Page 1

ОJtГАИ

lftOIAJtCЬKOГO І

MICbKOJ Газета виходить 1

квіТІІІІ

t7

MICitKf)Г8

t937

риу

MAJtO.QHИX

7

)11

КОМУtОЄТИ'І"8Т

K8MITETJ

ftAД

JtAAOHHOJ

~3)

ДЕІ1УТАТІІ

RА,ТІТ

I(ИIICiti(OJ

СереАа, 12 січ+м

JIC,ATIIK,

еІJІАСТІ

lfl3 роесу •

Плани напружені, •

але

реаJІЬІІ

'7.,.-.

(Із вистуиу иер~~~еrо секретара мІсьхкому ICeмllaJt'it А. Д. ФРОЛОВА)

відзяа'ІЯ·

тl. Іх успіхи, досвід. наша спІ~~руж­

nи зяаме~ну nодію- 60-рі'І'ІЯ утво­ рення СРСР. Свято стаnо яскравою

ність з ними доnомог ли в розв язан­ нІ завд-ань, що стояли перед трудя·

д~мснстрацією веnиких дос11ГЯень. со· цІалізму, торжества nеяtяськоJ нац;..,.

щими

Трудящі

району

яаJІJ>ЯОУ політики,

бн

І

братерства

Гордимося

недавно

·неnорущио1

всіх

нароntв

тим, що

·

дРУЖ·

СРСР.

серед

пере­

можців Бсесоюз)іого соц!аn!сти'ІНогІ) змагання на честь ювілею Кра'!ни ·Рад визнанІ І нашІ коЛективи з~­ год

порошковоУ

метаnургІУ

іменІ

60·рІччя Ра.аянськоУ УкраІни, ордена ЖовrневоУ Р~волюцІУ panгocn -сПлос• ківський•. paдrocn сАвакrар.n.і>: ДосягненнЯ трудІІЩИКіІ!І м!с1:а · · Бр.,­ вар:в у ювІлейному роцІ вtnзна'ІЄН!

nерехідни1\f кому

пaprtY.

Червоним

nрадором. ,об­

облвиконкому,

обnасноІ

ради. nрофсnІлок І обкем_у комсом<>­ nу, .радr!')спу •Тр'е!бух!вський~ . ПРЯ·

своєно sваин'я ІменІ EIO.:J:JI'f'{Я

.:РСР.

На <Jec?Іt u~oCJuJ свят• tt, !1'\l.l'Jpl• tмcr11 J!aдtocnla І rJpraнia•ц11t 1:2:1 це· х!в, д.t.11ь?иць І lit'иran ne- · ~ rрvппя виконали річнІ nл~ни. nr>FJ&Jl . .l.ЗDO труд:вн.нк!в е>аnорт~#а~ ПJ'6 JtOtrl'P~

к6ве винонання 6cMИёtif:it ooпІA,ntt· тичних зОбов'язань Двох років . .іІ'Яm• р!ЧRИ.

Uих успlх!а мн nocяtJJИ 11 тру.ао~­ Му

суnерниптеІ

-

ганню

з

друзям~

трудящими

по

3J,ta·

Щр:пкозськоrо

району МоскоВ.сьf(оУ . об,ла~тl, Слуць­

.

·А

продукції на 4.8 мільйона карбов~н ц~в. nеревиконані також соцзобов я·

закня

no

виробНJіЦТВУ товарІв НаJ:;.од­

яого споживання на суму

карбованців. На

1

мільиоІJ

2.4 мільйона карбР­

ванцІв виріс обсяг nродукції з nоче.··

ним п'ятикутником, на

процента

4,6

зроеnа Продуктивність прац[.

В

А.nуть

аванг;tрдІ

змагання

коnектнви

заводів

ЗНОВУ Все більшої напруrи в пepioJt етіІ­ пового утримання грома;~;ськоі tYJtoби набирає

соціалістичне

змагання

сереJІ

:комсомольців і молоді району, які ви- · борюють приз імені Героя Соціаліс~­ иоj Праці М. 3. Пильтяй, встановлений міським комітетом ЛКСМУ .І:rt.Я кpamo­

ro молодого

тваринника.

ВолоJІарем

цього nочесного

приза за підсуМками

роботи

минулого

в

грудві

року

~~pj!t.t()ЖЦЯ.ft!И ' · вну-rрlрайонного,

· .•

об·

JI4<:J.ІOrG

~сnубл~каІІ.ського . змагання :Р•._ 3 щім оІqІем1 nlдприємстаg

ие

М'\ЮнаJін

с:н~н:овних

технІко-еконо­

мrчних ПО~ЗЗН!Цt!В. Ц~ -:-- . заводобу· ..I!Jti!OOt ІtомбІнат. вирОбниq:е дерево6~об'!!е об'єднання. промкомб!яат раjf~nожи&СnІJІКи. народньму

Bнacntnoк

. rосnодарству

н

цього недодано

-

fJ'Р&ктора

уні версально-просапвоrо

«МТЗ-100»,

створеного

в

Іtурильчук ось уже протягом

цих машин на підприємстві поетаnно. Техвічні вирішення,

будуть закла·

модель, поступово впровад·

імені В. І. Леніна». Значно зросте йоrо

тію стосильних машин намічено випус­

моторесурс, поліпшаться-

тити в завершальному році п'ятиріЧки. (ТАРС).

умови

·

праці

ОПЕРАТИВНІ . :ДАНІ раАсільrоспуnравлІния

npo сереJІ.ИЬО.ІІ.обовІ · аJІ.оУ

молока у. госnо.ІІ.арстваі району на 11 січня ц. р. (Перша графа - надо~но молока· на корову у кіло· rрамах, .11.pyra порівняно з . ІІЇJІ.ПОІІІJІ.яим nepiOJІ.OM минулого року). сПлоск.tвський:. ~Пухівськнй:. сТребухівськиА,. сАванrаnд•

13,4 12.0 11,4 10,9

+О.? імені Кірова

+4.2 -1.2 +2,9

імені Щорса ППЗ «Рудня• еРусанів ський,.

10.3 +0.4 8,6 +0.6 7,5 +0.2 7,5 +OJ

сЖердівський:. сКрасилівський:. сБобриuький:. сЗоря:.• сЛітківський:. сГоголівськиІ!:. сВеликодимер.:. сЗаворнuькиА,. сЗаплавинА:. імені МіЧуріна імені Докvчаєва По району

завданням .

no- n.•J.aHI 40

на

ордена

сЗнак Пошани»

Радгоспу ля

6,7 6.1 6,1 5,7 5.5 5.3 4,8 4.8 4,7 4,4

41

s

в. м. Иepиtl'lfJ'.

І

внесено

на

ни

nо­

115

тисяЧу тонн орr~нІ­

н!зований

загін, у

розnо- '3Анн.А вийезти

якого

.:tесять ·тонн ДобІ"!в .

автосамоскидІв вантажувач!.

Тор:к

та

заг!н

два

на-

З

ТИС1І'Ч

45

ЗJ:Іачвим

nеревиконанням .nове.nе­ них зgв.цань тРу;tяться ео-

родіеЧ()СТ!

дІі

В. І. ЗаJїУр&,

110-

ВІІКОНУЮТЬ На nроцентів. Ритміч•

и:сть роботи водіїв забез· пе11ують В. І. Заn<Jражец• та В. В. Ка.линиченко. якІ Т'І'У.ІІJІТЬСJІ'

Rl

нава·нтажеRІо

Д. САХНО,

аrр<JІЮМ.

reuniht

Ю.

!!.

на

по6ри.в.

ЩедрІ дари 80АОСХОВИЩ . ІменІ

40-р!ччя

Вони

І

на

Київ·

Канівському

досховищах

во-

виловили

то ·

рік 1146 центнерів ерНі· лястої nродукціУ. або на 146 ЦЄНТН€Р!в бІЛЬШе ріЧ· ного nлану

ue

..

щука,

В основному

лящ,

nлітка,

сннець .

р!чного nлану.·

І. А.

водних

П!хотенка та О. К.

Булави.

Незважаючи

малосприятливу

н·а

погоду

д.'ІЯ лову риби, всІ вони цими днями вийшли на Ниївське возосховише.

Вагомий доробок в за· гальних успіхах труд!вНИ·

ків

В цьому

неабияка заслуга як са· мого лаяков<'.Ро. так І йо­ го товаришів по роботІ

Непоганих vcn!xlв у роботІ добилася І nаяка РИбалок . яку очолює г ~. Ф.

просторів

177

вила лястоУ

18

цеитяер!.в

продукцІї,

с.р:б­

а-бо

центнерів бІльше

ного

иа

р;ч.

nnaнy.

Ни1tІ трудівянки водних nросторІв готуються до наступного виро6ничого сезону: nерев~ряють, ре­

монтують сейнери . яких в рибколгосnі човни з п!дв~сними моторами. Ла·

8.

годять ·також

рибальські

снастІ. f\олектнв ри6ко;t. госnу nоставив со6і за ме-. ту добитися у третьому РоцІ п'ятирІчки ще вагОо! М·іших трудових ззобутк:в.

Негода. За Рік вона вило-

А . Г АВРИЛЕН!Ю.

Незабаром- новосілля Не мине і місяця, як у новому бу­ динку no вулиці Короленка справляти­ муть новосілдя 50 сімей робітників ре·

бу.цииок збу,.ували

монтно-будівельвого упривління М 4. Подвійна радість у кодективі ще й від

ру.{а, виконана якісно: Отже, намага• лися всі свої зДібності і уміння засто­ сувати на Цьому ор'єкті .

того, що цей дім вони впtJрше будува­

ли самі, господарським способом. Спо­ руджува.qи

його

комплексні

бриrа)Іи

Федора Івановича Боброва та Стеnана Іванови<Іа !Ароки, які першими nере­ йшли на бригадний метод організаціі праці. Застосування коефіцієнта трудо­

+І О

вої участі позитивно вплинуло на зміц­

+1.1 +0.8 +1 .1 +0.5

нення трудової дисципліни, підвищення

+0,7 +0.6 +1.7 +0.6 3,8 +0.5 6.37 +0,68

Калмииченко, . В. О. JІеr­ кий. Норми виробітку во-

n·о­

При

тисяч тонн було

вивезе11о

рядженнІ

Г. СЄРИКОВА,

жуватимуться ва трактоІІі «МТЗ-80», який теnер випускається. Першу пар·

Освоювати · виробництво

сnравився

добрив

hІетрухтор мІськкому .ЛКСМУ.

об'єднанні «Мінський тракторввІ завоJІ

механізаторів.

усnі.ІІJІоІо

веденим

члеиів nанки. яку· очолює

риннихів Вроварmини.

е нову

ГUІІНІ,

І:.~енІ Юрова. На їх тран- ки. У . нинІшньо:~tу роцІ сnортуванні nрацює меха- трудІвя~ки в:з11.nи зобов'я­

Жов:rня .

.ІВОХ останніх місяців ке nоступається перmістю в трудовому супернІЩтві· тва·

.ІІеві

наро·

sивезення

механізатори

ському

На стартІ «МТЗ-100» виnробування

орган і чних ля

дне:.~

темnи

госпу

ТЕХНІЧНИА ПРОГРЕС

МІнсь". У сnішно завершено ,1ержавві

З кожним

щують

34$

В оставиьому місяцІ J!PYt'OГO року ХІ-і п'ятирічки вона надоїла на кожну корову no 516 кілограмів молока. Се­ ре.ЦНЬОJобовий надій по її групі ста­ новив 17,2 кілограма.

стала

•.

Новими усnіхами в ро­ П. І. Б!лоwвець. Вона боті відзначяли ювілей реал!зуваnа центнери рід.но'! Батьківщини ри­ Цінного харчового пр')· балки з літківського ко ;J· дукту, ЩО ВJ1ВІЧ1 біЛЬШе

2-НІ етор.).

ПЕРШ А

Ольга

~. А.

Примнежу·10чи сиnу ммnІ

rtpoдyxцtY на суму 863 тисячІ кар· 6ованп!в. ОкремІ m!ІnDиємства npi!· ЩоваJtи Нt'!'JИтм!чяо .І не справилясь .з· 11Ланом реаnІзац!У згідно договіР· инх зобов'язань. · (Захtнчеввя

r.

На фото: формува.ІІWІККИ м. І. О. Руденко.

пост!йн?.

ня; фабрики верхнього · дитячого три.: нотащу, ГоголІвської · стрічкоткацькоІ фабриffи, якІ неодноразово виходили

оператор машинного Jtoiнюt paJtГOCIIY •Русанівський» О. Курильчук.

КУРС

тувала про виконання річного плану на пІвт<Jра мІсцІ раи 1 mе строку. По-ударному трудяться правофланговІ 1 в .цwму роцІ, що,w;еІІно РНК&ІІУJ8'111 1 перевиконуючи норми виробІтку.

порошково.~

КОМСОМОЛЬСЬКИА ТЕЛЕТААП

8

Переможцем змаганНJІ серед бригад комбінату ~киtвоблпромбу.-• за ІJе'!­ вертий квартал 1982 року стала бригада формувальникІв Броварського sаведо. бу дівнего комбінату, яку очолює ВІктор Миколайович Корнійчук, Вона раперо

метаnургіТ !М~НІ 60-р!ччя РадянсьКО] ~·краУІtН. торгового машинобудуван­

кого району МінськоУ обnастl. ЧорFJо­ баївського району Черкасько! обnа~·

8

району.

вони ие малі. Лише понад пла~ торік було вироблено промислово:

продуктив.ності

і

npa1i:i

поліпшення

якості роботи. А, як відомо, моральне матеріа(І[ьне

заохоqення

надихають

-

Скидок

на

те,

говорить

виконроб

Стеценко.

-

що

ніхто

Новий

ми, не

Борис

nеред

r

насам·

про те, щоб добротвою була спо•

квартирах вже ТЄПJІО і q:ие-то. Гос­

ПО;(арки,

наnевно,

належно

оцінять

велику кухню з сяючою газовою nли·

тою, і балкони . та лоджії, які в у кож• ній квартирі.

Cept'JI тих, хто незабаром одержить ключі . віJІ нових · квартир, сім 'і викон• роба ВолоJимира Романовича Колесни• ка, с.люсаря:.;жерстянЯка Миколи Фео­

Jtосійович& АндрущенІїа, малярів О.тrьrи І.тrлі в ни Брамавської та . Віри Улянівни

людей на самовіддану працю. лише ремонтники,

своїми синами ,цлJІ

своіх же тоиариmів. Пам' ятаJІи

мовляв,

робив,

-

Романюк усіх

іх

багато інших. Незабаром чеuв

велика

радість

новосе•

Андрійович

п'атиповерховий

И. ЧПЕРИТИИКО.


Jl811

ЖМТТJ

СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ ПЛАНИ ИАПРУЖВИІ, AJIB РЕАЛЬНІ ІІІ 24./іІ ~~~~ ;~ ка.ртqпл~ ТІfСЯЧ!

~оцjал,є•пщ!і!

19SЗ

рІн

ао~р~~·~~і!#Н1І

н~

реаJщбле8і· у ~iJfiP.Ji!J!;I:!OІ.:TI

~ plmi!J!H.!J~If ЛJіСТ!;)f!а~ев. ІЩ>

( HJ~2 р.)

НлеІІ~У щ~ цпр.с. Н:Н1!111 пере~ба­ ч~~~о QІJробіпи f/QІH!J! ПJ!іЩ пр~l!ff!СЩ>­ !ІРЇ проду1щїі на су~у 3.~ мІльjtсща И~рf\о~анЦів.

у

то~у

!I!igJІI

!fародноrо <;ПО!f!И!ЩіН!!

тисяч

карровапЩв.

нанад

пл•щ

На

пнІі»!fІ:Іа

теварІа

!Щ сучу

1 .~

44t1

rІрЬцещ'І

~РіЗ(:Нf

п;юдун,

ііJ~цlсть ~рац:; !:!а Щ ~'Rв~Р~И !1арбо­

~анців збільЩjі'fqgfІ !НН!У!Щ н.pfJ!P{HIJiЇ а дерщавн~:~~ ~~аІН~N JІ~~ні , ~ фr::КJ "етою

на

· П!,ІЩРІf?Jr!f:ТІЩХ

JІПровади'!'и

4

іІВТ~~СІПІ:іВ!!і\!Іі І FI!'1'НJ!H!!Ii :l!iJJ\t, HQMH'

MB:t:aH\3P!'!ari

ленсно

щюбх і дно

~~~

потрібно

буде

механізувати

цехи І д :л ьниці . Велику увагу слід

4

nридІлити механІзації до!'ІоміжJщх .п~вцес!в, і в першу ЧІ!ргу нааа!Jтажу­ ~ально:Jю~ваuтажувалс,них роЦІт.

J3

ЦІ,Л()МУ !'fOTpj(jнo f!раще

товувати

виробничі

BffHOPI'fC·

потужностІ

niд­

іОНИ

;{~вести

1 ~!~

у,рОЖаЙП\ЄТЬ

GВОЧІВ,

до

~іДІН!!!ідне

і~

140 і Ні6

ЦентнеріІІ з ret~тaf>a . Для ує.JІЩЩої роботІі

в

т~ариЩІИ­

цтві H~J,I пе()рХ\Д!іО Й на.да~І зfЦл.ь­ фуВqТИ ІЩР.~б~ИЦТЕ\0 !}Qf)М!B. Ца ЦQїК~ ну но~рву Сі'Jф ~ати не менше 1.5

Jf')HH!f ЄіЦ~, Ї) 'fOHH КОрМQ!!ИХ !Щре~~ плодів. Радr~~щцt ~аклаєти не меа ціе !?~ т~сцЧ :щ!tн сщащу, ~11 rнсач

io~!f ~щщн;У ,

TQI!!i

заrспавцти 4,f) тиснчі

qgeqвPj.i!:\fЩИX КОр~і:В

Щер

!>R.Р<НШТІіСЬ

З

..

ЦН~

~ав.цан-

!Іft_., ешд. fl!ili. о. Rlit:'fa'f~ Дf/GІЩ\ . радrос­

П\В «tJJJО!!ЦіЦЄІ:!ИИЙ!> 1 ~fJYJЩ!CI:!KИ~t>, «Aвaf!rapl:(~. ІІЦі, no 9,ТІ, lr'lafi>T!>. RІІ!­ 'fо@Р.Рі'!ІН!~ зяrщ~ нрріІрв , Длп fl > дJ;Іи­ щення

рОДКJЧОСТl

груНТ І В

В·ам району щорічно треба вивозити на поля до 1150 тисяч тонн орга­

В 'ІіИНіШНЬОМУ рОЦі НаШИМИ ЗQбQ:

в'я'іаніінІ'1!~ nередбачено продати дер­

вода~ п,'j aCTJ'4ac , а,люмінієвих буді­ вельних конструкцій, ремонтно-меха­

яєць.

нічному . Сл:д ширше впроваджува ra в nрактику бригадну форму орган і за­ ціУ І ОЛЛf\ТН nраці , роботу JЩ ОДИ!f наряд з використанням коефіцієнт~ rрудо~ої участі НОШЩ>f-О пра!JІЕ!ІЦІН~ в досяrне}і!іі на~внщ11х НіІщевих ре:

Для

розв'язання

цього

ня лотрібно виробити на

1ОО

гекта­ центнерів Mt'J:

рів сільrеспуFідь 1050 лока, 285 центнер і в м'яса, забезnе­ чцrн середньодобовий приріст на відrод'івлі · великої рогатої худоби no

700

ГРі\1!'!!!! ,

сщерж;:~ти

свиней

від

-

кожної

грам:13.

600

нурки-неєучки

f/P ;&32 f!Е;Щ>, цадоїт н н~. к~жну ф~­

ся G)!:ОПНТИ ЦіЄКJ прогр~СИВНОj!'І ф()р: МQЮ організаЦіІ nрацІ процецтіа

ра/КНУ ~ррову молока.

HQ~Ti .

ниіь, Що

робітщtкІв

від

Іх

· ПІдвцщенн!'І

ІЩЦТІЩ у

чис~,ль: .

~ФективностІ

нeM!ff:ЛJ!J'4e t)ез

доrяrнень

f:Y

заrаJІьнЩ

в~;~ррб-

ВІТРО.Е!1!дщенІі~

науново,rехні!:ІнQго

виробництво.

Цього

iJpoгpe-

року

нам

належить освеїти 71 на~f!(енування НОВ!fХ вироб:в, 35 атестувати на

Знак янr)стІ. Довести випуск пpo:ryl{­

31

вищої 1\атегоріі нкnстІ до

uiY

цента гає

в. об;::ІJАІ

!!!1f!;mщії,

щр

про­

л і для­

атестац ії.

тІ наведення

порядну в нап1тальномv

будівництві .

Це qовнjстКJ стосуєтьс~

й наших буд:вельних організацій. які

торі!{ н~доосвоїлн в:r мІльйона ка;1-

боваJЧ.ф!

капітальних

ст~б!льно

nрацюють

вкладень.'

Не­

пІдрозділи

трес­

тІв •БооварисІльбуд», «Броварипром­

Jf'НТ,лобуd»·.

ЩоІJрав~а:

Ііі!Ші

жнrла

зобов ' f!'занні

t)удІ­

І!~ль,нц~и у мин.улоr.tv році ввели в дію 60.fl тисячі квадратних метрів

при

fИСЯЧі.

43

Спqру~илн. 5 ц~тя~~х садків на 1000 ~іЩІ:> · б.Уf!ЦнРІt побуту, водщщищfі єrщр.v

В

-!111'. нин:шньому

JІУіати

тнс'яч

46

році

належить збу­

квадратних

метрів

ІіСИіJІВ, ВВеС'І'И В Д!Ів ШИОJІУ В Є. Та­ 'рас! в ці. спортивний комплекс ш;;оли­

інтернату J!iKBIJ.цrцat~

1981

;{ОПущену В

аар~рн>JІаІіІсто ,

J'ІРЦІ.

Трансnортникам

необJІ;Ідно

понад план перевезти

лише

26 rиєяч B$HTaifiiB

народноrосподарсьІІИ~

тонн

і

48

'J'ИСЯ'J паса)fІирів. ПрацjвJщНаІ'jІ торrівлі, побутового обслуговування, Громадського хар'!ування· необхідно двиогrися кращого обєJІуrовуван.вя населення.

Сілq;::}:,Ні заІІдання

тру~івнини,

розв'язущчи

ПродовольчоУ

зо6ов'язались

в

програми,

ющіWНЬОl!ІУ

роцІ

доаестн цалове виробництао зерна до

52

ТІіС!'fЧ ТОНН або ВffР.~ТИТИ /tОГО

2~ центнерів

лЯгає

в

no

гектара. Зав.дання ПО·

тому,

щоб

досконало

вивч_и­

tfІ дрсрід орде!fа Щовтн~ррї Р~врлю­ ц\І

радгосnу

госпу врожаї Не

Пf!РЄJІ

«Плосківський•

«ТребухІвсьний•.

накових

умовах еерн01щх

ЦЄJПЦ

Досвід цередqВІ:!Х господарств свіД­

зобов'~занн.а

1

при

рад·

од­

одержують ~t~сокІ КУЛ!>fУР·

ВЗЖЛffІ!\

OJjQЧ\BЩ:fKaJI'!И

району, ·План

які

І

Є'fOffTb

!ЧЧ>'J'OП.~ffQ~ .. И

вироб&ицтва

і

nро~а­

реqщ~ні.

тіfСІ'/1:1 кІлограІ'!fі!! молона ІІІД норовu. 57 оnераторів надоїли більЦ!!'! 5 ТІ:f­ сяч ні,лограм:в , а

ратарів

nодолали

1;3

найнращи~ QllЄ:

6-тисяч'ниіt

ВелИке спасибі ,Ум всякденний труд.

за

руб і ж .

нелегкий

по­

Ми й надалt ()у демо nрЩ~КJвати за · мою

номпленсноКJ

лоліцшєнн.а

ренню

ст11да.

робоrи

ТррІн

на

ПРОІ!НТftІ

nотужності

спецгрсnів

вам

району належить продати держа-

тн~у.

3

ЩО

ЛЛаНg!JИМІІ

завданнщш і соціалістн1ними зобо.в'ЯЗ(jНЮjМИ єnравнлнся

З9

успішно.

підсумнами

союзного

Все-

-. соціаЛіСТИJІНОГО

роиьнІвц1

за

nІдсумками

роботу, ширше від КJвілейного

форми

ви­

ховно! роботи з людьми, активніше боротися за зміцнення трудрво~ ди::­ циnлІQfІ, частіще проврдити 1'4асові перевІрки В!fкористання робочого ча­

су, підвищувати дієвість засобів nропаганди l агітаЦії. CлiJt ще напо­ легливіше домагатися бойрв!fтост!. РОЗІЩТlfУ ін:ЦІатнви і актнвцості Щ>· муністІв, потпщувати ~ер!вництво цехоаими парторганlзац!ями і пар·

тійними групами, підвищувати відпо­ Ух

за

стан

справ

в

rру­

колективах.

Т~І'ІеР ()соблИво в~)fІливо, щрб f!()?ft-

ний

нання

трудІВНИК

плану

зрОЗУJІ'!іВ ,

залежить

деио

жити.

вкладу.

І

чим

1

металур­

йони

кіловат-годни

е~

троене,ргії та вісім тиаjІІа тонн

неї Щ\

металургії (:РСР І профспілки nрацІвни­

умовного

К~!!

чорної

У

хеді

соціалістичного

змагання трим

.. ди

металургії.

заводчани почин

під­

ростQвчан

~!дстаючого по­

колективу,

во

nалива.

зобор' ~altlfll

З)>Останню

Н{)СТІ наm.

праці

У

про,ІІун>tкtt,о

танож

Т})ЄТЬО~,

НОМу,

роЦі

nе,ред

на

один

процент

дало

аимОІ

СЄJЩеJНnІ­

ХІ

п'ятнрічЮІ

колективом

заводУ

·

приємства.

ЩО

В!fКО­

від краще

його ми

діючих "f..ЦОВий Ла.u~ культури у районном' центрі, Будин<Ж нул~ту· ри у селІ Франківна, ди,.._ садок на 160 мІсць в ра~·

ною

площщо

ків у тв~ринництві J!O. f!и- з lзду · RПРС, на «Радянська

квад·

· 1098

про- ратних метрів. За пepto.:tf показни- ІЧР МИ~У!! . пІсля XXV

1 g

лися щщцівники !Р!'!РМ .тон сІльського колгоспів іменІ ЛенІна, ства району

роави·

господар­ витрачено

Україин, близько 37 мільйонів нар-.

. .·

бОJІаНЦіВ.

«ЗорЯ комунізму•. . «3'1повіт Ілліча:~>, Імені RapQІ}р~лені високою на• ла Маркс~. «Шлях лені- городоКJ, 'Грудівники Чор· на:~> та іюпих, я~і ріЧні но'баївсьного району А0• зобов ' язаН'Ня• по

11 · ц · продуктІв цтва

виконали

цять мІс.ІЩів.

реалlза· кладуть зусцль,

щоб

уе·

nішно справитис(І з сОЦ\!!•

тваринн!І- .'І!. ст. и. ч. ни.ми . зобов ' язанн'fІ~

за

одина~-

ми

1983

ро}(у,

ліквідува·

ЦК :КПРС, Рада :МІнJ- ти долущене раніше від·

стрів

60·

ПартіЙJІИМ, профсцІщовим І ном­ сомqльсьt~им оргіріізац:ям необхідно

відальнІсть

чорної

відно на 10.8 центІв. Добр!fХ

винористовувати дос­ року, трудове пІдне­

удосконалювати

стерс'ГJ!а

Міні-

кц!Ібоа.",.

(3 мступу М. Ф. РИЧRИ, голови ВІІІСОRКому госпі «Вереміївсьннй•, •СJРЖІ:бІJіВСJ>КОІ ра#оцоі Pgs вародщ дщтаті!І) житлові будинки загаль.

госnодарську

сення, виклииане· відзначенням річчя утворення СРСР.

постійно

ЗМ&ra,Jt.НR

п і дnриємств

І 1/t\'JI РОЗКВІТУ іА ТЬКІВЩИНИ

п·дсобних госnодарстц nро]І1ислави~ п ! дІ1РИ~мств. оргІ!нізІ!ц!й і у~;танов , Ян видно, завдання , яні ми намічає­ !\!О, }fe qрості . Д.J!я ~х винонання ло­ трібцо значно полІnшJпи всю органі­ й

серед

тисяч

500

Ців, зекономити три міm..

nорощкової мeтaJtY,prt1 рун~ І заклик делетатіа стоять ще більш відіІові• колент14в f!агоро.цжено XXVI з'їзду КПРС вІд Нерsон~ цраrщром ЦН дальні !!авдання. І ~и цо• fШPG. Р~;щ ~ЦнІс'fрів Київської областІ «П.люс К7Щдемо всіх зусиль ДJІ~ (:РСР, 13~РЦС і ЦК один процект•. Підвищен- дальшого зростання тру.. f3JЩC)Irf. J{Pi~ цьоrр, по­ ня · rrроц~ивнqстІ праці дової с,лави нашого 1'1\,q.

Грубj, СРІіt)ВИ'І'і І KOitЦt3HTpj:!BaHi НОрМИ. Цри­ ДіJ!ЯТИl\fеТЬЄЯ також увага развитку

nолітичну

СОЦіаЛіСТИЧJІОГО

ЗмаГа-пня . за гіДну зустріч 60-р!Ччя утворення СРСР «Жодлого

вирощу,

всі будемо трудитися, тни кр~ще ~У ·

r·осnодарст­

ро­

заводу

Jф~Н'~·

продуи.

~982 рік, ~И з гордістю гії СРСР тричі отриму­ За 19S2 рік у нас І!' ~оцоз\д(іЄМО зрорам nар­ аали перехідний Червоний тій!Jо-господарс~ного ак­ прапор МІнkтерства чор- було жодного в!дстаючоtІ>

по

рок:v

Лідсумни

колентиву

порош.кової мет~лурrlї За

корів,

трудового

ЦьоFо

Пі~9!!ВЦ.ІИ боти

!Іа

.-од~'JИ·

тоаа~но.Х

віцтво­

100

жу державі цих культур торік район Qнкона11 .

І'Іt.~СЬК9Ї УкраУюі Б. І. ПОВО:В.t\)

вІд,годівлІ целикоУ роrатої худооFІ ~ · особлИво CBІ:fHett. ЦодІІІІІІТИМеТ~СЯ допомога населенню І! розвє.ценні ху­ Доби і Птиці . Планується · щорічно ішодавати ДлЯ Нііселення не менше 350 rисяч гоЛів молодняка птицІ,

заторську,

вити

nрогра·

цо

1? тисяч голів поросят. для Ba!JH,fJ ЯКИХ І!НДіЛЯТИИУТЬСЯ

UIOГJ

IJ6PQЦJ~9~~~ MЄT!tJІYJІFii ІІІеВІ 80-pi1J1QI

введено по 2Е\,5 нетелей . В цьому році плацуємо ввест~ по 27 голів лет~лей 1:!11 100 корів. Набуде даль~ шогр ррзІщтну птахівщщтво. Пррдов­ жув(!тимуться роботи по виходу . иа

доІщх

ЗЗQДВІЩЯ

ці

AДJf'!! в мцнулрму роЦі 6S qnepi~T<?Pia ~ашинногр доїнн,в надqїJПІ більще 1

за тверджено!о

На листрпадовому Пленум~ ЦН КПРС Нqfолошувалось на необхіднос­

ТИСЯЧІ ЮJІОГраМІR

fi.O 3

·

Оа ВІJІ:ТУПУ t;eJq»eт•pJІ варткому аан•у

зqsщщ­

зу4ь.татіJ!. На кін~нь рqку план~rєть­

45

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИКОНАЛИ

н:чннх добрив. або не менш ян по 20 'тонн на ножний гентар ріллі.

жаві 75· ТИСRЧ. ТОНН МОЛОКа, 23,'7 ТjІ­ СЯЧі тонн м ' яєа, 250 мільйонів штук

о•єязІ

Иа 31111Жу: хя.іб-єW. ~с ~ ~re ~ В. В . ........_

Г0ЄЛОдарсrс

l!Pifl'<l'!fCTB,

ГJрю;ро, Щ() ue в лрвному вони використовуються на за­

де...- rост~І. АРУ~• ~ 31ЦfаІІ80, РЧ~ &7C'I'ptчua бровар'!аив ulбo!llt f,!iJІ.IIO.

СРСР,

.

ВЦРПС

ставання

з

QІ}ремих

~~~-

і казників. у третьому ро­

ЦК ВЛНСМ за дocяr}feif- ці одинадцятої л'ятирlчюr

У

минулому

році

тру­

ня

високих

резуЛьтатів

ВсесОІРЗНО!'оfУ

v

соцІ;рJістиЧ· район має

змаганнІ за гІдну тисяч дівник/і Чор!іобаУвського ному району Черкаської обла(:­ зустрІч 60-рІччя утворен- дати ті

• зібрали

гентарі по

на

кожному

38,3

ценТІ~ерз

зернових, а валови·й збір

ну .

]?tчнцй

nлан

проДажу

виробити :зерна

і

185

црр­

його держа)!\ 66,8 ня Сощзу PGP. виконац- тисячі ТОІЩ. Заnлановано н

·

реалізувати

я плаю~ виробництва .J мо)Jона,

qродажу дІ'!ріf/аві

найваж·

rx склав 184,6 тисячі ЛИJ;Ііших видjв сільськалродукцІУ тонн. Хлібороби ' району госnодарсьноУ Норнобаївсьnpoдa~lf державі 70,2 ти­ нагородИлИ район пере~ідннм сячі тонн зерна nри плз­ ний Червоним: прапором. Ран! 66,5 ТИСЯЧі ТОНН . У спішно спра~илися 1 виробничоКJ програмою po!fy і тваринники райо·

тонн

йон визнано

ПеfJfі!МОЖЦем

50350

тоаїІ

~5380 тонн м·.&~

са, 19 ·1 мільйона штук 360,4 тисячі тонн

яєць,

цукрових бурякІв. Обсяг промислового вироб!J•:цтва має зрости на 4.3 Процента, причому весь

обласного сФціаJІістичнагQ його црирІст намічено до· змаганця аа одеР.?П~ННІJ ~ягт~ на основі nідвищеп:­ найвищог.о ypoжaJQ з~рнс - . ~оrdодоуктивностІ праЦІ.

вої кунурудан - no 51 9 Ц р ку буде освоєно центнера На 1\f:ЩЩGМУ ге~ 16,5 МІЛЬИОНа нарбован­ і ~олока-ві.іпrов'Іднq · rietJ· тарі . . Ue зобов;язvЁ: тр\:· ~f;ьш якнапІтал?внладень, 12 мtльйон\в а шоrо 1 сьомого грудн'!. дитися ще краЩе u'rє· деР.жаві надя за

яєць вонИ 10 місяЦів

вико· м'ясз

РеалІзаЦ:.я м' пса І MOJJ!Jc ка порівняно з Мf!fіУЛИМ

роко1'4 абільшилася

ефективніще .

.

у

pajfOHi

'

ни~ буде використано дл~

змщнення

ЛИ1llе В МИНУс ТеХf!ЇЧНQЇ

матерІально-

бази

Jli~no- лрму році стали ло ладу господарства.

СіЛЬСЬКОГО


ноа1

жмтт•

-ШЛЯХ ДО НОВИХ допомогли

llEPEMOf!

У ЗМАГ АННІ-НАША СИЛА

ВІЛОРУСЬКІ ДРУЗІ

в роботІ , повн І ше ВИІ\ОР!f!.

ставувати

(1:, ...CTYJg" 1.. І. хщопци, ,ррцт. . 1 .-т()Ла,!!QІОГО плеНУІІJ·lJІ в.нестк якомога вагоміший UK КПРС, ТІ'JУ~·іВНИ.КJі ВІ}ЛЧ у виконання Про­ пРограми кра­ СJІуцького Ра~ону доби­ довол~чої

Працівиикц nтр.хівни - тонн вlтамlнно-трав·~rо "rs~ активно борються за 1 бІльше 350 тоіm ІІІ'ясо­ иеретворення

Є/1&

в

~1982

ПРС,

за

уопішне

наІJН.іІ планів П'$!тИрічки .

а

життя

рt-

цlст~ового І!$~роІщіа а~,~­

JІИСТОІІ ~ Д О В О Г О ноrо р.) Пленуму ЦИ вико­

одfінадцятої

· ··

FqJІЬ1fY

у

зa ­

дорутіавмо

HiJ.~BiДП0!$1Д/i.Цpfllizij КИ

~~~"­

впррбJ:ІнцтІІа.

Вс:~JІи 3

4~ де~льшої ІнтенсифікаціУ ч~с;ю випраВАУЮ'!'Ь р.Qвиробцицтва яєць. вІр Я . f\ощ:ОJ\10ЛЬСЬКО·МОЛОДІЖНИЙ колІЖіиr~ на че­ У ювІлейному році ко­ л! з секретарем комсо­ JІекrив

Ииївської

птахо­

фабрики в»робив їх 172.8

мільйона штук. що стано­ ВИ'FЬ 107 процентів до плану . Порlвняцо з мину­ .пнм роком ми забезnечи­ JD.! црирІст виробцицrва ЯЄЦЬ . На 22,6 МіЛЬЙОНr\

мольської

оргаJІІ~ц!У

~- М. Бев3ОІ(} ари плаііІ 26,6 І!!ІЛЬЙЩІа ШТУК Яf<IJ!> внро"ив YJt ~9.1 міль#tеіJа

штук.

доєаrнения:

Jtдrц в єдиJІО!\fУ строю нароДів нашої багатона­ цІональної полегливо

s

життя

надае;мо

е>б ' єдн/!Нf!ft

птахофабрик,

ми бачимо зна'!иІ невико­

~И[1УЛИЙ

ДІ:ЩОАfОГУ f!рJІаЮТЬ ЩІМ !fа­

зeKOHOl\pJeJfo)

ФJ!ьше 200Q тонн І{орм і в . ftірактцчно вся кількісТІ>

н~ла·нових пена

на

яєць вироtі­

зекономлецих

ІfQрмах . У J!Ормоцеху госЩІдарства обов ' язко!;!а gроврдиться збаrачення

о~ерJ-!іуваних

концентра-

t;в, неповноцінних за вмі~ етом протеїну , кальціІР І

фр ~фqру. Для їх дороб/НІ

Rин о ристали

понад

500

р~єтанl

рез~вн .

Велику

Ші білсфусьf!і келеrн . У

НИХ

МИ

влров'!дияи

передову

нологію JІЄЦЬ.

єуваЛИ

Це

З/!-ПОЗИЧНДВ

.

І

тех­

виnобництв<і

БИГQ'fGВИЛИ

і

ПЛаст~асеву

ЗаСТО­

тару

g:Пя тр~jнсітортувqння про­ дунцlJ, з Білррус\ї завеа­ ли в наше об'є){нання но­ вІ!Іt крQс курей я~•щого

XXVI

травневого

виконали

ВІІG'fУ!іІ!ІІ\)ЧН

На

ЛИCTJ­

мцІУ.

У є&

. Лус.новІ

року здр.но

об'QКТИ

в експлуата­

цІю. Тf>УдІвники

с!.льс·ьно1о

госf!одарсr-в.а

ярагиуть

· ·

спасиfіt .

ціУ Sіла f{риниІЦІ ХерсоІ'­

Щ11]rtffi!•!. профсрІJ)ковІ

Г.

'fопадового партіІ,

·ro

і

лис­

!Jриємства азяли на 1983

ЦІ\

рік соцІал:стиннІ зобов'я, закщ1. У ІКІХ. зокремn . намічено без збlльшещщ

Пленум і в

труд і вники

нашо,

заводу беруть безпоее­

заводу

на стан ·

БАРАБАША)

~05 Пf>О·

центів. ОО процентів прц­ ра~у-

У

ре~ультатІ

чисельності

працюючих

досягти зростаннJІ обсJІrу виробництва !!а 3.7 про­ цента ,

цtr

реалізації

продук ­

н.t 7,1, 11 11 ()1\•·к·тив­

-

ностІ працІ

на

-

2,1.

сяч

! .~ :.~ o al :;с п : шного

ціІ . усі труд.Івники вжпна ­

п ерет во рення

в

ють · Jt!й ~ RT\ :з а х о д і в, щоб швидше усувати недоліки

п л а-н : в

(ІІІ

lt8'J')'IIY Г.

1

року

в

р ік

ширитьс!і

міцніє в~рна дружба на,

Ших районів .

Дружнє су­

jJер~tицтво,

qезсу)'dнівно,

'де

ка

}(ористь

спІльнІй

Так, успішно за · 1!\ершиля 1982 рік коле>:­ тивм проми с лових ПіJ: nриємств, транспорту І зв'язку. За минулий рік теипи зростання обсягу Р~ІfЦІJ'ва порів'!fRНО до

cnpaJJi.

са!І!ові;:j-

карООJ'ІаН)\іВ.

КарТОПЛі,

ТИСЯЧІ

33,5

в~дад у зро- тонн овочів . Державі ре'!­ ста,нн,ІJ j!KOИOMi'JlfQfG 80- лІзоеано 62,3 тисJІчі тонз TejЩl~m', ПlдІІИЩ~Щ!"' j:!Jil· молека. що· ма 2,3 тися'lі НЯ СОЦlа.ІІі>RОГО 1 КУЛЬТf1)­ тонн б!АtІЇіе, н іж у мину­ НОГО розвиrиу райоиу JЩt!У PQ~l . 19, 1 ТИСІНІ ро()~ть на1111 6удіве.льІf'И­ Т(.)ІПІ Цt'~са і 9'Ui мІльі'\о­ !'И. ~ f!()'J!І.T~Y Х.І п'яти­ Нq JUTYN МЦ~. fia Ж!І.ІІЬ. Рl"ІІ:ІМ JSПMfi Qf:B~Є!fO бl.p.­ д~~Щ. f ІІЗЩ.і ПOlfewпtlfKH І 8 34 1\fільйонів кар~ npow~.IIOJ:IOCTl, І і І!ЇJП.· ванІ(ів ІіапІталовкладе:і:!ь. CЬ}(Qrm:п1'дil РС~КQМ.У ви ­ введене в ві!е есневннх рqqтщтві lflfЖ':I i ІіІ пор ! я ФQцдJ~ ~ ~ мільйоні в НЯ!Щі іЗ ~рЩИМИ . fіам Щ е карбованців. Побудованrу пcrrpl~нo щ:>тру.цнтися.

me

РІІд промислових об'єч­ що!$ .q~,nrrff aa~ro о ; ІJ· t-і>І. ~ільmе 30 тИсяч квад­ ни, У ~Ol\iY мета ~­

РІІТНИ~ метрІв 'fіИТJІ~ .

довеrо

(8. виступу В. М. МЕМРУКА, rопеви раАвоІІ,­

суперщщтва.

!f~!'ОРОJ.ІЖ~НИЙ

ЦИ

. Велику доп qмогу _в Y41.t

ИПРQ . Рр.~н М і f!!рр : в ~PGf', вцрqс Ті\ ЦИ ВЩіСМ . За збільш~н·ня BUpptlHИЦTBa кОрМ і f! Та

!JЩІН<>МУ J:)OЗ.f! язаню п<fі ставлених nеред 11а·:vш З<'· ~ :І <: Н!> по~аютІ> нам тр у;;: ~ iJI'fШ ВСрОГQ раf\ону, КОЛ е;

цр.од~ У

ги

.

прлях працюють мащщщ за.щгання. Црофспрщи дба­

.райенІ живуть, представники

вальиостей.

ПрофспілковІ

райrІНУ

працюю'fь нац!о-

35

комІтети

пі д керіщІицт:во'УІ

іІарт ~ йних

орга'н і зацtй

ба -

ЗМ.!ЦНЄ'ННЯ ДИСЦИПЛІНИ пра­

ці. Величезних збитнів m~ про пІцвнщекня про­ народному господарству дунтивностІ 1 якестІ пра­ завдають щюгульники і цl. впровадження передо­ n'ящщJ. . · вого дq,св!ду. підтрщщ;у 1 ДІлом відповІдаючи на ПОUЩРЄІЩЯ U\.HНf{Jj: !Н\Ща­

А в ТНВ І ПGЧИНіВ .

Прекрасний спlВf!Р;УЖНОСТ!

всьому

району

Р~Ш!!КНЯ

приклад показ;rють

ордена

UH

Пленуму КПРС, пе­ редові t~олективи Москви

Жовтиево1 РеволюціУ рад­ fU&

госп

«JІлоскІвr::ькиU~

«Жерд! вський• .

листо:цадового

розrGркули

рух

за

даль

змІцнення

та виро6ничо'і

Передове п І д дев~зем

трудово'! і дисципліни «Честь і ела­

робЛЯТІ> ДЛЯ ТО!О , ГОСІІОдарСТВО , BIДQ]\fe В ІІа no f!раці:о>. Профсп!л­ щоб пвля , ферми, буді - vєій краіІІl . в<:~.ІІ.!!е щеф- ІіОВІНІІ органІзацІям райо · в~J .1!1Іfі м ай::~анчи~:~и стади ство над вІдстаючим . І це I!V необхjр:но широко під­

FiTO

сіІРз.:вжн:ми

центрами оре заЛо - rівеї . · по3итивн1 ре­

ганізаторської І масо во-по - зультатJІ. Радгосп

~!т иЧfі ої

р qботн. . У РЗЦс д:BCP!!If/t>~

rР:спах і rітСІхофабрffках . в

JІОЛ· іJ'!ШИ~

госnодарську

<<Щер­

труди~.

Jf~J)OJ81Q111

показниками

програму и~ан

»tc"

ИО.ІЦJІ(~t\~~~8

тои:оrзДа-81.(

~epwr.s

. ,19&1

poJ<y.

вл~~

· д!JРЖ<!-Вl

молооа

по

зr.щганюр.

радгосп нагороджени:й таСаме при доnомозі щол.; к.ож перех ! д- ними Черво- f!(.)вц! в ми застосув али ~

/tИМИ · праnора~и місьюю- r <> бе

ннзь/(овакуу мн у еи.;

ра,ttонної

Pii.l\JI

депутатів

'1'1!-

Голмне

завдання , яне

стоJТь nеред на-ми , -

цt

ЦtJСока щ;нка пра·ц! маємо , над ійно закр : пити асьоrо ко.лективу . У МИ\fУ· 1 дос.яrнут! результати, д01 .11~ році на }(OJf<!iY битися ще вищнх рубеж:в.

·~ корову ~ одер-

JН.JW

~ц!іt

lfa

!l~Р~Х)ДНИМ бу;{е і МОЛОКО'> .

прапороІw!

tІі~~и

5.644

H~pyю~Ji·r::!>

·рІшеннJЩЦІ

к.лоrрами щнmt та уряду, т.вариннІf~

м~. . .и.J>О(Іили 7'.111 т:оп.

Aoro НІИ

Н&IIJOOG

бФв'язuкя

. J*адгоспу

а

з~

третьаu'І>!у

PQo!'i

ОА~ц.ятеІ п ' я1Иf рt.,.и цар()(Іитн 7.12Q, тоw; )4:9JI.fЖa 1 ІІцоУти йоr rt lJ!a !'I>JIIii·V фурцurу Kof

1'81

11.10

5.650

к1Jtщ·рам і в,

ВІА\ОИаВ Н 106,4 ЧС*Іі·

тв. . а • I'I'Jalll тіа :

..

-

tm~IY1S1A&..• 118 ri~

~-

~

..

·-

ЗYJІ.Іt'f'JTi ~--М!ІіІ( ~O'fW Ц!І . . . .~'"!111!1~?

пере.ЦЩf~Х !М~ ~­ цІї ~щі · 1 r~~

внР,обни~~~ -

~

ге І.'()еnро:н~••.-кr :

J

та!ttЦ

ПО.../10

K{>AtнerteМ

~~~р~~щ., ~7-'fЯ

fiP~ ·

ІО~~fj­

вЩІу, ЛІР~' ст.а,ци 01!Н• " вlше в~і.р)zаtи . . . лl~tf . ~JC~~JII~ aprqKj'-

Постійно мlцніюrь зв'яз- інших орFа.н!зац.І.ях palo- аи~р. . QсР.блива роль відведе­ Jill броварчан з братніми ну створенІ 1 .zr!ють щт!l­ на профсn!лкв.м в питаннІ республ.\ками На наших би, f/ОСТИ rласІІ~Ті срц­

«Передr: рна-2'>.

мqці)ІЮІздt::814

Нез~tаж;нщ!f

ше десяти років у ГОСП'f дарстві СЧJОРЮСТрСЯ п і Sі! торар!ч·ний - запас к о р мі ' І зараз з sпевнен і стю 111~ же1v10 еказати: <<Є кор:\ІІf,

· · ... .. · · · · · · · no-rOCf!oдiiPC?KИ розпори.. 2J.}1Че~ия ~!іХ наrоро11 дитися можливостЯми , якt

В. І. ВАЩЕНКА)

ШІТИСЯ

~ >иаJІІt, ~.І'tІо,ІІМГО !IO&({tetl~ iUiJ !1flЦi8.TifBЗ Jf€

ІІfІІ'D+спІлкн працівинків сІль~ЬJСОrо rQ~JI!>JIIiD~TJIR').

~а:_3~.

п ' п т: r,

Р!ЧJіИ.

4-

!\f~Ськкому комсомолу.

(18 8ІК'І'УІJУ •••~ка

прО,І(уК-

Важлива. ро.ІІЬ npoфcniAOK

зробленІ в Горькому, Мі !іську, Ульяновську та lнших мІстах. Щедро ро· дПТІ> на Україні nще.ницt f:OP'!'!f! << Аврора'> . 41\аІ!-

життя

одtІн;здц н тої

C'J'PQKA Ч, операт-:>ра машИІИІоrе JPЇ!I~J p~rq~;дy •Uлоскlвс!>!'ВЙ>>, лауреата Деuж~"цої премlІ УВСР).

наро,Аи-нх

METtltl

цІлесnрямованої трудівників с іли ­

З~ta'!Яfнlt

3

· Д озв о льте, д ор огі т о ва•

~У 1\Qt~>ІІартії України. в~~ сrему доїння кор і в.

3! &rlr AIUII

1

д.ІІt!gІ пра~j

ськоrо господарст:ва в цi­ ТИВНОЄtі Щjацl. ~ад JIOllfY ІЮ pi!ЙOlfY ЦЬQГО ро­ пл~н реа~lзоване nродук­ КУ Зі·Сі'J)аJІО 70 ТИСІІЧ ТО!Ш ціІ на 1 мІльйон f)OO Т?І­ зерна. 52 тисячі тони Пі,Uіf,ЩеJІНЯ

та

органІза­

ЧеР!'ІО!fИ·м

травневого

(~ ~nJY ЗJJ~'fYIUDІKa FOЛOJІU ВИІІОВ.КОМУ

іщк

магати~Іе І соuіа .'! : ст и чне змаrа11ня м ! ж нашими ра~ йона:v1и. ·

с:n:врОО,;тщщтІІп :3в'я;з к ;: в і~І · я

ІН>!.fСО~9ЛЬС?}()

шення

·--~J9I palio~Щti Ра.J(и народІІИХ д"утатІв

за

соц :а л : ст и ч ;шх

· · ·

Ja Пl).I..CY~IO!,/flИ ~с:е\І<ДООНОГО ~ОЦ!!!ЛІСТИ<JНОГО З!\f~ГіJ.!fІіЯ на честь 6Q-р і ч'Н! УТ!jОренJ!я ~qщзу РСР ко,л~!ІJИ!J І!ашоrо рр.дгоспу

МЕТА СУПЕРНИЦТВА

отриманр

і

Щ?ОдуюЩ рищ!, запевнити в ас в т:~і, молока 1 що трудящІ м : ста Сл у ц~ ІНІ І РіlЙОНУ З1!ЇUНЮВ ЗТ И:~ З Труд іБ НИ-і MІ~'I?I\К(}l'rf партjї , J'ІИК()Н· МУТЬ дру)f(б у

даЖУ дер)J{Р,ві !>(}СЩtиництва. м'lіса .

кошщму.

ресrу

двох

'по . про-

}3. J\IJ.I].POnoв зазна­ птахозаводіа на Киr~­ ~ИІ!, що ~централь~е r.Jic- нІ . Ца ці новобудови мн цe В НЩрИJt 11JЩf14X заjt ­ ~1цвантажнл!f 3500 T!II'P!'l МаІОТЬ заходи, зв'язані з ~о~еталокоцстру~ц : n . реалізацієІ(} ПродоІЮль­ Щоб успішно СПР!\Іі!ЦТ~­ чої програми» . А тому, ея . з поставленими ;3811· дІлом вІдповідаючи на рі­ даинями. працІвники пІд­

кормовог.о

члаиу СТjіf!:ОІЩІ~И

п л анів

Є КОРМИ, ІУДЕ І МОЛОКО

fO.

канtемо

С.

цлр.н

н. !

райо н у, ~!!ЛІ'ІКИjt ~сяг р~Іт JІ!f· КОМІІ Мі~~!(ОЇ Та р~Й()f!НОЇ ЩІми · вашого КО«алн буд : вельнІ органі­ Рм н.<І.родпих gед,уrат!.в. вдосконатрв~jтИ~tуть наше

області, еJІеІJатора JН~fJOBOMY ЩЩ2 р.) Пле­ ськРУ НУЬ"Jі ЦИ JЩРС, товарщu і Ужгороді 1 p!J~Y QJІЕІfіі­

~ку. ~ все Це ми ІІ!щре

ми

на

РРІФ! ·п·ят.ир ! ч~и

~~~ INIЄТfRY директора peMQJ;ITЦO·III~Z~'!I8P1'8 аааеДу М ." С. БАБЯКА)

реАJ!Ю участь в будівництеl И(іЙВ'!ЖЛИВІШИХ об'єктІв Продовольчої програмн млина у Черн'· гІвськІй області, номбі ­

Ім

друrн~

Пао.аово.nьчві RllfPIIM

n>рапо­

и~уково обгрунтованій СІІ· є:rемІ годі&ді nтиці . За р і1<

на­

перетворюючи

р;шення

з'ї~ду НПРС,

Уf!аги

пІдприємств

зв.

Незважаючи

кращих усп і х:в у викон ;; н­

аи­

штук, реаліізували м'11са ~ ~му лнсм УцрNМРИІ.·аві 1.232 тоню! . що ~оо тонн бlJ)ьше п.І'Іа­ іі1. На кvрку-несучку . 0.Н8.К, ПОРl!И1018ЧИ рt­ одер~али ро 242 яйця: ...:.. ЗУЛЬfЗТ!f npqqi З уср і :JІ:О. ка · ш!сть штук більше !(()~Е!!' по ~()Н:З.!tfi!MГ'!ff!!!O пЛану : · · ио~е~ти~ом інського Великої

В!тчизни,

соких резулІ!татlв ІЮ./1~~­ т~в нагородщеІ>иU q~рt­

хщиим Черв~ннtt

ЇІІfі.

спрІІятливІ ПОГОДНІ УІ!Ю· ВІіІ, в Ц;ідрму по p a j:joнy

рік п'ятирічки випустили тов а рцо'і продукції майще ца З05 м!льІі:()ц;!в карбо­ ~~иul!І. У 'fO!\fY '{ИС,ІІ! на 8 мІлЬ!tрн! в над1Jлв.но­ воt .

рQl\./ІЯТЬ

KOMCQMO,JJЬЦI j ИР.JІОДЬ . М~ єиІлнво

Наша roлoJWa мета короткі стрщ-ш до!)ити-

в~еєок

сц.раву

ре з ерви й Д ОбІІВаТV.Сіj:

з обов'язань. До с ягненн19 ло п о­ не­ усп : хів , безумовн о ,

лися пе.вних ycпlxiJS.

Иолективи Іі,:Jомисло&Их

виробництва .

)3агомий

ус !

:1-ІОЖЛИВОСТЇ ,

Киівськt!ї nтахофабрики)

тримати цей почин , не за­ ЛИ1шити без уваги жодно·

CBOIQ го nоруw~ння дисципл:~·lІ

~1.яльн1сть. 1 r~ськаrо паряАJІу.

вa.тu

'

в~обвпчl

~ЗУ.~t•татl

.:~аної . Іt-Ра.ІІ;і

~~~п~~=~: аа".!•ЄТЬ

~~

омr~~ід-

~

ко.Іеоі-

itY of:тt~

7 !1#1 Р.іі.~~ . V ТОМУ ЧИСJІі 1 fe-tce&p!!Яfr НJ4Й б1fДИ!tРК. Н'!nруженнІ

11..,.

v

нас 1 в 1083 pQцl. У-~­ нятих

СОЦ\ЗJ'ІіСТИЧНІJХ

бов ' я:ваннях

•амlтн ..и

і9'"

ам­

верrі.ІитИ його .до 15 груд­ ня. Усі рG~ТИ ПО flрgдо­ ВОЛЬЧіЙ . . проr-рам\ ВИКО­ НаЄМО 15 сr.,аок І високо­ якісно-. V с. :КалинІвЦі ьм

овочев0111у

коиб!натl

R

сублідРЯЖі 8 lfPЄGTP1!f «Бtюварцсіщ.~уд~ сррру,

JJIMP ДJІі Т~JІ,ІJИЦі . У Іtід­ ЦJеф!JОМУ радгоспі «Рус J· нівсь!}ИJ:і>> намічено збу­

:(У!!?ТИ

ciJia!ff~y· тр<ннuе!О

і б.ВaFOJC'f'PGiTИ ферму.

На Фо:~о: r залі fi~iilfilf'Y KYJii?~rpu Під час Jlhl ІІЩt'І'НЬІО-~j::Р,О,ІІІtРСJ>~ОГQ 8~TJfW',

:;6.().


1101~

житт,. розмножуІаJИІсJІ

БОЯН РЕВОЛЮЦІІ Ва1101111111МС41

т!вни,

17.00 сМуsична мозаТаа,., . 17.15 РесnублІкаис•ка фІsи~:о-

,о.

повсюджувалис.ІІ

юt

ЛR<'­

математична

закидалися на тим­

часово

ок,-nовану

терито.рhе .

ворогом

Вони

18.00

вихову­

років від ДІІJІ ••родженнJІ В. М. Lосюри

ЧЕТВЕР,

гроза,

І

блискавицІ

погаснуть

сІсторІ.ІІ

екладає :моє!

мого

життя

частину

Історії

є

балада •Но~сомолець• - тв;р про безсмертя ге­ роя 1 народу. В основу цієї балади, як І поеми «Червона зи:v~а•. покладе­ но особисті почуття І по­

батьнІвщини~.

nисав велиний Нобзар. ЦІ слова

з

повним

пра.вом

міг повторити й В. Сосю­ ра. До речІ у статті сШевченко з нами~ поет

nІ:днреслює, що в Ідев­ ~ен:ка в!н учився любити !ва:rьн!вшинУ й ненавидІ­ ІІ'И

н

ворогів,

Nр@ями

І

жити її

стражданнями .

tа.ме любов

до

рІдного

ікраю й ненависть до бителІв

поклинали

гно­

моло­

:дого Володю до лав пов­ станцІв. янІ «Внраїну з і\раю в край проходили з Серед

творив

В.

Сосюра

соц\ал : стичноrо

цтва.

будівн >І ­

уславив

пережита

лонених

.:JИ ...

могутніЗ

не

автором.

просив

Гримну.1и

поща­

постр:ли.

Гаряча куля щюшнла гРу­ Володи~ира Сосюри. Уnав боєuь. уnав поет ...

гурноту

рІдного басу. і

!\:ому

Як

навік

до

nовер11етесь

Дон­

лІодинп,

поет

до

рі:J;­

ви .

як

додому у

(«Лист р.)

до

repoT, славі ...

·.:m.

Поетичну

зр~л І с т ь

Сосюри

засвІдчи л а

В.

поява г.о е~ш «Червона зи­

(1921 ).

)І(а:~>

створена

про­

У по;:щльш!й

своП~ твор­

чості, nолу~1'ян: й І н:жн:й, nоет

осn:в у вав

крон

кожен

соціалістичноУ

Бать­

к івщини. сютадав гімн ра­

тягом о;ІН:єї .:~оби. У стаt­ ;~янськ :й людин! . 'І'і «Як я nисав .... червону Урочистий гі мн «Ро6о­ UМУ'> nо ет згадує:

1

«Туга

СоІІІ в

радІсть

менІ

dІ!:l'І'И душі,

п!смю

ЩО

І став

В'~ ЛИВСЯ В

«Червоною

,

...

ООМОЮ'>

Я ле ІП;)ему. .. сто

злили­

в золотий спо­

на

тящи~ рука·м. роботящим умам:» nросп : вав В . Со­ сюра в пое~І «д н : прель­ стан:»,

уперше

н::й в газетІ листопада

.... памун!.с т• 1926 року.

7

писав, а складав С.1ова, ян нами­ нитку,

нанизува­

~ися на мотив

І злилис я

а ним, щоб

стати піснею

надрукова­

ТодІ Дн!nровсьRа ГЕС бу­ ,,а лише

в

КР€Сленнях

І

схе~нх , ! вели с ь :rискус :У й суnеречки про доu:ль­ н: сть

І

мрж,lи-в: сть та-кого

моє!, нашої революці йної JЕJност : :~> . Великою заслу­ ·оою молодого поета є те,

ни ск ептmш й були й о;:~вертІ

tJ.Іo в:н правдиво

:rюuІйнІ виступи . щоб п ' д­

є.днlсть

nока:'!ав

·!

арм:ї

наро .:них

Ш..Зс, гарячу любов трудя­ !ЩНХ

до

тв.

с воїх

визволите­

І

NІІ

,118

ІІе

nooAm.•и. ІІа<: palio зус т р іч али, вІтер нам JІорІ г

11ааІть

не

з ам Ітав .

,а.Іа'І&1'а ІІаN .:трІчки червоJІ.І

r

бурити

nриmив~ли.

:ІІ..ОІІЦІ

раJІО Аш.ІІИ

О1б~<>€RІ АО

Тема

JІЗІІ.

революпІУ та

гро­

•дянеьRоУ в ~йни займала "'І:Ільне

м:сце

І

тугопуми. контрево­

наро;:r ,

пос •я ти

знев!ру, з!рвати споруд­ ження електростанц:ї.

загаль нонаро:rний ха­

рз.nер Громадянської вІ й-

•·

буд ! вниu т ва. Були не тІль­

Нанлеnи крит е

брехнІ

глузув а ння

та

від­

доР.осч­

Jlolle'I~ИRO

тобІ

МО!!,

МОЯ

аюбов

моя

І

всІ

моУ

jl .110 твоТх

приникяув.

ІЦоб

знов

Любов

по е та

раА!{нськоrо

ла

'АК

4Итяиа .

набоатись си.. !\.ІІА nісні І життя .

новими

до свого

кр аю

зася я­

гранями

1

P!oro

пер І оду

могутньою ках nарт ії

ста:rа

з броєю в ру­ І народу.

По ет nравдиво показав. як · суворІ дні в:щробу­ вань

воє:rино

3

хвилюванням

поет,

як

скромн і

пише

радянсь­

нів

Радянської

Вітчизнч.

стан~ вано

( <!"Завтрашнє•) першу

споруду,

осnІ­

ве летенсьRу

яка

мала

пІ.:~ве­

стися на · Дн!nрІ за ленІн­ ським пла·ном ГОЕЛРО. ЦвІте червоІІА Укра.Т"а. Д~ ХВИJІЯ 8 берег б 'е JІЗBIRd, Там, .11е ДнІпро rримит~ І JIRR8,

Уже

11ос:тавиаа

МІнка

робочото

турбіни руа:а.

J' ЗЇНИ'> (1942), с Олег Но­ шовий '> (1943) , «Ml:'t СИН'> (1944). Часто ВИЇ-~­

Ім.

N 8

:юnи

Ф.

кожен ~

Сосю ри

Переможцями

l-B,

4-Д,

4-А,

2-А, 3~1

класи.

це

ногу

в

т акнх .

п артії

з

Тільюt

вамя

ПРОГРАМА

н а родом

ції'>

та­

Осипенко працює в

мІської

на

мар- лем

вуJІИЦІ

Петровського нуJJИся

ші «У дружб1 лен!нськІіt І. т. Осипенком.

-

наша сила•. З . ВАСЮК, ваступиих директора з вав'Іально-виховної роботн.

Аги

вьtхода:

вториик,

проханням

На JJИCT вІ.дповідав и'Іальник Броварського міського віддІлу внутрІш­ ніх справ М. Т. Омель­ · чеВRо: «Встановлено, що

сНОВАЯ ЖИЗНЬ• - . орrан Броварского rородскоrо иомитета Ко ммунистической nарти и · УкраинЬІ, rород. ского и ра й онного Советов н ароднЬІх nеnута тов Киеа· еІ(ОЙ области . ( На укра ин ско·м ЯЗ ЬІКе) . Редактор Е. Ф ЕдЯй. Газета вЬІходит с 17 апреля 1937 года .

средJ,

nитница ,

суббота.

його

знайомІ

з

no

ВНИНО-СОRОВОМУ

виготовити

надгробні мозаїчнІ пам'ятники. З цією метою вІн купив необхІднІ буд­ матерІали І виготовив 2 пам'ятники. За цим фак-

працевлаштуванню

Адреса

редакції:

255020, В УЛ .

и.

передньому

яке

знахо·

Те·

5-43-19.

планІ

-

(пnаворуч)

якІсть

пе­

продук­

протокол

ві та

господарчі товари.

Запрошує мо відвідати ярмарки. Правління рай споживсn ілки. До відома домовласників м. Броварів та району Ремб~дуправ.'І іння N2 4 Київського облрем­ будтр есту довод ить до відома дом овла сників м. Б роварів та рай ону , що до звіл на е ксnлуа­ тацію с а товід ьно збудо вани х та утеnлених б е з уч а сті РБУ -4 димов их тр уб від газових при л адів

ви да ватися

не

б у де .

Одночасr;о до.водимо до відома голів вулич­ них

ком ітеті в, що заяви

на

nр о ч и стк у

димо­

ходів від га зових nриладів лотрібно n одавати за тр и місяці до оп ал ювального с езону . Адр ес а: м . Б ровари , в ул. К утузо ва, N2 2, телефони N2 5-02-29 та N11 18-4-97. Адміністрація.

промиСJІВ'> І на розгляд

при

райсnоживсnілки та на

фабрик ат и , овочі, продов ольч і, nром исло­

Кол•ктив

БроварськоТ

глибоке сnівчуття В . € . П инJІюрІ з

раАсІльгосnтехвІки

висловлюе

старшом у Інженеру по оплаті праЦІ приводу тяжкої втрати смерт І ІТ

І

мат е р І.

мlськ­

КИУВСЬКОУ

Ко .о •ктив

мІськоУ

.чуття праці в ницІ Уї м атерІ.

ОБЛАСТІ,

Ін д~кс

154.

Телефони: редактор а 19·3·82; за стувни"а р~дактора, в ІддІ.'!у n а ртІАн ого 19· 4-47; відnовідаJІьного се кре та ря , в іАА і~1У сі~1ьського гос: подарст ва коrtс nондента мІсцевого р ал і ом овленни ,... 1 9-З-05 ; відділів промисловості, І м асової робота 19-4·67.

-

населення,

на ремонтно - механічному заводі.

де пр едс тав лено у широкому ас ортименті ку.1інарні, кондит ерські вироби і на nів­

Редактор Є. ФЕДЯЯ. БРОВАРИ

nриро•

є мства то р гів.'Іі та громадсько го харчу­ вання системи {)айспоживспілки. Тут бу­

ви"онкомІ для вжиття за­ ходІв~.

КИ!ВСЬКА.

живоТ

ПО ПРОДАЖУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ. У ярмар ках візьмуть участь підпри­

заво­

На знІмку: техно.11огІч­ лІнія випуску зефіру.

адмІнкомісії

сМузеІІ

ринку житлового масиву у Броварах ПРОВОДИТИМУТЬСЯ ЯРМАРКИ

ви­

попитом.

во-ремІсничІ направлений

Фі -1 ЬN ди•.

21 .00 сЧас•. 21.35 ТелеФ1-1ЬN сПро теб•"·

біля універмагу

вчителька.

складений

УКРАУНСЬКОГО

ЗАПРОШУЄМО НА ЯРМАРОК У суботу, 15 січня, о 8 годині ранку

органі­

меморіальних пo­ про порушення постаноsи ·nіонери, комсомольці, дійшов JJИCT мешканців цеху СРСР шефи-виробничники. по- вулиці Петровського про CJJyr Броварського райпо­ Ради Міністрів Jrepeдy у ВСіХ _ НОВІ не · ВИГОТОВЛеННЯ надгробНИХ буткомбІнату робІтником. М 283 вІд 5 травня пам'ятників вдома жнте­ В 1982 р. ;цо нього звер­ 1976 року <.tПро кустар·

вlднладн! спр~ви

по

диться лефон

зації товариства •Знан­

том

Док .

І і.25 •ПІ с ні

17.35

Бажаючі nереселитися можуть 3Вернутис• 3а довідками в Броварське міське відділення

Н. ГРИГОРЕНКО,

Слідами венадрукованих листів rазети Н· І. Т.

про · tІеВІ•

РадянсьІ\()­

Фото О. Обуховського. (Фотохроніка РАТАУ)

редакцію

сПо вІст~ а ктора».

ПЕРЕСЕЛЯйТЕСЯ В ПРИМОРСЬКИй КРАй ЦЕ КРАй РОДЮЧИХ ЗЕМЕЛЬ, БАГА· ТИй ЛІСАМИ, ОЗЕРАМИ І СІНОКОСАМИ. КОЖНА СІМ ' Я ПРИ ПЕРЕТЗДІ ОДЕР· ЖУЄ ОКРЕМИй ЖИТЛОВИй БУДИНОІ( З НАДВІРНИМИ БУДІВЛЯМИ. В ИПЛА ЧУ­ ЄТЬСЯ БЕЗПОВОРОТНА ГРОШОВА дО· ПОМО ГА: НА ГЛАВУ CJM'I 200 КРБ .. НА КОЖНОГО ЧЛЕНА СІМ ' І 75 КРБ. ПЕРЕСЕЛЕНЦІ І ІХ МАйНО ПЕРЕВО­ ЗЯТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО.

ку­ мо­

цІї.

7

грома,~:аи

телефІл~ми. мого краю•. П . З~гребе-• ькиА. сЄвnр&а• с Ія•. В иста ва. 20.(І0 R ечІрин казка. 20.1:; Р азом - дружк а сІм'н. 20.40 На у ково поnумриІІІ

16.20

с СрІбниІІ А~ВІночок• с НеспnкіАнІ серцн•.

Воло;~имира Сосюри.

Новикова

д.омоrо

обов'язкІв

І:;. 15 Новини .

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Іти.

праця.

І,

nDan

СРСР. І 13.55 ФІльм

Новини.

16.00 16.10 16.30

поnуJІІІРІІиІ

жави І nрввt. 8 КJІ. ~днІсn

ФІльм-

Сила нашоТ дружби. ФІл~м « КонеА на п~реnра­ не мІняють• . 2 серІк. ~ 1.00 сЧас• . 21.35 Док . телефІльм сСІль зем­ ~ 1 американtькот~. 22.3,; СмrnJІнІ у світ І . 22.50 Концерт.

працІ творити як І ти,

народів

ревіряють

Іх · тепло віта-

укІвер.:итет

свІтІ.

вІ

жити,

так а

у

На уково

філ ьм с Воронок• . На уково - популнрниІ ФІ-•ьм •Товариш мухчима>. "12.30 М . Некрасов. сЗалІзвицІІ~, 7 KJI. 12.55 Ос нови Ра JІякськоr П&р.

12. 10

19.30 19-5.';

яка є надій

У найвІддаленІших точках нашої країни

На

На

11.35

концерт.

начальник цеху А . Д . Паn­ шикопа І кондитер Т. R.

-.ом:r зборі найкращих f'чнів-жовт ен ят прийнято

в піоне ри,

В

8-В,

пре-

альти·

19.ІУІ сПР•Jсвячення•.

Rриму І корист~'ЄТЬСІІ пі~­

стали

8-А,

Во .'J.е ю

вишеним

І GСЬ НІ!. зборі сУ ІІJ>ужбі Jrен !нськ!й .tвша сила:» були ni.,lt!i ~дс.умки зробленого . ~-Г,

Щас тя в~е д ~'ІЯ

му

СРСР

ансамбль

СьогоднІ

18.4S

ДІ. «Солодка• продукція надходить в усі райони

~каменували здобутками ~ праці і навчанні.

ПрироJІознавство. СаІ.І.8 снІгу. Ісnанська мова. І життн. Карел.. ськиА фІлі ал АН СРСР. 10.05 П оезІн М . Турс у н-заде. 10.40. 11.45 ЗоологІн. 7 к.ІІ. 11.05 Наш сад. на

8.50. 13.25 9.20 На ук а

ФІл~м-концерт,

18.00 Му л ьтфільм. 18. 15- Ленінс ькиА

соцІал і стич­

Спецtальний цех

ІІіколи

Державно!

ном~.

8.30

Ш ахо ва wко.о а . ФІ л ьм-концерт сЯкщо nісня тече. як річк:а» .

пуску зефІру потужністю 300 тонн виробів на р!к збудовано на БІлогірсько­

день пІдго­

ГІмнастика. Науково nоnуавркиІ фІ .о ьм с Прощання 1 аерет~­

17.00 17.30

Батьк івщини:

ня:~>,

Б.

Е . Дзер­

60-річчя

госnодарем .

нauo:ry,

ної

нзми.

зa<rotUІ

міськf>І

ного

JІектор

JРУЖБІ­ І!Ш! СИЛ!

~РУжини

соцІалісти·І·

І воля. і честь• . столицею дРУжби, та віри в майбутнє.

ДИВ вІн иа пер едові nо­ зиц!І, зустрічався з воІ­

Твори

сГрає

стів• .

ЗАГАЛ ЬНІОСОЮЗНА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ КИТВ ТА ОБЛ АСТЬ

8.00 8.15

м ії СРСР, стругальником заводу • КраснЬІА пролета­ риі!• І . І. Ма .о ьцевим.

«Ч е р воним в о Уна м• І пристрасно- громадянськ ! (1941) , « ПІд гул нрив.l­ поезії, вивчають їх на­ па м'Ять. У цьому безвий• та «В години гн : ву:~> (1942), поеми <.tСин У«­ смертя «бояна револю­

1

іішнсьноrо

л а уреа том

У роки священних битв го Сою з у сn і вають n і снІ за Батьківщину В. Сосю­ на вірш і. В . Сосюри, чи­ вал ге РОЇЧНОГО будІВНИ· інтимно-задушевнІ ра видав збірки пое зі й тають nтва_ У поемІ «дн:прель­

подаль­

nlo~~epcькt

ке (фортепіано), Новини. Новини.

і збратали всі ра пя нсьІ\ 1 ке творче горіння дає си­ народи. як зм~цНіJ!а ли й н асолоду , тільки та­ право на дружба народів у бороть­ кий труд має бІ з фашизмом. Поет п ри­ безсмертя.

лося нав : ть з-за "ROP!ICHY. Вороги nРоронува.ІПt про­

ШІй творчос'ГІ В . Сосюри. О;n:ІІ'!>:єю з Rращих п оез! й lf'fJO грома;з:ЯНСЬRУ Війну

1'с1

радян с ьку

ВІн nише ря:r поезій про Моснву , в ян : й і «си.1а.

згурту вал"І

страсно змальовув а. в ге· роїчнІ подвиги мужнІх си­

НА

11.15 14.30 14.5{)

Найвищим щастям сво­ грозовІ рони ВітчизнянnУ го життя І життя кожно­ в ійни, .яку nое т зустр і в го громадянина nоет ВІн­ ян 1\fужні!% nатріот - гро:н­ жав nр а цю на бла го р:д­ дянин . тво рч~ст::. воєнного

11

ПРОГРАМА

Єресь­

мі 1ьАонів.

ноnравн им

груJІеІІ

В.

16.50

ну республ і ку. Він скріз& вІдчуває себе рІдним. ріа­

чуття І

конкурсів

(19.60 рІІ<) та «Щастч сім'ї трудової'>. відзначе· ні ресnубл ' канською пре­ мією ім. Т . Г. Шевчеа­

ну

ТН

· батькІвщино,

РОJІНИХ

Cnnclб життя раднкс ькиА . Док . фільми. 15.40 Ро сіАс ька мова . 16.10 З у стрІч школярІв 1 Ге­ роєм СоцІалІстичноТ ПрацІ

гар­ ної земл~. яна дає йому н! люди своєю невтомною 1([рапнелІ. Та не судилося померти. силу І на'!'хнення. І До­ nрацею. золотими рунам~ у сам : й гушавин! револю­ Су.:~иJІося жити nоету на неччина . і ВІ тчи з на . І nlдн :мають країну з руїн . lt'ltного пролетар'атv з ' яв­ t>ад:сть своєму народов:, ~ати зливаються в єди­ З велиІ\ ою гордІстю гово­ ІіІЯЛ'ИСЯ на світ його в: p- нг страх ворогам!•. рить В. Со сюра про кож­ ний І священний образ :

:м:ат , nІn свист

ВІдгукнІться, сурмачІІ Філ ьм сКонеА на пере-

У пІслявоєнний пер!о.-:t Б. Со сюра видав 28 по­ етичних книг . Серед юн «Щоб сади . шуміли ~. удостоєна в 1948 році Державної nремії, книги «Ластівни на сонці'>

ка .

еД он Хуан•. Вистава. сНа добраніч, дІти!,., сЧас•. Продовженин вистави сДон Хуан~. 22.30 Новини.

праві не мІняють~. ~ серія . 10.45 Концерт .1ауреата мІжна ­

земляків»

(1941

найближчаї·

н айдорожче!

звертається

І

лю сДонецькІ Іскорки>, Актуальна камера. _

сЧас•.

8.00 8.45 9.30

солоа'Т.

· п афос

геній nартН комун : ст!в . І фантазІя nоета не ро­ З розnовІдІ nисьменни­ зІйшлася з дійсн : стю. йшли роки_ Радянсь­ ка А. Шияна вІ;Іомо. як кий народ здобував у-:е оnного разу «nетлюрІвцІ нов! трудові nерем оги. захопили в полон к ількох червоноарм:йц:в. cepe;:r в _ Сосюра оспівував тру­ яких був 1 Володя Сосю­ дові звершення ра д янсь­ ра. Вирок j,l я них був ких людей, їх твор•Іу швидкий І безжальний працю на благо в :тчнз­ розстр ; ляти. Н~хто з по­ ни. Дую:ою линув І до дія,

бОями~, виборюючи владу ди Рад .

у

поглядом день в і д­

До-

ycni, y>,

19-00 19.30 20.45 21.00 21.35

СІЧНЯ

13

ЗАГr\JІЬНОСОЮЗНА ПРОГl>АМА ЦТ

кривавІ,

Знов сади зацвІтуть, засnівають а садах

Із с:v~Іливим пряйдешній

УкраJнс..

сЧеркzси .

18.30 Концерт ,о;итячого аксамб·

перемогу .

Одлукае

Телефільм

свід

вали rн~в та ненависть. вселяли в і ру в немину.чу

85

шко л а.

Екран пошани кого телt бачекИІt,

17.45

життя

19·3· ·8;

листі в

JІру карІІІ

Р.

Г.

висловлюе

Дехтярук

61 964.

Др ук

з

глибо к е

приводу

вн сокнА .

Обс~r

с nІв­

, смертІ

І

л ру ко..

•а ннА а рку ш , Ти р аж ll .:IR'J " vн мі р ннкі• Зам . 73. Б рvt:sсs рськ я ао vк ~ он я К и і'Ась~< оrо о6Л С:І ('. НОІ 0 у Іl рЯВЛ іН НЯ V С І І р З RЯ Х RИ/\ ЯІНІ ИЦ ТВ І10Л іГfІ 8 ,."ЇЇ і кни ж кова! ror.ri вл l . А д песа nру к арн і: 2550~0. м. Бровар и К нІRськоі областІ, вул, Київське,

154.

Тел~фо н

19-4-37,

#7 1983  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you