Page 1

ПролетарІ всіх країн, єднайтеся!

Широко розгорнемо переджовтневе соціа­

НЕДІЛЯ

лістичне змагання, доб'ємося дострокового виконання плану 1951 року , будемо ще більше зміцнювати нашу велику Вітчизну, будемо множити трудовий вклад у справу бу дів­

7 ЖОВТНЯ

Н!!

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЇ1К,ОМУ КП(б}У ТА РАИРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1951 р. 80 (775)

Ціна

15

коп.

ництва комунізму!

Відповідь товариша й. В. Сталіна ГІДНА ЗУСТРІЧ 34 РІЧНИЦІ ЖОВТНЯкореспондентові "правды' ГІДНИЙ ВКЛАД У СПРАВУ МИРУ! з приводу атомної зброї Змагання за заверЗяб-понад план Запитання.

Що Ви думаєте ливість лякати і шантажувати

про шум, зчинений цими дня- інші країни. Але на якій власмп в іноземнitl пресі в зв 'яз- не підставі вони так думають,

ку 3

випробуваНШІМ

атомної по якому праву? Хіба інтереси

бомби в Радянському Союзі? Відповідь. Дійсно, недавно було проведено у нас випробування одного з видів атомної бомби. Випробування атомних бомб різних калібрів проводитиметься і далі за плаНОJl оборони нашої країни від нападу англо-американського

блоку.

збереження миру вимагають подібної монополії? Чи не вірніше буде сказати, що справа стоїть якраз навпаки, Щ{) саме інтереси збереження JlИРУ вимагають насамперед ліквідації ~ такої монополії, а потім і безумовної заборони атомної

робіт

Бригади і ланки змагаються за те, щоб до ~O жовтня обза -

вершити ociHНl польові р 0ти. Першою зібрала кукурудзу на 10 гектарах ланка Мотрі Оксютенко. Уро.ж аЙ - в серед­ ньому по 35 центнерів на гек­ тарі. Скошен'у, к~курудзу зво-

дали слово до 7 жовтня вио­ рати ще 175 гектарів.

Г. Лимар. Колгосп .Червона Україна", с. Гоголів.

., зБРОІ". ід а думаІО, що прихиль- ЗИМ0• на ПОДВІР н, 1 тут колгоспагресивн О rv б С б НИКИ атомної бомби можуть ниЦ! о ламують качани. те ла

піти на заборону атомно! збnої використовуємо на корм худобі.

Запитання. В зв'язку з вип. тільки в -тому Р обуванням атомної бомби різНІ

pasi,

побачать, що вони

l'

про загрозу

безпеці

США. Чи є яка-небудь під ста-

ва для такої тривоги?

Відповідь. Для такої триво-

ги нема ніяких підстав.

Щ

кук

.

коли вони е день, І б с' вже не є рана на в ІХ

діячі GША sчиняють тривогу і більше монополістами. кричать

Шдппсуючись під Зверненням Всесвітньої Ради Миру, тракто­ ристи Броварської МТС Стасюк М. і його напарник Рудешко К. зобов'язалися трактором С - 80 до 1 жовтнн закінчити оранку sябу на площі 650 гектарів. Це було перевиконано. Вони

шення польових

б

е ЗІ'

уд 30урудза к а ге т рах.

НА ПЕРЕДОВИКІВ РІВНЯЄТЬСЯ ВЕСЬ КОЛГОСП

-

Понад 120 колгоспниць що-

дня копають картоплю. Багато

Запитання. Що Ви думаєте колгоспниць уже ВИКОН;1ЛИ свої

відносно міжнародного контро- норми і допомагають іншим. лю по лініІ зброї? Але є в нас такі, що й не при. атомної РИС ВіДПОВІДЬ. адянськи.l1 оюз ступали ще до копання. Це(',тоіть

за

заборону

атомної Галя Бондаренко, Олена

У ле-

Діячі США не можуть не знати, зброї і за припинення вироб- щенко і Палажка Легка, які що Радянський Союз стоїть не ництва атоu.ю)1 зброї. Радянсь- весь час вишукують всілякі тільки проти застосування атом- кий Союз tTOЇTb за вставовлев~ причини, щоб ухилитися від

Першими виконали 80бов'я­ sання, взяте під час підпиеан­ Колгоспники і механізатори Ко­ товського району, Одеської об­ ласті, ВИСТУПИЛІІ ІнІцІаторами со­ ціалІстичного змагання за високий

урожай 1952 Р()КУ. На знІмку: глибока оранка зябу

ня 3вернення Всесвітньої Ради Миру ланки Галини Колесник і Ніни ІОхииенко. Вони закін­ чили копати картоплю па своІх

ділянках. Урожай в цих лан­ в колгоспІ ім. Ілліча. ках на 50-60 центнерів ви­ - - - - - - - - - - - - щий проти торішнього. ної зброї, але й за її заборону, sa ня Jlіжнародного контролю над роботи в колгоспі. На стахановців рівняється припинення її виробництва. Як тим, щоб рішення про заборону 3авершує колгосп і оранку ПО ДВІ НОРМИ весь колгосп. 3акінчує зби­ відомо, Радянський Союз 'кіль- атомної зброї, про пр~пинен: зябу. Одноча~но s тракторами Трактористи І. Сидоренко та рання врожаю бригада І вана. ка разів вимагав заборони атом- ~я виробництва атомнО], зБРОІ в полі працює живе ТЯГJlО. І. Фесюк, працюючи трактором Давиденка. Відібрану картоплю ної зброї, але він кожного ра- 1 про використання вже ви- Серед орачів ведуть перед І. зу діставав відмову від держав роблених атомних бомб ВИК-, Марченко і Т. Кравченко які ХТ3 в колгоспі ім. Леніна,трак­ відпраВЛЯЄJlО державі, посадко­

Атлантичного блоку. Це зна- лючно для цивіЛЬНlf:Х цілеЙ.- виконують норми на 125~130 чить, що в разі

нападу

США виконувалось

з

УСІЄЮ точНІС- процентів.

тю і добросовісністю. Радянсь-І

на нашу країну праВЛЯ'lі кола кий Єоюз (',ТОїть саме за таСША застосовуватимуть атомну кий міжнародний контроль.

бомбу. Саме ця обставина і при-

Й. Литвиненко,

голова КОJlГОСПУ ім. Кірова.

с. Погреби.

кагатуємо.

П. Рябов,

Колгосп ім. Леніна, с. Плоске.

с. Жсрдова.

мусила Радянський 60ЮЗ мати ворять про «контроль», але їх Повністю

Й

се"ретар парторганізації.

А. Роговець.

Американські діячі теж го-

атомну зброю, щоб у все- «контроль» виходить не з при­ озброєнні зустріти агресорів. пинення виробництва атомної

торним картоплекопачем зби­ ву ПРОСУШУЄІІО рають по 6-7 гектарів картоплі при нормі 3,5 гектара.

зібрати і зберегти весь урожай кукурудзи

ра­ наприклад, кукурудза на всіх Для насінневих діЛJIНОR відби3вичайно, агресори хочуть, зброї, а з продовження такого йону вирощують кукурудзу на 1оо гектарах дозріла, а до зби- рати качани від найбільш продук щоб Радянський Союз був без- виробництва, притому в кіль­ досить значних площах-біль­ рання ще не приступили. Так тивних скоростиглих рослин ти­ збройний в разі їх нападу на костях, що відповідають кіль­ ше, ніж на 1ооо гектарів. 3рос­ і в сеішполкіВСЬКО1іУ колгоспі пових даного сорту, не пошкод­ нього. Але РаJIЯНСЬКИЙ Союз кості сировини, яка Є в розпо­ тає 11: врожайність. ім. Леніна, троєщанському ім. жених шкідниками і хврробами,

s

цим не ЗГОІНИЙ і думає, що рядженні тих або інших країн.

агресора треба нустріти у все- Отже,

озброєнні.

американський

«конт­

роль» виходить не з заборони

Отже, якщо США не думають атомної sброї, а з її

напасти на Радянський Союз, дії і узаконення.

легаліза­

Тим

саllИМ

тривогу діячів США треба вва- узаконюється право паліїв вїй­

жати беsпредметною і фальши- ни вою, бо Радянський

помишляє про те,

Союз

винищувати

s

допомогою

не атомної зброї десятки

і

С6тні

Третій рік, ЯК колгоспи

У бригаді

О.

Сидоренка

з

Во~ошилова,sазимськоиу«Шлях просушити так щоб вони ма-

великодимерського колгоспу ім. ІЛЛІча». Дехто по цих колгос.'. r, Леніна на кожному з 19 гек­ пах схильний до того, щоб ку_ли ВОЛО~ІСТ? не БІЛьше 1~ -:-16 тарів уродило по 53 центнери, курудзу не косити, а обламати процеНТІВ, 1 всю зиму sбеРlга­ а в ланці Г. Гришко, пієї ж тільки качани і стебла sали- ти в сухих, утеплених примі­ артілі,-по 75. Такий і більший шити в полі. Таке порушення щеннях з достатньою вентиля­ урожай кукурудзи ВИРОСТИJlИ допустили торік у світильнівсь- цією. Качани sв'sзують і під­ понаД 30 .цанок колгоспів. кому колгоспі ім. Маленкова та вішують на жердинах, або роз­

У колгоспах ім. Хрущова с. руднянськоку іІІ.

щоб коли- тисяч мирного населення. Не­ Требухова,

КагаНОВllча. кладають на полицях. В тако­

«Більшовик» села Так робити суворо заборонено. му приміщенні температура Рожаів збирають кукурудзу. небудь напасти на США або вd.жко зрозуміти, що це не конт­ Не гаючи часу, треба поча- весь час повинна бути не ниж­ на яку-небудь іншу країну. роль, а знущання над контро- Ланки змагаються за те, щоб ти sбір врожаю .. кукурудзи в че НУJIЯ. 3а зиму необхідно за 5 - 6 днів зібрати і пере­ Діячі США невдоволені тим, лем, обман миролюбних споді­ усіх колгоспах. Ії слід скошу- насіння не менше як двічі пе­

що секреТОIІ атомної зброї во- вань

народів.

3розуміло,

що

лодіють не тільки США, але й такий «контроль» не може за­

везти

вирощений

урожай

на

вати жатками,

сінокосарками, ревіряти на схожість і вологість.

токи, обламати ка.чани. Стебла жати серпами. 3разу ж стебла тут будуть силосувати

інші країни і, насамперед, Ра- довольнити миролюбні народи, реробляти на січку.

та

пе­

дянський Союз. Вони б хотіли, які вимагають заборони

звоsити на токи і там обламаВся рядова кукурудза повин­ ти качани. Бадилля порізати і на зберігатися в зимовий час

атом­ Проте в ряді колгоспів не засилосувати, або ж подрібни- в кукурумосушарках. Тут же щоб США були монополістами ної зброї і припинення її ВИ­ поспішають. У гоголівському ти і в сухому стані sберегти її перевіряють, просушують. ПО виробництву атомної боu.би, І робництва. колгоспі «Червона Україна», на зиму для годівлі худоби. Г. Василенко. щоб США мали необмежену мож("Правда" вІд 6.Х.)

ЗВЕДЕННЯ

На честь великого свята У телеграмі на ім' я Ради во, 1 жовтня В;. р., ВИІіОнали Міністрів У країнськоІ РСР і встановлений на 1951 рік план Центрального Комітету КП(б) sаготівель овочів на 123 проц., У країни керівники Олександ­ сіна -108,4 проц., хмелюрійського району, Ровенськоі 108,5 проц.,вовнв-138,3проц., області, повідомили, що колгос­ молока-107,3 пи й колгоспники, готуючи гід­

ІІУ sустріч

34

роковинам Вели-

проц.,

яєць-

103,2 tпроц., шкір дрібних108 проц., свиних -1 05 проц.

районного віддІлу сільського господарства про хІд оранки зябу та копання картоплІ по колгоспах району станом на

на зяб

Викопано картоплі

Зазим'Я. "Шлях Ілліча"

97

53 62

Погреби, Ім. Юрова

94 88 74 73

ГоголІв,

69

ііІ

Назва села

[

колгоспу

Жердова. Ім. Леlllн<Требухів, Ім. Хрущова Плоске, ім. Леніна

• Черв.

УкраІна"

РусанІв. ім. СтаЛіна

хої Жовтневої соціалістичної ЗаворичІ. ім. Кірова сільськогосподарських КняжичІ, Ім. Шорса революції і виконуючи зобо­ 3дача Бобрик, Ім. Стадіна в'язання, взяті в листі товари­ продуктів понад встановлений

шеві Й. В. Сталіну, достроко·

план ТрИВа6.

t!иорано

Рожни, • БІльшовик· В.-Димерка, Ім. Леніна

66 62 60 1i8 50 БО

5

жовтня

1951

Назва села

року (в процентах)

[

коnгоспу

ііа

Калита. ім. Сталіна Красилівка. ім. Жданова Богданівка, ім. Андреєва СвlТИJ!ьне, ім. Маленкова Літки, Ім. КалІнІна ПухlвкlІ\ ім. ВатутІна СеМИПОЛКh, ім. Леніна Кулаженці, "ЗОРЯ"

69

Мокрець, ім. Будьонного

78

Рудия. ім. Кагановича ГоголІв, ім. Молотова

72 83 70 1i6

84

62

Троєщина, ім, ВОРОШИЛОВІ

Виорано

Викопано

ІІа аяб

каРТОПІІі

47 46 42 40 36 34 31 28 25 22 21 18

53 62 62

85 50 61 41 61 44 35 51 Q5


СТА

ПАРТІЙНЕ

ЖИТТЯ

Х

CboroAHЇ

!

В

О

В

Е

Ц

ІІа бря:гаді

чя В. І. ЛенlП~ та И. В. С~ал~на, Петро Петрович Батенін цим що .було I~a чшьному МІСЦІ в видом художнього мистецтва

них ви~тупають. ~ оглядом Н~Й-І слухал~ ~міСТОВlшf1 огля~ xo~y

важливІШИХ ПОДІЙ

в

KpaIНl й кампаНlї по збиранню ШДПИСШ

паВlЛЬ~ОНl .заворицького

закордонои найбільш підготов-І під 3верненням Всесвітньої Ра­

лені агітатори з партійного ак-І ди Миру; виступ голови

дами. Після Гнатенко І. боту кожної ні картоплі.

кол­

цього бригадир т. проаналізував ро· ланки на збиран­ Почали висловлю­

деН0 3

випробувана форма агітаційно- ворили

масової роботи

всюди

про

-Наша

ланка

хоче, як і

тійна організація в колгоспі ім. весь радянський народ, -зал­

Ворошилова с. Троєщини рідко вила ГаЛИllаДроботун,-стати на коли організовувала бригадні вахту миру. Ми .знає.мо, що збори колгоспників. Іноді, прав- високий урожай ВСІХ СІЛЬСЬКО­ да, такі збори скликалися, але господарських

культур,

повне

злакових

куль-

СlННЯ чумизи, oCTa~Нl детаЛІз зерен гречки та шших куль-

тур.

.

ТИСЯЧІ людей проходили, по-

ІІУ коні. Кольчуга на богатирі

БІЛЬГЕЛЬj\'\ ШК

пла­

міді, контури

коня і самого богатиря -з шма­ та інших мате-

точків соломи

ріалів.

3

.

но відбитих У цьому своєрідно- поста!ЯІІИ Богдана Хмельниць­

му зразку народної творчості. ~~гo І Та.раса Григоровича ~eBЦе-твір художника _ самонкв.. Вражає СВ~ЄЮ СХОЖІСТЮ учки Петра Петровича Батені- обраs О. С. ПУШКІНа, виготовна _ завідувача господарством лени.Й на великому кленовому

Президент Німецької демократич, ної Респубшки, Голова Єдиної Соціалістичнvї партії Німеччини.

...

ПО РАИОНУ

червоної

довгу вдивлялися в любимі ри- . веJlИКОЮТОЧ~ПС!Ю виконасп геніїв людства, так майстер- НІ ~ таких ммеРlаАlВ картини s

ледаріВ,

ціlКОМ суворо їх попереджали.

себе виправдала, первинна пар-

зерен

з~гальний фон І обли:чя-з ~i- тівок

з обуренням ~o­ окреиих

кіlька років.

s виготовлених нии кар­

тур:рамка Й кон~ури -3 ячменю, виготовлена з маленьких

тим більше зростала активність.

Не дивлячись на те, що ця Колгоспниці

Одну

.3да,~я здавалося-неред нами тин автор назвав сМощь РУСИ/І. ТВІр майстра, І!апиrаний фар· Картина являє собою богатиря баии. НаспраВДІ ж все викла- з щитом та списом, на булано­

роботи всієї бригади, про чер· ватись колгоспниці. Чим далі, гові завдання.

КОl- займаєТЬСJl вже

госпу ІМ. КІрова.

тиву, лектори З місцевих лек- госпу комуністат. Сидоренка І. торіїв. Після політінформації про стан змагання між БРИГd­ бригадири доповідають колгоспникам вро хід соціалістичного змагання між ланками, окреиими колгоспниками, наслідки

відвідувачів І портрет lІаПIlсаний фарбами, а

на районНІЙ .СІльськогосподар- приглядаєшся-він уміло вико­ сьКІЙ вистаВЦІ привертало по- наний з шматочків соломи на ЛОТНІ) , на H~OMY -;:;рідні облич- листі фанери.

колгоспники за­

N!! 3

roxr •

Творчість митця-саМ6УЧКИ 3агальну y~гy

По багатьох колгоспах бригад- біт, забезпечити більш ВИСОКИЙ ні збори колгоспників прова- урожай у наступному році. дяться систематично, як правпНа ОДНПХ таких зборах в тиждень.

1951

ЛИСТИ до РЕДАКЦІЇ

роковини 3

Apyri

жойtпя:

'7

дня проrоnоwення НімецькоТ ДемократичноТ Республіки

Бригадні збори колгоспників ло, один раз на

Ь

зональної станції, що в с. 3а- ЛИСТІ.

ВОРИЧІ' Майстер-самоучка з sахопНА 750 ТОМІВ художньоУ полl. не давали бажаних наслідків. строкове виконання своїх обо- тичноУ та IншоУ літератури ~оповТут же, в павільйоні, поряд, JIенням працює над новими без належної підготовки і тому збереження цього врожаю й до­

. Саме життя показало керівникам партійноІ організацЩ се· кретар т. 6реденко Т.) і колгоспу (голова правління т. Си-

І

В'я~Ків перед рідною державою ннвся 8а останнІ два місяці книж- був портрет С. М. Кірова. І творами з КОJlГОСПНОГО життя: є ГІДний вклад у спра~у миру. ковиА фонд раАонноТ Clібліотеки. знову Ж таке враження що Агроном П Жиrаnо ' •• 3а дору.ченняи наШ~І lанки Всього на придClання книг витрав цьому році 15 тнсяч кар­ заявляю. беремо зак~шлену .за чено ПРИЄМНО БА ЧИТИ бованців.

доренко І.), дО чого призводить н~ми ПЛОщу карт{)ПЛl ~a cOЦla-

послаблення роботи з людьии. ЛІстичне збереження І запев-

,~ Н. МУЗИКА.

.я: працюю в Києві на заводі, а.1Іе часто буваю в своєму 3анедбання агітаціІіно-масової няємо, що ДО 9 жовтня вона * • оботи по бригадах призвело до буде вся, без будь-яких втрат, 30 ТИСЯЧ дворічних яблунь І рідному селі Русанові. Приємвибрана груш високоврожаАних сортІв ви· но бачити, яких прекрасних серйозного занепаду трудовоі' . , рощено в плодорозсаднику колгосдисципліни. По темпах збиранТаке ж ~уло слово І зобов я- пу ім. Хрущова, с. ТребухІв. Сад­ наслідків домігся тут колгосп ня та поставках картоплі дер- ~ання. НасТІ Пилипенко та бага- жанц! будуть відпущгнl для ре­ ім. Сталіна за рік після укруп·

Р

механізує ТРУДОllісткі роботи на ПОlі й на фермах. 3росла вартість трудодня, багато кол­ госпників одержують додаткову ОПlату за сумлінну працю в ріJlьництві й тваринництві.

зяблевій оранці, підго- тьох шших колгоспниць. Вже монту А посадки нових садІв у нення. 3на.чно зміцніла трудо-

жаві,

Досягнення колгоспу-серйоз­

товці гроиадського тваринниц- другого дня MO~Ha бу~о наоч- ~:,ЛГ:~~~Х_д~:~С;;н:::::оПі~ЬС;~:: - ЧІТКИЙ порядок. КОІГОСП до-."

._ ргаНl:за

ва ~ИСЦИПЛlНа, куди не глянеш на заСJlуга партійної о

тва до зимівлі колгосп ОПИНИВСЯ но бачити перШІ насЛl~КИ про- щівського раАонів. серед найвідсталіших у районі. ведених бригадних зборіВ. МайК. ТВЕРДОМЕД.

. .

.

же

вдвоє

посилились

ПаРТІЙШ ~бори, що В1~БУЛllСЯ збирання картоплі.

тут днями, пройшли

шд

теllПИ

зна-

*

*

., . . . . . І НА З52 ПРОЦЕНТИ ВИI.онала ком ГОСТРОІ критики всіх цих ПаРТІЙНІЙ оргаНlза~ll. СЛІД план третього кварталу по вкла. . . . ПОСИЛИТИ Вl?l l1ЯДИ аГІтаЦІЙНО- дах раАОЩ8дкаса. ТІльки 88 оснеД?ЛІКlВ, в т?му ЧИСJ~] tt B.aГl- масової, KYJIbТYPHO _ освітньо} Т8ннІ три мІсяці сума вкладів

.

строково виконує свої обов'яз, цп Й праВllНШI на ЧОJП з ко-

ки .перед держав?ю, сп~руджує \ муністом т. Хазаном М. HOIH господарсьКІ ПРИМІщення,

Робітник

Ю. Писаний.

ЗАХО ІКІ ПРОТИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ r:РУЦЕnЬОЗУ

АІІ D ЯКЩО в стаді ВИЯВlена хоч ко. Так само по~инно бути віта.ЦІf1но·маСОВІЙ робоТІ. ВИРІше- роботи і колгосп ім Ворошило- 8бlл~шилась на 123 тисячі карClо- би одна тварина, хвора на бру- докре.lено і місце для водопою. но бу.ло бдругого дня провести ва шв~дко подолає 'відставання ванц в. З. ПЕТРОВА. цельоз, СІlД .переВІРИТИ . Н ао фе рмах та ізоляторах CJIiA б все по-

по ~CIX

рига~ах з ори КОЛГОСП- на окремих ділянках артільно-

~ИКlВ, РОЗПО~IСТИ. людям ~po го виробництва.

ТІ заходи, ЯКІ наМІтила паРТІЙ-

*

голів'я худоби, добре очистити чітко

викопувати

вcтaHoВleHi

40 КlЛОГРАМ*IВ K~KOHIB тутового іпродезинфікувати тваринниць- праВИJI3r догляду за бруцельоз-

на організація, уважно вислу-

В. КРИВIWnИК, шовкопряда 3 17 грамІв грени ви- кі приміщення подвір'Я й змі- HO~ худобо~. Це дасть можзав. відділом партійних, ростнв і 8дав на пункт "Головшовк" , lИВlСТЬ ПОВНІСТЮ уберегти лю-

й краще виконати весь комп.

мольських

хати їх пропо~иції, як швидше лекс невідкладних осінніх

профспіЛКОВIІJ{ і КОМСО- гурток ІОнатІв мокрецькоУ семи рlч- нити. пасовисько ДІЯ

ро-

худоби. дей і тваринництво від цієї ін-

ноУ школи. З8 кокони юнати одер- ХВОРІ тварини не м ожн а о~гаиізаціи жали 1000 карClОВ8нцlв премlі. u

райкому КП(б}У.

А. ДОВГОПОЛ.

до- фе кційно! хвороби.

пускати на заГ(LЛьне пасовись-

Лікар є. Еnькун.

~--*'ltIJI

вищувться. Боротьба за якість

ЯК зберегти насінневу та продовольчу ,картоплю Суха й жарка погода МИНУ- не впще 1,5 м У постійних лого lіта з рідкими, але ряс- сховищах і 1 м У буртах і ними дощами викликала затрим-

ку до~рівання та нерівномірний ріст картоплі з утворенням пов-

траншеях.

Необхідно

приділити

увагу

иожливо швидкому охолоджен­

торних наростів на клубнях. ню картоплі до 5 градусів, а Різні частини одноrо й того ж потім до зимової норми в 1- 3 клубня при цьоиу виявляють- градуси теПlа. Для охолоджен­ ся різних степенів зрілості: од- ня ка,ртопді треба використати ні 3 міцною, а другі :3 молодою, холодні ночі й дні. При зимо­ легко

пошкоджуваною

шкур-

вих холодах температура в СХО­

кою f1 м'якушем. Першою умовою доброго зберігання такої картоплі є правильна підготовка її до схорони. Копання кар· топлі слід проводити після початку відмирання ботви, при

вищах підтримується бли~ькою до 2 градусів тепла. Після того як картопля про­ холодить ся й настануть сильні холоди, необхідно верх картоп­ лі в засіках покрити солом'я­

обов'язковій

умові

закінчити ними матаип, солоиою,

збирання до ПРИlІорозків.

ста ри­

ии мішками та іншими катері-

Цей засіб можна використа­ картоплі в цей період зводить­ ти й для охолодження буртів. Для·тривалого зберігання кар­ ся головним чином до усунен­ ня лишок тепла в сховищах. топлі можна користуватись тран­ Найбільш просто охолоджен­ шеями з промороженим грун­ ня картоплі досягається в тран­ том. Траншеї викопуються s підвищеному шеях з додатковии укриттям осені на сухому наприкінці зими. Траншеї ГІИ­ місці, найкраще в дегких грун­ би ною та шириною в 1 метр тах, і на протязі зими зали­ завантажуються картоплею й шаються порожніми, так що укриваються ~ осені, як завж­ дно й стінки їх добре щюмер· ди. Слідкування та догляд за зають. Розміри траншей: гли­ ними восенп і взимку також бина-1 метр, ширина зверху звичаЙні. Тем:пературу картоп­ -1 метр і знизу - 0,5 -- 0,7 лі з наближенням кінця зими метра, довжина-довільна, аlе бажано ЗНllЗИТИ до 1-1,5 гра­ з таким розрахунком, щоб кож­ дусів тепла. ну траншею можна було за­ 3 закінченням сильних мо­ вантажити) покрити в один розів траншею покривають ша· день. ром снігу товщиною в 20-50 3авантаження траншей про­ сантиметрів. По снігу наносить­ водиться на початку весни, при сятеплоізоляційна покрівля. температурі снігу й повітря

,1яді склепіння, трохи підвище­ ного над рівнем землі, й пок­

ривають крафт--паперои,ИУJЬЧ

-

паперо. , солом'яними

мата­

ми, щоб тa.lIa вода стікаlа вбік.

Траншеї покривають снігом тов­ щиною в

50-80

см.

Снігов3о'

покріВlЯ повинна заходити на

80-1 ОО

см за кра!

траншеї.

При накладці сніг утоптується.

По снігу дається теплоіЗОIЯЦій­ на покришка з

тирси,

торфу,

соломи і тому подібних матеріа­ лів, .як зазначено вище. Д. Жуковський, кандндат с.-Г. наук.

Редактор

с. поrРЕБlнськиА.

Тільки що копану картоплю алами, щоб клубні залишилися Для цієї мети можна викорис­ біля нуля. На час завантажен­

необхідно залишити

на

тати тирсу шаром у

землі сухими.

на 1-2 години в сонячні дні

та на 3-4 години в прохолодні лю взпмку без п~тр~бп. OДH~.~ П хмарні дні для обсушування у випадку ,

т

П

саМОЗІгршання

11,

викликаного розвитком гнилля,

T~ загаРТО~J вання.. ри затяж- картоплю треба перебрати.

НІЙ

ВОЛОГlЙ. ПОГОДІ. картоплю

15 - 30

ня траншею очищають від сні­

Не можна турбувати картоп- см, торф (30 -40 СМ.), солому, гу, залишаючи на дні снігову

3берегти картоплю без сер­

СОЛОМ'яний тнШ шаром: від

50 подушку в 5-7 см. На дні та см до 1 метра. В безсніжні з боків траншеІ ПРОКJIадають SИМІІ теплоізоляційний шар солом'яні мати в один шар, накладається прямо

по замерз­

обсушуют:, . IIlД наВlсами. й в йознu втрат восени і взимку лій земляній покришці тран­ добре ПРОВlтрюваних ПРИМlЩен- не ЯВЛИЄ особливих утруднень. шеї. Однак запас холоду при нях. Справа зберігання значно ус- цьому буде менший і строк ефективного зберігання відпо­ лі в цьому році повинна бути коли зовнішня температура під- відно кuротшиЙ.

.висота завантаження картоп-І клаl1НЮЄТЬСЯ весною та влітку,

Доводнться .1:0 Відому громадян с. Зазим'я, що з 5 по 20 жовтня 1951 року проводиться ревІзія за період роботи прнймальником мо­ лока Прнходька А. І. Скарги на неопрнбуткування молока, масла та

сала,

зданнх

кувалась до снігу та Mep~10Ї землі. Верх картоплі при за­ вантаженні НаІtlадають у виг-

ченого строку претензії тися не будуть.

прийма­

АДМІНІСТРАЦІЯ.

Адреса Р,едакції; м. Броварн, Київської області, вул. Кірова

БИ

07852

в

або тонкий шар СОІ0IlИ, або рахунок держпоставок.приЙмають­ рогожі й очеретяні мати в два ся до 20 жовтня коиторою "Рай­ шари, щоб картопля не дотор- молоко·, М. Броварн. Після зазна­

6роварська районна друкарня Київського обласного упрuлlння в справах поліграфіІ та видаВНИЦТВІ

3аlf.

1046- 2ЗБО

80 номер 1951 рік  

80 номер 1951 рік

80 номер 1951 рік  

80 номер 1951 рік

Advertisement