Page 1

ОРГАН

-

.

Пролетарі

ВСІХ

МІСЬКОГО

БРОВАРСЬКОГО

РАйОННО'

МІСЬКО'

Газета виходить з

17

1937

квітня

року

РАД

П'ЯТНИЦЯ,

7 (4939)

що

ОдностайнІсть І згурто­ ванІсть

продемонстрували

позавчора

ди

учасники

представииків

нара­

трудя­

щих Броварського вибор­ '10ГО округу .Nv 311 по ви­ борах у Верховну Раду УкраїиськоІ РСР. Виступаючи

нання напружених планІв нинІшиього · року.

ловиий

праці

служать матерlалн листопадового Пленуму ЦІ{ КПРС, які мають вииятково важливе значен· ия для здійснення економічної стратегії пар­ тіІ, знаменують якісно новий етап у РОЗВНТБУ

на

иlй,

ветлікар

fl)-

ордена

сил рідної Батьківщини.

дарювання части~а наших підприємств, будІ· вельиих органІзаЦІЙ у минулому році працю­ вали неритмічно . допускалн невиправданІ ЗРВ­ ви і тому не справилися із виробиичими пла­

по

Бровар­

внборчому округу В. В. Кузиєцова.

Нараду вІдкрив перший секретар

ту А.

мІського

Номпартії Д. Грязєв.

комін'­

України Лунаю 1 ь

величні мелодії Держа',­ них ri!l1HiB СРСР І Укр'і­ їнської РСР.

. кової металургії ІмеНІ

60-

Змlциеиі

керlвиимн

кадрами.

ці

господарства

повиннІ подолати відставання. вийти "'1исл.1 передових. Для цього необхІдно

створити

8

колективах дІлову, творчу атмосФеру. Листопадовий Пленум ЦК КПРС перед пар·

тійними оргаиізацlями поставив завдаиня опе

рвтивно І гостро реагувати на прояви безгосподарності, марнотратства, давати сувору пар·

І

бмонт

техиіки до весняиих польових робіт, НІІ

агатьох

Ф

І

ермах в цсутиій чіткий контроль аСІ

підвезенням кормів для худоби.

Обов' язок партійних органІзацій забезпеЧR.

тн в завершальному роцІ п'ятнрічии ударну працю всІх робітииків,

розгорнути

справді

дійове змагання з тнм, щоб успішно викона.

ти р;ержавні плани. ВИсокі

соцlалlстичиі зо.

бов'язиння 1980-го року І закласти міцну бззу на наступну п'ятирі

чку.

«Зоря »

В.

тримали

ШКОЛІ!

І.

иандндатуру

Рибии. наради

звер­

нулися до І. І. Рибки з проханням дати згоду ба· лотуватися кандидатом

П.

депутати

На

еу

зборах

нашого

Цю думку

колеКТI!'

у

робітНЮ, Я Щорса

депутати

Васильович

-

ступаючий . комендував р()м

-

Він зарЕ' себе новатОІ­

виробництва.

повим

гІдний

принцт;­

ком У ні СТО м,

справжнім

товаришем

високого

округу

.N'2 302

бюро

ви­

і

довlр'l!

у найвищс-

начальнии

КСУЯП

заводу

«Торгмаш» М . В. Крути­ чеико, вчителька БРОВіР­ ськОЇ

по

Броварсьио~tУ

виборчому округу На

нараді

звернення

NQ 31

І.

прийнято

до всіх вибор·

ців, громадських організа. ціЙ і трудових кол е итив::з Броварського виБОРЧОI'О

ОКРУГ'у N~ 311,

а також

затверджено

І.

середньої

ШКО:Ш

М 5 Г. П. Філатова, секретар партбюро свlт­

:ютехнічного заводу М. Л.

І.

РибкИ.

У

роботі

участь

довіренн;{

наради

перший

взяв

сеl\р е Ті1Р

місьнкому Номпартії раїни А. д. Грязєв.

Ук'

Тертичиа, голова будкому профспілки тресту <1 Бра·

варисІльбуд»

О.

Ф.

Жу·

раковський.

Анисовець,

Мітченкова.

Куз·

повІдомив

О.

імеиі

дитячого трикотажу Т. О.

сунутий старший печовиіj иеху залізних порошків

ВІктор

В.

пІдтримали

радгоспу

інженер фабрики верхнього

Верховної Ради УРСР в"­

иєцов,

оргаНі

республlни.

пІдприємства

кандидатом

у

ВерховноІ Ради

* *му *законодавчому

-

УРСР

осіб кандидата у депутата

Учасники

Монастирецький.

радгоспу

б

Присутні

пІдтримали

каидидатуру

до

В.

В.

і

звернулися

Кузнєцова

3 проханням дати ~гoдy ба­

лотуватися

депутати му

кандидатом

по

в

БроваРСЬК-1'

виборчому

округу

N9 302. Нарада

приЙня.1а

звеі"

нення до вибооців. гро· мадських організацІй. тру­

Хлипа, директор заВО):іУ иестандартног() комуналь­

дових колеитивів виборч')·

Лемпіцький,

твердила

ного

обладнання

r

А.

Г.

ектрОСЛЮ­

сар заводу пластмас М. М.

ули

присвячен

і

го

округу,

а

таl\ОЖ

довірених

-

зі1·

осіб

кандидата в депутати.

міська ЛИШИВСЯ ОСТ{)РОНЬ- цієї справи. На жаль,

питаииям

педагогічин:сколективtв

у

б

N9 6, N9 7, .N2 8.

ро оти

Великі

світ.]і

лІ В . ·

можливості для

1,_ Леulна

розкриття

р')-

. у створенні більшовиut,·

рішеиь ХХУ з'їзду КПРС, поста- кОЇ партії, її значення для нашої кра·

иов ЦК КПРС .Про дальше ПОЛіп .l· їни, для світового революційного руху .. має урок. Свідченням цього f, урOJ;И шеиия ідеологlЧНОl, політико-вихоп.

Історії. якІ

ноУ роботи. та .Про 110·у рІчни·

(СШ

проводять

N9 2) цю від дня иароджеиня В. І. Лені· (СШ .NQ 5) . иа..

І

та

Н.

Т.

Н.

Н.

ГРИI\У,,,

ПонаJJЬЧУJ,

Хвилює той факт, що не тільки УЧНі,

але й вчителі слабо оріt;НТУЮТЬСЯ ь спра-

У ~ерший день роботи наради вчите- вІ розвитку міста й району. н е :1 нають лІв МІста з доповіддю «Про завдаНІ!>" і пер едових колективІв у пр()мислов()стl,

пе~аГОгІчнИх иолективlв

по вихованню ,. сільському господарстві, будІвництві. Це

ШI.олярів на прииладl життя І дIялыl)'. свідчить про те, що у педагогічних ю)· стІ В. І . Леніна, вивченню ленінської .1ентивах не звернули на.lежної увяги ІІа

Чернівецька область. Співробітники Хотинської раЙОНIІОЇ державної насінницької інспекції подають І велику допомогу зеАlлеро-

jнасінного У підготовці до весни фонду. na"l

На зні,I{КУ: начальник інспекції Герой Соціалістичної

'Ківо,ка

Праці

С.

О.

(ліВОРl/Ч) і

Раш-

лабо-

І рант. В. Д. к. о .lІо рницька ~ перевІРЯЮТЬ наСІННЯ. Фото І. Сверндн.

1,.--,,.----,--. . І ПРОДУКЦІЯ ~ (Фотохроніка

І

РАТАУ).

РАДГОСПНИХ

тійиу оці ику найменшим порушениям встанов,'. леинх правил І норм. І В цьому плаиі в нас ще чимало иедоліків. (

Нічим не виправдаие порушения графіків ру. ху ввтобусlв допускають уже в новому роцІ працlвиики пасажирського траиспортуавтопlд приємст ва 09034 , пов І льно розгортається p,~.

С.

середньої

О. І. Герасимеико та іншІ виступаючІ гаряче під­

7~ 10 с1'tНя відбу)іися

ші з року в рік ие справляються з плаиами

ПРОДУБціJ.

І<ОП.

та районна иаради вчителів. Вонп цього ие можна сказати про ШКОЛИ .NQ:3.

центнерів овочІв, по 45 центнерІв кормових однниць з гектара, иадоїти иа кожну коров\"'

виро ництва сільськогосподарської

2

Ціна

ЖИТИ, &ЧИТИСЯ і працювати по-ленінськи

працьовитий колектив господарства зобов'язав. ся одержати по 42 центнери зернових, по 200

б

Є.

ської

І.

бригадир овочевої бригад ':

виб()РЧОІ'j

державі молока і }\]'яса. В завершальиому році п ' ятирічки дружиий

РlіСТОВУЮТЬ як слІд наявних можливостей. Прикро, що радгоспи ім . МІчуріна. ім. Доку. чаєва, .БобрицькиЙ», .ЛітківськиЙ» та й ін-

рад­

Броварського

відповідиого періоду минулого року. ~aдгocп до 110-ї річниці з дня народжеиия В. І. Ле· иіиа внкоиає п'ятнрічннй план по продажу

ду, прекрасний приклад, якнй потрібио наслі. дувати всім господарствам, наполегливо І по. слlдовно впроваджувати в життя. В районі окремі господарства ще не викl)-

зоотехніка

госпу «Плосківсьиий» І. І. Рибку. Головиий зоотехНіН радгоспу «Аванг ард»

ТРОС.7Jюсарю заводу порош­

більшр ' проти

ПО 5500 кілограмів молока, що становити,,,ё по 2500 цеитнерів на 100 гектарів сIЛЬГОСJJ· yriAb. Це справжия школа передового досвІ.

ловного

виборців

річниці з дня народжения В. І. Леиlна. Серед сlльськогосподарськнх господарств иайкраще працюють в районІ труrlвникн ор· деиа ЖовтневоІ Революції радгоспу .Плосків­ ський» (директор Т. Волоха П. Ф., секретар парторгаиізацlї т. Оніщенко П. В.). Включив­ шись у Всесоюзне соцlалістичие змагання ~a збlльшения виробинцтва тварннницької про­ дукціі в осінньо,знмовий період 19791980 рр., вони зараз щоденно ' продають дер· молока

депутати

представляти

надається

110-1

центнерІв

у

Верховної Ради УРСР го·

елеи­

Слово

в колективі ГоголІвської стрlчкоткацької фаб. рики (директор т. Кроль М. Т .• секретар парт· організацІІ т. Коииова Н. С., якиil зобов·язав· ся програму десятої п'ятирІчки завершити до

ли кандидатом

рац­

висуну·

оіччя РйДЯНСЬКОЇ Українн М. Д. Покидьку.

.Nv 302

ність комуністів за доручену діляику роб0ТН, добре налагоджений виховний процес, що здІй· снюється під безпосереднім контролем паРТБО­ му заводу (секретар Т. Єршов Г. І.). Немало позитивинх форм організацП працІ

таиож

«Авангард»

Учора в районному Бу·

ському

чувається чІтка органІзація працІ, чідповідаль·

а

гоС­

Жовтневої Революції рад-

Ради УРСР

иами. Так не повинио Ьутн. Добрий приклад подає дружний колектив заводу порошкової металургії ім. 60-ріЧ'lЯ Ра­ дяиської України, який працює стабlльио, беJ зривів, без штурмівщини. В усьому тут вl,,­

госпу

цього

ГрудНі, бригадир овочевої

диику культури відБУ.lаrя окружна передвибориа · на· рада представників трудя­ щих по підтримці каиди­ дата в депутати Верхови('ї

Так склалось, що внаслідок поганого госпо­

25

трудівники

подарства,

ших днів нового року взятн чlткнй рнтм В кожному колективі, привестн в дію всі ная,,­ ні резерви І домагатнся обов'язкового вико­

на

ф

року

1980

бригади радгоспу «Нрасн­ лівський» В. М. Павле,,­ ко, доярка радгоспу .ГІ)· голівський» Н. Т. СтасюК, бібліотекар Шевченкl-з­

госпу «Плосиівський і) А. В. СМЄХОВ повідомив ,

спортиих органІзацІй, радгоспІв І птахофабрик міста і району працюють над тим, щоб з пер­

жаві

січня

11

ОДИОСТАЙНА ПІДТРИМКА

Микула перша декада завершального PQJty десятої п'ятирічки. Як І всІ радянські ЛЮДІІ, трудівникн підприємств, будівельних і тран­

продуктивних

КОМУНІСТИЧНО' ПАРТІ' У КРА' НИ, ДЕПУТАТІВ КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

НІ

ф

Завершальному року - УДАРНУ ПРАЦЮ

Натхненням для високопродуктивиої

6лнайтеся!

краІН,

~

ЗАВОДІВ

. ОДЕСА.

Напуста

'3

І ~ яблуками, салати «БІ- ~ ( \ лоцеркіВСький~ і «До'!-' І ~ .сьиий,., ионсервованиі1 ~ . ~ виноград виготов, ~ І' ляють Підс()бнl пІд · ~ І ~ приємства

І ~ аграрно

'

радгОСПІв'

. промислового' ,

об'єднання

«Одесьи·

~ П.'од()ов()чпr()~t " .

~ роии нинІшньої

;~" ~

П'ЯТІ!' ,

рІчки тут створено д~.,

сять цехів

і

заводІ!!"

якІ в:JЯЛИ на себе пег · ,

~ винну переробку плодІв,

_ ......1r-40....в,О....ч...IВ_. __ .......... .".. .... c- .... ~

теореТИЧНОI спадщини, документІв ЦІ; . лист Міністерства освіти СРСР «Про НПРС і Радянської держави в свІтлІ Пі"1 дальше вдосконалення еК()НО~1ічн()ї осві­

станови ЦН НПРС «Про 110· у рІчницю

ти І виховання

з дня народження

шкІл».

В.

І.

ЛеНіна.

висту,

пи.в секретар міськкому КомпартІї УІ;' раlНИ А. Г. Мутило.

з

учнів

загальноосВітнІХ

Далі доповІдач ознайомив РСЗУ ,lьтатами

присутн1х

роботи трудящих

мІс':";!

У ходІ пІдготовки до ленінського юні. у 1979 р()ці. Він, зокрема. розп()вlв. щ-) лєю У багатьох школах міста ПРОХОДЯ'f1> тільки за чотири роки десятої П'ят~ріЧ, ЗУСТРІчі з в етеранами партії І комсо~ю- ки побудовано пять загаЛl,НООСВlтнlх лу. революції і громадянської війни Ле-, шкІл на 4 ,6 тисячі учНіВСЬких місиь, 9 нінсь.кі уроки і Ленінські читання, е~сп~. дошкільни~. закладів. ПЛ<lНУЄТЬСЯ B~C'

дицll і екснурсії по ленІнських пІонерськІ збори тощо.

місця>:

дення НОВОI шкОЛИ, трьох дитячих к()мбі.

' натів , профтехучилища в 1980 р()ltі. ВРВ ел ику роботу по комуністичному во{- ликІ і відповІдальні завдання СТОіПЬ 1

хованню учнів навчальних к.,асlв пров :).

перед колентивами

ПРО:VІІІСЛ()ВИХ пІдпри·

дять вчителі М. Я. PO!VI~HOBa (СШ No 1) ємств, будівельних І траНСПОРТНIІХ орга­ Л. А. Скворцова (СШ J\"g 2). Л. Д. Во.з: нізаціЙ. Для педагогів вarНЛIІВ() CHCTeM~' нюк (СШ річна Ng

Ng 3). О . А . Лнннt!!{ (ПОСЬМ>і. тично розповідати про їх здійснення уч· 4), Є. А . Варт (СШ NQ 5), НЯМ як на уроках. так і на виховних го· Т. Г . Медник (СШ N9 7), Г. А. НваЧУt\ динах та політінформаціях. (СШ .NQ 8) та багато інших. І Доповідач детально зупинився на p~. Методичною пlдмогою

для партійних боті постійно діючого сеМінару вчителld

організацій, педагогІчних колективів п,-/ історії та суспІльствознавства. У нинlш· винен стати «Перспентивний план роб, ,тн по ВlІхованню учнів на приклаД;j ~ життн І ДіЯЛЬНОСТі В. І. Леніна та . Йот соратників », Який розраховаиий на де-

сять років навчання. Адже саме у HbOMV визначений диференційований підхІд де' вивчення ленінської теоретичної СПiJ:! ЩИНИ, чітко р()зроблеНі теми читань бесід, піонерських і КОМСОМОЛЬСЬЮІХ' зб ..... РІВ, конференцій та Інше.

ньому навчальному ~oЦi

тут двІчі рО:1до 11 Ої рІчницІ від дня народження В. І. Л е НіНі1, використання ленІнської теоретичної

. Г.1лдались питання шдготовки

спадщ~ни . .~лухачl знай()мнлнсь ~j ДОСRі­ AO!VI МІСЬКОІ NQ 2 та НаЛНТЯНСЬКОЇ сере;!­ НIХ. шк!л . орнак керІвники середніХ ШКІЛ .NQ 3, .N2 5, N2 6, школи·інтерня ry не вважають за потрібн е посилати вчи·

телlВ. на цІ семінари. Нед()статню .Увагу

Добре органІзували пІдготовку дО ЮБ! ПРИДІЛЯЄ навч~.нню . викmЩііЧ!В міський лею у середніх школах N9 1, J\"Q 2 . .N2 5 , вІдділ народнО! ОСВІТИ та його методич­

восьмирІчній NQ 4, школІ-ІнтернатІ. Тут І ний иабlнет. домагаються, щоб ні один учень не за-

(ЗаК1И'1еВIIJI ва

2

стор.).


*

2 стор.

січня

11

1980

'НОВЕ

po~

ЖИТТЯ

ЖИТИ, ВЧИТИСЯ І ПРАЦЮВАТИ ПО-ЛЕНІНСЬНИ sa

{3акінчеЙRХ. ПОч. Аналізуючи

1 ctop.).

проведення

ленінсыхx

уроків, доповіДАЧ !!Д6НВЧИВ, ЩО вони ке завжди npOXO~/!TЬ ііа високому ріЕНі.

Слід сказати і про ро/'іоту

Ленінсьних

залів 1 кІмнат. ВОНИ є прзктично в yclx школах. А у середніх ,N"Q І, ,N"Q 2, ,N"g 5,

NQ

6,

воьсмирНиlЙ .NQ

4

та шнолl-інтер­

нl!:зь!<и/\ рівень 3Аевоєни~ МАтерlkлу. Чи· мала вина у цьому І вчит~ftlв. ДалІ співдоповІдач зупинився на питан­

нях рМоти факуJtьНtИАІ!,

..110TeH,

tYPTKl'8, 1516-

міського І шкільного методичних

Мрщини», вирощування нВІтІв на клум· творчі вІдносини мІж членами класно­ бі ~НвіТи І.'!лlчу», збори загонІв І інших. го нолентиву, формуються прагнення д?

Немало ціr~авих задумів буде втілено в товарисьної

життя в пеРіод Пlдгоtовкt{ до ницІ

музи};и

з!lкласних

T~

народження

В.

І.

Леніна.

прозеденНI

розвитку

роботи.

лення

CTaJI!i

центрами всієї виховної

ідейно-політичного

морально-естетичного

загартування,

виховання

учнІп·

ської молоді в процеСі викладання ОСН(1І'! наук, в позакласнl1і та позашкільнlй Pr1-

боті» виступив завідуючий міським

ділом народної освіти

11.

від.

П. Білокінь.

Питання поЛіnШения навчання і вих)·

вання

підростаючого покоління постій нп

залежить

перш

з3

'8се

від

складу

пед~·

них вчите.tI1 Унреїнсьної РСР, два ста;;·

юtься в рідному справу батьків.

селі

І

продьвжуЮflit

Чимало уваги приділив доПойідач В1І4 хованню дітей в початкових класах, а також дошнільних занладах, звідюt, іІо суті, починається становлення громадJio! нина. Постійний творчий пошун вІд" значає стиль роботи найкращих із вчи~ телів молодших Rласlв Г. І. Реше'N нян, Г. П. l\.'!имась, В. А. ГордlЄННЬ 4 Вони уміло використовують багаfy

спадщину

В. Сухомлинського.

Робоtу

по вихованню дошкільнят на принладз,g життя і дІяльностІ В. І. Леніна ПрОВО1

ДЯТЬ всІ дошкільні заклади. Значних yc~

ПіхіВ у вирІшенні цих важливих t:пітаlt!J політико-виховної дІяльності освІтян. В добилися колентиви дитячих заRладіJS но-виробничого комбінату Г. Н. ШІ:ІЛОЙ­ результаті підвищилась якість навчан- раДгоспу-номбінату «Налитянсьний" но, дирентор школи робlтни.~ОЇ молодІ ня, а отже, зросла нількість ВідміНни- імені 50-рІччя СРСР, радгоспів «Tp~ ,N"Q 2 А. А. Новохат, вчит~лІ В. М. Дво. кІв і шно.'!ярів, що вчаться на «4~ і бухівсьний~ і «ВелинодимерсьниЙ!>. рова (СШ ,Ng 1) та А. П. OxtIlia (СШ «5». З хорошими показниками перше У шнолах району, сназав далі допо; J\'Q 8), завідуюча методJtaбінетом мІСЬі{· півріччя завершили Иа.'!Иlянська, Шев· відач, налІчується 96 класних номсо. вно В. П. Яроtl1енко. ченнівська, Заворицька середнІ шноли. Jl!ОЛЬСЬКИХ організацій. Чимало цінавЮІ Учаснини наради ознайомились Із З1- Проте слід відмІтити й збільшення не· форм в період підготовни до ювІлею участь дирентор

мlжшніЛьного

навчаль­

ідеологічної,

політико-виховної

роботи'~

встигаючих,

зокрема

у

Великодимер·

вождя запровадили

в життя

tnнолярl~

ській, Гоголівській, Русанівській, Сві·· номсомольцl Нняжич, 3аворич, Налити~ тильнівській шнолах. Одна із причин Требухова, Шевченкового. Але слід зk,

та постанови ЦН НІІРС сПро 110-у рі'!. криється у «висоній принциповості~ уваЖИТИ, що нласні керІвники не зум!" ницю із дня народження В. І. ЛенІна. 1. онремих вчите:ТІів, які замість копіткої ли спрямувати роботу r~ОМСОМОЛЬСЬЮ\,g обговорили

соціалlСТИ'lні

працівників

народної

зобов'язання

освІти

І

грnмад·

ших вчителі, 39 нагороджені знаЧКn\f ськості м. БроварІв по підготовцІ шнl,l. «Відміннин наІJOДНОХ осВ1ти~. Всі шю)· дошкl.'!ЬНИХ закладІв до нового 1930-ли працюють ~3 Rебін~тноlo системою. 1981 навчального рону. Rабінети обладнані необхІдними техніч· За пlдсумка~іи соціалістичного зма­ ними засобами nаI!ЧііННЯ. Вже третій рІ:, гання у 1979-1980 навчальному pou~ функціонує міжшнільний навчально-вп· пере'IОjf;пем вийшов RОЛt'иТИВ середньс, 1 робничий номбінат.

.'

праці.

Можна твердо сназати, що питанням

П:J·

перебувають у центрі уваги міського ходами мІськвно по винонанню постанv· відділу народної освІти і вирішення їх ви ЦК ИПРС «Про дальше поліпшення гогічних кадрів. Досить сназати, що з 510 вчителів міста 84,5 процента мають вищу освіту. Серед ІШХ два заслуже·

людину

фlзичноІ

І'y.lьтури 1 Спор\"у. Директор школи N2 6 А. Ф. Стельмахов, розповів про ВійсЬ}(6во-паТРі6тичие вихо. ювілею, наголосив На ХХУ з'їздІ НПРС йшла мова пр') вання учнІв У. світлІ постанови ЦХ кожна ІІ:І,ола, ножний педагог повиннІ значення KOMn~R'C~Oro підходу до cnp~­ НПРС 4:ПРО да.fIЬШ~ пОЛіrtшеRнЯ lneo.10· зосередити увагу на недоробках. Перш ви виховання. Як показали перевірки, ленінсьної гlЧНОї, ПОJІІтико ~ItXOBAoї робо­ за все, ПОГ.'!ибити вивчення не всі вчителі Відfllдують політзаняттн, ти~. Зокрема, ЗУПИАиві:я аа питанн~х теоретичної спадщини, до читання лека партійНі органіЗації погано }(онтро.1Ю. залучати яннаЙ· пlдготов};и до C1'!!JTKYBaaHJI 35-річчя п~­ цІй, організації бесід ють їх. активІзувати змаганремоги у Великій Вітчизняній вІйні. Сек· більше шнолярів, "у педагоГічн1й рОБОТі не повинно бути ретар партійної організаціІ СШ,]\I'Q 5 ня між шнолами за гідну зустріч знаДРІбниць. Виховання школяріВ на ленін­ Г. П. Савенкова поділйлась досвідом р'). менної дати. ПОНОВИТИ еКСПОё<иuії кІМНі!Тському приклвді повинно пронизуваrи організувати дні Літератури І боти шноли У справі ROмt!лексного пІд· музеїв, весь навчальний процес. 1 головне в ци· ходу до вихованнЯ підростаючого поко· мпстецтва. му спрямованіСть на глибоке вивчен· ління. Про цІнаву дlі1льН1Сть Піонерсько! З початку нового навчального року, ня біограф1У, творі! вождя, виховання дружини імені М. Островсьного ШНОЛ,І сназав, виступаючи з другою доповіддю, підростаючого поколіЮrli справжніми ле­ ,N"Q 7 розповів організатор позанласної та завідуючий районним відділом наросві· нінцями. позашкІльної роботи В. В. РОГ. ти О. І. Хорлlков, У шнолах чимало Із співдопові~n!О .Про дальше ПОСI\­ У оБГОЕор~нні допоі!Ідей взяли. також зроблено по поліпшенню ідеологічноІ, наті вони

взаємодопомоги. А ці мо­

ральні яно сті позитивно харантеризуют~

гічні нолективи ЛІТRіВСЬКОЇ, Плоскlв- трудового навчання багато уваги прид10t ської, Пухівської, ТРОЄЩИНСЬНОї серед· ляють Плосківсьна, На.lитянська, Бо~ ніх, Руднянської восьмирІчної шнlл. рицьна, Шевченківська, Русанlйська c~ Готуючись до славного ленінського редні шноли. Випускники їх ,аали~~ П. В. Хоптіі1

спlЗ!З,

годин,

дня

ЗМіСТОВНу роботу проводять і педаго-

об'єДн1!.НЬ, груп подОйженоrtJ ДІНІ, вПRл ...· дання

з

рІч·

110-1

шкоіrи N2

5 (директор

Л. О. Прудка).

Прантина роботи педагогічних нолек· йому вручено перехідний Червоний Пр(j· ТИВів СШ ,N"Q 1 (дирентор В. А. Мару· пор місьнкому НомпартlI України та ва· нян), СШ ,N'Q 2 (Д. А. Ностенио), ВШ конкому міської Ради народних депута­ NQ 4 (Г. Ф. Нравченко), СШ ,N"Q 5 (Л. О. тІв. Друге І третє мІсця зайняли колек· Прудна) та інших перенонує, що 'T~ тиви шкіл ,N"q 1 та ,N"2 2, де директорами можна реалізувати комплексний· підхІд В. А. l\lарунян та Д. А. Настенко. до виховання молоді, не забезпеЧИВШJl Серед дитячих дошкільних закладіВ його єдності з навчанням. Як приклад, найкращим визнаний ясла-садо~ок .N2 1 співдоповідач рознрив досвід робnтн «З\рочка~(завідуюча К Г. Нозій). шноли М 5, яна має в цьому напрямну Відзначена хороша_ робота. нолеНТИВі~ певні досягнення. На жаль, цього не шкіл середньої .NQ З 'та- 1!осьмирічнOl

індивідуальної

роботи

пішли

найкорот·

шим ш.'!яхом. заявивши про незадовlль-

груп,

не

деннІ.

опираються

на

них

в

повсяк,

ні знання учнІв. Це вчителі російсьної ~юви і літератури, хімії, іноземної мо·

Завжди на порядку денному педаго~ гів, пІдкреслив тов. Хорлінов, стояло

ликодимерська),

знімається

ви (Гоголівсьна середня), РОС!йСЬНОї питання пІднесення роботи по попере.ІІ~ літератури, географії. фізкультури (Ве- jШ:~ННЮ правопорушень підлітками. Не російСЬНОї мовй і ліТс·

воно І нинІ.

Особливої не

ратури, нІмецької мови (Богданівська). уваги вимагають вихованці В~ЛИkОДИ. Низька якІсть знань учнів у Рожнlв- мерської, Троєщинсьної, БогдаНіВСЬНОS ській

восьмирічній,

лівсьніЙ сьніЙ.

«3~

Жердівській,

середній,

1178

Зазимській,

учнів

(значна

вчаться

кІлькІсть

СемиполкІвській

і

нього всеобучу. :успішно

таких

З

на

дітей

в

ШRолах).

із критеріїв,

яному можна судити боту, є ставлення до ня

тільки

Бобрицьній

Відомо, що одним

Гаго·

середніх шкі.'!.

Погреб·

по

Заключні розділи доповідІ О. І. Хор. .nіков

школи, вання

присвятив

поліпшення

дітей,

проблемам

заочноl

естетичного

роботі

БІБлІотек.

Йих6.

стилlQ

роботи нерІвників шніл.

про виховну ро· виконання серед-

Нласний неріВНИR Троєщинсьноt c~ редньої шноли Н. Л. Мачуляиська роЗо!

року в рік ці питан-

повіла нолегам, якІ форми І методи ви~

вирішують

педагогічнІ

ко·

нориставують

вчителі-троєщинцl

у

вIfo!

лентиви Иняжицької, Погребсьної, На· литянсьної, Требухівської, Заворицьної, БоБРИЦЬRОї . середніх. і Руднянської

хованнІ в учнів ідейності основи 3К­ тивної життєвої позиції. Це і випусНі радіогазет, і тематичнІ ПОЛітІнформаПI'і.

боту номітету номсомолу вчителі СШ сповненІ турботами. що висунутІ н::\ по­ ЦН ~ПР~ .NQ 1. Заслуговує розповсюдження І Дr). рядок денний постановами

з їхніми бать:ками (Русанівсьна, Вели· нодимерська, Налинlвська, ЖердІвська, 1\10крецьна восьмирІчки). Внаслідок, з ІХ-Х класів вибуло 15 учнів, на 90 процентів виконано план набору в проф-

шноли по здійсненню комплексного пІ.ц­ ходу у. вихованні учнів v вlпповІДНОС~l з вимогами постанови ЦН НПРС сПІЮ дальше поліпшення ідеологічної, полі. тико-виховної роботи» присвятив свН!

свід роботи піонерської дружини та ком·

техучилища.

виступ

4.

За активну підtотовку навчальних

можна сназати про педагогІчні колеКТИБН

,N"Q

середніх шніл .М 7 та ,N"Q 8. де директо· рами Г. Д. Бега тв М. К Ноз!й.

занладів до 1979-1980 навчального рону грамотами мІської Ради народних

восьмирlчно( шкІл. ОкремІ ж педколек- уроки культури, зустрічі з передовlt1 :Компленсний підхід до виховання уч· депутаТІВ нагороджено НиІвську птаха· тиви послабили увагу до випускників· нами виробництва, уроки-семінари. недооцІнюють роботу Організаторській роботІ нерlвниН4 нів неможливий без активної· діяль.ностl фабрину заводи ТОРГО1!ельного машино· восьмикласникІв, піонерської друвшни, RОМСОМОЛЬСЬКОЇ 01)· ганізації. Багато уваги приділяють ном· сомольськ1й оргаНізації, спрямовують ро·

БУДУВ:'ІН~fI, СВітлотехнІчний, ПДБП-2. СьогоднішнІ

«Про

• • • будні

шноли,

дальше поліпшення

політико-виховної

роботи~,

учителя

ІдеолоГlЧНnl,

4:ПРО

110·у

дирентор

Заворицьної

середньо};

Аналіз досягнень і упущень свідчить шиоли В. С. Чишко. рентор П. В. ХоптіА). Але разом з тим рІчницю з дня народження В. І. ЛенІ· про посилення ідейно-політичного загар· Методист дитсадка радгоспу-номбін~ Ha~. у цій спраВІ є ще чимало недоліків. тування, удосконалення морально-есте·. ту «НаЛИТЯНСЬКИЙ>J> А. В. Войстрик п~ сомольської

організації

СШ

.NQ 6

(ДН­

П. П. Білокінь відзначив цІлеспрямо­ вану діЯЛЬНіСТЬ нолективу мІжшнільнnго навчально·виробниЧого ком б і н а т у, зупинився на його проблемах і недолі­ нах у роботі. Разом з тим, було віДЗНR· чено, що і керlВНИRИ шніл міста не ВИ­ нориставують велиних можливостей КОМ· бінату. Багато ще проблем І недоліків у

організаціІ

гуртнів

технічної

твор.

часті у шнолах міста.

Робота

педагогічних

колентивів

по

здійсненню завдань, визначених у постl·

новІ ЦИ ИПРС сПро дальше полІпшення

l.!\еолОгlчноІ, поЛітнно-виховноІ

роботи.

відкрила новІ аспенти впливу на Ідейно· політичне загартування учнівської мо­ лоді та виховання в неІ активної життє­

вої позиціІ. Як показали перевірки cft· реднlх шніл М І, .NQ З, NQ 7, школи-[н· тернату, тут досягнуто значних успіхів по забезпечеинto глибоних І міцних значь. з основ наун .. Урани вчителів Л. О. Ог­

лезнєвої, А. Г. Еойняк, В. А. МаРУНЯНі\, М. В. НринуЙ, Н. д. Нобець та інших з ШКОЛИ NQ 1 відзначаються органічнич злиттям пlзнаМЛЬRОГО та виховного ПР')­

цесів .. Педагоги тиоли .NQ 7 Г. С. Буд·

З доповіддю про ззвдання освІтян у свІтлІ вимог цих важливих партійних

документів перед педагогами шніл ра· йону виступив завідуючий відділом про·

паганди І

вертого року п'ятирІчки, провиробни~~ програму наступного, завершального 1Ї про

виховання учнівсьної молоді

в

ділилася досвідом

виховання малят на

ніше відстаючих школах Завориць· нІна, голова баТЬRіВСЬКого KOMITeтv ній, Бобрицьній середніх школах, намі- РуднянськоІ восьмирічки М. Г. Py,цнl агlтацН міСЬННОМУ НомпартlІ чаються позитивні зміни в Пухівсьній, розповів про успіхи і проблеми роБОТ~

України А. Ф. Стельмахов. Він розпо· вів присутнім, ян виробничІ колективи району винонали держзвнІ плани чет·

року,

тичного

процесІ викладання основ наук і в ра· прикладах життя І дІяльносТі В. І. Ле.

плани

соціального

розвитну,

вклад працівникІв народної освіти у ви­ ховання людюtи праці. ПотІм тов. Стельмахо! і:\ОRладно роз·

повІв про досвІд педвгогІчних RОJ'Iеkти· вів шкіл району по вихованню учнІв на

принладах життя і дІяльностІ. В.

І. Ле·

нІна, бойових ! трудових традиціях ра­ дянського народу. Зонрема, доповІдач зосередив увагу на роБОТі в цьому на­

прямІ кращих педзгогіВ Г. Я. Плюти, 1. О. Осадчого, В. П. НрасовсьноУ, Т. О. Рилової, Г. С. НО!laленко, яні розкрИВа·

ють образ великого вождя ШЛЯхом про· ведення СПЕЩіальних . УРОНіВ, тання тематичного маtеріалу

викорис· 1 вихову·

ють в учнІв гарячу ;уюбоs і ПОМ.гу до Леніна І Його сораТИИRlв, вІдданІсть

ник; Є. Ф. ТимаНОВСЬНil, Г. В. Зайцев'!., справІ ІлліЧ/і. _ .. . Н. Д. ТарасоіІа 1а інші на уроках та ви· ПедагогІчнІ Rолентиеи шRl.n: району ховних годинах ймlЛО використовують умІло дотримуються riРИНЦИПlfl спадкоєм­ матеріали. ХХУ з'їзду НПРС, ПленумІв ностІ у вихованнІ уЧНів на уронах 1 8 ЦК НПРС, допоВІдей Л. І. Брежнєвс1. позакласній ",оБОТі. ЧіТI<.а система ство· Значному поліпшенню комуністичного рена в Налит!!нсьkіЙсереднНі школі. вихованнАучйlв сприяєпlдготовна д() Трётlй рік тут ПI!!1jагогй nра.ЦJqЮТЬ ЗГід· 110-ї рlчниuІ Мд дня нарlbдження В .. І. но з перспеКТИf!Rі!м план_ом йиховання ЛенІна та 35-ї річниці перемоги радян· учнів на приклад.аХ )}шtТJ!: І ,nlЙЛЬНОСТі ського народу у _ВеликІй Вітчизняній Леніна, що розрахований на 10 pokiB. вІйні. Тут слід відзнl\чиt.и і вчителів У ньому розроблеl11 тематик!! ленін· школи-інтернату О. В. Руденно, С. І. сыхx читан", ~ёcIд, зборІ!!, конферен·

Погребській. Великодимерській середніх. На жаль, цього не можна сназати

про Нрасилlвську чи Богданівську се· редні школи. Окремі вчителі слабо го·

педзгогів і сІм'ї у вихованнІ підроста~ чого поноЛіння. На нонференції також виступили ОЇН ганізатор позакласної роботи Шевчеи~

туються до урокІв, проводять їх на НИ3ЬRОМУ методичному рівні, не ВИНОристовують виховних можливостей

нівсьної середньої шноли п. П. Ky,цiil~ дирентор районного будинку піонерІ. В. П. Остряико, інспеRТОР дитячої !<IM~

урону;

нати

на

низькому

рівнІ

тут

ведеться

позанласна й індивідуальна робота, обладнання набінетІв. Далі О. І. Хорліков охарантеризував стан викладання окремих предметів у школах з точки зору ВИХОВНИХ можливостей, рознрив досвід майстрів осві· тянсьної справи І. О. Осадчого, М. Н. Пасіченко, Н. П. Лобно, О. І. Нарпенко, М. П. Теплюк, Л. М. Ламано, І. Г. Марухненка, Л. І. Савчук, Р. Г. Чука· вової, Н. П. Перловської, Г. Н. Шев·

ченно, Т. Р. Головань. СлІд відмітити зрослу за останнІ ро.

ни відповідальнІсть

ве

виховання -

ших ланон В

13

міліції

Н.

Т.

Максимова.

Тут же було оголошено пІдсумки змагання по підготовці шкіл дО НОВОГI) навчального року. Перше місце з BPY~ ченням перехідного Червоного npanoptl МіСЬКНОМУ партії і ВИRОННОМУ райради народних депутатів присуджено Треб1~ хівській середиНі школі. Друге місце зайняв нолентив Налнтянської сере,циьdl школи. йому вручено перехідний че воний прапор райвно і райкому про спілки працівнинів освіти І наунови

t

установ. Третє місце завоювала ПогрЄ4J~ ська сере,цня школа, Ії нагороджено

педагогів за трудо- грамотою ВИНаННаМУ райради народнн,.

однієї з

номунlстичного

школах глибоко

найважливі. депутатів. виховання.

вивчається

трак-

На

нонференції

учителям-пере,цовtfo!

нам вручено почесні

торна і автосправи, в міському навчаль- .Ударнин десятої

грамоти,

значки

п'ятирIЧRИ». Іх уд61

но-виробничому номбінаті вчаться слю· СТОЇіІИСЯ К Г. Поправка ,М. С. Бузниtt, сарl. В. Ф. Писаренко, І. КВанеович, Н. I~ Велина роль у вихованні Rомуністич- Боринець, І. О. Гречаний, К Ф. ШеА~ нога стаljлення до праці відводиться ченко, О. В. Гончаренко, В. Л. Носяlt4 уроковІ. На уроках, якІ дає дітям І. К ВітальнІ адреси вручено педагогам~ Вансович

із

ПЛОСКівської

середньої

шноли. діти вчаться Тn'іносТі. самостІй· ності, творчому

підходу

до

вик6нанн~

що

пішли

на

заслужений

ВіДПОЧИНоКI

Р. Т. Нирlєнко, Н. П. ИНИШУ, Г. Ф. Юі; русі та іншим.

ц!!\'. ЗаПРОIІВДЖМО чимало> н.о,вих форм завдань, раціональному використанню Наступного ДНsI відбулися: tекційid Разом з тим виявлено чимало в~д6лl· і методій pot!otlt: HiMH&Ta-My~~A 1!ОЖД!!, часу, дотриманню порядку на робочому заняття нерівникІв шнІл, нласних неріil1 ІІlв У загалЬRоое~1h1lA tUAtеt6JЩl учНІJ3, алЬБО!4сН!в&лери OJ:lAeti~ Л~Ніна Бр:>· місці. На його уронах tКЛ3Д3f6Т!'сіі іillRlв 1 ВЧЙ:tМІВ-ri.1'>еJiМёТНи~іВ. :Кулик та ІltшИх.


11 1980 * -------------------------------------------------

НОВЕ

ЖИТТЯ

ДЛІ! ТИХ 1ЬН8.ні! 1 дів­ кй, . rYІ>тОЖиТОR. фельд­ чат, хто 24 лютого 1980 ш е р с ьк О - а кушерськиl!: року вперше братиме пункт. За цей час значно участь . у голосуванні, 015- зросла матеріально-техніЧ­ ладнаносИуточок моло­ на база племптахозаводу, дого виборця'>. Матеріали новою технІкою поповни!!­ машинно - тракторю-!й цього куточка розповід~­ ся ють

про

участь

обранців

народни,

парк,

соцІалістично­ не,

у

поліпшилося

побутове

у парламент рєспуБЛlки

1

АгІтаційНій рОБОТі­ АКТИВНІСТЬ Центром масово·полі- мІсцеві Ради тич ної роботи в перl0 . t депутатів. про ~іД.готовки до виборів у Верховну Раду Україн­ ської РСР І мІсцеві Ра­ ди

народних

депутатів

v

племптахозаводі «Рудня~ став агІтпункт, який ро]­

міщений у сільському Бу­ динку культури. До по' слуг його вІдвІдувачів -виставка лІтератури «Вн­

бори

до

Рад

всена­

-

родна справа'>. В її екс­ позиції, крІм доБІрок г;і­

-

РОБІТНИКОВІ

СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

За партами­ водії

медич­

благо-

Вперше у нашому міс-

1

ВсІ ці приклади haB"J- тІ роБІ ТНИf(И. автопідпрd­ дять у своїх виступах : ємства 09034 почали здо­

перед

членами

трудових бувати середню освІту за

кО.1ективів 40 бійців Ідео- ~ сесійною формою навчан­

логічного фронту.

Це КР'!.-

ня.

щі агІтатори і ~?лlтіН~оРИерівники підприємст­ м~.тори партійно 1 оргаН!за- ва заздалегідь потурбува­ цll племптахоз.~воду , ~eK- лися про забезпечення уч­ тори

первинно 1

оргаН!за-

нів усІм необхІдним: видІ-

1\11 товариства «Знання'>. , лили добре обладнану кІм­

народних

переваГіі виборчої си­ каПіталістич­

радянської стеми над

в ЦІ д.І11 нату, закупили

СеР,ед тих, хто роз яснює

в

трудових

ко-

достатню

кІлькість наочних поСlбни­

лективах матерІали лиси- ків. Значно

поліпшилось

падового (1979 р.) Плену- відвІдування занять. му

колекти·

йонної Ради народних де-

Нещодавно

закІнчилась

зоотехнІк-сел ек- перша сесІя. Вона проховів села за час, що минув пута тІв зет, представленІ численні вІд минулих виборІв, прп цlонер племптахозаводу дила три тижнІ . Заняття матеріали, в яких розповІ­ новобудови села. А так :лс Н. М. Звонкlна, трудіВНfI- розпочинались о 8-й годи­ дається про демократичнІ новобудов у РуднІ з'яв'!:­ ця цього ж господарств~ нІ і закІнчувалися о

принципи радянсько1 B~ борчої системи, про прd.­

лося

~ І свободи, гарантованІ ОСНОJ!lНИМ законом нашо­

центрі

го життя. На ці

також

праці

В.

цій вистав­

представлено

С.

Семенова

",Основні завдання і прин­ ципи зовнішньої полІ ТИКіі

СРСР». А. Ф. Мінгазуг­ діно ва «ИПРС - ядро політичної системи

радяl1-

ського суспІльства,,>, В . А.

Чирка

«ІнтернаціоналіЗм

1{онституції СРСР,,>_

чимало .

Протягом

останнІх . п'яти села

років

вирІс

У

новий

комсомолка Т. Смирнова. 16-45. За цей перІод во-_ Планом роботи агlт- дЕ повнІстю одержували

пункту,

розповІдає йоПилипенко, передбачено провести чимацо рlзном~-

-

Будинок культури зІ спо\.)­ го завІдуючий М. Я.

тивним залом,

кІмнатам>!

для занять учасникІв ху­ дожньої самодІяльності, двоповерхова школа з ПЛrl­

вальним

басейном

ний

і

сько1

Ради,

керlвникаМJl цій

чотириповер­

пJtемптахозаводу

ня», ветеранами працІ.

три

квартирНі

шІстнадцяти­ житлові

«PY;l-

вІйни і

В. ІВАНОВ_

будии-

ного дня, цей розрахунок був правнльним. Заспо­

середню зароБІтну плату. До кІнця навчального ро­ ну у них буде ще двІ се­ сії - - У лютому і травнІ.

нітних заходІв. Це, зокр~ХотІлося б, щоб нерlч­ ма, зустрІчІ виборців з ники й Інших будІвельних кращими депутатами сlль- та транспортних органlза­

дванадцятиквартир­

спортзалом,

ховий

і

карного

розшуку,

але

за

запровадили

таку

форму

в

себе

навчання.

М. ГА13РИСЬ, завуч школи робітиичоУ молоДl.N2

риша,

який

не

ШКОдУвав

чинці вирішили продати перехожим крашталевІ ви­

роби . Отут і попалися во­

редбачливість

ни

ся

і

вІдчувши

бе у повній безпеці,

працівникам

се­

зло­

мІлІцІї.

на

точному

грунтуєть­ цювати розрахун­

В. Дзюбану і йо­ KO.JJer~ftf з_ JHcneKuE. •з

го

Новосьоло­ вмІннІ швидко І пра­ неповнолІтнІм ~a_ крадІжки вильно орІєнтуватися в вим, який

Цінності, звичайно ж, бу­ ку, ли повернутІ їх власни­ кові, а винних у скоєнні злочину громадян Си­ чова , Газарова, Сердюка

-

-

заарештовано.

оперативній

обстановці.

стояв на оБЛ1RУ в дитячій

мІліції. Зустріча­ ці якостІ дозволили мо­ кімнатІ з хлопцем , переко­ лодому працІвникові здо­ лися бути заслужений автори- нували його, ,l. ,таки допо­

могли виправитися, позбу­ тися шкІдливих звичок.

ЛюдинІ, яка мало зна­

ПОРТРЕТ КОМУНІСТА ПРОХQДЯЧИ

В.

М.

лефонні

,му

почув

дзвІнки

набlнеті.

щось

у

те­

своє­

сМабуть,

сталося.,

-

мимо­

волі майнула думка. Рвучко підняв телефонну трубку: . - Старший лейтенант Дзю6ан слухає!

З одного

з мІкрорайо­

!llв міста повІдомляли, що невІдомі злочинцІ вчи­

иили крадІжку домашньо­ го майна у громадянина Н. Склавши у саквояж

найбільш

ціннІ

речІ

-

Вliроби із золота та кри­ шталю, злодlI зникли. За нІлька хвилин опе­ ративна група у складі прАЦівників вІддІлення нарного

розшуну

кап!та­

иа В. І. Вовнянка, капІ­ тана Г. П. Ходченка, лей­ тенанта А. І. Ирупка вже

оглядала

мІсце

події.

Встановили. яким чином JЦOбител! легкої наживи проникли

ру.

в

чужу

кварти­

Через горище злочин­

ці спустилися на балкон, а вже звІдти без будь­ яких перешкод зайшли до irlмнати. Звичайно, шука­ ТИ нев!домих мІСтІ та ще

+

коридором,

Дзюбаи

у в

людному час, ко­

Аи зак!нчується робочий ~eHЬ , річ марна. Тому,

порадившись у райвІдді­ лІ, вирІшили взяти пІд RОНТРОЛЬ найбільш бага­ толюдні мІсця міста.

йома з нелегкою мІліцей­ ською службою, може

+

• стор о Жl

Ва

ЛЮДСЬКОГО СПОКОЮ Можливо,

видасться,

що нІчого особливого в цІй операцlI І немає. За­ тримання. винних обі­ йшлося без довгйх роз­ слідувань, копіткого

очних

ставок,

вивчення

мате­

ріалІв.

тет серед старших товари­ шів, а комсомольці рай­ вІдділу обрали В. М . Дзю­ бана

заступниі,юм

секре­

таря комсомольської ганІзацІї.

За мітету

рекомендацією номсомолу

ор­

но­

одного

Проте це. не зовсім із пІдприємств прийшов так. Розкриття злочину В . М. Дзюбан на службу за такий коротнийстрок в мІліцію . Спочатку пра­ - переконливе. свідчен­ цював у віддІленні поза­ ня високої професійної вІдомчої охорони, а потІм майстерності членів опе­ пІсля закІнчення ЛьвІв­ ративної групЙ. Важливо ської середньої спеціаль­ те, що з сотні можливих ної школи мlліцН (яку, працІвники мІлlцlIвибра.­ до речі, закІнчив з від­ ли . саме той варіант, знакою) був призначений який . зрештою. 1 допомІг на службу в інспекцію у затримати небезпечних справах неповнолІтнІх. зJiодlїв-рецидюШ:тів. Ненабагато старшим - Операц1~ по роз- був В. Дзюбан за підліт­ криттю квартирної кра­ кІв, схильних до право­ діЖКИ, говорить за­ порушень. Проте непІд­ ступник начальника рай­ купною щирістю вІн умІв вІДдіЛУ внутрішніх справ з іні йти пІдхід до «важ­ С. С. Носко, підтверд­ ких"> дітей. Не один деся­ ження

того,

що

ми

не

по­

ток тих хлопчикІв І дівча­ милилися, доручивши мо­ ток, кого учителі назива­ лодому офІцеровІ В. М. ли «невиправними,,>, сьо­

тут зло­ Дзюбану

та1\У дІлянку

область.

йшли недавно з першого в світі

осеnрокатного

стана.

друга черга якого стала до ладу на Дніnровсько.чу ме­ талургійному Ф.

Е.

заводі

імені

дзержинського.

Нова технологія

виготов­

лення nорожнистих

дасть

з.ногу

щороку

виробів

підприємству

еконо м ити

кількість

металу,

таку

я

зкої

~!Ожна буде випускати осі для

тисяч

15-20

На

зні.\fкаХ:

старший

вагонів. вгорі

оператор

стана

Олександр Сіданченко; вни­

-

зу

в

ново.ЧУ

цеху.

Фото А. Запари. (Фотохроніка РАТАУ). ----СЛОВО

-

3 позицій

"холодної війни"

Програма миру,

КОМЕНТАТОРУ· ----

при!!- оголосив про нові велик!

нята ХХІV з'їздом І да- асигнування ПакистаномL повнена XXV з'1здом для заохочення вторгнен­ ИПРС,знайшла . широку ' ня іззовні на афганську підтримку всіх миролюб- територІю.

них країн сприяла

витнові

ї'

1іаРсідlв ' І'

позитивному. роз-

мІжнародної

.Дж. Иартер висунув ШІ... скрізь фальш<!ву тезу про

015- так звану «загрозу Ірано­

становки в сІмдесятІ РОКЛ;ві:6 ~

боку

Радянського

На противагу цьому npJ- Союзу, який, як вІдом:>, ТИВНИК,и миру й розрядки не втручався І не ВТРУЧd; oCTaHНlM .. часо~ активізу- ється у внутрішнІ справи вали СВОl

дІІ,

намагаю- цІєї кра1ни. Висунення та,

чись повернути назад про-

кої

тези американським президентом свІдчить пр:>

здатися, що працівники відділення карного роз­

цес

шуку тІльки

ти напруженІсть у свіТІ. адміністрації відвернути Найхарактернішим щn- увагу громадськості вІд

те

й роб­

лять, що переслідують та затримують

правопоруш­

никІв і злочинцІв. Проте CdM В. М. Дзюбан вважає першорядним

завданням,

крім боротьби з порушни­ ками закону. вести профі­ лактичну роботу серед трудІвників

міста

та

ра­

йону.

-

ОднІєю з найважли­ віших рис у характерІ працівника мІліцІї, я в цьому переконаний, по­ винна бути людяність, говорить В. М. Дзюбан . ­ Без неї не можна охоро­ няти громадський право­

-

порядок.

Часто цювати

нанту

доводиться пра­ старшому лейте­

В. М. Дзюбану ве­

чорами,

коли

пруженого

щеннІ

після

дня

райвіддІлу

у

на­

примі­

запанує

незвична тиша, затихнуть розмови, телефОННІ дзвІн­ ии. Можна зосередитися,

обміркувати в деталях наступну операцію, а то й просто порадитися із старшими

товаришами

~

М. В. Налlсом, В. М. Шкуренком, В. І. Вовнян­ ком .

Вони

молодому

засвоїти

складної поступово,

допомагають працівниковІ

всі

тонкощІ

професії. крок

за

Отаи крп·

вІдповІ­ годнІ успІшно навчаюtь­ ном, і оволодіває М0J10ДИЙ роботи. ся І працюють у народно­ офіцер уМінням розбира­ ~Iї спробують реалlзува-' дальну пІвроку працює му господарстві. І всі . во­ тися у характерах людей, ти частину крадених ре­ Всього вІн на посад! заступника ни добрим словом згаду­ їх психології. че~ віДДІлення ють свого старшого товаВ. НЕ БРАТ. Як внявилося наступ- начальнйка

Можливо, саме

.Дніпропетровська

П олегшені залізничні осі зі­

2.

цей короткий час зареко­ нІ часу, ні енергії, щоб їм знайти в мендував себе з найкра­ допомогти своє мІсце, СВ0Ю щого боку: ІніцІативний, життІ вІдзначається аналітич­ стежину. Немало довелося пра­ ним мисленням. його пе­

коївшись

ПЕршиli ~ СВІТІ

ЦИ ИПРС І груднево-

го (1979 р.) Пленуму ЦК Велику ~опомогу в ор­ України, роз- ганІзацІї та проведеннІ Де~fонстрацією тих Номпарт!ї змІн, що сталися . у житгі повідає про радянську в,,,, занять вчителям вечlрньо! систему, її демо- школи Ng 2 подали на­ трудІвників nЛемптахоза­ борчу засади, особли- чальник вІддІлу кадрів Воду «Рудня.,. жителІв кратичнІ села, є стенд «Рудн!1 від вою активністю вІдзнаЧ:l- П. П. Тарасов, заступник вчителІ середньо! начальника по безпецІ ру­ виборів до виборІв.. Фи­ ються Т. П. Илимась t ху В. В. Веретенников та тоілюстрацІЇ цього стенду школи розповІдають про досяг­ :З:. С. Чиряк, депутат ра- багато Інших.

ною.

нення трудових

з стор.

року

КОЖНОМУ МОJlОДОМУ

обслугову­

жителІв і му будівництвІ, про поря­ вання док висунення кандидатІв устрій села .

оlчня

розрядки,

посилити

гонку озброєнь, загос:-рп- намагання

американсько!

до цього є виступ прези- полІтики грубого тиску на дента США ДЖ. Нартера Іран, до якої американ, 4 січня по телебаченню із сьний ІмперІалізм вдаЄТIri зверненням до кра1ни, як ся після провалу своїх

він

заявив,

«у

становищем

у

надзвичСіЙНО

зв'язку з планів перетворення

Цlt:ї

важливим нраІни у воєнностратегі q~ Південно- ний придаток США.

Західній АзІї, яие швидко Американський прези; змінюється!>. ПоліТИЧFі дент підтвердив своє pi~

оцінки, якІ він містить, і намічуванІ практ~чні крпки американської адмІн!страції на мІжнародній аренІ, як пlдкреСЛЮЄТЬС.\1

шення вІдкласти ратифlка, цію Договору ОСО-2, ого; лосив про скорочення ек.; спорту в Радянський С о ­ юз ряду товарІв, у тому

ються неврlвноваженістtO , ~ехтуванням корІнних ДОdочасних інтереСІВ~Иру, розрядки мІжнаРОДНОI на-

лення в жи~тя досягнутих домовленостей у галузІ нультурних І науково-тех. нічних зв'язків ЦІ захо..

в заяві

ТАРС, відзнача- числі зерна і вІдклав вТі; .

пруженості,

ного

КОНСТРУКТИВ-

РОЗВИТКУ

радянсько- Д

-

и

,

а

з поз.~!чен

«ХОЛОДНОI

і

.

.

з арсеналу

війни,,>,

є гру,

американських відносин. бим порушенням з боку У своєму виступІ пр"- США взятих ними на се­ зидент США зводив на- бе зобов'язань у взаємо_

клепи на РадЯнськи.Й С.)- вІдносинах з СРСР, що' юз і допомогу, яку в1Н по- завдає шкоди передусім дає АфганІстану. грубо самим Сполученим Шта; перенрутив

. харантер

:r

п,)-

там.

дій, що !!Ідбулись ДемоЯкщо оцІнювати заяву ~раТИЧНІЙ Республщі Аф- Дж. Иартера вцlлому, т:> ані стан. ВІн намагавс::! в ній вІдсутнє реаЛЬ'іе заперечувати право аф- врахування міжнар ої

ганського народу визнач·,- обстановки пер оці ~~~ьти шляхи свого

ВНУТІ=іШ· ся

е

',

н

нього розвитку, св01 від. реальНl можливостІ носини :3 іНиіими держа- США і явно н~дооціню~ ваМи

ЗамІсть

того

ЩJб ються МОЖЛИВОСТІ тих дep~

спри~ти riрипиненн~ ЗОВ- жав,

нІшньої

агресії

Афганістану,

ЩОД?

яких

США

проtи мають наМІР. вжити тих W.

яка чи:шть- ІНших заходlВ.

ся при безпосередній учnСТі .США 1 Rитаю, вІн

М. яковлєв, огля~ач ТАРС!


*

етор.

4

еfЧН!І[

11

1~~

1100й РІЧНИЦІ

'НОВІ!

Дитина народжуєтьс" 8

З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. ЛЕНІНА

p~кy

таними

яиl

-

яиостями

дають

їй

оволодІти

ГІДНУ ЗУСТРІЧ

можливІсть

мовою.

Але для того, тина заговорила,

Фестиваль

мозку,

щоб ди­ їй нео<'і·

хідно чути мову дорослих,

з нею потрІбно РОЗМОВJlЯ' ти з самого початну ЖИТ­ тя. l{оли б' дитину оточу-· ваЛ0 мовчання, вона б так

союзних

і

залишилася

беЗМОВНОIf).

Янщо з нею ГОВОРЯТЬ M(j· ло І неправильно, MO~~

респуБЛік

дитини

розвивається

вільно,

словнии

по·

бlдниJ,

Щнаво пройшов у мlсь· ~ обмежений. Янщо ж на }(1й середнІй ШКО.1JІ N2 2 неї обрушуються словес.f!

фестиваль

союзних

публін,

рес- ~ каснади, їй без нІнця

присвячеНИlt . тають,

11 О -Й рІчницІ від дня на· ~ своювати

родження В.

І. Леніна.

слова,

дуже

Мо!!нl порушення час?' · ше бувають у дітей дп­ шиільного віиу. Яищо ІХ

не

не ліивідуватн вчасно,

мови.

ни

дІтей. сім'ї

Але минає час,

спричинити

заїиання.

ни: РосІю, Україну, ШЗ перших тижнІв життн лорусІю, ЕстонІю, Литву, немовляти намагаЙтес.~ l{азахстан,

Таджинистаіl,

Тvркменlю. Вони оформи- розвивати у нього С.1УХ(··

ли тематичнІ альбоми, ВИ- ві сприймання . Розважай· те

дитину

нlмнаті час вІд часу буде звучати музика. На дру. гому мІсяцІ жнття в ча;: активного неспання ма­

в~нонання

люк

Пlсень

ПllВ.

та

ВІ;>'

починає

вимовлятн

І нескладнІ звуковІ ПОЄ;:\-

Особливо сподобалися нання. А вже на п'ятІ)ностюми, якІ зробили yq- МУ, шостому мІсяцях ЖІН ні 10-А. 10 В, 8-В та 9-А тя дитина вимовляє пер.

нласІв. НайБІльшу ж КІЛІ,-' ші склади і деякІ баТЬК!і

у

швидиому

нонтантlв

у

працює

лr)­

а

танож

ДИТЯЧИ'{

садкІв.

час

За

цей

дІтей

одержали

тації,

168

з

10-А та 8-В класи. Вел",· ~ дІя мови задоволення

одержал>!; слова.

лише

У

нагадує

цьому

віЦІ

присутні вІд висту'ПУ учас-! мовля оволодІває никІв .ХУДОЖНЬОl самод!.• ] голосом, і тІльки

саднів,

ну

а з

у

учнями

ПРОВІ)­

виправляються

у

шому шкільному важко

рекції в Іра Ш . , нять

І

віці,

Д'У' ко·

старшому. 7 рокІв, за

«Ш.,

перешиоджають

правиль'

нюють

прочит='!­

у мовІ

«Ж.,

16

Володя К,

ЯКЩr) 18 за­

вимовляrl'l

використовувати

тягом

формування всього психіч­ ного життя дитини. Вон>!

МОЛОд'

пІддаються

навчилася

звуки

на

вІЛЬ1іі

«р.,

то

років, пр')­

стІльнох

же

занять

навчився

ВИМОВЛЯТИ

Ізо­

льований

звук

€p»,

але

не автоматизував

v

його

ного І письма. а внасліДОlі цього й Інших шкІльних

своі:1'І навичок І знань. близь­

та , }\О року починає говорити.

ються

І

риси

Зміню­

характеру

9·А,

нласниЦ! .Пам ' яті

невпевненим v виконали пІсню До двох рокІв словни­ чазним, Вада ВІктора Хара,>, КО вий запас ~дитини скла· собі, неРішучим.

дев ят.!·

-

малюка

він

стає

МО,!·

а ансамбль з 10-Б класv дається із 200-300 С.'llч.

мови можуть стати серЙо;~·

_

ною

перешнодою

борІ

професії.

та

пісні «УГО.10К РОССИІі~

«Гімн

А в три роки дитина вже

демократично']' самостІйно

молодl~.

речення .

складає

При

цІлІ

Переможцями коннуреу му розвитку мови І в умо­

ста.1JИ учнІ 9А класу . ДРУ_

Допомогу

нормально-

вах п~авильного

B~XOBaH­

ротьбl

при

дітям

з вадами

надають

у

10· Б

та

10· В

класІв. люк правильно

ТретІми визнані 10.А класу

.

~.имовляє

учНІ: всІ звуки ~IДНОl мови, має достатюй активний словник

Л. ЖИЛКО,

фантично

3000

(до

оволодІває

член комітету комсомо,

ма граматичними

лу СШ

МИ мови.

.Ni! 2. 2.

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ П'ЯТНИЦЯ, 11 ПРОГРАМА

СІЧНЯ цт

мовленн'!

Художн і /! телефl.,ьм

Від-

крита ши/! .

книга>. ФІльм . пер· 3 серІя. Адреси молодих. По за.,ін, ченні новини. 14.30 Новини.

10.40

Документал"ні

14,50

МИ

«Спільнltми

(СРСР).

т.л,Фlль,

3УСІІллями а

,Професор

Вальтер

Арнольд> (НДР) , • Н08а Гу· та> (П Н Р), ,Дерева 010'( друзі> (СРР) . .Розклею ... ч плакатів> (УН Р) . 15.40 Ро,іАС,ЬКІ МОВІ. 16.10 Рідна природа.

16.30

Твоя

Ленінська т"и>.

.Квlтнеаl

17,00 концерт Палацу

кого

бlбJllотека.

ХОРУ .81"руиок>

культури

XapKIBCo~

тракторного

заводу.

17.30 Ве«л.! старти. 18.15 Москва І МОСК8ичl. 18.45 Сьогодні у С8ітl. 19.05 Голоси народних ментів.

крита

грама

Інстру,

Баян.

книг8.а.

4. 5 «ріі. • Час» .

,Від·

ФІльм

п~р·

Про·

(21 .00

%2.40 СьогоднІ У свІті. %2.55 Спlв,є К. Катона 10.00 Новини.

(Угор'

ІО . 20 Вогні рампи. ТеатраЛЬ8,," літературна вікторина.

11.20 Фільм-концерт .Грае В. Ка· пачинськиl\>.

11.40 ШкІльний екран . 9 кл. ФІ_ зика.

Ел,ктричне

мент>.

поле.

сЦе.

15.45 Новини. 15.55 СрІбний дзвІночоК. 16.25 Коротко"'tтражнl художнІ

телефІльми .Дебюто, сЩа,' лнва

Hoгa~.

..,...".."tJ7'.ct'*~"""""",,~'.о"".:І"''':-'''

J

,

і

BnpgiВ

подолання.

нечіТI\У

з

малюном.

Однан

ють

своєчасно

дІтей з рІзними порушеннями,

виправленню

мовн' мl{ сприяють

ЇХ мови.

Неправильно І

розумІють

справу

реагуюrь

цю

важливу

керІвники

та

Рік п'ятиl!, зав~рш.льииА. п~рtд.чl ~epYTЬ учасгь nlDwl сс""ст,рі Ленінських раllкомlв КомпартlУ УКраУ. В

ии

І

м.

м.

Одеси

В.

І.

Кіроаограда

ДемидlO_

С. С. Лін.,­

... чемно. lе.ОО дЛ8 дітеl . • Зірочка>. 18.30 Закон І ми. 19.00 Актуальна каМ'ра. 19.40 М. Кропивницькиl!. .д, и сонце .іАд. , роса очі ви· ЇСТЬ.. 8истава Кримського обласного украУнського му· 3ИЧНО ~ Араматичноrо

теат·

На добранІч, дІти. Прпграма .Час>. Продовж,ння

.Доки

вистави

сонце

очі .МусТ .... 22 .20 8сеСОIO,ні

стрибкІв

у

зlАде,

роса

3мlганна воду

на

81

ПРИl

Л.

БАСКОВА,

-

логопед.

м.

Бровари.

Наша адреса - PaД.HC~· киА Союз. Зустрічі на ваше проха,.· ня . На листи ТfJlеГJlядачів віпонlда. політичниА огля· дач В. Б,кетов. 16.30 У світІ т.арин. 17.30 Скрип_ові мІнІатюри.

15.45

17.4.,

МультфІльми

музнкант етом.,

Бесід.

Час».

8ННИ .

8.10-18.00

Навqальна (стор. 6).

ЦТ

Му.иqниil

18.00

фІльм

програма

Нам

час

nперн»о

11.0

СРСР ! баскет, болу: .Динамо> (МОСК'І) .Статlба> (ВІльнюс) . Чоло·

19.00

Ч,мпіонат

20.00 B'QipHR 20.15 Кубок

Європи S TeHky: - СРСР . ДокументальнІ ..л~фlльми. Т~Л'ВI.става .МелодlТ од·

Угоршина

21.DO 21 .40

иlєУ

опер~ти>.

ДовІДК08а САужба. СУБОТА.

12

СІЧНJI ЦТ

~.OO Програма .Час~ . 8.40 ГІмнастика. 9.05 УмілІ руки. 9.35 Художнlil тtлефlJlЬМ .8i2l. крита IІНI.га>. ФIJlЬМ пер· шиА . 4, 5 серіТ. ItА5 ДЛR 8ас, бат"кн. 12.15 Тн раж .Спормото>. 12.30 Радн І житт.. На"1311 ан'

борці8 rоловиа турбоrа дtпутатl •. 13.00 Музичииl! RБОR,мtНТ. 110_ кальна Т80рчlсть Р. Шума· на.

(П08ТОР Програма

По закІнчоннl

ПРОГРАМА

10.00 10.15

Новнни. Музичний

н,)·

-

УТ

фІльм

.Калин,

ка-,

10.45 І J .50

Олі",піllська Концерт

ННХ

12.25 13.25

оркестру

наРОJl'

Одеського

УЧИЛNша.

ФIЛЬМ'концерт

це

.. •• •

-

опе·

.Убити пересмlшника>.

става ЮНОГО

15.5·; 16.25

естаф,та.

Інструм,нті8

музнчного реТа

казка.

міжнародні теми

ГOJIубиll вогиик. від І сІчня). (21 .00

Н0811'"

-

на

19.30

ии.

ОБЛАСТЬ

..

біжного спорту. Багатобо~' ство. ЖІнки. 1500 м.

да:.,

НА

качен.·

футболІ.

ПРИхильни

політичного оглядача газети • Правда> Ю. Жукова. 19.00 Ч,мпlонат світу • конько'

закінченні

І

сСтарт ••

КИ».

прав ·

По

.$1_

стало

«Талант

Ль,івського

Ви·

т,атру

rЛЯД8ча.

Для дІтей. Старти надіІІ. Фlльм,конЦtРТ .музич.1

зустрlоі>.

18.50 Голосую .а професІю. . 17.50 Пошта .Сатиричного об'е". тиву>.

орлятаl ЗустрІч школярІ. 3 абсолютною чем· піонкою саіту 3 ХУДОЖНhОУ гlмнасти_и І. Д'РIOГlноlO.

18.20 BnepeJl,

19.00 Актуальна камера. 1'.30 Чtмпlонат СРСР з

.Локпмоти.> (КИЇІ)­ .Зірка> (ВОРОШИЛ08град). Чоловіки.

прем'єри.

старти>. фільм>.

Студія

• КиТвські

.Укртеле·

20.45 На добраніч. пІти І 21.00 Програма .Час> . 21 .35 ХудожніА фільм .Узбlччя>,

#,"" ,..."...,...,...,.,..."..."....,........,~,..,."

cH-JВАSI ЖИЗНЬ- - ОРГІН БРО8sрrкоro І'()ркома к о ммуни~ти ..с.оА партия укр8ииы ' ropO!lfKn'" • раАОИ80ГS Советов нІродныx !lепут.тов КиевскоА области. Газет. выодятT на украинско" .3Ь1.е,

# " ,.....,~..,..."

НАША АДРЕСА:

"55Cf20 , "' . БРОВАРИ, вул. КиТв,ька, 1~4

Друк

високий.

Обt:я,

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

ДпкументальнІ фІльми. КОНllерт вокально • Інстру'

9.00 10.00

ментального раси

10.20 In ..'O

a!lca!'C(\JlIO •

Концерт нацlОНІЛЬНОГО ан· самблю танцю БІрми. Чемпіонат СРСР 3 .0' лейболу: ЦСКА .Динамо> (Москва) ЖІнки.

Фlльм-концtРТ

2

Об'єднанmo

титрами

фІльм

.Старl

шоферн, трактористи, завlдуючнй гаражем, J'OO ловНий інженер, Інженер·будlвельник, мехаиіп автогаража, бухгалтери. За довІднами звертатись на адресу: м. Бровари, вул. Жданова, 2, вІдділ надрІв «Райсільгосптехнl­ ни

•. АдміНІстрація.

UUниоремонтному

заводу

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ: Інженерн,конструктори, головннй' механік заводУ. диспетчер заводу, старшІ майстри І майстри змін, контролерн відділу технІчного контролю, слюсарІ

по ремонту обладнания 3, 4 і 5 розрядІв, електро­ слюсарІ 3, 4 І 5 розрядІв, шерохувальиикн авто­ покришок, ву«каНlзаторники автопонришок, ники в шиноремонтний цех І цех «Ізолу •.

роБІт­

Звертатися до вІддІлу надрів на адресу: м. Бро­ вари,

промвузол,

шиноремонтний

завод.

АдмlністрацlJl, Деревообробному комбlиату ПОТРІБНІ НА РОБОТУ: f'лектрикн 4-5розридlв, слюсарі 4-5 розр",ц1в, с.lюсарl·сантехніки 4-5 розрядІв, фрезерувалькв­ ки 5-6 розрядІв. Одинаки забезпечуються житлом. Звертатися на адресу: м. Бровари, вул, l{утузо­ ва, 61. Ухати автобусами N2N2 121, 3, 133, 127 110 зупинки €Торгмаш~. АдмінІстрацІя.

Республlк.анськнЙ навчально,курсо!!иі комБІнат ОГОЛОШУЄ ПРИПОМ юнаків І дІвчат, 8 також демобілІзованих вorнt. на курси пІдготовки робітникІв таких спеціальиос­ тей: му лярів,монтажникlв, малярів,штукатурlв.

Строк навчання 4-6 мІсяцІв. Виплачується стипендІя в розмІрІ

15 суб.

стIIІИ>.

14.40 Телефільм. 15.00 Клуб кіноподорожеil. 16.00 П"шта програми

.Здо·

ров'я» ,

Н . долиніна . ,РІ,нl лю· ди> . Тел.вистав._ РоздІл З - сІрина Лєскова». 18.00 ЧемпІонат свІту з _оиь· кобіжного спорту. ЖІнки. 18.35 Концорт артистів балету. 19.00 ТелефІльм • Не числом , а ' вмІнням».

ду-

болу: .Радіотехнlк> .Автомобlліст> град). ЧОЛ08Iки. 20.45 Докум,нтальниil

фільм • Солдатськіl!

• 80л,lІ· (рига) (ЛенІн· т,ле,

пам 'атІ

вірні».

21.00 Конц'рт. 21.40 ХудожнІй фІльм

на

ремонтно-механІчний завод).

Депу.

тати з КиУвського радI05а.о·

20.00 Вечірня К8зка. 20.15 ЧемпІонат СРСР

крб.

По закІнченні нурсІв випускники забезпечуютьCJI роботою, одинаки гуртожитком при трестІ .Вро­ варисlльБУД1>. Початок занять по мІрІ формування груп. За довІдками звертатися на адресу: м. Брnвари, промвузол, республІканський навчально курсо!!нА "омбlнат (їхати автобусами ,N"2N2 41, 120 до зупии· !(и

виборам.

76

мІсяць .

16.45

Назустріч

.РаЙсlльгоспхlмія.

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

.Ленlнград·

соловеАки».

13.10 Художніil

19.30

За довІдками звертатися до дирекції училищ&. Адреса училища : . Київська область, селище Бо­ родянка, площа Київська, 3. ДирекцiJl.

МІн сІльбуду УРСР

11 .50

ськl

в кІнцІ грудня, навчання машинІстІв холодильних установок почнуться з 15 січня 1980 року.

Ве·

11.20

12.20

рокІв І старше. На курси машинІстІв холодильних установок ......, особи, що мають загальну середню освІту. Умови прийому і навчання загальнІ. Навчання трактористів третього класу почаЛОСJl

16,5

•.

Шахов. школа. РосІйська мова.

Броварському експеримент ель ному заводу мета.'ТоконструкцIЙ і технологІчного обладнаННJI ПОТРІБНІ НА ПОСТIИНУ РОБОТУ: токарІ, фрезерувальнини, шлlфу!!альннки, слюсарІ­ Інструментальники, слюсарі-сантехнІки, слюс.арl·ре­ монтники, лу,

Редактор Є. Н. ФЕДИН.

ся

транспортом

трІбнІ на постійну роботу друкарки. І Звертатися: ВУЛ. ГагарІ· на, N2 15. 2-й поверх.

рlзальRШCИ

мета.

1 назад здІйснюєть­

підприємства.

Звертатися на адресу: с. Нняжичl, експеримен­ тальний завод металоконструнцій і технологічного обладнання, вІдділ кадрІв.

Виконкому районної РО!· ди народних депутатІв па­

слюсарі·складальникн,

електрозварннни.

Оплата вlдрядно-премlа.'Іьна . Пlдвезення до місця роботи

.Крива.е

камІння>.

.0леА·

болу:

20.15 НашІ

НашІ пр,м'єри . • Старовии. ба.,>. Музична ПРОIР~' ма . По закІН •• Н8' ... иовии".

23.05

ний

14.з0"1Іовнни.

rаз~ти «КоМСоМо .... СКаll

ПРОГРАМА

Конкурс

14.45

18.15

ру .

20.45 21.00 21.35

ц, ви можете>. вннахідників.

13.45 •

вч-і-

телі молодших класІв l{алинlвської, Гоголів· ської восьмирічних та Га­ голlвської середньої шкІ.1. А це повинно виклииаТfI тривогу у районному вІд· дІлІ народної освІти.

•*

проводить прийом учнів на курси трактористі. тргтього класу, машиністів холодильннх устаиовок (термІн навчання 6 мІсяців). На курси трактористів приймаються особи віком

ВИЯВЛЯПІ

а

ПРОГРАМА

УТ

12.10 Художніll телефІльм

фОРМd'

їх

науна

роз витну

B;.fмову окремих звунів мо­ жут!> виправити Сіімl ~aTЬ' ии lli !IЯХОМ сиётематичних

17.25

23.05

шина).

ПРОГРАМА

всІ·

І

Звичайно,

вІки .

19.55 Художній тел.Фlльм ший.

І

порушення

мови

..

Гімнастика. Творчість юних.

8.40 9.05 9.35

а

слІв)

про

БО­

спецlалlсти · лого­

ге мІсце подІлили школ}!- ня в пятирlчному вщі M;J,- педи. ЛогопедІя рі

ви·

"('рсь!\ої. Налитянської, Зазимської середнІх ШК!.'!, СвітильнІвсьної ВОСЬМ!І­ ріЧНИ та Інші допомагз'

БОРМОТО8L

Бородянське сільське середнє професlйно-те](нічне училище ом в

З~·

Батьки! Пам'ятайте, що вади мови, якІ легко

же

."

випад­

батьків.

О.

(Фотохроніка РАТАУ).

мовним.1

також

114-

Тонкаль І

експонатами.

Фото

дитячих

звертання

няття

мовному

засвоєння

новими

11

учасТIJ і орга.­

інженер

Ольга

виявлени' ЛІкарям!'!,

ДЯТЬСЯ В години. вІд занять у школІ .

яльносТl

10 - Б К ,1асlв. Так ,

10-А,

не­

вільйону

понращеною

рІзними

товаріг,

нізацій. На зні.мку:

21 v

ність очок за цІкаву про· з радІстю повіДОМЛЯЮТL, мовІ. НОМУ формуванню пl з н ,. граму і майстернІсть за- шо їхня дитина почала Відрадно. що педагогІ'!. вальних процесів , УТРУД' ХИСТУ альбому набрали ' розмовляти. Але ця станІ колективи ВеЛИКОДІі' не

експозиція

н.apo~ гOTY~T""

виставці візьмуть багато nідnриЄ)Іств

консуль­ ВИПllсаноз ва­ І

споживання»

олімпійською символікою.

дlтеіі

підготовчих груп

тІ

впливають

ного

пуннт, який учнІв молод­

виховате.1JЯМIІ

однолІтнами,

Відхилення

освІти

вІдхиленнями, ми вчителями,

виникають першІ образІ'!, перші прІзвиська . пеРll1l рясні дитячІ сльози. розвитку

ся

дІти

встановлен:~1

з

родної

правленою

Д і т е й

готовили нацІональнІ кос· Іграшною, вчіть розшуку. тюми, пІдготували НОМо:'- вати невидиме джере.10 ри художньої. саМОДіЯЛ;r звуку. Непогано, ноли в

павільйоні «Товари

вимовою. На логопедич­ ний пункт зараховуються

РОЗВИТОК

озвученою

ностІ. ЖюрІ "онкурсу оц.· нювало Оф.ормлення алпбомів, ,зОВНІШНій вигляд НОСТЮJ\lIВ, . майстернІ~ТI>

розширю·

МОВНИЙ

мовне п~·

Київ. На ВДНГ УРСР

Три навчальні роки при районному вІддІлІ Н1'

району,

ШКОЛА МОЛОДИХ БАТЬКІВ

за-

ЗВУКОВІ!'

шого шкільного вІку шкl.!J

ється дІапазон спlлнуваl<· ня ДИТИНИ, І мовнІ нед·')· лІни стають перешнодою

УчнІ 8~ 10 класІв пред- ревантаження, а це може

ставляли союзні респубm·

Звичайно, у нолl дорослІ розумlЮТt>

!!ласн}j'· усунути

хиби

гопедичний обслуговує

своїх

малюна з пІвслова,! вlа почуває себе спокІйно.

складпі

виникає

недоліиlв

с!!о!ми

зусиллями

складнішІ

во­

заliріплюються.

мовних

можна

ми

Батьни не можуть ли­ шатися байдужими до

'111-

примушують

ЖИТТЯ

Виконком раАонної rаnи народних депутатІ. ~ глмбn· -І

"им

ка

сумом

повІдомляє

раАонного

штабу

про

передча,'НУ

цнвіЛhНОЇ

смерть

начаJlЬНИ.

оборони

РИБАКОВА

І

висловлює

Олександра Пl'окпповича спІвчуття рідним і БЛИ3hКНм

покІіІного.

,,"',.#.,...# ,.."..., .. ~...,.....r..,...,.."" #" ,..,.....",."...",,,. ........,....,.,.....,..,....,.."", ' .'"

ТЕJ1ЕФОНИ: р,дактора - і9 3 82; І,~тупника Р·!І·КТОР' - 194 ·17; вlдпо"і!l".'ЬН"ГО ~екре1ЗРЯ. BIJl!lIJlY clJlbrhKoro I'()rподаРСТВ8. KOrecnoH' ІІента ",іс[,е."го радln",овлення 193 18; вlддl,/llв промисловостІ. .. "со"оТ ро()оти. фотокореСllOндента 19467.

І

#.#-..,#.,

Газете ВИХО!lIlТ1l

,

і

в вт"рок,

сер,Ду,

п'ятницю І суботу.

ПО.l0СИ формату А 2 ,

1:;:С~~-:""Б'р:;;:С:;;;;n-:-~і:с:к:г;~~;п;:::r~:-:~п-;;;;~::;:;~~-п:,ігр"аФіі~~::;':оТ;~~""--=~.-К:і::;~~:'"""""З;:'140-11 . 830,

...

S

#7 1980  
Advertisement