Page 1

Газета ВИХОДНТЬ з

квітня

17

року

1937

.NV 7 (7918)

П'ЯТНИЦЯ

сІчня

12

1990

РОІСУ Ціна

OPZOH БРОЄQРСЬНQго .4Іісьниому Номпарті! Унраїни, місьно{

. ВсІ ми поктucанl творити добро одне

Прошу ело,.!

одному,

допомагати

ближньому,

сусідам,

одиосєльJUIIII.

вона oДRВoKa,

БІльшостІ весь вік

мало ФРУ'КТ1В та ягіД. В -той

же

ІЧас

роком

з

ЦРИІЧин

зку

З

тим,

будь-яких

варварськиlOOР­

ЩОП:OJ(лади

роботуЗаворищької і Сві­

'Wються молодІ сади, знищуються ягІдники, І ні­

тил·ьнl,всько'і

дільниць

ністю зн·ище.но плодонос'­

РaJЙВИКОНКОМУ

ний

сад,

ше

'Ного

.плодового

остаиш

но.

рони

Рубаються

. корати.вні

жод­

і

обговореННі

ВИНИ, к.рім

них

безПІд­ знищен~

ягІДнИКіВ,

насаджень.

мість

'веслюю

ний

Нато­

орга'Нlзува ти

робкоопи.

нічого

нІ маЛЬlНИЙ , а nlдв. кщеН'ИЙ:

З метою OOlльшення паливних 'I'ЄОУ.рсів в pa~ .пропозицІю.

щоб дирекЦІя Рожнівсь­ кого тоpфQпlдприємства

стимули

продаж

протягом

.не

во

років

18

лежить прикута до ліжка

Улита Марківна Сом. У неї хворі ноги . Перейшла жити ва

до ХВОРО'і чоловіко­

сестра,

жінка. чим

теж

немолода

Підсобляємо

їм,

можемо.

Тетяна Сергіївна Оснач живе сама. Позаминулого року

зламала

ногу,

а

то­

рік і другу зламала. Важ­ ко

їй

доводиться,

стараємось

у

тож

всьому

до­

помагати людинІ. Параска Хомівна Зінченко теж са­ мотньо живе. Вона, як і

У.

М.

Сом, дуже любить

з піонерами. Діти подару­ вали 'ім квіти, . зроблеНі власноруч

шивки,

аплікації,

різьблеНІ

вироби.

• • • IЦ • •~ • • • •ц,

• • •_

~

КО працювала буxtP,лтером у радгоспі, тепер на пенсії. Вона живе по сусід-

на

купівлю

вивчити

ці

ству з Т. С. ОСliач. Опіку-

на допомогу людям.

нас

все є, нам

треба. Але світ не без добрнх людей. Допомага-

дЛЯ

помогу - по 35 карБОванців. ТИм, хто потребує,

ють

їй

виписуємо пшеницю

Сергіївни. Сказали, що У нічого

не

учні

9-А класу

ТребуХіВСЬКО'і

середньої

роди,

ська, гій

ФедорІвнІ Сапоненко помогли добудувати

Ковбасин-

Віктор Баран, СерХарченко, Тетяна

сіл~

населенн.ям

К<»ІОНій сільраді.'

,

Ae.ny'l'aT раЙОНlНоІ Ради депутатІВ.

го

---.--

_ _о

_ _ .....

__

.~ . . . . . . .

цін

J;'орезвіСиа зрlвНJIЛівка все ще дається взна­ . ки - сушнть lвlцlaтввy тих, по хоче працюва­

ти краще, а недбайл,ивим дає мож.пивlсть без­

. БІдно

жити за спивами ІНJDИХ. Як удоскоиаmo

вати стимулювання працІ в цехах, на Дl.JIьннцях, у брвrадах?

Вжиті

останнІм

часом

жен

віДДачею.

Однак

навцем,

що

через

переведення

піД­

приємств !На повний госп-· розрахунок і самов.ряду­ ваиня затягується, а·змі­ ни в організаціІ праці

малоефективні, колеRrJiВ-. 'НИЙ фонд оплати п'рацl, а індивідуальні ааро-

все

ще

формують­

ne,pеважнона

основі

СИ'fуaцlІ

в

roмy,

що

ви­

роБНИЧі колективи все ще лишаються

Проб.. е.. е.ОАorlТ, ••1 з.rострlOlОТа.с. П~:~А:С'О~~Т.I~:~~і

....1 прое.т. rpo.....c ••OCTI yropc..al ...астl

Тв

....с080

ари-

а.ии ... роботи ао спору....еииlO rреб.tl І ставцll в Нцьмарошl - .Ісцl 5...I_с.е... yropc ..aot ·••ст ••• ароеату. КО." сторова 811Су.у", lIJЮIIOSиц", .аl теаер peтe.t••o posr.......lOТьc•• <:110\'О........ 6у ...lае....... .......... у Н ........ ро.. l.

(фQW1l:.tIO!'''' ТЛІ'<: ' ~P",TA)'~;

у

становищі

·напtвбe3'ІІрав.ного

;найма­

ного працівника на

бі.у

де.ржавн.

служ­

У свою

чергу nlдцриємство як осередок держави відтво­ рює психологІю на,ймано­

го ків,

праЦівника

у робітни­

спеціалістів

бовців.

Кожен

СЯ.,,'"1-· працює

за

1

служ­

.нalмаєть­ стаВI<У.

колектив

його член

і

а

подарем !

ко­

БУ'В

без81~ІІ()ВіДальним

не

вико­

реальним

коштів

гос­

.вироб­

ництва, і продукту працІ. При цьому важливо по~

сліДовно

демOt<ратизува ти

роопо~іл, де

в1Дмо,в·ив.шись,

тільки

від

це

можливо,

категорії

'зарплати

наймзно'іцрацl, шн:

її

зам·lнив­

катeroрією

.ТРУДО-­

'Вий доход:!>. Цей принцип ,може бути поширений на 'всі структурні niДpOЗді­

ли

піДПРИЄМСТва.'

Цlйна

система

IПраці на альних

осно.ві

Традн­

оплати

IиДИ'ВіДу­

1. колективних

зав­

дань, НоОРМ, ірОЗцІ·нок, онладів .tпреміЙ IПри цьо­ му постутово витlсн.яєть­ он

праці.

Головна причина такоІ

.е 5.......... ОСТОРО." )'rорщli.у. ВІА.УВ". себе в Ае.оар.тlТ І r".c.ocTI, rOCnOA.p... .нтт.. в .р.Т.I, rpo".А&: ..аl с ... и )'rорщиви в.с..ови". серlозву ",••еПО.ОІІвlст .. у 5.'.5.У 5 ве.. иао ••с.. т.б... 6УАIВН.ЦТ80. rIAPo.o.n.. e.c)",. Габ••аоао-НаА•• аро.. , .ае ае...ета.с. н. Ду ••Т. Це сАI ...... 1

щоб

заходи

зацікавленість G більшою

валОВИ« noкаан·иків. До­ пла ти j надбавки за зниження трудомІстності, ЄЖ)номІю матеріальних ресурсІв, ,професІйну май~ стернІсть, полІпшен!Ня якосn продукцІі все ще ·' мізерні у загаль.ніЙмзсl кош'І11:в, вит.рачуван·их на

~

му,

eKOHOM.i-ЧНі

те,

підви-

Виіі~ вбачається в то­

щують працювати

оплату

.еХoc.lоиц о-уrорс ПІА тис.о.

«Нова

інші. ПОВірте,

них

на

рада після

-

очах

стала:!> цього

у

вистуnпли

сльози. Сльози раМІ;ті, що не забули про ни~1 ЩО словом добрим зігрllIИ їх­

по

ні серця.

Н.

завозимо

КОЛЬЦQ1}!\,

сеиретар парторг~ні­ заціі радгоспуі~ені 60-рIЧЧЯ СРСР.

дове-

rocпрозраХYJН!КOВИ'МИ

відносинами на основі ко­ лективного

ЧИ' ореЩ\Ного

підряду.

У великих СТРУК'турних піДрозділах,

ють краще

рядок

готову

що

за

застосовувати

формуванн'я

по­

трудо­

ВОГО ДОХОДУ, як І на само­

стіЙН'Ому гocnрозрахУlШо­ вому ПіД'ІІриємст.ві. Для невеликих цех.1в і діль­ ниць, а також підPQЗді­ Лі'в, якІВИlПУСl\аютьна-

оорощеною

внутрlвиро6ничо­ на

боти

ос­

'В.сl

види

роораху.н·кову

кож­

танній ність

ся

мого

Однак с.пРа.ва не тіль­

-ки втому, як доход фор­ ,мується. Зацінавленість 'великою

мірою

залежИ'lЬ'

від того, як він розподі­ ляється. Існуючий у на­ шій

іЦРОмисловості

док

нарахування

поря­

заробіт­

'НоОї плати на основі індивідуальних

(групових,

бригадних), завдань, дів,

нормованих

розцінок,

строго

окла­

регламентова­

них положень про премІ­ юванн'я не виfрнмав ви­ пробувань життям. Адже стимулювання було спря­ моване

головним

не на кінцевий а на

чином

результат,

виконання

коопера­

ційних завдань.

Перевага

віддавалась

t<ількісним

ш:лен:да.р:но-часо,ви'М

наЗlfикам на ним

розподілу

nОКЛlшаннй

колек­

.результат

праці

повинен становити його тарифний заробіТОК. Уся надтарифна КУ'ПНorо

частина

трудового

повинна

вати

.висQКУ

дохо­

результатив­

ність спlльно'і господарсь­ кої Діяльності, профеСіО­ налізм

і

творчу

Ініціати­

ву. І головне, що обов'яз­ КООВО

повиН'Ио

тись

пр.н

сок

кож,ноrо.

вра-ховува­

цьому,

-

вне­

С:!(а-ЖI1t'!о,

су­

ДОХО;JV

розподілятись

засroСУВЗ'НlIfЯМ

із

коеФіЦієн­

та трудової участі.

Шка­

ла знижок 1 надбавок до баоовОіГО НТУ повинна бути ною,

а

простою 1 нагляд~ кільиість врахову­

-

ваних ПО!К3І3ни'ків

міні-

1'fIальною.

Для

повного

зрівнялІвки

усу.нення

важливо

зня­

ти всі обмеження роом і­ pLв _о~ладу, надбавок і премій. І все це, зрозу­ міло, в компетеНЦі'і ради трудового

колективу

під­

приємства .

В.

АНДРІЄНКО, В. ДАНЮК,

кзндищз"rИ

економLчних

наук

то­

стимулю­

.окре-

в

(РАТАУ):

.

Опосіб

ду

.

-внеоку

працівника

ти.аний

про­

колективу

ресу.рсів. за· і схоронність

Основу

по­

праЦі

Рilтміч­

я'КІсть

участь

устаткування

шкоду якіс­

що).

по­

середню

врахо.вує

в економі'і ва,нтаження

(ресурсозбереженню,

продук.тивності

.на

роботи.

:ДУJщі,'і,

госпрозрахун.ковнм .

но.РМОfодинах,

єнт трудового внеску. ОС­

!НОГО 'В'пробу доцільно включати тільки прямІ затрати. ТОдіі трудовий доход (за залишковим принципом) може зБІгати­ з

дjЛьни­

годинну тарифну ставку з поправкою на коефіЦі­

матері-

ці'н,у

в

множеному

.внутріrocподарських

на

між

цями, а на Дільни'ці­ мІЖ бригадами пропорцій­ но виконаному обсягу ро­

дОцільно . здій­

'альних затрат. Для неве­ л;нких ланок - . цех.ів, дільниць, бригад у

.ви:пуска­

продукцію,

ТРУДОВИЙ доход це:J!:у роз­ поділяється

колехтив1Ю­

гос.проо.ра-хунку

нові

також

ВАЖКА ДОЛЯ ПРОЕКТУ . - - .- - -

рю», та

формував­

трудового

схемою

дору­

М. ПРОКОПЕНКО,

народних

Заспівали також «Добрий тобі, пане господа­

. вечір

безкоштовно дрова. Ользі

с'нювати

потр.ІБНQ

дотримуватись· обіЦя­

в

щороку

го доходу

пра­

ного, і щоб ці стимули бу­ ли

от на Новий рік привіта­ JІИ їХ. вручили подарунки.

50 кілограмів. Оремо го-

школн Людмила Кузьмен-

вОна добросовісна, Д~ічі на тиждень

Не обходимо увагою ми старих, самотніх сельчаН.

матеріальну до-

-

лю­

Ма для Т. С. Оснач.

Щороку радгосп виділяє НИХ

цих

що і їсти приготує, зокре­

престарілим

пІвфабрикати,

--,

чити іПлановLA комІсії і за~конторі розробити стимули .за 'Найвищі по­ кащmки по продажу дер­ жавІ КOrЖНого в.ид.v cl.JIbГOC'IJПродуащlli

робили 2200 карбованців. Тисячу карбованціВ з цієї суми вирішили виділити

для

відвідує kожну людину. Проду~ти заносить, інші

незабаром це питаНня вирішиться. Шд час суботника робітниии господарства за-

ни відмовились від Тетяни

Світлана

Жінка чуйна.

ли, хоча його треба піДремонтувати. Думаю, що

ІНоЯ

легкового

nН1'ання,

.

дрова

соціальної допомоги Ва­ лентина Іванівна Крисько.

!I~iJ

ковдри, сиатерки тощо. Все це прояви нашого милосердя. софія Павлівна Овдієн-

ко,

ють

дей. Вантажать обрізки ' дощок на пнлорамі, потім рубають їх, складають. Приносять продукти, до­ помагають обробляти го­ рОД, збирати врожай.

плівкою 'ім оббили, аби тепліше було в хаті. А от до даху ще руки не дійш-

ви­

~~_.

ся

...

Послуги виконує. А буває,

ЖІнкам це

прийшлося до душі. На день сім'ї завітали до одиноких людей разом

60

6і тки

:--- . ~.-

морально.

Від радtoenу престарілим жителям села подарували

них, співали.

до

на­

років

одержує

автомоб1ля. Райвиконкому

,розширила .виробництво торфобрикету або куско­ вого ТОрфу для більш

-

і

Ось уже понад

Одиноиих, престарілИх жителів Требухова обслу­ говує і член відділення

аматори

заходили

за '· актив­

державі

трьох

громадянин

Тільки' пот,ріб­

вношу

підтримують,

..,••••••••••••••••• s••••••••••••• д~m~(І)lIll . · IІІІР1ItП ....... ..................

разів

метало­

-

,радгосп­

.но, щоб план заготівлІ! ягІд і фру.ктlв заготкон­ торІ був доведений ие мl­

йонІ

вона

в

організації, адміністрація радгоспу всіляко 'ім допо­ магають. І матеріально

селенням молока, овочLв; картоплі, ФРУКТіВ та ягіД. Відрад:но, що за здане м' яео 600 КlJЮГрамів

вже

І:х вІдновлення . і

'надати

ООласт.l,

склотарита

ються

зеле­

ПОСl'Jй,но контролювати виконання планів по озе­ л~еяню наших сіл. Велику д"Опомогу у за­ готІВлі фруктів та ягід можуть

зробили в

трудипсь

ранду, підвели газ. Учні школи заготовля­

Сільські

І)ілька

І оста'ннє питання_ В районі 'й до ць,orо часу ще слабо використову­

катего",

повальне

садl.в,

це

ко­

Крисько. Велике Ум за це спасибі. Сестри Ганна Кирилів­ на та Орина Кирилівна ОВДіЄНКИ живуть в одній хаті. І вони потребують нашої допомоги. Вікна

Пісні.

l'О'То.вляє.

району. Вважаю, слід рично заборонити

ставне

як

лому

приро­

ди

ня

пр·и пла­

Чер.нlгівськlй

сіЛЬсь­

охорони

райради .проекту

ГО'ТКОН1'ора органІзувала заroті,влю вторинної сиро­

ких та селищної Рад, то­ варнство

,наших

иу !На 1990 :рlК внесли 'пропозиЦію, щоб наша за­

<ПТахофаб.РИК,

roліввик-онкомів

прове­

.гаЗИфікації

Депутати

де­

дерева.

Але ці шnання чомусь ~e турбують ;райвнкон­ ком, кеpJвн,ИЦТВО а:г;ро­ KOМl(HH~TY. ди;ректорів

радг.ос.пІВ

біль­

у

сіл.

посадже­

також

сл~

допома1'ати

де.нні

дерева 'за

не

по

виробннцтву торфобрике­ ту 01 кускового торфу. Але торф торфом.

хто не дбає про їl' садІн­ ня, відновлення. В рад­ госп1 .Літкl·вськиЙ. пов­ ягідники, і

П').­

У З'j'Я­

торфу на Рожнівському тЩ>фопіДПРИЄМС'l'Ві бlднl, варто, маБY'l'Ь, 'ВіДНОВИТИ

кожнИМ

без

забезneчення

жlвкв,

господарстві. Партійна, профспілкова

В)'Ємо вам окремІ йоro момевr.и..

л.ивом населен<Ня.

має

тuпвl комоспввцl, якІ

депутатІв хх

cuвкаввя був ОДВВМ Із вайд1ловиrlmвх. Пропо, ПОВlіОГО

не

здоров'я І не в змозІ иа CTapocrl .піт обійти себе. Живуть такІ moдн І в ТребуховІ, 12 чоловік, в переважнІй.

Виступ депутата BiJI ЛІтк1вського виборчоro oкpyry .Ni 56 М. М. fliюкопевка иа rpвваДЦJlТій

Наш ра:йQИ з року 8 р.Ік не додає державі чи­

Особливо

ж бо тодІ, 80П moДВ­ иу спlТВ8JJО rope, коп

т А .Н А МОЯ АУМНА Ради вародввх

Нuївсьноі області

---------.иАОсЕРдR----------

РАДИ-ВЛАДА НАРОДУ

сесІl ·paAORВol

раі10ННОі Рад народних депутатів

f

КО!!

3

ПОПРАВКА до РІШЕННЯ МІСЬКВИКОН­ КОМ)' ВІД 25.12. 1989 р. JiIJ 361, В ГАЗЕТІ «НОВЕ ЖИТТЯ. ЗА 29 ГРУД­ НЯ 1989 РОКУ. Но.ери w;ожноТ виборчоf А' ....IІНцl С.ІІІА 'І нтати через

HAAP)'KoBAHoro

Арlб

-

І{І,

тааож

АО

2/2,

3/3

в"боР'l01

І

т.

А.,

...,....иНц( :

JiIJ 20/20 пlс... _у... СИРАЛО •• АО....Т... • у ... Чара"'.. . /l.:~~

~

оч

",,"

.


стор . •

січня

12

р.

1990

сН О

лектацlї;

МЕНШЕ РАДИТИ, БІЛЬШЕ ПРАЦЮВАТИ

М.

своіх

останніх

ну,

му

ІШаків

ничих

завдань

і

го­

женера

члена

махова

та

Хоча

у

взяли Ці!! та але

На та­

справи.

дебатах

слово

двоє робітникlв,­ їх виступи були не-

стандартними,

критич-

полож&нь, міськкому

трудові

у

своlй

повиннІ

керуватися

централі~му, глузду.

здорового

Досить

!Нам

нового

роботи,

до

. застрІльниками

ков·

Службовець А. Платонов і робіТНИК М. Дем­

будов чого післявоєнного l1еріоду,' ветеран праці з більш як сорокарічkим стажем І. Шудра сказав, що не приймає заяв і

чук,

наприклад,

докІр

мІськкому виховну 1рудящих. через

адресу

партії.

недостатньо

І

висло­

на

котрий

проводить

роБОту На Іх

це

серед думку.

восени

недо­

статньо загстовили

овочів

та фруКТіВ для СТ.:JЛУ тру­

дівників час

міста.

були

деяких

У той

В'ИlПадки,

же

КОЛИ у

гсспедарствах

не­

визбирана ГОР:Jдина пішла Під плуг. А майстер Л. Череп З!lуважив,

що

доповідь

заступника

секретаря

пзртбюро

з

ідеології

ін-

ного

бути

у

справах.

Активний

руху

і

Ініціативи

тут

ПРОЯВЛЯТИ

повин-

МІста -виремонтноторік двІчІ

нив,

починається

що

пересікалися.

.

пар­

тІйцІ. Не залишив нІкого байдужим і вНСТУП на­ чальника вІддІлу зовltlш-' ньої І кооперацl'і та комп.

є.

... Вже

другу

осІнь

в

пІдряд

районІ

га

Це

дуже

ко

сяч

життя

МИГУЛЬКО, кореспон­

американцІв.

СН ІД ТИСЯЧ

хворІють чоловІк

включає.

тих

А

у

більш (ця

вlце-l1резидеит

інстит,:!ту при

100

цифра

хворих,

що не вІдчувають руса на органІзм).

як

які

на не

У чому це проявля-

Гудзоиівського

УІльям

наАгlршому

Джонстон. результатІ

на

початок

наступного

близько

6

тисячолІття

мІльйоні8

американ-

(Продовження. Початок у .NЬ.NЬ 203-206 за 1989 рік, .NЬ.No 4-6).

9.

Костянтин Кулаков

Групу активістів і «ястребків» для прачі­ сування ділянки Лlсу, що підступав до ТаI:lЯВИ,

Кулаков вирІшив очоли­ ти особисто. За доручен­ ням Кожушка й Нечаєва він ним

зустрІвся з дІльнич­ уповноваженим мі­

ліції КОМ ком,

Євгеном й

Жеребнен-

Миколою

ЯКИЙ

зі

розповів

Мотру­

слів

про

сина

місцезна­

ходжеl:lНЯ на однІй з дІ­ лянок лісv незнайомого,

за всІма прикметами па-· рашутиста.

хлОПчика

РозповІдь не

викликала

сумніву. тим більше, що її підтверджували речо­ ві декази годинник,

гроші. Було вирІшено спробувати захопити роз­ відника живим. Одержав­ ши «добро», Кулаков ви­ рушив

Ніч

в

секрет.

пройшла

спокІйно.

На

світанку

що

вела

лись

лий ка

до

двІ

і

на лІсу,

людини:

хлопчик. за

дорозІ, з'яви· дорос·

У

чолові­

плеЧИМа

висіла

торба. Часом він озирав­ ся кругом себе. Хлоп· чина

ледве

встигав

за

ним.

цl8 будуть Х80рl на СНІД. (Фотохроиіка ТАРС-РАТАУ).

Коли вони підІЙшли ближче, один з болехІв­ ських «ястребків», що знаходився найб,1Іижче

'парашутистlв

вже

до

шматон

повlдом,ив:

Дорослий це продавець МОТРУК. Хлоп­ чина його син. Пропустити, роз­ порядився Кулаков. ЗустрІнем на зворотньо­ му

шляху.

Обдивившись вання

групи,

.'ІИШИВСЯ

Навіть станІ

Кулаков за­ задоволеним.

з близької вІд­ неможливо було

виявити

дився

маску-

в

тих,

хто

секреті.

знахо­

R

по

одягу не можна було зрозуміти, хто' вони на­ справдІ. .. .побачивши в руках cJi1Нa дорогий годинник,

І

поши­

рилися по Болех,овУ. «Як­

що за

6yxaH~ЦЬ хлІба й

такего

сала

добра,

не

то

рсзмір.ковував ВіН, йдучи до упо,вн,оваженого міліцІї Жере6н,е.нка.

Вранці Олеся:

лІсу

-

звернувся

Що

злякався

пІдемо до

ви,

тату!

хлопчик.

Він

~стрелить нас обох. Не застрелить, заспокоїв батько.

Мотрук Дістав

вІть макtимальнийрозмlр

вибір

од,нн

М:Jжна

же

рік

буде

На

брати

пенсії у

120 карбованцІв, будь-яні п'ять РОК\В під-

го. Він

БІльш'

який

був прийнятий У ряд із останнІх п нтнад1956 роЦІ, вже дав·но не цяти. задовольняє сучасних ви_ Невже це так важмог. Я' вже не говорю ливо? про суму у 70 карбован_ Уявіrьсобі, що тю•. ЦіВ ... Новий проект зако- іМюжна було працювати: ну за обсягом разів у три абияк, зберегти здоров'я, БІльший віД попередньо- нарештІ. домовитися з

детально

адміністрацією

вирІшення

Для більшості чита- Р:Jиів буде

-

цього

иазва

«соціальні пен-

похилого

че.

підп риєм-

прийняття

чається,

цІ

почали

пlдсумовустажу.

причин

не

що

Дійсно, це виклика­

--

мають

.'10 багато нарІкань.

соціальна

види

нового

ПІсля

закону

дjяльності,

Є .такОЖ багато випадкІв,

пенсія буде призначатися

СЛУЖlба у

коли розмір

у по~овинному розмІрІ мІ-

кої

пенсії підви-

набагато важ­

ляв, для себе стараєшся ...

вІку,

трудового стажу. Передба-

ми

як

І

лавах Радянсь-

Армії,

включатимуть­

щується завдяки 20-ріЧ- німальної пенсії. Напри- ся у загальний стаж. 1 ••••••••••• 1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1••• 1111 •••••••••••••••• 1111111111111111111.111.1111.1.'

До узлісся без перешкод,

. як

сам,

рова

ника.

Плямистий й 'вІдlслав

по­

годин­

вилаяв додому,

погрожуючи убити на ви­ падок його викриття. ХарчІ, однак, взяв. Видаючи з себе скрив­ дженого, Мотрук nоплен­

торбу, та вся

вІльно,

пляшку

бокій

.назад.

йшов

чекаючи,

його затримають. задумі

не

коли

десь

Це

-

батька.

одного

наче

З-Під

три

фІгу­

по­ ж

В гли­ помітив,

Трьох БІЙців Кулаков направив у обхід. а сам з

Що _ дечщ>? с..... -~ Так.

шукаєш, дя­ запитав один. нІчого... Но­

-

Плямистому не сподо­ бався візит Мотрука­ старшого. Зустрів вІн його з недовІрою, як. той не пояснював це виключно бажанням ку­ ще

виникли

ри.

дістались нІкого не

спочатку

покликав

перед ним,

землІ.

помІтили. В лІсі Олесь йшов попереду. Легко знайшов мІсце, де ховав­ ся плямистий. ПІшов до

поклав до неї хліб, ков­ прихопив ще й басу, вина.

Тепер,

'НapaXYBaHH~

пенсії за

~

обох

.

на-

ших

пити

Сьогодні разом

до

рІвню практика

Адже

шого жовтня минулого ро_

тіМ

селянина»,

відповІдав

інвалідІв, якІ з тих чи ін-

нього

сбlдрати

хо,вувалося.

громадян

це .не

бандит, ладний

уряду,

болючого питання. З пер-

шкода

місцевий

вим стажем. Цри старій системі приз'начення пен­ сії це практично не вра­

СКОР'ИВ

1

він про

На мій погляд. майбут-

нІй закон буде виконува·

сlІ. термін практично - До останнього часу иевідомиЙ... навчання іІ інститутах, - В результатІ цього тeXHiKy~ax вважалося чизаходу закон охоплює пен- мось легким, а, можливо, сІйним забезпеченням всІх навІть несерЙознІІм. Мов­

іііі""'-"""·"'-'" ііі і і і ІіііР' і і І' іііі Шіі'іііlНіііііііі'іl і і іН J кого Чутки

заро­ зро­

шення цієІ проблеми для багатьох людей похилого віку? -- Поворот держави до людини, її пот.реб при-

Ко л ОД аж ний відразу

із

чів

І

Мотрук

проценти

2

тися на справедJJНВe внрі_

"''''''U'І'tlU''fIШ'f''IІІ'''IІІIІІІІІІІIІІШ'''''''IІІIШ"''fr . . .

зрозумів. вІД його одержав.

узлісся,

меться пенсія. До того ж

трактує всі розділи, вве- ства і «вийти» на макси­ деН0 новІ. Наприклад, та- мальну пенсію. Тепер, же КИЙ, як соцІаЛЬНі пенсії. Х!итрИ'ти протягом' п $Іти

ПРОВАЛ Микола

МІ­

Зараз мJI, розглядає_ мо проект нового закону. Отже, після його прий-

вати цІ два види

поки

впливу вІ­ Я к ВВажа.

постанов

900

менш

няття можна буде сподlва-

за­ ти­

всього

ростом

заробітку ав­ збільшувати­

життя· людей.

у колгос-

ший міг бути неповним.

дент.

БІлого

СНІД уже БІльш як 60

з

ні:\I<1:ІЬНО:ГО тематично

буде

закону

пах.

Наприклад, людина могла пропрацювати у -колгоспІ. років 20, а потім перейти на державне ПіДприємство. ПіJtсумовувати два види стажу не дозволялося: або колгоспний, або державний. І той І Ін-

ЖИВИМ.

сьогоднІ

так

ному пІдприємстві. ДеякІ ти ще одну велику су­ справи ми переглянули СіПlльно значиму фуЮЩ1Ю самІ. Але якщо хто з бро- _ БІльШ тісно пов'язува­ .варчан а1дчуває, що пенсІя тиме розмір пенсії із ТРУ­

-

дому розкриввється це гlгаит­ ське полотно з десяткІв тисяч са",()робних кили",кI8... .Кожен з . иих зроблеиий руками рІд­ иих І близьких людей. якІ за­ гинули вІд СНІДу. Це СИМ80Л не тІльки па",'яті про жертви страшно1 хвороби. а й осторо­ На БJl'8.В

Проект

У

не

доповнень, назрІла необ- вони змсжуть одержува­ хІднІ сть формувати новий ти до 75 процентів зарозакон, який би більш- БІтку. Ніджила своє

лося?

бачи1'Ь

у орендІ, до цього відповІдального кроку уже розпочато пІдготовку.

громадський

що

:завжди.

це

ускладнювало призначен_ ня пенсій І деякою ~Ірою дискримІнувало людей,

якІ працювали

не

пІдприємст-

керівник

Але

;шачить.

останнього часу кожний з .звертаЙт~ся до соцза:безу. них функцІонував самоУ зв'Я8КУ з тим, що растlйно і вони ніколи не' нІше було прийнято близь-

-

йо'го

В!ДПОВlдна

пенсія.

жавнl пенсії» 1956 року І закон 1965 року «Про може бути пІдвищена в довим вкладом пра~~івнипенсІйне забезпечення результатІ підсумовуван- ка. Наприклад. є оагато членів колгоспІв». До ня стажІв, будь ласка, людей із великим ТРУДО-

господарст­

Майбутнє

ва

і

ному стажу роботи на од"

діє два закони про пенсійне забезпечення громадян. Це закон «Про дер-

дво­

а

На сьогодні у країНі

....:

пояс­

заводом,

плату,

дю~и

з~робlТ­

станням цін.

затвердження директор

ну

них

ці

малу

середньомlсячнo.rо БІтку в зв' язку

переможцями.

плану,

ДіЙСНО,

ся щор.l'чно на

ко-

промислових

з'явитнся ...

lІередбачає:

свої

пІдприємств робничники механІчного

_

пенсії перераховува тиму.ть­

-

В,шlнгтонl

не

IК.І1311[ати

вом.

Біль­

саме

роБОТі немає IrIісяць ~ І це не помітно. Варто ж прнбиральниці 2-3 дні

одер'жують

І

мІж

придворним

.

ні

раnьниці. І виходить, як у анекдоті. Директора на

й

лективами

дІвним

ше вІдмовитися від :фlв-' нялівки, сміливіше впро­ ше

вані. Це санітарки у nі­ карнях, двірники, приби­

сяць. На черзІ розробка. нового закону про пенclІ. Наіп· кореспондент Мнкола ГОМЕНI<JК зустрІвся Із завідуючою відд\лом соціального за= безпечення .мІськвиконкому Валентиною Іллів­ ною КОСТИНОЮ_

бій мІж заводом і об'єд­ нанням «Украгробуд», що колективу потрІбна спецІалІзацІЯ. НинІшнНt ремонтно-механічний по­ винен стати машинобу­

70-Рlччя. На його думку, щоб вийти з економІчної кризи, треба якнайшвид­

оренду.

тоді

змагання

Щодо

від­

.наріка'нь тих, хто одно­ боко класифІкує минуле

ваджувати

але

менше більше

викону,є

виходили

учасник пар.

тизанського

що живуть вони за. ме­

сРов'язки. Про це свlд­ . чить І той факт, що за підсумками соцІалістич­

став­

кретних

.

35

В краінІ багато по­

-

І сьогодні нам

і маленький,

мІнІмальній карбованціВ

карбоваНЦіВ.

крок, який дозвоJJНТЬ дещо пlдвнщнти життєвий рівень престарlJJИX, інвалідів - мінімальний розмір пенсіІ піАНЯТО до 70 КАрбованців. у мі­

А.

трудової

СУМлtнно

р.1,зні настанови­ сказав виступаюЧИЙ, . комуністи повинНі стати прикладом

сад, які завідомо, в си­ пу f,HepцiI;, малООlШачу­

виробничої дисципліни, І все ж більшість ·КОМУ­ ністів і безпартІйних

дава­

лення

лихоліття, ва"кІ повоєнні роки.

при у 70

t:оцlальна становитимг

вважає,

самому,

порушники

не

а

клад, пенсії

жею біАНостl. Зроблено хоч

заводу,

теж

7 (7916)

НА ПЕРШОМУ з'їзді Рад з усІєю гостротою бу­ ло постаВJJено проблему бідності у ваШій краlнІ. На жаЛЬ,до цlєl катеroрlІ віАНОСJIТЬСЯ мІльйони І мільйонн наших спІввітчизників. У бlJJЬшості випадків це ЛЮАН, на долю яких випало воєнне

підніметься авторитет комуністів. Дійсно, є ще

роботІ

принципом

Він

робити

ко­

лективи

ти .

.

виступаючого,

ними, діловими. Інакше навІщо вибиратись на трибуну?

вили

дета-

комунІст

НІ!

,.

і', ,-

ДОВОАНться констатувати,

вІн,

трудового' ко:

сьогоднІ слід радити комусь, а

риторикою.

думку

комуністи,

Стель­

небагато партІЙчотири службовцІ

то­

що

основному

виявився

розглянули

'персональні

за­

директор

Ющук_

Крихтенка

в

Із загальних звіт же члеНа

міськ,

І кому партії В.

А.

складалася

присут-

заслухано

зві't

І

лективу

: зборах безпартійцих. Було

не

Важко говорив

член ради

ності на цих відкритнх

кож

те,

гру­

комплектую~ими

ня

вироб­

не лище членів КПРС,'

.

був

лями у 1990 ррці. .Подlливея с~оУми дум­ ками з піДНЯТ9ГО питан­

дванад­

факт

пла­

на

залишився

уявити,

та

цятоІ п'ятнрічки. Те, що питання це турбує свідчив

проект

~~при~::Ч~~~~~~~.

ворил.и про підвищен­ ня своєІ ролі У вико­

нанні

вікном

,,'

хви­

вцробиичого

твердженим.

ремонтно­

заводу

за

день,

році, партіЙННХ зборах механічного

що

незважаючи

що

минулому

комуністн

те,

його

Ж И ТТ Я:t

;C~c"I.fl'!c flltiJ.c.~{' .IfIt.. .."ІІІІІІІІІІІІ ...................ІІІ ........ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ••• 111.1.

ради

колективу

БІлоусова.

річного

грудневих,

у

.

люва.'JО

І

На

голови

трудового

Е

8

твою

ючи,

вона й торбу спорожнила?

з

схованки,

Кулаков,

вказу­

посміхаючись.

порожню

-

на

торбу.

Вона,

.

ром

клята,

спробував посмlхнутись і Мотрук, але в нього нІ­ чого не вийшло. Взявши торбу пІд пахви, промо­ вив пошепки: Один. Схоже збирається вІдхо­

справа

пострІли

В

До

кущІв

ни

з

раптом

автоматним л.или ми

залишалось

півсотні,

як

во­

заговорили

lЮгнем.

короткими

Па­

черга-

. Довелось

залягти.

з

кущах,

лежала

метрІв

по­

злІва:

кущів

припи­

вперед.

Тоді пІшли. Позна­ йомиш його з нами. Мотрук мовчки кив· нув. Відправив сина до­ дому й наказав нікому не' розповідати про цоба­

парашутиста.

й

нились. .Зачекавши кіль­ ка хвилин, Кулаков пlд­ повз ближче. На наказ скласти зброю й виходи­ ти вІдповіді не було. Кулаков рішуче рушив

му

чене,повlв оперативну групу до місця схованки

корот­

бійЦі Кулакова били з флангів. ПерестрІлка тривала БІльше години. ПотІм

дити.

-

іншими

автоматнІ' черги

чулись

тут.

вийшовши запитав

трьома

кими перебіжками набли­ жався до кущів. Незаба­

в

невелико­

заГ.'lибленні,

та в зон.

долілиць

людина.

вдягну­

плямистий комбіне­ Вона не подавала

ознак життя. Кулаков перекинув ЙОГО на спину. Гримаса болю спотвори­ ла обличчя. Підійшли всі Інші. Кулаков розпорядився ретельно обшукати труп й сховати до приїзду ав­ томашини. Крім зброї ні­ чого не знайшли нІ в одягу, нІ на великіЙ ді· лшщl

навкруги.

'Далі буде).


сН О В Е

Ж И ТТ

SI»

з

.N2 7 (1916) Колон"а новин

ПРОВЛЕМJ,I ~ологlУ т'1mБVlO'lr",

ну JIЮДИНУ. І тому нам/ае ЮТЬСЯ

І

компщжснl

програми' .«Ji).К.щщ

очисних

Місті і район •. Чеснока~yu.

споруд

ЛІтки.

програм іде черепашачою

споруд

уже

дві

тажного об'ElЦНаиия по

. .

I-СРІИfОro, не зtlудоваио lне ~~д~o в

тацІю Ц~pc!J(умерац.lацefOНУ< (.~()A во! Щетa.nУРГlі). не побудованІ споруди автОfраисnoрту зіЗJJOроfКИМ

'

не

через

виведені

. .. ..'і<

р.нl,

ладу

споруди.

І тем п а ми

топає у стоках.

лtвlfИ,

я~а

ве'зен:t

першІ

налізацП житлового маси-

ианалізацН них

споруд

в се­

лі Мокрець трест «Брова­

рисільбуд».

Протягом де­

На зазначу,

ще.

Звалища

річці

Десні

перестали !1ритоках нашого

та

.'

району

пестици-

І дів, якІ заборонено засто­ совувати

І

які

лежать

з

простроченим строком дІЇ. Виконкоми сільс~ких Рад не

забезпечують

дерев' у

садіння

коЖНОМУ

населе­

фабрики

,.І:!е

менше

одного

а коЖНОГО

дерева

чок

Десна.

жителя. Не береги рІ­ Любич шля­

хом

садlния

дерев та

. rкPіПЛЮЮТЬСЯ

ча­

30ерігання

добрив

мІнеральних

райсільгоспхlмlї

цтва

я'кою

дуючої

.на­

ДО.lю­

ДО

тим

бджоля~

лася

. Шl[ОIlН

cckpa-1256»,

на

що

наИНIІ

комп'lОтерного

рутохІМікати за допомо­ гою авіації, проте радгос­

для прийому і зберІгання

пи

«Заворицький»

(340

гектарІв) вносили їх під картоплю. Значить, екологічні проблеми не­ хай вирішують іноплане­ тяни? А керівники госпо­ дарств. сІльвиконкоми бу­ ускладнювати

проблеми, до

бо

їм

надіятись

і вІрити, що проект плану водоохоронних

Десні,

заходІв

по

малих річках на роки, розроб­ управлінням осу­

1990-1995 лений

шувальних

систем,

все­

таки буде прийнято і ви­ конано. Цим проектом передбачається залуження берегів малих річок та

озер 92,2 гектара, лісо­ насадження 89,9 Іекта_ ра, очищення водоймищ 1 русел 177 тисяч мет­ рів куБІчних. По Десні має бути виконано робіт на суму півтора мільйона карбованЦІ!;!.

раЙ"Сlль_

відвали

(шкідливі

ди) заводів

видні мІндобрива, наведе_

Через порушення

«Хімволокно», шлакосиуп­ чення заводів порошкової металургії та алюмінІє_ вих будівельних конструк­ цій.

Крім того, є ще звали­

вил внесення,

джерела, .що

води,

вуглевоД~

водні

до

відсотків

50

40

перевіре­

СЬОГОДНі гостро СТО Іть питання реконструицlї Красилівського наналу' і будівництва очисних спошується проектна

і дозволу на забруднених

речовин в атмосферу в РТП, на молокозаводі, в районному шляхово-тран­ спортному будІвельному

пром_' управлінні та іНших. До вирl- вназаних Підприє~ств y~e

позитивно: є прийняті санкці1 Ух документаЦія, позGавили . Пі>еміальних

укладено договІр

заводу

доплат .•

порошкової металургії з БаFато трестом «Броварипром- подарств,

иерівників гос­ Підприємств

оштрафовано 8а порушення охорони природи. О

Позитивно вирішуються

днак це не єдиний шлях у вирішенні проб­

лем екології. Тут потрібні ще й громадська , тверда ГОГО.7!івсьиіЙ стрічкоткаць­ позиція всіх людей, сві­ иlй фаБРИЦІ, ЗаЛіСЬКОМУ домість, уболівання за цегельному .виробництві, долю нашої природи. Без питання

лишнього

охорони

навио­

середовища на

на заводі «Фаиел»', де на­ мічено БУдівництво очИс­ них

щах оргаНІзовані иоопера­

ся

тиви І є зрушення на кра-

ди.

споруд,

на

газі,

реионструи­

-цього

ми

комплексНі

нам

не подужати.

захо­

В. БЕЗИК, голова

комітету

ни природи ..

ПОАарськнх

щенних та

охоро­

СКIlа.цськнх

Но­

До редакціі

одно­

авторн

яких

дувати,

людям

чому В району лови

листв,

Броварах 1 вер1ввоцbпd

ва

одержаив&

та мвю'ІИХ roднi своl цьоro

оставиім ЗIllЩТують,

по та­

мила

дав

.roло­ .

ва . правлівня Броварсь­ коl Р8Йспожввспіnкн В. І. ГУЗЕНКО: - Розпочну з того, що на четвертий квартал минулого ,року

нам

було

виділено 2.9 тонн госпо­ дарсьиого мила, 49 тонн туалетного прального якщо

одержали

.

засобів. Сьо­ ПОJlсвеВВJI з

приводу

і 101 'тонну порошку. І

останнього

більше то

ми

запла­

недопостав­

ка мила склала майже половину зазначеної кількості. Т~ким чином, при розподіЛі його (ЗГіД­ но з надходженням) по

жор­

Інших

було дить чи.

чергу­

слІд

вистоювати

кош­

затри­

селах мимоволі 'СЯ РОЗбіЖнІсть.

справ

по

шматочку

вати

«Милосер-

мІської

ВИЩУЄ

у

ради

будинкових

три і

всіх

селених ~

чу,

що

через

ди

контролювати­

вже

викорис;тали.

Наостанок

що

фоидй

квартал

зросли

на

зазначу,

перший

нинішнього

і

.

Значить є

вще

тонну

мила,

що

до

туа­ пере-

року

дорівнюють

тонн туалетного і

реальна

57 ТОН­

43

мила.

мож­

ливість продавати його за такими нормами: 500 грамІв ' туалетного І 400 грамів

ЩО

на

згідно із списками про­ живаючих,бо талони лю~

один

21

де

НИ' господарського

виникла

вІдомо,

пунктах,

муть . його продаж на Місцях сільські Ради

ви­

неДОПQстав-

ми

розподіляти­

один талон припала най­ менша кількість. Зазна­

по

не

кварталу,

І

мемо йОго саме в тих на­

шма­

господарського

на

заборговаНіСТЬ

отримаємо

стало

січня

за­

фонд

у

певні труднощі, пов'яза­ ні з надходженням 'ім­ портних товарів; .Однак

15

мою

пере раху­

вуличних. і комітетів.

де

господарсько­

фонди. По-друге,

летного

за

ко ОЛЯНИЦЬКА,

ти, що кооперація і дер­ жавна торгівля мають рІзних постачальнииlв, а, відповідно, і неоднановІ

мила

'.

секретар·

Чому так сталося? , П<>-перше, слід' розрізня­

ка

що

дя».

го, а вСемиполках лише по 100 грамів туа­ летного,

дов­

прошу

четвертого

туалетного

ж взагалі стачило. '

в

вважають,

мітку

на ,один 1алон

прийшлося

години

постійне скупчення ма­ шин тут недоречно та й небезпечно. Чому ми самі. собі ставимо палии у колеса?

виявила­

наприклад,

ТребуховІ

це

хвипюватись

не

точки

там,

як

гІй черзі у єдиному місь­ кому магазині на «Білій дібровІ». Хіба це боротьба з пияцтвом! До речі, і працівюuш міськвІдділу внутрішнІх

вигідно.. Згадайте:

Так,

магазинах,

раніше. А то дохо­ до абсурду: чекаю­ гостей, змушений

Гонорар

причому

виру­

домашніми

Короленка та 50-річчя ВЛКСМ. ГорілчанІ відділи, вва­ жаю, слід відкрити й У

подумалось, є потреба

і щось

Іноді

їх

овочами та фруктами на імпровізованому ринку, що на перехресті вулиці

МОЖНа· спосте­

мабуть,

ЯНі

чають

Про дІтей подумали, подумаймо й про жІнок. Хочу висловити свою думку про ринки. Не за­ кривати їх треба, а бу­

примl­

вадходять

бабусям,

у

знищува­

тут

і

Було

А Жінии промвузла, думаю, тіЛьки вдячні

злІстю.

і

за­

ПРОДУКТИ.

вання батькІв дітей чи заводчан? Щоб наші ді­ ти розумІли, що це май­

Прохання ча~ом

і

на

дуже зручно. Тепер його заборонили, позбавивши людей можливості швид­ ко придбати необхІднІ

Інте­

Інкубаторах. (ТАРС).

-

і

роках

знаходився

_все можеШ купити.

мати кількох таких пІд­ лІткІв і змусити разом з батьками відремонту­ вати поламане за свій рахунок. ТодІ мати чи батько не забуватимуть нагадувати своїм чадам, що і державне майно слід берегти.

МУ з павІ",ьйонlв ВДНГ сРI::Р. Термометри призначенІ А.ІІИ вн­ мlРlOванни температурн в про­ цесІ внробннцтва І зберІгаННА МОlІочноl ПРОАукцlТ, прн про­ труєннl насІнни, в сIIlЬСЬКОroс­

нованого,

коте_

виионують_

ПРИРОДООХОРОННі

програ­

«Еиоnогія-2000»

веllНКИЙ

знову

на

теж.

лізничному вокзалі прийдеш .ранцІ сюди

зверта-

все з БІльшою

тує,

l(аlllиlнського

Інстнтуту.

ВИКlІикаllа

рес у тих, хто побував в

вугле­

ного аВТ9транспорту пере­

иий», «Русанівсьиий», нормативів «Великодимерський» ). . викидання

руд Броварського вузла. Це питання

винка

ЛflЛИСЯ

ли

но державне

ВИКЛИКАЄ

систем упраВІІІНИIІ

державно-

на поверхні (радгоспи «За- вищуваЛ0 допустиму нор­ ворицький», «Літківсь- му у п'ять разів. Нема

цію і спорудження

звали­

окису

36'

КоІІасlв. С. МІСЮРА. район.

ПОlІlтехнlчного

живу

приводу

Коро­

семидесятих

ринок

найкращими

влаштувати

в

МОСКВА. Оригlиаllьиl термо­ метри А"'И потреб сl",ьського ГОСПОАарства розроби",и спецlа­ ",Істи кафеАРИ аВТ\lматизованнх

пра- го стандарту щодо вмІсту

знаходяться

лень

двох

норм

з

ІНТЕРЕС

підприєм­

цидів забруднюються зем- новими двигунами. Від

ля, Підземні

да,

на

транспортно~о рушення

зберігання

ща побутових і промис­ лових вІдходів. Щоправ­ зараз

НОВИНКА

імені

І транспортування МІне_ водню у. відпрацьованих ральних добрив та пести- газах автомобілів з бензи_

відхо­

«Хіміиати» і

переВіР-

радгоспів

·но певний порядок із збе- ства (РТП), райсільгосп­ ріганням ОТРУТОХіМікатІв. хіміЇ було встановлено по-

роки.

району

ками

думку,

дитсадком.

цього

ших. Ось можливо.

10-11

Баришівський

госпхімlї перестали надхо_ Щорса, «ЗаворицькиЙ».\ дити аміачна вода, пиле- «ГоГОліВСЬКИЙ»,'ремонтно_

но брудні об'єкти: шлако­

території

. .

Контрольними

Нині на базу

житлобуд». Строии буДів_ ництва 1990-1~91

На

в експnуатац. ію

очисних споруд'

.

гам.

знаходяться таиі еиологіч­

.

введення

групових

та

води, що, не баз відпочинку в селі Пу­ відповІдає ніяким вим 0- хівка.

ці

байдуже

них.

Залишається

склад

(220 аміачної

гектарів), «Гоголівський» (900 гектарів), птахорад­ госп «Богданівський»

дуть

' Було зб удовано

заНIІТТIІ

з

вулицІ

порожній,

дІстатися.

у

міліцІю. На деякий час у дитсадку ставало тихо, але потІм пІдлІтки з'яв­

ПОДібне

"оІІасу.

гурткн КОМП'lОТерннх Ігор, икнх зможуть. В311ТИ участь

практнчнl

чим

майданчИJ{И

не

на

Чому? А тому, що ба­ бусям з сеЛа до них нІ­

рІгати не лише у. згада­ ному дитсадку, а й у ін­

Іиформатнки учнІв 11 к",асу. В ШКОІІІ uрганlзовуєтьси Ава

8-9

Требухо­

«БілІй ДіБРQвІ»

«Золо­

що

Й9ГО

tтокістю

за­

40 ТНСІІЧ· карб.анцlв.

учнІв

завІ­

Неодноразово

сереАн.....

базар леНКа

у мІкрорайоні. Тепер' вечорами тут збираються підлітки, плюндруючи дитячі гойдалки, малІ ігрові форми.

трачено

ВОАНТНСЬ

ветеранів

праці

ва.

життя»

свою

більше,

були чи

в ШКОІІІ завеРШУ8ТЬС' обllВА'

і зберlга- нізаціЙ. А Київський буді­

ВЛАСЕНКО,

ради

війни і

грудневих

замітку

і

Колись

лись всі види міндобрив і вельно - монтажний трест' не тільки нашого району. "М 1 четвертий ріи зриває

приймались

з

поруч. з. цим

Мага­

Хоч І заборонено вноси­ ти мінеральнІ добрива, от­

ді

Г. голова

вона зав­

дитсадком

ЛОвити

Тут в майбутньому БУАУТЬ про­

Літки, Соболlвка.·

встигає.

та рибка» «Про дітей по­ думаймо разом». Хотіла б з цього приводу вис­

ри тисячі тонн затарова- Чі, жодна з них не на­ них мІндобрив. А насправ_ ших пІдприємств та орга­

гарникІв в селах Пухівка,

Марії

«Нового

прочитала

П~ИАбано 8 персонаlll_ИХ ком­ п IОтерlв вlтчнзняного Вlpобнн­

Із 36 баз відпочинку ли_

вдо­

і

УЩЕМЛЕНИХ ЖІНОК .. .

у одному

3а коштн раАГо<:ПУ-kомбlна­ ту сТрубlзькнй» 11.01111 alAшефноТ

були занритІ, бо тут мож_ ше 5 обладнані· каналі за­ на збеРігати всього чоти- цій ною системою і, до ре­

цієї

. жінки

ма треба прид.ілити увагу сім'ї, господ<fрству . І 'всюди Марія Василівна

вчасно приносить КО-

номерів

па'сї'чник. Гоголів,.

КоржlвськоТ

на це,

турбот У

ПРО "БУЙНІ" ЧААА

І

всьо­

~ОМП'ЮТЕРНИЯ КЛАС у КОРЖАХ

«Дружба» 'та Ін-

працьовит.ої

За­

а питання райпобуткомбінату, заво­ І будlвни- дів «Торгмаш. і світло­

Як віДомо, торік склади ших.

за

ЗаВітайте

с.

цтва нового звалища не технічного, тресту «Бро­ вирішуються. варИСільбуд», меблевоУ

ному пунктІ з розрахунку

жди

Г.ІВАНИЦЬКИИ,

району

пра­

що пройти, n,роїхати­ дуже важко. Але, незва­

жаючи

У неї.

Чимало

Ва,еИЛіівні не 3 легких під час дощу тут не те

ДИJюсь ї,здити за бага­ то кІлометрдв У сусіднІ облаСТ1.

лю. Але недалеко той., диться в \стометровій во­ день, коли ВОНЦ закриють_ доохоронній зоні. Зокрема, ся, і тоді не бу;е куди дl- бази райсщ)живсц1дкИ,

вати відходи, проектування

-

бджолярам

зину, шановні рl·аматори.

її

д.істалася

кон­

,ТQВЗ.ри.

інструмент

шим

./ що не вирlшеио питання горіти, диміти і отруюва- налІчується 36 баз відпо­ людей, зем- чинку, 30 з яких ЗЩІХО­ збору І захоронеН1-\я на те­ ти повітря, риторії

вертим,

пе­

запропонує

ilI.ИТЬСЯ все

сіль-

листоношею

нага­

передплату

верти та листІвки. З усьо­ ГО видно, Л/обить людина свою роботу, т,ому й ла­

заслужили рІк

про

наша лис­

забуває

погодилась

продавцем.

во.щину,

працІвників затінку.

не

не

ріодики,

цює М. В. Зау.гольнико­ ва. Дільниця, буду від­

гО 15 :на.Ймену.вань на суму понад ДВі ти.сячl карбованців. 'З 'Настанням тепла в .магазин~ буде ЩЮВО­ дитись обмін воску на

і каналІзацій­

очисних

І!

все

иий

дати

слів?

ською

аа кілограм, с1т.ки на на обличчя, .рішюманіт­

налізацІї П1вдеJiно-ЗаХіД­ ноУ залізниці. Зриває строии БУДЇВНИЦТВ(і систем

тоноша

у

.. .дев'ятий

зо}(рема ~ля пl'дirодLвлl бджі,11 в-l'тамінний норм канді по 3 нарбова'Нцl

в селі Шевченковому адМ,1нІстраЦіЯ радгоспу «Бобрицький.. Хоча по­ ряд. розміщені мережі ка­

ному лідсобllOМУ rоспо­ дарстві RиУВСЬ}(ИМ радіо­ заводом. Але далі роз­ МОВ справа не йде, Перш за

стати

Не вирішує питання ка-

вони

теплих

в

ватнІй садибі Онищен­ ,но Єфроси.нії Михай­

І

І

172,

скромних

Хіба

вулиці в пр,И­

село, можна сиазати, по-

кількох років. ведуться розмови про будівництво очисних споруд у ЗаЛісь­

!

Щ)

респс'нденцію. Більше того,

різні

порушення,

залишаються

про

відкрито

Гоголооі, КиївсЬИIIЙ,

. ву

ЧерепашаЧІМИ

питання

магазин

пов-

із

і

в

віДИР1іТТЯ в ,райоНli ма­ газину «Бджолярство» . Цими ДНЯМИ таиий

пога-

обслуговування

. ЇViiaЦёBl о~исні

АлеЗУПННJlМОСЬ на тому, Q81ОЩВуЩf-'!iCllі'.....

грама «ЕколqГfя.2000. у

ставлено

.лІ Русанові.

мlстю

заВоду треС1')' «Броварне..."Оу,ц.г

можиа БУ~О ~ продоJJЖJn'ff.. .'. •.•.......

каналізаЦіЙ­

того,

тому

газети

цро

ніж про хороше. Ч~рез це чима.ло дLйсно сумлі'н,них

торІв. На першій же конференції перед йо­ го пра'влІннлм бу ло по­

них очисних споруд у се-

КріМ

,.

змішувального цеху

будІвництва

рік

часом

пишуть

недолї!fШ

Броварсьиому районі створене районне· Т'Оlва­ р.иство бджолярLв-ама­

каналізуваННJ1

у селі Світильному во. IjИ теж не споруджуються.

не ПРОВоднтьtя монтаж ПИlIоу.iJoatяюваyfa

\

Понад

Не відОМі також строки

СОРНУ станцію.

більше

п'ятирічки і

. баз відпочинку.

,цено в експJifатацію

І

ведеться

ся. А з цим будівництвом

котельнЮ цеху .NiI 4' BНjpoI5JЦJ'I(lfO fO]ltn,.'іТl• .,..····зв·язано

'1'&

селі

не ·ВіДОМО, коли Зqкінчить­

ремІ, по місту: не

Оста:ННіМ

ВІДКРИТО МАГАЗИН сБДЖОЛЯРСТВО»

Проектування

очисНИХ

тут

в

12 січня 1990 р.

Коли любиш свою роботу

Разом з тим незадовіль­ но ведуться канаЛізаЦій­ ні роботи і будівництво

стор• •

господарського

талон.

на

Отже, прохання не Хви­

люватщ:n.


4

суор• •

сІчня 1~90 р.

12

СН О В Е.

ІСТОРИЧНА РОЗВІДКА .8IРУIО.1 аКТНІНО ц!вуемО Ух внесок АI....Вlст••••••

УltраІна.

cPaAIIBCWt8

АПРИКІНЦІ 16 сто­ ліття ЛИтовський

Н

метою

не

селення, а

1

местечко

ского

полу

сять,

да

крим­ внаслі­

Унії

?Кен­

живь!х

де­

взяли

в

года

ліквідуються

ся

колоколь­

имущество

вче- ~ кий

Сгорел и

cын

16

козак Тон­

его,

колокола, один

діл,

пу-

17

мирних

1

кої

СВІЙ РІДНИЙ

ВА.

Традицll

ство-

І

наше містечко' стає

сучаснІсть

записи,

'ВсІ

'

родження до смерті було

У БРОВАРАХ

вік,

постІйне

чи

cBiдOMOC1'l

ському

архімандрит Києво-Пе­ черської Лаври Петро-Мо_

дов 33 фунта». У 1823 році 'на місці

гила (1596-1647). У йо­ го грамоті від 7 січня 1629 року всім священи­ кам, залежним від Печер_

згорілої церкви побудо­ вана нова (перебудована у 1900-1902 РОЦі), розра­ хована на 2000 віруючих.

ськЬї Лаври,

Збереглися креслення, план місцевості і інші до­

названих

серед інших

поселень,

впер­

ше згадуються наші Бро­ Згодом уніатський митрополит .Іосиф Рутський в скарзі на Петра Моги­

лу від

серпня

2

1630

ро­

ку звинувачує його в то­ му, ЩО той озброїв біль­

ute

'rисячі монастирських селян, а для керівництва запросив запорізьких ко_

\

ваків і вчинив напад на митрополичі маєтності в

селі Зазимово (Зазим'є)_ В цій акці'і брали участь селяни і козаки з Брова­ рів.

1648 вольної ,ськоro

ріК Початок виЗ­ боротьби україн­ народу

під

прово_

дом Богдана .хмельниць­ кого проти загарбницької політики шляхетської Польщі. Броварська ко­ зацька сотня на чолі з

отаманом медем

Федором

включається

Вед­ в

цю

боротьбу. Навіть селяни Печерської Лаври оголо­ шували себе козаками і приєднувалися

до

ПОВ­

станців. На той час у на­ шoMy містечку було дві церкви: козацька Свя­

тих

Петра

церква Святої чалося

і

Павла

та

Лаврських селян ТРОЇЦі. Як зазна_ в «Епархиальних

известиях.

за

серпень

1863

року, .... храм (Пет_ ра і Павла) за давнистию неизвестно

в

каком

году

построеннь!Й.. Але на дзвоні церкви був такий

напис:

«Року

1648

міся­

ця октября, сей дзвон до церкви

святого

Павла подан

Петра и

от казаков

Броварських Кирила Они-

сковича..

1658 рік. Полковник Степан Довгаль ПОВіДОМ-

ляє: « .. : Мая

12 день та-

І

Калинівки

стріляні

рік,

а

з

орису

майна

книги,

(книга

ЛИТВОСЛОВНJfК) рік. В нувала

церковно­

~начиться .три­

одь цветна.8.

за

від

- МО-. 1631

голоду

У

закрито

і

було

третє

Кількість

прихожан

ці була 1860 р.

1790

в

ро­

душі, а в ·-1414. Серед

106.4

прихо](l.aН

значилися:

дво­

ряни, RQЗаки, селяни, мі­ щани 1 кілька купців. Внаёлідок указу цариці

Натерини

1786

11

року

від

ство, ни

в

тож

стали

зенними

квітня

частина

настирських

реЙшла

10

мо­

володінь

казенне

пе­

відом­

лаврські селя­ називатися

ка­

селянами.

,У Бровара~ на

Димитрія

стечку була церковно-при-

ходська школа. З тих, хто закіНЧИВ школу, міг Але

перевагу

бов'JO вим

Днн

8b1XOJl.a:

8ТОРНИl(.

среде,

ПlІтница,

суббота.

тримають во­ а з ЛІО­

переД8JOТЬ

Н.

МУЗИЧУК,

Н'ОІГ{)

(повішеноro

ці

віддала

би

для

частину

побудови

Церква за

сучасних

умов

малих роЗМірів, постало питання дівництво нової Віруючі просять Ім

територію

сади­

банку.

вий рахунок

Д.

відда-

ФОТО Н. Музll'lJК та О. Mtм.K•.

за­

ВИЛІКОВУ€

по

ГАМАЛІВ,

ВІД

. АЛКОГОЛІЗМУ,

;НАРКОМАНП І КУРІННЯ 15 сІЧІ(ІІ 8 КИ'ІІ БУАе

3

.IАомнА

"Ікар

Бажаючим

701302. І<раєзнавець.

8 3

каБІнет

17

З

ФеО_ОСIТ

8ИIlIIlу88ТИС8

.ні

127

ПРО80АИТИ

А.

Р.

ІІА

ШІІІАЛНІНХ

3

'IЮlОК

Зlертатис.

8

5-18-111.

п'lІТНИЦIO

250 карбоІанцІ ••

4-03-76; застуnиика ре_актора, ВlААI .. ), аартlАного _итт. - 4.04-61; 81_ПОІІАа" .. иого секретар., .'АА'''у сl ....с.кого госпо..-рстВа 4-23-26; ІІ.... ІІІУ аро ...и08остl І соцlа" •• их питан. 4-02-112; llААІІІУ .. нстІ. І 81аС080Т робот. 4-04·81; llААlау раАlо­

-

щире

СПіВ.УТТIІ

aг()OllllllМY

І(РАВ­

ЧЕНІ(У Василю ІваНО8НЧУ і шоферу І(РАВЧЕНІ(У Во­ ку

раЙІИIОНIОМУ

0ІІ111УlаНИ8 -

ГOJЮllНОМУ

партійна І організаЦіі Що~а ви­

JlОД"МИРУ ІваиовlРІУ

8 Ао 2'1 ГОАИН".

ІУРС

Aд'Mi!IIictpaQIII, п~і'nКО8а радroооу імен! СJ1QВJlЮЮТЬ

психотерапlТ

ДОlженко,

БРОlарс.кого

21, а 8 суботу -

сеанси

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Київська область~ м, Бровари, вул. Київська, 154.

IИф9рмацІТ

ра­

Товстенко.

розрахунко­

-

мистецтва

досить

а тому про бу­ церкви. віддати

другого

Те.llефоин: ре_аатора

де­

ЦРИКJIад­

На фото: М. Б. Ка­ ЛІОХ (вrop!) т. п. В_

вулиці.

його

-

Троїці

кладовища

Київській

гуртка

'Йон:нorо будИН1КУ піо­ іНері'В.

'ро­

церкви.

Святої

вдn­

нащадкам.

керівник

Добро.'""ннЙ 8несок за "Новаll жнзнь» орган Броварского ГОРОJl.СКОГО комитета І(оммуиистической партии УкраинЬІ, город­ ,~oгo н районноro СовеТОІ иароАныx депутаТО8 І(иевсхой области. (На украииском IІзые).. ' РеАахтор А. ВОЛОШИНЕНІ(О. Газета 8Ь1ХОАНТ с 17 anpeJUI 1937 ГОJl.а.

не

на

продовжити освіту в Ии­

тар человек с двести и то єві_

ностІ

коративно

1943

І

зробаевому

Громада пішла назуст­ річ віруючим, і мати Іва­

уже відкритий у відділен­ ні Броварського агропром­

жовтня

на Троїцю та

скатертви.

усьому

ви у СКРИВJIX,

Нині тут дитячі ясла-са­ док М 2 «Веснянка •.

Тонкого

ввв я­ одsry,

частинка Іх бп.тоl /І:У­ ші, щедроl на роботу І творчість. Своl вмlи­ RJI, секрети майстер­

року

кожен по троє діб. У мі_

. червня

третього

серветок,

належав МТС. Вона про­ існувала до 1949 року.

гестапівцями) у

1х-

картин,

лимlв, сорочок, зано предметів

було дозволено віруючим віДкрити церкву. Церкву спорудили в сараї, що

критого

проводи­

ВВlПRТО

ВIIIlnвми руками

РУDIИИIClв,

в

ви-

в' Я38НJIJIм.

Скільки нlм.H

украlн­

наРОДНОІО

mивКОІО,

щений.

26

ярмарки..

ськОІО

Леніна. У ~936 році зни­

1942

хто в лtСНИЦ'1'ВІ.

все Zlinя не лишав

Іх захоплеНИJI

кладови­

Рахунок на збір кош­ тів для побудови церкви

лися

rоспі, І

теплоцентраль.

На початку

творч Іст ь.

Все життя чеснh трудилися ці .Іон: хто в JПКО/ІІ, хто в КО/І­

за

Був у Броварах єврей­ ський молитовний буди­ нок (синагога) по вулиці

дується

Тов­

врrч:еиl

ВДНГ УРСР на ви­ ставці сКнtвщниа TPa,цвцl.l І сучаси1сть.,

(! )

раніше, ніж Петро-ПавЛіВ­ ська церква. Церква зни­ щена в 1937 році, поряд був цвинтар. На цьому місці сквер і пам'ятник Т. Г. Шевченку.

обох церквах у

родка

могилах спо­

році

В.

дарунки. В.ц1ткуlхиl роботи демонструвалн­ ся в павІльйонІ сН.­

танцювальнпй

1976

П.

були

почесні грамоти ООJlас­ ноіоо будиlpCУ иародиоl

лиці, ближче до Міста ховали бійців молодої Червоної АРМі1, а згодом партійиих і державних діячів Броварів. В 70-х роках на Ух

уміль­

творчостl1 пам'ятні по.

ще, нині поряд з ним бу­

знаходження і подальша доля не відомі.

стенко

денікінцями.

рудили... майданчик

-

П. Кнрилишии1й. Б. Калюк, У. Є.

Марченко,

в

ДЩj::ності вона іс­ значно раніше,

Був ще в Броварах «Храм Вознесеиия», за­ снований в 1762· роЦі Лаврою місце його

М. М.

році

1933

році. Шд час гРомадян­ ської війни на його око­

церковні записи. Тому церква Свято! Троїці,. яка була перебудована в 1859 році, документи ЇІ збереглися лише за 1787 го

поховання

в

Друге кладовище було за районним будинком культури, закрите у 1936

лише споруди, а і знищу­ документи,

булп

нашнм од­

цям украlНСЬКОI ху­ дожньої випmвки

Брова­

місцевій тюрмі. Там же, в 1919 році, буди похо­ ванІ броварчани, роз­

Від нападу кримських татар руйнувалися не валися

Останні

:там

померлих

кументи.

вари.

рів.

сіль­

сходІ громадян

носельчанам

нині базар

частині

дУховнос­

Нещодавно на

тимчасове

де

старій

І

Ті.

.сословіє.,

Найстарlше кладовище в

зараз ставМ§а

трцвцlй, звичаJв, щ­ иеСЄНИJI ,націоиальноl

сповіднІ сповідапрізви­

проживання.

було там,

IUI

свІдкамн І уч8CJ1ИВaМ1(' вlдроджеИИJI народних

метричні книги, де від на­

ще, ім'я,

вІку,

сотен­

ЛЮДУ,

все записано: відомості, хто вся, запИсували

раJПdв,

довгого

'

при кожній церкві ве­

ЦЕРКВА

Галвиу Василів­

соиячних

КОЛЕКТИВ ЕНЕРГОСЛУЖ­ БИ РАДГОСПУ ІМ. КІРО­

КРАЙ

«наместничест­

відповІдНі

врод­

щастя без ліку.

губерНії.

лися

1 (7916)

.цJieM

3

світаииів,

волосним центром Остер­ ського повіту ~epHiMВCЬ­

сгорели

в

Зичнмо Ій

ва., а з 1802 року від­ бувся адміністративно-те­ риторіальний перерозпо­

Гвозда-

егорело

иу.

закріпачення

рюються

церкви,

Гаврила

еще

процес

вітаємо

ження БИКОВУ

І'ЗНАЙ

Починаючи з 1764 ро­ ку, на Лівобережній Украіні

Щиро

ЛЮБИ

Академії.

украінського

Сгорела

душ.

ЙИЙ, богослов, письменник

в

СОВНЧВІ В/ТАННЯ

содер­

дома.

ны,'

проти уНіат-

казенном

не управління, починаєть­

сгорел

поборником

священиків.

ночью с дома козака Фил­ липа Тонкого, егорело 22

сая

ступають церковні діячі_

на

жанни.

ня, изба скоморою. Спа­

народом ви­

ства був визначний

и

челове.к

і814 рік. Третього серп­ ня. Рапорт Броварського протоієрея Мазюкевича. Він писав: .Пожар возник

року Польща захоп­ лює Київ і Лівобережжя Дніпра. Уніати деякий час володіють монастиря­ ми і Лаврою, насильно окатоличують український люд. Проти цьщо насиль­

православ'я

мужского

неволю душ п'ятьдесят •.

1569

Активним

(Бровари)

гаясь, и книги изрубали. А посекли де в том ме­ стечке

разом з

р,.

1989

дітям

Таu, «Полиу Киевского местечка Броваров церк­ ви Петра и Павла сь!н священника Андрея, Лу­ КИЯИ СавицкиЙ. - в списках Києво - Могилян­ ськоІ АкадемІї За 1761 РіК. «Петр Захариевс­ кий наместничества и уезда Ниевского, ме­ стечка Броваров Церкви Троицкой, СЬ1н священни­ ка Ильи, 15 ноября 1789

все вирубали, а церковь Божию разорили, иконь! ободрали искололи ру­

тільки Іх за­

Люблінської

ства

ЖО81'1111

1&

оборони Ниє­

~'Biд наскоків ських татар. Але

ДОК

81д

де

князь Казимір IV віддає за Дніпром монастнрям, Печерській Лаврі, козацт­ ву пусті селища та землі з

вали

aIAТPH8IYIOТIJ аереБУАОІНI ароцеCl\. Мн '/ сараау _Іцненн 81ВРУ, Аобро'lИВВ)'

Ж Н Т тя.

== А.

зі

смеprю

іх

8 З8'1І8-

матерІ

КРАВЧЕНКО еlгевlТ 18а8188Н.

РеАактор

ВОnОШИНЕНКО. lидеке

61285..

Друк офсетиий. Обсяг І 4р1' КО8аииl! аркуш. Тираж 15.345. примірник І•.

З.М'Ов.nЄНItII

,.

197.

#7 1990  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you