Page 1

\~~#~~~~~·~~~,

Броn1ури

ЦЕНТРАЛЬНИй

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, ЄДНАйТЕСЯ!

~

СУБОТА

та пда,кати ~

11

По.1ітвндав ~'країни ви­ пустнв у світ російською і українською мовами брошури

тексто:-.1

та

плакати

РОЗГОРНУТИ СОЦ!АЛІСТИЧН~ (

СІЧНЯ

1975 Ціна

з

2

ЗМАГАННЯ

~

Бро~гури та

~видано

УСПІШНЕ ЗАВЕРШЕННЯ П'Я·

ТИРІЧКИ. ДЕВІЗОМ

радянського

~ народv.

тира-~

!:~:~---,~~~;~J

НЯ

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

плакати ~

масовим

днів Центральний Комітет ле-

!іінсьІ\оЇ партії закликав усіх

завдань,

виконання

величних

поставлених

з'їздом КПРС! . Трудящі Броварщини,

ХХІ V нк

і

всі радянські люди, з великим піднесенням сприйняли Звернення ЦК КПРС до партії, до радянського народу.

документ

великої

Це

-

політичної

ваги, у якому не rа.1ьнено досвід

лише узаминулого,

1974 року, але і визначено ос-

новні орієнтири розвитку країіІИ в 1975-му. Звернення про-

никнутс

глибокою

вірою

11

МІСЬRОІ І РАІЮННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

Таке

виростити на кожному гектарі

тн» надруковано соЦІаJІІстичні зобов'язанні! колективу Київ­ ськоі птахофабрики, який ще

дев'1поі

конкретні

радянсь15иХ людей широко розгорнути соціалістичне змаган-

ня за виконании і перевИК!tНІtІІ-

ня

планових

завд~,tнь,

вишення ефективності

ництва,

за

під-

вироб-

за успішне завершен-

ня п'ятирічки- Девізом змагав.-

ня було і залишається: датк продукції більше, кращої якесті, з меншими затратами!

Нині вирішальногu зна~~ення набуває змагання за дальиtе nіднесення продуктивності пра-

ці. Економія і бережливість.·одне з основних напрямків со-

ціа.~істи•шого змагання. Поруч

з кількісними на першому по~~ані якісні показники.

На мітингах, зборах трудищі міста й району одностайно

схвалюють

і

підтримують

внутрішню і зовнішню політику

Комуністичної

партії

і

Ра-

динеької держави, активну, ці.1еспрямовану діяльність Центрального комітету КПРС, ііого Політбюро і особисто Генерального секретари ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва. Пра-

цівники промислових підпркємств, радгоспів і птахофабрик, установ і організацій заявляють про своє рішуче праг-

ненни примножити трудові зу-

силля для успішного виконання

накреслень

XXIV

з'їзду

КПРС.

Обговорюючи Звернення, ви-

робничники вносять цінні нро-

позиції, спрямовані на повніше

використання резервів виробництва, поліпшення організаціі і умов праці, підвищення икос-

ті продукціі. Так, правофланговий соціаJІістичного змагання колектиs заводу 11орошкової металургії - вирішив виконати завдании 1975 року д?Строково, 29 грудня, реаЛІзувати на 260

понад тисяч

ПJІан виробів карбованців,

одеІJжати 90 тисяч карбованців надrланових прибутків. До-

строкз!Іо, за чотири роки, виконали п'ятирічні плаІНІ по продажу державі зерна. оаочі~, молока і м'яса труАЇВІtІНtІІ

5050

до

всіх ко­

.

rанни. за

підкріпити

році.

.

Олексіївна Rорнієнко. Всі вони

заявпди про свою тверд~ рішу­

ч~~ть на заклик лені.нськоУ пар­

госпо­

1974

тивне

ти

у

нове

1975

рік

високопродук­

устаткування,

.. виробництво

впровади­

новишш

су­

ч~сноІ nрогресивної технології, шдвищити ,культуру шфобни­

цтва,

боротися

якості

за nоліпшення

продукції,

К?еФЩієнта

зростання

використання тех­

юки и підвищення кваліфікаЦії МОЛОДИХ

СПеЦіаЛіСТіВ,

нашому

nідприємстві

Підсумовуючи

ЯІШХ

на

дуже

ба­

минулорічні

директор

О. О. Пиндюр сказ:ш:

UЯ впевнений, що

-

р.ічнии план

заводу

п'ятИ­

наш Іюлсктив

ви­

конає з честю. Про це свідчить

той _Факт, що бюrзьно 10 про­

Ц~НТІВ . робіТНІІНів та службов­ ЦІв ЗМІННо-виробничі завдання виконують

на

110-1 20

nро­

центів. Невпинно з цим зростає

і Юль~ість б~игад тu ударників

. Робітники, інженерrю-·rсхні qHI працівники у відповідь :на

ширше

розгорнути

змагання,

знамеІtfПІЙ

державІ

продуктів

poc.nuциu.тsa

КОМУНІСТИЧНОЇ

Праці.

~~ернення ЦК КПРС до nар­

ностаино при'!ня_лп зустрічнніt пла:а і сощащстичні зобов' я­

.-

зання. Колективом заводу пе­ _редбачен~ завершити п'ятиріч­

працJвників

-

і тваринни.ц,тва.

. ..... ~=-­= ......

госпуrідь

Про11агандисти,

лектори, по-

(цнт)

Надоєно молока на корову (кг) Вироблено м'яса на сто гектарів сіт.­

тодами

463,0 2780

673,7 2764

210,6

94,3

100,3 180

183,9 ll2,1 105,7 140,6 144,0 151,5

117,4 114 109,1 111,3 106 115,3

172,6 101,6 103,5 114,1 127,5 107,3

Зерна

Овочів Картоплі Молока М'яса Яєць

. пtдвищуютr.,

техюко-економічний

зараз

рі­

вень, опанують nередовими ме­

807,9 3224

госпугідь (цит)

спорудли­

риться ПЛОЩа і ПОЛіПШИТЬСЯ культура" виробництва скла­ дального та механічного цехів.

СВІЙ

25,8 27,3 144 126

Одержано я1щь на курку-несучку (шт) 244 228 Продано державі (в процентах до річного завдання):

Цього :року буде

ний новин корпус інструмен­ тального цеху, зокрема розш~­

~лизько 50 мшюдих виробнич­

31,2 33,3 151 121

(цит)

ку по ВСІХ техніко-економічних показниках до 26 грудня.

Н~ів, ЯКі

27,3 33,4 165 144

Урожай овочів з rектара (цит) Урожай картоплі з гектара (цит) Вироблено молока на сто rектарів сіА·

літінформатори, агітатори, про­

nраці.

Учасники мітингу, одностай­

но ~~валюr9чи політину нашої лартн, nрииняли рішення гру,~­

невого

(1974

р.)

Пленуму Ц'к

КПРС і Звернення

Центрат,­

ного КомІтету КПРС як бойову

програму дій. Вони запевниюr, що . докладуть всіх зусиль, щоб усшшно виконати державний n~ан завершального рону п'яти­

рІчки

і

вагомим

порадувати Вітчизну

трудовим

напередодні

nодарунко~r

XXV з'ї~щу НПРС. А. УСІНОВ

майсrер lнструментальног~

цеху заводу робів.

елсктроrехви­

акцен­

завданнях

своіх виробничих колективів. Кінолекторіі, тематичні вечори, приевичені пропаганді планів

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ

імені Мічуріна «Л ітківський» «ЖердівськиіІ» «Калитянський» «Бобрицький» «Гоголівський» «Зоря» імені L(окучаєва «Заворицький»

упра.впінни сіJІьського госnодарства раивнконкому. про надій моо~~ока господарствамн району

завершального року п'ятиріч­ ки, наочна аrітаціи все по­

за

винно бутк в арсеналі пропа-

9

січик

1975

ро1:у

rанАкстських засобів.

К·ПРС

до

партії, .1,0 радинеького народу - боіова програма дій пар­ тіінІІх організацій, кожноrо

Назви

rоспода ре тв

свідомості кожної людини, мобі-.. ізуватн трудящих Бровар­ t·tи~~~~ Іtа усnішне виконання зи,.аІІІо п'ятирічки.

,11.0

'""""""'

..

F

";:

."

«Великодимерський»

;;: ,. .::;. с:

"'

»

«Красилівський» «Заплавний» «Требухівськнй»

~~ g_

комуніста. Іх о6ов'язок - до­ несм иоо~~ум'ині слова парт11

wt ,..,...., ii!WO

осво1ти

со­

ще

рік свідч~ть про nевні успіхи у збмьшенні виробии­

у тому числі пшениці

організацій,

'----~-----------------~·#І І

колектив поста­

девlЗО?Іі якого надалі залишається: да­ ти иродукЦі'! більше, кращоІ

тн

.ціалlстнчне

:.:3~

залучати актнвіс­

ЦК

-

досягнення,

Урожай зернових з гектара (<uт)

громадських

ЗвернеНІНІ

Тепер наш

вив н~_і завдання на

минулоr.Іу

=Ії

пропаrанднст­

на

соЦіа­

.ь•

завдань, постав­

водячи бесіди, повинні

трудилися в рахунок за­ вершального року п'ятирічки;

гато.

·

широкою орга­

увагу

розгорнутому

На мітингу виступили пере­ дові робітники: бригадир скла­ дального цеху Жанна Макарів­ на Патрикеєва, шліфувальниця Олександра Петрівна Сніжка­ ва, штамnуваЛьниця Людмила

вирощують те­

1 продажу

керівників, сшtціаЛ1Стів.

туаати

року, завдя­

гальвані­

роЦі

лістичному змаган~ю трудівна­ ки заводу усnішно подолали у

Нижче подаєlоІо nо~иики районів

лених гру,u.невьм ( 1974 р.) Пле­ иумом. ЦК КПРС і сесією Вер­ ховноі Ра,ІІ.н СРСР. З цією ме­

тів

широко

заnлант~ано­

1975

складальників,

ків та інструментальників, які вже декілька місяЦів у 1974

·

взяли

Визначальний рік g!итирf'ЖtІ

цтва

нізаціінаю, поЛітичною та ідеііно-виховною роботою. РоJ­ гортаЮЧк політиЧну роботу в зв'из·ку із Зверненням, необ­ Хі.ІІ.но тісно пов'язувати 11 з

ські rрупн,

ки

року де­

Рубіж по об­

виробництва,

го на кінець

сятки

на

Бро~арського, Барншівс~коrо ( Кнівсь~оі області) і Корсунь-Шев­ ченкІвського ( Черкаськоt області). П1дсу.мкк соціалістичного зма­

коаими і комсомольськими ор­

тою створІІОВати

визначального

сІльського господарпва трьох раіоІІі•, ІІ«і змагаютьс11 між собою

організації повин-

пропагандою

документом,

Змагання трьох районів

здобутками у

ні очоАитк патріотичний рух труднщих, разом із профепіл­ ганіза~tіи-

Комі­

ТІї, д? радян~ького народу од­

д'f ХОJІОJІ.ІІJІЬИИКів. Виконати п мтнрічнІІІ план до 15 верес· ни, дати понаднланової про­ дук.Н на 46 тисяч карбован­ ців, пі.І,вищити продуктИвність npaІti ва 1,5 процента .проти завдамни - таке їхне слово.

JІ.арсь~і плани

сягу

зоотехнік ферми.

лектtІІІІів ~і& і дільн-иць про­ мислеаих підприємств міста ко,.С*ТІІІІ меблевого цеху заво-

Партііиі

цим

в'ятої п'ятирічки.

М. ЗАВОРИЦЬКИИ,

зверненням

звернувся

з

вертого,

личок.

оз~амеtіува'FІІ останній рік п'я­ пра..і

зустрів

Центрального

зусиль, щоб достроково ви­ конати виробничі завдання чет­

ІІР(НІІИХ ДНіВ СЇЧ­

і скотарі, .які

nіднесенням

то

:МО·

надої на Jtopoвy

(

заво­ якості, з меншими затратами! Підтвердження цього - де­

мільйона

17,5

тирічки J1ОВИМІІ

-

(/ореТJ,СЯ

ВисоІtі зоfіов' язання

завернtІІТІІ п'ятирічку до свята Ве-коrо )Ковтни, випустити

k

3

високим

мились

в цілому по радгоспу станов­ дять 12,5 кілограма.

зуетрічииА П.ІІОІН на 1975 рік. У ньому, sокрема, nередбачено

карб&ванціа.

ферми

н·я щодобові

товоритьси у Звер­

на

І>ОЛСІ\ТИВ

КПРС

виробів

nідnриємстві відбувся багато­ людний мітинг. Вступним сло­ вом його відкрив голова завко­ му О. П. Білокінь. Він nідкрес­ лив, що колектив доклав бага­

Іtілогра\ІЇВ молока від

ють ;'\ЇдОМ.

ненні ЦК КПРС. І в ці дні ви­

продукціі

BN'J,

ЦК

р~ДЯІ!СІ>КОГО

-~~

тету КПРС до nартії, до радян­ ського народу. Після тоrо. як робітники та службовці ознайо­

Дане c;ruвo вони підкріплю­

зав­

никJЮ чкмало патріотичних по­ чинаиь. На мітингу робітники за110ду сТоргмаш» прийняли

них

Броварського

електротехнічних

Звернення

І;ожної корови.

п'ятирічки

рішень XXIV з'їзду КПРС, про досяrнешtіІ дадьших усnіхів у комуністи•шому будівництві.

Центральний Комітет КПРС звіртається із закликом до всіх

за

переJІ, трудовими колективами, перед кожною радянською лю­

дниою стоять

серед

·J!ОЧІІОТОВа]НІІJЇ

п'ятирічного

п.иану по виробництву яєць. У боротьбі за успішне за-

верІUеннн

ДІJЯРОІ\,

п'ятирі<ШИ

у JІистопаді 1974-го рапортував

виконання

з

взяли

n.

1

сільгоспугідь. У сьогодніишьому иомеjJі газети сНове жнт­

про

Rолектив ду

~·. Н. Овчар, 1\1. ]1,. Жеребець, Н. Івапчп,, О. 1\1. Кобко та інші надоїли від кожної за­ кріп.ll'Пuї корови 4999-4821 І\і:югрюІ молоІ;а. За їх при­ Іtюt;~ом у :швершальпому році

1915 центнерів на сто гектарів

дании, -

виконании

наших

ДО

Примножимо досягнення

~·варинниrш ра;>~rоспу «Требу­ хівсьІшіі» у відповідь на Звер­ Ій•ння Цептрат,ноrо Комітету RПРС до партії, до радянсько­ го ШLРОіО'. :\-·же торік fiaraтo

занни взяли вони на HJ75 рік: ~

мів молока, виробити його ·по

зобов'язання

Звернення

ДО партії, народу).

ТРУДЯЩИХ RHIBCЬROI ОБЛАСТІ

На п'ятитисячний рубіж \

творчі сили мас і свідчить про

турботу партії про

(Із

ОРГ АН БРОВАРСЬRОГО МІСЬRОГО ROMITETY RОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УRРАІНИ,

\ радянських людей: оо 43 центнери зернових, по \ _ - Вище праnор всенародно- . 49 центнерів пшениці, по 250 ~ ro соціа.1істичного змаганни за це·нтнерів овочів, надоїти від ! успішне завершении п'итнріч- кожної корови по 5020 кілогра- \

за

(

МИ ЗАТРАТАМИ!

Почався 1975-й, завершаль- раJІ,госпу сП.ІЮСківськнй». Під- І вищеиі соціалістичні зобов'я-

ний рік п'ятирічки. З перших

ЗМАГ АН-

БУЛО І ЗАЛИШАЄТЬСЯ: (

ДАТИ ПРОДУКЦІї БІЛЬШЕ, КРАЩОЇ ЯКОСТІ, З МЕНШИ­

шшидm ш~~ШСD~ ~~~[fІ~ШШШ3

ки,

ВИКОНАННЯ

ВИХ ЗАВДАНЬ 1975 РОКУ, ЗА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВ­ НОСТІ ВИРОБНИЦТВА, ЗА

коп.

Звернення Цент-

парп!, д.о

ЗА

І ПЕРЕВИНОНАННЯ ПЛАНО~~

р.

~ ра.1ьног:~. Комітету КПРС ~до

КОМІТЕТ (

КПРС ЗАКЛИКАЄ РОБІТНИ- , НІВ, НОЛГОСПНИНІВ, СПЕЦІА­ ЛІСТІВ, УЧЕНИХ, ВСІХ РА­ ДЯНСЬКИХ ЛЮДЕй ШИРОКО

.N9 7 (3911)

,..,.,.о

;:::t::::::t:

Радгоспи «Плосківськнй» імені Щорса імені Кірова <Русаві зськи ~І»

11,5 11.6 9,2 10,0 8,2 8,5 8,1 8,5

+0,3

+0,6

+0,2 -1,2 -0,3 +0,2

8~

89

87 90

8,1 7,6 6,9 6,4 6,3 6,3 6,3 6,2 6,2

9,0 8,0 7,5 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

5,7 5,5 4,9 10,3

7,0 7,0 6,0 10,8

8,2 7,2

+0,1 +0,1 +0,3 -0,1

+0,2 +0,2 +0,2 +0,2

-14 +0:2 -0,9 -1,6 +0,3 +0,2 -0,2 +1,6 -0,6

93 95

87 90

93 90 82 85 90

88 87

-0,2

+0,3 -2,4 -1,2 +3,8

9,0

-0,3

-0,8

90

8,0

+О. І

-0.3

!12

-0,1

88

5

Птахофабрики

Пухівський ППР Племптахозавод еРу дня:.


·•.ооо.:о--~~о..:о--оО"".:о--•оО'..:>".:о-..:>-~- ·-.:о"-оО""#'--~~..:1'#..:>##..:1' ·.и~..:-.о-..:>-•о- ·...:о-~..:о->І..:>..:>.,..,..,

У боротьбі аа успішне завершения

дев'атоІ

п'ятирічки веред

_uw.,__;gq,gc,.qoc.,..:r-.,.._ _

трудовими

кооJІективаии,

веред

,..:o-~~

кож­

ною радивською оJІюдиною стоя•rь конкретні завдання. І дуже важоJІиво, щоб вови роав'язуваоJІися своGчасно, сум:е~"ІіННО, іа ананнии справи.

(ІЗ ЗВЕРНЕННЯ ЦК КПРС ДО ПАРТП, ДО РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ) .

."~'fl?~~o#..,. ... .,.,...,...,....,;-=qow~•.,..:"'#4C'""""-'~ .... ~",.,.

1,7

СОUІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КОЛЕКТИВУ КНІВСЬКОІ ПТАХОФАБРИКИ НА Перетворюючи

в

життя

істо-

, тету

КПРС до

до

радян­

наявні резерви, ми взяли нові під­

рики з року в рік нарощує вироб-~ вищені

соціалістичні

зобов'язан­

иицтво яєць і r:ташиного м'яса. Особливо був знаменним 1974, визначальний рік дев'ятої n'ятирічки. На 25 гр.удня було вироблено 72710 тисяч штук яєць при зобов'язанні 70 мідьйонів, м'яса7@ тонни - на 103 тонни більше., ніж зобов'язувались. Порівняtю з 1973 роком виробництво яєць збільшилося на 8787 тисяч штук, а м'яса на 33 тонни. Продуктивність птиці зросла на десять штук яєць і становила

ня на завершальний рік п'ятиріч­ ки.- одержати на курку-несучку 260 яєць, а валовий збір іх до­ вести до 85 мільйонів штук. Ви­ робити 703 тонни пташиного м'яса. За ще вищі показники борються наші передовики. Так, пташни­ ця Л. О. Репетунова дала слово одержати на курку-несучку 270 штук яєць, а валоВІІіі збір їх до­ вести до 4100 тисяч штук, Л. П. Слуценко зобов'язалася мати на курку-несучку 270 штук яЄць, а

nри зобов'язанні 247. Завдяки самовlдданій nраці колективу п'ятирічний план по виробництву і продажу державі яєць в кількосri 220 мільйонів штук виконано до 25 грудня минулого року. Перед у соціалістичному змаrанні БеJІИ пташинці Марія йосипівна Бруй, яка одержала від кожноі курки-несучки 272,1 штуки яєць, а вал становив 3498,8 тисячі штук. Ког ме нко Зося Петрівна мала на курку-несучку 272 яйця, а валовий вихід їх СІUІадав 2258 тисяч штук. Звернеwня Центрального Комі-

лигіна 265 штук яєць, вал;__ 4700 тисяч штук, Т. І. Власенко­ 265 штук яєць, а вал 1їх 2200 ти­ сяч штук. Щоб успішно виконати взяте зобов'язання, введемо в експлуатацію у травні цього року ново­ споруджуваний пташник иа ЗО тисяч курей і посадвмо туди пти­ цю. Повністю перейти на вирощу­ вання і утримання птиці Крос-288 -гібридної, високопродуктивної. Завершити перехід на фазове го­ дування птиці. Добитися економії кормів із розрахуІіку не більше

торік 255 ш1'ук на

курку-несучку І вал -

десятка

2200 тисяч штук, Є. П. Ку­

ладнання

БРИГАДИРА ФОРМУВАЛЬНОГО ЦЕХУ М 1 БРОВАРСЬКОГО ЗАВОДОВУДІВНОГU КОМБІНАТУ Л. С. ЛУШНИКОВА.

цех-у:

фор-

!

Допомогти

семи

робітникам

N2 І Бро~ар- добре оволодіти професією

ського

завадобудІвного

ту, у

відповідь

на

фор­

комбша- 1 мувальника, а самому здобути су­

Звернення і міжну

спеціальніс.ть електрозвар­

Центрального Комітету КПРС до І ника.

nар!ії, до радянського

Р.ароду ~

~рІшив, вз~ти, на,. ?аІ'~рwзльчии РІК дев ят_ш . п ятир чки т~ке осо-

бнсте сощал1стичне зобов язавн.я:

Свій

активну

участь

в

. Систематичне:' виконуючи змш · rромадсь:<G·політичному житті під­ НІ Н?РМИ Не МеНШ ~К Н? 150 про- DрИЕМСТВа.

центІВ,

завершити

строково

до

-

рrчнич

І

f'Ілан

вересня

до­

1975

миття

І'[рагнучи

зробити якнайбіль-

користання

матеріалів,

ший пклад у дострокове

ти яйцесортувальні машини «ЯС-1». Комплектувати пташники

відh на Звернення Центрально-І пропозицій зекономити 12,5 ти­ го :Комітету :КПРС до партії, сячі штук цегли. :24 тонни це­

тільки добре розвинутою птицею, одержаною із Семиполківськоі

до радянського народу наш коле;,тив бере підвищені соціалі-

птахофабрики.

Удосконалити

етичні

кість

220

У всіх пташниках, де одно- нання річного плану ярусні кл;точні батареї, установи-~ но-монтажних робіт,

мік-

вико-~ вильноrо

пра-

курячих яєць,

будівельу відпо-

зобов'язання:

раклімат у· пташниках. Річний план в обсяsі 2,4 Виготовити на корм 300 тонн .мільйона нарбованЦів завершиТ;Jав'яного високовітамінного бо- ти до 5 грудня 1975 року і рошна, розширити виробництво виконати додатново до завданутильного борошна, довівши кіль- ня будівельно-монтажних робіт його

до

тонн.

Забезпе-

на

чити високоякісний ремонт технологічного обладнання для розміщення птиці. Ширше розгорнути роботу науково-технічного товариств-а, вnро-

ваджуючи в nрактику нові машпни, раціоналізаторські пропозиції.

Удосконалити

зменшити

відходи,

кування птиці в

вибра-

зв'язку з різни-

по

пла­

виконанню

деріf•авного

Здати всі будівельні об'єкти оЦінкою винонання роботи.

До-

Додатново до плану здати чорних метапів 3,5 тонни.

Широко розгорнуБШи

соЦіа­

строново у третьому кварта;rі ввести в дію 89-нщtртирний бу-

лістичне змагання між дільннцями, панками і робітниками,

динон у м.

добитися

Броварах; корівник

голів

200

до

у

радгоспі

присвоєння

колентиву

почесного

«Літ-

звання

1975!

ної праЦі сантехнічній дільниці

вересня

25

1\ІОНТІю-буді вельних робіт

порі в-

няно з 1970 ро:ком на 29,3 про-

технічних

з_обос..язань. Уже

380

у першому півріччі нинішнього року освоїти проеrстну потуж­ ність промислової бази рембудуправління.

цента,

ліпшенню культурно-побутових умов, зокрема в громадському харчуванні. 3 пер.:.ІІ'Х днів січня колектив активно вклю~ився у викоr*Інн· 1

взятих

16 тонн асфальтобетону,

поганних мстрів газових труб, 3,5 тонни металу, 1240 погон­ них метрів електропро-водів. Для успішного І.шрlшення ви­ робничо-господарських завдань

комуністич­

року з випередженням строку І NQ 4, дільниці промислового на 3 місяЦі. зиробництва та 58 окремим роДобитись росту обсягу ре- бітникам звання ударнина

препаратами.

і

кубометрів лісомате­ кубометрів щебінки,

15 46

Дня будівельнина завершити п'ятирічний план будівеJІьномонтажних робіт в обсязі 10;6 мщьйона нарбованців.

нівський>>

Особливу увагу приділяємо підзоотехнічних

менту, ріалів,

ну і соЦіалістичних зобов'язань

на

ми захворюваннями, активніше заст• ·вувати аерозольний абробіток їх антибіотиками і лікарськи ми

традиЦійного

на ~<добре» й <<відмінно».

батареях КБН. nодачу води в

ко:~~nлекс. Щоб

тисяч карбованців.

свого

і

складування їх, а також впро­ вадження раЦіоналізаторських

свята

з

технологію розда-

вання кормів на Автоматизувати

136 До

транспортування

досягти

росту

продун-

нраці.

Протягом року одІ]у бригаду

перевести

на

прогресивну

ор­

тивності праці на 39,3 процента. Впровадити у виробництво не менше 11 раЦіоналізаторських

ганізаЦію праЦі за методом Миколи Злобіна. Підвищити кваліфінаЦію і присвоїти суміжні професії 68

цента. За рахунок

тисяч нарбованщв.

пропознц;іі із річнш.І економіч-І ним сфєІпом 18,4 тисячі карбованЦів. Знизити собівартість будів·, шщтв& проти плану 1ta 0,5 про-

тепер

номуніетичної

щодоб.овии збt!' яєць дов<:31-ено до І продуктивності

підвищення

праЦі,

rюліп-І

робітникам. Надати шефську допомогу ПіJ:\~ефному радгоспу «ЗаплааНИИ» У виконанні будівельномонтажних робіт_ на суму 30

Винлинати на

.

.

сощащстичне

23(}-233 ти~яч штук. як 1 перед-, шення організації ремонтно-бу- зма:ання Жовтнев~ ремонтно­ рівень б~чено rраgнком .. Проводитьс~ за- дівельних робіт, економії мате- : будше.'!ьне управщння тресту

ідейно-політичний'

підвшцу>Jзтиму в одному із гурт· ків політичної освіти, зобов'я­

:>уюсь брати

для

знань.' Ставимо перед собою завдання підвищувати свою ділову ква.>Ііфікацію. Намітили також заходи по п1'>-

Особиств соціалістичне зобов'язання Прадюючи бригадиром у

пристрою

КОЛЕКТИВУ ДАРНИЦЬКОГО РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТРЕСТУ «УКРРАДГОСПРЕМБУД» МІНІСТЕРСТВА РАДГОСПІВ УРСР НА 1975 РІК

яйпс :>атів на батареях КБН, м~ханізування миття забруднених

вищенню

мунальному

яєць.

Поліпшити якість яєць за ра­ хунок: організаціі нічного збиран­ ня помету в батареях КВН, об­

ричиї рішення XXIV з'їзду КПРС І ського народу надихає нас на- но­ і XXIV з'їзду Компартії Украї- ві трудові подвиги. Вишукуючи ни, колектив Київської птахофаб-

СОUІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

кормової одиниці ва виробни­

цтво

РІК

1975

партії,

. . 4,...".,.". ........ .0""""QI'#&+#-.'I"q#w##~ ..... .."..,,".~~~...,..:?"-C"'fli?.,..,.....,....:'-..".,.~ ...

м_ша стар01 пт~щ !'Іоподою вщпо- • ріашв і впровадження . раЦіона- • «Унррадгоспрембуд>>.

вщІю технолоr1чнш кзрти. З~бов:язання

прии?ІІТІ .на

обговорені

загальних

й

І лІзаторських пропозиЦій 1 ~кати

надпланового

одер-

прибутку

збарах 1 J5 тисяч карбованців.

праЦІвникІв фабрики.

І

За

ня

Соціалістичні обговорені

на виробничих

рахунок бережливого ви-

і

зобов'лзанприйнятІ

зборах Дар-

ницького РБУ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

року.

Довести випуск якісоої продук­ ції з першого пред.'явленfl<І до J9 nроцентів, не допускаючи переви· трат бетонної суміші.

У ВІАПОВІЛЬ НА ЗВЕРНЕННЯ В усІх бригадах, лаяках, на тваринницькій фермі радгоспу «Заворицький» відбулися мітинги і збори робітників, 11ри~вячені Зверненню Центрального Коміте­ ту КПРС до nартії, до радянсь­ кого народу. СхваJІюючи пей іс­ торичний документ, робі-:-ник11

взяли нові соціалістичні зобов'·я­ зання на завершальний рік п's:­ тирічки. Так, дояр Д. Є. Хаме­ нок, який торік надоїв від К'ОЖ· ної корови 4406 кілоrnамів МОJІО­

ка, в цьому році бореться за кілограмів, тепличниця М.

45GD М..

Колектив Заліського Ц('І'еJІьвОго заводу успішно виконав виробничу про­ визначального року дев'ятої п'ятирічки. У відповІдь на Звернення ЦК КПРС ~о nарт!У, до радянського народу трудівники заводу взяли nід­ вищені соціалістичні зобов'язаннЯ на завершальний рік. На знімках: nрuвофлаигові соціалістичного змагання ударниця комуніс­ тичної nраці, здіймальниця цегли-сирцю Тетяна МикоJІаТвна ЛУК'ЯНОВА

Звягінцева дала слово ви.ростити 14 кілограмів огірків на квадрат­

ному

метрі закритого грунту.

граму

Іх

приклад насдідують інші робітни­ ки.

яка освої11а кілька суміжних щтофесііІ, та машиніст-екскаваторник АнатолІЙ Миколайович ШЕПЕJІЯЬИFІ. Змінні норми він щоденно виконує на !40 про-

В. ДЖЕЖЕ.ТПИ, секретар парторrа~tізацfі.

Переможно завершити n'яrий рік дев'ятої п'ятир;іч­ ни цей заклик до щих країни пролунав

трудн­ з три­

центів.

ЛЕКЦІЇ У ВИРОБНИЧИХ КОЛЕКТИВАХ

буни грудневого ( 197 4 р.) Пленуму ЦR RПРС, пройшов

об'єктах, у червоних

головною

можна

думною

через

куточ­

ках радгоспів і птахофабрик почути

лекторське

тії, до радянського народу і відлунив у тисячах сердець

слово. Трудівники дізнають­ ся про результати роботи колективів міста і району в

трудівників Броварщини. Ро­

минулому

Звернення ЦR RПРС до пар­

бітничі дають

колективи на

нього

відпові­ високими

році,

помагають

лектори

до­

зорієнтуватися

завданнях завершального

у ро­

Ному­

ку п'ятирічки в цілому по району, щоб відповідно ви­ значити і своІ рубежі.

ністичній партії Рг.дянськоrо Союзу. Цими днями в цехах про­

ри обслуговування колек­ тивом комбінату громадсько­

мислових

го

соЦіалістиЧ'Ними зобов'язан­ нями, що є виявом вірності

ленінським заповітам,

гончиках

підприємств,

на

у

ва­

будівельних

2

стор.

Фото

Перед

тор

працівниками

харчування

міськкому

виступив

nартії

сфе­

лек­

В,

І.

Дем'яненко,

перt!д трудівни­

ла

організаЦія

nраці,

дійове

Номпартії 'України <<Про ор­ ганізаційно-політичну робо­ ту в зв'язку із Зверненням

ЦR RПРС до партії, до ра­

соЦіалістичне

повіДальність кожного за за­

дянського

хінський»

гальний результат роботи забезпечили успіх. Часто лекЦії продовжува­

заклинають

ської

-

групи

члени

лентор­

міськному

пар­

тії Ф. Т. Шипиленно, І. К Цімошинськик, С. П. Сюсю­ нін та

інші.

лись

На зразках ви­

сокопродуктивної

вофлангових

праці

розмовою

про

завтраш­

ній день колективів. працівюши номбінаrу

пра­

визначального

від­

Так, гро­

мадського харчування повели

йшЛи на рубіж п'ятирічки,­

розмову про ті рядки Звер­ нення ЦН :КПРС, що стосу­ ються сфери Іхньої діяль­ ності. Зокрема, говорили про необхідність підвищення нультури ,обслуговування на­

вони

селення,

-колективів

ЩlВодів

порош­

кової металургії, :Київської птахофабрики,, радгоспу «Плосківський», я-ні за голов­ ними

показниками

демонстрували,

НОВЕ

вже

ян

ЖИТТЯ

ви·

вмі-

о

повніше

Субота,

11

1975

народу>>,

лентори

виробничників,

будівельників, робітників радгоспів добиватися, щоб боротьба за винонання і пе­ ревиконання п'ятирічного плану стала глибоною внут­ рішньою, особистою потре­

бою

кожного

щоб успішно головне

в

змаганні

-

трудівника, реалізувалося

соЦіалістичному

випускати

про­

дукціІ більше, кращої якості, з

задоволен-

січня

Бенднка.

ня його потреб. Виходячи з постанови ЦН

ками заводу порошкової ме­ талургії 'і радгоспу «Требу­

змагання,

В.

року

меншими

затратами.

В. ВОЛОДИМИРЕНКО.

о


3А ПЕРШІСТЬ У ЗИАfАННІ 3акінчився четвертий рік дев'ятоі п'иирічки. ПІ,цве­ д~ні пі,.~сумІси соціалістичиоrо змаrаиия серед тваринни­ ранону,

про

які

розповідається

на

цій

сторІнці.

912 1138 764 900 1161 1718 1227 1139 1082 1036 1050 1070 1075 999 1037 1065 935 \030 1062 1088 1069 1290 1224 965 997 1.231 94:3 963 1191 1030

Касян Н. ·м. («Плосківський>>) Строкач Г. А. ( «Плосківськин>>)

ПОКЛИКАННЯ

....

. о

.... ....

.

за

1974 рік

.

о:~

Дужик Г. С. («Калитянський») Тимченко В. А. (імені Щорса) Кукшин М . З. («Калитянський»)

Москаленко К. П. («Красилівський») Христинчеико В. ф. (Семиnолківська) Кукса

Г.

Карпенко

І.

(«Зоря»)

В.

Г.

' ( «Русанівський•)

Філіnчич О. Н. («Жердівський») Литвиненко О. Т. (імені Кірова) Бобчинська О. М . («Л ітківський»)

Кондратенко К. А.

(«Жердівський»)

754

4056

Шандиба У. Г. («Літківськиіі•)

гвспода~тв

6513 64\7 6365 Волоха О. І. ( « ПлосківськиЇІ >> ) У відпов.~дь на Звернення Центрuпьноrо Комітету КПРС 6290 тварІmни­ Бабко М. М. (Семиполківська) до партн, до радянськоrо народу, працівники 6044 киіі>>) «Плосківсь ( Т. осподар­ Г. иародноr Какун виконати во достроко лися зобов'яза цтва 5940 кий>>) и. «Жердівсь ( . П О. п'ятирІ.'Ш року Носко ьноrо завершал ння зобов'яза 1 ськнй план 5840 ький») <<Плосківс ( ВВІЦ)· І. ф. повНJРd Лесик району рики птахофаб 1 У січні радrоспи 5694 ський») («Плосків М. О. Коротенко зивдания: нати таке 5605 Строкач Г. П. («ПлосківсьКІJЙ » ) ! виробити молока 5550 тонн· 5566 ький») <<Плоскіас ( І. К. ька молока: в Демидовс надоїти на корову 257 кіло~рамі 5527 ' Онищенко В. С. ( •Ллосківський») виробити м'яса 2080 тонн; 5488 Малашенко Л. Л. ( <<Плосківський>>) одержати яєць 17 МІJІЬйонІв штук. 54:.!6 Топіха Л. П. ( оЛлосківський>>) 5220 токи, м'sса Продати державі: · молока 5404 Демчук Л. С. ( «Плосківськиіі>>) 2080 тонн, яєць - 16 МіJІЬйонІв штук. 540! Овчинник О. Г. ( << Плосківськнй >> ) 5378 Кривець М. О . ( « Плосківськиіі >> ) 5347 Жереб г. М. («Плосківс ьки й >> ) 5310 Коротенко Т . М. ( « Плоскїаськиіі >> ) 5309 Строкач Г. Ф. ( « Пло ск івсь к иіі >> ) fi281 Касян Г. М. ( «П ,1осківськиіі») 5267 Бердюк О. М. ( << ПлосківськиЇІ>>) - Доброго ранку, дівчата! 5245 Салай О. А. (імені Щорса) - привітався Григорій. 5228 Печура Г. Г. (Се миrюлк івська) 5217 Як звичайно, він прийшов Байправ Н. С. ( «Плосківський») 5168 на ферму дещо раніше. Це від­ Жук В. А. ( «П ,1осківсь1шй >> ) 5159 стади і Марія Зеленка К. А. (ім е ні Щорса) тоді, як Оля 5123 ух івський >> ) («Треб h\. А. Чайка допомагає доярка~ш. Григорій 5122 О. К. (<<Плосківський >> ) Лесик ї~r. Дівчата, правда, теж сум­ 5044 Остапець Т. І. (Семинолківська) 5025 JІінні, беручкі до роботи, од­ Миколаєнко О. О. ( « Плосківський») 5013 1053 Миколаєнко г. С. і «П лосківськиіі») нак на літочківсьІ\ЇЙ: молочній 4999 942 О в чар У. Я .. ( <<Требухівськиіі») фермі радгоспу «дітківський», 4987 853 Міщенко €. П. ( .. rІ.'юскіt.сь ки!І » ) де вже три роrш він трудить­ 4963 987 Михай.1енко Г.. Н. ( «Плосківський>>) право­ ся, стало традицією: 4933 1002 Купріянчук К. Г. ( «П,,осківський») 4930 986 флангові .беруть шефство над Левковська К. М. ·~ ,,іlласкіf:Іський») 4926 1137 їм допомагають Горобій В· Т. (імені Щорса) молодими, 4914 983 Миколаєнr.о О. Р, ( << ГІло:: к ів с ький » ) секретаміf опанувати шви д ше 4899 917 Жеребеuь М. Д. ( « Требухівський») майстерності. 4879 671 Під.1ужна М. І. ( С еми'lолківська) 4875 ІОВ Tar;, комуніст Григорій Гар­ Миронівська Т. С. і «П.~осківський») 4837 1006 кращий дояр. Пам'ята- працювати завтра краще, ніж да Ситниченко .'\\. n. («Плосківськиіі») 4824 100:~ плани бу­ з 25 корів, сьогодНІ, то наші Іванчук Н. В. ( « Трсбухівський>>) ють, від кожної 94!j 4821 Кобко 'J . .'\\. ( «"і'р еС:ух івський>>) догдядади, до ;;уть не тільки викоІfані, а й зараз котрих 48Q3 936 кий») Плосківсь << ( . М М. Строкач із слова Ці » ... за рік перевикоюtні надоювали нього не 4765 1107 Желдак Т. О. (іме:~і Щорса) 4753 1114 бі.ТJЬшс 2500 кілогра~Іів моло- Звернення ЦК КПРС по партії, Пнrенко Г. І. (імені Щорса) народу слу­ 4741 1167 визначал;,ном:• до радянсr,кого ка. Він же у Gcтait•tyк А . М. (імені Щорса) 978 4736 у м ьки;\») орієнтиро «Требухівс ( Г. . О головннм .жать Jгнатенко надороці дев' я тої п'ятирічки 935 Самохвалона К. О. (<<Требухівсь:(ИЙ») 4727 їв по 3680 кілограмів. Вико- nовсякденному ЖІнті кожногс 4718 1078 Васюра К. Л. (імені Щорса. ) По­ ферми. їхньої нали свої nідвищені соціаліс- 'І'Г Удівника 4711 902 Фесюк Г. М. ( «Плосківський») зоnов'язання і '1\омr. ()- р\вняність результатів, визна­ тичні 4709 737 Устименко Г. К. (імені Кі ро ва) 4658 1096 моЛІ'И Ольга fj)моленко "а Ма- '!ення переможців, др;•жня до­ Корзаченко К. Д. (іме н і Щорса) 4624 1202 ЛогіІиненко r. П. ( « Гоголівський») рія Марищенко. Спільно намі- ппмоrа товариш;~.:~~, кп!rІуністич­ 4612. 9\3 вякпнання ДригіиІч П. А . ( «Требухівський») ставлення до ти.1и рубежі й на завершаль- не 46\0 897 Могильна Ф. з. («Требухівськ!ІЙ») орга­ . обов'.Р.аьі..: их rr~мадснс зоний рік. Григорій, зскрема, 4596 965 К(Ірf.ут В. А . ( «Г:лосківський>>) соціалістичRnrо зма­ 4595 955 бов'я завс я одер.жаі: по 3800 нізат.tія Борисенко €. Б. ( " іl ; ;оС!(і'сІський») ось що повсякч<іс. дr>4585 1084 мріє гання Крім того , кідограмів. Булах М. І. (С е м.шоm<івська) 1269 нелегкій пра­ 4575 їхній в по'dагає Щорса) iMf::il ( І. n. Касян rсподар­ в сту пити до сільськоr 4575 960 М.аксимеhК':І З. /. ( <,Плосківський») ці. ської акаде~Іії. 4569 І \ОО Чухліб Г. М. (і ме ні ll:.opca) На знімку: дояt) Г. Гарда. У Григорієвім записнику є 4563 1257 Губська В. Д. ( <<Вел:ІКодиоJе~ський») . БF.ІЩИК В. 4559 1459 такі рядІіи: «Яюцо ми буде'dо Цьомка С. І. (БогданівсLка) І 4548 1083 ,~~: Гуща М. К· (С е миполІ, ізська) ~-~~_. 4511 920 Строкач К. А. ( «Гіт.оскінсьJшй») І Корн ус а. €. ( «Калатянськ : ІЙ >> ) 4486 1166 ВИНОНАННЯ ПЛАНУ 4486 839 виробництва і nродажу держаеі прсІ!lуктів '~'варинRІщтра Яку,ша г . n. (І мені Кірова} ' 4455 1031 1 лтахівництsа ~осладаіJ:твами району Кузін Л. с. рЛ ітківськиі!») 4·148 1050 за і974 рік Лук'янеttко tl. Л. (імені Щорса) 4438 807 Марннич € . Ф. ( « Гl.~осківсо;.;ий») 4425 1127 Коваленко У. М . («Калитянськпй») 44!4 1121 "' Гонч<tренко Н. П. (імені Щорса) "'оо 4414 1069 а Турбаніст н . Л. (імені Щорса) 0<.) z" 4406 1404 :r: Назви господарств Хаменок Д. €. ( «Заворицькиіі>>) 4374 ІІІ О "' Нечитайло М .· Н. (і ме ні Кіррва) о ·о. "'"' ·-" 4360 85() Горобііова М . М . ( « Плоскіuський») "~g ~ 4346 1185 Я. (імені Щорса) Т. а Рогальськ "'"' "' !? ""' 4333 1110 Шамриленко Г. І. (імені Щорса) C:#;j 4332 1144 Шарко В. Я. (імені Щорса) Радгоспи 4327 1031 Ткаченко Н. !· (імені Щорса) 138,4 113,0 5005 90,2 1780,6 70,8 «Плосківськиіr» 4298 1015 Лисенко Ф. А. (імені Щорса) 172,5 109,4 4146 92,5 Н42,0 47,0 імені Щорса 948 4292 Кірова) (імені А. . К Яковенко 129,7 117,5 3520 92,4 ' 1240,2 66,0 «Р у санівський» 4289 689 Висоцька Г. З. (Пухівський ППР) 3478 94,2 663,3 71 5 199 160,8 118,4 188,3 «Калитянський» 4266 66\ Загура С. Д. (Пухівський ППР) 176,7 109,5 3:240 61,2 506,2 46:1 «Требухівсьішіі» 4228 891 Литвиненко М. К. (і ме ні Кірова) 142;3 . 245,9 3135 92,3 946,5 75,1 «ЖердіВСЬ КИЙ» 4227 1006 Токар А. Ф. (імені Щорса) · 114,9 133,7 47,7 885,1 93,6 » .'3 126 «Л ітківськніі 4224 1061 Г. А· (Семиполківська) Феньок 129,9 121,7 68,0 053,1 І 88,8 :31 18 «1\расилівськиіі» 4221 1129 М . (<<Красилівський>>) Н. Дяченко 113,2 130,1 45,4 :2926 90,0 853,7 «Гоголівський>> 4217 1067 киіt») Калитянсь « ( Л. Г. Шелест 111·,1 123,2 2901 92,6 922,1 43,5 «Зор я >> 4210 1081 Кочутенко О. Г. ( <<Калитянський») 104,7 103,0 837,2 55,4 2866 91,1 «Заворицький» 4207 1005 Сапонеико О. М. (імені Щорса) 122,8 116,6 2800 88,5 827,4 . 39,3 «Бобриuький>> 4197 1129 Грищенко К. А. (імені Щорса) «Великодимер· 4186 1003 Бурдейко Г. Л. (імені Щорса) 140,3 126,6 2690 87,2 717,2 39,1 СЬКИЙ >> 4180 2017 Юрченко В. О. («Русанівський » ) 112,0 152,8 2538 85,6 535,7 22,8 «Зап.nз ва иіі >> 4179 1125 Борисенко Г. Г. (і114 е нt Щорса) Птахофабрики 4163 720 Мельничук Н. В. ( «Плосківський») 3810 91,4 653,4 65,3 197 202,6 114,9 СешІпо .~ківська 4151 887 Жарик €. О. (імені Кірова) П. <е\ІЗ<Jвод 4124 993 Гуриненко т. Г. (імені Щорса) 3442 89,9 737,6 85,9 236 281,6 142,5 160,5 « Ру .іня>> 4119 105:3 Швачко К. М. ( «КалитянсьІшй») .3358 87,4 461,6 81,8 256 409,9 146,6 229,і Г! у:хівськи(t ППР 4100 1004 Юхименко € . І. ( « Літківський >> ) 2667 89,0 474,8 178,3 251 154,6 129,5 150,0 Богданівська 4096 976 Мушинська Г. І. («Красилівський») 149,2 144,2 256 Київська 4087 10\6 Гузенко Т. м. (імені Кірова) 180,9 104,0 3947 90,3 321,1 299,0 1 \ІСНі 1\J j>UBЗ 4085 1309 Юрченко К. Ф. (<<Русанівський») Г JJ.ГОС П · КО ;\1 б іІІ ат 4074 937 Безштанько О. А. (<еРудня >> ) 154,3 «1\а ,lІЛЯНСІ>КНЙ» 4069 1051 Остапчук Н. В. (імені Щорса) Ц е пральна дос· 4057 1037 Лещенко К. М. (імені Щорса) 146,7 157,1 96,0 4262 86,1 лідна станція ІОв

району

Антонова Г. Г. (Семиnолківська) Бруєнко С. Т. (імені Кірова)

ЗАВДАННЯ РАДГОСЛІВ І ЛТАХОФАSРНН l(оярк~. назви

тваринників

Володовська Г. М. ( «Плосківський:.)

,ЦО.ЖР::КИ

РАЙОНУ НА СІЧЕНЬ 1975 РОНУ

Підсумки ро6оти

985 951

4054 4040 4037 4033 4021 4014 4013 4007 4005 4000 4000 3992 3985

990

\.030 И24

1041 1071 936 958 1312 1039 981 958 1031 1920 1031 946 1363 767

3980

3978 3969 3969 3968 3958 Ковпак Р. Т. (імені Кірова) 3958 584 Ренська Н. М. (імені Кірова) 3957 981 Гузенко Г. О. (імені Кірова) 3957 860 Галицька М. Ф. (і мені Кірова) 3956 832 Тарасенко Ф. П. («Л і тківський») 3952 843 Коханівська М. Г. ( «Літківський») 3950 606 Сидоренко С. І. (імені Кірова) 3925 710 Прилуцька М. І. («Плосківський») 3918 971 Радченко Н. М. ( «Калитянський») 3918 885 Дяченко Л. ф. ( « Красилівський») 3910 1017 Проценко З. П .. («Гоголівський») 3904 915 Москаленко Г. І. («Красилівський») 3895 831 Щиголь Р. І. (імені Кірова) 3891 1313 Литовченко Г. Ф. («Русанівський») 3886 994 Роз1·онова З. А. ( «Калитянський») 3884 973 Божок Г. М. («Літківський») 3880 881 Шевченко О. П. (Семиполківська) 3873 101:3 Максименко М. І. (імені Щорса) 3872 1772 Рак Г. Г. («Русанівський») 490 3869 Рог О. Т. (імені Кірова) 3868 938 Соловей А. Т. («Русанівський») 3866 1005 Деркач н. Т. ( « Гоголівський») 3858 952 Татарин Г. В. ( •Літківський») 3854 944 Баран Р. А. (Се~шnолківська) 724 3849 Кононенко М. О. ( «Красил!вськніі») 635 3849 Строкач €. С. ( .:Плосківський») 3833 959 Власенко В . С. («Л ітківський») 3826 932 Томчишииа С. І. (Семиполківська) 3824 978 Чуняк Г. І. («Красилівський») 3823 923 Побірньова К . Н. (Семиполківська) 3818 976 Кудрявцева М. І. (.:Красилівський•) 3820 \036 Климова г. Н. («Жердівський») 3816 744 Галицька В. Т. (імені Кірова) 3807 593 Синько О. І. ( «Плосківський») 3800 957 Добруха Г. Ю. («Гоголівський») 3793 898 Рогач Г. І. («Красилівський») 3786 899 Бриль В. І. (Семиполківська) 3783 572 Наііда О. Г. (імені Кірова} 3779 892 Ячник М. В. («Літківський >> ) 3768 864 Воробей Г. Ю. («Літківський:.) 3759 1019 Івашко О. П. («Зоря») 3750 1351 Теплюк П. І. (Богданівська) 3743 1123 Дзюбенко Н- Д. («їоголівськиіі>) 3743 444 Ка кун К. Г. ( «Плоск і вський») 3737 965 Риба М. В. («Рудня») 3728 1787 Топі ха Г. І. («Русанівський») 3726 943 Грос Г. О. (імені Щорса) 3722 994 Ткаліч Р. Л. («Літківський») 3722 513 Пиндюра М . В. (Пухівський ППР) 3720 1359 Василенко О. В. ( «Заворицький») 3720 884 Ратушна Н. С. («Красилівський») 3718 1754 Семенюк О. Ф. (<<Русанівський») 3717 623 Сулима Г. М. (Пухівський ППР) 939 Андріншенко г. Д. («Калитянський») 3716 3715 867 Мехед Г. М. («Л ітківський») 3713 583 Данько Л. П. («Краси.1івський») 3712 847 Ярмолко О. М. («Літківський») 3712 698 Кравченко В. Я. (імені Кірова) 3711 896 Менжега Г. С. («Красилівський») 3708 1184 Кравченко Л. А. ( «Заворицький») 3707 528 Су;щма Д . Г. (Пухівський ППР) 3700 608 Холявко М. Ф. (імені Кірова)

Божко €. М. («Русанівський») Дяченко Г. К. ( « Кр;.~силівський») Івонко К. О. («Красилівський » ) Ко.1утиицька Г. 0- (<<Русанівський»)

Х::!

о. о

..... о

Субота,

11

січня

1975

року

Q

НОВЕ

ЖИТТЯ

Q

пrА.ш.ии.ц.r Пташниці,

назви

господарств

Бруй М. R. (Київська) Коваленко З. П. (Київська) Слуценко Л. П. (Київська) Тимчук Н. Б. (Київська) Репетунова Л . О. (Київська) Острищенко Р. С. (Київська) Лучина т. Ф. (Київська) Шоломіна К. І. (Київська) Кеуш Н. М. (Богданівська) Лаєвська К. В. (Київська) Теплюк М. П. (Боrданівська) Бобко М. К. (Боrданівська)

Косахівська К. А. (Київська) Теnлюк Ф. А . (Богданівська) Гарбузова З. В. (Київська) Хилько В. П. (Богданівська) Потороча С. Д. (Ки ївська) Бабко М. П. (Богданівська) Середа €. І. (Пухівський ППР)

Q

3

стор.

272,1 272,1 271,3 271,2 270,3 270,3 269,2 267,1 266,5 266,1

265,3 265,1 262,3 262,1 260,6 260,5 259,5 257,3 256,0

3498800 2258000 2153500 2220500 4102600 1863600 2127100 1791400 2288000 3146800 1874000 2042000 2101600 1842000 217410!) 2241000 1781500 1987000 502000 Q


СТАРШИНОВ ЗНОВУ НА ЛЬОДУ

І:НТЕРВ~J.О

:ВAIUZ

Багато жали

квитни

на

одер­

з

ялин­

про піонерів-героїв. Са­ шу Новальова і Нлару

ки в київський Палац спорту та Ж'Овтневий

Q АЮНЧИЛИСЯ зимові канікуJІИ. І знову

~ до ШІ>али, знову напружене навчання. Але ще довго не стихатшнуть дитячі розмо­

Палац

Під час

ності nобували

в

ївському

юноrо

Ни­

Для

любителів

ри і мови.

А ян провели свої зимові каніRуJІИ тl, хто залишився в рідному ceJI!, в місті, ва

мультфільми,

-

кінофільми давня назка~.

це питання нам відповіли:

від­

зима~.

Багато

- Під час зимових канінул у школі для

вм іння

малюків

його підгото вни ви­ явила старша піоне рво­ жата Н. Зубно вська.

ніно

демо н с т р у в а л и с

каніну.п

л

На

вечорі

дено

було

конкурси

художні

ще

~давня, сСнігу-

кращий

мольсь.,;ої

клуб

на

його шести­

класники. Учні подиви­

нра­

пісні ,

-

лися вистави « Назка про Нотина і Півника 1> , « Буква << Я >> . 120 школярів побу­

комсо­

вірш,

nрацював

~Зірочка».

організатори

прове­

виконання

*

Н, ДУБИНЕЦЬ, ор­ ганізатор позашкіль­ ної роботи міської се­ редньої ШКО.ІІИ .Jii!! 1:

до

глядача.

не раз пнсатиn1уть твори иа уроках літерату­

живі:.

бувся вечір << Рос ійська

самодіяльтеатрі

<<Вічно

• •

Міхеєнко.

дитячої

художньої

Ім Цt­ на­ ще

книги

культури.

Учаснини

ви про те, як nровели канІкули.

Дехто виїздив до піонерських таборів. теж є про що розх:овlсти <>днонзасинкам. каві nодоuожі, ексІtурсії, ігрн, атракціони довго за.;J:Ї.;шаться в пам'яті. Про них вони

дітей

на

написа-

вали

у

столичному

театрі ім. Івана Фран-

першІ• K3Hl• КУЛИ В НОВОМУ p011j ~~~~іа~~ст~~~і~~~:f6 ~

в. ЯЩУR, директор

паєв>>,

кіномережі:

«Скарби

ного

Цього року

ми

озера»,

~ріб-

«В бій

досвід

ідуть тіль"Іш «старики• та багато інших. * *

Поп_Улярністюс в~ ~и~о~

В. МУРАВС Ь R А, завідуюча дитячим сек-

-

використали

минулорічшrх

лярІ в

канікул.

кори ,тува .. ~om·1· л· ляди '·

nере г _, ;" 'т urколах 111І· в.

ри

заводу

відвідало 10 тисяч Діr

в

тей.

проводились

Репертуар

які

кінофіць-

ранни,

мі в було ретельно підібрано. П ередивили-

лю >>,

якРІх

дитячі

<<Ча-

.

*

*

перші

верховини,

'

з

·

яних

-

ни,

-

-« Семеро

н1в моїх»

та

Не забували

си-

брали об-

ма• .

поїздку до столичноІ,'о

рг.йону поїхали на зма-

Учні 4-А

оповІдання

автотранспорту стримно збільшуватися.

грудня

Вячеслав

хокейних коАt п нд. На фото: В.qч с слав

Старшин.о8

(п раворуч)

н.ом країни

спортивної шноли, найкращі ;шжнини міста і

цирку.

його участю кілька важли­

п ід

час гри з

року

1974

че.Мm()­

коман.дою

.:Крила Рад» . У цьо,иу ма тчі п.е­ рєJ.tогли спартакіtщ і (7 : б) .

(Фотохроніка ТАРС).

гання у м. Ворохту.

~

JІистопа д а

почала

нласу

З

С таршинов виле т ів до Я:инії, де буде граючим тренеро;.r однієї з

~'"Часть в зональн их

організувати

змусили

знову грати

перемог.

Наприкінці

з шахів,

переможЦі

сНебез-

старишлt

.:Спар так>> .

вei·eprllia

свою команду . .:Спартак» здобув

вих

був

одноклцбник ів

за

в дні

ласних змаганнях. ВихованЦі дитячої

ще

Невдачі

ножній шнолі відбули-

ся з;-.Іагання

сезоні

коман дІІ

34-річного

б ібл іотека.

neчw:e ім'я». Після канікул дума-

ємо

тренсро.Іt

ІШ<ільних нанікул і про любителів сnорту. В

лярі і 1\ільна художніх фільмів:

нинішньо,иу

бо ""а. Працювали гурт-

з ними нові

одна

Неоднора.1овuй 1Lс,ипіон світу Європа Вячеслав Стар шинов У

і волей-

лярі побували на новорічних ранках. бал-

білана cнirona Нарщо той часковдра вкривала

лише

кла-

конфе-

ків» зібрали змаганна

болrарс>ока -«Так-ні». Передивилися шно-

дні шко -

·

обговорили

пат,

1·гри

Великодимер-

В

піонервожа'і'а

зучувала

маскараді. переглянули кінофільм сТелеrра-

н АПРИНІНЦІ

8

класів

ержав но·1· естради ·

-

нів.

8-10

проведено

з баскетбала

ІПR і льних наюку л

sзюхн

ли для старшокласни-

с для ВА. ICTHf ' Автом ОБІЛ Швидкпїr ріст

J

з учнями

н . Попович. Бона ро-

ар-

Тернопільської

ської е:ереднt.ої школи:

нашого та інших заводів міста, ;новорічні ба-

до-

«Апачі>>,

в

К"Льтури

сів

ігри, розваги,

-

тпстіJЗ

J$OOOТR

участь близьно 3 тисяч дітей робітників

ся шнолярі збірники мультфільмів, художні

фільми <<За твою

будюшу

потім

ренц ію << Заповітам Лен 1· на п, 1·рні>> • Б агато «болільни-

Л. ПОГРІБНА, орrаиізатор позашкільвої

В перші новорічні дні

мів .

атранЦіони. Багато попрацюJЗала з учнями ч етвертих

*

наніну-

ли цього рону бу.rш біль.ш організованими.

на перегляд кінофіль-

А ний учнями школи.

шкільних канікул бли::tьно тисячі дітей. Старшокласники по-

д

розповсюдл\ені абонементи. Відбулося по

три сеанси вдень,

від-

дивилися нонцерт

-«Торrмаш~:

Шкільні

J

Всього

відало кінозал під час

торо~І будинку КУJІЬ1"У·

· "-

б":Іи

"

ронька• .

Лижники

По-третє, ми

спод.І·ваються

тут

з метою

своєчасної підготовки ДО ЗNІагань 1975 року. Наприклад, 15 СіЧНЯ ВЖе МаЄМО

не-

ВИСТУПИТИ В

першості обласної ради

етрім~

особистого коrистув аюr я є яс- лоннни. ко ринулася: вниз. встилаючи поJJicи та долини. Нічні

н

краnю1 свідчення~! під ви щення. ма-

а

у

с

о

І.

І

проф-

спілон, далі два місяці різнома-

р епортаж

нітних змагд.НЬ аж ДО респубді-

а - місця подій

кансьної зимової спартакіади .

тері аль ІІо го і ку.1ьтурІrого рІвня примороани вдень ховалися в Б 1 1 л іСОБИХ зат1ннах, на верхови~ удь ласка, н льна сл ~ р адян ських людсіі. 13се це, в свою. про змагання що вже тут в1· д нах, а вечорами знову опуска· • • чергу, висуває ряд пита нь, яКІ лися в · долmrу , хруснотіли лЬод- дУ nоропІRовоІ металургtІ ету- дtв ІТЛастмае, nорошковоІ мета- ·булися.

потрібно негаііно вирішувати. IJ_e ном під ногами rrерехожих.

і пр авильне утримаrrrrя аnтомобt-

лів і їх

ексn.1уатація,

вивчення б Нарпатсьна

пра-вил вус1н чн о го руху та інш е.

nила на землю

вона' ·лургії та шиноремонтног0 . _ Броварчани боролись за Чому збір вроводитьс.и в nриз ім. М . Руднєва _ легеннеб~-і стріли ІРенера ЛРІЖникіn Бро- горах? Чоrо вдається: ции до- дарного комісара партизан-

бланить

їлизна снігу назаJЗжди внарuv-

У

Rарпат,

була на лижні. Саме тут ~и зуварсьної районної

ради

ДСТ сяrти?

роз в ' язуnанні цих пита:1ь вується в пам'ять я:снравістю і -«Авангард» В. І. Зотова і звер- По-перше, позитивних зру- сьного з'єднання Сидора _Apтeпотім ще довгий час в,абить до · і ф.1~10ло~н . ··· opra н·1в ~· си-1 мовича Новnака. Це псрш1 змаважливу роль non rrl · trr o ·відіграти · нулись до нього з запитанням: : шень у І гання лижник ів У· · раїни переміськр аііонщ~ доброnі.1ьне товари- себе. І їдуть звідусіль до тоХ _ Хто з броварчан Приїхав с·rем спортсмещв, Вони вщбу- . •. " · .

ство автомобілістів. З ти х пір, як яскравості. Щорону на- чотири

вюСtrься завдяки тривалим (не \ВІрна г~товностІ .спо рто)еюв до

воно організоnане у нашо~rу місті зимових місяці селище Борох- до Ворохтв?

.МС!tШе 120 днів) тренуванням в зими. J,убок , правда. ;,ш не за-

і районі, минуло всього чотири та Івано-Франківсьної області На учбово-тренувальний у 11, 05 ах середньогір'я з помір-\ воювали . Змагалось 140 лиж­ місяці, а його члеІІами стало вже перетворюєть-ся в лижну Мен- збір, сказав Зотов, пjд- tюnаними наr;антаженнями. Тут 1 нинів і ми були в другій частипон ад 350 чолоnік. ну. В грудні сюди збираються приеметва мі.ста направили с tю- усі траси нрокладен і на висоті ! ні підсущш ;:юї табщщі .

Треба nідзrr<Jч;r ти,

що завзято на занлючні тренування. та пер- їх найсильніших лижнинів .

Іх 1100- 1200 ~етрів н~д рівн~м 'І

Сподіває~юся краще

висту-

вз ялися за добrе діло авто~юбі- ші змагання ЗііМОвого ~езону присутність у Ворохті Ci3i ;t- lll?1fH. На таюй ~исот1 у пов 1 т- nити в змаг;;ннях на Нубок лісl'и заводів nл;;сті\tас, nорошко- лижники областей і міст Ук- чення піклування адУ.ін істрз.:і ій r_ _н_. з~'і,ижєний вм 1ст нисню, Ця УРСР. Але основне наше заввої мет алуrгії, торгоnельного м а - раїни та Білорусії. З сІчня по та громадс ьно сті підприє.\Іс-,·:з н СТ<і 1 а примушує органи 1 1 шино б удуnанrrя , у усаншсьюи, Красилівській, По гр ебськ ііі, Семи-

усіх рангів, в тому числі і від-

часну

Калитявській селищн ій Раді. Вод-

пійськими іграми .

ти:ану

р

nолківській

·

сільсьКІr х

· ··

Радах

ночас, на п ревеликиіі

березень

проходять

змагання про _ здоров' я трудящих і сьоє-

та біркові перед зимовими

жаль,

є

·

спортсм енів,

. спортсмена працювати ..?ктивюш е 3 м ет ою номпенсацн кисне-

підприємст ва . у

спортоІсни повернуть ся 8 Бро-

підготовку

О.іІім- яким належить захищати спор- вої честь

недостатності.

Приїздять до Норохти і лиж- першу чергу, це стос.ується по · с<з.рн,

факти nовної б & іідужості до ви- ники

Броварщини.

надлишнова

Ноли

ж

дання - успішно виступити на обласних змаганнях . . . · Незршняню l\арпати . Вони-

віч н е дже_rе.•ю здоров' я ,

активність не ння .

l\ІІсце .

Грудень \ рошнівЦів, які в цьому році де- стане ї~І у велихіі-і пригоді.

натх­

гарту

наших

j спор_:о:еюв .. 11! 1СЦе фор;о.tування . По-друге. спортс~Jени раніше над11 на усшхv.. ласної Ради деn утат ів трудящих Вже через годину після то-~ ж тут 12 юнанів та чоловікі в і << Ст:::ють на дюНі>> і набувають J А. ЗГУРСЬRИ:И, пр о створе ння первинних органі- го , як команда лижників заво- 5 дівчат членів команд зазо- спортивної форми . смт. Ворохта. кон ання

рішення

Б иковком у

об·

1974-го не був винятном.

\ що були здали позиції. Всього

зацій ДТА.І\·1 на таких підприємствах, як заводи холодильн ик ів, едектротех нічннх виробів, ш ино ­ ремонтний

та

мунального

н ест а н да ртного

обладн а ння ,

15.30 Наша

ко­

15.35

автоnід­

приємств і 09034, автобазі .N2 2, у ТребухіІJськііі, Богданівські:"!, Вел и коди м ср ськ ій , Княжrщькій та Гоголівськііі Наш е гу

сі.1 ~ських

тоnариство

п окликане

в

ІJестн

п ер шу

ч е р­

на полегливу

боротьбу за з ра зкове дотриман ­ ня правил без п е ки ру ху, запоб і ­ г ання

шл яхо rз о -тr;Jн спорт ни х

год,

н ад а вня до:rо~юпt т а при дб а нні з а п~с r r их автомобілів, о б'єд н<.~ння телів ДЛЯ К0.1 ЄКТІІ В !JОГО ЦТВа аrзтогараж іn. Ось розпочал ася лід гото nка н ицтва

великого

гаража

з

при­

в р е монт і ч астин д о аrзтолюби ­ будіВНИ ­ уж е з ар аз до буд іІJ ­

кооперативного

пунктом

н св ідІ< ладної

тех нічн о ї дono ~rorи в р а і"юн і місь­ кої л і к а рні no вулиц і Ш с nч е н ка .

Паі'rовик а ми ііого можуть бу r і1 тільки чле ни н а шого автотоварн ­ ства . Отже, вс ім nл:J с trн кам авто ­ мо б ілів і люб rr тслям автоте х ніки радимо всту nати до Броварського Добров ільн ого товари стІJа автомо ­ білістів.

rо~ова

М. АБАКУ~ОВ, Броварськ.ого мІськ-

раионного Добро в І льного

вариства автомоGілістів.

.... • • }

9.05 К . т . Гімн ас тика . 9. 20 Новини. 9.30 К. т . Програма

то-

мультфіJІЬмів:

-tРозповіді староrо моряка:.. 10.00 К. т . ·~· світі тварин• . 11 .00 к. т. . к,,ус; кі~оnодорожей•. 14.00 Проrр~ма n ере.; ач . 14.05 Прем ·е.ра доку"е"таJІьного теле·

фі~1 ьму сПортретя у sідб~'1 мtкех вогню• .

15.05 15.35

О.

18 .00

nоріжж я ) .

18.30 «У

ін і ц :а:торів соц l а о~l :ст І~ч н оrо з мага ни :' •. (Т ехnіці бой ооу

готовн ість).

18.50 Р е к.1В м а , 19.00 еМуз ичні

о rо.1ош ення.

віт ан~я• .

будівників до~tни •Кrиnор іжстаа ь• .

видумуА.

пробу!!>.

та• . (І серія) . 22.50 В ечі рRі новинн .

на

р е монт

1\.JО "'РТИр,

'"'

.:1.101

рс:~ в.:Іен -

Про г р а м а

пер ~ ·

ремонтно-будівельній

дільниці

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

них гаражів, пров ед е ння і ре-

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

СТар ШИЙ О)"ХГа.lТСр (На ПраВ аХ

,.

~

-

.

)

етолярних

'

,.

·

\

головного ' маисте~-:ехНІR:

·

~-=~::~::..."...о;::::__..,._...,.

~

.,. __, ___. ,. ·. • АдМІ''ІСТраЦІЯ

~.,..,.."

~

"'e!!!!II!!~"'!!!!IO>~~<'!!JII!!!!!I~!O!!!!~II!!!!III!!!!i-~!I!!!!!I!!!!~~~!!II!~~<'!!JII!!!!!I!!!!!I~II!!!!I-.e~l \~ !!!!!!І! -~!!!1::;::"' 0 Г 0 Л 0 Ш Е Н Н Я

:nач .

б

к . т . сП "ятирічку - дострокnво~·. к. т. че ... ПІонат СРСР _ з ф1r) р-

Проrрама на Київ 1 об,, а сть 18 _05 для д іте й. те.,ефі ,,ьм • Ф ізІІ ка н

З метою упорядкування з ереження легкових автомобілів і інших транспортних засобів, які належать грома-

( Київ).

18.25

Ф естив ал ~ докум ент а льних фі .l Ь · м ів : <Марія Савч е нко• . <Х а іб і

а б д· ицтву колективного га ЛНВ СТВОрИТИ КООПер ТНВ ПО У lBH •

н ого

кат ання.

.

Пок•зов•

2 1.00 Jнфор м ац 1 йна. nporpaм •

2 ! .30 Ви(')рані

сторІнк и

вистуnи .

<Час ~ .

ра l!.я иськ оt

~и к и . Р. ГлtЕ р . 22.ЗО К . т . сСп ортн~ннІІ ЩОіlІ!ННИК".

му ·

Програма УТ

11 .2.'; Новини . 11.40 « l.ІІкі льниіІ е кр ан• · Фіз.ика для ~==~в 9 класу. <Електричне по12. 15 •F.кра и молодих• . •51 +тн~. Кои-

кvрсно- ~озважммІа

(Повторе~ия від ЗОХІІ ).

за ба в а х•

дянам, виконком міської Ради депутатів трудящих дозво-

м етал •.

ража.

19.00 Худо жн ій фільм •Весна• . 20 .30 Філь м - коw церт с Трояка _..ружа » . 21 .00 К. т . Ч емnіон а т СРСР ·, фі гурІ!О ·

го катання. Показnві висrуnи .

22.00 Інформацій н иА

виn уск

дне"• .

nротр•м • .

р

едактор

•деНІ,

Є ФЕДЯй

.

БАЖАЮЧИМ ВСТУПИТИ В КООПЕРАТИВ НЕОБХІДНО ДО 15 СІЧНЯ Ц. Р. ЗВЕРНУТИСЯ В МІСЬК-

ВИКОНКОМ (кімната .N2 12) З 16.00 ДО 18.00 щоденно,

за

·

\

Броварській

J

МОНТ едСКТрОСіТКИ, ВИГОТОВд С Н-

Зс:1 і30.2У ~ (Дніr:рunет- ~ ня .'\.'ІЯ Іfаселсння

'

19- 5-83, 18-,1-84.

б"ди. нків,

ДОВІІХ ОУДІІНОЧЮВ , ІНДИВІД)" аль~

f-.12 9

ровськ) .

Те.1 .

~- на спо_рудження_ б)_'дИНR_ів , еа~

Концс rт

ЗвертатисFІ на адресу: міето Бровари , вуд . Ч с.1юскіна, 2.

дІnьниця

ПРИйМАЄ ЗАМОВЛЕННЯ

(Д о ·

17.30 Інформац ійна прогр а ма «В істі• . 18.00 Для шко лярі в . « Сурмач•>. ( З а ·

ОстровськО<"о• .

17.00 К. т. сНаш сц• . 18 . !5 19 .00

nисьм е нник а » .

~~иа.J'ии.си історіі нашої Бшюn- ~.ді ;]~~rрда~,~~а~і~ ас~~ти;~. ) . т. сТвори . Новини .

ремонтно-будівельна

ч о.1 о Е : чю·І » .

.;:Bec(::.'Ji

Ху.;ожн ій фільм сПівніЧна Р•А· \ 21 .30 •Екран n ригодницького ф:., ь:,І у». ..J.yra» . Художніі% фільм «Поля

17.30 К.

Броварська

нецьк) .

Крім субОТИ і НеділІ.

Президія Добровільного автомотолюбителів.

товариства

-

~~::д:::::-::;а::Р::р~к::-:к:: .,.,.,.,,::;;А-:;р;с::,. -,~;::_:::і~:::;о:-~~:;. ~::n::::д::::-1=-4~7~-~~:;,~~~~и;~;:~!

Коммунистичес кой партии Укра инЬІ. городскоrо В paAonor-o Советов .. •

д іТей . ( Ха рк і в ) . 1·1 .00 «Т ри буна

«Братик Кролик і братик Лис•.

14.35 «Драматургі.я

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,

).

!5.50 16.10 Д.'1Я"

ПОНЕДІЛОК, !З СІЧНЯ Програма ЦТ

Радах .

аф і ша. « За кл ичн ~ CJJOBO партії» . (Інт е!) ~ в'ю з !1 ~ р едошшам и с і.1ь с ь ;, О ! о го с n одаrотва Телефільм с П огон я за Л уїз ою• .

nеnvтатов

... __ ...",.. .,.,_..~- ,. •

трудящихся

КиевекоА

области,

255020. м . БРОВАРИ,

JІУJІ, КиУвська.

.,..-=-.,;a.cr-.q -..,.,.:rь,....,..,......?~47."...,.о?<С'А..:-...:-.......,...,:С,оС'"І•

І НДЕКС 61964. Броварська друкарня Київського облуnравліниs в сnрава..х

154,

ВІд nовшал ьн ого секретаря .

JІ ента

місцевого

ВІддІлу

р алтмовлення

сІльського

-

м асовоі !'оІ'о ~. фотокорес понnента

.:-..-.. ....c"....,.....,..".c->C".c-..:--...;r+ _.:""'...,.

видавництв, nолігр афії

-~".,.--

.. ,

-

19·3-18, 19-4-67.

господарства,

віддІлІв

коресnо~-

П)'ОМИСJІовосТІ,

п 'ятницю

j

суботv:

Обся r 0.5 формату rазет~

•ПР• вда:- .

-~~~'W!J?.r>D':gc,.,.q~ooC'..OЬ4111111'#- ..,.....с-., •І'-

і книжкової торпнлі, вул. Київська, 154.

-.......,.

Зам . 132- 10950.

#7 1975  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you