Page 1

CY~OTA, 25 СІЧНЯ 1997 РОКУ.

Газета виходить 17RВІТЩ1. 1937 року.

3

ГАЗЕТА 6РD8АРС~ИIХ 1I10мnl ТА РАйонно' 'АА ИАРОАИІІ АЕПУТАТlВ

Офlцlиний вlддІА

-

М. ХОМЕНКО

8.

голова райдержадміністраціІ Мииулого

вівторка

го­

лова ~лаєноі державноі адміиістраціі А. А. Засу­ ха представив присутнім "7"" керівникам сільгосп­ підприємств, roловам сіль_

ських та народних

селищно! Рад депутатів, заві­ дуІОЧIIIIJ відділами, служ­ бами та управліннями райдержадміиlстраці! но­ воro П roлову. Указом Президента Украіни НІ

цЮ

ПосцдУ

призначено

го­

Ного попередник Слободянюк за

бажаннЯм

Л. В. власним

З8JlИшив:я

працювати.

на

посаді

го_

ЛОви районної Ради родних депутатів.

на­

Подякувавши

за

вияв­

лене довір'я, В. М. ХО­ меико запевнив учасників ;Jібраиия, що він докладе всіх

зусИJlЬ

для

варщнии

і

висловив

Радами народних депута­ тіВ, яка ДОЗВОJlИть досяг­

на тісну

трудовими

мітету

ко­

Броварськеі

місь­

коІ Ради иародних депу­ татів. Серед основиих пи­ тань, які оозглядаJlИСЯ,

найбiJIЬше

уваги

приділеио ціально

підсумкам со­ економічного

розвитку міста рік

і

його

1997

иа

тання

було

за

1996

прогнозування

рік.

З цього пи­

члени

виконкому

заслух8JlИ завідуючого BiддlJIOM соціально - еко· номіЧНОro

розвитку

та

прогнозувания І._.г. АГА-

'

ПОВА. Незважаючн

. па

CIUIaд­

ні умови формувания ринковоІ екоиоміки, за прогнОзниМи

показниками

иа 1997 рік передбача­ ється деякий ріст вироб· ництва промислової пр:>­ дукціІ, що дає НІдію нl зупииения тем!lШ ::'Н:І­ ження виробництва. В ці­ лому по місту обсяг внробництва промислової про~іІ планується збільшити на 9,2 відсотка від фактичного виконання 1996 року. ЗНlчне збіль­ шения планується н 1 за­ ·воді «Стріла», ВАТ «За­

вод кОМУНlЛьн.>го УСІат­ кування», АТ «Світло­

результатів.

тис.

102

м. КВ. Це квартирного

11

19,72 черга житло-

Нlаче

ва

населення.по

вул. ОЛімпійській. Планується розпочати

будlвннцтво

78

кв. будни~

ку по вул_ Незалежності за рахунок пайової учаC'lі ЦіДприємcrrвt, оргаиlзацій,

108

кв. буднику по вул. Грушевськоro. Додатково буде вста­ новлено

1000

населенню

номерів

телефо н н О г.о

зв'язку.

РОЗДРібного

варообігу торгівлі харчування

16,2

29

с1Ч11J1

1997

то:

підприємст~а rpqMaдcbKorO зросте

відсотка проти

ііа

.1996

року.

Начальник виробннчого управління водопровідн;)­ каналізаційного Г9Сподар­ ства М. Ю. ЧИПА ЧЕН_ КО розповів присутнім про хід виконання рішен­ ня мІськвиконкому «Про

зв'язок

із

12-1

мешканЦями

міста

5-34-35.

-

Супрун. запити

'l'енщїйних

цтво

Пова­

наших

покупців,

по­

ми

виробни­

високоякісних

використовуючи

мінники менш

деревини·

чи

при

досить

Я

так

детально

пинився

на

бажанні

і

поміркованими

...

підготовки

зу­

теХНОЛОгіІ

деревини

заради неї самої.

не

Керів­

ництво «Ести» вважає, що u основі підприємни­ цької діяльності . по­ винно бути поважне став­ лення до покупців. І це не

приємні

посмішки,

насамперед,

ЦіНіНі породи.

Словом, за

за­

чи ЗНАЄТЕ ВИ, що

мера.

сто_

лярних виробів вікон, дверей найрізноманітні­ ших моделей та МІОдифі· кацій. Хоча добре розу­ міємо, що є різні катего­ рії покупців. Тому части­ ну вироб~в виготовляє­ МО,

тує обладнання, надзви_ чайно ретельно повинна бути загерметизована ка­

прадукція

найвищога раз

тут

а,

гатунку.

3а­

реалІзується

ду.

... продовжуються сілля

ся неабияким папищм не тіЛьки у _ всіх регіанах Союзу,

а

й

Що ж

маєма

жаль,

тепер?

пракгично

ні­

чого в разумінніliе те ща розвитку власної ви· робничої бази, а навіть

збереження

П

попередніх

на

рО!ків.

А

Qококвал.іqtIЮ.EjВiНli ники, інженери

ються

ріВНі

ви­

робіТ­ займа­

перепрадажем

зькоякісних

можна

ни­

іМПОРТНИХ та_

квартиру

вона

мало

людей

Якщо

чим від

що

буде

від­

помешкань

«крутими»

до­

ж

брати взагалі,

то ціна у нас практично УДВІічі нижча, ніж на аналогічнІ вироби ім­ портні. До того ж невІ­ дома, я.н поведуть себе вікна, виготовлеНі із ме­ талопластику, дуже

які

настирливо

мують.

HaBiTq

де

ДіЄЮ

низь­

із

так,

ходами.

варів і тим самим нада­ ють підтримку країнам, ВИJгщовляється

оБНОВИТИ

свою

різнятися

кордан.ом.

На

цінами

зараз рекла­

Адже пластмаса, найкраща, під

ООНЯЧіних

.

промеНіВ,

же

цікавий

звичну

нам

кватирку,

дРугий

~

ступу

свіжого

сприятиме

да­

павітря

без протягів. Такий же' варіант а з балконними дверима... (Див. на ІУ сторіІНці). - МИ дуже задовtmеНі тим, шр ця продукція ко­ ристується достатнім по­ nштом у. кияН', а хотіЛося

б, щоб і броварчани зна­ ли про неї. Адже ми

:перепаду

переходимо

А Наші, виготов­ лені з дуба, служитимуть

біля пральні самообслуго­ вування «Сніжинка»

і

говорить

у

третьосортної

розряд

\ .

держави.

крихкою

KaM ... Мало

ритьоя про реальність

сирі

до­

руками

допомагали на

ноги

під­ своєму

через

10-15.

:ХОча наявна виробнича база, інтелектуальний по­ тенціал дуже високий. Сьогадні багата гаво­ памо~и, країн Захаду. Не думаю, щаб вани своїми

температур

років

вам,

і

вашим

хто з

дується,

правну_

нас здога­

ща,

дошки,

тися

цього

вагончика,

«доважку»,

ТриіБалий

час

до­

канкуренту. Тому ми Повинні рІшуче відкидати раль ринку збуту, а

водиться сушити. Затра­ ти теплової, електроенер_ гії колосальні. Прича­

переймати все краще в TexljiЦi, технолаГії. Зреш­

ливо дубових, до· третини

тою, сМїй

культивувати в необхід­

. свіДОМОСТі

ність переД,

них

виWбників.

важко

ні

купувати, насам­ тавари вітчизня· не

біЛьшасті

але

Як

жилося

населення,

все-таки

грамадян,

би

СЬОІ:ад­

є

які

му,

частина

дошок,

разколюєт'ься і фактично є брююм. Це також ля­ гає на собіварТість продукції. Незабаром у «ЕСті» планують запустити

в

експлуатаЦію

шильну

частина

ципово

можуть

що

камеру

новій

то

відбуватиметься нок... холоду.

мешкань,

лога

перепаду

будинків із сучасних, чи­ тай, імпартних матерІа­ лів. І була б несправед­

на

ливо·

при

доводити,

пр.одукЦія

ща

не. варта

ця ува­

ги. Якість імпартних две­ рей, вікон на кілька· па­ рядків вища від дартної сталярки

помешкань. чизняні

Але є 1 віт­ підприємства профіЛЮ,

числі

якістю

стан­ наших

У яких

не

в

до

всьога

натурального

во­

і

Для

УТОЧННМО

на

метрів

деревини

потім

ємкість.

закладаНlНі в

.-

сушін,

кубічних середньому

за

добу вІдбирається 80 -1 ОО літрів води. У ка­

мері

достатньо

вати·

підтриму­

температуру

плюс

градуСів,

30-40

а

.охолоджувачі рочується

-

у

допитливих

ні

ся, а багата в чому і пере­ важає товар заморський. - Наш СПОЖИlВач звик

за раху­ Завдяки

охолоджуваЧі

25

ціІНою,

Як­

сушіння

температур

Броварах, поступаєть­

су­

прин­

конден·еуваrиметься

стікатиме

ня

на

.основ:!.

коратка,

дозволити сабі· багата ре­ чей, в таму числі і так званий «євраремонт» по­ спорудження

особ­

на

мінус

і процес сушіння ско­ У

два

рази.

При Ц'ьому практично не­ має браку, навіть серед вередливих дубових до­ щок... До тоro ж процес

цей

проходитиме

учаС~і

людини,

без

КОНТРО­

продуктів харчування, одягу, меблів, ділить­ СЯ своїми враженнями ди­ peKTO~ деревообробНого

люваТЯJdе'l't,Сfl комrr'юте­ ром_ ЗрОЗУМіЛО, що по­ ТРібно понести певН1 за­

-'ідприємства

трати

• Еста.

-

недешево

кош-

промвузлі,

заступник

значною

ми

на

ци­

ректора з виробництва М. А. Московка. Па· чинали

мірою платимо ще й за воду. О'11ОЖ, щоб ПІО13бу­

дошки

працюємо

купуючи

силами

з

пРИ~інцl

rютім

звели

сучасним

і

ділення

ві,

обладнанням.

та

вміЛі

руки

на­

випадок.

У

од.

нієї з німець·ких фірМ було придбано комnле~т фрез. Не - дочікуючись уі

представюtків,

наші робітники самотуж, ки розібралися у Ух

функціональних востя}\,.

переїздить

Серед

. добиватися

корпусу м·істилася віДДіЛеНня. У свою чергу у па,йіклініці від­ кривається fcлінічна лабо­ раrОРlя, поmпшат'"ся умо­

ви о~слуговування хворих праці

Лікарів.

... СШ .N.! 2 -

доавїдОМ

попавнюватися

партизанського

нова

експозиЦіЯ,

чена

не

3

rордістЮ ~:i;""ЦЬKe

лунало

для

музикою.

- Так, У кожного з працівників фІрми сфор­ мовано шанобливе став­ лення

до

:>:l,"UIi:ІИка,

-

доповнює майстер С. Ли­ зун. Прекрасно розу­ Мlіємо, що не у всіх п.о­ тенційних замовників є достатньо кошТі~ для придбання продукції елі­ тарної, але ми можемо запропонувати

зниження

ціни за рахУIЮК багатьох факторів.

Микола

боротьбі

прати фашизму україн­ ською та аМЕРИКанського· народу. Нещодавно учні приймали у сваєму музеї

пОчесного гостя - . учас­ ника війни П. Я. Дюкова, який у 1945 IYJцi зустрів­ ся

з

американоо.кими

союниками

на

Ельбі.

... населення

Броварів

складає 92,4 тисячі чоло­ вlК У 1991 р. на 1000 жителів

ся

міста

народила­

дітей, у 1996 р. 0,4 дитини. Всього торік народилося 835 браварчан, а померло 819. Минулого року в районІ народилось 740 дітей, а памерло 1378 чаловік. Зареєстровано 462 шлю· би, розірвано 209. Отже, статистика на­

17

штовхує

на

сумні

розду·

ми.

бу­

результаrу та ьмІн­

ГОМЕНЮК.

та

присвя­

спіЛЬНіЙ

ЗАПРОШУЄ .криниця.

У

~ЕДІЛЮ,

РЕДАКЦІІ

гуг»

руху

Діти вІйни. Особливо при­ вертає увагу відвІдувачів

можли_

нас

виготовили

кілька вікон. зІзнаюся, що

експона·

тами музей героїзму юних, яким керує В. І. Дем'яненко. у ньому зу­ стрічаються ветерани Ве­ ликої Вітчизняної' війни,

чені

гадини

єдина у

місті та раЙОНі школа, де функціонує і продовжує

СІЧНЯ,

«Гу,!:,

по·

Ні, у приміщенні, де до введення ноlюго хірургіч­

ням. Приладнавши фрези до нашого обладнання, хлопЦі буквал'ьно за лІ·

нас

кро,

з

ліклініки на Шевчен­ ка, 14. А точніше воно розміститься ·в райлІкар­

ЛIO таких, хто знав би ні­ мецьку. Отаж. довелося своїм

переливання

яка

неве·

Щ1іХ ПРЩВlНиків. Нещо­ давно трапився такий по-'

.приїзду

на· року

введенням добудови Хі­ рургічного корпусу. Нині змінює свою адресу віД­

св.оїми

хоч

Чогось такого особливо ефектнqго Tyr немає: го­ ловний капітал свіглl

казовий

минулого

пристосованого

ликий, але затишний, фУНКЦіональний цех і:>

голови

рай·

які почалися

проект

fЮсортний ширвжиток. Отак· мало-памалу ми

стає

ново­

БроварСькій

ного очне

РО:ШО'ІИlНаєть\!н виробни­ цтво вікон орШ'іНальної конструкції. t;пеЩал';,ний пава РРТ ний механізм дозволяє відкривати його як

У

лікарні,

та

прадукція

roдини ОРГ8-

Склада­ начеб­ вміли і

І.

ИРI.CltВО, AOBrOBЇIIHO, дос тупно

ВідпавідНl[)ГО

ЗВ'ЯЗОК

МjOЛит­

вітчизня­

Б.

Виробництво І рин.ltове соогодеНМJI

тому

відпо­

звучить

дукція п.ідприємств на­ шого міста користувала;

було обговорено інші пи­

заступника голови місько! РадИ народних депутатів 1з вввовавчо! роботи Петра Ваеильовича Гонтарєва з uвт.... аемаекористрання та lнДJiвідуального буд1вJuщтва.

Ти.

нащо:му

тання та прийнято відні рішения.

року ,з 100і до

иіЗ0вувТЬСJl прJIМIJЙ

мене,

не вміємо виробляти. Ад­ же ще не так давно Про­

ні

_УВАГА: ПРЯМИН

на

ному виробнику. ється враження, то ми нічого не

нятися

Обсяг

плитка

поминал'Ьна

по

за

воro будинку по вул. Еи­ reльca (ДЬК), 120 ЩІ. буднику по вул_ Київ­ ській. (Київська птахо_ фабрика), 65 кв_ будинку по вул. Грушевсько.го (АТ с.Цромжитло~д. ). І . черга 225 кв. буДИJUCу по вул ..Кирпоноса (ВКЬ міськвиКонкому), пожеж_ не депо на 6 автомобілів, адмінбудниок, дитяч.ий са­ док на 320 місць, окруж­ ну дорогу, блок . обслуго­ вування

Як

колишньага

техніка. , заводі порошко­ во! металургі! (крім то­ водозабезпечення та водо­ варів.. широкого вжиrку). відведення у місті Брова_ Збільшиться виробни­ зауважив, що товарів для ~ ри.. Він цтво деяких колектив переживає за­ народу. Навпаки, буде раз дуже складний пе­ зменшено випуск хліба та ріод. Але, незважаючи на хлібобулочних виробів Н1 труднощі із фінансуван­ 4 тонни. ням, робнть усе можливе, Але, незважаючи н1 IJбн задовольнитн потре· вкрай обмеженІ джерела би броварчан у пнтній фінансування ;капітально­ воді У повному обсязі. го БУДівництва, продовжу­ Доповідач загострив ува_ ється розвиток соціальної гу присутніх на ряді сферн міс..,,,,. Зокрема, проблем, які потребують передбачається добудува­ негайного вирішення. ти і ввести в експлуата­ На засідаННі виконкому цію 4 житлові будники

загальиою площею

ку.

колективами,

ти ваroмих

лицювальн~

іопанська... Це лише ско­ рочений список завізних речей побутового вясит­

співпрацю з

у виконкомі міськради викоиавчоro

о\рганізували

на_

Ради Украіни 1ІІИИулоro СКJIИКaНИЯ ВОЛОАимира Мвколайович.а Хоменка.

сі'ШJI відбулося за_

ське,

активіза­

дію

21

жаючи

ціі розбудовчих процесів у всіх сферах життя Бро_

лову КСП «Нова Украї_ на. депутата Верховноі

СіДання

ГОЛКА турецька, го­ диник тайванський, светр китайський, взуття поль­

НІ,

У

12

О

26

ГОЩІ­

ПРИМІЩЕННІ ГАЗЕТИ

.НОВЕ життя. ВІД­ БУДЕТЬСЯ ВЕ

ЧЕРГО­

ЗАСІДАННЯ

ТЕРА'!'УРНО-

СТЕЦЬКОГО ,JfАННЯ

ця..

сКРИНИ­

СТУДІІ

ТА

ЛЮБИТЕЛІВ

llOЕ'!'И ЧНOl'О

ВА.

М и­

ОБ'ЄД·

ЗАПРОШУЄМО

ЧЛЕНІВ УСІХ

ш­

СДО­


8.ao~:p,,:,," . . . . . . . . - . _

Iз.45~"'тфіІ8ом .~ . . . . . . 13.55 14.00

~ ~ наук Yq8iн11. ~ ",,","'~

14.51-15.57

ІІСім·

-

16.00 УТН . 16.15 ФіН8НС:О8ОЙ зрі3 16.40 пізнаємо сВіт - світ _ 17.10 Зaкo+t є 38ІСОН 17.15 Зіркм _ - 9 1 18.00 УТН . 18.15 3aJ<OН є 38ІСОН 18.20 ~ /І8У38 18.25 Ні f1YIIY ні ~ 18.50 ФlIWtCOIIМА OГ11llД 19.00 С_ тоі! 1-9.20 Зaotон є _он 19.25 Haцioнara.нмA хіт ___ 19.30 Т_ _ .п.-».

нас

20.40 ВеЧ/РНІІ ...... 21.00 УТН 21.45 ""'-'ІМ 22.05 Заосон є 38011 22.10 НaцioнenbниiI Jdт-n&pIIД 22. 15 ДаіІІРІеСТ """""""" _ 22_30 М. "-ІУ" .а.рl.", ОСеН­ __ 2 -

сацІІІо.

.Пр'.ІСт

н.ц;оо.е-мА хіт-_ О.15УТН .

0.10 0.35

_ _о 3

~

"ІР. '48cntнa

1

.п

10.00Т_ 10.05 Бу",те Щ8СІІІІІІІ. ~...I

10.35 ДІж ......... _ 1ІороммІІ. 10.55 Зaкo+t s 3аІСОІІ 11.00 Т.....- .'1.....,... ........

_

Т.....-

....

um-. 1 са-

cetтyo

Е.1І8Ад

-

.Кo:Jaooq.

Вистава Т

12.ЗО служу народу

13.00 УТН . 13.10 Зaotoн

17.00 17.55

Yl<pal...!

_

є

Haцioнano.н. AI<aДeМiW наук. У1сраlни. Eмкrpoн.,. ........ оотерна

14.51-15.51

газета -Все УТН

.

-

всім-

17.00 il;Ф .Сеанс: _ .......' rpoo. 18.00 УТН 18.15 За<он е_он 18.20 Свічадо 18.50 Фін""""""" ormoд 19.00 Саме тоМ 19.20 Закон є _~ 19.25 Haцjoн..,.,.., ";т-парад 19.ЗО Te..... нan • 20.00 Музи.а 20. 10 Гара .сна 20.40 Ввчфня <8_ __ _ 21.45 21.00 УТН

.;rо~с'-С""'IIЦhI •.•. 2 - 'nr>a+e•

:7Іджест eltoнoмNнМX новин

І WA~'tkм"мц", 2 ее.

<\.J.Q...l1~9.ШW.bt1иЙ хіт -парад

.км

.ТЕТ.

20.50

8.00 Ін""""""", 8.15'---"03 погоди 8.20 .но.. JUPТU>. СеРІаІі 9.00 шоу дoeroнoc:мкill 9.30 QЮpr,таilм 10.00 за кмі"""""", часом 17.45 Анонс 17.50 Т...серІа .. • nнo... 18.20 зв <мі........... часом 18.451н~ ... 18:50 t/,; .'niмyммitui. ..•)I(. . . . ...ее. .19.20.ВraдaA _~ ... ..

23.10

=.рт= ••

і.ОІІ СерІа... М_ на _цho.

.11ІІОб1llO. і СМЇІОСЬ, і

2

гoдjйнмА концерт. Сеno J ' -

_.

12.00 13.00

УТН

тількм

I.З.10 Заосон є

13.15

'l<palнм. Enet<тpoннa _.1ОТ8РИ8

14.50 17.00 17.55 ",.

.аМа

16.00 УТН 1&.15 Муllbт....... 18.25 Ху.. + J - OIiInI ........ 111.00 УТН 18.10 IJP дна fIII8Цi8НМOtie ..........m 011І). ~и.ДІж ......... _ _ ....... нoi~. 1&.ЗО ~._ сту'" .yllP~"

__

.

2О.ЗО Cmpт<yp'єp

з.он е

_

."-", ~.

19J)O " - шоу.Пpociiwв '1IQCТOГO' ТСН

_

... " •• т..... 1

20.45 Too<-wDy,я сама· 21.85 Хм-+J- оо ..... 23.2S ТСН

npor.- .11pcmo ___

тpm" КАНАІІ УТ

.1НТІІІ'о

&.001нr~ . 8.15 ....... -.n-. СеРІаІІ 9.00 Пnaнет. ~ •• 9.ЗО 10.00М8nOP8М8 __ за",,

20.40 8вЧІРНІО ..... 21.00 УТН 21.45 AICЦeНnO 22.05 3аООН є _он 22.10 НаЦіОНаІІЬННА xiт-~ 22.15 ДаіІІРІеСТ екОНОМічних _ 22.10 М. """'_ у Т8ІІ8С8ІІІМІ .с:-caцIto •• ФІІІ_ 3 ~

CaPItI

.

Н8цioнanwIиiIIQТ-fI8I)IA УТН

17.45_ 17.50 .n.-. 8 ....... 18:20 T~ __ 18.45 ~ 18.50 СеРІ8ІІІ .~" .1CIn...... 19.20 Вr-.qail 19.45 8еЧіРНІІ _ . 20.00 ~.~ ·час· 20.411 ....... -.n-. СеРІаІІ Зв"'

....:woo

22.15Iнr~

22.30

за

Н!!

63142190

від

2. 03. 95

р.,

видане

міськвиконкомом на ім'я Коваленко HaTaJliї Іванівни,

вважати НЕДІЙСНИМ.

Cm. І .ки.в»

со

....вА

~-woy-

22.00Шкona бізнесу В'nесо.-",о

.h....-..

. 14.00 Te/l8C81ll8ll o3pa8JIIlI _ _ _

O.OOT~ 0.20 н..осе

..

.киlа.

0.35 Тopriнфopм 0.55 Ноеос:е.. 1.05 ~ М 1.25 Анонс

о

Н-...ІІ ~

Н.....

(ТІ( .Зonoтi _а.)

7.35Т.......... М ... І ......... 8.25 ~a -АТОН·: ...........

8.30

-..

10.00 " " " " - .зар...Cf'8I838o 10.15 ~ ОЧеРВООеОІІ _ _

2О.ЗО сп

10.30.~ .Кapr-a10.5Б Т............ ТООІІс

ooIDIIla.

1'.00Т. . . . . . .

21.35 Xpeщmooc 21.50 Що? 1J1J? l1ООІОМ\і? 21 •• Ху. . . . . . .Т•• тр-..... ·23.20 По"'""'"

11.10

~~:~~---

..,..., ..,.... чФ -к-no. 7-А'КАНAJI

Гpнlc

............

14.40~ .ДI8JIono.

14.55T~ ТDIIIc 1&.00 Т.--та

18.55н..ocu

18.10~

1&.40 A8тoтopr

СОІТУ

1&.5OМy...T~

ЗАГУБЛЕНЕ посвtдчения інваліда Велико! Віт· чизняної. війни 11 rpупи за.N!! 16386, серія .Б, видане на ім'я Гуляницького Григорія Микитовича, ВВАЖАТИ

НЕДІПСНИМ.

8.00 м·то-Ем.

ХІТ·

~ ~ (..,-ІІІІ\.

cwiooo_I

ВІД .~. рр ycnbcy

ХІт·......,.

........... _ 13! . . . . . JCoe . . . . . ......... 14.

15.

ХІ.......... -

~_.T~,...

0.._ _.

-ШОу ,Бенні

.-

.

21.30 &аІРІІС.1нформ ( - " - ' " ~,

8

21.45 МiIIНIPIWaOI or11llД • Tenec:aiт· 21.55 о-..,е 1/2. Х-...­

OCtPU-.. ...... _тto

23.45Зwpмa

0.45

.ФеСірооао ММФ-. ХіТ

___

18.30 Т/СоГ...-- . . - . 20.00 ........ It_ _ " Т8.II8CIIPIU ~.30 ..д.uu..c.. Т........... 82 О8РІа 21.30 ~ 1ІІС'ІІ (ТІА ......) 22.00 ....... г....' •. Т.емоерІаА 23.00 в.о.- .М--p8Дjo. три pDoм'. 2 ЧІІСТМН. 23.30 M'IV ~: НaiIocp8щt "'"' 0.30 М1V_: Мyзмq_ 1.2& ~ ПеРеДаЧ не -тре 17.00 Atюнc ~ 17.05 1'eJOeaYPНМ OЄePOna ca.oroднi. 17.35 Тopr1нфopм. 17.50 Міста і cтonмцi СаІТУ 18.00 .ГPllЦlleiд .Гpaek:yo 18.30 сері8" .~ 111.30 вітер .......... 111.50 YкpaiНCblal <YXНtI 20.00 світ l1ОІДІІІІ 20.20 Комп·отер Х 20.50 Н. ДОСІРеНіЧ. дітм 21.10 ТорПнформ , -КIoiu8o

ІОТАР

6.45 9OIdiOX9O 7.00 Фa6pooq ММФ. ХІТ._ 7.30а.-

8.00 Tanecoiт 8.101'&-6. Mocua. ':'.nopт_. 8.35 1'&-6. Мососаа. OU'l.ciy-. і.201&-8........... Т................... ЦeiiCWCМiI • , . " " . . . . .........

11.20тtw>-Йоро<, Нwo-ЙО!*.· __ 11.50 МІс ·д·Дрт......В і три NCН.....,...

12.20 Т/• • а- МЧІр. r ...... 15.00-17.00 3атраеа '. 17.00 П-6 Мое.... МyllbfC8Pl8n 'Д'. тан"",. і три nCН-""-T......

17.10 Т/С .г",,1Іс у -ж 218.25 П-6 Мoctaoa. катастрофоо _ 19.00 3агpujo . 18.30 Tвa~iI ПIIttIIДjIootc 20.15 П·6 Мое.... кaT~ _ 20.45 1'&·6. мocua. TOIt-wOv .м,а.а

rpoca.:

21.35

;

.Ao<ynм пера" С.МІіа8а &cropec-інформ (1IIQqIIННI_

-.м)

ІВ.ОО Г~ ІІД .ГроІІІіс:уо І

•.•

СеРІ8ІІІ

_____

19.30 AIrrOМOCIiМ. (20.00 .Yocpnaттo- -

хіт СТаРіОІЧ8 ~ ..от-1 у

.

'*""

.

тоі!.

, XIт·~ 18.IОТ/с ...........

17.30 МІФ

207 .....

.гvФIllaio_.

17.66. 21.56. '22.54 ........ _ _ 18.00 ~ _ ОІ1РОа Аме·

.r-' .............. I.r_ _ _ • __

OCItНaO

1........-,......'

19.00 T..-t8IIY ... .3 0I00r0000 18• • T/ooГ_~ lі.5І. 23.57 КІ*О _ ІІД .......... 101FМ.

&.45 9Ох6ОхІІО 7.00 0Фa6pиu

ММФ-. ХІТ·_

7.30а.-

8.00 МbIн8poдjtиII or11llД .T..,...n8.10 Ea:fopec--..ь- (_І НОІІИНИ

-)'.1

8.25 1'&-& мocua. .Ви - _ 8.55 П·& Мосо8а. WOY"Iai .11aIWМ"" ~

.

8.25 ~ - - OfIOIiIЦ8IIa,­

"'am...--o~

11.25 ТБ-В Мосаоа. ~ ...."". Т....... і три nCМ~.

.............

11 ••

ТS-I М-. Хм-.-

'.

...

15.00-17.00 Звrpeea,

1••

13.00 Т..-цоес: 13.10 Х'/... 14.35 ФІРМе -АТОН.: ~ """ не-

0.00 ""........ ~ .............

3 Бoraм·

Му...тфіІ8ом

н8рт

23.5O~

=....... __

13.00Т/с

9.10~a.К-"''''''. 9.30 ~ .zooм х 12.

20;50 l10tA _ . л'Oraooко 21.05 АН1РеССІ-. 21.20 МICO.Id_

d-a-n-.. (32-" IЩWI)

o...roo.

npo_:

....

О.ООХ'І. . . . . .

82 ...... 10.00 ........ f888ill•• Т........... 1\.00 ВІ3мт. 1InOНIII. IW' 11.30 Ток·woy •.. .3 12.00 МIІСТ8ЦІоІОІІ·_ .Tepioтopho ,...

M,..~ .r~.,..",.

Мосаоа.

111.00 3ВrPUa . 111.30 ТБ-В Мосаоа. оФітм"" те.......... _ _ ne.p6 _• 111.40_ т&-8 Ху. . . _ . . . OCOra

іІІ.5О на дoбpeнIot, 21.10 Тopriнфopм 21.ЗО TOO<-wov ОСаМа 22.00Х,... . . . 0.00 Тopriнфopм

і.ОО -ДМ-. Т. . . . . . .

.

.11.00 д.n-Io сеанс

;!О.25 Бap8iНOk

23.5БТ,,_ ТООІІс

8.30

25-А КAIWI

-Том.

l1Pf3AO

..-у ефірі)

21.00 ~ .НАРТ-..ор·.. 21.45 l'Ifюr1*o8 .Ракурс. 21.50 Т-.рас 22.00 Т._ 1:1 т/с 22.50 ~ оЄеромісс. 23.20 Т..-а·тет С 1рооноо лео.-

'.00 Т/С ........ .,......•• 208 ...... ·7.00 .Tepioтopho"'.

7.00 3 _ на Світ_... 7.10 Му,.тфіІ8омм .

16.40 -PewIпo·. -Тaбyna Раса. (_ _ , 17.35 lCPOOt за ІФОІ<ОМ 18.05 СЕГА-остріа 18.20 ТІеІ'1ІІОГІ 18.ЗО М8І\ДРЇ8ІС8 3 .ЯН()lO. 18.50 en...n- nporpaмa.1тpм kc· 111.251Jpuyc . 111.45 ЦЕ МИ!

~.",,- У....,.

.r_

22.20 Х'І".'23.15 НС8ОС8/І 23.15 Анонс 23.30 УХРТ. .Приммренн. 3 60r0м.

Д*"І'Р та Іх

15.00а.-

17.05 l1артрет 17.30 Тdpriнфopм 17.45 Просто собака

2O.30~.""T._

21.40_ 21.45 Тopriнфopм

12.101'6-6 Мосаоа. нa3no _ 13.05 1'&-6. мocua. Му.....-

.rpA8lC»

PYXaМICn.

20.15

серім

17.00_~

2О.00Т_

НО8ОСen

Мосаа.

1&.5Б Т8І18І'838ТІІ

20.05 м-vne цw>тo _ 20. І!) фірма -АТОН.; ittфopIII8цjoI pno не-

СІТ Гpeelc 21.ЗОVIlPllOПО

.ТЕТ.

:~:g:: ~:=~ ~ .Вікна.)

18.00 Х м-,-

Адреса дIno8ol УД8'ІІ

П-В

.Д/ІО8 Aвcтpanill. Poк-<lllllp8>

21_50 Мiaм~iI OГIIIIД -Т"-. 22.00 ХУД. ""~ 23.30 16-6.· .. CnoPr'~ 23.45 3aroIu If ('" "Н;О,. ",',' Jt1 І 0.45 .Фабри •• ММФ-. XiT~ .

ycnbcy

нарт

21.00

9.30 ХуДо ...._ .НbIite ~~ 10.55 Т""""""'..ор ..... Л.~ 11.55 Ім' •. B.IOДIIUICIн 12.55 lCPaМfН.IA на ~ 13.00 Т.............1С81.... 13.45 Tie-uюn

18.ЗО ВІД .~w_ l1Р

__

17.45П_.~.

~_ lIPOf1I8М8

n·T.....,.

Муllbт+и-

м..о-.а

17.05H~...

2О.ЗО Atюнc 20.35 Тopriнформ

20.50

Т/с._ - . - . . аое C.PItO 17.ЗО ЧаРі8МА calт ДІснеА: &Гyфll Ioro 1tOМ8IUI8'. ~тcepIМ

17.35 A8тoтopr

Гpeelc

Муllbт+инаші • місті. В."*'-

18.00 Анонс l1JOТP8М 18.05 УХРТ. ~ 18.35 ТopriнфcpI . 18.50 Анонс

_

вiдeoypootн

НТ'І

20.00 20.25

.киlв.

111.10 cтonмцj

Пponto3 noroдм

ЗАГУБЛЕНЕ свідоцтво про право на інднвідуальну діяльність

Футбоп. Кубок Cni~

7.05 Micwd НО8ИНИ 7.20 не <_·.ТЕТ. 7.35 AНrPeCOIIbКa . 7.50 ПІ~ _ . Л.Co:aooow 7.55 ClТ 8.15 стеори сеоє аб_ 8.30 8.45 9.15

.... .........."...

XiT-n&pIIД

17.55.21.56. 22.54

''(

19.3OT~

• ТЕТ.

МІФ -Дмнозавроасм.

lі.411 Т/С ~

23.ЗО

19.45 Анонс 19.50 HOSICeII

1&.ЗО СП. за ~

1.... CaPIIUI

19.30

19.20

23.ЗО Музичні НО8МНМ

Ао

15.ЗО М..C:Тa-tI_ .ТермторІІІ"'.

:::n~~·

Нон-стоп peн,qeay 16.15~тфі....

.1+1. 18.00_

18:05

14;00 .ХІ• .... а-

1t8pt!',J·.8,

~~:~ ~·ят"",. М Дроздо~

15.00 15.20

~ noroдм МOJOOДI><НМiI <aнan

ету_

~

1&.50 ФіНеНСО8ОіІ or11llД 19.00 еа"... тоі! 19.20 ЗaItoн є _ 19.ЗО Т_... -Ilpввo. 20.00 Haцioнeno;нмiI xiт.n&pIIД

cnydoo ••• ,

_ _ • 3 _ ....

ЦJOбиНCtoКМіІ. -~. 14.45 3акон є зао:он

"""""

Гpмг

anlт

МQ88. Уосраінс.... ~тypa. М. ко-

ІОн_е т",,-шоу .ВиброоКМ'

.1ван

закон

-дм

06-

14.00 0СОІТНііІ ........ А/І3 WКOJIIIIIIa· РІДНа

........

14.57-15.57H~~_

-

тура. 10 м. -3 J<ypбooo IМUlicn. няnacь-. ~ О. О"""" -12.10 Т........... ОРіА.

12.30 12:353акон 8

__

38Та .Все

10.00Т_

10.05 Муllbт....... 10.20 3aJ<OН є ...он 10.25 Т............'1I10111JK8....m-7 C.PItO 11.40Г""""'. UJOdIW.НМA _ . YI<PaiНCWaI Jliтepa-

ТІ.

Те_ап .{1раво. Попу_ь

12.451

Бna-

Ч8СТМИ8

УТН і.55 Худ. фIn_ .Т_

11.30

_.

УТ·2

.Т_opito

o...roo.

Хіт·_

IЗ.05J1PQi'Рама '-" --' rOnOirtOМA­ "'1'5~·~T~..., _" рухомість

.ТЕТ.

м..с:т

1&.10

С'ІІ'"

23.45

8.ЗО Диruюмaтlll. - . . - . . 8.00 OAUIOaC•• Т8ІІІ8О8рІм. 11 ...,... 10.00 -, Іс OICerНI І l18ІСІО 11.00 ___ 1'.ЗО ТОО<-WOY • ...а 12.00 Мис................ТермторІІІ ,...

11.11) MYIlbT'-11.20 Н_місто. 11.50 М/Ф'1кD -...-.~ .

or_ (....ІІІІІ_

13.00 Т/С .Г...-- . - . 13.30 .......'" ~.............

12.ЗО Пporрама .КВК·БУМ.

.1+1. 7.00 Cet>Ian .Conтl. . 7.30 СеРІМ .l1epwl,naцIпYм .... 8.00 ТСН _ 8.05 Cet>Ian oДмн8C'liw.2: 1СОІІ6Іо 9.00 тсн

6.ЗО Arpoмагазмн .Біna тоnyбq •. CnIeaЄ А. Вep6иto.o<a.

неру.

"""""то.

13.00T~

Поетична теneвмСТ8_3 _Дума про

М· n-Eм. MIaмapo,qjмjI

ХІТ·

CbCOO-.о,

11.00Т........,т.

7-А КАНМ

..... =.

'.00 Т/є ................ 208 ОеРІе 7.00 Мис""-,, _ -T~ А •.

ТонІс

~:~ =-;C~a "'fa:J-. .но"

Ай-а-п.... (32-А КАНAJI)

8.00

11.25

21.ЗО Та<.woy ОСеМв ТDOl.

•• 15)(м-,,-

25-А КАНАІІ

.........

._ _

ае-..

22.00 х,... . 23.20 музичне nporpaмa 23.50 ТорПнформ

НePYXOМICn. AInoтopr

23.05Муз, .....

" " " ' - .НАРТ.88'ІІр· •• 9.15 " " " ' - ·Ст.. СІ1І88' 9.50 l1en!ндм роо:'н'pony 10.15 Пporpaмa _~. 10.55 Т-.:ropec

.

ТlIJI8I'83IIТ8

22.О5Т.............Т.......

7.35 Т_І:І т/соГ...... 8.25 ФlРІ:'а -АТОН,: lнфopмaЦja npo

,.

ЦеМиНо_

......

........,

21. 15 21.25 21.55

Зранку на СІІіта«у... 7.10мv.~

8.ЗО

не.

.

. 20.50 п_ "11t1....",. (.........

Тopr1нфcopм

7.00

Acтpaso

.. _

7.30а.. 8.00 МIoD'IIPQAНIOII or_ .TenecaIт· 8.10 16-6 Мосаа. ДисК""'" 8.35 hDw''--' 8.00 \1;-6 Мосаоа. Му"тcepiaJI .Омер8.1OТS-I ................ _ .".~ 11.00 16-6 Мосаа. шоу boi.nu--

.rPA8lC»

2О.00Т---.. 20.10 НеруоомІс... 20.40 AвTOтopr

21.551Opooc;,qмoцjto :І О.Кос:т_

23.ЗО l1epwиil 8сеукра_ <ОНТРІІС eмpo6нмodв те_1

Cтyдho

6.40

_:

""*'"

Н8рт

pyxoмIc~

ммнyne ЦIOOrO_ ~:;: т

19.50

22.45 Л_ А/І3 l8QII8II 23.05 П ouoyб .хм. 23.35 Адреса ,qinC8)I Удачі ·23.40 Творці Yq8lни НТ'І. концерт

21.05AН~ 21.20 Micwd НО8Мни 21.35 Худ. ~ .H...... ~.

друrий КАНАЛ ут

1 Ч8С1'МНВ ,!\оос. тeneфIno.. -Іншої ці... Закон є ...он МyIlbTcвpian .КОАДП. Фінансоеиil oгmoд НаціоналЬнмil хіт·_

Пїсня

""""""'"

22.30 Вecт~M

lі.ОО T.nec8pialll ~ • - - . . . 20.00 0БІІОІЧЧОО 20. 15.ЄJ>lll*1l 2О.ЗО ClТ

18.15·~ ~

~1::~1'дII'II

••

трmй КАНАЛ УТ

17.2511porp8,o8 -К-- та ..... 12C1'IJPIIIt8. 18.30 ПporJI8М8 OДI8nOnOO 18.45 Му"""""" 18.50 ТIІІІІІіІкаорес 18.00 Т8ІІ8О8ІІІМ ....... ......-_ •• 111.45 ~ -АТОН.: iнфapмaoUw npo 17.45I1porJ111М8.zooм х

21.3O~

1&.30 Худ• ....- -г_ OtIOO 111.00 Муllbtфі.... 18.10 Музм<онмА._ 18.40 СТИІІЬ _ТТІІ . • ТІІе naII.nI.wayo

1 і.411 CePIU оДоонастІа·2: ІСОІІІІО 20.45 Т""·шоу .ТаІіу. 21.15 Х,......_ .На ~ О3еІР. 22.55 тсн 23.00 ГІротрама .Бомба·

1&.ООТ_ мv.тфіІ8ом 1&.30~."""",_, 1&.45 Муз.іІротр8ма oгap8I3DНТII ~

~.~~

15.05 Т.1І8С3рІоІІо oГClp8Цlo-4. 16.05 .11enci• . . - 16.20 СІТ. ЗаI<OPllOНDм

браТів Нea3Q8Cbl(ИК-

6.00_ 6.05 УТН 6.20 Пмнасти<а

0.15 ,0.20

11 _он

1&.10

.....

муІІоХМ.

-НТ'І

14.45де...._

18.05 С8РІМ OCOIntO 18• • СеРІМ ""-'" ~. 19.00 .~ шоу .Пpocтiwe npocтoro.

0.40

ПЕРWИЙ КАНАІІ УТ

9.15 9.45

ЗвIott

_

23.30 мтv п..-:а._..... _...~_· НaiIIP8If lIInO 0.30 МТV~: мv--

11.05111QQИ ІР

~Atюнc ПIJOI"PIIМ нoeocen

12.55~нe"-

1..."..

.,.. ......

14.20 Т..-а·.... С Ірооноа ~ 14.50 ~ ІІД з,... 14.55·Т.. _ ....

20.35 20.45

13.00 Т...........1С8'Н8' IЗ.55 ТІеІ-шan 14.10 Театр .... _

18.00_

20.45

[ 7.15 7.45 7.50 8.00 8.10 8.15

МOnOДbOММiI

.

lІеЧІІ*а oМwo3oa<1II!AIo'

10.10 Вeuop-M 10.25 ,t,qPeCa ,QinOeOI ~ 10.ЗО Вoicniнy . . . . . .

20.25

.ТІ!Т. 12.ЗО МyIlbT~

1""'"

.,,~_ хіт-парад

.....,.

Ф8cтiaCwa1IU8М8

• ІНТЕР.

Закон є закон

~. 15

урок

не-

2O.00~~ ДjnOeaI у....

OXJII6 І сІа...

.1"'I1-ТOn-

11.35

.........

-

19.00~ У мІст""У·

оп

Прем-. .

23.00

19.15 lIiOOtO 19.45 мода

12.05 MY"'T~. '.

19.ЗО ТСН

19:~ ~":T:""

22.05

1UkQIIIIPie.

А/І3

==

..r....- " - ' .

ММФ~. ХІТ _ _

18.ЗО П-6 Мое

18.00 Х""..­

11.5S.w-~.... 17.00 IIIIWO А/І3 17.20 А,/РІС8 ,qinc8)I1'дII'II 17.25 ГOnOC l8ІІР'8І ~ 11.55 моо1 Б!мт8нIto . 18.25 офіс СІеа_ 18.4OCnwyn 18.55 АІІІеС8 ДIn080I У'"

noдaпси

Г_

.... а OJVOIOO ІІОІІІІ _ (ТІА -....)

2О.00Т_

11.25 П

m.I.КИ'" • ТЕТ. 7.05 Micw<i НО8МНМ 7.15 ДеНЬ "" день 7.35 Антресопьо 1.50 ПіСНІІ _ . АСТРа!І 7.55 С1Т 8.15 Стеори своє 06лнччя 8.50 все про 9.00 L-0cny6 8.40 11.05 ~

er,_ .1+1.

13.15Н-'їр·.

16.00

_

Фyt6oп. Кубок ~

Ток-шоу

19.s6:-:.~-::'~~.PIдio

10.5O~_

Му8чні_

.киlв. 8.ЗО ХрещатИК

10.05 Що_ 10.25 Віло.ниА С8ІІІ8<ИН. Передвч. j 10.66 Зaotoн 11 38ItOII 11.00 ТІ••'1 .....,... untт... Г""н, Т". 8 C.PItO 12.05 Г1III<тoplu8. 12.35 Зaotoн,,_ 12.40 ТІ• .,.. ......... 2 .......

П!ЦТ3. ~ мом. урок 22 14.50 Мy...тctoU- -11pмrQдм . . . . . . Вpyнreпa" 13 сері.

Прав0_

12.00 Ilony_

. . '8.1 •• Арсена n.neн..

__

10.:ІОТ

14.00 0CeintIII _ _ .......

11.05 На caiТ~ _ _ _ рівні 1'.ЗО

_1+1.

nPOТP&IIOIi .МоІо·'

~.

__

101FМ· 2О.ОО . . . . . . IС. . . . . IІІI .......... 20.10 ........... Т............ 81 C.PItO 21.;!І). ВINPНI 11Іm (ТІА ......, 22.00 oIC8nIIl Л88с:Іо. Гос" • С& . . . . . .

PYXaМICn.

ІОТАР 8.45 8OOdIOOC9O 7.00 ОФа6РОа<а

17.3516-6

lІОІІі11\І<8

lі.30

20.05 МинyRe ..-о _ 20.10 ФІРМе -АТОН.: .......... npo

22.101~и

22.25 ГIporиoз noгoди 22.30 д..-8Ні історї • 23.15 23.30

- ' . Мy...тcepIan . 17.55.21.56.22.54 м..о18.00 1Іьнт. Мeodoo. гp.цl,i.~.2

18.30~.~. iнфOpм8цja.

(~

'*""

аІІІ

~7.ЗОс.:.... С8ІТ дIcнeR: .Гyфllloro

19.00 19.211

_ііа.,

.

,.........

~. (Киіе)

T-.:npвc

1&.1 О НеРУХОМіСТЬ 16.40 Aeтoтopr 16.50 Му...тфіІ8ом 16.55Т......... 17.05- Н8pyJ0aмic... 17.35 AInoтopr 17.45""",- .ЩаQ ••••

18.10 Х"".- ОС1О ............. . 1_'

8.10Му.....-

XIт-n&pIIД

Нарт

17.30Т_·_

.181'.

.

1&.ООТ.........

,

,...

18.30 ...... AJ8PI'8 •• Т.............

ТонІс

то міст.'. 1О СвРіОІ 17.10 ат. Тн_ 17.50_

~Cnoopм С8О8 0 6 _

13.5Б зваон є

14.55

XIт-n&pIIД

:

......

14.2O~C_

oПpoatц І

.... 3 0 ____

18.30 . . . . . . . . . . . . .' . . .......... 14.00 8 .......... ..... 15.30 МIOC:ТeЦj,aOiI _ .ТермторІІІ ,...

-c-ra ......

Суч...,...

СУ8Т

............. 8.,., ,..

.

14.15 ФІРМе -АТОН.: ~ npo не-

~

80",*

~2.00 МoocreцI.DoII8Н8II .ТермторІІІ

13.051OнaoDtц1pт 13.35 Вмс:т_

·IJtaT8Im8M-тenenaТИ 8 1&.45 Attaнc 1&.50 Мyn.т,*"-.Чapietм< ~ДOIIO'

__

ат

8.а Т/с .п УТ·2

13.00 Т.. _

14.00 Irp11Ш... _ ДОРОСІІО4Х 14.30 Х"" ....... .cn_ ро.ІIІІ,_. 16.00 ДІж._ -~ ГОІІІІІІІуДао.

Зарооне дopora

_.

.

.........

_.

17.00 АНОНС ~ 17.05 ТIІІІ8І<урН8/І ОРМНООС. 17.35 ТoiJrIнФapм 17.50 оСІм8ІнІ_"'. 18.05 -fpao,fi ВІД .Гр88ісу» 18.10 CaPIU оМ_•• 19.30 l1QДOPOa • ст"" д*83 20.20 на добраніч. 20.40 l1дсумоси 22.00 х,... . 23.00 lCnyб .~ nanyrа. 23.50 Тopriнфopм 0.05 ТВ·lwopecapio 0.25 Тopriнфopм

8.ЗО""'. ~

-(11А ........) 8.1O..aa.-. Т.............

Му..тфіІ8ом

н8рт

n.T.....,.

.У фao<yd • ..:ь С81т'. МbIм8pcwaIII. or_(~_)

I1.ЗО Toк-wov

фес_

12.25Мy..~

1-ІЙ КАНАІІ

Ммст..............ТериторіІІ А •• ХІТ·

8.00

13.00..r~~. ~.

11.5О""",-.Це

:=-~~=. IIJ"'-

7.00

18.00 .......·50. lCaa ..t . . . CJII8P-

Teneraeт8

1'.2O~

IЗ.ЗО МyIlbT~

.m.l.киlв»

f1C:НR

11.10

БиcтJ-o-

.П......... _І ............:

13.10Дlж._

7.1ІіІ·~.c-n.

~ WI1IOб'.

-

12.40

7 . • CeIIIU ~~. 8.00 тсн І 8.05 C8DIU oДooн8C'liw·2: КаМІІОО 9.00 ТСІ1

.

.......

10.00_ 10.05 ДjnOOOOOQ _К 10.10 ТОО<-woy .Автограф. 1.0.40 С8ІТ _ . ХУд....._

~

22.05~

CnАІІі

10.00W 10.10 J). ВоіІновмч.

.. ..-

204 .

дYIoJn8O. Т_.....

11.00 0V8Т8

ТDIIIc

11.00

...,...

napaд

8.35 , : . .tW>т.М'Iip....

9.25 Тоо<.woy ~. i.5O . . . . . - . . 10.10 68Р8І Д/taIDНCW<OrO 10.55 Т..- ......

... -

Ай-СІ-n-вt (32-А ~

8.ЗО ФІРМа -Атон.: ~ npo нepr-

на nOPDIII8OOМY Мc:цj.

21.35 Хрещат.. 21 . • Х, .Г-.. 23.25 .6а . . . . . . в rocnox у

ДРYl'ИА КАНАІІ УТ

6.ЗО Arpoм....-

ДQPOГ.

_

.УамІо

о.оох,

.25-Й КАИАІІ

...,ІІІІ"_

19.45 35

.101І..

(3anopi>aJo)

6.40 Теneфl_ 1. 10 3іркм JIt8P/IMHM-Q7 7.55 Haцioнano.нмil ";т-_ 8.00 ФіНаНСОВИА OГ11llД 8.10 ·1 11IOбnю. і СМЇІОСЬ. і 1'ІІІЧ8І1І()СЬо. Бna­ roдiiIнмA <ОНЦ<!рт. _1 част_ 9.00 Му"":?Еі' 1/1 .КОАДП. 9.10 канап • Ittтepнacioнa,.. ~_ CТIlВ/1tlЄ. твrpan. ван Xane. ДUIIUC

19.ЗО ~

·23.55 Т"_ІРІІС

8.00 ......

7.00 3 ронку на calт8НІ<У." 7.10 Му..rфil8oмм 7.ЗО " " " ' - ..с..т; _ 7.40 Т--.о .IIkiui'tJv

....... JOPOНЇI<a

18.45 "-ін 19.00 3ор8оа

.VltflCA...1V.

~:gg ~.t:";.:rь-

.

Aнmoї. o..naд .ту,

Нарт

Осаіта СЕГА·остріе 18.35ТIІІі·1ІІОГІ

-.--.--.rp ..

ra...... .

22.40 Худо. . . . ~. 0.05 МузмчtмA . . . . -

17.50 18.20

21.40

Антрвсо

21.00nC21.45 ФyiI5on. Чeмnioнeт

~

21.50 ~ .Р8&урс> 21.55 l'1porpaмe ..c-n _ . 22.05 r.... '22.10 т_ Ь т{с .Гap8Цlo>

ру

19.20 Вr-.qail ~ 19.45 8ечір4ІІ_ 20.00 ~ f1I>OI1I8II8 .час· 20.50 Фемт8с:rt .,.......... ooПcNrr8p-

7.05 7.35 7.50 7.55

n·T.....

~

23.45

....

ПЕршиА КАНАІІ УТ

СМІі

2О.ЗО ат

.n.-. 8 C.PItO 18.20 зв км;""""" часом 18.45 Iнтерно8МО 18.50 СеРіеІІ ~ •• OOeWO _ "

- _

....

20.50 псноо _. ЕIІ8Ад 21.05 AItI'PeCCn.a 21.20 Мicьod ___

17.ао_ IТ.і5Т_.17.50 Т.моерІаА

.lнтеро

20.25

.. ..~ 3 .

14.00 х, 15.50 А _

20.15 ~ ~ у '188у" 2О.ЗО ~ ~c:r.-:

......... ДIn080I у....

А,/РІС8 г 2О.ЗО Attaнc ~ 20.35 НC8JCeIO 20.45 Тopr1нфcopм

1

16.ЗО ат. за' ООРДОНСІООІ 16.4O~ 16.50 СІІіТ eneп_их РО388І' 17.20 IмIд>ot

t.~~. --Jr укра.... JICJН..

6.00 Анонс 6.05 УТН 8.20 nМ.....,.,.a

ooIDII,a•.

Част..

21.

111.5Oмv.T....... НТ'І 2O.00~

.ТЕТ.

'.ЗОМу...~ '.40 Xpooщanoo<

5 ...,...

12.05~·

12.40

_. --

11.00 Т......... .м.с-. 12.00 ІСОНЦІІРТ ~ ~. 12.5O~нa _ _ 11.110 Т........... ОКа'.... 13.45 ТІ8І'1ІІОГІ

16.10~

тpmA КAНAJI УТ

_.

УТ-2

12.35.3ман е

N. Т_. ~ 1Іу",1 .. ' 14.40 Віч-не-.... 17.00 МOnOДbOММiI_ 17.55 З8ООН е_ C:-r,ДItI .1 + 1. 18.00_ 18.05 CepluoColnto 18.30 CePIU ........... .....,.... 19.00 \rPOIIe шоу .Прастtwe npocтoroo

2З.55~___ . 0.10 Фyrбon. Кубок CniIWIYJICНOCП

oДмto8cтIII-2: КОІІ8ІО

Г"""""

S--A «atWIaOI.

'І«реІн. co.a~.Дp_~

.......

~_.

і.О5 СеРІМ ОСІМ8іІІОІ

CeInI.-............

22.20 Пporноз noroдм 22.25 T..тp+тv. I.ЧWмo<088 DJ)5 уcl ...._ r~ .•~

~c!.!'AНAII УТ .......

7.00 7.30 CaPIIUI 8.00 ТСН 8.05 СеРІМ 9.00 ТСН

OCIIInt 1.

1І8ІІОІІІІРіе-

11.45 СеРІМ oДtoн8cтIII-2: ІСОІІІІ· 20.45 Ток·шоу.Зро6м орок. . 21.35 Ху. . . . . . ~ panco,qItI. 23.25 ТСН 23.30 ~ ОПРО cnopт.

2O.10~"" .Yq8ittcw:8 ap!dт1ll<ТWll

.....__ 1""'"

__

0aIIТ1tii

18.ЗО ТСН

2O.00~

І

СеРіІІ

12

8 _

38roн

бnиawI. ~

ПЕРШиА КАНАІІ УТ raзeта .Все

1Ipvмreм..

.. ........

• •00 . . . . . . к-.r' 20.10 ..дм..•. Т--.о. . ..... 21.30 в.оІрнІ1ІІс'ІІ (ТІА . . . . ., 22.00 Т/О ОСІІІА ..... 23.00 ЛП l\IQфecIiIнoro боксу ~.

.....

23.3ОМТV~""""''''''

0.30 M'IV ~ мv-1.28 npor.- .......... ам1р8

17.00 П-6 Мосо8а. Му...п:ар/ІІІ .д'~' т...... lтриncн~ 17.25 l1YCIn. lIIJOr1*OI8 .~ 17.40 1&-8 ....... .., •• р' ..... " . .

. OePIU

..rpelc У ........ 18.ЗО,..,....._

19.00 з.рае8 . 111.30 ТАН (т........ 8'8NТCТ8D ІІІІРІІ' .-ості' 18.40 П-В мocua. Т..· _ .~. 20.85 т&-8 .......... С8!ІІМ ......

.........

21.ЗО &l:npec1lФppм jlllQAilннl

-

_

..

21.45 ~ OГIl\A.T8II8C8it. 21 •• т&-8 Мocwa. Xm-фinwoI.c:no23.45а.-

0.50 ~ ММФ·. XIт-n&pIIД

ЗАГУБЛЕіlІ печатку та кутовий штамп ТОВ

«Є-нісеЙ.

ЛТД,

ВВАЖАТИ НЕДmсними.


о.зоп.~ _.ррм. .........А w ....... 11 _

~

" . , .........

'ІІІІ-І8ІІІІ_ 7.00~<t,IItМJ8!II_·,

ctwII1!.1+1. n' ПEPWИ..

6.00 Анонс

............ УТ ~.

9.05ТСН·

.

8.30~ МenOiAIII-

••

18' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7." CIIIIU ..................• &оо тat . L'" Т/С ~ _ • • • с_. 1 со

::~~

6.40 7.40

2O.00~""""'''''' ...... hI ...... rw-. ...... ...-..

.. ,

8.00Фі......-.1or_ ~ Jdr__ 8.10

10.08Кa1ц1pr.-nwчol~

.тп.

2D.=25.w-e~YJIII'Ii'

~

2

O8IМW'.... 18ICNЦNO YIP8ItМ

= 1::: =-:::..=-__ IUL

9.00 вv.-- са.... U,08'='Ф'.с=:ч:--. ~o~T~ QAY><CI18QP8НtПI 12... ~/• ..-. ІІ8ІІІІ'.-. 4 ...... 10.10 М_ ~:'i: _~. ук 10.20 ГatWioII..........._ ........ -*!на-' ... - .... 1 . - . --_ _ 1R8P8~ ІІА

=.:

11.3О1=.:":"'~Iна-eno-;o

~nes-a~

:~:~ ~~.-...; ~'..

а _.,Урок 111

ЗaIroн с 38ОН a:~~. I h 8О/ІІІАІРІІ куСІоІо. . 12.55

:=~fК"" ( 0 - ) -

14.57-15.57

Укрвіни. ~ 38т8 ·Все - 1ІСім·

1WII1I8

:~:~ ~"--18.15 ."-:nIцIIIнa k:тopiR.

=':"

01'_ 38ОН

8 ОО IHlIIt....-rNP--

8:15:ttCi11888P1-•• СерІм· {ОО г..... ~ роду .30 ч.с apaol8llca.кllA 10.00 ЗІ oodКloDlМ _ ',77.•30IО~.nJalPl."

.'

~~.~~<.~.

11.05 xVII- . . . . .ТМІР СМ8РІІО

2і5О НО8ОСеІІ g::::т.c .Ton-....... 13 м-.-.

.

~._-

.~ __ • " " ._.........

1820 ЗІ _ _ """ОМ 18:45 Iн~M 1L5O Т/О ~•.•ц..-......... 19.20 ~_шоу 19.45 ........ _

21.20 мicwci _ 21.l5focтpoc:ooaenIIIT/O'na...a.. 22.45 Світ _ ро..23.20 Все·. дім.-,. 0.10 .~ ~ OOCnOIIiДI. ~ ріанмх СТРУМ', Р.Грм0м8 іо y....1нCIr осаму _І

.

1~'~~opN

22.30 т__ 2223.'18 ~ _.у...... ..20С8рІм.Т......

~:~=. dnI 21.30 Ток"""" -С- 'ІОіІ. 22.00 Ху"' ...... 0.00 ТaprIttфapм ІОТ.

AA-a-n-8I (32-1 КАНАІІ) I.oo~. ~

~:OO

1:'~'::""

=--

1IIr~ _.Т

~.

=---

8.4580х60х90

7.~ ~ ММФ•. Xt-_

ornoд .Т_ _ =..~ с

7.10 ~....-

'.10 _ _ ....,.. 8.25 16-6 Моа<аа. шоу &еині XInn8 8.55 1&-1. МOC:Qa. 11. 1110... 11.20 ТАН с. . . . . . . . 8f'8Н1C18D....".o-

8.25 ФІ!-. -АТОН·: .......... про lІ8РУlIOМICnO 8.311 l1porp8м8 rНAPf.-4p·..

10.00 '1/с OQIIIII ...... 1'.30ТОІІ"""" ....:lО"'12.00 ~ .TII!IImIIIi8~.

11.30 М/С -Д'._ І тро ~ери. / 10.00 ,..:. Моса8•••• Os ., ....

7.85 Т....

В.1Цер68чаа

......,.. ....-_ 17.05 T~ .",,-.

7.00 8.00 ~ ornoд I~1.30 ...... ~ ~_ C~_v-....) ' -~'-'''--

118p-r. 7.00 З IJМ<)'. н8 С8іТ_...

-~~..oo. ЗІ -

2!:......;....,

·,W8КA 7.00

2O.00~c06м8 . 20.20 МiCJa та c1OIIOЦj cehy 20.30 Г........грм;су.

.

25-11 КAIWi

18.25 .TaopiiicIod irpoo.~. ~ 18.00T......... ____ .~ 20.00 I<.I.S.5. СеРІІО3МО ~ICOIIR 1OJ8IIIII. 20.15 Му,.т"'~тп. 20.30 сп 2201.'0550 ~..!.1JVП8 ·вв·

.

.17.25·Анонс

~-Aнoнc

2O.10~ 20.40 AInoтapr 20.50 ~ .~.

~.~~-= м..-

. . . . . .ио..... с, ..._ -

.

18:,0f,*"liAoГlJ8IIiCyo

т--.

21.35 T~ 21.50 ет-. cehy 22.05 н..22.15Х.....

:~:~ :'~....,.

:~:gg ТРІТІЙ' КАНАІІ УТ 19.25Н8ц1oм8.-.oi1x"__~.

19.30 т_ .ПраеоО 20.00__ 20.20 Aptмailдaн 20.40 ВеЧіРНІІ кака 21.00 УТН 21.45 ~ 22.1!5 3JlcDH" _ 22.15даіід....:т .............. . , . _ 22.10 М. " " _ , Т1UI8C8IIiМI ОСаМ· С8ц/11 ......... 3 _ ~nOI .....,...•• 2 c.pho 0.05 Нa~ xiT-I18Р11д 0.1 О УТН

--

о.зо,,1Vr..-:r_~ 1.28~...,...,.3881pII

18•• СеРІМ ........... 111.30IJpr_

.

..30 Му.......... 8 4055 )(paq8n8cЩо? ......? n.-.....oo ..-.' 8.00Х''''............

18.30 17.00 K."..pr f.l!IМ'e.a.&V1I. 1 -

.ma-іІІ. ~ 6. lQНr8

23:00 .

1150rr::::;:

111:55Т--'::::-

Т......

21:00 ClТ

18.00 ......... _

ас.

1830 ~.......... 18:45 . - . - ' " ... ~ 18:50 Т._....· 18.00Т_____ ............ 111.45 Фірм••Атон.: ........... про не-

~__

ТУ

151OOT~ .,..........

....

18.1511porp8м8..за.-а~

~:~~=... ,.......

19:~~4UWI:

01'_

23.:8IIМТV~""'''''

..... _..--oZOOМх·f2>

7.35Aнтpeconia 7.50 Пісио"... Г.... .ва. 7.55 СП. ~~.,..~

22.00Т/с-...т23.00 т.._.. нхл

·"77.·!!~~XЄ!Dltll.. '.'

20.00

u..-...--.

~~~5~wo:.:::..:.,.,. 22 55 тсн .

ФіНаНСО8ІіІ

.

14.00 11вi-wan 14.15 ueМйR_ 14.30

18.00 Анонс 18.05 ~....... .ДІ- .... _ 18• • С8р1Р ........... .....,.... 18.00 ~ _ O/1POC:1IUIII пpocIOrO' 1830 тсн lі... Т/С ~ ....;. . . . . с .....

.....mepN8....

16.00 УТН 11.18 ХІ...... ' cl'Iih'8, • _

18.511

СІРІ8 .1+1.

....... .....,... lt8VI'

30

1~ IJPМYC 1~.~~ :.-:-~

1~~

1845Т""""""'"

2O.00~.........

7.05 hICWd _ 7.15 ........ _

',,'.'!!~~~ _v.-a..." _ _____ '''''- • ...-- •

::~ =.~~~

u_

18515 н...18: 10 .&.rr8"80: ---.... 111.35 НаОаС:еОІ ........ ~ - - - -

tnY ..... ......--

cm.І с..

17.00T..-нJIoc:ooDeoI.""""" ~.

УІСРТ••Тan................_ 11.35T~

18.

8.10 TO-IIIQy'Я 1:88.

10.38 з-. • _ 10.40 ...... _

T~ .~.

Aнoнc~

l'

. ..... о.·., 0.30 Фyr6on. Кубок ~

~~T_

1 ..."....

ФIнan.

. .0 1 ' 22.35""-22.511 """""" ~ 22.5511iтpud . 23 45 &,-. _~ КOttЦIP1" B~

7-" 11........ . _ _І

~

= .. т/с"'_

•.oo~. Т............. аа....

1ІІІІІС1і) мно-:

:~ ~= :I~___ 10.20 ~ ~

' 1 1 . . . . . . . . . ,,11 ............

11.00Xlт~~ а •• -

Т......... 11.10~..-

1I.IOT/c .... Д"'n".208ci1p18

1:.:'~...:..~,:..::= ~.

~~ т--.-:

ХІт'11IPU

11.00

11.20 . . . .aмicrь 1150м,......~ 13.00 T~ 13.05 ~ ..no..o", wi СНІ та.-у. 13.50 ~ .оа, raCfI і tII<I. 14.20 фірма -АТОН.: іМФОРМ8ЦіІІ про не~ 1425 Пporpeмo .... та _ . 1.:55 T_Cf1I8C 16.00 Т_ 18.10 МyN.т..16.30 ~ cтyдiw .,.....

і

.

~~t:.::..""~'

11.35 12.25 ХІ•• ftOCIiI _ . 15.00-17.00 3ar1J8II8 17.00 Т6-8 Моа<аа. ~ТCePIU

~'Ао' 1735~~~·~

17.30 МІС .r~ і iIOrO _ 17.55.21.58; 2.54 М___ '18.00 КkIaYPНМ - - -

. . , ПО.. : "81·зо0О~,.~_,,~"!;"~. _ _

.

18.15118рніса

== =-.0$1_

•...... - - . ........ - - - -

19.00 3Jrpa8

1:::J ~

',811·3000~' Все,.,..~_ . ,ок"""" •... :1 ..... _

111.26 Г~ nQAii ..... СМ ......) 18•• Т/с .... . . . . - . 111.58. 23.57 1CIIIn".. ... 'МID*-f'IwIjo 101FM. 20.00 T/c~ . 20. • -д.-•. Т.......,.. 14 с. 21.30 88<tlpиl1Ik:'II- (ТІА ......)

._,

20." 1'8-8 Моса8. С8РІ8ІІ ~ 21.35&cnpec1tфopмс~_ -) . 21.50 ~ ОІ"/ІІІД ·Т8ІІІІС8Іт, 22.00 -ц,. ..,....... l'JIII8 23.45 3JrJ)8U 0.50 0ФаІІри... мм. .. ХіН...,..

~~--------~~--------------------------------------------------------~~. ~........... CI08UI MaIIм,qr.

ІІРУІ'ИЙ IWWI УТ

СІРІ8 .1+1. 7.00 ~ oд/eIoollIIIII ,., 7 •• СеРІМ ......... - - . . В.ОО ТСН . 8.05 ДaLC8PI8II ~ ,.., оДинастloor.

l1ІРІІІиl ОНА n УТ

2

8.00 АНОНС . 8.05 УТН 8.20 nмм.cт.a

.II.30~ 6.40 МencWa·........

7.55380...... _

О. ~••Літати - т. niтe111•••• 1'.00з-.с_ 11.05Т. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.8

K~T ХСРаеаІ ~

СеРІО

1з.25 з..ом

10.00 УТН 10.10 МyN.TcePa/I .~. 10.20 JI':~' І." . _ . :1.30 Те.' .п.12.00nOl1)_ 1230 r...lJtIф..... ..ст_ к-іро 12.55 Закон,,_ 13 оо УТН . . . 13.10 Т3НЦІСІІІІб ~.....,. 14.57-·15.57 e-~ _ ...........

13.30 С8ітсіч 14.00 0C8in0III _ Jlll81111D/111Pi8. Ук. ""-'УРа. Ао 100""'"

'*""""

. . . . ~. s І'.

1.-.. ~ 2. /Iw. nIAC:Wa _ . 22 урок

14.55з-.._

17.00 ........... _ 17.55 З8ОСІІІ,,_ CrYДI8 .1+1. 1&.00 Анонс 11.05 м,..~ ~'. 18.10 C8PIU 19.00'-'- -,. O/1PaC1IUIe IIpOCTorO' 111.30 ТСН 19.45 ДQк.c:epI8n про .дІонас.

.1IepuII......,....

__•

тоіІ Мynt.T~ УТН __ _

18.15За

18.20

!l«ь'С8іт тe&'/IIW'.

_.

-o.or-

~.З~

oCt8apImI _ _

'9.:ЮТ_.~ It8цIcIн8AIмI Jdr......

22.40

МyN.тфinooм 2О.15Щот_ 20.30 с.ЮРТt:yp·q>

трЕІІЙ IWWIYТ

• ІНТЕР.

20.4U 1ІеЧіРН~ ""3ІІІІ

8.00~ 8.15"' _ _ '.

21.4S~ '.' Zl.05 з.uж є ...... . 22.10 Нa~ Jdr.........

II.OO·~·

УТН

9.30

СеРІМ

ВосІІресіжІІIІІО6о8І

КДРТРІ(

22.15 22.30 Х"" . . . . " . . OOOtnPI8 ......... CIIIII... 3-~ . __

10.00 за ""іас_ ч_ 17.45 Анонс 17.50 T~ .-n.... 10 c.pho

2;1.40

OtНТEP.

Дi1iWOaOCТ ~_

IВ.20ЗІ~_

2335~Jdr

УТН

.G.ООк...

_ ....

....,.Фр8нс~·

18.45~

(Мінсм<)

0.35 УТН 0.55 Х,,,, ....... OI{PJJ:S, .... l1ewopat

-....-

ДPYnIЙ IWWI УТ er,• •1+1.

7.00 8.00

ПЕРШИЙ КAIIU УТ

7.30 Анонс 1.35 УТН 7.50 IЇМН8CТ>la 8.00 Фоканс_ 6.10. T."..........~ 8.40 ~PYC8l'''' І OIR\ICТa

'1_

:оару'.

""".8 __

18.35"11мc.'a.. ~ ,{) 18ІІТРІІ' РОС:/ІІОІОІ

q . .'О

........ JI8rjI

YJCp60IH'" • 'МІІІОМ О. _ _ ....... рі роом _ _ " ' - " ' . 1. 2 ..

'l8CТllНІІ

18.35 УТН 18.50 3"""" 11 _ом 18.55 H8ЦjOocaJa.нмA Jdr......... 19 оо lIjД .~ ІІР"'"

~:~~11IIPIII

20.30 Зatruн є _ 20.40 ....... _ 21 ОО УТН 21.40 Трм _ _ 1IIIнIcIW ......... 22.00 3а«он є _ 22.05~" Jdr. . . . . 22.10 ВіІСНО "Aмepqy •

22.40 lt8ЦIOttamOНOiA

1IIr-napм ч.n-т CIIIТ'fa 8I8maмv. щ....-

-

23.15.1~1~1_.

0.05

Бnw'oдilltмllCOНll8PТ.

3- -

Хоо<еІ\ ........... ~n ІІі,... cCoкin. (КИ''!l.-

ОаІ

.OМOW' .з-.

-

від

25.05. 1995

Віри

-C-'0IiICЬ0<0r0 118.КОІіСТІІ..... 0'08'

• __

трmй КАНАІІ УТ

oItnвt.

:ВВАЖАТИ

lиwI

20.00 IнфopмaцjAнa 1"CIQrP8" 20." CePItUO OCWIrYWO

.Час.

Пponooз

... _ _.. ~

.пr. І скиl••

.тп.

Піс .... ДНО. Гіст" ~

.кмl

у

8:30 8.40 8.55 9.00

СІТ Створи СіІОЄ об_

..

ЧеосаЙТ8! дIolliтbCtl ... і naм· ....Aтa! Хрещат.Що?

IJI>? Iloчoму? _ _

Медич

8.10 Х,,,, . . . . о38х8р 5epcyr. 11.10 МyзичнoojI _ _ 11.40 Мynьтфі_ 12.IОПро~

.тп.

12.30 3q8ta _ . 13.00 світ Апіси

rCo6_"

І.с.

ємця

за

дане

Броварської

на

k:тopI1.

...ому домі

7-Й КАНАІІ

ОМ

61210674

ім'и Фоміна

від

вА

міською

ЖАТИ НЕДІИСНИМ.

кni1

ІОТАР

8.45 9ОХ6ОХІІО 7.00 ..СІІеСІРМа ММФ •. ХІт'11IPU 7.3Оз.r,-

8.00 .........,..... 8.10

t....

8.25 1&-1 Мocno. 9.101&-1 МOC:Qa.

д/оа<_

:tIID_

Му,.тoepian оД'Ао­

--111* ncм.....-.-.

11.40 1&-1 Мocno. Н. 10.05 16-8. ....,.... ~

О.lbir­

~

Iр'_

10.15 1'8-8 - - . •

......

...· _ _ _ _....2

12.10 1&-1 МOCOIU.

-

lICeМarYnOiOCr

/1РІ,с:ерІМ -по СІ8С

12.40 1'8-8. Моса8. Х""'. . . . ~ 15.00-17.00 3Jrpмa 17.00 1&-1. Мocua. ~ТCaPI8n ~'Ао­

- 1 1 1 * ncoo-~

17.101'8-1"""."., І' .... cepIu . . . . . _ _ •

..

1.2 СеРІІ

18.30

~

10. ~

'"'-...

про муа.у І

111.00 з...18.30 Tok-1ІІСІу .Зроб;; qJOot. 20.50 та-е Москм. Дата......... ... .КоІра. 21.40 (_ _ _

.

сері­

~-інформ

MТV ~ Вeчipn

17.00 Анонс nPOrP8М 17.05 I1расто co6an 17.20 l1РОФеСіІ 17.35 ТoprIнфopм

.ТIІІІ8С8іт.

(_ _ _

8ІСОІіОІІ8м)

.........ІОІІО*......

Т_ ornoд Н6А

01'_

~.Інформ

_)

21.55 16-8. МocD8. ТОІ<-wo,.я..-. 22.55 ~ .T8II8C8ir. 23.05 1&-1. МOCOIU. ДoIt.cepiМ .no СІІІ-

01'_

1fIIiX~

23.45 з...0.45 ...а-. ММФ-. Xit-l1llPlll

10.25х""'. . . . . 11.50 Хіт......,. .Yкpalнc_lIIICOInra. 12.40 ТoprIнфopм . 18.00 АНОНС nPOrP8М 18.05. Г= .Гравісу. 18.30 • 1і8СІеС8. 17.25 ~ JIII8 ДІТеІІ ОСаУРа.....17•• C8PIU OCiМeIIOra ~ 18.00 T8II8C8Pian .Т_ ~ 18.50 Міст. і СТОІІІіІІІ cehy 19.00 ТoprIнфopм 111.20 Ст_ 111.40 ~ l8ОС8Ц/І 20. 10 но ДОС!РаНіО;, ДІ1ІІ 20.30 iltqpcnopт 21.00Х,,,. . . . . 22.00Х''''. . . . 23.40 """"'- .. 0.00 ТaprV;фopм

ІОТ. ММФ•• Xt-l1llPlll

7.30~ • 8.00""""""'" ar_ .Т_. 8.10 ~-Інформ ( - " _

-...

8ІСОІіОІІ8м1 ~ 10. ~ про..,.." І

9.25

_.

11.55 16-8

.

..

МOCnL Му,.ТСІІІІім -д.,..

' __

І тро IICII~.

.............................

,р_

10.28 1'8-1. ........ •

12.00 1&-1 Мocua. Т_"""" .... tdIto.:І

.

в.мес-о

12.41та-е

....... Х""'.............. .

13.Н та-е ....... IIIOJ ...... ХІМа 15.00-17.00 з...17.00 16-8 M0Cd8. ..,...тcapI8n оД'АоТ. . . . . . . І

tPII neм-.u:=

......

17.ао 1'8-1 ....... Х'. . . . . . 011о . . кону

18.50 19.00

811c1:.a.aro ...,.

Му"тфП,м

3вrpeu

111.302-II.МI.......... ~ .... •..... _.ч.з

20.00 Т&-І. мoc:ua. .. ~ 20.30 CoцIaIwoo-8Нlniт. ~ ..,.._ текст·

'

21.00.-........ 21.25 та-е Моса8.-х''''. . . . .г..... VIII' .............. _ _ _ 23.45 з...0.4516-8. Mocna. кny6 .12 1ІОІІііІОС. 1.15 .Фа6риоса ММФ•. ХІТ._

.

приваТИОl'О

6.12. 1994 податковою

Володимира

,."........

17.50 фіо8осоост 18.10 Г........fPII8iCyr 18• • СаРІМ ......,.,.. 1••10 JtWI.4UOМ 20.00 ......... lіІ&ІСаО 20.30 ~ lіІ&ІСаО 20.50 Нo~. ді'" 21.. 10 ТoprIнфopм 21.30 Toк-woy ~ ТOIr 22.00.,... . . . 23.25 CIInRIOI --.... 23.40 lІеЧіРООІІ ~ 23.55 ТoprIнфopм

6.45 9ОХ6ОХІІО 7.00 .ФІоI!pмa

Іьоди ДІІІІ nюдeй

8.25 оаза серед хаосу 8.55 ~'IOT_8PI<8T-1I8 9.00 Гonoc _ '."-"""•• 9.30 Адреса дinoвoi yдa'ti 9.35 ДІ>БРа ІІЇСТЬ 10.05 мо.. БританіА 10.35 __ 10.55 Му..тфinooм 11.25 Пorмд 3600ty 11.45 р_" arpap. 12.05 ~они ооносП . 12.20 Воістину lliдaepто 12.40 КОМП'lОтермаІЖЄт-1І8 12.45 ~ 3 О.коет_ 13.20 Адреса ДjJI080i удачі 13.25 ЛIDДIi _ lІІОДеіі 13.45 Му","тфіllbММ 14.15 е;д-ан 14.45 Адреса дjno8ol удачі 14.50 ВeotTop·M 15.05 Сти.... і Мода 15.25 Адреса діllOllOі удачі ТУ·Т..68чук 15.35 Му....тфі""" 16.15 Анонс 18.20 Х'А.фІ......Тlнl_uoo", onIIo,цмі-. 3, 4 серії 18.45 Анонс 18.50 БуДИНOlC моди 19.15 Му"тфino.м .19.30 Таврі_ irpм предст_",,,,;

посвідчення

......)

35-Й1WWI

НТУ

3АГУБЛ.І!:НЕ

та

~.

Хіт._

1.28 l1ро<рвмо " - " на 3881РІІ

.Пnaч Єреміі ..

111.30 Єра....

..... "'.....,.....

14.00 ХІ. ~ _..,.,... 15.30 Мист...,oll .......Т......ОРіІО

.........

КOюropoClCOn

ЛIDДIi

7.05Міс............ на ._тах -ТЕТ•. Антресо.......

7.15 7.35 7.511 7.55 8.15

~.

XiY~ 13.00 ...~ ' - ' . lСаМеаІІ­

23.00 23.30

В.20 Адреса ДіІІОІІОі удачі

21.45Шоу~ 22.151Нт_

",.,110-..-.

11:30 Т",,-_ .... 3 0III0nJ0. 12.00 ~ _ .ТериПllill

101FМ.

Тopr1нформ

нп

8 . 00

Пna3yни. З д_т..-о С8рі8-

19.58. 23.57

Анонс

с

"PWO-

.км/в.

діИJlЬНОСТl

НЕftIПСНИМИ.

~ Г. .-

1.4.00 Т.-рІм .м--. 15.00 М,..тфі_ 15.15 Спорт_ l1рО<І)8Оа .trpи 15.10 '_рім 16.20 СІТ. за .ОМОНО"

року, видані иа ім'и Соколовської

Гршорів1ІИ,

Yd

.......

IЗ.2ОВ~_и

.8.00 .lнтер. - _ 11.05 Ін_ 9.20 I1porнoз l1ОІ'{)ДИ 9.25 ГQpocIcOn. 9.30 Мyno.T",9.45 КОНЦІІРТ В.Хурсен.. 10.25 Н811О11іо гм!

63743311

OOnePeЦitI

22.30 __ 22.35 Ху". ....,. _ 0.30 110n..._ . lСРОЩ8

21.45 ПIcootI року '22.55 ТСН , 23.00 CePIU 011_....-. ........ JIoo·

підприємницької

3CМOr8 ее.....

"" 1UJpo88.

-.РІМ

20.00 ~.ICM="a",,,,,,,,,,,,,, 20>80~. Т____ • 85 ..... 21.30 lI8'tiPOi ОіСТІ cТIA ~.....) 22.00 .............. Ка ІР CJII8P-

20.30 СІТ 20.50 ПїсНІІ _ . Гіс", ~ 21.05 AнтpecOl1iolal 21.20 Micwci """** 21.Н TIUI808jIIu оГорецо.-4. 22.45 ()ф;с бе3 _ 23.00 Пост 23.30 -"'-ток рр .1Cpaмttмцj ст_­ ностеА·. Тріо O.1IIo6oet.... У_ін·

3 Берис-

.--.......

.

'11.00

....

.ТЕТ.

часом

8.30 1l8нi. все _ ...... 8.00 -д.-, TeммpIu. 14 ....... 10.00~.rктPa ,. . . . . .

18.00 л.u- _ ·1IeCenIOII (ІОІКХ. ' 18..15 офіс бе3_ 18.30 Ct11180 срІ&оа. ~ ФП,М СТК rМiCТ.) . 19.00 Т""""",, .... 3·0--00. 19.26 Г_ ПQДif ..... сМ 18.10 .,.......... _ . ~

18.40 _аil'е! ДИIIiтw:oI ... і naм·IIТ8iIТ.' 18.50 Муnьтфіпьм 17.10 ~T r.~oro. 2....,... 17.50 НeзвatиА ncn. 18.10 Му....тфinooм 18•• Х'А........ - Nno" . - - . 20.00

ХІТ·

11ІОІ'ІІІІІ·

"""TcipIan . 17.55. 21.56. 22.54 м..ао.. lIOft\III8

rpnlc

........

___

~.

21.30 Столиці світу 21.40 ХІ. оАмериаиcwd 22.35 ТoprIнфopм

T8iIнyr

_.

Мо. 8j)мTaнiR

Новое .... ТУ·Т.....,. 21.00 СІТ

17.011 ,..,...- ..........81w6oиo 17.35 ЩасID8Иli . ._

1.. 25

~ дino8oi удачі

ГрмІс

.

18.25Д;тnaxи

МynЬTcepIan

nOДВiI

17.1!і Арр«;а дjnoвoi удачі

20.30 20.35 20.50

МiIIooapQдииII

1І.ао . . . . д,8preo. Т8ІІ8С8ІІІа'ІІ. 2011 С;еРІе 17.30 ЧОРіОНИІІ СІІІ\' д;с..8: ОГУФі І iIOrO

Н. . . ..

..,фП,м. _

.c-.оу

..._

бе3одІ<і'.

17.20 ЛIDДIi ДІІІІ nOДВiI 17.40 ICalepтони ооносп 17.50 Кoмn'кп _ _ т·1І8 17.55 Вектор.М 18.10 ~ ДinDIIOi удачі 18.15 Пor_ 3боку 18.35 16-o<nyб .ХМ. 19.05 3д0р0е' • 19.35 Адреса. діllOllOl удачі 19.40 c:тиn.. і мода 20.00 Публіцис_ ~ 20.25 Адреса дїllOllOi удачі

10.55 Р_088 ПOUПII 1'.25С-

за

_

АА-а-11-8І (32-Й IЩWI)

CIOI<CID МО8СІО)

111.25~тфі.... Пorмд 3бсжу

...........

" ....Г_ї ном _ "_ СеРІМ 13.20 трет_о 13.50 У С8іТі _Н

JIoQди

оарота.)

8.00 'Т/с .1о8с AJein'eO. 201 ...... 7.00 ~ _ .TIIIJIIfCII*~. l1ІІРІІІ

16.55

15.15 .TIIIIt)iiIcwi irpи-• • ~ • 16.10 МуІІотфUa.ми • тп. 18.30 СП. за ~ 18.40 світ _ ро388/' 17.15 ()ф;с 1іІі3 _ . 17.30 Дywa до ДYWi 18.00 СЕГА-ос:тріо 18.20 ТІаі·won 18.35 Г""" бir·беоІд ~~. част .... 2 19.25 Двotдj·мapк8T 19.45 це - МИ! 20.30 ClТ 20.50 Пїс ... _ . JК.EiQAнapyк 21.05 Aнtp8COlWa 21.20 Мicwci НО8ІІНИ

18.40

Х""

ЗАГУБЛЕНУ касову книгу за ом документи на право

15.00МyN.~

15.55

c.pho

14.55 Бі3иес-фарум 15.25 Т8ІІІІСі1ОРТ...... 15.45 З8ОСІІІ • _ 15.50 WoaII8I11Qy1i8 18.05 вcsa - . . 18.20 Тоо<-_ .T~•. 18.35 ~ - - . . ~ тернІІ. 17.00~_ . 17.55 З8ОСІІІ • _ CТJIIIIe .1 +1. 18.00 Анонс 18.... СеРІМ .1ІІІ8р .... 18.10 CeDIМ OCIМ8W . . . . 19.30 ТСН 19.45 ОІСіООаНОСТаІ8. ~_ Тoro

15.30 15.50 15.55

.1Н1"D. 16.151нт_

З8ОСІІІ с

.~.

нп

.

~

14.00 T8II8C8I)Iu

."""'ocyr

22.55 Н......... 23.05 кnkue 23.40 ТaprIttфapм 0.00 Hoeocen 0.10 16·~ (1'ptt .3OntrrI 0.30 AtOOOC

8.00 АА- ТІ-Ен.

9.05 Анонс 9.10 Сучас..... 8.40 Х'''' ........38n8cи1іА _ . 11.00 Буди""" МОДи 11.25 Анонс 11.30 Му",тфП,м ·д..кі ne6CW. 12.30 lrpвwoa4 _ ДОРІІС:..а 13.00 д...- _ .• Місто -.:тре • 14.30 новини

• У_!иcwoмY домі

15.~ Т_ т..-о

8WiOf'Or

13.15

7.5 ..... JК8ncи 15.30 ВиI!pмuo

22.45

7~-

-38П1Д1О1

_.т_

14.30~

........... npac-_.... CIIN.,.,. .. 14.50 _

lЗJJC УТН

1~~~apb

В.Щер6ачое

15.00

odиocrpl 'ООС.

~~.C:T~_·1 12.10 З8ОСІІІ • 3IICOfI 12.15 КІ1)'б 700 . 12.45 П· ...8 f1IИWIICТТI

І') !ItМ. ЧfJAoвiIм

В<otenмil (ІОІКХ 13.25Ka~a:I

7.05 MIcw:i НО8іІНІі 7.15 но концертах ТЕТ 7.35 АнтресOlWa 7.50 ПісНІІ д;.... JК.БоднаРУК 7.55 ат 8.15 ~ СіІОЄ ~ .киlв. 8.30 9.00 м.д-tиiI т_ • тп· 9.30 Театр на_ 10.00Т.......,. ......... 11.00 концерт - " ' " _ . ч.:..... 2 . '11.40 3ОДЧООА • 12.10 ."""",-. ..crтo.u.. ЧеРіОІМХ cтwo··

~_.

12.40 (tanhl-Q _

ч.-.

шоу

к..., .М. . . . . .та

'З.55

•_ _

1lIoфi­

.m.І сКИ'.

.тп.

7-Й КАНАІІ

7.00 Анонс 7.05 ~ lІіСНИІ< 7. 10 Аеробіоса . 7.30 lliCIIIIМOIIa 8.15 Анонс 8.20 ДoIt._ .Чу_

КДРТРІ( 8.35З1~_

Б. КIНra

1130 1135 тсн _ XOIIOCNd n'·2 10.00 ~ ""ІІПУС 10.30 H~ Jdr~ YllplІиІІ

9.25 00&;" •. д>еони ~ 10.00 УТН І СІ 10 Haцioн8nwtмII Jdr-11IIPIII 10.'5 з...он,,-. 1<1.20 .11IIIIICТIIЧfIнa k:ТaPIO. 1050 СеІТУ :І 1118r.... a-r.

1=.10

__

тсн

8.011 " - , . . . .

01'_

8.510

.M.-іІІ. ~

ТУ-Т.....,.

• 101І1.

.

тсн

а, ryмoP. ХУА· ~.• йonDo..-.

22.05"т_

22.20 Пponooз . . . - 22.25 к.u-бyp 22.55 Cnapт-TaAм 0.00 Фyr6on. Кубок ~.

Р.г....-;.

~.45~.T~.

:tO.OO 20.05

К..-6о,....,...

12.45 ~ на ~ 12.10 Т8Іі8серІм оКаІ.... 13.45 rl8l-шon

20.45 НеіІОРІЩ8 3 0/10n0 "У,Q!ICr 21.41 CePIU оІІОІІІцІ8С1оml :s noc ...-

18.5O"t. .. oc.... . . 19.00 шанс на »m1I

21.00

єereнa МаІІано­

а. rПoeaiII

... 'ас800-· . . .

~

.. 3IICOfI

21.35 Xpeщjo_ 21.50 Що? IJI>? Iloчoму? 21.55 Х'А........._ _ п·.",IІЦ'. 23.25 'fopooиA uaдp8T 23,55 Чeuйrе! ДИIIiтw:oI ...1 .-·.,аАт8! 0.05 .11р8іт ... завтра! •. НiчotoIiI ефір: музи.

........

K.Op6onItтe

ooan

10.05

850 П. "akoec:wмII ..............

17.50 18.00

а nOC-АИА·

..............,.

20.55

10.00Т_

01'' '

18.00 УТН 1615 .Баpalнoк•.

mI

--r

n"2 2_

!І.ОО ФЇІВІС\МІІ НаЦ/ОНІОІ...... Jdr..,....

8.10 8.1:'

СІРІ

9.00 ТСН 11.115 СерІм.........

оКІІl..

18.110 l10ne 'f'/PfIIC 19.45 ВeчipooR . . . . 20.00 ~aЦtiIOOa '1DJIIIМ8 .Чacr 20.40 ..ст.. та lООІі ricиi npo ~"

підпри·

року,

ви­

інспекцією

Опанасовича,

ВВА­

ТОВ «ГРЕГОРІ» повіДОМJIJIЄ ,про своє заКРИТТJI. Претеизіі приймаютьси протигом м:іCJЩJI від днJl' опуБJJ1куваНИJl цього оголошення по lтел. 99-2-74.

ПРОДАМ або ПОМІНЯЮ на житло у Брово;.

рах прива'DIИЙ будннок бlJUI Деснн у селІ Лутава

Козелецьког() !району. є 0,25 га землі, Dоrplб, са.

рай, колодизь. 3вертатиси по тел.

5-48-88.


стор.

4

Субота,

січня.

25

року.

1997

сН О В Е

~~Oнu. . yт 7.00'·ncм.

JIOiIY"

t.:=: ~~~':.~ -.РІК 111&0 .

tO.OO::.z::

Yt'-I

ПЕРІІІИЙ КAtlAllYI' ~:=.~ ЩІО. \8.00. , . . .:.......

C81r..,...._ope

10.30 ~ 1IIr....... Ylcpa1нм. JIC8OmO • CnUOI ...."

23.00YПf

=.;:.

..,..

7.lIOn..c-

п·~~с:.::--.а.- _.2

"IІAtoc . . ..20 НIqIaI.8МIIII *~\

12..~""'"

..01 . . .- . . . OICQW1O

..alC8нМ ...........

~.:

t.==::. ...... ..,". ..55 УІіРІІІІООІ8 .........

::&.:.,:*,.,-; ~ ~

10.15·а-.._

fIIIII8C".II.. .....,.r-

r .......

15.S5з-..-

16.00 . . . . . . -~ 18.15 КPrrI_ 10.30~ . 17.00 МoIiQI(IoII" 17.5І;I8IDи . -

J~:~ ~r::~.....,.;-... •• 10 ... _ ІІ8(ІІІІІ,.

15.00::д«Гд,. ............... ренІ . . . . . . . . . . . . . .. . . -

.......,..'.lоо-ро..

20.40.,...._ 21.40 3Iiмatl. ~ "'.YrНo 22.05 _

-"""_"IIIr..,..

10':20 ......... ІСІ

11.11"-" 12.05 P8CIPD ,."...

... clllllP'flo

22.25 М8IIQP8III 22.55 Ф'/1&ІІІ. Кубос CniouIPf"'tOCТi. Фiнan

НТУ

Kycro-.

.........

-.....-.

Нові

__

.ТЕТ.

11.30 M..QIIc:epuтopili 10.00 С!оІо .-rpoннoox ро388' 10.35 l1CW>PO* " .ЯНОІО· 10.50 Це-МИІ 11.25 т.", на_

МІСТа І. С1ОІІМІІІ c:вhy

7.ЗОU:':';~.~· ornooд

15,10 НOIН-tmIIi ...-r 10.011 _ _ _

-Дorик npмpoдjO.

ФЬМ (ТК.Міст')

15.35·CI~

:J .

веселим

життя. наші ·звичаї. шіші

анса.мбль

душі.

цями

З радІстю

ванню'!

і

хвилю·

\3устріча::ІИ

ка!нці по.10И

IМеш·

лорного

аН'саМlблю

зігра'в за

на

Різдво

траДИЦіЯМИ

Цей

16.00

створено

на

ТЯН·СЬКОЇ

ли ного

роки складу

\'чні

роткий

досяг

ким

О. О. А. О.

діти

ко­

часу

керів­

Малиць­ Малиць·

Пі'дготува'ли

для

симво.'Іізує

ССІ:~ЦЯ

на

Козерога,

Чорт.

Біда. си:\шопи .'ІИ. 3' ЯIКИ:vIИ

ки..

М.

............ 2 С8Р1В.

чипи

цього

прасціВНИ­

М. ко,

дійства

По·

самО'діяльнос,

Те.

;

повній

Окрасою веЧОР<l виконавці

що називаєть'СЯ по програм!

• НОВЕ ЖИТТЯ» районної міська

біль-

-

газета

_

Рад

і

райониа

Редактор виходить

В. з

виклад~них

танців торкни. вже

Я'кій

газети,

1937

фону

віlК­

БроварСькі

98-5-89.

редуктор

__

скло не обмерзає ні за'

--

зберігає тепло

(економія понад

2.С_Ь~4мм.сlUlll 4.-С-·Ь..-

Телефони длЯ довідоlС:

5.r...-.uo<

5~35.51;

КУТОВИП штамп 1 круглу печатку МП .Д1С5-

ПРОВОДИТЬСЯ НАБ~ НА КУРСИ ПЕРУКА·

РІВ.

За

довідками

татися

по

та

reиерarrop

Телефои у

Є сад, город

Броварах

соток, сараЙ.

20

ПРОДАЄТЬСЯ автомоlль МАЗ-5549 (самоскид

1983 р. в.), недорого. Телефон: 5-77-93.

ПРОДАЄТЬСЯ дачна діJJJlнка з кОлонкою у Літочках І ПРОМИCJIова швейна машина 22 кnacy,

Телефон.

І

(готель­

5-33-24.

Колектив траиспортного цеху Броварського заводу ал юмі· ,

нієвнх будівельних конструкціil глнбоко с'мує І ВКCJlОВЛЮЄ співчуття водію цеху ДИКУНУ Миколі Миколаilовичу з

------------приводу трагічної

смерті

сина

РУСЛАНА.

...

кисневий

у СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДЗВОНІТЬ ДО РЕДАК.'

ЦП ПО ТЕЛЕФОНУ

4-23-26 .

ACl1-lU.

4-02-92;

4-08-76; вІАповlАа,lЬНОГО секретаря промисJJОвостl

4-04..81;

середа, субота.

Свідоцтво

і

соцlа.1lЬИИХ

питань,

BiAAl.1lY радlоіиформацlУ -

4-21-34; віАдlлlв: сlЛЬСЬКОrо листів

і

масовоТ

17

ІНДЕКС

державну ре€­ Від 17.12.1993 61285.

Друк офсетний. Обсяг І дру­

роботи _

5-13-91.

про

страl~ію І(І ~

,

кований аркуш. Тираж примірників.

Замовлення автор.

"ільки на сторінках rазети. Ре,цакція не завждн поділяє позицію авторів публікацій.'

Листуваиия

з читачами

РукописІв не повертає.мо.

.•

Редактор В. НЕБРАТ .

Те.1lефоии: реАактора -

-

5-00-37.

5-48-96 .

-АДРЕСА PEДAKцrY: 255020, .київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. господарстаа

тел;

ПРQДАЄТЬСЯдерев~на хата у Носівці Чер­

] ацe'l'lRJlеиовИй

по

4-19-71 ..

тм.

НігівськоІ області.

Броварського району за .адРе­ 5, ~. 89. Дзвонити по .-еле­

звєртаmся

ПРОДАЄТЬСЯ автомобіль ВАЗ-21043 (1992 р.), пробіг 39 тис. 'КН, п'ятнступінчата 'Коробка lПере­ дач, об'єм двигуна 1500 л із НlмеЧЧIПIIL Звер­

)Io~.---

квартира

5-53-29

рова» (реєстраційний номер 13705558), загубленІ 17 січня '1997 року, ВВАЖАТИ НЕДІПСНИМИ.

•••••

'Однокімнатна

30%).

3. EnacтuчouO~..

завод •.

6.()849,

року.

і!>актіВВідповlдальНіs:ТЬ иесе

4

яких погодніх умов;

шюdн cIinиoi І хат;.

ПРОДАМ комплект IКИсневих ШJlангів, Тen..

иародних депутатів. квітня

ПРОДАЄТЬСЯ

ка) в с. KllJlJllliвxa сою: вул. Чекістів,

без

Сергій

та

--

_

nOТPICIНarO_

погріб, колодязь.

---,~

завдяки ущільненню н

f

потребує обклеювання;

641411І;. ~HflH d.ятkоl;

1114

центральний замок площинах;

Iнa~'в-.;.

колі дpy~iB Визавж.ди в пошані За серце щире й ру,ки золоті. Вітаєм-о сьоrодні і' бажає'м, Щоб все :наЙоК'раще !Мали у житті. Нехай завжди КіВітує білий цвіт, Нехай Збуваються найкращі Ваші мрії І доля посилає довгИІХ літ. Здоров'я, ЩaJC'Гя, радості,' на'Діїl

конкурси.. Тут

міської

.,... ОНА-

XIr _ _

відкриває вікно в двох

ІІІ на111Н,

окрl'М'

БаТюк.

'Броварських

к-.n

СІіеС5РОВ<8 ММФ.

Переваги:

леєм.

свято

музич!ні

постарався

ат. 1118 . . . . . . .

вІкна _ponefla.кoro станаа"'"

--

Колектив ТОВ • Броварський домобудівний комбінат .МеркурlЙ,. сердечно вітав головного інженера Віктора Івановича ВЛАСЕНКА з юві­

асист~н'ти

що

в

були

1.45

; HHhJ,

. . .

Ткач.

НЕБРАТ.

17

+

;

шиноремонтний

«06-

обійтися

дискотеки,

..,...... .........

СМ8 по

23.45 3ВrJI88 0.50 Т1і-8. МcDa. НА.

Підприємство "ЕСТА" . пеpwnм І' Вроварах поч...о ~roтo"'IIТ"

АНАТОЛІЮ ГРИГОРОВИЧУ ЛЕМПЩЬКОМУ Щиро вітаємо із ювілейним ДHe~ народжеиня! Від усівl юші бажаємо жити і працювати довго­ ,доВІ'О. дJIJI ~дей. ,цJJJl сім'ї, ДJJJl рідного колек­ тиву. Невтомиості Вам, бадьорості, доброти. Колектив ВАТ «Броварський

ілюзіонУ.

могло

22.15Т-*,

22•• ,.....м-

~ ...npIamм

зд1бноотей дї.­ варто б було

Зрозу,міло. не

21.25~мocua. Шоу ..... ~

6 . ..........-~_

тів. Подумалося: у місті є багато М:ОЖЛИВОf\тей ДЛК

тецтво

20.00 Т1і-8. мocua. .cмr10.10 '15-0........ .,.........

помешкання теплішим та затuшнішuм!

комунальногО YCTaТК)'II8ННJI".

він запрошував присут­ ні!Х із залу. Проте на­ 'Віть почіЧНИЮf не змог­ ЛИ розгадати його се.кре­

редакції

Ради

Дні внходу:

точність

в

..... ,....ч.4

lІіРНа ~

..-т-~

1.58 ~'ГпiWi 10.00 _ nDOIII8М 10.05 г,*" . . .tpмlcyo 10.30 ~ С8ІС8ІІІ 11.00_ !1. '" Тoptittфopм 11.10 ху"'.... 15.30_-..... 15.3,$. Граціl ВІД .rp8lliCyo

І кQПeКТUВ ВАТ "БроваРСЬКuO 3IUIOg

lлю·

иародних депутртів.

колектив

-

Газета

За

пі­

ВО,10ДИМИР Шеве­ Тетяна Халаї.мова.

Засновники

Микола'

Причому.

=

..еме-янІ

••;.

,., JНllIIIH

fJ)oQll4l11k// ;

школи.

сорока хвилин машо:вав» присутніх

зіонkт

....... .....--.

t~

«Основи журналіоти· ки» КаЛИтЯНсь,коІ ее·

упускати й таку. як мис.­

М.

запучиrи

преДстаВНИН1В

сень рун

члени' ГУ1Рl'ка

О.

кращих

чудові

аРтнста'м.

ij:Ю3ВИТКУ теЙ. Не

3Y:YIЇ.1a

~i:vIicTa.

жи·

в!ддя-

Луппа, С. ОвДІЄН­ С. Гайова, Т. За­

pi1lJНJlK,

17.00~......-o

17.25 ВВЧІРНі ро881і _ ..... 17.45 П-8. мocua. ~_ 18.15 П-8. мocua. ОСП-c:тyдllo 111.00 38rpiвa 19.302............ ~_

~~·~у-=rХу 0.00 0.30

_

ТБ-е. мocua. д,imoчa nPOrJI8М8 .це

13.00 П-6. мocua. еао-о 15.00-17.00 3If1I8I8

Т. . . . . . . . . . .

21.00 ОТ. Шоу..........woy 21.20_· 21.25 дinoeиo1l1існм.

МIUItНIiOI

...... ,..........

..

2 С8РІВ 23.15.~ ~.XмIpooIaI>

CVaіюєн !J 6Jjdн;

на

організатор

Х'удожньCJЇ оу.1И

юним

12.00 12.30

20.00 .1CpвcJIIIi І " ' _ " т_

......

мocau. С8РІР ~ "ІІ'ІРОАУ.

oMcJpmIII-noprp81.-

#. '.iJit;т,,; IIJНpulll"

ан­

А

щедро

* * ше* новоріЧНQ-

метей і, прове.1И зміотов­ ний ба.1-I:vIаскарад Д)lЯ :\1J.10ді та броварчан стар­ шого віКу. Незваmаючи ~1айже на повну відсут­

.1іщук

ПОДЯ'НИ

Василенко.

села

д.8ррі І Іх ,."а.

11.00 П-8.

'БвiJ&1ІІ1 Jalj)н 13Н Ьси;, Jdopo6;

вечір

фольклорного

П.

. телl

".

19.30 O3en8III r8IIY8I*•• 1СамеаІ1І1І"

Сa'lwблю ВИІ,ОЛОСИЛИ J'oлова НСП В. М. Кук· ШИН та голова профкому

Омерть.

свят

,коштів.

відроджені

слова

11.35 П-8. Мococu. _ _ . 10.00 П-8. . . . . . . . .~ .Т....

...,........Мформ8іf11'н8 ~

-0,..·ІІІІ. (ТК .Міст·)

18.OD '~" Мyмon:epi811 18.10 ~_ ~ _ . х,.....

БО-річчям

q Ja;aJ, ;

дарст.ва.

темної си­ 60РЮТЬСЯ

за,ві~у

9flJюdн

«КаШfJIv:

«добрий

ЩИРі

--

.МenQAIoo •

2O.45T~

'6.~ ,.,;0 ; ~, q dи; :nifЮi І *Н

се-

тобі, пане гоаподарІО» та інші. Виступ колентиву гаряче вітали труді'ВНИНИ усіх підрозділів гос:по­

знану

Ю,! відді.1У у справаос мо.10ді. та спорту опільно з колега.ми із місь'КОГО культурного цент.ру .Про­

н:с:ть

щедріltки.

редньо!

П:д

У

ПРО:'Івучали IlЮЛЯД­

новина».

се.1Я,1:t.

р:.здвяних

13

пісні «НоМ радість ста­ ла». «Ой, новина у нас,

поворот

шлях

юні

виконанні

адресу

се.1ьчан ЧУ:ДОВИЙ рі!3ІДВЯ­ ний І10дару.нок. Указко, вій виставі були Коза.' яка

ньни»

справж,

нього успІху. Разом із C-ВО'U:vIИ

никами кою та

До

За

проміток

ансамбль

шко­

lуВіоЙ:ШЛИ

кла·сіВ.

5-7

У

Кали­

тому.

Побували

ІОТАР

7.00 СІіеС5РОВ<8 ММФ. XIr-_ 7.30 3If1I8I8 8.00 lIIII08OOdIO 8.15~. .,..,.... д.:к...... 11.05 ~ nParP8I8 'ПU!'

80nт ДicoteiI'~........:

ГpuroровuчуЛЕМnJцькому

КО­

концер­

35

«Семиполкі,вське».

було

базі

про·

,лищній Раді. гар аті КСП

виставу

середньої

три

ті,вl

..._.~rИ:.",

Семи·

всього

.дав

__

16.30 Мист"""",," _ .т_ _ 17.00 .І1его.17.50 ~ ooЄpмaw.

G~НЯЧНІ 8ІТс1ННЯ

вули-

І

рЬздвяних. свнт

леКТIJВ

Мlmулого.

,колектив

А

тягом

«Ка-

.1ИНСlнь'ка», який по ·зер· нинЦі зібрав старі пісні, колядки,. щедрівки і вті· лив У життя свій задУМ:

ПрOlЙшов

полок.

Калити й Семи· учасників фольк·

1.2OT~

Ми допоможемо зробити Ваше

зертerroм

Калити

1.00~..м.

(ТК .Ист·1

РІЗАВЯНІ ,ЗУСТРІЧІ наше

23.40~

!!.ОО Ммст-" .Т_ _ "" 1!.30 Пані. все _>КіНОІ< . 12.00 9ізоот. ЙОрд8ніоі. г...... ".1 12.30 'CI~ _ _ .TмpiiIcwd

'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!:'!!!!!!I!!!!!!I!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Відроджується

о

10.з~==, ........ К--

НТУ

.~

__

Дісней

e-...

19.20 ~.....-- .1CI8WeO 111.50_ 20.10 на доСІІоМоо • .,., 20.30 ....... 21.00хм.. . . . 22.00 Х""....... 22.45 СІМеІНі_ 23.00 .до і '*- 8.м-.-

9.00 .Pyanoмwra" МYJWaOPIМ 11.30 oЧInc ...... " .... Х,....... ......... lовр1в

2'.30 лоодм _ lІКІД8іІ 21.50 Адреса дIlIQIJOI удачі 22.25 Відеоман 22.55 Адреса ДЇІІОііОі удачі 23.00 ТБ IUI)'CI .щ. 23.30 в.тар-М 23.45 Адреса .....-..r удачі 23.5(1 РеВМіСіІІ

18.30 .... - , . . ' _ coIJ... 17.10 П.3ІІ!рав 18.2О ... •..... м.".20 ДOICIOh _ _ на ~ МIaU 111.30 0WnIPIiIIIIМ ,OC~ ....•

(__ІІ.МО8ОіО)

8.30 Кoмuм. З ~..-o СаРІаІІУ 80nт

-1lpOcto,..

Т

1'.5OT_ _

8.00 ~ фoкyd - іі8СІО QIh'oo. МbDtIpOДнМй

уу-Т....;ОС

1..40"..,..'

. ,.,.

18.ООТ

13.00·enu., 'iarnw .0._.... 13.30.дсокУм!Ім"-" ...- , 15.15 СІ8ІіеО'і:рІІіІІ8. ~

17.35 Адреса АіІ1ОІІОі y.-.l 17.40 Чітосо ІІІСНО 18.111 iOpмcдI8щho " О.КОС_ _ 18.45 Вечірні - - " ' _ дітеіі 111.05 Адреса АіІ1ОІІОі ."... 111.10 lІіІНО 'І МiCnI&Y 19.40 Камертони ІОНОСУІ 19.45 MCWO co.orOWtl 20.00 J'1y6niцooc.- nPOГPaМII 20.25 АІІР8СІ ,ІІіІіО8аі .,..... rpввlc . 20.30 Анонс 20.35 н-ocen

9:OOApr-.......

Торгінформ

"",.:A.~

.

П.2О Cnoмyn

.ICМI 8.30M)~ 8.40 А ... С8МІ :а ~

16.00 11.20

18.30 -1IiДOOPOnI it8бec8. 17.30 ~ .............: .......... _ _

_

IЕі.30 ДОІіРа ~ П.ОО Пornooд збоку

мICIoЦII

.мlii.Х:ФОм

lW"tt'К

СІІР6і 1і

15.30 l1iQДIO _1IIQД8II 15.50 ~ АіІіО8ОІ УДІІЧІ 15.55 0138 C8PIUI "8ОСУ 18.25 КoМn'ooтepмapi(III'-96

•m. І .ки...

er-.

12.311 о-- - "... ,__ 13.05...,..... . . . . . _ ..,.........., '1iP8IRID" '13.55 QooIIOIa lІР8'" .

.!Z::: ___ __

14.10

Првм'срІ ....... 1О.О3ерава .Янrо·

.ТЕТ.

_

_ •__

~~:~ i:=:~ і СіііТI1О·

2O.40~ndr_

20.50

7-Й КАНАЛ

X,,,,~

IЗ.10~,..,.._

·1••30 .......81 ~ .. І .... ·....пе!

'.504ц~ ар.

23.20 а.ан • ~ 23,25.:-.:м.~~ n.J~~·

20.00 IitФoP"IIjIIIнo-""""- - - -

худ. ФіІ.М .1Ду ДР те­

f'/UOP.

..--.........

11.00

~.

12.25 1ICe-tO ...... 13.25 '35 _ " , . . ,

'.20~

22.55

~

"101І" 14.00 ТIn·"",

. . . A81aPCWi8 ........ д.~ 10.40 ІІІ.М

Irpм c:вhy oJoIIIIrp8qв. ~..., •

18.30 111.15

1'.55А-.-..-

. INIIЙ КAIWI УІ

g:g~~ •.....,........

..

бе·

..

.їr. ........ - 8.0I1in1f1-

22.10~1IIr""

IIP~

а-в.

7.45Aн~

...

іР

2O.10 ..............~'

...-O8IC1t_._.....

.s--r 'І foporpeмi .~

crr

20.00 l\:ІІМ'срІ C8iМV .ДoomIp lС8ІООО 21 ......... 1V. 'illCn.. 1 22.00'22.45 1мn1pi111V. ...".. 2 а. C8p1u'" .... - - -

.....

Д1ама..........,,..

... . . Е ........1I/uo6cIoP.

18.55 17.15 17.45

7.15 f1icиII. _ . XIr......,. 7.25

--

"1' •• _N':C:

21.$$ ХУА....._ OII8riAМ8 .-дім... 23.20 ЧВКIlЙТе! ДИвїтw:я.. .1 пам'ятайте! 23 30 .п""вlТ ... 3ailтра! •. НіОНМІІ ефір: "'У'

.Ni 7 (8797)

АЙ-СІ-ТІ-ВІ (32-Й КAItAIU тичка nporp8мa

.ItИI8.

nornooд

6.00 мтv предст8ВlltiЄ: МООТ188ОІІ с..... '.30 .f!i!':"""iI фес:т _ _ .~ (ТК

на ІЦІрІі

16.15~

16.20 на .......

Що? Де? Почому?

20030 ОТ. Т"_ 20.50 Піс.... т..,...я. )(jт.П8рІІД мІс"Ця 21.1n ManeНblCi історіІ МІСТ8. """"о _

Il~~нI=ronyбoca. 10·4О

Хрещатик

•тu.· ..

.~

•пr·

1'.05 C8PIU .1 Р .тео 11.30 ...,.. uioy .1СІВаЧІ ііа ~ Буа'

17.00 _ _ _ ~ ~1WW;II' .... IІ8аІ .......... ,.......

20.00 20.20

іоос

7.05Міо;о.кі.-м

11.110 Atoc

. 18.10 еу,.. __ с:-

за

.

с.-.'+1.

а6ОРІ8

18.15 C»08OIiD . 18.451Jpc. ...... oo/'1nIIpo. 4 ......._ _ 19.35IJP JI'~CIWIIIL _ _.... .....,_1- __

_ _,

001І

10.20 1'1IIRh-."'~"" 10.50 .......... 0IbY • 12 .......... . 12.10 -61n8~. QIIIII А. ........ . ... 2 _

мoнhap

g. __ ··plll.

13.20 а.ан. 13.25 ' 1•• 40... . ./IIPIUI . . . .......... ._

10.10 ............... 1IIr~

10.30

.с-.....:wюr'o ба·

'8.40 ... ..._ _ 14.3Q МУІОО'ІО4ІОА lI8PUIP\'f 15.006...-

Ж И Т Т Я~

-

ЗАТ' сБроварська

друкарня» та

КиТвськоrо

lифоnмаціТ.

комІтету

у

Адреса друкарні: І<;иївська оБЛііСТ', м. БРОВ:іРИ. вул.

справах

N.! 362.

преси

Київська.

'5.160

154.

р.

#7 1997  
#7 1997  
Advertisement