Page 1

ЛPOJJET А.РІ ВСІХ І<.РАІН, ЄДНАЮ ЕС..ЯІ

--------- --····--- -· -- -- ---

і

ДЕ.JЕГ АТИ .З'І.ЗДІВ ПАРТІУ

~--?-'--=".!'-~-=:.:=.==:=::=о НІ

7 {4115)

ІІІ

ВІВТОРОК

Іі

13

І'

Uitta 2

ХХІІ

ни,

що

вілбулася.

в м.

коп.

Комnартії

В

1935

шого

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАд ДЕПУТАТІВ

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІУ УКРАІНИ.

9 с.ічня в Києві, в залі засідань Бер· ~овної Ради Української РСР відкри· лась ХХІІ конференція Київської облас· ної організації Компартії УкраїнИ. Кан· затвердила

такий

Тепло зустрінутий присутніми, на кон­ ференції вистуnив член Політбюро, дру­ гий секретар ЦК Комnартії УкраІни І. К. Лутак. На звіт обкому Комnартії України

nорядок

конференція прийняла nостанову, в якііі намічено конкретні заходи, сnрямовані на дальше піднесення рівня організатор­ ської і політичної роботи, підвищення авангардної ролі nервинних парторгані­ зацій, виховання у кожного комуніста почуття високої відnовідальності за до­ ручену справу, забезnечення активної участі трудящих у боротьбі за усnішне виконання завдань першого року і деся­ тої п'ятирічки в цілому. Конференцrя затвердила звіт ревізій­ ної комісії обласної nартійної організа­ ціі. Наступного дня конференція продов­

денний:

Звіт обкому Компартії Украіни. Звіт ревізійної комісії обласної

2.

nартійної органі~ації.

ду

З. Про проект ЦК КПРС до XXV з'їз· Комуністичної партії Радянського

Союзу

«Основні

напрями

родного господарства

1980 роки». 4. Вибори

розвитку

СРСР на

на·

1976-

обласного комітету Комnар·

тії України.

Вибори ревізійної комісії обласної

5.

nартійної організації ..

6. Вибори

делегатІв

на

XXV з'їз11

КПРС.

7. Вибори делегатів на XXV з'їзд Ком·

жувала свою роботу. З доnовіддю «Про проект ЦК КПРС до XXV з'їзду Кому­ ністичної nартії Радянського Союзу

nартії України.

no

З 11оповіддю

nершому n~танню

no·

рядку денного виступив кан~~~ат у !ле·

«Основні напрями

розвитку

госnодарства СРСР на 1976 1980 роки» J~и.ступив член бюро обкому партії, голо­

Цибулько.

ва викомкому обласної Ради трудящих І. П. Лисенко.

. .•

..•

Доповідь про роботу ревtзtиноt ком1с11

nартійної

організації зробив

голова комісії М. С. Жолуденко. З доnовіддю мандатної комісії висту· nив її голова О. Г. Гасенко. .

фереtщіі у своїх

nартії, партійних організацій област!_.за

звітний період, делегати конференцн у

своїх вистуnах одностайно схвалили ле­

нінську внутрішню і зовнішню_ nолітику Комуністичн~ї партії, палко Пl.l':трим~ли щлесnрямовану

дІяльнІсть

Центрального Комітету КПРС, його По­ літбюро, особисто Генерального секрета·

ря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва, спрямовану

на забезпечення сприятли­

вих умов для будівництва комунізму у нашій країні, на зміцнення миру і друж­ би між народами. Делегати конферен­ ції,

зосереджуючи

увагу

на

завданнях,

що

випливають з рішень грудневого (1975 р.) Пленуму ЦК КПРС, намітили конкретні заходи по 11остроковому вико·

нанню планів і соціалістичних зобов'я­ sань на десяту n'ятирічку, пі11.готовці rідноі зустрічі XXV з'їз11ові КПРС і

XXV

з'їзду Компартії України.

П.JIEII~l\1

-

тов.

Сущенка А. С.

Секретарями обкому партіУ обрані тт. Напто О. с., Ревен· ко Г. І., Сокояов Ю. М. Пленум обрав членами бюро обкому Номпартії України тт. Дементьєва В. Т., llУбен­

ка В. І., Лисенка

І. П.,. ftапта

О. С., Красношапну Ю. О., Ревенка І., Соко.пова Ю. М.,

r.

tтепаиенка

М.

С.,

Сущенха

А. С., Цвбу.пька В. М.,

Wu·

господарства об­

ласті в дев'ятій п'ятирічuі, зосереджува­ ли

увагу

на

завданнях,

що

стоять nеред

комуністами, всіма трудящими Київщи­ ни в десятій п'ятирічці, одностайно схва­ ли.'Іи і підтримали намічені партією нnві величні nлани комуністичного будівни· цтва. В обговореному nитанні крнферен­ uія прийняла постанову, в ЯІ<ій на"Ііче­ но практичні· заходи, спрямовані на 11а.1ьше піднесення всіх галузей народ­ ного господарства, культури і добробуту трудящих області в десятій п'ятирічuі. Конференція обрала новий склад. об· кому Компартії України і ревізійної ко­ місії обласної партійної організапії. Конференція обрала делегатів на XXV з'їзд КПРС і XXV з'їзд Компартії Украіни. З великим nіднесенням делегати кон·

ференціі nрийняли вітальні· листи Цент·

ральному Комітету Комуністичної партії Ра11янського Союзу та Центральному Комітету Компартії України.

ІtОИПАРТІІ

рем

кон­

вистуnах аналізували

досягнення народного

КИІВСЬКОГО

Відбувся пленум ионообраного НиУвського обкому НомпартіУ УкраІни, який роз­ глянув організацНІ:ні питання. Пленум обрав першим се~ре­ тарем обкому партіІ тов. Ци· бу.пька В. М., другим секрета­

деnутатів

Обговорюючи доповідь, де.1еr ати

Глибоко аналізуючи діяльність обкому

активну,

з'із11

Рево.JJюції

лелегатом

-

ра 11 госn у

«Плосківський:. КузнІщов воду

nер-

секретаря Бровар-

і В. · В.

лечовий за­

-

nорошкової

мета-

лургіі.

ГZДНУ ЗYC7'PLqz

**

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ' ЯЗАНІІЯ КОЛЕКТИВУ· БРОВАРСЬКОГО РАИПОБУ'l'КОМВІНАТУ Робітники Інженерно-технічні працівники і службовці

Броварського

ttБROII~

,щобуткомбінату достроково вцконали завдан·

ня дев'ятої n r.rирічки по зростанню обсягів побутових по~луr. Схва.'!юючи і підтримуючи nроект ЦН НПРС «ОсновнІ на­

прями розвитку народного госnодарства СРСР на 1976- ~980 роки•. колектив райпобуткомбінату взяв на 1976 р1к так1 со­ ціалістичні зобов язання:

- На основі якнайповнішого використання резерві.в 1 nід• вищення ефективності виробництва достроково. до 26 ГРУАНЯ, завершити річний nлан реалізації nocлyr no всіх видах. ]:!.о дн~ відкриnя XXV з'їзду НПРС виконати завдання двох МіСЯців, - ПІдвищити продуктивність nраці на 8 процентів, що на 2,5 процента більше за встановлене завдання. Забезn~чити

весь приріст обсягу послуг за рахунок зростання nрод~ ктив· ності nраці. Добитися зйому послуг з. квадратног~ метра ви·

робничих площ не менш як

реаліЗаціІ не менш як до 1400 карбованців за місяць і довес.ти кІлькІст.ь nослуг, що надаються, до

15 вид!в. . Піднести технічний рівень виробііидтва. Встановити 50

-

одиниць нового техно.'!огічного обJіаднання І засобів механіза­

ції. Зекономити сировини. матеріалів, палива й електроенергії на суму

9,5

і скоротити строки винонання замовлень.

Нолектив райпобуткомбінату зак.'lикає всіх працівників ~о­

бутового обслугову-вання республіки . широ~~- розгорнути соща·

,'Jістичне змагання за гідну зустріч XXV з rзду НПРС, достро­ кове виконання nлану 1976 рону, за високу культуру обслу· говування

населення.

СоцІа.пlстичнl зобов'изавна обrоворевt І прийвитt ва збо,_~ працівинків райпобу1'комбlвату. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~е~•~е~ее~~ее~~~~е~~

Зростає ентузіазм механізаторів бою завдання: всі сільгоспма"· шини і знаряддя. що nотрібні

вентар,

тувати t поставити на лінійку готовностІ до 25 січня. Над ви·

трактори. сільгоспмашини й ін­ і

механізатори

ти настуnні

XXV тії

XXV

з'їзд

новими

ськогосnодІ!J>Ським тупвlтра п. П.,

-

тов. За·

-

:rов По·

легко'! і хар­

чоаоl nромкс.повостt

пар­

трудовими

Майже

всі

ватори,

сІвални,

культи­

картоnлесаджалки.

зчепи вже полагоджено і по­ ставлено на лінійку готовності. Чині у радгоспній майстерні завершується

рядь.

ремонт

До -чотирьох

цих

котків

зна­

виго­

товлено рамки. СумлІнно тру­ дЯТf?СЯ. коf!алІ Сила Гаврило­ вич Бабко і Анатолій Петро­ вич Теtминецький. якІ полаго­ дили дві третини борІн і <rерез тиждень повнІстю закінчать цю роботу. Високим· вирооtтком на ре­ монті Інвентаря відзначаються

трактористи Григорій Антоно­ вич Гоnкало, Василь Васильо­ вич Антоненко, слюсарі Степан Тихонович Романенне та Іван

ПавЛович Цьомка. ВонІі

нують

будуть у

них

по

півтори

вико­

вирс3ничІ

перший

польових

період весня­

робіт,

вІдремон·

конанн~м цього завдання тепер

і

1·рудяться з ентузіазмом. Планомірно готується до весни тракторний nарк. За чет· ··ертий квартал минулого року

·'

усnіхами.

радгосnній

майстерні

про·

йшли поточний ремонт десять тракторів. два гусеви ч м.l

«Т-74• обміtІЯЛІі на обмінному пункті райоб'єднання сСІльгосn­ техніка•.

вони

використову­

ються нині на різних роботах у госnодарствІ. Нрім .того, осrан· нім часом nридбано ще три но· вих колісних трактори, які

стоять напоrотові. Через кіль· ка днів вийдуть з радrоспноJ' майстерІ-Іі два останнІ трактори

сЮМЗ-6Л• пІдлягали

та

що

cT-150H:to,

ремонту.

Одночасно з підготовкою техніки до весни наші м.-ханtза· тори успІшно вивозять добрива на nоля. щоб забезпечити одер· жання

високого

врожаю

у

nер­

шому році ново! п'ятирічки. І. ДЖ)'НКІВt;ЬКИR,

завідуючий

майстернею

радrоСПУ.

норми.

В ім'я справедливого

близько-с. ·.дно го

* * *

з'їзд НПРС і

Номуніетичної

України

лишається

Відбулося засідання ревІзІйно1 комісії Ниївськоr обласної органІзації НомnартіІ України. Головою ревізійної комісП об· ра.tщ rов. Гонrаря: А. п.

докла­

дають зусиль, щоб якомога швидше nідготувати їх до вес­ няних польових робіт. відзначи­

-

шуна П. О., транспорту 1 зв'яз­ ку тов. Лисенка Ю. Я., сІль­

МеханІзатори і робІтники майстерні пnставили перед со­

Не nослаблюється виробни­ чий ритм у цей зимовий період у центральній майстерні ра~-~ rocny імені Донучаєва та на ll садибі. Сюди поставлено всі

М. С. .пІщука М. Ф., ад·мtнtстративних Нандида:тами у t~.пени бюро органів - тов. Недвяженка обкому .партіУ о{ірано тт. Без· В. О., загальним тов. Подекрут'Іенка м. с., г-асенва о. ка М. І., торгово-фінансових Паuенва Л. І. органів тов. Бондаренка ІJленум затвердив завідую­ r. І., фінансово-господарським чих відділами обкому партії: тов. Іrнатови'Іа Р. В. Голо­ організацІйно-партійноУ роботи вою партійної комісії nри об­ - тов. rасенка о. r., nропа­ комі партії затвер дж е но ганди 1 агітації тов. Заруду тов. Тонкошкура В. А. Редак­ В. т., науки 1 учбових закладів тором газети 4 Ниївська nрав­

тов. Дубев­

.

ко вnроваджувати прогресивні методИ роботи, nідвищИти якість

.JIOBCIIROro

тов. Круr.пова С. М., про­ да• затверджена мисловим тов. Карта.пова ка В. І. В. С., будівництва-тов. Хоро­

тисячі карбованців;

ПоліпшитИ ку ль туру обслуговуванІіЯ населення. Широ­

-

~КРАІИІІ r.,

620 карбованЦів. ЗбІльшити на

кожному сільському комnлексному прийма.'lьному пунктІ обсяг

народного

ин Політбюро ЦК Комnарти ~-краtни, nерший секретар обкому nартн В. М. об.'Іасної

XXV

XXV з~:сздУ RПРС­

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ХХІІ КОНФЕРЕНЦІЯ КИЇВСЬКОІ ОБЛАСНОІ ОРГ АНІЗАЦІЇ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

1.

!J.И·

-

ректор Рр!lена ~овтневоі

'!"!!! ~!!!!!!!! ~!!!!! !!!!!!!'.i!..'ll!!!!! ~~!!!!!~ !!!!'!!!!!!!!!!!!І!!!!·!!~!!!!!!.'!! ~!!!!!!S

РОЦІ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

ференція

Волоха

XXV

но Л. І. Пав.nенка

ЗАСНОВАНА

ні П. Ф.

на

з'їзду КПРС обра­

XXV

ГАЗЕТА

них

.<ом­

Делегатами XXV з'їзnу Комnартії України обра·

цими

України.

Серед

міськкому

nа-ртії України.

Кие.ві, обра­

но дмегатів з'їзд КПРС і

р.

ського

конференції

нізації Комnартії Украї­ днями

СІЧНЯ

1976

На

Кr-.ївськ,~ї об.1асної орта­

і міцного миру Опублікована заява

цими

днями

Радянського уряду

щодо

Близького Сходу привернула увагу світової преси. Оглядачі одностайні в тому, що позиція РадянсЬК()ГО Союзу в питанні

муючи

вре гу лювання

незмІнною.

справедливу

арабських країн відстоюють свої

ПІдтри­ сnраву

і народів, законні

якІ

праяа,

Радянський Союз має намір зробити все від нього залежне. в тому числі у Раді Безnеки

ООН, де найб.rшж'Ш.ми

розглядатиметься

nитання

про

становище на Близькому Сході, для сприяння якнайшвидшому досягненню

всеосяжного

літичного врегулювання му районі земноІ кулІ.

в

по­

цьо­

ІнформацНІні агентства звер­ тають

увагу

ва

те,

що

заява

Радянського уряду дає рішучу одnовІдь

nравлячим

колам Із­

раїлю, який вnерто nротидіє будь-якому реальному прогре­ сові на шляху вреrу лювання, І покровитешw йоrо агресивноІ

ди.ІU4И nomrwш.

(ТАРС).


ЗВІТУЄ ДЕПУТАТ ОБЛАСНОІ РАДИ прапором Міністерства шляхів сполучення. Вели­ ка група залізничників - медалю1и ВДНГ. Чимало робиться на магістра.1і по забезпеченню ефективного використання вагонів, впроваджен­

15

qервня минулого року виборці Центрального виборчого окруrу .N! 20 одностайно обра.'Іи своїм Аепутатом Київської об11асної Ради депутатів тру­ АЯЩИХ першого заступника начальника Південно­ Західної залізниці П. А. Мандрику.

ню прогресивних методів обслуговування nасажи­

рів. Так, на стаІІціі Бровари зараз можна при­

дбати квиток на будь-який nоїзд, який фор)І}'єть­

ся у Києві. На вокзалі Киів-пасажирський від­ крито додаткові каси. 3 метою дальшого поліп­ шення обслуговування трудящих У І:іиєві на

І ось знову зустріч виборців з своїм депутата~.

На неі прийшли працівники апарату тресту «Бро­

бульварі Шевченка буде споруджено ?-nоверхове приміщення по nоnередньому продажу залізнич­

варисільбуд» і управління виробничо-технологіч­ ної комплектації . На цей раз Павло Андрійович приїхав, щоб звітувати про свою діяльність за час, що минув після виборів.

них квитків.

Виборці, що взяли участь в обговоренні звіту

свого деnутата, розповіли про те, як працювали

сільські будівельники в минулій

Депутат докладно розповів про успіхи трудя­ щих столичної області в боротьбі за дальше під­ несення промисловості і сі,lьського господар­ ства, дострокове вимнання П;lанів дев'ятої п'яти­ річки, гідну зустріч XXV з'їзду Ко~Іуністичноі партії Радянського Союзу.

го обранця.

Разом з тим учасники зустрічі звертаm1сь

nросив допомогти прискорити здачу туnика М

В.

Степаненка.

(Фотохроніка

РАТАУ).

Рубежі десятої п'нтирічни. Р1н перший ЕНЕРГІЯ СОЦІАЛІСТИЧНОІ ЕКОНОМІКИ

госистемами ротити

У 1980 році забезпечити ви­ робництво 1340-1380 мільяр­ дів кі .10ват - годин електроенер­ гії, видобуток нафти, включа­ ючи

газовий

конденсат,

до­

вести до 620-640 мільйонів тонн, газу до 400-435 мільярдів кубічних метрів, збільшити видобуток вуплля до 790-810 мільйонів тонн. Усе це передбачено проектом

ЦІ\ КПРС до

XXV з'їзду . У

nершому році нової п'ятиріч­ ки ці показники відповідно становитимуть : 1.095 мільярдів кіловат-годин, понад 520 міль­

йонів

тонн

конденсату,

нафти

313

і

газового

мільярдів

ку­

бічних метрів газу, 715 міль­ йонів тонн вугілля. Державним планом розвит­ ку

народного

УРСР

на

господарства

1976

рік

виробни­

цтво електроенергії передбаче­ но в кі.1ькості 203,6 мільярда

кіловат-годин ц~нта більше, лено в 1975 nри

цьому

-

на 5,3 про­ ніж її вироб­ році. Важливо

зазначити,

спо­

живання

її

цілому

по

рес­

nубліці

збільшиться

на

6,2

nроцента,

в

що

в

то~ІУ

числі

в

дозволить

витрачання

ско­

палива

на

кі.1оват-годииу енергії, зеко­ ночити завдяки цьому близь­ ко 2,5 мільйона тонн умовно­ го палива і значно зменшити чисе.1ьність обслуговуючого

до цього часу не функціонує.

А тупик, де розвантажуються інертні, не освіт­ дюється, в ·результаті вночі розвантажува11Ьні ро­ боти припиняються.

вони звертались до

Застуnник керуючого трестом Ф. Л. Корф ро­ сив депутата доnомогти поліпшити роботу внутрі­ міського транспорту, особливо в го.1ини «пік», ко­

3 інтер ес ом сщ· ха.~и присутні розповідь Пав.'! а Андрійави 1а про трудові будні за.1ізничників ор­ дена дені на Південно-Західної передової ма­ гістраді 11 а шої країни. Завдання дев'ятої п' ятиріч­ ки коле а rив виконав достроково у листопаді :минулогt• року, а план 1975 року- 28 грудня. Понад п 'ан перевезено вею1ку кі.1ькість народ­ ногосподарських вантажів. Шість разів протягом n'ятирічки залізниця нагороджува.'!ась nерехід­ ним Червоним праnоро)І Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС, сім кварталів nерехідним Червоним

персоналу.

му радгоспу . Так, мешканці Т. І. Сахно, М. І. Лук'янен­ ко, М . І . Бондаренко ро6лять за рік по 140-160 виходів на

ності

населення,

залучають

трудящих до вирішення нитань

господарського та соціально­ культурного будівництва. При виконкомах селищної і сільських Рад депутатів тру­ дящих нашого району працює 520 самодіяльних організааій, до складу яких входить 2529 чоловік. За період свого існу­ вання Громадські організщії зробили багато потрібних і · ка­ рисних снрав . Жодна з них не проходить без участі членів вуличних комітетів, жіночих рад, батьківських ко~ІітетіІІ, груп

народного

контролю,

кріплені

окре~нt~tи

за­ вулиця­

них

зннження

проводили

ширnку

Енергетика

і паливна

прп:

мисловість найважливІІІІІ галузі народного господарства.

Jx

успішний розвиток сприяти­

~е дмьшому підвищенню енергетичної оснащеності прп­ мислового і сільськогосподар­ ського виробництва, безпере­

бійній

роботі

авточобільного

Ue

залізничного

і

транспорту.

теп.~о і світло в наших до­

мівках, наші комуна.1ьні і по­ бутові послуги. Важливого значення набуває економне

використання

но·енергетичних

палив­

ресурсів,

за­

nобігання непродуктивним тратам . Планом розвитку

ви­ на­

f!Одного

господарства

на

1976

рік передбачена економія 26 мільйонів тонн умовного пали­ ва, електроенергії - близько 9 мільярдів кіловат-годин. Так, широке застосуванНА комбінованого виробництва пnло- і електроенергії, удос­ коналення зв'язків між енер-

2

стор,

витрачання

Спільно

ми

сіл,

доведене

з

де

1976-~ІУ мета.1урги Радянської України. Ім належить випла­ вити 48,8 мільйона тонн чаву­ ну, 54,1 мільі'!она тонн сталі, виробити 44,6 мільйона тонн

е вуличний комітет вулиці іме­

Одним

з

кращих

у

ні Т. Шевченка з сеЛа (голова

вуличного

прийняв рішення с:Про практи­ ку ро6оти вуличного ко~І і те ту вулиць імені Т . Шевченка се­

у

Завдяки чому буде досягну­ то такого рівня? Насамперед завдяки піднесенню ефектив­ ності виробництва на діючих підприємствах, підвищенню продуктивності праці, інтенси­ фікації металургіііних nроце­

сів. З другого боку

-

завдяки

прискоренню введенн~ в дію нових потужностей та об'єктів, у тому числі таких, як агло­

мераційні

та

збагачувальнІ

фабрики.

. (РАТАУ),

ла

у

якому

За роки дев' ято І n'ятирІчки Семиnолківський радгосnробкооп досяг свого най­ більшого розвитку. В

nорІвнянні

з

вулиці

поведінки

красивішае

За

останній час тут виросло бага· то нових будинків, вnорядко­ вуються вулиці, що радує око

кожного, хто

тут буває .

За

всім цим копітка

стоіть систематична, р<>бота виконкому

сільської

Ради

депу1атів

тру­

сто

вули­

жите· ЗВаН• утри­

звітують

поряд

з

за

свою

постійних комісій

личних комітетів .

Зокрема, на

одному із засідань сільвикон­ кому у листопаді минулого ро­ ку йшла деrальна мпва про рnІ\оту ВУЛИЧНИХ КО~tітеТіВ у боrоть6і за зразкову вулицю і двір, на якому гnJюви шести

комітетів звітували Слід гом

відзначити,

минуJІпrо

рокv

та

кnжного

комітетів постаАЛева

ся

сходка

на

яких

мешканІ!ів

члени

вулиІtі,

комітету

ступають з інформаціямИ

ви­

про

прttі1няті рішення на викnнко· мах 1 сесіях сільсhкоі Ради.

ТОВАРООБІГ ЗРІС де

розташува·

універмаг,

га-

на

високому

сюдження

досвіду

ших сільських

ня І зІ'іІлhшили товарn­ обІг бІл"ш як у два рази . Це дало мож­

Вівторок,

13

січвs

населен­

продати насе­ різноман1т­

товарів

1976

з

про­

членами

на

року

увагу

в Літках а і

тому

А

розпов­

серед

ін­

Р~л rtaiннrY. В. НЕБРдТ.

М1ЛhІ1nн1в 51() тисяч карбованців, тобто на

J' ДВІ''ІІ

овочевий

них

рівні,

на

тори набагато nІдвищили ИУЛhТуру Об-

ливість ленню

протя­

6уло

самодіяльних

заслуговує

слуговуваННЯ

ра­

заняття

громадських

магазини

зросла

два

що

вуличних комітетів села. Робо­

строном,

режа

про nро­

ведену роІІоту.

Робота цього вуличного кп­ мітету проходить за планом, провпдІtтh·

qленами

і голови ву­

ведено

к~арталу

ро6оту

депутатами,

мання:..

культтоварІв,

о

рік

відповідає :іа

та молочний. Перейшовши на nро­ гресивну форму торг1 в­ лі самообслугову­ вання наші кооnера-

НОВЕ ЖИТТЯ

в

придеснянське село Л ітки .

двnрів,

стан

ро­

два

роботу. З року

мІсцево­

П. М. Кравчук

ЛіВ вулиці ІІрИСВПЮЄТhСЯ ня «Будинок зразкового

центр,

доnомагають

санітарннй

ме­

у

розглядається

Двічі на рІк на з6орах

відзнача-

лися

за

активно

дящих, депутатів і всіх меш­ канців села . Свідченням цьому е хоча б той факт, що на за­ сіданнях виконкому, сесіях ча­

торговельна

зи. У селищі міського типу Налиті відкрито новий торговельний

Воіітко

відповідає

ники, недільники по впоряд· куванню території, госнодар­ ських приміщень. В гарячу по­

на засіданні вуличного комі· тету або f!a 6атьківськпму ко­ мітеті шко~и. Член кпмітетv

ком

1970

доручен·

М,

вистуr1ає жіноча рада фабрики художніх виrо6ів імені Т . Г. Шевченка, що роз­ ташована на цій же вулиці.

Н.

Літак,

А.

також

кn\Іітету

му числї готового - 38,2 міль­ йона тонн, труб сталевих понад 6,5 мільйона тонн.

металів,

певне

ці, мобілізує жителів на вико· нання робіт по благоустрою. На вулиці проводиться ши­ рока робота по змаганню ~а будинок зразкового утрtt~Іан­ ня. Активним по~tічннком йому

Л і ток

то­

чорних

своїй

тання

райпні

Шляхтичен ко) . Ше в 1972 році виконком районної Ради депутатів трудящих

прокату

В.

має

з 7 чолпнік, за кожним з них закріплено 20-25 будинків, за якими активіст веде постійниі\ контроль. При виявленні не­ дисuиплінованості дітей пи­

члени

роз'яснювал~.ону роботу, завдя­ кн чому плани заготівлі були виконані успішно.

них

поведінку учнів у позашкілh­ ниЇІ час. Він організував актив

були

передбачається зекономити 1,6 мільйона тонн прокату чорних металів . На нові рубежі вийдуть у

з

Наприк.Іад,

на

завдання.

депутатами

за

жен

ня.

де­

4

норм

А Н

білhш конкретною, цілеспря­ мованою. Нині в складі вулич­ ного ко~І ітету 11 чоловік і ко­

розвитку

комітету

метрів.

•t

К І В

ру догляду за посівами та зби­ рання врожаю жителі вулИІ!і

сприяють

вуличного

рахунок

,1,

роки, що пройшли з того часу, зросла активність членів комітету, а діяльність ста.1а

Вони

творчої ініціативи і са~юдіяль­

споживається, виробництво продукції зрос.1о nриблизно на за

І

три

виконати

проценти. Тільки

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН. rромадський коресnондент.

ції.

дування,

що

минулого,

Організовано проходять субот­

сільському господарстві на 11 процентів і на ко~Іунально­ nобутові потреби на 6,8 nроцента. Видобуток вугімя має зрости до 220 мільйонів тонн, нафти і газового кон­ денсату 12 мільйонів тонн, rазу . 66,8 ~Іільярда кубіч­

металу,

помилки

док.1це всіх зуси.1ь д.'Ія того, щоб успішно сnра­ витись і3 3авдання~ш десятої п'ятирічки.

лась організаторська робота ко~Іітету по благоустрою, по­ ліпшенні культурно-побутового обиіуговування населення. За

путатських груп і постів . т~к. при закуІІівлі в населення лишків сільськогосподарськnї продукціі, зокрема картоплі, вуличні комітети провели значну роботу, щоб вчасно

тонну

Виступаючі заnевнили свого депутата, що колектив тресту, врахувавши

умовах піднесення актив­ JІості народних мас все біль­ шого значення набувають гро· мадські самодіяльні організа­

/1\стал хліб про~Іислово­ сті. По кі.~ькості його вироб­ ництва визначають індустрі­ а.1ьну ~rогутність держави. Ціі! провідній га.1узі промисловості в проекті ЦК КПРС надаєть­ ся важливого значення. У 1980 році передбачено забез­ печити виробництво сталі 160-170 мі.1ьйонів тонн і го­ тового прокату - 115-120 ~Іільйонів тонн . У першому ро­ ці нової п'ятирічки чорна ме­ талургія країни випла·вить 137 мільйонів тонн сталі, виро· бить готового прокату чорних металів майже 103 міJ)ьйони тонн і сталевих труб 17 мільйонів тонн . Загальний приріст виробни­ цтва прокату становитиме 4 проценти, випуск його най­ більш еконо~Іічних видів збіль­ шиться на 7-19 процентів. Це дуже важливо. Адже завдання полягає в то:-.~у, щоб, скажімо, в такій галузі, як машинобу­ на

ли потік nасажирів зростає. Федір Л уі;ич запро­ nонував розглянути питання про діядьність nве­ дення кі.'Іьцевих маршрутів .

.11

ПРІІК.JІАД

СТАЛЕВА МОГУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ

4

на станції 3аворичі. Побудований він давно, але

свого депутата, і як вирішені.

Мал.

до

деnутата з прохання~и і пропозиціюш. Н<~чаль­ ник Заварицької дільниці управ.1іння виробничо­ техно.lоrічної ко~шлектаціі Г. І. Новnхатськиіі

У звіті була всебічно висвіт.1ена діяльність об­ ласної Ради, її виконавчого КО)Іітету, пере.1ічені питання, ЯІ\і розг.1яда;шсь на сесіях. Розповів де­ щ·тат про роботу постійних кюІі~іfі, зокре)Іа Ко)!Ї­ сіі по про~шсловості, транспорту і зв ' язку, якою він керує, організаційну роботу по виконанню на­ каау виборців, розг.1яд скарг і заяв. Проінфорщ·­ вав П. А. Мандрика про зв'язf<И з виборцящІ сво­ го округу, питання, з ЯІ\ЮІИ

п'ятиріщі, які

об'єкти сnорудили, ЯІ\і великі і відповідальні зав­ дання мають вирішити у десятій п'ятирічці. Всі виступаючі одноголосно схвалили діяльність сво­

16

800

тиснч нарбованцІв

бІльше, як було перед-

бачено

n'ятирІчним

планом.

В.

ОБОДЯНСЬRА,

економіст

Сеnшпол­

кІвського робкоопу.

радгосп­


ЯК ВИХОВАТИ СПРАВЖНЮ ЛЮДИНУ j Ось уже кілька років у шко- ли: завідуючий кафедрою педа- дин Павлиської школи учнями ~ РОТЗВОВИр~tсVіО лах

району

успішно

й,це

ви-

і впровадження педаr\ вчення · гог1чного досвіду В . О. Сухо-

~ \

\\

Ростимо патоіотів­

\ \

~

млинського.

практику

Впроваджено

шкіл

його

в

твор•Іі

знахідки: інст·румент навчання, кн игу

· педагоГІчних

· знахщок,

гогіки

Київського

педінститу-

всту.пним

словом

хомлинеького «Виховання гро-

до-

П.

КО-

с ухомлинського»

вчителя

глянути

раїни

ти й у

ції

міськкому М.

К.

Компартії

КОЗІ й,

видатного пе-

Присутні ма.г.и змогу

відділом проnаганди та агітаУк-

:~т~~~м.доfіра сім'я», зроблені

пере-

\967

,році під час

окреми~

питань впровадження

короткометражний

спадщини

фі.~ьм «Гості з Бі.~ор у сїі», з ня-

виступи-

обговорення

творчо!

вченого-nедагога у

навча.пьн-о-виховний

відві-

шкіл

дітей. В О

є самостійне умІння

чИла

були сухими , книжними,

Охоче зокрема класів.

цих на

розирпва­ уроках

сьомих-восьмих цьому

класах.

прагнемо

хтось nобачив небо. І всю увагу перенесено на нього. ДІти помі­

у

чають його барви. глибину; знаходять вдалі порівняння . 1

При

поназати.

що

забуто

саме радянсьиа людина зроби­ ла нашу країнt такою, ян ою во­ на

є

це.

до

Батьківщини

nереду с ім,

уроці,

зазначаємо

сум л інне

на

виконання

На

Ножен

про

трудові

гео­

екскурсії,

зустр і чаються

з ро­

ста ­

нання

вчителька

-

Ка .'Іитянськоі

К . В. СКОК.

сf'р r дньоІ

школи

1

Фото А . Козака.

11 • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • •

і що

І . О. Осадчий . на зв ано кращим не лише в ра ііон і. а й в області . !!раці В. О. С у хомлинського допомогли на ~1 J су н у ти чима л о недо л іків і в робот\ ди­ т я чих с а дків по підготовці малюків до шко­ л и . 3 ОІї рема стос о вно поліпшення техніки читання та писання . Над . цим добре попрСІ­ цю в а л н в Ннн ж ичах, Гоголеві, Літках , Нра­ С І ІЛlвці, За з им ' ї . Пе в не місце у педагогічній діяльності зай­

потрібно

вог онь .

спадщини

по­

Васи .1я

С у х ом линськ о го . перед у ва л а

веш;че з на

праІ\­

м а ють

психологічно-педагогічні

місяця

ділитьс я . своїми

з

досв і д

Павлис ь кої сер ед ньої шко л и . Серед них Г. Н . Гриневич. Г. П. :Жежер у н. К П . Книш. Р . Г . Чунавова, Н. В. С в ірсьиа . Г . Я. Б о н­ дар , М. Ю. Н у рнло та баг а то інших . Слова

поко л іння. Тепер м а йже всюди створено шко­ ли для батьнів . У тій же Гоголівській десн­

широко

винористовують

тісної

Ще

у

аналіз у

році

1973

творчого

гів. Тоді

підійш л и

методу

ми

Rпрнтул

павлнських

відвідали шк ол у

імені

співдр ужності

школи .

сім'ї

с ь костІ в питанннх виховання

1

го

до

ського.

організації

на

канік у л , роботу

Під час вивчення праць В . О . Су х о~ІЛин­ сьи о го << Серце віддаю дітям >> . << Нар о дження гром <щ н нина>>, << Ро з мов а з м о лодим директо­

з сім'нми.

де

час

склалися

не­

ваь nроти фашистів, попросила розповісти дітям. Затаївши по­ дих. слухали вони старого. І ця розnовІдь запам'ятається їм нраще, ніж з моїх уст або в класІ від цього ж дІдуся.

За ЗО років роботи в школі чимало довелося бачити. але ножен рін nриносить новий досвід 1 пошук нового . Для ме­

сприятливі для виховання дітей обставини.

не праці Сухомлинського стали багатющим джерелом натхнен­

Т о ж неважко помітити. що досягнуто пев­ них успіхів.

ром» та ряду інших стал о з ро з уміл о , що за­ стосування нового стилю рабати не к о жному під силу . Раніше від усіх поча л и н аближати­ ся до нього ті кол е ктиви. де пості й но т у рбу­ валися про підвищення педагогічної ~t ай ­

Наше з авдання полягає в тому,

ня і

праитичними пораднинами у щоденній роботі.

щ о б. закріплюючи їх, забезпечити виконання намічених на деснту галузі народної

п'ятирічну

завдань в

Н. СНЩАРЕНКО,

освіти.

О. ХОРЛІКОВ, районним відділом

вчителька

української ви та літератури. с . Гоголів.

завідуючий народної освіти.

стерності. І том у не випадІ<о во иолектив На­ литянської середньої шноли, роботу яиого

мої учні працювали прополці насІнної пшеницІ.

А нали сіли перепочити. піді· йшов дідусь , який робив щось неподалік. Знаючи , що він вою·

громад­

під

шляху .

nрантики

батьнівсьного

відпочинку дітей

своєму

Навчання 1 виховання -не­ роздІльнІ . Пригадується такий випадон. ПІд час виробничоІ

вих о в а ння.

питання

на

заnи·

кам».

но ~Іітету . Так , у Плоскому, він взяв на себе

С у хомлин­

вони

усе, ЩО ба•

стережливість, то в найбуден• нішому вони бачитимуть не~ звичайну і прекрасну сутність життя . Так. наприклад. як четвертокласник А. Матвієнно у творІ «До nам ' ятника земля­

підростаючого

Звід с и випливає активнІсть

поспішають,

Якщо виробити в учнів спо~

тирічці працюють такі факультети : дошкіль­ ної педагогіии . виховання дітей середнього ши і льн о rо віиу, педагогічний, комуністично­

педаго­

не

чать

бать­

к а ми вихованців. Для них вона організувала батьнівську школ у . Це є не що інше як творче продовження думки В . О. С у хомлинського про необхідність

го речен~я. розповІдь лити­ меться вІльно l плавно.

СуЮТЬ ДО ЗОШИТІВ

спостережен­

д у миамн

про нього твір, І не бу· М шеноде В НЬОМУ ЖОДНОГО ВИ У

рі

н н. Так , учите л ька Гогол\всьної середньої шк ол и Г. І. Д а вид е нко кожної першої · субо­ ти

йде розмо-

Пізніше ~ш напи-

У подібний же спосіб здійс• нюємо екскурсію до пам'ятника загиблим односельцям . При цьому попереджаю. щоб діти не забували про навколишній світ, спостерігали йоrо. Школя·

в ~ І і ло скеров у ють директор В. Ф. Писаренна т а іюго заступнии по навча л ьній частині

цих учителів.

досягнен­

бітниками і кер і вниками під­ nриємств. оформляють у весь нгаєзнавчий матеріал у альбо­

рін

пит а нннмн

на зви книги «Серце віддаю дітям>> сміливо можна поставити епіграфом до ро з повідей про

еста­

ня робітничих колеитивів, про nередовиків виробництва. про nлани на наст у пну п 'я тирічку . В роботу включилися усі учні 5-10-х иласів . В о ни провод я ть

підс у мов у ючи

з а палав

з багатющої

своїй роботі

графічні вечори << Урал край назкових багатств >>, «Батьків­ щино ТИ МОЯ бе з ираЯ >> , <<Люби 1 знай свій рідний нрай >>.

теріали

І

Перед своїми но л ег а ми ча сто виступали по­ слідовники В . О. С у хом л инс ь кого. які у

режними й дбайливи м и госпо­ дарями на рідній земл\. Для

фета << Сто п еред з' ї здівсьиих днів», присвяч е на XXV з'ї зду ІШРС. Мета її з ібрати ма­

та

залишив видатний педагог . І:>ли з ько п і втисячІ вчителів виступа л и з д о nо в ід я ми. р е фератамн на шкільних конфер е нцінх, на пе д аrогічних читанн ях. Ос об л иво :шістовно пр а ііш л и вона в Налит я нській, Нняжнц ь ній, З аз имській, По­ гре бській . Русанівській середніх та Мокрець­ кій восьмирічній школа х .

Виховувати радян с ь к и й патріотизм це вчити дітей радІти нашим успіхам, бути бе­

nроходить

мови

тична · робота бе зпос е редньо у шкільш ; х кu­ .ТІ сюивах . завд я ки якій м ож е мо т е п е р г о в о ри­ тн про п е вний досвід у використанні того, що

народів да є вив­ чення освоєння цілинних з е­ мель, будівництва Байкало­ Амурсьної магістралі та інших новобудов краї ни.

Зараз у нас

росІйськоТ

районного методоб ' є д-

іншими

яскравіше

Нонференції

дружби

у школ\

учителів з

О л ександровича

радянсьних

цього nроводимо

щоб

черпнутий

група­

приилади

нас.

поруч

зробити.

бимо на новій істориЧній сnіль­

Численні

кер і вник

в-ить 1 тане : що ж зроблено

ності людей - радянському народові, на гармонійному роз­ витну відносин між дружніми соціальними

з

минулий,

лІтико-адміністративний nоділ СРСР та національний силад населення СРСР» наголос ро­

і

вчителями

3

І шемо

ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ

життя .

ми нашої країни.

заняття

•••••••••••1!1•••••••••••••••••••••••••

Під час вивчення теми «По­

нласами

фото :

пітератури проводить

своїх обов'я з ків. Для шко л яра вони nолягають в успішному навчанні, nідготовці до само­ стійного

все побічне,

ва про небо.

теnер.

Любов

робити

Один лише приилад. На 33· питання. що вони бачать за вІн· ном. спочатку одержую від д!.теіі найпрозаїчніші в І дповідІ: париан. д е р е в о. Та ось

<< Радянський

понять

роз­

це у четвертому класі.

спрям о ва­ із життям,

nерших

уроки

раніше, сама починаю

<<патріотизм» .. .

уже

nроводити

колегам, молодших

линського. А якщо це упущено.

nолітикою nартії та у ряду.

Суть

допомагаю вчителям

витку мови за методом Сухом­

тійність . Це о з н а чає, Що він п о­

ЄJІ!О

стан-

користаний на уроцІ. намагамr ся заохотити. підтримати.

У системі науково-педагогіч­ них вимог до у року гес.графії важливе місце посідає його пар­

«Вітчизна>>,

що я запози·

у В. О . Сухомл~нсь_кого,

дартними. ку, кожнийНажну вдалийхорошу вислів, думви-

--------------------------------

В. О. СУХОМЛИНСЬКИП.

Союз~>,

СВІТу,

відчувати. І

добиватися , щоб відповІДІ ІХ не

району.

виховної роботи школи.

винен б у ти ідейно ним. мати зв'я з ок

бачення

мислити.

тому найперше ,

Формуванни ІдейноУ зрілості ось найголовнІша мета всієї

-

СУХОМЛИНСЬКИП.

~ер~им нроном до творч?сті

~\

процес

и-

учителем, вихователем, друl'ОМ

\ \ \ \

На секційних заняттях від·

булосн

ди-

л

ше тоді ми будемо справжнім

\ мадянина» та заключнІtЙ роз- \ · з неопу б -~ІкованоІ · • прац 1 \ дІл

ПдtJОВ, автор книги сПовість

про

дагога О . Г. ДЗЕВЕРІН.

завідуючий

J

ського педінституту І.

І. ХОРЛІКОВ ,

видання праць

На конференції, яку відкрив

Корми

цент nфедри педагогіки Київ-

райвно О .

~~~хо:а0:~:~~ так~~~~~ п~К::о~ :~в~~й т:е~~tт~~в~;~~о~;н~~~ гічноі культури.

з селища

Гомельської області. Було про- \\. · Мало бачити зовн!ШНІСТЬ слухано магнітофонні записи фрагментів з книги В. О. Су- \ І тини, треба бачити її душу.

--------------------------------

інтернаціонап істів

і вчителями

ту В. З . СМАЛ Ь, завідуючий

мо­

ми.

Почуття ІнтернацІоналІзму формуємо танож на приклада х з

географії

Так ,

урок

зарубіжних

про

ЧССР

наю nовідомленням

Моральні політичні ідеї це не абстракт­ ні істнии І мертві принциnи, це плоть і кров живих людей, трепетне биття гаря­

країн.

ро з почи­

про те.

що

на одн о му з будинків Праги висить меморіальна дошка з написом про обрання Маршала Радянського Союзу І. С. Нонє­ ва nочесним громадянином мі­ ста і що на горі Вітково . де

чих

прикладів

можна

щастя

,м'я

Нашій стивий вона

молоді

потяг

л юцшної

до

вла­ рево­

романтики.

прагне

бі л ьше

навести

якомога

ді з натися

про

життя і боротьбу В. І. Леніна та його сорат­

13

збройне ми

цевий крає з навчий теріал, враження відвідування

В.

І. Леніна

1\ОНСПеКТИ

в НиєвІ, ПерШОДЖе­

рел, запис голосу Іллі­ ча, спогади учасникін революції, пісні, вір­

шІ. Розповідь про rро­ мадянсьиу війну Ілю­ струємо

теж

АІаТеріалом.

місцевим

Ті бурем­

новлення

кістів,

янІ

травні

1920

с1чия

1976

року

Росії»,

ма­ від

музею

братську могилу

диктатури

широ­

ко використовуємо мі~

ників. Вивчаючи темп << Перемога соЦіалістич­ ної революції і вста­

пролетаріату в

е. Калита.

ВІвторок,

блаrа

В. О. СУХОМЛИН­ СЬКИИ.

багато . Вони допомагають зро­ зуміти глибинні нарєні дружби 1 сnівробітництва країн соціа­ .пlзму. Г. МІЩЕНКО, вчитель географії.

о

в

людства.

стоїть па м 'ятник національно­ му герою Яну :Жижц І , чехосло­ вацький народ свято зберігає землю, полнту кров'ю захисни­ нів Мамаєвого нургана. Подіб­ них

сер· - ;ь,

людини

« Н{овтневе повстання >>.

ні дні залиши л и біля села ТЯЖКИЙ СПОМИН -

че­

99

загинули

рану

у

від

рук

бандитів-курку лів. Серед бійців рев ол юції б ул и уІ;раїнці, росіяни. білоруси, латиші та предстанники

інших

національностей. Щороку нові загони юнаків та дівчат, що закінчили школу. да­ ють

тут

клятву

вірно­

сті революційним. бо­ ііовим l трудовим тра­ диціям радянського народу.

Часто до ходять ЛИСТИ кових

жать ки.

частин .

зі

над­ 3 БіЙСЬ· де

слу­

дить до рідної школи лейтенант-напітан Ана-

о

Щиголь.

разом

знатними

людьми

села , учасниками Вели­ кої Вітчизняної війни проводить

з

молоддю

І як наслідон соие розуміння

-

nисав

не

по-справжньому•.

Нині

цей юнак

ус­

оволодіває

про­

військового.

совуючи

сучасної

ний

ростиами

науки.

влас·

емоційну

проростає

па­

свідомої

від­

даностІ ним

засто­

досягнення

досвід.

наснагу,

стану

в ряди солдатів Радян­ сьної Армії. Буду nильно берегти кордони нашої Вітчизни, пам'ятаючи завжди слова Юрія Брянсько­ го: «Все, все віддаємо

о

кра­

той

уроцІ, леліємо,

нии Володимир Рад­ ченко: «Після занін-, я

жив

цієї

Так зерно. що ми його сІємо на кожному

десятинлас­

школи

щастя, вірностІ.

си

фесією

ви­ свого

обов'язку перед Бать­ кІвщиною. Ось як про це

цього

пішно

уроки мужності.

чення

нас

наші випусини­ Щороку приїз­

НОВЕ ЖИТТЯ

толій

ми тобі, Батьківщина. Все! Наніть нашІ сер­ ця. І хто не звідав

комуністич­

Ідеалам.

П. ИЛИШТА, директор

ньої

школи.

с. Зазим ' я.

3

стор.

Q

серед-


ОГJТЛД ПАРОДНИХ ТАЛАНТІВ

••

БесІда

мІJКваро,д:вІ

твмs

----~-- -~- ··

ТЯЖ НІ ДНІ ПОРТУГАЛ ІЇ Португальська

демокра·

ні

шистського режиму Нае"Гану,

переживає

жантів.

революЦія,

икІй

1

початок

25

поклало

197 4 року

квітня

повалення

фа­

тепер

складний

тяжкий період.

Ії nротив­

-

ники щики,

капіталісти і по:-.~і­ якІ втратили свої за·

них

Нехай

життя

Щоб

повернути

мне

.••

сили, що

вогнем,

мати.

придеснянський

скакуни.

На горизонті хлопчиком

пора

гойдаюсь, пливу.~

На березі багаття небом · грає, в

Десна, Десна

на

ночі.

веде,

молодим,

Хай трепет

планета знає.

- мить. Та спалах дnА добра. мить,

Щоб землю, край свій, людство поn::~бить.

вчили.

-

легка твоя хода,

С•іж'"'" .,,~,~~,~~ И Т Ь с~~~~:::,, -

Так бездоганно, гнучко,

живо,

..

ПPGt РА.'\\

струна,

Хмільний від вітру без вина, Крилато дивишся

У-у-й-й-! Крила білої зими.

і дишеш.

Несуть нас знову в дні далекі, То радісні, а. то нелегкі,

Летиш за даллю навздогін, Немов над полем птахом кружиш,

Та всі з дитинства родом ми.

І ні про що в цю мить не

<\

червоніють щоки,

~

~! \ ~ \ \ \

дзвін.

ми.

Розроблене

1 кафедри

охорони

шиловградського ного інституту

спеціалістамн nраці

Боро-

ляються

легкозаймисті

такої

речови-

·

пожежІ по-

в'язане З великими Трудноща-

j

роль пожежнина. Воно надійне

·

шостого

програмІ

Ll

І

сУ ЯранзІ. ГО·

аиробниче

ді

·

І зручне в ексnлуатаuїІ .

(ТАРС).

ми

росІАських

16.15 « П 'ятнріqка ті•.

16.50 17.25 17.45

ПубJІІцистІt'І-,

ОлексdндрІвська

18.00 18.3G 18.55

20.15

nатрул•

дітей .

диня•. Реклама.

1

'Іа

народниіІ• .

(Оде.

•Короп•

оголошення .

і

мtханІзатора.

для

виропоу•анІІя

».

добраніч.

one

ниuя•.

де

Вага.

•Закохана

ві -

куку·/

щики• .

шого розвитку Португалії демократично:wу

як

єдність

усіх

·no

шляху

nідкреслюють

є,

комуністИ.

прогресивнюс

сил.

В. СЄРUВ. ·. (ТАРС): ·

8

учнів ність. ду

класу. сГероУзм. спикІсть росІІІсьмого

в

боротьбІ

з

муанаро-

навалою

армН

На полеона •.

Ідніnропетровr•к) . Вf"Ч : рні новини .

В

з дня народження Героя РаІІ.АМського Союзу О. О. Борканоnка. (УжгороІ).

16.05

«Плани nctpтtї Обговорю•мо. куємо

плани нароау•.

схаалюємо.

(Львів) .

npono-

16.20 Для дітеі! . Музичний фІл•м •М• сnіваємо• .

•Крж.емнJІt~ І

Вахмурка• · (М.).

20.30 20.35 20.45 21.00 21 .30 22.55

•ПІдмо<ков я•. (М.).

•ЛюlІниа І закон•. (М.) . К. т. Концерт народного nlя .lft.нnrn

aиcaчfi . 'ftn

•РубежІ

10-У

n'ятирІчІ<и•.

Тме-

nла!!а'!.

Му•ичниU антракт. •На доІіраніч. дІти!•. Програма •Час•. (М.).

ХудожнІі! фільм ВечірнІ новини.

•НІчна sмІна•. Програма

n!pe.

дач.

само·

сЯтрань».

Редактор Є. ФЕДЯП.

ІиформацІАннА ви.

9.10 9.30 10.30 14.10

К.

14

СІЧ НЯ

ПРОГРАМА ГІмнастика.

т.

•Роби з

~

ЦТ

нами, роІІи

як ми, роби

краще мас•. (НДР). Ху~ожніА фІльм •ПІдкндьок•.

Програма

мІв. А. ГаАдар.

докумrнтальних

сВіАськова

К. т. lустрІ•І. молодІ Соц\алІстичноі ПрацІ

1~.00 Нооинн.

18.15 К . т . с)І - COHilt!:t. 18.30, МуsичнніІ

кожному телефІJІЬМ

фІль-

ПАНСІОНАТУ «БІЛА ДІБРОВА• НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ПОТ РІ Б Н 1: рахівник-касир, секретар-друкарка,

1

~ ~

~

таомнн-

ІІW>. К. т. ХудожніU фІльм АЛІ •Про шо мовчАла таАга•. К. т. •Наука thогодні•.

Анвертмсмент•.

антІ•

з

дІтеА

шеф-кухар,

.

~

кухарІ, офіціантки,

Героєм

медсестра

€ . М. €р-

малюнку

сторожі.

електрики,

-

сБлискучнА

СЛЮСар-сантехнік,

столяр-скляр,

І8.~~ К . т. •Я-а студІя•.

nepep ·

І.М К. т . Мv•ична риш пІснА• •

естафета

•Тоаа-

123.00 к . т. Тираж •Спортлото•.· по закІнчrинІ - новини. 9.30 і 10.411 Для учнІв 10 кл. І сtредПРОГРо\МА )ІТ ніх спецІальних учбоwнх аа кл а; 11 -~~ Ноамнн. дІв. СуспІльство•навстао. •дер- 11.40 •ШкІл•. инА rкран•. -1сторІо для

приби,ральниці,

експедитор,

19.55 Пt>ем'<ра ху ,,nжнього телефІл•му сКолхІnська балада•. :1.rm Інформаніі!и~ програма •Час•.

Днinr>nntтpowc•·

ПРОГРАМІ\ НА ОБЛЛСТЬ

руху..

маковою.

сНова

кого vкраїнськnго мрично-nпама ти•оно.го театру Ім . т . г. Ш•вч•н

.-.

TJ?YA·

І

К. т. •Горизонто. (ЛенІнград). К. т . ВечІрня казка. МультфІльм

16.50 17.20

дІти!•.

Вистава

Земля•.

К. т. •дІти і ІІИРК•. (ЛенІнград) . сВ n3ртІАинх органІзацІях КиУв-

20.30 21.00 21.30

IS.no 15.30

-

=>nrpaмa •Чао. (М . ).

21.1• ''І."

(Донецьк).

ня». «Не-легка ця робота•.

\"І У дЗИ

Найважливішим фактоt~О)f у nодоланні нинішніх нощів і в забезпеченні да;пЬ­

хІдник•.

бе3nеку

СЕРЕДА ,

Інфор:ча•ІіИна nрограма •ВістІ•. Докумснта.•ьниіІ фІ.•ьм сЗмаrаи-

техніка

та

сіль.сь.к-<r

робітникІв.

nуск «ЛtHh 3а днем»·

Музнчниft фіЛhМ «Знайомтесь Огренич•. •І'уіоежі ІО·ї п·ятирІчкн•. Телоnлакат.

20. •

Стандартизація

В nерервІ -

(Кірово-

Мультфільм

Телетко.•а

руни

порту-

ра•.

•За

фабрика

nаnерІв.

•;і. івчатка·хлоnчнки• . •І.1е са).

в

госnодарських

об'однання•.

80 • •Наша планета (М.).

J ефектнанос..

град).

д,,.

передано

уряду,

гос-

про

реформи на півдні краІнІ:t. де ВfЛИКі ПОМіЩІЩЬКі ГОСnОдарСТВа В OCHOBHO:'v!Y 81Ке

...

народншо

основні

реор­ ганізацію уряду, поrодЖеtіО програмні принципи да~;шого проведення агра~(!У

11• ка ГончарІвцІ• . Тrлевистава . дJІА учнІв 3 кл. Прнродозиавст-

18.20 18.30 10.00

)ІТ

•ОІІерета на ек-

нкості

діаграмних

питанні

анс» .

ноІшни.

творів .

•обою•.

подолано в

14.00 дJІА учнІа 5 кл. Ботаніка. (М . ). 16.40 •Увага: служба побуту•. (Дон е цьк) . 14 .26 дJІо учнІв 9 кл . Основи радянського законодавства . сСуд та ОР · 17.15 •дні Н'ІШОГО життя• . (ХаркІа). rанн юстиІІІї•. (М . ). 18.00 І'Рклама. Оголошення . 14.55 ДлІ тих, XlO встуІІаЕ до вузів . 18.30 Концерт ансамблю •СинаТJІе>. Російська мова. (М.) . ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 18.25 Наша афіша . 18 .30 К т Для дІтей. сдБВГ дtАка•. 9.30 І 10.40 Для учнів 4 кл. ЛІтера­ (М ). тура. І. С . ТуРГЕнєв. •Му.му• . - ·· х Іб б Кнївщи(М.) . 19. 00 1н~л.еж.урнаJІ • л оро .•я спеuІалІпІв народного гос­ 19.30 .. ~ Програма науково-nопуляр- ІО.ОС дполарства . сСтандартн3аuІа них фІJІhмІв. (М . ) . якість nродукції•. (/\\ .). · 20.15 к. т . Вечірня казка. (М.). 11.10 •Зустрічі з nІснею•. 20.30 •Москва І москвичІ•. (М.). програма І І .55 Ху.~ожнІй телефІ.1ьм с НІчниА са21 .00 Науково-поnулярна •Здоров'я•. (М.). 21 .30 К. т. ХудожнІ~ фільм •Дирек. 17.05 Наша афіша. 19.00 ІнформаuІАна програма •ВІстІ•. тор•. 12 сrрІя). (М.). 17.10 ХудожнІ І теJІефІльм сІду в завт. 19.30 с Ек nан мо.'ІОІ!ИХ• . с UJтаб с Вина.

ний твір на тему: сВІтчизио, гор-

12.10 ,\\узнчниіІ фільм р ні 16.10 н~ш;· афіша.

незгоди

цf&Jіhннх учбових закладІв. ІсторІо •Квітневі тези В. І. Леніна• . (М .! 12.МJ t \ '· Квїтttа·О(нов ' яненко. сСватан-

\3.30

Ху дожнІй_ Ф•льм •ПІдкидьок•. ІнформацІй~а програма «Час•. К. т . ЧемnІонат f'вроnи з фігурного катання . Парне катанн•. Коротк~ nрограма . ( ШвrАцарІо).

учнівських

зрушень:

у переговорах реорганізацію

сnеціалісті~

пСЛ!l·

переговор~.

що проводяться тепер у Щс­ сабоні між трьома основнІІ· ми партіями і Рухом зброй­ них СИЛ, досягнуто іСТОТНН%

відомо,

тимчасового

повален·

диктатури.

12.10 МуЗІі'ІІІИіt фільм •ЗнаАомтtсh Огрснич• . уn/Іавління якістю nродукції•. 12.30 документальні фіЛhМН . 111.15 ~Маr.оина школа•. (М . ) . 15.25 Наша афіша 11.41 Для У•ИІв 9 кл. і с.реднІх cne- 15.30 •'Іервона гвоз!Іика• . До 75-рІчч•

Т

романен

-

як

що nроходить тепер у

10.55 Наша афіша. 11 .00 Новини. 11.15 Документа.1ьнttіІ телrфІJІЬМ сНаА· земнішІ турботи•. ІЯ.ЗО \1.40 • Шкільний екран•. Вимоги 40 . 20.15

машинобудів· автоматичне

-ra 1нших галузей про~шсловос- і швидкодіюче устатнуяання комт!, де зберІгаюту,ся і вира б - nлексної дії усnішно виконує ни. Гасіння

19.50 21.00 21.30

19.00 19.30

l~.::::::~~~~~~~_:~---~~~~~~-~ але особливо на nідnриє:-1ствах хімічної, деревообробної

у

ПРОГРАМА

...

Дзвенить зима, як білий

І гі.~ки білими стають, Дерева, юні та високі,

небезпечна.

І

\ та зарубіжних ко"n~зиторІа. XXV з ІЗІІУ КПРС. \ 19.05 Назустріч • Пуско~І будови 1976 року•.

~

тужиш

ПИП,

бере участь про часткову

рнть аоїонь•. «Ну , nостривай!•.

кличе.

стежину, До лісу, в поле, до садків.

завжди

ставників.

після

Згідно з останніми

ли усунення з уряду її пред­

СІЧНЯ

А

9.00 Новини: 9.10 К. т. ІІмнастнка. 9.30 к. т. МуЛhТфІЛhМН

Звучить і в далеч, в далеч

Снують, снують зимі

-у РОЛІ ПОЖЕЖПИКА

одно­

досяг

фашистської

домленнями, на

з-за

інцидентах

зрушення

•кістh nvодукцІї. с(..трукоурно· ф)"НІ-.&tіональна пайудова системи

13

ВІВТОРОК,

По закІнченні

"'' - """

цих

rІодарстаа .

ввись.

щирі.

Пожежа

на

в

рівнях житт•

нинішній тяжкій обста­

народ

ня

комуністів. Пасиливши на­ падки на ПНП. вони зажада­

жавне (М./.

Допоможи тому, хто прагне

Від радості скресають зорі

Сніги.

вистуnаючи

ватили

мить,

В житті бував й необхідна

Сnасибі, Десно, це твої літа, Твої стежки розкованості Від щирості

пів­ цими

Людина аірить. Час її

одвічний

твій мотив, 13 верболозів до зірок зліт ае. Десняк тут був ... ft лишився Кибальчича тепер

останні заявив

10.00 К. т. •РозповідІ про театр•. кров. 11.00 К. т. сТворчІСТh нарощв СВІТу>. h" Людина йде у пошуках мети. ~ 14.00 Програма документальних фІл МІВ. • Людина хоче суть свою 14.50 •Навколо свІту : .. сНа батькІвщинІ гrроІв·молодознайти. ~ 15.15 16 І" квардІ~шв•. б І І А · т. онцсрт ансам лю n ск D (\, • > танцю ~мського нафтоnерrробн прийшов. \ го комо кату. 16.4~ • Подвиг• · Не убивайте прагненнА висот. І7 . Іо К. т. • ВІдгукнІться. сурмачі!•, 18.00 Новини. Торкніть надії ласкою Дніпра. (\ 18.15 К. т. •Хочу все знати•. 18.25 К. т. •Музнчниі! абонемент•.

червонім топче.

-

за

всіх

помітнішого

У

запла-

спрямовує

на

новці португальські кому­ ністи роблять усе від · них залежне, щоб усунути цю небезпеку і відстояти ті де· мократичні завоювання, яких

організа­

заздалегідь

можна буду­ деj\нжратичну

вправо.

Як І слід було чекати. ци· ми подІями спробували ско­ ристатися праві, що обвину­

1~.00 ,цліІ

шумить,

Мандрують зорі дивосвітом

Десна, Десна

свідчить

активізацію Події, що

Ще більше загострили обстановку в країні серйоз-

~

Хай він в тайзі ведмедА не боров, Не смІйтесА: а ... прохолоне

гуде,

СвіІі світ Довженко з Сосн1щі Щорс ворогів в бою

місце місяця,

ще

трьох

рубежа колишній президент­ генерал ді Спінола, який утік з Португалії після про­ валу реакційного заколоту в березні минулого року.

Хай клекіт сили лиш в душі

траву.

басово грім

-

-

ХаЙ ВіН ПОМИПАЄТЬСА

А дим, як вічність, падає

мали

про

організації

сування вnеред сил реакції».

Жага відАатИсь nюдАм дnА добра.

Замріями між блискавиць

це

що

гадати, що Дії цієї підпільної

му з мітингів. Генеральний секретар Португальської Номпартії А. Нуньял "при­ звели до небезпечного прос

рветьсА до небес. Юнак не може жити без чудес. ГарАча в серце хлинула

весни.

усе

тора

днюш,

Юнан, АН промінь,

До юності зеленої держави Іду, як осінь прагне до

-

місцева

не

нову

країни, В ТОМУ ЧИСЛІ І В урЯ­ ді. Він попередив про те, що усунення комуністІв від участі в управлінні країною призвело б до нового

листопада.

результаті

Нуньял,

Як nІд· д и я м и

Португалію без участі кому·

новані й органІзовані провокації, тим більше, що серед де:-.~онстрантів було помічено осіб, зв'язаних з терористичною фашистською групою «Португальська ар­ мія визволення>>. Варто на­

провокації фашистських еле­

Юнак, як промінь, рветься до небес

Край придеснянськиft ... Вільногриві трави, Гуляють лугом вітри-

ше

сил.

ментів

у

цими

нІGтів

після

демонстрантах,

столиці.

креслив вати

ція ПНП, мова може йти ли-

Рух зброй­

про небезпечну реакційних сил.

по

зазначає

ду прогресивних діячІв. ан· тикомуністична кампанія в правій пресі, напади на при­ міщення Номпартії та Інші

І мудрістю, те має тільки

25

гальськІй А.

чоловІк убито І шістьох по­ ранено. До кровопролиття nризвів І розгін мирної де­ монстрації біля тюрми На­ шІас поблизу Ліссабона. Як

розколоти

сам

арештованих

ваних,

уряду і керівництва РЗС ря­

потратив,

Аду голубим зігрітися

Край

гонь

І треба сказати, що останнім часом їй це певною мірою вдалося. Усунення з

мене, мов глину,

революції,

в

вимагали звільнення арешто­

і Руху збройних сил (РЗС), який є основною рушійною

і ослабити

сталися

}Нандарми, які охороняли тюрму в Порту, вІдкрили во­

пІ з Іноземними монополіями і західними розв.!дками не припиняють своІх спроб зупинити і навіть повернути назад революційний процес. При цьому головне зусилля реакція спрямовує на те, щоб підірвати союз народу

силою

які

дні нового року біля у мІстІ Порту І непо­ від ЛІссабона, де три­ лІвих офІцерІв І сер­

відомих подій

води 1 латифундії. реакцій· нІ чиновники і офіцери вку­

У Полаві відбу .шся звітні концеrпи ciлhch к ux 1\Плскmвів у•; аснuків Всесоюзного фестивалю самодія .7ьної художньої твор· чо&ті трудящих. З успіхом виступив хор-ланка буряководів колгос· пу імені MiчypifUJ. Се,кенівського району. Ііа фото: виступає хор-ланка буряководів. На передньо,иу пла­ ІСі - солістка хору ланкава Г. В. ГАПJІЛА. Фото П. Кека.1а. (Фотохроніка РАТАУ).

Інциденти.

першІ тюрем далІк мають

тична

сестра-г()сподарка, гардеробниця.

~

м.

Звертатися Б

ровари,

діброва». А

на

адреоу:

пансіоиат с5іла

· •

дМІНІстрація пансІонату.

~~

#~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~,~~~,~~~~####~~~~~~~~-~~~~~~.8~~

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•

-

орган Броварского горкома

Коммунистической nартни УкраинЬІ, го. родекого м раАонного Советов депутатов трудящихся Киев< коА области .

Газета вь1ходнт на украинском язьІке.

І

НАША д.'ІРЕСА: 25!'>0:1!1.

11.

f.iPORд РИ

ovn . КиїАсhк•

154.

І

ТЕЛF.ФОНІ1: D~lІІІПОРІ

-

111-~·!!2. 'аt'Тvnнока РедІктора

- 19-4-47,

вІдnовІ.аальноrо ее. •Р~ТІРІ аІалІJІ' сІJІо.с:-ькnrо гос:nодорствв. кopecnoR• деита мІсцевого радІомnВJІенмІ - 111-3-18, а\АдfлІв nраuисловос:тt

масовоТ роботи, фотокоресnDнАеІІТІ -

19-4-87.

І Газета ВІІХОJІІІТІоІ

вІвторок, c:epeJІJ; Df)"Jcннa~ 1 1~боту,

r,

~

rаз:~ .. 'сПраа::~

індЕКСбі~64-:-Б;;:;.:а ~~~::К~;~~;в;і:;~ 'с~v:~~:л· ~~~~:::.:;;.-o~U.;;;;;;i~;;~~~;-;~ 154.... , . . ......__._з~:. ЇІ'7:1о.89о--.-

#7 1976  
Advertisement