Page 1

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ХVІІ з'їзд

(IЕТВЕР

2 Н2

Орган Броварського райкому КП(б)У та райради ,«епутатl8 трудSlЩИХ, Київської областІ

т Е

J

ського Центрального Комітету ВКП(б) і поведе трудящих України на здійснення сталінської прог­ рами побудови комуніЗМУ в нашій країні.

р.

80 (879)

Ціпа

10

коп.

(3 Резолюції ХУІІ З'УЗДУ КомунlстнчноУ Партїі (більшовиків) УкраїНIt).

Склад Центрального Комітету КП( б) України,

Е Г Г А ~I А

Голові Центрального Народного Уряду китайсы{її Народної РеспуБЛЇI{И

обраного ХУІІ з'їздом КП(б) України

товаришеві Мао Цзе-дуну

ч лен и Ц К К П (б) У

п Е Ії І Н.

в пагоди третіх рОКОВШІ ПРОГО.10шеппя

Китаt1СЬІ\ОЇ

1.

На­

2.

родної Респуб.1іІШ прошу Вас, товарншу Голово, ПРИЙllЯТИ мої

3.

сер)ечпі ПО:ЩОРОВ.1евuя.

4.

.,.

БажctЮ веЛlIl\ОИУ І\итапсЬІ{ОМУ наРОl0В1, ~

.• ря;tО~l . I\lITatlcb-

ІЮЇ Народної Респуб.аікп і осоuисто Bd~1 lIUВПХ УСIllХlВ У

5.

бу­

6.

дівнинтві МОГУТНЬОЇ І1аРОДIlО'llе~lократпчпої І\ПтаfiСf)КОЇ ltержаВIІ.

7.

Хu,П мінніс і процвітас вrЛIJка IРУЖUз. КитаііСI)КОї Наро)­

8.

пої РеСПУU.lіlШ і Сою~у РаД1!НСЬКНХ Соаіа~іСТП'lIШХ Респ~~б.1.іІ\, 9. яка r. мінною опорою ~шру І бсзпеlШ ІІа Да.JСКО~1 у ехо;\! 1 в 10. УСЬОИУ світі!

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Й. СТАЛНІ. т

1-:

~l Е ГРА }І

.\

Прем'єрові Державної Адміністративної Ради Міністрові 3аІ<ОРДОННИХ Справ l{итайсы{її

18.

Народної РеспубліІ<И

19. 20. 21.

товаришеві Чжоу [нь-лаю п Е

1\

22.

І П.

23. в пень третіх РОІ\ОВПН ПРОГО.10Ш('ІIIlЯ І\И:dfiС.h~Ої Паро~­ 24. ної РеспуО.lіКІІ прошу Вас, товаршпу Ilрсу'Ср І }llНICTp, ПрllП­ 25. пяти мої щирі поз:toРОВ.1енпя і

сеРlечНІ

ПОUlжання

ДJ.~f)ШИХ

26.

успіхів У бу Jіввпнтві нового, laPOJ,HO-1е)ІОI\раТIlЧНОГО Кптаю, 27.

В зміцненні ве.11І1\ОЇ :tР)їl{UН "ЇіІ\ В(:РОJ~~Ш Р:l.:ІШIСI>ІИГО СOJ0:3у 28. і К,итаtlСLІИЇ Народної РеспуО.1іІШ 1 в ООРОТЬОl за збеРСіІ\СІШЯ 29. МlIРУ і мііІшаРО;~IІУ безпеку. 30. А. 8ИШИНСЬКИЙ. 31. 32. 33.

Пленум ЦК КП( б) України

1

Александров М. М. Ангеліна П. М. Андріанов С. М. Бажан М. П. Барановський А. М. Барильник Т. Г. Бегма 8. А. Білобров І. Ф. Бондар О. Є. Ботвинов О. Г. Бочкін А. Ю. Бубновський М. Д. Буркацька Г. Є. Валігура І. Т. Ваш І. М. Гайовий А. І. Галицький К. М. Гапій Д. Г. Гмиря п. А. Гнатенно М. В. Голик О. З. Горобець І. Г. Горюнов С. К. Гречко А. А. Гречуха М. С. Гришко Г. Є. Грушецький І. С. Гусятникова П. 8. Денисенко о. І. Дружинін В. М. Дубковецький Ф. І. Єсипенко І. І. Іванов І. О.

~~: ::::~~iKHo По.l ї .

27 вереСШJ 1~)j2 }ЮІ\У віJ6увся 1[JCIlYM lIOBoo.иP~IIO!O 1.0\ 36. Івонін І. П. КП(б) ~~ крз,ЇIlП. Н.аеНРI оиРllВ. ІШКОllаВ l jі оргаНІІ ЦІ\ 1\11(0) ~ 1\раїНІІ в ск]оді таЮІХ товаРllШШ:

Гречко А. А., Гречуха М. С., Кальченко Н. Т., Кири­ ченко О. І., Корнієць Л. Р., Коротченко д. С., Мельников Л. Г., Назаренко І. Д., Сенін І. С.

КАНДИДАТИ В ЧЛЕНИ БЮРО ЦК КП(б) УКРАЇНИ:

1. 2. 3. 4. 5.

Гриwко Г. Є., Подгорний 1\І. 8., Сердюк з. Т., Струєв

6. 7.

ПлеНУ~І о(,рап перШЮI ССІ\реТllреи П~ !\П(б) ~кра!ІІИ тов. Мельникова Л. Г., JРУПВІ C('KpfTa рем ЦІ{ КІІ( о) ~ крашп тов. Кириченка О. І., ceI\peTilpe~1 Цlі І{П(G) ~: І\раїШІ топ. Назарен-

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

1.

ка І. д.

27 вересня піД(JУВСН першиЇі Пленум Ревізitlної

комісії

Іtп(u) У країнп.

Головою PeBi~itl.IIoї комісїі Нечипорук З. С.

І\П(б)

України

Оирана топ.

ХVІІ з'їзд КП( б) У країни

Ананченко Ф. Г. Білогуров М. К. Бутенко Г. П. Веденін А. Я. Волошин І. М. Голубар С. Г. Григор'єв В. С. Гриценко П. П. Гриза О. А.

ної комісіІ тов. Є. Ф. Бабенку, ЯКИЙ повіДОМЛНG про

сії обрано 39 чоловік. 3 ВИПЯТК()ВІІМ піднесеННЯIІ,

62. 63. 64. .65.

66.

МануТльський Д. З. Марков 8. С. Мацуй П. О. Мжаванадзе 8. П. Мельников Л. Г.

67. 68. 69. 70. 71.

Месюренко Л. М.

72.

Онищенко В. П.

Морозова Є. С.

Назаренко І. Д.

Найдек Л. І.

Новіков С. М.

73. Онищенко Г. п. 74. Палладін О. В. 75. Пєтухов К. д. 76. Поборчий О. П. 77. Подгорний М. 8. 78. Позаненко В. В. 79. Посмітний М. О. 80. Поченков К. І.

81. 82.

Рогинець М. Г. Рудаков о. П. Руденко Р. А. Сенін І. С. Сердюк З. Т. Синиця М. С. Синяговський П. Ю. СоколеНI\О І. П. Співак М. С.

83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Стафійчук І. Й. 91. Стахурський М. М. 92. Степанок д. Т. 93. Степченко Ф. П. 94. Строкач Т. А. 95. Струєв О. І. 96. Сухіашвілі К. Д. 97. Тарасов С. Н. 98. Туряниця І. І. 99. Тичина П. Г. 100. Федоров О. Ф. 101. Фоменко М. М. 102. Хромих І. І. 103. Чеканюк А. Т. 104. Шевель Г. Г.

105. Шевчук Г. І. 106. Щербак П. К. 107. Яндринська А. М.

Задонцев А. І. Клименко Ф. Г_

Коваль О. Г.

Козланюк П. С. Конопкін М. М.

~~краІIJИ

36.

Речмедін Л. О. Селіванов О. Г. Сидоренко О. П. Скрябін В. 8. Слободянюк М. С. Сорока Є. д. Степичев В. В. Ципанович В. А. Титов В. М. Титаренко О. А. Трусов К. А. Тульчинська 8. П.

Пізнак Ф. І.

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Пінчук Г. П.

49.

Прикордонний Д. М.

50. Щербань М. Ф. 51. Чернявський О. 52. Яворський І. Й. 53. Якименко С. С.

~4. Малущенко М. Є. ~5. Нежевенко Г. С. 26, Нощенко П. Х.

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Підтиченко М. М.

Прилюк Д. М.

Прусаков М. Ю. Решетняк П. Н.

Усов П. О. Шупик П. Л. П.

Склад Ревізійної Комісії, обраної ХVІІ зLїздом КП(б) України 1. 2.

Блятон М. Г. Бурдейний О. С.

З. 8єшніков О.

D.

4. Гапоненко М. К. 5. Горбатюк І. М. ючі оплеСКlI, З'Ї~:t lIрпft~ІаС дю бі.пьmОВПЦЬІ\ОЇ партії і раДЯНСI>I\ОГО пароду товаришеві 6. Давидов О. Й. 7. Данченко О. Є. Н. В. Сталіну. 8. Дементьєв Г. Г. В єдиному пориві всі встають, лупають ВИГУІШ: "Товариwеві Сталіну-ураl", "Товариwеві Сталіну-слава!", 9. Додь Ф. Л. 10. Єлістратов п. М. "ХаА живе товариw СталінІ" Де.пегати з'ізду стоячп співаІvfЬ партіііниfi гімн (Інтер­ 11. Зубарєв М. П. націонал» . 12. Іванов В. П. (біЛЬШОВlшів)

Копиця Д. Д. Корнієнко В. П. :l1. КременчугськаМурай О. С. :l2. Кувшинов П. І. ~3. Маликов С. Ф.

19. 20.

Ємченко Г. Я.

Жуков Т. С.

під БУРХ.lиві, довго не стиха­ вітаЛF)НОГО ЛІІста ВСJl1КОМУ ВОіК­

оrолоmується закритим.

Клименко В. К.

27. Пантелюк Ю. Й. 28. Пашин М. А.

резуль­

тати тасмного голосування. ЧленаМІІ Центрального Комітету RП(б) YKpaj·HII обрано 107 чоловік, каlIди;щтаМlI в члени ЦК, КП( б) У країни обрано 53 чоловіки. До СІ\ладу Ревізit1нuї КО)lі­

партії

42.

43. Коваль І. Л. 44. Коваль Ф. Т. 45. Ковпак С. А. 46. Козюля І. К. 47. Коnибанов А. Г. 48. Компанець І. д. 49. Кондратенко А. П. 50. Конєв І. С. 51. КорНійчук О. Є. 52. Корнієць Л. Р. 53. Коротченко д. С. 54. Кременицький 8. О. 55. Крейзер Я. r. 56. Кривенко Я. М. 57. Кругляк П. К. 58. Кухаренко Л. І. 59. Литвкн К. 3. 60. Маленкін А. С. 61. Манагаров І. М.

Дорошенко П. О. Дядик І. І.

27 вересня ХУІІ з'їзд КІІ(б) України оиГОВ~Рll~ 4 питашlЯ порядку денного s'Ізду - вибори Центрального Коютету Rll(G) України і Ревізitlпої І\оміеії ІПІ(б) J"KpaїHII. Головуючип тов. Л.Г. Мельников падаG СЛОВО голові лічпль­

ХУІІ з'їзд КомуніСТІIЧllОЇ

37. Кальченко Н. Т. 38. Караваєв К. С. 39. Кириленко А. п. 40. Кириченко О. І. 41. Кисляков К. С.

Кандидати в члени ЦК КП(б)У

ЧЛЕНИ БЮРО ЦК КП(б) УКРАЇНИ:

О.

Партії (більшовиків)

тісніше згуртує свої ряди навколо ленінсько-сталін­

ЖОRТНЯ

1952

Комуністичної

України запевняє нашого вождя і вчителя товариша Сталіна, що Укра'інська партійна організація ще

1З.

Казанець І. П.

14. 15. 16. 17. ' 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

КоМ'яхов·В. Г.

27. Нечипорук З. С.

Кондратюк М. К.

2,8.

Подольський М. Т.

Косенко З. М. Кудінов М. А. Кузьменко М. Г. Литовченко Г. П. Логвин І. М. Лукич Л. Ю.

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Поперека М. С. Рудич М. А. Савельєв І. С. Сергєєва К. І. Слонь М. В. Смирнов 8. І.

Мазепа І. І. Мартиненко І. М. Москалець К. Ф.

Мужицький О. М. Нечаєв О. М.

Ткачук М. Я. Турбан Г. А. Шепілов 8. Т.

Штокало Й. з. UЦербицький В. В.


СТА

Наполегливо вивчати

1

3

марксистсько-ленінсы{y теорію

А

n

світ

Г~JIjа.1!)п:t

n

Е

2

ВlіП(б)>>- !!ІОГУТНЯ і11'tlП1 3UPOH ІХ П(::lIТlI'IiIУ ПП;lЬВlСТ~? ЗИIIl­ більшовизму, СПРJ.ВіІLІІЯ ~'CBl)JIO- !І,НН; l~ ('110111 В U~P()ТIJUl ~a но­

Ilі"па еНШІКJОПРlіп ОСНиВIІІІХ ЕІ УС!ІІХІІ Іі,НIУШСТІІЧ!lИГО бу­ ~HЙHЬ У [Й.1) зі "аРІ\СІІ,Зj1У-.1рні- 11B:I11IlТB,L. lIриf1шпі ІІО'lУТТНМ нізму. Ця ІІРJ.IlЯ r; U.lIIСI;УЧJНI .1НIІ)OJ;і і ві.ЦllНОСТЇ В('.:lIIJ\іП Ііо­ зра;НtО~1 ТllорЧtlГО ~арксиз~у. В \IУllkПI'lніt1 партії, BC.1I1I\O~IY нШ ВІІКJl11rIlИП і Y~J.ra.lLI1l'Illlii ПОil\:ІІО і вчпте.1Ю товаРlIшеві

ве.1ПЮІП іПОРН'IШІП ;LoeRil liар- Ста:ІіIlУ, ра]ННСЬІ,і .:1Ю.lll

pou-

тії <Існіна - CT,I,lїIIa, ріВНt'Гl) JHTL IIt(ij)~IJ нові ПОДВІІГll в спо­ ЯI\О~IУ не jI~I.1lL і нс мас іl{(llна РУ];ННIlі світ.lОЇ UУllИІШ KO~IYпартіп В свіlі. !Іі('ПІЧНОГО cycIIi.lbCTBtl.

Позавчора

відбулися

зБОРІІ наочну агітанію, ПрlГПС до ТО-І та РЯ:lУ іншпх вказав у

:~~i ЧIІIlУ.1і 14 РОІ\ів jli.1btloІІІ І ft jІіJІ,ПОШІ POUiTНIH~iB і се.1JIII, Р~l:tШІСhІ\ПХ інтелігентів успіШIl!) ІШRча.'ll! «Ііороткпtl КУРС іІ'ТОllії BIill(u)>>, пі.l.IШЩУЮ­ ЧJI СВІ)ІО ІІОJіТПЧIІУ і ТРУ10ВУ аl\ТllIшісТ!) п UУ1іВНllIпві кому­ lІізчу. ВIІ:ш~tЧI!С іJ.еПНО-ПО.lі­

ГОСПlllIf.ів, KOJrOCllНIIItf>,

меха­

піЗlторів, тваРШШlll\ів, БУllіве.1Ь­ IlII~iB перевиконують ВПРОUIlIl­ .1ах впеТУIJП.111-секретар patl- чі НОРМІІ на І\ОllаНllі КJРТОПJі, KO~Y КПl б )j' т. Дворовиt1 А. І. оранці зпбу, траПСПОРТУВJ.lfні 1\L голова вш\оші.ОМУ райради l\аРТОПJі, овочів Jf'Рifitші, пі]­ lспутатів ТРУЛПЩІІХ Т. llазенок гото}щі тваришшюва 11() З1аtівді. С. М. В ОСlговоренні ВЗЯЛІ До ,1пя відкрпття ХІХ З'ЇЗ11У партії наш колгосп повністю !''1асть 15 ТОВl1рпшів. Па.'lI\О схва.1ЮЮЧІІ історичні впкона(; г.есь комплекс сільсь­ ІІеРt'1~'Ї;З1івські ДОI\РlеНТІІ, учас­ когосподаРСЬКІІХ робіт. IIlIlШ зборів зробu ..1П, разом Про високе rpYJ.one підпе;3 ТЮІ, pH.l заУВСііRень і допов­ сешш сере,1 КОJгоспнш\ів .роз­ нень до вих. :1l1ачна упага ІІа пові.l U також у своїх ВllСТУ пах :зuорах аІ\ТИВУ БУ.11 ПРПJ,і.1еШ1 т.т. Хазан jI. :І. ,-С. Русанів, і ф, С.,-с. t]ітки. ХОlУ llиконаllШІ В;ШТIJХ трудп­ )[узпченко ЩІІШІ раі10ilУ З0uов'пзаllЬ на ВОНІ! pa;~OM 3 ТІІИ гостро крп­ честь ХІХ 8'JЗJУ пtlртії. ТИКУ ЮЛІІ ДПРСІщію БоБР11Ilь­ кої }ПС за порушення договір­ - JIарторгtlllізаllін КО.1[О('ПУ іиеllі ~lelliIIiI, с. lIлоске, -3~L­ ІШХ зобов'язань.

lJI)ЗГРО~іУ рить ІІрО Т(', ЩО ОВОJодіння а ~e РП;\(1 І10-ан Г.ііЇі(' !,I\()Ї Ш Tl'pBt Il- jl:l 1)1\(' lIеН' ь!-:о-ле нінськоlO теоції ні:! ЧIlС гІнн'~I]ші('ыlоїї ніп- гіl:]О - ('Ilрава utlіБllШІа. М.lЯ Швидко, без втрат зібрати uартоплю Ш,ОГО ІІсийхіlНО .llIше ВIIШШТIІ

Першість у r,оціаJІСТП'1!lОМУ І ралп більш

CЦii~(~IiliH і наПОJеГJІІвість. сві ті еОllіа.1і\'ТІІ 'шої І(' ГiI\~lВi.I , і ('зм~га"lІі на чесТІ> ХІХ з'їзl-1-і РОКОВIIНl1 :3 11lЯ ІШХОlУ торін Пt>рt'~І()ПІ С(;llіа.1із~\у в лу ВІіIl(б) У 1\О.1ГОСIІІ Імені В ('віт 1I~lііН{'.111чніIllиго твору СРСР, JJвоііоВіlНОЇ lIl:L ксрїп­ jlO.llOTOB,L па I\ОШі\ШЇ ЮlрТОП.1і Il:1У(;ОВОI'О I{O~IYlli:~}IY - . . І;орот­ llIЩТВО ~i ІІа ртії 1(' ніIl3. - С TllJilIJ. 1I0ci.:ra ріJ!llІllча uригада Т. TJ.кио І\Уі)СУ історії ВЮІ(б)>>­ paIll1 І. :3аl\JШШ ncupe органі3а час іСIlУВJ.IlШІ ~lapI\(,II;i~!Y­ рd]нIlсыuпп парО1 ні.l.311іічае n Зliванїtt ІІр~щі, ~ ПJану ;)4 [ек.1lсніIlіЗjІУ ;I~CJ.LlIit І\ІШГJ. ІН' 1l,Lt

.1lL

так()го

llШjJIJІ\Оl'(\ гuзпог,еіОl­

ХІ:ПJЮlочі J,пі піЛОТОВІіll1l0 чер­ тари ЮLРТОПJі вже ВІШОПIlПО Г()П()ГО ХІХ ~'Ї;~}Y ВС.llll\{jї IІ(1Р­

Ж{'IliJН, ПК «IЇL'P\'TI\IlIi !'ЇУІ)(' іс­ тії :clliha-СТ!lJіlIlL. lіраїна ч­ торії UІіIl( u)'.\. ViII ВІІJilШJ П в('і­ стріЧliG З'ЇЗJ. ~~ОГУТIІ!,оЮ ХНІІ.lСЮ ~a ~IО8(НШ IIі1РI)]ів сніту, , СТ,!1В 11(' (' на }JС-;ЩОГ о с о llia~1i СТІІ ч ІІО ГО Jl<істіJЬJI(JЮ 1\ ШІ П; 10 і\ОЧ У Il!СТІВ, З\ИГJ.ІІШІ, JlОllЮШ УСllіХJ.Шl ТВОр' ПСР('10 ВllХ БОРllів за Сllраву ~IH­ чої (Ірані. ру, lС jlOK p~ ті ї і СОllіа.l іл! у . ЖІІвотворні і1еї ~1;lР!\l'І1ЗМУ­ .nеlIіllі3~1\', BJlIt.1<l:rClli 11 « Il(I}J(JТ­

КЮІУ

K~'I>('i

ВІОХВОВJН.1П на

TpYl0l)i

Їеторії

ВI-tll(u):),

paJHHC(>KllX IІОДВllГІІ

в

.1юдсП

IIf'PI'11-

воєннпіі періU1. У рокп НеЛI­

кої llіТЧП;ШНIl()Ї віЛІШ вuни ЙУ­ JШ

невичеРПІІШI

lliI\epe.lOY

И~їI1-

ності, ві;JПJЛІ і герuїзиу ВUЇllіп Р('.lШIСЬКОЇ Армії і ТРУ,1іlШlll\ів ТП.ау. В lIie.1HBor.llIIlIii псріО:І l\І1ИГа. ТОВd.рllша CT,I.lill:1 оевіт­ люс lIаР()1а~1 нашої

1\ раї!ш

ШJЯХ

ДО НОВИХ llерс~юг ком у lIі:ВІУ.

СII.1lI р1J,нuсыхx ЛЮJсіі У

ницькї П.lіШІІ

I\ОИ~I!ісТlРШОГО с~'спі.1ЬСТВJ,.

- 1111-

плану

Назва се.1а, КО.1rоспу

В.-Jlщн~рка. ім. Леніна R,-Димерка, Ім. Кірова

Колгосп імені Хрущова, С'І * імені * КрупськоТ, Требухів. ;llli lIi.HuTuBI\J[ 110 ТорфгрТіль ХІХ З'ЇЗ,1У lІJ.ртії І\ОJГОСІІ О:Ш(l- С. Рожни. УСІІіШІІО з,шіllчеllО

Гоголів, ім. МО.10това Княжичі. ім. Щорса Погреби, ім. Кірова

ГОГО.1ів. "Червона Україна-

кенував lIИВ~I\() пеРС~IUГ(l1U ВllРUUНllЧIlrі сеЗОІ!. СТііВIІІIl на П.lОске, i~!. ЛенІна Троєщина. ім. Вороши.10ва ДОСТРОКоВО Вllконано ІІJt1.Н ІІОС- ТРУJ.ОІЗУ ВllХТУ 13 чrсТІ> ХІ Х з'їз­ Рожни, ,,6І.1ЬШОВИК"

тавок каРТОПlї Jepil\tJBi. і3йІ\Їн- J.1.,' lIaIJТiї, КОJСКТІШ aHTiJi 30ЧУGИО таl\Оіl1 ;~J.ilЧ~· овочі В.

С. 8елідченко, секретар парторrаllізації.

• • *

J

1"

йов' JІЗіШСН Вlll0БУТІІ понаJ. П.1аll 3000 ТОНІІ торфу. аОUОВ'язаllІІН ВllI\ОIIЙІІО. ІІf'ршіСТI> У сос. llіа.lіСТ1J. 1 ШОJІУ з~агаllні ceprJ.

Колгосп імені Сталіна, Русанів. ІЦоб збі.ll,ШI1ТИ l\OP- штаUr.lIUВJ..1ЬПИІІЬ

ВСlуп

)І.

неІІравильнзх

партії і держаВІІ. зазна чив у

дій

.

шкоду

'

ІНтересам

А між

своєму

тик,

виступі

т.

Іілочан П .0., факти порушенна Статуту СіЛЬГОСПартіJЇ, розкра­ дання сопіа.1іСТIJЧНОї В..1асності " ЯКІ ВІІКрИТІ за остаЮIШ час по

,

І\о.а~оспах с.с. СеМllао.llКИ, Заво­ рПЧІ,

показують,

що

окремі

комуністи своєчасно не викри­ .1и ці антп.~еРіІ~а.вні дії.

ВlІступаючі вказували на пот­ ребу ширше організувати ВІІВ­ чешш пеРСД'Ї31іВСhJШХ JOKYментів. PLiii i\OjI КП(б)У має за­ .1УЧllТИ до лекціftної та агітацій-

ної роботи весь актив районної иартittн()ї організації.

Картоплеliомбайн

ЯІ\ ПО півгеl\Тііра

простою€

П'пть ,1нів уже, як випшов

О. і аозу.1Я Г.-іl\ОlНОГО кубd- У ПО.lе картоплекомuаЙП«І\ОБ"t»

ха. [{і Т1 їМ ПО;tіоні КО.1ГОСП- Броварс!>кої МТС. Але за

цей

lllllti ТЯГНУТІ> БРНГdJУ ІІllзаl. 'Іас він зіGрав не більше ІІСlостатнііі KOIlTpOJb за пкіС-14 гектарів Кl1ртоплі. :\lаШІІна тю роuоти в БРІІГі:ці т. іl{овту- uільш~ ПРОСТUЮЄ. ~lexaHiK 110 ХІІ О.

llеревіРПJІІ

ми

РЯ.1КIІ, сіЛЬГОСШlаШl1lІdХ т. CYHJ~)K І.,

ніл газеті, ВОНІІ таl\ОіБ бу­ Тракторна брига:Іа 1'(0 10, дуть обговuреllі па заеі,ЩІІні ЯКlL прапює в колг,()спі імені праВ.ІіllllЛ КО.1ГОСПУ. Ватутіна, с. Пухівка, знизила за РСЙ:J.ова бригада:

М. Трохименко, М. Іваницький, О. Строкач, С. Осьмак.

с. Г orO.1 ів.

останні дні темпи оранки. На 50 гектарах, де повинні пра­ l1ювати механізатори, досі не зібрана солома з-під ItOибаtlна, затягується також копання

ТОП.1і.

Rap-

В. Пальоха.

ЗВЕДЕННЯ

3U

вересня

195~ року (в процентах)

с

В.-Дю!ерка, ім. ДШfllтрова

*

МІІМО

о' ню завдають

картоп]і, то ІіоТ1НР Ф., CiplII\

району станом на

Требухів, 1:0.1. Хрущова

ХІХ З'їзду ВКП(б)

llIНИ

раіісі.lьrОСПВіДJ.IЛУ про виконання сі.'Іьськогосподарських робіт по кодгоспах

поUу.10ВІI

На трудовій вахті в честь

прпховувати небла­

гопо .ч '1ниtl стап справ, НРОХО­

HKicTL РОUОТП---;І101IlUЇ }\аІНI)П- UІІТИ площу. с. КНЯJ!шчі. Petl1 ПРОJОВіІіУI;МО. JIaTepia.--ли petlllY впсвіТ.1ІОЄМО в ЩU]('ІІ- ЗАТЯГУЄТЬСЯ ОРАНКА ЗЯБУ

бо­

ротьйі ;}а Ilеретворення в ~ІШТ­ ТП ПО.lіТИІ\11 l{омупіСТІІЧIlОЇ партії, за \'спішн~ Вl\IіОllаІ!НЯ

мас права

ШІ ІШКОIlУЮТh по піВТОРИ-lві ~Іаііже- в КОіІіНОМУ І\ущі ПО од- рuботу комЙаПна. lІиР'1ІІ і іШJ,ЧНО переВ\lI\()!Ш.lИ hiii-,J.ві заЛllшенuх }\аРТОП.іІИIШ. В. Вітер. еС:3011lIі заIЦ(1НШІ. Пt'р~р,іРПJИ БРJ.[\uроба llРllМУСП,llI персроКо.1rо~п імені Щорса,

..

«RОРОТl\иtl ч'рс історії ВІ\П( G))) РlНожаr. ('ПЛП БОРІІі в ДСJ.lокраТllЧПОГО TJ.UOPY, зиіНIlIОЄ У них ві ру в те, Щt) pO;\uїft­ аМСрШіапо

4'2.

Ч .lеlJ партії, вказано в проекті тексту зміненого CTltTYTY, не

ІіО.lГUСllIшпі АнаС'нсія <ІІІСТО- 11е ВІІбпраJа картоп.1Ю I\О:ІГОСП- 3111l!UЧІІ про Таке, досі не прu­ пад, Марін і І\шна Осьмак щод- юти аИ<:ТОПJ:{ О" і ВІІНВll.,'Ш їхав у I\OJl'OCIJ, Щuб налагодити

ХІХ :\'ї.3.1 партії пі:rf'УИУС ве.1И­ ЛПНП не Rа.1ПІІІltстьсн в зе~і,lі. l\і [(('реjіОГП, заПn"ОВltllі в f)опх ВllЯВІ1.lП МІІ В Ht:" лень і 1(11\(': і праІlі ІІіе:ш х.\ІIl ;-J'ЇJllУ, З,L­ КI.І.:1ГОСІШllltR ИЛhга lН,'ве.1Ь щс твеІI111ТЬ ]UРСl\ТІІПil по П'НТОМУ iI{OJIIOIO J,HH НС IIраllюва.:1lL ІІіі ІІ'НТllрі'lIl'}~У Il.1і.ШУ РОЗВІІТКУ KOlIaHHi каРТОП:Іі, і ніхто до пеї С р(, Р на 1~)j 1 -- 1955 рОКІІ. не вжив нінrшх заХО;J.іпХІ Х :: 'ЇЗ] lIартії - ве.1ll1Ш віХIl Гірше справа в бригаді т. В боротьuі за. побу:юву коиу­ піетllЧIlОГО СУСІІіл>ства. В тепе­ ~lисеIlКtl Ф. ;(0 40 гектарів і рішніх РіОВllХ оз(jрог,шш ТРУ­ рука щс не ДОТОРКІІУ.1ilСЯ. ЯІ\­ :LНЩIIХ ~арI\сІІстсhl\о·ленінсы\юю щО КО.1ГОСПІШНЇ :Іпсrнко с H~I у !\О]IJ Шl.Ul1рас ОСОU.1uвого lіl1Л ЮК Н. і ряд іІІ Ш П Х Bil\e Вllб:\ll<lчешш. ВШРІІ'ННН ТС()!Jії tl історії біJЬШОВПЗ~ІУ J'~IUОjJ\ПТЬ

ПJ..lіпс!,кОго

свос-

ре UУП ОfНзпанпtl з 11l1реКТІІпа3а сеР"ОЗIll неДОЛЇtiи У до­ ШІ по п'нто~\у п'ятирічному (іорі Ka.lpiB т. І\аращук В.І. під­ плану і ВlJконав в;~яті зuбов'я- JlljllL ІІа зuорах критиці Зllві­ заlll!Н на честь З'Ї:НУ Ilйртіі. llУЮ'\ОГО раffцороввідділом т. ;3 }\ОіБllП~1 днем все GI.1ьше І\ОЛ- Боршн'ького М_ М.

іпорін

першої В

ВЗЯТІ

Збори районного партійного активу

ЯВlIВ У CB()~~y виступі т. Рпuов ІІі1 lІеl0.1ікп у ВПІ\О!Іанні П. О., - ПОСlI.1П.1а роботу :ІСІ\­ взптuх зобов'язань ІІО колгос­ ВlіП(б) не історін 1I0па.1еіJШI ТII'I1I~ зростання ТРУ1НЩІІХ Нй­ торської fVYIIII, агіП\О.1еКТІІВУ, ІІйХ i~leHi Ватутіпа, с. ПухіВІ\а, П:З,рИ3~IУ, П.1аlIl 1I0міЩlll\іn і I\ti- Il[!jї І\раїІШ Щ{1 і ще pa~~ ГО130- ре:L1{0.легії ЩОlеllНОЇ стінгазеТll, i~leHi ~ІалеlJкова, с. СвіТПJЬНС,

ни, історін ІІобу]о І.ll

рок,

1952

виконаємо

праllЯ П. В. CTil.liIll1 «Іс:торін ~ l(,~I:)!;l'aTiї і СОній]із~у непrре- Hi:~aцiї, ІІIl ЯlШХ O(jrOBopello Вltl1(б). ]іОРОП~І1іі l\ypcJ>. Itr ~lOiКII1. ПРОf'кт цК ВЮІ((J) «;~uреКТІІВИ бу.l0 llаііВll11аТIlішоІО II(llісю в (~Iiop(iТI~Ilii курс історії ХІХ з'Із]у ІІйртії ПО п'ЯТО~IУ іJеftпоиу jI11IТTi Gіл,шоІшIlыuїї ВILII((»)/) ВІІХОВУС раlЯ!l('ЬІШХ l1'ятпрі'IІ!ОУУ 1І.1і1НУ ІЮ~ВИТІ\У партії і раlНПСЬКОГО HapOJY, ДЮJ('ії у дусі ЖИВОТВОРНОГО ра­ СРСР на 1951-1955 РОІШ:t і братніх КО~іуніСТПЧIlПХ ІІартіп JHil('bl\l)rO І1~LтріОТИ3~іУ, В 11усі проект ТСІ{СТУ З~lінеilОГО Ста­ і BChOrO ПрОГРt'СІІІШОГО JЮ.l.l:ТRL1, .1!JY~I;61I II:Lpc,}iB і ПРОJСТIlРСЬІ\О- туту партії. ;З попіlОМ.1СШШМІІ «]\ор()ткпt1 курс історії ~o іIJПУ'lа llі~)JfаJіЗ~і~', пі1 1Ш ЩУС по перед'їздівських ~laTepia­

пітаJістів,

ЖОВТНЯ

миру, активу районної партїПної орга- ГО, ,щ(;б ~~жен J\О.lГUСIІІШК 110б: МУ ВIIСТУllі т. ,;JуБРИЦЬКIJft Ф. А.

спра ва.

Ве.1пчr:ш~ C!IJit нісї 1\!lІІГII по.:шг(н; в ТОЧУ, ЩО В llі;ї основні i]~ї ~l,ll>Е('llЗ)ІУ'.lt:lІіJ!j;ЗJІУ ВІІк.шд.аютьсп в IiCIIO~!Y :нs'НЗlіУ з іСТОРПЧIІШШ фаИ(tjlil і ІІга 1 \ТІІІ\ОЮ соніа.1Ї('ТП'!IiIJГО БУJівнинтва. Jеторія lНіЩСІ) (.~ ~lapl\СІІЗИ-.1t'ніні~\'1 У дії. l('ТClрія

ь

зобов'язання, на честь ХІХ з'їзду партії

честю

~ОТlIрнаJIlПТЬ : (До 14-річчя з ДНЯ виходу , ~.1іtl~~ких ПJJЇ­ роюп TO~j: - 1 і в світ "Короткого курсу і ІВ ВІfiНИ ?а~Ilажовтнн 1~33 ро- . історіі ВКП(б)"). ,ЮТЬ НІІЩІІШОГО ку - впtlШ.1it В ! _ _._ _ _ _ _ ПРОВIlJУ, ЩО

n

о

Ка.lита. ім. Ста_lіна

Пухівка. ім. Ватутіна

v

~~

;:::

t:;;

::: '3_

~~

:r.:.:

с

~;;

88

70

79

5:2 49 57 59 40 68 52 69

69 ()7 65 61 58 55 49

48 40 40 40

:::;

О

to::;.., с:о:

'"",

о-:

~

Назва се.1а, КО.1rоспу

:.:"=

18 1u6 27

86 но

59

91 67

63

13~

83

53

32

36

а::.=

ЗаВОРИЧі, ім. Кірова І Мокрець. ім. БУДЬОНllоrо Pyc<sHIB. ім. Ста.1іна Краси.lівка, ім. Жданова Світильне ім. Маленкова

Семиполки, ім. Леніна

ЖеРДQва. ім. Леніна Літкн, ім. Ка,lініна ЕоБРИI\. ім. Ста.'Ііна Рудня. i~!. Кагановича 3аЗIІМ'Я, е Шлях lЛ~lіча" В.-Димерка. ім. Шевченка 60гданівка. Ім. Андреєва

I(Уw1ажеllці, .Зоря"

Слjдами неопублjкованих листів l1yr;t·1 прокур.зтура приrягну.lа

l\lеш!(аJЩ! с. B,-дЮ!СРі<И

~;

=""

~5

38

=1.::)

с ;1:'-

",,5

..

~со

:.:

_о. -оо

а::.:.:

о ;І:

со>

to::»

""<..J r;o

І<І';

""-

M~

38

28

Зб

44

143 129

33 32

43

151

30

44

ЗІ ЗІ зо

58 28

62 86

71

100

30 29 29 26

39 59

56

2.3

55

59

24

З7

З2

91 48

18

З3

16

33

119 118

Редактор

винних до

нов М. о., Євтушенко М. І" КаР-І судової відповіД;t.lьності. Бугайов, С. ПОГРЕ6IнськиА. )Іові запаСІІ Д..1Я ГIIO~lalCЬKOГO пець А. І., Сидоренко П. Н. та t:втушенко, Карпсць. Сидоренко і Строл, К. С\.'.111ма та С. МИХйtl­ тваРIІПIllIUТВd" КОР~IUJобу ЕІIlL з Се~IlШОГ П. М. систематично за й- Семшюг заСУZіКені HapoДНlBI су­ Воробйова М. А. ВИК.lикає ЧОДО­ ріЛЬНllЧ1ПШ UРИ[J.1J.~Ш Сl\ОСП.1И .1енко. ма.1ИСЯ са:о.lогоноварінням. Про дом 2-0Ї ;J.і.1ЬНlщі до 1 року позбав­ віка Воробйова П. Ф. до нарсуду Р. Русканець, 300 гектарів отаВІІ. це б),,10 написано .1иста;1.0 ре-\.lСННЯ во.,і кожного. 1-01 ;1.1.1ьниці Броварського р:tйо­

А. Топіха.

ГО,ІОва прав.1іння.

дакцlї rазети "Стахановець". Рай-

ну в справі рО3.1ученкя.

Адреса редакції: м. Бровари, Київської обw1аt:ті, ВУ.'І. Кірова

БИ

01526

Броварська районна друкаРНJI Київського оБJlасного упраUіННJI

8

спрuu поліграфІЇ та видаВНИUТВІ

Зам.

1385-2280

80 номер 1952 рік  

80 номер 1952 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you