Page 1

Внходнть

Газета

17 квітнн 1937 року

Броварських міської та

районної рад, районної державної адміністрації

з

NQ 7

СередС8,.

(9923)

ПРОfРАМА УСПІWНО ВИКОНУЕТЬСІ

роможний

господарський комплекс, який має забезпечити подальший соціальний і гу­

манітарний розвиток суспільства та наблизи­ ти рівень життя населення до європейських стандартів. У соціальній сфері особлива увага приділя­ лася зайнятості населення та розширенню ринку праці, соціальному захисту населення, розвитку житлового будівництва та житлово­ комунального господарства. Гуманітарна сфера

.відрізняється

значним підвищенням якості кваліфікованої і спеціалізованої медичної до­ помоги. З підвищенням кваліфікації лікарів первинної ланки по програмі запровадження сімейної медицини всі сільські медичні амбу­ латорії набули статусу а~tбулаторій загальної практики - сімейної медицини. На будів­ ництві поліклініки освоєно 25,8 млн.грн., у тому числі залучено позабюджетних коштів 3,8 млн. грн. Поліклініка розрахована на відвідувань з ЗО ліжками денного ста­ ціонару. ,иика увага приділялася галузі освіти, )имки сім'ї, дітей та молоді, молодіжній

1000

політиці, культурі, фізичній культурі і спорту, духовному розвитку. Керівництво районної державної адміністрації та районної ради спільно з територіальними громадами району продовжують роботу по відновленню мораль­ них цінностей нашого народу, які останнім часом були втрачені. В 2007 році продовжувала зберігатися тсн-

січ ... я

2008

ре>к:.у

Про Ііюджет Ііроваuсьноrо районv

\() 0[p00Ш[f)(3llilli~I!J [рШ!!і~@[р~Ш~~Ш~®[рШ[!J~Lf

24 січня відбулося чергове засідання колегії районної державної адміністрації під голову­ вання.JІt першого заступника голови райдер­ жадміністрації 0.1. Дармограя. Серед запро­ шених були депутати районної ради, голови селищних, сільських рад, керівники управлінь, служб, директори шкіл. Про підсумки виконан­ ня ПрогрQ./Іtи соціально-економічного, культур­ ного та духовного розвитку району в 2007 році доповіла начальник управління економіки рай­ держадміністрації М.А. Чернова. На виконання рішення сесії районної ради п'ятого скликання "Про Програму соціально­ економічно, культурного і духовного розвит­ ку Броварського району за 2007 і на період до 20 10 року", з мстою вирішення соціальних, культурних та духовних проблем жителів району, райдержадміністрацією проведено ряд організаційних заходів, спрямованих на покращення ситуацїі в усіх сферах суспільно­ го життя району та проведення фінансового оздоровлення в цих галузях. Проведена робо­ та дозволила забезпечити подальше нарощу­ вання обсягів виробництва, збільшення над­ ходжень ДО бюджетів усіх рівнів. УспіШНО ,.,. рІшуються завдання, пов'язані з трансфор­ мацією економіки району у конкурентносп­

ЗО

на

2008 рік

У проекті районного бюджету на 2008 рік обсяг загального фон­ денція активного розвитку підприємництва в . : ду становить 135886,9 тис. грн., що на 21,0 відсотка, або 23545,89 районі, створюються сприятливі умови для тис. грн. більше порівняно з показником 2007 року. розвитку бізнесу, постійно удосконалюються дозвільні та реєстраційні процедури, розви­ вається інфраструктура підтримки підпри­

ємництва. Позитивні тенденції розвитку еко­ номіки району останніх років сприяли роз­ витку

споживчого

ринку,

спрямованого

на

поліпшення життєвих умов населення та за­ безпечення їх якісними товарами. За статистичними даними район займає перше місце в Київській області за обсягом залучених прямих іноземних інвестицій. В економіку району залучено 361,1 млн. дол.

США. Внутрішні інвестиції становлять

(2004-2006 роки). При розрахунку індексу відносної по­ даткоспроможності застосовувався метод екстраполяції, тобто коли спостерігається ріст податкової бази регіону і відповідно зростає індекс відносної податкоспро­ можності, то на плановий 2008 рік для та­ ких ~Іісцевих бюджетів прогнозується ви­ щий індекс податкоспроможності.

640

млн. грн.

Основні обсяги іноземних інвестицій над­ ходять у район із Нідерландів, Німеччини, США, Австрії, Еквадору, Віргінських ост­ ровів, Кіпру. Найбільшим діючим підпри­ ємством з іноземними інвестиціями є "Кока­ Кола Беверіджиз Україна" (Нідерланди). Броварський район має розвинутий про­ мисловий комплекс, який забезпечує суттєві надходження до бюджету, є значним вироб­ ником продуктів харчування, товарів легкої промисловості, комбікормів та префіксів. Діє сім потужних підприємств, обсяг промисло­ вого виробництва в порівняльних цінах склав 1319,6 млн.грн., що на 44,8 відсотка більше, ніж у 2006 році. Випуск товарів народного споживання зріс на 145 відсотків і становить 1253,3 млн. грн. Відчутні зміни на краще маємо в розвитку агропромислового

комплексу,

на

Одночасно, при зниженні податкоспро­ можності регіону, значення вказаного індексу зменшується. У проекті районного бюджету на 2008 рік обсяг дотації сільським, селищним бюджетам становить 18370,4 тис. грн., що на 79,1 відсотка, або на 81 \ 3,8 тис. грн. більше, ніж у минулому році. Із загальної кількості 26 сільських, се­ лищних бюджетів 21 -дотаційні. Прогнозований обсяг доходів сільсь­ ких, селищних рад, що враховуються при

транспорту,

електрозв'язку та будівництві доріг. Зростає економічний потенціал району. М.А. Чернова підкреслила, що значна час­ тина досягнень в соціальній сфері райдер­ жадміністрації стала можливою завдяки ді­ яльності благодійного Фонду "Відродження". За 2007 рік надходження склали 16558,6 тис. грн. Підтримка фонду сягнула практично всіх галузей економіки та кожної сільської, се­ лищної ради. З доповіддю "Про хід проведення зимовастійлового утримання худоби та підсумки ро­ боти господарств району з питань відтворен­ ня та збереження поголів'я" виступив на колегії заступник голови райдержадмініст­ рації, начальник управління агропромисло­ вого розвитку І.В. Луценко. Питання, розглянуті на засіданні колегії райдержадміністрації, активно обговорюва­ лися. З кожного з них голова райдер­ жадміністрації М.Ф. Діденко видав відповідні розпорядження, які підтримали всі члени ко­ легії. Ганна ПРОСЯНОВА.

ного бюджету, які враховуються при виз­ наченні міжбюджетних трансфертів на освіту, становить 3366І,4 тис. грн., що на 7247,5 тис. грн. (27,4 відсотка) більше, ніж у 2007 році. Крім того, передбачено видатки в сумі 780,8 тис. грн. на виконання ст. 57 Закону України " Про освіту", за рахунок суб­ венції з Державного бюджету. Заробітна плата працівникам освіти передбачена в повному обсязі. Видатки

Розрахунок обсягу доходів сільських, селищних бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних транс­ фертів, здійснювався із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці на основі даних про фактичні надходжен­ ня доходів за три роки базового періоду

' · , 1

розрахунку міжбюджетних трансфертів, становить 1662І,2 тис. грн., що на 15 відсотків більше проти відповідного по­ казника 2007 року. Розрахунковий обсяг видатків район­ ного бюджету на 2008 рік, які враховують­ ся при визначенні міжбюджетних транс­ фертів, становить 8І 130,5 тис. грн., що на 16075,2 тис. грн. більше за фактичні ви­ датки за 2007 рік. В основному такий ріст обумовлений значним збільшенням обсягу видатків на заробітну плату - розрахунковий фонд оплати праці з нарахуваннями порівняно з 2007 роком зростає на ЗО відсотків. Для поступового підвищення розміру мінімальної заробітної плати (з І січня - до SIS грн., з квітня- до 525 грн., з І жовтня -до 545 грн., та з грудня- 605 грн.) Крім того, передбачено кошти на опла­ ту праці працівників бюджетних установ за тарифними коефіцієнтами 11 етапу оп­ лати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів, та на впро­ вадження з О 1.11. 2008 року ІІІ етапу о пл а­ ти праці на основі Єдиної сітки. Прогнозований обсяг видатків район-

.

оплату

послуг

енергопостачання

пе­

редбачено Іn о тарифах, затвсрджених ста­ ном на 1.01.2008 року з урахування\! зрос­ тання ціни на газ на 20 відсотків. На харчування дітей передбачено 1755 тис.грн., (з розрахунку 5 грн. на одну ди­ тину), що на 53,2 відсотка більше, ніж в минулому році. Також передбачено кошти на капі­ тальні видатки в су,Іі І ,О млн. грн. Обсяг видатків на охорону здоров'я на 2008 рік становить 43202,6 тис. грн., що на 9399,3 тис. грн., або 27,5 відсотка біль­ ше фактичного показника 2007 року. Видатки на виплату заробітної плати та енергоносіїв псрсдба•Існо в повно\ІУ об­ сязі. На харчування хворих у лікарні перед­ бачено кошти в сумі 2512,6 тис. грн., шо на 78,7 відсотка більше минулорічних по­ казників. Видатки на мсдика\ІСНТІІ персдбачсні в сумі 5590,8 тис. грн . Також передбачено кошти на відшко­ дування витрат по оплаті за видані рецеп­ ти на безкоштовне отримання ліків на су­ ~ІУ 900,0 тис. грн. Розрахунковий обсяг видатків. які вра­ ховуються при визна'Існні \Ііжбюджстних тран<;фертів, на культуру становить 3218,3 тис. грн., що на 801,0 тис. грн ,або на 33, І відсотка більше фактичних видатків за 2007 рік. Обсяг видатків з фізичної культури і спорту обрахований із збільшенням про­ ти показників 2007 року на 158,8 шс. грн.(21 ,9 відсотка) і складає 883, І тис. грн. По бюджету розвитку передбачено ви­ датки на будівництво поліклініки в су\Іі 4,0 млн. грн. та 324,0 тис. грн. - відділу освіти на будівництво туалетів в школах району.

Тетяна РУДЕВИЧ, на•Іальник райфінупрішління.

В ••аrом1н noa1i

Віктор Антоненко.

Урочисті збори з нагоди 15-річчя з дня заснування контрольно-ревізійного відділу в м. Бровари і Броварському районі за учас­ тю мера міста Віктора Антоненка та його заступників, заступника голови райдер-

Юрій Кушніренко.

Святковий торт

жадміністрації Наталії Откидач, голови районної ради Юрія Кушніренка, началь­ ників служб і управлінь міста і району, се­ лищних і сільських голів, представників місцевих установ і організацій відбулися 25

-

для іменинників.

Ф.С. Цимбаленка вітає заступник голови РДА Н.А. Откидач.

січня у Броварській дитячій школі мис­ тецтв. Великий святко!Зий концерт підготу­ вали юні талановиті виконавці Броварів. Начальник відділу культури Броварської міської ради Наталія Багмут запрошує на

сцену

в.о.

начальника

контрольно­

ревізійного відділу в м.Бровари і Броварсь­ кому районі Ольгу Петренко, і свято розпо­ чинається

...

Фоторепортаж Валентини КОВАJІІВСЬКОl.


між

nостаяльцями

жителями

та

села

були приязні відно-

"

І' сини. Один з них,

звали його Гриць, родом із Козельця, навіть хотів одру­ житись на літківсь­ кій дівчині . Озброєння в nет­ люрівців було легке: гвинтівки та один­ два кулемети. Загін більшовиків із Се­ миnолок через ліс nочав іти на Літки, де і відбувся бій. Кулемет стояв на горбі за містком, де зараз садиба Вален­ тини Федорівни Лепехи . Вдень атаку більшовиків було відбито, але вночі більшовицький загін з боєм зайняв село. Чотирьох nолонених було nорубано шабля­ ми. Що й дало nотім nраво оче­ видцю цих nодій Стеnану Потаnо­ ви•Іу Оберемеику (Северин) наnисати на хресті, який він вста­ новив на Великдень 1929 року "Здесь nоховані українські козаки, nо-звірячому закатовані більшо­ виками" . Жителі села сnочатку звезли загиблих до церкви, а nотім викоnали велику братську могилу і nоховали. Прокіn Андрійович заповідав мені, своїм дітям, як тільки буде можливість, відновити могилу. На nочатку травня 1996 року, в субо­ ту, на зборах товариства "Прос­ віта", де були присутні Олександр Дмитрови•! Музиченко, Віктор Стеnанович Музиченко, Олек­ сандр Васильович Омельчук, Ми-

'

.... Нк багато таємииць і трагедій таїть україиська зе.'Іf.ІІя! Багато хто иавітt, зі старших мешкаиців Броварщини і ue підозрював, що тут, в Літках, є ,~tогила захисників Вітчизии, котрі иамагались стри­ мати швидкий наступ більшовиків під керівиицтвом Муравйова, адже довгий час це замовчувалось. Навіть могилу було зруйновано більшовиками, щоб від цієї події не залишилось і сліду. Та все ж є справжні сини народу України, котрі не лише иесуть в собі правду про ті події, а й розповідають, відновлюючи справедливість. З од­ и им із таких патріотів я і зустрілась напередодні роковин Літківської трагедії. Василь Сте­ панович ШУСТЬ був одни.м із тих ініціаторів-добровольців, котрі відновлювали могилу та встанов­ лювали історичну правду.

- Про nодії 1918 р., Літківське nовстання 1920 року і могилу я nо­ чув від свого тестя Прокоnа Андрійови•ш Терещенка, 1902 ро­ ку народження, уродженця Бере­ зані. Він вчителював у Літках в 1925-1930 роках та в 1935-1962 ро­ ках минулого століття (з 1930 по 1935 - навчався в Київському інституті соціального виховання, пізніше nедінституті ім. Горького на біохімічному факультеті) . Про­ кіn Андрійович був nатріотом Ук­ раїни, дуже доброю, чуйною, тала­ новитою людиною. Протягом багатьох років керував художньою самодіяльністю в Літках. Ось шо він мені розnовів про ті nодії, які чув від літківців. У січні 1918 року в селі Літки стояв загін nетлюрівців. Вони бу­ ли розквартировані по хатах жи­ телів села . Жили по 2-4 чоловіки,

На

кола Васильович Власенко, Ніна Яківна Ткаленко, Володимир Ми­ колайович Чеnур, Віктор Проко­ nович Терещенко, Микола Івано­ ви•r Садовий та я, Василь Стеnа­ нович Шусть, дочкою Прокоnа Андрійовича Лідією Прокоnівною Шусть було nорушено nитання відновлення могили . Організа­ ційні nитання вирішувати доручи­ ли мені. Того ж дня я поговорив із су­ сідами nокійного вже Прокоnа Андрійовича Петром Михайлови­ чем Костенком і Віктором Михай­ ловичем Пилиnейком. Розnовів їм про nодії 1918 року, могилу і за­ nовіт Прокоnа Андрійовича відновити могилу . Хлопці сказа­ ли, шо завтра навозять на могилу

стільки землі, скільки nотрібно. Добре , шо за селом nід лісом, біля ферми великої рогатої худоби бу­

ли викоnані ставки і землі там бу­ ло вдосталь . Повідомили всіх членів nросвіти і рухівців про завт­ рашню акцію. На ранок до теnерішньої могили лосходилось багато людей, заnро­ сили діда Гвардіана, Юрченка

Петра Михайловича, який nам'я­ тав, де була могила. Адже хлоп'ям був nрисутній на nохованні, та й жив nоряд, тому чи не шодня nро­

ходив повз неї . Дід Гвардіан, не­ довго

nоходивши,

.-

..ас• -

костуром

У Рожнах у

2007

р . збудовано та

сільської nожежної команди з цілодобовим чергуванням водіїв на nожежному автомобілі . Гро­ мадські інсnектори з пожежної безпеки та начальник сільської пожежної команди nостійно нав­

загибелі людей на пожежах зафіксовано не було. Виконую•ш функції Державно­ го nожежного нагляду, згідно ст.7 Закону України "Про nожежну безnеку" від 17.\2.1993 року, nредставники інженерно-інсnек­ торського складу Броварського уnравління ГУ МНС України в Київській області сnільно з сnів­ робітниками Броварського рай­ відділу ГУ МВС України в Київ­ ській області, nрацівниками Бро­ варського nідрозділу ЗАТ "АЕС "Київобленсрго" та Броварської філії з ексnлуатації газового гос­ nодарства ВАТ "Київоблгаз", соціальними nрацівниками та де-

nутата~ІИ сільради, представника­

ми ЗМІ вели

15-16 січня 2008

nозаnланове

року nро­

nожежно­

nрофілактичне комnлексне відnра­

цювання населених nунктів Рож­ нівської сільської ради. Під час nеревірки було встанов­ лено, шо Рожнівський сільський голова Т.І . Мехсд та члени викон­ кому nроводять роботу, спрямова­ ну

на

nокращення

протиnожеж­

ного захисту об'єктів сфери обслу­ говування населення та приватно­

го

житлового

сектора,

садових

дачних будинків, баз відnочинку . На сесії сільради nрийнято рішення "Про невідкладні заходи з nодальшого зміцнення nожежної безnеки на території населених пунктів сільської ради в осінньо­

зимовий nеріод

2007-2008

років",

згідно з яким було nридбано в nовному обсязі ларошкові вагне­ гасники для забезnечення nримі­ шень усіх будівель об'єктів, які знаходяться на балансі сільради . Інженерно-інсnекторський склад Броварського уnравління ГУ МНС України в Київській області постійно надає практичну допо­ могу для вирішення nитань з по­ жежної безпеки.

курга­

ну, як з часу відновлення стали на­ зивати могилу . Землю для цього зі свого городу дали Надія та Мико­ ла Кабани . Завантажив землю Микола Поnович, возив автома­ шиною МАЗ-500 Олександр Де­

нисенко, nідгортав землю екска­ ватором Т-74 Леонід Шовкун. Екскаватор виділив Анатолій Го­ лодович, бульдозер - Валентин 150 Лось. Було завезено більше кубометрів землі. Могилу вnоряд­ кували бутом із бетонних nлит, встановили nам'ятний хрест. Володимир Миколайович Че­ nур дослідив nодії того •шсу і на­ nисав книгу "Заграва над Літка­ ми" . Влітку 2007 року з ініціативи го­ лови села Лідії Аркадіївни Пі власним коштом розnочалась.,.,. , .

тя реконструкція кургану.

Щороку, в nершу суботу люто­ го, до могили загиблих з'їжджа­ ються nредставники національно­

nатріотичних сил, шоб вшанувати nам'ять героїв, що загинули за Не­ залежність України. Пам'ять про них ми nронесемо крізь віки. Сла­ ва героям і слава Україні!

Світлана ОБОДОВСЬКА.

6ез,.е~..

луатується з пошкодженою ізоля­ цією. В деяких будинках ліжко встановлено вnритул до nечі. Під час nеревірки об'єктів, роз­

ташованих на території населених nунктів сільської ради, було вста­ новлено, шо протягом декількох

доведено факти nожеж, які виник­ ли в населених пунктах Броварсь­ кого району та Київської області в 2008 році. У Броварське управління МНС України в Київській області ПРОПОНУЄ: І . Дане питання обговорити на засіданні комісії з життєдіяльності населення Броварської районної державної адміністрації та nрий­ няти відповідне протокольне рішення . 2. Сільському голові с. Рожни Т.І. Мехед винести на сесію сільської ради nитання стосовно

безnеки в nобуті та на вироб­ ництві. З цією метою виділено nримішення в пожежному деnо, яке забезnечене матеріалами на­ очної протиnожежної агітації і пропаганди, спеціальним журна­ лом обліку. Вибірково перевіря­

років залишаються невІІконаними такі приписи Дерпожежнагляду: - не обладнано автоматичною nожежною сигналізацією при~tі­ шення будівель сільської ради, Бу­ динку культури, церкви, ФАПу і медамбулаторії відповідною ор­ ганізацією, яка має ліцензію на виконання цих робіт; - не оброблені вогнезахисним розчином відповідною організаці­ єю, яка має ліцензію, дерев'яні

одино­

конструкції гориш певних об'єктів;

риства "Трудовик", об'єктів сфери

ких nенсіонерів, багатодітних сімей та осіб, схильних до вживан­ ня сnиртних наnоїв. Всі вони nе­ ребувають на обліку. У міру своїх можливостей комунальне підпри­ ємство сільради надає їм nрактич­

- не в повній мірі забезпечені nервинними засобами ложеже­ гасіння примішення магазинів; - будівля церкви не обладнана блискавкозахистом; - деякі об'єкти підnриємниць­ кої діяльності не отримали в орга­ нах Держnожежнагляду офіційні дозволи для nочатку роботи об'єк­ та згідно з вимогами Постанови

обслуговування населення, розта­

чають

У 2007 р. в Броварах та районі виникло 119 пожеж, збитки від яких становлять 329025 грн. проти 119 11ожеж за 2006 р., де збитки 400230 грн. Минулого року на поже­ жах загинуло 14 чоловік, у 2006 році - 15. Станом на 15 січня 2008 року в місті та районі виникло 8 пожеж, збитки від яких становлять 18200 грн. проти 2 11ожеж за аналогічний період 2007 р., де збитки станов­ лять 4100 грн. За цей період у вогні вже загинуло троє, тоді як в 2007 році за цей подібний проміжок часу

nроведено реконструкцію

3ІWІq ...eHHR

...о~е~...о•••

здано в ексnлуатацію нову типову будівлю пожежного депо, за раху­ нок сільради забезпечується функціонування та фінансування

вка­

зав місце, де була могила. Під'їхав Петро Костенко (Туник) і висиnав nершу землю з автомобіля ГАЗ353 - всього він nривіз шість таких машин землі, Віктор Пилилейка­ два тракторні nричеnи. Землю nідгортали вручну, а потім nід'їхав на екскаваторі Микола Поnович (Тосік) і доnоміг вnорядкувати могилу. Хрест із металевих труб зварив Василь Кожушко . Таблич-

ку з наnисом : "Тут nоховані ук­ раїнські козаки, nо-звірячому за­ катовані більшовиками" вигото­ вив Віктор Прокоnович Терещенко . Могилу обклали дер­ ном і обгородили лаюrюгами . Во­ сени, 2000 р . з ініціатиЬи голови обласної організації НРУ Володи­ мира Стеnановича Шваба, голови районної організації Народного Руху України Павла Борисовича Дятлова, архітектора Анатолія Михайловича Цуркана .• nри nід­ тримці фонду Ольжича і особисто Леся Степановича Танюка було

ються

населення

умови

nравилам

проживання

лож­

ну доnомогу для ремонту несправ­

них дільниць електромережі та пічного і газового оnалення . Ось перелік основних пору­

шень, які були виявлені фахівця­ ми : ексnлуатація тимчасової електропроводки, прокладеної по горючих конструкціях в примі­ шеннях житлових будинків, експ­ луатація розбитих електророзеток в кімнатах, відсутні роботи з очи­ щення димаря від сажі та його ре­ монт перед nочатком опалюваль­

ного сезону. Також фіксувались випадки, коли в житлових будин­ ках електроводка експлуатувалась

з грубими порушеннями правил установки електрообладнання чи електро~Іережа,

прокладена через

дерев'яне перекриття житлових будинків, не була виконана в за­ хисному коробі. В багатьох по­ мешканнях

електромережа

експ-

nротипожежного дуального

захисту

приватного

індиві­

житлового

сектору і будинків садавого това­

шованих в

населених

nунктах на

території сільської ради, заслуха­ ти окремих керівників об'єктів та сільських деnутатів і голів вулич­ них комітетів та nрийняти відпо­ відне рішення . З. На сесії сільської ради nоно­ вити

та

затвердити

список

гро­

р. nісля

мадських контролерів з пожежної безnеки .

купівлі-продажу в зв'язку зі змі­ ною функціонального призначен­

4. Обновити і затвердити спис­ ки помешкань житлових будинків

Кабміну

N.! 150

від

2001

ня або внаслідок nроведення ре­ конструкції не мають відповідної nроектної документації та погод­ жень місцевого та територіально­ го органу Держпожежнагляду; на території садавого това­ риства "Трудовик" зовнішнє про­ типожежне

водопостачання

для

цілей ложежегасіння не відnовідає вимогам Держпожежнагляду; Серед місцевого населення роз­ повсюджено листівки і матеріали наочної протиnожежної агітації, проводились бесіди та інструктажі на nротиnожежну тематику. Зага­ лом охоплено 98 чоловік, до яких

одиноких пенсіо.нерів, багатодіт­

них сімей та осіб, схильних до вживання спиртних напоїв, і ава­ рійних ложеженебезnечних буді­ вель на присадибнихділянках гро­ мадян.

Юрій КОЛЕСНИК, інспектор Держпожежнагляду Броварського уnравління ГУ МНС України в Київській області, старший лейтенант цивільної служби. Тетяна МЕХЕД, сільський голова с. Рожни.


НА МІАИ"ІНІ ТІМИ

.

.

.-

. .

.

....

~

.

~ -

Нестримана пристрасть Алкоголізм, наркоманія, СНІД, ВІЛінфіковані, туберкульоз - все це разом

Хворих токсикоманією - З особи, . усі з міста. . •· · .... · ·. . . .•. . .

леми. На обліку в Броварському районі з

ни

" узяте - соціальні державні, медичні проб-

І '

, хронічним

алкоголізмом

перебуває

2З57 осіб, з них-16В жінок, по селу 1296 осіб, у місті-1061 (з них 66 жінок). Взято на облік у 2007 році - 471 особа f1 (місто - 2ЗО, село - 241 ). Знято з обліку ~- 529, з них з одужанням - 1ЗВ осіб, зі ! смертю 144 (місто - З9, село - 105).

І

іf

Перебrвають на обліку з наркоманією

на 01.0 ... 0. Вр: 152 особи (місто- 117, еео - З5). Взято на облік в 2007р. місто - ЗВ, село - 9).

-~'

Хочемо попередити тих, хто у пошуках хвилинного "задоволення" удається до приймання наркотиків, що рано чи пізно життя пред'явить свій рахунок. За згубну пристрасть доводиться розплачуватися здоров'ям. Значна кількість хворих наркоманією та алкоголізмом гине, не досягнувши 40 років або втрачає працездатність. Дві третини хворих наркоманією не мають сім'ї або сім'ї в них розпалися. Хворим наркоманією доводиться витрачати на придбання тижневого запасу наркотиків ~1ісячну зарплату кваліфікованого спеціаліста. А ще йому загрожує загибель від прийняття надмірної дози наркотиків, унаслідок отоуєння підробленим наркотиком, ід абстиненції (наркотичного голодv), від самогубства.

Добровільне звернення звільняє від кримінальної відповідальності

Біля 40% чоловіків і 17% жінок,

- 47

/"~~ :.'

-~~.. ~,

.._

...

~

- wnяx v нікvди

- 51 особа (місто - З1, підлітки - 2), - 20, Іfідлітків - 1). Взято на профілактичний облік - 57, підлітків - З, в т. ч. місто - Зб, підлітків 1. Епідемічна ситуація в місті Бровари та (село

Броварському районі також має денцію до погіршення. Так, за період

офіційно

тен­ весь

зареєстровано

З22-ох

Є тенденція росту туоеркульозу осіб, які вживають алкоголь. ·

серед

ВІЛ-інфіковані особи;

- 14дітей. Захворіло, на СНІД-27J. вже померло 45.

з них

~--~~------------------~--~--~~~~--~~~~

ВООЗ, хронічний алкоголізм - це тяжке захворювання, яке характеризується синдромом наркотичної залежності від алкоголю, внаслідок •юго настають нервово-психічні і соматичні розлади, виникає конфлікт особи із середовищем. Алкоголізм веде до неухильного знижсння розумових здібностей людини, їі професійних навичок, патологічної зміни особистості, втрати самокри­ тики, волі, морального огрубіння. Інтелектуальна деградація особне­ тості тягне за собою тяжкі соціально-моральні наслідки як для самого хворого, так і для суспільства. При хронічному алкоголізмі порушується функція нервової, серцево-судинної, дихальної, травної, есчостатевої, імунної систем організму, виникають патологічні розла-

ди білкового, вуглеводного, жирового і мінерального обміну.

Винні інші люди, тільки не я ...

Першими клінічними ознаками алкоголізації є втрата вольових спонук до активної творчої діяльності, ініціативи, персорієнтування життєвих цінностей та уподобань. При цьому ВJІасні професійні невдачі та

Особи, які добровільно звернулися за медичного допомогою у наркологічні заклади з приводу зловживання наркотичними речовинами, не підлягають обліку у органах внутрішніх справ. Добровільне звернення до нарколага звільняє від

зниження продуктивності роботи, виникнення конфліктів і непарозумінь із співробітниками, друзями та рідними покладаються на вигадані підступи неіснуючих ворогів, заздрісників, які, ніби-то, заважа­ ють працювати. У цей час будь-які

кримінальної

зауваження

за

-

Епізоотична ·Вживає наркотичні речови­

котрі страждають наркоманією, щонайменше один раз відбували покарання за злочин. Якшо ви відчули, шо не здатні самостійно позбавитися від пристрасті до наркотичних речовин, - зверніться до нарколога.

відповідальності

-

--

шодо

алкоголю,

як

виготовлення, придбання і збере-

можливої причини життєвих нега-

ження наркотичних речовин без мети збуту. Кожна людина мріє бути здоровою і шасливою. Бо саме від цих двох складових залежить повноцін1),~-::ть людського буття. Підступний "помічник" Разом з тим, кожний із нас має право на вибір, від якого, власне, і залежить наше життя та пам'ять, яку залишимо після себе. Більшість вибирає шлях духовного і фізичного удосконалення, прагне жити у гармонії з природою, досягає суспільного визнання, поваги і самодостатності. Разом з тим у людини, яка постійно долає труднощі, весь час з'являється спокуса дещо пригасити високий рівень емоційної напруги, психологічних навантажень, внутрішньоїтривоги і конфліктів. Таким підступним "помічником" є алкоголь, вживання якого дійсно на короткий час дає ілюзорне відчуття душевного піднесення, відновлює е~юційну рівновагу та відсуває не-

раздів, рішуче відкидаються і запсречуються. Впадає у вічі невідповідність між зливою постійних скарг на інтриги оточуючих, які заважають "реалізувати великі творчі задуми", і дійсними вчинками пацієнта, вірніше, їх відсутністю. Власна неспроможність внаслідок пригнічення емоційно-вольової сфсри перекидається на інших чи на несприятливі обставини, що скла­ ли ся за місцем роботи, у стосунках з колегами чи рідними. Причому, майбутні хворі на ал~rоголізм дуже вигадливі, обгрунтовують своє пияцтво неіснуючими брехливими історіями. За марнослівством і звеличенням власної персони приховуються звичайні ліноші. Нездатність до конструктивної діяльності, зниження самокритики, обумовлені токсичною дією алкоголю на відповідні центри кори головного мозку та розвитком гальмівних процесів у нервових клітинах. Початок зловживання алкоголем

розв'язані проблеми на задвірки підсвідомості. Втеча від реалій життя шляхом вживання наркотичного, алкогольного дурману є, передусім, показником слабкості характеру та безвольності людини. Часте вживаннЯ алкоголю з метою уникнення життєвих проблем незмінно призводить спочатку до психічної, потім фізичної залежності людини від ал-

частіше соціально мотивований. У свідомості майбутніх алкоголіків домінують приємні спогади про застільні зустрічі з товаришами по чарці. Поступово епізодичне зловживання спиртними напоями стає систематичним, що обумовлено прагненням людини до створення психологічного комфорту за допомогою алкоголю. Непомітно розви-

коголю, системно руйнує організм, веде у провалля розумової деградації та розпаду особистості. Згадаймо в цьому контексті слова видатного філософа античності Аристотеля про те, шо "пияцтво с добровільним божевіллям". Вважається, шо епізодичне чи звичне пияцтво є продромальною, тобто доклініч ною, стадією алкоголізму. В той же час залежність від алкоголю - хвороба, яка має специфічні кліні•Іні прояви. Хронічний алкоголізм є наслідком зловживання спиртними напоями і випливає із побутової шІятики. За визначенням

вається психологічна залежність. Передусім це безневинні забави пивом, періодичне чаркування з друзями, відзначення "знаменних" дат з колегами по роботі. Далі -більше. І була б випивка - привід знайдсться завжди. Спочатку зі знайомими, потім - з товаришами по чарці, випадковими людьми, просто так, щоб розслабитись. Спливає час, людина дедалі більше в'язне в багнюці алкогольного дурману. Часте вживання спиртних напоїв в період життєвих труднощів чи, навпаки, в якості "винагороди" за досягнуті проміжні успіхи стає в подальшому

головним стимулом та сенсом жІп­

тя. Нарешті, всі ду~Іки та помисли спрямовуються

довкола

алкоголю.

Виникає нестримна потреба випи­ ти,

хоча

це

тривалий

час

прихо­

вується від рідних і знайомих. Пе­ рехід від відкритого до прихованого пияцтва

називають

синдромом

прикриття, який є найбільш раннім пияцтвом хворобливої залежності та має велике значення у розвитку ал­

когольної хвороби.

Зазначений

синдром свідчить, шо у людини уже виникли серйозні проблеми з алко­ голем, які він усвідо~шює, але не в

змозі за власним бажанням змінити свою поведінку та припинити злов­ живання спиртним. Синдром прик­ риття лежить в основі психічного дискомфорту. Лікування хворих з алкогольною залежністю є надзвичайно склад­ ною проблемою, якою займаються фахівці різного профілю: нарколо­ ги, психіатри, невропатологи, ней­ рофармакологи та інші. Методи лікування, терапевтичні підходи та інші комплексні заходи залежать від багатьох факторів і різні у пацієнтів в доклінічній стадії та у хронічних

алкоголіків. Необхідно умовою подолання ал­ когольної залежності є бажання са­ мого пацієнта, усвідомлення наслід­ ків згубної звички, яка на певному етапі життя стає помітною перешко­ дою в реалізації себе як особистості. Для таких пацієнтів допо~юга пси­ холога чи психотерапевта має важ­

ливе значення, бо дас змогу подола­

ти психологічні стереотипи та перс­ орієнтувати на інші життєві цін­ ності. Ефективність психологічних установок помітно зростає при на­ явності цілої низки сприятливих факторів, зокрема відповідного клімату у сім'ї, підтримки рідних і друзів, улюбленої роботи, розно­ манітних захоплень то шо. Чому страждає нервова система Головний мозок на відміну від інших органів мас властивість зат­ римувати алкоголь у великій кіль­ кості і на тривалий час. Це пояс­ нюється здатністю алкогольної речо­ вини

розчинятися

в жирах,

якими

багата сіра та біла речовина мозку. Етиловий спирт гідратує протоплаз­ му клітини, розчиняє жири, викли­ кає ділення тканин. В основі патоге­ незу ураження нервової системи при хронічному алкоголізмі мають значення наступні фактори: пору­ шення обміну речовин, авітаміноз, гіпоксія, недостатність кровопоста­ чання нервової тканини, а також безпосередня дія алкоголю на нер­ вові структури. При регулярному

вживанні алкоголю особами моло­ дого віку спостерігається швидке старіння судин, які стають крихки­ ми, втрачають еластичність, тонша­ ють і деформуються. Вказані зміни лежать в основі розриву стінок чи гострої закупорки просвіту судини згустком крові. В обох випадках в ділянці ураження порушується жив­ лення нервової тканини, розви­

вається гіпоксія і набряк з наступ­ ною швидкою загибеллю нервових

клітин. Крім того, звужені просвіти судин викликають хронічну недос­ татність мозкового кровообігу, у зв'язку з чим нервові клітини пос­ тійно страждають від кисневого го­ лодування. Розвивається так звана дисциркулятарна енцсфалопатія.

Остання супроводжується загаль­ ною гіпоксією, оскільки алкоголь знижує окисні процеси та послаб­ лює здатність сритроuитів сприйма-

ти кисень та віддавати його ткани­ нам. У випадках інтенсивного та тривалого вживання алкоголю від­ значаються осередки випадіння нервових клітин, атрофія кори моз­ ку, яка розповсюджується на його глибинні структури, розвивається алкогольна фалопатія, яка, поряд з інтелектуально-моральною дегра­ дацією, може проявлятись алко­ гольними психозами, епілепсією, псевдопаралічамн та іншими невро­ логічними розладами. Алкоголь справляє сильну ток­ сичну дію на всі ланки регуляції то­ нусу судин, у зв'язку з чим спо•штку виникають проминуші, поті~І стійкі вегетативно-судинні розлади. Так, в початковій стадії алкого.1ьної інток­ сикаuїі відзначається розширення судин мозку, серця, внутрішніх ор­ ганів, кінцівок, яке в подальшому змінюється тривалим їх звуженням. Порушення тонусу судин, знижен­ ня

пружно-еластичних

властивос­

тей стінок, підвишення проник­ ності в поєднанні зі змінами рео­ логічних властивостей крові та різними супутніми захворюваннями (атеросклероз, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба) лежать в ос­ нові розвитку судинних мозкових катастроф (інсульт, інфаркт ~юзку). Порушення мозкового кровообігу у таких хворих частіше виникає після чергової щедрої пиятики в поєд­ нанні з тепловими процедурами (скажі\Ю, в парильні), шо, як прави­ ло, закінчується летально. Поряд з ураження~1 центральних відділів нервової системи у хворих на хронічний алкоголіз~! стражда­ ють периферичні нерви, шо призво­ дить до алкогольного по.1інсвриту. При цьому мас значення безпосе­ редній вплив алкоголю на псрифс­ ричні нерви з розпадом їх оболонок (мієліну) та руйнування\! осьових циліндрів. Важлива роль в патоге­ незі полінсвриту належить також супутньому гіповіта~1інозу, особли­ во недостатності тіа~Ііну (віта~Ііну ВІ). За частотою домінує ураження малогомілкових нервів з розвитком алкогольного невриту стійким по­ рушенням рухової функції у стопах (паронсальна хода), а також виник­ нення різних больових проявів (ра­ дикуліти, симпаталгії, парастезії то­ шо).

Алкоголіком не народжуються ни~1 стають упродовж життя. Ніхто не заперечує генстичної схиль­ ності до вживання спиртного. Про­ те алкоголіками стають далеко не всі, навіть за умови наявності такої схильності, бо ії реалізація у хворобу можлива за дії багатьох складових. Зокрема, індивідуальних особли­ востей характеру, реактивності нер­ вової системи, гнучкості адаптив-

НИХ ~1СХаНіЗ\ІіВ, уста.lСНІІХ ЖІІТТСШІХ цінностей і пріорнтстів. загальної культури, виховання, рівня освіти, соціальних, сконщІі•Іних факторів. традицій. побуту тоню. Більшість фахівІІів СХІІ.1ьні вважа­ ти, що в основі алкоголіз\ІУ .1сжать наступні три ск.1а:юві: біо.lогі•Іні. зокрема генетІІ'ІНі чи консппу­ ційні; вроджені або набуті риси ха­ рактеру; ссрсдовшuс прожнвання.

Біологічні Щ1И'ІІІНИ по.1ягають в ТО\Іу, ШО <11КОГОЛі3\1 запрогра\ЮВа­ НІІіі На ГСНСТІІ'ІНО\ІУ рівні і о6ов'я3КОВО рсалізусгься упродовж жнття людини. Разом з тнм нор\І<t:Іьні сто­ сунки у Сі\І'Ї, СГІрИЯТ.lИВС середОВИ­ ще, доброзич.швс оточення. на­ явність у,1юб,1сної роботи та \ЮЖ­ лнвостсіі са\ЮРС<Llіз<шії шпобігають алкого.1ізанії та створюють У\ЮВІІ тривалої соціальної <vшптації. Від­ сутність ШІХ умов рано чи пізно призводить л.о рО"Jвитку хвороби, при якій нсобхіпно спсніалізована медична допо\ЮПІ

Віл. алкоголю нсш1с і\ІVнітсп· 'ІІІ

захисних мсханіз\Іів, які б гара-нту­ вали

його

нспрнііняття

упро:ювж

життя. Він с справжні\! наркопІ КО\!, дур~ІаНО~І. ЯКІІіі За TpИmLlOГO ВЖІІ­ ваННЯ

руйнус людське сспю ПО\Іітно ДЛЯ са~ЮЇ ЛЮДИНИ.

нс­

І ще один аспект проб:~см Алкоголь існує стільки, скільки існує людство. Націона.1ьні традиції виготовлення високоякісних спирт­

них напоїв та їх вживання с нюбан­ НЯ\І багатьох крьтур. Значні об\Іс­ жсння

ЩОДО

ІJЖІІВ<ІІІНЯ

<LlJ..:OГO.lЮ

у

різних державах нак.аадас релігія. Су\ІІІИЇІ досвід руіінування релігій­ ного світогля:1У та розповсю.1ження вульгарного \Іатсріа:ІіЗ\Іу, вседозво­ леності та аморальності, а з нІшІІ <Llкого.lізація ці;нІх народів,

:1111

вже

\ШОЮ. Гадаою, шо ті часи вже ніколи не: повсрнутьсн. А нас.:Іідки побудови світ;юго \Іаіібутнього в посднанні із сучаснщш соці<Llьно­ сконо\Іічншш рс<Llія~ш створюють сприятливий грунт масової алко­ голізації населення. І, навпаки, у високорозвинених державах із стабільною сконО\1ікою, високою зайнятістю населення і соLtіальною захищеністю відзначапься відносно низький відсоток <L1кого.1іків. Отже, соціально-психо;югі•ші осншш <L1коголізму є очсвидНИ\111, шо потре­ бус рішучого Іпру•Іання держави у створення

сприят.lІІІJИХ

у\юв

.1.1н

розв'язання за"Jначсної проб.lОІІІ.

Олександр ЛИТВИНЕНКО, лікар-санолог БроварСІ,кої СЕС. Наталія ПОЛУДЕНКО, Любов ЗАКРЕВСЬКА, лікарі-нарко.10п1 Броварської по;Ііклініки.


ШАНОВНІ АКЩОНЕРИ!

Ш!J't:i":E~0

Відкрите акціонерне товариство "Софія" повідомляє

Ло6у&ика Во.поднІІІІнра ІfІІнко.пайовнча,

про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться

керівника літературно-мистецької

"Пролісок", редактора однойменнQї літера­

14.30

чоловіка,

зборів з

доброзичливого

колегу з 50-річчям.

Щиро бажаємо міцного здоров'я, щастя, творчої

наснаги,

здійснення

найза­

повітніших мрій! Хай душа серце

-

не

етомлюється

творити,

любити! Дружина, діти, друзі, всі члени ЛМА "Пролісок".

I/KfJC6, Htl 25-ui іеН6

пісАІІ HDвDгD PDKY

11-00

ПОРЯДОКДЕННИЙ

Минулої неділі у міському клубі відбулося чергове засідання літс­ ратурно-~шстсцького об'єднання "Криниця".

Обговоривши пото•Іні культур­ но-мистецькі події, новинки літе­ ратури, студійці прочитали нові твори. Доброю традицією стає знайомство криничан з новопри­ булими.

Приємно констатувати, що май­ же на кожне засідання "Криниці" приходять нові автори. «Нашому полку•> прибуває, отож криниця ~Іісцевих талантів не міліє. Це доб­ ре,

адже

криничанська

"Клуб веселих і кмітливих" ... У році змагання міських команд КВК почали збирати повні зали своїх прихильників, адже Бровари - місто студентське. Нині тут у п'яти вузах навчається 2014 студентів.

25

січня, у Тетянин день, день студентів, знову, після дворічної перерви у МКЦ "Прометей" відно­

вився турнір КВК (організатор відділ у справах сім'ї та молоді). Цього разу між собою змагалися дві команди- "Максі" (Економіко­ технологічний університет) і "Madc in Ukraiпe" (Відкритий міжнародний університет розвит­ ку людини "Україна"). Ужурі-мер міста В.О. Антоненко, його зас­ тупник Л.П. Шестопал, начальни­ ки відділів міськради Н.А. Багмут, В.І. Онищенко, Т.М. Ковкрак, П.О. Лавер. "Якось, на 25-ий день після Но­ вого року" - лейтмотив турніру і тема його домашнього завдання. У тому ж дусі - візитка-вітання

команд: "Чи то лижі не їдуть, чи то свят забагато?", а далі - веселий, запальний, іронічний, з елемента­ ми скетріму музичний конкурс "Раз Тетяна, два Тетяна ... " А потім дотепні і артистичні капітани ко­ манд Катя і Настя розповідали, що було б, якби вони були Снігуронь­ ками

...

Непомітно за веселощами і "при­ колами" збіг час. Персмогу в нап­ руженій боротьбі здобула команда "Made іп Ukraine". Команда "Мак­ сі" отримала приз від мера- музич­

11

14-00.

j

менту зборів.

Звіт правління про госпо-

правління Товариства.

дарсько-фінансову діяльність

8. Відкли~~ння та обрання І

товариства за 2007 рік. З. Звіт спостережної ради за

спостережн01 ради. 9. Відкликання та обрання

2007 рік. 4. Звіт 2007 рік.

ревІзшноІ комІсн.

о

ревізійної комісії за

о

оо

V

о

ооо

ний центр і аудіосистс му. "Був чудовий, справжній КВК. Олександр Маслякав може радіти -зміна підростає ... "- констатувала Людмила Шестопал. Було багато цікавих знахідок, !ОО-відсоткових дотспів і родзи­ нок, яким позаздрив би і про­ фесіонал. Хоча хіба в справжньому студентському КВК бувають про­ фесіонали? Адже це - КВК! Валентина КОВАЛІВСЬКА.

наше твор•1е коло.

І О. Затвердження змін та до-

підприємства

З

"групою

підтримки"

в

одній

особі - бабусею Галиною Васи­ лівною уперше на засідання "Кри­ ниці" завітала учениця 4-А класу Броварської ЗОШ NQ2 Марія Ви­ хор (на фото обидві у центрі). Марійка читала нам свої вірші, прозові замальовки і постичні мініатюри, а ще розповіла про свою участь і перші успіхи в кон­ курсі української мови імені Петра Яцика, і всі зрозуміли: в нашому товаристві ця юна літераторка з'явилася не випадково. Вітаємо свою юну колегу з творчим дебю­ том!

Валентина КОВАЛІВСЬКА.

сид вуглецю. Пропозиції та заува­

ження

пересічних громадян та

громадських об'єднань щодо намі­ рів ТОВ БДП "ЯВІР" повідомляти за

ном

8-294-5-53-41.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Промтск-

однієї акції- 100 гривень. Бажа­ ючих продати акції просимо

продовжує купівлю акцій відкритого акціонерного товариства "Броварський завод будівельних конструкцій". Ціна

звертатися до директора "Промтек-2000" Сєркіна О.М. за телефонами (044)417-13-00,

2000"

АДРЕСА:

ІнДекс 35064,

} ::;

ПРОСЯПОВА

І

433

Чисельн ість nрацівників на кінець періоду (осіб)

559

Для участі у зборах необхідно мати документ, що засвідчує осо­ бу, уповноваженим та представникам акціонерів -доручення на право участі у зборах та паспорт. Довідки за телефоном 5-64-29. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

сс:»с-,д-

SOS.KJNOERDO_Rf lnl<'rrшtiщ•al

ментації, знання nк, вільнІ!' англійською

мо­

вою)

-

водій

(гарне

керування

автомлбілем,

(050)352-35-33. 07400,

Київська

!

року о

адресо10: Киі•ська

Зацікавленим особам обов'язкс_

во надсилати резюме за електрон-І ною адресою: sos-dm@ukr .net та і за тел.

І

8Їд6УА8ТЬСR nрRМИЙ UІІефОИИИЙ

38'R30K 3 nерwим 3ас~.nнико~

!

rono•и адмІНІСТрацІІ

!

j

Дармоrраєм І Оnексісм ІвановиІІем.j Контактний теnефои

І. Звіт адміністрації Товари­

6-06-34; 8-D67-245-36-96.

ства про проведену роботу за

3_ Інформація голови ради Товариства про виконання

j

31.01.2008 3 .11000 АО 11200 І

5.

рік. Затвердження нової ре­ дакції статуту ТОВ БМФ "Дружба" (вихід членів това­ риства та придбання їх час­ ток).

8 067 504 78 75.

___j

o6n.,

2007 2.

>:'Втрачений севтифікат на земельну частку (nай) РН N232102 . виданий БRова_рською РДА

КСП "Заворицький" вІд

28.10.2002 р. на ім я

Новосьолова Миколи Корніловича. вважати недійсним. !:'Втрачене посвідчення ветевана праці серія

АА

N2458473 від 12.08.20 2 р., видане

Управлінням працІ та со4іального захисту населення м. Бровари на ім я Панченко Ольги Іванівни, вважати недійсним.

рішень попередніх зборів То­ иства.

Адміністрація дитячого будинку

"Надія",

колектив

вихованц і

працівників та

висловлюють

щирі

співчуття музичному керівнику Та­ Продам червону цеглу марки М-1 ОО з доставкою. Низькі ціни. Тел.: 8-097-292-14-02.

м. Бровари, бульв- Незалежності,

расюку

Олегу

Анатолійовичу

приводу смерті його матері ЛідіІ- Павлівни.

2-

Редащ/11 не зввJІtДІІІ подІлн познцІю авторІв.

Друк офсетний.

• Зв тачІОсть внІUІаденнх фаІlТів відповідає ветор. ·.. • 1'/НсrуввннІІ з читачами - на сторінквх :rгзетн, . . ... , , , , ~. ;'/!і·ІfІ~'Я! Ре!(Ла~'!,·•WJо•Ідвm.нІст~ ~~.рекла~•·ч~~ ('·'

Обсяг

1 друкований

аркуш.

Відцруковано в ЗАТ

:~ з

Газета ви.хоДwtь

17 квіТИJІ 1937 р. Дні

1

акуратність, І

порядність).

6 6ере3НА 14-00 3а

м. Іро1ари, •У"· 3аІІЇ3ІІІІ'ІІІа, ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

ва

---··-1

-іс:т~-ІІС:С»,

пропонує роботу (на конкурсній основі) таким працівникам:

вички ведення ділової докуволодіння

... --~

сnе~ісшіJо•аиий 3аКІІаА, що иаАаС оnіку АЇТАм-сиротам та І АЇТАМ, nо36амеиим 6ат.,кі•с.,коrо nіКІІу•аии•, і j

- помічник директора (на-

Редактор: 4-03-76. Відділи: громадсько-політичного життя 4-21-34; nромислов~lі і соціальних nитань, відnовід;Ільного сеtфетаря 4-04-81: лиспв 1 масов01 роботи 4-02-92; бухгалтерjя, nрийом оголошень 4-23-26. e-mail: newlife@meta.ua •

14443 1816 5486 2524 -6260 5190000

~~~~

V

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакціі газети, Броварські міська і районна ради, районна держадміністрація. . СвІаоитво аоо деРЖаВНУ оеєстаиію КІ NІ 259 віq 10. 12. 1997 р.

~IJ'((J~'IO/\.,

пил деревини, оксиди заліза, окси­ ди марганцю, діоксиди азоту, ок­

D]0 ~CDCi'rn CD~fj0ш~epfjш

районної державної адміністраціі.

-

метанові, леткі органічні сполуки,

ВАТ "&роварський заво,А 6у,Аівеnьних конструкцій"

·НОВЕ ЖИТТЯ• газета Броварських міської та районної рад,

А/111. відомчоr переАnлвт/11

Обсяг викидів 3,0 т/рік. Вид забруднюючих речовин: не­

ТОВ БДП "ЯВІР" займається ви­

несе відповідальність у порядку встановленому діючим законодав­ ством України.

14410 1816 5093 3113 ·5702 5190000

акцій n~тягом періоду (шт.)

2008

навколишнього середовища, за що

2006 р. 18287 14770 188 2163 987 93

Загальна сума коштів, витрачених на викуn власних

8ЇА6УАУ1'ЬСА

меблів, пиломатеріалів, забезпечує

Поnередній

2007 р. 18950 14324 188 3282 966 28

~К~-т~ь_вл_а~сн_и_ха_к~ці~й,~в_ик~у_nл_ен_и_х~n~~т._n~ер~іо_д~у~(ш_т~)----~г--------і--------~1

36ори уІІасникі• то•арист•а

готовленням столярних виробів,

"

Попередні основні показники фінансово-господарської діяльності

nо•іАОМІІАС, що 3аrаnьні

безаварійну експлуатацію об'єкта, згідно з нормами і правилами охо­ рони праці, з урахуванням техніки безпеки, про~tсанітарії і охорони

'

повнень до статуту Товариства.

ТО8 &МФ "Друж6а"

пройшовши школу нашого твор­

ниці" і час від часу повертаючись у

І

ний центр, а переможець- музич­

молодь,

•юго об'єднання, іде, як кажуть, вперед і вгору - здобувати нові знання, підкорювати нові верши­ ни. При цьому не забуваючи "Кри­

16.

5. Затвердження річного І звіту та балансу за 2007 рік. І 6. Визначення основних напрямків діяльності на 2008 рік. 7. Відкликання та обрання ~~

1. Обрання голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії. Затвердження регла2.

до

Звітний

2000- му

року о

2008

Реєстрація здійснюється в день проведення

прекрасну людину, турботливого батька вірного

березня

Бровари, Київської обл., б. Незалежності,

турної газети, талановитого письменника,

дітей,

28

в актовому залі ВАТ "Софія"' за адресою: м.

виходу:

середа. субота.

"Броварська друкарня".

з

#7 2008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you