах збирання картоплі колгоспи імені Маленкова,с.Світильне, «ІІІлях Ілліча» І r.. 3азим' я, імені Калініна, с. Літки, імені Хрущова, с. Требухів,

Станом на 20 вересня район І ВИltонав план вибирd.ННЯ кар­ тошlї на 38,4 процента, а кня­ жицькиfi колгосп імені Щорса - лише на 9 процентів. 1 на­

«Більшовик», с. Рожни. fl'YT віть цл незначна кількість уже вибрано від 55 до 70 про- вибраної картоплекопачем кар­ центІВ усівї площі. Картопля топлі ще 9 вересня досі ле­

не 5алежуєтьсл -траНСПОРТУGТЬ- жить на полі. ся,

кагатується.

Такий же загрозливий стан утворився по колгоспах сс. 3а.­ кулаженському Іtолгосuі «30РЯ» воричі, ЖердtJва, Семиполки та Ще на

початку

вересня

в

вже була вибрана картопля на ряді інших.

процентів усієї 'площі, за­ вершили за це!! час цю роботу кормодобувна, городня бригади. Відс!ають дві рільничі бригади, де темпи вибирання картоплі по­

16

3начна кількість каРТОПJIекоuачів ще й зараз

простоюють З-:lа технічних не­ поладок,

відсутності

сталих

груп колгоспників длл їх об­ слуговування. Мало залучено

слабли за останню п'ятиденку, по цих колгоспах lІОдей для і тому колгоса у цілому посту­ вибирання картоплі вручну. пився передовим місцем у райо­ ві. Таке ж і по колгоспах сс. Час не терпить. Всіма засо­ Плоске, Троєщина. бами слід збирати картоплю в

По

всіх

інших

RОJlгоспах кожному колгоспі, щоб не при­

жемпи вибираввя картоплі нит·

пустити

втрат

урожаю.

В переговорах були обговорені питання, що

потреб відбудови зруйнованого

війною народ-

сторони в переговорах вsнли ного господарства КНДР.

Була досягнута договореність, що вказані Голова Ради Міністрів СРСР Г. М. Мален- к?шти ..буч ть використані .~ля відбудови Н~Й: ков, ПеРШІІЙ 3аСТУПНІІК Голови Ради Міністрів бlЛЬШОl ГlДроел~ктростан~щ 9упун на PI~Д СРСР і Юністр ЗаІ{ОРДОННИХ справ СРСР В. М. Ллуцз..я~; дЛЯ ВІДБJДОВИ І буд~вництва заводІВ

Немає більш високої честі, ніж честь бути членом великої та мудрої Іtоиу ніСТIlЧНОї пар­ тії Радянського Союзу. Немає для Ko.rYHiCTa більш B!lCOKoro обов'язку, ніж обов'язок бути актпвним бійцем за виконання партifiних рішень. Щоб стати таким бійцем, комуніст зобов'язаIlПn, як ви­ магає Статут КПРС, працювати над підвищенням своєї свідо­

сумкові заняття, співбесіди, проведені

''],е пере-

с рядовою стосуються використання 1 мільярда карбован­ НародПО-)J,емократичної ців, виділених безоплатно Урядом СРСР дЛЯ

Молотов, Перший

Секретар

ЦК

ІtпРС М. С. ЧО~!lOl І К?ЛЬ?РОВОl

металургн,

сер.еД. яких

Хрущов, Перший Заступник Голови Ради Міпіст- таю веЛИ~1 .п.IДП'рИЄМСТВа., як метаЛУРГІЙНІ заво­

рів СРСР і Міністр оборони СРСР М. О. Бул- д~ в ЧОНДІНІ 1 КІмча~у, .:I~BOД "К.ОЛЬОРОВИХ"мета­ ганін, 3аступник Голови Ради Міністрів СРСР ЛІВ У HaM~XO, 1ІаВОДІВ XIMl'~HOll цe~eH!HOl про­ і Міністр торгівлі СРСР А. І. Мікоян,

Голова ІІИСЛОВОСТІ, cepe~ яких таю

Дrржавного Планового Комітету Ради Міністрів тва, як заво~ МІНеральних

велиКІ шдприємс:

добрив у ХиннаМl

СРСР М. 3. Сабуров, 3аступник Міністра З0В· для потреб CI~ЬCЬKOГO го~подарства, .цементниЙ нішньої торгівлі С. О. Борисов, Надзвичайний завод СИН~О~l; для ..БУДJБництва ~ІДuриємств

і Повноважний Посол у КНДР С. П. СуздаЛGВ, те,кстилыIol 1 хаРЧОВОl промис~овосТl, включаю-

Торговельний П. І. Сакун.

Представник

з корейської

СРСР

у

:КНДР чи великий текстильний комБІНат, шовко-прадильно-т~ацьку фабрику, м'ясокомбінат, рибо­

сторони в переговорах взяли

участь:

консеРВНІ заводи,

Допомога у відбудові і буя.івництві ПРОJlИС­ ЛОВИХ

підприємств провадитиметься 1:1 боку Голова Кабінету lШністрів ІШДР Кі!lІ Ір Сен, Радянського Союзу шляхом вИ{tонання радян­ 3аступник Голови Центрального Комітету Тру­ ськими організаціями проектних робіт, постав­ дОВОІ Партії Кореї іІак

Ден

Ай,

3аступник ки устаткування і матеріалів, подання техніч­ ної допомоги в процесі відбудови і будівництва. та передачі ліцензій і технічної документації для організації виробництва продукціІ на вка­

Голови Кабінету Міністрів КНДР Тен Ір Лен, Міністр закордонних справ ІШДР Нам Ір, Голова Державної Планової Кимісії КНДР Тен Дюн Тхяк, ~IiHiCTP залізниць Юм Хе Іль, НаJ(ЗВИ­ чайний і Повноважний Лім Хе.

Посол

заних підприємствах, а також підготовки на­ КНДР У СРСР ціональних корейських кадрів для цих підпри­ ємств.

у переговорах взяв участь також Надзви­ Шд час переговорів, що відбува.lИСЯ, була, чайний і Повноважний Посол Китайської На­ pa:lOM :І ТИМ, досягнута договореність про пос­ родної Республіки в СРСР Чжан Вень-тянь. тавку з Радянського Gоюзу устаткування і у ході переговорів були піддані обговорен­ матеріалів ДJlЯ відбудови- :І!1лізничного транс­ ню цікавлячі обидві сторони питання дальшого розвитку і зміцнення дру /Кніх відносин між Радянським Союзом і Корейською Народно-Демо­ кратичною Республікою, а також питаннл, зв'я­

зані

s

мирним

досягнуте повне

порту та ЗJlrвзку і маючих важливе значен­ ня для ро,витку сільського господарства eiJlbськогоспо",рських

врегулюванням у Кореї. Бро суден, IІWhИН, взаЄМОР():lуміння

.кашин,

знарядь,

добрив,

uлеJlівноІ худоби, коней, а ТILКОЖ риболо.8НИХ устаткування і матеріалів

втому, що

для

8і~будови житлово· комунального господарства, відносини дружби і спіВР(lбітництва, які скла­ .lікарень, учбових за.кладів. лися між СРСР і КНДР, відповідають інтересам Передбачені також поставки товарів народ­ народів обох країн і служать справі !lиіцнен­ ня миру і беsпеки на Далекому Сході. Сторо­ ного споживання :І Радянського Союзу д.lЯ ни прийшли до одностайної думки, що досяг­ населення КНДР. нення перемир'я в Кореї

створило умови, які

полегшують мирне врегулювання

питання на основі

національного

Враховуючи

корейського

об'єднання :lВ'Я3КУ

Кореї і надання можливості самому корейсько­ му HapOJlOBi вирішувати питання державного устроЦ) Кореї. Уряд СРСР і уряд КНДР висло­ вили готовність з цією метою співробітничати 3 усіма заінтересованими державами.

по

відбудові

народного

Радянський Уряд КНДР по

великі

:І виконанням

всіх

затрати,

господарства

відстрочив раніше

неминучі в

невідкладних

платежі

наданих

Союзом кредитах і падав нові

завдань

КНДР, Урлду

Радянським

більш

пільгові

умови їх погашення.

Особлива увага була приділена питанням Переговори проходили в обстановці серде1f­ економічної допомоги 3 боку СРСР корейсько­ му народові, якпй приніс великі жертви в ності і повного розуміння зна.чення дальшого період війни за свою незалежність і свободу. :lміцнення дружніх відносин між СРСР і КНДР.

Обід У г. М. МАЛЕНКОВА на честь Урядової Делегації Корейської На родно-Демократичної Республіки 19 вересня Голова Ради Міністрів СРСР Г. М. Маленков дав обід у Кремлі на честь Урядової D:елегації Корейської Народно-Демократичної Р~спубліRИ.

О. М. Косигін, В. О. Малишев, С. ~I. Тихоми­ ров,.І. О. Венедиктов, С. А. Акопов, П. О. Юдін, В. П. 30ТОВ, М. О. ЛСВОВ, Маршал Радянсько­ го Союзу О. М. Василевський, Заступник Мі-

3 корейськоІ сторони на обіді були присутні Голова Кабінету Иіністрів Кім Ір Сен, 3аступник Голови Центрального Комітету ТрудовоУ Партії Кореї Пак Ден Ай, 3аступник Голови Кабінету Міністрів Тен Ір Лен, Міністр 3акордонних Справ Нам Ір, Голова Держа.вноі Планової Комісії Тен Дюн Тхяк, Міністр :lалізниць Кім Хе Іль, Міністр культури і пропаганди Хо Ден Сук, Заступник Міністра важко! промисловості Кім Хен Кук, Заступник Міністра ЗВ'Я:lку Сін Чон Тхек, Надзвичайний і Повноважний Посол КНДР в СРСР Лім Хе. На обіді також був присутніП НаДЗВИ'lайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки Чжан Вень-тянь. 3 радянсько! сторони на обіді були присут-

ністра Закордонних Справ СРСР А. А. Громи­ ко, 3аступник Міністра 30внішньої Торгівлі СРСР С. О. Борисов, Надзвичайний і Повно­ важниЙ Посол СРСР У КНДР С. П. Суздалєв, Голова Антифашистського комітету радянських жінок Н. В. Попова, Маршал авіації П. Ф. Жи­ гарьов, Маршал артилерії М. І. НGдєлів, Гене­ рал армії М. С. Малинін, Адмірал М. 6. Басис­ тий, Торгпред СРСР у КНДР П. І. Сакун, Від­

uовідальний керівник ТАРС М. Г. Пальгунов, Н(І,чальник Відділу капітаJЬНИХ робіт Держ­ плану СРСР П. С_ Іва.нов. 3авідуючий ДаJlекосхідним Відділо. МЗС СРСР Н. Т. ФедореllКО, 3авіn;УЮ1fИЙ ПРОТОКОЛhНИМ Відділом М3С СРСР Д. О. Жуков, 3аступник Начальника Східного Управління М3Т СРСР М. І. Сладковськи:іі.

ні ~. М. Молотов, М. С, Хрущов,. М.О. БУ;lJОбід пройшов у теплій дружній обстановці. ганІН, Л. М. Каганович! А. І. МІКоян, М. 3. Г. М. Маленков і Кім Ір Сен обмінялись прg. Сабуров, М. Г. ПервухJН, М. А. Суслов, П. К. моваllИ Пономаренко, 1. Ф. ТеВОСJlН, С. Н. КРУГЛОВ, .


2

СТА

х-

Партійне життя

n

А

о

й

Е

Ц

L

24

ЧЕРВОНИХ КУТКАХ

Продуктивне використання кар·

високого врожаю всіх ТОПJJекопачlВ "ТЕК-2· багато в Партійна органіsація МТС по­ рощення . чому залежить від їх правильної

Подовшали ночі, і вечорами ному подвір'ї колгоспника є по

дбала про те, щоб у кожній СІЛьськогосподарських .li.YJIbTYp· експлуатації і технІчних доглядІв, В клу б"1 колгоспу Імені Л еніна наслідок організації про па- провзджених в пер і од тракторнШ бригаді були газети, ро б оти. .ІІюдно. 1,. ностянтин І"\,орнifiович . й б б в яких вміщено постанову ве­ ганди постанови Пленуму ЦК Механізатори МТС перед почат- К КПРС рнд трактористів-водіїв ком роботи перевіряють кріплен- удря-за.ВЩУЮЧlI клу ом д а.є ресаевого Плеауму ЦS КПРС . б ня всіх вузлів і змащення пlдшип- про те, щоб тут бу.l0 затишно, «Про заходи да.льшого розвитку картоплекопачІВ . на агато переТ ннкlв, стежать за правильною прпва б ливо, досить ме б лів. За

В

і доповідь М. С. Хрущова по наприклад , трактористи тт • D'Y.b Ll " цьому питанню на ПJIенумі. мик П. і Лизун В., що працюють на землях у колгоспі імені Кожному агітаторові на місці Леніна, с. B.-ДИlllерка, щодня дані вказівки, як краще орга­ нізувати голосні читання кате­ ви ирають картоплекопачем «ТЕI.\-2!> по 8 гектарів при ріалів Пленуму, нормі 5. Шд час читок і бесід, які Вся агітаційно-масова робота провадять агітатори, иеханіЗ1ТО­ ри одностайно схвалюють рі­ в бригадах проходить під знашення партії, На піклування ком -до першого жовтня повпартії про трудівників сільсь­ ністю і без втрат зібрати кар.

б

кого

господарства, зокрема нас,

MexaHi~aTopiB, які стали

тепер

штатними робітниками МТС, говорить тракторист Т.Посто! Г., ми відповімо особливо наполег­ .lIивою працею в боротьбі ~a ви-

заСТУІІНИ" Дирепора МТС

постанову

партії.

Шд

кінець секретар партійнОї орга­

нізаціІ Федір Федорович Кости­ р:І оголосив присутвім про дея­ кі Зl4іни, які вирішено внести в розстановку агітаторів по брига­ дах. Читаючи список, він наз­ вав ім'я нашого сільського Іі­ каря Віри Григорівни Олексіє­ вої.

Негайно попросив слова брига-

б леНІІЯ

лемеШІВ з

ль-

шує тяговий опІр і кількість землІ, яка наДХОДИТh на елеватор, а це утруднює її просlюваНIІЯ, прис-

КОРЮЄ спрацьовування ланок елеваторного

ланцюга.

Недостатнє

заГJіИблення лемешів приводить до залишення в грунті окремих

столами

-

літні

Інmіативна також жінка-Ма.~

рія Кушка·-завідуюча Червоним КУТКО.ll ДРУГОІ"" бригади. Та що вона ЗРОИlIТЬ без допомоги прав-

. вистачає меблів? У цьому кутку лише один стіл і два ослон­

колгоспшши,

ЛІНИН колгоспу, .якщо тут не-

3 завзяттям грають У шахи, гдОМіНО. Інші читають газети. рупа доярок - біля радіоприймача «Урал». -Клуб до зими, - розпові,;ає Костянтин КОРН~ЙОВI1Ч, молодь, які

ЧИІ[И. !іолгосппики приносять

з собою з дому

15

щоб

побути на. нараді чи лекції. Декілька слів про медамбула-

бульб і пашкоджеНIІЯ картоплі. у нас в основному шдготовле- торію, пе Під 'Іас роБОТН c.~lд та1!ОЖ звер- ний. Колгосп виготовив

стілець,

міститься

ос-

також

l'

тати увагу на елеватор, вчасно лонів, об.llаднав кімнату для аптекарський пункт. Скаржитьвнправляти Jlанки, що погнулися, бібліотеки. Вистачить і палива. ся

замін~ти спрацьовані новими. Д~Я Ізапобlгаиня простоям маши!! наи-

Побули ми

і

завідуючий

Костянтин

в Червоному

амБУJlаторією

Петрович

Гаврись

лика струшувача і J\О\lичні роли- го цi~a~гo не побачили, бо двох років ТОIlУ будувати новий ки, а також

по полІтчастинІ.

Броварська МТС.

дир третьої

комплект

болтів з оБИДВІ КІмнати для

кутка за- б

гайками. Через кожні дві-три го- І сипані гречкою. Ініціативний шарНІрИ кардаННОІ передаЧІ, зчеп- ком

леНІІЯ

Кова-

ленко.

наТЯЖIІИХ

зірочок.

Шоб

І

Б

а

б

- ван ард ш, однак ез уникнути зайвого ПРОВИС311НЯ еле- ДОПОІІОГИ партійної opгaHi~aцiї ватора, через кожні ,7-10 гекта- йому не під силу зробити того,

бригади т.

б'""

уД.ино к для аи улаТОрll, так

динн .РОБОТИ нео.?хідно lo!астити тут завідуючий Червоним: кут- ДОСІ не ~акінчили.

Авторитет агітатора

ричну

u

лемешів на глиБИIlУ. . бl

1-2 читачі.

гра Ф IIt кращ~ мати в запасі на кожну кутку третьої бригади, що на на те, що нема йому де розгормаШИIІУ 8-10 ланок елеватора, виселку Тарасівка, проте нічо- нутися.-Погляпьте,-каже,В. Чесноков, комплект струшувачів, втулки роу вікно, - ІК почали близько

топлю, перевиконаш 3t:1блеВОІ оранки.

_______

Це було другого дня потому, .як у село прибули газети з матеріалами вересневого Плену­ му ЦК :КПРС. У колгоспному ~лубі зібралися агітатори. ИШОВ жвавий обиін думками про те, як дохідливіше розпо­ вісти колгоспникам про істо­

',>

.... аиве заГЛl1

,

ОДНОГО ДНЯ В КЛУБІ ТА ПО БРИГАДНИХ

Московської області)

сільського господарства СРСР» виконують денНІ завдання. ак, установкою

1953 ,01t1

ЗАКЛАДАХ РАПОНУ

.(з .досвіду Митіщенської МТС,

маси

вересня

сIлькорІвсыIlt РЕид ПО КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВИХ

Поради водіям картоплекопаЧіВ

Постанову Пленуму ЦК кпрс­ в

І

ріВ з6ирання картопЛІ ме~анlзато- чого б він ри

виг.учають

ОДНУ-ДВІ

ланки.

хотів

зробити

Спрацьовані ланка ослаблюють 5~Доволення культурних

І

"Вперед".

І. Швачко, Г. Петров,

для

запи-

У. Недоленко, В.Онопрівнко-

натяжку елеватора. тІВ КО.lгоспниюв. Невеличка в -Як це taK,-заявив він,­ Своєчасне і старанне прове;J.ен- розпорядженні т. Бардаша пе­

щоб Віру Григорівну в іншу бригаду! Вона вже декілька ро­ ків у нас агітаторо),l. Всі кол­ госпники завжди з веЛИІt1ІИ ін­ тересои слухають кожну бесі­ ду, що вона провадить. Від імені брига;ш прошу і настоюю, щоб Віра Григорівна й надалі лиши­ лася агітатором у нашій брига­ ді. Присутні одностайно піДТРll­ малк т. Коваленка. ПогодивсSI і секретар парторганізації. А. Соловеіі, член ВЛКСМ.

ня технІчних

догл.ядJв

вузлів, сприяє ному

біл ьш

Б у х

продуктив­

використаllНЮ

маШИIІИ

на

~бнральннх роботах.

М. Козлов, інженер.

Нова партія Бобрицька МТС одержала 26 нових картоплекопачів. ТЕК-2". В кожному "олгоспі ЗОІІИ нашої МТС працюють зараз по 3-4 та­

а л тер

дом СВОЄЇ роботи голова колгос- Калініна, с.Літки, імені CTalliHa,

к О ,Л

рІвній В тому, що вона за ста-

ном здоров'я

дибі в О . '

60

гектара '.

СумНІВНО, щоб ця ДОВІДка у

зві.1ЬНЯЄТЬСЯ вІд Коваленко була ~аконною. 8 вересІ Нестеренко

роботи на мІсяць-Від

ня по 8 жовтня . 1903 року".

Все це

~~.РlПлено

' . ' праВil1ННЯ.

голова

кру~~ою

печаткою ЩЄl ж амбулаТОРll та

r

нерозбірливим підписом. Вирішили відвідати Ковален­ ко надому. Виявилося, що вона цілком здорова й закінчує вибирання картоплі на своїй са-

о спу

Колгосп .Зоря·,

с. Кулажеrщі.

(Промінь» ЛеВі~штейна) неза-

конний,

ке, та ряді інших-всі види обліІ~У поставлені зразково, і це допомогло тут значно посилити виробничо-фінансову дисципліну. Бухгалтери цих артілей ко-

ставиться

невигщний для кол-

до У бобрицькому колгоспі імені І гос пу. Договір .цеЙ був анульопу імені Хрущова Черкаського с. Русанів, імені Хрущова, с. своїх обов'язків бухгалт&р кол- CTaJliHa, завдяки ЦЮІ позаGан- ваниll лише шсля втручання району, депутат Верховноі Ра- Требухів, імені Леніна, с. Плос- госпу імені Щорса, с. Кнлжи, кіВСЬКИI( операціям, торік зайве радянських органів.

дИ СРСР, Герой Соціалістичної Праці Г. Є. Буркацька. Вона ро~повіла таІ{е: -Щомісяця та в кінці кож.ного квартала правління нашої

Легковажно

Перед нами-клаптик паперу. Ва ньому -штамп гоголівської амБУJlаторії,датовано 8 нересня 1953 року, без номера. Написано слідуюче: "Довідка

К. Буча.

r

с. Жердова.

Сумнівна довідка

Лана Коваленко Ганиl Григо- І

картоплекопачів

с. РусанІв.

Нещодавно на сторінкахгазе-

члени редколегІї стінгазети,

учасники рейдової бригади.

машнни в процеСІ роботи про­ довжує строк служби деталей і

ких машини.

Колгосп імені СталІна,

ти «Правда» поділилася досві-

і оглядів ресувна бібліотека, але в кож­

К. Хомич,

редактор стінної газети

чі, т. Лисенко М. Він підписав пачку незаповнених бланків, вручив їх голові колгоспу т. Кириченку Г., що роздав ці бланки всіляким особам, які

артілі разом з партійною орга- рИСТУЮТЬСfl заслуженим автори- цим ДІстали

право

витрачено блюько 30 тисяч Величезного значення зав­ карбованців; у сеМllполківсько­ дання стоять зараз перед кож­ му колгоспі імені Леніна бухгал- ним колгоспом у боротьбі ~a 'Серія не контролювала реаліза· перетворення 8 життя історич­ ції продукції, і цим СІюриста­ ної постанови вересневого Пле­

випасати лися негідники, які пробралися нуму ЦК KIltJC

нізацією і колгоспним активом тетом серед колгоспників, бо худобу на колгоспному ЛУ1lі. на посади продавців. проводять глибокий економіч- знають, що вони пильно столть Il'ять тисяч карбованців, одер­ У каЛИТЯНСhКОМУ

дальшого

«Про заходи розвитку сільського

колгоспі господарства СРСР". Почесне й

ний аІІаліз виконання прибут- на варті громадської власності, жані за випас, не надійшли до імені СтаІіна бухгалтер т. Шев­ відповідальне місце у вирішенні ково.видаТІЮВОГО К(1ШТОРИСУ. 3 дбають про його умноження. артільної каси. Бе:! усяких на ченко Г. відстав з обліком сіна поставленого партією завдання

доповіддю на такому розшире-

НОIlУ засіданні

виступаf.

Але серед бухгалтерів КОІ- те підстав і документі.в, Кири­

зви- госпів району деякі працюють ченко, разом

чайно наш колгоспний бухгал- ПОГilНО. Більше

з

.заВIJlУІ?ЧИМИ

того, є навіть фермам.и, роздав ЦІ ГРОШІ вар­

тер т. Вовк. Він розповідає про такі, що сані грубо порушують товим

1

доглядачаll колгосшіОЇ

виконання кошторису по кож- Статут сільськогосподарської ау· худоби. ній статті, вказує на джерела. тілі. Деякий час тому була викприбутків, від~начає, наскільки

економно витрачаються кошти на капіталовкладення, на ті чи інші поточні господарські потреби.

. . У. ГОГОЛІвському

./ рита

місяці.

У

ряді інших колгоспів також не­ своєчасно обліковується про­ ду!щія, не встановлено пиль· ного контрОJlЮ за витрачанням

й притягн-ута до карної грубих кормів та картоплі. Вна­

колгосш імеНІ ~олотова, з-за не.вимогЛИВОСТі, бе:шринципносп. бу'ХГ~JlтеРб т. Коблова В., Ш~:!ВlТ-

відповідальпості група розкрадачів громадської власності в богданівському колгоспі іllені Андреєва. Злочинці, серед яких

ЛИ, ~ростала деБІТорська заборГOBaH~CTЬ. Цим скорнсталася коЛИШНІй скаРбfИК Васильєва,щО привласнила 9 тисяч карбованЦІВ колгоспних грошей.

і скарбник-Гур'l> Р., Боб ко Ф., JIИТОВ1fенко К.-завдал!! вели­ че~ної шкоди колгоспові. Вони нищили, підроблювали докумевти, заплутували облік.

При такій постановці справи, НІ осо и r.воечас.но не ЗВІтува- -колишній голова,

про яку розповідає тов. Буркацька, бухгалтер стаІ; активним бійцем за організаційногосподарське ~иіцнеННIl колгоспу. Це дає також можливість

та картоплі на два

бухгалтер

га.лтерії.

кою об.lіку праці по бригадах. операції

-

все це

нор-

114524

бухгал­

П. Цвілій,

..

райониого управлІння Сіл сь­ кого господарства та заготlвf'Л&.

Редактор

С. ПОГРЕБlнськиА.

Бухгалтер покликаний пиль­ но стояти на варті інтересів дер­

жави, колгоспу. Проте

не та­ Маруняк Іван ЄвтихlАович, який ким, на жаль, виявився бухгал­ проживає в м. Києві, вул. Набе­

тер колгоспу імені Будьонного,

У ряді колгоспів району -, Це призводить до ~лочинного мальну роботу колгоспу, ство- що договір на реалізацію сіна «Більшовик», с. Рожни, імені розбазарювання трудоднів. рює умови для шахрайства. (через представника товариства --------------------~---------------Адреса редакції: с. Бровари, Київської області, вул. КІрова БИ

колгоспі

старший Інструктор-бухгалтер

користання, розбазарювання цих продуктів.

позабанківські своєчасно розібратися втому,

raJlbMYG

у

теру.

слідок цього-безгосподарне ви­

правлінню артілі та партійній Бухгалтер колгоспу імені Не ліквідована своєчасно де- с. Мокрець, т. Мищенко І. Він організації тримати під своїм Сталіна, с. Бобрик, т. Лукашен- біторська заборгованість, пере­ не допокіг правлінню колгоспу

контролем діяльність самої бух- ко М. не сrежить ~a постанов- авансування,

належить

режно-Печерська, 42-а, корпус

кв.

3,

7,

порушує справу про розлу­

чеНIІЯ з дружиною Маруняк Кате­ риною Сав.і.ною, що проживає в С. РОЖІІИ. Справа слухатиметься в нарсуді І-ої дільницІ БРОВарСЬ­ кого району.

Броварська районна друкарня КИЇІСIJКОГО обласного управління в справ-аХ-П-О-Лl:""г-ра-ф:-:j:"ї-т-а-в-и-д-ав-н-и-ц-тв-а---~"-Ul-.-16-9-8---М-8Q---

80 номер 1953 рік  

80 номер 1953 рік